22.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 304/45


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 64/2007

z dne 15. junija 2007

o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu „Sporazum“), in zlasti členov 86 in 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Protokol 31 k Sporazumu je bil spremenjen s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 107/2005 z dne 8. julija 2005 (1).

(2)

Sodelovanje pogodbenic Sporazuma je primerno razširiti tako, da se vključi Sklep št. 1719/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o uvedbi programa „Mladi v akciji“ za obdobje 2007–2013 (2).

(3)

Sodelovanje pogodbenic Sporazuma je primerno razširiti tako, da se vključi Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o uvedbi akcijskega programa na področju vseživljenjskega učenja (3).

(4)

Protokol 31 k Sporazumu bi bilo zato treba spremeniti tako, da se omogoči začetek tega razširjenega sodelovanja z učinkom od 1. januarja 2007 –

SKLENIL:

Člen 1

Člen 4 Protokola 31 k Sporazumu se spremeni:

1.

za odstavkom 2k se vstavi naslednji odstavek:

„2l.   Države Efte od 1. januarja 2007 sodelujejo v naslednjih programih:

32006 D 1719: Sklep št. 1719/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o uvedbi programa ‚Mladi v akciji‘ za obdobje 2007–2013 (UL L 327, 24.11.2006, str. 30),

32006 D 1720: Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o uvedbi akcijskega programa na področju vseživljenjskega učenja (UL L 327, 24.11.2006, str. 45).“;

2.

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„Države Efte finančno prispevajo k programom in dejavnostim Skupnosti iz odstavkov 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k in 2l v skladu s členom 82(1)(a) Sporazuma.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po predložitvi zadnjega uradnega obvestila Skupnemu odboru EGP v skladu s členom 103(1) Sporazuma (4).

Uporablja se od 1. januarja 2007.

Člen 3

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 15. junija 2007

Za Skupni odbor

Predsednik

Alan SEATTER


(1)  UL L 306, 24.11.2005, str. 45.

(2)  UL L 327, 24.11.2006, str. 30.

(3)  UL L 327, 24.11.2006, str. 45.

(4)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.