31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/63


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 97/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma EGP,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 81/2013 z dne 29. januarja 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1051/2011 glede datotek z mikropodatki za pošiljanje podatkov (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Prilogo XXI k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 7ca (Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1051/2011) Priloge XXI k Sporazumu EGP se doda naslednje:

„, kakor jo spreminja:

32013 R 0081: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 81/2013 z dne 29. januarja 2013 (UL L 28, 30.1.2013, str. 1).“

Člen 2

Besedilo Izvedbene uredbe (EU) št. 81/2013 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 28, 30.1.2013, str. 1.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.