4.3.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 75/21


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. 185/2018

z dne 21. septembra 2018

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2021/299]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/524 z dne 28. marca 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede podaljšanja obdobij odobritve aktivnih snovi Bacillus subtilis (Cohn 1872) sev QST 713, identičen kot sev AQ 713, klodinafop, klopiralid, ciprodinil, diklorprop-P, fosetil, mepanipirim, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis sev: MA 342, pirimetanil, kvinoksifen, rimsulfuron, spinosad, tiakloprid, tiametoksam, tiram, tolklofos-metil, triklopir, trineksapak, tritikonazol in ziram (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 13a (Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011) poglavja XV Priloge II k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„–

32018 R 0524: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/524 z dne 28. marca 2018 (UL L 88, 4.4.2018, str. 4).“

Člen 2

Besedilo Izvedbene uredbe (EU) 2018/524 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 22. septembra 2018 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 21. septembra 2018

Za Skupni odbor EGP

Predsednica

Oda Helen SLETNES


(1)  UL L 88, 4.4.2018, str. 4.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.