19.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 73/44


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 9/2009

z dne 5. februarja 2009

o spremembi Priloge VI (Socialna varnost) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga VI k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 113/2008 z dne 7. novembra 2008 (1).

(2)

Uredbo (ES) št. 592/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (2), je treba vključiti v Sporazum –

SKLENIL:

Člen 1

V točki 1 (Uredba Sveta (EGS) št. 1408/71) Priloge VI k Sporazumu se doda naslednja alinea:

„—

32008 R 0592: Uredba (ES) št. 592/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 (UL L 177, 4.7.2008, str. 1).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (ES) št. 592/2008 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 6. februarja 2009 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 5. februarja 2009

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Alan SEATTER


(1)  UL L 339, 18.12.2008, str. 102.

(2)  UL L 177, 4.7.2008, str. 1.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.