22003A0429(01)Uradni list C 102 , 29/04/2003 str. 0002 - 0005


Sporazum

med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo (Euratom) in državami nečlanicami Evropske unije o sodelovanju slednjih pri dogovorih Skupnosti za zgodnjo izmenjavo informacij ob radiološkem izrednem dogodku (Ecurie)

(2003/K 102/02)

POGODBENICE TEGA SPORAZUMA SO SE –

ob upoštevanju, da je bil z Odločbo Sveta 87/600/Euratom v obliki Ecurie dogovorov vzpostavljen okvir za zgodnjo izmenjavo informacij ob radiološkem izrednem dogodku.

ob upoštevanju, da se bo učinkovitost Ecurie dogovorov izboljšala, če bodo sodelovale tretje države, zlasti sosednje države Evropske unije.

ob upoštevanju, da je treba povabiti Bolgarijo, Ciper, Češko, Estonijo, Madžarsko, Litvo, Latvijo, Malto, Poljsko, Romunijo, Slovaško, Slovenijo, Švico in Turčijo, v nadaljnjem besedilu "sodelujoče države", da postanejo pogodbenice tega sporazuma –

DOGOVORILE O NASLEDNJEM:

Člen 1

Namen in področje uporabe

Sporazum se nanaša na ureditev obveščanja in izmenjave informacij v vseh primerih, ko se ena od sodelujočih držav ali država članica Euratoma odloči, da bo sprejela ukrepe širokih razsežnosti za zaščito prebivalstva v primeru radiološkega izrednega dogodka, ki je posledica:

(a) nesreče, ki se je zgodila na njenem ozemlju, povezane z naslednjimi objekti, napravami ali področji dejavnosti:

- kakršnim koli jedrskim reaktorjem, kjerkoli se nahaja,

- kakršno koli napravo jedrskega gorivnega cikla,

- kakršno koli napravo za ravnanje z radioaktivnimi odpadki,

- prevozom in skladiščenjem jedrskega goriva ali radioaktivnih odpadkov,

- proizvodnjo, uporabo, skladiščenjem, odlaganjem in prevozom radioaktivnih izotopov za kmetijske, industrijske, zdravstvene in z njimi povezane znanstvene ali raziskovalne namene,

- uporabo radioizotopov za pridobivanje energije v vesoljskih objektih;

ali

(b) drugih nesreč, zaradi katerih je prišlo ali bi lahko prišlo do pomembnega sproščanja radioaktivnih snovi;

ali

(c) zaznave nenormalnih stopenj radioaktivnosti na njenem ozemlju ali zunaj njega, ki bi lahko bile škodljive za zdravje prebivalstva.

Člen 2

Izmenjava informacij ob sprejetju ukrepov iz člena 1 na ozemlju sodelujoče države ali države članice Euratoma

1. Če se ena od sodelujočih držav odloči, da bo sprejela katerega koli od ukrepov iz člena 1, ta država Komisiji Evropskih skupnosti (v nadaljnjem besedilu Komisija) takoj predloži informacije, ki so potrebne za zmanjšanje predvidenih radioloških posledic. Komisija takoj obvesti države članice Euratoma in druge sodelujoče države.

2. Kadar se država članica Euratoma odloči sprejeti takšen ukrep in o tem obvesti Komisijo, ta takoj obvesti sodelujoče države.

Člen 3

Informacije, predvidene v členu 2

Informacije, ki jih je treba posredovati v skladu s členom 2, če je to izvedljivo in primerno, vsebujejo naslednje:

(a) naravo in čas dogodka, njegovo točno lokacijo in napravo ali dejavnost, za katero gre;

(b) domnevni ali ugotovljeni vzrok in predviden razvoj nesreče v zvezi s sproščanjem radioaktivnih snovi;

(c) splošne značilnosti radioaktivnega izpusta, vključno z naravo, verjetno fizikalno in kemijsko obliko, količino, sestavo in efektivno višino radioaktivnega izpusta;

(d) informacije o trenutnih in napovedanih meteoroloških in hidroloških razmerah, ki so potrebne za napoved širjenja radioaktivnega izpusta;

(e) rezultate spremljanja stanja v okolju;

(f) rezultate meritev stopenj radioaktivnosti v živilih, krmi in pitni vodi;

(g) sprejete ali načrtovane zaščitne ukrepe;

(h) sprejete ali načrtovane ukrepe za obveščanje javnosti;

(i) predvideno obnašanje radioaktivnega izpusta v toku časa.

Zadevna sodelujoča država nato posreduje Komisiji v primernih časovnih presledkih vse druge uporabne informacije, predvsem v zvezi z nadaljnjim razvojem razmer in predvidenim ali dejanskim koncem izrednega dogodka.

Člen 4

Pogoji za izmenjavo informacij

1. Po prejemu informacij iz členov 2 in 3 ter ob upoštevanju informacij, prejetih od držav članic Euratoma, Komisija:

(a) nemudoma obvesti sodelujoče države o sprejetih ukrepih in priporočilih, ki jih je izdala po prejemu navedenih informacij;

(b) sodelujoče države nato v primernih časovnih presledkih obvešča o stopnjah radioaktivnosti v živilih, krmi, pitni vodi in okolju, ki so jih zabeležile naprave za nadzor v državah članicah Euratoma in v sodelujočih državah.

2. Po prejemu informacij iz zgornjih členov 2 in 3 sodelujoče države:

(a) nemudoma obvestijo Komisijo o sprejetih ukrepih in priporočilih, ki so jih izdale po prejemu navedenih informacij;

(b) Komisijo nato v primernih časovnih presledkih obveščajo o stopnjah radioaktivnosti, ki so jih zabeležile njihove naprave za nadzor v živilih, krmi, pitni vodi in okolju.

Člen 5

Omejitve

Sodelujoče države niso obvezane zagotoviti Komisiji informacij, ki bi ogrozile nacionalno varnost, in Komisija sodelujočim državam ne posreduje nobenih informacij, ki ji jih je zagotovila država članica Euratoma ali katera koli pogodbenica Sporazuma, če so bile te informacije poslane zaupno.

Člen 6

Tehnični dogovori

1. Sodelujoče države začnejo uporabljati obstoječe podrobne Ecurie dogovore za izmenjavo informacij iz členov 2, 3 in 4 v treh mesecih od datuma podpisa tega sporazuma.

2. Kasneje se podrobni dogovori za izmenjavo informacij iz členov 2, 3 in 4 določijo s skupnim sporazumom med sodelujočimi državami, Komisijo in državami članicami Euratoma in preizkusijo v rednih časovnih presledkih. Vsaka pogodbenica krije lastne stroške izvajanja teh dogovorov.

Člen 7

Pristojni organi in točke za stike

1. Sodelujoče države Komisiji navedejo pristojni organ in točko za stike, določeno za posredovanje in sprejem informacij iz členov 2, 3 in 4, ter njihove kontaktne podatke. Komisija obvesti sodelujoče države, kateri od njenih oddelkov je pristojni organ ali točka za stike.

2. Točke za stike v sodelujočih državah in ustrezni oddelek Komisije so na razpolago 24 ur na dan.

Člen 8

Seje

1. Sodelujoče države so povabljene na seje skupine, ki jo je ustanovila Komisija za upravljanje Ecurie dogovorov.

2. Ta skupina se lahko odloči povabiti predstavnike sodelujočih držav, da se udeležijo sej kakršnih koli delovnih skupin, ki so ustanovljene.

3. Predstavniki sodelujočih držav imajo status opazovalca; vse stroške, ki nastanejo v zvezi s tem, krijejo njihovi nacionalni organi.

Člen 9

Ecurie dogovori in druge mednarodne konvencije na tem področju

Ta sporazum ne vpliva na pravice in obveznosti sodelujočih držav in Euratom skupnosti, ki izhajajo iz dvostranskih ali večstranskih sporazumov ali konvencij, ki so trenutno v veljavi ali bodo sklenjeni na področjih, zajetih v tem sporazumu, in skladno z njegovim ciljem.

Člen 10

Začetek veljavnosti [1]

1. Ko Euratom podpiše ta sporazum, je Sporazum na voljo za ratifikacijo Republiki Bolgariji, Republiki Ciper, Češki republiki, Republiki Estoniji, Republiki Madžarski, Republiki Latviji, Republiki Litvi, Republiki Malti, Republiki Poljski, Romuniji, Slovaški republiki, Republiki Sloveniji, Švicarski konfederaciji in Republiki Turčiji. Za ta namen pošlje Euratom tem državam v podpis overjene kopije Sporazuma. Euratom lahko povabi druge države, da postanejo pogodbenice tega sporazuma.

2. Komisija je depozitar tega sporazuma.

3. Ta sporazum začne veljati tri mesece po tem, ko k njemu pristopi vsaj ena od zgoraj navedenih držav. Za vse države, ki pristopijo k temu sporazumu po začetku njegove veljavnosti, začne Sporazum veljati tri mesece za tem.

4. Vsaka država pristopnica obvesti Komisijo o zaključku svojih notranjih postopkov v zvezi s sklenitvijo tega sporazuma. Komisija obvesti druge pogodbenice tega sporazuma o pristopu nove pogodbenice, vključno z datumom začetka veljavnosti Sporazuma za to pogodbenico.

5. Vsaka država pristopnica začasno sodeluje kot članica Ecurie dogovorov od datuma, ko Komisija prejme overjeno kopijo tega sporazuma, ki jo je pravilno podpisal ustrezno pooblaščeni nacionalni organ, in kontaktne informacije, potrebne za popolno izvajanje v skladu s členom 7.

Člen 11

Pogoji odpovedi

1. Če se pogodbenica odloči, da bo odpovedala ta sporazum, o taki odpovedi pisno obvesti druge pogodbenice. Po koncu trimesečnega obdobja od datuma obvestila ta sporazum nima več pravnih učinkov med pogodbenico, ki se je odločila, da ga odpove, in drugimi pogodbenicami tega sporazuma. Datum odpovedi je odvisen od datuma obvestila Komisiji. Komisija obvesti druge pogodbenice tega sporazuma o ustreznem datumu.

2. Po pristopu sodelujoče države k Evropski uniji se uporablja Odločba Sveta 87/600/Euratom, ta sporazum pa za to državo preneha posamično veljati.

3. Ta sporazum preneha, če se Euratom odloči odstopiti od njega v skladu s pogoji, določenimi v odstavku 1.

Člen 12

Določbe v zvezi s Švico

Sporazum, sklenjen v obliki izmenjave pisem med Euratomom in Švico 21. junija 1995 (UL C 335, 13.12.1995, str. 4), se razveljavi z datumom začetka veljavnosti tega sporazuma za Švico po njenem pristopu k temu sporazumu.

V Bruslju, 29. januarja 2003

Za Komisijo Evropske skupnosti za atomsko energijo

Margot Wallström

Članica Komisije

[1] Ko bo Komisija obveščena o vseh ratifikacijah, bo objavljeno obvestilo v Uradnem listu Evropske unije.

--------------------------------------------------