7.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 245/44


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. 73/2006

z dne 2. junija 2006

o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti členov 86 in 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Protokol 31 k Sporazumu je bil spremenjen s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 38/2006 z dne 10. marca 2006 (1).

(2)

Primerno je, da se sodelovanje pogodbenic Sporazuma razširi na Odločbo št. 2113/2005/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2005 o spremembi Odločbe št. 2256/2003/ES za podaljšanje programa za razširjanje dobrih praks in spremljanja vzpostavitve informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) (2) v leto 2006.

(3)

Protokol 31 k Sporazumu je zato treba spremeniti tako, da se od 1. januarja 2006 omogoči začetek tega razširjenega sodelovanja –

SKLENIL:

Člen 1

V deveti alinei člena 2(5) (Odločba št. 2256/2003/ES Evropskega parlamenta in Sveta) Protokola 31 k Sporazumu se doda naslednja podalinea:

„—

32005 D 2113: Odločba št. 2113/2005/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2005 (UL L 344, 27.12.2005, str. 34).“

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po zadnjem uradnem obvestilu Skupnemu odboru EGP v skladu s členom 103(1) Sporazuma (3).

Uporablja se od 1. januarja 2006.

Člen 3

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije.

V Bruslju, 2. junija 2006

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

R. WRIGHT


(1)  UL L 147, 1.6.2006, str. 58.

(2)  UL L 344, 27.12.2005, str. 34.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.