31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/19


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 64/2013

z dne 3. maja 2013

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 788/2012 z dne 31. avgusta 2012 o usklajenem večletnem programu nadzora Unije za leta 2013, 2014 in 2015 za zagotavljanje skladnosti z mejnimi vrednostmi ostankov pesticidov v živilih rastlinskega in živalskega izvora in na njih ter oceno izpostavljenosti potrošnikov ostankom teh pesticidov (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Izvedbena uredba (EU) št. 788/2012 razveljavlja Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1274/2011 (2), ki je vključena v Sporazum EGP in jo je zato treba razveljaviti v okviru Sporazuma EGP.

(3)

Ta sklep zadeva zakonodajo v zvezi z živili. Zakonodaja v zvezi z živili se ne uporablja za Lihtenštajn, dokler se Sporazum med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi uporablja tudi za Lihtenštajn, kakor je navedeno v uvodu k poglavju XII Priloge II k Sporazumu EGP. Ta sklep se zato ne uporablja za Lihtenštajn.

(4)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Poglavje XII Priloge II k Sporazumu EGP se spremeni:

1.

točka 68 (Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1274/2011) se črta;

2.

za točko 73 (Uredba Komisije (EU) št. 1048/2012) se vstavi naslednje:

„74.

32012 R 0788: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 788/2012 z dne 31. avgusta 2012 o usklajenem večletnem programu nadzora Unije za leta 2013, 2014 in 2015 za zagotavljanje skladnosti z mejnimi vrednostmi ostankov pesticidov v živilih rastlinskega in živalskega izvora in na njih ter oceno izpostavljenosti potrošnikov ostankom teh pesticidov (UL L 235, 1.9.2012, str. 8).

V tem sporazumu veljajo določbe Uredbe v skladu z naslednjima prilagoditvama:

(a)

v členu 1 se doda naslednje:

‚Islandija lahko v letih 2013, 2014 in 2015 še naprej odvzema in analizira vzorce za 61 pesticidov, ki so se leta 2012 spremljali v živilih na njenem trgu.‘;

(b)

v točki 5 Priloge II se doda naslednje:

‚IS

12 (*)

15 (**)

NO

12 (*)

15 (**)‘ “

Člen 2

Besedilo Izvedbene uredbe (EU) št. 788/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 4. maja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. maja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 235, 1.9.2012, str. 8.

(2)  UL L 325, 8.12.2011, str. 24.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.