17.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 129/40


SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo o ponovnem sprejemu

POGODBENICI,

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljnjem besedilu „Skupnost“,

in

RUSKA FEDERACIJA, STA SE –

ODLOČENI, da okrepita svoje sodelovanje za učinkovitejši boj proti nezakonitemu priseljevanju,

S SKLICEVANJEM na Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Rusko federacijo na drugi, sklenjen na Krfu 24. junija 1994, in zlasti na člen 84 in skupno izjavo o členih 26, 32 in 37 v Sklepni listini Sporazuma,

OB UPOŠTEVANJU Skupne izjave, sprejete na srečanju na vrhu v Sankt Peterburgu 31. maja 2003, v kateri se Evropska unija in Ruska federacija strinjata, da bosta pravočasno zaključili pogajanja o sporazumu o ponovnem sprejemu,

V ŽELJI, da bi s tem sporazumom in na podlagi vzajemnosti vzpostavili hitre in učinkovite postopke za identifikacijo in vračanje oseb, ki ne izpolnjujejo ali več ne izpolnjujejo pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Ruske federacije ali ene od držav članic Evropske unije, in olajšati tranzit takih oseb v duhu sodelovanja,

OB POUDARJANJU, da ta sporazum ne posega v pravice, obveznosti in pristojnosti Skupnosti, držav članic Evropske unije in Ruske federacije, ki izvirajo iz mednarodnega prava, vključno s pravili mednarodnega prava človekovih pravic, kakor so zlasti potrjena s Splošno deklaracijo človekovih pravic z dne 10. decembra 1948, Mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah z dne 16. decembra 1966, Konvencijo o statusu beguncev z dne 28. julija 1951 in Protokolom o statusu beguncev z dne 31. januarja 1967, Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin z dne 4. novembra 1950 in Protokola št. 4 k tej konvenciji z dne 16. septembra 1963 ter Konvencijo proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju z dne 10. decembra 1984,

OB UPOŠTEVANJU Protokola o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji z dne 7. februarja 1992 in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti z dne 25. marca 1957, in s potrditvijo, da se določbe tega sporazuma ne uporabljajo za Kraljevino Dansko –

DOGOVORILI:

Člen 1

Opredelitve pojmov

V tem sporazumu:

(a)

„ponovni sprejem“ pomeni premestitev oseb s strani države prosilke in sprejem teh oseb s strani zaprošene države (lastnih državljanov zaprošene države, državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva), ki so bile odkrite pri nezakonitem vstopu v državo prosilko ali je bila odkrita njihova nezakonita prisotnost ali nezakonito prebivanje v državi prosilki, v skladu z določbami tega sporazuma;

(b)

„država članica“ pomeni vsako državo članico Evropske unije z izjemo Kraljevine Danske;

(c)

„državljan države članice“ pomeni vsako osebo, ki ima državljanstvo države članice, kot je opredeljeno za namene Skupnosti;

(d)

„državljan Ruske federacije“ ali „ruski državljan“ pomeni vsako osebo, ki ima državljanstvo Ruske federacije v skladu z njeno zakonodajo;

(e)

„državljan tretje države“ pomeni vsako osebo, ki ima državljanstvo, ki ni državljanstvo Ruske federacije ali ene od držav članic;

(f)

„oseba brez državljanstva“ pomeni vsako osebo, ki nima državljanstva Ruske federacije ali ene od držav članic in nima dokaza, da ima državljanstvo katere koli druge države;

(g)

„dovoljenje za prebivanje“ pomeni uradno dovoljenje katere koli vrste, ki ga je izdala Ruska federacija ali ena od držav članic in s katerim je osebi dovoljeno prebivanje na ozemlju Ruske federacije ali ene od držav članic. Ne vključuje začasnih dovoljenj, s katerimi je osebam dovoljeno ostati na ozemljih navedenih držav zaradi obravnavanja prošnje za azil ali prošnje za dovoljenje za prebivanje;

(h)

„vizum“ pomeni dovoljenje, ki ga je izdala, ali odločitev, ki jo je sprejela Ruska federacija ali ena od držav članic, potrebno za vstop ali tranzit preko ozemlja Ruske federacije ali ene od držav članic. Ne vključuje posebne kategorije letališkega tranzitnega vizuma;

(i)

„država prosilka“ pomeni državo (Rusko federacijo ali eno od držav članic), ki predloži prošnjo za ponovni sprejem na podlagi oddelka III ali vlogo za tranzit na podlagi oddelka IV tega sporazuma;

(j)

„zaprošena država“ pomeni državo (Rusko federacijo ali eno od držav članic), na katero je prošnja za ponovni sprejem na podlagi oddelka III ali vloga za tranzit na podlagi oddelka IV tega sporazuma naslovljena;

(k)

„pristojni organ“ pomeni vsak nacionalni organ Ruske federacije ali ene od držav članic, ki mu je zaupano izvajanje tega sporazuma, kakor je imenovan v dvostranskem protokolu o izvajanju, sklenjenem med Rusko federacijo in posameznimi državami članicami v skladu s členom 20(1)(a) tega sporazuma;

(l)

„obmejno območje“ pomeni območje, ki sega do 30 kilometrov od skupne kopenske meje med državo članico in Rusko federacijo, ter ozemlja morskih pristanišč vključno s carinskimi conami in mednarodnih letališč držav članic in Ruske federacije;

(m)

„mejni prehod“ pomeni vsak prehod, ki ga države članice ali Ruska federacija odobrijo za prestop njihovih kopenskih in morskih meja, vključno na mednarodnih letališčih in pristaniščih;

(n)

„tranzit“ pomeni prehod državljana tretje države ali osebe brez državljanstva preko ozemlja zaprošene države med potovanjem iz države prosilke v namembno državo.

ODDELEK I

OBVEZNOSTI PONOVNEGA SPREJEMA RUSKE FEDERACIJE

Člen 2

Ponovni sprejem ruskih državljanov

1.   Ruska federacija sprejme, na prošnjo države članice in v skladu s postopkom iz tega sporazuma, vsako osebo, ki ne izpolnjuje ali več ne izpolnjuje veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju države članice prosilke, pod pogojem, da je v skladu s členom 9 tega sporazuma dokazano, da je ta oseba državljan Ruske federacije.

Enako velja za osebe, ki so nezakonito prisotne ali nezakonito prebivajo in so imele državljanstvo Ruske federacije v času vstopa na ozemlje države članice, vendar so se državljanstvu Ruske federacije naknadno odrekle v skladu z zakonodajo te države, ne da bi pridobile državljanstvo ali dovoljenje za prebivanje te države članice ali katere koli druge države.

2.   Po tem, ko je Ruska federacija izdala pozitivni odgovor na prošnjo za ponovni sprejem, pristojno diplomatsko ali konzularno predstavništvo Ruske federacije ne glede na voljo osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti, po potrebi in nemudoma izda potno listino, potrebno za vrnitev osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti, z veljavnostjo 30 koledarskih dni. Če zaradi katerega koli razloga zadevne osebe ni mogoče premestiti v roku veljavnosti te potne listine, pristojno diplomatsko ali konzularno predstavništvo Ruske federacije nemudoma izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti.

Člen 3

Ponovni sprejem državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva

1.   Ruska federacija sprejme, na prošnjo države članice in v skladu s postopkom iz tega sporazuma, vsakega državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali več ne izpolnjuje veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju države članice prosilke, pod pogojem, da se v skladu s členom 10 tega sporazuma lahko predloži dokaze, da je ta oseba:

(a)

v trenutku predložitve prošnje za ponovni sprejem imetnik veljavnega vizuma, ki ga je izdala Ruska federacija, in je na ozemlje države članice vstopila neposredno iz ozemlja Ruske federacije; ali

(b)

v trenutku predložitve prošnje za ponovni sprejem imetnik veljavnega dovoljenja za prebivanje, ki ga je izdala Ruska federacija; ali

(c)

nezakonito vstopila na ozemlja držav članic neposredno iz ozemlja Ruske federacije.

2.   Obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 tega člena ne velja, če:

(a)

je državljan tretje države ali oseba brez državljanstva bila samo v letališkem tranzitu preko mednarodnega letališča Ruske federacije; ali

(b)

je država članica prosilka ali druga država članica izdala državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva vizum ali dovoljenje za prebivanje, razen če je ta oseba imetnik vizuma ali dovoljenja za prebivanje, ki ga je izdala Ruska federacija in ima daljše obdobje veljavnosti;

(c)

je imel državljan tretje države ali oseba brez državljanstva pravico do vstopa brez vizuma na ozemlje države članice prosilke.

3.   Po tem, ko je Ruska federacija izdala pozitivni odgovor na prošnjo za ponovni sprejem, država članica prosilka izda zadevni osebi potno listino, priznano s strani Ruske federacije (standardna potna listina EU za namene izgona v skladu z obrazcem iz Priporočila Sveta EU z dne 30. novembra 1994).

ODDELEK II

OBVEZNOSTI PONOVNEGA SPREJEMA SKUPNOSTI

Člen 4

Ponovni sprejem državljanov držav članic

1.   Država članica sprejme, na prošnjo Ruske federacije in v skladu s postopkom iz tega sporazuma, vsako osebo, ki ne izpolnjuje ali več ne izpolnjuje veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Ruske federacije, pod pogojem, da je v skladu s členom 9 tega sporazuma dokazano, da je ta oseba državljan te države članice.

Enako velja za osebe, ki so nezakonito prisotne ali nezakonito prebivajo in so imele državljanstvo države članice v času vstopa na ozemlje Ruske federacije, vendar so se državljanstvu države članice naknadno odrekle v skladu z zakonodajo te države, ne da bi pridobile državljanstvo ali dovoljenje za prebivanje Ruske federacije ali katere koli druge države.

2.   Po tem, ko je država članica izdala pozitivni odgovor na prošnjo za ponovni sprejem, pristojno diplomatsko ali konzularno predstavništvo zadevne države članice ne glede na voljo osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti, po potrebi in nemudoma izda potno listino, potrebno za vrnitev osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti, z veljavnostjo 30 koledarskih dni. Če zaradi katerega koli razloga zadevne osebe ni mogoče premestiti v roku veljavnosti te potne listine, zadevna država članica nemudoma izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti.

Člen 5

Ponovni sprejem državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva

1.   Država članica sprejme, na prošnjo Ruske federacije in v skladu s postopkom iz tega sporazuma, vsakega državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali več ne izpolnjuje veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Ruske federacije, pod pogojem, da se v skladu s členom 10 tega sporazuma lahko predloži dokaze, da je ta oseba:

(a)

v trenutku predložitve prošnje za ponovni sprejem imetnik veljavnega vizuma, ki ga je izdala zaprošena država članica, in je na ozemlje Ruske federacije vstopila neposredno iz ozemlja zaprošene države članice; ali

(b)

v trenutku predložitve prošnje za ponovni sprejem imetnik veljavnega dovoljenja za prebivanje, ki ga je izdala zaprošena država članica; ali

(c)

nezakonito vstopila na ozemlje Ruske federacije neposredno iz ozemlja zaprošene države članice.

2.   Obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 tega člena ne velja, če:

(a)

je državljan tretje države ali oseba brez državljanstva bila samo v letališkem tranzitu preko mednarodnega letališča zaprošene države članice;

(b)

je Ruska federacija izdala državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva vizum ali dovoljenje za prebivanje, razen če je ta oseba imetnik vizuma ali dovoljenja za prebivanje, ki ga je izdala zaprošena država članica in ima daljše obdobje veljavnosti;

(c)

je imel državljan tretje države ali oseba brez državljanstva pravico do vstopa brez vizuma na ozemlje Ruske federacije.

3.   Obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 tega člena velja za državo članico, ki je izdala vizum ali dovoljenje za prebivanje. Če sta vizum ali dovoljenje za prebivanje izdali dve ali več držav članic, velja obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 tega člena za državo članico, ki je izdala dokument z daljšim obdobjem veljavnosti ali, če je enemu ali več od njih veljavnost že potekla, dokument, ki je še vedno veljaven. Če je veljavnost potekla že vsem dokumentom, velja obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 tega člena za državo članico, ki je izdala dokument, katerega obdobje veljavnosti je poteklo nazadnje.

4.   Po tem, ko je zaprošena država članica izdala pozitivni odgovor na prošnjo za ponovni sprejem, Ruska federacija izda osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino, priznano s strani zadevne države članice.

ODDELEK III

POSTOPEK PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 6

Prošnja za ponovni sprejem

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 vsaka premestitev osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti na podlagi ene od obveznosti iz členov 2 do 5 tega sporazuma, zahteva predložitev prošnje za ponovni sprejem pristojnemu organu zaprošene države.

2.   Z odstopanjem od členov 2 do 5 tega sporazuma prošnja za ponovni sprejem ni potrebna, če je oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, imetnik veljavnega nacionalnega potnega lista in, če gre za državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, je tudi imetnik veljavnega vizuma ali dovoljenja za prebivanje države, ki mora to osebo sprejeti.

3.   Če je bila oseba aretirana na obmejnem območju države prosilke po nezakonitem prestopu meje, ko je vstopila neposredno iz ozemlja zaprošene države, lahko država prosilka predloži prošnjo za ponovni sprejem v 2 delovnih dneh po aretaciji te osebe (pospešeni postopek).

Člen 7

Vsebina prošnje za ponovni sprejem

1.   Vsaka prošnja za ponovni sprejem mora vsebovati naslednje podatke:

(a)

podatke o zadevni osebi (npr. imena, priimki, datum rojstva in – kjer je mogoče – kraj rojstva ter zadnji kraj prebivanja);

(b)

navedbo dokazov o državljanstvu, nezakonitem vstopu in prebivanju ter razloge za ponovni sprejem državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, kot je določeno v členu 3(1) in členu 5(1) tega sporazuma.

2.   V mejah možnega bi morala prošnja za ponovni sprejem vsebovati tudi naslednje podatke:

(a)

izjavo, ki navaja, da bo oseba, ki jo je treba premestiti, morda potrebovala pomoč ali oskrbo, če se je zadevna oseba izrecno strinjala z izjavo;

(b)

vsak drug zaščitni ali varnostni ukrep, ki bi lahko bil potreben pri posamični premestitvi.

3.   Enotni obrazec, ki ga je treba uporabiti za prošnje za ponovni sprejem, je priložen kot Priloga 1 k temu sporazumu.

Člen 8

Odgovor na prošnjo za ponovni sprejem

Odgovor na prošnjo za ponovni sprejem se poda v pisni obliki.

Člen 9

Dokazi v zvezi z državljanstvom

1.   Državljanstvo iz člena 2(1) in člena 4(1) tega sporazuma se lahko ugotovi z najmanj enim od dokumentov iz Priloge 2 k temu sporazumu, tudi če je njihova veljavnost že potekla. Če so predloženi takšni dokumenti, države članice in Ruska federacija državljanstvo vzajemno priznajo, ne da bi bila potrebna dodatna preverjanja.

2.   Če ni možno predložiti nobenega od dokumentov iz Priloge 2 k temu sporazumu, se lahko državljanstvo iz člena 2(1) in člena 4(1) tega sporazuma ugotovi z najmanj enim od dokumentov iz Priloge 3 k temu sporazumu, tudi če je njihova veljavnost že potekla.

Če so predloženi dokumenti iz Priloge 3 A k temu sporazumu, države članice in Ruska federacija vzajemno štejejo, da je državljanstvo ugotovljeno, razen če lahko dokažejo nasprotno.

Če so predloženi dokumenti iz Priloge 3 B k temu sporazumu, države članice in Ruska federacija to vzajemno štejejo kot podlago za začetek ustreznega preverjanja.

3.   Državljanstva ni možno ugotoviti s ponarejenimi dokumenti.

4.   Če ni možno predložiti nobenega od dokumentov iz Priloge 2 ali 3 k temu sporazumu, pristojno diplomatsko ali konzularno predstavništvo Ruske federacije ali zadevne države članice na zahtevo uredi vse potrebno s pristojnim organom države prosilke za takojšen razgovor z osebo, ki jo je treba ponovno sprejeti, z namenom ugotoviti njeno državljanstvo. Postopek za takšne razgovore je treba določiti v protokolih o izvajanju, predvidenih v členu 20 tega sporazuma.

Člen 10

Dokazi v zvezi z državljani tretjih držav in osebami brez državljanstva

1.   Dokaz o razlogih za ponovni sprejem državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, določenih v členu 3(1) in členu 5(1) tega sporazuma, se lahko zagotovi z najmanj enim od dokumentov iz Priloge 4 k temu sporazumu. Države članice in Ruska federacija vzajemno priznajo vsak tak dokaz, ne da bi bila potrebna dodatna preverjanja.

2.   Posredni dokaz o razlogih za ponovni sprejem državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, določenih v členu 3(1) in členu 5(1) tega sporazuma, se lahko zagotovi z najmanj enim od dokumentov iz Priloge 5 k temu sporazumu.

Če so predložena dokazna sredstva iz Priloge 5 A k temu sporazumu, države članice in Ruska federacija vzajemno štejejo, da so pogoji ugotovljeni, razen če lahko dokažejo nasprotno.

Če so predložena dokazna sredstva iz Priloge 5 B k temu sporazumu, države članice in Ruska federacija to štejejo kot podlago za začetek ustreznega preverjanja.

3.   Dokaza o razlogih za ponovni sprejem državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva ni mogoče zagotoviti s ponarejenimi dokumenti.

4.   Nezakonit vstop, prisotnost ali prebivanje se ugotovi s potnimi listinami zadevne osebe, v katerih ni zahtevanega vizuma ali dovoljenja za prebivanje na ozemlju države prosilke. Utemeljena izjava države prosilke, da zadevna oseba, ko je bila prestrežena, ni imela potrebnih potnih listin, vizuma ali dovoljenja za prebivanje, prav tako predstavlja zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o nezakonitem vstopu, prisotnosti ali prebivanju.

Člen 11

Roki

1.   Prošnjo za ponovni sprejem je treba predložiti pristojnemu organu zaprošene države v roku največ 180 koledarskih dni od datuma, ko je pristojni organ države prosilke izvedel, da državljan tretje države ali oseba brez državljanstva ne izpolnjuje ali več ne izpolnjuje veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje.

2.   Na prošnjo za ponovni sprejem je treba odgovoriti v roku največ 25 koledarskih dni od datuma potrjenega prejema prošnje za ponovni sprejem. Brez poseganja v posebne dogovore, ki jih je treba oblikovati v okviru protokolov o izvajanju, sklenjenih v skladu s členom 20, se v primeru pravnih ali dejanskih ovir za pravočasen odgovor na prošnjo rok na podlagi utemeljene zahteve podaljša do 60 koledarskih dni.

3.   Če se prošnja za ponovni sprejem predloži po pospešenem postopku v skladu s členom 6(3) tega sporazuma, je treba nanjo odgovoriti v 2 delovnih dneh (opredeljenih v skladu z zakonodajo zaprošene države) od potrjenega prejema prošnje za ponovni sprejem.

4.   Po poteku rokov iz odstavkov 2 in 3 tega člena se šteje, da je bilo dano soglasje za ponovni sprejem.

5.   Zadevno osebo se premesti v 90 koledarskih dneh. Če se premestitev izvede po pospešenem postopku v skladu s členom 6(3) tega sporazuma, se zadevno osebo premesti v 2 delovnih dneh. Na podlagi utemeljene zahteve se lahko ta rok podaljša za obdobje, ki je potrebno za odpravo pravnih ali praktičnih ovir. Roki iz tega odstavka začnejo teči z datumom prejema pozitivnega odgovora na prošnjo za ponovni sprejem.

Člen 12

Zavrnitev prošnje za ponovni sprejem

Zavrnitev prošnje za ponovni sprejem mora biti obrazložena.

Člen 13

Načini premestitve in vrste prevoza

1.   Pred premestitvijo osebe pristojni organi Ruske federacije in zadevne države članice pisno in vnaprej uredijo vse potrebno glede datuma premestitve, mejnega prehoda in morebitnih spremljevalcev.

2.   Za premestitev so dovoljena vsa prevozna sredstva, bodisi po zraku, kopnem ali morju. Vrnitev po zraku ni omejena na uporabo domačih prevoznikov ali na varnostno osebje države prosilke in se lahko izvrši z uporabo rednega ali čarterskega poleta.

ODDELEK IV

TRANZIT

Člen 14

Splošna načela

1.   Države članice in Ruska federacija omejijo tranzit državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva na primere, ko teh oseb ni mogoče vrniti neposredno v namembno državo.

2.   Ruska federacija dovoli tranzit državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, če tako zahteva država članica, država članica pa odobri tranzit državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, če tako zahteva Ruska federacija, če je zagotovljeno nadaljnje potovanje prek drugih držav tranzita ter sprejem s strani namembne države.

3.   Ruska federacija ali država članica lahko zavrnejo tranzit:

(a)

če državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva v namembni državi ali drugi državi tranzita grozi mučenje, nečloveško ali ponižujoče ravnanje ali kaznovanje ali smrtna kazen ali preganjanje zaradi rase, veroizpovedi, državljanstva, pripadnosti določeni družbeni skupini ali zaradi političnega prepričanja; ali

(b)

če je državljan tretje države ali oseba brez državljanstva v zaprošeni državi ali drugi državi tranzita kazensko preganjana ali kaznovana; ali

(c)

zaradi javnega zdravja, notranje varnosti, javnega reda ali drugih nacionalnih interesov zaprošene države.

4.   Ruska federacija ali država članica lahko prekličeta vsako izdano dovoljenje, če se naknadno pojavijo ali odkrijejo okoliščine iz odstavka 3 tega člena, ki ovirajo tranzit, ali če nadaljnje potovanje v morebitne države tranzita ali ponovni sprejem s strani namembne države nista več zagotovljena. V tem primeru država prosilka po potrebi in nemudoma sprejme nazaj državljana tretje države ali osebo brez državljanstva.

Člen 15

Tranzitni postopek

1.   Vlogo za tranzit je treba predložiti pristojnim organom v pisni obliki in mora vsebovati naslednje podatke:

(a)

vrsto tranzita (po zraku, kopnem ali morju), morebitne druge države tranzita in predvideni končni namembni kraj;

(b)

podatke o zadevni osebi (npr. ime, priimek, datum rojstva in – kjer je mogoče – kraj rojstva, državljanstvo, vrsto in številko potne listine);

(c)

predvideni mejni prehod, čas premestitve in morebitno uporabo spremljevalcev;

(d)

izjavo, da so s stališča države prosilke izpolnjeni pogoji iz člena 14(2) tega sporazuma in da ni znanih razlogov za zavrnitev v skladu s členom 14(3) tega sporazuma.

Enotni obrazec, ki ga je treba uporabiti za vloge za tranzit, je kot Priloga 6 priložen k temu sporazumu.

2.   Zaprošena država pisno obvesti pristojne organe države prosilke o odobritvi sprejema, pri čemer potrdi mejni prehod in predvideni čas sprejema, ali pa jih obvesti o zavrnitvi sprejema in o razlogih za tako zavrnitev.

3.   Če tranzit poteka po zraku, oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, in morebitni spremljevalci ne potrebujejo posebnega letališkega tranzitnega vizuma.

4.   Pristojni organi zaprošene države z medsebojnimi posvetovanji pomagajo pri tranzitu, predvsem z nadzorom zadevnih oseb in zagotovitvijo za ta namen primerne opreme.

ODDELEK V

STROŠKI

Člen 16

Stroški prevoza in tranzita

Brez poseganja v pravico pristojnih organov, da stroške, povezane s ponovnim sprejemom, izterjajo od osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti, ali od tretje osebe, nosi vse stroške prevoza, nastale v zvezi s ponovnim sprejemom in tranzitom do meje zaprošene države, država prosilka.

ODDELEK VI

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Člen 17

Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki se sporočajo samo, kolikor je takšno sporočanje potrebno, da pristojni organi Ruske federacije ali države članice izvajajo ta sporazum. Pri sporočanju, obdelavi ali ravnanju z osebnimi podatki v posameznem primeru pristojni organi Ruske federacije ravnajo v skladu z ustrezno zakonodajo Ruske federacije, pristojni organi države članice pa ravnajo v skladu z določbami Direktive 95/46/ES in nacionalne zakonodaje te države članice, sprejete na podlagi te direktive. Poleg tega veljajo naslednja načela:

(a)

osebni podatki morajo biti obdelani pošteno in zakonito;

(b)

osebni podatki morajo biti zbrani za določene, izrecne in upravičene namene izvajanja tega sporazuma in ne smejo biti dodatno obdelani na način, ki ni združljiv s tem namenom;

(c)

osebni podatki morajo biti primerni, ustrezni in ne smejo presegati namena, za katerega se zbirajo in/ali dodatno obdelujejo; zlasti lahko sporočeni osebni podatki vsebujejo le naslednje:

podatke o osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti (npr. priimek, ime, vsako prejšnje ime, druga uporabljena imena/po katerih je oseba znana ali alias, datum in kraj rojstva, spol, sedanje in vsa prejšnja državljanstva),

osebno izkaznico ali potni list (vrsta, številka, obdobje veljavnosti, datum izdaje, organ, ki je dokument izdal, kraj izdaje),

postanke in načrt poti,

druge podatke, ki so potrebni za identifikacijo osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti, ali za pregled zahtev za ponovni sprejem v skladu s tem sporazumom;

(d)

osebni podatki morajo biti točni in po potrebi posodobljeni;

(e)

osebni podatki morajo biti shranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere so bili zbrani ali za katere se dodatno obdelujejo;

(f)

tako pristojni organ, ki sporoča osebne podatke, kot pristojni organ, ki prejema osebne podatke, izvedeta vse razumne korake, da zagotovita, če je to primerno, popravek, izbris ali blokiranje osebnih podatkov, če njihova obdelava ni v skladu z določbami alinej (c) in (d) tega člena, zlasti če podatki niso primerni, ustrezni, točni ali če presegajo namen obdelave. To vključuje uradno obvestilo drugi pogodbenici o vsakem popravku, izbrisu ali blokiranju;

(g)

na zahtevo pristojni organ, ki prejema osebne podatke, obvesti pristojni organ, ki sporoča osebne podatke, o uporabi sporočenih podatkov in tako pridobljenih rezultatih;

(h)

osebne podatke se lahko sporoči samo pristojnim organom, ki jim je zaupano izvajanje tega sporazuma. Nadaljnje sporočanje drugim organom zahteva predhodno soglasje pristojnega organa, ki sporoča osebne podatke;

(i)

pristojni organ, ki sporoča osebne podatke, in pristojni organ, ki prejema osebne podatke, morata voditi pisno evidenco o njihovem sporočanju in prejemanju.

ODDELEK VII

IZVAJANJE IN UPORABA

Člen 18

Razmerje do drugih mednarodnih obveznosti

1.   Ta sporazum ne posega v pravice, obveznosti in pristojnosti Skupnosti, držav članic in Ruske federacije, ki izvirajo iz mednarodnega prava, zlasti iz:

(a)

Konvencije z dne 28. julija 1951 in Protokola z dne 31. januarja 1967 o statusu beguncev;

(b)

Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin z dne 4. novembra 1950;

(c)

Konvencije proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju z dne 10. decembra 1984;

(d)

mednarodnih pogodb o izročitvi in tranzitu;

(e)

večstranskih mednarodnih pogodb s pravili o ponovnem sprejemu tujih državljanov, kot je Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu z dne 7. decembra 1944.

2.   Določbe tega sporazuma imajo prednost pred določbami vseh dvostranskih pogodb ali dogovorov o ponovnem sprejemu, ki so bili ali bi v skladu s členom 20 tega sporazuma lahko bili sklenjeni med posameznimi državami članicami in Rusko federacijo, v kolikor določbe slednjih pogodb ali dogovorov zadevajo vprašanja, obravnavana v tem sporazumu.

3.   Nobena določba tega sporazuma ne preprečuje vrnitve osebe v okviru drugih formalnih ali neformalnih dogovorov.

Člen 19

Skupni odbor za ponovni sprejem

1.   Pogodbenici ustanovita Skupni odbor za ponovni sprejem (v nadaljnjem besedilu „Odbor“); njegove naloge so predvsem:

(a)

spremljanje uporabe tega sporazuma;

(b)

odločanje o ukrepih, potrebnih za enotno izvrševanje tega sporazuma;

(c)

redna izmenjava podatkov o protokolih o izvajanju, ki jih sklenejo posamezne države članice in Ruska federacija v skladu s členom 20 tega sporazuma;

(d)

odločanje o spremembah prilog k temu sporazumu;

(e)

predlaganje sprememb tega sporazuma;

(f)

pregledovanje in, če je potrebno, predlaganje sprememb tega sporazuma v primeru novih pristopov k Evropski uniji.

2.   Odločitve Odbora so zavezujoče za pogodbenici.

3.   Odbor sestavljajo predstavniki Skupnosti in Ruske federacije; Skupnost zastopa Evropska komisija, ki ji pomagajo strokovnjaki iz držav članic.

4.   Odbor se sestaja po potrebi na zahtevo ene od pogodbenic.

5.   Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 20

Protokoli o izvajanju

1.   Ruska federacija in države članice sklenejo protokole o izvajanju, ki določajo pravila o:

(a)

pristojnih organih, mejnih prehodih, izmenjavi podatkov o kontaktnih točkah in jezikih sporočanja;

(b)

podrobnostih ponovnega sprejema po pospešenem postopku;

(c)

pogojih za premestitve s spremstvom, vključno s tranzitom državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva s spremstvom;

(d)

dokazih poleg tistih iz Prilog 2 do 5 k temu sporazumu;

(e)

postopku za razgovore iz člena 9 tega sporazuma;

(f)

kjer je to potrebno, posebnih dogovorih o rokih za obravnavanje prošenj za ponovni sprejem v skladu s členom 11(2) tega sporazuma.

2.   Protokoli o izvajanju iz odstavka 1 tega člena začnejo veljati šele po tem, ko je o njih uradno obveščen Odbor.

3.   Ruska federacija pristaja na uporabo vseh določb protokola o izvajanju, sklenjenega z eno od držav članic, tudi v svojih odnosih s katero koli drugo državo članico na zahtevo slednje in ob upoštevanju praktične izvedljivosti njene uporabe za Rusko federacijo. Države članice pristajajo na uporabo vseh določb protokola o izvajanju, ki ga sklene ena od njih, tudi v svojih odnosih z Rusko federacijo na zahtevo slednje in ob upoštevanju praktične izvedljivosti njene uporabe za druge države članice.

To ne velja za določbe o posebnih dogovorih iz odstavka 1(f) tega člena.

ODDELEK VIII

KONČNE DOLOČBE

Člen 21

Ozemeljska uporaba

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 tega člena se ta sporazum uporablja na ozemlju Ruske federacije in na ozemlju, za katero se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti.

2.   Ta sporazum se ne uporablja na ozemlju Kraljevine Danske.

Člen 22

Priloge

Priloge 1 do 6 so sestavni del tega sporazuma.

Člen 23

Začetek veljavnosti, trajanje in odpoved

1.   Pogodbenici ratificirata ali odobrita ta sporazum v skladu s svojimi nacionalnimi postopki.

2.   Ob upoštevanju odstavka 3 tega člena začne ta sporazum veljati prvi dan drugega meseca po dnevu, ko se pogodbenici uradno obvestita o zaključku postopkov iz odstavka 1 tega člena. Če ta dan nastopi pred začetkom veljavnosti sporazuma med Rusko federacijo in Evropsko skupnostjo o poenostavitvi izdajanja vizumov državljanom Ruske federacije in Evropske unije, začne ta sporazum veljati šele na isti dan kot zadnji sporazum.

3.   Obveznosti iz členov 3 in 5 tega sporazuma začnejo veljati šele tri leta po datumu iz odstavka 2 tega člena. Med tem triletnim obdobjem veljajo samo za osebe brez državljanstva in državljane tretjih držav, s katerimi je Ruska federacija sklenila dvostranske pogodbe ali dogovore o ponovnem sprejemu.

4.   Ta sporazum se sklene za nedoločen čas.

5.   Vsaka pogodbenica lahko odpove ta sporazum z uradnim obvestilom drugi pogodbenici. Ta sporazum preneha veljati šest mesecev po dnevu prejema takšnega uradnega obvestila.

V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest, v dvojniku v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in ruskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis.

V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest.

Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks.

Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis.

'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six.

Fait à Sotchi, le vingt cinq mai deux mille six.

Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei.

Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje.

Kelt Szocsiban, a kettőezer hatodik év május huszonötödik napján.

Magħmul f'Sochi, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Sotsji, de vijfentwintigste mei tweeduizend zes.

Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Sotchi, em vinte e cinco de Maio de dois mil e seis.

V Soči dňa dvadsiateho piateho mája dvetisícšesť.

V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest.

Tehty Sotšissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Sotji den tjugofemte maj tjugohundrasex.

Adoptată la Sochi, la douăzeci și cinci mai două mii șase.

Совершено в г. Сочи двадцать пятого мая две тысячи шестого года.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pentru Comunitatea Europeană

За Европейское сообщество

Image 1

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione russa

Krievijas Federācijas vārdā

Rusijos Federacijos vardu

Az Orosz Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Za Ruskú federáciu

Za Rusko federacijo

Venäjän federaation puolesta

På ryska federationen vägnar

Pentru Federația Rusă

За Российскую Федерацию

Image 2


PRILOGA 1 K SPORAZUMU MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN RUSKO FEDERACIJO O PONOVNEM SPREJEMU

Image 3

Besedilo slike

Image 4

Besedilo slike

Image 5

Besedilo slike

PRILOGA 2 K SPORAZUMU MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN RUSKO FEDERACIJO O PONOVNEM SPREJEMU

Seznam dokumentov za dokaz o državljanstvu

vse vrste potnih listov Ruske federacije ali držav članic (npr. potni listi za potovanje znotraj države, potni listi državljanov za potovanje v tujino, nacionalni potni listi, diplomatski potni listi, službeni potni listi in nadomestni potni listi, vključno s potnimi listi otrok),

potrdilo za vrnitev v Rusko federacijo,

nacionalne osebne izkaznice držav članic EU,

potrdila o državljanstvu ali drugi uradni dokumenti, v katerih se omenja ali navaja državljanstvo (npr. rojstni list),

vojaške knjižice in vojaške osebne izkaznice,

pomorske knjižice, službene izkaznice kapitanov in mornarski potni listi.


PRILOGA 3 K SPORAZUMU MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN RUSKO FEDERACIJO O PONOVNEM SPREJEMU

Seznam dokumentov za posredni dokaz o državljanstvu

PRILOGA 3 A

overjene fotokopije vseh dokumentov, naštetih v Prilogi 2 k temu sporazumu,

uradne izjave za namen pospešenega postopka, zlasti osebja mejnega organa in prič, ki lahko potrdijo, da je zadevna oseba prestopila mejo.

PRILOGA 3 B

vozniška dovoljenja ali njihove fotokopije,

vsak drug uraden dokument, ki ga izdajo organi zaprošene države,

službene izkaznice podjetij ali njihove fotokopije,

pisne izjave prič,

pisne izjave zadevne osebe in jezik, ki ga ta oseba govori, vključno z rezultatom uradnega testa.


PRILOGA 4 K SPORAZUMU MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN RUSKO FEDERACIJO O PONOVNEM SPREJEMU

Seznam dokumentov za dokaz o razlogih za ponovni sprejem državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva

veljaven vizum in/ali dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala zaprošena država,

vstopni/izstopni žigi ali podoben zaznamek v potni listini zadevne osebe ali drug dokaz o vstopu/izstopu (npr. fotografski, elektronski ali biometrični).


PRILOGA 5 K SPORAZUMU MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN RUSKO FEDERACIJO O PONOVNEM SPREJEMU

Seznam dokumentov za posredni dokaz o pogojih za ponovni sprejem državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva

PRILOGA 5 A

uradne izjave za namen pospešenega postopka, zlasti osebja mejnega organa in prič, ki lahko potrdijo, da je zadevna oseba prestopila mejo.

PRILOGA 5 B

vozovnice na ime za potovanja z letalom, vlakom, avtobusom ali ladjo, ki kažejo na prisotnost in pot zadevne osebe od ozemlja zaprošene države do ozemlja države prosilke,

seznami potnikov za potovanja z letalom, vlakom, avtobusom ali ladjo, ki kažejo na prisotnost in pot zadevne osebe od ozemlja zaprošene države do ozemlja države prosilke,

vozovnice ter potrdila in računi vseh vrst (npr. hotelski računi, kartice naročanja pri zdravnikih/zobozdravnikih, vstopne kartice za zasebne/javne institucije itd.), ki jasno kažejo, da se je zadevna oseba zadrževala na ozemlju zaprošene države,

uradne izjave, zlasti osebja mejnega organa in prič, ki lahko potrdijo, da je zadevna oseba prestopila mejo,

uradna izjava zadevne osebe v sodnih ali upravnih postopkih,

opis mesta in okoliščin, v katerih je bila zadevna oseba prestrežena po vstopu na ozemlje države prosilke,

informacije, ki kažejo na to, da je zadevna oseba uporabila storitve prevoznika ali potovalne agencije,

informacije v zvezi z identiteto in/ali bivanjem osebe, ki jih je priskrbela mednarodna organizacija,

poročila/potrditev informacij s strani družinskih članov, sopotnikov itd.,

izjava zadevne osebe.


PRILOGA 6 K SPORAZUMU MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN RUSKO FEDERACIJO O PONOVNEM SPREJEMU

Image 6

Besedilo slike

Image 7

Besedilo slike