28.2.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 60/31


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 18/2019

z dne 8. februarja 2019

o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP [2019/341]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredbo (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012 (1), kakor je bila popravljena z UL L 349, 21.12.2016, str. 8, je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo IX k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga IX k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v točkah 16b (Direktiva 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta) in 31ba (Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta) se doda naslednja alinea:

„—

32014 R 0909: Uredba (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 (UL L 257, 28.8.2014, str. 1), kakor je bila popravljena z UL L 349, 21.12.2016, str. 8.“;

2.

v točki 29f (Uredba (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta) se doda naslednje:

„, kakor jo spreminja:

32014 R 0909: Uredba (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 (UL L 257, 28.8.2014, str. 1), kakor je bila popravljena z UL L 349, 21.12.2016, str. 8.“;

3.

za točko 31bea (Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 594/2014) se vstavi naslednja točka:

„31bf.

32014 R 0909: Uredba (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012 (UL L 257, 28.8.2014, str. 1), kakor je bila popravljena z UL L 349, 21.12.2016, str. 8.

Za namene tega sporazuma se določbe Uredbe uporabljajo z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

ne glede na določbe Protokola 1 k temu sporazumu, se izraza ‚država(-e) članica(-e)‘ in ‚pristojni organi‘, če v tem sporazumu ni drugače določeno, razumeta tako, da poleg svojega pomena v Uredbi vključujeta tudi države Efte in njihove pristojne organe;

(b)

sklicevanja na izraz ‚članice ESCB‘ ali ‚centralne banke‘ se razumejo tako, da poleg pomena tega izraza v Uredbi vključujejo tudi nacionalne centralne banke države Efte;

(c)

Lihtenštajn lahko dovoli centralnim depotnim družbam tretjih držav, ki že opravljajo storitve iz člena 25(2) za finančne posrednike v Lihtenštajnu ali so že ustanovili podružnico v Lihtenštajnu, da še naprej opravljajo storitve iz člena 25(2) za obdobje, ki ne presega pet let po začetku veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. 18/2019 z dne 8. februarja 2019;

(d)

v členu 1(3) se besedna zveza ‚prava Unije‘ nadomesti z besedno zvezo ‚Sporazuma EGP‘;

(e)

v členu 12(3) se besedilo ‚valute Unije‘ nadomesti z besedilom ‚uradne valute pogodbenic Sporazuma EGP‘;

(f)

v členu 13 in v prvem pododstavku odstavka 14(1) se za besedilom ‚zadevni organi‘ doda besedilo ‚, Nadzorni organ Efte‘;

(g)

v členih 19(3), 33(3), 49(4), 52(2) in 53(3) se besedilo ‚ESMA, ki‘ nadomesti z besedilom ‚ESMA. ESMA ali Nadzorni organ Efte, odvisno od primera,‘;

(h)

v členu 24(5):

(i)

v prvem in drugem pododstavku se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚oziroma, kar zadeva državo Efte, Nadzorni organ Efte‘;

(ii)

v tretjem pododstavku se besedilo ‚ESMA, ki‘ nadomesti z besedilom ‚ESMA. ESMA ali Nadzorni organ Efte, odvisno od primera,‘;

(i)

v členu 34(8) se besedilo ‚pravil Unije o konkurenci‘ nadomesti z besedilom ‚pravil o konkurenci, ki se uporabljajo v skladu s Sporazumom EGP‘;

(j)

v členu 38(5) se besedilo ‚17. septembra 2014‘ nadomesti z besedilom ‚začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. 18/2019 z dne 8. februarja 2019‘;

(k)

v členu 49(1) se, kar zadeva države Efte, besedilo ‚do 18. decembra 2014‘ glasi ‚v roku treh mesecev od začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. 18/2019 z dne 8. februarja 2019‘;

(l)

v členu 55:

(i)

v odstavkih 5 in 6 se besedilo ‚pravom Unije‘ nadomesti z besedilom ‚Sporazumom EGP‘;

(ii)

v odstavku 6 se za besedo ‚ESMA‘ vstavi besedilo ‚oziroma Nadzorni organ Efte‘;

(m)

v členih 58(3) in 69(1) se, kar zadeva države Efte, besedilo ‚do 16. decembra 2014‘ glasi ‚v roku treh mesecev od začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. 18/2019 z dne 8. februarja 2019‘;

(n)

v členu 61(1) se, kar zadeva države Efte, besedilo ‚do 18. septembra 2016‘ glasi ‚v roku enega leta od začetka veljavnosti Sklepa Skupnega odbora EGP št. 18/2019 z dne 8. februarja 2019‘;

(o)

v členu 69(2) in (5) se, kar zadeva države Efte, za besedilom ‚začetka veljavnosti‘ vstavi besedilo ‚v EGP‘;

(p)

v členu 76, kar zadeva države Efte:

(i)

se v odstavkih 4, 5 in 6 za besedilo ‚datuma začetka veljavnosti‘ vstavi besedilo ‚sklepov Skupnega odbora EGP, ki vsebujejo‘;

(ii)

se v odstavku 5 besedilo ‚do 13. junija 2017‘ nadomesti z besedilom ‚v šestih mesecih od datuma začetka veljavnosti sklepa Skupnega odbora EGP, ki vsebuje Direktivo 2014/65/EU in Uredbo (EU) št. 600/2014‘;

(iii)

v odstavku 7 se besedilo ‚3. januarjem 2017‘ glasi ‚uporabo teh aktov v EGP‘.“

Člen 2

Besedilo Uredbe (EU) št. 909/2014, kakor je bila popravljena z UL L 349, 21.12.2016, str. 8, v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 9. februarja 2019 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 8. februarja 2019.

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 257, 28.8.2014, str. 1.

(*1)  Navedene so ustavne zahteve.