30.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/20


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 15/2013

z dne 1. februarja 2013

o spremembi Priloge VI (Socialna varnost) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 1244/2010 (1) spreminja Uredbo (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (2), obe pa sta vključeni v Sporazum EGP in je zato treba Uredbo (EU) št. 1244/2010 navesti v točki 2 Priloge VI.

(2)

Prilogo VI k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 2 (Uredba (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta) Priloge VI k Sporazumu EGP se doda naslednja alinea:

„—

32010 R 1244: Uredba Komisije (EU) št. 1244/2010 z dne 9. decembra 2010 (UL L 338, 22.12.2010, str. 35).“

Člen 2

Ta sklep začne veljati 2. februarja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (3).

Člen 3

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. februarja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 338, 22.12.2010, str. 35.

(2)  UL L 284, 30.10.2009, str. 1.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.