27.5.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 129/50


SKLEP št. 1 STABILIZACIJSKO-PRIDRUŽITVENEGA SVETA EU-ALBANIJA

z dne 11. maja 2015

o nadomestitvi Protokola 4 k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Albanijo na drugi strani o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja [2015/821]

STABILIZACIJSKO-PRIDRUŽITVENI SVET EU-ALBANIJA JE –

ob upoštevanju Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Albanijo na drugi strani (1), podpisanega v Luxembourgu 12. junija 2006, in zlasti njegovega člena 41,

ob upoštevanju Protokola 4 k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Albanijo na drugi strani o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 41 Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Albanijo na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) se nanaša na Protokol 4 k Sporazumu (v nadaljnjem besedilu: Protokol 4), ki določa pravila o poreklu blaga in kumulacijo porekla med Evropsko unijo, Albanijo, Turčijo in vsako državo ali ozemljem, ki sodeluje v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu Unije.

(2)

Člen 38 Protokola 4 določa, da se lahko Stabilizacijsko-pridružitveni svet iz člena 116 Sporazuma odloči, da bo spremenil določbe Protokola 4.

(3)

Regionalna konvencija o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu (2) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija) je namenjena nadomestitvi protokolov o pravilih o poreklu, ki trenutno veljajo med državami pan-evro-mediteranskega območja, z enim zakonodajnim aktom. Albanija in druge udeleženke v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu iz Zahodnega Balkana so bile povabljene, da se pridružijo sistemu vseevropske diagonalne kumulacije porekla v solunski agendi, ki jo je Evropski svet podprl na zasedanju junija 2003. Te države so bile s sklepom evromediteranske ministrske konference, ki je potekala oktobra 2007, povabljene, da se pridružijo Konvenciji.

(4)

Unija in Albanija sta Konvencijo podpisali 15. junija 2011 oziroma 27. junija 2011.

(5)

Unija in Albanija sta deponirali listine o sprejetju pri depozitarju Konvencije 26. marca 2012 oziroma 5. marca 2012. Zato je Konvencija v skladu s členom 10(3) Konvencije začela veljati za Unijo in Albanijo 1. maja 2012.

(6)

Protokol 4 bi bilo zato treba nadomestiti z novim protokolom, ki se sklicuje na Konvencijo –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Protokol 4 k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Albanijo na drugi strani o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 1. maja 2015.

V Bruslju, 11. maja 2015

Za Stabilizacijsko-pridružitveni svet

Predsednica

F. MOGHERINI


(1)  UL L 107, 28.4.2009, str. 166.

(2)  UL L 54, 26.2.2013, str. 4.


PRILOGA

Protokol 4

o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja

Člen 1

Veljavna pravila o poreklu

1.   Za namene izvajanja tega sporazuma se uporabljajo Dodatek I in ustrezne določbe Dodatka II k Regionalni konvenciji o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu (1) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija).

2.   Vsa sklicevanja na „ustrezni sporazum“ iz Dodatka I in ustreznih določb Dodatka II k Regionalni konvenciji o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu se razumejo kot sklicevanja na ta sporazum.

Člen 2

Reševanje sporov

1.   Spori v zvezi s postopki preverjanja iz člena 32 Dodatka I h Konvenciji, ki jih ni mogoče rešiti med carinskimi organi, ki zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, ki so odgovorni za izvajanje tega preverjanja, se predložijo v reševanje Stabilizacijsko-pridružitvenemu svetu.

2.   V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te države.

Člen 3

Spremembe Protokola

Stabilizacijsko-pridružitveni svet se lahko odloči, da bo spremenil določbe tega protokola.

Člen 4

Odstop od Konvencije

1.   Če Evropska unija ali Albanija pošljeta pisno obvestilo depozitarju Konvencije o svoji nameri, da odstopata od Konvencije v skladu s členom 9 Konvencije, Evropska unija in Albanija nemudoma začneta pogajanja glede pravil o poreklu za namene izvajanja tega sporazuma.

2.   Do začetka veljavnosti teh novo določenih pravil o poreklu se za ta sporazum še naprej uporabljajo pravila o poreklu iz Dodatka I in, kjer je to primerno, iz ustreznih določb Dodatka II h Konvenciji, ki veljajo v trenutku odstopa. Vendar se od trenutka odstopa pravila o poreklu iz Dodatka I in, kjer je to primerno, iz ustreznih določb Dodatka II h Konvenciji, razumejo tako, da dopuščajo le dvostransko kumulacijo med Evropsko unijo in Albanijo.

Člen 5

Prehodne določbe – kumulacija

Ne glede na člen 16(5) in člen 21(3) Dodatka I h Konvenciji je lahko, kadar kumulacija vključuje le države Efte, Ferske otoke, Evropsko unijo, Turčijo in udeleženke v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu, dokazilo o poreklu potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali izjava o poreklu.


(1)  UL L 54, 26.2.2013, str. 4.