19.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 73/46


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 11/2009

z dne 5. februarja 2009

o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XIII k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 129/2008 z dne 5. decembra 2008 (1).

(2)

Odločbo Komisije 2008/386/ES z dne 23. aprila 2008 o spremembi Priloge A k Odločbi 2006/679/ES o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom vodenje-upravljanje in signalizacija vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti ter Priloge A k Odločbi 2006/860/ES o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom vodenje-upravljanje in signalizacija vseevropskega železniškega sistema za visoke hitrosti (2) je treba vključiti v Sporazum –

SKLENIL:

Člen 1

V točkah 37i (Odločba Komisije 2006/679/ES) in 37j (Odločba Komisije 2006/860/ES) Priloge XIII k Sporazumu se doda naslednja alinea:

„—

32008 D 0386: Odločba Komisije 2008/386/ES z dne 23. aprila 2008 (UL L 136, 24.5.2008, str. 11).“

Člen 2

Besedilo Odločbe 2008/386/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 6. februarja 2009 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 5. februarja 2009

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Alan SEATTER


(1)  UL L 25, 29.1.2009, str. 36.

(2)  UL L 136, 24.5.2008, str. 11.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.