23.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 279/15


SKLEP št. 1/2007 SKUPNEGA ODBORA EU-MEHIKA

z dne 14. junija 2007

v zvezi s Prilogo III k Sklepu št. 2/2000 Skupnega sveta EU-Mehika z dne 23. marca 2000 o opredelitvi koncepta „izdelki s poreklom“ in metodah upravnega sodelovanja

(2007/676/ES)

SKUPNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Sklepa št. 2/2000 Skupnega sveta EU-Mehika z dne 23. marca 2000 (1) (v nadaljnjem besedilu „Sklep št. 2/2000“) in zlasti Priloge III o opredelitvi koncepta „izdelki s poreklom“ in metodah upravnega sodelovanja,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga III k Sklepu št. 2/2000 določa pravila o poreklu za izdelke s poreklom z ozemlja pogodbenic Sporazuma.

(2)

V skladu s Skupno deklaracijo V k Sklepu št. 2/2000 Skupni odbor pregleda potrebo po podaljšanju obdobja izvajanja pravil iz opomb 2 in 3 Dodatka II(a) po 30. juniju 2003, če se nadaljuje gospodarski položaj, ki je bil podlaga za določitev ciljev iz teh opomb. Skupni odbor je 22. marca 2004 sprejel Sklep št. 1/2004 Skupnega odbora EU-Mehika (2) o podaljšanju obdobja izvajanja pravil o poreklu iz opomb 2 in 3 Dodatka II(a) Priloge III k Sklepu št. 2/2000 do 30. junija 2006.

(3)

Ustrezno je, da se začasno ponovno podaljša obdobje izvajanja pravil o poreklu iz opomb 2 in 3 Dodatka II(a) Priloge III k Sklepu št. 2/2000 in pri tem zagotovi nadaljnja uporaba vzajemno priznanih ugodnosti v skladu s tem sklepom.

(4)

V skladu s Skupno deklaracijo VI Sklepa št. 2/2000 Skupni odbor podaljša obdobje izvajanja pravil o poreklu iz opombe 4 Dodatka II(a) Priloge III k Sklepu št. 2/2000 od 31. decembra 2002, dokler se ne konča sedanji krog večstranskih pogajanj s Svetovno trgovinsko organizacijo (STO).

(5)

S Sklepom št. 1/2002 Skupnega odbora EU-Mehika z dne 20. decembra 2002 (3) se je obdobje izvajanja pravil o poreklu iz opombe 4 Dodatka II(a) Priloge III k Sklepu št. 2/2000 podaljšalo na 31. december 2004. Pogajanja STO se niso zaključila do tega datuma, zato je treba obdobje izvajanja pravil o poreklu ponovno podaljšati in pri tem zagotoviti nadaljnjo uporabo vzajemno priznanih ugodnosti v skladu s Sklepom št. 2/2000.

(6)

Metoda upravljanja, ki se zdaj uporablja za dodelitev letnih kvot iz Dodatka II Priloge III k Sklepu št. 2/2000 za izdelke, uvrščene v tarifne številke 5208 do 5212, 5407 in 5408, 5512 do 5516, 5801, 5806 in 5811 harmoniziranega sistema (HS), ki se iz Skupnosti izvažajo v Mehiko, se mora iz sedanjega sistema avkcij spremeniti po načelu „prvi pride, prvi dobi“, da se poenostavi dostop do teh kvot in zagotovi večja stopnja izkoriščenosti.

(7)

Metoda upravljanja, ki se zdaj uporablja za dodelitev letnih kvot iz opombe 9 Dodatka II(a) Priloge III k Sklepu št. 2/2000 za izdelke, uvrščene v tarifne številke 6402 do 6404 HS, ki se iz Skupnosti izvažajo v Mehiko, je treba sedanji sistem avkcij spremeniti po načelu „prvi pride, prvi dobi“, da se poenostavi dostop do teh kvot in zagotovi večja stopnja izkoriščenosti.

(8)

Pravilo o poreklu iz Dodatka II Priloge III k Sklepu št. 2/2000 za izdelke, uvrščene v tarifno številko 1904 HS, je treba spremeniti, da bo dovoljeval uporabo koruze vrste Zea indurata brez porekla pri proizvodnji izdelkov iz te tarifne številke.

(9)

Pravilo o poreklu iz Dodatka II Priloge III k Sklepu št. 2/2000 za izdelke, uvrščene v tarifno številko 7601 HS, je treba spremeniti, da bo omogočil pridobitev porekla z različnimi proizvodnimi postopki –

SKLENIL:

Člen 1

Pravila o poreklu iz opomb 2 in 3 Dodatka II(a) Priloge III k Sklepu št. 2/2000 se uporabljajo do 30. junija 2009, razen pravil o poreklu iz Dodatka II k Prilogi III k navedenemu sklepu.

Člen 2

Pravila o poreklu iz opombe 4 Dodatka II(a) Priloge III k Sklepu št. 2/2000 se uporabljajo do zaključka sedanjega kroga pogajanj STO, razen pravil o poreklu iz Dodatka II k Prilogi III k navedenemu sklepu.

Člen 3

1.   Besedilo opomb iz Dodatka II Priloge III k Sklepu št. 2/2000 v zvezi z izdelki, uvrščenimi v tarifne številke 5208 do 5212, 5407 in 5408, 5512 do 5516, 5801, 5806 in 5811 HS, se nadomesti z besedilom iz Priloge I k temu sklepu.

2.   V Dodatek II(a) Priloge III k Sklepu št. 2/2000 se vstavi nova opomba 13, ki vsebuje besedilo iz Priloge I k temu sklepu.

Člen 4

Besedilo v opombi 9 iz Dodatka II(a) Priloge III k Sklepu št. 2/2000 se nadomesti z besedilom iz Priloge II k temu sklepu.

Člen 5

Pravilo o poreklu iz Dodatka II Priloge III k Sklepu št. 2/2000 za izdelke, uvrščene v tarifno številko 1904 HS, se nadomesti z besedilom iz Priloge III k temu sklepu.

Člen 6

Pravilo o poreklu iz Dodatka II Priloge III k Sklepu št. 2/2000 za izdelke, uvrščene v tarifno številko 7601 HS, se nadomesti z besedilom iz Priloge IV k temu sklepu.

Člen 7

Ta sklep začne veljati na dan, ko se pogodbenici medsebojno pisno obvestita, da so njuni postopki končani.

Člen 1 se uporablja od 1. julija 2006.

Člen 2 se uporablja od 1. januarja 2005.

V Bruslju, 14. junija 2007

Za Skupni odbor

Tomás DUPLÁ DEL MORAL


(1)  UL L 157, 30.6.2000, str. 10, in UL L 245, 29.9.2000, str. 1 (priloge). Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom št. 3/2004 Skupnega odbora EU-Mehika (UL L 293, 16.9.2004, str. 15).

(2)  UL L 113, 20.4.2004, str. 60.

(3)  UL L 44, 18.2.2003, str. 97.


PRILOGA I

(iz člena 3)

Besedilo opomb v Dodatku II Priloge III k Sklepu št. 2/2000 v zvezi z izdelki, uvrščenimi v tarifne številke 5208 do 5212, 5407 in 5408, 5512 do 5516, 5801, 5806 in 5811 HS

Opombe k tarifnim številkam 5208 do 5212 HS

Pravilo o tiskanju tkanin velja le za izvozne izdelke iz Evropske skupnosti v Mehiko za skupno letno kvoto 2 000 000 m2. To kvoto bo Mehika dodelila po načelu „prvi pride, prvi dobi“. Glej opombo 13 k Dodatku II(a).

Opomba k tarifnim številkam 5407 in 5408 HS

Pravilo o tiskanju tkanin velja le za izvozne izdelke iz Evropske skupnosti v Mehiko za skupno letno kvoto 3 500 000 m2. To kvoto bo Mehika dodelila po načelu „prvi pride, prvi dobi“. Glej opombo 13 k Dodatku II(a).

Opomba k tarifnim številkam 5512 in 5516 HS

Pravilo o tiskanju tkanin velja le za izvozne izdelke iz Evropske skupnosti v Mehiko za skupno letno kvoto 2 000 000 m2. To kvoto bo Mehika dodelila po načelu „prvi pride, prvi dobi“. Glej opombo 13 k Dodatku II(a).

Opomba k tarifnim številkam 5801, 5806 in 5811 HS

Za tarifne številke 5801, 5806 in 5811 velja pravilo o tiskanju tkanin le za izvozne izdelke iz Evropske skupnosti v Mehiko za skupno letno kvoto 500 000 m2. To kvoto bo Mehika dodelila po načelu „prvi pride, prvi dobi“. Glej opombo 13 k Dodatku II(a).

Besedilo Opombe 13 Dodatka II(a) Priloge III k Sklepu št. 2/2000

Opomba 13

Mehika dodeli letne kvote iz Dodatka II za izdelke, uvrščene v tarifne številke 5208 do 5212, 5407 in 5408, 5512 do 5516, 5801, 5806 in 5811 HS, po načelu „prvi pride, prvi dobi“.

Skupni odbor bo leta 2009 pregledal letne kvote in jih prilagodil glede na izkušnje upravljanja kvot ter dvostranske trgovinske tokove.


PRILOGA II

(iz člena 4)

Besedilo opombe 9 dodatka II(a) priloge III k sklepu št. 2/2000

Opomba 9

Za tarifne številke 6402, 6403 in 6404 HS:

Tarifna številka HS

Poimenovanje izdelka

Obdelovalni ali predelovalni postopki, opravljeni na materialih brez porekla, ki jim dajo status izdelkov s poreklom

(1)

(2)

(3) ali (4)

6402 do 6404

Obutev iz plastične mase, usnja in tekstilnih materialov

Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen spojenih gornjih delov, pritrjenih na notranje podplate ali druge sestavne dele podplatov iz tarifne številke 6406

 

To pravilo zagotavlja poreklo le izdelkom, ki se izvažajo iz Evropske skupnosti v Mehiko, v skladu z naslednjimi letnimi kvotami za vsako tarifno številko:

6402

120 000 parov

6403, le za pare s carinsko vrednostjo najmanj 20 USD

250 000 (ženski pari)

250 000 (moški pari)

125 000 (otroški pari)

6404

120 000 parov

Mehika dodeli te letne kvote po načelu „prvi pride, prvi dobi“.

Skupni odbor bo leta 2009 pregledal pogoje iz te opombe in jih prilagodil glede na izkušnje upravljanja kvot, da se zagotovi učinkovita uporaba ponujenih trgovskih priložnosti.


PRILOGA III

(iz člena 5)

Pravilo o poreklu iz Dodatka II Priloge III k Sklepu št. 2/2000 za izdelke, uvrščene v tarifno številko 1904 HS

Tarifna številka HS

Poimenovanje izdelka

Obdelovalni ali predelovalni postopki, opravljeni na materialih brez porekla, ki jim dajo status izdelkov s poreklom

(1)

(2)

(3) ali (4)

1904

Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v obliki zrn ali v obliki kosmičev ali drugače obdelana zrna (razen moke, drobljencev in zdroba); predkuhana, ali drugače pripravljena, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu

Izdelava:

iz materialov, ki niso uvrščeni v tar. št. 1806,

pri kateri morajo biti vsa uporabljena žita in moka (razen pšenice vrste durum ter koruze vrste Zea indurata in izdelkov iz njih) v celoti pridobljeni in

pri kateri vrednost katerih koli uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 


PRILOGA IV

(iz člena 6)

Pravilo o poreklu iz Dodatka II Priloge III k Sklepu št. 2/2000 za izdelke, uvrščene v tarifno številko 7601 HS

Tarifna številka HS

Poimenovanje izdelka

Obdelovalni ali predelovalni postopki, opravljeni na materialih brez porekla, ki jim dajo status izdelkov s poreklom

(1)

(2)

(3) ali (4)

7601

Aluminij, surov

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna,

ali

izdelava s toplotno ali elektrolitsko obdelavo iz nelegiranega aluminija ali iz aluminijevih odpadkov in ostankov