22.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 334/62


SKLEP št. 1/2015 PRIDRUŽITVENEGA SVETA EU-EGIPT

z dne 21. septembra 2015

o nadomestitvi Protokola 4 k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Arabsko republiko Egipt na drugi strani o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja [2015/2435]

PRIDRUŽITVENI SVET EU-EGIPT JE –

ob upoštevanju Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Arabsko republiko Egipt na drugi strani (1) ter zlasti člena 27 Sporazuma,

ob upoštevanju Protokola 4 k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Arabsko republiko Egipt na drugi strani o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 27 Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Arabsko republiko Egipt na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) se nanaša na Protokol 4 k Sporazumu (v nadaljnjem besedilu: Protokol 4), ki določa pravila o poreklu in predpisuje kumulacijo porekla med Evropsko unijo, Egiptom in drugimi pogodbenicami Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu (2) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija).

(2)

Člen 39 Protokola 4 določa, da lahko Pridružitveni svet iz člena 74 Sporazuma odloči, da spremeni določbe navedenega protokola.

(3)

Konvencija je namenjena nadomestitvi protokolov o pravilih o poreklu, ki trenutno veljajo med državami pan-evro-mediteranskega območja, z enotnim pravnim aktom.

(4)

Unija in Egipt sta Konvencijo podpisala 15. junija 2011 oziroma 9. oktobra 2013.

(5)

Unija in Egipt sta deponirala svoji listini o sprejetju pri depozitarju Konvencije 26. marca 2012 oziroma 23. aprila 2014. Zato je Konvencija v skladu z njenim členom 10(3) za Unijo in Egipt začela veljati 1. maja 2012 oziroma 1. junija 2014.

(6)

Protokol 4 bi bilo zato treba nadomestiti z novim protokolom, ki se sklicuje na Konvencijo –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Protokol 4 k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Arabsko republiko Egipt na drugi strani o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 1. februarja 2016

V Bruslju, 21. septembra 2015

Za Pridružitveni svet

Predsednica

F. MOGHERINI


(1)  UL L 304, 30.9.2004, str. 39.

(2)  UL L 54, 26.2.2013, str. 4.


PRILOGA

„PROTOKOL 4

o opredelitvi pojma ‚izdelki s poreklom‘ in načinih upravnega sodelovanja

Člen 1

Pravila o poreklu, ki se uporabljajo

1.   Za namene izvajanja tega sporazuma se uporabljajo Dodatek I in ustrezne določbe Dodatka II k Regionalni konvenciji o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu (1) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija).

2.   Vsa sklicevanja na ‚ustrezni sporazum‘ iz Dodatka I in ustreznih določb Dodatka II k Regionalni konvenciji o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu se razumejo kot sklicevanja na ta sporazum.

Člen 2

Reševanje sporov

1.   V primeru sporov v zvezi s postopki preverjanja iz člena 32 Dodatka I h Konvenciji, ki jih ni mogoče rešiti med carinskimi organi, ki zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, ki so odgovorni za izvajanje tega preverjanja, se taki spori predložijo Pridružitvenemu svetu.

2.   V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te države.

Člen 3

Spremembe Protokola

Pridružitveni svet lahko odloči, da spremeni določbe tega protokola.

Člen 4

Odstop od Konvencije

1.   Če Evropska unija ali Egipt pošlje pisno obvestilo depozitarju Konvencije o svoji nameri, da odstopi od Konvencije v skladu s členom 9 Konvencije, Unija in Egipt nemudoma začneta pogajanja glede pravil o poreklu za namene izvajanja tega sporazuma.

2.   Do začetka veljavnosti takih novo določenih pravil o poreklu se za ta sporazum še naprej uporabljajo pravila o poreklu iz Dodatka I h Konvenciji in, kjer je primerno, ustrezne določbe Dodatka II h Konvenciji, ki se uporabljajo v trenutku odstopa. Vendar se od trenutka odstopa pravila o poreklu iz Dodatka I in, kjer je primerno, ustrezne določbe Dodatka II h Konvenciji razumejo tako, da dopuščajo le dvostransko kumulacijo med Evropsko unijo in Egiptom.“


(1)  UL L 54, 26.2.2013, str. 4.