20.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 80/31


SKLEP št. 1/2011 ODBORA ZA VZAJEMNO PRIZNAVANJE UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI, USTANOVLJENEGA V OKVIRU SPORAZUMA MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN ŠVICARSKO KONFEDERACIJO

z dne 20. decembra 2011

o vključitvi novega poglavja 19 o žičniških napravah v Prilogo 1 in posodobitvi pravnih sklicevanj iz Priloge 1

(2012/162/EU)

ODBOR JE –

ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) ter zlasti člena 10(4) in (5) ter člena 18(2) Sporazuma,

ob upoštevanju, da člen 10(5) Sporazuma določa, da lahko Odbor na predlog ene od pogodbenic spremeni priloge k Sporazumu –

SKLENIL:

1.

Priloga 1 o proizvodnih sektorjih k Sporazumu se spremeni tako, da se ji doda novo Poglavje 19 o žičniških napravah v skladu z določbami iz Dodatka A k temu sklepu.

2.

Poglavje 1 o proizvodnih sektorjih k Sporazumu se spremeni v skladu z določbami iz dodatka B, priloženega k temu sklepu.

3.

Ta sklep, sestavljen v dveh izvodih, podpišeta predstavnika odbora, ki sta pooblaščena, da v imenu pogodbenic spremenita Sporazum. Ta sklep začne veljati z dnem zadnjega podpisa.

Podpisano v Bernu, 20. decembra 2011

V imenu Švicarske konfederacije

Christophe PERRITAZ

Podpisano v Bruslju, 14. decembra 2011

V imenu Evropske unije

Fernando PERREAU DE PINNINCK


DODATEK A

V Prilogi 1 „Proizvodni sektorji“ se doda naslednje Poglavje 19 o žičniških napravah:

„POGLAVJE 19

ŽIČNIŠKE NAPRAVE

ODDELEK I

Zakonski in drugi predpisi

Določbe iz člena 1(2)

Evropska unija

Direktiva 2000/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o žičniških napravah za prevoz oseb (UL L 106, 3.5.2000, str. 21; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2000/9/ES).

Švica

Zvezni zakon z dne 23. junija 2006 o žičniških napravah za prevoz oseb (RO 2006 5753), kakor je bil nazadnje spremenjen 20. marca 2009 (RO 2009 5597).

Odlok z dne 21. decembra 2006 o žičniških napravah za prevoz oseb (RO 2007 39), kakor je bil nazadnje spremenjen 11. junija 2010 (RO 2010 2749).

ODDELEK II

Organi za ugotavljanje skladnosti

Odbor, ustanovljen v skladu s členom 10 tega sporazuma, pripravi in redno posodablja seznam organov za ugotavljanje skladnosti v skladu s postopkom iz člena 11 Sporazuma.

ODDELEK III

Organi za imenovanje

Odbor, ustanovljen v skladu s členom 10 tega sporazuma, sestavi in redno posodablja seznam organov za imenovanje, ki jih priglasita pogodbenici.

ODDELEK IV

Posebna pravila v zvezi z imenovanjem organov za ugotavljanje skladnosti

Organi za imenovanje pri imenovanju organov za ugotavljanje skladnosti upoštevajo splošna načela iz Priloge 2 k temu sporazumu in merila za ocenjevanje iz Priloge VIII k Direktivi 2000/9/ES.

ODDELEK V

Dodatne določbe

1.   Izmenjava informacij

Pogodbenici v skladu s členoma 9 in 12 tega sporazuma izmenjujeta informacije, potrebne za zagotavljanje ustreznega izvajanja tega poglavja.

Pristojni organi v Švici in državah članicah ter Evropska komisija si bodo izmenjale zlasti informacije iz členov 11 in 14 Direktive 2000/9/ES.

Organi za ugotavljanje skladnosti, zasnovani v skladu z Oddelkom IV te priloge, si bodo izmenjali informacije iz Priloge V k Direktivi 2000/9/ES glede točk 7 in 8 Modula B, točke 6 Modula D, in točk 6 in 7.5 Modula H.

2.   Tehnična dokumentacija

Proizvajalci, njihovi pooblaščeni zastopniki ali oseba, pristojna za dajanje izdelkov na trg, hranijo tehnično dokumentacijo, kot zahteva Direktiva 2000/9/ES na ozemlju ene od pogodbenic.

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta na zahtevo organov druge pogodbenice posredovali vso ustrezno tehnično dokumentacijo.

3.   Nadzor trga

Pogodbenici druga drugi priglasita organe, ustanovljene na njunih ozemljih, ki so odgovorni za nadzor izvajanja njune zakonodaje iz Oddelka I.

Pogodbenici se medsebojno uradno obveščata o dejavnostih tržnega nadzora v okviru organov, imenovanih v ta namen.“


DODATEK B

SPREMEMBE PRILOGE I

POGLAVJE 1

STROJI

V Oddelku I, Zakonski in drugi predpisi, Predpisi, ki jih pokriva člen 1(2), je treba črtati sklicevanja na določbe Evropske unije in Švice in jih nadomestiti z naslednjim besedilom:

„Evropska unija

1.

Direktiva 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o strojih in spremembah Direktive 95/16/ES (UL L 157, 9.6.2006, str. 24), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2009/127/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o spremembah Direktive 2006/42/ES glede strojev za nanašanje pesticidov (UL L 310, 25.11.2009, str. 29).

Švica

100.

Zvezni zakon z dne 12. junija 2009 o varnosti izdelkov (RO 2010 2573)

101.

Odlok z dne 19. maja 2010 o varnosti izdelkov (RO 2010 2583)

102.

Odlok z dne 2. aprila 2008 o varnosti strojev (RO 2008 1785), kakor je bil nazadnje spremenjen 19. maja 2010 (RO 2010 2583)“

POGLAVJE 2

OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA

V Oddelku I, Zakonski in drugi predpisi, Predpisi, ki jih pokriva člen 1(2), je treba črtati sklicevanja na določbe Švice in jih nadomestiti z naslednjim besedilom:

„Švica

100.

Zvezni zakon z dne 12. junija 2009 o varnosti izdelkov (RO 2010 2573)

101.

Odlok z dne 19. maja 2010 o varnosti izdelkov (RO 2010 2583)“

POGLAVJE 5

PLINSKE NAPRAVE IN KOTLI

V Oddelku I, Zakonski in drugi predpisi, Predpisi, ki jih pokriva člen 1(2), je treba črtati sklicevanja na določbe Švice in jih nadomestiti z naslednjim besedilom:

„Švica

101.

Zvezni zakon z dne 12. junija 2009 o varnosti izdelkov (RO 2010 2573)

102.

Odlok z dne 19. maja 2010 o varnosti izdelkov (RO 2010 2583)“

POGLAVJE 6

TLAČNE POSODE

V Oddelku I, Zakonski in drugi predpisi, Predpisi, ki jih pokriva člen 1(1), je treba črtati sklicevanja na določbe Evropske unije in jih nadomestiti z naslednjim besedilom:

„Evropska unija

1.

Direktiva 2010/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. junija 2010 o premični tlačni opremi in o razveljavitvi direktiv Sveta 76/767/EGS, 84/525/EGS, 84/526/EGS, 84/527/EGS in 1999/36/ES (UL L 165, 30.6.2010, str. 1).“

V Oddelku I, Zakonski in drugi predpisi, Predpisi, ki jih pokriva člen 1(2), je treba črtati sklicevanja na določbe Švice in jih nadomestiti z naslednjim besedilom:

„Švica

102.

Zvezni zakon z dne 12. junija 2009 o varnosti izdelkov (RO 2010 2573)

103.

Odlok z dne 19. maja 2010 o varnosti izdelkov (RO 2010 2583)

104.

Odlok z dne 20. novembra 2002 o varnosti preprostih tlačnih posod (RO 2003 38), kakor je bil nazadnje spremenjen 19. maja 2010 (RO 2010 2583).

105.

Odlok z dne 20. novembra 2002 o varnosti tlačne opreme (RO 2003 38), kakor je bil nazadnje spremenjen 19. maja 2010 (RO 2010 2583)“

POGLAVJE 7

RADIJSKA OPREMA IN TELEKOMUNIKACIJSKA TERMINALSKA OPREMA

V Oddelku I, Zakonski in drugi predpisi, Predpisi, ki jih pokriva člen 1(2), je treba črtati sklicevanja na določbe Švice in jih nadomestiti z naslednjim besedilom:

„Švica

100.

Zvezni zakon z dne 30. aprila 1997 o telekomunikacijah (LTC) (RO 1997 2187), kakor je bil nazadnje spremenjen 12. junija 2009 (RO 2010 2617)

101.

Odlok z dne 14. junija 2002 o telekomunikacijski opremi (OIT) (RO 2002 2086), kakor je bil nazadnje spremenjen 18. novembra 2009 (RO 2009 6243)

102.

Odlok zveznega urada za komunikacije (OFCOM) z dne 14. junija 2002 o telekomunikacijski opremi (RO 2002 2111), kakor je bil nazadnje spremenjen 7. aprila 2011 (RO 2011 1391)

103.

Priloga 1 k Odloku OFCOM o telekomunikacijski opremi (RO 2002 2115), kakor je bila nazadnje spremenjena 21. novembra 2005 (RO 2005 5139)

104.

Seznam tehničnih standardov, objavljen v Feuille Fédérale z naslovi in sklicevanji, kakor je bil nazadnje spremenjen 3. maja 2011 (FF 2011 0799)

105.

Odlok z dne 9. marca 2007 o telekomunikacijskih storitvah (RO 2007 945), kakor je bil nazadnje spremenjen 4. novembra 2009 (RO 2009 5821)“

POGLAVJE 8

OPREMA IN ZAŠČITNI SISTEMI ZA UPORABO V POTENCIALNO EKSPLOZIVNIH ATMOSFERAH

V Oddelku I, Zakonski in drugi predpisi, Predpisi, ki jih pokriva člen 1(2), je treba črtati sklicevanja na določbe Švice in jih nadomestiti z naslednjim besedilom:

„Švica

100.

Zvezni zakon z dne 24. junija 1902 o električnih napeljavah šibkega in jakega toka (RO 19 252 in RS 4 798), kakor je bil nazadnje spremenjen 20. marca 2008 (RO 2008 3437)

101.

Odlok z dne 2. marca 1998 o varnosti opreme in zaščitnih sistemov, namenjenih za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah (RO 1998 963), kakor je bil nazadnje spremenjen 11. junija 2010 (RO 2010 2749)

102.

Zvezni zakon z dne 12. junija 2009 o varnosti izdelkov (RO 2010 2573)

103.

Odlok z dne 19. maja 2010 o varnosti izdelkov (RO 2010 2583)“

POGLAVJE 9

ELEKTRIČNA OPREMA IN ELEKTROMAGNETNA ZDRUŽLJIVOST

V Oddelku I, Zakonski in drugi predpisi, Predpisi, ki jih pokriva člen 1(2), je treba črtati sklicevanja na določbe Švice in jih nadomestiti z naslednjim besedilom:

„Švica

100.

Zvezni zakon z dne 24. junija 1902 o električnih napeljavah šibkega in jakega toka (RO 19 252 in RS 4 798), kakor je bil nazadnje spremenjen 20. marca 2008 (RO 2008 3437)

101.

Odlok z dne 30. marca 1994 o električnih napeljavah šibkega toka (RO 1994 1185), kakor je bil nazadnje spremenjen 18. novembra 2009 (RO 2009 6243)

102.

Odlok z dne 30. marca 1994 o električnih napeljavah jakega toka (RO 1994 1199), kakor je bil nazadnje spremenjen 8. decembra 1997 (RO 1998 54)

103.

Odlok z dne 9. aprila 1997 o električni nizkonapetostni opremi (RO 1997 1016), kakor je bil nazadnje spremenjen 11. junija 2010 (RO 2010 2749)

104.

Odlok z dne 18. novembra 2009 o elektromagnetni združljivosti (RO 2009 6243), kakor je bil nazadnje spremenjen 24. avgusta 2010 (RO 2010 3619)

105.

Odlok z dne 14. junija 2002 o telekomunikacijski opremi (OIT) (RO 2002 2086), kakor je bil nazadnje spremenjen 18. novembra 2009 (RO 2009 6243)“

POGLAVJE 11

MERILNI INSTRUMENTI IN PREDPAKIRANI IZDELKI

V Oddelku I, Zakonski in drugi predpisi, Predpisi, ki jih pokriva člen 1(2), je treba črtati sklicevanja na določbe Švice in jih nadomestiti z naslednjim besedilom:

„Švica

102.

Zvezni zakon z dne 9. junija 1977 o meroslovju (RO 1977 2394), kakor je bil nazadnje spremenjen 18. junija 2010 (RO 2010 5003)

103.

Odlok z dne 23. novembra 1994 o merskih enotah (RO 1994 3109)

104.

Odlok z dne 15. februarja 2006 o merilnih instrumentih (RO 2006 1453), kakor je bil nazadnje spremenjen 8. septembra 2010 (RO 2010 4489)

105.

Odlok Zveznega ministrstva za pravosodje in notranje zadeve z dne 16. aprila 2004 o neavtomatskih tehtnicah (RO 2004 2093), kakor je bil nazadnje spremenjen 2. oktobra 2006 (RO 2006 4189)

106.

Odlok Zveznega ministrstva za pravosodje in notranje zadeve z dne 19. marca 2006 o instrumentih za merjenje dolžine (RO 2006 1433)

107.

Odlok Zveznega ministrstva za pravosodje in notranje zadeve z dne 19. marca 2006 o merjenju prostornine (RO 2006 1525)

108.

Odlok Zveznega ministrstva za pravosodje in notranje zadeve z dne 19. marca 2006 o merilnih sistemih za tekočine razen vode (RO 2006 1533), kakor je bil nazadnje spremenjen 5. oktobra 2010 (RO 2010 4595)

109.

Odlok Zveznega ministrstva za pravosodje in notranje zadeve z dne 19. marca 2006 o avtomatskih tehtnicah (RO 2006 1545)

110.

Odlok Zveznega ministrstva za pravosodje in notranje zadeve z dne 19. marca 2006 instrumentih za toplotno energijo (RO 2006 1569)

111.

Odlok Zveznega ministrstva za pravosodje in notranje zadeve z dne 19. marca 2006 o instrumentih za merjenje plina (RO 2006 1591)

112.

Odlok Zveznega ministrstva za pravosodje in notranje zadeve z dne 19. marca 2006 o instrumentih za merjenje izpušnih plinov motorjev z notranjim zgorevanjem (RO 2006 1599)

113.

Odlok Zveznega ministrstva za pravosodje in notranje zadeve z dne 19. marca 2006 o instrumentih za merjenje električne energije in jakosti (RO 2006 1613)

114.

Odlok z dne 15. avgusta 1986 o utežeh (RO 1986 2022), kakor je bil nazadnje spremenjen 2. oktobra 2006 (RO 2006 4193)“

POGLAVJE 14

DOBRA LABORATORIJSKA PRAKSA, DLP

V Oddelku I, Zakonski in drugi predpisi, Predpisi, ki jih pokriva člen 1(2), je treba črtati sklicevanja na določbe Švice in jih nadomestiti z naslednjim besedilom:

„Švica

100.

Zvezni zakon z dne 7. oktobra 1983 o varstvu okolja (RO 1984 1122), kakor je bil nazadnje spremenjen 19. marca 2010 (RO 2010 3233)

101.

Zvezni zakon z dne 15. decembra 2000 o zaščiti pred nevarnimi snovmi in pripravki (RO 2004 4763), kakor je bil nazadnje spremenjen 17. junija 2005 (RO 2006 2197)

102.

Odlok z dne 18. maja 2005 o zaščiti pred nevarnimi snovmi in pripravki (RO 2005 2721), kakor je bil nazadnje spremenjen 10. novembra 2010 (RO 2010 5223)

103.

Odlok z dne 18. maja 2005 o registraciji fitofarmacevtskih sredstev (RO 2005 3035), kakor je bil nazadnje spremenjen 17. junija 2011 (RO 2011 2927)

104.

Zvezni zakon z dne 15. decembra 2000 o zdravilih in medicinskih pripomočkih (RO 2001 2790), kakor je bil nazadnje spremenjen 8. septembra 2010 (RO 2010 4027)

105.

Odlok z dne 17. oktobra 2001 o zdravilih (RO 2001 3420), kakor je bil nazadnje spremenjen 8. septembra 2010 (RO 2010 3863)“

POGLAVJE 15

NADZOR NAD ZDRAVILI V SKLADU Z DOBRO PROIZVODNO PRAKSO IN CERTIFICIRANJE SERIJ

V Oddelku I, Zakonski in drugi predpisi, Predpisi, ki jih pokriva člen 1(2), je treba črtati sklicevanja na določbe Švice in jih nadomestiti z naslednjim besedilom:

„Švica

100.

Zvezni zakon z dne 15. decembra 2000 o zdravilih in medicinskih pripomočkih (RO 2001 2790), kakor je bil nazadnje spremenjen 8. septembra 2010 (RO 2010 4027)

101.

Odlok z dne 17. oktobra 2001 o dovoljenjih (RO 2001 3399), kakor je bil nazadnje spremenjen 25. maja 2011 (RO 2011 2561)

102.

Odlok Švicarskega urada za terapevtske izdelke z dne 9. novembra 2001 o zahtevah za dovoljenja za promet z zdravili (RO 2001 3437), kakor je bil nazadnje spremenjen 22. junija 2006 (RO 2006 3587)

103.

Odlok z dne 17. oktobra 2001 o kliničnem preskušanju farmacevtskih izdelkov (RO 2001 3511), kakor je bil nazadnje spremenjen 8. septembra 2010 (RO 2010 4043)“

POGLAVJE 17

DVIGALA

V Oddelku I, Zakonski in drugi predpisi, Predpisi, ki jih pokriva člen 1(2), je treba črtati sklicevanja na določbe Evropske unije in Švice in jih nadomestiti z naslednjim besedilom:

„Evropska unija

1.

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/16/ES z dne 29. junija 1995 o približevanju zakonov držav članic v zvezi z dvigali (UL L 213, 7.9.1995, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o strojih in spremembah Direktive 95/16/ES (UL L 157, 9.6.2006, str. 24).

Švica

100.

Zvezni zakon z dne 12. junija 2009 o varnosti izdelkov (RO 2010 2573)

101.

Odlok z dne 19. maja 2010 o varnosti izdelkov (RO 2010 2583)

102.

Odlok z dne 23. junija 1999 o varnosti dvigal (RO 1999 1875), kakor je bil nazadnje spremenjen 19. maja 2010 (RO 2010 2583)“

POGLAVJE 18

BIOCIDARNI PRIPRAVKI

V Oddelku I, Zakonski in drugi predpisi, Predpisi, ki jih pokriva člen 1(2), je treba črtati sklicevanja na določbe Švice in jih nadomestiti z naslednjim besedilom:

„Švica

100.

Zvezni zakon z dne 15. decembra 2000 o zaščiti pred nevarnimi snovmi in pripravki (RO 2004 4763), kakor je bil nazadnje spremenjen 17. junija 2005 (RO 2006 2197)

101.

Zvezni zakon z dne 7. oktobra 1983 o varstvu okolja (RO 1984 1122), kakor je bil nazadnje spremenjen 19. marca 2010 (RO 2010 3233)

102.

Odlok z dne 18. maja 2005 v zvezi z dajanjem v promet in uporabo biocidnih pripravkov (RO 2005 2821), kakor je bil nazadnje spremenjen 4. aprila 2011 (RO 2011 1403)“