7.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/2


PROTOKOL

med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko


Člen 1

Splošna načela

Ta protokol, njegova priloga in dodatki so sestavni del Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko z dne 28. februarja 2007 (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o ribolovu), ki spada v okvir Evro-sredozemskega sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko z dne 26. februarja 1996 (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o pridružitvi). Prispeva k uresničitvi splošnih ciljev Sporazuma o pridružitvi, njegov namen pa je zagotoviti okoljsko, gospodarsko in družbeno trajnost ribolovnih virov.

Ta protokol se izvaja v skladu s členom 1 Sporazuma o pridružitvi, v zvezi z vzpostavitvijo dialoga in sodelovanja, ter členom 2 navedenega sporazuma, v zvezi s spoštovanjem demokratičnih načel in temeljnih človekovih pravic.

Člen 2

Obdobje uporabe, trajanje in ribolovne možnosti

Ribolovne možnosti, dodeljene na podlagi člena 5 Sporazuma o ribolovu in navedene v tabeli, priloženi temu protokolu, se določijo od začetka njegove uporabe in za obdobje štirih let.

Prvi pododstavek se uporablja ob upoštevanju določb členov 4 in 5 tega protokola.

V skladu s členom 6 Sporazuma o ribolovu lahko plovila, ki plujejo pod zastavo države članice Evropske unije (EU), izvajajo ribolovne dejavnosti na maroškem ribolovnem območju samo, če imajo dovoljenje za ribolov, izdano na podlagi tega protokola in pod pogoji, določenimi v Prilogi k temu protokolu.

Člen 3

Finančni prispevek

1.   Ocenjena letna skupna vrednost Protokola za obdobje iz člena 2 znaša 40 000 000 EUR. Ta znesek je razdeljen na:

(a)

30 000 000 EUR finančnega prispevka iz člena 7 Sporazuma o ribolovu, od tega se dodeli:

(i)

16 000 000 EUR kot finančno nadomestilo za dostop do virov;

(ii)

14 000 000 EUR kot podpora za izvajanje sektorske ribiške politike v Maroku;

(b)

10 000 000 EUR, kar ustreza ocenjenemu znesku pristojbin, ki jih morajo lastniki plovil plačati za dovoljenja za ribolov, izdana na podlagi člena 6 Sporazuma o ribolovu in v skladu z oddelkoma D in E poglavja I Priloge k temu protokolu.

2.   Odstavek 1 se uporablja ob upoštevanju določb členov 4, 5, 6 in 8 tega protokola.

3.   Brez poseganja v določbe člena 6(9) se finančni prispevek EU iz odstavka 1(a) plača najpozneje tri mesece po datumu začetka uporabe tega protokola za prvo leto in najpozneje na dan obletnice začetka veljavnosti Protokola za vsako naslednje leto.

4.   Finančni prispevek iz odstavka 1(a) se plača državnemu zakladniku Kraljevine Maroko na račun, odprt pri državni zakladnici Kraljevine Maroko, katerega podatke sporočijo maroški organi.

5.   Ob upoštevanju določb člena 6 tega protokola je uporaba tega finančnega prispevka v izključni pristojnosti maroških organov.

Člen 4

Usklajevanje na znanstvenem področju in poskusni ribolov

1.   Pogodbenici se v skladu s členom 4(1) Sporazuma zavezujeta, da bosta redno in po potrebi sklicevali znanstvene seje, na katerih bosta preučili znanstvena vprašanja, ki jih postavi Skupni odbor za upravljanje in tehnično spremljanje tega protokola. Pristojnosti, sestavo in delovanje znanstvenih sej določi Skupni odbor iz člena 10 Sporazuma o ribolovu.

2.   Pogodbenici se zavezujeta, da bosta spodbujali odgovoren ribolov na maroškem ribolovnem območju po načelu nediskriminacije med različnim ribiškim ladjevjem v teh vodah.

3.   V skladu s členom 4(2) Sporazuma o ribolovu se pogodbenici na podlagi ugotovitev sej znanstvenega odbora posvetujeta v Skupnem odboru iz člena 10 Sporazuma o ribolovu in po potrebi sporazumno sprejmeta ukrepe za trajnostno upravljanje ribolovnih virov.

4.   Za namene raziskav in izboljšanje znanstvenega znanja se lahko na zahtevo Skupnega odbora na maroškem ribolovnem območju izvede poskusni ribolov. Podrobna pravila za izvajanje poskusnega ribolova se določijo v skladu z določbami poglavja IV Priloge k temu protokolu.

Člen 5

Pregled ribolovnih možnosti

1.   Skupni odbor lahko ribolovne možnosti iz člena 2 sporazumno spremeni, če je to namenjeno zagotovitvi trajnosti maroških ribolovnih virov.

2.   Če se ribolovne možnosti povečajo, se finančni prispevek iz člena 3(1)(a)(i) poveča sorazmerno glede na ribolovne možnosti in po načelu pro rata temporis. Vendar se povečanje prilagodi tako, da skupni znesek finančnega prispevka, ki ga plača EU, ne presega dvakratnika zneska iz člena 3(1)(a)(i). Če se pogodbenici dogovorita o zmanjšanju ribolovnih možnosti iz člena 2, se finančni prispevek zniža sorazmerno z ribolovnimi možnostmi in po načelu pro rata temporis.

3.   Pogodbenici lahko sporazumno prerazporedita ribolovne možnosti med različne kategorije plovil, pri čemer morata upoštevati pogoje glede trajnosti staležev, na katere bi takšna prerazporeditev lahko vplivala. Pogodbenici se dogovorita o ustrezni prilagoditvi finančnega prispevka, če je to upravičeno zaradi prerazporeditve ribolovnih možnosti.

Člen 6

Podpora izvajanju sektorske ribiške politike v Maroku

1.   Finančni prispevek iz člena 3(1)(a)(ii) tega protokola je namenjen razvoju in izvajanju sektorske ribiške politike v Maroku v okviru strategije „Halieutis“ za razvoj ribiškega sektorja.

2.   Maroko ta prispevek uporablja in upravlja v skladu s cilji ter letnimi in večletnimi programi za njihovo uresničitev, ki jih pogodbenici določita sporazumno v okviru Skupnega odbora ob upoštevanju strategije „Halieutis“, ter na podlagi ocene pričakovanega učinka projektov, ki se bodo izvajali.

3.   V prvem letu veljavnosti Protokola se uporaba prispevka iz odstavka 1 v Maroku sporoči EU, takoj ko Skupni odbor odobri smernice, cilje, merila in kazalnike za oceno. V vsakem naslednjem letu Maroko obvesti EU o uporabi prispevka najpozneje do 30. septembra predhodnega leta.

4.   Vse spremembe teh smernic, ciljev ter meril in kazalnikov za oceno morata odobriti obe pogodbenici v okviru Skupnega odbora.

5.   Maroko predloži poročilo o napredku projektov, ki se izvajajo v okviru sektorske podpore iz tega protokola, to pa se predstavi in preuči v Skupnem odboru.

6.   Glede na vrsto projektov in trajanje njihovega izvajanja Maroko Skupnemu odboru predloži poročilo o izvajanju projektov, dokončanih na podlagi sektorske podpore iz tega protokola, vključno s podatki o vseh gospodarskih in socialnih učinkih, zlasti učinki na zaposlovanje in naložbe, vsemi drugimi izmerljivimi vplivi izvedenih ukrepov in njihovo geografsko porazdelitvijo. Ti podatki se pripravijo na podlagi kazalnikov, ki jih podrobneje določi skupni odbor.

7.   Poleg tega Maroko pred iztekom tega protokola predloži končno poročilo o izvajanju sektorske podpore na podlagi tega protokola, vključno s podatki, navedenimi v prejšnjih odstavkih.

8.   Pogodbenici bosta po potrebi spremljali izvajanje sektorske podpore tudi po izteku tega protokola ter med njegovo začasno prekinitvijo v skladu s pogoji iz tega protokola.

9.   Posebni finančni prispevek iz člena 3(1)(a)(ii) tega protokola se plača v obrokih, in sicer po pristopu, ki temelji na analizi rezultatov izvajanja sektorske podpore in potreb pri načrtovanju.

10.   Okvir operativnega izvajanja določi Skupni odbor.

Člen 7

Gospodarsko povezovanje gospodarskih subjektov EU v ribiškem sektorju Maroka

Pogodbenici v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi spodbujata stike in prispevata k sodelovanju med gospodarskimi subjekti na naslednjih področjih:

razvoj sekundarnih panog, povezanih z ribištvom, zlasti ladjedelništva, popravljanja ladij, proizvodnje ribiškega materiala in ribolovnega orodja,

razvoj izmenjav na področju poklicnega znanja in usposabljanja osebja za sektor morskega ribolova,

prodaja ribiških proizvodov,

trženje,

akvakultura.

Člen 8

Začasna prekinitev uporabe Protokola zaradi sporov glede razlage ali uporabe

1.   Vsak spor med pogodbenicama v zvezi z razlago določb tega protokola ali njegovo uporabo se rešuje s posvetovanjem pogodbenic v okviru Skupnega odbora iz člena 10 Sporazuma o ribolovu, po potrebi na izrednem zasedanju.

2.   Uporaba tega protokola se lahko začasno prekine na pobudo ene od pogodbenic, če je spor med pogodbenicama resen in če s posvetovanjem v okviru Skupnega odbora v skladu z odstavkom 1 ni dosežena sporazumna rešitev spora.

3.   Če se uporaba Protokola začasno prekine, mora zadevna pogodbenica pisno sporočiti svojo namero vsaj tri mesece pred datumom, ko takšna prekinitev začne veljati.

4.   V primeru začasne prekinitve pogodbenici nadaljujeta posvetovanja in skušata doseči sporazumno rešitev spora. Ko se spor reši, se Protokol začne znova uporabljati. Znesek finančnega prispevka se zniža sorazmerno in po načelu pro rata temporis glede na dolžino obdobja, v katerem je bila uporaba Protokola začasno prekinjena.

Člen 9

Neupoštevanje tehničnih zahtev, ki izhajajo iz Protokola

Maroko si v skladu z določbami tega protokola in veljavne zakonodaje pridržuje pravico, da ob neupoštevanju določb in obveznosti, ki izhajajo iz uporabe tega protokola, uporabi kazni, določene v prilogah.

Člen 10

Elektronska izmenjava podatkov

Maroko in EU se zavezujeta, da bosta čim prej vzpostavila sisteme, potrebne za elektronsko izmenjavo vseh informacij in dokumentov v zvezi s tehničnim izvajanjem tega protokola, kot so podatki o ulovu, položaj VMS plovil ter obvestila o vstopu na ribolovno območje in izstopu iz njega.

Člen 11

Določbe nacionalne zakonodaje, ki se uporabijo

Dejavnosti plovil, ki delujejo v skladu s tem protokolom in njegovo prilogo, zlasti pretovarjanje, uporabo pristaniških storitev in nakup opreme, urejajo predpisi, ki veljajo v Maroku.

Člen 12

Začetek veljavnosti

Ta protokol in njegova priloga začneta veljati na dan, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita, da so končani vsi ustrezni postopki v zvezi s tem.

Ribolovne možnosti

Mali ribolov

Pridneni ribolov

Industrijski pelagični ribolov

Industrijski pelagični ribolov, namenjen prodaji svežih rib

Pelagični ribolov na severu: potegalke

Mali ribolov na jugu: vrvice in ribiške palice

Mali ribolov na severu: pridneni parangali

Mali ribolov tuna: ribiške palice

Pridneni parangali in vlečne mreže

Pelagične ali polpelagične vlečne mreže

Pelagične ali polpelagične vlečne mreže

 

 

 

 

 

Stalež C

Kvota:

80 000 ton

20 plovil

10 plovil

35 plovil

27 plovil

16 plovil

18 plovil

Съставено в Брюксел на осемнадесети ноември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de noviembre de dos mil trece.

V Bruselu dne osmnáctého listopadu dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den attende november to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten November zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta novembrikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the eighteenth day of November in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog studenoga dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto novembre duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada astoņpadsmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų lapkričio aštuonioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év november havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Novembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de achttiende november tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego listopada roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de novembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece noiembrie două mii treisprezece.

V Bruseli osemnásteho novembra dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne osemnajstega novembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den artonde november tjugohundratretton.

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για τo Βασιλείου του Μαρόκου

For the Kingdom of Marocco

Pour le Royaume du Maroc

Za Kraljevinu Maroko

Per il Regno de Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Marokańskiego

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké král'ovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image

Image


PRILOGA

POGOJI ZA IZVAJANJE RIBOLOVA S PLOVILI EU NA MAROŠKEM RIBOLOVNEM OBMOČJU

POGLAVJE I

DOLOČBE V ZVEZI Z ZAHTEVKI ZA DOVOLJENJA IN IZDAJO DOVOLJENJ

A.   Zahtevki za dovoljenja

1.

Dovoljenje za ribolov na maroškem ribolovnem območju lahko dobijo samo plovila, ki izpolnjujejo pogoje.

2.

Plovilo izpolnjuje pogoje, če njegovemu lastniku, poveljniku in plovilu samemu ni treba prepovedati ribolovne dejavnosti v Maroku in ga ni treba po zakonu šteti za plovilo IUU.

3.

Imeti morajo urejene odnose z maroško upravo, tako da so izpolnjene vse predhodne obveznosti, ki izhajajo iz njihovih ribolovnih dejavnosti v Maroku v okviru sporazumov o ribolovu, sklenjenih z Evropsko unijo.

4.

Pristojni organi EU (v nadaljnjem besedilu: Komisija) Oddelku za morski ribolov Ministrstva za kmetijstvo in morski ribolov (v nadaljnjem besedilu: Oddelek) predložijo sezname plovil, ki so vložila zahtevek za izvajanje ribolovnih dejavnosti v mejah, določenih v tehničnih dokumentih, priloženih Protokolu, vsaj 20 dni pred začetkom veljavnosti zahtevanih dovoljenj. Ti seznami se pošljejo elektronsko in v obliki, združljivi s programskim orodjem, ki ga uporablja Oddelek.

Na teh seznamih so navedeni število plovil glede na ribolovno kategorijo in območje ter glavne značilnosti posameznega plovila, znesek plačil, razčlenjenih po rubrikah, ter ribolovna orodja, ki se bodo uporabljala med zadevnim obdobjem.

Za kategorijo „industrijski pelagični ribolov“ se na seznamu za vsako plovilo v obliki mesečnih načrtov navede tudi zahtevana kvota v tonah ulova. Če ulov doseže načrtovano mesečno kvoto za plovilo še pred iztekom danega meseca, lahko lastnik plovila Oddelku prek Komisije pošlje popravek svojih mesečnih načrtov in zaprosi za povečanje načrtovane mesečne kvote.

Če v danem mesecu ulov ne doseže načrtovane mesečne kvote plovila, se ustrezna količina kvote ali pristojbine prenese v naslednji mesec.

5.

Posamezni zahtevki za dovoljenje, razvrščeni po ribolovnih kategorijah, se Oddelku predložijo hkrati s pošiljanjem seznamov iz točk 4 in 5, in sicer na obrazcu iz Dodatka 1.

6.

Vsem zahtevkom za dovoljenje morajo biti priloženi naslednji dokumenti:

izvod potrdila o tonaži, ki ga je ustrezno potrdila država članica zastave,

novejša, overjena barvna fotografija, ki prikazuje profil plovila v trenutnem stanju, pri čemer je najmanjša velikost fotografije 15 cm × 10 cm,

dokazilo o plačilu pristojbin za dovoljenje za ribolov, drugih pristojbin in stroškov opazovalcev; za kategorijo „industrijski pelagični ribolov“ je treba dokazilo o plačilu pristojbin poslati pred prvim dnem v mesecu, za katerega je predvidena dejavnost na dovoljenem ribolovnem območju, navedenem v ustreznem tehničnem dokumentu,

vsi drugi dokumenti ali potrdila, zahtevani na podlagi posebnih določb za zadevno vrsto plovila v skladu s tem protokolom.

7.

Pri podaljšanju letnega dovoljenja na podlagi tega protokola za plovilo, katerega tehnične lastnosti se niso spremenile, se zahtevku za podaljšanje priložijo samo potrdila o plačilu pristojbin za dovoljenje za ribolov, drugih pristojbin in stroškov opazovalcev.

8.

Obrazce zahtevkov za dovoljenje in vse dokumente, navedene v odstavku 6, ki vsebujejo ustrezne podatke za izdajo dovoljenj za ribolov, je mogoče poslati elektronsko v obliki, združljivi s programskim orodjem, ki ga uporablja Oddelek.

B.   Izdaja dovoljenj

1.

Dovoljenja za ribolov za vsa plovila Oddelek izda Komisiji prek Delegacije EU v Maroku (v nadaljnjem besedilu: Delegacija) v 15 dneh po prejemu vseh dokumentov iz točke 6 zgoraj. Po potrebi Oddelek Komisijo obvesti o razlogih za zavrnitev izdaje dovoljenja.

2.

Dovoljenja za ribolov se izdajo v skladu s podatki iz tehničnih dokumentov o ribolovu, priloženih Protokolu, v katerih so zlasti navedeni ribolovno območje, oddaljenost od obale, podatki o sistemu za stalno določanje in spremljanje položaja z uporabo satelitske komunikacije (serijska številka transponderja VMS), dovoljena ribolovna orodja, glavne vrste, dovoljene velikosti očes mrež, dovoljeni prilov, za kategorijo „industrijski pelagični ribolov“ pa tudi mesečne načrtovane kvote dovoljenega ulova plovila. Povečanje mesečne načrtovane kvote plovila se lahko odobri v okviru omejitev ulova iz ustreznega tehničnega dokumenta.

3.

Dovoljenja za ribolov se lahko izdajo samo za plovila, ki izpolnjujejo vse zahtevane upravne formalnosti v zvezi s tem.

4.

Pogodbenici se dogovorita, da bosta spodbujali vzpostavitev sistema elektronskih dovoljenj.

C.   Veljavnost in uporaba dovoljenj

1.

Obdobja veljavnosti dovoljenj ustrezajo koledarskemu letu, razen prvega obdobja, ki se začne z datumom začetka uporabe Protokola in konča 31. decembra, ter zadnjega obdobja, ki se začne 1. januarja in se konča z datumom izteka veljavnosti Protokola.

2.

Dovoljenje za ribolov velja samo za obdobje, ki ga zajema plačilo pristojbine, in za ribolovno območje, vrste ribolovnih orodij in kategorije, ki so natančno opredeljeni v zadevnem dovoljenju.

3.

Dovoljenja za ribolov se izdajo za posamezno plovilo in niso prenosljiva. Vendar se v primeru višje sile, ki je povzročila izgubo ali daljše mirovanje plovila zaradi hujše tehnične okvare, ki jo ustrezno ugotovijo pristojni organi države zastave, in na zahtevo Evropske unije dovoljenje, izdano za eno plovilo v najkrajšem času nadomesti z novim dovoljenjem za drugo plovilo, ki spada v isto ribolovno kategorijo in katerega tonaža ne presega tonaže okvarjenega plovila.

4.

Lastnik okvarjenega plovila ali njegov zastopnik mora razveljavljeno dovoljenje za ribolov vrniti Oddelku.

5.

Dovoljenje za ribolov je treba vedno hraniti na krovu plovila, ki izpolnjuje pogoje, in ga ob vsakem pregledu predložiti pristojnim organom.

6.

Ribolovna dovoljenja veljajo eno koledarsko leto, polletje ali četrtletje. Polletje zajema eno od šestmesečnih obdobij, ki se začne 1. januarja ali 1. julija, razen prvega in zadnjega obdobja Protokola. Četrtletje zajema eno od trimesečnih obdobij, ki se začnejo 1. januarja, 1. aprila, 1. julija ali 1. oktobra, razen prvega in zadnjega obdobja Protokola.

D.   Pristojbine za dovoljenja za ribolov in druge pristojbine

1.

Letne pristojbine za dovoljenja za ribolov določa veljavna maroška zakonodaja.

2.

Pristojbine za dovoljenja zajemajo koledarsko leto, v katerem je dovoljenje izdano, in se plačajo ob prvem zahtevku za dovoljenje v tekočem letu. Zneski teh dovoljenj vključujejo vse druge dajatve ali z njimi povezane takse, razen pristaniških taks ali taks za opravljene storitve.

3.

Poleg pristojbin za dovoljenja za ribolov se druge pristojbine za vsako plovilo izračunajo na podlagi stopenj, določenih v tehničnih dokumentih, priloženih Protokolu.

4.

Višina pristojbine se izračuna sorazmerno z dejansko veljavnostjo ribolovnega dovoljenja, ob upoštevanju morebitnih bioloških obnovitev.

5.

Kakršne koli spremembe zakonodaje v zvezi z dovoljenji za ribolov je treba Komisiji sporočiti najpozneje dva meseca pred začetkom njihove uporabe.

E.   Plačila

Pristojbine za dovoljenja za ribolov, druge pristojbine in stroški opazovalcev se pred izdajo dovoljenj za ribolov plačajo zakladniku Ministrstva za kmetijstvo in ribištvo na bančni račun 0018100078000 20110750201, odprt pri banki Bank Al Maghrib – Maroko.

Pristojbine za kvote, dodeljene plovilom z vlečnimi mrežami iz kategorije „industrijski pelagični ribolov“, se plačajo na naslednji način:

pristojbina za mesečno načrtovano kvoto, ki jo zahteva lastnik plovila, se plača pred začetkom ribolovne dejavnosti, torej 1. dan posameznega meseca,

ob povečanju mesečne načrtovane kvote, določenem v odstavku 4 oddelka A poglavja I, morajo maroški organi pristojbino za tako podaljšanje prejeti pred nadaljevanjem ribolovnih dejavnosti,

ob prekoračitvi mesečne načrtovane kvote in njenega morebitnega povečanja se znesek pristojbine za to prekoračitev poveča za trikrat. Mesečno razliko, izračunano na podlagi dejanskega ulova, je treba plačati v dveh mesecih, ki sledita mesecu navedenega ulova.

POGLAVJE II

DOLOČBE ZA PLOVILA ZA RIBOLOV TUNOV

1.

Pristojbine znašajo 35 EUR na tono ulova na maroškem ribolovnem območju.

2.

Dovoljenja se izdajo za koledarsko leto po plačilu predplačila pavšalnega zneska 7 000 EUR na plovilo.

3.

Predplačilo se izračuna sorazmerno z dejansko veljavnostjo dovoljenja za ribolov.

4.

Poveljniki plovil z dovoljenji za izredno selivske vrste morajo voditi ladijski dnevnik v skladu z vzorcem iz Dodatka 6 te priloge.

5.

Poleg tega morajo poslati izvod navedenega ladijskega dnevnika svojim pristojnim organom najpozneje 15 dni po iztovarjanju ulova. Ti organi izvode nemudoma pošljejo Komisiji, ki zagotovi, da se pošljejo Oddelku.

6.

Komisija pošlje Oddelku do 30. aprila obračun pristojbin, ki se plačajo za predhodno ribolovno leto, na podlagi prijav ulova, ki jih predloži vsak lastnik plovila in jih preverijo pristojni znanstveni inštituti držav članic in Maroka, kot so IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografia), IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) in INRH (Institut National de Recherche Halieutique).

7.

Za zadnje leto uporabe Protokola se obračun pristojbin, ki jih je treba plačati za predhodno ribolovno leto, pošlje v štirih mesecih po prenehanju veljavnosti Protokola.

8.

Končni obračun se pošlje zadevnim lastnikom plovil, ki imajo na voljo 30 dni od dneva, ko Oddelek pošlje obvestilo o odobritvi obračuna, da izpolnijo svoje finančne obveznosti. Komisija pošlje potrdilo o plačilu, ki ga je izvedel lastnik plovila ter je izraženo v EUR in izvršeno na ime glavnega zakladnika Maroka na račun iz oddelka E poglavja I, Oddelku najpozneje v poldrugem mesecu po navedenem obvestilu.

9.

Če je znesek končnega obračuna nižji od zgoraj navedenega predplačila, se razlika ne povrne.

10.

Lastniki plovil ustrezno ukrepajo, da se izvodi ladijskega dnevnika pošljejo in so morebitna dodatna plačila izvršena v rokih iz točk 5 in 8.

11.

Ob neupoštevanju obveznosti iz točk 5 in 8 se dovoljenje za ribolov samodejno začasno prekine, dokler lastnik ne izpolni teh obveznosti.

POGLAVJE III

RIBOLOVNA OBMOČJA

Maroko pred začetkom uporabe Protokola Evropski uniji sporoči zemljepisne koordinate temeljnih črt, svojega ribolovnega območja in vseh območij znotraj tega ribolovnega območja, v katerih je ribolov prepovedan, razen sredozemskega območja Maroka, ki leži vzhodno od 35° 47′18″ S – 5° 55′ 33″ Z (Rt Spartel) in ni vključeno v ta protokol.

Ribolovna območja za vsako kategorijo v atlantskem območju Maroka so določena v tehničnih dokumentih (Dodatek 2).

POGLAVJE IV

PODROBNA PRAVILA ZA IZVAJANJE POSKUSNEGA RIBOLOVA

Pogodbenici skupaj določita (i) evropske gospodarske subjekte, ki bodo izvajali poskusni ribolov; (ii) obdobje, ki je najprimernejše za to, in (iii) veljavne pogoje. Da bi olajšal raziskovalno delo plovil, Oddelek priskrbi znanstvene informacije in druge razpoložljive osnovne podatke. Pogodbenici se dogovorita o znanstvenem protokolu, ki se bo izvajal v podporo temu poskusnemu ribolovu in se bo poslal zadevnim gospodarskim subjektom.

Maroški ribiški sektor je tesno povezan (usklajevanje in dialog o pogojih za izvajanje poskusnega ribolova).

Posamezno obdobje poskusnega ribolova traja najmanj tri mesece in največ šest mesecev, razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače.

Komisija pošlje maroškim organom zahtevke za dovoljenja za poskusni ribolov. Pri tem predloži tehnično dokumentacijo z naslednjimi podatki:

tehnične značilnosti plovila,

stopnja strokovne usposobljenosti častnikov plovila v zvezi s takšnim ribolovom,

predlog v zvezi s tehničnimi parametri odprave (trajanje, orodja, raziskovalna območja itd.);

način financiranja.

Oddelek po potrebi organizira dialog s Komisijo in po možnosti z zadevnimi lastniki plovil o tehničnih in finančnih vidikih.

Plovilo EU se mora pred začetkom odprave raziskovalnega ribolova javiti v enem od maroških pristanišč, da se na njem opravijo inšpekcijski pregledi iz točk 1.1 in 1.2 poglavja IX te priloge.

Lastniki plovil pred začetkom odprave Oddelku in Komisiji predložijo:

izjavo o ulovu, ki je že na krovu,

tehnične značilnosti ribolovnega orodja, ki se bo uporabljalo med odpravo,

zagotovilo, da bodo upoštevali maroške predpise v zvezi z ribolovom.

Med odpravo na morju zadevni lastniki plovil:

Oddelku in Komisiji pošiljajo tedenska poročila o dnevnem ulovu, in sicer za vsak poteg mrež iz vode, v katerih natančno navedejo tehnične parametre odprave (položaj, globina, datum in ura, ulov in druga opažanja ali pripombe),

navedejo položaj, hitrost in smer plovila prek satelitskega sistema za nadzor plovil (VMS),

zagotovijo, da je na krovu navzoč maroški znanstveni opazovalec ali opazovalec, ki ga izberejo maroški organi. Naloga opazovalca je zbiranje znanstvenih informacij na podlagi ulova in vzorčenje ulova. Opazovalec se obravnava kot ladijski častnik, stroške njegovega bivanja na krovu plovila pa krije lastnik plovila. Čas opazovalčevega bivanja na krovu, trajanje njegovega bivanja ter pristanišče vkrcanja in izkrcanja se določijo v dogovoru z maroškimi organi. Če se pogodbenici ne odločita drugače, se plovilu ni treba vračati v pristanišče več kot enkrat na dva meseca,

na zahtevo maroških organov omogočijo, da se na plovilu izvede inšpekcijski pregled, preden plovilo izpluje z maroškega ribolovnega območja,

upoštevajo zakonodajo Maroka na področju ribolova.

Ulov, vključno s prilovom, opravljen med znanstveno odpravo, ostane v lasti lastnika plovila, če se upoštevajo določbe, ki jih je v zvezi s tem sprejel Skupni odbor, in določbe znanstvenega protokola.

Oddelek imenuje kontaktno osebo, odgovorno za obravnavanje vseh nepredvidenih težav, ki bi lahko ovirale potek poskusnega ribolova.

POGLAVJE V

DOLOČBE O SATELITSKEM NADZORU RIBIŠKIH PLOVIL EU, KI NA MAROŠKEM RIBOLOVNEM OBMOČJU LOVIJO NA PODLAGI TEGA SPORAZUMA

Splošne določbe

1.

Za plovila EU, ki na maroškem ribolovnem območju izvajajo ali nameravajo izvajati dejavnosti na podlagi tega protokola, se uporabljajo predpisi Maroka, ki urejajo delovanje naprav za satelitsko določanje in spremljanje položaja. Država zastave zagotovi, da plovila, ki plujejo pod njeno zastavo, upoštevajo te predpise.

2.

Za namene satelitskega nadzora maroški organi EU sporočijo koordinate (zemljepisno širino in dolžino) maroškega ribolovnega območja in območij, v katerih je ribolov prepovedan.

(i)

Oddelek sporoči te informacije Komisiji pred datumom začetka uporabe tega protokola;

(ii)

te informacije se pošljejo v elektronski obliki, izražene v decimalni obliki S/J SS,sss (WGS84);

(iii)

vsako spremembo teh koordinat je treba nemudoma sporočiti.

3.

Država zastave in Maroko imenujeta vsak svojega dopisnika VMS, ki bo kontaktna točka.

(i)

Centra države zastave in Maroka za spremljanje in nadzor ribištva drug drugemu pred začetkom uporabe Protokola sporočita kontaktne podatke (ime, naslov, telefonsko številko, številko telefaksa, e-naslov) svojega dopisnika VMS.

(ii)

Vsako spremembo kontaktnih podatkov dopisnikov VMS je treba nemudoma sporočiti.

Podatki VMS

4.

Položaj plovila se določi s toleranco, ki je manjša od 100 metrov, in 99-odstotno stopnjo natančnosti.

5.

Če plovilo, ki lovi na podlagi Sporazuma in je predmet satelitskega nadzora v skladu s tem protokolom, vstopi na maroško ribolovno območje, center države zastave za spremljanje in nadzor ribištva nemudoma pošlje naknadna poročila o položaju centru Maroka za spremljanje in nadzor ribištva. Ta sporočila se pošljejo na naslednji način:

(i)

elektronsko po zavarovanem protokolu;

(ii)

najmanj vsaki dve uri;

(iii)

na obrazcu iz Dodatka 3;

(iv)

kot poročila o položaju.

6.

Poleg tega se položaji VMS označijo kot:

(i)

prvi položaj, ki se zabeleži po vstopu na maroško ribolovno območje, se označi z oznako „ENT“;

(ii)

vsi naslednji položaji se označijo z oznako „POS“;

(iii)

prvi položaj, ki se zabeleži po izstopu z maroškega ribolovnega območja, se označi z oznako „EXI“;

(iv)

položaji, ki se pošljejo ročno v skladu s točko 13, se označijo z oznako „MAN“.

7.

Sestavni deli programske opreme in oprema za satelitski nadzor morajo biti:

(i)

zanesljivi, tako da ne omogočajo lažnega navajanja položajev, in ne smejo biti ročno nastavljivi;

(ii)

sistem mora biti v celoti samodejen in mora stalno delovati, ne glede na okoljske in podnebne razmere.

8.

Prepovedano je premestiti, izklopiti, uničiti, poškodovati ali onesposobiti sistem za stalno spremljanje položaja, ki uporablja satelitsko komunikacijo in je na plovilu nameščen za pošiljanje podatkov, ali samovoljno spreminjati, potvarjati ali ponarejati podatke, ki jih odda ali zabeleži navedeni sistem.

9.

Poveljniki plovil morajo stalno zagotavljati, da:

(i)

se podatki ne spreminjajo;

(ii)

antene, povezane z opremo za satelitsko spremljanje, niso blokirane;

(iii)

ni prekinjeno električno napajanje opreme za satelitsko spremljanje;

(iv)

oprema za satelitsko spremljanje ni odstranjena.

10.

Pogodbenici se dogovorita, da si bosta na zahtevo izmenjali informacije o opremi, ki se uporablja za satelitsko spremljanje, da bi preverili, ali je vsak del opreme popolnoma v skladu z zahtevami druge pogodbenice za namene teh določb, in da bi določili morebitne protokole za izmenjavo podatkov v primeru vključitve funkcionalnosti, ki omogočajo prenos podatkov o ulovu.

Tehnična napaka ali okvara na napravi za spremljanje, nameščeni na krovu plovila

11.

Država zastave mora nemudoma obvestiti Oddelek in Komisijo o morebitni tehnični napaki ali okvari na napravi za stalni satelitski nadzor, nameščeni na krovu ribiškega plovila.

12.

Pokvarjeno opremo je treba zamenjati najpozneje v 10 dneh po potrditvi okvare. Ob prekoračitvi tega roka mora zadevno plovilo zapustiti maroško ribolovno območje ali se vrniti v eno od maroških pristanišč za popravilo.

13.

Dokler oprema ni zamenjana, mora poveljnik plovila vsake štiri ure po elektronski pošti, radijski zvezi ali telefaksu ročno pošiljati skupno poročilo o položaju. To poročilo vključuje poročila o položaju, ki jih poveljnik plovila zabeleži v okoliščinah iz točke 5.

14.

Ta ročna sporočila se pošljejo centru države zastave za spremljanje in nadzor ribištva, ta pa jih nemudoma pošlje maroškemu centru za spremljanje in nadzor ribištva.

Neprejem podatkov VMS s strani maroškega centra za spremljanje in nadzor ribištva

15.

Če maroški center za spremljanje in nadzor ribištva ugotovi, da država zastave ne sporoča informacij iz točke 5, o tem nemudoma obvesti Komisijo in zadevno državo zastave.

16.

Center države zastave za spremljanje in nadzor ribištva, ki ne izpolnjuje obveznosti, in/ali maroški center za spremljanje in nadzor ribištva morata takoj sporočiti vse nepravilnosti pri delovanju v zvezi s pošiljanjem in prejemanjem sporočil o položaju med centroma za spremljanje in nadzor ribištva, da se čim prej najde tehnična rešitev. Oba centra za spremljanje in nadzor ribištva morata o najdeni rešitvi obvestiti Komisijo.

17.

Vsa sporočila, ki zaradi nedelovanja niso bila poslana, se znova pošljejo takoj, ko je spet vzpostavljena komunikacija med centrom države zastave za spremljanje in nadzor ribištva ter maroškim centrom za spremljanje in nadzor ribištva.

18.

Center države zastave za spremljanje in nadzor ribištva ter maroški center za spremljanje in nadzor ribištva se pred začetkom veljavnosti tega protokola medsebojno dogovorita o alternativnih oblikah elektronske komunikacije, ki jih je treba uporabiti za prenos podatkov VMS ob morebitni okvari v centrih za spremljanje in nadzor ribištva, in se nemudoma obvestita o vsakršni spremembi.

19.

Komunikacijske težave med centri za spremljanje in nadzor ribištva Maroka in držav zastav EU ne smejo vplivati na običajne ribolovne dejavnosti plovil. Treba pa je takoj uporabiti vrsto pošiljanja, določeno na podlagi točke 18.

20.

Maroko o tem obvesti svoje pristojne nadzorne službe, da zagotovijo, da plovila EU ne bi bila v prekršku zaradi nesporočanja podatkov VMS zaradi okvare enega od centrov za spremljanje in nadzor ribištva, ter jim sporoči način sporočanja, določen na podlagi točke 18.

Varstvo podatkov VMS

21.

Vse podatke o nadzoru, ki jih ena od pogodbenic pošlje drugi pogodbenici v skladu s temi določbami, maroški organi uporabljajo izključno za nadzor in spremljanje ribiškega ladjevja EU, ki lovi na podlagi tega sporazuma, ali za raziskovalne študije, ki jih maroška pogodbenica izvaja v okviru upravljanja in organiziranja ribolova.

22.

Teh podatkov nikakor ni dovoljeno pošiljati tretjim osebam, ne glede na razlog.

23.

Pogodbenici se o vsakem sporu glede razlage ali uporabe teh določb posvetujeta v Skupnem odboru iz člena 10 Sporazuma, ki odloči o zadevi.

24.

Pogodbenici se dogovorita, da bosta po potrebi te določbe pregledali v okviru Skupnega odbora iz člena 10 Sporazuma.

POGLAVJE VI

PRIJAVA ULOVA

1.   Ladijski dnevnik

1.

Poveljniki plovil morajo uporabljati ladijski dnevnik, posebej pripravljen za izvajanje ribolova na maroškem ribolovnem območju, katerega vzorec je naveden v Dodatku 7 Priloge. Ta ladijski dnevnik posodabljajo v skladu z določbami, povzetimi v pojasnjevalni opombi navedenega ladijskega dnevnika.

2.

Lastniki plovil morajo izvod ladijskega dnevnika poslati svojim pristojnim organom najpozneje 15 dni po iztovarjanju ulova. Ti organi izvode nemudoma pošljejo Komisiji, ki zagotovi, da se pošljejo Oddelku.

3.

Če lastniki plovil ne upoštevajo obveznosti iz točk 1 in 2 zgoraj, se dovoljenje za ribolov samodejno začasno prekine, dokler lastnik plovila na izpolni svojih obveznosti. O taki odločitvi je treba nemudoma obvestiti Komisijo.

2.   Četrtletne prijave ulova

1.

Komisija obvesti Oddelek pred koncem tretjega meseca vsakega četrtletja o ulovljenih količinah v prejšnjem četrtletju za vsa plovila EU, v skladu z vzorci iz dodatkov 8 in 9 te priloge.

2.

Podatki se sporočijo za vsak mesec in so med drugim razčlenjeni po kategorijah, po vseh plovilih in vseh vrstah, navedenih v ladijskem dnevniku.

3.

Ti podatki se pošljejo Oddelku tudi kot elektronski dokument, sestavljen v obliki, združljivi s programsko opremo, ki se uporablja na ministrstvu.

3.   Zanesljivost podatkov

Informacije, ki jih vsebujejo dokumenti iz točk 1) in 2) zgoraj, morajo odražati dejansko stanje ribolova, da so lahko ena od podlag za spremljanje razvoja staležev.

4.   Prehod na elektronski sistem

Pogodbenici sta določili protokol za elektronsko izmenjavo vseh podatkov glede prijave ulova („Electronic Reporting System“), imenovanih „podatki ERS“, ki je naveden v Dodatku 11. Pogodbenici načrtujeta izvajanje tega protokola in nadomestitev tiskane različice prijave ulova s podatki ERS, ko bo Maroko začel uporabljati potrebno opremo in računalniške programe.

5.   Iztovarjanja zunaj Maroka

Lastniki plovil morajo svojim pristojnim organom najpozneje 15 dni po iztovarjanju poslati deklaracije o iztovarjanju ulova, izvedenega v okviru tega protokola. Ti organi izvode nemudoma pošljejo Delegaciji, ki zagotovi njihovo posredovanje.

POGLAVJE VII

VKRCANJE MAROŠKIH MORNARJEV NA KROV

1.

Lastniki plovil z dovoljenji na podlagi tega sporazuma med svojo prisotnostjo na maroškem ribolovnem območju na krov sprejmejo maroške mornarje v skladu z določbami, navedenimi v tehničnih dokumentih iz Dodatka 2.

2.

Lastniki plovil izberejo mornarje, ki se vkrcajo na njihova plovila, z uradnega seznama diplomantov pomorskih šol, ki ga Oddelek pošlje Komisiji, ta pa ga posreduje zadevnim državam zastave. Seznam se posodobi vsako leto 1. februarja. Lastniki plovil imajo pravico, da izmed diplomantov sami izberejo kandidate, ki so najbolje usposobljeni in imajo najustreznejše izkušnje.

3.

Pogodbe o zaposlitvi maroških mornarjev, od katerih podpisniki prejmejo po en izvod, se sklenejo med zastopniki lastnikov plovil in mornarji in/ali njihovimi sindikati ali njihovimi zastopniki po posvetovanju s pristojnim organom Maroka. Te pogodbe mornarjem zagotavljajo stopnjo socialne varnosti, ki jim pripada, vključno z življenjskim zavarovanjem ter zdravstvenim in nezgodnim zavarovanjem.

4.

Lastnik plovila ali njegov zastopnik mora izvod pogodbe prek Delegacije poslati Oddelku, takoj ko jo pristojni organi zadevne države članice žigosajo.

5.

Lastnik plovila ali njegov zastopnik prek Delegacije sporoči Oddelku imena maroških mornarjev, ki se vkrcajo na posamezno plovilo, in njihovo mesto v posadki.

6.

Delegacija 1. februarja in 1. avgusta pošlje Oddelku za vsako plovilo polletni povzetek podatkov o maroških mornarjih, vkrcanih na plovila EU, z navedbo njihove registrske številke.

7.

Za mornarje, vkrcane na plovilih EU, se neposredno uporablja Deklaracija Mednarodne organizacije dela (MOD) o temeljnih načelih in pravicah pri delu. To zadeva zlasti svobodo združevanja, učinkovito priznanje pravice do pogajanj za sklenitev kolektivnih pogodb in odpravo diskriminacije pri zaposlovanju in opravljanju poklica.

8.

Osebne prejemke maroških mornarjev plačujejo lastniki plovil. Te osebne prejemke pred izdajo dovoljenja sporazumno določijo lastniki plovil ali njihovi zastopniki in zadevni maroški mornarji ali njihovi zastopniki. Plačilni pogoji za maroške mornarje ne smejo biti slabši od tistih, ki veljajo za maroške posadke, in morajo biti v skladu s standardi MOD ter v nobenem primeru pod temi standardi.

9.

Če enega ali več mornarjev, zaposlenih na krovu, ob dogovorjenem času za izplutje plovila ni na dogovorjenem kraju, lahko to plovilo začne predvideno ribolovno potovanje, potem ko je pristojne organe pristanišča vkrcanja obvestilo o nezadostnem številu zahtevanih mornarjev in posodobilo svoj seznam posadke. Organi o tem obvestijo Oddelek.

10.

Lastnik plovila mora sprejeti vse potrebno za zagotovitev, da njegovo plovilo najpozneje med naslednjim ribolovnim potovanjem sprejme na krov število mornarjev, zahtevano po tem sporazumu.

11.

Če na krovu ni maroških mornarjev iz drugih razlogov, kot so navedeni v prejšnji točki, morajo zadevni lastniki plovil EU najpozneje v treh mesecih za vsakega maroškega mornarja, ki se ni vkrcal, plačati pavšalni znesek v višini 20 EUR za vsak dan ribolovnega potovanja na maroškem ribolovnem območju.

12.

Ta znesek se uporabi za usposabljanje maroških ribičev in se izplača na bančni račun 0018100078000 20110750201, odprt pri banki Bank Al Maghrib – Maroko.

13.

Razen v primeru iz točke 9, se zaradi večkratnega neupoštevanja vkrcanja predvidenega števila maroških mornarjev dovoljenje za ribolov plovila samodejno začasno prekine, dokler lastniki plovil te obveznosti ne izpolnijo. O taki odločitvi je treba nemudoma obvestiti Delegacijo.

POGLAVJE VIII

SPREMLJANJE IN OPAZOVANJE RIBOLOVA

A.   Opazovanje ribolova

1.

Plovila z dovoljenjem za ribolov na maroškem ribolovnem območju na podlagi tega protokola vkrcajo na krov opazovalce, ki jih imenuje Maroko, pod pogoji, navedenimi v nadaljevanju.

1.1

Vsako četrtletje do 25 % plovil z dovoljenjem, katerih tonaža presega 100 BT, sprejme na krov opazovalce.

1.2

Plovila za industrijski pelagični ribolov imajo med celotnim obdobjem njihove dejavnosti na maroškem ribolovnem območju stalno na krovu enega znanstvenega opazovalca.

1.3

Na drugih ribiških plovilih EU, katerih tonaža je manjša ali enaka 100 BT, opazovanje poteka na največ desetih ribolovnih potovanjih na ribolovno kategorijo na leto.

1.4

Oddelek sestavi seznam plovil, ki so določena, da na krov vzamejo opazovalca, in seznam opazovalcev, določenih za vkrcanje. Ti seznami se takoj po pripravi pošljejo Delegaciji.

1.5

Oddelek prek Delegacije zadevnim lastnikom plovil sporoči ime opazovalca, določenega za vkrcanje na plovilo, ob izdaji dovoljenja ali najpozneje 15 dni pred predvidenim datumom vkrcanja opazovalca.

2.

Opazovalci so stalno navzoči na krovu plovil z vlečnimi mrežami za pelagični ribolov. Za druge ribolovne kategorije so opazovalci navzoči na krovu teh plovil eno ribolovno potovanje na plovilo.

3.

O pogojih za vkrcanje opazovalca se sporazumno dogovorijo lastnik plovila ali njegov zastopnik in organi Maroka.

4.

Po obvestilu o seznamu izbranih plovil se opazovalec na začetku prvega potovanja na maroškem ribolovnem območju vkrca na plovilo v pristanišču, ki ga izbere lastnik plovila.

5.

Zadevni lastniki plovil najpozneje dva tedna pred predvidenim vkrcanjem opazovalcev sporočijo, kdaj in v katerih maroških pristaniščih bo vkrcanje potekalo.

6.

Če se opazovalec vkrca na krov v tujem pristanišču, njegove potne stroške krije lastnik plovila. Če plovilo z maroškim opazovalcem na krovu zapusti maroško ribolovno območje, je treba storiti vse potrebno, da se opazovalcu čim prej zagotovi vrnitev v Maroko na stroške lastnika plovila.

7.

Če je bilo potovanje opazovalca nepotrebno, ker lastnik plovila ni izpolnjeval obveznosti, slednji za dneve nedejavnosti opazovalca krije potne stroške in dnevnice v višini, ki jo prejmejo nacionalni maroški uradniki enakega čina. Tudi v primeru zamude pri vkrcanju po krivdi lastnika plovila slednji povrne opazovalcu navedene dnevnice.

Kakršne koli spremembe zakonodaje o dnevnicah je treba Delegaciji sporočiti najpozneje dva meseca, preden se začnejo uporabljati.

8.

Če opazovalca ob dogovorjenem času oziroma v dvanajstih urah po dogovorjenem času ni na dogovorjenem kraju, je lastnik plovila avtomatično razrešen obveznosti vkrcanja tega opazovalca.

9.

Opazovalci se na krovu obravnavajo kot častniki. Opravljajo naslednje naloge:

9.1

opazovanje ribolovnih dejavnosti plovil;

9.2

preverjanje položaja plovil, ki izvajajo ribolovne dejavnosti;

9.3

biološko vzorčenje v okviru znanstvenih programov;

9.4

beleženje uporabljenega ribolovnega orodja;

9.5

preverjanje podatkov o ulovu na maroškem ribolovnem območju, ki so zapisani v ladijskem dnevniku;

9.6

preverjanje deleža prilova in ocenjevanje količine zavrženih vrst tržnih rib kostnic, rakov in glavonožcev;

9.7

sporočanje podatkov o ribolovu, vključno s količino ulova in prilova na plovilu, po telefaksu ali radijski zvezi.

10.

Poveljnik stori vse, kar je v njegovi moči, da zagotovi fizično varnost in dobro počutje opazovalca med izvajanjem njegovih nalog.

11.

Opazovalec ima na voljo vso opremo, ki jo potrebuje za izvajanje svojih nalog. Poveljnik mu omogoči dostop do sredstev komuniciranja, potrebnih za opravljanje njegovih nalog, dokumentacije, neposredno povezane z ribolovnimi dejavnostmi plovila, vključno z ladijskim dnevnikom in navigacijskim dnevnikom, in do tistih delov plovila, ki so potrebni za izvajanje njegovih nalog.

12.

Opazovalec med bivanjem na krovu:

1.

stori vse potrebno, da njegovo vkrcanje in navzočnost na krovu plovila ne prekinjata ali ovirata ribolovnih dejavnosti;

2.

spoštuje blago in opremo na krovu ter zaupnost vseh dokumentov, ki pripadajo navedenemu plovilu.

13.

Opazovalec ob koncu obdobja opazovanja in pred izkrcanjem pripravi poročilo o dejavnostih, ki se pošlje pristojnim organom Maroka, en izvod pa Delegaciji. Podpiše ga v navzočnosti poveljnika plovila, ki lahko poročilu doda ali zahteva, da se mu dodajo vse pripombe, ki se mu zdijo potrebne, nato pa se podpiše še sam. Izvod poročila se poveljniku plovila izroči ob izkrcanju opazovalca.

14.

Lastniki plovil krijejo stroške nastanitve in hrane opazovalcev pod enakimi pogoji, kot veljajo za častnike, glede na možnosti plovila.

15.

Osebne prejemke in socialne prispevke za opazovalca krijejo pristojni organi Maroka.

16.

Da se Maroku povrnejo stroški prisotnosti opazovalcev na krovu plovil, so poleg pristojbine, ki jo morajo plačati lastniki plovil, predvidene pristojbine, imenovane „stroški opazovalcev“, ki se izračunajo na podlagi 5,5 EUR/BT/četrtletje na plovilo, ki opravlja ribolovne dejavnosti na maroškem ribolovnem območju.

Ti stroški se poravnajo v skladu s plačilnimi pogoji iz oddelka E poglavja I te priloge.

17.

Ob neupoštevanju obveznosti iz točke 4 zgoraj se ribolovno dovoljenje samodejno začasno prekine, dokler lastnik plovila ne izpolni teh obveznosti. O taki odločitvi je treba nemudoma obvestiti Delegacijo.

B.   Skupno spremljanje ribolova

1.

Pogodbenici vzpostavita skupni sistem za spremljanje in opazovanje nadzora nad iztovarjanjem na kopnem, da bi izboljšali učinkovitost nadzora in zagotovili spoštovanje določb tega protokola.

2.

Pogodbenici pripravita letni načrt skupnega spremljanja, ki zajema vse ribolovne kategorije iz tega protokola.

3.

V ta namen pristojni organi vsake pogodbenice imenujejo svojega zastopnika, ki bo prisoten pri nadzoru iztovarjanja in opazoval njegov potek, ter drugi pogodbenici sporočijo njegovo ime.

4.

Zastopnik maroškega organa je kot opazovalec navzoč pri inšpekcijskih pregledih iztovarjanja plovil, ki so opravljala ribolovne dejavnosti na maroškem ribolovnem območju, te preglede pa izvajajo nacionalne nadzorne službe držav članic.

5.

Zastopnik maroškega organa spremlja nacionalne nadzorne uradnike pri njihovih obiskih v pristaniščih, na krovu plovil, na pomolu, na trgih prve prodaje, v prodajalnah trgovcev z ribami na veliko, hladilnicah in drugih krajih, povezanih z iztovarjanjem in skladiščenjem rib pred prvo prodajo, ter ima dostop do dokumentov, ki so predmet teh inšpekcijskih pregledov.

6.

Zastopnik maroškega organa sestavi in predloži poročilo o pregledih, pri katerih je bil navzoč. Izvod poročila se pošlje Delegaciji.

7.

Oddelek en mesec vnaprej povabi Delegacijo, da je navzoča pri načrtovanih inšpekcijskih pregledih v pristaniščih iztovarjanja.

8.

Na zahtevo Komisije so lahko ribiški inšpektorji EU kot opazovalci navzoči pri inšpekcijskih pregledih, ki jih maroški organi izvajajo v zvezi z dejavnostmi iztovarjanja plovil EU v maroških pristaniščih.

9.

Pravila za praktično izvajanje teh dejavnosti sporazumno določijo pristojni organi obeh pogodbenic.

POGLAVJE IX

NADZOR

1.   Tehnični pregledi

1.1

Plovila EU z dovoljenjem v skladu z določbami tega protokola se morajo enkrat na leto in po spremembah njihovih tehničnih značilnosti ali na podlagi zahtevka za spremembo ribolovne kategorije, na podlagi katerega se začnejo uporabljati drugačne vrste ribolovnih orodij, javiti v enem izmed maroških pristanišč, da se na njih opravijo inšpekcijski pregledi, ki jih določajo veljavni predpisi. Take inšpekcijske preglede je treba obvezno opraviti v 48 urah po vplutju plovila v pristanišče.

1.2

Po uspešno opravljenem pregledu se poveljniku plovila izda potrdilo z enako dolžino veljavnosti, kot ga ima dovoljenje, in se dejansko podaljša za plovila, ki v tem letu podaljšajo svoje dovoljenje. Vendar obdobje veljavnosti ne sme presegati enega leta. To potrdilo je treba vedno imeti na krovu.

1.3

Namen tehničnega pregleda je preveriti skladnost tehničnih značilnosti plovila in orodja na krovu ter delovanje naprave za satelitsko določanje in spremljanje položaja, nameščene na krovu, pa tudi preveriti, ali so izpolnjene določbe o maroški posadki.

1.4

Stroške, povezane s pregledi, krijejo lastniki plovil, določijo pa se na podlagi lestvice, določene z maroškimi predpisi. Ne smejo biti višji od zneskov, ki jih druga plovila običajno plačajo za enake storitve.

1.5

Ob neupoštevanju določb iz odstavkov 1.1 in 1.2 zgoraj se samodejno začasno prekine dovoljenje za ribolov, dokler lastnik plovila ne izpolni teh obveznosti. O taki odločitvi je treba nemudoma obvestiti Delegacijo.

2.   Vstop na ribolovno območje in izstop z ribolovnega območja

2.1

Plovila EU, ki imajo dovoljenje v skladu z določbami tega protokola, morajo o nameravanem vstopu na maroško ribolovno območje ali izstopu z njega najmanj šest ur vnaprej obvestiti Oddelek in mu sporočiti naslednje podatke:

2.1.1

datum in uro pošiljanja sporočila;

2.1.2

položaj plovila v skladu s točko 5 poglavja V;

2.1.3

težo v kilogramih in ulov glede na vrste rib na krovu, opredeljene s tričrkovno oznako;

2.1.4

vrste sporočil, kot sta „ulov ob vstopu“ (COE) in „ulov ob izstopu“ (COX).

2.2

Zaželeno je, da se ti podatki pošljejo po telefaksu ali, če plovilo nima telefaksa, prek radijske zveze (v zvezi s tem glej podatke v Dodatku 10).

2.3

Pri plovilih iz kategorije „industrijski pelagični ribolov“ mora dokončen izstop z maroškega ribolovnega območja predhodno dovoliti Oddelek. To dovoljenje se izda v 24 urah po vložitvi zahtevka poveljnika ali zastopnika plovila, razen če se zahtevek vloži na predvečer konca tedna, ko se dovoljenje izda naslednji ponedeljek. Če se dovoljenje ne izda, Oddelek lastnika plovila in Komisijo nemudoma obvesti o razlogih za to.

2.4

Plovilo, ki opravlja ribolovne dejavnosti, ne da bi o tem obvestilo Oddelek, se obravnava kot plovilo brez dovoljenja.

2.5

Lastnik plovila mora na zahtevku za dovoljenje za ribolov navesti številko telefaksa in telefonsko številko plovila ter elektronski naslov poveljnika.

3.   Nadzorni postopki

3.1

Poveljniki plovil EU, ki imajo dovoljenje na podlagi tega protokola, dovolijo in omogočijo vkrcanje in opravljanje nalog maroškim uradnikom, pristojnim za inšpekcijske preglede in nadzor ribolovnih dejavnosti.

3.2

Ti uradniki se na krovu ne zadržujejo dlje, kot je potrebno za izvedbo njihovih nalog.

3.3

Po vsakem opravljenem inšpekcijskem pregledu in nadzoru se poveljniku plovila izda potrdilo.

4.   Zadržanje plovila

4.1

Oddelek čim prej in najpozneje v 48 urah obvesti Delegacijo o vsakršnem zadržanju plovila in kaznih, ki so bile naložene plovilom EU na maroškem ribolovnem območju.

4.2

Komisija hkrati prejme kratko poročilo o okoliščinah in razlogih za zadržanje plovila.

5.   Zapisnik o zadržanju plovila

5.1

Ko pristojni organi Maroka sestavijo zapisnik, ga mora poveljnik plovila podpisati.

5.2

Ta podpis ne vpliva na pravice poveljnika ali na sredstva za njegovo obrambo, s katero se lahko zagovarja pred domnevno kršitvijo.

5.3

Poveljnik plovilo odpelje v pristanišče, ki ga določijo maroški nadzorni organi. Plovilo, ki krši veljavno maroško zakonodajo o morskem ribolovu, se pridrži v pristanišču, dokler niso izpolnjene običajne upravne formalnosti zadržanja.

6.   Reševanje kršitev

6.1

Pred uvedbo sodnega postopka se domnevna kršitev poskuša razrešiti s sporazumno reštivijo spora. Ta postopek se konča najpozneje tri delovne dni po zadržanju plovila.

6.2

V primeru sporazumne rešitve spora se višina denarne kazni določi v skladu z maroško zakonodajo na področju ribolova.

6.3

Če spora ni mogoče razrešiti sporazumno in je zadeva predložena pristojnemu sodnemu organu, mora lastnik plovila na bančni račun, ki ga določi pristojni organ Maroka, položiti bančno varščino, v kateri so všteti stroški zadržanja ter denarne kazni in odškodnine, naloženi odgovornim za kršitev.

6.4

Do končanja sodnega postopka je bančna varščina nepreklicna. Sprosti se takoj, ko se sodni postopek konča brez obsodbe. Če je z obsodbo naložena denarna kazen, ki je nižja od položene bančne varščine, pristojni organi Maroka sprostijo preostanek zneska.

6.5

Plovilo lahko zapusti pristanišče:

ko so obveznosti, ki izhajajo iz postopka poravnave, izpolnjene ali

ko je bančna varščina iz točke 6.3 zgoraj položena in jo pristojni organi Maroka sprejmejo med čakanjem na konec sodnega postopka.

7.   Pretovarjanje

7.1

Vse dejavnosti pretovarjanja ulova na morju so na maroškem ribolovnem območju prepovedane. Vendar industrijska plovila s pelagičnimi vlečnimi mrežami EU, ki imajo dovoljenje v skladu z določbami tega protokola in želijo pretovoriti ulov na maroškem ribolovnem območju, to po pridobitvi dovoljenja Oddelka lahko storijo v maroškem pristanišču ali v kraju, ki ga določijo pristojni maroški organi. Pretovarjanje poteka pod nadzorom opazovalca ali zastopnika delegacije za morski ribolov in nadzornih organov. Vsaka kršitev te določbe se kaznuje v skladu z veljavno maroško zakonodajo.

7.2

Lastniki teh plovil morajo Oddelku najmanj 24 ur pred pretovarjanjem sporočiti naslednje informacije:

imena ribiških plovil, s katerih se bo pretovarjalo,

ime tovornega plovila, njegovo zastavo, njegovo registrsko številko in njegov klicni znak,

tonažo po vrstah, ki se bodo pretovarjale,

namembni kraj ulova,

datum in dan pretovarjanja.

7.3

Maroška stran si pridržuje pravico, da zavrne pretovarjanje, če tovorno plovilo opravlja nezakoniti, neprijavljeni ali zakonsko neurejeni ribolov znotraj maroškega ribolovnega območja ali zunaj tega območja.

7.4

Pretovarjanje se šteje za izstop z maroškega ribolovnega območja. Plovila morajo zato Oddelku predložiti prijave ulova in jih obvestiti, ali nameravajo nadaljevati ribolov ali pa zapustiti maroško ribolovno območje.

7.5

Poveljniki industrijskih plovil s pelagičnimi vlečnimi mrežami EU, ki imajo dovoljenje in v skladu z določbami tega protokola iztovarjajo ali pretovarjajo v maroškem pristanišču, maroškim inšpektorjem dovolijo in omogočijo nadzor nad temi dejavnostmi. Po vsakem opravljenem inšpekcijskem pregledu se poveljniku plovila izda potrdilo.

POGLAVJE X

IZTOVARJANJE ULOVA

Pogodbenici, ki se zavedata pomena boljšega povezovanja za skupni razvoj njunih ribiških sektorjev, se dogovorita, da bosta sprejeli naslednje določbe o iztovarjanju dela ulova, ki ga plovila EU z dovoljenjem v skladu z določbami tega protokola opravijo na maroškem ribolovnem območju, v maroških pristaniščih.

Obvezno iztovarjanje je treba izvesti v skladu z določbami iz tehničnih dokumentov, priloženih temu protokolu.

Finančne spodbude:

1.

Iztovarjanje

Plovila EU za ribolov tuna in plovila s hladilnimi bazeni z morsko vodo, ki lovijo staleže C majhnih pelagičnih vrst in ki imajo dovoljenje v skladu z določbami tega protokola in v maroškem pristanišču iztovorijo več kot 25 % ulova, katerega iztovarjanje je v tehničnih dokumentih št. 5 in 6 določeno kot obvezno, so upravičena do 5-odstotnega znižanja pristojbine za vsako tono, ki jo iztovorijo nad navedenim obveznim pragom.

2.

Pravila za uporabo

Med postopki iztovarjanja ribja tržnica sestavi poročilo o tehtanju, ki je podlaga za sledljivost proizvodov.

Pri prodaji proizvodov na ribji tržnici se sestavi potrdilo o „obračunu prodaje in odtegljajev“.

Izvodi poročil o tehtanju ter obračunov prodaje in odtegljajev se pošljejo Delegaciji za morski ribolov pristanišča iztovarjanja. Zadevni lastniki plovil so obveščeni o zneskih, ki jim bodo povrnjeni, ko jih potrdi Oddelek. Ti zneski se odbijejo od pristojbin, ki jih morajo plačati za naslednje zahtevke za dovoljenja.

3.

Ocena

Višina finančnih spodbud se uskladi v Skupnem odboru glede na družbeno-gospodarski vpliv iztovarjanja.

4.

Kazni v primeru nespoštovanja obveznosti iztovarjanja

Plovila kategorij, za katere velja obvezno iztovarjanje, ki te obveznosti, določene v povezanih tehničnih dokumentih, ne upoštevajo, morajo pri plačilu naslednje pristojbine plačati 5-odstotni pribitek. Če se kršitve navedenih obveznosti ponovijo, Skupni odbor znova preuči navedene kazni.

Dodatki

1.

Obrazec zahtevka za dovoljenje

2.

Tehnični dokumenti

3.

Pošiljanje sporočil sistema za spremljanje plovil (VMS) Maroku, poročilo o položaju

4.

Koordinate ribolovnih območij

5.

Podatki o maroškem centru za spremljanje in nadzor ribištva

6.

Ladijski dnevnik ICCAT za ribolov tuna

7.

Ribolovni ladijski dnevnik (druge vrste ribolova)

8.

Obrazec za prijavo ulova (industrijski pelagični ribolov)

9.

Obrazec za prijavo ulova (razen za industrijski pelagični ribolov in ribolov tuna)

10.

Podatki o radijski postaji Oddelka za morski ribolov v Maroku

11.

Protokol ERS

Dodatek 1

SPORAZUM O RIBOLOVU MED MAROKOM IN EVROPSKO UNIJO

ZAHTEVEK ZA DOVOLJENJE ZA RIBOLOV

ŠTEVILKA RIBOLOVNE KATEGORIJE

Image

Dodatek 2

Pogoji ribolova za vsako kategorijo bodo določeni sporazumno vsako leto pred izdajo dovoljenj.

Tehnični dokument št. 1

Mali ribolov na severu: pelagični

Število dovoljenih plovil

20

Dovoljeno orodje

Potegalka

Največje dovoljene dimenzije, ki ustrezajo prevladujočim pogojem na območju: 500 m × 90 m

Prepoved ribolova z zapornimi vrvmi

Vrsta plovila

< 100 BT

Pristojbina

75 EUR/BT/četrtletje

Geografska omejitev dovoljenega območja

Severno od 34°18′00″

Razširitev do vzporednika 33°25′00″ je dovoljena za pet plovil naenkrat, ki bodo ribolovne dejavnosti opravljala po sistemu rotacije in bodo predmet znanstvenega opazovanja

Več kot 2 morski milji od obale

Ciljne vrste

Sardele, sardoni in druge majhne pelagične vrste

Obveznost iztovarjanja v Maroku

30 % prijavljenega ulova

Biološka obnovitev

Dva meseca: februar in marec

Obveznost vkrcanja

Trije maroški mornarji na plovilo

Pripombe

Razširitev dejavnosti petih plovil s potegalko južno od vzporednika 34°18′00″ S se bo po enem letu uporabe ocenila, da se izmerita učinek morebitnih medsebojnih vplivov z domačim ladjevjem in učinek na vire.

Tehnični dokument št. 2

Mali ribolov na severu

Število dovoljenih plovil

35

Dovoljeno orodje

Pridneni parangali

Kat. (a) < 40 BT – največje dovoljeno število trnkov na parangal: 10 000 napetih in nameščenih trnkov, pripravljenih za uporabo, z največ petimi pridnenimi parangali

Kat. (b) ≥ 40 BT in < 150 BT – 15 000 napetih in nameščenih trnkov, pripravljenih za uporabo, z največ osmimi pridnenimi parangali

Vrsta plovila

(a)

< 40 BT: 32 dovoljenj

(b)

≥ 40 BT in < 150 BT: 3 dovoljenja

Pristojbina

67 EUR/BT/četrtletje

Geografska omejitev dovoljenega območja

Severno od 34° 18′ 00″ S

Razširitev do vzporednika 33°25′00″ je dovoljena za štiri plovila naenkrat (1), ki bodo ribolovne dejavnosti opravljala po sistemu rotacije in bodo predmet znanstvenega opazovanja

Več kot 6 morskih milj od obale

Ciljne vrste

Morski meči, špari in druge pridnene vrste

Obveznost iztovarjanja v Maroku

Prostovoljno iztovarjanje

Biološka obnovitev

Od 15. marca do 15. maja

Prilov

0 % mečaric in morskih psov v površinskih vodah

Obveznost vkrcanja

< 100 BT: prostovoljna

≥ 100 BT: en maroški mornar

Pripombe

Razširitev dejavnosti štirih parangalk južno od vzporednika 34°18′00″ S se bo po enem letu uporabe ocenila, da se izmerita učinek morebitnih medsebojnih vplivov z domačim ladjevjem in učinek na vire.

Tehnični dokument št. 3

Mali ribolov na jugu

Število dovoljenih plovil

10

Dovoljeno orodje

Vrvice in palice

Vrsta plovila

< 80 BT

Pristojbina

67 EUR/BT/četrtletje

Geografska omejitev dovoljenega območja

Južno od 30°40′00″S

Več kot 3 morske milje od obale

Ciljne vrste

Grbe, špari

Obveznost iztovarjanja v Maroku

Prostovoljno iztovarjanje

Biološka obnovitev

Dovoljena potegalka za lov živih vab

Velikost očesa mreže 8 mm za lov živih vab

Uporaba potegalke več kot 3 morske milje od obale

Prilov

0 % glavonožcev in rakov

5 % drugih pridnenih vrst

Obveznost vkrcanja

Dva maroška mornarja na plovilo

Tehnični dokument št. 4

Pridneni ribolov

Število dovoljenih plovil

16 plovil: 5 plovil za ribolov z vlečnimi mrežami in 11 parangalk

Dovoljeno orodje

Za plovila za ribolov z vlečnimi mrežami:

pridnena vlečna mreža:

velikost očesa mreže vreče 70 mm

prepovedana uporaba dvojne vreče

prepovedana uporaba debelejše vrvi, iz katere je spletena vreča

Za parangalke:

pridneni parangal:

največ 20 000 trnkov na plovilo

Vrsta plovila

 

Plovila za ribolov z vlečnimi mrežami:

največja dovoljena tonaža 600 BT na plovilo

 

Parangalke:

največja dovoljena tonaža 150 BT na plovilo

Pristojbina

60 EUR/BT/četrtletje

Geografska omejitev dovoljenega območja

Južno od 29° S

V globini, večji od izobate 200 m, za plovila za ribolov z vlečnimi mrežami

Več kot 12 morskih milj od obale za parangalke

Ciljne vrste

Senegalski oslič, mečak, lica, bela palamida

Obveznost iztovarjanja v Maroku

30 % ulova na ribolovno potovanje

Biološka obnovitev

Prilov

0 % glavonožcev in rakov ter 5 % globokomorskih morskih psov

Obveznost vkrcanja

Štirje maroški mornarji za parangalke

Sedem maroških mornarjev za plovila za ribolov z vlečnimi mrežami

Tehnični dokument št. 5

Ribolov tuna

Število dovoljenih plovil

27

Dovoljeno orodje

Palica in panula

Geografska omejitev dovoljenega območja

Več kot 3 milje od obale

Celotno atlantsko območje Maroka, razen zaščitenega območja, vzhodno od črte, ki združuje točki 33°30′S/7°35′ zahodne g. d. in 35°48′S/6°20′ zahodne g. d.

Ciljna vrsta

Tuni

Obveznost iztovarjanja v Maroku

25 % ulova, prijavljenega kot mešanica črtastega tuna (Katsuwonus pelamis), palamide (Sarda sarda) in fregatnega trupca (Auxis thazard), na ribolovno potovanje

Biološka obnovitev

Dovoljena potegalka za lov živih vab

Očesa mreže 8 mm za lov živih vab, uporaba potegalke več kot 3 morske milje od obale

Pristojbine

35 EUR na ulovljeno tono

Predplačilo

Ob zahtevku za letna dovoljenja se plača pavšalno predplačilo v višini 7 000 EUR

Obveznost vkrcanja

Trije maroški mornarji na plovilo

Tehnični dokument št. 6

Industrijski pelagični ribolov

Število dovoljenih plovil

18

Dovoljeno orodje

Pelagična ali polpelagična vlečna mreža

Dodeljena kvota

80 000 ton na leto

z največ 10 000 tonami na mesec za celotno ladjevje,

razen za obdobje od avgusta do oktobra, ko mesečna zgornja meja znaša 15 000 ton

Vrsta plovila

Industrijsko plovilo s pelagičnimi vlečnimi mrežami

Število dovoljenih plovil

Porazdelitev plovil z dovoljenjem za ribolov:

10 plovil s tonažo, večjo od 3 000 BT

3 plovila s tonažo med 150 in 3 000 BT

5 plovil s tonažo, manjšo od 150 BT

Največja dovoljena tonaža posameznega plovila

7 765 BT, ob upoštevanju strukture ribiškega ladjevja Evropske unije.

Geografska omejitev dovoljenega območja

Južno od 29°S:

več kot 15 morskih milj od obale za zamrzovalna plovila z vlečnimi mrežami

več kot 8 morskih milj od obale za plovila z vlečnimi mrežami in plovila s hladilnimi bazeni z morsko vodo

Ciljne vrste

Sardele, velike sardele, skuše, šuri in sardoni

Sestava ulova (po skupini vrst)

Šur/skuša/sardon: 65 %

sardela/velika sardela: 33 %

prilov: 2 %

To sestavo ulova je mogoče spremeniti v okviru Skupnega odbora.

Obveznost iztovarjanja v Maroku

25 % ulova na ribolovno potovanje

Biološka obnovitev

Ribiška plovila z dovoljenjem morajo upoštevati vsako biološko obnovitev, ki jo Oddelek uvede na dovoljenem ribolovnem območju, in tam prenehati vse ribolovne dejavnosti (2).

Dovoljena mreža

Najmanjša velikost popolnoma raztegnjenega mrežnega očesa pelagične ali polpelagične vlečne mreže je 40 mm.

Vrečo pelagične ali polpelagične vlečne mreže je mogoče okrepiti z mrežnim materialom z najmanjšo velikostjo popolnoma raztegnjenega mrežnega očesa 400 mm in s stremeni, ki so drug od drugega oddaljeni najmanj en meter in pol (1,5 m), razen stremena na zadnji strani vlečne mreže, ki ne sme biti nameščeno manj kot 2 m od okna vreče.

Okrepitev ali uporaba dvojne vreče z drugo napravo je prepovedana, vlečna mreža pa se ne sme v nobenem primeru uporabljati za druge vrste, kot so dovoljene majhne pelagične vrste.

Prilov

Največ 2 % drugih vrst

Seznam dovoljenih vrst v prilovu določajo maroški predpisi v zvezi z „ribolovom majhnih pelagičnih vrst v južnem Atlantiku“.

Industrijska predelava

Industrijska predelava ulova v ribjo moko in/ali olje je strogo prepovedana.

Vseeno se lahko v ribjo moko ali olje predelajo poškodovane ali uničene ribe ter odpadki, ki so posledica ravnanja z ulovom, vendar se ne sme prekoračiti zgornja meja 5 % celotnega dovoljenega ulova.

Pristojbine

Za zamrzovalna plovila z vlečnimi mrežami za industrijski pelagični ribolov:

100 EUR/tono, ki se vsak mesec plačajo vnaprej.

Za plovila z vlečnimi mrežami za industrijski pelagični ribolov, namenjen prodaji svežih rib:

35 EUR/tono, ki se vsak mesec plačajo vnaprej.

V primeru prekoračitve največjega dovoljenega ulova se pristojbina poveča za trikrat.

Obveznost vkrcanja

Tonaža plovila < 150 BT:

dva maroška mornarja

150 BT ≤ tonaža plovila < 1 500 BT:

štirje maroški mornarji

1 500 BT ≤ tonaža plovila < 5 000 BT:

osem maroških mornarjev

5 000 BT ≤ tonaža plovila < 7 765 BT:

16 maroških mornarjev


(1)  Če bodo okoliščine ugodne, se bo lahko na podlagi mnenja Skupnega odbora število plovil, ki lahko opravljajo ribolovne dejavnosti na razširjenem območju, po enem letu spremenilo.

(2)  Oddelek bo Komisijo predhodno obvestil o tej odločitvi ter navedel obdobja ustavitve ribolova in zadevna območja.

Dodatek 3.

POŠILJANJE SPOROČIL SISTEMA ZA SPREMLJANJE PLOVIL (VMS) MAROKU

POROČILO O POLOŽAJU

Podatek

Oznaka

Obvezen (O)/ neobvezen (N)

Vsebina

Začetek zapisa

SR

O

podatek o sistemu – označuje začetek zapisa

Prejemnik

AD

O

podatek o sporočilu – naslovnik: tričrkovna oznaka države (ISO-3166)

Pošiljatelj

FR

O

podatek o sporočilu – pošiljatelj: tričrkovna oznaka države (ISO-3166)

Država zastave

FS

O

podatek o sporočilu – država zastave: tričrkovna oznaka (ISO-3166)

Vrsta sporočila

TM

O

podatek o sporočilu – vrsta sporočila (ENT, POS, EXI)

Radijski klicni znak (IRCS)

RC

O

podatek o plovilu – mednarodni radijski klicni znak plovila (IRCS)

Notranja referenčna številka pogodbenice

IR

N

podatek o plovilu – enotna številka pogodbenice: tričrkovna oznaka (ISO-3166), ki ji sledi številka

Zunanja registrska številka

XR

O

podatek o plovilu – številka na boku plovila (ISO 8859.1)

Zemljepisna širina

LT

O

podatek o položaju plovila – položaj v stopinjah in decimalnih stopinjah S/J SS,sss (WGS84)

Zemljepisna dolžina

LG

O

podatek o položaju plovila – položaj v stopinjah in decimalnih stopinjah V/Z SS,sss (WGS84)

Smer

CO

O

smer plovila v obsegu 360°

Hitrost

SP

O

hitrost plovila v desetinkah vozlov

Datum

DA

O

podatek o položaju plovila – datum zapisa položaja UTC (LLLL.MM.DD)

Čas

TI

O

podatek o položaju plovila – ura zapisa položaja UTC (LLLL.MM.DD)

Konec zapisa

ER

O

podatek o sistemu – označuje konec zapisa

Med pošiljanjem se zahtevajo naslednje informacije, da lahko maroški center za spremljanje in nadzor ribištva prepozna center za spremljanje in nadzor ribištva, ki pošilja sporočilo:

naslov IP-strežnika centra za spremljanje in nadzor ribištva in/ali podatki DNS,

potrdilo SSL (celotna veriga organov potrjevanja).

Vsak prenos podatkov je strukturiran na naslednji način:

1.

uporabljeni znaki morajo ustrezati standardu ISO 8859.1;

2.

dvojna poševnica (//) in oznaka „SR“ označujeta začetek sporočila;

3.

vsak podatek je opredeljen z oznako in ločen od drugih podatkov z dvojno poševnico (//);

4.

enojna poševnica (/) ločuje oznako polja in podatkovni element;

5.

oznaka „ER“, ki ji sledi dvojna poševnica (//), označuje konec zapisa.

6.

neobvezni podatki se vstavijo med začetek in konec zapisa.

Dodatek 4.

KOORDINATE RIBOLOVNIH OBMOČIJ

Tehnični dokument

Kategorija

Ribolovno območje (zemljepisna širina)

Razdalja od obale

1

mali ribolov na severu: pelagični

34°18′00″S–35°48′00″S (razširitev do 33°25′00″S, v skladu s pogoji iz tehničnega dokumenta št. 1)

več kot 2 milji od obale

2

mali ribolov na severu: parangali

34°18′00″S–35°48′00″S (razširitev do 33°25′00″S, v skladu s pogoji iz tehničnega dokumenta št. 2)

več kot 6 milj od obale

3

mali ribolov na jugu

južno od 30°40′00″

več kot 3 milje od obale

4

pridneni ribolov

južno od 29°00′00″

parangalke: več kot 12 milj od obale

plovila za ribolov z vlečnimi mrežami: v globini, večji od izobate 200 m

5

ribolov tuna

celotni Atlantik, razen območja, razmejenega z: 35°48′S; 6°20′Z/33°30′S; 7°35′Z

več kot 3 milje od obale in 3 milje od obale za vabe

6

industrijski pelagični ribolov

južno od 29°00′00″S

več kot 15 milj od obale (zamrzovalna plovila)

več kot 8 milj od obale (plovila s hladilnimi bazeni z morsko vodo)

Oddelek pred začetkom veljavnosti Protokola Komisiji sporoči zemljepisne koordinate maroške temeljne črte, maroškega ribolovnega območja in območij, v katerih sta plovba in ribolov prepovedana. Oddelek vsaj mesec vnaprej sporoči tudi vsakršno spremembo navedenih meja.

Dodatek 5

PODATKI O MAROŠKEM CENTRU ZA SPREMLJANJE IN NADZOR RIBIŠTVA

Naziv Maroškega Centra za Spremljanje in Nadzor Ribištva: CNSNP (Centre National de Surveillance des Navires de Pêche)

Telefon centra za spremljanje in nadzor ribištva: +212 5 37 68 81 45/46

Telefaks centra za spremljanje in nadzor ribištva: +212 5 37 68 83 29/82

E-naslov centra za spremljanje in nadzor ribištva:

 

cnsnp@mpm.gov.ma

 

cnsnp.radio@mpm.gov.ma

Podatki o radijski postaji:

Klicni znak: CNM

Pasovi

Frekvenca oddajanja plovila

Frekvenca sprejemanja plovila

8

8 285 kHz

8 809 kHz

12

12 245 kHz

13 092 kHz

16

16 393 kHz

17 275 kHz

Elektronski naslovi oseb, odgovornih za protokol za pošiljanje podatkov VMS:

 

boukhanfra@mpm.gov.ma

 

belhad@mpm.gov.ma

 

abida@mpm.gov.ma

Dodatek 6

LADIJSKI DNEVNIK ICCAT ZA RIBOLOV TUNA

Image

Dodatek 7

RIBOLOVNI LADIJSKI DNEVNIK (RAZEN ZA RIBOLOV TUNA)

Oblika ribolovnega ladijskega dnevnika za druge dejavnosti razen ribolova tunov se sporazumno določi pred začetkom veljavnosti tega protokola.

Image

Dodatek 8

Image

Dodatek 9

Image

Dodatek 10

PODATKI O RADIJSKI POSTAJI ODDELKA ZA MORSKI RIBOLOV V MAROKU

MMSI:

242 069 000

Klicni znak:

CNM

Kraj:

Rabat

Frekvenčno območje:

1,6 do 30 mHz

Razred oddajanja:

SSB-AIA-J2B

Moč oddajanja:

800 W


Delovne frekvence

Pasovi

Kanali

Emisije

Sprejem

Pas 8

831

8 285 kHz

8 809 kHz

Pas 12

1206

12 245 kHz

13 092 kHz

Pas 16

1612

16 393 kHz

17 275 kHz


Delovni čas postaje

Obdobje

Delovni čas

Delavnik

8.30–16.30

Sobota, nedelja in prazniki

9.30–14.00


VHF:

Kanal 16

Kanal 70 ASN

Radio teleks:

 

 

 

Tip:

DP-5

 

Razred oddajanja:

ARQ-FEC

 

Številka:

31356

Telefaks:

 

 

 

Številke

+ 212 537688329

Dodatek 11

PROTOKOL ZA UPRAVLJANJE IN IZVAJANJE ELEKTRONSKEGA SISTEMA ZA SPOROČANJE PODATKOV O RIBOLOVNIH DEJAVNOSTIH (SISTEM ERS)

Splošne določbe

1.

Vsako ribiško plovilo EU mora biti v času, ko je na maroškem ribolovnem območju, opremljeno z elektronskim sistemom (Electronic Reporting System, v nadaljnjem besedilu: sistem ERS), ki omogoča zapis in prenos podatkov v zvezi z ribolovnimi dejavnostmi plovila (v nadaljnjem besedilu: podatki ERS).

2.

Plovilo EU, ki ni opremljeno s sistemom ERS ali katerega sistem ERS ne deluje, ne sme vstopiti na maroško ribolovno območje, da bi tam opravljalo ribolovne dejavnosti.

3.

Podatki ERS se v skladu s postopki države zastave plovila sporočajo centru države zastave za spremljanje in nadzor ribištva.

4.

Center države zastave za spremljanje in nadzor ribištva neposredna sporočila s plovila (COE, COX, PNO) samodejno in nemudoma pošlje centru Maroka za spremljanje in nadzor ribištva. Prijave dnevnega ulova (FAR) se samodejno in nemudoma sporočijo centru Maroka za spremljanje in nadzor ribištva.

5.

Država zastave in Maroko zagotovita, da sta njuna centra za spremljanje in nadzor ribištva opremljena z računalniško opremo in računalniškimi programi, potrebnimi za samodejen prenos podatkov ERS v formatu XML, ki je na voljo na spletni strani Generalnega direktorata Evropske komisije za pomorske zadeve in ribištvo, in uporabljata postopke za shranjevanje, ki omogočajo zapis in shranjevanje podatkov ERS v računalniško berljivi obliki za najmanj tri leta.

6.

Vse spremembe ali posodobitve formata morajo biti označene in datirane ter začeti delovati v šestih mesecih od uvedbe.

7.

Za prenos podatkov ERS se uporabijo elektronska komunikacijska sredstva, in sicer DEH (Data Exchange Highway), ki jih v imenu EU upravlja Evropska komisija.

8.

Država zastave in Maroko imenujeta vsak svojega dopisnika ERS, ki bo kontaktna točka.

9.

Dopisnik ERS se imenuje za najmanj šest mesecev.

10.

Centra države zastave in Maroka za spremljanje in nadzor ribištva si takoj, ko sistem ERS začne delovati, sporočita kontaktne podatke svojih dopisnikov ERS (ime, naslov, telefon, telefaks, e-naslov). Vsako spremembo kontaktnih podatkov dopisnikov ERS je treba nemudoma sporočiti.

Priprava in sporočanje podatkov ERS

11.

Ribiško plovilo EU mora:

(a)

dnevno pripravljati podatke ERS, in sicer za vsak dan, ko je plovilo na maroškem ribolovnem območju;

(b)

za vsak met potegalke ali vlečne mreže ali vleko parangala zabeležiti količino vsake vrste, ki je bila ulovljena in nato zadržana na krovu, tako za ciljne vrste kot za prilov, ali zavržena;

(c)

za vsako vrsto, opredeljeno v dovoljenju za ribolov, ki ga je izdal Maroko, prijaviti tudi neuspešen ulov;

(d)

vsako vrsto opredeliti s tričrkovno oznako organizacije FAO;

(e)

količine izraziti v kilogramih žive teže, na zahtevo pa tudi s številom posameznih rib;

(f)

v podatke ERS za vsako vrsto zabeležiti pretovorjene in/ali iztovorjene količine;

(g)

v podatke ERS ob vsakem vplutju (COE) na maroško ribolovno območje in izplutju (COX) z njega zabeležiti posebno sporočilo, ki za vsako vrsto iz dovoljenja za ribolov, ki ga je izdal Maroko, navaja količine rib na krovu ob vplutju oziroma izplutju;

(h)

podatke ERS vsak dan najpozneje do 23.59 (UTC) po elektronski poti in v formatu XML iz odstavka 5 poslati centru države zastave za spremljanje in nadzor ribištva.

12.

Za pravilnost zapisanih in sporočenih podatkov ERS je odgovoren poveljnik.

13.

Center države zastave za spremljanje in nadzor ribištva podatke ERS samodejno in čim prej sporoči centru Maroka za spremljanje in nadzor ribištva, in sicer v formatu XML iz odstavka 5.

14.

Center Maroka za spremljanje in nadzor ribištva mora prejem vseh sporočil ERS potrditi s povratnim sporočilom (RET).

15.

Center Maroka za spremljanje in nadzor ribištva vse podatke ERS obravnava kot zaupne.

Okvara sistema ERS na krovu plovila in/ali nedelovanje prenosa podatkov med plovilom in centrom države zastave za spremljanje in nadzor ribištva

16.

Država zastave nemudoma obvesti poveljnika in/ali lastnika plovila, ki pluje pod njeno zastavo, ali njegovega zastopnika o vsaki tehnični okvari sistema ERS, nameščenega na krovu plovila, ali o nedelovanju prenosa podatkov ERS med plovilom ter centrom države zastave za spremljanje in nadzor ribištva.

17.

Država zastave Maroko obvesti o odkriti okvari in sprejetih ukrepih za odpravo okvare.

18.

Če je sistem ERS na krovu plovila v okvari, plovila poveljnik in/ali lastnik v desetih delovnih dneh zagotovi popravilo ali nadomestitev sistema ERS. Če plovilo v desetih delovnih dneh pristane v pristanišču, lahko opravljanje ribolovnih dejavnosti na maroškem ribolovnem območju nadaljuje šele, ko njegov sistem ERS v celoti deluje, razen če mu Maroko izda posebno dovoljenje.

19.

Ribiško plovilo lahko po tehnični okvari sistema ERS pristanišče zapusti šele:

(a)

ko ta sistem ponovno deluje v skladu z zahtevami države zastave, ali

(b)

prej, če prejme dovoljenje države zastave. V tem primeru država zastave Maroko obvesti o svoji odločitvi pred izplutjem plovila.

20.

Vsako plovilo EU, ki opravlja dejavnosti na maroškem ribolovnem območju z okvarjenim sistemom ERS, vsak dan najpozneje do 23.59 (UTC) centru države zastave za spremljanje in nadzor ribištva sporoči vse podatke ERS s katerim koli drugim razpoložljivim sredstvom elektronskega sporočanja.

21.

Center države zastave za spremljanje in nadzor ribištva podatke ERS iz odstavka 11, ki jih zaradi okvare Maroku ni bilo mogoče sporočiti prek sistema ERS, centru Maroka za spremljanje in nadzor ribištva sporoči v drugi medsebojno dogovorjeni elektronski obliki. To alternativno sporočanje se obravnava prednostno, ob upoštevanju, da običajno veljavnih rokov za posredovanje podatkov morda ne bo mogoče spoštovati.

22.

Če center Maroka za spremljanje in nadzor ribištva podatkov ERS od posameznega plovila ne prejme tri dni zapored, lahko Maroko plovilu naroči, naj se zaradi preiskave takoj vrne v pristanišče, ki ga določi Maroko.

Okvara v centrih za spremljanje in nadzor ribištva – neprejem podatkov ERS s strani centra Maroka za spremljanje in nadzor ribištva

23.

Kadar center za spremljanje in nadzor ribištva ne prejme podatkov ERS, njegov dopisnik ERS o tem takoj obvesti dopisnika ERS drugega centra za spremljanje in nadzor ribištva ter po potrebi sodeluje pri odpravi težave, dokler je to potrebno.

24.

Center države zastave za spremljanje in nadzor ribištva ter center Maroka za spremljanje in nadzor ribištva se medsebojno dogovorita o alternativnih oblikah elektronske komunikacije, ki jih je treba uporabiti za prenos podatkov ERS v primeru okvare v centrih za spremljanje in nadzor ribištva, in se nemudoma obvestita o vsakršni spremembi.

25.

Če center države zastave za spremljanje in nadzor ribištva prejme obvestilo centra Maroka za spremljanje in nadzor ribištva, da ni prejel podatkov ERS, mora ugotoviti vzroke za težavo in sprejeti ustrezne ukrepe za njeno odpravo. O rezultatih analize in sprejetih ukrepih mora v 24 urah obvestiti center Maroka za spremljanje in nadzor ribištva in EU.

26.

Če je za odpravo težave potrebnih več kot 24 ur, center države zastave za spremljanje in nadzor ribištva centru Maroka za spremljanje in nadzor ribištva takoj sporoči manjkajoče podatke ERS v alternativni elektronski obliki iz točke 24.

27.

Maroko o tem obvesti svoje pristojne nadzorne službe, da plovila EU ne bi bila v prekršku zaradi nesporočanja podatkov ERS zaradi okvare v enem od centrov za spremljanje in nadzor ribištva.

Vzdrževanje centra za spremljanje in nadzor ribištva

28.

O načrtovanih vzdrževalnih delih centra za spremljanje in nadzor ribištva (program vzdrževanja), ki bi lahko vplivala na izmenjavo podatkov ERS, je treba drugi center za spremljanje in nadzor ribištva obvestiti najmanj 72 ur vnaprej ter po možnosti navesti datum in trajanje vzdrževanja. V primeru nenačrtovanega vzdrževanja se navedene informacije drugemu centru za spremljanje in nadzor ribištva sporočijo takoj, ko je mogoče.

29.

Med vzdrževanjem se lahko sporočanje podatkov ERS prekine, dokler sistem ne začne spet delovati. Zadevni podatki ERS se sporočijo takoj po koncu vzdrževalnih del.

30.

Če vzdrževanje traja več kot 24 ur, se podatki ERS drugemu centru za spremljanje in nadzor ribištva sporočijo v alternativni elektronski obliki iz točke 24.

31.

Maroko o tem obvesti svoje pristojne nadzorne službe, da plovila EU ne bi bila v prekršku zaradi nesporočanja podatkov ERS zaradi vzdrževanja v enem od centrov za spremljanje in nadzor ribištva.