26.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 265/18


SKLEP št. 1/2006 ODBORA ZA CARINSKO SODELOVANJE ES–TURČIJA

z dne 26. septembra 2006

o določitvi podrobnih pravil za uporabo Sklepa št. 1/95 Pridružitvenega sveta ES–Turčija

(2006/646/ES)

ODBOR ZA CARINSKO SODELOVANJE JE –

ob upoštevanju Sporazuma z dne 12. septembra 1963 o pridružitvi med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Turčijo,

ob upoštevanju Sklepa št. 1/95 Pridružitvenega sveta ES–Turčija z dne 22. decembra 1995 o izvajanju zaključne faze carinske unije (1), in zlasti členov 3(6), 13(3) in 28(3) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odbor za carinsko sodelovanje naj določi ustrezne ukrepe, potrebne za izvajanje določb carinske unije iz členov 3, 13 in 28 Sklepa št. 1/95. V ta namen je z dne 28. marca 2001 sprejel Sklep št. 1/2001 o spremembi Sklepa št. 1/96 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Sklepa št. 1/95 Pridružitvenega sveta ES–Turčija (2).

(2)

Določbe Sklepa št. 1/2001 bi bilo treba uskladiti z nedavnimi spremembami Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (3), še zlasti glede možne zavrnitve izračuna delnih oprostitev dajatev pri postopku pasivnega oplemenitenja, ki temelji na metodi dodane vrednosti. Prav tako bi bilo treba carinskim organom držav članic dovoliti izdajanje „enotnih dovoljenj“ Skupnosti za pooblaščene izvoznike in predvideti sprejemanje potrdil o gibanju blaga A.TR., izdanih na podlagi takih dovoljenj, s strani Turčije.

(3)

Poleg tega je zaradi širitve Evropske unije treba vstaviti besedila različnih zaznamkov v novih uradnih jezikih Skupnosti.

(4)

Namen Sklepa št. 1/1999 Odbora za carinsko sodelovanje ES–Turčija z dne 28. maja 1999 o postopkih za olajšanje izdajanja potrdil o gibanju blaga EUR.1 in izpolnjevanja izjav na računih v skladu z določbami, ki urejajo preferencialno trgovino med Evropsko unijo, Turčijo in nekaterimi evropskimi državami (4), je olajšanje izdajanja takšnih preferencialnih dokazil o poreklu s strani Skupnosti ali Turčije v sklopu preferencialnih trgovinskih sporazumov, ki sta jih Skupnost in Turčija sklenili z nekaterimi državami in ki določajo med njimi sistem kumulacije porekla, ki temelji na enakih pravilih o poreklu blaga in prepovedi vsakršnega povračila ali izvzetja od carin za zadevno blago. Omenjeni sklep predvideva uporabo izjav dobavitelja s strani izvoznikov Skupnosti ali Turčije, ki navajajo poreklo iz Skupnosti ali Turčije v skladu s temi predpisi za blago, prejeto od dobaviteljev iz drugega dela carinske unije, in s tem povezane metode upravnega sodelovanja.

(5)

Namen Sklepa št. 1/2000 Odbora za carinsko sodelovanje ES–Turčija z dne 25. julija 2000 o sprejetju potrdil o gibanju blaga EUR.1 ali izjav na računih, ki jih izdajo nekatere države podpisnice preferencialnega sporazuma s Skupnostjo ali Turčijo, kot dokazil o poreklu blaga iz Skupnosti ali Turčije (5), je zagotoviti blagu iz carinske unije ugodnosti v skladu z določbami o prostem prometu iz Sklepa št. 1/95, tudi takrat, ko blago, uvoženo v en del carinske unije, spremlja dokazilo o poreklu blaga, ki ga je izdala država, s katero sta obe, Skupnost in Turčija, sklenili preferencialne trgovinske sporazume, ki določajo sistem kumulacije porekla, ki temelji na enakih pravilih o poreklu blaga in prepovedi vsakršnega povračila ali izvzetja od carin za zadevno blago.

(6)

Sklepa št. 1/1999 in št. 1/2000 sta bila sprejeta z namenom olajšanja skupne uporabe carinske unije in preferencialnih trgovinskih ureditev med Skupnostjo ali Turčijo in nekaterimi državami. Ob upoštevanju prilagoditev, potrebnih za uskladitev navedenih sklepov s pravnim redom Skupnosti, je določbe Sklepov št. 1/1999 in št. 1/2000 treba vključiti v ta sklep ter Sklepa št. 1/1999 in št. 1/2000 razveljaviti.

(7)

Poleg tega bi bilo po razširitvi sistema pan-evropske kumulacije porekla na druge države udeleženke evro-mediteranskega partnerstva, ki temelji na Barcelonski deklaraciji, sprejeti na Evro-mediteranski konferenci 27. in 28. novembra 1995, treba vključiti potrebno navajanje dokazil o poreklu EUR-MED.

(8)

Za lažje izvajanje podrobnih pravil za uporabo Sklepa št. 1/95 je Sklep št. 1/2001 primerno nadomestiti z novim sklepom –

SKLENIL:

NASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Ta sklep določa izvedbene določbe za Sklep št. 1/95 Pridružitvenega sveta ES–Turčija (v nadaljnjem besedilu „osnovni sklep“).

Člen 2

V tem sklepu:

1.

„tretja država“ pomeni državo ali območje, ki ne pripada carinskemu območju carinske unije ES–Turčija;

2.

„del carinske unije“ pomeni carinsko območje Skupnosti na eni strani in carinsko območje Turčije na drugi strani;

3.

„država“ pomeni državo članico Skupnosti ali Turčijo;

4.

„carinski zakonik Skupnosti“ pomeni carinski zakonik Skupnosti, določen z Uredbo Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (6).

5.

„izvedbene določbe carinskega zakonika Skupnosti“ pomenijo Uredbo Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti.

NASLOV II

CARINSKE DOLOČBE, KI SE UPORABLJAJO PRI BLAGOVNI MENJAVI MED OBEMA DELOMA CARINSKE UNIJE

POGLAVJE 1

Splošno

Člen 3

Brez poseganja v določbe o prostem prometu, določene v osnovnem sklepu, se carinski zakonik Skupnosti in njegove izvedbene določbe, ki veljajo za carinsko območje Skupnosti, ter carinski zakonik Turčije in njegove izvedbene določbe, ki veljajo za carinsko območje Turčije, uporabljata za blagovno menjavo med obema deloma carinske unije pod pogoji, določenimi v tem sklepu.

Člen 4

1.   Za izvajanje člena 3(4) osnovnega sklepa se v državi izvoznici uvozne formalnosti štejejo za izpolnjene s potrditvijo dokumenta, ki je potreben, da se omogoči prosti promet zadevnega blaga.

2.   Potrditev iz odstavka 1 povzroči nastanek carinskega dolga pri uvozu. Prav tako nalaga uporabo ukrepov trgovinske politike, opisanih v členu 12 osnovnega sklepa, ki lahko veljajo za blago.

3.   Za začetek nastanka carinskega dolga iz odstavka 2 se šteje trenutek, ko carinski organi sprejmejo izvozno deklaracijo, ki se nanaša na zadevno blago.

4.   Dolžnik je deklarant. V primeru posrednega zastopanja je dolžnik tudi oseba, za račun katere je sestavljena deklaracija.

5.   Znesek carinskih dajatev, ki ustreza carinskemu dolgu, se določi na enak način, kot pri carinskem dolgu, ki nastane istega dne s sprejemom deklaracije za sprostitev v prosti promet zadevnega blaga zaradi končanja postopka aktivnega oplemenitenja.

POGLAVJE 2

Določbe glede upravnega sodelovanja za gibanje blaga

Člen 5

Brez poseganja v člena 11 in 17 se dokaz o izpolnjevanju potrebnih pogojev za izvajanje določb o prostem prometu, določenih z osnovnim sklepom, predloži v obliki dokumentarnega dokazila, izdanega na izvoznikovo zahtevo s strani carinskih organov Turčije ali države članice.

Člen 6

1.   Dokumentarno dokazilo iz člena 5 je potrdilo o gibanju blaga A.TR. Vzorec tega obrazca je določen v Prilogi I.

2.   Potrdilo o gibanju blaga A.TR. se lahko uporablja samo takrat, ko se blago prevaža neposredno med obema deloma carinske unije. Vendar se lahko blago, ki sestavlja eno samo pošiljko, po potrebi prevaža prek tretjih držav s pretovarjanjem ali začasnim skladiščenjem v teh državah pod pogojem, da blago v državi tranzita ali skladiščenja ostane pod nadzorom carinskih organov in da se na njem ne opravljajo drugi postopki razen raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali kakršni koli postopki za ohranjanje blaga v dobrem stanju.

Blago se lahko prevaža med obema deloma carinske unije po cevovodih čez tretje države.

3.   Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, navedeni v odstavku 2, se carinskim organom države uvoznice predloži:

(a)

en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz prek tretje države; ali

(b)

potrdilo, ki ga izdajo carinski organi tretje države, ki:

(i)

vsebuje natančen opis izdelkov;

(ii)

navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarjanja izdelkov ter, kjer je to primerno, imena ladij ali drugih uporabljenih prevoznih sredstev; in

(iii)

potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani v tretji državi; ali

(c)

če teh ni, katere koli dokumente, ki to dokazujejo.

Člen 7

1.   Potrdilo o gibanju blaga A.TR. potrdijo carinski organi države izvoznice ob izvozu zadevnega blaga. Potrdilo je na razpolago izvozniku takoj, ko je dejanski izvoz opravljen ali zagotovljen.

2.   Potrdilo o gibanju blaga A.TR. se lahko potrdi le, če se želi uporabiti kot dokumentarno dokazilo, ki se zahteva za namen izvajanja določb o prostem prometu, določenih v osnovnem sklepu.

3.   Izvoznik, ki zahteva izdajo potrdila o gibanju blaga A.TR., mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice, v kateri se izda potrdilo o gibanju blaga A.TR., kadar koli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status zadevnega blaga, kot tudi izpolnitev ostalih zahtev osnovnega sklepa in tega sklepa.

4.   Carinski organi, ki izdajo tak dokument, naredijo vse potrebno, da preverijo status blaga in izpolnjevanje ostalih zahtev osnovnega sklepa in tega sklepa. V ta namen imajo pravico zahtevati katero koli dokazilo in opraviti kakršen koli pregled izvoznikovega knjigovodstva, ali kakršen koli drug pregled, ki se jim zdi potreben. Carinski organi, ki izdajo tak dokument, prav tako zagotovijo, da so potrdila pravilno izpolnjena. Zlasti preverijo, ali je prostor, namenjen poimenovanju izdelkov, izpolnjen tako, da izključuje vse možnosti pripisov z namenom goljufije.

Člen 8

1.   Potrdilo o gibanju blaga A.TR. se carinskim organom države uvoznice predloži v štirih mesecih od datuma izdaje s strani carinskih organov države izvoznice.

2.   Potrdila o gibanju blaga A.TR., ki so carinskim organom države uvoznice predložena po končnem datumu za predložitev, določenem v odstavku 1, se lahko sprejmejo, če jih do končnega datuma ni bilo možno predložiti zaradi izjemnih okoliščin.

3.   V drugih primerih predložitve potrdila z zamudo carinski organi države uvoznice sprejmejo potrdilo o gibanju blaga A.TR. v primeru, da jim je bilo blago predloženo pred končnim datumom.

Člen 9

1.   Potrdila o gibanju blaga A.TR. se izpolnijo v enem od uradnih jezikov Skupnosti ali v turškem jeziku in v skladu z določbami nacionalnega prava države izvoznice. Če so potrdila izpolnjena v turškem jeziku, se morajo izpolniti tudi v enem od uradnih jezikov Skupnosti. Potrdila se natipkajo ali napišejo z roko s tiskanimi črkami v črnilu.

2.   Vsak meri 210 x 297 mm. Uporabljati je treba bel papir primerne velikosti za pisanje, brez mehanskih ostankov lesa, ki tehta najmanj 25 g/m2. Imeti mora ozadje s tiskanim zelenim vzorcem „guilloche“, tako da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi opazno že na prvi pogled.

Države članice in Turčija si lahko pridržijo pravico, da same tiskajo obrazce, ali pa jih dajo tiskati pooblaščenim tiskarjem. V slednjem primeru mora vsak obrazec vsebovati sklic na takšno pooblastilo. Na vsakem obrazcu mora biti ime in naslov tiskarja ali oznaka, ki omogoča njegovo identifikacijo. Opremljen mora biti tudi z zaporedno številko, ki omogoča njegovo identifikacijo.

3.   Potrdila o gibanju blaga A.TR. se izpolnijo v skladu s pojasnili, navedenimi v Prilogi II, in kakršnimi koli dodatnimi pravili, določenimi v okviru carinske unije.

Člen 10

1.   Potrdila o gibanju blaga A.TR. se predložijo carinskim organom države uvoznice v skladu s postopki, določenimi v tej državi. Ti organi lahko zahtevajo prevod potrdila. Prav tako lahko zahtevajo, da uvozno deklaracijo spremlja izjava uvoznika, s katero potrjuje, da blago izpolnjuje zahtevane pogoje za prosti promet.

2.   Ugotovitev manjših razlik med navedbami na potrdilih o gibanju blaga A.TR. in navedbami na dokumentu, ki je bil predložen carinskim organom zaradi opravljanja uvoznih formalnosti za blago, samo po sebi ne povzroči ničnosti in neveljavnosti potrdil, če se na ustrezen način ugotovi, da potrdila ustrezajo predloženemu blagu.

3.   Očitne oblikovne napake, kot so tipkarske napake na potrdilih o gibanju blaga A.TR., niso razlog za zavrnitev potrdil, če te napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb na teh potrdilih.

4.   Če je bilo potrdilo o gibanju blaga A.TR. ukradeno, izgubljeno ali uničeno lahko izvoznik carinski organ, ki ga je izdal, zaprosi za izdajo dvojnika, sestavljenega na podlagi izvoznih dokumentov, s katerimi razpolaga. Na takšen način izdan dvojnik potrdila o gibanju blaga A.TR. mora v polju 8 vsebovati enega od naslednjih zaznamkov ter datum izdaje in zaporedno številko izvirnega potrdila:

„ES

‚DUPLICADO‘

CS

‚DUPLIKÁT‘

DA

‚DUPLIKAT‘

DE

‚DUPLIKAT‘

ET

‚DUPLIKAAT‘

EL

‚ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ‘

EN

‚DUPLICATE‘

FR

‚DUPLICATA‘

IT

‚DUPLICATO‘

LV

‚DUBLIKĀTS‘

LT

‚DUBLIKATAS‘

HU

‚MÁSODLAT‘

MT

‚DUPLIKAT‘

NL

‚DUPLICAAT‘

PL

‚DUPLIKAT‘

PT

‚SEGUNDA VIA‘

SL

‚DVOJNIK‘

SK

‚DUPLIKÁT‘

FI

‚KAKSOISKAPPALE‘

SV

‚DUPLIKAT‘

TR

‚İKİNCİ NÜSHADİR‘“.

Člen 11

1.   Z odstopanjem od člena 7 se lahko v skladu z naslednjimi določbami uporabi poenostavljen postopek za izdajo potrdil o gibanju blaga A.TR.

2.   Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo katerega koli izvoznika (v nadaljnjem besedilu „pooblaščeni izvoznik“), ki pogosto odpremlja pošiljke, za katere se lahko izdajo potrdila o gibanju blaga A.TR., in ki pristojnim organom ponudi vsa potrebna jamstva za preverjanje statusa blaga, katera ti organi štejejo za zadovoljiva, lahko dovolijo, da mu v trenutku izvoza za pridobitev potrdila o gibanju blaga A.TR. pod pogoji iz člena 7 carinskemu uradu države izvoznice bodisi ni treba predložiti blaga bodisi ni treba predložiti zahtevka za izdajo potrdila o gibanju blaga A.TR., ki se nanaša na to blago.

3.   Carinski organi pooblastila iz odstavka 2 ne izdajo izvoznikom, ki ne ponudijo vseh potrebnih jamstev, ki jih ti štejejo za potrebna. Pristojni organi lahko pooblastilo kadar koli prekličejo. To pa morajo storiti, če pooblaščeni izvoznik ne izpolnjuje več pogojev ali ne nudi več teh jamstev.

4.   Pooblastilo, ki ga izdajo carinski organi, navaja zlasti:

(a)

urad, odgovoren za predhodno overitev potrdil;

(b)

na kakšen način mora pooblaščeni izvoznik dokazati, da so bila navedena potrdila uporabljena;

(c)

v primerih iz odstavka 5(b) organ, pristojen za izvajanje naknadnega preverjanja iz člena 16.

5.   Pooblastilo določi, da mora biti polje, določeno za carinsko overitev, po izbiri pristojnih organov:

(a)

bodisi predhodno potrjeno z žigom pristojnega carinskega urada države izvoznice in s podpisom uradnika tega urada, ki je lahko tudi faksimile podpis;

(b)

bodisi potrjeno s strani pooblaščenega izvoznika s posebnim žigom, ki so ga odobrili carinski organi države izvoznice in ustreza vzorcu iz Priloge III. Tak žig se lahko predhodno natisne na obrazce.

6.   V primerih iz odstavka 5(a) se v polje 8 „Opombe“ potrdila o gibanju blaga A.TR. vpiše enega od naslednjih zaznamkov:

„ES

‚Procedimiento simplificado‘

CS

‚Zjednodušený postup‘

DA

‚Forenklet fremgangsmåde‘

DE

‚Vereinfachtes Verfahren‘

ET

‚Lihtsustatud tolliprotseduur‘

EL

‚Απλουστευμένη διαδικασία‘

EN

‚Simplified procedure‘

FR

‚Procédure simplifiée‘

IT

‚Procedura semplificata‘

LV

‚Vienkāršota procedūra‘

LT

‚Supaprastinta procedura‘

HU

‚Egyszerűsített eljárás‘

MT

‚Procedura simplifikata‘

NL

‚Vereenvoudigde regeling‘

PL

‚Procedura uproszczona‘

PT

‚Procedimento simplificado‘

SL

‚Poenostavljen postopek‘

SK

‚Zjednodušený postup‘

FI

‚Yksinkertaistettu menettely‘

SV

‚Förenklat förfarande‘

TR

‚Basitleştirilmiş prosedür‘“.

7.   Izpolnjeno potrdilo, ki vsebuje zaznamek, določen v odstavku 6, podpisano s strani pooblaščenega izvoznika, je enakovredno dokumentu, ki potrjuje, da so izpolnjeni pogoji iz člena 5.

Člen 12

1.   Izvoznik, ki pogosto izvaža blago iz države članice Skupnosti, ki ni država članica, v kateri ima sedež, lahko pridobi status pooblaščenega izvoznika za take izvoze.

V ta namen predloži zahtevek pristojnim carinskim organom države članice, v kateri ima sedež ter kjer hrani evidence, ki vsebujejo dokaze o statusu zadevnega blaga in o izpolnjevanju ostalih zahtev osnovnega sklepa in tega sklepa.

2.   Ko organi iz odstavka 1 ugotovijo, da so zahteve iz člena 11 izpolnjene in izdajo pooblastilo, o tem uradno obvestijo carinske organe zadevnih držav članic.

3.   V primerih, kjer na potrdilu o gibanju blaga A.TR. v polju 14 ni predhodno natisnjen naslov za preverjanje, navede izvoznik v potrdilu o gibanju blaga A.TR. v polju 8 pod „Opombe“ sklic na državo članico, ki je izdala pooblastilo, in kateri carinski organi Turčije pošljejo svoje zahteve za naknadno preverjanje v skladu s členom 16.

Člen 13

Kadar je blago dano pod nadzor carinskega urada v enem delu carinske unije, je mogoče nadomestiti izvirno potrdilo o gibanju blaga A.TR. z enim ali več potrdili o gibanju blaga A.TR. z namenom pošiljanja vsega blaga ali dela blaga drugam v carinskem območju carinske unije. Nadomestno(-a) potrdilo(-a) o gibanju blaga A.TR. izda carinski urad, pod katerega nadzor so bili dani izdelki.

Člen 14

1.   Carinski organi držav članic Skupnosti in Turčije si prek Komisije Evropskih skupnosti medsebojno izmenjajo vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi carinski uradi pri izdajanju potrdil o gibanju blaga A.TR., in naslove carinskih organov, odgovornih za preverjanje teh potrdil.

2.   Da bi zagotovili pravilno uporabo tega sklepa, si Skupnost in Turčija medsebojno pomagata prek pristojnih carinskih organov pri preverjanju pristnosti potrdil o gibanju blaga A.TR. in točnosti podatkov, ki so v njih navedeni.

Člen 15

1.   Ne glede na člen 7(1) se potrdila o gibanju blaga A.TR. izjemoma lahko izdajo tudi po opravljenem izvozu blaga, na katerega se nanašajo, če:

(a)

potrdilo ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak, nenamernih opustitev ali posebnih okoliščin; ali

(b)

se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je bilo potrdilo o gibanju blaga A.TR. izdano, vendar ob uvozu iz tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.

2.   Za namene izvajanja odstavka 1 mora izvoznik v svojem zahtevku navesti kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se nanaša potrdilo o gibanju blaga A.TR., ter navesti razloge za svoj zahtevek.

3.   Carinski organi lahko naknadno izdajo potrdilo o gibanju blaga A.TR. šele potem, ko preverijo, da se podatki v izvoznikovem zahtevku ujemajo s tistimi v ustreznem spisu.

4.   Naknadno izdana potrdila o gibanju blaga A.TR. v polju 8 vsebujejo enega od naslednjih zaznamkov:

„ES

‚EXPEDIDO A POSTERIORI‘

CS

‚VYSTAVENO DODATEČNĚ‘

DA

‚UDSTEDT EFTERFØLGENDE‘

DE

‚NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT‘

ET

‚TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD‘

EL

‚ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ‘

EN

‚ISSUED RETROSPECTIVELY‘

FR

‚DÉLIVRÉ A POSTERIORI‘

IT

‚RILASCIATO A POSTERIORI‘

LV

‚IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI‘

LT

‚RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS‘

HU

‚KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL‘

MT

‚MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT‘

NL

‚AFGEGEVEN A POSTERIORI‘

PL

‚WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE‘

PT

‚EMITIDO A POSTERIORI‘

SL

‚IZDANO NAKNADNO‘

SK

‚VYDANÉ DODATOČNE‘

FI

‚ANNETTU JÄLKIKÄTEEN‘

SV

‚UTFÄRDAT I EFTERHAND‘

TR

‚SONRADAN VERİLMİŞTİR‘“.

Člen 16

1.   Potrdila o gibanju blaga A.TR. se naknadno preverjajo naključno ali kadar koli carinski organi države uvoznice upravičeno dvomijo v pristnost potrdil, status zadevnega blaga ali izpolnjevanje drugih zahtev osnovnega sklepa ali tega sklepa.

2.   Za namene izvajanja določb odstavka 1 carinski organi države uvoznice vrnejo potrdilo o gibanju blaga A.TR. carinskim organom države izvoznice, skupaj z računom, če je bil ta predložen, oziroma kopije teh dokumentov, in, če je primerno, navedejo razloge za preverjanje. V podporo zahtevi za preverjanje se pošljejo vsi pridobljeni dokumenti in informacije, ki kažejo, da so podatki v potrdilu o gibanju blaga A.TR. napačni.

3.   Preverjanje opravijo carinski organi države izvoznice. V ta namen imajo pravico zahtevati katero koli dokazilo in opraviti kakršen koli pregled izvoznikovega knjigovodstva ali kakršen koli drug pregled, ki se jim zdi potreben.

4.   Če se carinski organi države uvoznice, medtem ko čakajo na rezultate preverjanja, odločijo, da za zadevno blago opustijo odobritev obravnave, ki izhaja iz določb o prostem prometu, določenih v osnovnem sklepu, se uvozniku ob upoštevanju vseh previdnostnih ukrepov, ki se zdijo potrebni, ponudi možnost sprostitve blaga.

5.   Carinske organe, ki so zahtevali preverjanje, se čim prej obvesti o rezultatih preverjanja. Ti rezultati jasno navedejo, ali so dokumenti pristni in ali se lahko zadevno blago šteje za blago v prostem prometu v carinski uniji in ali izpolnjuje ostale zahteve osnovnega sklepa in tega sklepa.

6.   Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v desetih mesecih od dne zahteve za preverjanje, ali če odgovor ne vsebuje zadostnih informacij za določitev pristnosti zadevnega dokumenta ali pravega statusa blaga, carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v izjemnih okoliščinah, zavrnejo obravnavo, ki izhaja iz določb o prostem prometu, določenih v osnovnem sklepu.

Člen 17

1.   Z odstopanjem od člena 5 se določbe o prostem prometu, določene v osnovnem sklepu, uporabljajo tudi za blago, uvoženo v en del carinske unije, če blago spremlja dokazilo o poreklu blaga iz Turčije ali Skupnosti, ki ga je izdala država, skupina držav ali območje v skladu z določbami preferencialnih trgovinskih sporazumov, sklenjenih med to državo, skupino držav ali območjem ter obema, Skupnostjo in Turčijo, ki določajo sistem kumulacije porekla, ki pomeni uporabo enakih pravil o poreklu blaga in prepovedi povračila ali izvzetja od carin.

2.   Za dokazila iz odstavka 1 se uporabljajo ureditve upravnega sodelovanja, določene v pravilih o poreklu iz ustreznih preferencialnih trgovinskih sporazumov.

Člen 18

Če se pojavijo spori v zvezi s postopki preverjanja iz člena 16, ki jih carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, in carinski organi, ki so odgovorni za izvajanje tega preverjanja, ne morejo rešiti sami med seboj, ali če ti organi zastavijo vprašanja glede razlage tega sklepa, se ti spori in vprašanja predložijo Odboru za carinsko sodelovanje.

V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo omenjene države.

Člen 19

Kaznuje se vsakdo, ki sestavi dokument ali povzroči, da se sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, z namenom, da bi se pridobila obravnava, ki izhaja iz določb o prostem prometu, določenih v osnovnem sklepu.

POGLAVJE 3

Določbe o blagu, ki ga prinesejo s seboj potniki

Člen 20

Če blago, ki ga potniki prinesejo s seboj iz enega dela carinske unije v drugega, ni namenjeno za trgovinske namene, zanj veljajo določbe o prostem prometu, določene v osnovnem sklepu, ne da bi za to blago bilo potrebno potrdilo iz poglavja 2, če je prijavljeno kot blago, ki izpolnjuje pogoje za prosti promet in ni nobenega dvoma v točnost deklaracije.

POGLAVJE 4

Poštne pošiljke

Člen 21

Za poštne pošiljke (vključno s poštnimi paketi) veljajo določbe o prostem prometu, določene v osnovnem sklepu, in za to blago se ne zahteva potrdilo iz poglavja 2 pod pogojem, da na embalaži ali v spremljajočih dokumentih ni navedbe, da vsebovano blago ne izpolnjuje pogojev, določenih v osnovnem sklepu. Ta navedba ima obliko rumene nalepke, katere vzorec je naveden v Prilogi IV, in jo v vseh takšnih primerih pristojni organi države izvoznice nalepijo na poštno pošiljko.

NASLOV III

CARINSKE DOLOČBE, KI SE UPORABLJAJO ZA BLAGOVNO MENJAVO S TRETJIMI DRŽAVAMI

POGLAVJE 1

Določbe o carinski vrednosti blaga

Člen 22

Stroški prevoza in zavarovanja, natovarjanja in manipulativni stroški, povezani s prevozom blaga iz tretje države, se ob vnosu blaga na ozemlje carinske unije ne upoštevajo za določitev carinske vrednosti blaga, če so navedeni ločeno od cene, ki je za zadevno blago dejansko plačana ali plačljiva.

POGLAVJE 2

Pasivno oplemenitenje

Člen 23

Za namene tega poglavja pomeni „tristranski promet“ sistem, v katerem se izdelki, pridobljeni po pasivnem oplemenitenju, sprostijo v prosti promet z delno ali celotno oprostitvijo uvoznih dajatev v tistem delu carinske unije, iz katerega blago ni bilo začasno izvoženo.

Člen 24

Če se pridobljeni ali nadomestni izdelki sprostijo v prosti promet v skladu s sistemom tristranskega prometa, se za posredovanje informacij o začasno izvoženem blagu v tristranskem prometu za namen pridobitve delne ali popolne sprostitve pridobljenih ali nadomestnih izdelkov uporabi informativni list INF 2.

Člen 25

1.   Informativni list INF 2 se za količine blaga, danega v postopek, sestavi v izvirniku in eni kopiji na obrazcih, skladnih z vzorcem, določenim v Prilogi 71 Izvedbenih določb carinskega zakonika Skupnosti, kadar je izdan v Skupnosti, oziroma na obrazcih, skladnih z vzorcem, ki je smiselno določen v turški carinski zakonodaji na podlagi navedene priloge, kadar je izdan v Turčiji. Obrazci se izpolnijo v enem od uradnih jezikov Skupnosti oziroma v turškem jeziku. Urad vnosa potrdi izvirnik in kopijo informativnega lista INF 2. Kopijo obdrži in vrne izvirnik deklarantu.

2.   Urad vnosa, ki je pozvan za potrditev informativnega lista INF 2, v polju 16 navede sredstva za ugotavljanje istovetnosti blaga na začasnem izvozu.

3.   Kadar so odvzeti vzorci ali so uporabljene slike ali tehnični opisi, urad iz odstavka 1 take vzorce, slike ali tehnične opise overi z namestitvijo svojih carinskih oznak na blago, če to omogoča vrsta blaga, ali na embalažo, in sicer tako, da se jih ne da spremeniti.

Etiketa z žigom urada in referenčnimi podatki iz izvozne deklaracije se pritrdi k vzorcem, slikam ali tehničnim opisom na način, ki preprečuje zamenjavo.

Vzorci, slike ali tehnični opisi, overovljeni in označeni v skladu z odstavkom 3, se vrnejo izvozniku, ki jih predloži z nedotaknjenimi oznakami, ko se pridobljeni ali nadomestni izdelki ponovno uvozijo.

4.   Če je potrebna analiza in bodo rezultati znani šele potem, ko bo carinski urad že potrdil informativni list INF 2, se dokument z rezultati analize izroči izvozniku v zapečateni kuverti, ki onemogoča spreminjanje.

Člen 26

1.   Urad izstopa na izvirniku potrdi, da je blago zapustilo carinsko območje, in ga vrne osebi, ki ga je predložila.

2.   Uvoznik pridobljenih ali nadomestnih izdelkov uradu zaključka predloži izvirnik informativnega lista INF 2 in po potrebi sredstva za ugotavljanje istovetnosti.

Člen 27

1.   Če carinski urad, ki izdaja informativni list INF 2 meni, da so poleg obstoječih podatkov na informativnem listu potrebni še dodatni podatki, te podatke doda. Kadar na listu ni dovolj prostora, se priloži dodatni list. To se navede na izvirniku.

2.   Carinski urad, ki je potrdil informativni list INF 2, se lahko zaprosi za izvedbo naknadnega preverjanja verodostojnosti lista in točnosti v njem vsebovanih podatkov.

3.   Če gre za zaporedne pošiljke, se lahko izpolni potrebno število informativnih listov INF 2 za količino blaga ali izdelkov, danih v postopek. Prav tako se lahko prvotni informativni list nadomesti z novimi informativnimi listi ali pa, kadar se uporabi samo en informativni list, lahko carinski urad, ki je list potrdil, na izvirniku označi količine blaga ali izdelkov. Kadar na listu ni dovolj prostora, se priloži dodatni list, kar se navede na izvirniku.

4.   Carinski organi lahko dovolijo uporabo rekapitulativnih informativnih listov INF 2 za trgovske tokove tristranskega prometa z velikim številom operacij, ki zajemajo celotno količino uvoza/izvoza v danem obdobju.

5.   V izjemnih okoliščinah se lahko informativni list INF 2 izda naknadno, vendar ne po preteku roka, do katerega je treba hraniti dokumente.

Člen 28

V primeru tatvine, izgube ali uničenja informativnega lista INF 2 lahko izvajalec carinski urad, ki ga je potrdil, zaprosi za izdajo dvojnika. Omenjeni urad prošnji ugodi, če se lahko dokaže, da blago na začasnem izvozu, za katerega se zaprosi za izdajo dvojnika, še ni bilo ponovno uvoženo.

Izvirnik in kopije tako izdanega informativnega lista imajo enega od naslednjih zaznamkov:

„ES

‚DUPLICADO‘

CS

‚DUPLIKÁT‘

DA

‚DUPLIKAT‘

DE

‚DUPLIKAT‘

ET

‚DUPLIKAAT‘

EL

‚ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ‘

EN

‚DUPLICATE‘

FR

‚DUPLICATA‘

IT

‚DUPLICATO‘

LV

‚DUBLIKĀTS‘

LT

‚DUBLIKATAS‘

HU

‚MÁSODLAT‘

MT

‚DUPLIKAT‘

NL

‚DUPLICAAT‘

PL

‚DUPLIKAT‘

PT

‚SEGUNDA VIA‘

SL

‚DVOJNIK‘

SK

‚DUPLIKÁT‘

FI

‚KAKSOISKAPPALE‘

SV

‚DUPLIKAT‘

TR

‚İKİNCİ NÜSHADİR‘“.

Člen 29

Na zahtevo se za pridobljene izdelke, ki so namenjeni za sprostitev v prosti promet, odobri delna oprostitev uvoznih dajatev z upoštevanjem stroška operacije oplemenitenja kot osnove vrednosti za dajatev.

Carinski organi zavrnejo izračun delne oprostitve uvoznih dajatev po tej določbi, če se pred sprostitvijo pridobljenih izdelkov v prosti promet ugotovi, da je edini namen sprostitve blaga v začasnem izvozu, ki po poreklu ni iz enega od delov carinske unije v smislu oddelka 1 poglavja 2 naslova II carinskega zakonika Skupnosti in oddelka 1 poglavja 2 naslova II carinskega zakonika Turčije, v prosti promet po stopnji dajatve nič izkoristiti delno oprostitev po tej določbi.

Pravila za določitev carinske vrednosti blaga, določena v carinskem zakoniku Skupnosti in carinskem zakoniku Turčije, se smiselno uporabljajo za stroške predelave, v katerih ni upoštevano blago v začasnem izvozu.

POGLAVJE 3

Vrnjeno blago

Člen 30

1.   Blago, ki je bilo izvoženo iz enega dela carinske unije in v roku treh let vrnjeno v drugi del carinske unije ter sproščeno v prosti promet, se na zahtevo udeleženega oprosti uvoznih dajatev.

Rok treh let se lahko v primeru posebnih okoliščin prekorači.

2.   Če je bilo vrnjeno blago pred izvozom iz carinskega območja enega dela carinske unije zaradi njegove uporabe v posebne namene sproščeno v prosti promet z nižjo uvozno dajatvijo ali po stopnji nič, se oprostitev iz odstavka 1 odobri le ob pogoju, da se to blago ponovno uvozi za isti namen.

Če se to blago ne uporabi za isti namen, se znesek uvoznih dajatev, katerim je blago zavezano, zniža za znesek, ki se je pobral ob prvi sprostitvi v prosti promet. Če je ta znesek višji od zneska, ki se določi ob sprostitvi vrnjenega blaga v prosti promet, se ne odobri nikakršno povračilo.

3.   Oprostitev plačila uvoznih dajatev iz odstavka 1 se ne odobri za blago, ki se iz carinskega območja enega dela carinske unije izvozi v okviru postopka pasivnega oplemenitenja, razen če se to blago še vedno nahaja v enakem stanju, kot se je izvozilo.

Člen 31

Oprostitev uvoznih dajatev iz člena 30 se odobri le, če se blago ponovno uvozi v enakem stanju, kot se je izvozilo.

Člen 32

Člena 30 in 31 se smiselno uporabljata za pridobljene izdelke, ki so bili prvotno izvoženi ali ponovno izvoženi po postopku aktivnega oplemenitenja.

Dolgovani znesek uvoznih dajatev se določi po veljavnih pravilih za postopek aktivnega oplemenitenja, pri tem pa se šteje datum ponovnega izvoza pridobljenih proizvodov za datum sprostitve blaga v prosti promet.

Člen 33

Vrnjeno blago je izvzeto plačila uvoznih dajatev tudi, če predstavlja le del blaga, ki je bilo predhodno izvoženo iz drugega dela carinske unije.

To velja tudi, če blago sestavljajo deli ali dodatna oprema strojev, instrumentov, aparatov ali drugih izdelkov, ki so bili predhodno izvoženi iz drugega dela carinske unije.

Člen 34

1.   Z odstopanjem od člena 31 je vrnjeno blago izvzeto od uvoznih dajatev v naslednjih primerih:

(a)

blago, ki je bilo po izvozu iz drugega dela carinske unije predmet le takšnih postopkov, ki so potrebni za ohranitev blaga v dobrem stanju, ali ravnanj, ki spremenijo samo videz blaga;

(b)

blago, ki se je po izvozu iz drugega dela carinske unije kljub temu, da je bilo predmet drugih postopkov, kakor so tisti, potrebni za ohranitev blaga v dobrem stanju, ali ravnanj, ki spremenijo samo videz blaga, izkazalo za pomanjkljivo ali neprimerno za nameravano uporabo, kadar je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

taki postopki ali ravnanja z blagom so bila opravljena izključno zato, da se blago popravi ali usposobi,

neprimernost blaga za predvideno uporabo je bila ugotovljena šele po začetku teh postopkov ali ravnanj.

2.   Kjer bi postopki ali ravnanja, ki so se lahko opravila za vrnjeno blago v skladu z odstavkom 1(b), povzročili zaračunanje uvoznih dajatev, če bi šlo za blago, dano v postopek pasivnega oplemenitenja, se uporabljajo veljavna pravila o obračunu dajatev za postopek pasivnega oplemenitenja.

Če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je bilo blago predmet potrebnega popravila ali usposobitve zaradi nepredvidenih okoliščin, ki so nastale izven obeh delov carinske unije, pa se izvzetje od plačila uvoznih dajatev lahko odobri, če vrednost vrnjenega blaga zaradi popravila ne presega vrednosti blaga v času njegovega izvoza iz carinskega območja drugega dela carinske unije.

3.   Za namene drugega pododstavka odstavka 2:

(a)

„potrebno popravilo ali usposobitev“ pomeni kateri koli postopek za odpravo napak v delovanju ali materialne škode, ki jo je blago utrpelo med zadrževanjem izven območja obeh delov carinske unije, in brez katerega se blago v normalnih pogojih ne more več uporabljati za predvidene namene;

(b)

se šteje, da vrednost vrnjenega blaga po opravljeni operaciji ne presega vrednosti blaga v času njegovega izvoza iz drugega dela carinske unije, če ta operacija ne presega tistega, kar je nujno potrebno za nadaljnjo uporabo tega blaga pod enakimi pogoji kakor v času izvoza.

Kadar je za popravilo ali usposobitev blaga treba uporabiti rezervne dele, morajo biti le-ti omejeni na tiste, ki so nujno potrebni za uporabo blaga pod enakimi pogoji kakor v času izvoza.

Člen 35

Carinski organi pri izpolnjevanju izvoznih carinskih formalnosti na zahtevo udeleženega izdajo dokument, ki vsebuje podatke, potrebne za ugotovitev istovetnosti blaga v primeru vrnitve blaga na carinsko območje enega dela carinske unije.

Člen 36

1.   Kot vrnjeno blago se obravnava:

blago, za katero se poleg deklaracije za sprostitev v prosti promet predloži še:

(a)

izvod izvozne deklaracije, ki so ga izvozniku carinski organi vrnili, ali kopija tega dokumenta, ki so jo ti organi ustrezno overili; ali

(b)

informativni list iz člena 37.

Če dokazila, ki so carinskim organom dostopna pri carinskem uradu ponovnega uvoza oziroma, ki jih lahko preverijo pri udeleženem, izkazujejo, da je blago, ki je prijavljeno za sprostitev v prosti promet, blago, ki je bilo prvotno izvoženo iz drugega dela carinske unije in je v trenutku izvoza izpolnjevalo pogoje, ki so potrebni, da se lahko obravnava kot vrnjeno blago, se zanj ne zahteva predložitev dokumentov iz (a) in (b).

blago, ki je zajeto v zvezku ATA, izdanem v drugem delu carinske unije.

To blago se lahko obravnava kot vrnjeno blago v skladu z omejitvami, določenimi v členu 30, tudi če se je rok veljavnosti zvezka ATA že iztekel.

V vsakem primeru pa se opravijo naslednje formalnosti:

preverijo se podatki v poljih od A do G kupona ponovnega uvoza,

izpolnita se talon in polje H kupona ponovnega uvoza,

zadrži se kupon ponovnega uvoza.

2.   Prva alinea odstavka 1 se ne uporablja za mednarodne premike embalaže, prevoznih sredstev ali določenega blaga, ki se sprejme na podlagi posebnih carinskih ureditev, v okviru katerih avtonomni ali pogodbeni predpisi določajo, da carinskih dokumentov ni treba predložiti.

Ne uporablja se tudi v primerih, ko se lahko blago za sprostitev v prosti promet prijavi ustno ali na kakršen koli drug način.

3.   Carinski organi carinskega urada ponovnega uvoza lahko, če menijo, da je to potrebno, od udeleženega zahtevajo, da predvsem zaradi ugotavljanja istovetnosti vrnjenega blaga predloži dodatna dokazila.

Člen 37

Informativni list INF 3 se sestavi v izvirniku in dveh kopijah na obrazcih, skladnih z vzorci, določenimi v Prilogi 110 Izvedbenih določb carinskega zakonika Skupnosti, kadar je izdan v Skupnosti, oziroma na obrazcih, skladnih z vzorci, ki so smiselno določeni v turški carinski zakonodaji na podlagi navedene priloge, kadar je izdan v Turčiji. Obrazci se izpolnijo v enem od uradnih jezikov Skupnosti oziroma v turškem jeziku.

Člen 38

1.   Carinski organi carinskega urada izvoza na zahtevo izvoznika izdajo informativni list INF 3 ob izpolnitvi izvoznih formalnosti za zadevno blago, če izvoznik izjavi, da se bo to blago verjetno vrnilo prek carinskega urada drugega dela carinske unije.

2.   Informativni list INF 3 lahko carinski organi carinskega urada izvoza na zahtevo izvoznika izdajo tudi po izpolnitvi izvoznih formalnosti za zadevno blago, če lahko ti organi na podlagi informacij, s katerimi razpolagajo, ugotovijo, da se podatki v izvoznikovi zahtevi nanašajo na izvoženo blago.

Člen 39

1.   Informativni list INF 3 vsebuje vse podrobnosti, ki jih carinski organi potrebujejo za ugotavljanje istovetnosti izvoženega blaga.

2.   Če se predvideva, da se bo izvoženo blago vrnilo v drugi del carinske unije ali v oba dela carinske unije prek več carinskih uradov in ne prek carinskega urada izvoza, lahko izvoznik zahteva izdajo več informativnih listov INF 3, ki zajemajo celotno količino izvoženega blaga.

Prav tako lahko izvoznik od carinskih organov, ki so izdali informativni list INF 3, zahteva, da se ta nadomesti z več informativnimi listi INF 3, ki zajemajo celotno količino blaga, vsebovano v prvotno izdanem informativnem listu INF 3.

Izvoznik lahko tudi zahteva izdajo informativnega lista INF 3 samo za del izvoženega blaga.

Člen 40

Izvirnik in ena kopija informativnega lista INF 3 se vrneta izvozniku zaradi predložitve carinskemu uradu ponovnega uvoza. Drugo kopijo hranijo v svojih uradnih spisih carinski organi, ki so izdali informativni list INF 3.

Člen 41

Carinski urad ponovnega uvoza na izvirniku in na kopiji informativnega lista INF 3 označi količino vrnjenega blaga, izvzetega od uvoznih dajatev, shrani izvirnik in pošlje carinskim organom, ki so izdali informativni list INF 3, njegovo kopijo, opremljeno z referenčno številko in datumom deklaracije za sprostitev v prosti promet.

Ti carinski organi primerjajo to kopijo s kopijo, ki jo hranijo pri sebi, in tudi to kopijo shranijo v svojih uradnih spisih.

Člen 42

V primeru tatvine, izgube ali uničenja izvirnika informativnega lista INF 3 lahko udeleženi carinske organe, ki so informativni list INF 3 izdali, zaprosi za izdajo dvojnika. Ti prošnji ugodijo, če okoliščine to opravičujejo. Tako izdani dvojnik ima enega od naslednjih zaznamkov:

„ES

‚DUPLICADO‘

CS

‚DUPLIKÁT‘

DA

‚DUPLIKAT‘

DE

‚DUPLIKAT‘

ET

‚DUPLIKAAT‘

EL

‚ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ‘

EN

‚DUPLICATE‘

FR

‚DUPLICATA‘

IT

‚DUPLICATO‘

LV

‚DUBLIKĀTS‘

LT

‚DUBLIKATAS‘

HU

‚MÁSODLAT‘

MT

‚DUPLIKAT‘

NL

‚DUPLICAAT‘

PL

‚DUPLIKAT‘

PT

‚SEGUNDA VIA‘

SL

‚DVOJNIK‘

SK

‚DUPLIKÁT‘

FI

‚KAKSOISKAPPALE‘

SV

‚DUPLIKAT‘

TR

‚İKİNCİ NÜSHADİR‘“.

Carinski organi na svoji kopiji informativnega lista INF 3 zabeležijo, da je bil izdan dvojnik.

Člen 43

1.   Carinski organi carinskega urada izvoza posredujejo organom carinskega urada ponovnega uvoza na njihovo zahtevo vse razpoložljive podatke, zato da ti lahko ugotovijo, ali blago izpolnjuje zahtevane pogoje za upravičenost do uporabe določb tega poglavja.

2.   Informativni list INF 3 se lahko uporabi za zahtevo in posredovanje podatkov iz odstavka 1.

POGLAVJE 4

Določitev dokazil o preferencialnem poreklu v delih carinske unije

Člen 44

To poglavje določa pravila z namenom olajšati:

(a)

izdajanje potrdil o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED in sestavljanje izjav na računih ali izjav na računih EUR-MED v skladu z določbami preferencialnih trgovinskih sporazumov, sklenjenih med državami, skupinami držav ali območji ter obema, Skupnostjo in Turčijo, ki določajo sistem kumulacije porekla, ki pomeni uporabo enakih pravil o poreklu blaga in prepovedi povračila ali izvzetja od carin;

(b)

upravno sodelovanje med carinskimi organi držav članic Skupnosti in Turčije v ta namen.

Člen 45

1.   Za izvajanje člena 44(a) dobavitelji blaga v prostem prometu v carinski uniji, namenjenega za dobavo med dvema deloma carinske unije, predložijo izjavo (v nadaljnjem besedilu „izjava dobavitelja“) o poreklu dobavljenega blaga glede na pravila o poreklu iz zadevnih preferencialnih trgovinskih sporazumov.

2.   Izvozniki uporabljajo izjave dobavitelja kot dokazilo, zlasti v podporo zahtevkom za izdajo potrdil o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED ali kot podlago za sestavljanje izjav na računih ali izjav na računih EUR-MED.

Člen 46

Dobavitelj predloži ločeno izjavo za vsako pošiljko blaga, razen v primerih iz člena 47.

Dobavitelj to izjavo vključi v trgovinski račun za navedeno pošiljko, ali na dobavnico ali kateri koli drugi trgovinski dokument, ki dovolj natančno opisuje zadevno blago, da ga je mogoče prepoznati.

Dobavitelj lahko predloži izjavo kadar koli, tudi po tem, ko je blago dobavljeno.

Člen 47

1.   Kadar dobavitelj določeni stranki redno dobavlja blago, katerega poreklo bo verjetno dalj časa ostalo nespremenjeno, lahko predloži eno samo izjavo dobavitelja, ki zajema kasnejše pošiljke navedenega blaga (v nadaljevanju „dolgoročna izjava dobavitelja“). Dolgoročna izjava dobavitelja se lahko izda za obdobje do enega leta od datuma izdaje izjave.

2.   Dolgoročna izjava dobavitelja se lahko izda z učinkom za nazaj. V takih primerih veljavnost izjave ne sme presegati obdobja enega leta od datuma, ko je začela učinkovati.

3.   Dobavitelj nemudoma obvesti kupca o tem, da dolgoročna izjava dobavitelja ni več veljavna za dobavljeno blago.

Člen 48

1.   Izjava dobavitelja se da na obrazcu, predpisanem v Prilogi V, oziroma v primeru dolgoročne izjave dobavitelja na obrazcu, predpisanem v Prilogi VI.

2.   Izjava dobavitelja mora imeti izvirni lastnoročni podpis dobavitelja in se lahko sestavi na vnaprej natisnjenem obrazcu. Kadar pa sta račun in izjava dobavitelja pripravljena s pomočjo računalnika, ni potrebno, da je izjava lastnoročno podpisana, če se dobavitelj stranki pisno zaveže, da sprejema polno odgovornost za vsako izjavo dobavitelja, v kateri je naveden, kot da bi izjavo lastnoročno podpisal.

Člen 49

1.   Za izvajanje člena 44(b) si carinski organi držav članic Skupnosti in Turčije medsebojno pomagajo pri preverjanju točnosti podatkov, danih v izjavah dobavitelja.

2.   Carinski organi države, v kateri je bilo izdano ali sestavljeno dokazilo o poreklu, lahko zato, da preverijo točnost in pristnost izjave dobavitelja, pozovejo izvoznika, da od dobavitelja pridobi informativno potrdilo INF 4. Informativno potrdilo INF 4 se sestavi na obrazcih, skladnih z vzorcem, določenim v Prilogi V k Uredbi Sveta (ES) št. 1207/2001 (7), kadar je izdano v Skupnosti, oziroma na obrazcu, ki je skladen z vzorcem, ki je smiselno določen v turški carinski zakonodaji na podlagi navedene priloge, kadar je izdano v Turčiji. Obrazec se izpolni v enem od uradnih jezikov Skupnosti oziroma v turškem jeziku. Carinski organi države, ki mora podati informacije ali carinski organi države, ki informacije zahteva, lahko zahtevajo prevod informacij, podanih v predloženih dokumentih, v uradni jezik ali jezike te države.

3.   Informativno potrdilo INF 4 izdajo carinski organi tiste države, v kateri ima sedež dobavitelj. Ti organi imajo pravico, da zahtevajo kakršna koli dokazila in izvedejo kakršen koli pregled dobaviteljevega knjigovodstva ali kakršen koli drug pregled, ki ga štejejo za potrebnega.

4.   Carinski organi države, v kateri ima sedež dobavitelj, izdajo informativno potrdilo INF 4 v treh mesecih po prejemu zahteve dobavitelja in v njem navedejo, ali je bila izjava, ki jo je dal dobavitelj, točna ali ne.

5.   Izpolnjeno potrdilo se izroči dobavitelju, da ga naprej posreduje izvozniku zaradi predaje carinskemu organu države, v kateri je bilo izdano ali sestavljeno dokazilo o poreklu blaga.

Člen 50

1.   Dobavitelj, ki sestavi izjavo dobavitelja, vsaj tri leta hrani vsa dokumentarna dokazila, ki dokazujejo točnost izjave.

2.   Carinski organ, na katerega je bila naslovljena zahteva za izdajo informativnega potrdila INF 4, vsaj tri leta hrani obrazec, na katerem je bila zahteva vložena.

Člen 51

1.   Če izvoznik ne more predložiti informativnega potrdila INF 4 v štirih mesecih od zahteve carinskih organov države, v kateri je izdano ali sestavljeno dokazilo o poreklu blaga, lahko ti organi neposredno zaprosijo carinske organe države, v kateri ima dobavitelj sedež, da potrdijo poreklo zadevnih izdelkov glede na pravila o poreklu iz zadevnih preferencialnih trgovinskih sporazumov.

2.   Za namene odstavka 1 pošljejo carinski organi, ki zahtevajo preverjanje, carinskim organom države, v kateri ima dobavitelj sedež, vse podatke, s katerimi razpolagajo, in navedejo oblikovne ali vsebinske razloge za preverjanje.

V podporo svoji zahtevi predložijo vse dokumente ali informacije, ki so jih pridobili in ki kažejo na to, da je izjava dobavitelja netočna.

3.   V okviru preverjanja lahko carinski organi države, v kateri ima dobavitelj sedež, zahtevajo kakršna koli dokazila, izvajajo kakršne koli preglede knjigovodstva proizvajalca ali izvedejo kakršno koli drugo preverjanje, ki se jim zdi primerno.

4.   Carinski organi, ki zahtevajo preverjanje, se z informativnim potrdilom INF 4 čim prej obvestijo o rezultatih preverjanja.

5.   Če v petih mesecih od datuma zahteve za preverjanje ni odgovora ali če odgovor ne vsebuje zadostnih informacij, ki bi kazale na pravo poreklo izdelkov, carinski organi države, v kateri je izdano ali sestavljeno dokazilo o poreklu, na podlagi zadevnih dokumentov razglasijo to dokazilo za neveljavno.

NASLOV IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 52

Sklepi št. 1/1999, 1/2000 in 1/2001 se razveljavijo. Sklicevanja na določbe razveljavljenih sklepov se berejo kot sklicevanja na ustrezne določbe tega sklepa. Izjave dobavitelja, vključno z dolgoročno izjavo dobavitelja, dane pred dnem začetka veljavnosti tega sklepa, ostanejo veljavne.

Izjave dobavitelja, ki ustrezajo obrazcem iz Sklepa št. 1/1999, se lahko v obdobju dvanajstih mesecev od začetka veljavnosti tega sklepa še naprej sestavljajo, razen če jih uporabijo izvozniki kot dokazilo v podporo zahtevam za izdajo potrdil o gibanju blaga EUR-MED ali kot podlago za sestavljanje izjav na računih EUR-MED.

Ta sklep začne veljati na dan po sprejetju.

V Ankari, 26. septembra 2006

Za Odbor za carinsko sodelovanje

Predsednik

P. FAUCHERAND


(1)  UL L 35, 13.2.1996, str. 1.

(2)  UL L 98, 7.4.2001, str. 31. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom št. 1/2003 (UL L 28, 4.2.2003, str. 51).

(3)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 402/2006 (UL L 70, 9.3.2006, str. 35).

(4)  UL L 204, 4.8.1999, str. 43.

(5)  UL L 211, 22.8.2000, str. 16.

(6)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 648/2005 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 117, 4.5.2005, str. 13).

(7)  Uredba Sveta (ES) št. 1207/2001 z dne 11. junija 2001 o postopkih za olajšanje izdajanja potrdil o gibanju blaga EUR.1, izdelave izjav na računih in obrazcev EUR.2 ter izdaje nekaterih dovoljenj za pooblaščenega izvoznika v skladu z določbami, ki urejajo preferencialno trgovino med Evropsko skupnostjo in nekaterimi državami ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 3351/83 (UL L 165, 21.6.2001, str. 1; Priloga V Uredbe, kakor je bila popravljena v UL L 170, 29.6.2002, str. 88).


PRILOGA I

Image

Image


PRILOGA II

POJASNILA V ZVEZI S POTRDILOM O GIBANJU BLAGA

I.   Pravila za izpolnjevanje potrdila o gibanju blaga

1.

A.TR. Potrdilo o gibanju blaga A.TR. se sestavi v skladu s členom 9(1).

2.

Na potrdilu o gibanju blaga A.TR. ne sme biti nič izbrisanega ali naknadno popravljenega. Morebitni popravki morajo biti izvedeni tako, da se napačne navedbe prečrtajo in po potrebi dodajo pravilne. Vsako tako spremembo mora potrditi oseba, ki je potrdilo izpolnila, overiti pa jo morajo carinski organi.

Opis izdelkov se navede v za ta namen predvidenem polju, brez praznih vmesnih vrstic. Če polje ni v celoti izpolnjeno, se mora potegniti vodoravna črta pod zadnjo vrstico opisa, prazen prostor pa prečrtati.

II.   Podatki, ki se vnašajo v razna polja

1.

Vpiše se polno ime in naslov udeležene osebe ali družbe.

2.

Po potrebi se vpiše številka prevoznega dokumenta.

3.

Po potrebi se vpiše polno ime in naslov osebe (oseb) ali družbe (družb), ki ji (jim) bo dostavljeno blago.

5.

Vpiše se ime države, iz katere se blago izvaža.

6.

Vpiše se ime zadevne države.

9.

Vpiše se zadevno zaporedno število glede na celotno število izdelkov, navedenih na potrdilu.

10.

Vpišejo se oznake, številke, količina, vrsta pakiranja in običajno trgovsko poimenovanje blaga.

11.

V ustrezno polje 10 se vpiše bruto teža opisanega blaga, izražena v kilogramih ali drugi enoti (hl, m3 itd).

12.

Izpolni carinski organ. Po potrebi se vpišejo podatki, ki se nanašajo na izvozni dokument (tip in št. obrazca, ime carinskega urada in države izdaje).

13.

Vpiše se kraj in datum, podpis in ime izvoznika.


PRILOGA III

Poseben žig iz člena 11(5)

Image


PRILOGA IV

Rumena nalepka iz člena 21

Image


PRILOGA V

Image


PRILOGA VI

Image