30.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/23


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 18/2013

z dne 1. februarja 2013

o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) in Protokola 37 k Sporazumu EGP s seznamom iz člena 101

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti členov 98 in 101 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep Komisije 2010/C 326/07 z dne 2. novembra 2010 o ustanovitvi evropskega foruma več zainteresiranih strani o elektronskem izdajanju računov (e-izdajanje računov) (1) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(2)

Za dobro delovanje Sporazuma EGP je treba Protokol 37 k Sporazumu EGP razširiti, da se vključi evropski forum več zainteresiranih strani o elektronskem izdajanju računov (e-izdajanje računov), ki je bil ustanovljen s Sklepom Komisije 2010/C 326/07, Prilogo IX k Sporazumu EGP pa je treba spremeniti, da se opredelijo postopki za udeležbo v tem forumu.

(3)

Prilogo IX in Protokol 37 k Sporazumu EGP je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za točko 31ec (Sklep Komisije 2010/578/EU) Priloge IX k Sporazumu EGP se vstavi:

„31ed.

32010 D 1203(02): Sklep Komisije 2010/C 326/07 z dne 2. novembra 2010 o ustanovitvi evropskega foruma več zainteresiranih strani o elektronskem izdajanju računov (e-izdajanje računov) (UL C 326, 3.12.2010, str. 13).

Načini vključevanja držav Efte v skladu s členom 101 Sporazuma:

Vsaka država Efte lahko imenuje osebo, ki bo sodelovala kot opazovalka na zasedanjih evropskega foruma več zainteresiranih strani o elektronskem izdajanju računov (e-izdajanje računov).“

Člen 2

V Protokol 37 k Sporazumu EGP (ki vsebuje seznam iz člena 101) se vstavi naslednja točka:

„38.

Evropski forum več zainteresiranih strani o elektronskem izdajanju računov (e-izdajanje računov) (Sklep Komisije 2010/C 326/07).“

Člen 3

Besedilo Sklepa Komisije 2010/C 326/07 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 4

Ta sklep začne veljati dan po predložitvi zadnjega obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. februarja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL C 326, 3.12.2010, str. 13.

(2)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.