19.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 219/13


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 78/2004

z dne 8. junija 2004

o spremembi Priloge XIV (konkurenca), Protokola 21 (o izvajanju pravil o konkurenci za podjetja), Protokola 22 [o opredelitvi „podjetja“ in „prometa“ (člen 56)] in Protokola 24 (o sodelovanju na področju nadzora koncentracij) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, in zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XIV k Sporazumu je bila spremenjena s Sporazumom o udeležbi Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v Evropskem gospodarskem prostoru, ki je bil podpisan 14. oktobra 2003 v Luxembourgu (1).

(2)

Protokol 21 k Sporazumu je bil spremenjen s Sporazumom o udeležbi Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v Evropskem gospodarskem prostoru, ki je bil podpisan 14. oktobra 2003 v Luxembourgu.

(3)

Skupni odbor EGP do sedaj ni spremenil Protokola 22 k Sporazumu.

(4)

Skupni odbor EGP do sedaj ni spremenil Protokola 24 k Sporazumu.

(5)

Člen 57 Sporazuma daje pravno podlago za nadzor koncentracij v Evropskem gospodarskem prostoru.

(6)

Člen 57 je treba uporabljati v skladu s Protokoloma 21 in 24 ter Prilogo XIV, ki določajo pravila za nadzor koncentracij.

(7)

Uredba Sveta (EGS) št. 4064/89 z dne 21. decembra 1989 o nadzoru koncentracij podjetij (2), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1310/97 (3), je vključena v Prilogo XIV in Protokol 21 in nanjo se sklicuje Protokol 24 k Sporazumu.

(8)

Priloga XIV in Protokol 21 sta bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 27/1998 z dne 27. marca 1998 (4), ki vključuje Uredbo Sveta (ES) št. 1310/97 z dne 30. junija 1997 o spremembi Uredbe (EGS) št. 4064/89 v Sporazum v skladu s ciljem ohranjanja dinamičnega in homogenega EGP, ki temelji na skupnih pravilih in enakih pogojih konkurence.

(9)

Uredba (ES) št. 1310/97 o spremembi Uredbe (EGS) št. 4064/89 spreminja člen 5(3) navedene uredbe. Primerno je, da se ustrezno spremeni Protokol 22 k Sporazumu.

(10)

Uredba Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (Uredba ES o združitvah) (5) razveljavlja in nadomesti Uredbo (ES) št. 4064/89.

(11)

Uredbo (ES) št. 139/2004 je potrebno vključiti v Prilogo XIV in Protokol 21 in nanjo se mora sklicevati Protokol 24 k Sporazumu, da bi se ohranili enaki pogoji konkurence v EGP –

SKLENIL:

Člen 1

Priloga XIV k Sporazumu se spremeni v skladu s Prilogo I k temu sklepu.

Člen 2

Protokol 21 k Sporazumu se spremeni v skladu s Prilogo II k temu sklepu.

Člen 3

Protokol 22 k Sporazumu se spremeni v skladu s Prilogo III k temu sklepu.

Člen 4

Protokol 24 k Sporazumu se spremeni v skladu s Prilogo IV k temu sklepu.

Člen 5

Besedilo Uredbe (ES) št. 139/2004 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavi v Dodatku EGP k Uradnemu listu Evropske unije, je verodostojno.

Člen 6

Ta sklep začne veljati 9. junija 2004, če so bila Skupnemu odboru EGP poslana vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma (6).

Člen 7

Ta sklep se objavi v oddelku EGP Uradnega lista Evropske unije in v Dodatku EGP k njemu.

V Bruslju, 8. junija 2004

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

S. GILLESPIE


(1)  UL L 130, 29.4.2004, str. 3.

(2)  UL L 395, 30.12.1989, str. 1.

(3)  UL L 180, 9.7.1997, str. 1.

(4)  UL L 310, 19.11.1998, str. 9 in dodatek EGP št. 448, 19.11.1998, str. 190.

(5)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(6)  Ni naznačenih ustavnih zahtev.


PRILOGA I

Besedilo točke 1 (Uredba Sveta (EGS) št. 4064/89) v Prilogi XIV k Sporazumu se nadomesti z naslednjim:

32004 R 0139: Uredba Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (Uredba ES o združitvah) (UL L 24, 29.1.2004, str. 1).

Glede določb Uredbe veljajo za namene Sporazuma naslednje prilagoditve:

(a)

v členu 1(1) se stavek ‚ali ustrezne določbe Protokola 21 in Protokola 24 k Sporazumu EGP’ vstavi za besede ‚Brez poseganja v člen 4(5)’;

poleg tega se izraz ‚razsežnostjo Skupnosti’ glasi ‚razsežnostjo Skupnosti ali EFTA’;

(b)

v členu 1(2) se izraz ‚razsežnost Skupnosti’ glasi ‚razsežnost Skupnosti oziroma EFTA’;

poleg tega se izraz ‚skupni promet na trgu Skupnosti’ glasi ‚skupni promet na trgu Skupnosti ali promet na trgu EFTA’;

v zadnjem pododstavku se izraz ‚državi članici’ glasi ‚državi članici ES ali državi EFTA’;

(c)

v členu 1(3) se ‚razsežnost Skupnosti’ glasi ‚razsežnost Skupnosti oziroma EFTA’;

poleg tega se izraz ‚skupni promet na trgu Skupnosti’ glasi ‚skupni promet na trgu Skupnosti ali promet na trgu EFTA’;

v členu 1(3)(b) in (c) se izraz ‚držav članic’ glasi ‚držav članic ES ali v vsaki od vsaj treh držav EFTA’;

v zadnjem pododstavku se izraz ‚državi članici’ glasi ‚državi članici ES ali državi EFTA’;

(d)

člen 1(4) in (5) se ne uporablja;

(e)

v prvem pododstavku člena 2(1) se izraz ‚s skupnim trgom’ glasi ‚z delovanjem Sporazuma EGP’;

(f)

na koncu člena 2(2) se izraz ‚s skupnim trgom’ glasi ‚z delovanjem Sporazuma EGP’;

(g)

na koncu člena 2(3) se izraz ‚s skupnim trgom’ glasi ‚z delovanjem Sporazuma EGP’;

(h)

na koncu člena 2(4) se izraz ‚s skupnim trgom’ glasi ‚z delovanjem Sporazuma EGP’;

(i)

v členu 3(5)(b) se izraz ‚države članice’ glasi ‚države članice ES ali države EFTA’;

(j)

v prvem pododstavku člena 4(1) se izraz ‚razsežnostjo Skupnosti’ glasi ‚razsežnostjo Skupnosti ali EFTA’;

poleg tega se v prvi stavek za besede ‚Komisiji je’ vstavi stavek ‚v skladu s členom 57 Sporazuma EGP’;

v drugem pododstavku člena 4(1) se izraz ‚razsežnostjo Skupnosti’ glasi ‚razsežnostjo Skupnosti ali EFTA’;

(k)

v členu 5(1) se zadnji pododstavek glasi:

‚Promet na območju Skupnosti ali na območju države članice obsega prodane proizvode in storitve, opravljene za podjetja ali potrošnike, na območju Skupnosti ali na območju te države članice. Isto velja za promet na območju držav EFTA kot celote ali na območju posamezne države EFTA.’;

(l)

v členu 5(3)(a) se zadnji pododstavek glasi:

‚Promet kreditne ali finančne institucije na območju Skupnosti ali države članice obsega postavke prihodkov, kakršne so opredeljene zgoraj, ki jih prejme panoga ali oddelek te institucije, ustanovljen na območju Skupnosti ali države članice, odvisno od primera. Isto velja za promet kreditne ali finančne institucije na območju držav EFTA kot celote ali na območju posamezne države EFTA.’;

(m)

v členu 5(3)(b) se zadnji stavek ‚, … se upoštevajo bruto premije, prejete od rezidentov Skupnosti oziroma rezidentov ene države članice.’ glasi:

‚, … se upoštevajo bruto premije, prejete od rezidentov Skupnosti oziroma rezidentov ene države članice ES. Isto velja za bruto premije, prejete od rezidentov na območju držav EFTA kot celote oziroma od rezidentov ene države EFTA’“


PRILOGA II

Besedilo točke 1(1) (Uredba Sveta (EGS) št. 4064/89) v členu 3 Protokola 21 k Sporazumu se nadomesti z naslednjim:

32004 R 0139: Člen 4(4) in (5), členi od 6 do 12, členi od 14 do 21 in členi od 23 do 26 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (Uredba ES o združitvah) (UL L 24, 29.1.2004, str. 1).“


PRILOGA III

Besedilo člena 3 v Protokolu 22 k Sporazumu se nadomesti z naslednjim:

„Namesto prometa se uporablja naslednje:

(a)

pri kreditnih institucijah in drugih finančnih institucijah vsota naslednjih postavk prihodkov, kakor so določene v Direktivi Sveta 86/635/EGS, po potrebi po odbitku davka na dodano vrednost in drugih davkov, neposredno povezanih s temi postavkami:

(i)

prihodki od obresti in podobni prihodki;

(ii)

prihodki od vrednostnih papirjev:

prihodki od delnic in drugih vrednostnih papirjev s spremenljivimi donosi;

prihodki za udeležbo v kapitalu;

prihodki iz delnic v povezanih družbah;

(iii)

prihodki od provizij;

(iv)

čisti dobiček iz finančnega poslovanja;

(v)

drugi prihodki iz dejavnosti.

Promet kreditne ali finančne institucije na območju, zajetem v Sporazumu, vključuje postavke prihodkov, kot so opredeljene zgoraj, ki jih knjiži podružnica ali oddelek te institucije s sedežem na območju, zajetem v Sporazumu;

(b)

za zavarovalnice vrednost obračunanih bruto premij, ki obsegajo vse prihodke in terjatve, izhajajoče iz zavarovalnih pogodb, ki jih izdajo zavarovalnice ali so za njihov račun, vključno z izplačanimi premijami pozavarovanja, zmanjšanimi za davke in davkom podobne prispevke ali dajatve, ki so zaračunane glede na vrednost posameznih premij ali glede na vse premije skupaj; glede uporabe člena 1(2)(b) in (3)(b), (c) in (d) ter končnega dela člena 1(2) in (3) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 se upoštevajo bruto premije, prejete od rezidentov na ozemlju, zajetem v Sporazumu.“


PRILOGA IV

Protokol 24 k Sporazumu se nadomesti z naslednjim:

PROTOKOL št. 24

o sodelovanju na področju nadzora koncentracij

SPLOŠNA NAČELA

Člen 1

1.   Nadzorni organ EFTA in Komisija ES izmenjata informacije in se posvetujeta o splošnih političnih vprašanjih na zahtevo enega od obeh nadzornih organov.

2.   V primerih, na katere se nanaša člen 57(2)(a) Sporazuma, Komisija ES in Nadzorni organ EFTA sodelujeta pri obravnavi koncentracij, kot je predvideno v določbah v nadaljevanju.

3.   V tem protokolu pomeni izraz ‚ozemlje nadzornega organa’ za Komisijo ES ozemlje držav članic ES, na katerega se nanaša Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti pod pogoji, določenimi v navedeni pogodbi, ter za Nadzorni organ EFTA ozemlje držav EFTA, na katero se nanaša Sporazum.

Člen 2

1.   Sodelovanje poteka s skladu z določbami, navedenimi v tem protokolu, kadar:

(a)

skupni promet udeleženih podjetij na območju držav EFTA znaša 25 odstotkov ali več njihovega skupnega prometa na območju, zajetem v Sporazumu, ali

(b)

promet vsakega od vsaj dveh udeleženih podjetij na območju držav EFTA presega 250 milijonov EUR, ali

(c)

bi lahko koncentracija znatno ovirala učinkovito konkurenco na območju držav EFTA ali na večjem delu tega območja, zlasti kot posledica ustvarjanja ali krepitve prevladujočega položaja.

2.   Sodelovanje poteka tudi, kadar:

(a)

koncentracija izpolnjuje merila za napotitev na podlagi člena 6,

(b)

želi država EFTA sprejeti ukrepe za zaščito legitimnih interesov, kot so določeni v členu 7.

ZAČETNA FAZA POSTOPKA

Člen 3

1.   Komisija ES pošlje Nadzornemu organu EFTA kopije priglasitev o primerih iz člena 2(1) in (2)(a) v treh delovnih dneh ter v najkrajšem možnem času kopije najpomembnejših dokumentov, ki so bili predloženi Komisiji ES ali ki jih je izdala Komisija ES.

2.   Komisija ES opravi vse potrebne postopke, predvidene za izvajanje člena 57 Sporazuma, v tesnem in stalnem sodelovanju z Nadzornim organom EFTA. Nadzorni organ EFTA in države EFTA imajo pravico, da o teh postopkih izrazijo svoja stališča. Za namene člena 6(1) tega protokola Komisija ES pridobi informacije od pristojnega organa zadevne države EFTA in mu da priložnost, da predstavi svoja stališča v vsaki fazi postopkov do sprejetja odločitve na podlagi navedenega člena. V ta namen Komisija ES omogoči vpogled v spis.

Dokumenti, ki jih Komisija pošlje državi EFTA oziroma ki jih država EFTA pošlje Komisiji na podlagi tega protokola, se posredujejo prek Nadzornega organa EFTA.

ZASLIŠANJA

Člen 4

V primerih iz člena 2(1) in (2)(a) Komisija ES pozove Nadzorni organ EFTA, da je zastopan na zaslišanju udeleženih podjetij. Na teh zaslišanjih so lahko na enak način zastopane tudi države EFTA.

SVETOVALNI ODBOR ES ZA KONCENTRACIJE

Člen 5

1.   V primerih iz člena 2(1) in (2)(a) Komisija ES v ustreznem času obvesti Nadzorni organ EFTA o datumu srečanja Svetovalnega odbora ES za koncentracije in posreduje zadevno dokumentacijo.

2.   Vsi dokumenti, ki jih za ta namen posreduje nadzorni organ EFTA, vključno z dokumenti, ki izvirajo iz držav EFTA, se predložijo Svetovalnemu odboru ES za koncentracije skupaj z drugo zadevno dokumentacijo, ki jo pošlje Komisija ES.

3.   Nadzorni organ EFTA in države EFTA imajo pravico, da prisostvujejo v Svetovalnem odboru ES za koncentracije in da v njem izrazijo svoja stališča; nimajo pa pravice glasovanja.

PRAVICE POSAMEZNIH DRŽAV

Člen 6

1.   Komisija ES lahko z odločbo, o kateri nemudoma obvesti udeležena podjetja, pristojne organe držav članic ES in Nadzorni organ EFTA, priglašeno koncentracijo v celoti ali delno napoti na državo EFTA, kadar:

(a)

bi lahko koncentracija bistveno vplivala na konkurenco na trgu v državi EFTA, ki ima vse lastnosti samostojnega trga, ali

(b)

koncentracija vpliva na konkurenco na trgu v državi EFTA, ki ima vse lastnosti samostojnega trga in ne pomeni bistvenega dela ozemlja, zajetega v Sporazumu.

2.   V primerih iz odstavka 1 se lahko vsaka država EFTA pritoži na Evropsko sodišče iz istih razlogov in pod enakimi pogoji kot država članica ES v skladu s členoma 230 in 243 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti zahteva uporabo začasnih ukrepov, z namenom izvajanja nacionalnih predpisov o konkurenci.

3.   (Ni besedila)

4.   Pred priglasitvijo koncentracije v smislu člena 4(1) Uredbe (ES) št. 139/2004 lahko osebe ali podjetja iz člena 4(2) Uredbe (ES) št. 139/2004 Komisijo ES z obrazloženo vlogo obvestijo, da lahko koncentracija bistveno vpliva na konkurenco na trgu v državi EFTA, ki ima vse lastnosti samostojnega trga, in bi jo zato morala ta država EFTA v celoti ali delno preučiti.

Komisija ES vse vloge na podlagi člena 4(4) Uredbe (ES) št. 139/2004 in tega odstavka nemudoma pošlje Nadzornemu organu EFTA.

5.   Glede koncentracije, kot je opredeljena v členu 3 Uredbe (ES) št. 139/2004, ki nima razsežnosti Skupnosti v smislu člena 1 navedene Uredbe in za katero je možna presoja v skladu z nacionalnimi predpisi o konkurenci v najmanj treh državah članicah ES in vsaj eni državi EFTA, lahko osebe ali podjetja iz člena 4(2) navedene uredbe pred priglasitvijo pristojnim organom Komisiji ES z obrazloženo vlogo sporočijo, da bi morala koncentracijo preučiti Komisija.

Komisija ES vse vloge na podlagi člena 4(5) Uredbe (ES) št. 139/2004 nemudoma pošlje Nadzornemu organu EFTA.

Če vsaj ena od teh držav EFTA izrazi nestrinjanje glede zahtevka za napotitev primera, ohrani(jo) pristojna država oziroma pristojne države EFTA svojo pristojnost in primer se v skladu s tem odstavkom ne napoti od držav EFTA.

Člen 7

1.   Ne glede na izključno pristojnost Komisije ES, da v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 139/2004 obravnava koncentracije razsežnosti Skupnosti, lahko države EFTA sprejmejo ustrezne ukrepe za zaščito drugih legitimnih interesov kot tistih, ki se upoštevajo v skladu z navedeno uredbo, če so ti interesi združljivi s splošnimi načeli ter drugimi pravili, ki so neposredno ali posredno določena v Sporazumu.

2.   Javna varnost, pluralizem medijev in pravila nadzora štejejo kot pravno utemeljeni interesi v smislu odstavka 1.

3.   Vsak drug javni interes mora biti sporočen Komisiji ES, le-ta pa ga mora po oceni njegove združljivosti s splošnimi načeli in drugimi pravili, ki so neposredno ali posredno določena v Sporazumu, priznati, preden se lahko sprejmejo zgoraj navedeni ukrepi. Komisija ES sporoči Nadzornemu organu EFTA in zadevni državi EFTA svojo odločitev v 25 delovnih dneh od tega sporočila.

ADMINISTRATIVNA POMOČ

Člen 8

1.   Če Komisija ES osebo, podjetje ali združenje podjetij s prebivališčem ali sedežem na območju Nadzornega organa EFTA z odločbo zaprosi za zagotovitev podatkov, kopijo te odločbe nemudoma posreduje Nadzornemu organu EFTA. Na izrecno zahtevo Nadzornega organa EFTA posreduje Komisija ES Nadzornemu organu EFTA kopije enostavnih zahtevkov za podatke v zvezi s priglašeno koncentracijo.

2.   Na zahtevo Komisije ES Nadzorni organ EFTA in države EFTA Komisiji ES zagotovijo vse podatke, potrebne za izvajanje dolžnosti, ki so ji dodeljene s členom 57 Sporazuma.

3.   Če Komisija ES izpraša fizično ali pravno osebo z njeno privolitvijo na območju Nadzornega organa EFTA, je o tem Nadzorni organ EFTA obveščen vnaprej. Med izpraševanjem so lahko prisotni Nadzorni organ EFTA in uradniki pristojnega organa, na čigar območju se opravijo izpraševanja.

4.   (Ni besedila)

5.   (Ni besedila)

6.   (Ni besedila)

7.   Kadar izvaja Komisija ES preiskave na ozemlju Skupnosti, obvesti v primerih, ki spadajo v člen 2(1) in (2)(a), Nadzorni organ EFTA o dejstvu, da so bile take preiskave opravljene in mu na zahtevo na ustrezen način pošlje zadevne rezultate preiskav.

POSLOVNA SKRIVNOST

Člen 9

1.   Podatki, pridobljeni na podlagi uporabe tega protokola, se uporabljajo samo za namen postopkov iz člena 57 Sporazuma.

2.   Komisija ES, Nadzorni organ EFTA, pristojni organi držav članic ES in držav EFTA, njihovi uradniki in drugi uslužbenci ter ostale osebe, ki delajo pod nadzorom teh organov, pa tudi uradniki in drugi državni uslužbenci drugih organov držav članic in držav EFTA ne smejo razkriti podatkov, pridobljenih z uporabo tega protokola, za katere velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti.

3.   Pravila o poslovni skrivnosti in omejena uporaba informacij, predvidena v Sporazumu ali zakonodaji pogodbenic, ne preprečijo izmenjave in uporabe podatkov po tem protokolu.

PRIGLASITVE

Člen 10

1.   Podjetja svoje priglasitve naslovijo na pristojni nadzorni organ v skladu s členom 57 (2) Sporazuma.

2.   Priglasitve ali pritožbe, naslovljene na organ, ki na podlagi člena 57 Sporazuma ni pristojen za odločanje o danem primeru, se nemudoma prenesejo na pristojni nadzorni organ.

Člen 11

Za datum predložitve priglasitve se šteje datum, ko je priglasitev prejel pristojni nadzorni organ.

JEZIKI

Člen 12

1.   Podjetja imajo pravico, da naslovijo Nadzorni organ EFTA in Komisijo ES oziroma so naslovljeni s strani teh dveh organov v uradnem jeziku države EFTA ali Skupnosti, ki ga izberejo za priglasitve. To pravilo se nanaša na vse stopnje postopka.

2.   Če podjetja nadzorni organ naslovijo v jeziku, ki ni eden od uradnih jezikov držav, za katere je ta organ pristojen, ali delovni jezik tega organa, hkrati vso dokumentacijo dopolnijo s prevodom v uradni jezik tega organa.

3.   Podjetja, ki niso stranke v priglasitvi, imajo prav tako pravico, da jih Nadzorni organ EFTA in Komisija ES naslovita v ustreznem uradnem jeziku države EFTA ali Skupnosti ali v delovnem jeziku enega od navedenih organov. Če naslovijo nadzorni organ v jeziku, ki ni eden od uradnih jezikov držav, za katere je pristojen ta organ, ali delovni jezik tega organa, se uporabi pravilo iz odstavka 2.

4.   Jezik prevoda je tudi jezik, v katerem lahko pristojni organ naslovi podjetja.

ROKI IN DRUGA POSTOPKOVNA VPRAŠANJA

Člen 13

Glede rokov in drugih postopkovnih določb, vključno s postopki za napotitev koncentracije med Komisijo ES in eno ali več državami EFTA, se pravila za izvajanje člena 57 Sporazuma uporabljajo tudi za sodelovanje med Komisijo ES, Nadzornim organom EFTA in državami EFTA, razen če ta protokol določa drugače.

Roki iz člena 4(4) in (5) ter člena 9(2) in (6) Uredbe (ES) št. 139/2004 začnejo za Nadzorni organ EFTA in države EFTA teči po tem, ko Nadzorni organ EFTA prejme zadevne dokumente.

PREHODNA DOLOČBA

Člen 14

Člen 57 Sporazuma se ne uporablja za koncentracije, ki so bile dogovorjene ali objavljene pred datumom začetka veljavnosti Sporazuma ali kjer je bil nadzor pridobljen pred tem datumom. V nobenem primeru se ne uporablja za koncentracije, glede katerih je nacionalni organ, pristojen za konkurenco, uvedel postopke pred tem datumom.