30.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/12


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 8/2013

z dne 1. februarja 2013

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 221/2012 z dne 14. marca 2012 o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 37/2010 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora v zvezi s snovjo klozantel (1) je treba vključiti v Sporazum.

(2)

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 222/2012 z dne 14. marca 2012 o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 37/2010 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora v zvezi s snovjo triklabendazol (2) je treba vključiti v Sporazum EGP.

(3)

Prilogo II k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V točki 13 (Uredba Komisije (EU) št. 37/2010) poglavja XIII Priloge II k Sporazumu EGP se dodata naslednji alinei:

„—

32012 R 0221: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 221/2012 z dne 14. marca 2012 (UL L 75, 15.3.2012, str. 7),

32012 R 0222: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 222/2012 z dne 14. marca 2012 (UL L 75, 15.3.2012, str. 10).“

Člen 2

Besedili izvedbenih uredb (EU) št. 221/2012 in (EU) št. 222/2012 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavita v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 2. februarja 2013 pod pogojem, da so bila predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. februarja 2013

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Gianluca GRIPPA


(1)  UL L 75, 15.3.2012, str. 7.

(2)  UL L 75, 15.3.2012, str. 10.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.