7.2.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 36/5


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 70/2017

z dne 5. maja 2017

o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2019/182]

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1840 z dne 14. oktobra 2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi Sveta 2009/156/ES glede metod za diagnosticiranje konjske kuge (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/9 z dne 4. januarja 2017 o odobritvi določenih laboratorijev v Maroku in Tajvanu za izvajanje seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini pri psih, mačkah in belih dihurjih (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z živimi živalmi, ki niso ribe in živali iz akvakulture. Zakonodaja v zvezi s temi zadevami se ne uporablja za Islandijo, kakor je določeno v odstavku 2 uvodnega dela poglavja I Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Islandijo.

(4)

Ta sklep se nanaša na zakonodajo v zvezi z veterinarskimi zadevami. Zakonodaja v zvezi z veterinarskimi zadevami se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je določeno v sektorskih prilagoditvah Priloge I k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(5)

Prilogo I k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje I Priloge I k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

v točki 3 (Direktiva Sveta 2009/156/ES) v delu 4.1 se doda naslednje:

„, kakor jo spreminja:

32016 D 1840: Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1840 z dne 14. oktobra 2016 (UL L 280, 18.10.2016, str. 33).“;

2.

v točki 2 (Direktiva Sveta 2009/156/ES) v delu 8.1 se doda naslednja alinea:

„—

32016 D 1840: Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1840 z dne 14. oktobra 2016 (UL L 280, 18.10.2016, str. 33).“;

3.

za točko 102 (Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1235) v delu 4.2 se doda naslednja točka:

„103.

32017 D 0009: Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/9 z dne 4. januarja 2017 o odobritvi določenih laboratorijev v Maroku in Tajvanu za izvajanje seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini pri psih, mačkah in belih dihurjih (UL L 3, 6.1.2017, str. 32).

Ta akt se ne uporablja za Islandijo.“

Člen 2

Besedili izvedbenih sklepov (EU) 2016/1840 in (EU) 2017/9 v norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 6. maja 2017 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (*1).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 5. maja 2017

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Claude MAERTEN


(1)  UL L 280, 18.10.2016, str. 33.

(2)  UL L 3, 6.1.2017, str. 32.

(*1)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.