29.1.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 23/79


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EU-ŠVICA št. 2/2016

z dne 3. decembra 2015

o spremembi Protokola 3 k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja [2016/121]

SKUPNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo, podpisanega v Bruslju 22. julija 1972 (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), in zlasti člena 11 Sporazuma,

ob upoštevanju Protokola 3 k Sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja (v nadaljnjem besedilu: Protokol 3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 11 Sporazuma se nanaša na Protokol 3, ki določa pravila o poreklu blaga in kumulacijo porekla med EU, Švico (vključno z Lihtenštajnom), Islandijo, Norveško, Turčijo, Ferskimi otoki in udeleženkami barcelonskega procesa (2).

(2)

Člen 39 Protokola 3 določa, da se lahko Skupni odbor iz člena 29 Sporazuma odloči, da bo spremenil določbe tega protokola.

(3)

Regionalna konvencija o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu (3) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija) je namenjena nadomestitvi protokolov o pravilih o poreklu, ki trenutno veljajo med državami pan-evro-mediteranskega območja, z enim zakonodajnim aktom.

(4)

EU in Švica sta Konvencijo podpisali 15. junija 2011.

(5)

EU in Švica sta deponirali listine o sprejetju pri depozitarju Konvencije 26. marca 2012 oziroma 28. novembra 2011. Zato je Konvencija v skladu z njenim členom 10(3) začela veljati za EU in Švico 1. maja 2012 oziroma 1. januarja 2012.

(6)

Udeleženke v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in Republika Moldavija so bile s Konvencijo vključene v panevro-mediteransko območje kumulacije porekla.

(7)

Protokol 3 k Sporazumu bi bilo zato treba spremeniti in vstaviti sklic na Konvencijo –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Protokol 3 k Sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 1. februarja 2016.

V Bruslju, 3. decembra 2015

Za Skupni odbor

Predsednik

Luc DEVIGNE


(1)  UL L 300, 31.12.1972, str. 189.

(2)  Alžirija, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon, Maroko, Zahodni breg in Gaza, Sirija in Tunizija.

(3)  UL L 54, 26.2.2013, str. 4.


PRILOGA

„PROTOKOL 3

o opredelitvi pojma,izdelki s poreklom' in načinih upravnega sodelovanja

Člen 1

Veljavna pravila o poreklu

Za namene izvajanja tega sporazuma se uporabljajo Dodatek I in ustrezne določbe Dodatka II k Regionalni konvenciji o panevro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu (1) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija).

Vsa sklicevanja na ‚ustrezni sporazum‘ iz Dodatka I in ustreznih določb Dodatka II h Konvenciji se razumejo kot sklicevanja na ta sporazum.

Člen 2

Reševanje sporov

Spori v zvezi s postopki preverjanja iz člena 32 Dodatka I h Konvenciji, ki jih ni mogoče rešiti med carinskimi organi, ki zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, ki so odgovorni za izvajanje tega preverjanja, se predložijo v reševanje Skupnemu odboru.

V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te države.

Člen 3

Spremembe Protokola

Skupni odbor se lahko odloči, da bo spremenil določbe tega protokola.

Člen 4

Odstop od Konvencije

1.   Če EU ali Švica pošljeta pisno obvestilo depozitarju Konvencije o svoji nameri, da odstopata od Konvencije v skladu z njenim členom 9, EU in Švica nemudoma začneta pogajanja glede pravil o poreklu za namene izvajanja tega sporazuma.

2.   Do začetka veljavnosti teh novo določenih pravil o poreklu se za ta sporazum še naprej uporabljajo pravila o poreklu iz Dodatka I in, kjer je to primerno, iz ustreznih določb Dodatka II h Konvenciji, ki veljajo v trenutku odstopa. Vendar se od trenutka odstopa pravila o poreklu iz Dodatka I in, kjer je to primerno, iz ustreznih določb Dodatka II h Konvenciji, razumejo tako, da dopuščajo le dvostransko kumulacijo med EU in Švico.

Člen 5

Prehodne določbe – kumulacija

Ne glede na člen 16(5) in člen 21(3) Dodatka I h Konvenciji je lahko, kadar kumulacija vključuje le države Efte, Ferske otoke, EU, Turčijo in udeleženke v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in Republiko Moldavijo, dokazilo o poreklu potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali izjava o poreklu.“


(1)  UL L 54, 26.2.2013, str. 4.