29.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/94


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 46/2006

z dne 28. aprila 2006

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 23/2006 z dne 10. marca 2006 (1).

(2)

Direktivo Komisije 2005/63/ES z dne 3. oktobra 2005 o popravku Direktive 2005/26/ES glede seznama živilskih sestavin ali snovi, začasno izključenih iz Priloge IIIa Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2), je treba vključiti v Sporazum –

SKLENIL:

Člen 1

V točki 54zzu (Direktiva Komisije 2005/26/ES) poglavja XII Priloge II k Sporazumu se doda:

„, kakor je bila spremenjena s:

32005 L 0063: Uredba Komisije (ES) št. 2005/63/ES z dne 3. oktobra 2005 (UL L 258, 4.10.2005, str. 3).“

Člen 2

Besedilo Direktive 2005/63/ES v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 29. aprila 2006, pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP (3) predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije.

V Bruslju, 28. aprila 2006

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

R. WRIGHT


(1)  UL L 147, 1.6.2006, str. 36.

(2)  UL L 258, 4.10.2005, str. 3.

(3)  Navedena ni nobena ustavna zahteva.