22007A1219(11)

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Moldavijo o poenostavitvi izdajanja vizumov - Izjave

Uradni list L 334 , 19/12/2007 str. 0169 - 0179


20071122

Sporazum

med Evropsko skupnostjo in Republiko Moldavijo o poenostavitvi izdajanja vizumov

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljnjem besedilu "Skupnost",

in

REPUBLIKA MOLDAVIJA,

v nadaljnjem besedilu "pogodbenici", STA SE –

OB UPOŠTEVANJU, da so državljani EU od 1. januarja 2007 izvzeti iz vizumske obveznosti, kadar potujejo v Republiko Moldavijo za obdobje do 90 dni v obdobju 180 dni ali so v tranzitu preko ozemlja Republike Moldavije,

Z NAMENOM nadaljnjega razvoja prijateljskih odnosov med pogodbenicama in v želji, da s poenostavitvijo izdajanja vizumov državljanom Moldavije spodbujata stike med ljudmi, kar je pomemben pogoj za stabilen razvoj gospodarskih, humanitarnih, kulturnih, znanstvenih in drugih vezi,

OB UPOŠTEVANJU obstoječega Akcijskega načrta evropske sosedske politike med EU in Moldavijo, ki predvideva vzpostavitev konstruktivnega dialoga o sodelovanju na področju vizumov med EU in Moldavijo, pa tudi izmenjavo stališč o možnostih poenostavitve vizumskih postopkov v skladu s pravnim redom,

OB PRIZNAVANJU uvedbe režima potovanj brez vizumov za državljane Republike Moldavije kot dolgoročno perspektivo,

OB PRIZNAVANJU, da bi se v primeru ponovne uvedbe vizumske obveznosti za državljane EU s strani Republike Moldavije enake poenostavitve, dodeljene po tem sporazumu državljanom Republike Moldavije, na podlagi vzajemnosti samodejno uporabljale za državljane EU,

OB PRIZNAVANJU, da poenostavitev vizumskih postopkov ne bi smela povzročiti nezakonite migracije, in ob posvečanju posebne pozornosti varnosti in ponovnemu sprejemu,

OB UPOŠTEVANJU Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske ter Protokola o vključitvi schengenskega pravnega reda v okvir Evropske unije, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, ter s potrditvijo, da se določbe tega sporazuma ne uporabljajo za Združeno kraljestvo in Irsko,

OB UPOŠTEVANJU Protokola o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, ter s potrditvijo, da se določbe tega sporazuma ne uporabljajo za Kraljevino Dansko –

DOGOVORILI:

Člen 1

Namen in področje uporabe

Namen tega sporazuma je poenostaviti izdajanje vizumov za načrtovano bivanje za največ 90 dni v obdobju 180 dni za državljane Republike Moldavije.

Člen 2

Splošna določba

1. Poenostavitve vizumskih postopkov, določene v tem sporazumu, se za državljane Republike Moldavije uporabljajo samo, kolikor ti niso izvzeti iz vizumske obveznosti z zakoni in drugimi predpisi Skupnosti ali držav članic, s tem sporazumom ali drugimi mednarodnimi sporazumi.

2. Nacionalno pravo Republike Moldavije, držav članic ali Skupnosti se uporablja za zadeve, ki jih določbe tega sporazuma ne zajemajo, kot na primer zavrnitev izdaje vizuma, priznanje potnih listin, dokazila o zadostnih sredstvih za preživljanje ter zavrnitev vstopa in ukrepi izgona.

Člen 3

Opredelitve pojmov

V tem sporazumu:

(a) "država članica" pomeni vsako državo članico Evropske unije z izjemo Kraljevine Danske, Irske in Združenega kraljestva;

(b) "državljan Evropske unije" pomeni državljana države članice, kakor je opredeljena v točki (a);

(c) "državljan Republike Moldavije" pomeni osebo, ki ima državljanstvo Republike Moldavije;

(d) "vizum" pomeni dovoljenje, ki ga izda, ali odločitev, ki jo sprejme država članica, potrebno za:

- vstop zaradi načrtovanega bivanja do največ 90 dni v obdobju 180 dni v tej državi članici ali v več državah članicah,

- vstop zaradi tranzita preko ozemlja te države članice ali več držav članic;

(e) "oseba, ki zakonito prebiva" pomeni državljana Republike Moldavije, ki ima dovoljenje oziroma je upravičen do bivanja nad 90 dni na ozemlju države članice na podlagi zakonodaje Skupnosti ali nacionalne zakonodaje.

Člen 4

Dokumentarna dokazila o namenu potovanja

1. Za utemeljitev namena potovanja v drugo pogodbenico zadostujejo za spodaj navedene kategorije državljanov Republike Moldavije naslednji dokumenti:

(a) za člane uradnih delegacij, ki na podlagi uradnega povabila, naslovljenega na Republiko Moldavijo, sodelujejo na srečanjih, posvetovanjih, pogajanjih ali programih izmenjav ter na prireditvah, ki jih na ozemlju držav članic pripravijo medvladne organizacije:

- dopis organa Moldavije, ki potrjuje, da je prosilec član delegacije tega organa in potuje v drugo pogodbenico z namenom sodelovanja na zgoraj navedenih prireditvah; dopisu je priložena kopija uradnega povabila;

(b) za predstavnike svobodnih poklicev, ki sodelujejo na mednarodnih sejmih, konferencah, simpozijih, seminarjih ali drugih podobnih prireditvah na ozemlju držav članic:

- pisna zahteva organizacije, ki vabi, ki potrjuje, da zadevna oseba sodeluje na prireditvi;

(c) za poslovneže in predstavnike poslovnih organizacij:

- pisna zahteva subjekta, ki vabi: pravne osebe ali gospodarske družbe, urada ali podružnice take pravne osebe ali gospodarske družbe, državnih in lokalnih organov držav članic ali organizacijskih odborov trgovinskih in industrijskih sejmov, konferenc in simpozijev, ki potekajo na ozemljih držav članic; zahtevo potrdi registrska zbornica Republike Moldavije;

(d) za voznike, ki opravljajo storitve mednarodnega prevoza blaga in oseb na ozemlja držav članic z vozili, ki so registrirana v Republiki Moldaviji:

- pisna zahteva nacionalnega združenja prevoznikov Republike Moldavije za mednarodni cestni prevoz z navedbo namena, trajanja in pogostosti potovanj;

(e) za člane osebja na vlakih, hladilnih vagonih in lokomotivah na mednarodnih vlakih, ki potujejo na ozemlja držav članic:

- pisna zahteva pristojne železniške družbe Republike Moldavije z navedbo namena, trajanja in pogostosti potovanj;

(f) za novinarje:

- potrdilo ali drug dokument, ki ga izda strokovna organizacija in dokazuje, da je zadevna oseba kvalificiran novinar, ter dokument, ki ga izda njegov delodajalec in navaja, da je namen potovanja opravljanje novinarskega dela;

(g) za udeležence znanstvenih, kulturnih in umetniških dejavnosti, vključno z univerzitetnimi in drugimi programi izmenjav:

- pisna zahteva organizacije, ki vabi, za udeležbo pri teh dejavnostih;

(h) za učence, študente, podiplomske študente in spremljajoče učitelje, ki potujejo zaradi študija ali strokovnega izobraževanja, vključno v okviru programov izmenjav in drugih šolskih dejavnosti:

- pisna zahteva ali potrdilo o vpisu univerze, visoke šole ali šole, ki vabi, ali študentske izkaznice ali potrdila o tečajih, ki jih bo oseba obiskovala;

(i) za udeležence mednarodnih športnih prireditev in osebe, ki jih spremljajo v strokovni ekipi:

- pisna zahteva organizacije, ki vabi: pristojnih organov, državnih športnih zvez ali nacionalnih olimpijskih komitejev držav članic;

(j) za udeležence uradnih programov izmenjav, ki jih organizirajo pobratena mesta in drugi kraji:

- pisna zahteva vodij uprave/županov teh mest ali drugih krajev;

(k) za bližnje sorodnike – zakonca, otroke (vključno s posvojenimi), starše (vključno s skrbniki), stare starše in vnuke – na obisku pri državljanih Republike Moldavije, ki zakonito prebivajo na ozemlju držav članic:

- pisna zahteva osebe, ki vabi;

(l) za predstavnike organizacij civilne družbe, ko potujejo zaradi strokovnega izobraževanja, seminarjev, konferenc, tudi v okviru programov izmenjav:

- pisna zahteva, ki jo izda organizacija, ki vabi, potrditev, da oseba zastopa organizacijo civilne družbe, in potrdilo ustreznega registra o ustanovitvi take organizacije, ki ga izda državni organ v skladu z nacionalno zakonodajo;

(m) za osebe, ki so na obisku zaradi pogrebnih slovesnosti:

- uradni dokument, ki potrjuje smrt, ter potrdilo o družinskem ali drugem razmerju med prosilcem in pokopanim;

(n) za obisk vojaških in civilnih grobov:

- uradni dokument, ki potrjuje obstoj in ohranitev groba ter družinsko ali drugo razmerje med prosilcem in pokopanim;

(o) za osebe, ki so na obisku zaradi zdravljenja, in osebe, ki jih morajo spremljati:

- uradni dokument zdravstvene ustanove, ki potrjuje nujnost zdravstvene oskrbe v tej ustanovi in nujnost spremstva, ter dokazilo o zadostnih finančnih sredstvih za plačilo zdravljenja.

2. Pisna zahteva iz odstavka 1 vsebuje naslednje točke:

(a) za povabljeno osebo: ime in priimek, datum rojstva, spol, državljanstvo, številka potnega lista, čas in namen potovanja, število vstopov in po potrebi ime zakonca in otrok, ki spremljajo povabljeno osebo;

(b) za osebo, ki vabi: ime, priimek in naslov;

(c) za pravno osebo, gospodarsko družbo ali organizacijo, ki vabi: polni naziv in naslov ter

- če zahtevo izda organizacija ali organ – ime in priimek ter položaj osebe, ki zahtevo podpiše,

- če vabi pravna oseba ali gospodarska družba ali pa urad ali podružnica takšne pravne osebe ali gospodarske družbe s sedežem na ozemlju države članice – registrska številka, kakor jo zahteva nacionalno pravo zadevne države članice.

3. Za kategorije oseb iz odstavka 1 se vse kategorije vizumov izdajajo po poenostavljenem postopku, ne da bi se zahtevala kakršna koli druga utemeljitev, vabilo ali potrditev glede namena potovanja, ki jo določa zakonodaja držav članic.

Člen 5

Izdajanje vizumov za večkratni vstop

1. Diplomatska in konzularna predstavništva držav članic izdajo vizume za večkratni vstop z veljavnostjo do pet let za naslednje kategorije oseb:

(a) člane nacionalnih in regionalnih vlad ter parlamentov, ustavnega sodišča in vrhovnega sodišča, če s tem sporazumom niso izvzeti iz vizumske obveznosti, pri izvajanju njihovih nalog, z veljavnostjo, omejeno na njihov mandat, če je ta krajši od 5 let;

(b) stalne člane uradnih delegacij, ki na podlagi uradnega povabila, naslovljenega na Republiko Moldavijo, redno sodelujejo na srečanjih, posvetovanjih, pogajanjih ali programih izmenjav ter na prireditvah, ki jih na ozemlju držav članic pripravijo medvladne organizacije;

(c) zakonce in otroke (vključno s posvojenimi), mlajše od 21 let, ali vzdrževane otroke ter starše (vključno s skrbniki) na obisku pri državljanih Republike Moldavije, ki zakonito prebivajo na ozemlju držav članic, z veljavnostjo, omejeno na obdobje veljavnosti njihovega dovoljenja za zakonito prebivanje;

(d) poslovneže in predstavnike poslovnih organizacij, ki redno potujejo v države članice;

(e) novinarje.

2. Diplomatska in konzularna predstavništva držav članic izdajo vizume za večkratni vstop z veljavnostjo do enega leta za naslednje kategorije oseb, pod pogojem, da so te osebe v prejšnjem letu pridobile najmanj en vizum, ga uporabljale v skladu z zakoni o vstopu in bivanju na ozemlju obiskane države ter da obstajajo razlogi za prošnjo za izdajo vizuma za večkratni vstop:

(a) člane uradnih delegacij, ki na podlagi uradnega povabila, naslovljenega na Republiko Moldavijo, redno sodelujejo na srečanjih, posvetovanjih, pogajanjih ali programih izmenjav ter na prireditvah, ki jih na ozemlju držav članic pripravijo medvladne organizacije;

(b) predstavnike organizacij civilne družbe, ki redno potujejo v države članice zaradi strokovnega izobraževanja, seminarjev, konferenc, tudi v okviru programov izmenjav;

(c) predstavnike svobodnih poklicev, ki sodelujejo na mednarodnih sejmih, konferencah, simpozijih, seminarjih ali drugih podobnih prireditvah in redno potujejo v države članice;

(d) voznike, ki opravljajo storitve mednarodnega prevoza blaga in oseb na ozemlja držav članic z vozili, ki so registrirana v Republiki Moldaviji;

(e) člane osebja na vlakih, hladilnih vagonih in lokomotivah na mednarodnih vlakih, ki potujejo na ozemlja držav članic;

(f) udeležence znanstvenih, kulturnih in umetniških dejavnosti, vključno z univerzitetnimi in drugimi programi izmenjav, ki redno potujejo v države članice;

(g) študente in podiplomske študente, ki redno potujejo zaradi študija ali strokovnega izobraževanja, tudi v okviru programov izmenjav;

(h) udeležence mednarodnih športnih prireditev in osebe, ki jih spremljajo v strokovni ekipi;

(i) udeležence uradnih programov izmenjav, ki jih organizirajo pobratena mesta ali drugi kraji.

3. Diplomatska in konzularna predstavništva držav članic izdajo vizume za večkratni vstop z veljavnostjo najmanj dveh let in največ pet let za kategorije oseb iz odstavka 2, pod pogojem, da so te osebe v prejšnjih dveh letih uporabljale enoletni vizum za večkratni vstop v skladu z zakoni o vstopu in bivanju obiskane države ter da so razlogi za prošnjo za izdajo vizuma za večkratni vstop še vedno veljavni.

4. Skupno trajanje bivanja oseb iz odstavkov 1 do 3 na ozemljih držav članic ne sme biti daljše od 90 dni v obdobju 180 dni.

Člen 6

Takse za obravnavanje prošenj za izdajo vizuma

1. Taksa za obravnavanje prošenj državljanov Republike Moldavije za izdajo vizuma znaša 35 EUR.

Zgoraj navedeni znesek se lahko spremeni v skladu s postopkom iz člena 15(4).

2. Oprostitve plačila taks za obravnavanje prošenj za izdajo vizuma veljajo za naslednje kategorije oseb:

(a) bližnje sorodnike – zakonca, otroke (vključno s posvojenimi), starše (vključno s skrbniki), stare starše in vnuke državljanov Republike Moldavije, ki zakonito prebivajo na ozemlju držav članic;

(b) člane nacionalnih in regionalnih vlad ter parlamentov, ustavnega sodišča in vrhovnega sodišča, če s tem sporazumom niso izvzeti iz vizumske obveznosti;

(c) člane uradnih delegacij, ki na podlagi uradnega povabila, naslovljenega na Republiko Moldavijo, sodelujejo na srečanjih, posvetovanjih, pogajanjih ali programih izmenjav ter na prireditvah, ki jih na ozemlju držav članic pripravijo medvladne organizacije;

(d) učence, študente, podiplomske študente in spremljajoče učitelje, ki potujejo zaradi študija ali strokovnega izobraževanja, vključno v okviru programov izmenjav in drugih šolskih dejavnosti;

(e) invalide in po potrebi osebe, ki jih spremljajo;

(f) osebe, ki so predložile dokazila o nujnosti svojega potovanja iz humanitarnih razlogov, vključno zaradi prejema nujnega zdravljenja, in osebo, ki takšno osebo spremlja, ali zaradi udeležbe na pogrebu bližnjega sorodnika ali zaradi obiska bližnjega sorodnika, ki je hudo bolan;

(g) udeležence mednarodnih športnih prireditev in osebe, ki jih spremljajo v strokovni ekipi;

(h) udeležence znanstvenih, kulturnih in umetniških dejavnosti, vključno z univerzitetnimi in drugimi programi izmenjav;

(i) udeležence uradnih programov izmenjav, ki jih organizirajo pobratena mesta ali drugi kraji;

(j) novinarje;

(k) otroke, mlajše od 18 let, in vzdrževane otroke, mlajše od 21 let;

(l) upokojence;

(m) voznike, ki opravljajo storitve mednarodnega prevoza blaga in oseb na ozemlja držav članic z vozili, ki so registrirana v Republiki Moldaviji;

(n) člane osebja na vlakih, hladilnih vagonih in lokomotivah, ki potujejo na ozemlja držav članic;

(o) predstavnike svobodnih poklicev, ki sodelujejo na mednarodnih sejmih, konferencah, simpozijih, seminarjih ali drugih podobnih prireditvah na ozemlju držav članic.

3. Z odstopanjem od odstavka 1 zgoraj lahko Bolgarija in Romunija, ki ju schengenski pravni red zavezuje, vendar še ne izdajata schengenskih vizumov, državljane Republike Moldavije oprostita plačila taks za obravnavanje prošenj za izdajo nacionalnih vizumov za kratkoročno bivanje do dneva, ki bo določen s Sklepom Sveta in s katerim bosta začeli v celoti izvajati schengenski pravni red o vizumski politiki.

Člen 7

Trajanje postopkov obravnavanja prošenj za izdajo vizuma

1. Diplomatska in konzularna predstavništva držav članic sprejmejo odločitev o prošnji za izdajo vizuma v 10 koledarskih dneh od dneva prejema prošnje in dokumentov, potrebnih za izdajo vizuma.

2. Rok za sprejetje odločitve o prošnji za izdajo vizuma se lahko v posameznih primerih podaljša na največ 30 koledarskih dni, zlasti kadar je potreben nadaljnji pregled prošnje.

3. Rok za sprejetje odločitve o prošnji za izdajo vizuma se lahko v nujnih primerih skrajša na 2 delovne dni ali manj.

Člen 8

Odhod v primeru izgubljenih ali ukradenih dokumentov

Državljani Evropske unije in Republike Moldavije, ki so izgubili svoje osebne dokumente ali katerim so bili ti dokumenti ukradeni med bivanjem na ozemlju Republike Moldavije ali držav članic, lahko zapustijo to ozemlje z veljavnimi osebnimi dokumenti za prehod meje, ki jih izdajo diplomatska ali konzularna predstavništva držav članic ali Republike Moldavije, brez vsakršnega vizuma ali drugega dovoljenja.

Člen 9

Podaljšanje vizuma v izrednih okoliščinah

Državljanom Republike Moldavije, ki zaradi višje sile ne morejo zapustiti ozemelj držav članic do datuma, navedenega v njihovih vizumih, se veljavnost njihovih vizumov brezplačno podaljša v skladu z zakonodajo, ki jo uporablja država prejemnica, za čas, ki je potreben za njihovo vrnitev v državo njihovega prebivališča.

Člen 10

Diplomatski potni listi

1. Državljani Republike Moldavije, ki so imetniki veljavnih diplomatskih potnih listov, lahko vstopijo, zapustijo in so v tranzitu preko ozemelj držav članic brez vizumov.

2. Osebe iz odstavka 1 lahko bivajo na ozemlju držav članic do 90 dni v obdobju 180 dni.

Člen 11

Ozemeljska veljavnost vizumov

Ob upoštevanju nacionalnih pravil in predpisov o nacionalni varnosti držav članic ter ob upoštevanju pravil EU o vizumih z omejeno ozemeljsko veljavnostjo imajo državljani Republike Moldavije pravico do potovanj po ozemljih držav članic, ki je enakovredna pravici državljanov Evropske unije.

Člen 12

Skupni odbor za upravljanje tega sporazuma

1. Pogodbenici ustanovita Skupni odbor strokovnjakov (v nadaljnjem besedilu "Odbor"), ki ga sestavljajo predstavniki Evropske skupnosti in Republike Moldavije. Skupnost zastopa Komisija Evropskih skupnosti, ki ji pomagajo strokovnjaki iz držav članic.

2. Naloge Odbora so predvsem:

(a) spremljanje izvajanja tega sporazuma;

(b) predlaganje sprememb ali dopolnitev k temu sporazumu;

(c) reševanje sporov, ki izhajajo iz razlage ali uporabe določb tega sporazuma.

3. Odbor se sestaja po potrebi na zahtevo ene od pogodbenic in najmanj enkrat letno.

4. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 13

Razmerje tega sporazuma do dvostranskih sporazumov med državami članicami in Republiko Moldavijo

Od začetka veljavnosti ima ta sporazum prednost pred določbami vseh dvostranskih ali večstranskih sporazumov ali dogovorov, ki so bili sklenjeni med posameznimi državami članicami in Republiko Moldavijo, kolikor določbe slednjih sporazumov ali dogovorov zadevajo vprašanja, obravnavana v tem sporazumu.

Člen 14

Določba o vzajemnosti

V primeru ponovne uvedbe vizumske obveznosti za državljane EU ali nekatere kategorije državljanov EU s strani Republike Moldavije bi se enake poenostavitve, dodeljene po tem sporazumu državljanom Republike Moldavije, na podlagi vzajemnosti samodejno uporabljale za zadevne državljane EU.

Člen 15

Končne določbe

1. Pogodbenici ratificirata ali odobrita ta sporazum v skladu s svojimi postopki, Sporazum pa začne veljati prvi dan drugega meseca po dnevu, ko se pogodbenici uradno obvestita o zaključku zgoraj navedenih postopkov.

2. Z odstopanjem od odstavka 1 ta sporazum začne veljati šele na dan, ko začne veljati Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Moldavijo o ponovnem sprejemu oseb, če je ta dan poznejši od dneva iz odstavka 1.

3. Ta sporazum se sklene za nedoločen čas, razen če preneha v skladu z odstavkom 6.

4. Ta sporazum se lahko spremeni s pisnim sporazumom pogodbenic. Spremembe začnejo veljati, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita, da so zaključeni njuni nacionalni postopki, potrebni v ta namen.

5. Vsaka pogodbenica lahko začasno preneha izvajati celotni Sporazum ali njegov del iz razlogov javnega reda, zaščite nacionalne varnosti ali varstva javnega zdravja. O odločitvi o začasnem prenehanju izvajanja uradno obvesti drugo pogodbenico najpozneje 48 ur pred začetkom veljavnosti odločitve. Pogodbenica, ki je začasno prenehala izvajati ta sporazum, nemudoma obvesti drugo pogodbenico, ko ne obstajajo več razlogi za začasno prenehanje izvajanja.

6. Vsaka pogodbenica lahko odpove ta sporazum s pisnim obvestilom drugi pogodbenici. Ta sporazum preneha veljati 90 dni po datumu takega uradnega obvestila.

V Bruslju, desetega oktobra leta dva tisoč sedem, v dvojniku v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in moldavskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Pentru Comunitatea Europeană

Pentru Comunitatea Europeană

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

За Република Молдова

Por la República de Moldova

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldova

Per la Repubblica di Moldova

Moldovas Republikas vārdā

Moldovos Respublikos vardu

A Moldovai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Moldova

Voor de Republiek Moldavië

W imieniu Republiki Mołdowy

Pela República da Moldávia

Pentru Republica Moldova

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

För Republiken Moldavien

Pentru Republica Moldova

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

20071122

PRILOGA

PROTOKOL K SPORAZUMU O DRŽAVAH ČLANICAH, KI SCHENGENSKEGA PRAVNEGA REDA NE IZVAJAJO V CELOTI

Tiste države članice, ki jih schengenski pravni red zavezuje, vendar še ne izdajajo schengenskih vizumov, v pričakovanju ustrezne odločitve Sveta izdajajo nacionalne vizume, katerih veljavnost je omejena na njihovo lastno ozemlje.

Te države članice lahko v skladu z Odločbo št. 895/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 enostransko priznajo schengenske vizume in dovoljenja za prebivanje za namene tranzita preko njihovih ozemelj.

Ker se Odločba št. 895/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 ne uporablja za Romunijo in Bolgarijo, bo Evropska komisija predlagala podobne določbe, da tema državama omogoči, da enostransko priznata schengenske vizume in dovoljenja za prebivanje ter druge podobne dokumente, ki jih izdajo druge države članice, ki še niso v celoti vključene v schengensko območje, za namene tranzita preko njihovih ozemelj.

--------------------------------------------------