18.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 339/115


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 123/2008

z dne 7. novembra 2008

o spremembi Priloge XXI (Statistika) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XXI k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 108/2008 z dne 26. septembra 2008 (1).

(2)

Uredbo (ES) št. 295/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o strukturni statistiki podjetij (prenovitev) (2) je treba vključiti v Sporazum.

(3)

Uredba (ES) št. 295/2008 razveljavlja Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 58/97 (3), ki je vključena v Sporazum in jo je zato treba v okviru Sporazuma razveljaviti –

SKLENIL:

Člen 1

Priloga XXI k Sporazumu se spremeni:

1.

Besedilo točke 1 (Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 58/97) se nadomesti z naslednjim:

32008 R 0295: Uredba (ES) št. 295/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o strukturni statistiki podjetij (prenovitev) (UL L 97, 9.4.2008, str. 13).

Za namene tega sporazuma veljajo določbe Uredbe z naslednjo prilagoditvijo:

Lihtenštajn je izvzet iz zbiranja podatkov, ki jih zahteva ta uredba, to pa ne velja za podrobni modul za strukturno statistiko demografije podjetij, kakor je določeno v členu 3(2)(i).

Zahtevane podatke prvič predloži za leto 2009.“

2.

V točki 20c (Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta) se doda naslednje:

„, kakor jo spreminja:

32008 R 0295: Uredba (ES) št. 295/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 (UL L 97, 9.4.2008, str. 13).“

Člen 2

Besedilo Uredbe (ES) št. 295/2008 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 8. novembra 2008 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (4).

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 7. novembra 2008

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Njegova presvetla visokost princ Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  UL L 309, 20.11.2008, str. 37.

(2)  UL L 97, 9.4.2008, str. 13.

(3)  UL L 14, 17.1.1997, str. 1.

(4)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.