22002A1230(01)

Sporazum o pridružitvi med Evropsko Skupnostjo in Njenimi Državami Članicami na eni strani in Republiko Čile na drugi strani

Uradni list L 352 , 30/12/2002 str. 0001 - 1450
Uradni list L 352 , 30/12/2002 str. 0003 - 1450
posebna izdaja v češčini poglavje 11 zvezek 45 str. 122 - 123
posebna izdaja v češčini poglavje 11 zvezek 53 str. 3 - 1450
posebna izdaja v estonščini poglavje 11 zvezek 45 str. 122 - 123
posebna izdaja v estonščini poglavje 11 zvezek 53 str. 3 - 1450
posebna izdaja v madžarščini poglavje 11 zvezek 45 str. 122 - 123
posebna izdaja v madžarščini poglavje 11 zvezek 53 str. 3 - 1450
posebna izdaja v litovščini poglavje 11 zvezek 45 str. 122 - 123
posebna izdaja v litovščini poglavje 11 zvezek 53 str. 3 - 1450
posebna izdaja v latvijščini poglavje 11 zvezek 45 str. 122 - 123
posebna izdaja v latvijščini poglavje 11 zvezek 53 str. 3 - 1450
posebna izdaja v malteščini poglavje 11 zvezek 45 str. 122 - 123
posebna izdaja v malteščini poglavje 11 zvezek 53 str. 3 - 1450
posebna izdaja v poljščini poglavje 11 zvezek 45 str. 122 - 123
posebna izdaja v poljščini poglavje 11 zvezek 53 str. 3 - 1450
posebna izdaja v slovaščini poglavje 11 zvezek 45 str. 122 - 123
posebna izdaja v slovaščini poglavje 11 zvezek 53 str. 3 - 1450
posebna izdaja v slovenščini poglavje 11 zvezek 45 str. 122 - 123
posebna izdaja v slovenščini poglavje 11 zvezek 53 str. 3 - 1450


Sporazum

o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Čile na drugi strani [1]

KRALJEVINA BELGIJA,

KRALJEVINA DANSKA,

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANIJA,

FRANCOSKA REPUBLIKA,

IRSKA,

ITALIJANSKA REPUBLIKA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AVSTRIJA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA,

pogodbenice Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in Pogodbe o ustanovitvi Evropske unije, v nadaljevanju "države članice", in

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljevanju "Skupnost",

na eni strani in

REPUBLIKA ČILE, v nadaljevanju "Čile",

na drugi STA SE –

OB UPOŠTEVANJU tradicionalnih vezi med pogodbenicama in predvsem:

- skupne kulturne dediščine in tesnih zgodovinskih, političnih in gospodarskih vezi, ki ju združujejo,

- njune popolne zavezanosti spoštovanju demokratičnih načel in temeljnih človekovih pravic, kot so razglašene v Splošni deklaraciji Organizacije združenih narodov o človekovih pravicah,

- njune zavezanosti načelom pravne države in odgovornemu vodenju države,

- potrebe po spodbujanju gospodarskega in družbenega napredka njunih narodov, ob upoštevanju načela trajnostnega razvoja in zahtev varstva okolja,

- želje po razširitvi okvira odnosov med Evropsko unijo in latinskoameriškim regionalnim povezovanjem z namenom prispevati k strateškemu povezovanju med obema regijama, kot je predvideno v Deklaraciji, sprejeti na vrhu voditeljev držav in vlad Latinske Amerike in Karibov ter Evropske unije v Riu de Janeiru 28. junija 1999,

- pomena krepitve rednega političnega dialoga o dvostranskih in večstranskih mednarodnih vprašanjih v skupnem interesu, kot je že določeno v Skupni izjavi, ki je del Okvirnega sporazuma o sodelovanju med pogodbenicami z dne 21. junija 1996, v nadaljevanju "Okvirni sporazum o sodelovanju",

- pomembnosti, ki jo pogodbenici pripisujeta:

- usklajevanju svojih stališč in uresničevanju skupnih pobud v ustreznih mednarodnih forumih,

- načelom in vrednotam, določenim v Sklepni izjavi svetovnega vrha o družbenem razvoju v Kopenhagnu marca 1995,

- načelom in pravilom, ki urejajo mednarodno trgovino, zlasti tistim, ki so vsebovana v Sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije ("WTO"), in potrebi, da se jih uporablja na pregleden in nediskriminatoren način,

- boju proti vsem oblikam terorizma in zavezanosti, da se vzpostavijo učinkoviti mednarodni instrumenti za zagotavljanje njegovega izkoreninjanja,

- želje po kulturnem dialogu za zagotavljanje boljšega vzajemnega razumevanja med pogodbenicama in za krepitev obstoječih tradicionalnih, kulturnih in naravnih vezi med državljani pogodbenic,

- pomena Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Čilom z dne 20. decembra 1990 in Okvirnega sporazuma o sodelovanju pri ohranjanju in spodbujanju izvajanja teh postopkov in načel –

POGODBENICI ODLOČILI SKLENITI TA SPORAZUM:

DEL I

SPLOŠNE IN INSTITUCIONALNE DOLOČBE

NASLOV I

NARAVA IN PODROČJE UPORABE SPORAZUMA

Člen 1

Načela

1. Notranja in zunanja politika pogodbenic temelji na spoštovanju demokratičnih načel in temeljnih človekovih pravic, kakor so razglašene v Splošni listini Organizacije združenih narodov o človekovih pravicah, ter načelu pravne države, kar so bistvene sestavine tega sporazuma.

2. Spodbujanje trajnostnega gospodarskega in socialnega razvoja ter pravična razdelitev koristi pridružitve so vodilna načela pri izvajanju tega sporazuma.

3. Pogodbenici ponovno potrjujeta svojo zavezanost načelu odgovornega vodenja države.

Člen 2

Cilji in področje uporabe

1. To je sporazum o politični in gospodarski pridružitvi med pogodbenicama, ki temelji na vzajemnosti, skupnem interesu in poglabljanju odnosov na vseh področjih uporabe.

2. Pridružitev je proces, ki bo pripeljal do poglobljenega razmerja in sodelovanja med pogodbenicama, organiziranega okrog organov ustanovljenih s tem sporazumom.

3. Ta sporazum pokriva predvsem politična, trgovinska, gospodarska in finančna, znanstvena, tehnološka, družbena in kulturna področja ter področje sodelovanja. Mogoče ga je razširiti tudi na druga področja, o katerih se pogodbenici sporazumeta.

4. V skladu z zgoraj opredeljenimi cilji ta sporazum predvideva naslednje:

(a) krepitev političnega dialoga o dvostranskih in večstranskih mednarodnih vprašanjih v skupnem interesu, ki bo potekal prek sestankov na različnih ravneh;

(b) krepitev sodelovanja na političnem, trgovinskem, gospodarskem in finančnem, znanstvenem, tehnološkem, družbenem in kulturnem področju ter področju sodelovanja, kot tudi na drugih področjih v skupnem interesu;

(c) povečevanje udeležbe obeh pogodbenic v okvirnih programih, posebnih programih in drugih dejavnosti druge pogodbenice, če to dovoljujejo notranji postopki pogodbenic, ki urejajo dostop do programov in dejavnosti v skladu z delom III; in

(d) širjenje in diverzifikacijo dvostranskih trgovinskih odnosov med pogodbenicama v skladu z določbami WTO in s posebnimi cilji ter določbami, navedenimi v delu IV.

NASLOV II

INSTITUCIONALNI OKVIR

Člen 3

Pridružitveni svet

1. Ustanovi se Pridružitveni svet za nadzor nad izvrševanjem tega sporazuma. Pridružitveni svet se sestaja na ministrski ravni v rednih časovnih presledkih, ki ne presegajo obdobja dveh let, in izredno, kadar to zahtevajo okoliščine, če se pogodbenici tako dogovorita.

2. Pridružitveni svet preuči vsa pomembnejša vprašanja, ki se pojavijo v okviru tega Sporazuma, in vsa druga dvostranska, večstranska ali mednarodna vprašanja v skupnem interesu.

3. Pridružitveni svet preuči tudi predloge in priporočila pogodbenic za izboljšanje tega sporazuma.

Člen 4

Sestava in poslovnik

1. Pridružitveni svet na eni strani sestavljajo predsednik Sveta Evropske unije, ki mu pomaga generalni sekretar/visoki predstavnik, prihodnje predsedstvo, drugi člani Sveta Evropske unije ali njihovi predstavniki in člani Evropske komisije, ter na drugi minister za zunanje zadeve Čila.

2. Pridružitveni svet sprejme svoj poslovnik.

3. Člani Pridružitvenega sveta lahko v skladu s pogoji, opredeljenimi v poslovniku Pridružitvenega sveta imenujejo svoje predstavnike.

4. Pridružitvenemu svetu izmenično predsedujeta član Sveta Evropske unije in minister za zunanje zadeve Čila v skladu z določbami, opredeljenimi v njegovem poslovniku.

Člen 5

Pooblastila za odločanje

1. Z namenom doseganja ciljev tega sporazuma, je Pridružitveni svet pooblaščen za sprejemanje odločitev v primerih, predvidenih v tem sporazumu.

2. Sprejete odločitve so zavezujoče za pogodbenici, ki sprejmeta vse potrebne ukrepe za njihovo izvrševanje v skladu z notranjimi pravili vsake pogodbenice.

3. Pridružitveni svet lahko daje tudi ustrezna priporočila.

4. Pridružitveni svet odločitve in priporočila sprejema po vzajemnem dogovoru med pogodbenicami.

Člen 6

Pridružitveni odbor

1. Pridružitvenemu svetu pri opravljanju njegovih nalog pomaga Pridružitveni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki članov Sveta Evropske unije in Komisije Evropskih skupnosti na eni strani in predstavniki Vlade Čila na drugi, običajno na ravni višjih državnih uradnikov.

2. Pridružitveni odbor je odgovoren za splošno izvajanje tega sporazuma.

3. Pridružitveni svet sprejme poslovnik Pridružitvenega odbora.

4. Pridružitveni odbor je pooblaščen za sprejemanje odločitev v primerih, predvidenih s tem sporazumom, ali če mu takšno pooblastilo podeli Pridružitveni svet. V tem primeru Pridružitveni odbor sprejema svoje odločitve v skladu s pogoji, določenimi v členu 5.

5. Pridružitveni odbor se na splošno sestaja enkrat letno zaradi celovitega pregleda izvajanja tega sporazuma, eno leto v Bruslju in naslednje v Čilu, datum in dnevni red pa pogodbenici sporazumno določita vnaprej. Sporazumno se lahko na predlog katere od pogodbenic skličejo tudi izredna zasedanja. Funkcijo predsednika Pridružitvenega odbora opravlja izmenično predstavnik vsake pogodbenice.

Člen 7

Posebni odbori

1. Pridružitvenemu svetu pri opravljanju njegovih nalog pomagajo posebni odbori ustanovljeni s tem sporazumom.

2. Pridružitveni svet se lahko odloči za ustanovitev katerega koli posebnega odbora.

3. Pridružitveni svet sprejme poslovnik, ki določi sestavo in naloge takšnih odborov in način njihovega delovanja, v kolikor to ni predvideno s tem sporazumom.

Člen 8

Politični dialog

Politični dialog med pogodbenicama poteka v okviru, predvidenem v delu II.

Člen 9

Pridružitveni parlamentarni odbor

1. Ustanovi se Pridružitveni parlamentarni odbor. To je forum za sestajanje in izmenjavo mnenj med člani Evropskega parlamenta in Čilskega nacionalnega kongresa (Congreso Nacional de Chile). Sestaja se v časovnih presledkih, ki jih določi sam.

2. Pridružitveni parlamentarni odbor sestavljajo člani Evropskega parlamenta na eni strani in člani Čilskega nacionalnega kongresa (Congreso Nacional de Chile) na drugi.

3. Pridružitveni parlamentarni odbor sprejme svoj poslovnik.

4. Pridružitvenemu parlamentarnemu odboru izmenično predsedujeta predstavnik Evropskega parlamenta in predstavnik Čilskega nacionalnega kongresa (Congreso Nacional de Chile) v skladu z določbami njegovega poslovnika.

5. Pridružitveni parlamentarni odbor lahko od Pridružitvenega sveta zahteva ustrezne informacije v zvezi z izvajanjem tega sporazuma in Pridružitveni Svet odboru zagotovi zahtevane informacije.

6. Pridružitveni parlamentarni odbor se obvešča o odločitvah in priporočilih Pridružitvenega sveta.

7. Pridružitveni parlamentarni odbor lahko daje priporočila Pridružitvenemu svetu.

Člen 10

Skupni posvetovalni odbor

1. Ustanovi se Skupni posvetovalni odbor, naloga katerega je pomagati Pridružitvenemu svetu pri spodbujanju dialoga in sodelovanja med različnimi gospodarskimi in družbenimi organizacijami civilne družbe v Evropski uniji in tistimi v Čilu. Takšen dialog in sodelovanje vključujeta vse gospodarske in družbene vidike odnosov med Skupnostjo in Čilom, ki se pojavljajo v okviru izvajanja tega sporazuma. Odbor lahko izrazi svoje mnenje o vprašanjih, ki se pojavljajo na teh področjih.

2. Skupni posvetovalni odbor sestavlja enako število članov Ekonomsko-socialnega odbora Evropske unije na eni strani in članov ustrezne institucije, ki se v Republiki Čile ukvarja z gospodarskimi in družbenimi zadevami, na drugi.

3. Skupni posvetovalni odbor svoje dejavnosti izvaja na podlagi posvetovanj s Pridružitvenim svetom ali, v namene spodbujanja dialoga med različnimi gospodarskimi in družbenimi predstavniki, na lastno pobudo.

4. Skupni posvetovalni odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 11

Civilna družba

Pogodbenici bosta spodbujali tudi redne sestanke predstavnikov civilnih družb Evropske unije in Čila, vključno z akademsko skupnostjo, socialnimi in gospodarskimi partnerji in nevladnimi organizacijami, da bi bili informirani o izvajanju tega sporazuma in bi podali svoje predloge za izboljšanje Sporazuma.

DEL II

POLITIČNI DIALOG

Člen 12

Cilji

1. Pogodbenici se dogovorita, da okrepita redni dialog o dvostranskih in mednarodnih zadevah v skupnem interesu. Njun cilj je krepitev in poglabljanje tega političnega dialoga, da bi se utrdila pridružitev, ustanovljena s tem sporazumom.

2. Glavni cilj političnega dialoga med pogodbenicama je spodbujanje, razširjanje, nadaljnji razvoj in skupno varovanje demokratičnih vrednot, kot so spoštovanje človekovih pravic, svoboda posameznika in načela pravne države, kot temeljev demokratične družbe.

3. V ta namen pogodbenici razpravljata in izmenjujeta informacije o skupnih pobudah o vseh vprašanjih v skupnem interesu in o vseh drugih mednarodnih vprašanjih, da bi zasledovali skupne cilje, predvsem o varnosti, stabilnosti, demokraciji in regionalnem razvoju.

Člen 13

Mehanizmi

1. Pogodbenici se dogovorita, da bo njun politični dialog potekal v obliki:

(a) rednih sestankov med voditelji držav in vlad;

(b) občasnih sestankov med zunanjimi ministri;

(c) sestankov med drugimi ministri, ki bodo razpravljali o zadevah v skupnem interesu, ko pogodbenici menita, da bi takšni sestanki pripeljali do tesnejših odnosov;

(d) letnih sestankov med višjimi državnimi uradniki obeh pogodbenic.

2. Pogodbenici določita, kakšni postopki se uporabljajo na zgoraj omenjenih sestankih.

3. Občasni sestanki zunanjih ministrov, omenjeni v odstavku 1(b), potekajo bodisi v okviru Pridružitvenega sveta, ki se ustanovi na podlagi člena 3, bodisi ob drugih dogovorjenih priložnostih na enakovredni ravni.

4. Pogodbenici tudi v čim večji meri uporabljata diplomatske poti.

Člen 14

Sodelovanje na področju zunanje in varnostne politike

Pogodbenici, kolikor je le mogoče, usklajujeta svoja stališča in uresničujeta skupne pobude v ustreznih mednarodnih forumih ter sodelujeta na področju zunanje in varnostne politike.

Člen 15

Sodelovanje v boju proti terorizmu

Pogodbenici se dogovorita, da bosta sodelovali v boju proti terorizmu v skladu z mednarodnimi konvencijami in svojimi zakoni in drugimi predpisi. Sodelujeta predvsem:

(a) v okviru popolnega izvajanja Resolucije 1373 Varnostnega sveta Združenih narodov in drugih ustreznih resolucij Združenih narodov, mednarodnih konvencij in instrumentov;

(b) prek izmenjave informacij o terorističnih skupinah in njihovih podpornih mrežah v skladu z mednarodnim in notranjim pravom;

(c) prek izmenjave mnenj o sredstvih in metodah, ki se uporabljajo za boj proti terorizmu, vključno s tehničnimi področji in usposabljanjem, in prek izmenjave izkušenj v zvezi s preprečevanjem terorizma.

DEL III

SODELOVANJE

Člen 16

Splošni cilji

1. Pogodbenici tesno sodelujeta med ostalim pri:

(a) krepitvi institucionalne zmožnosti za podpiranje demokracije, pravne države in spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin;

(b) spodbujanju socialnega razvoja, ki bi moral teči skupaj z gospodarskim razvojem in varstvom okolja. Pogodbenici posebno prednost namenjata spoštovanju temeljnih socialnih pravic;

(c) spodbujanju proizvodnih sinergij, ustvarjanju novih priložnosti za trgovino in investicije ter spodbujanju konkurenčnosti in inovativnosti;

(d) povečevanju ravni dejavnosti sodelovanja in njihovemu poglabljanju ob upoštevanju pridružitvenega odnosa med pogodbenicama.

2. Pogodbenici ponovno potrjujeta pomen gospodarskega, finančnega in tehničnega sodelovanja kot sredstva za prispevanje k uresničevanju ciljev in načel, ki izhajajo iz tega sporazuma.

NASLOV I

GOSPODARSKO SODELOVANJE

Člen 17

Industrijsko sodelovanje

1. Industrijsko sodelovanje podpira in spodbuja ukrepe industrijske politike za razvijanje in utrjevanje prizadevanj pogodbenic ter vzpostavlja dinamičen, integriran in decentraliziran pristop k upravljanju industrijskega sodelovanja, da bi se ustvarilo ugodno okolje za uresničevanje njunih skupnih interesov.

2. Osrednji cilji so:

(a) izboljšati stike med gospodarskimi subjekti pogodbenic z namenom prepoznavanja sektorjev v skupnem interesu, predvsem na področju industrijskega sodelovanja, prenosa tehnologije, trgovine in investicij;

(b) krepiti in spodbujati dialog in izmenjavo izkušenj med mrežami evropskih in čilskih gospodarskih subjektov;

(c) spodbujati projekte industrijskega sodelovanja, vključno s projekti, ki izhajajo iz procesov lastninjenja in/ali odpiranja čilskega gospodarstva; ti bi lahko zajeli vzpostavitev oblik infrastrukture, ki jih spodbujajo evropske investicije prek industrijskega sodelovanja med podjetji; in

(d) krepiti inovacije, diverzifikacijo, modernizacijo, razvoj in kakovost izdelkov v podjetjih.

Člen 18

Sodelovanje na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti

1. Sodelovanje na področju standardov, tehničnih predpisov in ugotavljanja skladnosti je ključni cilj, da bi odpravili in omejili tehnične ovire pri trgovanju in zagotovili zadovoljivo delovanje liberalizacije trgovine, kot je predvideno v delu IV, naslov II.

2. Sodelovanje med pogodbenicama naj bi spodbujalo prizadevanja za:

(a) regulativno sodelovanje;

(b) združljivost tehničnih predpisov na podlagi mednarodnih in evropskih standardov; in

(c) tehnično pomoč za oblikovanje mreže organov za ugotavljanje skladnosti na nediskriminatorni podlagi.

3. V praksi sodelovanje:

(a) spodbuja vse ukrepe, usmerjene v premoščanje razlik med pogodbenicama na področjih ugotavljanja skladnosti in standardizacije;

(b) zagotavlja organizacijsko podporo med pogodbenicama za spodbujanje vzpostavljanja regionalnih mrež in organov ter povečuje usklajenost politik za spodbujanje skupnega pristopa k uporabi mednarodnih in regionalnih standardov ter podobnih tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti; in

(c) spodbuja vse ukrepe, usmerjene k izboljšanju konvergence in združljivosti med sistemi pogodbenic na zgoraj navedenih področjih, vključno s preglednostjo, dobrimi uredbenimi praksami in spodbujanjem standardov kakovosti glede izdelkov in praks podjetij.

Člen 19

Sodelovanje na področju malih in srednje velikih podjetij

1. Pogodbenici spodbujata ugodno okolje za razvoj malih in srednje velikih podjetij.

2. Sodelovanje med ostalim vključuje:

(a) tehnično pomoč;

(b) konference, seminarje, odkrivanje industrijskih in tehničnih priložnosti, udeležbo na okroglih mizah ter splošne in sektorske sejme;

(c) spodbujanje stikov med gospodarskimi subjekti, spodbujanje skupnih investicij in ustanavljanje skupnih vlaganj ter informacijskih mrež prek obstoječih horizontalnih programov;

(d) olajševanje dostopa do financiranja, zagotavljanje informacij in spodbujanje inovacij.

Člen 20

Sodelovanje na področju storitev

V skladu s Splošnim sporazumom o trgovini s storitvami WTO ("GATS") in v okviru svojih pristojnosti pogodbenici podpirata in krepita medsebojno sodelovanje in tako odražata čedalje večji pomen storitev v razvoju in rasti svojih gospodarstev. Sodelovanje, katerega cilj je spodbujanje razvoja in diverzifikacije produktivnosti in konkurenčnosti v čilskem storitvenem sektorju, se okrepi. Pogodbenici določita sektorje, na katere se bo osredotočilo sodelovanje, hkrati pa posvetita pozornost sredstvom, ki so na voljo v ta namen. Dejavnosti se usmerjajo predvsem na mala in srednje velika podjetja in na lajšanje njihovega dostopa do virov kapitala in tržne tehnologije. V zvezi s tem se posebna pozornost posveti spodbujanju trgovine med pogodbenicama in tretjimi državami.

Člen 21

Spodbujanje investicij

1. Cilj sodelovanja je pogodbenicama v mejah njunih pristojnosti pomagati spodbujati privlačno in stabilno vzajemno investicijsko ozračje.

2. Sodelovanje vključuje predvsem:

(a) vzpostavljanje mehanizmov za zagotavljanje informacij, prepoznavanje in razširjanje investicijskih pravil in priložnosti;

(b) razvijanje pravnega okvira pogodbenic, ki podpira investicije, s sklepanjem, kjer je ustrezno, dvostranskih sporazumov med državami članicami in Čilom za spodbujanje in zavarovanje investicij ter izogibanje dvojnemu obdavčenju;

(c) vključevanje dejavnosti tehnične pomoči za spodbude usposabljanja med vladnimi agencijami pogodbenic, ki se ukvarjajo z zadevo; in

(d) razvijanje enotnih in poenostavljenih upravnih postopkov.

Člen 22

Sodelovanje na področju energetike

1. Cilj sodelovanja med pogodbenicama je utrditi gospodarske odnose v ključnih sektorjih, kot so hidroenergija, nafta in plin, obnovljivi viri energije, tehnologija varčevanja z energijo in elektrifikacija podeželja.

2. Sodelovanje je usmerjeno v:

(a) izmenjave informacij v vseh ustreznih oblikah, vključno z razvijanjem skupnih podatkovnih zbirk med institucijami pogodbenic, usposabljanje in konference;

(b) prenose tehnologije;

(c) diagnostične študije, primerjalne analize in programe, ki jih izvajajo institucije pogodbenic;

(d) vključevanje javnih in zasebnih subjektov obeh regij v tehnološki razvoj in projekte skupne infrastrukture, vključno z mrežami z drugimi državami v regiji;

(e) kjer je ustrezno, sklepanje posebnih sporazumov na ključnih področjih v skupnem interesu; in

(f) pomoč čilskim institucijam, ki se ukvarjajo z vprašanji energetike in oblikovanjem energetske politike.

Člen 23

Prevoz

1. Sodelovanje se osredotoča na prestrukturiranje in posodabljanje čilskih prevoznih sistemov, izboljšanje pretoka potnikov in blaga ter zagotavljanje boljšega dostopa do mestnih, zračnih, pomorskih, železniških in cestnih prevoznih trgov z izboljšanjem upravljanja prevoza z operativnega in upravnega vidika in s prizadevanjem za višje operativne standarde.

2. Sodelovanje vključuje:

(a) izmenjave informacij o politikah pogodbenic, predvsem v zvezi z mestnim prevozom in medsebojnimi povezavami ter interoperabilnostjo multimodalnih prevoznih mrež in drugimi zadevami v vzajemnem interesu;

(b) programe usposabljanja o gospodarskih, zakonodajnih in tehničnih zadevah za gospodarske subjekte in višje državne uradnike; in

(c) projekte sodelovanja za prenose evropske tehnologije v sistemu za globalno satelitsko navigacijo in centrih javnega mestnega prevoza.

Člen 24

Sodelovanje na področju kmetijskih in podeželskih sektorjev ter sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov

1. Sodelovanje na tem področju je namenjeno podpori in spodbujanju ukrepov kmetijske politike, da se pospešijo in utrdijo prizadevanja pogodbenic za trajnostno kmetijstvo ter razvoj kmetijstva in podeželja.

2. Sodelovanje se osredotoča na vzpostavitev zmogljivosti, infrastrukturo in prenos tehnologije, in obravnava zadeve, kot so:

(a) posebni projekti za podporo sanitarnih, fitosanitarnih in okoljskih ukrepov ter ukrepov kakovosti hrane, pri čemer se upošteva veljavno zakonodajo pogodbenic v skladu s pravili WTO in drugih pristojnih mednarodnih organizacij;

(b) diverzifikacija in prestrukturiranje kmetijskih sektorjev;

(c) vzajemna izmenjava informacij, vključno s tistimi, ki zadevajo razvoj kmetijskih politik pogodbenic;

(d) tehnična pomoč za izboljšanje produktivnosti in izmenjava tehnologij alternativnih pridelkov;

(e) znanstveni in tehnološki poskusi;

(f) ukrepi za izboljšanje kakovosti kmetijskih proizvodov in podporo dejavnostim za pospeševanje trgovine;

(g) tehnična pomoč za krepitev sanitarnih in fitosanitarnih nadzornih sistemov, z namenom čim večje podpore spodbujanju sporazumov o izenačitvi in vzajemnem priznavanju.

Člen 25

Ribištvo

1. Zaradi pomena ribiške politike v medsebojnih odnosih si pogodbenici prizadevata za razvijanje tesnejšega gospodarskega in tehničnega sodelovanja, ki lahko pripelje do dvostranskih in/ali večstranskih sporazumov o ribištvu na odprtem morju.

2. Poleg tega pogodbenici poudarjata pomembnost, ki jo pripisujeta izpolnjevanju vzajemnih obvez, določenih v Dogovoru, ki sta ga podpisali 25. januarja 2001.

Člen 26

Carinsko sodelovanje

1. Pogodbenici spodbujata in olajšujeta sodelovanje med svojimi carinskimi službami, da bi zagotovili uresničevanje ciljev, določenih v členu 79, predvsem da bi zagotovili poenostavitev carinskih postopkov in olajšali zakonito trgovanje, ob tem pa ohranili svoje nadzorne sposobnosti.

2. Brez poseganja v sodelovanje, ki ga vzpostavlja ta sporazum, se medsebojna pomoč med upravnimi organi v carinskih zadevah zagotovi v skladu s Protokolom z dne 13. junija 2001 o medsebojni pomoči v carinskih zadevah k Okvirnemu sporazumu o sodelovanju.

3. Sodelovanje med drugim predvideva:

(a) zagotavljanje tehnične pomoči, vključno z organizacijo seminarjev in zaposlovanjem pripravnikov, kjer je ustrezno;

(b) razvijanje in izmenjavo najboljših praks; in

(c) izboljšanje in poenostavitev carinskih zadev, povezanih z dostopom na trg in pravilih o poreklu ter z njimi povezanimi carinskimi postopki.

Člen 27

Sodelovanje na področju statistike

1. Glavni cilj je usklajevanje metod, da bi pogodbenici lahko uporabljali statistične podatke druga druge o trgovini z blagom in storitvami in bolj splošno o vseh področjih, ki jih zajema ta sporazum, za katera je mogoče zbirati statistične podatke.

2. Sodelovanje se osredotoča na:

(a) homologacijo statističnih metod za ustvarjanje kazalcev, ki so primerljivi med pogodbenicama;

(b) znanstvene in tehnološke izmenjave s statističnimi institucijami držav članic Evropske unije in z Eurostatom;

(c) statistične raziskave, usmerjene v razvijanje skupnih metod za zbiranje, analizo in razlago podatkov;

(d) organizacijo seminarjev in delavnic; in

(e) programe statističnega usposabljanja, v katere se vključijo tudi druge države v regiji.

Člen 28

Sodelovanje na področju okolja

1. Cilj sodelovanja je spodbujanje ohranjanja in izboljšanja okolja, preprečevanje kontaminacije in razvrednotenja naravnih virov in ekosistemov ter razumna raba slednjih v interesu trajnostnega razvoja.

2. V tej zvezi je še zlasti pomembno naslednje:

(a) odnos med revščino in okoljem;

(b) okoljski vpliv gospodarskih dejavnosti;

(c) okoljski problemi in upravljanje rabe prostora;

(d) projekti za krepitev čilskih okoljskih struktur in politik;

(e) izmenjave informacij, tehnologije in izkušenj na področjih, ki vključujejo okoljske standarde in modele, usposabljanje in izobraževanje;

(f) okoljsko izobraževanje in usposabljanje, ki bolj vključuje državljane; in

(g) tehnična pomoč in skupni regionalni raziskovalni programi.

Člen 29

Varstvo potrošnikov

Sodelovanje na tem področju želi doseči, da bi bili programi varstva potrošnikov v pogodbenicah primerljivi, in v čim večji meri zajema:

(a) usklajevanje potrošniške zakonodaje, da bi se izognili trgovinskm oviram;

(b) vzpostavljanje in razvijanje vzajemnih informacijskih sistemov za nevarno blago in medsebojno povezovanje teh sistemov (sistemi zgodnjega opozarjanja);

(c) izmenjave informacij in izvedencev ter spodbujanje sodelovanja med potrošniškimi subjekti pogodbenic; in

(d) organizacijo projektov za usposabljanje in tehnično pomoč.

Člen 30

Varstvo podatkov

1. Pogodbenici soglašata, da bosta sodelovali pri varstvu osebnih podatkov, da bi izboljšali raven varstva in se izognili oviram v trgovini, pri kateri so potrebni prenosi osebnih podatkov.

2. Sodelovanje na področju varstva osebnih podatkov lahko vključuje tehnično pomoč v obliki izmenjave informacij in izvedencev ter vzpostavljanje skupnih programov in projektov.

Člen 31

Makroekonomski dialog

1. Pogodbenici spodbujata izmenjave informacij o svojih makroekonomskih politikah in trendih ter izmenjave izkušenj v zvezi z usklajevanjem makroekonomskih politik v okviru regionalnega povezovanja.

2. Za dosego tega cilja pogodbenici poglabljata dialog med svojimi organi o makroekonomskih zadevah, da bi izmenjali zamisli in mnenja o vprašanjih, kot so:

(a) makroekonomska stabilizacija;

(b) konsolidacija javnih financ;

(c) davčna politika;

(d) monetarna politika;

(e) finančna politika in ureditev;

(f) finančno povezovanje in odpiranje kapitalskega računa;

(g) tečajna politika;

(h) mednarodna finančna arhitektura in reforma mednarodnega monetarnega sistema; in

(i) usklajevanje makroekonomske politike.

3. Metode za izvajanje takega sodelovanja vključujejo:

(a) sestanke med makroekonomskimi organi;

(b) organizacijo seminarjev in konferenc;

(c) zagotavljanje priložnosti za usposabljanje, kjer je povpraševanje po njem; in

(d) pripravo študij o vprašanjih v skupnem interesu.

Člen 32

Pravice iz intelektualne lastnine

1. Pogodbenici se dogovorita, da bosta v skladu s svojimi sposobnostmi sodelovali pri zadevah, povezanih z izvajanjem, spodbujanjem, razširjanjem, racionalizacijo, upravljanjem, usklajevanjem, varstvom in učinkovito uporabo pravic iz intelektualne lastnine, pri preprečevanju zlorab takih pravic, v boju proti ponarejanju in piratstvu ter ustanavljanju in krepitvi nacionalnih organizacij za nadzor in zaščito takih pravic.

2. Tehnično sodelovanje se lahko osredotoči na eno ali več spodaj navedenih dejavnosti:

(a) zakonodajne nasvete: komentarje o osnutkih zakonov, povezanih s splošnimi določbami in temeljnimi načeli mednarodnih konvencij, naštetih v členu 170, avtorskimi in sorodnimi pravicami, blagovnimi znamkami, geografskimi označbami, tradicionalnimi izrazi ali dodatnimi omembe kakovosti, industrijskim oblikovanjem, patenti, topografijami tiskanih vezij, zaščito nerazkritih informacij, nadzorom nad protikonkurenčnimi praksami v licenčnih pogodbah, izvrševanjem in drugimi zadevami, povezanimi z zaščito pravic intelektualne lastnine;

(b) nasvete o načinih organiziranja upravne infrastrukture, kot so patentni uradi in združenja za izkoriščanje avtorskih pravic;

(c) usposabljanje na področju upravljanja pravic intelektualne lastnine in tehnik upravljanja;

(d) posebno usposabljanje za sodnike ter carinske in policijske uradnike za zagotavljanje učinkovitejšega kazenskega pregona; in

(e) dejavnosti ozaveščanja za zasebni sektor in civilno družbo.

Člen 33

Javna naročila

Namen sodelovanja med pogodbenicama na tem področju je zagotavljanje tehnične pomoči v zadevah, povezanih z javnimi naročili, pri čemer se posebna pozornost posveti občinski ravni.

Člen 34

Sodelovanje na področju turizma

1. Pogodbenici spodbujata vzajemno sodelovanje pri razvijanju turizma.

2. Takšno sodelovanje se osredotoča na:

(a) projekte za ustvarjanje in utrjevanje turističnih proizvodov in storitev v skupnem interesu ali tistih, ki so privlačni za druge trge v skupnem interesu;

(b) utrjevanje dolgoročnih turističnih tokov;

(c) krepitev poti za pospeševanje turizma;

(d) usposabljanje in izobraževanje na področju turizma;

(e) tehnično pomoč in pilotske projekte za razvijanje turizma za posebne interese;

(f) izmenjave informacij o pospeševanju turizma, celostnem načrtovanju turističnih destinacij in kakovosti storitev; in

(g) rabo instrumentov za pospeševanje razvoja turizma na lokalni ravni.

Člen 35

Sodelovanje na področju rudarstva

Pogodbenici se zavežeta, da bosta spodbujali sodelovanje na področju rudarstva, predvsem prek sporazumov za:

(a) pospeševanje izmenjave informacij in izkušenj za uporabo čistih tehnologij v rudarskih proizvodnih procesih;

(b) spodbujanje skupnih prizadevanj za razvijanje znanstvenih in tehnoloških pobud na področju rudarstva.

NASLOV II

ZNANOST, TEHNOLOGIJA IN INFORMACIJSKA DRUŽBA

Člen 36

Sodelovanje na področju znanosti in tehnologije

1. Cilj sodelovanja na področju znanosti in tehnologije, ki poteka v skupnem interesu pogodbenic in v skladu z njunimi politikami, predvsem v zvezi s pravili za rabo intelektualne lastnine, ki izvira iz raziskav, je:

(a) dialog o politikah in izmenjave znanstvenih in tehnoloških informacij ter izkušenj na regionalni ravni, predvsem v zvezi s politikami in programi;

(b) spodbujanje trajnih odnosov med znanstvenimi skupnostmi pogodbenic; in

(c) krepitev dejavnosti, ki spodbujajo povezave ter prenose inovacij in tehnologij med evropskimi in čilskimi partnerji.

2. Poseben poudarek je na krepitvi človeškega potenciala kot resnične dolgoročne osnove znanstvene in tehnološke odličnosti in ustvarjanju trajnih vezi med znanstvenimi in tehnološkimi skupnostmi tako na državnih kot na regionalnih ravneh.

3. Spodbujajo se naslednje oblike sodelovanja:

(a) skupni raziskovalni projekti na področjih v skupnem interesu z dejavno udeležbo podjetij, kjer je primerno;

(b) izmenjave znanstvenikov za pospeševanje priprave projektov, zahtevno usposabljanje in raziskave;

(c) skupni znanstveni sestanki za krepitev izmenjave informacij in medsebojno delovanje ter za prepoznavanje področij za skupne raziskave;

(d) spodbujanje dejavnosti, povezanih z naprednimi znanstvenimi in tehnološkimi študijami, ki prispevajo k dolgoročnemu razvoju pogodbenic; in

(e) razvoj vezi med javnimi in zasebnimi sektorji.

4. Poleg tega se spodbuja vrednotenje skupnega dela in razširjanje rezultatov.

5. V to sodelovanje se na ustrezen način vključujejo visokošolske ustanove, raziskovalni centri in produktivni sektorji, vključno z malimi in srednjimi podjetji, na obeh straneh.

6. Pogodbenici spodbujata udeležbo svojih subjektov v znanstvenih in tehnoloških programih v prizadevanju za vzajemno koristno znanstveno odličnost in v skladu s svojimi določbami, ki urejajo udeležbo pravnih oseb iz tretjih držav.

Člen 37

Informacijska družba, informacijska tehnologija in telekomunikacije

1. Informacijska tehnologija in komunikacije so ključni sektorji v sodobni družbi in so bistvenega pomena za gospodarski in socialni razvoj ter gladek prehod v informacijsko družbo.

2. Cilj sodelovanja na tem področju je predvsem pospeševanje:

(a) dialoga o različnih vprašanjih informacijske družbe, vključno s spodbujanjem in spremljanjem nastajanja informacijske družbe;

(b) sodelovanja o regulativnih in političnih vidikih telekomunikacij;

(c) izmenjave informacij o standardih, ugotavljanju skladnosti in homologiranju;

(d) razširjanja novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij;

(e) skupnih raziskovalnih projektov o informacijskih in komunikacijskih tehnologijah ter pilotskih projektov na področju programov informacijske družbe;

(f) izmenjave in usposabljanja strokovnjakov, predvsem mladih profesionalcev; in

(g) izmenjave in razširjanja izkušenj iz vladnih pobud, pri katerih se v njihovih odnosih z družbo uporabljajo informacijske tehnologije.

NASLOV III

KULTURA, IZOBRAŽEVANJE IN AVDIOVIZUALNO PODROČJE

Člen 38

Izobraževanje in usposabljanje

1. Pogodbenici v okviru svojih pristojnosti znatno podpirata predšolsko, osnovno, srednje in višje izobraževanje, poklicno usposabljanje in vseživljenjsko učenje. Na teh področjih se posebna pozornost posveča dostopu do izobraževanja za občutljive družbene skupine, kot so invalidi, etnične manjšine in zelo revni.

2. Posebna pozornost se posveti decentraliziranim programom, ki ustvarjajo trajne vezi med specializiranimi organi pogodbenic in spodbujajo združevanje ter izmenjavo izkušenj in tehničnih sredstev kot tudi mobilnost študentov.

Člen 39

Sodelovanje na avdiovizualnem področju

Pogodbenici se dogovorita, da bosta spodbujali sodelovanje na tem področju, predvsem prek programov usposabljanja v avdiovizualnem sektorju in sredstvih komunikacije, vključno z dejavnostmi koprodukcije, usposabljanja, razvoja in distribucije.

Člen 40

Izmenjava informacij in kulturno sodelovanje

1. Glede na zelo tesne kulturne vezi med pogodbenicama je treba izboljšati sodelovanje na tem področju, vključno z informacijskimi in medijskimi stiki.

2. Namen tega člena je spodbujati izmenjavo informacij in kulturno sodelovanje med pogodbenicama, pri čemer se upošteva dvostranske projekte z državami članicami.

3. Posebna pozornost se posveti spodbujanju skupnih dejavnosti na različnih področjih, vključno s tiskom, kinematografijo in televizijo, ter spodbujanju programov izmenjav za mlade.

4. To sodelovanje med drugim lahko vključuje naslednja področja:

(a) vzajemni informacijski programi;

(b) prevajanje literarnih del;

(c) ohranjanje in obnavljanje nacionalne dediščine;

(d) usposabljanje;

(e) kulturni dogodki;

(f) spodbujanje lokalne kulture;

(g) kulturno upravljanje in produkcija; in

(h) druga področja.

NASLOV IV

JAVNA UPRAVA IN MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

Člen 41

Javna uprava

1. Cilj sodelovanja na tem področju je posodobiti in decentralizirati javno upravo in zajeti splošno organizacijsko učinkovitost ter zakonodajni in institucionalni okvir, pri čemer se spoznanja črpajo iz najboljših praks pogodbenic.

2. Takšno sodelovanje lahko vključuje naslednje vrste programov:

(a) posodabljanje državne in javne uprave;

(b) decentralizacija in krepitev regionalne in lokalne uprave;

(c) krepitev civilne družbe in njeno vključevanje v proces oblikovanja javnih politik;

(d) ustvarjanje delovnih mest in programi poklicnega usposabljanja;

(e) upravljanje storitev socialnega skrbstva in upravni projekti;

(f) razvojni projekti, stanovanjska politika podeželja ali projekti upravljanja zemljišč;

(g) programi zdravstvenega varstva in osnovnega izobraževanja;

(h) podpora civilni družbi in civilnim pobudam;

(i) katere koli druge programe in projekte, ki pomagajo v boju proti revščini z ustvarjanjem poslovnih in zaposlitvenih priložnosti; in

(j) spodbujanje kulture in njenih različnih izrazov ter krepitev kulturnih identitet.

3. Sredstva sodelovanja na tem področju so:

(a) tehnična pomoč čilskim organom za oblikovanje politike in izvršilnim organom, vključno s sestanki med uslužbenci evropskih institucij in uslužbenci institucij čila;

(b) redne izmenjave informacij v vseh ustreznih oblikah, vključno z uporabo računalniških mrež; na vseh področjih, kjer se izmenjujejo podatki, se zagotovi varstvo osebnih podatkov;

(c) prenašanje znanja in izkušenj;

(d) predhodne študije in izvajanje skupnih projektov s primerljivim finančnim vložkom; in

(e) usposabljanje in organizacijska podpora.

Člen 42

Medinstitucionalno sodelovanje

1. Namen medinstitucionalnega sodelovanja med pogodbenicama je spodbujati tesnejše sodelovanje med njunimi institucijami.

2. V ta namen del III tega sporazuma spodbuja redne sestanke med temi institucijami; sodelovanje je tako široko, kot je le mogoče, in vključuje:

(a) ukrepe za spodbujanje rednih izmenjav informacij, vključno s skupnim razvijanjem računalniških komunikacijskih mrež;

(b) nasvete in usposabljanje; in

(c) prenašanje znanja in izkušenj.

3. Pogodbenici lahko po skupnem dogovoru vključita druga, dodatna področja delovanja.

NASLOV V

SODELOVANJE NA SOCIALNEM PODROČJU

Člen 43

Socialni dialog

Pogodbenici se zavezujeta, da:

(a) bosta spodbujali udeležbo socialnih partnerjev v zvezi z življenjskimi pogoji in vključevanjem v družbo;

(b) bosta posebno pozornost posvetili potrebi po odpravljanju diskriminacije pri obravnavi državljanov ene pogodbenice, ki zakonito prebivajo na ozemlju druge pogodbenice.

Člen 44

Sodelovanje na socialnem področju

1. Pogodbenici se zavedata pomembnosti socialnega razvoja, ki mora potekati skladno z gospodarskim. Prednost dajeta ustvarjanju delovnih mest in spoštovanju temeljnih socialnih pravic, predvsem z uveljavljanjem ustreznih konvencij Mednarodne organizacije dela, ki zajemajo vprašanja, kot so svoboda združevanja, pravica do kolektivnih pogajanj in do nerazlikovanja, odprava prisilnega dela in dela otrok ter enakopravno obravnavanje moških in žensk.

2. Sodelovanje lahko zajema vsa področja v interesu pogodbenic.

3. Ukrepi se lahko usklajujejo z ukrepi držav članic in ustreznih mednarodnih organizacij.

4. Pogodbenici dajeta prednost ukrepom za:

(a) spodbujanje razvoja človeških virov pri ljudeh, omejevanje revščine in boj proti socialni izključenosti s pripravo inovativnih in ponovljivih projektov, ki vključujejo občutljive in marginalizirane socialne sektorje. Posebna pozornost se posveti družinam z nizkimi dohodki in invalidom;

(b) spodbujanje vloge žensk v procesu gospodarskega in socialnega razvoja ter pospeševanje posebnih programov za mlade;

(c) razvijanje in posodabljanje delovnih razmerij, delovnih pogojev, socialnega varstva in varstva zaposlitve;

(d) izboljšanje oblikovanja in upravljanja socialnih politik, vključno s socialnimi stanovanji, in boljši dostop upravičencev;

(e) razvijanje učinkovitega in pravičnega zdravstvenega sistema temelječega na načelu solidarnosti;

(f) spodbujanje poklicnega usposabljanja in razvijanje človeških virov;

(g) spodbujanje projektov in programov, ki ustvarjajo priložnosti za zaposlovanje v mikro, malih in srednjih podjetjih;

(h) spodbujanje programov upravljanja zemljišč, pri čemer se posebna pozornost posveti socialno in okoljsko bolj občutljivim področjem;

(i) krepitev pobud, ki prispevajo k socialnemu dialogu in doseganju soglasja; in

(j) krepitev spoštovanja človekovih pravic, demokracije in udeležbe državljanov.

Člen 45

Sodelovanje na področju spolov

1. Sodelovanje prispeva h krepitvi politik in programov, ki izboljšujejo, jamčijo in širijo enako udeležbo moških in žensk v vseh sektorjih političnega, gospodarskega, družbenega in kulturnega življenja. Sodelovanje prispeva k lažjemu dostopu žensk do vseh potrebnih sredstev za polno uresničevanje njihovih temeljnih pravic.

2. Sodelovanje zlasti spodbuja ustvarjanje ustreznega okvira za:

(a) zagotavljanje, da se vprašanja spola lahko upoštevajo na vseh ravneh in vseh področjih sodelovanja, vključno z makroekonomsko politiko, strategijo in razvojnimi dejavnostmi; in

(b) pospeševanje sprejemanja pozitivnih ukrepov v korist žensk.

NASLOV VI

DRUGA PODROČJA SODELOVANJA

Člen 46

Sodelovanje na področju ilegalnih migracij

1. Skupnost in Čile soglašata glede sodelovanja, da bi preprečila in nadzorovala ilegalne migracije. V ta namen:

(a) se Čile strinja, da bo ponovno sprejel vse svoje državljane, ki se ilegalno nahajajo na ozemlju držav članice, na predlog države članice in brez nadaljnjih formalnosti;

(b) se vsaka država članica strinja, da bo ponovno sprejela vse svoje državljane, kot so opredeljeni v Skupnosti, ki se ilegalno nahajajo na ozemlju Čila, na predlog Čila in brez nadaljnjih formalnosti.

2. Države članice in Čile bodo svojim državljanom zagotovile tudi ustrezne osebne dokumente v te namene.

3. Pogodbenici se dogovorita, da bosta na predlog katere koli sklenili medsebojni sporazum, ki bo urejal posebne obveznosti Čila in držav članic glede ponovnega sprejema, vključno z obveznostjo ponovnega sprejema državljanov drugih držav in oseb brez državljanstva.

4. Do sklenitve sporazuma s Skupnostjo, omenjenega v odstavku 3, se Čile strinja, da bo na predlog katere koli države članice sklenil dvostranske sporazume z njimi, ki bodo urejali posebne obveznosti ponovnega sprejema med Čilom in državo članico, vključno z obveznostjo ponovnega sprejema državljanov drugih držav in oseb brez državljanstva.

5. Pridružitveni svet preuči, s katerimi drugimi skupnimi prizadevanji bi bilo mogoče preprečevati in nadzorovati nezakonito priseljevanje.

Člen 47

Sodelovanje na področju prepovedanih drog in boja proti organiziranemu kriminalu

1. V okviru svojih pristojnosti se pogodbenici zavežeta, da bosta uskladili in povečali svoja prizadevanja za preprečevanje in omejevanje nezakonite proizvodnje, trgovine in uživanja prepovedanih drog ter pranja dobička iz nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami ter za boj proti organiziranemu kriminalu prek posredništva mednarodnih organizacij in organov.

2. Pogodbenici na tem področju izvajata zlasti:

(a) projekte za zdravljenje in rehabilitacijo odvisnikov od prepovedanih drog ter njihovo vračanje v družine, družbeno življenje in službo;

(b) skupne programe usposabljanja, povezane s preprečevanjem uživanja in trgovanja s prepovedanimi drogami in psihotropnimi snovmi ter z njimi povezanih kaznivih dejanj;

(c) skupne študije in raziskovalne programe, pri čemer uporabljata metodologije in kazalce, ki jih uporabljajo Evropski center za spremljanje prepovedanih drog in odvisnosti od njih, Interameriški observatorij za prepovedane droge pri Organizaciji ameriških držav in druge mednarodne in nacionalne organizacije;

(d) ukrepe in akcije sodelovanja, katerih cilj je omejiti oskrbo s prepovedanimi drogami in psihotropnimi snovmi, kot del mednarodnih konvencij in pogodb o teh zadevah, ki sta jih pogodbenici tega sporazuma podpisali in ratificirali;

(e) izmenjave informacij o politikah, programih, dejavnostih in zakonodaji, povezanih s proizvodnjo, prometom in uživanjem prepovedanih drog in psihotropnih snovi;

(f) izmenjave ustreznih informacij in sprejemanje ustreznih meril za boj proti pranju denarja, primerljivih s tistimi, ki so jih sprejele Evropska unija in mednarodni organi, ki delujejo na tem področju, na primer Projektna skupina za finančno ukrepanje na področju pranja denarja; in

(g) ukrepe za preprečevanje zlorabe predhodnih sestavin in kemičnih snovi, potrebne za nedovoljeno proizvodnjo prepovedanih drog in psihotropnih snovi, enakovredne tistim, ki so jih sprejele Evropska skupnost in mednarodne organizacije v skladu s Sporazumom med Republiko Čile in Evropsko skupnostjo o preprečevanju zlorabe predhodnih sestavin in kemičnih snovi, ki se pogosto uporabljajo pri nedovoljeni proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi, z dne 24. novembra 1998.

NASLOV VII

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 48

Udeležba civilne družbe v sodelovanju

Pogodbenici se zavedata dopolnilne vloge in potencialnega prispevka civilne družbe (družbenih sogovornikov in nevladnih organizacij) v procesu sodelovanja. V ta namen, ob upoštevanju pravnih in upravnih določb vsake pogodbenice, akterji civilne družbe lahko:

(a) prejemajo informacije in se udeležujejo posvetovanj o politikah in strategijah sodelovanja, vključno s strateškimi prednostmi, predvsem na področjih ki se na njih nanašajo ali nanje neposredno vplivajo;

(b) prejemajo finančna sredstva, če to dovoljuje notranje pravo vsake pogodbenice; in

(c) sodelujejo pri izvajanju projektov in programov sodelovanja na področjih, ki se na njih nanašajo.

Člen 49

Regionalno sodelovanje in regionalno povezovanje

1. Pogodbenici bi morali uporabljati vse obstoječe instrumente sodelovanja za spodbujanje dejavnosti, katerih cilj je razvijanje dejavnega in vzajemnega sodelovanja med pogodbenicama in Mercado Común del Sur (Mercosur) kot celoto.

2. Takšno sodelovanje je pomemben element podpore Skupnosti za spodbujanje regionalnega povezovanja med državami Južnega stožca Latinske Amerike.

3. Prednost imajo dejavnosti usmerjene v:

(a) pospeševanje trgovine in investicij v regiji;

(b) razvijanje regionalnega sodelovanja na področju okolja;

(c) spodbujanje razvoja komunikacijske infrastrukture za gospodarski razvoj regije; in

(d) razvijanje regionalnega sodelovanja na področju ribištva.

4. Pogodbenici tudi tesneje sodelujeta na področju regionalnega razvoja in načrtovanja rabe prostora.

5. V ta namen lahko:

(a) izvajata skupne dejavnosti z regionalnimi in lokalnimi organi na področju gospodarskega razvoja; in

(b) vzpostavljata mehanizme za izmenjavo informacij ter znanja in izkušenj.

Člen 50

Tristransko in medregionalno sodelovanje

1. Pogodbenici se zavedata vrednosti mednarodnega sodelovanja za pospeševanje procesa uravnoteženega in trajnostnega razvoja in se strinjata, da bosta spodbujali tristranske programe sodelovanja in programe s tretjimi državami na področjih v skupnem interesu.

2. To sodelovanje se lahko uporabi tudi za medregionalno sodelovanje v skladu s prednostmi držav članic in drugih držav Latinske Amerike in Karibov.

Člen 51

Evolutivna klavzula

V okviru pristojnosti pogodbenic se nobena priložnost za sodelovanje ne izloči vnaprej in pogodbenici lahko skupaj s Pridružitvenim odborom preučita praktične možnosti za sodelovanje v skupnem interesu.

Člen 52

Sodelovanje v okviru pridružitvenega razmerja

1. Sodelovanje med pogodbenicama naj bi prispevalo k uresničevanju splošnih ciljev iz dela III prek prepoznavanja in razvijanja inovativnih programov sodelovanja, ki lahko zagotovijo dodano vrednost njunemu novemu razmerju kot pridruženim partnericam.

2. Spodbuja se udeležba vsake pogodbenice kot pridružene partnerice v okvirnih programih, posebnih programih in drugih dejavnostih druge pogodbenice, če to dovoljujejo notranja pravila vsake izmed njih, ki urejajo dostop do programov in dejavnosti.

3. Pridružitveni svet lahko daje tudi ustrezna priporočila v ta namen.

Člen 53

Sredstva

1. Da bi prispevali k uresničevanju ciljev sodelovanja, določenih v tem sporazumu, se pogodbenici zavežeta, da bosta v okviru svojih zmožnosti in po svojih poteh zagotovili ustrezna sredstva, vključno s finančnimi.

2. Pogodbenici sprejmeta vse ustrezne ukrepe za pospeševanje in olajšanje dejavnosti Evropske investicijske banke v Čilu v skladu s svojimi postopki in merili financiranja ter s svojimi zakoni in drugimi predpisi in brez poseganja v pooblastila svojih pristojnih organov.

Člen 54

Posebne naloge Pridružitvenega odbora v zvezi s sodelovanjem

1. Pri opravljanju nalog, ki so mu naložene v delu III, je Pridružitveni odbor sestavljen iz predstavnikov Skupnosti in Čila odgovornih za zadeve, povezane s sodelovanjem, običajno na ravni višjih državnih uradnikov.

2. Ne glede na določbe člena 6 ima Pridružitveni odbor predvsem naslednje naloge:

(a) pomagati Pridružitvenemu svetu pri opravljanju njegovih nalog, zlasti glede zadev, povezanih s sodelovanjem;

(b) nadzirati izvajanje okvira sodelovanja, dogovorjenega med pogodbenicama;

(c) pripravljati predloge o strateškem sodelovanju med pogodbenicama, ki služijo za določanje dolgoročnih ciljev, strateških prednosti in posebnih področij delovanja, o večletnih okvirnih programih, ki vsebujejo opis sektorskih prednosti, posebnih ciljev, pričakovanih rezultatov in okvirnih zneskov ter letnih akcijskih programov; in

(d) redno poročati Pridružitvenemu svetu o uporabi in izpolnjevanju ciljev in zadev iz dela III.

DEL IV

TRGOVINSKE ZADEVE IN S TRGOVINO POVEZANE ZADEVE

NASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 55

Cilji

Cilji tega dela so:

(a) postopna in vzajemna liberalizacija blagovne menjave v skladu s členom XXIV Splošnega sporazuma o carinah in trgovini 1994 ("GATT 1994");

(b) olajševanje blagovne menjave, med drugim s pomočjo dogovorjenih določb v zvezi s carinami in povezanimi zadevami, standardi, tehničnimi predpisi in postopki za ugotavljanje skladnosti, sanitarnimi in fitosanitarnimi ukrepi ter trgovino z vini in žganimi ter aromatiziranimi pijačami;

(c) vzajemna liberalizacija trgovine s storitvami v skladu s členom V Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami ("GATS");

(d) izboljšanje investicijskega okolja in zlasti pogojev za ustanavljanje med pogodbenicama na podlagi načela nediskriminacije;

(e) liberalizacija tekočih plačil in pretokov kapitala v skladu z obvezami, sprejetimi v okviru mednarodnih finančnih institucij in ob upoštevanju denarne stabilnosti vsake pogodbenice;

(f) učinkovito in vzajemno odpiranje trgov za vladna naročila pogodbenic;

(g) ustrezna in učinkovita zaščita pravic intelektualne lastnine v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi;

(h) vzpostavitev učinkovitih mehanizmov sodelovanja na področju konkurence; in

(i) vzpostavitev učinkovitega mehanizma za reševanje sporov.

Člen 56

Carinske unije in območja proste trgovine

1. Sporazum v ničemer ne preprečuje ohranjanja ali ustanavljanja carinskih unij, območij proste trgovine ali drugih dogovorov med katero od pogodbenic in tretjimi državami, pod pogojem, da ne spreminjajo pravic in obveznosti, predvidenih v tem sporazumu.

2. Na zahtevo pogodbenice v okviru Pridružitvenega odbora potekajo posvetovanja med pogodbenicama o sporazumih o ustanovitvi ali prilagajanju carinskih unij ali območij proste trgovine in, kjer se zahteva, o drugih pomembnih zadevah, povezanih s trgovinskimi politikami pogodbenic do tretjih držav. Zlasti v primeru pridružitve se opravijo posvetovanja, da se zagotovi upoštevanje skupnih interesov pogodbenic.

NASLOV II

PROSTI PRETOK BLAGA

Člen 57

Cilj

Pogodbenici postopno in vzajemno liberalizirata blagovno menjavo v prehodnem obdobju, ki začne teči ob začetku veljavnosti tega sporazuma, v skladu z določbami tega sporazuma in členom XXIV GATT 1994.

POGLAVJE I

ODPRAVA CARIN

Oddelek 1

Skupne določbe

Člen 58

Področje uporabe

1. Določbe tega poglavja v zvezi z odpravo carin se uporabljajo za izdelke s poreklom iz ene pogodbenice, ki se izvažajo v drugo. Za namene tega poglavja "s poreklom" pomeni izpolnjevanje pravil o poreklu, določenih v Prilogi III.

2. Določbe tega poglavja v zvezi z odpravo carin pri izvozu se uporabljajo za vse blago, izvoženo iz ene pogodbenice v drugo pogodbenico.

Člen 59

Carina

Carina vključuje kakršno koli dajatev, ki se naloži v zvezi z uvozom ali izvozom blaga, vključno z vsemi oblikami dodatnih davkov ali dodatnih dajatev v zvezi s takšnim uvozom ali izvozom, vendar ne vključuje:

(a) notranjih davkov ali notranjih dajatev, ki se naložijo v skladu s členom 77;

(b) protidampinških ali izravnalnih dajatev, ki se uporabljajo v skladu s členom 78;

(c) pristojbin ali drugih dajatev, ki se naložijo v skladu s členom 63.

Člen 60

Odprava carin

1. Carine pri uvozu med pogodbenicama se odpravijo v skladu z določbami členov 64 do 72.

2. Carine pri izvozu med pogodbenicama se odpravijo od datuma začetka veljavnosti tega sporazuma.

3. Za vsak izdelek je osnovna carina, na katero se izvedejo zaporedna znižanja v skladu s členi 64 do 72, tista, ki je določena v Časovnem razporedu odprave carin vsake pogodbenice, navedenem v prilogah I oziroma II.

4. Če pogodbenica zniža svojo veljavno stopnjo carin, ki se uporabljajo za države z največjimi ugodnostmi, po začetku veljavnosti tega sporazuma in pred koncem prehodnega obdobja, se Časovni razpored za odpravo carin navedene pogodbenice uporabi za znižane stopnje.

5. Vsaka pogodbenica izjavlja, da je pripravljena znižati svoje carine hitreje, kot je predvideno v členih 64 do 72, ali drugače izboljšati pogoje dostopa po takšnih členih, če to omogočata njen splošni gospodarski položaj in položaj zadevnega gospodarskega sektorja. Sklep Pridružitvenega sveta, da se pospeši odprava carin ali se drugače izboljšajo pogoji dostopa, nadomesti pogoje, določene v členih 64 do 72 za zadevni izdelek.

Člen 61

Mirovanje

1. Od datuma začetka veljavnosti tega sporazuma se v trgovini med pogodbenicama ne uvede nobenih novih carin in se ne zviša tistih, ki se že uporabljajo.

2. Ne glede na odstavek 1 lahko Čile ohrani svoj sistem cenovnih pasov, določen v členu 12 Zakona 18,525, ali nasledstveni sistem za izdelke, ki jih zajema navedeni zakon, pod pogojem, da se uporablja skladno s pravicami in obveznostmi Čila po Sporazumu WTO in na način, ki ne zagotavlja ugodnejše obravnave uvoza katere koli tretje države, vključno z državami, s katerimi je Čile sklenil ali bo v prihodnosti sklenil sporazum, uradno obveščen po členu XXIV GATT 1994.

Člen 62

Uvrščanje blaga

Uvrščanje blaga v trgovini med pogodbenicama je takšno, kot je določeno v tarifni nomenklaturi pogodbenic v skladu s harmoniziranim sistemom poimenovanj in šifrskih oznak blaga ("HS").

Člen 63

Pristojbine in druge dajatve

Pristojbine in druge dajatve, omenjene v členu 59, se pri zneskih omejijo na približne stroške opravljenih storitev in ne predstavljajo posredne zaščite domačih izdelkov ali obdavčenja uvoza ali izvoza iz fiskalnih razlogov. Temeljijo na posebnih stopnjah, ki ustrezajo realni vrednosti opravljene storitve.

Oddelek 2

Odprava carin

Pododdelek 2.1

Industrijski izdelki

Člen 64

Področje uporabe

Ta pododdelek se uporablja za izdelke iz poglavij 25 do 97 HS, ki jih ne zajemajo kmetijski in predelani kmetijski proizvodi, kot so opredeljeni v členu 70.

Člen 65

Carine pri industrijskem uvozu s poreklom iz Čila

Carine pri uvozu v Skupnost industrijskih izdelkov s poreklom iz Čila, naštetih v Prilogi I (Časovni razpored odprave carin Skupnosti) v kategoriji "Leto 0" in "Leto 3", se odpravijo v skladu z naslednjim časovnim razporedom, tako da se te carine popolnoma odpravijo do začetka veljavnosti Sporazuma oziroma 1. januarja 2006:

Odstotki letnih tarifnih znižanj

Kategorija | Začetek veljavnosti | 1.1.04 | 1.1.05 | 1.1.06 |

Leto 0 | 100 % | | | |

Leto 3 | 25 % | 50 % | 75 % | 100 % |

Člen 66

Carine pri industrijskem uvozu s poreklom iz Skupnosti

Carine pri uvozu v Čile industrijskih izdelkov s poreklom iz Skupnosti, naštetih v Prilogi II (Časovni razpored odprave carin Čila) v kategoriji "Leto 0", "Leto 5" in "Leto 7", se odpravijo v skladu z naslednjim časovnim razporedom, tako da se te carine popolnoma odpravijo do začetka veljavnosti Sporazuma, 1. januarja 2008 oziroma 1. januarja 2010:

Odstotki letnih tarifnih znižanj

Kategorija | Začetek veljavnosti | 1.1.04 | 1.1.05 | 1.1.06 | 1.1.07 | 1.1.08 | 1.1.09 | 1.1.10 |

Leto 0 | 100 % | | | | | | | |

Leto 5 | 16,7 % | 33,3 % | 50 % | 66,7 % | 83,3 % | 100 % | | |

Leto 7 | 12,5 % | 25 % | 37,5 % | 50 % | 62,5 % | 75 % | 87,5 % | 100 % |

Pododdelek 2.2

Ribji in ribiški proizvodi

Člen 67

Področje uporabe

Ta pododdelek se uporablja za ribje in ribiške proizvode, ki jih zajemajo poglavje 3 HS, številki HS 1604 in 1605, podštevilki HS 051191 in 230120 ter številka HS ex190220 [2].

Člen 68

Carine pri uvozu ribjih in ribiških proizvodov s poreklom iz Čila

1. Carine pri uvozu v Skupnost ribjih in ribiških proizvodov s poreklom iz Čila, naštetih v Prilogi I v kategoriji "Leto 0", "Leto 4", "Leto 7" in "Leto 10", se odpravijo v skladu z naslednjim časovnim razporedom, tako da se te carine popolnoma odpravijo do začetka veljavnosti Sporazuma, 1. januarja 2007. 1. januarja 2010 oziroma 1. januarja 2013:

Odstotki letnih tarifnih znižanj

Kategorija | Začetek veljavnosti | 1.1.04 | 1.1.05 | 1.1.06 | 1.1.07 | 1.1.08 | 1.1.09 | 1.1.10 | 1.1.11 | 1.1.12 | 1.1.13 |

Leto 0 | 100 % | | | | | | | | | | |

Leto 4 | 20 % | 40 % | 60 % | 80 % | 100 % | | | | | | |

Leto 7 | 12,5 % | 25 % | 37,5 % | 50 % | 62,5 % | 75 % | 87,5 % | 100 % | | | |

Leto 10 | 9 % | 18 % | 27 % | 36 % | 45 % | 54 % | 63 % | 72 % | 81 % | 90 % | 100 % |

2. Tarifne kvote pri uvozu v Skupnost nekaterih ribjih in ribiških proizvodov s poreklom iz Čila, naštetih v Prilogi I v kategoriji "TK", se uporabljajo od začetka veljavnosti tega sporazuma v skladu s pogoji, omenjenimi v navedeni prilogi. Te kvote se upravljajo po sistemu prvi prispe, prvi dobi.

Člen 69

Carine pri uvozu ribjih in ribiških proizvodov s poreklom iz Skupnosti

1. Carine pri uvozu v Čile ribjih in ribiških proizvodov s poreklom iz Skupnosti, naštetih v Prilogi II v kategoriji "Leto 0" se odpravijo ob začetku veljavnosti tega sporazuma.

2. Tarifne kvote pri uvozu v Čile nekaterih ribjih in ribiških proizvodov s poreklom iz Skupnosti, naštetih v Prilogi II v kategoriji "TK", se uporabljajo od začetka veljavnosti tega sporazuma v skladu s pogoji, omenjenimi v navedeni prilogi. Te kvote se upravljajo po sistemu prvi prispe, prvi dobi.

Pododdelek 2.3

Kmetijski in predelani kmetijski proizvodi

Člen 70

Področje uporabe

Ta pododdelek se uporablja za kmetijske in predelane kmetijske proizvode, ki jih zajema Priloga I k Sporazumu WTO o kmetijstvu.

Člen 71

Carine pri uvozu kmetijskih in predelanih kmetijskih proizvodov s poreklom iz Čila

1. Carine pri uvozu v Skupnost kmetijskih in predelanih kmetijskih proizvodov s poreklom iz Čila, naštetih v Prilogi I v kategoriji "Leto 0", "Leto 4", "Leto 7" in "Leto 10", se odpravijo v skladu z naslednjim časovnim razporedom, tako da se te carine popolnoma odpravijo do začetka veljavnosti Sporazuma, 1. januarja 2007. 1. januarja 2010 oziroma 1. januarja 2013:

Odstotki letnih tarifnih znižanj

Kategorija | Začetek veljavnosti | 1.1.04 | 1.1.05 | 1.1.06 | 1.1.07 | 1.1.08 | 1.1.09 | 1.1.10 | 1.1.11 | 1.1.12 | 1.1.13 |

Leto 0 | 100 % | | | | | | | | | | |

Leto 4 | 20 % | 40 % | 60 % | 80 % | 100 % | | | | | | |

Leto 7 | 12,5 % | 25 % | 37,5 % | 50 % | 62,5 % | 75 % | 87,5 % | 100 % | | | |

Leto 10 | 9 % | 18 % | 27 % | 36 % | 45 % | 54 % | 63 % | 72 % | 81 % | 90 % | 100 % |

2. Za kmetijske proizvode s poreklom iz Čila, ki so zajeti v poglavjih 7 in 8 ter številkah 20.09 in 22.04.30 kombinirane nomenklature in ki so našteti v Prilogi I v kategoriji "EP", za katere Skupna carinska tarifa predvideva uporabo carin ad valorem in posebne carine, tarifna odprava velja le za carino ad valorem.

3. Za kmetijske in predelane kmetijske proizvode s poreklom iz Čila, ki so našteti v Prilogi I v kategoriji "SF", za katere Skupna carinska tarifa predvideva uporabo carin ad valorem in posebne carine, tarifna odprava velja le za carino ad valorem.

4. Skupnost dovoli, da uvoženi predelani kmetijski proizvodi s poreklom iz Čila, ki so našteti v Prilogi I v kategoriji "R", vstopijo v Skupnost s carino 50 % osnovne carine od začetka veljavnosti tega sporazuma.

5. Tarifne kvote pri uvozu v Skupnost nekaterih kmetijskih in predelanih kmetijskih proizvodov s poreklom iz Čila, naštetih v Prilogi I v kategoriji "TK", se uporabljajo od začetka veljavnosti tega sporazuma v skladu s pogoji, omenjenimi v navedeni prilogi. Te kvote se upravljajo po sistemu prvi prispe, prvi dobi ali, kot velja v Skupnosti, na podlagi sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj.

6. Tarifne koncesije se ne uporabljajo za uvoz v Skupnost proizvodov s poreklom iz Čila, ki so našteti v Prilogi I v kategoriji "PN", ker te proizvode pokrivajo označbe, ki so v Skupnosti zaščitene.

Člen 72

Carine pri uvozu kmetijskih in predelanih kmetijskih proizvodov s poreklom iz Skupnosti

1. Carine pri uvozu v Čile kmetijskih in predelanih kmetijskih proizvodov s poreklom iz Skupnosti, naštetih v Prilogi II v kategoriji "Leto 0", "Leto 5" in "Leto 10", se odpravijo v skladu z naslednjim časovnim razporedom, tako da se te carine popolnoma odpravijo do začetka veljavnosti Sporazuma, 1. januarja 2008 oziroma 1. januarja 2013:

Odstotki letnih tarifnih znižanj

Kategorija | Začetek veljavnosti | 1.1.04 | 1.1.05 | 1.1.06 | 1.1.07 | 1.1.08 | 1.1.09 | 1.1.10 | 1.1.11 | 1.1.12 | 1.1.13 |

Leto 0 | 100 % | | | | | | | | | | |

Leto 5 | 16,7 % | 33,3 % | 50 % | 66,6 % | 83,3 % | 100 % | | | | | |

Leto 10 | 9 % | 18 % | 27 % | 36 % | 45 % | 54 % | 63 % | 72 % | 81 % | 90 % | 100 % |

2. Tarifne kvote pri uvozu v Čile nekaterih kmetijskih proizvodov s poreklom iz Skupnosti, naštetih v Prilogi II v kategoriji "TK", se uporabljajo od začetka veljavnosti tega sporazuma v skladu s pogoji, omenjenimi v navedeni prilogi. Te kvote se upravljajo po sistemu prvi prispe, prvi dobi.

Člen 73

Zaščitna klavzula za kmetijske in predelane kmetijske proizvode

1. Ne glede na člen 92 tega sporazuma in člen 5 Sporazuma WTO o kmetijstvu, če se, glede na določeno občutljivost kmetijskih trgov, proizvod s poreklom iz ene pogodbenice uvaža v drugo pogodbenico v tako povečanih količinah in pod takšnimi pogoji, da to povzroča ali grozi, da bo povzročilo škodo ali motnje na trgih podobnih ali neposredno konkurenčnih proizvodov druge pogodbenice, lahko navedena pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe pod pogoji in v skladu s postopki, določenimi v tem členu.

2. Če so pogoji iz odstavka 1 izpolnjeni, lahko pogodbenica uvoznica:

(a) opusti nadaljnje zniževanje carin za proizvode, določene pod tem naslovom; ali

(b) zviša carine za proizvod do ravni, ki ne presega nižje od naslednjih dveh:

(i) carine za države z največjimi ugodnostmi; ali

(ii) osnovne carine, omenjene v členu 60(3).

3. Preden uporabi ukrepe, opredeljene v odstavku 2, zadevna pogodbenica posreduje zadevo Pridružitvenemu odboru, ki temeljito preuči položaj, da bi se našla vzajemno sprejemljiva rešitev. Če tako zahteva druga pogodbenica, se pogodbenici posvetujeta v okviru Pridružitvenega odbora. Če se v 30 dneh od zahtevka za posvetovanje ne najde nobena rešitev, se lahko uporabijo zaščitni ukrepi.

4. Če izredne okoliščine zahtevajo takojšnje ukrepanje, lahko pogodbenica uvoznica za največ 120 dni sprejme ukrepe, predvidene v odstavku 2 na prehodni osnovi, ne da bi izpolnila zahteve iz odstavka 3. Takšni ukrepi ne smejo presegati tistega, kar je nujno potrebno za omejitev ali odpravo škode ali motnje. Pogodbenica uvoznica o tem nemudoma obvesti drugo pogodbenico.

5. Ukrepi, sprejeti po tem členu, ne smejo presegati tistega, kar je nujno potrebno za odpravo težav, ki so se pojavile. Pogodbenica, ki naloži ukrepe, ohrani splošno raven preferencialov, dodeljenih za kmetijski sektor. Da se doseže ta cilj, se pogodbenici lahko dogovorita za odškodnino za škodljive učinke ukrepov na njuno trgovino, vključno za obdobje, med katerim se uporablja prehodni ukrep v skladu z odstavkom 4.

V ta namen se pogodbenici posvetujeta, da se doseže sporazumna rešitev. Če v 30 dneh ni dosežen dogovor, lahko oškodovana pogodbenica izvoznica, po uradnem obvestilu Pridružitvenemu svetu, začasno opusti uporabo vsebinsko enakovrednih koncesij pod tem naslovom.

6. V tem členu:

(a) "resna škoda" pomeni znatno splošno poslabšanje položaja proizvajalcev podobnih ali neposredno konkurenčnih proizvodov v pogodbenici kot celote;

(b) "grožnja resne škode" pomeni resno škodo, ki jasno neposredno grozi na podlagi dejstev in ne zgolj domnev, ugibanj ali oddaljene možnosti.

Člen 74

Evolutivna klavzula

V tretjem letu po začetku veljavnosti tega sporazuma pogodbenici ocenita položaj ob upoštevanju vzorca trgovine s kmetijskimi proizvodi med pogodbenicama, občutljivosti takšnih proizvodov in razvoja kmetijske politike na obeh straneh. Pogodbenici v okviru Pridružitvenega odbora za vsak proizvod posebej in na redni in ustrezni vzajemni podlagi preučita možnosti za dodeljevanje nadaljnjih koncesij, da se pospeši liberalizacija trgovine s kmetijskimi in predelanimi kmetijskimi proizvodi.

POGLAVJE II

NETARIFNI UKREPI

Oddelek 1

Skupne določbe

Člen 75

Področje uporabe

Določbe tega poglavja se uporabljajo v blagovni menjavi med pogodbenicama.

Člen 76

Prepoved količinskih omejitev

Vse uvozne ali izvozne prepovedi ali omejitve v trgovini med pogodbenicama, razen carin in davkov, bodisi uveljavljene s kvotami, uvoznimi ali izvoznimi dovoljenji ali drugimi ukrepi, se ob začetku veljavnosti tega sporazuma odpravijo. Ne uvede se nobenih novih takšnih ukrepov.

Člen 77

Nacionalna obravnava na področju notranjega obdavčenja in predpisov [3]

1. Za uvožene proizvode z ozemlja ene pogodbenice se ne zaračunavajo neposredni ali posredni notranji davki ali katere koli druge vrste notranjih dajatev, ki so višji od neposrednih ali posrednih davkov ali dajatev, ki se uporabljajo za podobne domače proizvode. Pogodbenici tudi ne uporabljata notranjih davkov ali drugih notranjih dajatev na način, ki bi ščitil domačo proizvodnjo [4].

2. Obravnava uvoženih proizvodov z ozemlja druge pogodbenice ne sme biti manj ugodna od tiste, ki jo podobnim domačim proizvodom zagotavljajo zakoni, predpisi in zahteve glede prodaje na notranjem trgu, ponudbe za prodajo, nakupa, prevoza, distribucije ali uporabe. Določbe tega odstavka ne prepovedujejo uporabe različnih notranjih prevoznih dajatev, ki temeljijo izključno na gospodarskem izkoriščanju prevoznih sredstev in ne na nacionalnem poreklu proizvoda.

3. Nobena pogodbenica ne uvede ali ohranja nobenega notranjega količinskega predpisa glede mešanja, predelave ali uporabe proizvodov v posebnih količinah ali razmerjih, ki neposredno ali posredno zahteva, da je treba določeno količino ali razmerje proizvoda, za katerega velja predpis, dobaviti iz domačih virov. Pogodbenici tudi ne uporabljata notranjih količinskih predpisov, ki bi ščitili domačo proizvodnjo [5].

4. Določbe tega člena ne preprečujejo plačila subvencij izključno domačim proizvajalcem, vključno s plačili domačim proizvajalcem, ki izhajajo iz prihodka od notranjih davkov ali dajatev, ki se uporabljajo skladno z določbami tega člena, in subvencij, ki se izvajajo prek vladnih odkupov domačih proizvodov.

5. Določbe tega člena ne veljajo za zakone, predpise, postopke ali prakse, ki urejajo javna naročila, za katera veljajo izključno določbe naslova IV tega dela.

Oddelek 2

Protidampinški in izravnalni ukrepi

Člen 78

Protidampinški in izravnalni ukrepi

Če pogodbenica ugotovi, da v njeni trgovini z drugo pogodbenico poteka damping in/ali subvencioniranje, proti kateremu se lahko uvedejo izravnalni ukrepi, lahko sprejme ustrezne ukrepe v skladu s Sporazumom WTO o izvajanju člena VI GATT 1994 in Sporazumom WTO o subvencijah in izravnalnih ukrepih.

Oddelek 3

Carinske in s carino povezane zadeve

Člen 79

Carinske in s carino povezane trgovinske zadeve

1. Da zagotovita skladnost z določbami tega naslova, ki so povezane s carinskimi in s trgovino povezanimi zadevami, in da pospešita trgovino brez poseganja v potrebo po učinkovitem nadzoru, se pogodbenici zavezujeta, da bosta:

(a) sodelovali in si izmenjevali informacije v zvezi s carinsko zakonodajo in postopki;

(b) uporabljali carinska pravila in postopke, o katerih se pogodbenici sporazumeta na dvostranski ali večstranski ravni;

(c) poenostavili zahteve in formalnosti v zvezi s sprostitvijo in carinjenjem blaga, kar vključuje, koliko je to mogoče, sodelovanje pri razvijanju postopkov, ki omogočajo predložitev uvoznih ali izvoznih podatkov eni sami agenciji; in poskrbeli za usklajevanje med carinskimi in drugimi nadzornimi agencijami, da bi, koliko je to mogoče, omogočili, da bi uradni nadzor nad uvozom ali izvozom izvajala ena sama agencija;

(d) sodelovali pri vseh zadevah, povezanih s pravili o poreklu in z njimi povezanimi carinskimi postopki; in

(e) sodelovali pri vseh zadevah carinskega vrednotenja, v skladu s Sporazumom o izvajanju člena VII GATT 1994, predvsem da bi dosegli skupna stališča glede uporabe meril vrednotenja, uporabe okvirnih ali referenčnih kazalcev, operativnih vidikov in delovnih metod.

2. Da bi izboljšali delovne metode in zagotovili preglednost in učinkovitost carinskih postopkov, pogodbenici:

(a) zagotovita, da se vzdržujejo najvišja merila neoporečnosti, prek uporabe ukrepov, ki odsevajo načela ustreznih mednarodnih konvencij in instrumentov na tem področju, kot je predvideno v zakonodaji vsake pogodbenice;

(b) sprejmeta nadaljnje ukrepe, kjer je mogoče, za omejevanje, poenostavljanje in standardizacijo podatkov v dokumentaciji, ki jo zahteva carina, vključno z uporabo enotne carinske listine za vstop ali podatkovnega sporočila in enotne carinske listine za izstop ali podatkovnega sporočila na podlagi mednarodnih standardov, pri čemer se v čim večji meri zanašata na komercialno dostopne informacije;

(c) kjer je le mogoče sodelujeta pri zakonodajnih in operativnih pobudah, povezanih z uvoznimi, izvoznimi in carinskimi postopki, ter v čim večji meri pri izboljšanju storitve za poslovno skupnost;

(d) kjer je ustrezno sodelujeta pri tehnični pomoči, vključno z organizacijo seminarjev in zaposlovanjem;

(e) sodelujeta pri informatizaciji carinskih postopkov in, kjer je mogoče, sodelujeta pri uvajanju skupnih standardov;

(f) uporabljata mednarodna pravila in standarde na področju carine, kjer je le mogoče vključno z vsebinskimi elementi revidirane Kyoto konvencije o poenostavitvi in uskladitvi carinskih postopkov;

(g) kolikor je mogoče vzpostavita skupno stališče v mednarodnih organizacijah na področju carine, kot so WTO, Svetovna carinska organizacija (WCO), Organizacija združenih narodov (OZN) in Konferenca ZN o trgovini in razvoju (UNCTAD);

(h) zagotovita učinkovite in takojšnje postopke, ki omogočajo pravice do pritožbe proti carinskim in drugim upravnim postopkom, odločitvam in sklepom agencije, ki vplivajo na uvoz ali izvoz blaga, skladno s členom X GATT GATT 1994; in

(i) kjer je le mogoče sodelujeta, da bi olajšali postopke pretovarjanja in tranzita prek njihovih ozemelj.

3. Pogodbenici se sporazumeta, da bodo njune trgovinske in carinske določbe ter postopki temeljili na:

(a) zakonodaji, ki se izogiba nepotrebnemu obremenjevanju gospodarskih subjektov, in ki ne bo ovirala boja proti goljufiji ter bo zagotovila nadaljnje olajšave za subjekte, ki dosegajo visoko raven skladnosti;

(b) zaščiti zakonite trgovine prek učinkovitega uveljavljanja zakonodajnih zahtev;

(c) uporabi sodobnih carinskih tehnik, vključno z ocenjevanjem tveganja, poenostavljenimi postopki za vstop in sprostitev blaga, nadzorom po sprostitvi in metodami revizije v podjetjih, pri čemer bosta spoštovali zaupni značaj komercialnih podatkov v skladu z določbami, ki veljajo v vsaki pogodbenici. Vsaka pogodbenica sprejme vse potrebne ukrepe za zagotavljanje učinkovitosti metod ocenjevanja tveganja;

(d) postopkih, ki so pregledni, učinkoviti in, kjer je potrebno, poenostavljeni, da se zmanjšajo stroški in poveča predvidljivost za gospodarske subjekte;

(e) razvoju sistemov, ki temeljijo na informacijski tehnologiji, tako za izvozne kot uvozne posle, med gospodarskimi subjekti in carinskimi upravami, ter med carinskimi in drugimi agencijami. Takšni sistemi lahko vključujejo tudi plačilo dajatev, davkov in drugih pristojbin s pomočjo elektronskih prenosov;

(f) pravilih in postopkih, ki vnaprej zagotavljajo zavezujoče odločitve glede tarifnega uvrščanja in pravil o poreklu. Odločitev se lahko kadar koli spremeni ali prekliče, vendar samo po uradnem obvestilu subjektu, katerega zadeva, in brez retroaktivnega učinka, razen če je odločitev sprejeta na podlagi predloženih nepravilnih ali netočnih informacij;

(g) določbah, ki načeloma olajšujejo uvoz blaga z uporabo poenostavljenih carinskih postopkov in procesov pred prihodom; in

(h) uvoznih določbah, ki ne vsebujejo nobenih zahtev za inšpekcijske preglede pred odpremo, kot so opredeljeni v Sporazumu WTO o inšpekcijskih pregledih pred odpremo;

(i) pravilih, ki zagotavljajo, da so vse kazni, naložene za manjše kršitve carinskih predpisov, ali postopkovne zahteve sorazmerne in pri uporabi ne povzročajo nepotrebnih zamud pri carinjenju, v skladu s členom VIII GATT 1994.

4. Pogodbenici se dogovorita:

(a) o potrebi po rednih posvetovanjih z gospodarskimi subjekti o vsebinskih zadevah v zvezi z zakonodajnimi predlogi in splošnimi postopki, povezanimi s carino. V ta namen vsaka pogodbenica vzpostavi ustrezne posvetovalne mehanizme med upravami in subjekti;

(b) za objavljanje, če je le mogoče z elektronskimi sredstvi, in obveščanje javnosti o novi zakonodaji in splošnih postopkih, povezanih s carino, kot tudi o vseh spremembah, najkasneje ob začetku veljavnosti takšne zakonodaje in postopkov. Poleg tega omogočita javno razpoložljivost splošnih informacij, ki zanimajo gospodarske subjekte, kot je delovni čas carinskih uradov, vključno s tistimi v pristaniščih in na mejnih prehodih, in kontaktne točke za povpraševanja po informacijah;

(c) za krepitev sodelovanja med subjekti in carinskimi upravami z uporabo objektivnih in javno dostopnih memorandumov o soglasju na podlagi tistih, ki jih razširja WTO; in

(d) za zagotovitev, da bodo njune carinske in s carino povezane zahteve in postopki še naprej zadovoljevali potrebe trgovinske skupnosti in sledili najboljšim praksam.

5. Ne glede na odstavke 1 do 4 uprave obeh pogodbenic zagotovijo medsebojno upravno pomoč v carinskih zadevah v skladu z določbami Protokola z dne 13. junija 2001 o medsebojni pomoči v carinskih zadevah k Okvirnemu sporazumu o sodelovanju.

Člen 80

Carinsko vrednotenje

Pravila carinskega vrednotenja, ki se uporabljajo v trgovini med pogodbenicama, ureja Sporazum WTO o izvajanju člena VII GATT 1994, brez pridržkov in izbire, predvidenih v členu 20 in odstavkih 2, 3 in 4 Priloge III k navedenemu sporazumu.

Člen 81

Posebni odbor za carinsko sodelovanje in pravila o poreklu

1. Pogodbenici ustanovita Posebni odbor za carinsko sodelovanje in pravila o poreklu, ki ga sestavljajo predstavniki pogodbenic. Odbor se sestane na datum in z dnevnim redom, o katerih se pogodbenici sporazumeta vnaprej. Funkcijo predsedujočega Odboru opravljata pogodbenici izmenično. Odbor poroča Pridružitvenemu odboru.

2. Naloge odbora vključujejo:

(a) spremljanje izvajanja in upravljanja členov 79 in 80 ter Priloge III in drugih carinskih zadev, povezanih z dostopom na trg;

(b) zagotavljanje foruma za posvetovanje in razpravo o vseh zadevah v zvezi s carino, zlasti o pravilih o poreklu in z njimi povezanih carinskih postopkih, splošnih carinskih postopkih, carinskem vrednotenju, tarifnimi režimi, carinski nomenklaturi, carinskem sodelovanju in medsebojni upravni pomoči v carinskih zadevah;

(c) izboljšanje sodelovanja pri razvijanju, uporabi in uveljavljanju pravil o poreklu in z njimi povezanih carinskih postopkov, splošnih carinskih postopkih in medsebojni upravni pomoči v carinskih zadevah;

(d) vsa druga vprašanja, o katerih se sporazumeta pogodbenici.

3. Da bi izpolnili naloge, omenjene v tem členu, se lahko pogodbenici dogovorita za ad hoc sestanke.

Člen 82

Uveljavljanje preferencialne obravnave

1. Pogodbenici se strinjata, da je upravno sodelovanje bistvenega pomena za izvajanje in nadzor nad preferenciali, dodeljenimi po tem naslovu, in ponovno potrjujeta svojo zavezanost boju proti nepravilnostim in goljufijam v zvezi s poreklom, vključno s carinskim uvrščanjem in carinsko vrednostjo.

2. V tem pogledu lahko pogodbenica začasno opusti preferencialno obravnavo, dodeljeno po tem naslovu, za izdelek ali izdelke, za katere pogodbenica ugotovi, da zanj ali zanje druga pogodbenica sistematično ni zagotavljala upravnega sodelovanja ali je prihajalo do goljufije.

3. V tem členu sistematično nezagotavljanje upravne pomoči pomeni:

(a) odsotnost upravnega sodelovanja, na primer, nezagotavljanje imen in naslovov carinskih ali vladnih organov, odgovornih za izdajanje in preverjanje potrdil o poreklu, ali vzorcev žigov, ki se uporabljajo za overovitev potrdil, ali neposodobitev navedenih podatkov, kadar je ustrezno;

(b) sistematično pomanjkljivo ali nezadostno ravnanje pri preverjanju porekla izdelkov in pri izpolnjevanju drugih zahtev iz Priloge III ter pri prepoznavanju ali preprečevanju kršitev pravil o poreklu;

(c) sistematična nepripravljenost ali nepotrebno odlašanje pri izvajanju naknadnega preverjanja dokazil o poreklu na zahtevo druge pogodbenice in pri pravočasnem sporočanju rezultatov preverjanja;

(d) odsotnost upravnega sodelovanja ali sistematično pomanjkljivo upravno sodelovanje pri preverjanju ravnanja, za katerega obstaja domneva, da gre za goljufijo, povezano s poreklom. V tem smislu lahko pogodbenica domneva, da gre za goljufijo, če med drugim uvoz izdelka ali izdelkov iz tega sporazuma močno presega običajno raven proizvodnje in izvoznih zmogljivosti druge pogodbenice.

4. Pogodbenica, ki je odkrila sistematično odsotnost upravnega sodelovanja ali domneva, da je prišlo do goljufije, preden uporabi začasno opustitev, predvideno v tem členu, Pridružitvenemu odboru zagotovi vse ustrezne informacije, ki so potrebne za temeljito preučitev položaja, z namenom, da se najde rešitev, ki je sprejemljiva za pogodbenici. Hkrati v svojem Uradnem listu objavi obvestilo uvoznikom, v katerem navede izdelek ali izdelke, v zvezi s katerimi je odkrila sistematično odsotnost upravnega sodelovanja ali domneva, da je prišlo do goljufije. Pravne posledice te objave ureja domače pravo vsake pogodbenice.

5. V 10 dneh po datumu uradnega obvestila o informacijah iz odstavka 4 se pogodbenici posvetujeta v okviru Pridružitvenega odbora. Če pogodbenici ne dosežeta dogovora o rešitvi, da bi se izognili uvedbi opustitve preferencialne obravnave v 30 dneh od začetka takšnih posvetovanj, zadevna pogodbenica lahko začasno opusti preferencialno obravnavo zadevnega izdelka ali izdelkov.

Začasna opustitev ne presega tistega, kar je potrebno za zaščito finančnih interesov zadevne pogodbenice.

6. O začasnih opustitvah po tem členu se takoj po njenem sprejemu uradno obvesti Pridružitveni odbor. Začasne opustitve ne presegajo obdobja šestih mesecev, ki se lahko podaljša. O njih se pogodbenici redno posvetujeta v okviru Pridružitvenega odbora, zlasti z namenom, da se odpravijo, takoj ko okoliščine to dovoljujejo.

Oddelek 4

Standardi, tehnični predpisi in postopki za ugotavljanje skladnosti

Člen 83

Cilj

Cilj tega oddelka je olajšati in povečati blagovno menjavo z odpravo in preprečevanjem nepotrebnih trgovinskih ovir ob upoštevanju zakonitih ciljev pogodbenic in načela nediskriminacije v smislu Sporazuma WTO o tehničnih ovirah pri trgovanju ("Sporazum TBT").

Člen 84

Področje in obseg uporabe

Določbe tega oddelka se ne uporabljajo za blagovno menjavo na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti, kot so opredeljeni v Sporazumu TBT. Ne uporabljajo se za ukrepe, ki jih zajema oddelek 5 tega poglavja. Določbe tega oddelka ne veljajo za tehnične specifikacije, ki jih pripravijo vladni organi za namene javnih naročil, s katerimi se ukvarja naslov IV tega dela.

Člen 85

Opredelitve

V tem oddelku se uporabljajo opredelitve iz Priloge I k Sporazumu TBT. V tem smislu se uporablja tudi Sklep Odbora WTO o tehničnih ovirah pri trgovanju o načelih za razvoj mednarodnih standardov, smernic in priporočil v zvezi s členi 2, 5 in Prilogo 3 k navedenemu sporazumu.

Člen 86

Temeljne pravice in obveznosti

Pogodbenici potrjujeta svoje pravice in obveznosti po Sporazumu TBT in svojo zavezanost, da ga bosta celovito izvajali. V tem smislu in v skladu s cilji tega oddelka se dejavnosti in ukrepi sodelovanja, opredeljeni v tem oddelku, izvajajo z namenom, da se izboljša in okrepi izvajanje navedenih pravic in obveznosti.

Člen 87

Posebne akcije, ki potekajo po tem sporazumu

Da izpolnita cilje tega oddelka:

1. Pogodbenici krepita svoje dvostransko sodelovanje na področju standardov, tehničnih predpisov in ugotavljanja skladnosti z namenom olajšati dostop do svojih trgov, tako da povečujeta vzajemno poznavanje, razumevanje in združljivost svojih sistemov.

2. V svojem dvostranskem sodelovanju pogodbenici poskušata določiti, kateri mehanizmi ali kombinacije mehanizmov so najustreznejši za določena vprašanja ali sektorje. Takšni mehanizmi vključujejo vidike regulativnega sodelovanja, med drugim konvergenco in/ali enakovrednost tehničnih predpisov in standardov, približevanje mednarodnim standardom, zanašanje na dobaviteljeve izjave o skladnosti in uporabo akreditacije pri izbiri organov za ugotavljanje skladnosti ter sporazume o vzajemnem priznavanju.

3. Na podlagi napredka v dvostranskem sodelovanju se pogodbenici dogovorita, katere posebne dogovore je treba skleniti, da se uvedejo tako določeni mehanizmi.

4. V ta namen si pogodbenici prizadevata:

(a) razvijati skupna stališča o dobrih regulativnih praksah, ki vključujejo, vendar niso omejene na:

(i) preglednost pri pripravi, sprejemanju in uporabi tehničnih predpisov, standardov in postopkov za ugotavljanje skladnosti;

(ii) nujnost in sorazmernost regulativnih ukrepov in z njimi povezanih postopkov za ugotavljanje skladnosti, vključno z uporabo dobaviteljevih izjav o skladnosti;

(iii) uporabo mednarodnih standardov kot podlage za tehnične predpise, razen če bi takšni mednarodni standardi bili neučinkovito ali neustrezno sredstvo za uresničevanje zakonito postavljenih ciljev;

(iv) uveljavljanje tehničnih predpisov in dejavnosti tržnega nadzora;

(v) potrebno tehnično infrastrukturo, v smislu meroslovja, standardizacije, preskušanja, certificiranja in akreditacije, za podporo tehničnim predpisom; in

(iv) mehanizme in metode za revidiranje tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti;

(b) krepiti regulativno sodelovanje prek, na primer, izmenjave informacij, izkušenj in podatkov, in prek znanstvenega in tehničnega sodelovanja, da se izboljšata kakovost in raven njihovih tehničnih predpisov in se učinkovito uporabijo pravni viri;

(c) za združljivost in/ali enakovrednost njihovih tehničnih predpisov, standardov in postopkov za ugotavljanje skladnosti;

(d) pospeševati in spodbujati dvostransko sodelovanje med njunimi organizacijami, javnimi in/ali zasebnimi, odgovornimi za metrologijo, standardizacijo, preskušanje, izdajanje spričeval in akreditacijo;

(e) pospeševati in spodbujati popolno udeležbo v mednarodnih organih za določanje standardov in krepiti vlogo mednarodnih standardov kot podlage za tehnične predpise; in

(f) povečati dvostransko sodelovanje v ustreznih mednarodnih organizacijah in forumih, ki se ukvarjajo z zadevami iz tega oddelka.

Člen 88

Odbor za standarde, tehnične predpise in ugotavljanje skladnosti

1. Pogodbenici ustanovita Posebni odbor za tehnične predpise, standarde in ugotavljanje skladnosti, da se uresničijo cilji, določeni v tem oddelku. Odboru, ki ga sestavljajo predstavniki pogodbenic, sopredsedujeta predstavnika vsake pogodbenice. Odbor se sestane vsaj enkrat letno, razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače. Odbor poroča Pridružitvenemu odboru.

2. Odbor se lahko ukvarja z vsemi zadevami, ki so povezane z učinkovitim delovanjem tega oddelka. Njegove odgovornosti in naloge so zlasti naslednje:

(a) spremljanje in pregled izvajanja in upravljanja tega oddelka. S tem v zvezi Odbor pripravi delovni program za uresničevanje ciljev tega oddelka in zlasti tistih, določenih v členu 87;

(b) zagotavljanje foruma za razpravo in izmenjavo informacij o vseh zadevah, povezanih s tem oddelkom, in zlasti tistimi v zvezi s sistemi pogodbenic za tehnične predpise, standarde in postopke za ugotavljanje skladnosti, kot tudi razvoj v tovrstnih mednarodnih organizacijah;

(c) zagotavljanje foruma za posvetovanje in takojšnjo rešitev zadev, ki so ali bi lahko postale nepotrebne ovire pri trgovanju v obsegu in smislu tega oddelka med pogodbenicama;

(d) spodbujanje, pospeševanje in olajševanje sodelovanja med organizacijami pogodbenic, javnimi in/ali zasebnimi, za meroslovje, standardizacijo, preskušanje, certificiranje, inšpekcije in akreditacijo; in

(e) preučevanje vseh sredstev za izboljšanje dostopa na trge pogodbenic in izboljšanje delovanja tega oddelka.

Oddelek 5

Sanitarni in fitosanitarni ukrepi

Člen 89

Sanitarni in fitosanitarni ukrepi

1. Cilj tega oddelka je olajšati trgovino med pogodbenicama na področju sanitarne in fitosanitarne zakonodaje, pri tem pa varovati javno zdravje ter zdravje živali in rastlin z nadaljnjim izvajanjem načel Sporazuma WTO o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov ("Sporazum WTO SPS"). Dodatni cilj tega oddelka je premislek o standardih blaginje živali.

2. Cilji tega oddelka se uresničujejo prek Sporazuma o sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih, ki se uporabljajo v trgovini z živalmi in živalskimi proizvodi, rastlinami, rastlinskimi proizvodi in drugim blagom ter za blaginjo živali, ki je priložen kot Priloga IV.

3. Z odstopanjem od odstavka 193 Pridružitveni odbor, kadar se ukvarja s sanitarnimi ali fitosanitarnimi ukrepi, sestavljajo predstavniki Skupnosti in Čila, ki so odgovorni za sanitarne in fitosanitarne zadeve. Ta odbor se takrat imenuje "Skupni upravljalni odbor za sanitarne in fitosanitarne zadeve". Naloge Odbora so določene v členu 16 Priloge IV.

4. Za namene člena 184 se posvetovanja, organizirana po členu 16 Priloge IV, štejejo za posvetovanja, omenjena v členu 183, razen če se pogodbenici odločita drugače.

Oddelek 6

Vina in žgane pijače

Člen 90

Vina in žgane pijače

Sporazum o trgovini z vinom in Sporazum o trgovini z žganimi in aromatiziranimi pijačami sta priložena kot Priloga V in Priloga VI.

POGLAVJE III

IZJEME

Člen 91

Splošna klavzula o izjemi

Ob upoštevanju zahteve, da se takšni ukrepi ne uporabljajo na način, ki bi pomenil sredstvo za samovoljno ali neupravičeno diskriminacijo med pogodbenicama, če prevladajo enaki pogoji, ali prikrito omejevanje trgovine med pogodbenicama, ta naslov pogodbenicama v ničemer ne preprečuje, da sprejmeta ali uveljavita ukrepe, ki:

(a) so potrebni za zaščito javne morale;

(b) so potrebni za zaščito življenja ali zdravja ljudi, živali ali rastlin;

(c) so potrebni za zagotavljanje skladnosti z zakoni ali predpisi, ki niso neskladni s tem sporazumom, vključno s tistimi, ki so povezani s carino, zaščito pravic intelektualne lastnine in preprečevanjem prevar;

(d) so povezani z uvozom ali izvozom zlata ali srebra;

(e) so povezani z zaščito narodnega bogastva umetniške, zgodovinske ali arheološke vrednosti;

(f) so povezani z ohranjanjem neobnovljivih naravnih virov, če se takšni ukrepi uveljavijo v povezavi z omejevanjem domače proizvodnje ali potrošnje; ali

(g) so povezani z izdelki, ki jih izdelujejo zaporniki.

Člen 92

Zaščitna klavzula

1. Če ta člen ne določa drugače, se med pogodbenicama uporabljajo določbe iz člena XIX GATT 1994 in Sporazuma WTO o zaščitnih ukrepih. Določbe odstavkov 2, 3, 4, 5, 7, 8 in 9 tega člena se uporabljajo samo, če ima pogodbenica bistven interes kot izvoznica zadevnega izdelka, kot je opredeljeno v odstavku 10.

2. Vsaka pogodbenica takoj in najkasneje v sedmih dneh po dogodku zagotovi ad hoc pisno uradno obvestilo Pridružitvenemu odboru z vsemi ustreznimi informacijami o začetku zaščitne preiskave in o končnih ugotovitvah preiskave.

3. Informacije, zagotovljene v skladu z odstavkom 2, predvsem vključujejo razlago domačega postopka, na podlagi katerega bo preiskava potekala, in navedbo časovnega razporeda zaslišanj in drugih ustreznih priložnosti za zainteresirane stranke, da predstavijo svoja stališča o zadevi. Poleg tega vsaka pogodbenica zagotovi vnaprejšnje pisno uradno obvestilo Pridružitvenemu odboru z vsemi ustreznimi informacijami o odločitvi, da bo uporabila začasne zaščitne ukrepe. Takšno uradno obvestilo mora biti prejeto vsaj sedem dni pred uporabo takšnih ukrepov.

4. Po uradnem obvestilu o končnih ugotovitvah preiskave in pred uporabo zaščitnih ukrepov v skladu z določbami člena XIX GATT 1994 in Sporazuma WTO o zaščitnih ukrepih, pogodbenica, ki namerava uporabiti takšne ukrepe, zadevo posreduje Pridružitvenemu odboru v temeljit pregled položaja, da se najde vzajemno sprejemljiva rešitev. Da bi našle takšno rešitev in če zadevna pogodbenica tako zahteva, se pogodbenici predhodno posvetujeta v okviru Pridružitvenega odbora.

5. Ne glede na odstavek 4 pogodbenici nič ne preprečuje, da uporabi ukrepe v skladu z določbami člena XIX GATT 1994 in Sporazuma WTO o zaščitnih ukrepih.

6. Pri izbiri zaščitnih ukrepov, omenjenih v tem členu, pogodbenici dasta prednost tistim, ki najmanj škodijo doseganju ciljev tega sporazuma. Takšni ukrepi ne presegajo tistega, kar je potrebno za odpravo resne škode, in ohranijo raven/stopnjo preferencialov, dodeljenih po tem naslovu.

7. Pogodbenici potrjujeta svoje pravice in obveznosti po odstavkih 1 in 2 člena 8 Sporazuma WTO o zaščitnih ukrepih.

8. Pravica do opustitve, omenjena v členu 8(2) Sporazuma WTO o zaščitnih ukrepih, se med pogodbenicama ne izvaja prvih 18 mesecev veljavnosti zaščitnega ukrepa, pod pogojem, da je bil zaščitni ukrep sprejet kot rezultat absolutnega povečanja uvoza in da je takšen ukrep skladen z določbami Sporazuma WTO o zaščitnih ukrepih.

9. O zaščitnih ukrepih se ob njihovi uporabi takoj obvesti Pridružitveni odbor in o njih se enkrat letno organizirajo posvetovanja v okviru Odbora, zlasti z namenom, da se ti ukrepi liberalizirajo ali odpravijo.

10. V tem členu se šteje, da ima pogodbenica bistven interes, če je med petimi največjimi dobavitelji uvoženega izdelka v obdobju zadnjih treh let, merjeno bodisi po absolutnem obsegu bodisi po vrednosti.

11. Če katera koli pogodbenica za uvoz izdelkov, ki bi lahko povzročili izpolnitev pogojev za uvedbo zaščitnega ukrepa v skladu s tem členom, uvede nadzorni postopek, o tem obvesti drugo pogodbenico.

Člen 93

Klavzula o pomanjkanju

1. Če izpolnjevanje določb iz tega naslova povzroči:

(a) kritično pomanjkanje ali grožnjo kritičnega pomanjkanja živila ali drugih izdelkov, ki jih pogodbenica izvoznica nujno potrebuje; ali

(b) pomanjkanje bistvenih količin domačih materialov za domačo predelovalno industrijo v odobjih, ko se domača cena takšnih materialov drži pod svetovno ceno kot del vladnega stabilizacijskega načrta;

in če zgoraj navedene razmere povzročijo ali bi lahko povzročile večje težave za pogodbenico izvoznico, lahko navedena pogodbenica sprejme primerne ukrepe pod pogoji in v skladu s postopki, določenimi v tem členu.

2. Pri izbiri ukrepov imajo prednost tisti, ki najmanj motijo delovanje dogovorov iz tega sporazuma. Takšni ukrepi se ne uporabljajo na način, ki bi predstavljal sredstvo samovoljne ali neupravičene diskriminacije, če prevladajo enaki pogoji, ali prikrito omejevanje trgovine, ter se odpravijo, ko pogoji ne upravičujejo več njihovega ohranjanja. Poleg tega ukrepi, ki jih je mogoče sprejeti v skladu z odstavkom 1 (b), ne povečajo izvoza ali zaščite, ki je je deležna zadevna domača predelovalna industrija, in ne odstopajo od določb tega sporazuma, ki se nanašajo na nediskriminacijo.

3. Pred sprejemom ukrepov, predvidenih v odstavku 1, ali, v primerih, na katere se nanaša odstavek 4, kakor hitro je mogoče pogodbenica, ki namerava uporabiti ukrepe, Pridružitvenemu odboru zagotovi vse ustrezne informacije, da se najde rešitev, sprejemljiva za obe pogodbenici. V okviru Pridružitvenega odbora se pogodbenici lahko dogovorita o sredstvih, ki so potrebna za odpravo težav. Če v 30 dneh od datuma, ko je bila zadeva posredovana Pridružitvenemu odboru, ni dosežen dogovor, lahko pogodbenica izvoznica uporabi ukrepe iz tega člena za izvoz zadevnega izdelka.

4. Če izredne in kritične okoliščine, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje, ne omogočajo predhodnega obveščanja ali pregleda, lahko pogodbenica, ki namerava uvesti ukrepe, nemudoma uporabi previdnostne ukrepe, ki so potrebni zaradi obravnave položaja, in drugo pogodbenico o njih obvesti takoj po tem.

5. O katerih koli ukrepih, ki se uporabijo v skladu s tem členom, se takoj obvesti Pridružitveni odbor, v okviru katerega se o njih posvetuje v rednih časovnih presledkih, zlasti z namenom, da se določi časovni razpored za njihovo odpravo, kakor hitro okoliščine to omogočajo.

NASLOV III

TRGOVINA S STORITVAMI IN PRAVICA DO USTANAVLJANJA

Člen 94

Cilji

1. Pogodbenici vzajemno liberalizirata trgovino s storitvami v skladu z določbami tega naslova in v skladu s členom V GATS.

2. Cilj poglavja III je izboljšanje investicijskega okolja in zlasti pogojev za ustanavljanje med pogodbenicama na podlagi načela nediskriminacije.

POGLAVJE I

STORITVE

Oddelek 1

Splošne določbe

Člen 95

Področje uporabe

1. V tem poglavju je trgovina s storitvami opredeljena kot ponujanje storitve na naslednje načine:

(a) z ozemlja pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice (način 1);

(b) na ozemlju pogodbenice potrošniku storitve druge pogodbenice (način 2);

(c) s strani ponudnika storitve pogodbenice s poslovno prisotnostjo na ozemlju druge pogodbenice (način 3);

(d) s strani ponudnika storitve pogodbenice s poslovno prisotnostjo fizičnih oseb na ozemlju druge pogodbenice (način 4).

2. To poglavje se uporablja za trgovino v celotnem storitvenem sektorju, razen:

(a) finančnih storitev, za katere velja poglavje II;

(b) audiovizualnih storitev;

(c) nacionalne pomorske kabotaže; in

(d) storitev zračnega prevoza, vključno z domačimi in mednarodnimi storitvami zračnega prevoza, tako rednimi kot izrednimi, in storitev, ki so neposredno povezane z izvajanjem prometnih pravic, razen:

(i) popravila zrakopolovov in vzdrževalnih storitev, med katerimi je zrakoplov umaknjen iz prometa;

(ii) prodaje in trženja storitev zračnega prevoza; in

(iii) storitev sistema računalniških rezervacij (CRS).

3. To poglavje se ne razlaga, tako da bi nalagalo kakršne koli obveznosti v zvezi z vladnimi naročili, za katere velja naslov IV tega dela.

4. Določbe tega poglavja se ne uporabljajo za subvencije, ki jih dodelita pogodbenici. Pogodbenici pregledata vprašanje pravil glede subvencij v zvezi s trgovino s storitvami v okviru revizije tega poglavja, kot je predvideno v členu 100, z namenom, da bi vključili pravila, dogovorjena po členu XV GATS.

5. Ta oddelek se uporablja za mednarodni pomorski prevoz in telekomunikacijske storitve, za katere veljajo določbe iz oddelkov 2 in 3.

Člen 96

Opredelitve

V tem poglavju:

(a) "ukrep" pomeni sleherni ukrep pogodbenice, bodisi v obliki zakona, predpisa, pravila, postopka, sklepa, upravnega ukrepa bodisi v kateri koli drugi obliki;

(b) "ukrep, ki ga sprejme ali ohranja pogodbenica" pomeni ukrepe, ki jih sprejmejo:

(i) centralne, regionalne ali lokalne vlade in oblasti; in

(ii) nevladni organi pri izvajanju pooblastil, ki jim jih dodelijo centralne, regionalne ali lokalne vlade ali oblasti;

(c) "ponudnik storitve" pomeni pravno ali fizično osebo, ki želi ponujati ali ponuja storitev;

(d) "poslovna prisotnost" pomeni katero koli vrsto poslovne ali strokovne organiziranosti, vključno z:

(i) ustanovitvijo, pridobitvijo ali vzdrževanjem pravne osebe; ali

(ii) ustanovitvijo ali vzdrževanjem podružnice ali predstavništva,

na ozemlju pogodbenice z namenom ponujanja storitev;

(e) "pravna oseba" pomeni vsako pravno osebo, ki se pravilno ustanovi ali drugače organizira v skladu z veljavnimi zakoni, zaradi dobička ali drugače, v zasebni lasti ali v vladni lasti, vključno z družbo, trustom, partnerstvom, skupnim vlaganjem, samostojnim podjetnikom ali združenjem;

(f) "pravna oseba pogodbenice" pomeni pravno osebo, ustanovljeno ali drugače organizirano po zakonodaji Skupnosti ali njenih držav članic ali Čila.

Če ima takšna pravna oseba na ozemlju Skupnosti ali Čila samo registriran sedež ali osrednjo upravo, se ne šteje za pravno osebo Skupnosti ali Čila, razen če opravlja bistvene poslovne dejavnosti na ozemlju Skupnosti ali Čila;

(g) "fizična oseba" je državljan katere od držav članic ali Čila, v skladu z njihovo zakonodajo.

Člen 97

Dostop na trg

1. V zvezi z dostopom na trg prek načinov zagotavljanja storitev, opisanih v členu 95, vsaka pogodbenica zagotavlja storitvam in ponudnikom storitev druge pogodbenice obravnavo, ki ni manj ugodna od obravnave, ki je predvidena s pogoji in omejitvami, ki so dogovorjeni in določeni v njeni listi, omenjeni v členu 99.

2. V sektorjih, v katerih pogodbenica sprejme obveze v zvezi z dostopom na trg, so ukrepi, ki jih pogodbenica ne ohranja ali sprejme bodisi na podlagi regionalne podrazdelitve bodisi na podlagi njenega celotnega ozemlja, razen če v njeni listi ni drugače določeno, opredeljeni kot:

(a) omejitve glede števila ponudnikov storitev v obliki številčnih kvot, monopolov, izključnih ponudnikov storitev ali zahteve po preverjanju gospodarskih potreb;

(b) omejitve glede skupne vrednosti števila storitvenih poslov ali premoženja v obliki številčnih kvot ali zahteve po preverjanju gospodarskih potreb;

(c) omejitve glede skupnega števila storitvenih poslov ali skupne količine opravljenih storitev, izraženega v določenih številčnih enotah v obliki kvot ali zahteve po preverjanju gospodarskih potreb [6];

(d) omejitve glede skupnega števila fizičnih oseb, ki se lahko zaposlijo v določenem storitvenem sektorju ali ki jih ponudnik storitev lahko zaposli in ki so potrebne za, in neposredno povezane z zagotavljanjem določene storitve v obliki številčnih kvot ali zahteve po preverjanju gospodarskih potreb;

(e) ukrepi, ki omejujejo ali zahtevajo posebne vrste pravnih oseb ali skupnih vlaganj, prek katerih lahko izvajalec storitev druge pogodbenice ponuja storitev; ali

(f) omejitve glede udeležbe tujega kapitala v smislu omejitve največjega odstotka tujih delnic ali skupne vrednosti posamezne ali skupne tuje investicije.

Člen 98

Nacionalna obravnava

1. V sektorjih, vpisanih v njeno Listo, in v skladu s pogoji in kvalifikacijami, ki so v njej določeni, vsaka pogodbenica zagotavlja storitvam in ponudnikom storitev druge pogodbenice obravnavo, ki v zvezi z vsemi ukrepi, ki vplivajo na ponujanje storitev ni manj ugodna od obravnave, ki jo zagotavlja svojim podobnim storitvam in ponudnikom storitev [7].

2. Pogodbenica lahko izpolni zahtevo iz odstavka 1, tako da storitve in ponudnike storitev druge pogodbenice obravnava bodisi formalno enako bodisi formalno drugače kot obravnava podobne svoje storitve in ponudnike storitev.

3. Formalno enaka ali formalno drugačna obravnava se šteje za manj ugodno, če spremeni konkurenčne pogoje v korist storitev ali ponudnikov storitev pogodbenice v primerjavi s storitvami ali ponudniki storitev druge pogodbenice.

Člen 99

Lista posebnih obvez

1. Posebne obveze, ki jih vsaka pogodbenica prevzame po členih 97 in 98, so določene v listi, vključeni v Prilogo VII. V zvezi s sektorji, v katerih prevzame takšne obveze, vsaka lista določa:

(a) pogoje in omejitve v zvezi z dostopom na trg;

(b) pogoje in kvalifikacije v zvezi z nacionalno obravnavo;

(c) obveznosti v zvezi z dodatnimi obvezami, omenjenimi v odstavku 3;

(d) kjer je ustrezno, časovni okvir za izvajanje takšnih obvez in datum začetka veljavnosti takšnih obvez.

2. Ukrepi, ki niso skladni s členoma 97 in 98, so vpisani v stolpec, ki se nanaša na člen 97. V tem primeru se šteje, da vpis zagotavlja pogoj ali kvalifikacijo tudi za člen 98.

3. Če pogodbenica prevzame posebne obveze glede ukrepov, ki vplivajo na trgovino s storitvami, za katere ne velja razpored po členih 97 in 98, se takšne obveze v njeno listo vpišejo kot dodatne obveze.

Člen 100

Pregled

1. Pogodbenici to poglavje pregledata tri leta po začetku veljavnosti tega sporazuma, da bi poglobili liberalizacijo in zmanjšali ali odpravili preostale omejitve na vzajemno koristni podlagi ter zagotovili splošno ravnovesje pravic in obveznosti.

2. Pridružitveni odbor pregleda delovanje tega poglavja vsake tri leta po pregledu iz odstavka 1 in Pridružitvenemu svetu predloži ustrezne predloge.

Člen 101

Pretok fizičnih oseb

Dve leti po začetku veljavnosti tega sporazuma pogodbenici pregledata pravila in pogoje, ki veljajo za pretok fizičnih oseb (način 4), da bi dosegli nadaljnjo liberalizacijo. Ta pregled lahko obravnava tudi revizijo opredelitve fizične osebe iz člena 96(g).

Člen 102

Domači predpisi

1. V sektorjih, v katerih je pogodbenica prevzela obveze na svoji listi, in z namenom zagotovitve, da ukrepi, povezani z zahtevami in postopki izdajanja dovoljenj in certificiranja za ponudnike storitev druge pogodbenice, ne predstavljajo nepotrebne trgovinske ovire, si navedena pogodbenica prizadeva zagotoviti, da vsak tak ukrep:

(a) temelji na objektivnih in preglednih merilih, kot sta med drugim zmožnost in sposobnost za zagotavljanje storitve;

(b) trgovine ne omejuje bolj, kot je potrebno za zagotavljanje uresničevanja legitimnega cilja politike;

(c) ne predstavlja prikritega omejevanja ponujanja storitve.

2. Pravila iz odstavka 1 se lahko pregledajo v okviru postopka iz člena 100, da se upoštevajo pravila, dogovorjena po členu VI GATS, z namenom, da se vključijo v ta sporazum.

3. Če pogodbenica priznava, enostransko ali po sporazumu, izobrazbo, izkušnje, dovoljenja ali potrdila, pridobljena na ozemlju tretje države, navedena pogodbenica drugi pogodbenici zagotovi ustrezno priložnost, da dokaže, da bi bilo treba priznati tudi izobrazbo, izkušnje, dovoljenja ali potrdila, pridobljena na ozemlju druge pogodbenice, ali da sklene sporazum ali dogovor s primerljivim učinkom.

4. Pogodbenici se v rednih časovnih presledkih posvetujeta, da bi ugotovili, če je smotrno odpraviti vse preostale zahteve glede državljanstva ali stalnega bivanja za izdajo dovoljenj ali certificiranja za ponudnike storitev druge pogodbenice.

Člen 103

Vzajemno priznavanje

1. Vsaka pogodbenica zagotovi, da njeni pristojni organi v primernem časovnem obdobju po tem, ko ponudnik storitve druge pogodbenice vloži zahtevek za dovoljenje ali potrdilo:

(a) če je zahtevek popoln, sprejmejo odločitev o zahtevku in o odločitvi obvestijo vlagatelja; ali

(b) če zahtevek ni popoln, brez nepotrebnega odlašanja obvestijo vlagatelja o statusu zahtevka in o dodatnih informacijah, ki se zahtevajo po domači zakonodaji pogodbenice.

2. Pogodbenici spodbujata ustrezne organe na svojih ozemljih, naj zagotovijo priporočila za vzajemno priznavanje, z namenom omogočanja ponudnikom storitev, da v celoti ali delno izpolnijo merila, ki v vsaki pogodbenici veljajo za odobritev, izdajo dovoljenj, akreditacijo, poslovanje in certificiranje ponudnikov storitev in zlasti strokovnih storitev.

3. Pridružitveni odbor, v primernem času in ob upoštevanju ravni skladnosti zadevnih predpisov, odloči, ali je priporočilo, omenjeno v odstavku 2 skladno s tem poglavjem. Če je tako, se takšno priporočilo izvrši prek sporazuma o vzajemnem priznavanju zahtev, kvalifikacij, dovoljenj in drugih predpisov, ki se s pogajanji uskladijo med pristojnimi organi.

4. Vsak tak sporazum je skladen z ustreznimi določbami Sporazuma WTO in zlasti člena VII GATS.

5. Če se pogodbenici strinjata, vsaka pogodbenica spodbuja svoje ustrezne organe, da razvijajo postopke za začasno izdajanje dovoljenj ponudnikom strokovnih storitev druge pogodbenice.

6. Pridružitveni odbor v rednih časovnih presledkih in vsaj enkrat na tri leta pregleda izvajanje tega člena.

Člen 104

Elektronsko poslovanje [8]

Ker se pogodbenici zavedata, da uporaba elektronskih sredstev povečuje trgovinske priložnosti v mnogih sektorjih, se strinjata, da bosta spodbujali razvoj elektronskega poslovanja med seboj, zlasti prek sodelovanja v zvezi z dostopom na trg in regulativnimi vprašanji, ki jih poraja elektronsko poslovanje.

Člen 105

Preglednost

Vsaka pogodbenica se takoj odzove na vse zahteve druge pogodbenice po posebnih informacijah v zvezi s svojimi ukrepi, ki se splošno uporabljajo ali mednarodnimi sporazumi, ki spadajo pod to poglavje ali nanj vplivajo. Kontaktna točka, omenjena v členu 190, ponudnikom storitev druge pogodbenice na zahtevo zagotavlja posebne informacije o vseh takšnih zadevah. Ni nujno, da so kontaktne točke tudi depozitarji zakonov in predpisov.

Oddelek 2

Mednarodni pomorski prevoz

Člen 106

Področje uporabe

1. Ne glede na člen 95(5) se določbe tega oddelka uporabljajo v zvezi z ladjarskimi družbami s sedežem zunaj Skupnosti ali Čila pod nadzorom državljanov države članice ali Čila, če so njihova plovila v skladu z njunimi zakonodajami registrirana v navedeni državi članici ali plujejo pod zastavo države članice ali Čila.

2. Ta člen se uporablja za mednarodni pomorski prevoz, vključno s prevozom od vrat do vrat in intermodalnim prevozom, ki vključuje pomorski del prevozne verige.

Člen 107

Opredelitve

V tem oddelku:

(a) se "intermodalni prevoz" opredeli kot pravica do zagotavljanja prevoznih storitev od vrat do vrat za mednarodni tovor in v ta namen sklepati neposredne pogodbe s ponudniki drugih načinov prevoza;

(b) "ponudniki mednarodnih pomorskih storitev" pokriva ponudnike storitev v zvezi z mednarodnim tovorom za pomorske storitve, storitvami pretovarjanja, shranjevanja in skladiščenja, storitvami carinjenja, storitvami kontejnerskih postaj in depojev, posredniškimi storitvami in špediterskimi storitvami.

Člen 108

Dostop na trg in nacionalna obravnava

1. Glede na obstoječe ravni liberalizacije v mednarodnem pomorskem prevozu med pogodbenicama:

(a) pogodbenici še naprej učinkovito uporabljata načelo neomejenega dostopa do mednarodnega pomorskega trga in prometa na tržni in nediskriminatorni podlagi;

(b) vsaka pogodbenica ladjam, ki plujejo pod zastavo ali jih upravljajo ponudniki storitev druge pogodbenice, še naprej zagotavlja obravnavo, ki med drugim v zvezi dostopom do pristanišč, uporabo infrastrukture in pomožnih pomorskih storitev pristanišč ter glede s tem povezanimi pristojbinami in dajatvami, carinskimi objekti in dodelitvijo privezov ter naprav za nakladanje in razkladanje ni manj ugodna od obravnave, ki jo zagotavlja svojim lastnim ladjam.

2. Pri uporabi načel iz odstavka 1 pogodbenici:

(a) ne vključujeta klavzul o delitvi tovora v prihodnje dvostranske sporazume s tretjimi državami, razen v izrednih okoliščinah, ko bi prevozniki v linijskem prevozu po morju iz zadevne pogodbenice sicer ne imeli učinkovite možnosti za redno trgovsko linijo z zadevno tretjo državo;

(b) prepovesta dogovore o delitvi tovora v prihodnjih dvostranskih sporazumih o trgovini s suhim in tekočim razsutim tovorom;

(c) ob začetku veljavnosti tega Sporazuma odpravita vse enostranske ukrepe ter upravne, tehnične in druge ovire, ki bi lahko imele omejevalne ali diskriminatorne učinke na prosto ponujanje storitev v mednarodnem pomorskem prometu.

3. Vsaka pogodbenica ponudnikom mednarodnih pomorskih storitev druge pogodbenice dovoli poslovno prisotnost na svojem ozemlju pod pogoji za ustanavljanje in poslovanje, ki niso manj ugodni od tistih, ki jih zagotavlja svojim ponudnikom storitev ali tistim iz tretje države, glede na to, kateri so ugodnejši, v skladu s pogoji, vpisanimi v njeno listo.

Oddelek 3

Telekomunikacijske storitve

Člen 109

Opredelitve

V tem oddelku:

(a) "telekomunikacijske storitve" pomeni prenos elektromagnetnih signalov – zvoka, podatkovnih slik in njihovih kombinacij, razen radiodifuzije [9]. Obveze iz tega oddelka torej ne zajemajo gospodarske dejavnosti, ki sestoji iz pripravljanja vsebine, katere za svoj prenos potrebujejo telekomunikacijske storitve. Za pripravo navedene vsebine, ki se prenaša prek telekomunikacijskih storitev, veljajo posebne obveze, ki jih pogodbenici prevzameta v drugih ustreznih sektorjih;

(b) "regulativni organ" pomeni organ ali organe s kakršnimi koli regulativnimi nalogami, dodeljenimi v zvezi z zadevami, omenjenimi v tem oddelku;

(c) "bistveni telekomunikacijski objekti" so objekti javne telekomunikacijske mreže in storitve, ki:

(i) jih izključno ali pretežno zagotavlja en sam ponudnik ali omejeno število ponudnikov; in

(ii) jih ni mogoče ekonomično ali tehnično nadomestiti, z namenom ponujanja storitev.

Člen 110

Regulativni organ

1. Regulativni organi za telekomunikacijske storitve so ločeni od ponudnikov osnovnih telekomunikacijskih storitev in jim niso odgovorni.

2. Sklepi in postopki, ki jih uporabljajo regulativni organi, so nepristranski v zvezi z vsemi udeleženci na trgu.

3. Izvajalec, katerega zadeva sklep regulativnega organa, se ima na sklep pravico pritožiti.

Člen 111

Ponujanje storitev

1. Če se zahteva dovoljenje, se pogoji za pridobitev dovoljenja objavijo, objavi pa se tudi časovno obdobje, ki je običajno potrebno za pridobitev odločitve v zvezi z zahtevkom za dovoljenje.

2. Če je potrebno dovoljenje, se vlagatelja na njegovo zahtevo obvesti o razlogih za zavrnitev dovoljenja.

Člen 112

Večji ponudniki

1. Večji ponudnik je ponudnik, ki lahko znatno vpliva na pogoje udeležbe glede cene in ponudbe na ustreznem trgu za osnovne telekomunikacijske storitve zaradi:

(a) nadzora nad bistvenimi objekti; ali

(b) uporabe svojega položaja na trgu.

2. Ustrezni ukrepi se ohranijo, da se ponudnikom, ki so sami ali skupaj večji ponudniki, prepreči, da bi začeli opravljati protikonkurenčne prakse ali z njimi nadaljevali.

3. Zgoraj omenjene protikonkurenčne prakse zlasti vključujejo:

(a) opravljanje protikonkurenčnega navzkrižnega subvencioniranja;

(b) uporabo informacij, pridobljenih od konkurentov, s protikonkurenčnimi posledicami; in

(c) da se drugim ponudnikom storitev pravočasno ne zagotovi temeljnih tehničnih informacij o bistvenih objektih in komercialnih informacij, ki so potrebne za zagotavljanje storitev.

Člen 113

Medomrežno povezovanje

1. Ta oddelek se nanaša na povezave med ponudniki, ki zagotavljajo javne telekomunikacijske mreže ali storitve, da bi uporabnikom enega ponudnika omogočili komunikacijo z uporabniki drugega ponudnika in dostop do storitev, ki jih zagotavlja drugi ponudnik.

2. Medomrežno povezovanje z večjimi ponudniki se zagotovi na kateri koli tehnično možni točki v mreži. Takšno medomrežno povezovanje se zagotovi:

(a) pod nediskriminatornimi pogoji (vključno s tehničnimi standardi in specifikacijami) in po stopnjah ter kvaliteti, ki nista manj ugodne od tistih, ki se zagotavlja podobnim lastnim storitvam ali podobnim storitvam neodvisnih ponudnikov storitev ali za njihovim podružnicam ali drugim odvisnim enotam;

(b) pravočasno, pod pogoji (vključno s tehničnimi standardi in specifikacijami) in po stroškovno naravnavih stopnjah, ki so pregledne, razumne, upoštevajo ekonomsko smotrnost in so dovolj nepovezane, da ponudniku ni treba plačati za dele mreže ali objekte, ki niso potrebni za zagotavljanje storitve; in

(c) na zahtevo, na točkah poleg omrežnih priključnih točk, ki so na voljo večini uporabnikov, za katere veljajo dajatve, ki odražajo stroške izgradnje potrebnih dodatnih objektov.

3. Postopki, ki se uporabljajo za medomrežno povezovanje večjih ponudnikov, se objavijo.

4. Večji ponudniki dajo sporazume o medomrežnem povezovanju na voljo ponudnikom storitev pogodbenic, da se zagotovi nediskriminacija in/ali vnaprej objavijo referenčne ponudbe o medomrežnih povezavah, razen če so že javno na voljo.

Člen 114

Omejena sredstva

Vsi postopki za dodeljevanje in izrabo omejenih sredstev, vključno s frekvencami, številkami in pravicami poti, se izvajajo na objektiven, pravočasen, pregleden in nediskriminatoren način.

Člen 115

Univerzalna storitev

1. Vsaka pogodbenica ima pravico opredeliti vrsto obveznosti univerzalne storitve, ki jo želi ohraniti.

2. Določbe, ki urejajo univerzalno storitev, so pregledne, objektivne in nediskriminatorne. So tudi nevtralne v zvezi s konkurenco in niso bolj obremenjujoče, kot je potrebno.

POGLAVJE II

FINANČNE STORITVE

Člen 116

Področje uporabe

1. To poglavje se uporablja za ukrepe, ki jih sprejmeta ali ohranjata pogodbenici, in ki vplivajo na trgovino s finančnimi storitvami.

2. V tem poglavju je trgovina s finančnimi storitvami opredeljena kot zagotavljanje finančne storitve na naslednje načine:

(a) z ozemlja pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice (način 1);

(b) na ozemlju pogodbenice potrošniku finančne storitve druge pogodbenice (način 2);

(c) s strani ponudnika finančne storitve pogodbenice s poslovno prisotnostjo na ozemlju druge pogodbenice (način 3);

(d) s strani ponudnika finančne storitve pogodbenice s poslovno prisotnostjo fizičnih oseb na ozemlju druge pogodbenice (način 4).

3. To poglavje v ničemer ne nalaga nobenih obveznosti v zvezi z vladnimi naročili, za katere velja naslov IV tega dela.

4. Določbe tega poglavja se ne uporabljajo za subvencije, ki jih dodelita pogodbenici. Pogodbenici pregledata vprašanje pravil o subvencijah v zvezi s trgovino s finančnimi storitvami, da bi v ta sporazum vključili pravila, dogovorjena po členu XV GATS.

5. To poglavje ne velja za:

(i) dejavnosti, ki jih opravljajo centralne banke ali monetarna oblast ali drugi javni subjekti pri uresničevanju monetarne ali tečajne politike;

(ii) dejavnosti, ki so del zakonskega sistema socialne varnosti ali javnega pokojninskega načrta; in

(iii) druge dejavnosti, ki jih izvaja javni subjekt za račun ali s jamstvom ali z uporabo finančnih sredstev Vlade.

6. Za namene odstavka 5, če pogodbenica dovoli, da katero od dejavnosti, omenjenih v odstavku 5(ii) ali (iii), izvajajo njeni izvajalci finančnih storitev v konkurenci z javnim subjektom ali ponudnikom finančne storitve, to poglavje velja za takšne dejavnosti.

Člen 117

Opredelitve

V tem poglavju:

1. "ukrep" pomeni sleherni ukrep pogodbenice, bodisi v obliki zakona, predpisa, pravila, postopka, sklepa, upravnega ukrepa bodisi v kateri koli drugi obliki;

2. "ukrep, ki ga sprejme ali ohranja pogodbenica" pomeni ukrepe, ki jih sprejmejo:

(i) centralne, regionalne ali lokalne vlade in oblasti; in

(ii) nevladni organi pri izvajanju pooblastil, ki jim jih dodelijo centralne, regionalne ali lokalne vlade ali oblasti;

3. "ponudnik finančne storitve" pomeni pravno ali fizično osebo, ki želi ponujati ali ponuja finančno storitev, vendar izraz "ponudnik finančne storitve" ne vključuje javnih subjektov;

4. "javni subjekt" pomeni:

(i) vlado, centralno banko ali monetarno oblast pogodbenice ali subjekt, ki je v lasti ali pod nadzorom pogodbenice, ki se pretežno ukvarja z izvajanjem vladnih funkcij ali dejavnosti za vladne namene, brez subjektov, ki se pretežno ukvarjajo z zagotavljanjem finančnih storitev pod komercialnimi pogoji; ali

(ii) zasebni subjekt, ki izvaja dejavnosti, katere običajno izvaja centralna banka ali monetarna oblast, kadar izvaja te naloge;

5. "poslovna prisotnost" pomeni katero koli vrsto poslovne ali strokovne organiziranosti, vključno z:

(i) ustanovitvijo, pridobitvijo ali vzdrževanjem pravne osebe; ali

(ii) ustanovitvijo ali vzdrževanjem podružnice ali predstavništva,

na ozemlju pogodbenice z namenom ponujanja finančnih storitev;

6. "pravna oseba" pomeni vsako pravno osebo, ki se pravilno ustanovi ali drugače organizira v skladu z veljavnimi zakoni, zaradi dobička ali drugače, v zasebni lasti ali v vladni lasti, vključno z družbo, trustom, partnerstvom, skupnim vlaganjem, samostojnim podjetnikom ali združenjem;

7. "pravna oseba pogodbenice" pomeni pravno osebo, ustanovljeno ali drugače organizirano po zakonodaji Skupnosti ali njenih držav članic ali Čila.

Če ima takšna pravna oseba na ozemlju Skupnosti ali Čila samo registriran sedež ali osrednjo upravo, se ne šteje za pravo osebo Skupnosti ali Čila, razen če opravlja bistvene poslovne dejavnosti na ozemlju Skupnosti ali Čila;

8. "fizična oseba" je državljan katere od držav članic ali Čila, v skladu z njihovo zakonodajo;

9. "finančna storitev" je vsaka storitev finančne narave, ki jo ponudi ponudnik finančne storitve pogodbenice. Finančne storitve zajemajo naslednje dejavnosti:

Vse zavarovalniške in z zavarovanjem povezane storitve

(i) neposredno zavarovanje (vključno s sozavarovanjem):

(A) življenjsko;

(B) premoženjsko;

(ii) pozavarovanje in retrocesijo;

(iii) posredovanje zavarovanja, kot je borzno posredništvo in zastopništvo;

(iv) pomožne zavarovalne storitve, kot so svetovanje, aktuarske storitve, ocenjevanje tveganja in likvidacija škod;

Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja)

(v) sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev od javnosti;

(vi) vse vrste posojil, kar vključuje potrošniška posojila, hipotekarna posojila, faktoring in financiranje trgovinskega poslovanja;

(vii) finančni lizing;

(viii) opravljanje vseh storitev plačilnega prometa in prenosa denarja, vključno s kreditnimi, plačilnimi in bančnimi plačilnimi karticami, potovalnimi čeki in bančnimi menicami;

(ix) garancije in obveze;

(x) trgovanje za lastni račun ali za račun strank, bodisi na borzi, na trgu OTC ali drugače, z naslednjim:

(A) instrumenti denarnega trga, vključno s čeki, menicami, potrdili o depozitu;

(B) tujo valuto;

(C) izvedenimi finančnimi instrumenti, med drugim s standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami;

(D) instrumenti menjalnih tečajev in obrestnih mer, vključno s produkti, kot so swap posli, nestandardiziranimi terminskimi pogodbami;

(E) prenosljivimi vrednostnimi papirji;

(F) drugimi prenosljivimi vrednostnimi papirji in finančnimi sredstvi, zlasti zlatom ali srebrom v palicah;

(xi) sodelovanje pri izdajanju vseh vrst vrednostnih papirjev, vključno z zajamčenim prevzemom in plasiranjem kot (javni ali zasebni) posrednik, ter opravljanje storitev, povezanih s takšnimi izdajami;

(xii) denarno posredniški posli;

(xiii) upravljanje premoženja, kot na primer upravljanje gotovine ali portfelja, vse oblike upravljanja skupnih investicij, upravljanje pokojninskih skladov, depotne in skrbniške storitve ter storitve upravljanja skladov;

(xiv) storitve poravnav in obračunov finančnih sredstev, vključno z vrednostnimi papirji, izvedenimi produkti in drugimi prenosnimi instrumenti;

(xv) ponujanje in posredovanje finančnih informacij, obdelave finančnih podatkov in z njimi povezane programske opreme s strani izvajalcev drugih finančnih storitev;

(xvi) svetovalnje posredovanje in druge pomožne finančne storitve za vse dejavnosti, navedene v pododstavkih od (v) do (xv), vključno z bonitetnimi podatki in analizo, raziskavami in svetovanjem glede naložb in portfelja, svetovanje pri nakupih ter prestrukturiranju in strategiji podjetij;

10. "nova finančna storitev" pomeni storitev finančne narave, vključno s storitvami, povezanimi z obstoječimi in novimi izdelki ali načini, na katere se izdelek dobavi, ki je ne zagotavlja noben ponudnik finančnih storitev na ozemlju pogodbenice, temveč se opravlja na ozemlju druge pogodbenice.

Člen 118

Dostop na trg

1. V zvezi z dostopom na trg prek načinov zagotavljanja storitev, opisanih v členu 116, vsaka pogodbenica zagotavlja finančnim storitvam in ponudnikom finančnih storitev druge pogodbenice obravnavo, ki ni manj ugodna od obravnave, ki je predvodena s pogoji in omejitvami, ki so dogovorjeni in določeni v njenem Razporedu, omenjenem v členu 120.

2. V sektorjih, v katerih pogodbenica sprejme obveze v zvezi z dostopom na trg, so ukrepi, ki jih pogodbenica ne ohranja ali sprejme bodisi na podlagi regionalne podrazdelitve bodisi na podlagi njenega celotnega ozemlja, razen če v njeni listi ni drugače določeno, opredeljeni kot:

(a) omejitve glede števila ponudnikov finančnih storitev v obliki številčnih kvot, monopolov, izključnih ponudnikov storitev ali zahteve po preverjanju gospodarskih potreb;

(b) omejitve glede skupne vrednosti števila poslov s finančnimi storitvami ali premoženja v obliki številčnih kvot ali zahteve po preverjanju gospodarskih potreb;

(c) omejitve glede skupnega števila poslov finančnih storitev ali skupne količine opravljenih storitev, izraženega v določenih številčnih enotah v obliki kvot ali zahteve po preverjanju gospodarskih potreb [10];

(d) omejitve glede skupnega števila fizičnih oseb, ki se lahko zaposlijo v določenem finančnem storitvenem sektorju ali ki jih ponudnik finančnih storitev lahko zaposli in ki so potrebne za, in neposredno povezane z zagotavljanjem določene finančne storitve v obliki številčnih kvot ali zahteve po preverjanju gospodarskih potreb;

(e) ukrepi, ki omejujejo ali zahtevajo posebne vrste pravnih oseb ali skupnih vlaganj, prek katerih lahko izvajalec finančnih storitev druge pogodbenice ponuja finančno storitev; ali

(f) omejitve glede udeležbe tujega kapitala v smislu omejitve največjega odstotka tujih delnic ali skupne vrednosti posamezne ali skupne tuje investicije.

Člen 119

Nacionalna obravnava

1. V sektorjih, vpisanih v njeno listo in v skladu s pogoji in kvalifikacijami, ki so v njej določeni, vsaka pogodbenica zagotavlja finančnim storitvam in ponudnikom finančnih storitev druge pogodbenice obravnavo, ki v zvezi z vsemi ukrepi, ki vplivajo na zagotavljanje finančnih storitev ni manj ugodna od obravnave, ki jo zagotavlja svojim podobnim storitvam in ponudnikom finančnih storitev [11].

2. Pogodbenica lahko izpolni zahtevo iz odstavka 1, tako da finančne storitve in ponudnike finančnih storitev druge pogodbenice obravnava bodisi formalno enako bodisi formalno drugače kot obravnava podobne svoje finančne storitve in ponudnike finančnih storitev.

3. Formalno enaka ali formalno drugačna obravnava se šteje za manj ugodno, če spremeni konkurenčne pogoje v korist finančnih storitev ali ponudnikov finančnih storitev pogodbenice v primerjavi s finančnimi storitvami ali ponudniki finančnih storitev druge pogodbenice.

Člen 120

Lista posebnih obvez

1. Posebne obveze, ki jih vsaka pogodbenica prevzame po členih 118 in 119, so določene v Listi, vključeni v Prilogo VIII. V zvezi s sektorji, v katerih prevzame takšne obveze, vsaka lista določa:

(a) pogoje in omejitve v zvezi z dostopom na trg;

(b) pogoje in kvalifikacije v zvezi z nacionalno obravnavo;

(c) obveznosti v zvezi z dodatnimi obvezami, omenjenimi v odstavku 3;

(d) kjer je ustrezno, časovni okvir za izvajanje takšnih obvez in datum začetka veljavnosti takšnih obvez.

2. Ukrepi, ki niso skladni s členoma 118 in 119, so vpisani v stolpec, ki se nanaša na člen 118. V tem primeru se šteje, da vpis zagotavlja pogoj ali kvalifikacijo tudi za člen 119.

3. Če pogodbenica prevzame posebne obveze glede ukrepov, ki vplivajo na trgovino s finančnimi storitvami, za katere ne velja razpored po členih 118 in 119, se takšne obveze v njeno listo vpišejo kot dodatne obveze.

Člen 121

Nove finančne storitve

1. Pogodbenica ponudnikom finančnih storitev druge pogodbenice, ki imajo sedež na njenem ozemlju, dovoli, da na njenem ozemlju ponujajo nove finančne storitve v okviru podsektorjev in finančnih storitev, za katere je sprejela obveze na svoji listi, in za katere veljajo pogoji, omejitve in kvalifikacije, določene na listi, pod pogojem, da uvedba te nove finančne storitve ne zahteva novega zakona ali spremembe obstoječega zakona.

2. Pogodbenica lahko določi pravno obliko, prek katere se storitev lahko zagotavlja, in lahko zahteva dovoljenje za zagotavljanje finančne storitve. Če se zahteva takšno dovoljenje, se odločitev o tem sprejme v primernem času in dovoljenje se lahko zavrne samo iz bonitetnih razlogov.

Člen 122

Obdelava podatkov v sektorju finančnih storitev

1. Vsaka pogodbenica ponudniku finančne storitve druge pogodbenice dovoli prenos informacij v elektronski ali drugi obliki z njenega ozemlja in na njeno ozemlje za obdelavo podatkov, če je takšna obdelava potrebna za normalno poslovanje takšnega ponudnika finančne storitve.

2. Če informacije, omenjene v odstavku 1, sestavljajo osebni podatki ali so vanje vključeni, prenos takšnih podatkov z ozemlja ene pogodbenice na ozemlje druge pogodbenice poteka v skladu z domačo zakonodajo, ki ureja zaščito posameznikov v zvezi s prenašanjem in obdelavo osebnih podatkov, pogodbenice, z ozemlja katere se informacije prenašajo.

Člen 123

Učinkovita in pregledna ureditev v sektorju finančnih storitev

1. Vsaka pogodbenica do najvišje možne mere vse zainteresirane vnaprej obvesti o vseh ukrepih, ki se splošno uporabljajo, ki jih pogodbenica predlaga za sprejetje, da takšnim ljudem ponudi priložnost komentirati ukrepe. O takšnem ukrepu se sporoči:

(a) z uradno objavo; ali

(b) v drugačni pisni ali elektronski obliki.

2. Ustrezni finančni organ vsake pogodbenice vsem zainteresiranim da na voljo svoje zahteve za izpolnjevanje zahtevkov, povezanih s ponujanjem finančnih storitev.

3. Na zahtevo vlagatelja ustrezni finančni organ vlagatelja obvesti o statusu njegove vloge. Če organ od vlagatelja zahteva dodatne informacije, ga o tem brez odlašanja obvesti.

4. Vsaka pogodbenica si po najboljših močeh prizadeva na svojem ozemlju izvajati in uporabljati mednarodno sprejete standarde za urejanje in nadzor v sektorju finančnih storitev in za bolj proti pranju denarja. V ta namen pogodbenici sodelujeta in si izmenjujeta informacije in izkušnje v okviru Posebnega odbora za finančne storitve, omenjenega v členu 127.

Člen 124

Zaupne informacije

Nobena določba v tem poglavju:

(a) od nobene pogodbenice ne zahteva, da zagotovi zaupne informacije, razkritje katerih bi oviralo kazenski pregon ali bilo kako drugače v navzkrižju z javnim interesom, ali ki bi škodovalo legitimnim komercialnim interesom določenih podjetij, javnih ali zasebnih;

(b) pogodbenici ne nalaga dolžnosti, da razkrije informacije, ki se nanašajo na finančne zadeve in račune posameznih strank ponudnikov finančne storitve, ali katere koli zaupne ali zaščitene informacije, s katerimi razpolagajo javni subjekti.

Člen 125

Bonitetna izjema

1. Nobena določba v tem poglavju pogodbenici ne preprečuje, da bi sprejela ali ohranila primerne ukrepe iz bonitetnih razlogov, kot so:

(a) zaščita investitorjev, vlagateljev, udeležencev na finančnem trgu, imetnikov zavarovalnih polic ali oseb, ki so v fiduciarnem razmerju s ponudnikom finančnih storitev;

(b) ohranjanje varnosti, solidnosti, neoporečnosti ali finančne odgovornosti ponudnikov finančnih storitev; in

(c) zagotavljanje neoporečnosti in stabilnosti finančnega sistema pogodbenice.

2. Če takšni ukrepi niso v skladu z določbami tega poglavja, se ne smejo uporabiti kot sredstvo pogodbenice za izogibanje obvezam ali obveznostim po tem poglavju.

Člen 126

Priznavanje

1. Pogodbenica lahko priznava bonitetne ukrepe druge pogodbenice pri določanju, kako se uporabljajo ukrepi pogodbenice, povezani s finančnimi storitvami. Takšno priznavanje, ki se lahko doseže z usklajevanjem ali drugače, lahko temelji na sporazumu ali dogovoru ali pa se izrazi avtonomno.

2. Pogodbenica, ki je pogodbenica sporazuma ali dogovora s tretjo pogodbenico, kakršni so omenjeni v odstavku 1, bodisi prihodnjega bodisi obstoječega, drugi pogodbenici zagotovi ustrezno priložnost za pogajanja o svojem pristopu k takšnim sporazumom ali dogovorom, ali da s pogajanji uskladi podobne dogovore v okoliščinah, ki omogočajo enakovredno urejanje, nadzor, izvajanje takšne regulative in, če je ustrezno, postopke o delitvi informacij med pogodbenicami sporazuma ali dogovora. Če se pogodbenica avtonomno odloči za priznavanje, drugi pogodbenici zagotovi ustrezno priložnost, da dokaže, da takšne okoliščine obstajajo.

Člen 127

Posebni odbor za finančne storitve

1. Pogodbenici ustanovita Posebni odbor za finančne storitve. Posebni odbor sestavljajo predstavniki pogodbenic. Glavni predstavnik vsake pogodbenice je uradnik organa pogodbenice, odgovornega za finančne storitve, ki je določen v Prilogi IX.

2. Naloge Posebnega odbora vključujejo:

(a) nadzor nad izvajanjem tega poglavja;

(b) preučevanje vprašanj v zvezi s finančnimi storitvami, ki jih nanj naslovi pogodbenica.

3. Posebni odbor se sestane na zahtevo ene od pogodbenic na datum in z dnevnim redom, o katerih se pogodbenici sporazumeta vnaprej. Funkcijo predsedujočega opravljata pogodbenici izmenično. Posebni odbor poroča Pridružitvenemu odboru o rezultatih svojih sestankov.

4. Tri leta po začetku veljavnosti tega sporazuma Posebni odbor za finančne storitve preuči ukrepe, ki bi lahko olajšali in razširili trgovino s finančnimi storitvami in nadalje prispevali k ciljem tega sporazuma, ter o tem poroča Pridružitvenemu odboru.

Člen 128

Posvetovanja

1. Pogodbenica lahko zahteva posvetovanja z drugo pogodbenico v zvezi z vsemi zadevami iz tega poglavja. Druga pogodbenica z razumevanjem preuči zahtevo. Pogodbenici o rezultatih posvetovanj poročata Posebnemu odboru za finančne storitve.

2. Posvetovanja po tem členu vključujejo uradnike organov, določenih v Prilogi IX.

3. Nič v tem členu finančnim organom, ki sodelujejo na posvetovanjih, ne nalaga dolžnosti, da razkrijejo informacije ali sprejmejo kakršen koli ukrep, ki bi posegal v individualne regulativne, nadzorne in upravne zadeve ali zadeve kazenskega pregona.

4. Če finančni organ pogodbenice za nadzorne namene zahteva informacije o izvajalcu finančnih storitev na ozemlju druge pogodbenice, lahko tak finančni organ stopi v stik s pristojnim finančnim organom na ozemlju druge pogodbenice, da pridobi informacije. Za zagotavljanje takšnih informacij lahko veljajo pogoji in omejitve iz ustrezne zakonodaje druge pogodbenice ali zahteva po predhodnem sporazumu ali dogovoru med ustreznimi finančnimi organi.

Člen 129

Posebne določbe o reševanju sporov

1. Če ni v tem členu drugače predvideno, se vsi spori iz tega poglavja rešujejo v skladu z določbami naslova VIII.

2. Za namene člena 184 se posvetovanja, organizirana po členu 128, štejejo za posvetovanja, omenjena v členu 183, razen če se pogodbenici odločita drugače. Po začetku posvetovanj pogodbenici zagotovita informacije, ki omogočajo preučevanje, kako lahko ukrep pogodbenice ali katera koli druga zadeva vpliva na delovanje in uporabo tega poglavja, in med posvetovanji vse izmenjane informacije obravnavata kot zaupne. Če se zadeva ne razreši v 45 dneh po posvetovanjih iz člena 128 ali v 90 dneh po vložitvi zahtevka za posvetovanja iz člena 128(1), odvisno od tega, kaj nastopi prej, lahko pogodbenica pritožnica, v pisni obliki zahteva, da se določi arbitražni senat. Pogodbenici o rezultatih posvetovanj poročata neposredno Pridružitvenemu odboru.

3. Za namene člena 185:

(a) je predsedujoči arbitražnega senata finančni izvedenec;

(b) Pridružitveni odbor največ šest mesecev po začetku veljavnosti tega sporazuma določi seznam vsaj petih posameznikov, ki niso državljani nobene od pogodbenic, in ki so pripravljeni in sposobni biti razsodniki in biti imenovani za predsedujoče arbitražnih senatov pri finančnih storitvah. Pridružitveni odbor zagotovi, da seznam vedno in v vsakem trenutku vsebuje pet posameznikov. Ti posamezniki imajo znanje in izkušnje v zvezi z zakonodajo ali prakso finančnih storitev, ki lahko vključuje regulativo finančnih ustanov, so samostojni, delujejo v svoji individualni pristojnosti in niso povezani z nobeno pogodbenico ali organizacijo ter od njih ne dobivajo navodil, in ravnajo v skladu z etičnim kodeksom, določenim v Prilogi XVI. Seznam se lahko spremeni vsake tri leta;

(c) v treh dneh od zahtevka za določitev arbitražnega sveta predsedujoči Pridružitvenega odbora z žrebom izbere predsedujočega arbitražnega senata s seznama, omenjenega v odstavku (b). Druga dva razsodnika arbitražnega senata z žrebom izbere predsedujoči Pridružitvenega odbora s seznama, omenjenega v členu 185(2), enega izmed tistih posameznikov, ki jih je Pridružitvenemu odboru priporočila pogodbenica, ki ima pritožbo, drugega pa izmed tistih, ki jih je Pridružitvenemu odboru priporočila pogodbenica, zoper katero je vložena pritožba.

POGLAVJE III

PRAVICA DO USTANAVLJANJA

Člen 130

Področje uporabe

To poglavje se uporablja za pravico do ustanavljanja v vseh sektorjih razen vseh storitvenih sektorjev, vključno s sektorjem finančnih storitev.

Člen 131

Opredelitve

V tem poglavju:

(a) "pravna oseba" pomeni vsako pravno osebo, ki se pravilno ustanovi ali drugače organizira v skladu z veljavnimi zakoni, zaradi dobička ali drugače, v zasebni lasti ali v vladni lasti, vključno z družbo, trustom, partnerstvom, skupnim vlaganjem, samostojnim podjetnikom ali združenjem;

(b) "pravna oseba pogodbenice" pomeni pravno osebo, ustanovljeno ali drugače organizirano po zakonodaji Skupnosti ali njenih držav članic ali Čila.

Če ima takšna pravna oseba na ozemlju Skupnosti ali Čila samo registriran sedež ali osrednjo upravo, se ne šteje za pravno osebo Skupnosti ali Čila, razen če opravlja bistvene poslovne dejavnosti na ozemlju Skupnosti ali Čila;

(c) "fizična oseba" je državljan katere od držav članic ali Čila, v skladu z njihovo zakonodajo;

(d) "pravica do ustanavljanja" pomeni:

(i) ustanovitev, pridobitev ali vzdrževanje pravne osebe; ali

(ii) ustanovitev ali vzdrževanje podružnice ali predstavništva,

na ozemlju pogodbenice z namenom izvajanja gospodarske dejavnosti.

V zvezi s fizičnimi osebami se ta pravica ne razširi na iskanje ali sprejem zaposlitve na trgu delovne sile ali dodelitev pravice do dostopa na trg delovne sile pogodbenice.

Člen 132

Nacionalna obravnava

V sektorjih, vpisanih v Prilogo X, in v skladu s pogoji in kvalifikacijami, ki so v njej določeni, vsaka pogodbenica pravnim in fizičnim osebam druge pogodbenice zagotovi obravnavo, ki v zvezi s pravico do ustanavljanja ni manj ugodna od tiste, ki jo zagotavlja svojim pravnim in fizičnim osebam, ki izvajajo podobno gospodarsko dejavnost.

Člen 133

Pravica do urejanja

V skladu z določbami člena 132 lahko vsaka pogodbenica ureja pravico do ustanavljanja pravnih in fizičnih oseb.

Člen 134

Končne določbe

1. V zvezi s tem poglavjem obe pogodbenici potrjujeta svoje pravice in obveznosti, ki obstajajo po dvostranskih ali večstranskih sporazumih, katerih pogodbenici sta.

2. Zaradi postopne liberalizacije investicijskih pogojev pogodbenici potrjujeta svojo obvezo, da bosta pregledali pravni investicijski okvir, investicijsko okolje in pretok investicij med njima, v skladu s svojimi obvezami v mednarodnih investicijskih sporazumih, najkasneje v treh letih po začetku veljavnosti tega sporazuma.

POGLAVJE IV

IZJEME

Člen 135

Izjeme

1. Ob upoštevanju zahteve, da se takšni ukrepi ne uporabljajo na način, ki bi pomenil sredstvo za samovoljno ali neupravičeno diskriminacijo med pogodbenicama, če prevladajo podobni pogoji, ali prikrito omejevanje trgovine s storitvami, finančnimi storitvami ali pravico do ustanavljanja med pogodbenicama, ta naslov pogodbenicama v ničemer ne preprečuje, da sprejmeta ali uveljavita ukrepe, ki:

(a) so potrebni za zaščito javne morale ali ohranjanje javnega miru in javne varnosti;

(b) so potrebni za zaščito življenja ali zdravja ljudi, živali ali rastlin;

(c) so povezani z ohranjanjem neobnovljivih naravnih virov, če se takšni ukrepi uveljavijo v povezavi z omejevanjem domače proizvodnje ali potrošnje storitev ali domačih investicij;

(d) so potrebni za zaščito narodnega bogastva umetniške, zgodovinske ali arheološke vrednosti;

(e) so potrebni za zagotavljanje skladnosti z zakoni ali predpisi, ki niso neskladni z določbami tega naslova, vključno s tistimi, ki se nanašajo na:

(i) preprečevanje prevar ali goljufij ali ukrepanje ob učinkih zamud pri plačilih po storitvenih pogodbah;

(ii) varovanje zasebnosti posameznikov v zvezi z obdelavo in razširjanjem osebnih podatkov in varovanje zaupnosti dokumentacije in računov posameznikov; ali

(iii) varnost.

2. Določbe tega naslova se ne uporabljajo za sisteme socialne varnosti pogodbenic ali za dejavnosti na ozemlju vsake pogodbenice, ki so povezane, pa čeprav občasno, z izvajanjem javne oblasti.

3. Nobena določba v tem naslovu pogodbenicama ne preprečujejo uporabe svojih zakonov, predpisov in drugih zahtev v zvezi z vstopom v državo in bivanjem v njej, zaposlitvijo, delovnimi pogoji in ustanavljanjem podjetij, ki jih ustanovijo fizične osebe [12], pod pogojem, da jih pogodbenici uporabljata tako, da z uporabo ne bi izničili ali omejili koristi, ki za pogodbenici izhajajo iz posamezne določbe tega naslova.

NASLOV IV

VLADNA NAROČILA

Člen 136

Cilj

V skladu z določbami tega naslova pogodbenici zagotovita učinkovito in vzajemno odpiranje svojih trgov za vladna naročila.

Člen 137

Področje in obseg uporabe

1. Ta naslov se uporablja za zakone, predpise, postopke ali prakse, povezane z naročili blaga in storitev, vključno z deli, za katere veljajo pogoji, ki jih vsaka pogodbenica določi v prilogah XI, XII in XIII, in ki jih izvajajo subjekti pogodbenic.

2. Ta naslov se ne uporablja za:

(a) pogodbe, dodeljene na podlagi:

(i) mednarodnega sporazuma in so namenjene za skupno izvajanje ali izkoriščanje projekta s strani pogodbenic;

(ii) mednarodnega sporazuma, ki je povezan s stacioniranjem čet; in

(iii) posebnega postopka mednarodne organizacije;

(b) nepogodbenih dogovorov ali kakršne koli oblike vladne pomoči in naročil, opravljenih v okviru programov o pomoči ali sodelovanju;

(c) pogodb o:

(i) nakupu ali najemu zemljišč, obstoječih zgradb ali drugega nepremičnega premoženja ali v zvezi s temi pravicami;

(ii) nakupu, razvoju, produkciji ali koprodukciji programskega materiala s strani radijskih ali televizijskih postaj in pogodb o zakupu časa oddajanja;

(iii) arbitraži in storitvah v spravnem postopku;

(iv) zaposlitvi; in

(v) storitvah s področja raziskav in razvoja, razen tistih, ki koristijo izključno subjektu za njegovo uporabo pri opravljanju svojih dejavnosti, pod pogojem, da subjekt v celoti plača storitev; in

(d) finančnih storitvah.

3. Za koncesije za javna gradbena dela, kot so opredeljene v členu 138(i), tudi velja ta naslov, kot je določeno v prilogah XI, XII in XIII.

4. Nobena pogodbenica ne sme pripraviti, oblikovati ali kako drugače strukturirati nobene pogodbe o javnih naročilih, da bi se izognila obveznostim po tem naslovu.

Člen 138

Opredelitve

V tem naslovu se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a) "vladna naročila" so kakršna koli vrsta naročanja blaga, storitev ali kombinacije blaga in storitev, vključno z deli, ki jih izvajajo javni subjekti pogodbenic, za vladne namene, in ne z namenom komercialne preprodaje ali z namenom uporabe v proizvodnji blaga ali zagotavljanja storitev za komercialno prodajo, razen če ni drugače določeno. Vključujejo naročila po metodah, kot so nakup ali zakup, ali najem ali najemni nakup, z nakupno pravico ali brez nje;

(b) "subjekti" so javni subjekti pogodbenic, kot so subjekti centralne, subcentralne ali lokalne vlade, občine, javna podjetja in vsi drugi subjekti, ki naročajo v skladu z določbami tega naslova, kot je določeno v prilogah XI, XII in XIII;

(c) "javna podjetja" so podjetja, v katerih lahko imajo javne oblasti neposredno ali posredno prevladujoč vpliv zaradi svojega lastništva, svoje finančne udeležbe v njih ali pravil, ki jih urejajo. Šteje se, da imajo javne oblasti prevladujoč vpliv, kadar te oblasti neposredno ali posredno v razmerju do podjetja:

(i) imajo v lasti večino vpisanega kapitala podjetja;

(ii) nadzirajo večino glasov, vezanih na delnice, ki ji izda podjetje; ali

(iii) lahko imenujejo več kot polovico članov upravnih, vodstvenih ali nadzornih teles podjetja;

(d) "ponudnik pogodbenic" je fizična ali pravna oseba ali skupina takšnih oseb pogodbenice in/ali organov pogodbenice, ki lahko zagotovi blago, storitve ali izvedbo gradbenih del. Izraz enakovredno pokriva ponudnika blaga ali storitev ali izvajalca gradbenih del;

(e) "pravna oseba" pomeni vsako pravno osebo, ki se pravilno ustanovi ali drugače organizira v skladu z veljavnimi zakoni, zaradi dobička ali drugače, v zasebni lasti ali v vladni lasti, vključno z družbo, trustom, partnerstvom, skupnim vlaganjem, samostojnim podjetnikom ali združenjem;

(f) "pravna oseba pogodbenice" pomeni pravno osebo, ustanovljeno ali drugače organizirano po zakonodaji Skupnosti ali njenih držav članic ali Čila;

Če ima takšna pravna oseba na ozemlju Skupnosti ali Čila samo registriran sedež ali osrednjo upravo, se ne šteje za pravno osebo Skupnosti ali Čila, razen če izvaja bistvene poslovne dejavnosti na ozemlju Skupnosti ali Čila;

(g) "fizična oseba" je državljan katere od držav članic ali Čila, v skladu z njihovo zakonodajo;

(h) "ponudnik" je ponudnik ali izvajalec, ki je predložil ponudbo;

(i) "koncesije za javne gradnje" so pogodbe enake vrste kot pogodbe za javna naročila gradenj, razen da je plačilo za gradnje, ki bodo opravljene, bodisi izključno pravica do izkoriščanja gradnje ali ta pravica skupaj s plačilom;

(j) "kompenzacije" so tisti pogoji, ki jih subjekt postavi ali o njih razmišlja pred ali med svojim postopkom naročanja, ki spodbujajo lokalni napredek ali izboljšajo račune plačilne bilance pogodbenice zaradi zahtev po lokalni vsebini, licenciranju tehnologije, investicijah, protidobavah in podobnih zahtev;

(k) "v pisni obliki ali pisno" pomeni informacije, izražene z besedami, številkami ali drugimi simboli, vključno z elektronskimi sredstvi, ki jih je mogoče prebrati, reproducirati in shraniti;

(l) "tehnične specifikacije" so specifikacije, ki določajo značilnosti blaga ali storitev, ki bodo naročene, kot so kakovost, zmogljivost, varnost in dimenzije, simboli, terminologija, pakiranje, označevanje in etiketiranje, ali procese in metode za njihovo proizvodnjo in zahteve, povezane s postopki ugotavljanje skladnosti, ki jih predpišejo subjekti;

(m) "privatizacija" pomeni postopek, s katerim se vladni nadzor nad subjektom učinkovito odpravi in se prenese v zasebni sektor;

(n) "liberalizacija" pomeni proces, zaradi katerega subjekt ne uživa nobenih izključnih ali posebnih pravic in ni izključno vpleten v zagotavljanje blaga ali storitev na trgih, na katerih velja učinkovita konkurenca.

Člen 139

Nacionalna obravnava in nediskriminacija

1. Vsaka pogodbenica zagotovi, da naročila ki jih opravijo njeni subjekti in ki jih pokriva ta naslov, potekajo na pregleden, razumen in nediskriminatoren način, pri čemer se vsakega ponudnika katere koli pogodbenice obravnava enako in se spoštuje načelo odprte in učinkovite konkurence.

2. V zvezi z zakoni, predpisi, postopki in praksami, povezanimi z vladnimi naročili, ki jih pokriva ta naslov, pogodbenici blagu, storitvam in ponudnikom druge pogodbenice zagotavljata obravnavo, ki ni manj ugodna od obravnave, ki jo zagotavljata svojemu domačemu blagu, storitvam in ponudnikom.

3. V zvezi z zakoni, predpisi, postopki in praksami, povezanimi z vladnimi naročili, ki jih pokriva ta naslov, vsaka pogodbenica zagotovi:

(a) da njeni subjekti lokalnega ponudnika ne obravnavajo manj ugodno kot drugega lokalnega ponudnika na podlagi stopnje povezave s tujino ali dejstva, da je v lasti osebe druge pogodbenice; in

(b) da njeni subjekti ne diskriminirajo lokalnega ponudnika na podlagi dejstva, da so blago ali storitve, ki jih ponuja navedeni ponudnik za določeno naročilo, blago ali storitve druge pogodbenice.

4. Ta člen se ne uporablja za ukrepe, povezane s carinami ali drugimi dajatvami, ki se naložijo pri uvozu ali v zvezi z uvozom, načinom pobiranja takšnih carin ali dajatev, drugimi uvoznimi predpisi, vključno z omejitvami in formalnostmi, kot tudi ne za ukrepe, ki vplivajo na trgovino s storitvami, razen tistih, ki specifično urejajo nabavo, ki jo pokriva ta naslov.

Člen 140

Prepoved kompenzacij in nacionalnih preferencialov

Vsaka pogodbenica zagotovi, da njeni subjekti pri kvalifikaciji in izbiri ponudnikov, blaga ali storitev pri vrednotenju ponudb ali pri dodeljevanju pogodb ne razmišljajo o, ponujajo ali nalagajo kompenzacij ali pogojev, povezanih z nacionalnimi preferenciali, kot so marže, ki omogočajo cenovne preferenciale.

Člen 141

Pravila vrednotenja

1. Subjekti ne razdeljujejo naročil in ne uporabljajo nobene druge metode vrednotenja pogodb z namenom, da bi se izognili uporabi tega naslova, pri ugotavljanju, ali pogodbo pokrivajo pravila iz tega naslova, v skladu s pogoji, določenimi v prilogah XI in XII, dodatki 1 do 3.

2. Pri izračunavanju vrednosti pogodbe subjekt upošteva vse oblike plačil, kot so premije, pristojbine, provizije in obresti, kot tudi največji dovoljeni skupni znesek, vključno z izbirnimi klavzulami, ki jih predvideva pogodba.

3. Če zaradi narave pogodbe ni mogoče vnaprej izračunati njene natančne vrednosti, subjekti to vrednost ocenijo na podlagi objektivnih meril.

Člen 142

Preglednost

1. Vsaka pogodbenica takoj objavi vse zakone, predpise, sodne ali upravne odločbe, ki se splošno uporabljajo ter postopke, vključno s standardnimi pogodbenimi klavzulami, ki so povezani z naročili, ki jih pokriva ta naslov, v ustreznih publikacijah, omenjenih v Prilogi XIII, Dodatek 2, vključno z uradno določenimi elektronskimi mediji.

2. Vsaka pogodbenica na enak način takoj objavi vse spremembe takšnih ukrepov.

Člen 143

Razpisni postopki

1. Subjekti svoja javna naročila dodeljujejo po odprtih ali selektivnih razpisnih postopkih v skladu z nacionalnimi postopki, v skladu s tem naslovom in na nediskriminatoren način.

2. V tem naslovu:

(a) so odprti razpisni postopki tisti postopki, po katerih lahko vsi zainteresirani ponudniki predložijo ponudbo;

(b) so selektivni razpisni postopki tisti, po katerih so, v skladu s členom 144 in drugimi ustreznimi določbami iz tega naslova, k predložitvi ponudbe povabljeni samo ponudniki, ki izpolnjujejo zahteve za usposobljenost, ki jih določijo subjekti.

3. V posebnih primerih in pod pogoji, določenimi v členu 145, lahko subjekti poleg odprtih in selektivnih razpisnih postopkov, omenjenih v odstavku 1, uporabijo drugačen postopek, pri čemer se subjekti lahko odločijo, da svoje namere o nameravanem naročilu ne bodo objavili, in se lahko z izbranimi ponudniki posvetujejo in s pogajanji uskladijo pogodbene pogoje z več kot enim od njih.

4. Subjekti ponudbe obravnavajo kot zaupne. Zlasti ne zagotovijo informacij, ki bi določenim udeležencem lahko pomagale, da bi svoje ponudbe dvignili na raven drugih udeležencev.

Člen 144

Selektivni razpisni postopki

1. Pri selektivnih razpisnih postopkih lahko subjekti omejijo število usposobljenih ponudnikov, ki jih bodo povabili k predložitvi ponudb, v skladu z učinkovitim delovanjem postopka naročanja, pod pogojem, da izberejo največje število domačih ponudnikov in ponudnikov druge pogodbenice, in da izbiro opravijo na pošten in nediskriminatoren način in na podlagi meril, navedenih v obvestilu o nameravanem naročilu in v razpisni dokumentaciji.

2. Subjekti, ki vzdržujejo stalne sezname usposobljenih ponudnikov, lahko pod pogoji iz člena 146(7) ponudnike, ki bodo povabljeni k predložitvi ponudb, izberejo izmed tistih na seznamih. Pri izbiri je treba vsem ponudnikom na seznamu zagotoviti enako priložnost.

Člen 145

Drugi postopki

1. Pod pogojem, da se razpisni postopek ne uporabi za izogibanje največji možni konkurenci ali zaščito domačih ponudnikov, se subjektom dovoli, da pogodbe dodelijo na drugačne načine kot z odprtim ali selektivnim razpisnim postopkom, in sicer v naslednjih okoliščinah in v skladu z naslednjimi pogoji, kjer je ustrezno:

(a) če ni bila v odgovor na predhodno naročilo vložena nobena ustrezna ponudba ali zahteva po udeležbi, pod pogojem, da se zahteve prvotnega naročila niso znatno spremenile;

(b) če iz tehničnih ali umetniških razlogov ali iz razlogov, povezanih z zaščito izključnih pravic, naročilo lahko izvede samo določen ponudnik in ni na voljo nobene razumne alternative ali zamenjave;

(c) če iz razlogov izjemne nujnosti zaradi dogodkov, ki jih subjekt ni mogel predvideti, blaga ali storitev ni mogoče pravočasno zagotoviti po odprtih ali selektivnih razpisnih postopkih;

(d) za dodatne dobave blaga ali storitev s strani prvotnega ponudnika, če bi sprememba ponudnika subjekt prisilila, da nabavi opremo ali storitve, ki ne izpolnjujejo pogojev o zamenljivosti z že obstoječo opremo, programsko opremo ali storitvami;

(e) če subjekt naroča prototipe ali prvi izdelek ali storitev, ki se razvijajo na njegovo zahtevo med trajanjem veljavnosti določene pogodbe in to pogodbo za raziskave, poskus, študijo ali izvirni razvoj;

(f) če so zaradi nepredvidljivih okoliščin za dokončanje storitve potrebne dodatne storitve, ki niso bile vključene v prvotno pogodbo, ki pa so vključene v cilje iz prvotne razpisne dokumentacije. Skupna vrednost pogodb, dodeljenih za dodatne gradbene storitve, ne sme presegati 50 % zneska glavne pogodbe;

(g) za nove storitve, ki predstavljajo ponovitev podobnih storitev, in za katere je subjekt v obvestilu o prvotni storitvi navedel, da se pri dodeljevanju pogodb za takšne nove storitve lahko uporabi kak drug postopek razen odprtega ali selektivnega razpisnega postopka;

(h) v primeru pogodb, ki se dodelijo zmagovalcu oblikovalskega natečaja, pod pogojem, da je bil natečaj organiziran na način, ki je skladen z načeli tega naslova; v primeru več uspešnih kandidatov se vse uspešne kandidate povabi k sodelovanju v pogajanjih; in

(i) za blago, ki kotira na blagovni borzi, nabavljeno na blagovni borzi, in za nakupe blaga pod izjemno ugodnimi pogoji, ki nastopijo v zelo kratkem času zaradi izredne odprodaje in ne za redne nakupe od stalnih ponudnikov.

2. Pogodbenici zagotovita, da, kadar koli morajo zaradi okoliščin, določenih v odstavku 1, subjekti uporabiti druge postopke razen odprtih ali selektivnih razpisnih postopkov, subjekti vodijo evidenco ali pripravijo pisno poročilo, v katerem specifično upra vičijo, zakaj je bila pogodba dodeljena po navedenem odstavku.

Člen 146

Usposobljenost ponudnikov

1. Pogoji za udeležbo pri javnih naročilih so omejeni na tiste, ki so bistvenega pomena za zagotavljanje, da je potencialni ponudnik zmožen izpolniti zahteve naročila in je sposoben izvesti zadevno pogodbo.

2. V postopku priznanja usposobljenosti subjekti ne diskriminirajo med domačimi ponudniki in ponudniki druge pogodbenice.

3. Pogodbenica ne določi pogoja, ki zahteva, da bi ponudnik za udeležbo v naročilu moral že prej imeti dodeljeno eno ali več pogodb od subjekta navedene pogodbenice, ali da bi ponudnik moral imeti pretekle delovne izkušnje na ozemlju navedene pogodbenice.

4. Subjekti kot usposobljene ponudnike priznavajo vse ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje za udeležbo pri določenem nameravanem naročilu. Subjekti svoje odločitve glede usposobljenosti utemeljijo samo na podlagi pogojev za udeležbo, ki so bili v naprej določeni v obvestilih o razpisu ali v razpisni dokumentaciji.

5. Nobena določba v tem naslovu ne preprečuje izključitve ponudnika na podlagi razlogov, ko so stečaj ali napačna deklariranja ali obsodba za resno kaznivo dejanje, kot je sodelovanje v kriminalnih združbah.

6. Subjekti ponudnike, ki so vložili prošnjo za priznanje usposobljenosti, takoj obvestijo o svoji odločitvi glede tega, ali so usposobljeni ali ne.

Stalni seznami usposobljenih ponudnikov

7. Subjekti lahko pripravijo stalne sezname usposobljenih ponudnikov, pod pogojem, da upoštevajo naslednja pravila:

(a) subjekti, ki pripravijo stalni seznam, zagotovijo, da lahko ponudniki kadar koli vložijo vlogo za priznanje usposobljenosti;

(b) zadevni subjekti vse ponudnike, ki so zaprosili, da bi postali usposobljeni ponudniki, uradno obvestijo o svoji odločitvi glede tega;

(c) ponudniki, ki prosijo za sodelovanje pri nameravanem naročilu, ki niso na seznamu stalnih usposobljenih ponudnikov, dobijo možnost za sodelovanje pri naročilu, tako da predložijo potrdila in druga dokazila, enakovredna tistim, ki se zahtevajo od ponudnikov na seznamu;

(d) če subjekt, ki posluje v sektorju javnih gospodarskih služb, obvestilo o obstoju stalnega seznama uporabi kot obvestilo o nameravanem naročilu, kot je predvideno v členu 147(7), se pri naročilu upoštevajo tudi ponudniki, ki želijo sodelovati in ki niso na stalnem seznamu usposobljenih ponudnikov, pod pogojem, da je na razpolago dovolj časa za dokončanje postopka priznanja usposobljenosti; v tem primeru subjekt, ki naroča, takoj začne postopke za priznanje usposobljenosti, postopek usposobljenosti ponudnikov in čas, ki je zanj potreben, pa se ne uporabi za to, da bi se ponudnike drugih pogodbenic puščalo zunaj seznama ponudnikov.

Člen 147

Objavljanje obvestil

Splošne določbe

1. Vsaka pogodbenica zagotovi, da njeni subjekti učinkovito razširjajo informacije o razpisnih priložnostih, ki se ustvarjajo z ustreznimi postopki vladnih naročil, in ponudnikom druge pogodbenice zagotovijo vse informacije, ki so potrebne za sodelovanje pri takem naročilu.

2. Za vsako pogodbo, ki jo pokriva ta naslov, razen kot je določeno v členih 143(3) in 145, subjekti vnaprej objavijo obvestila, ki zainteresirane ponudnike vabijo, da predložijo ponudbe, ali če je ustrezno, zahteve za sodelovanje pri pogodbi.

3. Informacija v vsakem obvestilu o nameravanem naročilu vsebuje najmanj naslednje:

(a) ime, naslov, številko telefaksa, elektronski naslov subjekta in, če je drugačen, naslov, kjer je mogoče dobiti vse dokumente, povezane z naročilom;

(b) izbrani razpisni postopek in obliko pogodbe;

(c) opis nameravanega naročila, kot tudi vse bistvene pogodbene zahteve, ki jih je treba izpolniti;

(d) vse pogoje, ki jih morajo ponudniki izpolniti, da bi sodelovali pri naročilu;

(e) roke za predložitev ponudb in, če je ustrezno, druge roke;

(f) glavna merila, ki bodo uporabljena pri dodeljevanju pogodbe; in

(g) če je mogoče, plačilne in druge pogoje.

Obvestilo o načrtovanih naročilih

4. Vsaka pogodbenica spodbuja svoje subjekte, da vsako proračunsko leto čim prej, ko je mogoče, objavijo obvestilo o načrtovanih naročilih, ki vsebujejo informacije v zvezi s prihodnjimi načrti subjektov glede naročil. Takšno obvestilo naj vsebuje vsebino naročila in načrtovani datum objave obvestila o nameravanem naročilu.

5. Subjekti, ki poslujejo v sektorju javnih gospodarskih služb, lahko obvestilo o načrtovanem naročilu uporabijo kot obvestilo o nameravanem naročilu, pod pogojem, da takšno obvestilo vsebuje toliko informacij, omenjenih v odstavku 3, kolikor jih je na voljo, in da izrecno vabi zainteresirane ponudnike, naj subjektu sporočijo, da se zanimajo za naročilo.

6. Subjekti, ki so obvestilo o načrtovanem naročilu uporabili kot obvestilo o nameravanem naročilu, vsem ponudnikom, ki so pokazali začetno zanimanje, sporočijo nadaljnje informacije, ki vsebujejo vsaj informacije, omenjene v odstavku 3, in jih prosijo, naj na navedeni osnovi potrdijo svoje zanimanje.

Obvestilo v zvezi s stalnimi seznami usposobljenih ponudnikov

7. Subjekti, ki nameravajo imeti stalne sezname, v skladu z odstavkom 2 objavijo obvestilo, ki identificira subjekt in navaja namen stalnega seznama in razpoložljivost pravil o njegovem poslovanju, vključno z merili za priznanje usposobljenosti in ugotovitev neusposobljenosti ter veljavnostjo seznama.

8. Če stalni seznam velja več kot tri leta, se obvestilo objavlja letno.

9. Subjekti, ki poslujejo v sektorju javnih gospodarskih služb, lahko obvestilo o obstoju stalnih seznamov usposobljenih ponudnikov uporabijo kot obvestilo o nameravanem naročilu. V tem primeru pravočasno zagotovijo informacije, ki vsem tistim, ki so izrazili zanimanje, omogočijo, da ocenijo svoje zanimanje za sodelovanje pri naročilu. Te informacije vključujejo informacije, vsebovane v obvestilu, omenjenem v odstavku 3, v kolikor so te informacije na voljo. Informacije, posredovane enemu zainteresiranemu ponudniku, se na nediskriminatoren način posredujejo drugim zainteresiranim ponudnikom.

Skupne določbe

10. Vsako obvestilo, omenjeno v tem členu, je dosegljivo celotno obdobje, določeno za razpis za zadevno naročilo.

11. Subjekti obvestila objavijo pravočasno v sredstvih, ki ponujajo najširši možni in nediskriminatorni dostop zainteresiranim ponudnikom pogodbenic. Ta sredstva so dosegljiva zastonj prek ene same dostopne točke, ki je določena v Prilogi XIII, Dodatek 2.

Člen 148

Razpisna dokumentacija

1. Razpisna dokumentacija za ponudnike vsebuje vse informacije, ki jih ti potrebujejo, da lahko predložijo odgovarjajoče ponudbe.

2. Če subjekti, ki naročajo, ne ponudijo prostega dostopa do celotne razpisne dokumentacije in spremnih dokumentov z elektronskimi sredstvi, subjekti razpisno dokumentacijo takoj dajo na voljo na zahtevo katerega koli ponudnika pogodbenic.

3. Subjekti takoj odgovorijo na vse razumne zahteve za ustrezne informacije, povezane z nameravanim naročilom, pod pogojem, da takšne informacije navedenemu ponudniku ne zagotavljajo prednosti pred konkurenti.

Člen 149

Tehnične specifikacije

1. Tehnične specifikacije se določijo v obvestilih, razpisnih dokumentih ali dodatnih dokumentih.

2. Vsaka pogodbenica zagotovi, da njeni subjekti ne pripravijo, sprejmejo ali uporabijo nobenih tehničnih specifikacij z namenom, da bi ustvarili nepotrebne ovire v trgovini med pogodbenicama ali bi imele takšen učinek.

3. Tehnične specifikacije, ki jih predpišejo subjekti,

(a) so izražene v smislu zmogljivosti in funkcionalnih zahtev, ne pa v smislu oblikovanja ali opisnih značilnosti; in

(b) temeljijo na mednarodnih standardih, če ti obstajajo, če pa ne obstajajo, na nacionalnih tehničnih predpisih [13], priznanih nacionalnih standardih [14] ali gradbenih predpisih.

4. Določbe odstavka 3 se ne uporabljajo, če lahko subjekt objektivno dokaže, da bi bila uporaba tehničnih specifikacij, omenjenih v navedenem odstavku, neučinkovita ali neustrezna za dosego legitimnih ciljev.

5. V vseh primerih subjekti upoštevajo ponudbe, ki niso skladne s tehničnimi specifikacijami, izpolnjujejo pa njihove bistvene zahteve in so ustrezne za nameravani namen. Sklicevanje na tehnične specifikacije v razpisni dokumentaciji mora vsebovati besedilo "ali enakovredno".

6. Ne postavi se nobena zahteva ali priporočilo glede določene blagovne znamke ali imena, patenta, oblikovanja ali tipa, določenega porekla, proizvajalca ali ponudnika, razen če ni nobenega drugega dovolj natančnega ali razumljivega načina za opis zahtev glede naročila in pod pogojem, da se v razpisno dokumentacijo vključi besedilo "ali enakovredno".

7. Ponudnik mora dokazati, da njegova ponudba izpolnjuje bistvene zahteve.

Člen 150

Roki

1. Vsi roki, ki jih subjekti določijo za prejem ponudb in zahtev za sodelovanje, so dovolj dolgi, da ponudniki druge pogodbenice kot tudi domači ponudniki pripravijo in predložijo ponudbe, in če je ustrezno, zahteve za sodelovanje ali vloge za priznanje usposobljenosti. Pri določanju takšnega roka subjekti v skladu s svojimi upravičenimi potrebami upoštevajo dejavnike, kot so kompleksnost nameravanega naročila in čas, ki je običajno potreben za prenos ponudb s tujih in domačih točk.

2. Vsaka pogodbenica zagotovi, da njeni subjekti upoštevajo zamude pri objavah, ko določajo končni rok za prejem ponudb ali zahtev za sodelovanje ali za priznanje usposobljenosti za seznam ponudnikov.

3. Najkrajši roki za sprejem ponudb so določeni v Prilogi XIII, Dodatek 3.

Člen 151

Pogajanja

1. Pogodbenica lahko zagotovi, da njeni subjekti vodijo pogajanja:

(a) pri naročilih, za katera so tak namen navedli v obvestilu o nameravanem naročilu; ali

(b) če se na podlagi ocene zdi, da nobena ponudba ni očitno najugodnejša v smislu specifičnih meril vrednotenja, določenih v obvestilih ali v razpisni dokumentaciji.

2. Pogajanja se uporabljajo predvsem za prepoznavanje prednosti in pomanjkljivosti v ponudbah.

3. Med pogajanji subjekti ne diskriminirajo med ponudniki. Zlasti zagotovijo, da:

(a) se izločanje udeležencev opravi v skladu z merili, določenimi v obvestilih in razpisni dokumentaciji;

(b) se vse spremembe meril in tehničnih zahtev pisno sporočijo vsem preostalim udeležencem pogajanj; in

(c) se na podlagi revidiranih zahtev in/ali ko so pogajanja zaključena, vsem preostalim udeležencem ponudi možnost, da predložijo nove ali spremenjene ponudbe do skupnega roka.

Člen 152

Predložitev, prejem in odpiranje ponudb

1. Ponudbe in zahteve za sodelovanje v postopkih se predložijo v pisni obliki.

2. Subjekti sprejemajo in odpirajo ponudbe od ponudnikov po postopkih in pod pogoji, ki jamčijo spoštovanje načel preglednosti in nediskriminacije.

Člen 153

Dodeljevanje pogodb

1. Da bi se ponudba lahko upoštevala pri dodelitvi pogodbe, mora v času odpiranja izpolnjevati bistvene zahteve iz obvestil ali razpisne dokumentacije, predložiti pa jo mora ponudnik, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje.

2. Subjekti pogodbo dodelijo ponudniku, čigar ponudba je bodisi najnižja ponudba bodisi ponudba, ki se v smislu specifičnih objektivnih meril vrednotenja, že prej določenih v obvestilih ali razpisni dokumentaciji, izkaže za najugodnejšo.

Člen 154

Informacije o dodelitvi pogodb

1. Vsaka pogodbenica zagotovi, da njeni subjekti poskrbijo za učinkovito razširjanje informacij o rezultatih postopkov vladnih naročil.

2. Subjekti takoj obvestijo ponudnike o odločitvah v zvezi z dodelitvijo pogodbe in o značilnostih in relativnih prednostih izbranega ponudnika. Na zahtevo subjekti obvestijo vse izločene ponudnike o razlogih za zavrnitev njihovih ponudb.

3. Subjekti se lahko odločijo, da zadržijo nekatere informacije o dodelitvi pogodbe, če bi razkritje takšnih informacij preprečilo kazenski pregon ali bi drugače škodovalo javnemu interesu, škodovalo zakonitim komercialnim interesom ponudnikov ali bi lahko škodovalo lojalni konkurenci med njimi.

Člen 155

Pritožbe v zvezi s ponudbami

1. Subjekti nepristransko in pravočasno preučijo morebitne pritožbe ponudnikov v zvezi z domnevno kršitvijo tega naslova v okviru postopka naročil.

2. Vsaka pogodbenica zagotovi nediskriminatorne, pravočasne, pregledne in učinkovite postopke, ki ponudnikom omogočajo, da se pritožijo zaradi domnevnih kršitev tega naslova, ki nastopijo v okviru naročil, za katera imajo ali so imeli interes.

3. O pritožbah odloča nepristranski in neodvisen revizijski organ. Revizijski organ, ki ni sodišče, je bodisi podvržen sodni reviziji bodisi ima podobne postopke kot sodišče.

4. Pritožbeni postopki predvidevajo:

(a) hitre začasne ukrepe za odpravo kršitev tega naslova in ohranjanje komercialnih priložnosti. Takšen ukrep lahko pripelje do opustitve postopka naročil. Postopki lahko predvidevajo, da se pri odločanju, ali naj se takšni ukrepi uporabijo, upoštevajo prevladujoče škodljive posledice za zadevne interese, vključno z javnim interesom; in

(b) če je ustrezno, odpravo kršitve tega naslova ali, če takšna odprava ni mogoča, nadomestilo za izgubo ali škodo, ki je lahko omejena na stroške za pripravo na razpis in ugovor.

Člen 156

Informacijska tehnologija

1. Pogodbenici si, kolikor je le mogoče, prizadevata uporabljati elektronska sredstva za komunikacijo, kar omogoča učinkovito širjenje informacij o vladnih naročilih, zlasti v zvezi z razpisnimi priložnostmi, ki jih ponujajo subjekti, pri čemer se upoštevajo načela preglednosti in nediskriminacije.

2. Da se izboljša dostop na trge vladnih naročil, si vsaka pogodbenica prizadeva uvesti elektronski informacijski sistem, ki je za njihove subjekte obvezen.

3. Pogodbenici spodbujata rabo elektronskih sredstev za prenos ponudb.

Člen 157

Sodelovanje in pomoč

Pogodbenici si prizadevata druga drugi zagotoviti tehnično sodelovanje in pomoč prek razvoja programov usposabljanja, da bi bolje razumeli sisteme vladnih naročil in statistične podatke druga druge in dosegli boljši dostop na svoje trge.

Člen 158

Statistična poročila

Če pogodbenica ne zagotovi sprejemljive ravni skladnosti s členom 147(11), na zahtevo druge pogodbenice zbere in drugi pogodbenici na letni osnovi posreduje statistične podatke o svojih naročilih, ki jih pokriva ta naslov. Takšna poročila vsebujejo informacije, določene v Prilogi XIII, Dodatek 4.

Člen 159

Spremembe obsega

1. Katera koli pogodbenica lahko spremeni svoj obseg tega naslova, pod pogojem, da:

(a) o spremembi uradno obvesti drugo pogodbenico; in

(b) drugi pogodbenici, v 30 dneh po datumu takšnega uradnega obvestila, zagotovi ustrezne kompenzacijske prilagoditve njenega obsega, da ohrani raven obsega, ki je primerljiva s tisto pred spremembo.

2. Ne glede na odstavek 1(b), se drugi pogodbenici ne zagotovi kompenzacijskih prilagoditev, če sprememba obsega pogodbenice po tem naslovu zadeva:

(a) popravke zgolj formalnega značaja in manjše popravke prilog XI in XII; ali

(b) enega ali več zajetih subjektov, pri katerih je bil vladni nadzor ali vpliv učinkovito odpravljen kot posledica privatizacije ali liberalizacije.

3. Če je ustrezno, Pridružitveni odbor s svojim sklepom spremeni ustrezno prilogo, da odrazi spremembo, ki jo je uradno sporočila zadevna pogodbenica.

Člen 160

Nadaljnja pogajanja

Če katera pogodbenica v prihodnosti tretji stranki ponudi dodatne prednosti v zvezi z dostopom do svojih trgov za javna naročila, ki presegajo tiste, dogovorjene po tem naslovu, se strinja, da bo z drugo pogodbenico imela pogajanja, da bi se te prednosti razširile tudi nanjo na vzajemni osnovi s sklepom Pridružitvenega odbora.

Člen 161

Izjeme

Pod pogojem, da se takšni ukrepi ne uporabljajo na način, ki bi predstavljal sredstvo za samovoljno ali neupravičeno diskriminacijo med pogodbenicama ali prikrito omejevanje trgovine med njima, ta naslov pogodbenicama v ničemer ne preprečuje, da sprejmeta ali ohranita ukrepe, ki:

(a) so potrebni za zaščito javne morale, reda ali varnosti;

(b) so potrebni za zaščito življenja, zdravja ali varnosti ljudi;

(c) so potrebni za zaščito življenja ali zdravja živali ali rastlin;

(d) so potrebni za zaščito intelektualne lastnine; ali

(e) so povezani z blagom ali storitvami invalidov, filantropičnih ustanov ali zapornikov.

Člen 162

Pregled in izvajanje

Pridružitveni odbor vsaki dve leti pregleda izvajanje tega naslova, razen če se pogodbenici odločita drugače; preuči vsa vprašanja, ki izhajajo iz njega, in ustrezno ukrepa pri izvajanju svojih nalog. Zlasti izpolni naslednje naloge:

(a) usklajuje izmenjave med pogodbenicama v zvezi z razvojem in uvajanjem sistemov informacijske tehnologije na področju javnih naročil;

(b) pripravi ustrezne predloge v zvezi s sodelovanjem med pogodbenicama; in

(c) sprejme odločitve, kjer to predvideva ta naslov.

NASLOV V

TEKOČA PLAČILA IN PRETOK KAPITALA

Člen 163

Cilj in področje uporabe

1. Pogodbenici si prizadevata za liberalizacijo tekočih plačil in pretokov kapitala med njima v skladu z obvezami, sprejetimi v okviru mednarodnih finančnih institucij,in ob upoštevanju denarne stabilnosti vsake pogodbenice.

2. Ta naslov se uporablja za vsa tekoča plačila in pretoke kapitala med pogodbenicama.

Člen 164

Tekoči račun

Pogodbenici v prosti konvertibilni valuti in v skladu s Statutom Mednarodnega denarnega sklada dovolita vsa plačila in prenose s tekočega računa med pogodbenicama.

Člen 165

Kapitalski račun

V zvezi s pretoki kapitala plačilne bilance od začetka veljavnosti tega sporazuma pogodbenici zagotovita proste pretoke kapitala v zvezi z neposrednimi investicijami, opravljenimi v skladu z zakoni države gostiteljice, in investicijami, opravljenimi v skladu z določbami naslova III tega dela, kakor tudi za prisilno likvidacijo ali repatriacijo tega kapitala ali kakršnega koli dobička, ki iz njega izvira.

Člen 166

Izjeme in zaščitni ukrepi

1. Če v izrednih okoliščinah plačila in pretoki kapitala med pogodbenicama povzročajo ali grozijo, da bodo povzročili resne težave v delovanju monetarne ali tečajne politike v kateri koli pogodbenici, lahko zadevna pogodbenica sprejme zaščitne ukrepe v zvezi s pretoki kapitala, ki so nujno potrebni za obdobje, ki ni daljše od enega leta. Uporaba zaščitnih ukrepov se lahko podaljša z njihovo formalno ponovno uvedbo.

2. Pogodbenica, ki sprejme zaščitne ukrepe, o tem takoj obvesti drugo pogodbenico in čimprej navede časovni razpored za odpravo takšnih ukrepov.

Člen 167

Končne določbe

1. V zvezi s tem naslovom obe pogodbenici potrjujeta svoje pravice in obveznosti, ki izhajajo iz dvostranskih ali večstranskih sporazumov, katerih pogodbenici sta.

2. Pogodbenici se posvetujeta, da bi olajšali pretok kapitala med njima, kar bo pospešilo uresničevanje ciljev tega sporazuma.

NASLOV VI

PRAVICE IZ INTELEKTUALNE LASTNINE

Člen 168

Cilj

Pogodbenici odobrita in zagotovita ustrezno in učinkovito varstvo pravic iz intelektualne lastnine v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi, vključno z učinkovitimi sredstvi za uveljavljanje takšnih pravic, ki so predvidena v mednarodnih pogodbah.

Člen 169

Področje uporabe

Za namene tega sporazuma pravice iz intelektualne lastnine vključujejo avtorske pravice – vključno z avtorstvom računalniških programov in podatkovnih zbirk – in sorodne pravice, pravice, ki se nanašajo na patente, industrijsko oblikovanje, geografske označbe, vključno z oznakami porekla, blagovne znamke, topografije integriranih vezij, kot tudi varstvo nerazkritih informacij in varstvo pred nelojalno konkurenco v skladu s členom 10a Pariške konvencije o varstvu industrijske lastnine (Stockholmska listina, 1967).

Člen 170

Varstvo pravic iz intelektualne lastnine

Pri uresničevanju ciljev, določenih v členu 168, pogodbenici:

(a) še naprej zagotavljata ustrezno in učinkovito izvajanje obveznosti, ki izvirajo iz naslednjih konvencij:

(i) Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine, Priloga 1C k Sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije ("TRIPs");

(ii) Pariška konvencija o varstvu industrijske lastnine (Stockholmska listina, 1967);

(iii) Bernska konvencija za varstvo književnih in umetniških del (Pariška listina, 1971);

(iv) Rimska konvencija za varstvo izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih organizacij (Rim, 1961); in

(v) Mednarodna konvencija o varstvu novih sort rastlin 1978 ("Konvencija 1978 UPOV") ali Mednarodna konvencija o varstvu novih sort rastlin 1991 ("Konvencija 1991 UPOV");

(b) do 1. januarja 2007 pristopita k in zagotovita ustrezno in učinkovito izvajanje obveznosti, ki izvirajo iz naslednjih večstranskih konvencij:

(i) Nicejski sporazum o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev za namene registracije znamk (Ženevska listina 1977, spremenjena 1979);

(ii) Pogodba Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o avtorski pravici (Ženeva, 1996);

(iii) Pogodba Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o izvedbah in fonogramih (Ženeva, 1996);

(iv) Pogodba o sodelovanju na področju patentov (Washington 1970, spremenjena 1979 in 1984); in

(v) Strasbourški sporazum o mednarodni klasifikaciji patentov 1971 (Strasbourg 1971, spremenjen 1979);

(c) do 1. januarja 2009 pristopita k in zagotovita ustrezno in učinkovito izvajanje obveznosti, ki izvirajo iz naslednjih večstranskih konvencij:

(i) Mednarodna konvencija za varstvo proizvajalcev fonogramov pred nedovoljenim presnemavanjem njihovih fonogramov (Ženeva, 1971);

(ii) Locarnski sporazum o določitvi mednarodne klasifikacije za industrijske vzorce in modele (Locarnska unija 1968, spremenjen 1979);

(iii) Budimpeštanska pogodba o mednarodnem priznanju depozita mikroorganizmov za namene postopkov patentiranja (1977, spremenjena 1980); in

(iv) Pogodba o pravu znamk (Ženeva, 1994);

(d) storita vse, da ob prvi priložnosti ratificirata in zagotovita ustrezno in učinkovito izvajanje obveznosti, ki izvirajo iz naslednjih večstranskih konvencij:

(i) Protokol k Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk (1989);

(ii) Madridski sporazum o mednarodnem registriranju znamk (Stockholmska listina, 1967, dopolnjena 1979); in

(iii) Dunajski sporazum o mednarodni klasifikaciji figurativnih elementov znamk (Dunaj 1973, spremenjen 1985).

Člen 171

Pregled

Medtem ko pogodbenici izražata svojo zavezanost spoštovanju obveznosti, ki izvirajo iz zgoraj navedenih večstranskih konvencij, se lahko Pridružitveni svet odloči, da v člen 170 vključi druge večstranske konvencije s tega področja.

NASLOV VII

KONKURENCA

Člen 172

Cilji

1. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta svojo zakonodajo o konkurenci uporabljali skladno s tem delom Sporazuma, da koristi procesa liberalizacije glede blaga in storitev ne bi bile zmanjšane ali izničene zaradi protikonkurenčnega poslovnega ravnanja. V ta namen se pogodbenici strinjata, da bosta sodelovali in da se bodo njuni organi, pristojni za konkurenco, med seboj usklajevali po določbah tega naslova.

2. Da se prepreči izkrivljanje ali omejevanje konkurence, ki lahko vpliva na blagovno menjavo ali trgovino s storitvami med njima, pogodbenici posebno pozornost posvetita protikonkurenčnim sporazumom, usklajenemu ravnanju in zlorabam, ki izvirajo iz posameznega ali skupnega prevladujočega položaja.

3. Pogodbenici se strinjata, da bosta sodelovali in se med seboj usklajevali pri izvajanju zakonodaje o konkurenci. To sodelovanje vključuje uradno obveščanje, posvetovanje, izmenjavo nezaupnih informacij in tehnično pomoč. Pogodbenici se zavedata pomembnosti sprejema načel o konkurenci, ki bi jih obe pogodbenici sprejeli v večstranskih forumih, vključno z WTO.

Člen 173

Opredelitve

V tem naslovu:

1. "zakonodaja o konkurenci" vključuje:

(a) za Skupnost, člene 81, 82 in 86 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, Uredbo (EGS) št. 4064/89 in njihove izvedbene uredbe ali spremembe;

(b) za Čile, Decreto Ley št. 211 iz 1973 in Ley št. 19.610 iz 1999 in njune izvedbene predpise ali spremembe; in

(c) vse spremembe, ki lahko nastopijo v zgoraj omenjeni zakonodaji po začetku veljavnosti tega sporazuma;

2. "organ, pristojen za konkurenco" pomeni:

(a) za Skupnost, Komisija Evropskih skupnosti; in

(b) za Čile, Fiscalia Nacional Economica in Comision Resolutiva;

3. "inšpekcijska dejavnost" pomeni vsako uporabo zakonodaje o konkurenci s preiskavami ali postopki, ki jih izvajajo organi pogodbenice, pristojni za konkurenco, ki lahko privedejo do kazni ali protiukrepov.

Člen 174

Uradno obveščanje

1. Vsak organ, pristojen za konkurenco, o vsaki inšpekcijski dejavnosti uradno obvesti organ druge pogodbenice, pristojen za konkurenco, če:

(a) lahko znatno vpliva na pomembne interese druge pogodbenice;

(b) je povezan z omejitvami konkurence, ki lahko imajo neposreden in znaten učinek na ozemlju druge pogodbenice; ali

(c) če zadeva protikonkurenčna dejanja, ki se dogajajo pretežno na ozemlju druge pogodbenice.

2. Pod pogojem, da to ni v nasprotju z zakonodajo o konkurenci pogodbenic in ne vpliva na preiskave, ki potekajo, se uradno obvestilo pošlje v zgodnji fazi postopka. Drugi organ, pristojen za konkurenco, lahko pri sprejemanju odločitev upošteva prejeta mnenja.

3. Uradna obvestila, predvidena v odstavku 1, morajo biti dovolj podrobna, da omogočijo oceno v luči interesov druge pogodbenice.

4. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta po najboljših močeh zagotavljali, da se uradna obvestila pripravijo v zgoraj opisanih okoliščinah, pri čemer se upoštevajo upravni viri, ki jih imata na voljo.

Člen 175

Usklajevanje inšpekcijskih dejavnosti

Organ pogodbenice, pristojen za konkurenco, lahko organ druge pogodbenice, pristojen za konkurenco, uradno obvesti o svoji pripravljenosti, da bo usklajeval inšpekcijske dejavnosti z zvezi z določenim primerom. To usklajevanje pogodbenicama ne preprečuje sprejemanja avtonomnih odločitev.

Člen 176

Posvetovanja v primerih, ko so pomembni interesi ene pogodbenice ogroženi na ozemlju druge pogodbenice

1. Vsaka pogodbenica v skladu s svojo zakonodajo med izvajanjem inšpekcijskih dejavnosti upošteva, če je potrebno, pomembne interese druge pogodbenice. Če organ pogodbenice, pristojen za konkurenco, meni, da lahko preiskave ali postopki, ki jih izvaja organ druge pogodbenice, pristojen za konkurenco, škodljivo vplivajo na pomembne interese pogodbenice, lahko drugemu organu, pristojnemu za konkurenco, sporoči svoje mnenje o zadevi ali zahteva posvetovanja. Brez poseganja v nadaljevanje izvajanja ukrepov po njegovi zakonodaji o konkurenci in v njegovo popolno svobodo glede dokončne odločitve tako naslovljen organ, pristojen za konkurenco, temeljito in z razumevanjem preuči mnenja, ki jih je izrazil organ, pristojen za konkurenco, ki zahteva posvetovanja.

2. Organ, pristojen za konkurenco, pogodbenice, ki meni, da so interesi navedene pogodbenice bistveno ogroženi zaradi protikonkurenčnih praks kakršnega koli izvora, ki jih uporablja ali jih je uporabljalo eno ali več podjetij v drugi pogodbenici, lahko zahteva posvetovanja z organom navedene pogodbenice, pristojnim za konkurenco. Takšna posvetovanja ne posegajo v popolno svobodo glede dokončne odločitve zadevnega organa, pristojnega za konkurenco. Organ, pristojen za konkurenco, ki je tako zaprošen za posvetovanje, lahko sprejme kakršne koli korektivne ukrepe po svoji zakonodaji o konkurenci, ki se mu zdijo ustrezni, v skladu s svojo notranjo zakonodajo in brez poseganja v svojo popolno svobodo presojanja glede izvrševanja.

Člen 177

Izmenjava informacij in zaupnost

1. Da se olajša učinkovita uporaba njihovih zakonodaj o konkurenci, si lahko organi, pristojni za konkurenco, izmenjujejo nezaupne informacije.

2. Zaradi večje preglednosti in brez poseganja v pravila in merila zaupnosti, ki veljajo v vsaki pogodbenici, se pogodbenici zavezujeta, da si bosta izmenjevali informacije glede sankcij in protiukrepov, ki se uporabijo takrat, ko zadevni organ, pristojen za konkurenco, meni, da znatno vplivajo na pomembne interese druge pogodbenice in predstavljajo temelj, na katerih so bili navedeni ukrepi sprejeti, če je tako zahteval organ druge pogodbenice, pristojen za konkurenco.

3. Vsaka pogodbenica drugi pogodbenici na letni osnovi zagotovi informacije o državni pomoči, vključno s skupnim zneskom pomoči in, če je mogoče, z razdelitvijo po sektorjih. Vsaka pogodbenica lahko zahteva informacije o posameznih primerih, ki vplivajo na trgovino med pogodbenicama. Zaprošena pogodbenica po svojih najboljših močeh zagotovi nezaupne informacije.

4. Za vse izmenjave informacij veljajo merila zaupnosti, ki veljajo v vsaki od pogodbenic. Zaupnih informacij, katerih širjenje je izrecno prepovedano ali ki bi, če bi se širile, lahko škodljivo vplivale na interese pogodbenic, se ne zagotovi brez izrecnega strinjanja vira informacij.

5. Vsak organ, pristojen za konkurenco, ohranja zaupnost vsake informacije, ki jo zaupno prejme od drugega organa, pristojnega za konkurenco, in zavrne vsako prošnjo po razkritju takšnih informacij, ki jo nanj naslovi tretja stran, katere organ, pristojen za konkurenco, ki je informacije zagotovil, za to ni pooblastil.

6. Če zakonodaja pogodbenice to predvideva, se zaupne informacije lahko zagotovijo sodiščem pogodbenic, pri čemer morajo sodišča varovati njihovo zaupnost.

Člen 178

Tehnična pomoč

Pogodbenici lahko druga drugi zagotovita tehnično pomoč, da se izkoristijo njune izkušnje in se okrepi izvajanje njune zakonodaje in politik o konkurenci.

Člen 179

Javna podjetja in podjetja s posebnimi ali izključnimi pravicami, vključno z državnimi monopoli

1. Ta naslov pogodbenicama v ničemer ne preprečuje, da določita ali ohranjata javne ali zasebne monopole v skladu s svojo zakonodajo.

2. V zvezi z javnimi podjetji in podjetji s posebnimi ali izključnimi pravicami Pridružitveni odbor zagotovi, da se po začetku veljavnosti tega sporazuma ne sprejme in ne ohranja noben ukrep, ki izkrivlja blagovno menjavo ali trgovino s storitvami med pogodbenicama v obsegu, ki bi bil v nasprotju z interesi pogodbenic, in da za takšna podjetja veljajo pravila konkurence, vkolikor uporaba takšnih pravil ne moti pravnega ali dejanskega izvajanja določenih nalog, ki so jim naložene.

Člen 180

Reševanje sporov

Nobena pogodbenica za zadeve, ki izhajajo iz tega naslova, ne sme uporabiti postopkov za reševanje sporov, predvidenih po tem sporazumu.

NASLOV VIII

REŠEVANJE SPOROV

POGLAVJE I

CILJ IN PODROČJE UPORABE

Člen 181

Cilj

Cilj tega naslova je izogniti se sporom in rešiti spore med pogodbenicama glede uporabe tega dela Sporazuma v dobri veri in doseči vzajemno zadovoljivo rešitev vsakega vprašanja, ki lahko vpliva na delovanje Sporazuma.

Člen 182

Področje uporabe

Določbe tega naslova se uporabljajo v zvezi z vsemi zadevami, ki izhajajo iz razlage in uporabe tega dela Sporazuma, razen če ni izrecno drugače predvideno.

POGLAVJE II

IZOGIBANJE SPOROM

Člen 183

Posvetovanja

1. Pogodbenici si stalno prizadevata za sporazumno razlago in uporabo tega dela Sporazuma in poskušata s sodelovanjem in posvetovanji rešiti spore in doseči za obe pogodbenici zadovoljivo rešitev vsakega vprašanja, ki lahko vpliva na njegovo uresničevanje.

2. Vsaka pogodbenica lahko predlaga posvetovanja v okviru Pridružitvenega odbora glede obstoječega ali predlaganega ukrepa ali katere koli zadeve, povezane z uporabo ali razlago tega dela Sporazuma, ali katere koli zadeve, glede katere meni, da lahko vpliva na njegovo delovanje. V tem naslovu "ukrep" vključuje tudi prakso. Pogodbenica v zahtevku navede ukrep ali drugo zadevo, glede katere se pritožuje, določbe tega sporazuma, ki so po njenem mnenju ustrezne, in predlog vroči drugi pogodbenici.

3. Pridružitveni odbor se sestane v 30 dneh od vročitve predloga. Ob začetku posvetovanj pogodbenici zagotovita informacije, ki omogočajo preučevanje, kako lahko ukrep pogodbenice ali katera koli druga zadeva vpliva na delovanje in uporabo tega dela Sporazuma, in med posvetovanji vse izmenjane informacije obravnavata kot zaupne. Pridružitveni odbor si prizadeva spor nemudoma rešiti s sklepom. Sklep določa izvedbene ukrepe, ki naj jih sprejme zadevna pogodbenica, in časovni okvir zanje.

POGLAVJE III

POSTOPEK REŠEVANJA SPOROV

Člen 184

Začetek postopka

1. Pogodbenici si v vsakem trenutku prizadevata doseči za obe pogodbenici zadovoljiv dogovor glede spora.

2. Če pogodbenica meni, da obstoječi ukrep pogodbenice pomeni kršitev obveznosti po določbah, omenjenih v členu 182, in takšna zadeva ni bila razrešena v 15 dneh po tem, ko se je na podlagi člena 183(3) sestal Pridružitveni odbor, ali v 45 dneh po vročitvi predloga za posvetovanja v okviru Pridružitvenega odbora, odvisno od tega, kaj nastopi prej, lahko v pisni obliki predlaga ustanovitev arbitražnega senata.

3. Pogodbenica, pritožnica, v predlogu navede obstoječi ukrep, za katerega meni, da pomeni kršitev tega dela Sporazuma, in navede določbe tega sporazuma, ki so po njenem mnenju ustrezne, ter predlog vroči drugi pogodbenici in Pridružitvenemu odboru.

Člen 185

Imenovanje arbitrov

1. Arbitražni senat sestoji iz treh arbitrov.

2. Pridružitveni odbor največ šest mesecev po začetku veljavnosti tega sporazuma določi seznam vsaj 15 posameznikov, ki so pripravljeni in sposobni biti arbitri, katerih tretjina ne smejo biti državljani nobene od pogodbenic, in ki so lahko imenovani za predsednika arbitražnega senata. Pridružitveni odbor zagotovi, da seznam vedno in v vsakem trenutku vsebuje 15 posameznikov. Ti posamezniki imajo strokovno znanje ali izkušnje v zvezi z zakonodajo, mednarodno trgovino ali drugimi zadevami, povezanimi s tem delom Sporazuma, ali z reševanjem sporov, ki izhajajo iz mednarodnih trgovinskih sporazumov, so samostojni, delujejo v svoji individualni pristojnosti in niso povezani z nobeno pogodbenico ali organizacijo ter od njih ne dobivajo navodil, in ravnajo v skladu z etičnim kodeksom, določenim v Prilogi XVI. Seznam se lahko spremeni vsake tri leta.

3. V treh dneh od zahteve za ustanovitev arbitražnega senata tri razsodnike z žrebom izbere predsedujoči Pridružitvenega odbora s seznama, omenjenega v odstavku 2, prvega izmed tistih posameznikov, ki jih je Pridružitvenemu odboru priporočila pogodbenica, pritožnica, drugega izmed tistih, ki jih je Pridružitvenemu odboru priporočila pogodbenica, toženka, in predsedujočega izmed posameznikov, ki so v ta namen navedeni v odstavku 2.

4. Datum ustanovitve arbitražnega senata je datum, ko so trije arbitri izbrani z žrebom.

5. Če katera pogodbenica meni, da arbiter ne izpolnjuje zahtev etičnega kodeksa, se pogodbenici posvetujeta in, če se o tem sporazumeta, zamenjata arbitra in ga nadomestita z novim na podlagi odstavka 6.

6. Če razsodnik ne more sodelovati v postopku, odstopi ali je zamenjan, se nadomestni izbere v treh dneh v skladu s postopkom izbire, ki je bil uporabljen pri izbiri navedenega arbitra. V takem primeru se časovni okvir za postopek arbitražnega senata začasno opusti za obdobje, ki se začne na dan, ko arbiter ne more sodelovati v postopku, odstopi ali je zamenjan, in se konča na dan, ko je izbran nadomestni arbiter.

Člen 186

Informacije in tehnični nasveti

Na predlog pogodbenice ali na lastno pobudo lahko arbitražni senat pridobi informacije in tehnične nasvete od oseb in organov, ki se mu zdijo ustrezni. Vse tako pridobljene informacije se predložijo pogodbenicama v pripombe.

Člen 187

Odločitev arbitražnega senata

1. Arbitražni senat pogodbenicama in Pridružitvenemu odboru predloži svojo odločitev, ki vsebuje ugotovitve in sklepe, praviloma najkasneje tri mesece od dne ustanovitve arbitražnega senata. V nobenem primeru tega ne sme storiti kasneje kot v petih mesecih od tega dne. Arbitražni senat svojo odločitev utemelji na predloženih stališčih in obvestilih pogodbenic ter na vseh informacijah, ki jih je prejel na podlagi člena 186. Odločitev je dokončna in je javno dostopna.

2. Odločitev vsebuje ugotovitve glede dejstev, uporabe ustreznih določb tega sporazuma in osnovnih načel, ki so v ozadju ugotovitev in sklepov, ki jih sprejme.

3. Arbitražni senati razlagajo določbe tega sporazuma v skladu z običajnimi pravili razlage javnega mednarodnega prava, pri čemer se upošteva dejstvo, da morata pogodbenici ta sporazum izvajati v dobri veri in se ne izogibati svojim obveznostim.

4. Pogodbenica, ki trdi, da ukrep druge pogodbenice ni v skladu z določbami tega dela Sporazuma, mora to neskladnost dokazati. Pogodbenica, ki trdi, da za ukrep velja izjema po tem delu Sporazuma, mora dokazati, da se lahko uporabi izjema.

5. V nujnih primerih, vključno s primeri, ko gre za pokvarljivo blago, si arbitražni senat prizadeva izdati svojo odločitev pogodbenicama v 75 dneh od dne ustanovitve arbitražnega senata. V nobenem primeru tega ne sme storiti kasneje kot v štirih mesecih od navedenega dne. Arbitražni senat lahko poda predhodno odločitev o tem, ali gre za nujen primer.

6. Vsi sklepi arbitražnega senata, vključno s sprejemom odločitve in predhodne odločitve, se sprejemajo z večino.

7. Pogodbenica, pritožnica, lahko ob soglasju pogodbenice toženke, umakne svojo pritožbo kadar koli, preden je odločitev posredovana pogodbenicama in Pridružitvenemu odboru. Takšen umik ne posega v njeno pravico, da kdaj pozneje vloži novo pritožbo v zvezi z isto zadevo.

8. Arbitražni senat lahko ob soglasju pogodbenice, toženke, kadar koli odloži svoje delo na predlog pritožnika za obdobje največ 12 mesecev. Če pride do takšne odložitve, se roki, določeni v odstavkih 1 in 5 podaljšajo za čas, ko je delo odloženo. Če se delo arbitražnega senata odloži za več kot 12 mesecev, pooblastilo za ustanovitev arbitražnega senata zastara brez poseganja v pravico pritožnika, da pozneje predlaga ustanovitev arbitražnega senata v zvezi z isto zadevo.

Člen 188

Skladnost

1. Pogodbenici morata sprejeti ukrepe, ki so potrebni za skladnost z odločitvijo arbitražnega senata.

2. Pogodbenici si prizadevata, da bi se sporazumeli o posebnih ukrepih, ki so potrebni za skladnost z odločitvijo.

3. V 30 dneh od dne, ko je odločitev posredovana pogodbenicama in Pridružitvenemu odboru, pogodbenica, toženka, drugo pogodbenico uradno obvesti o:

(a) posebnih ukrepih, ki so potrebni za skladnost z odločitvijo;

(b) razumnem roku za to; in

(c) konkretnem predlogu za začasno nadomestilo, dokler se posebni ukrepi, potrebni za skladnost z odločitvijo, ne bodo v celoti izvajali.

4. Če med pogodbenicama pride do nesoglasja glede vsebine takšnega uradnega obvestila, pritožnik od prvotnega arbitražnega senata zahteva, da odloči, ali so predlagani ukrepi, omenjeni v odstavku 3(a), skladni s tem delom Sporazuma, o roku in o tem, ali je predlog za nadomestilo očitno nesorazmeren. Odločitev se poda v 45 dneh od navedenega zahtevka.

5. Pogodbenica uradno obvesti drugo in Pridružitveni odbor o izvedbenih ukrepih, ki so bili sprejeti, da bi ustavili kršitev obveznosti po tem delu Sporazuma, pred potekom razumnega roka, o katerem sta se pogodbenici sporazumeli ali ga določili v skladu z odstavkom 4. Po takšnem uradnem obvestilu lahko druga pogodbenica predlaga, da prvotni arbitražni senat odloči, ali so navedeni ukrepi v skladu s tem delom Sporazuma, če niso podobni ukrepom, za katere je arbitražni senat na podlagi odstavka 4 odločil, da bi bili skladni s tem delom Sporazuma. Odločitev arbitražnega senata se poda v 45 dneh od tega predloga.

6. Če pogodbenica ne pošlje uradnega obvestila o izvedbenih ukrepih pred iztekom razumnega roka ali če arbitražni senat odloči, da so izvedbeni ukrepi, o katerih je pogodbenica poslala uradno sporočilo, neskladni z njenimi obveznostmi po tem delu Sporazuma, ima pritožnik, če ni bil sprejet noben dogovor o nadomestilu, pravico, da opusti uporabo ugodnosti, dodeljenih po tem delu Sporazuma, do ravni, ki je enakovredna izničenju in poslabšanju, ki ju je povzročil ukrep, za katerega se je izkazalo, da krši ta del Sporazuma.

7. Pri odločanju, katere ugodnosti naj opusti, mora pritožnik, najprej opustiti ugodnosti v istem naslovu ali naslovih tega dela Sporazuma, kot so tiste, na katere je škodljivo vplival ukrep, za katerega je arbitražni senat ugotovil, da krši ta del Sporazuma. Če pritožnik meni, da ne bi bilo izvedljivo ali učinkovito opustiti ugodnosti iz istega naslova ali naslovov, lahko opusti ugodnosti iz drugih naslovov, pod pogojem, da predloži pisno utemeljitev. Pri izbiri ugodnosti, ki naj se opustijo, imajo prednost tiste, ki kar najmanj motijo izvajanje tega sporazuma.

8. Pritožnik drugo pogodbenico in Pridružitveni odbor uradno obvesti o ugodnostih, ki jih namerava opustiti. V petih dneh od navedenega uradnega obvestila lahko druga pogodbenica prvotnemu arbitražnemu senatu predlaga, da odloči, ali so ugodnosti, ki jih pogodbenica, ki se pritožuje, namerava opustiti, enakovredne ravni izničenja ali poslabšanja, povzročenega z ukrepom, za katerega se je izkazalo, da krši ta del Sporazuma, in ali je predlagana opustitev v skladu z odstavkom 7. Arbitražni senat odločitev izda v 45 dneh od navedenega predloga. Ugodnosti se ne opustijo, dokler arbitražni senat ne izda svoje odločitve.

9. Opustitev ugodnosti je začasna in jo pritožnik lahko uporablja samo do takrat, dokler se ukrep, za katerega se je izkazalo, da krši ta del Sporazuma, ne umakne ali spremeni, da postane skladen s tem delom Sporazuma, ali dokler pogodbenici ne dosežeta dogovora o razrešitvi spora.

10. Na predlog katere koli pogodbenice prvotni arbitražni senat odloči glede skladnosti vseh izvedbenih ukrepov, sprejetih po opustitvi ugodnosti s tem delom Sporazuma, in v luči takšne odločitve glede tega, ali je opustitev ugodnosti treba odpovedati ali spremeniti. Odločitev arbitražnega senata se izda v 45 dneh od datuma navedenega zahtevka.

11. Odločitve, predvidene v tem členu, so dokončne in zavezujoče. Posredujejo se Pridružitvenemu odboru in so javno dostopne.

POGLAVJE IV

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 189

Splošne določbe

1. Obdobja, omenjena v tem naslovu, lahko pogodbenici sporazumno spremenita.

2. Če se pogodbenici ne dogovorita drugače, postopek pred arbitražnim senatom ureja vzorčni poslovnik, določen v Prilogi XV. Pridružitveni odbor lahko, ko se mu to zdi potrebno, s sklepom spremeni vzorčni poslovnik in etični kodeks, določen v Prilogi XVI.

3. Zaslišanja pred arbitražnim senatom so zaprta za javnost, razen če se pogodbenici ne odločita drugače.

4. (a) Če pogodbenica želi popraviti kršitev obveznosti po Sporazumu WTO, uporabi ustrezna pravila in postopke iz Sporazuma WTO, ki se uporabljajo ne glede na določbe tega sporazuma.

(b) Če pogodbenica želi popraviti kršitev obveznosti po tem delu Sporazuma, uporabi pravila in postopke iz tega naslova.

(c) Če se pogodbenici ne dogovorita drugače, če pogodbenica želi popraviti kršitev obveznosti po tem delu Sporazuma, ki je po vsebini enakovredna obveznosti iz WTO, uporabi ustrezna pravila in postopke iz Sporazuma WTO, ki se uporabljajo ne glede na določbe tega sporazuma.

(d) Ko se začne postopek reševanja sporov, se uporabi izključno izbrani forum, če ni zavrnil pristojnosti. Vsa vprašanja glede arbitražnih senatov, ustanovljenih po tem naslovu, se začnejo v 10 dneh od ustanovitve arbitražnega senata, in se rešujejo s predhodno odločitvijo arbitražnega senata v 30 dneh od ustanovitve arbitražnega senata.

NASLOV IX

PREGLEDNOST

Člen 190

Točke za stike in izmenjava informacij

1. Zaradi lažje komunikacije med pogodbenicama o trgovinskih zadevah, ki jih zajema ta del Sporazuma, vsaka pogodbenica določi točko za stike. Na predlog katere koli pogodbenice točka za stike druge navede urad ali uradnika, odgovornega za zadevo, in zagotovi potrebno podporo za lažjo komunikacijo s pogodbenico prosilko.

2. Na predlog druge pogodbenice in do obsega, ki ga omogočajo njena domača zakonodaja in načela, vsaka pogodbenica zagotovi informacije in odgovori na vsa vprašanja druge pogodbenice, povezana z dejanskim ali predlaganim ukrepom, ki bi utegnil znatno vplivati na izvajanje tega dela Sporazuma.

3. Šteje se, da so informacije, omenjene v tem členu, zagotovljene, ko so informacije z ustreznim uradnim obvestilom pri WTO na voljo, ali ko so informacije na voljo na uradni, javno dostopni in neplačljivi spletni strani pogodbenice.

Člen 191

Sodelovanje za dosego večje preglednosti

Pogodbenici se dogovorita, da bosta sodelovali v dvostranskih in večstranskih forumih, da bi dosegli večjo preglednost v trgovinskih zadevah.

Člen 192

Objavljanje

Vsaka pogodbenica zagotovi, da se njeni zakoni, predpisi, postopki in upravne odločitve, ki se splošno uporabljajo, povezani s trgovinskimi zadevami, ki jih zajema ta del Sporazuma, nemudoma objavijo ali se zagotovi, da so javno na razpolago.

NASLOV X

POSEBNE NALOGE ORGANOV, USTANOVLJENIH PO TEM SPORAZUMU, V TRGOVINSKIH ZADEVAH

Člen 193

Posebne naloge

1. Pri opravljanju nalog, ki so mu naložene v tem delu Sporazuma, je Pridružitveni odbor sestavljen iz predstavnikov Skupnosti in Čila, ki so odgovorni za zadeve, povezane s trgovino, običajno na ravni višjih državnih uradnikov.

2. Ne glede na določbe člena 6 ima Pridružitveni odbor predvsem naslednje naloge:

(a) nadzorovati izvajanje in pravilno uporabo določb tega dela Sporazuma in drugih instrumentov o zadevah, povezanih s trgovino, o katerih se sporazumeta pogodbenici, v okviru tega sporazuma;

(b) nadzorovati nadaljnjo podrobno razčlenitev določb tega dela Sporazuma in vrednotiti rezultate, dosežene z njegovo uporabo;

(c) reševati spore, ki lahko nastopijo v zvezi z razlago ali uporabo tega dela Sporazuma, v skladu z določbami člena 183;

(d) pomagati Pridružitvenemu svetu pri opravljanju njegovih nalog, zlasti glede zadev, povezanih s trgovino;

(e) nadzorovati delo vseh posebnih odborov, ustanovljenih na podlagi tega dela Sporazuma;

(f) opravljati vse druge naloge, ki so mu naložene na podlagi tega dela Sporazuma ali mu jih zaupa Pridružitveni svet, o zadevah, povezanih s trgovino; in

(g) letno poročati Pridružitvenemu svetu.

3. Pri opravljanju svojih dolžnosti iz odstavka 2 Pridružitveni odbor lahko:

(a) ustanovi posebne odbore ali organe, da se ukvarjajo z zadevami, ki so v njegovi pristojnosti, in določi njihovo sestavo in dolžnosti ter njihov poslovnik;

(b) skliče sestanek ob katerem koli času, glede katerega se sporazumeta pogodbenici;

(c) razpravlja o vseh zadevah, povezanih s trgovino, in ustrezno ukrepa pri izvajanju svojih nalog; in

(d) sprejema sklepe ali pripravlja priporočila o zadevah, povezanih s trgovino, v skladu s členom 6.

4. Na podlagi členov 5 in 6(4) pogodbenici izvajata sklepe, ki izhajajo iz uporabe členov 60(5) in 74 ter člena 38 Priloge III, v skladu s Prilogo XVII.

NASLOV XI

IZJEME NA PODROČJU TRGOVINE

Člen 194

Klavzula nacionalne varnosti

1. Nobena določba v tem sporazumu:

(a) od pogodbenice ne zahteva, da zagotovi informacije, katerih razkritje bi bilo po njenem mnenju v nasprotju z njenimi bistvenimi varnostnimi interesi;

(b) pogodbenici ne preprečuje, da sprejme kakršne koli ukrepe, glede katerih meni, da so potrebni za varovanje njenih bistvenih varnostnih interesov

(i) v zvezi z materiali za fizijo in fuzijo ali z materiali, iz katerih so pridobljeni;

(ii) v zvezi s trgovino z orožjem, strelivom in vojnimi pripomočki in s takšno trgovino z drugim blagom in materialom ali v zvezi z zagotavljanjem storitev, ki se opravlja z neposrednim ali posrednim namenom oskrbovanja vojaške ustanove;

(iii) v zvezi z vladnimi naročili, ki so nepogrešljiva za nacionalno varnost ali za namene nacionalne obrambe; ali

(iv) sprejetih v času vojne ali drugega izrednega stanja v mednarodnih odnosih; ali

(c) pogodbenici ne preprečuje, da ukrepa na podlagi svojih obveznosti, ki izhajajo iz Listine Združenih narodov za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti.

2. Pridružitveni odbor se v najširšem možnem obsegu obvešča o ukrepih, sprejetih na podlagi odstavka 1(b) in (c) in o prenehanju njihove veljavnosti.

Člen 195

Težave s plačilno bilanco

1. Če ima pogodbenica resne težave s plačilno bilanco in zunanje finančne težave, ali če grozi, da bodo takšne težave nastopile, lahko sprejme ali ohrani omejevalne ukrepe v zvezi z blagovno menjavo in trgovino s storitvami in v zvezi s plačili in pretoki kapitala, vključno s tistimi, povezanimi z neposrednimi investicijami.

2. Pogodbenici si prizadevata izogniti uporabi omejevalnih ukrepov, omenjenih v odstavku 1.

3. Omejevalni ukrepi, sprejeti ali ohranjeni po tem členu, so nediskriminatorni in trajajo omejeno obdobje ter ne presegajo tistega, kar je nujno potrebno za odpravo težav v zvezi s plačilno bilanco in zunanjim finančnim položajem. So v skladu s pogoji, določenimi v Sporazumih WTO, in v skladu s Statutom Mednarodnega denarnega sklada, kot je ustrezno.

4. Pogodbenica, ki ohrani ali sprejme omejevalne ukrepe ali jih spremeni, o tem takoj obvesti drugo pogodbenico in čimprej navede časovni razpored za odpravo takšnih ukrepov.

5. Pogodbenica, ki uporabi omejevalne ukrepe, se takoj posvetuje v okviru Pridružitvenega odbora. Takšna posvetovanja ocenijo situacijo glede plačilne bilance pogodbenice in omejitve, ki se sprejmejo ali ohranijo na podlagi tega člena, pri čemer se med drugim upoštevajo dejavniki, kot so:

(a) narava in obseg težav s plačilno bilanco in zunanjih finančnih težav;

(b) zunanje gospodarsko in trgovinsko okolje pogodbenice, ki se posvetuje;

(c) alternativni korektivni ukrepi, ki so mogoče na voljo.

Na posvetovanjih se preuči skladnost omejevalnih ukrepov z odstavkoma 3 in 4. Sprejmejo se vse ugotovitve glede statističnih in drugih dejstev predloženih s strani Mednarodnega denarnega sklada, povezana z deviznim poslovanjem, denarnimi rezervami in plačilno bilanco, sklepi pa temeljijo na Skladovi oceni plačilne bilance in zunanje finančne situacije pogodbenice, ki se posvetuje.

Člen 196

Obdavčenje

1. Nobena določba tega dela Sporazuma ali dogovorov, sprejetih na njegovi podlagi, pogodbenicama ne preprečuje, da bi pri uporabi ustreznih določb njune davčne zakonodaje razlikovali med davkoplačevalci, ki niso v enakem položaju zlasti glede kraja prebivališča, ali kraja, kjer je investiran njihov kapital.

2. Nobena določba tega dela Sporazuma ali dogovorov, sprejetih na podlagi tega sporazuma, ne preprečuje sprejemanja ali uveljavljanja ukrepov za preprečevanje izogibanja davkom ali davčnim utajam na podlagi davčnih določb sporazumov, da bi se izognilo dvojnemu obdavčenju ali drugim davčnim dogovorom ali notranji davčni zakonodaji.

3. Nobena določba tega dela Sporazuma ne vpliva na pravice in obveznosti katere koli pogodbenice po kateri koli davčni konvenciji. V primeru neskladnosti med tem sporazumom in katero koli navedeno konvencijo, v okviru neskladnosti prevlada konvencija.

DEL V

KONČNE DOLOČBE

Člen 197

Opredelitev pogodbenic

V tem sporazumu "pogodbenici" pomeni Skupnost ali njene države članice ali Skupnost in njene države članice v okviru njihovih pristojnosti, opredeljenih v Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, na eni strani, in Republiko Čile na drugi.

Člen 198

Začetek veljavnosti

1. Ta sporazum začne veljati prvi dan meseca, ki sledi mesecu, ko se pogodbenici uradno obvestita, da so končani postopki, potrebni v ta namen.

2. Uradna obvestila se pošljejo Generalnemu sekretarju Sveta Evropske unije, ki je depozitar tega sporazuma.

3. Ne glede na odstavek 1 se Skupnost in Čile strinjata, da bosta člene 3 do 11, člen 18, člene 24 do 27, člene 48 do 54, člen 55 (a), (b), (f), (h), (i), člene 56 do 93, člene 136 do 162 in člene 172 do 206 uporabljala od prvega dne meseca, ki sledi dnevu, ko sta se Skupnost in Čile medsebojno uradno obvestili o zaključku postopkov, potrebnih v ta namen.

4. Če pogodbenici pred začetkom veljavnosti tega sporazuma uporabita kakšno njegovo določbo, se razume, da se sleherno sklicevanje v takšni določbi na dan začetka veljavnosti tega sporazuma nanaša na dan, od katerega sta se pogodbenici sporazumeli, da bosta uporabljali navedene določbe v skladu z odstavkom 3.

5. Od dne začetka veljavnosti v skladu z odstavkom 1 ta sporazum nadomesti Splošni sporazum o sodelovanju. Kot izjema Protokol o medsebojni pomoči v carinskih zadevah k Okvirnemu sporazumu o sodelovanju z dne 13. junija 2001 velja naprej in postane sestavni del tega sporazuma.

Člen 199

Čas veljavnosti

1. Ta sporazum velja za nedoločen čas.

2. Vsaka pogodbenica lahko pisno obvesti drugo pogodbenico, da namerava odpovedati ta sporazum.

3. Odpoved začne veljati šest mesecev po uradnem obvestilu drugi pogodbenici.

Člen 200

Izpolnjevanje obveznosti

1. Pogodbenici sprejmeta vse splošne ali posebne ukrepe, potrebne za izpolnjevanje svojih obveznosti iz tega sporazuma in zagotavljata, da so v skladu s cilji, določenimi v tem sporazumu.

2. Če katera od pogodbenic meni, da druga ni izpolnila kake obveznosti iz tega sporazuma, lahko sprejme ustrezne ukrepe. Preden to stori, mora v 30 dneh Pridružitvenemu svetu predložiti vse ustrezne informacije, potrebne za temeljito preučitev položaja, z namenom, da se najde za obe pogodbenici sprejemljiva rešitev.

Pri izbiri ukrepov imajo prednost tisti, ki kar najmanj motijo uresničevanje tega Sporazuma. O teh ukrepih se takoj obvesti Pridružitveni odbor, in o njih se v okviru Odbora organizirajo posvetovanja, če druga pogodbenica to predlaga.

3. Z odstopanjem od odstavka 2 lahko katera koli pogodbenica nemudoma sprejme ustrezne ukrepe v skladu z mednarodnim pravom v primeru:

(a) odpovedi tega sporazuma, ki ni sankcionirano s splošnimi pravili mednarodnega prava;

(b) kršitev bistvenih elementov tega sporazuma, navedenih v členu 1, odstavek 1, s strani druge pogodbenice.

Druga pogodbenica lahko zaprosi, da se skliče nujni sestanek med pogodbenicama v 15 dneh, na katerem se temeljito preuči položaj, z namenom da se najde za obe pogodbenici sprejemljiva rešitev.

4. Z odstopanjem od odstavka 2, če ena pogodbenica meni, da druga ni izpolnila obveznosti iz dela IV, ima izključno pravico, da uporabi in spoštuje postopke reševanja sporov, določene v naslovu VIII dela IV.

Člen 201

Evolutivna klavzula

1. Pogodbenici se lahko vzajemno sporazumeta o razširitvi tega sporazuma, da bi razširili in dopolnili področje njegove uporabe v skladu z njuno zakonodajo, s sklenitvijo sporazumov o posebnih sektorjih ali dejavnostih v luči izkušenj, pridobljenih pri izvajanju tega sporazuma.

2. Kar zadeva izvajanje tega sporazuma lahko katera koli pogodbenica pripravi predloge za razširitev sodelovanja na vseh področjih, pri čemer upošteva izkušnje, pridobljene med izvajanjem tega sporazuma.

Člen 202

Varstvo podatkov

Pogodbenici se dogovorita, da bosta zagotovili visoko raven varstva pri obdelavi osebnih in drugih podatkov, ki bo primerljiva z najvišjimi mednarodnimi standardi.

Člen 203

Klavzula nacionalne varnosti

Določbe člena 194 veljajo za celoten sporazum.

Člen 204

Ozemlje uporabe

Ta sporazum na eni strani velja na ozemljih, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, pod pogoji, določenimi v navedeni pogodbi, in na drugi na ozemlju Republike Čile.

Člen 205

Verodostojna besedila

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v danskem, nizozemskem, angleškem, finskem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Člen 206

Priloge, dodatki, protokoli in note

Priloge, dodatki, protokoli in note k temu sporazumu so njegov sestavni del.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter dieses Abkommen gesetzt.ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent accord.IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no presente Acordo.TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de noviembre del dos mil dos.Udfærdiget i Bruxelles den attende november to tusind og to.Geschehen zu Brüssel am achtzehnten November zweitausendundzwei.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δύο.Done at Brussels on the eighteenth day of November in the year two thousand and two.Fait à Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille deux.Fatto a Bruxelles, addì diciotto novembre duemiladue.Gedaan te Brussel, de achttiende november tweeduizendtwee.Feito em Bruxelas, em dezoito de Novembro de dois mil e dois.Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksi.Som skedde i Bryssel den artonde november tjugohundratvå.

Pour le Royaume de BelgiqueVoor het Koninkrijk BelgiëFür das Königreich Belgien

+++++ TIFF +++++

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

+++++ TIFF +++++

Für die Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Για την Ελληνική Δημοκρατία

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de España

+++++ TIFF +++++

Pour la République française

+++++ TIFF +++++

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

+++++ TIFF +++++

Per la Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für die Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

Pela República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Suomen tasavallan puolestaFör Republiken Finland

+++++ TIFF +++++

För Konungariket Sverige

+++++ TIFF +++++

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por la República de Chile

+++++ TIFF +++++

[1] Sporazum, sestavljen v enajstih uradnih jezikih Evropske unije (španščini, danščini, nemščini, grščini, angleščini, francoščini, italijanščini, nizozemščini, portugalščini, finščini, švedščini), je bil objavljen v UL L 352, 30.12.2002, str. 3.Različice v češkem, estonskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, poljskem, slovaškem in slovenskem jeziku so objavljene v pričujočem zvezku Posebne izdaje 2004.

[2] Ex 190220 so "polnjene testenine, ki vsebujejo več kot 20 mas. % rib, školjkarjev, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev".

[3] Vsi notranji davki ali druge notranje dajatve, ali vsi zakoni, predpisi ali zahteve take vrste, kot je navedeno v odstavku 2, ki se uporabljajo za uvožene proizvode in podobne domače proizvode in se pobirajo ali naložijo za uvoženi izdelek ob času ali točki uvoza, se kljub vsemu obravnavajo kot notranji davki ali druge notranje dajatve, ali zakoni, predpisi ali zahteve take vrste, kot je navedeno v odstavku 2, in zanje torej veljajo določbe tega člena.

[4] Šteje se, da je davek, ki izpolnjuje zahteve iz prvega stavka, neskladen z določbami drugega stavka samo v primerih, če obstaja konkurenca med obdavčenim proizvodom na eni strani in neposredno konkurenčnim ali zamenljivim proizvodom, ki ni podobno obdavčen, na drugi strani.

[5] Predpisi, skladni z določbami prvega stavka, se ne štejejo za neskladne z določbami drugega stavka v tistih primerih, če se celotna količina proizvodov, za katere veljajo predpisi, proizvaja doma v velikih količinah. Predpisa ni mogoče šteti za skladnega z določbami drugega stavka na podlagi trditve, da razmerje ali količina vsakega od proizvodov, za katere velja predpis, predstavlja enakovredno razmerje med uvoženimi in domačimi proizvodi.

[6] Odstavek 2(c) ne zajema ukrepov pogodbenice, ki omeji vnos za zagotavljanje storitev.

[7] Posebne obveze, sprejete po tem členu, se ne razlagajo kot zahteva za pogodbenici, da zagotovita nadomestilo zaradi inherentnega podrejenega konkurenčnega položaja, ki izhaja iz dejstva, da so ustrezne storitve ali izvajalci storitev tujega izvora.

[8] Vključitev te določbe v to poglavje ne posega v stališče Čila glede vprašanja, ali naj se elektronsko poslovanje šteje kot zagotavljanje storitve ali ne.

[9] Radiodifuzija je opredeljena kot neprekinjeno predvajanje, ki je potrebno za prenos signalov televizijskih in radijskih programov do splošne javnosti, ne zajema pa povezav med operaterji.

[10] Odstavek 2(c) ne zajema ukrepov pogodbenice, ki omeji vnos za zagotavljanje finančnih storitev.

[11] Posebne obveze, sprejete po tem členu, se ne razlagajo kot zahteva za pogodbenici, da zagotovita nadomestilo zaradi inherentnega podrejenega konkurenčnega položaja, ki izhaja iz dejstva, da so ustrezne finančne storitve ali izvajalci finančnih storitev tujega izvora.

[12] Pogodbenica lahko zlasti zahteva, da morajo fizične osebe imeti potrebne akademske kvalifikacije in/ali strokovne izkušnje, določene na ozemlju, kjer se zagotavlja storitev ali finančna storitev ali se ustanavlja podjetje, za zadevni sektor dejavnosti.

[13] V tem naslovu je tehnični predpis dokument, ki določa značilnosti izdelka ali storitve ali z njima povezanih procesov in proizvodnih metod, vključno z veljavnimi upravnimi določbami, skladnost s katerim je obvezna. Lahko tudi vključuje ali se izključno nanaša na zahteve glede terminologije, simbolov, pakiranja, označevanja ali etiketiranja, ki se uporabljajo za izdelek, storitev, proces ali proizvodno metodo.

[14] V tem naslovu je standard dokument, ki ga odobri priznani organ, ki za splošno in ponovno uporabo predvideva pravila, smernice ali značilnosti za izdelke ali storitve ali z njimi povezane procese in proizvodne metode, skladnost s katerim je obvezna. Lahko tudi vključuje ali se izključno nanaša na zahteve glede terminologije, simbolov, pakiranja, označevanja ali etiketiranja, ki se uporabljajo za izdelek, storitev, proces ali proizvodno metodo.

--------------------------------------------------

SEZNAM PRILOG

PRILOGA I | ČASOVNI RAZPORED TARIFNE ODPRAVE SKUPNOSTI (Omenjena v členih 60, 65, 68 in 71) |

PRILOGA II | ČASOVNI RAZPORED TARIFNE ODPRAVE ČILA (Omenjena v členih 60, 66, 69 in 72) |

PRILOGA III | OPREDELITEV POJMA IZDELKOV S POREKLOM IN METOD UPRAVNEGA SODELOVANJA (Omenjena v členu 58) |

PRILOGA IV | DOGOVOR O SANITARNIH IN FITOSANITARNIH UKREPIH, KI SE UPORABLJAJO V TRGOVINI Z ŽIVALMI IN ŽIVALSKIMI PROIZVODI, RASTLINAMI IN RASTLINSKIMI PROIZVODI TER DRUGIM BLAGOM, IN O DOBREM POČUTJU ŽIVALI (Omenjena v členu 89) |

PRILOGA V | SPORAZUM O TRGOVINI Z VINI (Omenjena v členu 90) |

PRILOGA VI | SPORAZUM O TRGOVINI Z ŽGANIMI IN AROMATIZIRANIMI PIJAČAMI (Omenjena v členu 90) |

PRILOGA VII | LISTA POSEBNIH OBVEZ V ZVEZI S STORITVAMI (Omenjena v členu 99) |

PRILOGA VIII | LISTA POSEBNIH OBVEZ V ZVEZI S FINANČNIMI STORITVAMI (Omenjena v členu 120) |

PRILOGA IX | ORGANI, ODGOVORNI ZA FINANČNE STORITVE (Omenjena v členu 127) |

PRILOGA X | LISTA POSEBNIH OBVEZ V ZVEZI S PRAVICO DO USTANAVLJANJA (Omenjena v členu 132) |

PRILOGA XI | OBSEG VLADNIH NAROČIL SKUPNOSTI (Omenjena v členu 137) |

PRILOGA XII | OBSEG VLADNIH NAROČIL ČILA (Omenjena v členu 137) |

PRILOGA XIII | VLADNA NAROČILA IZVAJANJE NEKATERIH DOLOČB DELA IV, NASLOV IV |

PRILOGA XIV | TEKOČA PLAČILA IN PRETOK KAPITALA (V zvezi s členoma 164 in 165) |

PRILOGA XV | VZORČNI POSLOVNIK ZA RAVNANJE ARBITRAŽNIH SENATOV (Omenjena v členu 189) |

PRILOGA XVI | ETIČNI KODEKS ZA ČLANE ARBITRAŽNIH SENATOV (Omenjena v členih 185 in 189) |

PRILOGA XVII | IZVAJANJE NEKATERIH SKLEPOV IZ DELA IV (Omenjena v členu 193(4)) |

--------------------------------------------------

PRILOGA I

ČASOVNI RAZPORED TARIFNE ODPRAVE SKUPNOSTI

(Omenjena v členih 60, 65, 68 in 71 Pridružitvenega sporazuma)

Uvodna opomba

Časovni razpored tarif v tej prilogi vsebuje naslednje štiri stolpce:

(a) "Tarifna številka HS 2002" : tarifne številke, ki se uporabljajo v nomenklaturi harmoniziranega sistema, omenjenega v členu 62;

(b) "Poimenovanje" : poimenovanje izdelka iz tarifne številke;

(c) "Osnova" : osnovna carina, od katere se začne program tarifne odprave, omenjen v členu 60(3);

(d) "Kategorija" "Year 0" : liberalizacija ob začetku veljavnosti Sporazuma

"Year 3" : liberalizacija v prehodnem obdobju treh let

"Year 4" : liberalizacija v prehodnem obdobju štirih let

"Year 7" : liberalizacija v prehodnem obdobju sedmih let

"Year 10" : liberalizacija v prehodnem obdobju desetih let

"R" : tarifna koncesija 50 % osnovne carine

"EP" : liberalizacija zadeva samo dajatev ad valorem, posebna dajatev, povezana z vhodno ceno, se ohrani

"SP" : liberalizacija zadeva samo dajatev ad valorem, posebna dajatev se ohrani

"PN" : ni liberalizacije, ker te izdelke pokrivajo označbe, ki so v Skupnosti zaščitene

"TQ" : liberalizacija znotraj tarifne kvote (za posebne pogoje glej oddelek 1).

Ta opis tarifnega časovnega razporeda je namenjen zgolj za lažje razumevanje te priloge in ne nadomešča ali spreminja ustreznih določb naslova II dela IV.

ODDELEK 1

TARIFNE KVOTE ZA IZDELKE IZ KATEGORIJE "TARIFNA KVOTA" ("TQ")

Omenjene v členih 68(2) in 71(5)

Naslednje tarifne koncesije veljajo od datuma začetka veljavnosti Sporazuma na letni osnovi pri uvozu izdelkov s poreklom iz Čila v Skupnost:

Kmetijski proizvodi

1. Skupnost odobri dajatev prost uvoz naslednjih količin in proizvodov z 10 % letnim povečanjem prvotne količine:

(a) skupno količino 1000 metričnih ton proizvodov, uvrščenih v tarifne številke 020120, 02013000, 020220 in 020230, naštetih v tej prilogi kot "TQ(1a)";

(b) skupno količino 3500 metričnih ton proizvodov, uvrščenih v tarifne številke ex0203, 160100, 160241, 160242 in 160249, naštetih v tej prilogi kot "TQ(1b)";

(c) količino 2000 metričnih ton proizvodov, uvrščenih v tarifno številko 0204, naštetih v tej prilogi kot "TQ(1c)"; in

(d) skupno količino 7250 metričnih ton proizvodov, uvrščenih v tarifne številke 020711, 020712, 020713, 020714, 020724, 020725, 020726, 020727, 02073211, 02073215, 02073219, 02073311, 02073319, 02073515, 02073521, 02073553, 02073563, 02073571, 02073615, 02073621, 02073653, 02073663, 02073671, 160231 in 160232, naštetih v tej prilogi kot "TQ(1d)".

2. Skupnost odobri dajatev prost uvoz naslednjih količin in proizvodov in s 5 % letnim povečanjem prvotne količine:

(a) količino 1500 metričnih ton proizvodov, uvrščenih v tarifno številko 0406, naštetih v tej prilogi kot "TQ(2a)";

(b) količino 500 metričnih ton proizvodov, uvrščenih v tarifno številko 07032000, naštetih v tej prilogi kot "TQ(2b)";

(c) količino 1000 metričnih ton proizvodov, uvrščenih v tarifno številko 1104, naštetih v tej prilogi kot "TQ(2c)";

(d) skupno količino 500 metričnih ton proizvodov, uvrščenih v tarifni številki 20031020 in 20031030, naštetih v tej prilogi kot "TQ(2d)";

(e) količino 1000 metričnih ton proizvodov, uvrščenih v tarifno številko 20086019, naštetih v tej prilogi kot "TQ(2e)";

(f) količino 37000 metričnih ton proizvodov, uvrščenih v tarifno številko 08061010, v obdobju od 1. januarja do 14. julija, naštetih v tej prilogi kot "TQ(2f)";

(g) količino 3000 metričnih ton proizvodov, uvrščenih v tarifno številko 08061010, v obdobju od 1. novembra do 31. decembra, naštetih v tej prilogi kot "TQ(2g)".

Predelani kmetijski proizvodi

3. Skupnost odobri dajatev prost uvoz naslednjih količin in proizvodov:

(a) skupno količino 400 metričnih ton proizvodov, uvrščenih v tarifne številke 17041011, 17041019, 17041091, 17041099, 17049010, 17049030, 17049051, 17049055, 17049061, 17049065, 17049071, 17049075, 17049081 in 17049099, naštetih v tej prilogi kot "TQ(3a)";

(b) skupno količino 400 metričnih ton proizvodov, uvrščenih v tarifne številke 18062010, 18062030, 18062050, 18062070, 18062080, 18062095, 18063100, 18063210, 18063290, 18069011, 18069019, 18069031, 18069039, 18069050, 18069060, 18069070 in 18069090, naštetih v tej prilogi kot "TQ(3b)"; in

(c) skupno količino 500 metričnih ton proizvodov, uvrščenih v tarifne številke 19053111, 19053119, 19053130, 19053191, 19053199, 19053211, 19053219, 19053291, 19053299, 19059040 in 19059045 , naštetih v tej prilogi kot "TQ(3c)".

Ribiški proizvodi

4. Skupnost dovoli uvoz naslednjih količin in proizvodov s postopno odpravo carin v desetih enakih stopnjah, pri čemer prva nastopi ob začetku veljavnosti tega sporazuma in preostalih devet 1. januarja vsako zaporedno leto, tako da se carina v celoti odpravi do 1. januarja desetega leta po začetku veljavnosti Sporazuma:

(a) skupno količino 5000 metričnih ton proizvodov, uvrščenih v tarifne številke 03026966, 03026967, 03026968 in 03026969, naštetih v tej prilogi kot "TQ(4a)"; in

(b) skupno količino 40 metričnih ton proizvodov, uvrščenih v tarifni številki 03053030 in 03054100, naštetih v tej prilogi kot "TQ(4b)".

Osnovna carina znotraj kvote, od katere se začne tarifna odprava, je dajatev, ki se dejansko uporablja ob začetku veljavnosti tega sporazuma.

5. Skupnost dovoli uvoz skupne količine 150 metričnih ton konzerviranih tunov, razen filetov, znanih kot "vlečeni fileti", uvrščenih v tarifne številke 16041411, 16041418, 16041939 in 16042070 in naštetih v tej prilogi kot "TQ(5)" s preferencialno carino, ki znaša eno tretjino MFN dajatve, ki se uporablja v času uvoza.

ODDELEK 2

Vhodne cene, ki se trenutno uporabljajo za izdelke, naštete v kategoriji "EP" v tej prilogi, so določene v Dodatku.

ODDELEK 3

Časovni razpored tarifne odprave Skupnosti

HS Heading 2002 | Description | Base | Category |

| |

01 | LIVE ANIMALS | | |

0101 | Live horses, asses, mules and hinnies: | | | |

010110 | — Pure-bred breeding animals: | | | |

01011010 | — — Horses | 0,0 | Year 0 | |

01011090 | — — Other | 4,2 | Year 4 | |

010190 | — Other: | | | |

— — Horses: | | | |

01019011 | — — — For slaughter | 0,0 | Year 0 | |

01019019 | — — — Other | 8,0 | Year 7 | |

01019030 | — — Asses | 4,2 | Year 4 | |

01019090 | — — Mules and hinnies | 7,4 | Year 7 | |

0102 | Live bovine animals | | | |

010210 | — Pure-bred breeding animals | | | |

01021010 | — — Heifers (female bovines that have never calved) | 0,0 | Year 0 | |

01021030 | — — Cows | 0,0 | Year 0 | |

01021090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

010290 | — Other | | | |

— — Domestic species | | | |

01029005 | — — — Of a weight not exceeding 80 kg | — | | |

— — — Of a weight exceeding 80 kg but not exceeding 160 kg | | | |

01029021 | — — — — For slaughter | — | | |

01029029 | — — — — Other | — | | |

— — — Of a weight exceeding 160 kg but not exceeding 300 kg | | | |

01029041 | — — — — For slaughter | — | | |

01029049 | — — — — Other | — | | |

— — — Of a weight exceeding 300 kg | | | |

— — — — Heifers (female bovines that have never calved) | | | |

01029051 | — — — — — For slaughter | — | | |

01029059 | — — — — — Other | — | | |

— — — — Cows | | | |

01029061 | — — — — — For slaughter | — | | |

01029069 | — — — — — Other | — | | |

— — — — Other | | | |

01029071 | — — — — — For slaughter | — | | |

01029079 | — — — — — Other | — | | |

01029090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

0103 | Live swine | | | |

01031000 | — Pure-bred breeding animals | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

010391 | — — Weighing less than 50 kg | | | |

01039110 | — — — Domestic species | — | | |

01039190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

010392 | — — Weighing 50 kg or more | | | |

— — — Domestic species | | | |

01039211 | — — — — Sows having farrowed at least once, of a weight of not less than 160 kg | — | | |

01039219 | — — — — Other | — | | |

01039290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

0104 | Live sheep and goats | | | |

010410 | — Sheep | | | |

01041010 | — — Pure-bred breeding animals | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

01041030 | — — — Lambs (up to a year old) | — | | |

01041080 | — — — Other | — | | |

010420 | — Goats | | | |

01042010 | — — Pure-bred breeding animals | 0,0 | Year 0 | |

01042090 | — — Other | — | | |

0105 | Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls | | | |

— Weighing not more than 185 g | | | |

010511 | — — Fowls of the species Gallus domesticus | | | |

— — — Grandparent and parent female chicks | | | |

01051111 | — — — — Laying stocks | — | | |

01051119 | — — — — Other | — | | |

— — — Other | | | |

01051191 | — — — — Laying stocks | — | | |

01051199 | — — — — Other | — | | |

01051200 | — — Turkeys | — | | |

010519 | — — Other | | | |

01051920 | — — — Geese | — | | |

01051990 | — — — Ducks and guinea fowls | — | | |

— Other | | | |

01059200 | — — Fowls of the species Gallus domesticus weighing not more than 2000 g | — | | |

01059300 | — — Fowls of the species Gallus domesticus weighing more than 2000 g | — | | |

010599 | — — Other | | | |

01059910 | — — — Ducks | — | | |

01059920 | — — — Geese | — | | |

01059930 | — — — Turkeys | — | | |

01059950 | — — — Guinea fowls | — | | |

0106 | Other live animals: | | | |

— Mammals: | | | |

01061100 | — — Primates | 0,0 | Year 0 | |

01061200 | — — Whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia) | 0,0 | Year 0 | |

010619 | — — Other: | | | |

01061910 | — — — Domestic rabbits | 0,0 | Year 0 | |

01061990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

01062000 | — Reptiles (including snakes and turtles) | 0,0 | Year 0 | |

— Birds: | | | |

01063100 | — — Birds of prey | 0,0 | Year 0 | |

01063200 | — — Psittaciformes (including parrots, parakeets, macaws and cockatoos) | 0,0 | Year 0 | |

010639 | — — Other: | | | |

01063910 | — — — Pigeons | 2,9 | Year 4 | |

01063990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

01069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

02 | MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL | | | |

0201 | Meat of bovine animals, fresh or chilled | | | |

02011000 | — Carcases and half-carcases | — | | |

020120 | — Other cuts with bone in | | | |

02012020 | — — "Compensated" quarters | — | | TQ(1a) |

02012030 | — — Unseparated or separated forequarters | — | | TQ(1a) |

02012050 | — — Unseparated or separated hindquarters | — | | TQ(1a) |

02012090 | — — Other | — | | TQ(1a) |

02013000 | — Boneless | — | | TQ(1a) |

0202 | Meat of bovine animals, frozen | | | |

02021000 | — Carcases and half-carcases | — | | |

020220 | — Other cuts with bone in | | | |

02022010 | — — "Compensated" quarters | — | | TQ(1a) |

02022030 | — — Unseparated or separated forequarters | — | | TQ(1a) |

02022050 | — — Unseparated or separated hindquarters | — | | TQ(1a) |

02022090 | — — Other | — | | TQ(1a) |

020230 | — Boneless | | | |

02023010 | — — Forequarters, whole or cut into a maximum of five pieces, each quarter being in a single block; "compensated" quarters in two blocks, one of which contains the forequarter, whole or cut into a maximum of five pieces, and the other, the hindquarter, excluding the tenderloin, in one piece | — | | TQ(1a) |

02023050 | — — Crop, chuck and blade and brisket cuts | — | | TQ(1a) |

02023090 | — — Other | — | | TQ(1a) |

0203 | Meat of swine, fresh, chilled or frozen | | | |

— Fresh or chilled | | | |

020311 | — — Carcases and half-carcases | | | |

02031110 | — — — Of domestic swine | — | | TQ(1b) |

02031190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

020312 | — — Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

02031211 | — — — — Hams and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

02031219 | — — — — Shoulders and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

02031290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

020319 | — — Other | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

02031911 | — — — — Fore-ends and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

02031913 | — — — — Loins and cuts thereof, with bone in | — | | TQ(1b) |

02031915 | — — — — Bellies (streaky) and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

— — — — Other | | | |

02031955 | — — — — — Boneless | — | | TQ(1b) |

02031959 | — — — — — Other | — | | TQ(1b) |

02031990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Frozen | | | |

020321 | — — Carcases and half-carcases | | | |

02032110 | — — — Of domestic swine | — | | TQ(1b) |

02032190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

020322 | — — Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

02032211 | — — — — Hams and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

02032219 | — — — — Shoulders and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

02032290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

020329 | — — Other | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

02032911 | — — — — Fore-ends and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

02032913 | — — — — Loins and cuts thereof, with bone in | — | | TQ(1b) |

02032915 | — — — — Bellies (streaky) and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

— — — — Other | | | |

02032955 | — — — — — Boneless | — | | TQ(1b) |

02032959 | — — — — — Other | — | | TQ(1b) |

02032990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

0204 | Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen | | | |

02041000 | — Carcases and half-carcases of lamb, fresh or chilled | — | | TQ(1c) |

— Other meat of sheep, fresh or chilled | | | |

02042100 | — — Carcases and half-carcases | — | | TQ(1c) |

020422 | — — Other cuts with bone in | | | |

02042210 | — — — Short forequarters | — | | TQ(1c) |

02042230 | — — — Chines and/or best ends | — | | TQ(1c) |

02042250 | — — — Legs | — | | TQ(1c) |

02042290 | — — — Other | — | | TQ(1c) |

02042300 | — — Boneless | — | | TQ(1c) |

02043000 | — Carcases and half-carcases of lamb, frozen | — | | TQ(1c) |

— Other meat of sheep, frozen | | | |

02044100 | — — Carcases and half-carcases | — | | TQ(1c) |

020442 | — — Other cuts with bone in | | | |

02044210 | — — — Short forequarters | — | | TQ(1c) |

02044230 | — — — Chines and/or best ends | — | | TQ(1c) |

02044250 | — — — Legs | — | | TQ(1c) |

02044290 | — — — Other | — | | TQ(1c) |

020443 | — — Boneless | | | |

02044310 | — — — Of lamb | — | | TQ(1c) |

02044390 | — — — Other | — | | TQ(1c) |

020450 | — Meat of goats | | | |

— — Fresh or chilled | | | |

02045011 | — — — Carcases and half-carcases | — | | TQ(1c) |

02045013 | — — — Short forequarters | — | | TQ(1c) |

02045015 | — — — Chines and/or best ends | — | | TQ(1c) |

02045019 | — — — Legs | — | | TQ(1c) |

— — — Other | | | |

02045031 | — — — — Cuts with bone in | — | | TQ(1c) |

02045039 | — — — — Boneless cuts | — | | TQ(1c) |

— — Frozen | | | |

02045051 | — — — Carcases and half-carcases | — | | TQ(1c) |

02045053 | — — — Short forequarters | — | | TQ(1c) |

02045055 | — — — Chines and/or best ends | — | | TQ(1c) |

02045059 | — — — Legs | — | | TQ(1c) |

— — — Other | | | |

02045071 | — — — — Cuts with bone in | — | | TQ(1c) |

02045079 | — — — — Boneless cuts | — | | TQ(1c) |

020500 | Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen | | | |

— Of horses | | | |

02050011 | — — Fresh or chilled | 1,6 | Year 4 | |

02050019 | — — Frozen | 1,6 | Year 4 | |

02050090 | — Of asses, mules or hinnies | 1,6 | Year 4 | |

0206 | Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen | | | |

020610 | — Of bovine animals, fresh or chilled | | | |

02061010 | — — For the manufacture of pharmaceutical products | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

02061091 | — — — Livers | 0,0 | Year 0 | |

02061095 | — — — Thick skirt and thin skirt | — | | |

02061099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Of bovine animals, frozen | | | |

02062100 | — — Tongues | 0,0 | Year 0 | |

02062200 | — — Livers | 0,0 | Year 0 | |

020629 | — — Other | | | |

02062910 | — — — For the manufacture of pharmaceutical products | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

02062991 | — — — — Thick skirt and thin skirt | — | | |

02062999 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

020630 | — Of swine, fresh or chilled | | | |

— — Of domestic swine | | | |

02063020 | — — — Livers | 0,0 | Year 0 | |

02063030 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

02063080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Of swine, frozen | | | |

020641 | — — Livers | | | |

02064120 | — — — Of domestic swine | 0,0 | Year 0 | |

02064180 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

020649 | — — Other | | | |

02064920 | — — — Of domestic swine | 0,0 | Year 0 | |

02064980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

020680 | — Other, fresh or chilled | | | |

02068010 | — — For the manufacture of pharmaceutical products | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

02068091 | — — — Of horses, asses, mules and hinnies | 2,9 | Year 4 | |

02068099 | — — — Of sheep and goats | 0,0 | Year 0 | |

020690 | — Other, frozen | | | |

02069010 | — — For the manufacture of pharmaceutical products | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

02069091 | — — — Of horses, asses, mules and hinnies | 2,9 | Year 4 | |

02069099 | — — — Of sheep and goats | 0,0 | Year 0 | |

0207 | Meat and edible offal, of the poultry of heading 0105, fresh, chilled or frozen | | | |

— Of fowls of the species Gallus domesticus | | | |

020711 | — — Not cut in pieces, fresh or chilled | | | |

02071110 | — — — Plucked and gutted, with heads and feet, known as "83 % chickens" | — | | TQ(1d) |

02071130 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as "70 % chickens" | — | | TQ(1d) |

02071190 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as "65 % chickens", or otherwise presented | — | | TQ(1d) |

020712 | — — Not cut in pieces, frozen | | | |

02071210 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as "70 % chickens" | — | | TQ(1d) |

02071290 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as "65 % chickens", or otherwise presented | — | | TQ(1d) |

020713 | — — Cuts and offal, fresh or chilled | | | |

— — — Cuts | | | |

02071310 | — — — — Boneless | — | | TQ(1d) |

— — — — With bone in | | | |

02071320 | — — — — — Halves or quarters | — | | TQ(1d) |

02071330 | — — — — — Whole wings, with or without tips | — | | TQ(1d) |

02071340 | — — — — — Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips | — | | TQ(1d) |

02071350 | — — — — — Breasts and cuts thereof | — | | TQ(1d) |

02071360 | — — — — — Legs and cuts thereof | — | | TQ(1d) |

02071370 | — — — — — Other | — | | TQ(1d) |

— — — Offal | | | |

02071391 | — — — — Livers | 6,4 | Year 4 | TQ(1d) |

02071399 | — — — — Other | — | | TQ(1d) |

020714 | — — Cuts and offal, frozen | | | |

— — — Cuts | | | |

02071410 | — — — — Boneless | — | | TQ(1d) |

— — — — With bone in | | | |

02071420 | — — — — — Halves or quarters | — | | TQ(1d) |

02071430 | — — — — — Whole wings, with or without tips | — | | TQ(1d) |

02071440 | — — — — — Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips | — | | TQ(1d) |

02071450 | — — — — — Breasts and cuts thereof | — | | TQ(1d) |

02071460 | — — — — — Legs and cuts thereof | — | | TQ(1d) |

02071470 | — — — — — Other | — | | TQ(1d) |

— — — Offal | | | |

02071491 | — — — — Livers | 2,9 | Year 4 | TQ(1d) |

02071499 | — — — — Other | — | | TQ(1d) |

— Of turkeys | | | |

020724 | — — Not cut in pieces, fresh or chilled | | | |

02072410 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as "80 % turkeys" | — | | TQ(1d) |

02072490 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as "73 % turkeys", or otherwise presented | — | | TQ(1d) |

020725 | — — Not cut in pieces, frozen | | | |

02072510 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as "80 % turkeys" | — | | TQ(1d) |

02072590 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as "73 % turkeys", or otherwise presented | — | | TQ(1d) |

020726 | — — Cuts and offal, fresh or chilled | | | |

— — — Cuts | | | |

02072610 | — — — — Boneless | — | | TQ(1d) |

— — — — With bone in | | | |

02072620 | — — — — — Halves or quarters | — | | TQ(1d) |

02072630 | — — — — — Whole wings, with or without tips | — | | TQ(1d) |

02072640 | — — — — — Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips | — | | TQ(1d) |

02072650 | — — — — — Breasts and cuts thereof | — | | TQ(1d) |

— — — — — Legs and cuts thereof | | | |

02072660 | — — — — — — Drumsticks and cuts of drumsticks | — | | TQ(1d) |

02072670 | — — — — — — Other | — | | TQ(1d) |

02072680 | — — — — — Other | — | | TQ(1d) |

— — — Offal | | | |

02072691 | — — — — Livers | 6,4 | Year 4 | TQ(1d) |

02072699 | — — — — Other | — | | TQ(1d) |

020727 | — — Cuts and offal, frozen | | | |

— — — Cuts | | | |

02072710 | — — — — Boneless | — | | TQ(1d) |

— — — — With bone in | | | |

02072720 | — — — — — Halves or quarters | — | | TQ(1d) |

02072730 | — — — — — Whole wings, with or without tips | — | | TQ(1d) |

02072740 | — — — — — Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips | — | | TQ(1d) |

02072750 | — — — — — Breasts and cuts thereof | — | | TQ(1d) |

— — — — — Legs and cuts thereof | | | |

02072760 | — — — — — — Drumsticks and cuts thereof | — | | TQ(1d) |

02072770 | — — — — — — Other | — | | TQ(1d) |

02072780 | — — — — — Other | — | | TQ(1d) |

— — — Offal | | | |

02072791 | — — — — Livers | 2,9 | Year 4 | TQ(1d) |

02072799 | — — — — Other | — | | TQ(1d) |

— Of ducks, geese or guinea fowls | | | |

020732 | — — Not cut in pieces, fresh or chilled | | | |

— — — Of ducks | | | |

02073211 | — — — — Plucked, bled, gutted but not drawn, with heads and feet, known as "85 % ducks" | — | | TQ(1d) |

02073215 | — — — — Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as "70 % ducks" | — | | TQ(1d) |

02073219 | — — — — Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as "63 % ducks", or otherwise presented | — | | TQ(1d) |

— — — Of geese | | | |

02073251 | — — — — Plucked, bled, not drawn, with heads and feet, known as "82 % geese" | — | | |

02073259 | — — — — Plucked and drawn, without heads and feet, with or without hearts and gizzards, known as "75 % geese", or otherwise presented | — | | |

02073290 | — — — Of guinea fowls | — | | |

020733 | — — Not cut in pieces, frozen | | | |

— — — Of ducks | | | |

02073311 | — — — — Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as "70 % ducks" | — | | TQ(1d) |

02073319 | — — — — Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as "63 % ducks", or otherwise presented | — | | TQ(1d) |

— — — Of geese | | | |

02073351 | — — — — Plucked, bled, not drawn, with heads and feet, known as "82 % geese" | — | | |

02073359 | — — — — Plucked and drawn, without heads and feet, with or without hearts and gizzards, known as "75 % geese", or otherwise presented | — | | |

02073390 | — — — Of guinea fowls | — | | |

020734 | — — Fatty livers, fresh or chilled | | | |

02073410 | — — — Of geese | 0,0 | Year 0 | |

02073490 | — — — Of ducks | 0,0 | Year 0 | |

020735 | — — Other, fresh or chilled | | | |

— — — Cuts | | | |

— — — — Boneless | | | |

02073511 | — — — — — Of geese | — | | |

02073515 | — — — — — Of ducks and guinea fowls | — | | TQ(1d) |

— — — — With bone in | | | |

— — — — — Halves or quarters | | | |

02073521 | — — — — — — Of ducks | — | | TQ(1d) |

02073523 | — — — — — — Of geese | — | | |

02073525 | — — — — — — Of guinea fowls | — | | |

02073531 | — — — — — Whole wings, with or without tips | — | | |

02073541 | — — — — — Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips | — | | |

— — — — — Breasts and cuts thereof | | | |

02073551 | — — — — — — Of geese | — | | |

02073553 | — — — — — — Of ducks and guinea fowls | — | | TQ(1d) |

— — — — — Legs and cuts thereof | | | |

02073561 | — — — — — — Of geese | — | | |

02073563 | — — — — — — Of ducks and guinea fowls | — | | TQ(1d) |

02073571 | — — — — — Goose or duck paletots | — | | TQ(1d) |

02073579 | — — — — — Other | — | | |

— — — Offal | | | |

02073591 | — — — — Livers, other than fatty livers | 6,4 | Year 4 | |

02073599 | — — — — Other | — | | |

020736 | — — Other, frozen | | | |

— — — Cuts | | | |

— — — — Boneless | | | |

02073611 | — — — — — Of geese | — | | |

02073615 | — — — — — Of ducks and guinea fowls | — | | TQ(1d) |

— — — — With bone in | | | |

— — — — — Halves or quarters | | | |

02073621 | — — — — — — Of ducks | — | | TQ(1d) |

02073623 | — — — — — — Of geese | — | | |

02073625 | — — — — — — Of guinea fowls | — | | |

02073631 | — — — — — Whole wings, with or without tips | — | | |

02073641 | — — — — — Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips | — | | |

— — — — — Breasts and cuts thereof | | | |

02073651 | — — — — — — Of geese | — | | |

02073653 | — — — — — — Of ducks and guinea fowls | — | | TQ(1d) |

— — — — — Legs and cuts thereof | | | |

02073661 | — — — — — — Of geese | — | | |

02073663 | — — — — — — Of ducks and guinea fowls | — | | TQ(1d) |

02073671 | — — — — — Goose or duck paletots | — | | TQ(1d) |

02073679 | — — — — — Other | — | | |

— — — Offal | | | |

— — — — Livers | | | |

02073681 | — — — — — Fatty livers of geese | 0,0 | Year 0 | |

02073685 | — — — — — Fatty livers of ducks | 0,0 | Year 0 | |

02073689 | — — — — — Other | 2,9 | Year 4 | |

02073690 | — — — — Other | — | | |

0208 | Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen: | | | |

020810 | — Of rabbits or hares: | | | |

— — Of domestic rabbits: | | | |

02081011 | — — — Fresh or chilled | 2,9 | Year 4 | |

02081019 | — — — Frozen | 2,9 | Year 4 | |

02081090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

02082000 | — Frogs' legs | 0,0 | Year 0 | |

02083000 | — Of primates | 5,5 | Year 4 | |

020840 | — Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia): | | | |

02084010 | — — Of whales meat | 6,4 | Year 4 | |

02084090 | — — Other | 5,5 | Year 4 | |

02085000 | — Of reptiles (including snakes and turtles) | 5,5 | Year 4 | |

020890 | — Other: | | | |

02089010 | — — Of domestic pigeons | 2,9 | Year 4 | |

— — Of game, other than of rabbits or hares: | | | |

02089020 | — — — Of quails | 0,0 | Year 0 | |

02089040 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

02089055 | — — Of seal meat | 6,4 | Year 4 | |

02089060 | — — Of reindeer | 5,5 | Year 4 | |

02089095 | — — Other | 5,5 | Year 4 | |

020900 | Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked | | | |

— Subcutaneous pig fat | | | |

02090011 | — — Fresh, chilled, frozen, salted or in brine | — | | |

02090019 | — — Dried or smoked | — | | |

02090030 | — Pig fat, other than that falling within subheading 02090011 or 02090019 | — | | |

02090090 | — Poultry fat | — | | |

0210 | Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal | | | |

— Meat of swine | | | |

021011 | — — Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

— — — — Salted or in brine | | | |

02101111 | — — — — — Hams and cuts thereof | — | | |

02101119 | — — — — — Shoulders and cuts thereof | — | | |

— — — — Dried or smoked | | | |

02101131 | — — — — — Hams and cuts thereof | — | | |

02101139 | — — — — — Shoulders and cuts thereof | — | | |

02101190 | — — — Other | 15,4 | Year 10 | |

021012 | — — Bellies (streaky) and cuts thereof | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

02101211 | — — — — Salted or in brine | — | | |

02101219 | — — — — Dried or smoked | — | | |

02101290 | — — — Other | 15,4 | Year 10 | |

021019 | — — Other | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

— — — — Salted or in brine | | | |

02101910 | — — — — — Bacon sides or spencers | — | | |

02101920 | — — — — — Three-quarter sides or middles | — | | |

02101930 | — — — — — Fore-ends and cuts thereof | — | | |

02101940 | — — — — — Loins and cuts thereof | — | | |

— — — — — Other | | | |

02101951 | — — — — — — Boneless | — | | |

02101959 | — — — — — — Other | — | | |

— — — — Dried or smoked | | | |

02101960 | — — — — — Fore-ends and cuts thereof | — | | |

02101970 | — — — — — Loins and cuts thereof | — | | |

— — — — — Other | | | |

02101981 | — — — — — — Boneless | — | | |

02101989 | — — — — — — Other | — | | |

02101990 | — — — Other | 15,4 | Year 10 | |

021020 | — Meat of bovine animals | | | |

02102010 | — — With bone in | — | | |

02102090 | — — Boneless | — | | |

— Other, including edible flours and meals of meat and meat offal: | | | |

02109100 | — — Of primates | 15,4 | Year 10 | |

02109200 | — — Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia) | 15,4 | Year 10 | |

02109300 | — — Of reptiles (including snakes and turtles) | 15,4 | Year 10 | |

021099 | — — Other: | | | |

— — — Meat: | | | |

02109910 | — — — — Of horses, salted, in brine or dried | 2,9 | Year 4 | |

— — — — Of sheep and goats: | | | |

02109921 | — — — — — With bone in | — | | |

02109929 | — — — — — Boneless | — | | |

02109931 | — — — — Of reindeer | 15,4 | Year 10 | |

02109939 | — — — — Other | 15,4 | Year 10 | |

— — — Offal: | | | |

— — — — Of domestic swine: | | | |

02109941 | — — — — — Livers | — | | |

02109949 | — — — — — Other | — | | |

— — — — Of bovine animals: | | | |

02109951 | — — — — — Thick skirt and thin skirt | — | | |

02109959 | — — — — — Other | 8,9 | Year 7 | |

02109960 | — — — — Of sheep and goats | 10,7 | Year 10 | |

— — — — Other: | | | |

— — — — — Poultry liver: | | | |

02109971 | — — — — — — Fatty livers of geese or ducks, salted or in brine | 0,0 | Year 0 | |

02109979 | — — — — — — Other | 6,4 | Year 4 | |

02109980 | — — — — — Other | 10,7 | Year 10 | |

02109990 | — — — Edible flours and meals of meat or meat offal | — | | |

03 | FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES | | | |

0301 | Live fish | | | |

030110 | — Ornamental fish | | | |

03011010 | — — Freshwater fish | 0,0 | Year 0 | |

03011090 | — — Saltwater fish | 0,0 | Year 0 | |

— Other live fish | | | |

030191 | — — Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) | | | |

03019110 | — — — Of the species Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster | 8,0 | Year 4 | |

03019190 | — — — Other | 8,5 | Year 7 | |

03019200 | — — Eels (Anguilla spp.) | 0,0 | Year 0 | |

03019300 | — — Carp | 8,0 | Year 4 | |

030199 | — — Other | | | |

— — — Freshwater fish | | | |

03019911 | — — — — Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 2,0 | Year 0 | |

03019919 | — — — — Other | 8,0 | Year 0 | |

03019990 | — — — Saltwater fish | | | |

ex03019990 | — — — — Sharks (Squalus spp); Porbeagles (Lamna cornubica; Isurus nasus); Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides); Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) | 5,6 | Year 10 | |

ex03019990 | — — — — Other | 16,0 | Year 10 | |

0302 | Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304 | | | |

— Salmonidae, excluding livers and roes | | | |

030211 | — — Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) | | | |

03021110 | — — — Of the species Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster | 8,0 | Year 4 | |

03021190 | — — — Other | 8,5 | Year 7 | |

03021200 | — — Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 2,0 | Year 0 | |

03021900 | — — Other | 8,0 | Year 4 | |

— Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding livers and roes | | | |

030221 | — — Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | | | |

03022110 | — — — Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) | 2,8 | Year 4 | |

03022130 | — — — Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) | 2,8 | Year 4 | |

03022190 | — — — Pacific halibut (Hippoglossus stenolepis) | 15,0 | Year 10 | |

03022200 | — — Plaice (Pleuronectes platessa) | 2,6 | Year 4 | |

03022300 | — — Sole (Solea spp.) | 15,0 | Year 10 | |

030229 | — — Other | | | |

03022910 | — — — Megrim (Lepidorhombus spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03022990 | — — — Other | 15,0 | Year 10 | |

— Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding livers and roes | | | |

030231 | — — Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga) | | | |

03023110 | — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03023190 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030232 | — — Yellowfin tunas (Thunnus albacares) | | | |

03023210 | — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03023290 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030233 | — — Skipjack or stripe-bellied bonito | | | |

03023310 | — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03023390 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030234 | — — Bigeye tunas (Thunnus obesus): | | | |

03023410 | — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03023490 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030235 | — — Bluefin tunas (Thunnus thynnus): | | | |

03023510 | — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03023590 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030236 | — — Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii): | | | |

03023610 | — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03023690 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030239 | — — Other: | | | |

03023910 | — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03023990 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

03024000 | — Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), excluding livers and roes | 15,0 | Year 10 | |

030250 | — Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), excluding livers and roes | | | |

03025010 | — — Of the species Gadus morhua | 12,0 | Year 10 | |

03025090 | — — Other | 12,0 | Year 10 | |

— Other fish, excluding livers and roes | | | |

030261 | — — Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus) | | | |

03026110 | — — — Sardines of the species Sardina pilchardus | 23,0 | Year 10 | |

03026130 | — — — Sardines of the genus Sardinops; sardinella (Sardinella spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03026180 | — — — Brisling or sprats (Sprattus sprattus) | 13,0 | Year 10 | |

03026200 | — — Haddock (Melanogrammus aeglefinus) | 2,6 | Year 4 | |

03026300 | — — Coalfish (Pollachius virens) | 2,6 | Year 4 | |

03026400 | — — Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | 20,0 | Year 10 | |

030265 | — — Dogfish and other sharks | | | |

03026520 | — — — Dogfish of the species Squalus acanthias | 2,5 | Year 4 | |

03026550 | — — — Dogfish of the species Scyliorhinus spp. | 2,1 | Year 4 | |

03026590 | — — — Other | 2,8 | Year 4 | |

03026600 | — — Eels (Anguilla spp.) | 0,0 | Year 0 | |

030269 | — — Other | | | |

— — — Freshwater fish | | | |

03026911 | — — — — Carp | 8,0 | Year 4 | |

03026919 | — — — — Other | 8,0 | Year 4 | |

— — — Saltwater fish | | | |

— — — — Fish of the genus Euthynnus, other than the skipjack or stripe-bellied bonitos (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) mentioned in subheading 030233 | | | |

03026921 | — — — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03026925 | — — — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

— — — — Redfish (Sebastes spp.) | | | |

03026931 | — — — — — Of the species Sebastes marinus | 7,5 | Year 4 | |

03026933 | — — — — — Other | 2,6 | Year 4 | |

03026935 | — — — — Fish of the species Boreogadus saida | 12,0 | Year 10 | |

03026941 | — — — — Whiting (Merlangius merlangus) | 2,6 | Year 4 | |

03026945 | — — — — Ling (Molva spp.) | 2,6 | Year 4 | |

03026951 | — — — — Alaska pollack (Theragra chalcogramma) and pollack (Pollachius pollachius) | 2,6 | Year 4 | |

03026955 | — — — — Anchovies (Engraulis spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03026961 | — — — — Sea bream (Dentex dentex and Pagellus spp.) | 15,0 | Year 10 | |

— — — — Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) | | | |

— — — — — Hake of the genus Merluccius | | | |

03026966 | — — — — — — Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus) | — | — | TQ(4a) |

03026967 | — — — — — — Southern hake (Merluccius australis) | — | — | TQ(4a) |

03026968 | — — — — — — Other | — | — | TQ(4a) |

03026969 | — — — — — Hake of the genus Urophycis | — | — | TQ(4a) |

03026975 | — — — — Ray's bream (Brama spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03026981 | — — — — Monkfish (Lophius spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03026985 | — — — — Blue whiting (Micromesistius poutassou or Gadus poutassou) | 2,6 | Year 4 | |

03026986 | — — — — Southern blue whiting (Micromesistius australis) | 2,6 | Year 4 | |

03026987 | — — — — Swordfish (Xiphias gladius) | 15,0 | Year 10 | |

03026988 | — — — — Toothfish (Dissostichus spp.) | 5,2 | Year 0 | |

03026991 | — — — — Horse mackerel (scad) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) | 15,0 | Year 10 | |

03026992 | — — — — Pink cusk-eel (Genypterus blacodes) | 2,6 | Year 4 | |

03026994 | — — — — Sea bass (Dicentrarchus labrax) | 15,0 | Year 10 | |

03026995 | — — — — Gilt-head seabreams (Sparus aurata) | 15,0 | Year 10 | |

03026999 | — — — — Other | | | |

ex03026999 | — — — — — Fish of the species Kathetostoma giganteum | 15,0 | Year 0 | |

ex03026999 | — — — — — Sturgeons, for processing; Lump fish (Cyclopterus lumpus) with roe, for processing; Red snapper (Lutjanus purpureus), for processing; Sharpsnout bream (Puntazzo puntazzo); Other | 5,2 | Year 0 | |

03027000 | — Livers and roes | 3,5 | Year 4 | |

0303 | Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304 | | | |

— Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), excluding livers and roes: | | | |

03031100 | — — Sockeye salmon (red salmon) (Oncorhynchus nerka) | 2,0 | Year 0 | |

03031900 | — — Other | 2,0 | Year 0 | |

— Other salmonidae, excluding livers and roes: | | | |

030321 | — — Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Onchorhynchus chrysogaster) | | | |

03032110 | — — — Of the species Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster | 9,0 | Year 4 | |

03032190 | — — — Other | 8,5 | Year 7 | |

03032200 | — — Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 2,0 | Year 0 | |

03032900 | — — Other | 9,0 | Year 4 | |

— Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding livers and roes | | | |

030331 | — — Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | | | |

03033110 | — — — Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) | 2,6 | Year 4 | |

03033130 | — — — Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) | 2,6 | Year 4 | |

03033190 | — — — Pacific halibut (Hippoglossus stenolepis) | 15,0 | Year 10 | |

03033200 | — — Plaice (Pleuronectes platessa) | 15,0 | Year 10 | |

03033300 | — — Sole (Solea spp.) | 2,6 | Year 4 | |

030339 | — — Other | | | |

03033910 | — — — Flounder (Platichthys flesus) | 2,6 | Year 4 | |

03033920 | — — — Megrim (Lepidorhombus spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03033930 | — — — Fish of the genus Rhombosolea | 7,5 | Year 4 | |

03033980 | — — — Other | 15,0 | Year 10 | |

— Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding livers and roes | | | |

030341 | — — Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga) | | | |

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | | | |

03034111 | — — — — Whole | 0,0 | Year 0 | |

03034113 | — — — — Gilled and gutted | 0,0 | Year 0 | |

03034119 | — — — — Other (for example "heads off") | 0,0 | Year 0 | |

03034190 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030342 | — — Yellowfin tunas (Thunnus albacares) | | | |

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | | | |

— — — — Whole | | | |

03034212 | — — — — — Weighing more than 10 kg each | 0,0 | Year 0 | |

03034218 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Gilled and gutted | | | |

03034232 | — — — — — Weighing more than 10 kg each | 0,0 | Year 0 | |

03034238 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other (for example "heads off") | | | |

03034252 | — — — — — Weighing more than 10 kg each | 0,0 | Year 0 | |

03034258 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

03034290 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030343 | — — Skipjack or stripe-bellied bonito | | | |

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | | | |

03034311 | — — — — Whole | 0,0 | Year 0 | |

03034313 | — — — — Gilled and gutted | 0,0 | Year 0 | |

03034319 | — — — — Other (for example "heads off") | 0,0 | Year 0 | |

03034390 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030344 | — — Bigeye tunas (Thunnus obesus): | | | |

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604: | | | |

03034411 | — — — — Whole | 0,0 | Year 0 | |

03034413 | — — — — Gilled and gutted | 0,0 | Year 0 | |

03034419 | — — — — Other (for example "heads off") | 0,0 | Year 0 | |

03034490 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030345 | — — Bluefin tunas (Thunnus thynnus): | | | |

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604: | | | |

03034511 | — — — — Whole | 0,0 | Year 0 | |

03034513 | — — — — Gilled and gutted | 0,0 | Year 0 | |

03034519 | — — — — Other (for example "heads off") | 0,0 | Year 0 | |

03034590 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030346 | — — Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii): | | | |

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604: | | | |

03034611 | — — — — Whole | 0,0 | Year 0 | |

03034613 | — — — — Gilled and gutted | 0,0 | Year 0 | |

03034619 | — — — — Other (for example "heads off") | 0,0 | Year 0 | |

03034690 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030349 | — — Other: | | | |

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604: | | | |

03034931 | — — — — Whole | 0,0 | Year 0 | |

03034933 | — — — — Gilled and gutted | 0,0 | Year 0 | |

03034939 | — — — — Other (for example "heads off") | 0,0 | Year 0 | |

03034980 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

03035000 | — Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), excluding livers and roes | 15,0 | Year 10 | |

030360 | — Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), excluding livers and roes | | | |

03036011 | — — Of the species Gadus morhua | 12,0 | Year 10 | |

03036019 | — — Of the species Gadus ogac | 12,0 | Year 10 | |

03036090 | — — Of the species Gadus macrocephalus | 12,0 | Year 10 | |

— Other fish, excluding livers and roes | | | |

030371 | — — Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus) | | | |

03037110 | — — — Sardines of the species Sardina pilchardus | 23,0 | Year 10 | |

03037130 | — — — Sardines of the genus Sardinops; sardinella (Sardinella spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03037180 | — — — Brisling or sprats (Sprattus sprattus) | 13,0 | Year 10 | |

03037200 | — — Haddock (Melanogrammus aeglefinus) | 2,6 | Year 4 | |

03037300 | — — Coalfish (Pollachius virens) | 2,6 | Year 4 | |

030374 | — — Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | | | |

03037430 | — — — Of the species Scomber scombrus and Scomber japonicus | 20,0 | Year 10 | |

03037490 | — — — Of the species Scomber australasicus | 15,0 | Year 10 | |

030375 | — — Dogfish and other sharks | | | |

03037520 | — — — Dogfish of the species Squalus acanthias | 2,1 | Year 4 | |

03037550 | — — — Dogfish of the species Scyliorhinus spp. | 2,1 | Year 4 | |

03037590 | — — — Other | 2,8 | Year 0 | |

03037600 | — — Eels (Anguilla spp.) | 0,0 | Year 0 | |

03037700 | — — Sea bass (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) | 15,0 | Year 10 | |

030378 | — — Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) | | | |

— — — Hake of the genus Merluccius | | | |

03037811 | — — — — Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus) | 15,0 | Year 10 | |

03037812 | — — — — Argentine hake (Southwest Atlantic hake) (Merluccius hubbsi) | 15,0 | Year 10 | |

03037813 | — — — — Southern hake (Merluccius australis) | 15,0 | Year 10 | |

03037819 | — — — — Other | 15,0 | Year 10 | |

03037890 | — — — Hake of the genus Urophycis | 15,0 | Year 10 | |

030379 | — — Other | | | |

— — — Freshwater fish | | | |

03037911 | — — — — Carp | 8,0 | Year 4 | |

03037919 | — — — — Other | 8,0 | Year 4 | |

— — — Saltwater fish | | | |

— — — — Fish of the genus Euthynnus, other than the skipjack or stripe-bellied bonitos (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) mentioned in subheading 030343 | | | |

— — — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | | | |

03037921 | — — — — — — Whole | 0,0 | Year 0 | |

03037923 | — — — — — — Gilled and gutted | 0,0 | Year 0 | |

03037929 | — — — — — — Other (for example "heads off") | 0,0 | Year 0 | |

03037931 | — — — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

— — — — Redfish (Sebastes spp.) | | | |

03037935 | — — — — — Of the species Sebastes marinus | 7,5 | Year 4 | |

03037937 | — — — — — Other | 2,6 | Year 4 | |

03037941 | — — — — Fish of the species Boreogadus saida | 12,0 | Year 10 | |

03037945 | — — — — Whiting (Merlangius merlangus) | 2,6 | Year 4 | |

03037951 | — — — — Ling (Molva spp.) | 2,6 | Year 4 | |

03037955 | — — — — Alaska pollack (Theragra chalcogramma) and pollack (Pollachius pollachius) | 15,0 | Year 10 | |

03037958 | — — — — Fish of the species Orcynopsis unicolor | 3,5 | Year 4 | |

03037965 | — — — — Anchovies (Engraulis spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03037971 | — — — — Sea bream (Dentex dentex and Pagellus spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03037975 | — — — — Ray's bream (Brama spp.) | 15,0 | Year 4 | |

03037981 | — — — — Monkfish (Lophius spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03037983 | — — — — Blue whiting (Micromesistius poutassou or Gadus poutassou) | 2,6 | Year 4 | |

03037985 | — — — — Southern blue whiting (Micromesistius australis) | 2,6 | Year 4 | |

03037987 | — — — — Swordfish (Xiphias gladius) | 4,0 | Year 4 | |

03037988 | — — — — Toothfish (Dissostichus spp.) | 5,2 | Year 4 | |

03037991 | — — — — Horse mackerel (scad) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) | 15,0 | Year 10 | |

03037992 | — — — — Blue grenadier (Macruronus novaezealandiae) | 2,6 | Year 4 | |

03037993 | — — — — Pink cusk-eel (Genypterus blacodes) | 2,6 | Year 4 | |

03037994 | — — — — Fish of the species Pelotreis flavilatus and Peltorhamphus novaezealandiae | 2,6 | Year 4 | |

03037998 | — — — — Other | 5,2 | Year 0 | |

030380 | — Livers and roes | | | |

03038010 | — — Hard and soft roes, for the manufacture of deoxyribonucleic acid or protamine sulphate | 0,0 | Year 0 | |

03038090 | — — Other | 3,5 | Year 0 | |

0304 | Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen | | | |

030410 | — Fresh or chilled | | | |

— — Fillets | | | |

— — — Of freshwater fish | | | |

03041011 | — — — — Of trout of the species Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita and Oncorhynchus gilae | 8,5 | Year 7 | |

03041013 | — — — — Of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 2,0 | Year 0 | |

03041019 | — — — — Of other freshwater fish | 9,0 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

03041031 | — — — — Of cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) and of fish of the species Boreogadus saida | 18,0 | Year 10 | |

03041033 | — — — — Of coalfish (Pollachius virens) | 18,0 | Year 10 | |

03041035 | — — — — Of redfish (Sebastes spp.) | 18,0 | Year 10 | |

03041038 | — — — — Other | 18,0 | Year 10 | |

— — Other fish meat (whether or not minced) | | | |

03041091 | — — — Of freshwater fish | 8,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

03041097 | — — — — Flaps of herring | 15,0 | Year 10 | |

03041098 | — — — — Other | | | |

ex03041098 | — — — — — Of dogfish of the species Squalus acanthias; Of other sharks of the genus Squalus; Of lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides); Of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus); Of porbeagles (Lamna cornubica, Isurus nasus) | 5,2 | Year 10 | |

ex03041098 | — — — — — Other | 15,0 | Year 10 | |

030420 | — Frozen fillets | | | |

— — Of freshwater fish | | | |

03042011 | — — — Of trout of the species Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita and Oncorhynchus gilae | 8,5 | Year 7 | |

03042013 | — — — Of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 2,0 | Year 0 | |

03042019 | — — — Of other freshwater fish | 9,0 | Year 4 | |

— — Of cod (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) and of fish of the species Boreogadus saida | | | |

03042021 | — — — Of cod of the species Gadus macrocephalus | 2,6 | Year 4 | |

03042029 | — — — Other | 2,6 | Year 4 | |

03042031 | — — Of coalfish (Pollachius virens) | 2,6 | Year 4 | |

03042033 | — — Of haddock (Melanogrammus aeglefinus) | 2,6 | Year 4 | |

— — Of redfish (Sebastes spp.) | | | |

03042035 | — — — Of the species Sebastes marinus | 7,5 | Year 4 | |

03042037 | — — — Other | 2,6 | Year 4 | |

03042041 | — — Of whiting (Merlangius merlangus) | 2,6 | Year 4 | |

03042043 | — — Of ling (Molva spp.) | 2,6 | Year 4 | |

03042045 | — — Of tuna (of the genus Thunnus) and of fish of the genus Euthynnus | 18,0 | Year 10 | |

— — Of mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) and of fish of the species Orcynopsis unicolor | | | |

03042051 | — — — Of mackerel of the species Scomber australasicus | 15,0 | Year 10 | |

03042053 | — — — Other | 15,0 | Year 10 | |

— — Of hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) | | | |

— — — Of hake of the genus Merluccius | | | |

03042055 | — — — — Of Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and of deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus) | 4,0 | Year 7 | |

03042056 | — — — — Of argentine hake (Southwest Atlantic hake) (Merluccius hubbsi) | 4,0 | Year 7 | |

03042058 | — — — — Other | 4,0 | Year 4 | |

03042059 | — — — Of hake of the genus Urophycis | 4,0 | Year 7 | |

— — Of dogfish and other sharks | | | |

03042061 | — — — Of dogfish (Squalus acanthias and Scyliorhinus spp.) | 4,0 | Year 4 | |

03042069 | — — — Of other sharks | 4,0 | Year 4 | |

03042071 | — — Of plaice (Pleuronectes platessa) | 2,6 | Year 4 | |

03042073 | — — Of flounder (Platichthys flesus) | 2,6 | Year 4 | |

03042075 | — — Of herring (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 15,0 | Year 10 | |

03042079 | — — Of megrim (Lepidorhombus spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03042081 | — — Of Ray's bream (Brama spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03042083 | — — Of monkfish (Lophius spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03042085 | — — Of Alaska pollack (Theragra chalcogramma) | 15,0 | Year 10 | |

03042087 | — — Of swordfish (Xiphias gladius) | 2,6 | Year 4 | |

03042088 | — — Of toothfish (Dissostichus spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03042091 | — — Of blue grenadier (Macruronus novaezealandiae) | 4,0 | Year 4 | |

03042095 | — — Other | | | |

ex03042095 | — — — Of halibut (Reinhardtius Hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | 10,5 | Year 10 | |

ex03042095 | — — — Other | 15,0 | Year 10 | |

030490 | — Other | | | |

03049005 | — — Surimi | 15,0 | Year 4 | |

— — Other | | | |

03049010 | — — — Of freshwater fish | 8,0 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

03049022 | — — — — Of herring (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 15,0 | Year 10 | |

03049031 | — — — — Of redfish (Sebastes spp.) | 8,0 | Year 4 | |

— — — — Of cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) and of fish of the species Boreogadus saida | | | |

03049035 | — — — — — Of cod of the species Gadus macrocephalus | 7,5 | Year 4 | |

03049038 | — — — — — Of cod of the species Gadus morhua | 7,5 | Year 4 | |

03049039 | — — — — — Other | 2,6 | Year 4 | |

03049041 | — — — — Of coalfish (Pollachius virens) | 2,6 | Year 4 | |

03049045 | — — — — Of haddock (Melanogrammus aeglefinus) | 2,6 | Year 4 | |

— — — — Of hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) | | | |

03049047 | — — — — — Of hake of the genus Merluccius | 4,0 | Year 7 | |

03049049 | — — — — — Of hake of the genus Urophycis | 4,0 | Year 7 | |

03049051 | — — — — Of megrim (Lepidorhombus spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03049055 | — — — — Of Ray's bream (Brama spp.) | 15,0 | Year 4 | |

03049057 | — — — — Of monkfish (Lophius spp.) | 2,6 | Year 4 | |

03049059 | — — — — Of blue whiting (Micromesistius poutassou or Gadus poutassou) | 2,6 | Year 4 | |

03049061 | — — — — Of Alaska pollack (Theragra chalcogramma) | 7,5 | Year 4 | |

03049065 | — — — — Of swordfish (Xiphias gladius) | 7,5 | Year 4 | |

03049097 | — — — — Other | 2,6 | Year 4 | |

0305 | Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption | | | |

03051000 | — Flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption | 13,0 | Year 10 | |

03052000 | — Livers and roes of fish, dried, smoked, salted or in brine | 11,0 | Year 10 | |

030530 | — Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked | | | |

— — Of cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) and of fish of the species Boreogadus saida | | | |

03053011 | — — — Of cod of the species Gadus macrocephalus | 16,0 | Year 10 | |

03053019 | — — — Other | 20,0 | Year 10 | |

03053030 | — — Of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho), salted or in brine | — | — | TQ(4b) |

03053050 | — — Of lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides), salted or in brine | 15,0 | Year 10 | |

03053090 | — — Other | | | |

ex03053090 | — — — Of fish of the species Clupea ilisha, in brine | 11,2 | Year 10 | |

ex03053090 | — — — Other | 16,0 | Year 10 | |

— Smoked fish, including fillets | | | |

03054100 | — — Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | — | — | TQ(4b) |

03054200 | — — Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 10,0 | Year 4 | |

030549 | — — Other | | | |

03054910 | — — — Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) | 15,0 | Year 10 | |

03054920 | — — — Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) | 16,0 | Year 10 | |

03054930 | — — — Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | 14,0 | Year 10 | |

03054945 | — — — Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) | 14,0 | Year 10 | |

03054950 | — — — Eels (Anguilla spp.) | 14,0 | Year 10 | |

03054980 | — — — Other | 14,0 | Year 10 | |

— Dried fish, whether or not salted but not smoked | | | |

030551 | — — Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | | | |

03055110 | — — — Dried, unsalted | 13,0 | Year 10 | |

03055190 | — — — Dried, salted | 13,0 | Year 10 | |

030559 | — — Other | | | |

— — — Fish of the species Boreogadus saida | | | |

03055911 | — — — — Dried, unsalted | 13,0 | Year 10 | |

03055919 | — — — — Dried, salted | 13,0 | Year 10 | |

03055930 | — — — Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 12,0 | Year 10 | |

03055950 | — — — Anchovies (Engraulis spp.) | 10,0 | Year 4 | |

03055960 | — — — Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides), and Pacific Halibut (Hippoglossus stenolepis) | 12,0 | Year 10 | |

03055970 | — — — Atlantic Halibut (Hippoglossus hippoglossus) | 10,5 | Year 4 | |

03055990 | — — — Other | 12,0 | Year 10 | |

— Fish, salted but not dried or smoked and fish in brine | | | |

03056100 | — — Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 12,0 | Year 10 | |

03056200 | — — Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 13,0 | Year 10 | |

03056300 | — — Anchovies (Engraulis spp.) | 10,0 | Year 0 | |

030569 | — — Other | | | |

03056910 | — — — Fish of the species Boreogadus saida | 13,0 | Year 10 | |

03056920 | — — — Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides), and Pacific halibut (Hippoglossus stenolepis) | 12,0 | Year 10 | |

03056930 | — — — Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) | 10,5 | Year 4 | |

03056950 | — — — Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 3,8 | Year 4 | |

03056990 | — — — Other | | | |

ex03056990 | — — — — Fish of the species Clupea ilisha, in brine | 8,4 | Year 10 | |

ex03056990 | — — — — Other | 12,0 | Year 10 | |

0306 | Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; crustaceans, in shell, cooked by steaming or by boiling in water, whether or not chilled, frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption | | | |

— Frozen | | | |

030611 | — — Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | | | |

03061110 | — — — Crawfish tails | 4,3 | Year 4 | |

03061190 | — — — Other | 4,3 | Year 4 | |

030612 | — — Lobsters (Homarus spp.) | | | |

03061210 | — — — Whole | 2,1 | Year 4 | |

03061290 | — — — Other | 5,6 | Year 4 | |

030613 | — — Shrimps and prawns | | | |

03061310 | — — — Of the family Pandalidae | 4,2 | Year 4 | |

03061330 | — — — Shrimps of the genus Crangon | 18,0 | Year 10 | |

03061340 | — — — Deepwater rose shrimps (Parapenaeus longirostris) | 4,2 | Year 4 | |

03061350 | — — — Shrimps of the genus Penaeus | 4,2 | Year 4 | |

03061380 | — — — Other | 4,2 | Year 4 | |

030614 | — — Crabs | | | |

03061410 | — — — Crabs of the species Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. and Callinectes sapidus | 2,6 | Year 0 | |

03061430 | — — — Crabs of the species Cancer pagurus | 2,6 | Year 0 | |

03061490 | — — — Other | 2,6 | Year 0 | |

030619 | — — Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption | | | |

03061910 | — — — Freshwater crayfish | 2,6 | Year 4 | |

03061930 | — — — Norway lobsters (Nephrops norvegicus) | 12,0 | Year 10 | |

03061990 | — — — Other | 4,2 | Year 4 | |

— Not frozen | | | |

03062100 | — — Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | 4,3 | Year 4 | |

030622 | — — Lobsters (Homarus spp.) | | | |

03062210 | — — — Live | 2,8 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

03062291 | — — — — Whole | 2,8 | Year 4 | |

03062299 | — — — — Other | 3,5 | Year 4 | |

030623 | — — Shrimps and prawns | | | |

03062310 | — — — Of the family Pandalidae | 4,2 | Year 4 | |

— — — Shrimps of the genus Crangon | | | |

03062331 | — — — — Fresh, chilled or cooked by steaming or by boiling in water | 18,0 | Year 10 | |

03062339 | — — — — Other | 18,0 | Year 10 | |

03062390 | — — — Other | 4,2 | Year 4 | |

030624 | — — Crabs | | | |

03062410 | — — — Crabs of the species Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. and Callinectes sapidus | 2,6 | Year 4 | |

03062430 | — — — Crabs of the species Cancer pagurus | 2,6 | Year 4 | |

03062490 | — — — Other | 2,6 | Year 4 | |

030629 | — — Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption | | | |

03062910 | — — — Freshwater crayfish | 2,6 | Year 4 | |

03062930 | — — — Norway lobsters (Nephrops norvegicus) | 12,0 | Year 10 | |

03062990 | — — — Other | | | |

ex03062990 | — — — — Peurullus spp | 4,2 | Year 10 | |

ex03062990 | — — — — Other | 12,0 | Year 10 | |

0307 | Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and pellets of aquatic invertebrates other than crustaceans, fit for human consumption | | | |

030710 | — Oysters | | | |

03071010 | — — Flat oysters (of the genus Ostrea), live and weighing (shell included) not more than 40 g each | 0,0 | Year 0 | |

03071090 | — — Other | 3,1 | Year 4 | |

— Scallops, including queen scallops, of the genera Pecten, Chlamys or Placopecten | | | |

03072100 | — — Live, fresh or chilled | 2,8 | Year 4 | |

030729 | — — Other | | | |

03072910 | — — — Coquilles St Jacques (Pecten maximus), frozen | 2,8 | Year 4 | |

03072990 | — — — Other | 2,8 | Year 4 | |

— Mussels (Mytilus spp., Perna spp.) | | | |

030731 | — — Live, fresh or chilled | | | |

03073110 | — — — Mytilus spp. | 6,5 | Year 4 | |

03073190 | — — — Perna spp. | 2,8 | Year 4 | |

030739 | — — Other | | | |

03073910 | — — — Mytilus spp. | 6,5 | Year 4 | |

03073990 | — — — Perna spp. | 2,8 | Year 4 | |

— Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) and squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) | | | |

030741 | — — Live, fresh or chilled | | | |

03074110 | — — — Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) | 2,8 | Year 4 | |

— — — Squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) | | | |

03074191 | — — — — Loligo spp., Ommastrephes sagittatus | 2,5 | Year 4 | |

03074199 | — — — — Other | 2,8 | Year 4 | |

030749 | — — Other | | | |

— — — Frozen | | | |

— — — — Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) | | | |

— — — — — Of the genus Sepiola | | | |

03074901 | — — — — — — Lesser cuttle fish (Sepiola rondeleti) | 2,1 | Year 0 | |

03074911 | — — — — — — Other | 2,8 | Year 0 | |

03074918 | — — — — — Other | 2,8 | Year 0 | |

— — — — Squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) | | | |

— — — — — Loligo spp. | | | |

03074931 | — — — — — — Loligo vulgaris | 2,5 | Year 0 | |

03074933 | — — — — — — Loligo pealei | 2,5 | Year 0 | |

03074935 | — — — — — — Loligo patagonica | 2,5 | Year 0 | |

03074938 | — — — — — — Other | 2,5 | Year 0 | |

03074951 | — — — — — Ommastrephes sagittatus | 2,5 | Year 0 | |

03074959 | — — — — — Other | 8,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

03074971 | — — — — Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) | 2,8 | Year 0 | |

— — — — Squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) | | | |

03074991 | — — — — — Loligo spp., Ommastrephes sagittatus | 2,5 | Year 0 | |

03074999 | — — — — — Other | 2,8 | Year 0 | |

— Octopus (Octopus spp.) | | | |

03075100 | — — Live, fresh or chilled | 2,8 | Year 4 | |

030759 | — — Other | | | |

03075910 | — — — Frozen | 2,8 | Year 0 | |

03075990 | — — — Other | 2,8 | Year 0 | |

03076000 | — Snails, other than sea snails | 0,0 | Year 0 | |

— Other, including flours, meals and pellets of aquatic invertebrates other than crustaceans, fit for human consumption | | | |

03079100 | — — Live, fresh or chilled | 3,8 | Year 4 | |

030799 | — — Other | | | |

— — — Frozen | | | |

03079911 | — — — — Illex spp. | 8,0 | Year 0 | |

03079913 | — — — — Striped venus and other species of the family Veneridae | 2,8 | Year 0 | |

03079915 | — — — — Jellyfish (Rhopilema spp.) | 0,0 | Year 0 | |

03079918 | — — — — Other aquatic invertebrates | 3,8 | Year 0 | |

03079990 | — — — Other | 3,8 | Year 0 | |

04 | DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL HONEY; EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED | | | |

0401 | Milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter | | | |

040110 | — Of a fat content, by weight, not exceeding 1 % | | | |

04011010 | — — In immediate packings of a net content not exceeding two litres | — | | |

04011090 | — — Other | — | | |

040120 | — Of a fat content, by weight, exceeding 1 % but not exceeding 6 % | | | |

— — Not exceeding 3 % | | | |

04012011 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding two litres | — | | |

04012019 | — — — Other | — | | |

— — Exceeding 3 % | | | |

04012091 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding two litres | — | | |

04012099 | — — — Other | — | | |

040130 | — Of a fat content, by weight, exceeding 6 % | | | |

— — Not exceeding 21 % | | | |

04013011 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding two litres | — | | |

04013019 | — — — Other | — | | |

— — Exceeding 21 % but not exceeding 45 % | | | |

04013031 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding two litres | — | | |

04013039 | — — — Other | — | | |

— — Exceeding 45 % | | | |

04013091 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding two litres | — | | |

04013099 | — — — Other | — | | |

0402 | Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter | | | |

040210 | — In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, not exceeding 1,5 % | | | |

— — Not containing added sugar or other sweetening matter | | | |

04021011 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04021019 | — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

04021091 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04021099 | — — — Other | — | | |

— In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, exceeding 1,5 % | | | |

040221 | — — Not containing added sugar or other sweetening matter | | | |

— — — Of a fat content, by weight, not exceeding 27 % | | | |

04022111 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

— — — — Other | | | |

04022117 | — — — — — Of a fat content, by weight, not exceeding 11 % | — | | |

04022119 | — — — — — Of a fat content, by weight, exceeding 11 % but not exceeding 27 % | — | | |

— — — Of a fat content, by weight, exceeding 27 % | | | |

04022191 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04022199 | — — — — Other | — | | |

040229 | — — Other | | | |

— — — Of a fat content, by weight, not exceeding 27 % | | | |

04022911 | — — — — Special milk, for infants, in hermetically sealed containers of a net content not exceeding 500 g of a fat content, by weight, exceeding 10 % | — | | |

— — — — Other | | | |

04022915 | — — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04022919 | — — — — — Other | — | | |

— — — Of a fat content, by weight, exceeding 27 % | | | |

04022991 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04022999 | — — — — Other | — | | |

— Other | | | |

040291 | — — Not containing added sugar or other sweetening matter | | | |

— — — Of a fat content, by weight, not exceeding 8 % | | | |

04029111 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04029119 | — — — — Other | — | | |

— — — Of a fat content, by weight, exceeding 8 % but not exceeding 10 % | | | |

04029131 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04029139 | — — — — Other | — | | |

— — — Of a fat content, by weight, exceeding 10 % but not exceeding 45 % | | | |

04029151 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04029159 | — — — — Other | — | | |

— — — Of a fat content, by weight, exceeding 45 % | | | |

04029191 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04029199 | — — — — Other | — | | |

040299 | — — Other | | | |

— — — Of a fat content, by weight, not exceeding 9,5 % | | | |

04029911 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04029919 | — — — — Other | — | | |

— — — Of a fat content, by weight, exceeding 9,5 % but not exceeding 45 % | | | |

04029931 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04029939 | — — — — Other | — | | |

— — — Of a fat content, by weight, exceeding 45 % | | | |

04029991 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04029999 | — — — — Other | — | | |

0403 | Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa | | | |

040310 | — Yoghurt | | | |

— — Not flavoured nor containing added fruit, nuts or cocoa | | | |

— — — Not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by weight | | | |

04031011 | — — — — Not exceeding 3 % | — | | |

04031013 | — — — — Exceeding 3 % but not exceeding 6 % | — | | |

04031019 | — — — — Exceeding 6 % | — | | |

— — — Other, of a fat content, by weight | | | |

04031031 | — — — — Not exceeding 3 % | — | | |

04031033 | — — — — Exceeding 3 % but not exceeding 6 % | — | | |

04031039 | — — — — Exceeding 6 % | — | | |

— — Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa | | | |

— — — In powder, granules or other solid forms, of a milk fat content, by weight | | | |

04031051 | — — — — Not exceeding 1,5 % | 4.8 + 95.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04031053 | — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | 4.8 + 130.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04031059 | — — — — Exceeding 27 % | 4.8 + 168.8 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— — — Other, of a milk fat content, by weight | | | |

04031091 | — — — — Not exceeding 3 % | 4.8 + 12.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04031093 | — — — — Exceeding 3 % but not exceeding 6 % | 4.8 + 17.1 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04031099 | — — — — Exceeding 6 % | 4.8 + 26.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

040390 | — Other | | | |

— — Not flavoured nor containing added fruit, nuts or cocoa | | | |

— — — In powder, granules or other solid forms | | | |

— — — — Not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by weight | | | |

04039011 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04039013 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04039019 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — — Other, of a fat content, by weight | | | |

04039031 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04039033 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04039039 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — Other | | | |

— — — — Not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by weight | | | |

04039051 | — — — — — Not exceeding 3 % | — | | |

04039053 | — — — — — Exceeding 3 % but not exceeding 6 % | — | | |

04039059 | — — — — — Exceeding 6 % | — | | |

— — — — Other, of a fat content, by weight | | | |

04039061 | — — — — — Not exceeding 3 % | — | | |

04039063 | — — — — — Exceeding 3 % but not exceeding 6 % | — | | |

04039069 | — — — — — Exceeding 6 % | — | | |

— — Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa | | | |

— — — In powder, granules or other solid forms, of a milkfat content, by weight | | | |

04039071 | — — — — Not exceeding 1,5 % | 4.8 + 95.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04039073 | — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | 4.8 + 130.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04039079 | — — — — Exceeding 27 % | 4.8 + 168.8 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— — — Other, of a milkfat content, by weight | | | |

04039091 | — — — — Not exceeding 3 % | 4.8 + 12.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04039093 | — — — — Exceeding 3 % but not exceeding 6 % | 4.8 + 17.1 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04039099 | — — — — Exceeding 6 % | 4.8 + 26.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

0404 | Whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter; products consisting of natural milk constituents, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not elsewhere specified or included | | | |

040410 | — Whey and modified whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter | | | |

— — In powder, granules or other solid forms | | | |

— — — Not containing added sugar or other sweetening matter, of a protein content (nitrogen content × 6,38), by weight | | | |

— — — — Not exceeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041002 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041004 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041006 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — — Exceeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041012 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041014 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041016 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — Other, of a protein content (nitrogen content × 6,38), by weight | | | |

— — — — Not exeeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041026 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041028 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041032 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — — Exceeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041034 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041036 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041038 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — Other | | | |

— — — Not containing added sugar or other sweetening matter, of a protein content (nitrogen content × 6,38), by weight | | | |

— — — — Not exceeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041048 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041052 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041054 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — — Exceeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041056 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041058 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041062 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — Other, of a protein content (nitrogen content × 6,38), by weight | | | |

— — — — Not exceeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041072 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041074 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041076 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — — Exceeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041078 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041082 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041084 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

040490 | — Other | | | |

— — Not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by weight | | | |

04049021 | — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04049023 | — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04049029 | — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — Other, of a fat content, by weight | | | |

04049081 | — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04049083 | — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04049089 | — — — Exceeding 27 % | — | | |

0405 | Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads | | | |

040510 | — Butter | | | |

— — Of a fat content, by weight, not exceeding 85 % | | | |

— — — Natural butter | | | |

04051011 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | — | | |

04051019 | — — — — Other | — | | |

04051030 | — — — Recombined butter | — | | |

04051050 | — — — Whey butter | — | | |

04051090 | — — Other | — | | |

040520 | — Dairy spreads | | | |

04052010 | — — Of a fat content, by weight, of 39 % or more but less than 60 % | 5.5 + EA | Year 0 | SP |

04052030 | — — Of a fat content, by weight, of 60 % or more but not exceeding 75 % | 5.5 + EA | Year 0 | SP |

04052090 | — — Of a fat content, by weight, of more than 75 % but less than 80 % | — | | |

040590 | — Other | | | |

04059010 | — — Of a fat content, by weight, of 99,3 % or more and of a water content, by weight, not exceeding 0,5 % | — | | |

04059090 | — — Other | — | | |

0406 | Cheese and curd | | | |

040610 | — Fresh (unripened or uncured) cheese, including whey cheese, and curd | | | |

04061020 | — — Of a fat content, by weight, not exceeding 40 % | — | | TQ(2a) |

04061080 | — — Other | — | | TQ(2a) |

040620 | — Grated or powdered cheese, of all kinds | | | |

04062010 | — — Glarus herb cheese (known as Schabziger) made from skimmed milk and mixed with finely ground herbs | 7,7 | Year 4 | TQ(2a) |

04062090 | — — Other | — | | TQ(2a) |

040630 | — Processed cheese, not grated or powdered | | | |

04063010 | — — In the manufacture of which no cheeses other than Emmentaler, Gruyère and Appenzell have been used and which may contain, as an addition, Glarus herb cheese (known as Schabziger); put up for retail sale, of a fat content by weight in the dry matter not exceeding 56 % | — | | TQ(2a) |

— — Other | | | |

— — — Of a fat content, by weight, not exceeding 36 % and of a fat content, by weight, in the dry matter | | | |

04063031 | — — — — Not exceeding 48 % | — | | TQ(2a) |

04063039 | — — — — Exceeding 48 % | — | | TQ(2a) |

04063090 | — — — Of a fat content, by weight, exceeding 36 % | — | | TQ(2a) |

040640 | — Blue-veined cheese | | | |

04064010 | — — Roquefort | — | | TQ(2a); PN |

04064050 | — — Gorgonzola | — | | TQ(2a); PN |

04064090 | — — Other | — | | TQ(2a) |

040690 | — Other cheese | | | |

04069001 | — — For processing | — | | TQ(2a) |

— — Other | | | |

— — — Emmentaler, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse and Appenzell | | | |

04069002 | — — — — Whole cheeses with a free-at-frontier value, per 100 kg net weight exceeding EUR 401,85 but not exceeding EUR 430,62, of a fat content of 45 % or more by weight in the dry matter and matured for three months or more | — | | TQ(2a) |

04069003 | — — — — Whole cheeses with a free-at-frontier value, per 100 kg net weight exceeding EUR 430,62, of a fat content of 45 % or more by weight in the dry matter and matured for three months or more | — | | TQ(2a) |

04069004 | — — — — Pieces packed in vacuum or inert gas, with rind on at least one side, of a net weight of 1 kg or more but less than 5 kg and with a free-at-frontier value exceeding EUR 430,62 but not exceeding EUR 459,39 per 100 kg net weight, of a fat content of 45 % or more by weight in the dry matter and matured for three months or more | — | | TQ(2a) |

04069005 | — — — — Pieces packed in vacuum or inert gas, with rind on at least one side, of a net weight of 1 kg or more and with a free-at-frontier value exceeding EUR 459,39 per 100 kg net weight, of a fat content of 45 % or more by weight in the dry matter and matured for three months or more | — | | TQ(2a) |

04069006 | — — — — Pieces without rind, of a net weight of less than 450 g and with a free-at-frontier value exceeding EUR 499,67 per 100 kg net weight, of a fat content of 45 % or more by weight in the dry matter and matured for three months or more, packed in vacuum or inert gas, in packings bearing at least the description of the cheese, the fat content, the packer responsible and the country of manufacture | — | | TQ(2a) |

— — — — Other | | | |

04069013 | — — — — — Emmentaler | — | | TQ(2a) |

04069015 | — — — — — Gruyère, Sbrinz | — | | TQ(2a) |

04069017 | — — — — — Bergkäse, Appenzell | — | | TQ(2a) |

04069018 | — — — Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or and Tête de Moine | — | | TQ(2a); PN |

04069019 | — — — Glarus herb cheese (known as Schabziger) made from skimmed milk and mixed with finely ground herbs | 7,7 | Year 4 | TQ(2a) |

04069021 | — — — Cheddar | — | | TQ(2a) |

04069023 | — — — Edam | — | | TQ(2a) |

04069025 | — — — Tilsit | — | | TQ(2a) |

04069027 | — — — Butterkäse | — | | TQ(2a) |

04069029 | — — — Kashkaval | — | | TQ(2a) |

— — — Feta | | | |

04069031 | — — — — Of sheep's milk or buffalo milk in containers containing brine, or in sheep or goatskin bottles | — | | TQ(2a) |

04069033 | — — — — Other | — | | TQ(2a) |

04069035 | — — — Kefalo-Tyri | — | | TQ(2a) |

04069037 | — — — Finlandia | — | | TQ(2a) |

04069039 | — — — Jarlsberg | — | | TQ(2a) |

— — — Other | | | |

04069050 | — — — — Cheese of sheep's milk or buffalo milk in containers containing brine, or in sheep or goatskin bottles | — | | TQ(2a) |

— — — — Other | | | |

— — — — — Of a fat content, by weight, not exceeding 40 % and a water content, by weight, in the non-fatty matter | | | |

— — — — — — Not exceeding 47 % | | | |

04069061 | — — — — — — — Grana Padano, Parmigiano Reggiano | — | | TQ(2a); PN |

04069063 | — — — — — — — Fiore Sardo, Pecorino | — | | TQ(2a); PN |

04069069 | — — — — — — — Other | — | | TQ(2a) |

— — — — — — Exceeding 47 % but not exceeding 72 % | | | |

04069073 | — — — — — — — Provolone | — | | TQ(2a) |

04069075 | — — — — — — — Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano | — | | TQ(2a); PN |

04069076 | — — — — — — — Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø | — | | TQ(2a); PN |

04069078 | — — — — — — — Gouda | — | | TQ(2a) |

04069079 | — — — — — — — Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio | — | | TQ(2a); PN |

04069081 | — — — — — — — Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey | — | | TQ(2a); PN |

04069082 | — — — — — — — Camembert | — | | TQ(2a) |

04069084 | — — — — — — — Brie | — | | TQ(2a) |

04069085 | — — — — — — — Kefalograviera, Kasseri | — | | TQ(2a); PN |

— — — — — — — Other cheese, of a water content calculated, by weight, in the non-fatty matter | | | |

04069086 | — — — — — — — — Exceeding 47 % but not exceeding 52 % | — | | TQ(2a) |

04069087 | — — — — — — — — Exceeding 52 % but not exceeding 62 % | — | | TQ(2a) |

04069088 | — — — — — — — — Exceeding 62 % but not exceeding 72 % | — | | TQ(2a) |

04069093 | — — — — — — Exceeding 72 % | — | | TQ(2a) |

04069099 | — — — — — Other | — | | TQ(2a) |

040700 | Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked | | | |

— Of poultry | | | |

— — For hatching | | | |

04070011 | — — — Of turkeys or geese | — | | |

04070019 | — — — Other | — | | |

04070030 | — — Other | — | | |

04070090 | — Other | 4,2 | Year 4 | |

0408 | Birds' eggs, not in shell, and egg yolks, fresh, dried, cooked by steaming or by boiling in water, moulded, frozen or otherwise preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter | | | |

— Egg yolks | | | |

040811 | — — Dried | | | |

04081120 | — — — Unfit for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

04081180 | — — — Other | — | | |

040819 | — — Other | | | |

04081920 | — — — Unfit for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

04081981 | — — — — Liquid | — | | |

04081989 | — — — — Other, including frozen | — | | |

— Other | | | |

040891 | — — Dried | | | |

04089120 | — — — Unfit for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

04089180 | — — — Other | — | | |

040899 | — — Other | | | |

04089920 | — — — Unfit for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

04089980 | — — — Other | — | | |

04090000 | Natural honey | 17,3 | Year 7 | |

04100000 | Edible products of animal origin, not elsewhere specified or included | 2,6 | Year 4 | |

05 | PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED | | | |

05010000 | Human hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of human hair | 0,0 | Year 0 | |

0502 | Pigs', hogs' or boars' bristles and hair; badger hair and other brush making hair; waste of such bristles or hair | | | |

05021000 | — Pigs', hogs' or boars' bristles and hair and waste thereof | 0,0 | Year 0 | |

05029000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

05030000 | Horsehair and horsehair waste, whether or not put up as a layer with or without supporting material | 0,0 | Year 0 | |

05040000 | Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), whole and pieces thereof, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked | 0,0 | Year 0 | |

0505 | Skins and other parts of birds, with their feathers or down, feathers and parts of feathers (whether or not with trimmed edges) and down, not further worked than cleaned, disinfected or treated for preservation; powder and waste of feathers or parts of feathers | | | |

050510 | — Feathers of a kind used for stuffing; down | | | |

05051010 | — — Raw | 0,0 | Year 0 | |

05051090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

05059000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

0506 | Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape), treated with acid or degelatinised; powder and waste of these products | | | |

05061000 | — Ossein and bones treated with acid | 0,0 | Year 0 | |

05069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

0507 | Ivory, tortoise-shell, whalebone and whalebone hair, horns, antlers, hooves, nails, claws and beaks, unworked or simply prepared but not cut to shape; powder and waste of these products | | | |

05071000 | — Ivory; ivory powder and waste | 0,0 | Year 0 | |

05079000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

05080000 | Coral and similar materials, unworked or simply prepared but not otherwise worked; shells of molluscs, crustaceans or echinoderms and cuttle-bone, unworked or simply prepared but not cut to shape, powder and waste thereof | 0,0 | Year 0 | |

050900 | Natural sponges of animal origin | | | |

05090010 | — Raw | 0,0 | Year 0 | |

05090090 | — Other | 1,6 | Year 0 | |

05100000 | Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether or not dried; glands and other animal products used in the preparation of pharmaceutical products, fresh, chilled, frozen or otherwise provisionally preserved | 0,0 | Year 0 | |

0511 | Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of Chapter 1 or 3, unfit for human consumption | | | |

05111000 | — Bovine semen | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

051191 | — — Products of fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates; dead animals of Chapter 3 | | | |

05119110 | — — — Fish waste | 0,0 | Year 0 | |

05119190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

051199 | — — Other | | | |

05119910 | — — — Sinews or tendons; parings and similar waste of raw hides or skins | 0,0 | Year 0 | |

05119990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

06 | LIVE TREES AND OTHER PLANTS; BULBS, ROOTS AND THE LIKE; CUT FLOWERS AND ORNAMENTAL FOLIAGE | | | |

0601 | Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant, in growth or in flower; chicory plants and roots other than roots of heading 1212 | | | |

060110 | — Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant | | | |

06011010 | — — Hyacinths | 5,1 | Year 0 | |

06011020 | — — Narcissi | 5,1 | Year 0 | |

06011030 | — — Tulips | 5,1 | Year 0 | |

06011040 | — — Gladioli | 5,1 | Year 0 | |

06011090 | — — Other | 5,1 | Year 0 | |

060120 | — Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, in growth or in flower; chicory plants and roots | | | |

06012010 | — — Chicory plants and roots | 0,0 | Year 0 | |

06012030 | — — Orchids, hyacinths, narcissi and tulips | 9,6 | Year 4 | |

06012090 | — — Other | 6,4 | Year 0 | |

0602 | Other live plants (including their roots), cuttings and slips; mushroom spawn | | | |

060210 | — Unrooted cuttings and slips | | | |

06021010 | — — Of vines | 0,0 | Year 0 | |

06021090 | — — Other | 4,0 | Year 0 | |

060220 | — Trees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds which bear edible fruit or nuts | | | |

06022010 | — — Vine slips, grafted or rooted | 0,0 | Year 0 | |

06022090 | — — Other | 8,3 | Year 4 | |

06023000 | — Rhododendrons and azaleas, grafted or not | 8,3 | Year 4 | |

060240 | — Roses, grafted or not | | | |

06024010 | — — Neither budded nor grafted | 8,3 | Year 4 | |

06024090 | — — Budded or grafted | 8,3 | Year 4 | |

060290 | — Other | | | |

06029010 | — — Mushroom spawn | 8,3 | Year 4 | |

06029020 | — — Pineapple plants | 0,0 | Year 0 | |

06029030 | — — Vegetable and strawberry plants | 8,3 | Year 4 | |

— — Other | | | |

— — — Outdoor plants | | | |

— — — — Trees, shrubs and bushes | | | |

06029041 | — — — — — Forest trees | 8,3 | Year 4 | |

— — — — — Other | | | |

06029045 | — — — — — — Rooted cuttings and young plants | 6,5 | Year 0 | |

06029049 | — — — — — — Other | 8,3 | Year 4 | |

— — — — Other outdoor plants | | | |

06029051 | — — — — — Perennial plants | 8,3 | Year 4 | |

06029059 | — — — — — Other | 8,3 | Year 4 | |

— — — Indoor plants | | | |

06029070 | — — — — Rooted cuttings and young plants, excluding cacti | 6,5 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

06029091 | — — — — — Flowering plants with buds or flowers, excluding cacti | 6,5 | Year 0 | |

06029099 | — — — — — Other | 6,5 | Year 0 | |

0603 | Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared | | | |

060310 | — Fresh | | | |

06031010 | — — Roses | 8,5 | Year 4 | |

06031020 | — — Carnations | 8,5 | Year 4 | |

06031030 | — — Orchids | 8,5 | Year 0 | |

06031040 | — — Gladioli | 8,5 | Year 4 | |

06031050 | — — Chrysanthemums | 8,5 | Year 4 | |

06031080 | — — Other | 8,5 | Year 4 | |

06039000 | — Other | 10,0 | Year 4 | |

0604 | Foliage, branches and other parts of plants, without flowers or flower buds, and grasses, mosses and lichens, being goods of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared | | | |

060410 | — Mosses and lichens | | | |

06041010 | — — Reindeer moss | 0,0 | Year 0 | |

06041090 | — — Other | 5,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

060491 | — — Fresh | | | |

— — — Christmas trees | | | |

06049121 | — — — — Nordmann's firs (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) and noble firs (Abies procera Rehd.) | 2,5 | Year 0 | |

06049129 | — — — — Other | 2,5 | Year 0 | |

— — — Conifer branches | | | |

06049141 | — — — — Of Nordmann's firs (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) and of noble firs (Abies procera Rehd.) | 2,5 | Year 0 | |

06049149 | — — — — Other | 2,5 | Year 0 | |

06049190 | — — — Other | 2,0 | Year 0 | |

060499 | — — Other | | | |

06049910 | — — — Not further prepared than dried | 0,0 | Year 0 | |

06049990 | — — — Other | 10,9 | Year 4 | |

07 | EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERS | | | |

0701 | Potatoes, fresh or chilled | | | |

07011000 | — Seed | 4,5 | Year 0 | |

070190 | — Other | | | |

07019010 | — — For the manufacture of starch | 5,8 | Year 0 | |

— — Other | | | |

07019050 | — — — New, from 1 January to 30 June | 9,6 | Year 4 | |

07019090 | — — — Other | 11,5 | Year 4 | |

07020000 | Tomatoes, fresh or chilled | | | |

From 1 November to 14 May | 8,8 | Year 4 | EP |

From 15 May to 31 October | 14,4 | Year 7 | EP |

0703 | Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled | | | |

070310 | — Onions and shallots | | | |

— — Onions | | | |

07031011 | — — — Sets | 9,6 | Year 4 | |

07031019 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

07031090 | — — Shallots | 9,6 | Year 4 | |

07032000 | — Garlic | 9.6 + 120 EUR/100 kg/net | Year 4 | TQ(2b); SP |

07039000 | — Leeks and other alliaceous vegetables | 10,4 | Year 4 | |

0704 | Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled | | | |

07041000 | — Cauliflowers and headed broccoli | — | | |

07042000 | — Brussels sprouts | 12,0 | Year 7 | |

070490 | — Other | | | |

07049010 | — — White cabbages and red cabbages | — | | |

07049090 | — — Other | 12,0 | Year 7 | |

0705 | Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or chilled | | | |

— Lettuce | | | |

07051100 | — — Cabbage lettuce (head lettuce) | — | | |

07051900 | — — Other | 10,4 | Year 4 | |

— Chicory | | | |

07052100 | — — Witloof chicory (Cichorium intybus var. foliosum) | 10,4 | Year 4 | |

07052900 | — — Other | 10,4 | Year 4 | |

0706 | Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots, fresh or chilled | | | |

07061000 | — Carrots and turnips | 13,6 | Year 7 | |

070690 | — Other | | | |

07069010 | — — Celeriac (rooted celery or German celery) | 13,6 | Year 4 | |

07069030 | — — Horseradish (Cochlearia armoracia) | 12,0 | Year 7 | |

07069090 | — — Other | 13,6 | Year 7 | |

070700 | Cucumbers and gherkins, fresh or chilled | | | |

07070005 | — Cucumbers | | | |

From 1 November to 15 May | 12,8 | Year 7 | EP |

From 16 May to 31 October | 16,0 | Year 10 | EP |

07070090 | — Gherkins | 12,8 | Year 7 | |

0708 | Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled | | | |

07081000 | — Peas (Pisum sativum) | 8,0 | Year 4 | |

07082000 | — Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) | — | | |

07089000 | — Other leguminous vegetables | 11,2 | Year 4 | |

0709 | Other vegetables, fresh or chilled | | | |

07091000 | — Globe artichokes | 10,4 | Year 4 | EP |

07092000 | — Asparagus | 10,2 | Year 0 | |

07093000 | — Aubergines (egg-plants) | 12,8 | Year 7 | |

07094000 | — Celery other than celeriac | 12,8 | Year 7 | |

— Mushrooms and truffles: | | | |

07095100 | — — Mushrooms of the genus Agaricus | 12,8 | Year 7 | |

07095200 | — — Truffles | 6,4 | Year 4 | |

070959 | — — Other: | | | |

07095910 | — — — Chanterelles | 3,2 | Year 0 | |

07095930 | — — — Flap mushrooms | 5,6 | Year 0 | |

07095990 | — — — Other | 6,4 | Year 4 | |

070960 | — Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta | | | |

07096010 | — — Sweet peppers | 7,2 | Year 4 | |

— — Other | | | |

07096091 | — — — Of the genus Capsicum, for the manufacture of capsicin or capsicum oleoresin dyes | 0,0 | Year 0 | |

07096095 | — — — For the industrial manufacture of essential oils or resinoids | 0,0 | Year 0 | |

07096099 | — — — Other | 6,4 | Year 0 | |

07097000 | — Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach) | 10,4 | Year 4 | |

070990 | — Other | | | |

07099010 | — — Salad vegetables, other than lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.) | 10,4 | Year 4 | |

07099020 | — — Chard (or white beet) and cardoons | 10,4 | Year 4 | |

— — Olives | | | |

07099031 | — — — For uses other than the production of oil | 4,5 | Year 0 | |

07099039 | — — — Other | — | | |

07099040 | — — Capers | 5,6 | Year 0 | |

07099050 | — — Fennel | 8,0 | Year 4 | |

07099060 | — — Sweet corn | — | | |

07099070 | — — Courgettes | 12,8 | Year 7 | EP |

07099090 | — — Other | 12,8 | Year 4 | |

0710 | Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen | | | |

07101000 | — Potatoes | 14,4 | Year 7 | |

— Leguminous vegetables, shelled or unshelled | | | |

07102100 | — — Peas (Pisum sativum) | 14,4 | Year 7 | |

07102200 | — — Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) | 14,4 | Year 7 | |

07102900 | — — Other | 14,4 | Year 7 | |

07103000 | — Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach) | 14,4 | Year 7 | |

07104000 | — Sweet corn | — | | |

071080 | — Other vegetables | | | |

07108010 | — — Olives | 15,2 | Year 7 | |

— — Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta | | | |

07108051 | — — — Sweet peppers | 14,4 | Year 4 | |

07108059 | — — — Other | 6,4 | Year 0 | |

— — Mushrooms | | | |

07108061 | — — — Of the genus Agaricus | 14,4 | Year 4 | |

07108069 | — — — Other | 14,4 | Year 4 | |

07108070 | — — Tomatoes | 14,4 | Year 7 | |

07108080 | — — Globe artichokes | 14,4 | Year 4 | |

07108085 | — — Asparagus | 14,4 | Year 4 | |

07108095 | — — Other | 14,4 | Year 4 | |

07109000 | — Mixtures of vegetables | 14,4 | Year 7 | |

0711 | Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption | | | |

071120 | — Olives | | | |

07112010 | — — For uses other than the production of oil | 6,4 | Year 4 | |

07112090 | — — Other | — | | |

07113000 | — Capers | 4,8 | Year 0 | |

07114000 | — Cucumbers and gherkins | 12,0 | Year 7 | |

— Mushrooms and truffles: | | | |

07115100 | — — Mushrooms of the genus Agaricus | — | | |

07115900 | — — Other | 9,6 | Year 4 | |

071190 | — Other vegetables; mixtures of vegetables: | | | |

— — Vegetables: | | | |

07119010 | — — — Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta, excluding sweet peppers | 6,4 | Year 0 | |

07119030 | — — — Sweet corn | — | | |

07119050 | — — — Onions | 7,2 | Year 4 | |

07119080 | — — — Other | 9,6 | Year 4 | |

07119090 | — — Mixtures of vegetables | 12,0 | Year 7 | |

0712 | Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared | | | |

07122000 | — Onions | 12,8 | Year 7 | |

— Mushrooms, wood ears (Auricularia spp.), jelly fungi (Tremella spp.) and truffles: | | | |

07123100 | — — Mushrooms of the genus Agaricus | 12,8 | Year 7 | |

07123200 | — — Wood ears (Auricularia spp.) | 12,8 | Year 7 | |

07123300 | — — Jelly fungi (Tremella spp.) | 12,8 | Year 7 | |

07123900 | — — Other | 12,8 | Year 7 | |

071290 | — Other vegetables; mixtures of vegetables | | | |

07129005 | — — Potatoes whether or not cut or sliced but not further prepared | 10,2 | Year 4 | |

— — Sweet corn (Zea mays var. saccharata) | | | |

07129011 | — — — Hybrids for sowing | 0,0 | Year 0 | |

07129019 | — — — Other | — | | |

07129030 | — — Tomatoes | 12,8 | Year 7 | |

07129050 | — — Carrots | 12,8 | Year 7 | |

07129090 | — — Other | 12,8 | Year 4 | |

0713 | Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split | | | |

071310 | — Peas (Pisum sativum) | | | |

07131010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

07131090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

07132000 | — Chickpeas (garbanzos) | 0,0 | Year 0 | |

— Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) | | | |

07133100 | — — Beans of the species Vigna mungo (L.) Hepper or Vigna radiata (L.) Wilczek | 0,0 | Year 0 | |

07133200 | — — Small red (Adzuki) beans (Phaseolus or Vigna angularis) | 0,0 | Year 0 | |

071333 | — — Kidney beans, including white pea beans (Phaseolus vulgaris) | | | |

07133310 | — — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

07133390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

07133900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

07134000 | — Lentils | 0,0 | Year 0 | |

07135000 | — Broad beans (Vicia faba var. major) and horse beans (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) | 3,2 | Year 0 | |

071390 | — Other | | | |

07139010 | — — For sowing | 3,2 | Year 0 | |

07139090 | — — Other | 3,2 | Year 0 | |

0714 | Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith | | | |

071410 | — Manioc (cassava) | | | |

07141010 | — — Pellets of flour and meal | — | | |

— — Other | | | |

07141091 | — — — Of a kind used for human consumption, in immediate packings of a net content not exceeding 28 kg, either fresh and whole or without skin and frozen, whether or not sliced | — | | |

07141099 | — — — Other | — | | |

071420 | — Sweet potatoes | | | |

07142010 | — — Fresh, whole, intended for human consumption | 3,0 | Year 0 | |

07142090 | — — Other | — | | |

071490 | — Other | | | |

— — Arrowroot, salep and similar roots and tubers with high starch content | | | |

07149011 | — — — Of a kind used for human consumption, in immediate packings of a net content not exceeding 28 kg, either fresh and whole or without skin and frozen, whether or not sliced | — | | |

07149019 | — — — Other | — | | |

07149090 | — — Other | 3,0 | Year 0 | |

08 | EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF CITRUS FRUITS OR MELONS | | | |

0801 | Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled | | | |

— Coconuts | | | |

08011100 | — — Desiccated | 0,0 | Year 0 | |

08011900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Brazil nuts | | | |

08012100 | — — In shell | 0,0 | Year 0 | |

08012200 | — — Shelled | 0,0 | Year 0 | |

— Cashew nuts | | | |

08013100 | — — In shell | 0,0 | Year 0 | |

08013200 | — — Shelled | 0,0 | Year 0 | |

0802 | Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled | | | |

— Almonds | | | |

080211 | — — In shell | | | |

08021110 | — — — Bitter | 0,0 | Year 0 | |

08021190 | — — — Other | 5,6 | Year 0 | |

080212 | — — Shelled | | | |

08021210 | — — — Bitter | 0,0 | Year 0 | |

08021290 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— Hazelnuts or filberts (Corylus spp.) | | | |

08022100 | — — In shell | 3,2 | Year 0 | |

08022200 | — — Shelled | 3,2 | Year 0 | |

— Walnuts | | | |

08023100 | — — In shell | 4,0 | Year 0 | |

08023200 | — — Shelled | 5,1 | Year 0 | |

08024000 | — Chestnuts (Castanea spp.) | 5,6 | Year 0 | |

08025000 | — Pistachios | 1,6 | Year 0 | |

080290 | — Other | | | |

08029020 | — — Areca (or betel), cola and pecans | 0,0 | Year 0 | |

08029050 | — — Pine nuts | 2,0 | Year 0 | |

08029060 | — — Macadamia nuts | 2,0 | Year 0 | |

08029085 | — — Other | 2,0 | Year 0 | |

080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | | | |

— Fresh | | | |

08030011 | — — Plantains | 16,0 | Year 7 | |

08030019 | — — Other | — | | |

08030090 | — Dried | 16,0 | Year 7 | |

0804 | Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried | | | |

08041000 | — Dates | 7,7 | Year 0 | |

080420 | — Figs | | | |

08042010 | — — Fresh | 5,6 | Year 0 | |

08042090 | — — Dried | 8,0 | Year 4 | |

08043000 | — Pineapples | 5,8 | Year 0 | |

08044000 | — Avocados | 4,0 | Year 0 | |

08045000 | — Guavas, mangoes and mangosteens | 0,0 | Year 0 | |

0805 | Citrus fruit, fresh or dried | | | |

080510 | — Oranges | | | |

— — Sweet oranges, fresh | | | |

08051010 | — — — Sanguines and semi-sanguines | | | |

From 1 January to 31 March | 16,0 | Year 10 | EP |

From 1 April to 30 April | 10,4 | Year 7 | EP |

From 1 May to 15 May | 4,8 | Year 0 | EP |

From 16 May to 31 May | 3,2 | Year 0 | EP |

From 1 June to 15 October | 3,2 | Year 0 | |

From 16 October to 30 November | 16,0 | Year 10 | |

From 1 December to 31 December | 16,0 | Year 10 | EP |

— — — Other | | | |

08051030 | — — — — Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita and Hamlins | | | |

From 1 January to 31 March | 16,0 | Year 10 | EP |

From 1 April to 30 April | 10,4 | Year 7 | EP |

From 1 May to 15 May | 4,8 | Year 0 | EP |

From 16 May to 31 May | 3,2 | Year 0 | EP |

From 1 June to 15 October | 3,2 | Year 0 | |

From 16 October to 30 November | 16,0 | Year 10 | |

From 1 December to 31 December | 16,0 | Year 10 | EP |

08051050 | — — — — Other | | | |

From 1 January to 31 March | 16,0 | Year 10 | EP |

From 1 April to 30 April | 10,4 | Year 7 | EP |

From 1 May to 15 May | 4,8 | Year 0 | EP |

From 16 May to 31 May | 3,2 | Year 0 | EP |

From 1 June to 15 October | 3,2 | Year 0 | |

From 16 October to 30 November | 16,0 | Year 10 | |

From 1 December to 31 December | 16,0 | Year 10 | EP |

08051080 | — — Other | 16,0 | Year 10 | |

080520 | — Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids | | | |

08052010 | — — Clementines | | | |

From 1 March to 31 October | 16,0 | Year 7 | |

other | 16,0 | Year 7 | EP |

08052030 | — — Monreales and satsumas | | | |

From 1 March to 31 October | 16,0 | Year 7 | |

other | 16,0 | Year 7 | EP |

08052050 | — — Mandarins and wilkings | | | |

From 1 March to 31 October | 16,0 | Year 7 | |

other | 16,0 | Year 7 | EP |

08052070 | — — Tangerines | | | |

From 1 March to 31 October | 16,0 | Year 7 | |

other | 16,0 | Year 7 | EP |

08052090 | — — Other | | | |

From 1 March to 31 October | 16,0 | Year 7 | |

other | 16,0 | Year 7 | EP |

08054000 | — Grapefruit | 1,5 | Year 0 | |

080550 | — Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia): | | | |

08055010 | — — Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) | 6,4 | Year 4 | EP |

08055090 | — — Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | 12,8 | Year 4 | |

08059000 | — Other | 12,8 | Year 7 | |

0806 | Grapes, fresh or dried | | | |

080610 | — Fresh | | | |

08061010 | — — Table grapes | | | |

From 1 January to 14 July | 11,5 | Year 4 | TQ(2f) |

From 15 July to 20 July | 14,1 | Year 7 | |

From 21 July to 31 October | 14.1 - 17.6 | Year 10 | EP |

From 1 November to 20 November | 11.5 - 14.4 | Year 4 | TQ(2g); EP |

From 21 November to 31 December | 11,5 | Year 4 | TQ(2g) |

08061090 | — — Other | 14,4 | Year 7 | |

080620 | — Dried | | | |

— — In immediate containers of a net capacity not exceeding 2 kg | | | |

08062011 | — — — Currants | 2,4 | Year 0 | |

08062012 | — — — Sultanas | 2,4 | Year 0 | |

08062018 | — — — Other | 2,4 | Year 0 | |

— — Other | | | |

08062091 | — — — Currants | 2,4 | Year 0 | |

08062092 | — — — Sultanas | 2,4 | Year 0 | |

08062098 | — — — Other | 2,4 | Year 0 | |

0807 | Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh | | | |

— Melons (including watermelons) | | | |

08071100 | — — Watermelons | 8,8 | Year 4 | |

08071900 | — — Other | 8,8 | Year 4 | |

08072000 | — Papaws (papayas) | 0,0 | Year 0 | |

0808 | Apples, pears and quinces, fresh | | | |

080810 | — Apples | | | |

08081010 | — — Cider apples, in bulk, from 16 September to 15 December | 7.2 MIN 0.36 EUR/100kg/net | Year 4 | |

— — Other | | | |

08081020 | — — — Of the variety Golden Delicious | | | |

From 1 January to 14 February | 4.0 - 6.4 | Year 0 | EP |

From 15 February to 31 March | 4.0 - 6.4 | Year 0 | EP |

From 1 April to 30 June | 0.0 - 3.0 | Year 0 | EP |

From 1 July to 15 July | 0.0 - 4.8 | Year 0 | EP |

From 16 July to 31 July | 0.0 - 4.8 | Year 0 | EP |

From 1 August to 31 December | 9.0 - 11.2 | Year 7 | EP |

08081050 | — — — Of the variety Granny Smith | | | |

From 1 January to 14 February | 4.0 - 6.4 | Year 0 | EP |

From 15 February to 31 March | 4.0 - 6.4 | Year 0 | EP |

From 1 April to 30 June | 0.0 - 3.0 | Year 0 | EP |

From 1 July to 15 July | 0.0 - 4.8 | Year 0 | EP |

From 16 July to 31 July | 0.0 - 4.8 | Year 0 | EP |

From 1 August to 31 December | 9.0 - 11.2 | Year 7 | EP |

08081090 | — — — Other | | | |

From 1 January to 14 February | 4.0 - 6.4 | Year 0 | EP |

From 15 February to 31 March | 4.0 - 6.4 | Year 0 | EP |

From 1 April to 30 June | 0.0 - 3.0 | Year 0 | EP |

From 1 July to 15 July | 0.0 - 4.8 | Year 0 | EP |

From 16 July to 31 July | 0.0 - 4.8 | Year 0 | EP |

From 1 August to 31 December | 9.0 - 11.2 | Year 7 | EP |

080820 | — Pears and quinces | | | |

— — Pears | | | |

08082010 | — — — Perry pears, in bulk, from 1 August to 31 December | 7.2 MIN 0.36 EUR/100kg/net | Year 4 | EP |

08082050 | — — — Other | | | |

From 1 January to 31 January | 8,0 | Year 0 | EP |

From 1 February to 31 March | 5.0 - 8.0 | Year 0 | EP |

From 1 April to 30 April | 0.0 - 2.5 | Year 0 | EP |

From 1 May to 30 June | 2.5 MIN 1 EUR/100kg/net | Year 0 | |

From 1 July to 15 July | 0.0 - 4.0 | Year 0 | EP |

From 16 July to 31 July | 5.0 - 8.0 | Year 7 | EP |

From 1 August to 31 October | 10,4 | Year 7 | EP |

From 1 November to 31 December | 10,4 | Year 7 | EP |

08082090 | — — Quinces | 7,2 | Year 4 | |

0809 | Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh | | | |

08091000 | — Apricots | | | |

From 1 June to 31 July | 20,0 | Year 7 | EP |

other | 20,0 | Year 7 | |

080920 | — Cherries | | | |

08092005 | — — Sour cherries (Prunus cerasus) | | | |

From 21 May to 10 August | 12,0 | Year 7 | EP |

From 1 May to 20 May | 12 MIN 2.4 EUR/100 kg/net | Year 7 | |

other | 12,0 | Year 7 | |

08092095 | — — Other | | | |

From 21 May to 10 August | 6.0 - 12.0 | Year 4 | EP |

From 1 May to 20 May | 12 MIN 2.4 EUR/100 kg/net | Year 4 | |

other | 12,0 | Year 4 | |

080930 | — Peaches, including nectarines | | | |

08093010 | — — Nectarines | | | |

From 11 June to 30 September | 17,6 | Year 7 | EP |

other | 17,6 | Year 7 | |

08093090 | — — Other | | | |

From 11 June to 30 September | 17,6 | Year 7 | EP |

other | 17,6 | Year 7 | |

080940 | — Plums and sloes | | | |

08094005 | — — Plums | | | |

From 1 January to 10 June | 6,4 | Year 0 | |

From 11 June to 30 June | 6,4 | Year 0 | EP |

From 1 July to 30 September | 12,0 | Year 4 | EP |

From 1 October to 31 December | 6,4 | Year 0 | |

08094090 | — — Sloes | 12,0 | Year 4 | |

0810 | Other fruit, fresh | | | |

08101000 | — Strawberries | 11,2 | Year 4 | |

081020 | — Raspberries, blackberries, mulberries and loganberries | | | |

08102010 | — — Raspberries | 8,8 | Year 0 | |

08102090 | — — Other | 9,6 | Year 4 | |

081030 | — Black-, white-or redcurrants and gooseberries | | | |

08103010 | — — Blackcurrants | 8,8 | Year 4 | |

08103030 | — — Redcurrants | 8,8 | Year 4 | |

08103090 | — — Other | 9,6 | Year 4 | |

081040 | — Cranberries, bilberries and other fruits of the genus Vaccinium | | | |

08104010 | — — Cowberries, foxberries or mountain cranberries (fruit of the species Vaccinium vitis-idaea) | 0,0 | Year 0 | |

08104030 | — — Fruit of the species Vaccinium myrtillus | 3,2 | Year 0 | |

08104050 | — — Fruit of the species Vaccinium macrocarpon and Vaccinium corymbosum | 3,2 | Year 0 | |

08104090 | — — Other | 9,6 | Year 4 | |

08105000 | — Kiwifruit | 8,8 | Year 7 | |

08106000 | — Durians | 8,8 | Year 4 | |

081090 | — Other | | | |

08109030 | — — Tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums | 0,0 | Year 0 | |

08109040 | — — Passion fruit, carambola and pitahaya | 0,0 | Year 0 | |

08109095 | — — Other | 8,8 | Year 4 | |

0811 | Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter | | | |

081110 | — Strawberries | | | |

— — Containing added sugar or other sweetening matter | | | |

08111011 | — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | — | | |

08111019 | — — — Other | 20,8 | Year 4 | |

08111090 | — — Other | 14,4 | Year 4 | |

081120 | — Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black-, white-or redcurrants and gooseberries | | | |

— — Containing added sugar or other sweetening matter | | | |

08112011 | — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | — | | |

08112019 | — — — Other | 20,8 | Year 7 | |

— — Other | | | |

08112031 | — — — Raspberries | 14,4 | Year 7 | |

08112039 | — — — Blackcurrants | 14,4 | Year 4 | |

08112051 | — — — Redcurrants | 12,0 | Year 0 | |

08112059 | — — — Blackberries and mulberries | 12,0 | Year 4 | |

08112090 | — — — Other | 14,4 | Year 0 | |

081190 | — Other | | | |

— — Containing added sugar or other sweetening matter | | | |

— — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | | | |

08119011 | — — — — Tropical fruit and tropical nuts | — | | |

08119019 | — — — — Other | — | | |

— — — Other | | | |

08119031 | — — — — Tropical fruit and tropical nuts | 13,0 | Year 0 | |

08119039 | — — — — Other | 20,8 | Year 4 | |

— — Other | | | |

08119050 | — — — Fruit of the species Vaccinium myrtillus | 12,0 | Year 0 | |

08119070 | — — — Fruit of the species Vaccinium myrtilloides and Vaccinium angustifolium | 3,2 | Year 0 | |

— — — Cherries | | | |

08119075 | — — — — Sour cherries (Prunus cerasus) | 14,4 | Year 4 | |

08119080 | — — — — Other | 14,4 | Year 4 | |

08119085 | — — — Tropical fruit and tropical nuts | 9,0 | Year 0 | |

08119095 | — — — Other | 14,4 | Year 0 | |

0812 | Fruit and nuts, provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption | | | |

08121000 | — Cherries | 8,8 | Year 0 | |

081290 | — Other | | | |

08129010 | — — Apricots | 12,8 | Year 7 | |

08129020 | — — Oranges | 12,8 | Year 7 | |

08129030 | — — Papaws (papayas) | 2,3 | Year 0 | |

08129040 | — — Fruit of the species Vaccinium myrtillus | 6,4 | Year 0 | |

08129050 | — — Blackcurrants | 8,8 | Year 4 | |

08129060 | — — Raspberries | 8,8 | Year 4 | |

08129070 | — — Guavas, mangoes, mangosteens, tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, passion fruit, carambola, pitahaya and tropical nuts | 5,5 | Year 0 | |

08129099 | — — Other | 8,8 | Year 4 | |

0813 | Fruit, dried, other than that of headings 0801 to 0806; mixtures of nuts or dried fruits of this chapter | | | |

08131000 | — Apricots | 5,6 | Year 0 | |

08132000 | — Prunes | 9,6 | Year 0 | |

08133000 | — Apples | 3,2 | Year 0 | |

081340 | — Other fruit | | | |

08134010 | — — Peaches, including nectarines | 5,6 | Year 0 | |

08134030 | — — Pears | 6,4 | Year 0 | |

08134050 | — — Papaws (papayas) | 2,0 | Year 0 | |

08134060 | — — Tamarinds | 0,0 | Year 0 | |

08134070 | — — Cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, passion fruit, carambola and pitahaya | 0,0 | Year 0 | |

08134095 | — — Other | 2,4 | Year 0 | |

081350 | — Mixtures of nuts or dried fruits of this chapter | | | |

— — Mixtures of dried fruit, other than that of headings 0801 to 0806 | | | |

— — — Not containing prunes | | | |

08135012 | — — — — Of papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, passion fruit, carambola and pitahaya | 4,0 | Year 0 | |

08135015 | — — — — Other | 6,4 | Year 0 | |

08135019 | — — — Containing prunes | 9,6 | Year 4 | |

— — Mixtures exclusively of dried nuts of headings 0801 and 0802 | | | |

08135031 | — — — Of tropical nuts | 4,0 | Year 0 | |

08135039 | — — — Other | 6,4 | Year 0 | |

— — Other mixtures | | | |

08135091 | — — — Not containing prunes or figs | 8,0 | Year 4 | |

08135099 | — — — Other | 9,6 | Year 4 | |

08140000 | Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions | 1,6 | Year 0 | |

09 | COFFEE, TEA, MATÉ AND SPICES | | | |

0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | | | |

— Coffee, not roasted | | | |

09011100 | — — Not decaffeinated | 0,0 | Year 0 | |

09011200 | — — Decaffeinated | 4,8 | Year 4 | |

— Coffee, roasted | | | |

09012100 | — — Not decaffeinated | 2,6 | Year 4 | |

09012200 | — — Decaffeinated | 3,1 | Year 4 | |

090190 | — Other | | | |

09019010 | — — Coffee husks and skins | 0,0 | Year 0 | |

09019090 | — — Coffee substitutes containing coffee | 8,0 | Year 7 | |

0902 | Tea, whether or not flavoured | | | |

09021000 | — Green tea (not fermented) in immediate packings of a content not exceeding 3 kg | 0,0 | Year 0 | |

09022000 | — Other green tea (not fermented) | 0,0 | Year 0 | |

09023000 | — Black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content not exceeding 3kg | 0,0 | Year 0 | |

09024000 | — Other black tea (fermented) and other partly fermented tea | 0,0 | Year 0 | |

09030000 | Maté | 0,0 | Year 0 | |

0904 | Pepper of the genus Piper; dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta | | | |

— Pepper | | | |

09041100 | — — Neither crushed nor ground | 0,0 | Year 0 | |

09041200 | — — Crushed or ground | 0,0 | Year 0 | |

090420 | — Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta, dried or crushed or ground | | | |

— — Neither crushed nor ground | | | |

09042010 | — — — Sweet peppers | 6,1 | Year 0 | |

09042030 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

09042090 | — — Crushed or ground | 0,0 | Year 0 | |

09050000 | Vanilla | 2,1 | Year 4 | |

0906 | Cinnamon and cinnamon-tree flowers | | | |

09061000 | — Neither crushed nor ground | 0,0 | Year 0 | |

09062000 | — Crushed or ground | 0,0 | Year 0 | |

09070000 | Cloves (whole fruit, cloves and stems) | 2,8 | Year 4 | |

0908 | Nutmeg, mace and cardamoms | | | |

09081000 | — Nutmeg | 0,0 | Year 0 | |

09082000 | — Mace | 0,0 | Year 0 | |

09083000 | — Cardamoms | 0,0 | Year 0 | |

0909 | Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries | | | |

09091000 | — Seeds of anise or badian | 0,0 | Year 0 | |

09092000 | — Seeds of coriander | 0,0 | Year 0 | |

09093000 | — Seeds of cumin | 0,0 | Year 0 | |

09094000 | — Seeds of caraway | 0,0 | Year 0 | |

09095000 | — Seeds of fennel; juniper berries | 0,0 | Year 0 | |

0910 | Ginger, saffron, turmeric (curcuma), thyme, bay leaves, curry and other spices | | | |

09101000 | — Ginger | 0,0 | Year 0 | |

091020 | — Saffron | | | |

09102010 | — — Neither crushed nor ground | 0,0 | Year 0 | |

09102090 | — — Crushed or ground | 0,0 | Year 0 | |

09103000 | — Turmeric (curcuma) | 0,0 | Year 0 | |

091040 | — Thyme; bay leaves | | | |

— — Thyme | | | |

— — — Neither crushed nor ground | | | |

09104011 | — — — — Wild thyme (Thymus serpyllum) | 0,0 | Year 0 | |

09104013 | — — — — Other | 2,4 | Year 4 | |

09104019 | — — — Crushed or ground | 2,9 | Year 4 | |

09104090 | — — Bay leaves | 2,4 | Year 4 | |

09105000 | — Curry | 0,0 | Year 0 | |

— Other spices | | | |

091091 | — — Mixtures referred to in note 1 (b) to this chapter | | | |

09109110 | — — — Neither crushed nor ground | 0,0 | Year 0 | |

09109190 | — — — Crushed or ground | 4,3 | Year 7 | |

091099 | — — Other | | | |

09109910 | — — — Fenugreek seed | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

09109991 | — — — — Neither crushed nor ground | 0,0 | Year 0 | |

09109999 | — — — — Crushed or ground | 4,3 | Year 7 | |

10 | CEREALS | | | |

1001 | Wheat and meslin | | | |

10011000 | — Durum wheat | — | | |

100190 | — Other | | | |

10019010 | — — Spelt for sowing | 12,8 | Year 7 | |

— — Other spelt, common wheat and meslin | | | |

10019091 | — — — Common wheat and meslin seed | — | | |

10019099 | — — — Other | — | | |

10020000 | Rye | — | | |

100300 | Barley | | | |

10030010 | — Seed | — | | |

10030090 | — Other | — | | |

10040000 | Oats | — | | |

1005 | Maize (corn) | | | |

100510 | — Seed | | | |

— — Hybrid | | | |

10051011 | — — — Double hybrids and top cross hybrids | 0,0 | Year 0 | |

10051013 | — — — Three-cross hybrids | 0,0 | Year 0 | |

10051015 | — — — Simple hybrids | 0,0 | Year 0 | |

10051019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

10051090 | — — Other | — | | |

10059000 | — Other | — | | |

1006 | Rice | | | |

100610 | — Rice in the husk (paddy or rough) | | | |

10061010 | — — For sowing | 7,7 | Year 4 | |

— — Other | | | |

— — — Parboiled | | | |

10061021 | — — — — Round grain | — | | |

10061023 | — — — — Medium grain | — | | |

— — — — Long grain | | | |

10061025 | — — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10061027 | — — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

— — — Other | | | |

10061092 | — — — — Round grain | — | | |

10061094 | — — — — Medium grain | — | | |

— — — — Long grain | | | |

10061096 | — — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10061098 | — — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

100620 | — Husked (brown) rice | | | |

— — Parboiled | | | |

10062011 | — — — Round grain | — | | |

10062013 | — — — Medium grain | — | | |

— — — Long grain | | | |

10062015 | — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10062017 | — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

— — Other | | | |

10062092 | — — — Round grain | — | | |

10062094 | — — — Medium grain | — | | |

— — — Long grain | | | |

10062096 | — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10062098 | — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

100630 | — Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed | | | |

— — Semi-milled rice | | | |

— — — Parboiled | | | |

10063021 | — — — — Round grain | — | | |

10063023 | — — — — Medium grain | — | | |

— — — — Long grain | | | |

10063025 | — — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10063027 | — — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

— — — Other | | | |

10063042 | — — — — Round grain | — | | |

10063044 | — — — — Medium grain | — | | |

— — — — Long grain | | | |

10063046 | — — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10063048 | — — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

— — Wholly milled rice | | | |

— — — Parboiled | | | |

10063061 | — — — — Round grain | — | | |

10063063 | — — — — Medium grain | — | | |

— — — — Long grain | | | |

10063065 | — — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10063067 | — — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

— — — Other | | | |

10063092 | — — — — Round grain | — | | |

10063094 | — — — — Medium grain | — | | |

— — — — Long grain | | | |

10063096 | — — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10063098 | — — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

10064000 | — Broken rice | — | | |

100700 | Grain sorghum | | | |

10070010 | — Hybrids for sowing | 6,4 | Year 4 | |

10070090 | — Other | — | | |

1008 | Buckwheat, millet and canary seed; other cereals | | | |

10081000 | — Buckwheat | — | | |

10082000 | — Millet | — | | |

10083000 | — Canary seed | 0,0 | Year 0 | |

100890 | — Other cereals | | | |

10089010 | — — Triticale | — | | |

10089090 | — — Other | — | | |

11 | PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; MALT; STARCHES; INULIN; WHEAT GLUTEN | | | |

110100 | Wheat or meslin flour | | | |

— Wheat flour | | | |

11010011 | — — Of durum wheat | — | | |

11010015 | — — Of common wheat and spelt | — | | |

11010090 | — Meslin flour | — | | |

1102 | Cereal flours other than of wheat or meslin | | | |

11021000 | — Rye flour | — | | |

110220 | — Maize (corn) flour | | | |

11022010 | — — Of a fat content not exceeding 1,5 % by weight | — | | |

11022090 | — — Other | — | | |

11023000 | — Rice flour | — | | |

110290 | — Other | | | |

11029010 | — — Barley flour | — | | |

11029030 | — — Oat flour | — | | |

11029090 | — — Other | — | | |

1103 | Cereal groats, meal and pellets | | | |

— Groats and meal | | | |

110311 | — — Of wheat | | | |

11031110 | — — — Durum wheat | — | | |

11031190 | — — — Common wheat and spelt | — | | |

110313 | — — Of maize (corn) | | | |

11031310 | — — — Of a fat content not exceeding 1,5 % by weight | — | | |

11031390 | — — — Other | — | | |

110319 | — — Of other cereals | | | |

11031910 | — — — Of rye | — | | |

11031930 | — — — Of barley | — | | |

11031940 | — — — Of oats | — | | |

11031950 | — — — Of rice | — | | |

11031990 | — — — Other | — | | |

110320 | — Pellets: | | | |

11032010 | — — Of rye | — | | |

11032020 | — — Of barley | — | | |

11032030 | — — Of oats | — | | |

11032040 | — — Of maize | — | | |

11032050 | — — Of rice | — | | |

11032060 | — — Of wheat | — | | |

11032090 | — — Other | — | | |

1104 | Cereal grains otherwise worked (for example, hulled, rolled, flaked, pearled, sliced or kibbled), except rice of heading 1006; germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground | | | |

— Rolled or flaked grains | | | |

110412 | — — Of oats | | | |

11041210 | — — — Rolled | — | | TQ(2c) |

11041290 | — — — Flaked | — | | TQ(2c) |

110419 | — — Of other cereals | | | |

11041910 | — — — Of wheat | — | | TQ(2c) |

11041930 | — — — Of rye | — | | TQ(2c) |

11041950 | — — — Of maize | — | | TQ(2c) |

— — — Of barley: | | | |

11041961 | — — — — Rolled | — | | TQ(2c) |

11041969 | — — — — Flaked | — | | TQ(2c) |

— — — Other | | | |

11041991 | — — — — Flaked rice | — | | TQ(2c) |

11041999 | — — — — Other | — | | TQ(2c) |

— Other worked grains (for example, hulled, pearled, sliced or kibbled) | | | |

110422 | — — Of oats | | | |

11042220 | — — — Hulled (shelled or husked) | — | | TQ(2c) |

11042230 | — — — Hulled and sliced or kibbled ("Grütze" or "grutten") | — | | TQ(2c) |

11042250 | — — — Pearled | — | | TQ(2c) |

11042290 | — — — Not otherwise worked than kibbled | — | | TQ(2c) |

11042298 | — — — Other | — | | TQ(2c) |

110423 | — — Of maize (corn) | | | |

11042310 | — — — Hulled (shelled or husked), whether or not sliced or kibbled | — | | TQ(2c) |

11042330 | — — — Pearled | — | | TQ(2c) |

11042390 | — — — Not otherwise worked than kibbled | — | | TQ(2c) |

11042399 | — — — Other | — | | TQ(2c) |

110429 | — — Of other cereals | | | |

— — — Of barley: | | | |

11042901 | — — — — Hulled (shelled or husked) | — | | TQ(2c) |

11042903 | — — — — Hulled and sliced or kibbled ("Grütze" or "grutten") | — | | TQ(2c) |

11042905 | — — — — Pearled | — | | TQ(2c) |

11042907 | — — — — Not otherwise worked than kibbled | — | | TQ(2c) |

11042909 | — — — — Other | — | | TQ(2c) |

— — — Other: | | | |

— — — — Hulled (shelled or husked), whether or not sliced or kibbled | | | |

11042911 | — — — — — Of wheat | — | | TQ(2c) |

11042915 | — — — — — Of rye | — | | TQ(2c) |

11042919 | — — — — — Other | — | | TQ(2c) |

— — — — Pearled | | | |

11042931 | — — — — — Of wheat | — | | TQ(2c) |

11042935 | — — — — — Of rye | — | | TQ(2c) |

11042939 | — — — — — Other | — | | TQ(2c) |

— — — — Not otherwise worked than kibbled | | | |

11042951 | — — — — — Of wheat | — | | TQ(2c) |

11042955 | — — — — — Of rye | — | | TQ(2c) |

11042959 | — — — — — Other | — | | TQ(2c) |

— — — — Other | | | |

11042981 | — — — — — Of wheat | — | | TQ(2c) |

11042985 | — — — — — Of rye | — | | TQ(2c) |

11042989 | — — — — — Other | — | | TQ(2c) |

110430 | — Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground | | | |

11043010 | — — Of wheat | — | | TQ(2c) |

11043090 | — — Of other cereals | — | | TQ(2c) |

1105 | Flour, meal, powder, flakes, granules and pellets of potatoes | | | |

11051000 | — Flour, meal and powder | 8,5 | Year 7 | |

11052000 | — Flakes, granules and pellets | 8,5 | Year 7 | |

1106 | Flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of heading 0713, of sago or of roots or tubers of heading 0714 or of the products of Chapter 8 | | | |

11061000 | — Of the dried leguminous vegetables of heading 0713 | 4,2 | Year 4 | |

110620 | — Of sago or of roots or tubers of heading 0714 | | | |

11062010 | — — Denatured | — | | |

11062090 | — — Other | — | | |

110630 | — Of the products of Chapter 8 | | | |

11063010 | — — Of bananas | 7,4 | Year 7 | |

11063090 | — — Other | 4,8 | Year 4 | |

1107 | Malt, whether or not roasted | | | |

110710 | — Not roasted | | | |

— — Of wheat | | | |

11071011 | — — — In the form of flour | — | | |

11071019 | — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

11071091 | — — — In the form of flour | — | | |

11071099 | — — — Other | — | | |

11072000 | — Roasted | — | | |

1108 | Starches; inulin | | | |

— Starches | | | |

11081100 | — — Wheat starch | — | | |

11081200 | — — Maize (corn) starch | — | | |

11081300 | — — Potato starch | — | | |

11081400 | — — Manioc (cassava) starch | — | | |

110819 | — — Other starches | | | |

11081910 | — — — Rice starch | — | | |

11081990 | — — — Other | — | | |

11082000 | — Inulin | 15,7 | Year 10 | |

11090000 | Wheat gluten, whether or not dried | — | | |

12 | OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS; MISCELLANEOUS GRAINS, SEEDS AND FRUIT; INDUSTRIAL OR MEDICINAL PLANTS; STRAW AND FODDER | | | |

120100 | Soya beans, whether or not broken | | | |

12010010 | — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12010090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

1202 | Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken | | | |

120210 | — In shell | | | |

12021010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12021090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

12022000 | — Shelled, whether or not broken | 0,0 | Year 0 | |

12030000 | Copra | 0,0 | Year 0 | |

120400 | Linseed, whether or not broken | | | |

12040010 | — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12040090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

1205 | Rape or colza seeds, whether or not broken: | | | |

120510 | — Low erucic acid rape or colza seeds: | | | |

12051010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12051090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

12059000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

120600 | Sunflower seeds, whether or not broken | | | |

12060010 | — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

12060091 | — — Shelled; in grey and white striped shell | 0,0 | Year 0 | |

12060099 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

1207 | Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken | | | |

120710 | — Palm nuts and kernels | | | |

12071010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12071090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120720 | — Cotton seeds | | | |

12072010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12072090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120730 | — Castor oil seeds | | | |

12073010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12073090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120740 | — Sesamum seeds | | | |

12074010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12074090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120750 | — Mustard seeds | | | |

12075010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12075090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120760 | — Safflower seeds | | | |

12076010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12076090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

120791 | — — Poppy seeds | | | |

12079110 | — — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12079190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120799 | — — Other: | | | |

12079920 | — — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

12079991 | — — — — Hemp seeds | 0,0 | Year 0 | |

12079998 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

1208 | Flours and meals of oil seeds or oleaginous fruits, other than those of mustard | | | |

12081000 | — Of soya beans | 0,0 | Year 0 | |

12089000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

1209 | Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing: | | | |

12091000 | — Sugar beet seed | 4,8 | Year 4 | |

— Seeds of forage plants: | | | |

12092100 | — — Lucerne (alfalfa) seed | 0,0 | Year 0 | |

120922 | — — Clover (Trifolium spp.) seed | | | |

12092210 | — — — Red clover (Trifolium pratense L.) | 0,0 | Year 0 | |

12092280 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120923 | — — Fescue seed | | | |

12092311 | — — — Meadow fescue (Festuca pratensis Huds.) seed | 0,0 | Year 0 | |

12092315 | — — — Red fescue (Festuca rubra L.) seed | 0,0 | Year 0 | |

12092380 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

12092400 | — — Kentucky blue grass (Poa pratensis L.) seed | 0,0 | Year 0 | |

120925 | — — Rye grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) seed | | | |

12092510 | — — — Italian ryegrass (including westerwolds) (Lolium multiflorum Lam.) | 0,0 | Year 0 | |

12092590 | — — — Perennial ryegrass (Lolium perenne L.) | 0,0 | Year 0 | |

12092600 | — — Timothy grass seed | 0,0 | Year 0 | |

120929 | — — Other: | | | |

12092910 | — — — Vetch seed; seeds of the genus Poa (Poa palustris L., Poa trivialis L.); cocksfoot grass (Dactylis glomerata L.); bent grass (Agrostis) | 0,0 | Year 0 | |

12092950 | — — — Lupine seed | 0,0 | Year 0 | |

12092960 | — — — Beet seed, other than sugar beet seed | 4,8 | Year 4 | |

12092980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

12093000 | — Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

120991 | — — Vegetable seeds | | | |

12099110 | — — — Kohlrabi seeds (Brassica oleracea, caulorapa and gongylodes L. varieties) | 0,0 | Year 0 | |

12099190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120999 | — — Other | | | |

12099910 | — — — Forest-tree seeds | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

12099991 | — — — — Seeds of plants cultivated principally for their flowers, other than those of subheading 12093000 | 0,0 | Year 0 | |

12099999 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

1210 | Hop cones, fresh or dried, whether or not ground, powdered or in the form of pellets; lupulin | | | |

12101000 | — Hop cones, neither ground nor powdered nor in the form of pellets | 2,3 | Year 4 | |

121020 | — Hop cones, ground, powdered or in the form of pellets; lupulin | | | |

12102010 | — — Hop cones, ground, powdered or in the form of pellets, with higher lupulin content; lupulin | 2,3 | Year 4 | |

12102090 | — — Other | 2,3 | Year 4 | |

1211 | Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered | | | |

12111000 | — Liquorice roots | 0,0 | Year 0 | |

12112000 | — Ginseng roots | 0,0 | Year 0 | |

12113000 | — Coca leaf | 0,0 | Year 0 | |

12114000 | — Poppy straw | 0,0 | Year 0 | |

121190 | — Other | | | |

12119030 | — — Tonquin beans | 0,0 | Year 0 | |

12119070 | — — Wild marjoram (Origanum vulgare) (branches, stems and leaves) | 0,0 | Year 0 | |

12119075 | — — Sage (Salvia officinalis) (leaves and flowers) | 0,0 | Year 0 | |

12119098 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

1212 | Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground; fruit stones and kernels and other vegetable products (including unroasted chicory roots of the variety Cichorium intybus sativum) of a kind used primarily for human consumption, not elsewhere specified or included | | | |

121210 | — Locust beans, including locust bean seeds | | | |

12121010 | — — Locust beans | 1,6 | Year 4 | |

— — Locust bean seeds | | | |

12121091 | — — — Not decorticated, crushed or ground | 0,0 | Year 0 | |

12121099 | — — — Other | 2,3 | Year 4 | |

12122000 | — Seaweeds and other algae | 0,0 | Year 0 | |

12123000 | — Apricot, peach (including nectarine) or plum stones and kernels | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

121291 | — — Sugar beet | | | |

12129120 | — — — Dried, whether or not ground | — | | |

12129180 | — — — Other | — | | |

121299 | — — Other: | | | |

12129920 | — — — Sugar cane | — | | |

12129980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

12130000 | Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets | 0,0 | Year 0 | |

1214 | Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets | | | |

12141000 | — Lucerne (alfalfa) meal and pellets | 0,0 | Year 0 | |

121490 | — Other | | | |

12149010 | — — Mangolds, swedes and other fodder roots | 2,3 | Year 4 | |

— — Other | | | |

12149091 | — — — In the form of pellets | 0,0 | Year 0 | |

12149099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

13 | LAC; GUMS, RESINS AND OTHER VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS | | | |

1301 | Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams) | | | |

13011000 | — Lac | 0,0 | Year 0 | |

13012000 | — Gum Arabic | 0,0 | Year 0 | |

130190 | — Other | | | |

13019010 | — — Chios mastic (mastic of the tree of the species Pistacia lentiscus) | 0,0 | Year 0 | PN |

13019090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

1302 | Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products | | | |

— Vegetable saps and extracts | | | |

13021100 | — — Opium | 0,0 | Year 0 | |

13021200 | — — Of liquorice | 3,2 | Year 0 | |

13021300 | — — Of hops | 3,2 | Year 0 | |

13021400 | — — Of pyrethrum or of the roots of plants containing rotenone | 0,0 | Year 0 | |

130219 | — — Other | | | |

13021905 | — — — Vanilla oleoresin | 3,0 | Year 0 | |

13021930 | — — — Intermixtures of vegetable extracts, for the manufacture of beverages or of food preparations | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

13021991 | — — — — Medicinal | 0,0 | Year 0 | |

13021998 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

130220 | — Pectic substances, pectinates and pectates | | | |

13022010 | — — Dry | 19,2 | | R |

13022090 | — — Other | 11,2 | | R |

— Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products | | | |

13023100 | — — Agar-agar | 0,0 | Year 0 | |

130232 | — — Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from locust beans, locust bean seeds or guar seeds | | | |

13023210 | — — — Of locust beans or locust bean seeds | 0,0 | Year 0 | |

13023290 | — — — Of guar seeds | 0,0 | Year 0 | |

13023900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

14 | VEGETABLE PLAITING MATERIALS; VEGETABLE PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED | | | |

1401 | Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting (for example, bamboos, rattans, reeds, rushes, osier, raffia, cleaned, bleached or dyed cereal straw, and lime bark) | | | |

14011000 | — Bamboos | 0,0 | Year 0 | |

14012000 | — Rattans | 0,0 | Year 0 | |

14019000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

14020000 | Vegetable materials of a kind used primarily as stuffing or as padding (for example, kapok, vegetable hair and eel-grass), whether or not put up as a layer with or without supporting material | 0,0 | Year 0 | |

14030000 | Vegetable materials of a kind used primarily in brooms or in brushes (for example, broom-corn, piassava, couch-grass and istle), whether or not in hanks or bundles | 0,0 | Year 0 | |

1404 | Vegetable products not elsewhere specified or included | | | |

14041000 | — Raw vegetable materials of a kind used primarily in dyeing or tanning | 0,0 | Year 0 | |

14042000 | — Cotton linters | 0,0 | Year 0 | |

14049000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

15 | ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR CLEAVAGE PRODUCTS; PREPARED EDIBLE FATS; ANIMAL OR VEGETABLE WAXES | | | |

150100 | Pig fat (including lard) and poultry fat, other than that of heading 0209 or 1503 | | | |

— Pig fat (including lard) | | | |

15010011 | — — For industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15010019 | — — Other | — | | |

15010090 | — Poultry fat | 8,0 | Year 7 | |

150200 | Fats of bovine animals, sheep or goats, other than those of heading 1503 | | | |

15020010 | — For industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15020090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

150300 | Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil and tallow oil, not emulsified or mixed or otherwise prepared | | | |

— Lard stearin and oleostearin | | | |

15030011 | — — For industrial uses | 0,0 | Year 0 | |

15030019 | — — Other | 1,6 | Year 4 | |

15030030 | — Tallow oil for industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15030090 | — Other | 2,9 | Year 4 | |

1504 | Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

150410 | — Fish-liver oils and their fractions | | | |

15041010 | — — Of a vitamin A content not exceeding 2500 IU/g | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

15041091 | — — — Of halibut | 0,0 | Year 0 | |

15041099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

150420 | — Fats and oils and their fractions, of fish, other than liver oils | | | |

15042010 | — — Solid fractions | 7,4 | Year 7 | |

15042090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

150430 | — Fats and oils and their fractions, of marine mammals | | | |

15043010 | — — Solid fractions | | | |

ex15043010 | — — — Whale oil and sperm oil | 10,9 | Year 7 | |

ex15043010 | — — — Other | 7,4 | Year 7 | |

15043090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

150500 | Wool grease and fatty substances derived therefrom (including lanolin): | | | |

15050010 | — Wool grease, crude | 0,0 | Year 0 | |

15050090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

15060000 | Other animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified | 0,0 | Year 0 | |

1507 | Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

150710 | — Crude oil, whether or not degummed | | | |

15071010 | — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15071090 | — — Other | 2,9 | Year 4 | |

150790 | — Other | | | |

15079010 | — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15079090 | — — Other | 6,1 | Year 4 | |

1508 | Ground-nut oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

150810 | — Crude oil | | | |

15081010 | — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15081090 | — — Other | 2,9 | Year 4 | |

150890 | — Other | | | |

15089010 | — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15089090 | — — Other | 6,1 | Year 4 | |

1509 | Olive oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

150910 | — Virgin | | | |

15091010 | — — Lampante virgin olive oil | — | | |

15091090 | — — Other | — | | |

15099000 | — Other | — | | |

151000 | Other oils and their fractions, obtained solely from olives, whether or not refined, but not chemically modified, including blends of these oils or fractions with oils or fractions of heading 1509 | | | |

15100010 | — Crude oils | — | | |

15100090 | — Other | — | | |

1511 | Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

151110 | — Crude oil | | | |

15111010 | — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15111090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

151190 | — Other | | | |

— — Solid fractions | | | |

15119011 | — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 4,4 | Year 7 | |

15119019 | — — — Other | 3,8 | Year 7 | |

— — Other | | | |

15119091 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15119099 | — — — Other | 3,1 | Year 4 | |

1512 | Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

— Sunflower-seed or safflower oil and fractions thereof | | | |

151211 | — — Crude oil | | | |

15121110 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

15121191 | — — — — Sunflower-seed oil | 2,9 | Year 4 | |

15121199 | — — — — Safflower oil | 2,9 | Year 4 | |

151219 | — — Other | | | |

15121910 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

15121991 | — — — — Sunflower-seed oil | 6,1 | Year 4 | |

15121999 | — — — — Safflower oil | 6,1 | Year 4 | |

— Cotton-seed oil and its fractions | | | |

151221 | — — Crude oil, whether or not gossypol has been removed | | | |

15122110 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15122190 | — — — Other | 2,9 | Year 4 | |

151229 | — — Other | | | |

15122910 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15122990 | — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

1513 | Coconut (copra), palm kernel or babassu oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

— Coconut (copra) oil and its fractions | | | |

151311 | — — Crude oil | | | |

15131110 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

15131191 | — — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 4,4 | Year 7 | |

15131199 | — — — — Other | 2,2 | Year 4 | |

151319 | — — Other | | | |

— — — Solid fractions | | | |

15131911 | — — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

15131919 | — — — — Other | 7,4 | Year 7 | |

— — — Other | | | |

15131930 | — — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

15131991 | — — — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

15131999 | — — — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

— Palm kernel or babassu oil and fractions thereof | | | |

151321 | — — Crude oil | | | |

— — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | | | |

15132111 | — — — — Palm kernel oil | 0,0 | Year 0 | |

15132119 | — — — — Babassu oil | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

15132130 | — — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 4,4 | Year 7 | |

15132190 | — — — — Other | 2,2 | Year 4 | |

151329 | — — Other | | | |

— — — Solid fractions | | | |

15132911 | — — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

15132919 | — — — — Other | 7,4 | Year 7 | |

— — — Other | | | |

15132930 | — — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

15132950 | — — — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

— — — — — Other | | | |

15132991 | — — — — — — Palm kernel oil | 6,1 | Year 4 | |

15132999 | — — — — — — Babassu oil | 6,1 | Year 4 | |

1514 | Rape, colza or mustard oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified: | | | |

— Low erucic acid rape or colza oil and its fractions: | | | |

151411 | — — Crude oil: | | | |

15141110 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15141190 | — — — Other | 2,9 | Year 4 | |

151419 | — — Other: | | | |

15141910 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15141990 | — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

— Other: | | | |

151491 | — — Crude oil: | | | |

15149110 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15149190 | — — — Other | 2,9 | Year 4 | |

151499 | — — Other: | | | |

15149910 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15149990 | — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

1515 | Other fixed vegetable fats and oils (including jojoba oil) and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

— Linseed oil and its fractions | | | |

15151100 | — — Crude oil | 0,0 | Year 0 | |

151519 | — — Other | | | |

15151910 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15151990 | — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

— Maize (corn) oil and its fractions | | | |

151521 | — — Crude oil | | | |

15152110 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15152190 | — — — Other | 2,9 | Year 4 | |

151529 | — — Other | | | |

15152910 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15152990 | — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

151530 | — Castor oil and its fractions | | | |

15153010 | — — For the production of aminoundecanoic acid for use in the manufacture of synthetic textile fibres or of artificial plastic materials | 0,0 | Year 0 | |

15153090 | — — Other | 1,6 | Year 4 | |

15154000 | — Tung oil and its fractions | 0,0 | Year 0 | |

151550 | — Sesame oil and its fractions | | | |

— — Crude oil | | | |

15155011 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15155019 | — — — Other | 2,9 | Year 4 | |

— — Other | | | |

15155091 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15155099 | — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

151590 | — Other: | | | |

15159015 | — — Jojoba and oiticica oils; myrtle wax and Japan wax; their fractions | 0,0 | Year 0 | |

— — Tobacco-seed oil and its fractions | | | |

— — — Crude oil | | | |

15159021 | — — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15159029 | — — — — Other | 2,9 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

15159031 | — — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15159039 | — — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

— — Other oils and their fractions | | | |

— — — Crude oils | | | |

15159040 | — — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

15159051 | — — — — — Solid, in immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

15159059 | — — — — — Solid, other; fluid | 2,9 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

15159060 | — — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

15159091 | — — — — — Solid, in immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

15159099 | — — — — — Solid, other; fluid | 6,1 | Year 4 | |

1516 | Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared | | | |

151610 | — Animal fats and oils and their fractions | | | |

15161010 | — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

15161090 | — — Other | 7,4 | Year 7 | |

151620 | — Vegetable fats and oils and their fractions | | | |

15162010 | — — Hydrogenated castor oil, so called "opal-wax" | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

15162091 | — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

— — — Other | | | |

15162095 | — — — — Colza, linseed, rape seed, sunflower seed, illipe, karite, makore, touloucouna or babassu oils, for technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

15162096 | — — — — — Ground-nut, cotton seed, soya beans or sunflower seed oils; other oils containing less than 50 % by weight of free fatty acids and excluding palm kernel, illipe, coconut, colza, rape seed or copaiba oils | 6,1 | Year 4 | |

15162098 | — — — — — Other | 7,4 | Year 7 | |

1517 | Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 1516 | | | |

151710 | — Margarine, excluding liquid margarine | | | |

15171010 | — — Containing more than 10 % but not more than 15 % by weight of milk fats | 4.8 + 28.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

15171090 | — — Other | 11,2 | Year 10 | |

151790 | — Other | | | |

15179010 | — — Containing more than 10 % but not more than 15 % by weight of milk fats | 4.8 + 28.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— — Other | | | |

15179091 | — — — Fixed vegetable oils, fluid, mixed | 6,1 | Year 4 | |

15179093 | — — — Edible mixtures or preparations of a kind used as mould release preparations | 0,0 | Year 0 | |

15179099 | — — — Other | 11,2 | Year 10 | |

151800 | Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidized, dehydrated, sulphurised, blown, polymerized by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 1516; inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this chapter, not elsewhere specified or included | | | |

15180010 | — Linoxyn | 4,2 | Year 4 | |

— Fixed vegetable oils, fluid, mixed, for technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | | | |

15180031 | — — Crude | 0,0 | Year 0 | |

15180039 | — — Other | 1,6 | Year 4 | |

— Other | | | |

15180091 | — — Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidized, dehydrated, sulphurized, blown, polymerized by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 1516 | 4,2 | Year 4 | |

— — Other | | | |

15180095 | — — — Inedible mixtures or preparations of animal or of animal and vegetable fats and oils and their fractions | 0,0 | Year 0 | |

15180099 | — — — Other | 4,2 | Year 4 | |

15200000 | Glycerol, crude; glycerol waters and glycerol lyes | 0,0 | Year 0 | |

1521 | Vegetable waxes (other than triglycerides), beeswax, other insect waxes and spermaceti, whether or not refined or coloured | | | |

15211000 | — Vegetable waxes | 0,0 | Year 0 | |

152190 | — Other | | | |

15219010 | — — Spermaceti, whether or not refined or coloured | 0,0 | Year 0 | |

— — Beeswax and other insect waxes, whether or not refined or coloured | | | |

15219091 | — — — Raw | 0,0 | Year 0 | |

15219099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

152200 | Degras; residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes | | | |

15220010 | — Degras | 0,0 | Year 0 | |

— Residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes | | | |

— — Containing oil having the characteristics of olive oil | | | |

15220031 | — — — Soapstocks | — | | |

15220039 | — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

15220091 | — — — Oil foots and dregs; soapstocks | 0,0 | Year 0 | |

15220099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

16 | PREPARATIONS OF MEAT, OF FISH OR OF CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES | | | |

160100 | Sausages and similar products, of meat, meat offal or blood; food preparations based on these products | | | |

16010010 | — Of liver | 10,7 | Year 10 | TQ(1b) |

— Other | | | |

16010091 | — — Sausages, dry or for spreading, uncooked | — | | TQ(1b) |

16010099 | — — Other | — | | TQ(1b) |

1602 | Other prepared or preserved meat, meat offal or blood | | | |

16021000 | — Homogenized preparations | 16,6 | Year 10 | |

160220 | — Of liver of any animal | | | |

— — Goose or duck liver | | | |

16022011 | — — — Containing 75 % or more by weight of fatty livers | 10,2 | Year 7 | |

16022019 | — — — Other | 10,2 | Year 7 | |

16022090 | — — Other | 16,0 | Year 10 | |

— Of poultry of heading 0105 | | | |

160231 | — — Of turkeys | | | |

— — — Containing 57 % or more by weight of meat or offal | | | |

16023111 | — — — — Containing exclusively uncooked turkey meat | 8,5 | Year 4 | TQ(1d) |

16023119 | — — — — Other | 8,5 | Year 4 | TQ(1d) |

16023130 | — — — Containing 25 % or more but less than 57 % by weight of meat or offal | 8,5 | Year 4 | TQ(1d) |

16023190 | — — — Other | 8,5 | Year 4 | TQ(1d) |

160232 | — — Of fowls of the species Gallus domesticus | | | |

— — — Containing 57 % or more by weight of poultry meat or offal | | | |

16023211 | — — — — Uncooked | — | | TQ(1d) |

16023219 | — — — — Other | 10,9 | Year 7 | TQ(1d) |

16023230 | — — — Containing 25 % or more but less than 57 % by weight of poultry meat or offal | 10,9 | Year 7 | TQ(1d) |

16023290 | — — — Other | 10,9 | Year 7 | TQ(1d) |

160239 | — — Other | | | |

— — — Containing 57 % or more by weight of poultry meat or offal | | | |

16023921 | — — — — Uncooked | — | | |

16023929 | — — — — Other | 10,9 | Year 7 | |

16023940 | — — — Containing 25 % or more but less than 57 % by weight of poultry meat or offal | 10,9 | Year 7 | |

16023980 | — — — Other | 10,9 | Year 7 | |

— Of swine | | | |

160241 | — — Hams and cuts thereof | | | |

16024110 | — — — Of domestic swine | — | | TQ(1b) |

16024190 | — — — Other | 10,9 | Year 7 | TQ(1b) |

160242 | — — Shoulders and cuts thereof | | | |

16024210 | — — — Of domestic swine | — | | TQ(1b) |

16024290 | — — — Other | 10,9 | Year 7 | TQ(1b) |

160249 | — — Other, including mixtures | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

— — — — Containing by weight 80 % or more of meat or meat offal, of any kind, including fats of any kind or origin | | | |

16024911 | — — — — — Loins (excluding collars) and cuts thereof, including mixtures of loins or hams | — | | TQ(1b) |

16024913 | — — — — — Collars and cuts thereof, including mixtures of collars and shoulders | — | | TQ(1b) |

16024915 | — — — — — Other mixtures containing hams (legs), shoulders, loins or collars, and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

16024919 | — — — — — Other | — | | TQ(1b) |

16024930 | — — — — Containing by weight 40 % or more but less than 80 % of meat or meat offal, of any kind, including fats of any kind or origin | — | | TQ(1b) |

16024950 | — — — — Containing by weight less than 40 % of meat or meat offal, of any kind, including fats of any kind or origin | — | | TQ(1b) |

16024990 | — — — Other | 10,9 | Year 7 | TQ(1b) |

160250 | — Of bovine animals | | | |

16025010 | — — Uncooked; mixtures of cooked meat or offal and uncooked meat or offal | — | | |

— — Other | | | |

— — — In airtight containers | | | |

16025031 | — — — — Corned beef | 16,6 | Year 7 | |

16025039 | — — — — Other | 16,6 | Year 7 | |

16025080 | — — — Other | 16,6 | Year 7 | |

160290 | — Other, including preparations of blood of any animal | | | |

16029010 | — — Preparations of blood of any animal | 16,6 | Year 10 | |

— — Other | | | |

16029031 | — — — Of game or rabbit | 10,9 | Year 7 | |

16029041 | — — — Of reindeer | 16,6 | Year 10 | |

— — — Other | | | |

16029051 | — — — — Containing meat or meat offal of domestic swine | — | | |

— — — — Other | | | |

— — — — — Containing bovine meat or offal | | | |

16029061 | — — — — — — Uncooked; mixtures of cooked meat or offal and uncooked meat or offal | — | | |

16029069 | — — — — — — Other | 16,6 | Year 10 | |

— — — — — Other | | | |

— — — — — — Of sheep or goats | | | |

— — — — — — — Uncooked; mixtures of cooked meat or offal and uncooked meat or offal | | | |

16029072 | — — — — — — — — Of sheep | 12,8 | Year 7 | |

16029074 | — — — — — — — — Of goats | 16,6 | Year 10 | |

— — — — — — — Other | | | |

16029076 | — — — — — — — — Of sheep | 12,8 | Year 7 | |

16029078 | — — — — — — — — Of goats | 16,6 | Year 10 | |

16029098 | — — — — — — Other | 16,6 | Year 10 | |

160300 | Extracts and juices of meat, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates | | | |

16030010 | — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 4,4 | Year 7 | |

16030080 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

1604 | Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs | | | |

— Fish, whole or in pieces, but not minced | | | |

16041100 | — — Salmon | 2,0 | Year 4 | |

160412 | — — Herrings | | | |

16041210 | — — — Fillets, raw, merely coated with batter or breadcrumbs, whether or not prefried in oil, deep frozen | 15,0 | Year 10 | |

— — — Other | | | |

16041291 | — — — — In airtight containers | 20,0 | Year 10 | |

16041299 | — — — — Other | 20,0 | Year 10 | |

160413 | — — Sardines, sardinella and brisling or sprats | | | |

— — — Sardines | | | |

16041311 | — — — — In olive oil | 9,0 | Year 7 | |

16041319 | — — — — Other | 12,5 | Year 10 | |

16041390 | — — — Other | 8,7 | Year 4 | |

160414 | — — Tunas, skipjack and bonito (Sarda spp.) | | | |

— — — Tunas and skipjack | | | |

16041411 | — — — — In vegetable oil | — | — | TQ(5) |

— — — — Other | | | |

16041416 | — — — — — Fillets known as "loins" | — | — | |

16041418 | — — — — — Other | — | — | TQ(5) |

16041490 | — — — Bonito (Sarda spp.) | 25,0 | Year 10 | |

160415 | — — Mackerel | | | |

— — — Of the species Scomber scombrus and Scomber japonicus | | | |

16041511 | — — — — Fillets | 17,5 | Year 4 | |

16041519 | — — — — Other | 17,5 | Year 4 | |

16041590 | — — — Of the species Scomber australasicus | 7,0 | Year 4 | |

16041600 | — — Anchovies | 25,0 | Year 10 | |

160419 | — — Other | | | |

16041910 | — — — Salmonidae, other than salmon | 3,5 | Year 4 | |

— — — Fish of the genus Euthynnus, other than skipjack (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) | | | |

16041931 | — — — — Fillets known as "loins" | — | — | |

16041939 | — — — — Other | — | — | TQ(5) |

16041950 | — — — Fish of the species Orcynopsis unicolor | 8,7 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

16041991 | — — — — Fillets, raw, merely coated with batter or breadcrumbs, whether or not prefried in oil, deep frozen | 4,0 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

16041992 | — — — — — Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 7,0 | Year 4 | |

16041993 | — — — — — Coalfish (Pollachius virens) | 7,0 | Year 4 | |

16041994 | — — — — — Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) | 7,0 | Year 4 | |

16041995 | — — — — — Alaska pollack (Theragra chalcogramma) and pollack (Pollachius pollachius) | 7,0 | Year 4 | |

16041998 | — — — — — Other | 7,0 | Year 4 | |

160420 | — Other prepared or preserved fish | | | |

16042005 | — — Preparations of surimi | 14,0 | Year 4 | |

— — Other | | | |

16042010 | — — — Of salmon | 2,0 | Year 4 | |

16042030 | — — — Of salmonidae, other than salmon | 3,5 | Year 4 | |

16042040 | — — — Of anchovies | 25,0 | Year 10 | |

16042050 | — — — Of sardines, bonito, mackerel of the species Scomber scombrus and Scomber japonicus, fish of the species Orcynopsis unicolor | | | |

ex16042050 | — — — — Of sardines; Of bonito (Sarda s.p.p.) | 25,0 | Year 10 | |

ex16042050 | — — — — Other | 17,5 | Year 10 | |

16042070 | — — — Of tunas, skipjack or other fish of the genus Euthynnus | — | — | TQ(5) |

16042090 | — — — Of other fish | | | |

ex16042090 | — — — — Preserved smoked coalfish; Brisling or sprats (Sprattus sprattus); of mackerel (Scomber australasicus); Lamprey | 4,9 | Year 10 | |

ex16042090 | — — — — Other | 14,0 | Year 10 | |

160430 | — Caviar and caviar substitutes | | | |

16043010 | — — Caviar (sturgeon roe) | 7,0 | Year 4 | |

16043090 | — — Caviar substitutes | 7,0 | Year 4 | |

1605 | Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, prepared or preserved | | | |

16051000 | — Crab | 2,8 | Year 4 | |

160520 | — Shrimps and prawns | | | |

16052010 | — — In airtight containers | 7,0 | Year 4 | |

— — Other | | | |

16052091 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2 kg | 7,0 | Year 4 | |

16052099 | — — — Other | 7,0 | Year 4 | |

160530 | — Lobster | | | |

16053010 | — — Lobster meat, cooked, for the manufacture of lobster butter or of lobster pastes, pâtes, soups or sauces | 0,0 | Year 0 | |

16053090 | — — Other | 7,0 | Year 4 | |

16054000 | — Other crustaceans | 7,0 | Year 4 | |

160590 | — Other | | | |

— — Molluscs | | | |

— — — Mussels (Mytilus spp., Perna spp.) | | | |

16059011 | — — — — In airtight containers | 7,0 | Year 4 | |

16059019 | — — — — Other | 7,0 | Year 4 | |

16059030 | — — — Other | 7,0 | Year 4 | |

16059090 | — — Other aquatic invertebrates | 18,2 | Year 4 | |

17 | SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY | | | |

1701 | Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form | | | |

— Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter | | | |

170111 | — — Cane sugar | | | |

17011110 | — — — For refining | — | | |

17011190 | — — — Other | — | | |

170112 | — — Beet sugar | | | |

17011210 | — — — For refining | — | | |

17011290 | — — — Other | — | | |

— Other | | | |

17019100 | — — Containing added flavouring or colouring matter | — | | |

170199 | — — Other | | | |

17019910 | — — — White sugar | — | | |

17019990 | — — — Other | — | | |

1702 | Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel | | | |

— Lactose and lactose syrup | | | |

17021100 | — — Containing by weight 99 % or more lactose, expressed as anhydrous lactose, calculated on the dry matter | — | | |

17021900 | — — Other | — | | |

170220 | — Maple sugar and maple syrup | | | |

17022010 | — — Maple sugar in solid form, containing added flavouring or colouring matter | — | | |

17022090 | — — Other | 8,0 | Year 4 | |

170230 | — Glucose and glucose syrup, not containing fructose or containing in the dry state less than 20 % by weight of fructose | | | |

17023010 | — — Isoglucose | — | | |

— — Other | | | |

— — — Containing in the dry state, 99 % or more by weight of glucose | | | |

17023051 | — — — — In the form of white crystalline powder, whether or not agglomerated | — | | |

17023059 | — — — — Other | — | | |

— — — Other | | | |

17023091 | — — — — In the form of white crystalline powder, whether or not agglomerated | — | | |

17023099 | — — — — Other | — | | |

170240 | — Glucose and glucose syrup, containing in the dry state at least 20 % but less than 50 % by weight of fructose, excluding invert sugar: | | | |

17024010 | — — Isoglucose | — | | |

17024090 | — — Other | — | | |

17025000 | — Chemically pure fructose | — | | |

170260 | — Other fructose and fructose syrup, containing in the dry state more than 50 % by weight of fructose, excluding invert sugar: | | | |

17026010 | — — Isoglucose | — | | |

17026080 | — — Inulin syrup | — | | |

17026095 | — — Other | — | | |

170290 | — Other, including invert sugar and other sugar and sugar syrup blends containing in the dry state 50 % by weight of fructose: | | | |

17029010 | — — Chemically pure maltose | — | | |

17029030 | — — Isoglucose | — | | |

17029050 | — — Maltodextrine and maltodextrine syrup | — | | |

17029060 | — — Artificial honey, whether or not mixed with natural honey | — | | |

— — Caramel | | | |

17029071 | — — — Containing 50 % or more by weight of sucrose in the dry matter | — | | |

— — — Other | | | |

17029075 | — — — — In the form of powder, whether or not agglomerated | — | | |

17029079 | — — — — Other | — | | |

17029080 | — — Inulin syrup | — | | |

17029099 | — — Other | — | | |

1703 | Molasses resulting from the extraction or refining of sugar | | | |

17031000 | — Cane molasses | — | | |

17039000 | — Other | — | | |

1704 | Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa | | | |

170410 | — Chewing gum, whether or not sugar-coated | | | |

— — Containing less than 60 % by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) | | | |

17041011 | — — — Gum in strips | 2.7 + 27.1 EUR/100 kg/net MAX 17.9 | Year 0 | TQ(3a); SP |

17041019 | — — — Other | 2.7 + 27.1 EUR/100 kg/net MAX 17.9 | Year 0 | TQ(3a); SP |

— — Containing 60 % or more by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) | | | |

17041091 | — — — Gum in strips | 2.8 + 30.9 EUR/100 kg/net MAX 18.2 | Year 0 | TQ(3a); SP |

17041099 | — — — Other | 2.8 + 30.9 EUR/100 kg/net MAX 18.2 | Year 0 | TQ(3a); SP |

170490 | — Other | | | |

17049010 | — — Liquorice extract containing more than 10 % by weight of sucrose but not containing other added substances | 9,3 | | TQ(3a); R |

17049030 | — — White chocolate | 5.6 + 45.1 EUR/100 kg/net MAX 18.9 + 16.5 EUR/100 kg/net | Year 0 | TQ(3a); SP |

— — Other | | | |

17049051 | — — — Pastes, including marzipan, in immediate packings of a net content of 1 kg or more | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

17049055 | — — — Throat pastilles and cough drops | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

17049061 | — — — Sugar coated (panned) goods | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

— — — Other | | | |

17049065 | — — — — Gum confectionery and jelly confectionery, including fruit pastes in the form of sugar confectionery | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

17049071 | — — — — Boiled sweets, whether or not filled | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

17049075 | — — — — Toffees, caramels and similar sweets | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

— — — — Other | | | |

17049081 | — — — — — Compressed tablets | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

17049099 | — — — — — Other | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

18 | COCOA AND COCOA PREPARATIONS | | | |

18010000 | Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted | 0,0 | Year 0 | |

18020000 | Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste | 0,0 | Year 0 | |

1803 | Cocoa paste, whether or not defatted | | | |

18031000 | — Not defatted | 6,1 | Year 4 | |

18032000 | — Wholly or partly defatted | 6,1 | Year 4 | |

18040000 | Cocoa butter, fat and oil | 4,2 | Year 4 | |

18050000 | Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter | 2,8 | Year 4 | |

1806 | Chocolate and other food preparations containing cocoa | | | |

180610 | — Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matter | | | |

18061015 | — — Containing no sucrose or containing less than 5 % by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose | 2,8 | Year 7 | |

18061020 | — — Containing 5 % or more but less than 65 % by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose | 2.8 + 25.2 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

18061030 | — — Containing 65 % or more but less than 80 % by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose | 4.5 + 31.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

18061090 | — — Containing 80 % or more by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose | 4.5 + 41.9 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

180620 | — Other preparations in blocks, slabs or bars weighing more than 2 kg or in liquid, paste, powder, granular or other bulk form in containers or immediate packings, of a content exceeding 2 kg | | | |

18062010 | — — Containing 31 % or more by weight of cocoa butter or containing a combined weight of 31 % or more of cocoa butter and milk fat | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18062030 | — — Containing a combined weight of 25 % or more, but less than 31 % of cocoa butter and milk fat | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

— — Other | | | |

18062050 | — — — Containing 18 % or more by weight of cocoa butter | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18062070 | — — — Chocolate milk crumb | 10.7 + EA | Year 0 | TQ(3b), SP |

18062080 | — — — Chocolate flavour coating | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18062095 | — — — Other | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

— Other, in blocks, slabs or bars | | | |

18063100 | — — Filled | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

180632 | — — Not filled | | | |

18063210 | — — — With added cereal, fruit or nuts | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18063290 | — — — Other | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

180690 | — Other | | | |

— — Chocolate and chocolate products | | | |

— — — Chocolates, whether or not filled | | | |

18069011 | — — — — Containing alcohol | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18069019 | — — — — Other | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

— — — Other | | | |

18069031 | — — — — Filled | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18069039 | — — — — Not filled | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18069050 | — — Sugar confectionery and substitutes therefor made from sugar substitution products, containing cocoa | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18069060 | — — Spreads containing cocoa | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18069070 | — — Preparations containing cocoa for making beverages | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18069090 | — — Other | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

19 | PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, STARCH OR MILK; PASTRYCOOKS' PRODUCTS | | | |

1901 | Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included: | | | |

19011000 | — Preparations for infant use, put up for retail sale | 4.1 + EA | Year 0 | SP |

19012000 | — Mixes and doughs for the preparation of bakers' wares of heading 1905 | 0.0 + EA | Year 0 | SP |

190190 | — Other | | | |

— — Malt extract | | | |

19019011 | — — — With a dry extract content of 90 % or more by weight | 1.6 + 18.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19019019 | — — — Other | 1.6 + 14.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— — Other | | | |

19019091 | — — — Containing no milk fats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing less than 1,5 % milk fat, 5 % sucrose (including invert sugar) or isoglucose, 5 % glucose or starch, excluding food preparations in powder form of goods of headings 0401 to 0404 | 0,0 | Year 0 | |

19019099 | — — — Other | 4.1 + EA | Year 0 | SP |

1902 | Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared | | | |

— Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared | | | |

19021100 | — — Containing eggs | 4.2 + 24.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

190219 | — — Other | | | |

19021910 | — — — Containing no common wheat flour or meal | 4.2 + 24.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19021990 | — — — Other | 4.2 + 21.1 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

190220 | — Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared | | | |

19022010 | — — Containing more than 20 % by weight of fish, crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates | 2,9 | Year 4 | |

19022030 | — — Containing more than 20 % by weight of sausages and the like, of meat and meat offal of any kind, including fats of any kind or origin | — | | |

— — Other | | | |

19022091 | — — — Cooked | 4.8 + 6.1 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19022099 | — — — Other | 4.8 + 17.1 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

190230 | — Other pasta | | | |

19023010 | — — Dried | 2.9 + 24.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19023090 | — — Other | 2.9 + 9.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

190240 | — Couscous | | | |

19024010 | — — Unprepared | 4.2 + 24.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | |

19024090 | — — Other | 2.9 + 9.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | |

19030000 | Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or similar forms | 2.9 + 15.1 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

1904 | Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn flakes); cereals (other than maize (corn)) in grain form or in the form of flakes or other worked grains (except flour, groats and meal), pre-cooked or otherwise prepared, not elsewhere specified or included: | | | |

190410 | — Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products | | | |

19041010 | — — Obtained from maize | 0.0 + 20.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19041030 | — — Obtained from rice | 1.6 + 46.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19041090 | — — Other | 1.6 + 33.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

190420 | — Prepared foods obtained from unroasted cereal flakes or from mixtures of unroasted cereal flakes and roasted cereal flakes or swelled cereals | | | |

19042010 | — — Preparation of the Müsli type based on unroasted cereal flakes | 5.5 + EA | Year 0 | SP |

— — Other | | | |

19042091 | — — — Obtained from maize | 0.0 + 20.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19042095 | — — — Obtained from rice | 5.1 + 46 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19042099 | — — — Other | 5.1 + 33.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19043000 | — Bulgur wheat | 4.8 + 25.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

190490 | — Other: | | | |

19049010 | — — Rice | 4.8 + 46.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19049080 | — — Other | 4.8 + 25.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

1905 | Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products | | | |

19051000 | — Crispbread | 2.3 + 13.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

190520 | — Gingerbread and the like | | | |

19052010 | — — Containing by weight of sucrose less than 30 % (including invert sugar expressed as sucrose) | 5.9 + 18.3 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19052030 | — — Containing by weight of sucrose 30 % or more but less than 50 % (including invert sugar expessed as sucrose) | 6.3 + 24.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19052090 | — — Containing by weight of sucrose 50 % or more (including invert sugar expressed as sucrose) | 6.6 + 31.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— Sweet biscuits; waffles and wafers: | | | |

190531 | — — Sweet biscuits: | | | |

— — — Completely or partially coated or covered with chocolate or other preparations containing cocoa: | | | |

19053111 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 85 g | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

19053119 | — — — — Other | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

— — — Other: | | | |

19053130 | — — — — Containing 8 % or more by weight of milk fats | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

— — — — Other: | | | |

19053191 | — — — — — Sandwich biscuits | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

19053199 | — — — — — Other | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

190532 | — — Waffles and wafers: | | | |

— — — Completely or partially coated or covered with chocolate or other preparations containing cocoa: | | | |

19053211 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 85 g | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

19053219 | — — — — Other | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

— — — Other: | | | |

19053291 | — — — — Salted, whether or not filled | 5.5 + EA MAX 20.7 + ADF/M | Year 0 | TQ(3c); SP |

19053299 | — — — — Other | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

190540 | — Rusks, toasted bread and similar toasted products | | | |

19054010 | — — Rusks | 6.2 + EA | Year 0 | SP |

19054090 | — — Other | 6.2 + EA | Year 0 | SP |

190590 | — Other | | | |

19059010 | — — Matzos | 0.0 + 15.9 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19059020 | — — Communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products | 0.0 + 60.5 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— — Other | | | |

19059030 | — — — Bread, not containing added honey, eggs, cheese or fruit, and containing by weight in the dry matter state not more than 5 % of sugars and not more than 5 % of fat | 6.2 + EA | Year 0 | SP |

19059040 | — — — Waffles and wafers with a water content exceeding 10 % by weight | 5.5 + EA MAX 20.7 + ADF/M | Year 0 | TQ(3c); SP |

19059045 | — — — Biscuits | 5.5 + EA MAX 20.7 + ADF/M | Year 0 | TQ(3c); SP |

19059055 | — — — Extruded or expanded products, savoury or salted | 5.5 + EA MAX 20.7 + ADF/M | Year 0 | SP |

— — — Other | | | |

19059060 | — — — — With added sweetening matter | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | SP |

19059090 | — — — — Other | 5.5 + EA MAX 20.7 + ADF/M | Year 0 | SP |

20 | PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, NUTS OR OTHER PARTS OF PLANTS | | | |

2001 | Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid | | | |

20011000 | — Cucumbers and gherkins | 14,1 | Year 10 | |

200190 | — Other | | | |

20019010 | — — Mango chutney | 0,0 | Year 0 | |

20019020 | — — Fruit of the genus Capsicum other than sweet peppers or pimentos | 1,5 | Year 0 | |

20019030 | — — Sweet corn (Zea mays var. saccharata) | — | | |

20019040 | — — Yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants containing 5 % or more by weight of starch | 4.8 + 3.8 EUR/100 kg/net eda | Year 0 | SP |

20019050 | — — Mushrooms | 12,5 | Year 10 | |

20019060 | — — Palm hearts | 3,5 | Year 4 | |

20019065 | — — Olives | 12,5 | Year 10 | |

20019070 | — — Sweet peppers | 11,2 | Year 10 | |

20019075 | — — Salad beetroot (Beta vulgaris var. conditiva) | 11,2 | Year 10 | |

20019085 | — — Red cabbages | 11,2 | Year 10 | |

20019091 | — — Tropical fruit and tropical nuts | 6,5 | Year 4 | |

20019093 | — — Onions | 12,5 | Year 10 | |

20019096 | — — Other | 11,2 | Year 10 | |

2002 | Tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid | | | |

200210 | — Tomatoes, whole or in pieces | | | |

20021010 | — — Peeled | 14,4 | Year 7 | |

20021090 | — — Other | 14,4 | Year 7 | |

200290 | — Other | | | |

— — With a dry matter content of less than 12 % by weight | | | |

20029011 | — — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | 14,4 | Year 7 | |

20029019 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | 14,4 | Year 7 | |

— — With a dry matter content of not less than 12 % but not more than 30 % by weight | | | |

20029031 | — — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | 14,4 | Year 4 | |

20029039 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | 14,4 | Year 7 | |

— — With a dry matter content of more than 30 % by weight | | | |

20029091 | — — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | 14,4 | Year 4 | |

20029099 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | 14,4 | Year 7 | |

2003 | Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid: | | | |

200310 | — Mushrooms of the genus Agaricus: | | | |

20031020 | — — Provisionally preserved, completely cooked | — | | TQ(2d) |

20031030 | — — Other | — | | TQ(2d) |

20032000 | — Truffles | 10,9 | Year 7 | |

20039000 | — Other | 14,9 | Year 10 | |

2004 | Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading No 2006 | | | |

200410 | — Potatoes | | | |

20041010 | — — Cooked, not otherwise prepared | 10,9 | Year 7 | |

— — Other | | | |

20041091 | — — — In the form of flour, meal or flakes | 4.1 + EA | Year 0 | SP |

20041099 | — — — Other | 14,1 | Year 10 | |

200490 | — Other vegetables and mixtures of vegetables | | | |

20049010 | — — Sweet corn (Zea mays var. saccharata) | — | | |

20049030 | — — Sauerkraut, capers and olives | 11,2 | Year 10 | |

20049050 | — — Peas (Pisum sativum) and immature beans of the species Phaseolus spp., in pod | 15,7 | Year 10 | |

— — Other, including mixtures | | | |

20049091 | — — — Onions, cooked, not otherwise prepared | 10,9 | Year 7 | |

20049098 | — — — Other | 14,1 | Year 10 | |

2005 | Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of heading No 2006 | | | |

20051000 | — Homogenized vegetables | 14,1 | Year 10 | |

200520 | — Potatoes | | | |

20052010 | — — In the form of flour, meal or flakes | 5.3 + EA | Year 0 | SP |

— — Other | | | |

20052020 | — — — Thin slices, fried or baked, whether or not salted or flavoured, in airtight packings, suitable for immediate consumption | 10,6 | Year 7 | |

20052080 | — — — Other | 10,6 | Year 7 | |

20054000 | — Peas (Pisum sativum) | 15,7 | Year 10 | |

— Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) | | | |

20055100 | — — Beans, shelled | 14,1 | Year 10 | |

20055900 | — — Other | 15,7 | Year 10 | |

20056000 | — Asparagus | 14,1 | Year 7 | |

200570 | — Olives | | | |

20057010 | — — In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg | 8,9 | Year 7 | |

20057090 | — — Other | 8,9 | Year 7 | |

20058000 | — Sweet corn (Zea mays var. saccharata) | — | | |

200590 | — Other vegetables and mixtures of vegetables | | | |

20059010 | — — Fruit of the genus Capsicum other than sweet peppers or pimentos | 2,9 | Year 0 | |

20059030 | — — Capers | 11,2 | Year 10 | |

20059050 | — — Globe artichokes | 12,3 | Year 7 | |

20059060 | — — Carrots | 12,3 | Year 10 | |

20059070 | — — Mixtures of vegetables | 12,3 | Year 10 | |

20059075 | — — Sauerkraut | 11,2 | Year 10 | |

20059080 | — — Other | 12,3 | Year 10 | |

200600 | Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallized) | | | |

20060010 | — Ginger | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

— — With a sugar content exceeding 13 % by weight | | | |

20060031 | — — — Cherries | — | | |

20060035 | — — — Tropical fruit and tropical nuts | — | | |

20060038 | — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

20060091 | — — — Tropical fruit and tropical nuts | 4,3 | Year 7 | |

20060099 | — — — Other | 7,0 | Year 10 | |

2007 | Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter: | | | |

200710 | — Homogenized preparations | | | |

20071010 | — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | — | | |

— — Other | | | |

20071091 | — — — Of tropical fruit | 5,2 | Year 7 | |

20071099 | — — — Other | 8,4 | Year 10 | |

— Other | | | |

200791 | — — Citrus fruit: | | | |

20079110 | — — — With a sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20079130 | — — — With a sugar content exceeding 13 % but not exceeding 30 % by weight | — | | |

20079190 | — — — Other | 18,1 | Year 10 | |

200799 | — — Other: | | | |

— — — With a sugar content exceeding 30 % by weight | | | |

20079910 | — — — — Plum purée and paste and prune purée and paste, in immediate packings of a net content exceeding 100 kg, for industrial processing | 22,4 | Year 10 | |

20079920 | — — — — Chestnut purée and paste | — | | |

— — — — Other | | | |

20079931 | — — — — — Of cherries | — | | |

20079933 | — — — — — Of strawberries | — | | |

20079935 | — — — — — Of raspberries | — | | |

20079939 | — — — — — Other | — | | |

— — — With a sugar content exceeding 13 % but not exceeding 30 % by weight | | | |

20079951 | — — — — Chestnut purée and paste | — | | |

20079955 | — — — — Apple purée, including compotes | — | | |

20079958 | — — — — Other | — | | |

— — — Other | | | |

20079991 | — — — — Apple purée, including compotes | 24,0 | Year 7 | |

20079993 | — — — — Of tropical fruit and tropical nuts | 15,0 | Year 7 | |

20079998 | — — — — Other | 24,0 | Year 7 | |

2008 | Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included | | | |

— Nuts, ground-nuts and other seeds, whether or not mixed together | | | |

200811 | — — Ground-nuts | | | |

20081110 | — — — Peanut butter | 8,9 | | R |

— — — Other, in immediate packings of a net content | | | |

— — — — Exceeding 1 kg | | | |

20081192 | — — — — — Roasted | 7,7 | Year 7 | |

20081194 | — — — — — Other | 7,7 | Year 7 | |

— — — — Not exceeding 1 kg | | | |

20081196 | — — — — — Roasted | 8,4 | Year 7 | |

20081198 | — — — — — Other | 8,9 | Year 7 | |

200819 | — — Other, including mixtures | | | |

— — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20081911 | — — — — Tropical nuts; mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit | 2,4 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

20081913 | — — — — — Roasted almonds and pistachios | 3,1 | Year 4 | |

20081919 | — — — — — Other | 3,9 | Year 7 | |

— — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

— — — — Tropical nuts; mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit | | | |

20081951 | — — — — — Roasted tropical nuts | 2,8 | Year 4 | |

20081959 | — — — — — Other | 2,8 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

— — — — — Roasted nuts | | | |

20081993 | — — — — — — Almonds and pistachios | 3,5 | Year 7 | |

20081995 | — — — — — — Other | 4,2 | Year 7 | |

20081999 | — — — — — Other | 4,4 | Year 7 | |

200820 | — Pineapples | | | |

— — Containing added spirit | | | |

— — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20082011 | — — — — With a sugar content exceeding 17 % by weight | — | | |

20082019 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20082031 | — — — — With a sugar content exceeding 19 % by weight | — | | |

20082039 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Not containing added spirit | | | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20082051 | — — — — With a sugar content exceeding 17 % by weight | 15,7 | Year 10 | |

20082059 | — — — — Other | 14,1 | Year 10 | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20082071 | — — — — With a sugar content exceeding 19 % by weight | 17,3 | Year 10 | |

20082079 | — — — — Other | 15,7 | Year 10 | |

— — — Not containing added sugar, in immediate packings of a net content | | | |

20082091 | — — — — Of 4,5 kg or more | 14,9 | Year 10 | |

20082099 | — — — — Of less than 4,5 kg | 14,9 | Year 10 | |

200830 | — Citrus fruit | | | |

— — Containing added spirit | | | |

— — — With a sugar content exceeding 9 % by weight | | | |

20083011 | — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 21,7 | Year 10 | |

20083019 | — — — — Other | — | | |

— — — Other | | | |

20083031 | — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 20,4 | Year 10 | |

20083039 | — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — Not containing added spirit | | | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20083051 | — — — — Grapefruit segments | 11,7 | Year 10 | |

20083055 | — — — — Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and other similar citrus hybrids | 14,9 | Year 10 | |

20083059 | — — — — Other | 14,1 | Year 10 | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20083071 | — — — — Grapefruit segments | 10,6 | Year 10 | |

20083075 | — — — — Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and other similar citrus hybrids | 14,1 | Year 10 | |

20083079 | — — — — Other | 17,3 | Year 10 | |

20083090 | — — — Not containing added sugar | 14,9 | Year 10 | |

200840 | — Pears | | | |

— — Containing added spirit | | | |

— — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

— — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | | | |

20084011 | — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 21,7 | Year 10 | |

20084019 | — — — — — Other | — | | |

— — — — Other | | | |

20084021 | — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 20,4 | Year 10 | |

20084029 | — — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20084031 | — — — — With a sugar content exceeding 15 % by weight | — | | |

20084039 | — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — Not containing added spirit | | | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20084051 | — — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | 17,6 | Year 4 | |

20084059 | — — — — Other | 16,0 | Year 7 | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20084071 | — — — — With a sugar content exceeding 15 % by weight | 19,2 | Year 7 | |

20084079 | — — — — Other | 17,6 | Year 7 | |

— — — Not containing added sugar, in immediate packings of a net content | | | |

20084091 | — — — — Of 4,5 kg or more | 16,8 | Year 4 | |

20084099 | — — — — Of less than 4,5 kg | 16,8 | Year 7 | |

200850 | — Apricots | | | |

— — Containing added spirit | | | |

— — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

— — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | | | |

20085011 | — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 25,6 | Year 10 | |

20085019 | — — — — — Other | — | | |

— — — — Other | | | |

20085031 | — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 24,0 | Year 10 | |

20085039 | — — — — — Other | 25,6 | Year 10 | |

— — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20085051 | — — — — With a sugar content exceeding 15 % by weight | — | | |

20085059 | — — — — Other | 25,6 | Year 10 | |

— — Not containing added spirit | | | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20085061 | — — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | 19,2 | Year 4 | |

20085069 | — — — — Other | 17,6 | Year 7 | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20085071 | — — — — With a sugar content exceeding 15 % by weight | 20,8 | Year 7 | |

20085079 | — — — — Other | 19,2 | Year 7 | |

— — — Not containing added sugar, in immediate packings of a net content | | | |

20085092 | — — — — Of 5 kg or more | 13,6 | Year 4 | |

20085094 | — — — — Of 4,5 kg or more but less than 5 kg | 17,0 | Year 7 | |

20085099 | — — — — Of less than 4,5 kg | 18,4 | Year 7 | |

200860 | — Cherries | | | |

— — Containing added spirit | | | |

— — — With a sugar content exceeding 9 % by weight | | | |

20086011 | — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 21,7 | Year 7 | |

20086019 | — — — — Other | — | | TQ(2e) |

— — — Other | | | |

20086031 | — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 20,4 | Year 7 | |

20086039 | — — — — Other | 21,7 | Year 4 | |

— — Not containing added spirit | | | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20086051 | — — — — Sour cherries (Prunus cerasus) | 17,6 | Year 7 | |

20086059 | — — — — Other | 14,1 | Year 4 | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20086061 | — — — — Sour cherries (Prunus cerasus) | 20,8 | Year 7 | |

20086069 | — — — — Other | 17,3 | Year 4 | |

— — — Not containing added sugar, in immediate packings of a net content | | | |

— — — — Of 4,5 kg or more | | | |

20086071 | — — — — — Sour cherries (Prunus cerasus) | 18,4 | Year 7 | |

20086079 | — — — — — Other | 14,9 | Year 7 | |

— — — — Of less than 4,5 kg | | | |

20086091 | — — — — — Sour cherries (Prunus cerasus) | 18,4 | Year 7 | |

20086099 | — — — — — Other | 14,9 | Year 7 | |

200870 | — Peaches, including nectarines: | | | |

— — Containing added spirit | | | |

— — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

— — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | | | |

20087011 | — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 21,7 | Year 10 | |

20087019 | — — — — — Other | — | | |

— — — — Other | | | |

20087031 | — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 20,4 | Year 10 | |

20087039 | — — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20087051 | — — — — With a sugar content exceeding 15 % by weight | — | | |

20087059 | — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — Not containing added spirit | | | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20087061 | — — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | 19,2 | Year 7 | |

20087069 | — — — — Other | 17,6 | Year 7 | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20087071 | — — — — With a sugar content exceeding 15 % by weight | 19,2 | Year 7 | |

20087079 | — — — — Other | 17,6 | Year 7 | |

— — — Not containing added sugar, in immediate packings of a net content | | | |

20087092 | — — — — Of 5 kg or more | 15,2 | Year 7 | |

20087094 | — — — — Of 4,5 kg or more but less than 5 kg | 18,4 | Year 7 | |

20087099 | — — — — Of less than 4,5 kg | 18,4 | Year 7 | |

200880 | — Strawberries | | | |

— — Containing added spirit | | | |

— — — With a sugar content exceeding 9 % by weight | | | |

20088011 | — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 21,7 | Year 10 | |

20088019 | — — — — Other | — | | |

— — — Other | | | |

20088031 | — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 20,4 | Year 10 | |

20088039 | — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — Not containing added spirit | | | |

20088050 | — — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | 14,1 | Year 7 | |

20088070 | — — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | 17,3 | Year 7 | |

— — — Not containing added sugar, in immediate packings of a net content | | | |

20088091 | — — — — Of 4,5 kg or more | 14,9 | Year 4 | |

20088099 | — — — — Of less than 4,5 kg | 14,9 | Year 7 | |

— Other, including mixtures other than those of subheading 200819 | | | |

20089100 | — — Palm hearts | 3,5 | Year 7 | |

200892 | — — Mixtures | | | |

— — — Containing added spirit | | | |

— — — — With a sugar content exceeding 9 % by weight | | | |

— — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | | | |

20089212 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 5,6 | Year 10 | |

20089214 | — — — — — — Other | 8,9 | Year 10 | |

— — — — — Other | | | |

20089216 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | — | | |

20089218 | — — — — — — Other | — | | |

— — — — Other | | | |

— — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | | | |

20089232 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 5,2 | Year 7 | |

20089234 | — — — — — — Other | 8,4 | Year 10 | |

— — — — — Other | | | |

20089236 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 5,6 | Year 10 | |

20089238 | — — — — — — Other | 8,9 | Year 10 | |

— — — Not containing added spirit | | | |

— — — — Containing added sugar | | | |

— — — — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20089251 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 7,5 | Year 7 | |

20089259 | — — — — — — Other | 12,3 | Year 4 | |

— — — — — Other | | | |

— — — — — — Mixtures of fruit in which no single fruit exceeds 50 % of the total weight of the fruits | | | |

20089272 | — — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 5,0 | Year 4 | |

20089274 | — — — — — — — Other | 9,5 | Year 4 | |

— — — — — — Other | | | |

20089276 | — — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 8,4 | Year 7 | |

20089278 | — — — — — — — Other | 13,4 | Year 4 | |

— — — — Not containing added sugar, in immediate packings of a net content | | | |

— — — — — Of 5 kg or more | | | |

20089292 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 4,0 | Year 7 | |

20089293 | — — — — — — Other | 6,4 | Year 7 | |

— — — — — Of 4,5 kg or more but less than 5 kg | | | |

20089294 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 4,0 | Year 7 | |

20089296 | — — — — — — Other | 6,4 | Year 7 | |

— — — — — Of less than 4,5 kg | | | |

20089297 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 8,0 | Year 7 | |

20089298 | — — — — — — Other | 14,9 | Year 7 | |

200899 | — — Other | | | |

— — — Containing added spirit | | | |

— — — — Ginger | | | |

20089911 | — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 3,5 | Year 4 | |

20089919 | — — — — — Other | 5,6 | Year 10 | |

— — — — Grapes | | | |

20089921 | — — — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | — | | |

20089923 | — — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — — — Other | | | |

— — — — — With a sugar content exceeding 9 % by weight | | | |

— — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | | | |

20089925 | — — — — — — — Passionfruit and guavas | 12,5 | Year 10 | |

20089926 | — — — — — — — Mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya | 12,5 | Year 10 | |

20089928 | — — — — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — — — — — Other | | | |

20089932 | — — — — — — — Passionfruit and guavas | — | | |

20089933 | — — — — — — — Mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya | — | | |

20089934 | — — — — — — — Other | — | | |

— — — — — Other | | | |

— — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | | | |

20089936 | — — — — — — — Tropical fruit | 11,5 | Year 7 | |

20089937 | — — — — — — — Other | 24,0 | Year 10 | |

— — — — — — Other | | | |

20089938 | — — — — — — — Tropical fruit | 5,6 | Year 10 | |

20089940 | — — — — — — — Other | 8,9 | Year 10 | |

— — — Not containing added spirit | | | |

— — — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20089941 | — — — — — Ginger | 0,0 | Year 0 | |

20089943 | — — — — — Grapes | 15,7 | Year 4 | |

20089945 | — — — — — Plums and prunes | 14,1 | Year 7 | |

20089946 | — — — — — Passionfruit, guavas and tamarinds | 7,5 | Year 7 | |

20089947 | — — — — — Mangoes, mangosteens, papaws (papayas), cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya | 3,8 | Year 7 | |

20089949 | — — — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

— — — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20089951 | — — — — — Ginger | 0,0 | Year 0 | |

20089953 | — — — — — Grapes | 17,3 | Year 7 | |

20089955 | — — — — — Plums and prunes | 17,3 | Year 7 | |

20089961 | — — — — — Passionfruit and guavas | 9,5 | Year 7 | |

20089962 | — — — — — Mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya | 9,5 | Year 7 | |

20089968 | — — — — — Other | 17,3 | Year 7 | |

— — — — Not containing added sugar | | | |

— — — — — Plums and prunes, in immediate packings of a net content | | | |

20089972 | — — — — — — Of 5 kg or more | 11,7 | Year 4 | |

20089978 | — — — — — — Of less than 5 kg | 14,9 | Year 7 | |

20089985 | — — — — — Maize (corn), other than sweet corn (Zea mays var. saccharata) | 1.6 + 9.4 EUR/100 kg/net eda | Year 0 | SP |

20089991 | — — — — — Yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants, containing 5 % or more by weight of starch | 4.8 + 3.8 EUR/100 kg/net eda | Year 0 | SP |

20089999 | — — — — — Other | 14,9 | Year 4 | |

2009 | Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter: | | | |

— Orange juice: | | | |

200911 | — — Frozen: | | | |

— — — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

20091111 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | — | | |

20091119 | — — — — Other | 28,5 | Year 10 | |

— — — Of a Brix value not exceeding 67: | | | |

20091191 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20091199 | — — — — Other | 11,7 | Year 10 | |

20091200 | — — Not frozen, of a Brix value not exceeding 20 | 8,5 | Year 7 | |

200919 | — — Other: | | | |

— — — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

20091911 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | — | | |

20091919 | — — — — Other | 28,5 | Year 10 | |

— — — Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67: | | | |

20091991 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20091998 | — — — — Other | 8,5 | Year 7 | |

— Grapefruit juice: | | | |

20092100 | — — Of a Brix value not exceeding 20 | 8,5 | Year 7 | |

200929 | — — Other: | | | |

— — — — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

20092911 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | — | | |

20092919 | — — — — Other | 28,5 | Year 10 | |

— — — Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67: | | | |

20092991 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20092999 | — — — — Other | 8,5 | Year 7 | |

— Juice of any other single citrus fruit: | | | |

200931 | — — Of a Brix value not exceeding 20: | | | |

— — — Of a value exceeding EUR 30 per 100 kg net weight: | | | |

20093111 | — — — — Containing added sugar | 10,9 | Year 7 | |

20093119 | — — — — Not containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

— — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight: | | | |

— — — — Lemon juice: | | | |

20093151 | — — — — — Containing added sugar | 10,9 | Year 7 | |

20093159 | — — — — — Not containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

— — — — Other citrus fruit juices: | | | |

20093191 | — — — — — Containing added sugar | 10,9 | Year 7 | |

20093199 | — — — — — Not containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

200939 | — — Other: | | | |

— — — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

20093911 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | — | | |

20093919 | — — — — Other | 28,5 | Year 10 | |

— — — Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67: | | | |

— — — — Of a value exceeding EUR 30 per 100 kg net weight: | | | |

20093931 | — — — — — Containing added sugar | 10,9 | Year 7 | |

20093939 | — — — — — Not containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

— — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight: | | | |

— — — — — Lemon juice: | | | |

20093951 | — — — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20093955 | — — — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | 10,9 | Year 7 | |

20093959 | — — — — — — Not containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

— — — — — Other citrus fruit juices: | | | |

20093991 | — — — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20093995 | — — — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | 10,9 | Year 7 | |

20093999 | — — — — — — Not containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

— Pineapple juice: | | | |

200941 | — — Of a Brix value not exceeding 20: | | | |

20094110 | — — — Of a value exceeding EUR 30 per 100 kg net weight, containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

— — — Other: | | | |

20094191 | — — — — Containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

20094199 | — — — — Not containing added sugar | 12,5 | Year 10 | |

200949 | — — Other: | | | |

— — — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

20094911 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | — | | |

20094919 | — — — — Other | 28,5 | Year 10 | |

— — — Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67: | | | |

20094930 | — — — — Of a value exceeding EUR 30 per 100 kg net weight, containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

— — — — Other: | | | |

20094991 | — — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20094993 | — — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | 11,7 | Year 10 | |

20094999 | — — — — — Not containing added sugar | 12,5 | Year 10 | |

200950 | — Tomato juice: | | | |

20095010 | — — Containing added sugar | 16,0 | Year 10 | |

20095090 | — — Other | 16,8 | Year 10 | |

— Grape juice (including grape must): | | | |

200961 | — — Of a Brix value not exceeding 30: | | | |

20096110 | — — — Of a value exceeding EUR 18 per 100 kg net weight | 22,4 | Year 4 | EP |

20096190 | — — — Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight | — | | |

200969 | — — Other: | | | |

— — — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

20096911 | — — — — Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight | — | | |

20096919 | — — — — Other | 40,0 | Year 4 | EP |

— — — Of a Brix value exceeding 30 but not exceeding 67: | | | |

— — — — Of a value exceeding EUR 18 per 100 kg net weight: | | | |

20096951 | — — — — — Concentrated | 22,4 | Year 4 | EP |

20096959 | — — — — — Other | 22,4 | Year 4 | EP |

— — — — Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight: | | | |

— — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight: | | | |

20096971 | — — — — — — Concentrated | — | | |

20096979 | — — — — — — Other | — | | |

20096990 | — — — — — Other. | — | | |

— Apple juice: | | | |

200971 | — — Of a Brix value not exceeding 20: | | | |

20097110 | — — — Of a value exceeding EUR 18 per 100 kg net weight, containing added sugar | 14,5 | Year 7 | |

— — — Other: | | | |

20097191 | — — — — Containing added sugar | 14,5 | Year 10 | |

20097199 | — — — — Not containing added sugar | 14,5 | Year 4 | |

200979 | — — Other: | | | |

— — — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

20097911 | — — — — Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight | — | | |

20097919 | — — — — Other | 25,5 | Year 7 | |

— — — Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67: | | | |

20097930 | — — — — Of a value exceeding EUR 18 per 100 kg net weight, containing added sugar | 14,5 | Year 7 | |

— — — — Other: | | | |

20097991 | — — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20097993 | — — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | 14,5 | Year 10 | |

20097999 | — — — — — Not containing added sugar | 14,5 | Year 4 | |

200980 | — Juice of any other single fruit or vegetable: | | | |

— — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

— — — — Pear juice: | | | |

20098011 | — — — — Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight | — | | |

20098019 | — — — — Other | 28,5 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

— — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | | | |

20098032 | — — — — — Juices of passionfruit and guavas | — | | |

20098033 | — — — — — Juices of mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya | — | | |

20098035 | — — — — — Other | — | | |

— — — — Other | | | |

20098036 | — — — — — Juices of tropical fruit | 7,3 | Year 10 | |

20098038 | — — — — — Other | 11,7 | Year 7 | |

— — Of a Brix value not exceeding 67 | | | |

— — — Pear juice: | | | |

20098050 | — — — — Of a value exceeding EUR 18 per 100 kg net weight, containing added sugar | 15,7 | Year 7 | |

— — — — Other | | | |

20098061 | — — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20098063 | — — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | 15,7 | Year 10 | |

20098069 | — — — — — Not containing added sugar | 16,5 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

— — — — Of a value exceeding 30 EUR per 100 kg net weight, containing added sugar | | | |

20098071 | — — — — — Cherry juice | 5,8 | Year 7 | |

20098073 | — — — — — Juices of tropical fruit | 7,0 | Year 7 | |

20098079 | — — — — — Other | 16,8 | Year 7 | |

— — — — Other | | | |

— — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | | | |

20098083 | — — — — — — Juices of passionfruit and guavas | — | | |

20098084 | — — — — — — Juices of mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya | — | | |

20098086 | — — — — — — Other | — | | |

— — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | | | |

20098088 | — — — — — — Juices of tropical fruit | 3,6 | Year 7 | |

20098089 | — — — — — — Other | 5,8 | Year 10 | |

— — — — — Not containing added sugar | | | |

20098095 | — — — — — — Juice of fruit of the species Vaccinium macrocarpon | 9,8 | Year 4 | |

20098096 | — — — — — — Cherry juice | 6,1 | Year 7 | |

20098097 | — — — — — — Juices of tropical fruit | 7,5 | Year 7 | |

20098099 | — — — — — — Other | 14,1 | Year 4 | |

200990 | — Mixtures of juices: | | | |

— — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

— — — Mixtures of apple and pear juice | | | |

20099011 | — — — — Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight | — | | |

20099019 | — — — — Other | 28,5 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

20099021 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | — | | |

20099029 | — — — — Other | 28,5 | Year 7 | |

— — Of a Brix value not exceeding 67 | | | |

— — — Mixtures of apple and pear juice | | | |

20099031 | — — — — Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20099039 | — — — — Other | 16,5 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

— — — — Of a value exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | | | |

— — — — — Mixtures of citrus fruit juices and pineapple juice | | | |

20099041 | — — — — — — Containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

20099049 | — — — — — — Other | 12,5 | Year 10 | |

— — — — — Other | | | |

20099051 | — — — — — — Containing added sugar | 13,3 | Year 10 | |

20099059 | — — — — — — Other | 14,1 | Year 7 | |

— — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | | | |

— — — — — Mixtures of citrus fruit juices and pineapple juice | | | |

20099071 | — — — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20099073 | — — — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | 11,7 | Year 10 | |

20099079 | — — — — — — Not containing added sugar | 12,5 | Year 10 | |

— — — — — Other | | | |

— — — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | | | |

20099092 | — — — — — — — Mixtures of juices of tropical fruit | — | | |

20099094 | — — — — — — — Other | — | | |

— — — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | | | |

20099095 | — — — — — — — Mixtures of juices of tropical fruit | 7,0 | Year 7 | |

20099096 | — — — — — — — Other | 13,3 | Year 10 | |

— — — — — — Not containing added sugar | | | |

20099097 | — — — — — — — Mixtures of juices of tropical fruit | 7,5 | Year 7 | |

20099098 | — — — — — — — Other | 14,1 | Year 10 | |

21 | MISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS | | | |

2101 | Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof | | | |

— Extracts, essences and concentrates, of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee | | | |

210111 | — — Extracts, essences and concentrates | | | |

21011111 | — — — With a coffee-based dry matter content of 95 % or more by weight | 3,1 | Year 4 | |

21011119 | — — — Other | 3,1 | Year 4 | |

210112 | — — Preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee | | | |

21011292 | — — — Preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates of coffee | 8,0 | Year 4 | |

21011298 | — — — Other | 5.5 + EA | Year 0 | SP |

210120 | — Extracts, essences and concentrates, of tea or maté, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates, or with a basis of tea or maté | | | |

21012020 | — — Extracts, essences or concentrates | 0,0 | Year 0 | |

— — Preparations | | | |

21012092 | — — — With a basis of extracts, essences or concentrates of tea or maté | 0,0 | Year 0 | |

21012098 | — — — Other | 0.0 + EA | Year 0 | SP |

210130 | — Roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof | | | |

— — Roasted chicory and other roasted coffee substitutes | | | |

21013011 | — — — Roasted chicory | 8,0 | Year 4 | |

21013019 | — — — Other | 1.6 + 12.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— — Extracts, essences and concentrates of roasted chicory and other roasted coffee substitutes | | | |

21013091 | — — — Of roasted chicory | 9,8 | Year 4 | |

21013099 | — — — Other | 7.3 + 22.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

2102 | Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading 3002); prepared baking powders | | | |

210210 | — Active yeasts | | | |

21021010 | — — Culture yeast | — | | |

— — Bakers' yeast | | | |

21021031 | — — — Dried | — | | |

21021039 | — — — Other | 8,5 | | R |

21021090 | — — Other | 10,2 | | R |

210220 | — Inactive yeasts; other single-cell micro-organisms, dead | | | |

— — Inactive yeasts | | | |

21022011 | — — — In tablet, cube or similar form, or in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | 4,8 | | R |

21022019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

21022090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

21023000 | — Prepared baking powders | 2,1 | Year 4 | |

2103 | Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard | | | |

21031000 | — Soya sauce | 4,2 | Year 4 | |

21032000 | — Tomato ketchup and other tomato sauces | 6,7 | Year 0 | |

210330 | — Mustard flour and meal and prepared mustard | | | |

21033010 | — — Mustard flour | 0,0 | Year 0 | |

21033090 | — — Prepared mustard | 5,5 | Year 4 | |

210390 | — Other | | | |

21039010 | — — Mango chutney, liquid | 0,0 | Year 0 | |

21039030 | — — Aromatic bitters of an alcoholic strength by volume of 44,2 % to 49,2 % vol containing from 1,5 % to 6 % by weight of gentian, spices and various ingredients and from 4 % to 10 % of sugar, in containers holding 0,5 litre or less | 0,0 | Year 0 | |

21039090 | — — Other | 4,2 | Year 0 | |

2104 | Soups and broths and preparations therefor; homogenized composite food preparations | | | |

210410 | — Soups and broths and preparations therefor | | | |

21041010 | — — Dried | 8,0 | Year 4 | |

21041090 | — — Other | 8,0 | Year 4 | |

21042000 | — Homogenized composite food preparations | 9,8 | Year 7 | |

210500 | Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa | | | |

21050010 | — Containing no milk fats or containing less than 3 % by weight of such fats | 5.1 + 20.2 EUR/100 kg/net MAX 19.4 + 9.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— Containing by weight of milk fats | | | |

21050091 | — — 3 % or more but less than 7 % | 4.5 + 38.5 EUR/100 kg/net MAX 18.1 + 7.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

21050099 | — — 7 % or more | 4.4 + 54.0 EUR/100 kg/net MAX 17.8 + 6.9 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

2106 | Food preparations not elsewhere specified or included | | | |

210610 | — Protein concentrates and textured protein substances | | | |

21061020 | — — Containing no milk fats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing, by weight, less than 1,5 % milk fat, 5 % sucrose or isoglucose, 5 % glucose or starch | 12,8 | Year 7 | |

21061080 | — — Other | 9 + EA | Year 0 | SP |

210690 | — Other | | | |

21069010 | — — Cheese fondues | — | | |

21069020 | — — Compound alcoholic preparations, other than those based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages | — | | |

— — Flavoured or coloured sugar syrups | | | |

21069030 | — — — Isoglucose syrups | — | | |

— — — Other | | | |

21069051 | — — — — Lactose syrup | — | | |

21069055 | — — — — Glucose syrup and maltodextrine syrup | — | | |

21069059 | — — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

21069092 | — — — Containing no milk fats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing, by weight, less than 1,5 % milk fat, 5 % sucrose or isoglucose, 5 % glucose or starch | — | | |

21069098 | — — — Other | — | | |

22 | BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR | | | |

2201 | Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice and snow | | | |

220110 | — Mineral waters and aerated waters | | | |

— — Natural mineral waters | | | |

22011011 | — — — Not carbonated | 0,0 | Year 0 | |

22011019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

22011090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

22019000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2202 | Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading 2009 | | | |

22021000 | — Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured | 6,1 | | R |

220290 | — Other | | | |

22029010 | — — Not containing products of headings 0401 to 0404 or fat obtained from products of headings 0401 to 0404 | 6,1 | | R |

— — Other, containing by weight of fat obtained from the products of headings 0401 to 0404 | | | |

22029091 | — — — Less than 0,2 % | 2.9 + 13.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

22029095 | — — — 0,2 % or more but less than 2 % | 2.0 + 12.1 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

22029099 | — — — 2 % or more | 1.9 + 21.2 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

220300 | Beer made from malt | | | |

— In containers holding 10 litres or less | | | |

22030001 | — — In bottles | 0,0 | Year 0 | |

22030009 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

22030010 | — In containers holding more than 10 litres | 0,0 | Year 0 | |

2204 | Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 2009 | | | |

220410 | — Sparkling wine | | | |

— — Of an actual alcoholic strength by volume of not less than 8,5 % vol | | | |

22041011 | — — — Champagne | 32 EUR/hl | Year 4 | PN |

22041019 | — — — Other | 32 EUR/hl | Year 4 | |

— — Other | | | |

22041091 | — — — Asti spumante | 32 EUR/hl | Year 4 | PN |

22041099 | — — — Other | 32 EUR/hl | Year 4 | |

— Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol | | | |

220421 | — — In containers holding 2 litres or less | | | |

22042110 | — — — Wine other than that referred to in subheading 220410 in bottles with "mushroom" stoppers held in place by ties or fastenings; wine otherwise put up with an excess pressure due to carbon dioxide in solution of not less than 1 bar but less than 3 bars, measured at a temperature of 20 °C | 32 EUR/hl | Year 4 | |

— — — Other | | | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | | | |

— — — — — Quality wines produced in specified regions | | | |

— — — — — — White | | | |

22042111 | — — — — — — — Alsace | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042112 | — — — — — — — Bordeaux | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042113 | — — — — — — — Bourgogne (Burgundy) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042117 | — — — — — — — Val de Loire (Loire Valley) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042118 | — — — — — — — Mosel-Saar-Ruwer | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042119 | — — — — — — — Pfalz | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042122 | — — — — — — — Rheinhessen | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042124 | — — — — — — — Lazio (Latium) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042126 | — — — — — — — Toscana (Tuscany) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042127 | — — — — — — — Trentino, Alto Adige and Friuli | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042128 | — — — — — — — Veneto | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042132 | — — — — — — — Vinho Verde | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042134 | — — — — — — — Penedés | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042136 | — — — — — — — Rioja | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042137 | — — — — — — — Valencia | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042138 | — — — — — — — Other | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

— — — — — — Other | | | |

22042142 | — — — — — — — Bordeaux | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042143 | — — — — — — — Bourgogne (Burgundy) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042144 | — — — — — — — Beaujolais | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042146 | — — — — — — — Côtes du Rhône | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042147 | — — — — — — — Languedoc-Roussillon | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042148 | — — — — — — — Val de Loire (Loire Valley) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042162 | — — — — — — — Piemonte (Piedmont) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042166 | — — — — — — — Toscana (Tuscany) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042167 | — — — — — — — Trentino and Alto Adige | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042168 | — — — — — — — Veneto | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042169 | — — — — — — — Dão, Bairrada and Douro | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042171 | — — — — — — — Navarra | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042174 | — — — — — — — Penedés | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042176 | — — — — — — — Rioja | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042177 | — — — — — — — Valdepeñas | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042178 | — — — — — — — Other | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

— — — — — Other | | | |

22042179 | — — — — — — White | 13.1 EUR/hl | Year 4 | |

22042180 | — — — — — — Other | 13.1 EUR/hl | Year 4 | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | | | |

— — — — — Quality wines produced in specified regions | | | |

22042181 | — — — — — — White | 15.4 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042182 | — — — — — — Other | 15.4 EUR/hl | Year 4 | PN |

— — — — — Other | | | |

22042183 | — — — — — — White | 15.4 EUR/hl | Year 4 | |

22042184 | — — — — — — Other | 15.4 EUR/hl | Year 4 | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15 % vol but not exceeding 18 % vol | | | |

22042187 | — — — — — Marsala | 18.6 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042188 | — — — — — Samos and Muscat de Lemnos | 18.6 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042189 | — — — — — Port | 14.8 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042191 | — — — — — Madeira and Setubal muscatel | 14.8 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042192 | — — — — — Sherry | 14.8 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042193 | — — — — — Tokay (Aszu and Szamorodni) | 14.8 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042194 | — — — — — Other | 18.6 EUR/hl | Year 4 | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol but not exceeding 22 % vol | | | |

22042195 | — — — — — Port | 15.8 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042196 | — — — — — Madeira, sherry and Setubal muscatel | 15.8 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042197 | — — — — — Tokay (Aszu and Szamorodni) | 15.8 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042198 | — — — — — Other | 20.9 EUR/hl | Year 4 | |

22042199 | — — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22 % vol | 1.75 EUR/% vol/hl | Year 4 | |

220429 | — — Other | | | |

22042910 | — — — Wine other than that referred to in subheading 220410 in bottles with "mushroom" stoppers held in place by ties or fastenings; wine otherwise put up with an excess pressure due to carbon dioxide in solution of not less than 1 bar but less than 3 bars, measured at a temperature of 20 °C | 32 EUR/hl | Year 4 | |

— — — Other | | | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | | | |

— — — — — Quality wines produced in specified regions | | | |

— — — — — — White | | | |

22042912 | — — — — — — — Bordeaux | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042913 | — — — — — — — Bourgogne (Burgundy) | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042917 | — — — — — — — Val de Loire (Loire Valley) | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042918 | — — — — — — — Other | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

— — — — — — Other | | | |

22042942 | — — — — — — — Bordeaux | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042943 | — — — — — — — Bourgogne (Burgundy) | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042944 | — — — — — — — Beaujolais | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042946 | — — — — — — — Côtes-du-Rhône | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042947 | — — — — — — — Languedoc-Roussillon | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042948 | — — — — — — — Val de Loire (Loire Valley) | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042958 | — — — — — — — Other | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

— — — — — Other | | | |

— — — — — — White | | | |

22042962 | — — — — — — — Sicilia (Sicily) | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042964 | — — — — — — — Veneto | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042965 | — — — — — — — Other | 9.9 EUR/hl | Year 4 | |

— — — — — — Other | | | |

22042971 | — — — — — — — Puglia (Apuglia) | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042972 | — — — — — — — Sicilia (Sicily) | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042975 | — — — — — — — Other | 9.9 EUR/hl | Year 4 | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | | | |

— — — — — Quality wines produced in specified regions | | | |

22042981 | — — — — — — White | 12.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042982 | — — — — — — Other | 12.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

— — — — — Other | | | |

22042983 | — — — — — — White | 12.1 EUR/hl | Year 4 | |

22042984 | — — — — — — Other | 12.1 EUR/hl | Year 4 | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15 % vol but not exceeding 18 % vol | | | |

22042987 | — — — — — Marsala | 15.4 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042988 | — — — — — Samos and Muscat de Lemnos | 15.4 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042989 | — — — — — Port | 12.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042991 | — — — — — Madeira and Setubal muscatel | 12.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042992 | — — — — — Sherry | 12.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042993 | — — — — — Tokay (Aszu and Szamorodni) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042994 | — — — — — Other | 15.4 EUR/hl | Year 4 | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol but not exceeding 22 % vol | | | |

22042995 | — — — — — Port | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042996 | — — — — — Madeira, sherry and Setubal muscatel | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042997 | — — — — — Tokay (Aszu and Szamorodni) | 14.2 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042998 | — — — — — Other | 20.9 EUR/hl | Year 4 | |

22042999 | — — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22 % vol | 1.75 EUR/% vol/hl | Year 4 | |

220430 | — Other grape must | | | |

22043010 | — — In fermentation or with fermentation arrested otherwise than by the addition of alcohol | 32,0 | Year 10 | |

— — Other | | | |

— — — Of a density of 1,33 g/cm3 or less at 20 °C and of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 1 % vol | | | |

22043092 | — — — — Concentrated | 22.4+20.6 EUR/100 kg/net | Year 10 | EP |

22043094 | — — — — Other | 22.4+20.6 EUR/100 kg/net | Year 10 | EP |

— — — Other | | | |

22043096 | — — — — Concentrated | 40.0+20.6 EUR/100 kg/net | Year 10 | EP |

22043098 | — — — — Other | 40.0+20.6 EUR/100 kg/net | Year 10 | EP |

2205 | Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances | | | |

220510 | — In containers holding 2 litres or less | | | |

22051010 | — — Of an actual alcoholic strength by volume of 18 % vol or less | — | | |

22051090 | — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol | — | | |

220590 | — Other | | | |

22059010 | — — Of an actual alcoholic strength by volume of 18 % vol or less | — | | |

22059090 | — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol | — | | |

220600 | Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included | | | |

22060010 | — Piquette | — | | |

— Other | | | |

— — Sparkling | | | |

22060031 | — — — Cider and perry | — | | |

22060039 | — — — Other | — | | |

— — Still, in containers holding | | | |

— — — 2 litres or less | | | |

22060051 | — — — — Cider and perry | — | | |

22060059 | — — — — Other | — | | |

— — — More than 2 litres | | | |

22060081 | — — — — Cider and perry | — | | |

22060089 | — — — — Other | — | | |

2207 | Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 % vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength | | | |

22071000 | — Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 % vol or higher | — | | |

22072000 | — Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength | — | | |

2208 | Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages | | | |

220820 | — Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc | | | |

— — In containers holding 2 litres or less | | | |

22082012 | — — — Cognac | 0,0 | Year 0 | PN |

22082014 | — — — Armagnac | 0,0 | Year 0 | PN |

22082026 | — — — Grappa | 0,0 | Year 0 | PN |

22082027 | — — — Brandy de Jerez | 0,0 | Year 0 | PN |

22082029 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — In containers holding more than 2 litres | | | |

22082040 | — — — Raw distillate | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

22082062 | — — — — Cognac | 0,0 | Year 0 | PN |

22082064 | — — — — Armagnac | 0,0 | Year 0 | PN |

22082086 | — — — — Grappa | 0,0 | Year 0 | PN |

22082087 | — — — — Brandy de Jerez | 0,0 | Year 0 | PN |

22082089 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

220830 | — Whiskies | | | |

— — Bourbon whiskey, in containers holding | | | |

22083011 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | PN |

22083019 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | PN |

— — Scotch whisky | | | |

— — — Malt whisky, in containers holding | | | |

22083032 | — — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | PN |

22083038 | — — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | PN |

— — — Blended whisky, in containers holding | | | |

22083052 | — — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | PN |

22083058 | — — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | PN |

— — — Other, in containers holding | | | |

22083072 | — — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | PN |

22083078 | — — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | PN |

— — Other, in containers holding | | | |

22083082 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22083088 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

220840 | — Rum and tafia | | | |

— — In containers holding 2 litres or less | | | |

22084011 | — — — Rum with a content of volatile substances other than ethyl and methyl alcohol equal to or exceeding 225 grams per hectolitre of pure alcohol (with a 10 % tolerance) | — | | |

— — — Other | | | |

22084031 | — — — — Of a value exceeding EUR 7,9 per litre of pure alcohol | — | | |

22084039 | — — — — Other | — | | |

— — In containers holding more than 2 litres | | | |

22084051 | — — — Rum with a content of volatile substances other than ethyl and methyl alcohol equal to or exceeding 225 grams per hectolitre of pure alcohol with a 10 % tolerance | — | | |

— — — Other | | | |

22084091 | — — — — Of a value exceeding EUR 2 per litre of pure alcohol | — | | |

22084099 | — — — — Other | — | | |

220850 | — Gin and Geneva | | | |

— — Gin, in containers holding | | | |

22085011 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22085019 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

— — Geneva, in containers holding | | | |

22085091 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22085099 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

220860 | — Vodka | | | |

— — Of an alcoholic strength by volume of 45,4 % vol or less in containers holding | | | |

22086011 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22086019 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

— — Of an alcoholic strength by volume of more than 45,4 % vol in containers holding | | | |

22086091 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22086099 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

220870 | — Liqueurs and cordials | | | |

22087010 | — — In containers holding 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22087090 | — — In containers holding more than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

220890 | — Other | | | |

— — Arrack, in containers holding | | | |

22089011 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22089019 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

— — Plum, pear or cherry spirit (excluding liqueurs), in containers holding | | | |

22089033 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22089038 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

— — Other spirits, and other spirituous beverages, in containers holding | | | |

— — — 2 litres or less | | | |

22089041 | — — — — Ouzo | 0,0 | Year 0 | PN |

— — — — Other | | | |

— — — — — Spirits (excluding liqueurs) | | | |

— — — — — — Distilled from fruit | | | |

22089045 | — — — — — — — Calvados | 0,0 | Year 0 | PN |

22089048 | — — — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — — Other | | | |

22089052 | — — — — — — — Korn | 0,0 | Year 0 | PN |

22089057 | — — — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

22089069 | — — — — — Other spirituous beverages | 0,0 | Year 0 | |

— — — More than 2 litres | | | |

— — — — Spirits (excluding liqueurs) | | | |

22089071 | — — — — — Distilled from fruit | 0,0 | Year 0 | |

22089074 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

22089078 | — — — — Other spirituous beverages | 0,0 | Year 0 | |

— — Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol, in containers holding | | | |

22089091 | — — — 2 litres or less | — | | |

22089099 | — — — More than 2 litres | — | | |

220900 | Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid | | | |

— Wine vinegar, in containers holding | | | |

22090011 | — — 2 litres or less | — | | |

22090019 | — — More than 2 litres | — | | |

— Other, in containers holding | | | |

22090091 | — — 2 litres or less | — | | |

22090099 | — — More than 2 litres | — | | |

23 | RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD INDUSTRIES; PREPARED ANIMAL FODDER | | | |

2301 | Flours, meals and pellets, of meat or meat offal, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption; greaves | | | |

23011000 | — Flours, meals and pellets, of meat or meat offal; greaves | 0,0 | Year 0 | |

23012000 | — Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates | 0,0 | Year 0 | |

2302 | Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants | | | |

230210 | — Of maize (corn) | | | |

23021010 | — — With a starch content not exceeding 35 % by weight | — | | |

23021090 | — — Other | — | | |

230220 | — Of rice | | | |

23022010 | — — With a starch content not exceeding 35 % by weight | — | | |

23022090 | — — Other | — | | |

230230 | — Of wheat | | | |

23023010 | — — Of which the starch content does not exceed 28 % by weight, and of which the proportion that passes through a sieve with an aperture of 0,2 mm does not exceed 10 % by weight or alternatively the proportion that passes through the sieve has an ash content, calculated on the dry product, equal to or more than 1,5 % by weight | — | | |

23023090 | — — Other | — | | |

230240 | — Of other cereals | | | |

23024010 | — — Of which the starch content does not exceed 28 % by weight, and of which the proportion that passes through a sieve with an aperture of 0,2 mm does not exceed 10 % by weight or alternatively the proportion that passes through the sieve has an ash content, calculated on the dry product, equal to or more than 1,5 % by weight | — | | |

23024090 | — — Other | — | | |

23025000 | — Of leguminous plants | 1,6 | Year 4 | |

2303 | Residues of starch manufacture and similar residues, beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture, brewing or distilling dregs and waste, whether or not in the form of pellets | | | |

230310 | — Residues of starch manufacture and similar residues | | | |

— — Residues from the manufacture of starch from maize (excluding concentrated steeping liquors), of a protein content, calculated on the dry product | | | |

23031011 | — — — Exceeding 40 % by weight | — | | |

23031019 | — — — Not exceeding 40 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

23031090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

230320 | — Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture | | | |

— — Beet-pulp having a dry matter content of | | | |

23032011 | — — — Not less than 87 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

23032018 | — — — Less than 87 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

23032090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

23033000 | — Brewing or distilling dregs and waste | 0,0 | Year 0 | |

23040000 | Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soya-bean oil | 0,0 | Year 0 | |

23050000 | Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of ground-nut oil | 0,0 | Year 0 | |

2306 | Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 2304 or 2305 | | | |

23061000 | — Of cotton seeds | 0,0 | Year 0 | |

23062000 | — Of linseed | 0,0 | Year 0 | |

23063000 | — Of sunflower seeds | 0,0 | Year 0 | |

— Of rape or colza seeds: | | | |

23064100 | — — Of low erucic acid rape or colza seeds | 0,0 | Year 0 | |

23064900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

23065000 | — Of coconut or copra | 0,0 | Year 0 | |

23066000 | — Of palm nuts or kernels | 0,0 | Year 0 | |

23067000 | — Of maize (corn) germ | 0,0 | Year 0 | |

230690 | — Other | | | |

— — Oil-cake and other residues resulting from the extraction of olive oil | | | |

23069011 | — — — Containing 3 % or less by weight of olive oil | 0,0 | Year 0 | |

23069019 | — — — Containing more than 3 % by weight of olive oil | — | | |

23069090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

230700 | Wine lees; argol | | | |

— Wine lees | | | |

23070011 | — — Having a total alcoholic strength by mass not exceeding 7,9 % mas and a dry matter content not less than 25 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

23070019 | — — Other | — | | |

23070090 | — Argol | 0,0 | Year 0 | |

230800 | Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included: | | | |

— Grape marc: | | | |

23080011 | — — Having a total alcoholic strength by mass not exceeding 4,3 % mas and a dry matter content not less than 40 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

23080019 | — — Other | — | | |

23080040 | — Acorns and horse-chestnuts; pomace or marc of fruit, other than grapes | 0,0 | Year 0 | |

23080090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2309 | Preparations of a kind used in animal feeding | | | |

230910 | — Dog or cat food, put up for retail sale | | | |

— — Containing starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrine syrup falling within subheadings 17023051 to 17023099, 17024090, 17029050 and 21069055 or milk products | | | |

— — — Containing starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrine syrup | | | |

— — — — Containing no starch or containing 10 % or less by weight of starch | | | |

23091011 | — — — — — Containing no milk products or containing less than 10 % by weight of such products | 0,0 | Year 0 | |

23091013 | — — — — — Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23091015 | — — — — — Containing not less than 50 % but less than 75 % by weight of milk products | — | | |

23091019 | — — — — — Containing not less than 75 % by weight of milk products | — | | |

— — — — Containing more than 10 % but not more than 30 % by weight of starch | | | |

23091031 | — — — — — Containing no milk products or containing less than 10 % by weight of such products | 0,0 | Year 0 | |

23091033 | — — — — — Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23091039 | — — — — — Containing not less than 50 % by weight of milk products | — | | |

— — — — Containing more than 30 % by weight of starch | | | |

23091051 | — — — — — Containing no milk products or containing less than 10 % by weight of such products | — | | |

23091053 | — — — — — Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23091059 | — — — — — Containing not less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23091070 | — — — Containing no starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrine syrup but containing milk products | — | | |

23091090 | — — Other | 3,3 | Year 4 | |

230990 | — Other | | | |

23099010 | — — Fish or marine mammal solubles | 0,0 | Year 0 | |

23099020 | — — Products referred to in additional note 5 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Containing starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrine syrup falling within subheadings 17023051 to 17023099, 17024090, 17029050 and 21069055 or milk products | | | |

— — — — Containing starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrin syrup | | | |

— — — — — Containing no starch or containing 10 % or less by weight of starch | | | |

23099031 | — — — — — — Containing no milk products or containing less than 10 % by weight of such products | — | | |

23099033 | — — — — — — Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23099035 | — — — — — — Containing not less than 50 % but less than 75 % by weight of milk products | — | | |

23099039 | — — — — — — Containing not less than 75 % by weight of milk products | — | | |

— — — — — Containing more than 10 % but not more than 30 % by weight of starch | | | |

23099041 | — — — — — — Containing no milk products or containing less than 10 % by weight of such products | — | | |

23099043 | — — — — — — Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23099049 | — — — — — — Containing not less than 50 % by weight of milk products | — | | |

— — — — — Containing more than 30 % by weight of starch | | | |

23099051 | — — — — — — Containing no milk products or containing less than 10 % by weight of such products | — | | |

23099053 | — — — — — — Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23099059 | — — — — — — Containing not less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23099070 | — — — — Containing no starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrine syrup but containing milk products | — | | |

— — — Other | | | |

23099091 | — — — — Beet-pulp with added molasses | 4,2 | Year 7 | |

23099093 | — — — — Premixtures | 3,3 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

23099095 | — — — — — Containing by weight 49 % or more of choline chloride, on organic or inorganic base | 3,3 | Year 4 | |

23099097 | — — — — — Other | 3,3 | Year 4 | |

24 | TOBACCO AND MANUFACTURED TOBACCO SUBSTITUTES | | | |

2401 | Unmanufactured tobacco; tobacco refuse | | | |

240110 | — Tobacco, not stemmed/stripped | | | |

— — Flue-cured Virginia type and light air-cured Burley type tobacco (including Burley hybrids); light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco | | | |

24011010 | — — — Flue-cured Virginia type | — | | |

24011020 | — — — Light air-cured Burley type (including Burley hybrids) | — | | |

24011030 | — — — Light air-cured Maryland type | — | | |

— — — Fire-cured tobacco | | | |

24011041 | — — — — Kentucky type | — | | |

24011049 | — — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

24011050 | — — — Light air-cured tobacco | — | | |

24011060 | — — — Sun-cured Oriental type tobacco | — | | |

24011070 | — — — Dark air-cured tobacco | — | | |

24011080 | — — — Flue-cured tobacco | — | | |

24011090 | — — — Other tobacco | — | | |

240120 | — Tobacco, partly or wholly stemmed/stripped | | | |

— — Flue-cured Virginia type and light air-cured Burley type tobacco (including Burley hybrids); light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco | | | |

24012010 | — — — Flue-cured Virginia type | — | | |

24012020 | — — — Light air-cured Burley type (including Burley hybrids) | — | | |

24012030 | — — — Light air-cured Maryland type | — | | |

— — — Fire-cured tobacco | | | |

24012041 | — — — — Kentucky type | — | | |

24012049 | — — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

24012050 | — — — Light air-cured tobacco | — | | |

24012060 | — — — Sun-cured Oriental type tobacco | — | | |

24012070 | — — — Dark air-cured tobacco | — | | |

24012080 | — — — Flue-cured tobacco | — | | |

24012090 | — — — Other tobacco | — | | |

24013000 | — Tobacco refuse | — | | |

2402 | Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes | | | |

24021000 | — Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobacco | 9,1 | Year 7 | |

240220 | — Cigarettes containing tobacco | | | |

24022010 | — — Containing cloves | 6,5 | Year 7 | |

24022090 | — — Other | 40,3 | Year 7 | |

24029000 | — Other | 40,3 | Year 7 | |

2403 | Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; "homogenized" or "reconstituted" tobacco; tobacco extracts and essences | | | |

240310 | — Smoking tobacco, whether or not containing tobacco substitutes in any proportion | | | |

24031010 | — — In immediate packings of a net content not exceeding 500 g | 52,4 | Year 7 | |

24031090 | — — Other | 52,4 | Year 7 | |

— Other | | | |

24039100 | — — "Homogenized" or "reconstituted" tobacco | 11,6 | Year 7 | |

240399 | — — Other | | | |

24039910 | — — — Chewing tobacco and snuff | 29,1 | Year 7 | |

24039990 | — — — Other | 11,6 | Year 7 | |

25 | SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; PLASTERING MATERIALS, LIME AND CEMENT | | | |

250100 | Salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solution or containing added anti-caking or free-flowing agents; sea water | | | |

25010010 | — Sea water and salt liquors | 0,0 | Year 0 | |

— Common salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solution or containing added anti-caking or free-flowing agents | | | |

25010031 | — — For chemical transformation (separation of Na from Cl) for the manufacture of other products | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

25010051 | — — — Denatured or for industrial uses (including refining) other than the preservation or preparation of foodstuffs for human or animal consumption | 1.7 EUR/1000 kg/net | Year 0 | |

— — — Other | | | |

25010091 | — — — — Salt suitable for human consumption | 2.6 EUR/1000 kg/net | Year 0 | |

25010099 | — — — — Other | 2.6 EUR/1000 kg/net | Year 0 | |

25020000 | Unroasted iron pyrites | 0,0 | Year 0 | |

250300 | Sulphur of all kinds, other than sublimed sulphur, precipitated sulphur and colloidal sulphur | | | |

25030010 | — Crude or unrefined sulphur | 0,0 | Year 0 | |

25030090 | — Other | 1,7 | Year 0 | |

2504 | Natural graphite | | | |

25041000 | — In powder or in flakes | 0,0 | Year 0 | |

25049000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2505 | Natural sands of all kinds, whether or not coloured, other than metal-bearing sands of Chapter 26 | | | |

25051000 | — Silica sands and quartz sands | 0,0 | Year 0 | |

25059000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2506 | Quartz (other than natural sands); quartzite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape | | | |

25061000 | — Quartz | 0,0 | Year 0 | |

— Quartzite | | | |

25062100 | — — Crude or roughly trimmed | 0,0 | Year 0 | |

25062900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

250700 | Kaolin and other kaolinic clays, whether or not calcined | | | |

25070020 | — Kaolin | 0,0 | Year 0 | |

25070080 | — Other kaolinic clays | 0,0 | Year 0 | |

2508 | Other clays (not including expanded clays of heading 6806), andalusite, kyanite and sillimanite, whether or not calcined; mullite; chamotte or dinas earths | | | |

25081000 | — Bentonite | 0,0 | Year 0 | |

25082000 | — Decolourizing earths and fuller's earth | 0,0 | Year 0 | |

25083000 | — Fire-clay | 0,0 | Year 0 | |

25084000 | — Other clays | 0,0 | Year 0 | |

25085000 | — Andalusite, kyanite and sillimanite | 0,0 | Year 0 | |

25086000 | — Mullite | 0,0 | Year 0 | |

250870 | — Chamotte or dinas earths | | | |

25087010 | — — Chamotte earth | 0,0 | Year 0 | |

25087090 | — — Dinas earth | 0,0 | Year 0 | |

25090000 | Chalk | 0,0 | Year 0 | |

2510 | Natural calcium phosphates, natural aluminium calcium phosphates and phosphatic chalk | | | |

25101000 | — Unground | 0,0 | Year 0 | |

25102000 | — Ground | 0,0 | Year 0 | |

2511 | Natural barium sulphate (barytes); natural barium carbonate (witherite), whether or not calcined, other than barium oxide of heading 2816 | | | |

25111000 | — Natural barium sulphate (barytes) | 0,0 | Year 0 | |

25112000 | — Natural barium carbonate (witherite) | 0,0 | Year 0 | |

25120000 | Siliceous fossil meals (for example, kieselguhr, tripolite and diatomite) and similar siliceous earths, whether or not calcined, of an apparent specific gravity of 1 or less | 0,0 | Year 0 | |

2513 | Pumice stone; emery; natural corundum, natural garnet and other natural abrasives, whether or not heat-treated | | | |

— Pumice stone | | | |

25131100 | — — Crude or in irregular pieces, including crushed pumice ("bimskies") | 0,0 | Year 0 | |

25131900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

25132000 | — Emery, natural corundum, natural garnet and other natural abrasives | 0,0 | Year 0 | |

25140000 | Slate, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape | 0,0 | Year 0 | |

2515 | Marble, travertine, ecaussine and other calcareous monumental or building stone of an apparent specific gravity of 2,5 or more, and alabaster, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape | | | |

— Marble and travertine | | | |

25151100 | — — Crude or roughly trimmed | 0,0 | Year 0 | |

251512 | — — Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape | | | |

25151220 | — — — Of a thickness not exceeding 4 cm | 0,0 | Year 0 | |

25151250 | — — — Of a thickness exceeding 4 cm but not exceeding 25 cm | 0,0 | Year 0 | |

25151290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

25152000 | — Ecaussine and other calcareous monumental or building stone; alabaster | 0,0 | Year 0 | |

2516 | Granite, porphyry, basalt, sandstone and other monumental or building stone, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape | | | |

— Granite | | | |

25161100 | — — Crude or roughly trimmed | 0,0 | Year 0 | |

251612 | — — Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape | | | |

25161210 | — — — Of a thickness not exceeding 25 cm | 0,0 | Year 0 | |

25161290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Sandstone | | | |

25162100 | — — Crude or roughly trimmed | 0,0 | Year 0 | |

25162200 | — — Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape | 0,0 | Year 0 | |

25169000 | — Other monumental or building stone | 0,0 | Year 0 | |

2517 | Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated; macadam of slag, dross or similar industrial waste, whether or not incorporating the materials cited in the first part of the heading; tarred macadam; granules, chippings and powder, of stones of heading 2515 or 2516, whether or not heat-treated | | | |

251710 | — Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated | | | |

25171010 | — — Pebbles, gravel, shingle and flint | 0,0 | Year 0 | |

25171020 | — — Limestone, dolomite and other calcareous stone, broken or crushed | 0,0 | Year 0 | |

25171080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

25172000 | — Macadam of slag, dross or similar industrial waste, whether or not incorporating the materials cited in subheading 251710 | 0,0 | Year 0 | |

25173000 | — Tarred macadam | 0,0 | Year 0 | |

— Granules, chippings and powder, of stones of heading 2515 or 2516, whether or not heat-treated | | | |

25174100 | — — Of marble | 0,0 | Year 0 | |

25174900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2518 | Dolomite, whether or not calcined or sintered, including dolomite roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; dolomite ramming mix: | | | |

25181000 | — Dolomite, not calcined or sintered | 0,0 | Year 0 | |

25182000 | — Calcined or sintered dolomite | 0,0 | Year 0 | |

25183000 | — Dolomite ramming mix | 0,0 | Year 0 | |

2519 | Natural magnesium carbonate (magnesite); fused magnesia; dead-burned (sintered) magnesia, whether or not containing small quantities of other oxides added before sintering; other magnesium oxide, whether or not pure | | | |

25191000 | — Natural magnesium carbonate (magnesite) | 0,0 | Year 0 | |

251990 | — Other | | | |

25199010 | — — Magnesium oxide, other than calcined natural magnesium carbonate | 0,0 | Year 0 | |

25199030 | — — Dead-burned (sintered) magnesia | 0,0 | Year 0 | |

25199090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2520 | Gypsum; anhydrite; plasters (consisting of calcined gypsum or calcium sulphate) whether or not coloured, with or without small quantities of accelerators or retarders | | | |

25201000 | — Gypsum; anhydrite | 0,0 | Year 0 | |

252020 | — Plasters | | | |

25202010 | — — Building | 0,0 | Year 0 | |

25202090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

25210000 | Limestone flux; limestone and other calcareous stone, of a kind used for the manufacture of lime or cement | 0,0 | Year 0 | |

2522 | Quicklime, slaked lime and hydraulic lime, other than calcium oxide and hydroxide of heading 2825 | | | |

25221000 | — Quicklime | 0,0 | Year 0 | |

25222000 | — Slaked lime | 0,0 | Year 0 | |

25223000 | — Hydraulic lime | 0,0 | Year 0 | |

2523 | Portland cement, aluminous cement, slag cement, supersulphate cement and similar hydraulic cements, whether or not coloured or in the form of clinkers | | | |

25231000 | — Cement clinkers | 0,0 | Year 0 | |

— Portland cement | | | |

25232100 | — — White cement, whether or not artificially coloured | 0,0 | Year 0 | |

25232900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

25233000 | — Aluminous cement | 0,0 | Year 0 | |

252390 | — Other hydraulic cements | | | |

25239010 | — — Blast furnace cement | 0,0 | Year 0 | |

25239030 | — — Pozzolanic cement | 0,0 | Year 0 | |

25239090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

252400 | Asbestos | | | |

25240030 | — Fibres, flakes or powder | 0,0 | Year 0 | |

25240080 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2525 | Mica, including splittings; mica waste | | | |

25251000 | — Crude mica and mica rifted into sheets or splittings | 0,0 | Year 0 | |

25252000 | — Mica powder | 0,0 | Year 0 | |

25253000 | — Mica waste | 0,0 | Year 0 | |

2526 | Natural steatite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; talc | | | |

25261000 | — Not crushed, not powdered | 0,0 | Year 0 | |

25262000 | — Crushed or powdered | 0,0 | Year 0 | |

2528 | Natural borates and concentrates thereof (whether or not calcined), but not including borates separated from natural brine; natural boric acid containing not more than 85 % of H3BO3 calculated on the dry weight | | | |

25281000 | — Natural sodium borates and concentrates thereof (whether or not calcined) | 0,0 | Year 0 | |

25289000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2529 | Felspar; leucite; nepheline and nepheline syenite; fluorspar | | | |

25291000 | — Felspar | 0,0 | Year 0 | |

— Fluorspar | | | |

25292100 | — — Containing by weight 97 % or less of calcium fluoride | 0,0 | Year 0 | |

25292200 | — — Containing by weight more than 97 % of calcium fluoride | 0,0 | Year 0 | |

25293000 | — Leucite; nepheline and nepheline syenite | 0,0 | Year 0 | |

2530 | Mineral substances not elsewhere specified or included | | | |

253010 | — Vermiculite, perlite and chlorites, unexpanded | | | |

25301010 | — — Perlite | 0,0 | Year 0 | |

25301090 | — — Vermiculite and chlorites | 0,0 | Year 0 | |

25302000 | — Kieserite, epsomite (natural magnesium sulphates) | 0,0 | Year 0 | |

253090 | — Other: | | | |

25309020 | — — Sepiolite | 0,0 | Year 0 | |

25309098 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

26 | ORES, SLAG AND ASH | | | |

2601 | Iron ores and concentrates, including roasted iron pyrites | | | |

— Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites | | | |

26011100 | — — Non-agglomerated | 0,0 | Year 0 | |

26011200 | — — Agglomerated | 0,0 | Year 0 | |

26012000 | — Roasted iron pyrites | 0,0 | Year 0 | |

26020000 | Manganese ores and concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20 % or more, calculated on the dry weight | 0,0 | Year 0 | |

26030000 | Copper ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26040000 | Nickel ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26050000 | Cobalt ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26060000 | Aluminium ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26070000 | Lead ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26080000 | Zinc ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26090000 | Tin ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26100000 | Chromium ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26110000 | Tungsten ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

2612 | Uranium or thorium ores and concentrates | | | |

261210 | — Uranium ores and concentrates | | | |

26121010 | — — Uranium ores and pitchblende, and concentrates thereof, with a uranium content of more than 5 % by weight (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

26121090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

261220 | — Thorium ores and concentrates | | | |

26122010 | — — Monazite; urano-thorianite and other thorium ores and concentrates, with a thorium content of more than 20 % by weight (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

26122090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2613 | Molybdenum ores and concentrates | | | |

26131000 | — Roasted | 0,0 | Year 0 | |

26139000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

261400 | Titanium ores and concentrates | | | |

26140010 | — Ilmenite and concentrates thereof | 0,0 | Year 0 | |

26140090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2615 | Niobium, tantalum, vanadium or zirconium ores and concentrates | | | |

26151000 | — Zirconium ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

261590 | — Other | | | |

26159010 | — — Niobium and tantalum ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26159090 | — — Vanadium ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

2616 | Precious metal ores and concentrates | | | |

26161000 | — Silver ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26169000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2617 | Other ores and concentrates | | | |

26171000 | — Antimony ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26179000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

26180000 | Granulated slag (slag sand) from the manufacture of iron or steel | 0,0 | Year 0 | |

261900 | Slag, dross (other than granulated slag), scalings and other waste from the manufacture of iron or steel | | | |

26190010 | — Blast-furnace dust | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

26190091 | — — Waste suitable for the recovery of iron or manganese | 0,0 | Year 0 | |

26190093 | — — Slag suitable for the extraction of titanium oxide | 0,0 | Year 0 | |

26190095 | — — Waste suitable for the extraction of vanadium | 0,0 | Year 0 | |

26190099 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2620 | Ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel), containing arsenic, metals or their compounds | | | |

— Containing mainly lead | | | |

26201100 | — — Hard zinc spelter | 0,0 | Year 0 | |

26201900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

26202100 | — — Leaded gasoline sludges and leaded anti-knock compound sludges | 0,0 | Year 0 | |

26202900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

26203000 | — Containing mainly copper | 0,0 | Year 0 | |

26204000 | — Containing mainly aluminium | 0,0 | Year 0 | |

26206000 | — Containing arsenic, mercury, thallium or their mixtures, of a kind used for the extraction of arsenic or those metals or for the manufacture of their chemical compounds | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

26209100 | — — Containing antimony, beryllium, cadmium, chromium or their mixtures | 0,0 | Year 0 | |

262099 | — — Other: | | | |

26209910 | — — — Containing mainly nickel | 0,0 | Year 0 | |

26209920 | — — — Containing mainly niobium and tantalum | 0,0 | Year 0 | |

26209930 | — — — Containing mainly tungsten | 0,0 | Year 0 | |

26209940 | — — — Containing mainly tin | 0,0 | Year 0 | |

26209950 | — — — Containing mainly molybdenum | 0,0 | Year 0 | |

26209960 | — — — Containing mainly titanium | 0,0 | Year 0 | |

26209970 | — — — Containing mainly cobalt | 0,0 | Year 0 | |

26209980 | — — — Containing mainly zirconium | 0,0 | Year 0 | |

26209990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2621 | Other slag and ash, including seaweed ash (kelp); ash and residues from the incineration of municipal waste: | | | |

26211000 | — Ash and residues from the incineration of municipal waste | 0,0 | Year 0 | |

26219000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

27 | MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION; BITUMINOUS SUBSTANCES; MINERAL WAXES | | | |

2701 | Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal | | | |

— Coal, whether or not pulverized, but not agglomerated | | | |

270111 | — — Anthracite | | | |

27011110 | — — — Having a volatile matter limit (on a dry, mineral-matter-free basis) not exceeding 10 % | 0,0 | Year 0 | |

27011190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

270112 | — — Bituminous coal | | | |

27011210 | — — — Coking coal | 0,0 | Year 0 | |

27011290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

27011900 | — — Other coal | 0,0 | Year 0 | |

27012000 | — Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal | 0,0 | Year 0 | |

2702 | Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet | | | |

27021000 | — Lignite, whether or not pulverized, but not agglomerated | 0,0 | Year 0 | |

27022000 | — Agglomerated lignite | 0,0 | Year 0 | |

27030000 | Peat (including peat litter), whether or not agglomerated | 0,0 | Year 0 | |

270400 | Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat, whether or not agglomerated; retort carbon | | | |

— Coke and semi-coke of coal | | | |

27040011 | — — For the manufacture of electrodes | 0,0 | Year 0 | |

27040019 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

27040030 | — Coke and semi-coke of lignite | 0,0 | Year 0 | |

27040090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

27050000 | Coal gas, water gas, producer gas and similar gases, other than petroleum gases and other gaseous hydrocarbons | 0,0 | Year 0 | |

27060000 | Tar distilled from coal, from lignite or from peat, and other mineral tars, whether or not dehydrated or partially distilled, including reconstituted tars | 0,0 | Year 0 | |

2707 | Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar; similar products in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents: | | | |

270710 | — Benzol (benzene): | | | |

27071010 | — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

27071090 | — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

270720 | — Toluol (toluene): | | | |

27072010 | — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

27072090 | — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

270730 | — Xylol (xylenes): | | | |

27073010 | — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

27073090 | — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

27074000 | — Naphthalene | 0,0 | Year 0 | |

270750 | — Other aromatic hydrocarbon mixtures of which 65 % or more by volume (including losses) distils at 250 °C by the ASTM D 86 method | | | |

27075010 | — — For use as power or heating fuels | 0,0 | Year 0 | |

27075090 | — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

27076000 | — Phenols | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

27079100 | — — Creosote oils | 0,0 | Year 0 | |

270799 | — — Other | | | |

— — — Crude oils | | | |

27079911 | — — — — Crude light oils of which 90 % or more by volume distils at temperatures of up to 200 °C | 0,0 | Year 0 | |

27079919 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

27079930 | — — — Sulphuretted toppings | 0,0 | Year 0 | |

27079950 | — — — Basic products | 0,0 | Year 0 | |

27079970 | — — — Anthracene | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

27079991 | — — — — For the manufacture of the products of heading 2803 | 0,0 | Year 0 | |

27079999 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2708 | Pitch and pitch coke, obtained from coal tar or from other mineral tars | | | |

27081000 | — Pitch | 0,0 | Year 0 | |

27082000 | — Pitch coke | 0,0 | Year 0 | |

270900 | Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude | | | |

27090010 | — Natural gas condensates | 0,0 | Year 0 | |

27090090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2710 | Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70 % or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations; waste oils: | | | |

— Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (other than crude) and preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70 % or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations, other than waste oils: | | | |

271011 | — — Light oils and preparations: | | | |

27101111 | — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27101115 | — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27101111 | 0,0 | Year 0 | |

— — — For other purposes: | | | |

— — — — Special spirits: | | | |

27101121 | — — — — — White spirit | 0,0 | Year 0 | |

27101125 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other: | | | |

— — — — — Motor spirit: | | | |

27101131 | — — — — — — Aviation spirit | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — — Other, with a lead content: | | | |

— — — — — — — Not exceeding 0,013 g per litre: | | | |

27101141 | — — — — — — — — With an octane number (RON) of less than 95 | 0,0 | Year 0 | |

27101145 | — — — — — — — — With an octane number (RON) of 95 or more but less than 98 | 0,0 | Year 0 | |

27101149 | — — — — — — — — With an octane number (RON) of 98 or more | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — — — Exceeding 0,013 g per litre: | | | |

27101151 | — — — — — — — — With an octane number (RON) of less than 98 | 0,0 | Year 0 | |

27101159 | — — — — — — — — With an octane number (RON) of 98 or more | 0,0 | Year 0 | |

27101170 | — — — — — Spirit type jet fuel | 0,0 | Year 0 | |

27101190 | — — — — — Other light oils | 0,0 | Year 0 | |

271019 | — — Other: | | | |

— — — Medium oils: | | | |

27101911 | — — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27101915 | — — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27101911 | 0,0 | Year 0 | |

— — — — For other purposes: | | | |

— — — — — Kerosene: | | | |

27101921 | — — — — — — Jet fuel | 0,0 | Year 0 | |

27101925 | — — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

27101929 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Heavy oils: | | | |

— — — — Gas oils: | | | |

27101931 | — — — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27101935 | — — — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27101931 | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — For other purposes: | | | |

27101941 | — — — — — — With a sulphur content not exceeding 0,05 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

27101945 | — — — — — — With a sulphur content exceeding 0,05 % by weight but not exceeding 0,2 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

27101949 | — — — — — — With a sulphur content exceeding 0,2 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Fuel oils: | | | |

27101951 | — — — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27101955 | — — — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27101951 | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — For other purposes: | | | |

27101961 | — — — — — — With a sulphur content not exceeding 1 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

27101963 | — — — — — — With a sulphur content exceeding 1 % by weight but not exceeding 2 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

27101965 | — — — — — — With a sulphur content exceeding 2 % by weight but not exceeding 2,8 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

27101969 | — — — — — — With a sulphur content exceeding 2,8 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Lubricating oils; other oils: | | | |

27101971 | — — — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27101975 | — — — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27101971 | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — For other purposes: | | | |

27101981 | — — — — — — Motor oils, compressor lube oils, turbine lube oils | 0,0 | Year 0 | |

27101983 | — — — — — — Liquids for hydraulic purposes | 0,0 | Year 0 | |

27101985 | — — — — — — White oils, liquid paraffin | 0,0 | Year 0 | |

27101987 | — — — — — — Gear oils and reductor oils | 0,0 | Year 0 | |

27101991 | — — — — — — Metal-working compounds, mould release oils, anti-corrosion oils | 0,0 | Year 0 | |

27101993 | — — — — — — Electrical insulating oils | 0,0 | Year 0 | |

27101999 | — — — — — — Other lubricating oils and other oils | 0,0 | Year 0 | |

— Waste oils: | | | |

27109100 | — — Containing polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs) or polybrominated biphenyls (PBBs) | 0,0 | Year 0 | |

27109900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2711 | Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons | | | |

— Liquefied | | | |

27111100 | — — Natural gas | 0,0 | Year 0 | |

271112 | — — Propane | | | |

— — — Propane of a purity not less than 99 % | | | |

27111211 | — — — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

27111219 | — — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

27111291 | — — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27111293 | — — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27111291 | 0,0 | Year 0 | |

— — — — For other purposes | | | |

27111294 | — — — — — Of a purity exceeding 90 % but less than 99 % | 0,0 | Year 0 | |

27111297 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

271113 | — — Butanes | | | |

27111310 | — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27111330 | — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27111310 | 0,0 | Year 0 | |

— — — For other purposes | | | |

27111391 | — — — — Of a purity exceeding 90 % but less than 95 % | 0,0 | Year 0 | |

27111397 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

27111400 | — — Ethylene, propylene, butylene and butadiene | 0,0 | Year 0 | |

27111900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— In gaseous state | | | |

27112100 | — — Natural gas | 0,0 | Year 0 | |

27112900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2712 | Petroleum jelly; paraffin wax, microcrystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured | | | |

271210 | — Petroleum jelly | | | |

27121010 | — — Crude | 0,0 | Year 0 | |

27121090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

271220 | — Paraffin wax containing by weight less than 0,75 % of oil | | | |

27122010 | — — Synthetic paraffin wax of a molecular weight of 460 or more but not exceeding 1560 | 0,0 | Year 0 | |

27122090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

271290 | — Other | | | |

— — Ozokerite, lignite wax or peat wax (natural products) | | | |

27129011 | — — — Crude | 0,0 | Year 0 | |

27129019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Crude | | | |

27129031 | — — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27129033 | — — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27129031 | 0,0 | Year 0 | |

27129039 | — — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

27129091 | — — — — Blend of 1-alkenes containing by weight 80 % or more of 1-alkenes of a chain-length of 24 carbon atoms or more but not exceeding 28 carbon atoms | 0,0 | Year 0 | |

27129099 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2713 | Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals | | | |

— Petroleum coke | | | |

27131100 | — — Not calcined | 0,0 | Year 0 | |

27131200 | — — Calcined | 0,0 | Year 0 | |

27132000 | — Petroleum bitumen | 0,0 | Year 0 | |

271390 | — Other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals | | | |

27139010 | — — For the manufacture of the products of heading 2803 | 0,0 | Year 0 | |

27139090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2714 | Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil shale and tar sands; asphaltites and asphaltic rocks | | | |

27141000 | — Bituminous or oil shale and tar sands | 0,0 | Year 0 | |

27149000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

27150000 | Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for example, bituminous mastics, cut-backs) | 0,0 | Year 0 | |

27160000 | Electrical energy | 0,0 | Year 0 | |

28 | INORGANIC CHEMICALS; ORGANIC OR INORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, OF RARE-EARTH METALS, OF RADIOACTIVE ELEMENTS OR OF ISOTOPES | | | |

I.CHEMICAL ELEMENTS

2801 | Fluorine, chlorine, bromine and iodine | | | |

28011000 | — Chlorine | 0,0 | Year 0 | |

28012000 | — Iodine | 0,0 | Year 0 | |

280130 | — Fluorine; bromine | | | |

28013010 | — — Fluorine | 0,0 | Year 0 | |

28013090 | — — Bromine | 0,0 | Year 0 | |

28020000 | Sulphur, sublimed or precipitated; colloidal sulphur | 0,0 | Year 0 | |

280300 | Carbon (carbon blacks and other forms of carbon not elsewhere specified or included) | | | |

28030010 | — Methane black | 0,0 | Year 0 | |

28030080 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2804 | Hydrogen, rare gases and other non-metals | | | |

28041000 | — Hydrogen | 0,0 | Year 0 | |

— Rare gases | | | |

28042100 | — — Argon | 0,0 | Year 0 | |

280429 | — — Other | | | |

28042910 | — — — Helium | 0,0 | Year 0 | |

28042990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28043000 | — Nitrogen | 0,0 | Year 0 | |

28044000 | — Oxygen | 0,0 | Year 0 | |

280450 | — Boron; tellurium | | | |

28045010 | — — Boron | 0,0 | Year 0 | |

28045090 | — — Tellurium | 0,0 | Year 0 | |

— Silicon | | | |

28046100 | — — Containing by weight not less than 99,99 % of silicon | 0,0 | Year 0 | |

28046900 | — — Other | 5,5 | Year 3 | |

28047000 | — Phosphorus | 0,0 | Year 0 | |

28048000 | — Arsenic | 0,0 | Year 0 | |

28049000 | — Selenium | 0,0 | Year 0 | |

2805 | Alkali or alkaline-earth metals; rare-earth metals, scandium and yttrium, whether or not intermixed or interalloyed; mercury: | | | |

— Alkali or alkaline-earth metals: | | | |

28051100 | — — Sodium | 5,0 | Year 3 | |

28051200 | — — Calcium | 5,5 | Year 3 | |

280519 | — — Other: | | | |

28051910 | — — — Strontium and barium | 5,5 | Year 3 | |

28051990 | — — — Other | 4,1 | Year 3 | |

280530 | — Rare-earth metals, scandium and yttrium, whether or not intermixed or interalloyed | | | |

28053010 | — — Intermixtures or interalloys | 6,8 | Year 3 | |

28053090 | — — Other | 2,7 | Year 3 | |

280540 | — Mercury | | | |

28054010 | — — In flasks of a net content of 34,5 kg (standard weight), of a fob value, per flask, not exceeding EUR 224 | 3,0 | Year 3 | |

28054090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

II.INORGANIC ACIDS AND INORGANIC OXYGEN COMPOUNDS OF NON-METALS

2806 | Hydrogen chloride (hydrochloric acid); chlorosulphuric acid | | | |

28061000 | — Hydrogen chloride (hydrochloric acid) | 0,0 | Year 0 | |

28062000 | — Chlorosulphuric acid | 0,0 | Year 0 | |

280700 | Sulphuric acid; oleum | | | |

28070010 | — Sulphuric acid | 0,0 | Year 0 | |

28070090 | — Oleum | 0,0 | Year 0 | |

28080000 | Nitric acid; sulphonitric acids | 0,0 | Year 0 | |

2809 | Diphosphorus pentaoxide; phosphoric acid; polyphosphoric acids, whether or not chemically defined | | | |

28091000 | — Diphosphorus pentaoxide | 0,0 | Year 0 | |

28092000 | — Phosphoric acid and polyphosphoric acids | 0,0 | Year 0 | |

281000 | Oxides of boron; boric acids | | | |

28100010 | — Diboron trioxide | 0,0 | Year 0 | |

28100090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2811 | Other inorganic acids and other inorganic oxygen compounds of non-metals | | | |

— Other inorganic acids | | | |

28111100 | — — Hydrogen fluoride (hydrofluoric acid) | 0,0 | Year 0 | |

281119 | — — Other | | | |

28111910 | — — — Hydrogen bromide (hydrobromic acid) | 0,0 | Year 0 | |

28111920 | — — — Hydrogen cyanide (hydrocyanic acid) | 0,0 | Year 0 | |

28111980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other inorganic oxygen compounds of non-metals | | | |

28112100 | — — Carbon dioxide | 0,0 | Year 0 | |

28112200 | — — Silicon dioxide | 0,0 | Year 0 | |

28112300 | — — Sulphur dioxide | 0,0 | Year 0 | |

281129 | — — Other | | | |

28112910 | — — — Sulphur trioxide (sulphuric anhydride); diarsenic trioxide | 0,0 | Year 0 | |

28112930 | — — — Nitrogen oxides | 0,0 | Year 0 | |

28112990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

III.HALOGEN OR SULPHUR COMPOUNDS OF NON-METALS

2812 | Halides and halide oxides of non-metals | | | |

281210 | — Chlorides and chloride oxides | | | |

— — Of phosphorus | | | |

28121011 | — — — Phosphorus trichloride oxide (phosphoryl trichloride) | 0,0 | Year 0 | |

28121015 | — — — Phosphorus trichloride | 0,0 | Year 0 | |

28121016 | — — — Phosphorus pentachloride | 0,0 | Year 0 | |

28121018 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

28121091 | — — — Disulphur dichloride | 0,0 | Year 0 | |

28121093 | — — — Sulphur dichloride | 0,0 | Year 0 | |

28121094 | — — — Phosgene (carbonyl chloride) | 0,0 | Year 0 | |

28121095 | — — — Thionyl dichloride (thionyl chloride) | 0,0 | Year 0 | |

28121099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28129000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2813 | Sulphides of non-metals; commercial phosphorus trisulphide | | | |

28131000 | — Carbon disulphide | 0,0 | Year 0 | |

281390 | — Other | | | |

28139010 | — — Phosphorus sulphides, commercial phosphorus trisulphide | 0,0 | Year 0 | |

28139090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

IV.INORGANIC BASES AND OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES OF METALS

2814 | Ammonia, anhydrous or in aqueous solution | | | |

28141000 | — Anhydrous ammonia | 3,1 | Year 3 | |

28142000 | — Ammonia in aqueous solution | 3,1 | Year 3 | |

2815 | Sodium hydroxide (caustic soda); potassium hydroxide (caustic potash); peroxides of sodium or potassium | | | |

— Sodium hydroxide (caustic soda) | | | |

28151100 | — — Solid | 2,6 | Year 3 | |

28151200 | — — In aqueous solution (soda lye or liquid soda) | 2,6 | Year 3 | |

281520 | — Potassium hydroxide (caustic potash) | | | |

28152010 | — — Solid | 2,5 | Year 3 | |

28152090 | — — In aqueous solution (potassium lye or liquid potassium) | 2,5 | Year 3 | |

28153000 | — Peroxides of sodium or potassium | 1,9 | Year 3 | |

2816 | Hydroxide and peroxide of magnesium; oxides, hydroxides and peroxides, of strontium or barium | | | |

28161000 | — Hydroxide and peroxide of magnesium | 0,0 | Year 0 | |

28164000 | — Oxides, hydroxides and peroxides, of strontium or barium | 0,0 | Year 0 | |

28170000 | Zinc oxide; zinc peroxide | 3,1 | Year 3 | |

2818 | Artificial corundum, whether or not chemically defined; aluminium oxide; aluminium hydroxide | | | |

281810 | — Artificial corundum, whether or not chemically defined | | | |

28181010 | — — White, pink or ruby, with an aluminium oxide content exceeding 97,5 % by weight | 1,7 | Year 3 | |

28181090 | — — Other | 1,7 | Year 3 | |

28182000 | — Aluminium oxide, other than artificial corundum | 4,0 | Year 3 | |

28183000 | — Aluminium hydroxide | 5,5 | Year 3 | |

2819 | Chromium oxides and hydroxides | | | |

28191000 | — Chromium trioxide | 3,6 | Year 3 | |

281990 | — Other | | | |

28199010 | — — Chromium dioxide | 0,0 | Year 0 | |

28199090 | — — Other | 3,6 | Year 3 | |

2820 | Manganese oxides | | | |

28201000 | — Manganese dioxide | 1,8 | Year 3 | |

282090 | — Other | | | |

28209010 | — — Manganese oxide containing by weight 77 % or more of manganese | 0,0 | Year 0 | |

28209090 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

2821 | Iron oxides and hydroxides; earth colours containing 70 % or more by weight of combined iron evaluated as Fe2O3 | | | |

28211000 | — Iron oxides and hydroxides | 0,0 | Year 0 | |

28212000 | — Earth colours | 0,0 | Year 0 | |

28220000 | Cobalt oxides and hydroxides; commercial cobalt oxides | 0,0 | Year 0 | |

28230000 | Titanium oxides | 2,0 | Year 3 | |

2824 | Lead oxides; red lead and orange lead | | | |

28241000 | — Lead monoxide (litharge, massicot) | 0,0 | Year 0 | |

28242000 | — Red lead and orange lead | 0,0 | Year 0 | |

28249000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2825 | Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts; other inorganic bases; other metal oxides, hydroxides and peroxides | | | |

28251000 | — Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts | 1,9 | Year 3 | |

28252000 | — Lithium oxide and hydroxide | 0,0 | Year 0 | |

28253000 | — Vanadium oxides and hydroxides | 0,0 | Year 0 | |

28254000 | — Nickel oxides and hydroxides | 0,0 | Year 0 | |

28255000 | — Copper oxides and hydroxides | 0,0 | Year 0 | |

28256000 | — Germanium oxides and zirconium dioxide | 0,0 | Year 0 | |

28257000 | — Molybdenum oxides and hydroxides | 0,0 | Year 0 | |

28258000 | — Antimony oxides | 3,1 | Year 3 | |

282590 | — Other | | | |

— — Calcium oxide, hydroxide and peroxide | | | |

28259011 | — — — Calcium hydroxide, of a purity of 98 % or more calculed on the dry weight, in the form of particles of which: -not more than 1 % by weight have a particle-size exceeding 75 micrometres and -not more than 4 % by weight have a particle-size of less than 1,3 micrometres | 0,0 | Year 0 | |

28259019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28259020 | — — Beryllium oxide and hydroxide | 0,0 | Year 0 | |

28259030 | — — Tin oxides | 0,0 | Year 0 | |

28259040 | — — Tungsten oxides and hydroxides | 0,0 | Year 0 | |

28259050 | — — Mercury oxides | 0,0 | Year 0 | |

28259060 | — — Cadmium oxide | 0,0 | Year 0 | |

28259080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

V.SALTS AND PEROXYSALTS, OF INORGANIC ACIDS AND METALS

2826 | Fluorides; fluorosilicates, fluoroaluminates and other complex fluorine salts | | | |

— Fluorides | | | |

28261100 | — — Of ammonium or of sodium | 0,0 | Year 0 | |

28261200 | — — Of aluminium | 0,0 | Year 0 | |

28261900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28262000 | — Fluorosilicates of sodium or of potassium | 0,0 | Year 0 | |

28263000 | — Sodium hexafluoroaluminate (synthetic cryolite) | 0,0 | Year 0 | |

282690 | — Other | | | |

28269010 | — — Dipotassium hexafluorozirconate | 0,0 | Year 0 | |

28269090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2827 | Chlorides, chloride oxides and chloride hydroxides; bromides and bromide oxides; iodides and iodide oxides | | | |

28271000 | — Ammonium chloride | 2,0 | Year 3 | |

28272000 | — Calcium chloride | 0,0 | Year 0 | |

— Other chlorides | | | |

28273100 | — — Of magnesium | 0,0 | Year 0 | |

28273200 | — — Of aluminium | 1,9 | Year 3 | |

28273300 | — — Of iron | 0,0 | Year 0 | |

28273400 | — — Of cobalt | 0,0 | Year 0 | |

28273500 | — — Of nickel | 0,0 | Year 0 | |

28273600 | — — Of zinc | 0,0 | Year 0 | |

282739 | — — Other | | | |

28273910 | — — — Of tin | 0,0 | Year 0 | |

28273980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Chloride oxides and chloride hydroxides | | | |

28274100 | — — Of copper | 0,0 | Year 0 | |

282749 | — — Other | | | |

28274910 | — — — Of lead | 0,0 | Year 0 | |

28274990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Bromides and bromide oxides | | | |

28275100 | — — Bromides of sodium or of potassium | 0,0 | Year 0 | |

28275900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28276000 | — Iodides and iodide oxides | 0,0 | Year 0 | |

2828 | Hypochlorites; commercial calcium hypochlorite; chlorites; hypobromites | | | |

28281000 | — Commercial calcium hypochlorite and other calcium hypochlorites | 0,0 | Year 0 | |

28289000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2829 | Chlorates and perchlorates; bromates and perbromates; iodates and periodates | | | |

— Chlorates | | | |

28291100 | — — Of sodium | 0,0 | Year 0 | |

28291900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

282990 | — Other | | | |

28299010 | — — Perchlorates | 0,0 | Year 0 | |

28299040 | — — Bromates of potassium or of sodium | 0,0 | Year 0 | |

28299080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2830 | Sulphides; polysulphides, whether or not chemically defined: | | | |

28301000 | — Sodium sulphides | 2,0 | Year 3 | |

28302000 | — Zinc sulphide | 0,0 | Year 0 | |

28303000 | — Cadmium sulphide | 0,0 | Year 0 | |

283090 | — Other | | | |

28309011 | — — Sulphides of calcium, of antimony or of iron | 0,0 | Year 0 | |

28309080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2831 | Dithionites and sulphoxylates | | | |

28311000 | — Of sodium | 0,0 | Year 0 | |

28319000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2832 | Sulphites; thiosulphates | | | |

28321000 | — Sodium sulphites | 0,0 | Year 0 | |

28322000 | — Other sulphites | 0,0 | Year 0 | |

28323000 | — Thiosulphates | 0,0 | Year 0 | |

2833 | Sulphates; alums; peroxosulphates (persulphates) | | | |

— Sodium sulphates | | | |

28331100 | — — Disodium sulphate | 0,0 | Year 0 | |

28331900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other sulphates | | | |

28332100 | — — Of magnesium | 0,0 | Year 0 | |

28332200 | — — Of aluminium | 0,0 | Year 0 | |

28332300 | — — Of chromium | 0,0 | Year 0 | |

28332400 | — — Of nickel | 0,0 | Year 0 | |

28332500 | — — Of copper | 0,0 | Year 0 | |

28332600 | — — Of zinc | 0,0 | Year 0 | |

28332700 | — — Of barium | 0,0 | Year 0 | |

283329 | — — Other | | | |

28332910 | — — — Of cadmium | 0,0 | Year 0 | |

28332930 | — — — Of cobalt; of titanium | 0,0 | Year 0 | |

28332950 | — — — Of iron | 0,0 | Year 0 | |

28332970 | — — — Of mercury; of lead | 0,0 | Year 0 | |

28332990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28333000 | — Alums | 0,0 | Year 0 | |

28334000 | — Peroxosulphates (persulphates) | 0,0 | Year 0 | |

2834 | Nitrites; nitrates: | | | |

28341000 | — Nitrites | 1,9 | Year 3 | |

— Nitrates: | | | |

28342100 | — — Of potassium | 0,0 | Year 0 | |

283429 | — — Other: | | | |

28342920 | — — — Of barium; of beryllium; of cadmium; of cobalt; of nickel; of lead | 0,0 | Year 0 | |

28342930 | — — — Of copper; of mercury | 0,0 | Year 0 | |

28342980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2835 | Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) and phosphates; polyphosphates, whether or not chemically defined: | | | |

28351000 | — Phosphinates (hypophosphites) and phosphonates (phosphites) | 2,0 | Year 3 | |

— Phosphates | | | |

28352200 | — — Of mono-or disodium | 2,0 | Year 3 | |

28352300 | — — Of trisodium | 2,0 | Year 3 | |

28352400 | — — Of potassium | 2,0 | Year 3 | |

283525 | — — Calcium hydrogenorthophosphate ("dicalcium phosphate") | | | |

28352510 | — — — With a fluorine content of less than 0,005 % by weight on the dry anhydrous product | 2,0 | Year 3 | |

28352590 | — — — With a fluorine content of 0,005 % or more but less than 0,2 % by weight on the dry anhydrous product | 2,0 | Year 3 | |

283526 | — — Other phosphates of calcium | | | |

28352610 | — — — With a fluorine content of less than 0,005 % by weight on the dry anhydrous product | 2,0 | Year 3 | |

28352690 | — — — With a fluorine content of 0,005 % or more by weight on the dry anhydrous product | 2,0 | Year 3 | |

283529 | — — Other | | | |

28352910 | — — — Of triammonium | 1,8 | Year 3 | |

28352990 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Polyphosphates | | | |

28353100 | — — Sodium triphosphate (sodium tripolyphosphate) | 2,0 | Year 3 | |

28353900 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

2836 | Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); commercial ammonium carbonate containing ammonium carbamate | | | |

28361000 | — Commercial ammonium carbonate and other ammonium carbonates | 0,0 | Year 0 | |

28362000 | — Disodium carbonate | 2,0 | Year 3 | |

28363000 | — Sodium hydrogencarbonate (sodium bicarbonate) | 0,0 | Year 0 | |

28364000 | — Potassium carbonates | 2,0 | Year 3 | |

28365000 | — Calcium carbonate | 0,0 | Year 0 | |

28366000 | — Barium carbonate | 2,0 | Year 3 | |

28367000 | — Lead carbonates | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

28369100 | — — Lithium carbonates | 0,0 | Year 0 | |

28369200 | — — Strontium carbonate | 0,0 | Year 0 | |

283699 | — — Other | | | |

— — — Carbonates | | | |

28369911 | — — — — Of magnesium; of copper | 0,0 | Year 0 | |

28369918 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28369990 | — — — Peroxocarbonates (percarbonates) | 0,0 | Year 0 | |

2837 | Cyanides, cyanide oxides and complex cyanides | | | |

— Cyanides and cyanide oxides | | | |

28371100 | — — Of sodium | 0,0 | Year 0 | |

28371900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28372000 | — Complex cyanides | 0,0 | Year 0 | |

28380000 | Fulminates, cyanates and thiocyanates | 0,0 | Year 0 | |

2839 | Silicates; commercial alkali metal silicates | | | |

— Of sodium | | | |

28391100 | — — Sodium metasilicates | 0,0 | Year 0 | |

28391900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28392000 | — Of potassium | 0,0 | Year 0 | |

28399000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2840 | Borates; peroxoborates (perborates) | | | |

— Disodium tetraborate (refined borax) | | | |

28401100 | — — Anhydrous | 0,0 | Year 0 | |

284019 | — — Other | | | |

28401910 | — — — Disodium tetraborate pentahydrate | 0,0 | Year 0 | |

28401990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

284020 | — Other borates | | | |

28402010 | — — Borates of sodium, anhydrous | 0,0 | Year 0 | |

28402090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28403000 | — Peroxoborates (perborates) | 0,0 | Year 0 | |

2841 | Salts of oxometallic or peroxometallic acids: | | | |

28411000 | — Aluminates | 0,0 | Year 0 | |

28412000 | — Chromates of zinc or of lead | 0,0 | Year 0 | |

28413000 | — Sodium dichromate | 0,0 | Year 0 | |

28415000 | — Other chromates and dichromates; peroxochromates | 0,0 | Year 0 | |

— Manganites, manganates and permanganates | | | |

28416100 | — — Potassium permanganate | 2,0 | Year 3 | |

28416900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28417000 | — Molybdates | 0,0 | Year 0 | |

28418000 | — Tungstates (wolframates) | 0,0 | Year 0 | |

284190 | — Other | | | |

28419010 | — — Antimonates | 0,0 | Year 0 | |

28419030 | — — Zincates and vanadates | 0,0 | Year 0 | |

28419090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2842 | Other salts of inorganic acids or peroxoacids (including aluminosilicates whether or not chemically defined), other than azides: | | | |

28421000 | — Double or complex silicates, including aluminosilicates whether or not chemically defined | 0,0 | Year 0 | |

284290 | — Other: | | | |

28429010 | — — Salts, double salts or complex salts of selenium or tellurium acids | 0,0 | Year 0 | |

28429090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

VI.MISCELLANEOUS

2843 | Colloidal precious metals; inorganic or organic compounds of precious metals, whether or not chemically defined; amalgams of precious metals | | | |

284310 | — Colloidal precious metals | | | |

28431010 | — — Silver | 0,0 | Year 0 | |

28431090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Silver compounds | | | |

28432100 | — — Silver nitrate | 0,0 | Year 0 | |

28432900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28433000 | — Gold compounds | 0,0 | Year 0 | |

284390 | — Other compounds; amalgams | | | |

28439010 | — — Amalgams | 0,0 | Year 0 | |

28439090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2844 | Radioactive chemical elements and radioactive isotopes (including the fissile or fertile chemical elements and isotopes) and their compounds; mixtures and residues containing these products | | | |

284410 | — Natural uranium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing natural uranium or natural uranium compounds | | | |

— — Natural uranium | | | |

28441010 | — — — Crude; waste and scrap (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

28441030 | — — — Worked (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

28441050 | — — Ferro-uranium | 0,0 | Year 0 | |

28441090 | — — Other (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

284420 | — Uranium enriched in U 235 and its compounds; plutonium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing uranium enriched in U 235, plutonium or compounds of these products | | | |

— — Uranium enriched in U 235 and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing uranium enriched in U 235 or compounds of these products | | | |

28442025 | — — — Ferro-uranium | 0,0 | Year 0 | |

28442035 | — — — Other (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

— — Plutonium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing plutonium or compounds of these products | | | |

— — — Mixtures of uranium and plutonium | | | |

28442051 | — — — — Ferro-uranium | 0,0 | Year 0 | |

28442059 | — — — — Other (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

28442099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

284430 | — Uranium depleted in U 235 and its compounds; thorium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing uranium depleted in U 235, thorium or compounds of these products | | | |

— — Uranium depleted in U 235; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing uranium depleted in U 235 or compounds of this product | | | |

28443011 | — — — Cermets | 5,5 | Year 0 | |

28443019 | — — — Other | 2,9 | Year 3 | |

— — Thorium; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing thorium or compounds of this product | | | |

28443051 | — — — Cermets | 5,5 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

28443055 | — — — — Crude, waste and scrap (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Worked | | | |

28443061 | — — — — — Bars, rods, angles, shapes and sections, sheets and strips (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

28443069 | — — — — — Other (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

— — Compounds of uranium depleted in U 235 or of thorium, whether or not mixed together | | | |

28443091 | — — — Of thorium or of uranium depleted in U 235, whether or not mixed together (Euratom), other than thorium salts | 0,0 | Year 0 | |

28443099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

284440 | — Radioactive elements and isotopes and compounds other than those of subheading 284410, 284420 or 284430; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing these elements, isotopes or compounds; radioactive residues | | | |

28444010 | — — Uranium derived from U 233 and its compounds; alloys dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures and compounds derived from U 233 or compounds of this product | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

28444020 | — — — Artificial radioactive isotopes (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

28444030 | — — — Compounds of artificial radioactive isotopes (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

28444080 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28445000 | — Spent (irradiated) fuel elements (cartridges) of nuclear reactors (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

2845 | Isotopes other than those of heading 2844; compounds, inorganic or organic, of such isotopes, whether or not chemically defined | | | |

28451000 | — Heavy water (deuterium oxide) (Euratom) | 5,5 | Year 3 | |

284590 | — Other | | | |

28459010 | — — Deuterium and compounds thereof; hydrogen and compounds thereof, enriched in deuterium; mixtures and solutions containing these products (Euratom) | 5,5 | Year 3 | |

28459090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2846 | Compounds, inorganic or organic, of rare-earth metals, of yttrium or of scandium or of mixtures of these metals | | | |

28461000 | — Cerium compounds | 0,0 | Year 0 | |

28469000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

28470000 | Hydrogen peroxide, whether or not solidified with urea | 0,0 | Year 0 | |

28480000 | Phosphides, whether or not chemically defined, excluding ferrophosphorus | 0,0 | Year 0 | |

2849 | Carbides, whether or not chemically defined | | | |

28491000 | — Of calcium | 0,0 | Year 0 | |

28492000 | — Of silicon | 2,0 | Year 3 | |

284990 | — Other | | | |

28499010 | — — Of boron | 0,0 | Year 0 | |

28499030 | — — Of tungsten | 2,0 | Year 3 | |

28499050 | — — Of aluminium; of chromium; of molybdenum; of vanadium; of tantalum; of titanium | 0,0 | Year 0 | |

28499090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

285000 | Hydrides, nitrides, azides, silicides and borides, whether or not chemically defined, other than compounds which are also carbides of heading 2849 | | | |

28500020 | — Hydrides; nitrides | 0,0 | Year 0 | |

28500050 | — Azides | 0,0 | Year 0 | |

28500070 | — Silicides | 2,0 | Year 3 | |

28500090 | — Borides | 0,0 | Year 0 | |

285100 | Other inorganic compounds (including distilled or conductivity water and water of similar purity); liquid air (whether or not rare gases have been removed); compressed air; amalgams, other than amalgams of precious metals | | | |

28510010 | — Distilled and conductivity water and water of similar purity | 0,0 | Year 0 | |

28510030 | — Liquid air (whether or not rare gases have been removed); compressed air | 0,0 | Year 0 | |

28510050 | — Cyanogen chloride | 0,0 | Year 0 | |

28510080 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

29 | ORGANIC CHEMICALS | | | |

I.HYDROCARBONS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES

2901 | Acyclic hydrocarbons | | | |

290110 | — Saturated | | | |

29011010 | — — For use as power or heating fuels | 0,0 | Year 0 | |

29011090 | — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

— Unsaturated | | | |

290121 | — — Ethylene | | | |

29012110 | — — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

29012190 | — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

290122 | — — Propene (propylene) | | | |

29012210 | — — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

29012290 | — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

290123 | — — Butene (butylene) and isomers thereof | | | |

— — — But-1-ene and but-2-ene | | | |

29012311 | — — — — For use as power or heating fuels | 0,0 | Year 0 | |

29012319 | — — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

29012391 | — — — — For use as power or heating fuels | 0,0 | Year 0 | |

29012399 | — — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

290124 | — — Buta-1,3-diene and isoprene | | | |

— — — Buta-1,3-diene | | | |

29012411 | — — — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

29012419 | — — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

— — — Isoprene | | | |

29012491 | — — — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

29012499 | — — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

290129 | — — Other | | | |

29012920 | — — — For use as power or heating fuels | 0,0 | Year 0 | |

29012980 | — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

2902 | Cyclic hydrocarbons | | | |

— Cyclanes, cyclenes and cycloterpenes | | | |

29021100 | — — Cyclohexane | 0,0 | Year 0 | |

290219 | — — Other | | | |

29021910 | — — — Cycloterpenes | 0,0 | Year 0 | |

29021930 | — — — Azulene and its alkyl derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29021990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29022000 | — Benzene | 0,0 | Year 0 | |

290230 | — Toluene | | | |

29023000 | — Toluene | 0,0 | Year 0 | |

— Xylenes | | | |

29024100 | — — o-Xylene | 0,0 | Year 0 | |

29024200 | — — m-Xylene | 0,0 | Year 0 | |

29024300 | — — p-Xylene | 0,0 | Year 0 | |

29024400 | — — Mixed xylene isomers | 0,0 | Year 0 | |

29025000 | — Styrene | 0,0 | Year 0 | |

29026000 | — Ethylbenzene | 0,0 | Year 0 | |

29027000 | — Cumene | 0,0 | Year 0 | |

290290 | — Other | | | |

29029010 | — — Naphthalene and anthracene | 0,0 | Year 0 | |

29029030 | — — Biphenyl and terphenyls | 0,0 | Year 0 | |

29029050 | — — Vinyltoluenes | 0,0 | Year 0 | |

29029060 | — — 1,3-Diisopropylbenzene | 0,0 | Year 0 | |

29029080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2903 | Halogenated derivatives of hydrocarbons | | | |

— Saturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons | | | |

29031100 | — — Chloromethane (methyl chloride) and chloroethane (ethyl chloride) | 3,3 | Year 3 | |

29031200 | — — Dichloromethane (methylene chloride) | 3,3 | Year 3 | |

29031300 | — — Chloroform (trichloromethane) | 3,3 | Year 3 | |

29031400 | — — Carbon tetrachloride | 3,3 | Year 3 | |

29031500 | — — 1,2-Dichloroethane (ethylene dichloride) | 3,3 | Year 3 | |

290319 | — — Other: | | | |

29031910 | — — — 1,1,1-Trichloroethane (methylchloroform) | 3,3 | Year 3 | |

29031980 | — — — Other | 3,3 | Year 3 | |

— Unsaturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons | | | |

29032100 | — — Vinyl chloride (chloroethylene) | 3,3 | Year 3 | |

29032200 | — — Trichloroethylene | 3,3 | Year 3 | |

29032300 | — — Tetrachloroethylene (perchloroethylene) | 3,3 | Year 3 | |

29032900 | — — Other | 3,3 | Year 3 | |

290330 | — Fluorinated, brominated or iodinated derivatives of acyclic hydrocarbons | | | |

— — Bromides | | | |

29033033 | — — — Bromomethane (methyl bromide) | 2,0 | Year 3 | |

29033035 | — — — Dibromomethane | 0,0 | Year 0 | |

29033036 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29033080 | — — Fluorides and iodides | 2,0 | Year 3 | |

— Halogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing two or more different halogens | | | |

29034100 | — — Trichlorofluoromethane | 2,0 | Year 3 | |

29034200 | — — Dichlorodifluoromethane | 2,0 | Year 3 | |

29034300 | — — Trichlorotrifluoroethanes | 2,0 | Year 3 | |

290344 | — — Dichlorotetrafluoroethanes and chloropentafluoroethane | | | |

29034410 | — — — Dichlorotetrafluoroethanes | 2,0 | Year 3 | |

29034490 | — — — Chloropentafluoroethane | 2,0 | Year 3 | |

290345 | — — Other derivatives perhalogenated only with fluorine and chlorine | | | |

29034510 | — — — Chlorotrifluoromethane | 2,0 | Year 3 | |

29034515 | — — — Pentachlorofluoroethane | 2,0 | Year 3 | |

29034520 | — — — Tetrachlorodifluoroethanes | 2,0 | Year 3 | |

29034525 | — — — Heptachlorofluoropropanes | 2,0 | Year 3 | |

29034530 | — — — Hexachlorodifluoropropanes | 2,0 | Year 3 | |

29034535 | — — — Pentachlorotrifluoropropanes | 2,0 | Year 3 | |

29034540 | — — — Tetrachlorotetrafluoropropanes | 2,0 | Year 3 | |

29034545 | — — — Trichloropentafluoropropanes | 2,0 | Year 3 | |

29034550 | — — — Dichlorohexafluoropropanes | 2,0 | Year 3 | |

29034555 | — — — Chloroheptafluoropropanes | 2,0 | Year 3 | |

29034590 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

290346 | — — Bromochlorodifluoromethane, bromotrifluoromethane and dibromotetrafluoroethanes | | | |

29034610 | — — — Bromochlorodifluoromethane | 2,0 | Year 3 | |

29034620 | — — — Bromotrifluoromethane | 2,0 | Year 3 | |

29034690 | — — — Dibromotetrafluoroethanes | 2,0 | Year 3 | |

29034700 | — — Other perhalogenated derivatives | 2,0 | Year 3 | |

290349 | — — Other | | | |

— — — Halogenated only with fluorine and chlorine | | | |

29034910 | — — — — Of methane, ethane or propane | 2,0 | Year 3 | |

29034920 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— — — Halogenated only with fluorine and bromine | | | |

29034930 | — — — — Of methane, ethane or propane | 2,0 | Year 3 | |

29034940 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29034980 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Halogenated derivatives of cyclanic, cyclenic or cycloterpenic hydrocarbons | | | |

29035100 | — — 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane | 2,0 | Year 3 | |

290359 | — — Other | | | |

29035910 | — — — 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoethyl)cyclohexane | 0,0 | Year 0 | |

29035930 | — — — Tetrabromocyclooctanes | 0,0 | Year 0 | |

29035990 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Halogenated derivatives of aromatic hydrocarbons | | | |

29036100 | — — Chlorobenzene, o-dichlorobenzene and p-dichlorobenzene | 2,0 | Year 3 | |

29036200 | — — Hexachlorobenzene and DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane) | 2,0 | Year 3 | |

290369 | — — Other | | | |

29036910 | — — — 2,3,4,5,6-Pentabromoethylbenzene | 0,0 | Year 0 | |

29036990 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

2904 | Sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of hydrocarbons, whether or not halogenated | | | |

29041000 | — Derivatives containing only sulpho groups, their salts and ethyl esters | 0,0 | Year 0 | |

29042000 | — Derivatives containing only nitro or only nitroso groups | 1,9 | Year 3 | |

290490 | — Other | | | |

29049020 | — — Sulphohalogenated derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29049040 | — — Trichloronitromethane (chloropicrin) | 0,0 | Year 0 | |

29049085 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

II.ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES

2905 | Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Saturated monohydric alcohols | | | |

29051100 | — — Methanol (methyl alcohol) | 3,5 | Year 0 | |

29051200 | — — Propan-1-ol (propyl alcohol) and propan-2-ol (isopropyl alcohol) | 2,0 | Year 3 | |

29051300 | — — Butan-1-ol (n-butyl alcohol) | 2,0 | Year 3 | |

290514 | — — Other butanols | | | |

29051410 | — — — 2-Methylpropan-2-ol (tert-butyl alcohol) | 1,1 | Year 3 | |

29051490 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29051500 | — — Pentanol (amyl alcohol) and isomers thereof | 2,0 | Year 3 | |

290516 | — — Octanol (octyl alcohol) and isomers thereof | | | |

29051610 | — — — 2-Ethylhexan-1-ol | 2,0 | Year 3 | |

29051620 | — — — Octan-2-ol | 0,0 | Year 0 | |

29051680 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29051700 | — — Dodecan-1-ol (lauryl alcohol), hexadecan-1-ol (cetyl alcohol) and octadecan-1-ol (stearyl alcohol) | 2,0 | Year 3 | |

29051900 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Unsaturated monohydric alcohols | | | |

290522 | — — Acyclic terpene alcohols | | | |

29052210 | — — — Geraniol, citronellol, linalol, rhodinol and nerol | 2,0 | Year 3 | |

29052290 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

290529 | — — Other | | | |

29052910 | — — — Allyl alcohol | 2,0 | Year 3 | |

29052990 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Diols | | | |

29053100 | — — Ethylene glycol (ethanediol) | 3,5 | Year 3 | |

29053200 | — — Propylene glycol (propane-1,2-diol) | 3,5 | Year 3 | |

290539 | — — Other | | | |

29053910 | — — — 2-Methylpentane-2,4-diol (hexylene glycol) | 3,5 | Year 3 | |

29053920 | — — — Butane-1,3-diol | 0,0 | Year 0 | |

29053930 | — — — 2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol | 0,0 | Year 0 | |

29053980 | — — — Other | 3,5 | Year 3 | |

— Other polyhydric alcohols | | | |

29054100 | — — 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol (trimethylolpropane) | 3,5 | Year 3 | |

29054200 | — — Pentaerythritol | 3,5 | Year 3 | |

29054300 | — — Mannitol | — | | |

290544 | — — D-glucitol (sorbitol) | | | |

— — — In aqueous solution | | | |

29054411 | — — — — Containing 2 % or less by weight of D-mannitol, calculated on the D-glucitol content | — | | |

29054419 | — — — — Other | — | | |

— — — Other | | | |

29054491 | — — — — Containing 2 % or less by weight of D-mannitol, calculated on the D-glucitol content | — | | |

29054499 | — — — — Other | — | | |

29054500 | — — Glycerol | 0,0 | Year 0 | |

290549 | — — Other | | | |

29054910 | — — — Triols; tetrols | 3,5 | Year 3 | |

— — — Other | | | |

— — — — Esters of glycerol formed with acid-function compounds of heading No 2904 | | | |

29054951 | — — — — — With sulphohalogenated derivatives | 2,0 | Year 3 | |

29054959 | — — — — — Other | 3,1 | Year 3 | |

29054990 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of acyclic alcohols: | | | |

29055100 | — — Ethchlorvynol (INN) | 0,0 | Year 0 | |

290559 | — — Other: | | | |

29055910 | — — — Of monohydric alcohols | 2,0 | Year 0 | |

— — — Of polyhydric alcohols: | | | |

29055991 | — — — — 2,2-Bis(bromomethyl)propanediol | 0,0 | Year 0 | |

29055999 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

2906 | Cyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic | | | |

29061100 | — — Menthol | 0,0 | Year 0 | |

29061200 | — — Cyclohexanol, methylcyclohexanols and dimethylcyclohexanols | 0,0 | Year 0 | |

290613 | — — Sterols and inositols | | | |

29061310 | — — — Sterols | 0,0 | Year 0 | |

29061390 | — — — Inositols | 0,0 | Year 0 | |

29061400 | — — Terpineols | 0,0 | Year 0 | |

29061900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Aromatic | | | |

29062100 | — — Benzyl alcohol | 0,0 | Year 0 | |

29062900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

III.PHENOLS, PHENOL-ALCOHOLS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES

2907 | Phenols; phenol-alcohols | | | |

— Monophenols | | | |

29071100 | — — Phenol (hydroxybenzene) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29071200 | — — Cresols and their salts | 0,0 | Year 0 | |

29071300 | — — Octylphenol, nonylphenol and their isomers; salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

29071400 | — — Xylenols and their salts | 0,0 | Year 0 | |

290715 | — — Naphthols and their salts | | | |

29071510 | — — — 1-Naphthol | 0,0 | Year 0 | |

29071590 | — — — Other | 3,7 | Year 3 | |

29071900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Polyphenols | | | |

— Polyphenols; phenol-alcohols: | | | |

29072100 | — — Resorcinol and its salts | 0,0 | Year 0 | |

290722 | — — Hydroquinone (quinol) and its salts | | | |

29072210 | — — — Hydroquinone (quinol) | 2,0 | Year 3 | |

29072290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29072300 | — — 4,4′-Isopropylidenediphenol (bisphenol A, diphenylolpropane) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29072900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2908 | Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of phenols or phenol-alcohols | | | |

29081000 | — Derivatives containing only halogen substituents and their salts | 0,0 | Year 0 | |

29082000 | — Derivatives containing only sulpho groups, their salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

29089000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

IV.ETHERS, ALCOHOL PEROXIDES, ETHER PEROXIDES, KETONE PEROXIDES, EPOXIDES WITH A THREE-MEMBERED RING, ACETALS AND HEMIACETALS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES

2909 | Ethers, ether-alcohols, ether-phenols, ether-alcohol-phenols, alcohol peroxides, ether peroxides, ketone peroxides (whether or not chemically defined), and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Acyclic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

29091100 | — — Diethyl ether | 2,0 | Year 3 | |

29091900 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29092000 | — Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | 2,0 | Year 3 | |

290930 | — Aromatic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

29093010 | — — Diphenyl ether | 0,0 | Year 0 | |

— — Brominated derivatives | | | |

29093031 | — — — Pentabromodiphenylether; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromophenoxy)benzene | 0,0 | Year 0 | |

29093035 | — — — 1,2-Bis(2,4,6-tribromophenoxy)ethane, for the manufacture of acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) | 0,0 | Year 0 | |

29093038 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29093090 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Ether-alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

29094100 | — — 2,2′-Oxydiethanol (diethylene glycol, digol) | 2,0 | Year 3 | |

29094200 | — — Monomethyl ethers of ethylene glycol or of diethylene glycol | 2,0 | Year 3 | |

29094300 | — — Monobutyl ethers of ethylene glycol or of diethylene glycol | 2,0 | Year 3 | |

29094400 | — — Other monoalkylethers of ethylene glycol or of diethylene glycol | 2,0 | Year 3 | |

290949 | — — Other | | | |

— — — Acyclic | | | |

29094911 | — — — — 2-(2-Chloroethoxy)ethanol | 0,0 | Year 0 | |

29094919 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29094990 | — — — Cyclic | 2,0 | Year 3 | |

290950 | — Ether-phenols, ether-alcohol-phenols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

29095010 | — — Guaiacol and guaiacolsuphonates of potassium | 3,1 | Year 3 | |

29095090 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29096000 | — Alcohol peroxides, ether peroxides, ketone peroxides and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | 2,0 | Year 3 | |

2910 | Epoxides, epoxyalcohols, epoxyphenols and epoxyethers, with a three-membered ring, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

29101000 | — Oxirane (ethylene oxide) | 0,0 | Year 0 | |

29102000 | — Methyloxirane (propylene oxide) | 0,0 | Year 0 | |

29103000 | — 1-Chloro-2,3-epoxypropane (epichlorohydrin) | 0,0 | Year 0 | |

29109000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

29110000 | Acetals and hemiacetals, whether or not with other oxygen function, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | 0,0 | Year 0 | |

V.ALDEHYDE-FUNCTION COMPOUNDS

2912 | Aldehydes, whether or not with other oxygen function; cyclic polymers of aldehydes; paraformaldehyde | | | |

— Acyclic aldehydes without other oxygen function | | | |

29121100 | — — Methanal (formaldehyde) | 0,0 | Year 0 | |

29121200 | — — Ethanal (acetaldehyde) | 0,0 | Year 0 | |

29121300 | — — Butanal (butyraldehyde, normal isomer) | 0,0 | Year 0 | |

29121900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Cyclic aldehydes without other oxygen function | | | |

29122100 | — — Benzaldehyde | 0,0 | Year 0 | |

29122900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29123000 | — Aldehyde-alcohols | 0,0 | Year 0 | |

— Aldehyde-ethers, aldehyde-phenols and aldehydes with other oxygen function | | | |

29124100 | — — Vanillin (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde) | 2,0 | Year 3 | |

29124200 | — — Ethylvanillin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde) | 0,0 | Year 0 | |

29124900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29125000 | — Cyclic polymers of aldehydes | 0,0 | Year 0 | |

29126000 | — Paraformaldehyde | 0,0 | Year 0 | |

29130000 | Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of products of heading 2912 | 0,0 | Year 0 | |

VI.KETONE-FUNCTION COMPOUNDS AND QUINONE-FUNCTION COMPOUNDS

2914 | Ketones and quinones, whether or not with other oxygen function, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Acyclic ketones without other oxygen function | | | |

29141100 | — — Acetone | 2,0 | Year 3 | |

29141200 | — — Butanone (methyl ethyl ketone) | 0,0 | Year 0 | |

29141300 | — — 4-Methylpentan-2-one (methyl isobutyl ketone) | 0,0 | Year 0 | |

291419 | — — Other | | | |

29141910 | — — — 5-Methylhexan-2-one | 0,0 | Year 0 | |

29141990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic ketones without other oxygen function | | | |

29142100 | — — Camphor | 2,0 | Year 3 | |

29142200 | — — Cyclohexanone and methylcyclohexanones | 1,9 | Year 3 | |

29142300 | — — Ionones and methylionones | 0,0 | Year 0 | |

29142900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Aromatic ketones without other oxygen function | | | |

29143100 | — — Phenylacetone (phenylpropan-2-one) | 0,0 | Year 0 | |

29143900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

291440 | — Ketone-alcohols and ketone-aldehydes | | | |

29144010 | — — 4-Hydroxy-4-methylpentan-2-one (diacetone alcohol) | 0,0 | Year 0 | |

29144090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29145000 | — Ketone-phenols and ketones with other oxygen function | 0,0 | Year 0 | |

— Quinones | | | |

29146100 | — — Anthraquinone | 0,0 | Year 0 | |

291469 | — — Other | | | |

29146910 | — — — 1,4-Naphthoquinone | 0,0 | Year 0 | |

29146990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

291470 | — Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

29147010 | — — 4′-tert-Butyl-2′,6′-dimethyl-3′,5′-dinitroacetophenone (musk ketone) | 0,0 | Year 0 | |

29147090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

VII.CARBOXYLIC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PEROXYACIDS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES

2915 | Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Formic acid, its salts and esters | | | |

29151100 | — — Formic acid | 2,0 | Year 3 | |

29151200 | — — Salts of formic acid | 2,0 | Year 3 | |

29151300 | — — Esters of formic acid | 2,0 | Year 3 | |

— Acetic acid and its salts; acetic anhydride | | | |

29152100 | — — Acetic acid | 4,3 | Year 3 | |

29152200 | — — Sodium acetate | 3,9 | Year 3 | |

29152300 | — — Cobalt acetates | 3,1 | Year 3 | |

29152400 | — — Acetic anhydride | 2,0 | Year 3 | |

29152900 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Esters of acetic acid | | | |

29153100 | — — Ethyl acetate | 3,2 | Year 3 | |

29153200 | — — Vinyl acetate | 3,2 | Year 3 | |

29153300 | — — n-Butyl acetate | 2,0 | Year 3 | |

29153400 | — — Isobutyl acetate | 2,0 | Year 3 | |

29153500 | — — 2-Ethoxyethyl acetate | 2,0 | Year 3 | |

291539 | — — Other | | | |

29153910 | — — — Propyl acetate and isopropyl acetate | 3,2 | Year 3 | |

29153930 | — — — Methyl acetate, pentyl acetate (amyl acetate), isopentyl acetate (isoamyl acetate) and glycerol acetates | 2,0 | Year 3 | |

29153950 | — — — p-Tolyl acetate, phenylpropyl acetates, benzyl acetate, rhodinyl acetate, santalyl acetate and the acetates of phenylethane-1,2-diol | 2,0 | Year 3 | |

29153990 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29154000 | — Mono-, di-or trichloroacetic acids, their salts and esters | 2,0 | Year 3 | |

29155000 | — Propionic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

291560 | — Butanoic acids, pentanoic acids, their salts and esters | | | |

— — Butanoic acids and their salts and esters: | | | |

29156011 | — — — 1-Isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate | 0,0 | Year 0 | |

29156019 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29156090 | — — Pentanoic acids and their salts and esters | 2,0 | Year 3 | |

291570 | — Palmitic acid, stearic acid, their salts and esters | | | |

29157015 | — — Palmitic acid | 2,0 | Year 3 | |

29157020 | — — Salts and esters of palmitic acid | 2,0 | Year 3 | |

29157025 | — — Stearic acid | 2,0 | Year 3 | |

29157030 | — — Salts of stearic acid | 2,0 | Year 3 | |

29157080 | — — Esters of stearic acid | 2,0 | Year 3 | |

291590 | — Other | | | |

29159010 | — — Lauric acid | 2,0 | Year 3 | |

29159020 | — — Chloroformates | 2,0 | Year 3 | |

29159080 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

2916 | Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, cyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | | | |

291611 | — — Acrylic acid and its salts | | | |

29161110 | — — — Acrylic acid | 2,2 | Year 3 | |

29161190 | — — — Salts of acrylic acid | 0,0 | Year 0 | |

291612 | — — Esters of acrylic acid | | | |

29161210 | — — — Methyl acrylate | 3,0 | Year 3 | |

29161220 | — — — Ethyl acrylate | 3,0 | Year 3 | |

29161290 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

29161300 | — — Methacrylic acid and its salts | 0,0 | Year 0 | |

291614 | — — Esters of methacrylic acid | | | |

29161410 | — — — Methyl methacrylate | 2,2 | Year 3 | |

29161490 | — — — Other | 2,2 | Year 3 | |

29161500 | — — Oleic, linoleic or linolenic acids, their salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

291619 | — — Other | | | |

29161910 | — — — Undecenoic acids and their salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

29161930 | — — — Hexa-2,4-dienoic acid (sorbic acid) | 0,0 | Year 0 | |

29161940 | — — — Crotonic acid | 0,0 | Year 0 | |

29161980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29162000 | — Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | 0,0 | Year 0 | |

— Aromatic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | | | |

29163100 | — — Benzoic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

291632 | — — Benzoyl peroxide and benzoyl chloride | | | |

29163210 | — — — Benzoyl peroxide | 0,0 | Year 0 | |

29163290 | — — — Benzoyl chloride | 0,0 | Year 0 | |

29163400 | — — Phenylacetic acid and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29163500 | — — Esters of phenylacetic acid | 0,0 | Year 0 | |

29163900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2917 | Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Acyclic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | | | |

29171100 | — — Oxalic acid, its salts and esters | 3,0 | Year 3 | |

291712 | — — Adipic acid, its salts and esters | | | |

29171210 | — — — Adipic acid and its salts | 2,9 | Year 3 | |

29171290 | — — — Esters of adipic acid | 0,0 | Year 0 | |

291713 | — — Azelaic acid, sebacic acid, their salts and esters | | | |

29171310 | — — — Sebacic acid | 0,0 | Year 0 | |

29171390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29171400 | — — Maleic anhydride | 2,2 | Year 3 | |

291719 | — — Other | | | |

29171910 | — — — Malonic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

29171990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29172000 | — Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | 0,0 | Year 0 | |

— Aromatic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | | | |

29173100 | — — Dibutyl orthophthalates | 0,0 | Year 0 | |

29173200 | — — Dioctyl orthophthalates | 2,9 | Year 3 | |

29173300 | — — Dinonyl or didecyl orthophthalates | 0,0 | Year 0 | |

29173400 | — — Other esters of orthophthalic acid | 0,0 | Year 0 | |

29173500 | — — Phthalic anhydride | 2,9 | Year 3 | |

29173600 | — — Terephthalic acid and its salts | 3,0 | Year 3 | |

29173700 | — — Dimethyl terephthalate | 0,0 | Year 0 | |

291739 | — — Other | | | |

— — — Brominated derivatives | | | |

29173911 | — — — — Ester or anhydride of tetrabromophthalic acid | 0,0 | Year 0 | |

29173919 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

29173930 | — — — — Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid | 0,0 | Year 0 | |

29173940 | — — — — Isophthaloyl dichloride, containing by weight 0.8 % or less of terephthaloyl dichloride | 0,0 | Year 0 | |

29173950 | — — — — Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic acid | 0,0 | Year 0 | |

29173960 | — — — — Tetrachlorophthalic anhydride | 0,0 | Year 0 | |

29173970 | — — — — Sodium 3,5-bis(methoxycarbonyl)benzenesulphonate | 0,0 | Year 0 | |

29173980 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2918 | Carboxylic acids with additional oxygen function and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Carboxylic acids with alcohol function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | | | |

29181100 | — — Lactic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

29181200 | — — Tartaric acid | 0,0 | Year 0 | |

29181300 | — — Salts and esters of tartaric acid | 0,0 | Year 0 | |

29181400 | — — Citric acid | 4,3 | Year 3 | |

29181500 | — — Salts and esters of citric acid | 3,0 | Year 3 | |

29181600 | — — Gluconic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

291819 | — — Other | | | |

29181930 | — — — Cholic acid, 3-alpha,12-alpha-dihydroxy-5-beta-cholan-24-oic acid (deoxycholic acid), their salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

29181940 | — — — 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid | 0,0 | Year 0 | |

29181980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Carboxylic acids with phenol function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | | | |

29182100 | — — Salicylic acid and its salts | 2,2 | Year 3 | |

29182200 | — — O-Acetylsalicylic acid, its salts and esters | 4,1 | Year 3 | |

291823 | — — Other esters of salicylic acid and their salts | | | |

29182310 | — — — Methyl salicylate and phenyl salicylate (salol) | 0,0 | Year 0 | |

29182390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

291829 | — — Other | | | |

29182910 | — — — Sulphosalicylic acids, hydroxynaphthoic acids; their salts and esters | 2,2 | Year 3 | |

29182930 | — — — 4-Hydroxybenzoic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

29182950 | — — — Gallic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

29182990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29183000 | — Carboxylic acids with aldehyde or ketone function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | 0,0 | Year 0 | |

291890 | — Other | | | |

29189010 | — — 2,6-Dimethoxybenzoic acid | 0,0 | Year 0 | |

29189020 | — — Dicamba (ISO) | 0,0 | Year 0 | |

29189030 | — — Sodium phenoxyacetate | 0,0 | Year 0 | |

29189090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

VIII.ESTERS OF INORGANIC ACIDS OF NON-METALS AND THEIR SALTS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES

291900 | Phosphoric esters and their salts, including lactophosphates; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

29190010 | — Tributyl phosphates, triphenyl phosphate, tritolyl phosphates, trixylyl phosphates, and tris(2-chloroethyl) phosphate | 0,0 | Year 0 | |

29190090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2920 | Esters of other inorganic acids of non-metals (excluding esters of hydrogen halides) and their salts; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives: | | | |

29201000 | — Thiophosphoric esters (phosphorothioates) and their salts; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | 0,0 | Year 0 | |

292090 | — Other | | | |

29209010 | — — Sulphuric esters and carbonic esters and their salts, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29209020 | — — Dimethyl phosphonate (dimethyl phosphite) | 0,0 | Year 0 | |

29209030 | — — Trimethyl phosphite (trimethoxyphosphine) | 0,0 | Year 0 | |

29209040 | — — Triethyl phosphite | 0,0 | Year 0 | |

29209050 | — — Diethyl phosphonate (diethyl hydrogenphosphite) (diethyl phosphite) | 0,0 | Year 0 | |

29209085 | — — Other products | 0,0 | Year 0 | |

IX.NITROGEN-FUNCTION COMPOUNDS

2921 | Amine-function compounds | | | |

— Acyclic monoamines and their derivatives; salts thereof | | | |

292111 | — — Methylamine, di-or trimethylamine and their salts | | | |

29211110 | — — — Methylamine, di-or trimethylamine | 4,1 | Year 3 | |

29211190 | — — — Salts | 4,1 | Year 3 | |

29211200 | — — Diethylamine and its salts | 2,2 | Year 3 | |

292119 | — — Other | | | |

29211910 | — — — Triethylamine and its salts | 3,0 | Year 3 | |

29211930 | — — — Isopropylamine and its salts | 3,0 | Year 3 | |

29211940 | — — — 1,1,3,3-Tetramethylbutylamine | 0,0 | Year 0 | |

29211980 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— Acyclic polyamines and their derivatives; salts thereof | | | |

29212100 | — — Ethylenediamine and its salts | 2,5 | Year 3 | |

29212200 | — — Hexamethylenediamine and its salts | 3,0 | Year 3 | |

29212900 | — — Other | 2,5 | Year 3 | |

292130 | — Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic mono-or polyamines, and their derivatives; salts thereof | | | |

29213010 | — — Cyclohexylamine and cyclohexyldimethylamine, and their salts | 2,8 | Year 3 | |

29213091 | — — Cyclohex-1,3-ylenediamine (1,3-diaminocyclohexane) | 0,0 | Year 0 | |

29213099 | — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— Aromatic monoamines and their derivatives; salts thereof | | | |

29214100 | — — Aniline and its salts | 4,1 | Year 3 | |

292142 | — — Aniline derivatives and their salts | | | |

29214210 | — — — Halogenated, sulphonated, nitrated and nitrosated derivatives and their salts | 4,1 | Year 3 | |

29214290 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

29214300 | — — Toluidines and their derivatives; salts thereof | 3,0 | Year 3 | |

29214400 | — — Diphenylamine and its derivatives; salts thereof | 3,0 | Year 3 | |

29214500 | — — 1-Naphthylamine (alpha-naphthylamine), 2-naphthylamine (beta-naphthylamine) and their derivatives; salts thereof | 3,0 | Year 3 | |

29214600 | — — Amfetamine (INN), benzfetamine (INN), dexamfetamine (INN), etilamfetamine (INN), fencamfamin (INN), lefetamine (INN), levamfetamine (INN), mefenorex (INN) and phentermine (INN); salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

292149 | — — Other: | | | |

29214910 | — — — Xylidines and their derivatives; salts thereof | 3,0 | Year 3 | |

29214980 | — — — Other | 3,0 | Year 0 | |

— Aromatic polyamines and their derivatives; salts thereof | | | |

292151 | — — o-, m-, p-Phenylenediamine, diaminotoluenes, and their derivatives; salts thereof | | | |

— — — o-, m-, p-Phenylenediamine, diaminotoluenes and their halogenated, sulphonated, nitrated and nitrosated derivatives; salts thereof | | | |

29215111 | — — — — m-Phenylenediamine, of a purity by weight of 99 % or more and containing: -1 % or less by weight of water, -200 mg/kg or less of o-phenylenediamine and -450 mg/kg or less of p-phenylenediamine | 0,0 | Year 0 | |

29215119 | — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

29215190 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

292159 | — — Other | | | |

29215910 | — — — m-Phenylenebis(methylamine) | 0,0 | Year 0 | |

29215920 | — — — 2,2′-Dichloro-4,4′-methylenedianiline | 0,0 | Year 0 | |

29215930 | — — — 4,4′-Bi-o-toluidine | 0,0 | Year 0 | |

29215940 | — — — 1,8-Naphthylenediamine | 0,0 | Year 0 | |

29215990 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

2922 | Oxygen-function amino-compounds: | | | |

— Amino-alcohols, other than those containing more than one kind of oxygen function, their ethers and esters; salts thereof: | | | |

29221100 | — — Monoethanolamine and its salts | 3,0 | Year 3 | |

29221200 | — — Diethanolamine and its salts | 3,0 | Year 3 | |

292213 | — — Triethanolamine and its salts | | | |

29221310 | — — — Triethanolamine | 3,0 | Year 3 | |

29221390 | — — — Salts of triethanolamine | 3,0 | Year 3 | |

29221400 | — — Dextropropoxyphene (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

292219 | — — Other: | | | |

29221910 | — — — N-Ethyldiethanolamine | 3,0 | Year 3 | |

29221920 | — — — 2,2′-Methyliminodiethanol (N-methyldiethanolamine) | 3,0 | Year 3 | |

29221980 | — — — Other | 3,0 | Year 0 | |

— Amino-naphthols and other amino-phenols, other than those containing more than one kind of oxygen function, their ethers and esters; salts thereof: | | | |

29222100 | — — Aminohydroxynaphthalenesulphonic acids and their salts | 3,0 | Year 3 | |

29222200 | — — Anisidines, dianisidines, phenetidines, and their salts | 3,0 | Year 3 | |

29222900 | — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— Amino-aldehydes, amino-ketones and amino-quinones, other than those containing more than one kind of oxygen function; salts thereof: | | | |

29223100 | — — Amfepramone (INN), methadone (INN) and normethadone (INN); salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

29223900 | — — Other | 3,0 | Year 0 | |

— Amino-acids, other than those containing more than one kind of oxygen function, and their esters; salts thereof: | | | |

29224100 | — — Lysine and its esters; salts thereof | 2,8 | Year 3 | |

29224200 | — — Glutamic acid and its salts | 4,7 | Year 0 | |

29224300 | — — Anthranilic acid and its salts | 3,0 | Year 3 | |

29224400 | — — Tilidine (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

292249 | — — Other: | | | |

29224910 | — — — Glycine | 3,0 | Year 3 | |

29224920 | — — — ß-Alanine | 0,0 | Year 0 | |

29224995 | — — — Other | 3,0 | Year 0 | |

29225000 | — Amino-alcohol-phenols, amino-acid-phenols and other amino-compounds with oxygen function | 3,0 | Year 3 | |

2923 | Quaternary ammonium salts and hydroxides; lecithins and other phosphoaminolipids, whether or not chemically defined: | | | |

29231000 | — Choline and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29232000 | — Lecithins and other phosphoaminolipids | 0,0 | Year 0 | |

29239000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2924 | Carboxyamide-function compounds; amide-function compounds of carbonic acid: | | | |

— Acyclic amides (including acyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof: | | | |

29241100 | — — Meprobamate (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29241900 | — — Other | 2,2 | Year 3 | |

— Cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof | | | |

292421 | — — Ureines and their derivatives; salts thereof | | | |

29242110 | — — — Isoproturon (ISO) | 2,2 | Year 3 | |

29242190 | — — — Other | 2,2 | Year 3 | |

29242300 | — — 2-Acetamidobenzoic acid (N-acetylanthranilic acid) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29242400 | — — Ethinamate (INN) | 0,0 | Year 0 | |

292429 | — — Other: | | | |

29242910 | — — — Lidocaine (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29242930 | — — — Paracetamol (INN) | 3,0 | Year 3 | |

29242995 | — — — Other | 2,2 | Year 0 | |

2925 | Carboxyimide-function compounds (including saccharin and its salts) and imine-function compounds: | | | |

— Imides and their derivatives; salts thereof: | | | |

29251100 | — — Saccharin and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29251200 | — — Glutethimide (INN) | 0,0 | Year 0 | |

292519 | — — Other: | | | |

29251910 | — — — 3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Octabromo-N,N′-ethylenediphthalimide | 0,0 | Year 0 | |

29251930 | — — — N,N′-Ethylenebis(4,5-dibromohexahydro-3,6-methanophthalimide) | 0,0 | Year 0 | |

29251995 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29252000 | — Imines and their derivatives; salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

2926 | Nitrile-function compounds | | | |

29261000 | — Acrylonitrile | 4,3 | Year 3 | |

29262000 | — 1-Cyanoguanidine (dicyandiamide) | 0,0 | Year 0 | |

29263000 | — Fenproporex (INN) and its salts; methadone (INN) intermediate (4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane). | 0,0 | Year 0 | |

292690 | — Other: | | | |

29269020 | — — Isophthalonitrile | 0,0 | Year 0 | |

29269095 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29270000 | Diazo-, azo-or azoxy-compounds | 2,2 | Year 3 | |

292800 | Organic derivatives of hydrazine or of hydroxylamine | | | |

29280010 | — N,N-Bis(2-methoxyethyl)hydroxylamine | 0,0 | Year 0 | |

29280090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2929 | Compounds with other nitrogen function | | | |

292910 | — Isocyanates | | | |

29291010 | — — Methylphenylene diisocyanates (toluene diisocyanates) | 2,9 | Year 3 | |

29291090 | — — Other | 2,9 | Year 3 | |

29299000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

X.ORGANO-INORGANIC COMPOUNDS, HETEROCYCLIC COMPOUNDS, NUCLEIC ACIDS AND THEIR SALTS, AND SULPHONAMIDES

2930 | Organo-sulphur compounds | | | |

29301000 | — Dithiocarbonates (xanthates) | 0,0 | Year 0 | |

29302000 | — Thiocarbamates and dithiocarbamates | 0,0 | Year 0 | |

29303000 | — Thiuram mono-, di-or tetrasulphides | 0,0 | Year 0 | |

293040 | — Methionine | | | |

29304010 | — — Methionine (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29304090 | — — Other | 2,2 | Year 3 | |

293090 | — Other | | | |

29309012 | — — Cysteine | 3,0 | Year 3 | |

29309014 | — — Cystine | 3,0 | Year 3 | |

29309016 | — — Derivatives of cysteine or cystine | 3,0 | Year 3 | |

29309020 | — — Thiodiglycol (INN) (2,2′-thiodiethanol) | 3,0 | Year 3 | |

29309030 | — — DL-2-hydroxy-4-(methylthio)butyric acid | 0,0 | Year 0 | |

29309040 | — — 2,2′-Thiodiethylbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] | 0,0 | Year 0 | |

29309050 | — — Mixture of isomers consisting of 4-methyl-2,6-bis(methylthio)-m-phenylenediamine and 2-methyl-4,6-bis(methylthio)-m-phenylenediamine | 0,0 | Year 0 | |

29309070 | — — Other | 2,2 | Year 3 | |

293100 | Other organo-inorganic compounds | | | |

29310010 | — Dimethyl methylphosphonate | 0,0 | Year 0 | |

29310020 | — Methylphosphonoyl difluoride (methylphosphonic difluoride) | 0,0 | Year 0 | |

29310030 | — Methylphosphonoyl dichloride (methylphosphonic dichloride) | 0,0 | Year 0 | |

29310095 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2932 | Heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(s) only | | | |

— Compounds containing an unfused furan ring (whether or not hydrogenated) in the structure | | | |

29321100 | — — Tetrahydrofuran | 0,0 | Year 0 | |

29321200 | — — 2-Furaldehyde (furfuraldehyde) | 3,0 | Year 3 | |

29321300 | — — Furfuryl alcohol and tetrahydrofurfuryl alcohol | 3,0 | Year 3 | |

29321900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Lactones | | | |

29322100 | — — Coumarin, methylcoumarins and ethylcoumarins | 3,0 | Year 3 | |

293229 | — — Other lactones | | | |

29322910 | — — — Phenolphthalein | 0,0 | Year 0 | |

29322920 | — — — 1-Hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methoxycarbonyl-1-naphthyl)-3-oxo-1H,3H-benzo[de]isochromen-1-yl]-6-octadecyloxy-2-naphthoic acid | 0,0 | Year 0 | |

29322930 | — — — 3′-Chloro-6′-cyclohexylaminospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-xanthen]-3-one | 0,0 | Year 0 | |

29322940 | — — — 6′-(N-Ethyl-p-toluidino)-2′-methylspiro[isobenzofuran-1(3H),9′-xanthen]-3-one | 0,0 | Year 0 | |

29322950 | — — — Methyl-6-docosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methyl-1-phenanthryl)-3-oxo-1H,3H-naphtho[1,8-cd]pyran-1-yl]naphthalene-2-carboxylate | 0,0 | Year 0 | |

29322980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

29329100 | — — Isosafrole | 0,0 | Year 0 | |

29329200 | — — 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-2-one | 0,0 | Year 0 | |

29329300 | — — Piperonal | 0,0 | Year 0 | |

29329400 | — — Safrole | 0,0 | Year 0 | |

29329500 | — — Tetrahydrocannabinols (all isomers) | 0,0 | Year 0 | |

293299 | — — Other: | | | |

29329910 | — — — Benzofuran (coumarone) | 0,0 | Year 0 | |

29329950 | — — — Epoxides with a four-membered ring | 0,0 | Year 0 | |

29329970 | — — — Other cyclic acetals and internal hemiacetals, whether or not with other oxygen functions, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29329995 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2933 | Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only | | | |

— Compounds containing an unfused pyrazole ring (whether or not hydrogenated) in the structure | | | |

293311 | — — Phenazone (antipyrin) and its derivatives | | | |

29331110 | — — — Propyphenazone (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29331190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

293319 | — — Other | | | |

29331910 | — — — Phenylbutazone (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29331990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Compounds containing an unfused imidazole ring (whether or not hydrogenated) in the structure | | | |

29332100 | — — Hydantoin and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

293329 | — — Other | | | |

29332910 | — — — Naphazoline hydrochloride (INNM) and naphazoline nitrate (INNM); phentolamine (INN); tolazoline hydrochloride (INNM) | 0,0 | Year 0 | |

29332990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Compounds containing an unfused pyridine ring (whether or not hydrogenated) in the structure | | | |

29333100 | — — Pyridine and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29333200 | — — Piperidine and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29333300 | — — Alfentanil (INN), anileridine (INN), bezitramide (INN), bromazepam (INN), difenoxin (INN), diphenoxylate (INN), dipipanone (INN), fentanyl (INN), ketobemidone (INN), methylphenidate (INN), pentazocine (INN), pethidine (INN), pethidine (INN) intermediate A, phencyclidine (INN) (PCP), phenoperidine (INN), pipradrol (INN), piritramide (INN), propiram (INN) and trimeperidine (INN); salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

293339 | — — Other: | | | |

29333910 | — — — Iproniazid (INN); ketobemidone hydrochloride (INNM); pyridostigmine bromide (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29333920 | — — — 2,3,5,6-Tetrachloropyridine | 0,0 | Year 0 | |

29333925 | — — — 3,6-Dichloropyridine-2-carboxylic acid | 0,0 | Year 0 | |

29333935 | — — — 2-Hydroxyethylammonium-3,6-dichloropyridine-2-carboxylate | 0,0 | Year 0 | |

29333940 | — — — 2-Butoxyethyl(3,5,6-trichloro-2-pyridyloxy)acetate | 0,0 | Year 0 | |

29333945 | — — — 3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine | 0,0 | Year 0 | |

29333950 | — — — Fluroxypyr (ISO), methyl ester | 0,0 | Year 0 | |

29333955 | — — — 4-Methylpyridine | 0,0 | Year 0 | |

29333999 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Compounds containing in the structure a quinoline or isoquinoline ring-system (whether or not hydrogenated), not further fused: | | | |

29334100 | — — Levorphanol (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

293349 | — — Other: | | | |

29334910 | — — — Halogen derivatives of quinoline; quinolinecarboxylic acid derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29334930 | — — — Dextromethorphan (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29334990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Compounds containing a pyrimidine ring (whether or not hydrogenated) or piperazine ring in the structure: | | | |

29335200 | — — Malonylurea (barbituric acid) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

293353 | — — Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, cyclobarbital (INN), methylphenobarbital (INN), pentobarbital (INN), phenobarbital (INN), secbutabarbital (INN), secobarbital (INN) and vinylbital (INN); salts thereof: | | | |

29335310 | — — — Phenobarbital (INN), barbital (INN), and their salts | 0,0 | Year 0 | |

29335390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29335400 | — — Other derivatives of malonylurea (barbituric acid); salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

29335500 | — — Loprazolam (INN), mecloqualone (INN), methaqualone (INN) and zipeprol (INN); salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

293359 | — — Other: | | | |

29335910 | — — — Diazinon (ISO) | 0,0 | Year 0 | |

29335920 | — — — 1,4-Diazabicyclo[2,2,2]octane (triethylenediamine) | 0,0 | Year 0 | |

29335995 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Compounds containing an unfused triazine ring (whether or not hydrogenated) in the structure | | | |

29336100 | — — Melamine | 3,0 | Year 3 | |

293369 | — — Other | | | |

29336910 | — — — Atrazine (ISO); propazine (ISO); simazine (ISO); hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (hexogen, trimethylenetrinitramine) | 0,0 | Year 0 | |

29336920 | — — — Methenamine (INN) (hexamethylenetetramine) | 0,0 | Year 0 | |

29336930 | — — — 2,6-Di-tert-butyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazine-2-ylamino]phenol | 0,0 | Year 0 | |

29336980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Lactams: | | | |

29337100 | — — 6-Hexanelactam (epsilon-caprolactam) | 0,0 | Year 0 | |

29337200 | — — Clobazam (INN) and methyprylon (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29337900 | — — Other lactams | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

293391 | — — Alprazolam (INN), camazepam (INN), chlordiazepoxide (INN), clonazepam (INN), clorazepate, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), ethyl loflazepate (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyrovalerone (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) and triazolam (INN); salts thereof: | | | |

29339110 | — — — Chlordiazepoxide (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29339190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

293399 | — — Other: | | | |

29339910 | — — — Benzimidazole-2-thiol (mercaptobenzimidazole) | 0,0 | Year 0 | |

29339920 | — — — Indole, 3-methylindole (skatole), 6-allyl-6,7-dihydro-5H-dibenz[c,e]azepine (azapetine), phenindamine (INN) and their salts; imipramine hydrochloride (INNM) | 0,0 | Year 0 | |

29339930 | — — — Monoazepines | 0,0 | Year 0 | |

29339940 | — — — Diazepines | 0,0 | Year 0 | |

29339950 | — — — 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol | 0,0 | Year 0 | |

29339990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2934 | Nucleic acids and their salts, whether or not chemically defined; other heterocyclic compounds: | | | |

29341000 | — Compounds containing an unfused thiazole ring (whether or not hydrogenated) in the structure | 0,0 | Year 0 | |

293420 | — Compounds containing a benzothiazole ring-system (whether or not hydrogenated), not further fused | | | |

29342020 | — — Di(benzothiazol-2-yl)disulphide; benzothiazole-2-thiol (mercaptobenzothiazole) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29342080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

293430 | — Compounds containing a phenothiazine ring-system (whether or not hydrogenated), not further fused | | | |

29343010 | — — Thiethylperazine (INN); thioridazine (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29343090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

29349100 | — — Aminorex (INN), brotizolam (INN), clotiazepam (INN), cloxazolam (INN), dextromoramide (INN), haloxazolam (INN), ketazolam (INN), mesocarb (INN), oxazolam (INN), pemoline (INN), phendimetrazine (INN), phenmetrazine (INN) and sufentanil (INN); salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

293499 | — — Other: | | | |

29349910 | — — — Chlorprothixene (INN); thenalidine (INN) and its tartrates and maleates | 0,0 | Year 0 | |

29349920 | — — — Furazolidone (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29349930 | — — — 7-Aminocephalosporanic acid | 0,0 | Year 0 | |

29349940 | — — — Salts and esters of (6R, 7R)-3-acetoxymethyl-7-[(R)-2-formyloxy-2-phenylacetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid | 0,0 | Year 0 | |

29349950 | — — — 1-[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]-2-methylpyridinium bromide | 0,0 | Year 0 | |

29349990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

293500 | Sulphonamides | | | |

29350010 | — 3-{1-[7-(Hexadecylsulphonylamino)-1H-indole-3-yl]-3-oxo-1H,3H-naphtho[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,N-dimethyl-1H-indole-7-sulphonamide | 0,0 | Year 0 | |

29350020 | — Metosulam (ISO) | 0,0 | Year 0 | |

29350090 | — Other | 3,0 | Year 3 | |

XI.PROVITAMINS, VITAMINS AND HORMONES

2936 | Provitamins and vitamins, natural or reproduced by synthesis (including natural concentrates), derivatives thereof used primarily as vitamins, and intermixtures of the foregoing, whether or not in any solvent | | | |

29361000 | — Provitamins, unmixed | 0,0 | Year 0 | |

— Vitamins and their derivatives, unmixed | | | |

29362100 | — — Vitamins A and their derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362200 | — — Vitamin B1 and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362300 | — — Vitamin B2 and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362400 | — — D-or DL-Pantothenic acid (vitamin B3 or vitamin B5) and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362500 | — — Vitamin B6 and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362600 | — — Vitamin B12 and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362700 | — — Vitamin C and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362800 | — — Vitamin E and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

293629 | — — Other vitamins and their derivatives | | | |

29362910 | — — — Vitamin B9 and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362930 | — — — Vitamin H and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

293690 | — Other, including natural concentrates | | | |

— — Natural concentrates of vitamins | | | |

29369011 | — — — Natural concentrates of vitamins A + D | 0,0 | Year 0 | |

29369019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29369090 | — — Intermixtures, whether or not in any solvent | 0,0 | Year 0 | |

2937 | Hormones, prostaglandins, thromboxanes and leukotrienes, natural or reproduced by synthesis; derivatives and structural analogues thereof, including chain modified polypeptides, used primarily as hormones: | | | |

— Polypeptide hormones, protein hormones and glycoprotein hormones, their derivatives and structural analogues: | | | |

29371100 | — — Somatotropin, its derivatives and structural analogues | 0,0 | Year 0 | |

29371200 | — — Insulin and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29371900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Steroidal hormones, their derivatives and structural analogues: | | | |

29372100 | — — Cortisone, hydrocortisone, prednisone (dehydrocortisone) and prednisolone (dehydrohydrocortisone) | 0,0 | Year 0 | |

29372200 | — — Halogenated derivatives of corticosteroidal hormones | 0,0 | Year 0 | |

29372300 | — — Oestrogens and progestogens | 0,0 | Year 0 | |

29372900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Catecholamine hormones, their derivatives and structural analogues: | | | |

29373100 | — — Epinephrine | 0,0 | Year 0 | |

29373900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29374000 | — Amino-acid derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29375000 | — Prostaglandins, thromboxanes and leukotrienes, their derivatives and structural analogues | 0,0 | Year 0 | |

29379000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

XII.GLYCOSIDES AND VEGETABLE ALKALOIDS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES

2938 | Glycosides, natural or reproduced by synthesis, and their salts, ethers, esters and other derivatives | | | |

29381000 | — Rutoside (rutin) and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

293890 | — Other | | | |

29389010 | — — Digitalis glycosides | 0,0 | Year 0 | |

29389030 | — — Glycyrrhizic acid and glycyrrhizates | 0,0 | Year 0 | |

29389090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2939 | Vegetable alkaloids, natural or reproduced by synthesis, and their salts, ethers, esters and other derivatives: | | | |

— Alkaloids of opium and their derivatives; salts thereof: | | | |

29391100 | — — Concentrates of poppy straw; buprenorphine (INN), codeine, dihydrocodeine (INN), ethylmorphine, etorphine (INN), heroin, hydrocodone (INN), hydromorphone (INN), morphine, nicomorphine (INN), oxycodone (INN), oxymorphone (INN), pholcodine (INN), thebacon (INN) and thebaine; salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

29391900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Alkaloids of cinchona and their derivatives; salts thereof | | | |

293921 | — — Quinine and its salts | | | |

29392110 | — — — Quinine and quinine sulphate | 0,0 | Year 0 | |

29392190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29392900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29393000 | — Caffeine and its salts | 0,0 | Year 0 | |

— Ephedrines and their salts: | | | |

29394100 | — — Ephedrine and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29394200 | — — Pseudoephedrine (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29394300 | — — Cathine (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29394900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Theophylline and aminophylline (theophylline-ethylenediamine) and their derivatives; salts thereof: | | | |

29395100 | — — Fenetylline (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29395900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Alkaloids of rye ergot and their derivatives; salts thereof | | | |

29396100 | — — Ergometrine (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29396200 | — — Ergotamine (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29396300 | — — Lysergic acid and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29396900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

293991 | — — Cocaine, ecgonine, levometamfetamine, metamfetamine (INN), metamfetamine racemate; salts, esters and other derivatives thereof: | | | |

— — — Cocaine and its salts: | | | |

29399111 | — — — — Crude cocaine | 0,0 | Year 0 | |

29399119 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29399190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

293999 | — — Other: | | | |

29399910 | — — — Emetine and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29399990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

XII.OTHER ORGANIC COMPOUNDS

294000 | Sugars, chemically pure, other than sucrose, lactose, maltose, glucose and fructose; sugar ethers, sugar acetals and sugar esters, and their salts, other than products of heading 2937, 2938 or 2939 | | | |

29400010 | — Rhamnose, raffinose and mannose | 0,0 | Year 0 | |

29400090 | — Other | 3,7 | Year 3 | |

2941 | Antibiotics | | | |

294110 | — Penicillins and their derivatives with a penicillanic acid structure; salts thereof | | | |

29411010 | — — Amoxicillin (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29411020 | — — Ampicillin (INN), metampicillin (INN), pivampicillin (INN), and their salts | 0,0 | Year 0 | |

29411090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

294120 | — Streptomycins and their derivatives; salts thereof | | | |

29412030 | — — Dihydrostreptomycin, its salts, esters and hydrates | 0,0 | Year 0 | |

29412080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29413000 | — Tetracyclines and their derivatives; salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

29414000 | — Chloramphenicol and its derivatives; salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

29415000 | — Erythromycin and its derivatives; salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

29419000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

29420000 | Other organic compounds | 0,0 | Year 0 | |

30 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | | | |

3001 | Glands and other organs for organo-therapeutic uses, dried, whether or not powdered; extracts of glands or other organs or of their secretions for organo-therapeutic uses; heparin and its salts; other human or animal substances prepared for therapeutic or prophylactic uses, not elsewhere specified or included | | | |

300110 | — Glands and other organs, dried, whether or not powdered | | | |

30011010 | — — Powdered | 0,0 | Year 0 | |

30011090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300120 | — Extracts of glands or other organs or of their secretions | | | |

30012010 | — — Of human origin | 0,0 | Year 0 | |

30012090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300190 | — Other | | | |

30019010 | — — Of human origin | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

30019091 | — — — Heparin and its salts | 0,0 | Year 0 | |

30019099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3002 | Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; antisera and other blood fractions and modified immunological products, whether or not obtained by means of biotechnological processes; vaccines, toxins, cultures of micro-organisms (excluding yeasts) and similar products | | | |

300210 | — Antisera and other blood fractions and modified immunological products, whether or not obtained by means of biotechnological processes | | | |

30021010 | — — Antisera | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

30021091 | — — — Haemoglobin, blood globulins and serum globulins | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

30021095 | — — — — Of human origin | 0,0 | Year 0 | |

30021099 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

30022000 | — Vaccines for human medicine | 0,0 | Year 0 | |

30023000 | — Vaccines for veterinary medicine | 0,0 | Year 0 | |

300290 | — Other | | | |

30029010 | — — Human blood | 0,0 | Year 0 | |

30029030 | — — Animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses | 0,0 | Year 0 | |

30029050 | — — Cultures of micro-organisms | 0,0 | Year 0 | |

30029090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3003 | Medicaments (excluding goods of heading 3002, 3005 or 3006) consisting of two or more constituents which have been mixed together for therapeutic or prophylactic uses, not put up in measured doses or in forms or packings for retail sale | | | |

30031000 | — Containing penicillins or derivatives thereof, with a penicillanic acid structure, or streptomycins or their derivatives | 0,0 | Year 0 | |

30032000 | — Containing other antibiotics | 0,0 | Year 0 | |

— Containing hormones or other products of heading 2937 but not containing antibiotics | | | |

30033100 | — — Containing insulin | 0,0 | Year 0 | |

30033900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

30034000 | — Containing alkaloids or derivatives thereof but not containing hormones or other products of heading 2937 or antibiotics | 0,0 | Year 0 | |

300390 | — Other | | | |

30039010 | — — Containing iodine or iodine compounds | 0,0 | Year 0 | |

30039090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3004 | Medicaments (excluding goods of heading 3002, 3005 or 3006) consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses (including those in the form of transdermal administration systems) or in forms or packings for retail sale: | | | |

300410 | — Containing penicillins or derivatives thereof, with a penicillanic acid structure, or streptomycins or their derivatives | | | |

30041010 | — — Containing, as active substances, only penicillins or derivatives thereof with a penicillanic acid structure | 0,0 | Year 0 | |

30041090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300420 | — Containing other antibiotics | | | |

30042010 | — — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | 0,0 | Year 0 | |

30042090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Containing hormones or other products of heading 2937 but not containing antibiotics | | | |

300431 | — — Containing insulin | | | |

30043110 | — — — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | 0,0 | Year 0 | |

30043190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300432 | — — Containing corticosteroid hormones, their derivatives and structural analogues: | | | |

30043210 | — — — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | 0,0 | Year 0 | |

30043290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300439 | — — Other: | | | |

30043910 | — — — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | 0,0 | Year 0 | |

30043990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300440 | — Containing alkaloids or derivatives thereof but not containing hormones, other products of heading 2937 or antibiotics | | | |

30044010 | — — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | 0,0 | Year 0 | |

30044090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300450 | — Other medicaments containing vitamins or other products of heading 2936 | | | |

30045010 | — — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | 0,0 | Year 0 | |

30045090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300490 | — Other | | | |

— — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | | | |

30049011 | — — — Containing iodine or iodine compounds | 0,0 | Year 0 | |

30049019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

30049091 | — — — Containing iodine or iodine compounds | 0,0 | Year 0 | |

30049099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3005 | Wadding, gauze, bandages and similar articles (for example, dressings, adhesive plasters, poultices), impregnated or coated with pharmaceutical substances or put up in forms or packings for retail sale for medical, surgical, dental or veterinary purposes | | | |

30051000 | — Adhesive dressings and other articles having an adhesive layer | 0,0 | Year 0 | |

300590 | — Other | | | |

30059010 | — — Wadding and articles of wadding | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Of textile materials | | | |

30059031 | — — — — Gauze and articles of gauze | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

30059051 | — — — — — Of non-woven fabrics | 0,0 | Year 0 | |

30059055 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

30059099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3006 | Pharmaceutical goods specified in note 4 to this chapter | | | |

300610 | — Sterile surgical catgut, similar sterile suture materials and sterile tissue adhesives for surgical wound closure; sterile laminaria and sterile laminaria tents; sterile absorbable surgical or dental haemostatics | | | |

30061010 | — — Sterile surgical catgut | 0,0 | Year 0 | |

30061090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

30062000 | — Blood-grouping reagents | 0,0 | Year 0 | |

30063000 | — Opacifying preparations for X-ray examinations; diagnostic reagents designed to be administered to the patient | 0,0 | Year 0 | |

30064000 | — Dental cements and other dental fillings; bone reconstruction cements | 0,0 | Year 0 | |

30065000 | — First-aid boxes and kits | 0,0 | Year 0 | |

300660 | — Chemical contraceptive preparations based on hormones, on other products of heading 2937 or on spermicides: | | | |

— — Based on hormones or on other products of heading 2937: | | | |

30066011 | — — — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | 0,0 | Year 0 | |

30066019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

30066090 | — — Based on spermicides | 0,0 | Year 0 | |

30067000 | — Gel preparations designed to be used in human or veterinary medicine as a lubricant for parts of the body for surgical operations or physical examinations or as a coupling agent between the body and medical instruments | 0,0 | Year 0 | |

30068000 | — Waste pharmaceuticals | 0,0 | Year 0 | |

31 | FERTILIZERS | | | |

31010000 | Animal or vegetable fertilizers, whether or not mixed together or chemically treated; fertilizers produced by the mixing or chemical treatment of animal or vegetable products | 0,0 | Year 0 | |

3102 | Mineral or chemical fertilizers, nitrogenous | | | |

310210 | — Urea, whether or not in aqueous solution | | | |

31021010 | — — Urea containing more than 45 % by weight of nitrogen on the dry anhydrous product | 7,4 | Year 0 | |

31021090 | — — Other | 6,5 | Year 0 | |

— Ammonium sulphate; double salts and mixtures of ammonium sulphate and ammonium nitrate | | | |

31022100 | — — Ammonium sulphate | 6,5 | Year 0 | |

31022900 | — — Other | 6,5 | Year 0 | |

310230 | — Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution | | | |

31023010 | — — In aqueous solution | 6,5 | Year 3 | |

31023090 | — — Other | 6,5 | Year 3 | |

310240 | — Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate or other inorganic non-fertilizing substances | | | |

31024010 | — — With a nitrogen content not exceeding 28 % by weight | 6,5 | Year 0 | |

31024090 | — — With a nitrogen content exceeding 28 % by weight | 6,5 | Year 0 | |

310250 | — Sodium nitrate | | | |

31025010 | — — Natural sodium nitrate | 0,0 | Year 0 | |

31025090 | — — Other | 6,5 | Year 0 | |

31026000 | — Double salts and mixtures of calcium nitrate and ammonium nitrate | 6,5 | Year 0 | |

31027000 | — Calcium cyanamide | 6,5 | Year 0 | |

31028000 | — Mixtures of urea and ammonium nitrate in aqueous or ammoniacal solution | 6,5 | Year 0 | |

31029000 | — Other, including mixtures not specified in the foregoing subheadings | 6,5 | Year 0 | |

3103 | Mineral or chemical fertilizers, phosphatic | | | |

310310 | — Superphosphates | | | |

31031010 | — — Containing more than 35 % by weight of diphosphorus pentaoxide | 4,8 | Year 0 | |

31031090 | — — Other | 4,8 | Year 0 | |

31032000 | — Basic slag | 0,0 | Year 0 | |

31039000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3104 | Mineral or chemical fertilizers, potassic | | | |

31041000 | — Carnallite, sylvite and other crude natural potassium salts | 0,0 | Year 0 | |

310420 | — Potassium chloride | | | |

31042010 | — — With a potassium content evaluated as K2O, by weight, not exceeding 40 % on the dry anhydrous product | 0,0 | Year 0 | |

31042050 | — — With a potassium content evaluated as K2O, by weight, exceeding 40 % but not exceeding 62 % on the dry anhydrous product | 0,0 | Year 0 | |

31042090 | — — With a potassium content evaluated as K2O, by weight, exceeding 62 % on the dry anhydrous product | 0,0 | Year 0 | |

31043000 | — Potassium sulphate | 0,0 | Year 0 | |

31049000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3105 | Mineral or chemical fertilizers containing two or three of the fertilizing elements nitrogen, phosphorus and potassium; other fertilizers; goods of this chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg | | | |

31051000 | — Goods of this chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg | 6,5 | Year 0 | |

310520 | — Mineral or chemical fertilizers containing the three fertilizing elements nitrogen, phosphorus and potassium | | | |

31052010 | — — With a nitrogen content exceeding 10 % by weight on the dry anhydrous product | 6,5 | Year 0 | |

31052090 | — — Other | 6,5 | Year 0 | |

31053000 | — Diammonium hydrogenorthophosphate (diammonium phosphate) | 6,5 | Year 0 | |

31054000 | — Ammonium dihydrogenorthophosphate (monoammonium phosphate) and mixtures thereof with diammonium hydrogenorthophosphate (diammonium phosphate) | 6,5 | Year 0 | |

— Other mineral or chemical fertilizers containing the two fertilizing elements nitrogen and phosphorus | | | |

31055100 | — — Containing nitrates and phosphates | 6,5 | Year 0 | |

31055900 | — — Other | 6,5 | Year 0 | |

310560 | — Mineral or chemical fertilizers containing the two fertilizing elements phosphorus and potassium | | | |

31056010 | — — Potassic superphosphates | 3,2 | Year 0 | |

31056090 | — — Other | 3,2 | Year 0 | |

310590 | — Other | | | |

31059010 | — — Natural potassic sodium nitrate, consisting of a natural mixture of sodium nitrate and potassium nitrate (the proportion of potassium nitrate may be as high as 44 %), of a total nitrogen content not exceeding 16,3 % by weight on the dry anhydrous product | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

31059091 | — — — With a nitrogen content exceeding 10 % by weight on the dry anhydrous product | 6,5 | Year 0 | |

31059099 | — — — Other | 3,2 | Year 0 | |

32 | TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS AND THEIR DERIVATIVES; DYES, PIGMENTS AND OTHER COLOURING MATTER; PAINTS AND VARNISHES; PUTTY AND OTHER MASTICS; INKS | | | |

3201 | Tanning extracts of vegetable origin; tannins and their salts, ethers, esters and other derivatives | | | |

32011000 | — Quebracho extract | 0,0 | Year 0 | |

32012000 | — Wattle extract | 3,0 | Year 3 | |

320190 | — Other | | | |

32019020 | — — Sumach extract, vallonia extract, oak extract or chestnut extract | 5,8 | Year 3 | |

32019090 | — — Other | 5,3 | Year 0 | |

3202 | Synthetic organic tanning substances; inorganic tanning substances; tanning preparations, whether or not containing natural tanning substances; enzymatic preparations for pre-tanning | | | |

32021000 | — Synthetic organic tanning substances | 0,0 | Year 0 | |

32029000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

320300 | Colouring matter of vegetable or animal origin (including dyeing extracts but excluding animal black), whether or not chemically defined; preparations as specified in note 3 to this chapter based on colouring matter of vegetable or animal origin | | | |

— Colouring matter of vegetable origin and preparations based thereon | | | |

32030011 | — — Black cutch (Acacia catechu) | 0,0 | Year 0 | |

32030019 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

32030090 | — Colouring matter of animal origin and preparations based thereon | 0,0 | Year 0 | |

3204 | Synthetic organic colouring matter, whether or not chemically defined; preparations as specified in note 3 to this chapter based on synthetic organic colouring matter; synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents or as luminophores, whether or not chemically defined | | | |

— Synthetic organic colouring matter and preparations based thereon as specified in note 3 to this chapter | | | |

32041100 | — — Disperse dyes and preparations based thereon | 2,2 | Year 3 | |

32041200 | — — Acid dyes, whether or not premetallized, and preparations based thereon; mordant dyes and preparations based thereon | 2,2 | Year 3 | |

32041300 | — — Basic dyes and preparations based thereon | 2,2 | Year 3 | |

32041400 | — — Direct dyes and preparations based thereon | 2,2 | Year 3 | |

32041500 | — — Vat dyes (including those usable in that state as pigments) and preparations based thereon | 2,2 | Year 3 | |

32041600 | — — Reactive dyes and preparations based thereon | 2,2 | Year 3 | |

32041700 | — — Pigments and preparations based thereon | 2,2 | Year 3 | |

32041900 | — — Other, including mixtures of colouring matter of two or more of the subheadings 320411 to 320419 | 2,2 | Year 3 | |

32042000 | — Synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents | 2,1 | Year 3 | |

32049000 | — Other | 2,2 | Year 3 | |

32050000 | Colour lakes; preparations as specified in note 3 to this chapter based on colour lakes | 0,0 | Year 0 | |

3206 | Other colouring matter; preparations as specified in note 3 to this chapter, other than those of heading 3203, 3204 or 3205; inorganic products of a kind used as luminophores, whether or not chemically defined | | | |

— Pigments and preparations based on titanium dioxide | | | |

32061100 | — — Containing 80 % or more by weight of titanium dioxide calculated on the dry weight | 2,5 | Year 3 | |

32061900 | — — Other | 3,0 | Year 3 | |

32062000 | — Pigments and preparations based on chromium compounds | 3,0 | Year 3 | |

32063000 | — Pigments and preparations based on cadmium compounds | 3,0 | Year 3 | |

— Other colouring matter and other preparations | | | |

32064100 | — — Ultramarine and preparations based thereon | 3,0 | Year 3 | |

32064200 | — — Lithopone and other pigments and preparations based on zinc sulphide | 3,0 | Year 3 | |

32064300 | — — Pigments and preparations based on hexacyanoferrates (ferrocyanides and ferricyanides) | 3,0 | Year 3 | |

320649 | — — Other | | | |

32064910 | — — — Magnetite | 0,0 | Year 0 | |

32064990 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

32065000 | — Inorganic products of a kind used as luminophores | 1,8 | Year 3 | |

3207 | Prepared pigments, prepared opacifiers and prepared colours, vitrifiable enamels and glazes, engobes (slips), liquid lustres and similar preparations, of a kind used in the ceramic, enamelling or glass industry; glass frit and other glass, in the form of powder, granules or flakes | | | |

32071000 | — Prepared pigments, prepared opacifiers, prepared colours and similar preparations | 0,0 | Year 0 | |

320720 | — Vitrifiable enamels and glazes, engobes (slips) and similar preparations | | | |

32072010 | — — Engobes (slips) | 0,0 | Year 0 | |

32072090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

32073000 | — Liquid lustres and similar preparations | 0,0 | Year 0 | |

320740 | — Glass frit and other glass, in the form of powder, granules or flakes | | | |

32074010 | — — Glass of the variety known as "enamel" glass | 0,0 | Year 0 | |

32074020 | — — Glass in the form of flakes of a length of 0,1 mm or more but not exceeding 3,5 mm and of a thickness of 2 micrometres or more but not exceeding 5 micrometres | 0,0 | Year 0 | |

32074030 | — — Glass in the form of powder or granules, containing by weight 99 % or more of silicon dioxide | 0,0 | Year 0 | |

32074080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3208 | Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in a non-aqueous medium; solutions as defined in note 4 to this chapter | | | |

320810 | — Based on polyesters | | | |

32081010 | — — Solutions as defined in note 4 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

32081090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

320820 | — Based on acrylic or vinyl polymers | | | |

32082010 | — — Solutions as defined in note 4 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

32082090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

320890 | — Other | | | |

— — Solutions as defined in note 4 to this chapter | | | |

32089011 | — — — Polyurethane of 2,2′-(tert-butylimino)diethanol and 4,4′-methylenedicyclohexyl diisocyanate, in the form of a solution in N,N-dimethylacetamide, containing by weight 48 % or more of polymer | 0,0 | Year 0 | |

32089013 | — — — Copolymer of p-cresol and divinylbenzene, in the form of a solution in N,N-dimethylacetamide, containing by weight 48 % or more of polymer | 0,0 | Year 0 | |

32089019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

32089091 | — — — Based on synthetic polymers | 0,0 | Year 0 | |

32089099 | — — — Based on chemically modified natural polymers | 0,0 | Year 0 | |

3209 | Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in an aqueous medium | | | |

32091000 | — Based on acrylic or vinyl polymers | 0,0 | Year 0 | |

32099000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

321000 | Other paints and varnishes (including enamels, lacquers and distempers); prepared water pigments of a kind used for finishing leather | | | |

32100010 | — Oil paints and varnishes (including enamels and lacquers) | 0,0 | Year 0 | |

32100090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

32110000 | Prepared driers | 0,0 | Year 0 | |

3212 | Pigments (including metallic powders and flakes) dispersed in non-aqueous media, in liquid or paste form, of a kind used in the manufacture of paints (including enamels); stamping foils; dyes and other colouring matter put up in forms or packings for retail sale | | | |

321210 | — Stamping foils | | | |

32121010 | — — With a basis of base metal | 0,0 | Year 0 | |

32121090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

321290 | — Other | | | |

— — Pigments (including metallic powders and flakes) dispersed in non-aqueous media, in liquid or paste form, of a kind used in the manufacture of paints (including enamels) | | | |

32129010 | — — — Pearl essence | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

32129031 | — — — — With a basis of aluminium powder | 0,0 | Year 0 | |

32129039 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

32129090 | — — Dyes and other colouring matter put up in forms or packings for retail sale | 0,0 | Year 0 | |

3213 | Artists', students' or signboard painters' colours, modifying tints, amusement colours and the like, in tablets, tubes, jars, bottles, pans or in similar forms or packings | | | |

32131000 | — Colours in sets | 0,0 | Year 0 | |

32139000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3214 | Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics; painters' fillings; non-refractory surfacing preparations for façades, indoor walls, floors, ceilings or the like | | | |

321410 | — Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics; painters' fillings | | | |

32141010 | — — Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics | 0,0 | Year 0 | |

32141090 | — — Painters' fillings | 0,0 | Year 0 | |

32149000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3215 | Printing ink, writing or drawing ink and other inks, whether or not concentrated or solid | | | |

— Printing ink | | | |

32151100 | — — Black | 0,0 | Year 0 | |

32151900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

321590 | — Other | | | |

32159010 | — — Writing or drawing ink | 0,0 | Year 0 | |

32159080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

33 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PERFUMERY, COSMETIC OR TOILET PREPARATIONS | | | |

3301 | Essential oils (terpeneless or not), including concretes and absolutes; resinoids; extracted oleoresins; concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained by enfleurage or maceration; terpenic by-products of the deterpenation of essential oils; aqueous distillates and aqueous solutions of essential oils | | | |

— Essential oils of citrus fruit | | | |

330111 | — — Of bergamot | | | |

33011110 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33011190 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330112 | — — Of orange | | | |

33011210 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33011290 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330113 | — — Of lemon | | | |

33011310 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33011390 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330114 | — — Of lime | | | |

33011410 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33011490 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330119 | — — Other | | | |

33011910 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33011990 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

— Essential oils other than those of citrus fruit | | | |

330121 | — — Of geranium | | | |

33012110 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012190 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330122 | — — Of jasmin | | | |

33012210 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012290 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330123 | — — Of lavender or of lavandin | | | |

33012310 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012390 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330124 | — — Of peppermint (Mentha piperita) | | | |

33012410 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012490 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330125 | — — Of other mints | | | |

33012510 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012590 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330126 | — — Of vetiver | | | |

33012610 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012690 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330129 | — — Other | | | |

— — — Of clove, niaouli and ylang-ylang | | | |

33012911 | — — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012931 | — — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

33012961 | — — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012991 | — — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33013000 | — Resinoids | 0,0 | Year 0 | |

330190 | — Other | | | |

33019010 | — — Terpenic by-products of the deterpenation of essential oils | 0,0 | Year 0 | |

— — Extracted oleoresins | | | |

33019021 | — — — Of liquorice and hops | 0,0 | Year 0 | |

33019030 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

33019090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3302 | Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including alcoholic solutions) with a basis of one or more of these substances, of a kind used as raw materials in industry; other preparations based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages | | | |

330210 | — Of a kind used in the food or drink industries | | | |

— — Of a kind used in the drink industries | | | |

— — — Preparations containing all flavouring agents characterizing a beverage | | | |

33021010 | — — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 0,5 % | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

33021021 | — — — — — Containing no milk fats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing, by weight, less than 1,5 % milk fat, 5 % sucrose or isoglucose, 5 % glucose or starch | 0,0 | Year 0 | |

33021029 | — — — — — Other | 0.0 + EA | Year 0 | SP |

33021040 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

33021090 | — — Of a kind used in the food industries | 0,0 | Year 0 | |

330290 | — Other | | | |

33029010 | — — Alcoholic solutions | 0,0 | Year 0 | |

33029090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

330300 | Perfumes and toilet waters | | | |

33030010 | — Perfumes | 0,0 | Year 0 | |

33030090 | — Toilet waters | 0,0 | Year 0 | |

3304 | Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin (other than medicaments), including sunscreen or sun tan preparations; manicure or pedicure preparations | | | |

33041000 | — Lip make-up preparations | 0,0 | Year 0 | |

33042000 | — Eye make-up preparations | 0,0 | Year 0 | |

33043000 | — Manicure or pedicure preparations | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

33049100 | — — Powders, whether or not compressed | 0,0 | Year 0 | |

33049900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3305 | Preparations for use on the hair | | | |

33051000 | — Shampoos | 0,0 | Year 0 | |

33052000 | — Preparations for permanent waving or straightening | 0,0 | Year 0 | |

33053000 | — Hair lacquers | 0,0 | Year 0 | |

330590 | — Other | | | |

33059010 | — — Hair lotions | 0,0 | Year 0 | |

33059090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3306 | Preparations for oral or dental hygiene, including denture fixative pastes and powders; yarn used to clean between the teeth (dental floss), in individual retail packages | | | |

33061000 | — Dentifrices | 0,0 | Year 0 | |

33062000 | — Yarn used to clean between the teeth (dental floss) | 0,0 | Year 0 | |

33069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3307 | Pre-shave, shaving or after-shave preparations, personal deodorants, bath preparations, depilatories and other perfumery, cosmetic or toilet preparations, not elsewhere specified or included; prepared room deodorizers, whether or not perfumed or having disinfectant properties | | | |

33071000 | — Pre-shave, shaving or after-shave preparations | 0,0 | Year 0 | |

33072000 | — Personal deodorants and antiperspirants | 0,0 | Year 0 | |

33073000 | — Perfumed bath salts and other bath preparations | 0,0 | Year 0 | |

— Preparations for perfuming or deodorizing rooms, including odoriferous preparations used during religious rites | | | |

33074100 | — — "Agarbatti" and other odoriferous preparations which operate by burning | 0,0 | Year 0 | |

33074900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

33079000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

34 | SOAP, ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, WASHING PREPARATIONS, LUBRICATING PREPARATIONS, ARTIFICIAL WAXES, PREPARED WAXES, POLISHING OR SCOURING PREPARATIONS, CANDLES AND SIMILAR ARTICLES, MODELLING PASTES, "DENTAL WAXES" AND DENTAL PREPARATIONS WITH A BASIS OF PLASTER | | | |

3401 | Soap; organic surface-active products and preparations for use as soap, in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, whether or not containing soap; organic surface-active products and preparations for washing the skin, in the form of liquid or cream and put up for retail sale, whether or not containing soap; paper, wadding, felt and nonwovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent: | | | |

— Soap and organic surface-active products and preparations, in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, and paper, wadding, felt and non-wovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent | | | |

34011100 | — — For toilet use (including medicated products) | 0,0 | Year 0 | |

34011900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

340120 | — Soap in other forms: | | | |

34012010 | — — Flakes, wafers, granules or powders | 0,0 | Year 0 | |

34012090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

34013000 | — Organic surface-active products and preparations for washing the skin, in the form of liquid or cream and put up for retail sale, whether or not containing soap | 0,0 | Year 0 | |

3402 | Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations, washing preparations (including auxiliary washing preparations) and cleaning preparations, whether or not containing soap, other than those of heading 3401 | | | |

— Organic surface-active agents, whether or not put up for retail sale | | | |

340211 | — — Anionic | | | |

34021110 | — — — Aqueous solution containing by weight 30 % or more but not more than 50 % of disodium alkyl [oxydi(benzenesulphonate)] | 0,0 | Year 0 | |

34021190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

34021200 | — — Cationic | 0,0 | Year 0 | |

34021300 | — — Non-ionic | 0,0 | Year 0 | |

34021900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

340220 | — Preparations put up for retail sale | | | |

34022020 | — — Surface-active preparations | 0,0 | Year 0 | |

34022090 | — — Washing preparations and cleaning preparations | 0,0 | Year 0 | |

340290 | — Other | | | |

34029010 | — — Surface-active preparations | 0,0 | Year 0 | |

34029090 | — — Washing preparations and cleaning preparations | 0,0 | Year 0 | |

3403 | Lubricating preparations (including cutting-oil preparations, bolt or nut release preparations, anti-rust or anti-corrosion preparations and mould release preparations, based on lubricants) and preparations of a kind used for the oil or grease treatment of textile materials, leather, furskins or other materials, but excluding preparations containing, as basic constituents, 70 % or more by weight of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals | | | |

— Containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals | | | |

34031100 | — — Preparations for the treatment of textile materials, leather, furskins or other materials | 0,0 | Year 0 | |

340319 | — — Other | | | |

34031910 | — — — Containing 70 % or more by weight of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals but not as the basic constituent | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

34031991 | — — — — Preparations for lubricating machines, appliances and vehicles | 0,0 | Year 0 | |

34031999 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

34039100 | — — Preparations for the treatment of textile materials, leather, furskins or other materials | 0,0 | Year 0 | |

340399 | — — Other | | | |

34039910 | — — — Preparations for lubricating machines, appliances and vehicles | 0,0 | Year 0 | |

34039990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3404 | Artificial waxes and prepared waxes: | | | |

34041000 | — Of chemically modified lignite | 0,0 | Year 0 | |

34042000 | — Of poly(oxyethylene) (polyethylene glycol) | 0,0 | Year 0 | |

340490 | — Other | | | |

34049010 | — — Prepared waxes, including sealing waxes | 0,0 | Year 0 | |

34049090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3405 | Polishes and creams, for footwear, furniture, floors, coachwork, glass or metal, scouring pastes and powders and similar preparations (whether or not in the form of paper, wadding, felt, non-wovens, cellular plastics or cellular rubber, impregnated, coated or covered with such preparations), excluding waxes of heading 3404 | | | |

34051000 | — Polishes, creams and similar preparations, for footwear or leather | 0,0 | Year 0 | |

34052000 | — Polishes, creams and similar preparations, for the maintenance of wooden furniture, floors or other woodwork | 0,0 | Year 0 | |

34053000 | — Polishes and similar preparations for coachwork, other than metal polishes | 0,0 | Year 0 | |

34054000 | — Scouring pastes and powders and other scouring preparations | 0,0 | Year 0 | |

340590 | — Other | | | |

34059010 | — — Metal polishes | 0,0 | Year 0 | |

34059090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

340600 | Candles, tapers and the like | | | |

— Candles | | | |

34060011 | — — Plain, not perfumed | 0,0 | Year 0 | |

34060019 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

34060090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

34070000 | Modelling pastes, including those put up for children's amusement; preparations known as "dental wax" or as "dental impression compounds", put up in sets, in packings for retail sale or in plates, horseshoe shapes, sticks or similar forms; other preparations for use in dentistry, with a basis of plaster (of calcined gypsum or calcium sulphate) | 0,0 | Year 0 | |

35 | ALBUMINOIDAL SUBSTANCES; MODIFIED STARCHES; GLUES; ENZYMES | | | |

3501 | Casein, caseinates and other casein derivatives; casein glues | | | |

350110 | — Casein | | | |

35011010 | — — For the manufacture of regenerated textile fibres | 0,0 | Year 0 | |

35011050 | — — For industrial uses other than the manufacture of foodstuffs or fodder | 0,0 | Year 0 | |

35011090 | — — Other | 5,5 | Year 4 | |

350190 | — Other | | | |

35019010 | — — Casein glues | 4,8 | Year 4 | |

35019090 | — — Other | 2,9 | Year 4 | |

3502 | Albumins (including concentrates of two or more whey proteins, containing by weight more than 80 % whey proteins, calculated on the dry matter), albuminates and other albumin derivatives | | | |

— Egg albumin | | | |

350211 | — — Dried | | | |

35021110 | — — — Unfit, or to be rendered unfit, for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

35021190 | — — — Other | — | | |

350219 | — — Other | | | |

35021910 | — — — Unfit, or to be rendered unfit, for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

35021990 | — — — Other | — | | |

350220 | — Milk albumin, including concentrates of two or more whey proteins | | | |

35022010 | — — Unfit, or to be rendered unfit, for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

35022091 | — — — Dried (for example, in sheets, scales, flakes, powder) | — | | |

35022099 | — — — Other | — | | |

350290 | — Other | | | |

— — Albumins, other than egg albumin and milk albumin (lactalbumin) | | | |

35029020 | — — — Unfit, or to be rendered unfit, for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

35029070 | — — — Other | 6,4 | Year 4 | |

35029090 | — — Albuminates and other albumin derivatives | 0,0 | Year 0 | |

350300 | Gelatin (including gelatin in rectangular (including square) sheets, whether or not surface-worked or coloured) and gelatin derivatives; isinglass; other glues of animal origin, excluding casein glues of heading 3501 | | | |

35030010 | — Gelatin and derivatives thereof | 0,0 | Year 0 | |

35030080 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

35040000 | Peptones and their derivatives; other protein substances and their derivatives, not elsewhere specified or included; hide powder, whether or not chromed | 0,0 | Year 0 | |

3505 | Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinized or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches | | | |

350510 | — Dextrins and other modified starches | | | |

35051010 | — — Dextrins | — | | |

— — Other modified starches | | | |

35051050 | — — — Starches, esterified or etherified | 0,0 | Year 0 | |

35051090 | — — — Other | — | | |

350520 | — Glues | | | |

35052010 | — — Containing, by weight, less than 25 % of starches or dextrins or other modified starches | — | | |

35052030 | — — Containing, by weight, 25 % or more but less than 55 % of starches or dextrins or other modified starches | — | | |

35052050 | — — Containing, by weight, 55 % or more but less than 80 % of starches or dextrins or other modified starches | — | | |

35052090 | — — Containing by weight 80 % or more of starches or dextrins or other modified starches | — | | |

3506 | Prepared glues and other prepared adhesives, not elsewhere specified or included; products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg | | | |

35061000 | — Products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

35069100 | — — Adhesives based on polymers of headings 3901 to 3913 or on rubber | 0,0 | Year 0 | |

35069900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3507 | Enzymes; prepared enzymes not elsewhere specified or included | | | |

35071000 | — Rennet and concentrates thereof | 2,2 | Year 3 | |

350790 | — Other | | | |

35079010 | — — Lipoprotein lipase | 0,0 | Year 0 | |

35079020 | — — Aspergillus alkaline protease | 0,0 | Year 0 | |

35079090 | — — Other | 2,2 | Year 3 | |

36 | EXPLOSIVES; PYROTECHNIC PRODUCTS; MATCHES; PYROPHORIC ALLOYS; CERTAIN COMBUSTIBLE PREPARATIONS | | | |

36010000 | Propellent powders | 0,0 | Year 0 | |

36020000 | Prepared explosives, other than propellent powders | 0,0 | Year 0 | |

360300 | Safety fuses; detonating fuses; percussion or detonating caps; igniters; electric detonators | | | |

36030010 | — Safety fuses; detonating fuses | 0,0 | Year 0 | |

36030090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3604 | Fireworks, signalling flares, rain rockets, fog signals and other pyrotechnic articles | | | |

36041000 | — Fireworks | 0,0 | Year 0 | |

36049000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

36050000 | Matches, other than pyrotechnic articles of heading 3604 | 0,0 | Year 0 | |

3606 | Ferro-cerium and other pyrophoric alloys in all forms; articles of combustible materials as specified in note 2 to this chapter | | | |

36061000 | — Liquid or liquefied-gas fuels in containers of a kind used for filling or refilling cigarette or similar lighters and of a capacity not exceeding 300 cm3 | 0,0 | Year 0 | |

360690 | — Other | | | |

36069010 | — — Ferro-cerium and other pyrophoric alloys in all forms | 0,0 | Year 0 | |

36069090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

37 | PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC GOODS | | | |

3701 | Photographic plates and film in the flat, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in the flat, sensitised, unexposed, whether or not in packs | | | |

370110 | — For X-ray | | | |

37011010 | — — For medical, dental or veterinary use | 0,0 | Year 0 | |

37011090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

37012000 | — Instant print film | 0,0 | Year 0 | |

37013000 | — Other plates and film, with any side exceeding 255 mm | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

37019100 | — — For colour photography (polychrome) | 0,0 | Year 0 | |

37019900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3702 | Photographic film in rolls, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in rolls, sensitised, unexposed | | | |

37021000 | — For X-ray | 0,0 | Year 0 | |

37022000 | — Instant print film | 0,0 | Year 0 | |

— Other film, without perforations, of a width not exceeding 105 mm | | | |

370231 | — — For colour photography (polychrome) | | | |

37023110 | — — — Of a length not exceeding 30 m | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of a length exceeding 30 m | | | |

37023191 | — — — — Colour negative film of a width of 75 mm or more but not exceeding 105 mm and of a length of 100 m or more, for the manufacture of instant-picture film-packs | 0,0 | Year 0 | |

37023199 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

370232 | — — Other, with silver halide emulsion | | | |

— — — Of a width not exceeding 35 mm | | | |

37023211 | — — — — Microfilm; film for the graphic arts | 0,0 | Year 0 | |

37023219 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of a width exceeding 35 mm | | | |

37023231 | — — — — Microfilm | 0,0 | Year 0 | |

37023251 | — — — — Film for the graphic arts | 0,0 | Year 0 | |

37023290 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

37023900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other film, without perforations, of a width exceeding 105 mm | | | |

37024100 | — — Of a width exceeding 610 mm and of a length exceeding 200 m, for colour photography (polychrome) | 0,0 | Year 0 | |

37024200 | — — Of a width exceeding 610 mm and of a length exceeding 200 m, other than for colour photography | 0,0 | Year 0 | |

37024300 | — — Of a width exceeding 610 mm and of a length not exceeding 200 m | 0,0 | Year 0 | |

37024400 | — — Of a width exceeding 105 mm but not exceeding 610 mm | 0,0 | Year 0 | |

— Other film, for colour photography (polychrome) | | | |

37025100 | — — Of a width not exceeding 16 mm and of a length not exceeding 14 m | 0,0 | Year 0 | |

370252 | — — Of a width not exceeding 16 mm and of a length exceeding 14 m | | | |

37025210 | — — — Of a length not exceeding 30 m | 0,0 | Year 0 | |

37025290 | — — — Of a length exceeding 30 m | 0,0 | Year 0 | |

37025300 | — — Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length not exceeding 30 m, for slides | 0,0 | Year 0 | |

370254 | — — Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length not exceeding 30 m, other than for slides | | | |

37025410 | — — — Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 24 mm | 0,0 | Year 0 | |

37025490 | — — — Of a width exceeding 24 mm but not exceeding 35 mm | 0,0 | Year 0 | |

37025500 | — — Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length exceeding 30 m | 0,0 | Year 0 | |

370256 | — — Of a width exceeding 35 mm | | | |

37025610 | — — — Of a length not exceeding 30 m | 0,0 | Year 0 | |

37025690 | — — — Of a length exceeding 30 m | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

370291 | — — Of a width not exceeding 16 mm: | | | |

37029120 | — — — Film for the graphic arts | 0,0 | Year 0 | |

37029180 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

370293 | — — Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length not exceeding 30 m | | | |

37029310 | — — — Microfilm; film for the graphic arts | 0,0 | Year 0 | |

37029390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

370294 | — — Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length exceeding 30 m | | | |

37029410 | — — — Microfilm; film for the graphic arts | 0,0 | Year 0 | |

37029490 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

37029500 | — — Of a width exceeding 35 mm | 0,0 | Year 0 | |

3703 | Photographic paper, paperboard and textiles, sensitised, unexposed | | | |

37031000 | — In rolls of a width exceeding 610 mm | 0,0 | Year 0 | |

370320 | — Other, for colour photography (polychrome) | | | |

37032010 | — — For photographs obtained from reversal type film | 0,0 | Year 0 | |

37032090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

370390 | — Other | | | |

37039010 | — — Sensitized with silver or platinum salts | 0,0 | Year 0 | |

37039090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

370400 | Photographic plates, film, paper, paperboard and textiles, exposed but not developed | | | |

37040010 | — Plates and film | 0,0 | Year 0 | |

37040090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3705 | Photographic plates and film, exposed and developed, other than cinematographic film | | | |

37051000 | — For offset reproduction | 0,0 | Year 0 | |

37052000 | — Microfilms | 0,0 | Year 0 | |

37059000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3706 | Cinematographic film, exposed and developed, whether or not incorporating sound track or consisting only of sound track | | | |

370610 | — Of a width of 35 mm or more | | | |

37061010 | — — Consisting only of sound track | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

37061091 | — — — Negatives; intermediate positives | 0,0 | Year 0 | |

37061099 | — — — Other positives | 0,0 | Year 0 | |

370690 | — Other | | | |

37069010 | — — Consisting only of sound track | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

37069031 | — — — Negatives; intermediate positives | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other positives | | | |

37069051 | — — — — Newsreels | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other, of a width of | | | |

37069091 | — — — — — Less than 10 mm | 0,0 | Year 0 | |

37069099 | — — — — — 10 mm or more | 0,0 | Year 0 | |

3707 | Chemical preparations for photographic uses (other than varnishes, glues, adhesives and similar preparations); unmixed products for photographic uses, put up in measured portions or put up for retail sale in a form ready for use | | | |

37071000 | — Sensitising emulsions | 0,0 | Year 0 | |

370790 | — Other | | | |

— — Developers and fixers | | | |

— — — For colour photography (polychrome) | | | |

37079011 | — — — — For photographic film and plates | 0,0 | Year 0 | |

37079019 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

37079030 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

37079090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38 | MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS | | | |

3801 | Artificial graphite; colloidal or semi-colloidal graphite; preparations based on graphite or other carbon in the form of pastes, blocks, plates or other semi-manufactures | | | |

38011000 | — Artificial graphite | 0,0 | Year 0 | |

380120 | — Colloidal or semi-colloidal graphite | | | |

38012010 | — — Colloidal graphite in suspension in oil; semi-colloidal graphite | 0,0 | Year 0 | |

38012090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38013000 | — Carbonaceous pastes for electrodes and similar pastes for furnace linings | 0,0 | Year 0 | |

38019000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3802 | Activated carbon; activated natural mineral products; animal black, including spent animal black | | | |

38021000 | — Activated carbon | 0,0 | Year 0 | |

38029000 | — Other | 2,2 | Year 3 | |

380300 | Tall oil, whether or not refined | | | |

38030010 | — Crude | 0,0 | Year 0 | |

38030090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

380400 | Residual lyes from the manufacture of wood pulp, whether or not concentrated, desugared or chemically treated, including lignin sulphonates, but excluding tall oil of heading 3803 | | | |

38040010 | — Concentrated sulphite lye | 0,0 | Year 0 | |

38040090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3805 | Gum, wood or sulphate turpentine and other terpenic oils produced by the distillation or other treatment of coniferous woods; crude dipentene; sulphite turpentine and other crude para-cymene; pine oil containing alpha-terpineol as the main constituent | | | |

380510 | — Gum, wood or sulphate turpentine oils | | | |

38051010 | — — Gum turpentine | 0,0 | Year 0 | |

38051030 | — — Wood turpentine | 0,0 | Year 0 | |

38051090 | — — Sulphate turpentine | 0,0 | Year 0 | |

38052000 | — Pine oil | 0,0 | Year 0 | |

38059000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3806 | Rosin and resin acids, and derivatives thereof; rosin spirit and rosin oils; run gums | | | |

380610 | — Rosin and resin acids | | | |

38061010 | — — Obtained from fresh oleoresins | 0,0 | Year 0 | |

38061090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38062000 | — Salts of rosin, of resin acids or of derivatives of rosin or resin acids, other than salts of rosin adducts | 0,0 | Year 0 | |

38063000 | — Ester gums | 0,0 | Year 0 | |

38069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

380700 | Wood tar; wood tar oils; wood creosote; wood naphtha; vegetable pitch; brewers' pitch and similar preparations based on rosin, resin acids or on vegetable pitch | | | |

38070010 | — Wood tar | 0,0 | Year 0 | |

38070090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3808 | Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators, disinfectants and similar products, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles (for example, sulphur-treated bands, wicks and candles, and fly-papers) | | | |

380810 | — Insecticides | | | |

38081010 | — — Based on pyrethroids | 0,0 | Year 0 | |

38081020 | — — Based on chlorinated hydrocarbons | 0,0 | Year 0 | |

38081030 | — — Based on carbamates | 0,0 | Year 0 | |

38081040 | — — Based on organophosphorus compounds | 0,0 | Year 0 | |

38081090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

380820 | — Fungicides | | | |

— — Inorganic | | | |

38082010 | — — — Preparations based on copper compounds | 0,0 | Year 0 | |

38082015 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

38082030 | — — — Based on dithiocarbamates | 0,0 | Year 0 | |

38082040 | — — — Based on benzimidazoles | 0,0 | Year 0 | |

38082050 | — — — Based on diazoles or triazoles | 0,0 | Year 0 | |

38082060 | — — — Based on diazines or morpholines | 0,0 | Year 0 | |

38082080 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

380830 | — Herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators | | | |

— — Herbicides | | | |

38083011 | — — — Based on phenoxy-phytohormones | 0,0 | Year 0 | |

38083013 | — — — Based on triazines | 0,0 | Year 0 | |

38083015 | — — — Based on amides | 0,0 | Year 0 | |

38083017 | — — — Based on carbamates | 0,0 | Year 0 | |

38083021 | — — — Based on dinitroaniline derivatives | 0,0 | Year 0 | |

38083023 | — — — Based on derivatives of urea, of uracil or of sulphonylurea | 0,0 | Year 0 | |

38083027 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38083030 | — — Anti-sprouting products | 0,0 | Year 0 | |

38083090 | — — Plant-growth regulators | 0,0 | Year 0 | |

380840 | — Disinfectants | | | |

38084010 | — — Based on quaternary ammonium salts | 0,0 | Year 0 | |

38084020 | — — Based on halogenated compounds | 0,0 | Year 0 | |

38084090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

380890 | — Other | | | |

38089010 | — — Rodenticides | 0,0 | Year 0 | |

38089090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3809 | Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included | | | |

380910 | — With a basis of amylaceous substances | | | |

38091010 | — — Containing by weight of such substances less than 55 % | — | | |

38091030 | — — Containing by weight of such substances 55 % or more but less than 70 % | — | | |

38091050 | — — Containing by weight of such substances 70 % or more but less than 83 % | — | | |

38091090 | — — Containing by weight of such substances 83 % or more | — | | |

— Other | | | |

38099100 | — — Of a kind used in the textile or like industries | 0,0 | Year 0 | |

38099200 | — — Of a kind used in the paper or like industries | 0,0 | Year 0 | |

38099300 | — — Of a kind used in the leather or like industries | 0,0 | Year 0 | |

3810 | Pickling preparations for metal surfaces; fluxes and other auxiliary preparations for soldering, brazing or welding; soldering, brazing or welding powders and pastes consisting of metal and other materials; preparations of a kind used as cores or coatings for welding electrodes or rods | | | |

38101000 | — Pickling preparations for metal surfaces; soldering, brazing or welding powders and pastes consisting of metal and other materials | 0,0 | Year 0 | |

381090 | — Other | | | |

38109010 | — — Preparations of a kind used as cores or coatings for welding electrodes and rods | 0,0 | Year 0 | |

38109090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3811 | Anti-knock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improvers, anti-corrosive preparations and other prepared additives, for mineral oils (including gasoline) or for other liquids used for the same purposes as mineral oils | | | |

— Anti-knock preparations | | | |

381111 | — — Based on lead compounds | | | |

38111110 | — — — Based on tetraethyl-lead | 0,0 | Year 0 | |

38111190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38111900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Additives for lubricating oils | | | |

38112100 | — — Containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals | 0,0 | Year 0 | |

38112900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38119000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3812 | Prepared rubber accelerators; compound plasticisers for rubber or plastics, not elsewhere specified or included; anti-oxidizing preparations and other compound stabilizers for rubber or plastics | | | |

38121000 | — Prepared rubber accelerators | 0,0 | Year 0 | |

381220 | — Compound plasticizers for rubber or plastics | | | |

38122010 | — — Reaction mixture containing benzyl 3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethylpropyl phthalate and benzyl 3-isobutyryloxy-2,2,4-trimethylpentyl phthalate | 0,0 | Year 0 | |

38122090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

381230 | — Anti-oxidizing preparations and other compound stabilizers for rubber or plastics | | | |

38123020 | — — Anti-oxidizing preparations | 0,0 | Year 0 | |

38123080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38130000 | Preparations and charges for fire-extinguishers; charged fire-extinguishing grenades | 0,0 | Year 0 | |

381400 | Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or included; prepared paint or varnish removers | | | |

38140010 | — Based on butyl acetate | 0,0 | Year 0 | |

38140090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3815 | Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations, not elsewhere specified or included | | | |

— Supported catalysts | | | |

38151100 | — — With nickel or nickel compounds as the active substance | 0,0 | Year 0 | |

38151200 | — — With precious metal or precious metal compounds as the active substance | 0,0 | Year 0 | |

381519 | — — Other | | | |

38151910 | — — — Catalyst in the form of grains of which 90 % or more by weight have a particle-size not exceeding 10 micrometres, consisting of a mixture of oxides on a magnesium-silicate support, containing by weight: -20 % or more but not more than 35 % of copper and -2 % or more but not more than 3 % of bismuth, and of an apparent specific gravity of 0,2 or more but not exceeding 1,0 | 0,0 | Year 0 | |

38151990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

381590 | — Other | | | |

38159010 | — — Catalyst consisting of ethyltriphenylphosphonium acetate in the form of a solution in methanol | 0,0 | Year 0 | |

38159090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38160000 | Refractory cements, mortars, concretes and similar compositions, other than products of heading 3801 | 0,0 | Year 0 | |

381700 | Mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes, other than those of heading 2707 or 2902: | | | |

38170010 | — Dodecylbenzene | 2,8 | Year 3 | |

38170050 | — Linear alkylbenzene | 2,8 | Year 3 | |

38170090 | — Other | 2,8 | Year 3 | |

381800 | Chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics | | | |

38180010 | — Doped silicon | 0,0 | Year 0 | |

38180090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

38190000 | Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for hydraulic transmission, not containing or containing less than 70 % by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals | 0,0 | Year 0 | |

38200000 | Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids | 0,0 | Year 0 | |

38210000 | Prepared culture media for development of micro-organisms | 0,0 | Year 0 | |

38220000 | Diagnostic or laboratory reagents on a backing, prepared diagnostic or laboratory reagents whether or not on a backing, other than those of heading 3002 or 3006; certified reference materials | 0,0 | Year 0 | |

3823 | Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols | | | |

— Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining | | | |

38231100 | — — Stearic acid | 0,0 | Year 0 | |

38231200 | — — Oleic acid | 0,0 | Year 0 | |

38231300 | — — Tall oil fatty acids | 0,0 | Year 0 | |

382319 | — — Other | | | |

38231910 | — — — Distilled fatty acids | 0,0 | Year 0 | |

38231930 | — — — Fatty acid distillate | 0,0 | Year 0 | |

38231990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38237000 | — Industrial fatty alcohols | — | | |

3824 | Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included: | | | |

38241000 | — Prepared binders for foundry moulds or cores | 0,0 | Year 0 | |

38242000 | — Naphthenic acids, their water-insoluble salts and their esters | 0,0 | Year 0 | |

38243000 | — Non-agglomerated metal carbides mixed together or with metallic binders | 0,0 | Year 0 | |

38244000 | — Prepared additives for cements, mortars or concretes | 0,0 | Year 0 | |

382450 | — Non-refractory mortars and concretes | | | |

38245010 | — — Concrete ready to pour | 0,0 | Year 0 | |

38245090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

382460 | — Sorbitol other than that of subheading 290544 | | | |

— — In aqueous solution | | | |

38246011 | — — — Containing 2 % or less by weight of D-mannitol, calculated on the D-glucitol content | — | | |

38246019 | — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

38246091 | — — — Containing 2 % or less by weight of D-mannitol, calculated on the D-glucitol content | — | | |

38246099 | — — — Other | — | | |

— Mixtures containing perhalogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing two or more different halogens | | | |

38247100 | — — Containing acyclic hydrocarbons perhalogenated only with fluorine and chlorine | 0,0 | Year 0 | |

38247900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

382490 | — Other | | | |

38249010 | — — Petroleum sulphonates, excluding petroleum sulphonates of alkali metals, of ammonium or of ethanolamines; thiophenated sulphonic acids of oils obtained from bituminous minerals, and their salts | 0,0 | Year 0 | |

38249015 | — — Ion exchangers | 0,0 | Year 0 | |

38249020 | — — Getters for vacuum tubes | 0,0 | Year 0 | |

38249025 | — — Pyrolignites (for example, of calcium); crude calcium tartrate; crude calcium citrate | 0,0 | Year 0 | |

38249030 | — — Alkaline iron oxide for the purification of gas | 0,0 | Year 0 | |

38249035 | — — Anti-rust preparations containing amines as active constituents | 0,0 | Year 0 | |

38249040 | — — Inorganic composite solvents and thinners for varnishes and similar products | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

38249045 | — — — Anti-scaling and similar compounds | 0,0 | Year 0 | |

38249050 | — — — Preparations for electroplating | 0,0 | Year 0 | |

38249055 | — — — Mixtures of mono-, di-and tri-, fatty acid esters of glycerol (emulsifiers for fats) | 0,0 | Year 0 | |

— — — Products and preparations for pharmaceutical or surgical uses | | | |

38249061 | — — — — Intermediate products of the antibiotics manufacturing process obtained from the fermentation of Streptomyces tenebrarius, whether or not dried, for use in the manufacture of human medicaments of heading 3004 | 0,0 | Year 0 | |

38249062 | — — — — Intermediate products from the manufacture of monensin salts | 0,0 | Year 0 | |

38249064 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38249065 | — — — Auxiliary products for foundries (other than those falling within subheading 38241000) | 0,0 | Year 0 | |

38249070 | — — — Fire-proofing, water-proofing and similar protective preparations used in the building industry | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

38249075 | — — — — Lithium niobate wafer, undoped | 0,0 | Year 0 | |

38249080 | — — — — Mixture of amines derived from dimerized fatty acids, of an average molecular weight of 520 or more but not exceeding 550 | 0,0 | Year 0 | |

38249085 | — — — — 3-(1-Ethyl-1-methylpropyl)isoxazol-5-ylamine, in the form of a solution in toluene | 0,0 | Year 0 | |

38249099 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3825 | Residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included; municipal waste; sewage sludge; other wastes specified in note 6 to this chapter | | | |

38251000 | — Municipal waste | 0,0 | Year 0 | |

38252000 | — Sewage sludge | 0,0 | Year 0 | |

38253000 | — Clinical waste | 0,0 | Year 0 | |

— Waste organic solvents: | | | |

38254100 | — — Halogenated | 0,0 | Year 0 | |

38254900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38255000 | — Wastes of metal pickling liquors, hydraulic fluids, brake and anti-freeze fluids | 0,0 | Year 0 | |

— Other wastes from chemical or allied industries: | | | |

38256100 | — — Mainly containing organic constituents | 0,0 | Year 0 | |

38256900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38259000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

39 | PLASTICS AND ARTICLES THEREOF | | | |

I.PRIMARY FORMS

3901 | Polymers of ethylene, in primary forms | | | |

390110 | — Polyethylene having a specific gravity of less than 0,94 | | | |

39011010 | — — Linear polyethylene | 4,2 | Year 3 | |

39011090 | — — Other | 4,2 | Year 3 | |

390120 | — Polyethylene having a specific gravity of 0,94 or more | | | |

39012010 | — — Polyethylene in one of the forms mentioned in note 6 (b) to this chapter, of a specific gravity of 0,958 or more at 23 °C, containing: 50 mg/kg or less of aluminium, 2 mg/kg or less of calcium, 2 mg/kg or less of chromium, 2 mg/kg or less of iron, 2 mg/gk or less of nickel, 2 mg/kg or less of titanium and 8 mg/kg or less of vanadium, for the manufacture of chlorosulphonated polyethylene | 0,0 | Year 0 | |

39012090 | — — Other | 4,2 | Year 3 | |

39013000 | — Ethylene-vinyl acetate copolymers | 4,2 | Year 3 | |

390190 | — Other | | | |

39019010 | — — Ionomer resin consisting of a salt of a terpolymer of ethylene with isobutyl acrylate and methacrylic acid | 0,0 | Year 0 | |

39019020 | — — A-B-A block copolymer of polystyrene, ethylene-butylene copolymer and polystyrene, containing by weight 35 % or less of styrene, in one of the forms mentioned in note 6(b) to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

39019090 | — — Other | 4,2 | Year 3 | |

3902 | Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms | | | |

39021000 | — Polypropylene | 4,2 | Year 0 | |

39022000 | — Polyisobutylene | 4,2 | Year 3 | |

39023000 | — Propylene copolymers | 4,2 | Year 3 | |

390290 | — Other | | | |

39029010 | — — A-B-A block copolymer of polystyrene, ethylene-butylene copolymer and polystyrene, containing by weight 35 % or less of styrene, in one of the forms mentioned in note 6 (b) to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

39029020 | — — Polybut-1-ene, a copolymer of but-1-ene with ethylene containing by weight 10 % or less of ethylene, or a blend of polybut-1-ene with polyethylene and/or polypropylene containing by weight 10 % or less of polyethylene and/or 25 % or less of polypropylene, in one of the forms mentioned in note 6 (b) to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

39029090 | — — Other | 4,2 | Year 3 | |

3903 | Polymers of styrene, in primary forms | | | |

— Polystyrene | | | |

39031100 | — — Expansible | 4,2 | Year 3 | |

39031900 | — — Other | 4,2 | Year 3 | |

39032000 | — Styrene-acrylonitrile (SAN) copolymers | 4,2 | Year 3 | |

39033000 | — Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) copolymers | 4,2 | Year 3 | |

390390 | — Other | | | |

39039010 | — — Copolymer solely of styrene with allyl alcohol, of an acetyl value of 175 or more | 0,0 | Year 0 | |

39039020 | — — Brominated polystyrene, containing by weight 58 % or more but not more than 71 % of bromine, in one of the forms mentioned in note 6(b) to this Chapter | 0,0 | Year 0 | |

39039090 | — — Other | 4,2 | Year 3 | |

3904 | Polymers of vinyl chloride or of other halogenated olefins, in primary forms | | | |

39041000 | — Poly(vinyl chloride), not mixed with any other substances | 4,2 | Year 3 | |

— Other poly(vinyl chloride): | | | |

39042100 | — — Non-plasticised | 4,2 | Year 3 | |

39042200 | — — Plasticised | 4,2 | Year 3 | |

39043000 | — Vinyl chloride-vinyl acetate copolymers | 4,2 | Year 3 | |

39044000 | — Other vinyl chloride copolymers | 4,2 | Year 3 | |

390450 | — Vinylidene chloride polymers | | | |

39045010 | — — Copolymer of vinylidene chloride with acrylonitrile, in the form of expansible beads of a diameter of 4 micrometers or more but not more than 20 micrometres | 0,0 | Year 0 | |

39045090 | — — Other | 4,2 | Year 3 | |

— Fluoro-polymers | | | |

39046100 | — — Polytetrafluoroethylene | 4,2 | Year 3 | |

390469 | — — Other | | | |

39046910 | — — — Polyvinyl fluoride in one of the forms mentioned in note 6 (b) to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

39046990 | — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

39049000 | — Other | 4,2 | Year 3 | |

3905 | Polymers of vinyl acetate or of other vinyl esters, in primary forms; other vinyl polymers in primary forms | | | |

— Poly(vinyl acetate): | | | |

39051200 | — — In aqueous dispersion | 0,0 | Year 0 | |

39051900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Vinyl acetate copolymers | | | |

39052100 | — — In aqueous dispersion | 0,0 | Year 0 | |

39052900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39053000 | — Poly(vinyl alcohol), whether or not containing unhydrolysed acetate groups | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

39059100 | — — Copolymers | 0,0 | Year 0 | |

390599 | — — Other | | | |

39059910 | — — — Poly(vinyl formal), in one of the forms mentioned in note 6 (b) to this chapter, of a molecular weight of 10000 or more but not exceeding 40000 and containing by weight: 9,5 % or more but not more than 13 % of acetyl groups evaluated as vinyl acetate and 5 % or more but not more than 6,5 % of hydroxy groups evaluated as vinyl alcohol | 0,0 | Year 0 | |

39059990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3906 | Acrylic polymers in primary forms | | | |

39061000 | — Poly(methyl methacrylate) | 2,9 | Year 3 | |

390690 | — Other | | | |

39069010 | — — Poly[N-(3-hydroxyimino-1,1-dimethylbutyl)acrylamide] | 0,0 | Year 0 | |

39069020 | — — Copolymer of 2-diisopropylaminoethyl methacrylate with decyl methacrylate, in the form of a solution in N,N-dimethylacetamide, containing by weight 55 % or more of copolymer | 0,0 | Year 0 | |

39069030 | — — Copolymer of acrylic acid with 2-ethylhexyl acrylate, containing by weight 10 % or more but not more than 11 % of 2-ethylhexyl acrylate | 0,0 | Year 0 | |

39069040 | — — Copolymer of acrylonitrile with methyl acrylate, modified with polybutadiene-acrylonitrile (NBR) | 0,0 | Year 0 | |

39069050 | — — Polymerisation product of acrylic acid with alkyl methacrylate and small quantities of other monomers, for use as a thickener in the manufacture of textile printing pastes | 0,0 | Year 0 | |

39069060 | — — Copolymer of methyl acrylate with ethylene and a monomer containing a non-terminal carboxy group as a substituent, containing by weight 50 % or more of methyl acrylate, whether or not compounded with silica | 0,0 | Year 0 | |

39069090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3907 | Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in primary forms; polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters and other polyesters, in primary forms | | | |

39071000 | — Polyacetals | 2,2 | Year 3 | |

390720 | — Other polyethers | | | |

— — Polyether alcohols | | | |

39072011 | — — — Polyethylene glycols | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39072021 | — — — — With a hydroxyl number not exceeding 100 | 0,0 | Year 0 | |

39072029 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

39072091 | — — — Copolymer of 1-chloro-2,3-epoxypropane with ethylene oxide | 0,0 | Year 0 | |

39072099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39073000 | — Epoxide resins | 0,0 | Year 0 | |

39074000 | — Polycarbonates | 0,0 | Year 0 | |

39075000 | — Alkyd resins | 0,0 | Year 0 | |

390760 | — Poly(ethylene terephthalate): | | | |

39076020 | — — Having a viscosity number of 183 ml/g or higher | 3,0 | Year 3 | |

39076080 | — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— Other polyesters | | | |

390791 | — — Unsaturated | | | |

39079110 | — — — Liquid | 0,0 | Year 0 | |

39079190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

390799 | — — Other | | | |

— — — With a hydroxyl number not exceeding 100 | | | |

39079911 | — — — — Poly(ethylene naphthalene-2,6-dicarboxylate) | 0,0 | Year 0 | |

39079919 | — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— — — Other | | | |

39079991 | — — — — Poly(ethylene naphthalene-2,6-dicarboxylate) | 0,0 | Year 0 | |

39079999 | — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

3908 | Polyamides in primary forms | | | |

39081000 | — Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12 | 2,2 | Year 3 | |

39089000 | — Other | 2,2 | Year 3 | |

3909 | Amino-resins, phenolic resins and polyurethanes, in primary forms | | | |

39091000 | — Urea resins; thiourea resins | 0,0 | Year 0 | |

39092000 | — Melamine resins | 0,0 | Year 0 | |

39093000 | — Other amino-resins | 0,0 | Year 0 | |

39094000 | — Phenolic resins | 0,0 | Year 0 | |

390950 | — Polyurethanes | | | |

39095010 | — — Polyurethane of 2,2′-(tert-butylimino)diethanol and 4,4′-methylenedicyclohexyl diisocyanate, in the form of a solution in N,N-dimethylacetamide, containing by weight 50 % or more of polymer | 0,0 | Year 0 | |

39095090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39100000 | Silicones in primary forms | 0,0 | Year 0 | |

3911 | Petroleum resins, coumarone-indene resins, polyterpenes, polysulphides, polysulphones and other products specified in note 3 to this chapter, not elsewhere specified or included, in primary forms | | | |

39111000 | — Petroleum resins, coumarone, indene or coumarone-indene resins and polyterpenes | 0,0 | Year 0 | |

391190 | — Other | | | |

— — Condensation or rearrangement polymerisation products whether or not chemically modified | | | |

39119011 | — — — Poly(oxy-1,4-phenylenesulphonyl-1,4-phenyleneoxy-1,4-phenyleneisopropylidene-1,4-phenylene), in one of the forms mentioned in note 6 (b) to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

39119013 | — — — Poly(thio-1,4-phenylene) | 0,0 | Year 0 | |

39119019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

39119091 | — — — Copolymer of p-cresol and divinylbenzene, in the form of a solution in N,N-dimethylacetamide, containing by weight 50 % or more of polymer | 0,0 | Year 0 | |

39119093 | — — — Hydrogenated copolymers of vinyltoluene and a-methylstyrene | 0,0 | Year 0 | |

39119099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3912 | Cellulose and its chemical derivatives, not elsewhere specified or included, in primary forms | | | |

— Cellulose acetates | | | |

39121100 | — — Non-plasticised | 0,0 | Year 0 | |

39121200 | — — Plasticised | 0,0 | Year 0 | |

391220 | — Cellulose nitrates (including collodions) | | | |

— — Non-plasticised | | | |

39122011 | — — — Collodions and celloidin | 0,0 | Year 0 | |

39122019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39122090 | — — Plasticised | 0,0 | Year 0 | |

— Cellulose ethers | | | |

39123100 | — — Carboxymethylcellulose and its salts | 0,0 | Year 0 | |

391239 | — — Other | | | |

39123910 | — — — Ethylcellulose | 0,0 | Year 0 | |

39123920 | — — — Hydroxypropylcellulose | 0,0 | Year 0 | |

39123980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391290 | — Other | | | |

39129010 | — — Cellulose esters | 0,0 | Year 0 | |

39129090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3913 | Natural polymers (for example, alginic acid) and modified natural polymers (for example, hardened proteins, chemical derivatives of natural rubber), not elsewhere specified or included, in primary forms | | | |

39131000 | — Alginic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

391390 | — Other | | | |

39139010 | — — Chemical derivatives of natural rubber | 0,0 | Year 0 | |

39139020 | — — Amylopectin | 0,0 | Year 0 | |

39139030 | — — Amylose | 0,0 | Year 0 | |

39139080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39140000 | Ion-exchangers based on polymers of headings Nos 3901 to 3913, in primary forms | 0,0 | Year 0 | |

II.WASTE, PARINGS AND SCRAP; SEMI-MANUFACTURES; ARTICLES

3915 | Waste, parings and scrap, of plastics | | | |

39151000 | — Of polymers of ethylene | 0,0 | Year 0 | |

39152000 | — Of polymers of styrene | 0,0 | Year 0 | |

39153000 | — Of polymers of vinyl chloride | 0,0 | Year 0 | |

391590 | — Of other plastics | | | |

— — Of addition polymerisation products | | | |

39159011 | — — — Of polymers of propylene | 0,0 | Year 0 | |

39159013 | — — — Of acrylic polymers | 0,0 | Year 0 | |

39159019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

39159091 | — — — Of epoxide resins | 0,0 | Year 0 | |

39159093 | — — — Of cellulose and its chemical derivatives | 0,0 | Year 0 | |

39159099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3916 | Monofilament of which any cross-sectional dimension exceeds 1 mm, rods, sticks and profile shapes, whether or not surface-worked but not otherwise worked, of plastics | | | |

39161000 | — Of polymers of ethylene | 0,0 | Year 0 | |

391620 | — Of polymers of vinyl chloride | | | |

39162010 | — — Of poly(vinyl chloride) | 0,0 | Year 0 | |

39162090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391690 | — Of other plastics | | | |

— — Of condensation or rearrangement polymerisation products, whether or not chemically modified | | | |

39169011 | — — — Of polyesters | 0,0 | Year 0 | |

39169013 | — — — Of polyamides | 0,0 | Year 0 | |

39169015 | — — — Of epoxide resins | 0,0 | Year 0 | |

39169019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Of addition polymerisation products | | | |

39169051 | — — — Of polymers of propylene | 0,0 | Year 0 | |

39169059 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39169090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3917 | Tubes, pipes and hoses, and fittings therefor (for example, joints, elbows, flanges), of plastics | | | |

391710 | — Artificial guts (sausage casings) of hardened protein or of cellulosic materials | | | |

39171010 | — — Of hardened protein | 0,0 | Year 0 | |

39171090 | — — Of cellulosic materials | 0,0 | Year 0 | |

— Tubes, pipes and hoses, rigid | | | |

391721 | — — Of polymers of ethylene | | | |

39172110 | — — — Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39172191 | — — — — With fittings attached, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39172199 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391722 | — — Of polymers of propylene | | | |

39172210 | — — — Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39172291 | — — — — With fittings attached, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39172299 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391723 | — — Of polymers of vinyl chloride | | | |

39172310 | — — — Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39172391 | — — — — With fittings attached, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39172399 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391729 | — — Of other plastics | | | |

— — — Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked | | | |

39172912 | — — — — Of condensation or rearrangement polymerization products, whether or not chemically modified | 0,0 | Year 0 | |

39172915 | — — — — Of addition polymerization products | 0,0 | Year 0 | |

39172919 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39172991 | — — — — With fittings attached, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39172999 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other tubes, pipes and hoses | | | |

391731 | — — Flexible tubes, pipes and hoses, having a minimum burst pressure of 27,6 MPa | | | |

39173110 | — — — With fittings attached, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39173190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391732 | — — Other, not reinforced or otherwise combined with other materials, without fittings | | | |

— — — Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked | | | |

39173210 | — — — — Of condensation or rearrangement polymerization products, whether or not chemically modified | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Of addition polymerisation products | | | |

39173231 | — — — — — Of polymers of ethylene | 0,0 | Year 0 | |

39173235 | — — — — — Of polymers of vinyl chloride | 0,0 | Year 0 | |

39173239 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39173251 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39173291 | — — — — Artificial sausage casings | 0,0 | Year 0 | |

39173299 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391733 | — — Other, not reinforced or otherwise combined with other materials, with fittings | | | |

39173310 | — — — With fittings attached, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39173390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391739 | — — Other | | | |

— — — Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked | | | |

39173912 | — — — — Of condensation or rearrangement polymerization products, whether or not chemically modified | 0,0 | Year 0 | |

39173915 | — — — — Of addition polymerization products | 0,0 | Year 0 | |

39173919 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39173991 | — — — — With fittings attached, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39173999 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391740 | — Fittings | | | |

39174010 | — — For use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39174090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3918 | Floor coverings of plastics, whether or not self-adhesive, in rolls or in the form of tiles; wall or ceiling coverings of plastics, as defined in note 9 to this chapter | | | |

391810 | — Of polymers of vinyl chloride | | | |

39181010 | — — Consisting of a support impregnated, coated or covered with poly(vinyl chloride) | 0,0 | Year 0 | |

39181090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39189000 | — Of other plastics | 0,0 | Year 0 | |

3919 | Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, of plastics, whether or not in rolls | | | |

391910 | — In rolls of a width not exceeding 20 cm | | | |

— — Strips, the coating of which consists of unvulcanised natural or synthetic rubber | | | |

39191011 | — — — Of plasticised poly(vinyl chloride) or of polyethylene | 0,0 | Year 0 | |

39191013 | — — — Of non-plasticised poly(vinyl chloride) | 0,0 | Year 0 | |

39191015 | — — — Of polypropylene | 0,0 | Year 0 | |

39191019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Of condensation or rearrangement polymerisation products, whether or not chemically modified | | | |

39191031 | — — — — Of polyesters | 0,0 | Year 0 | |

39191038 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of addition polymerisation products | | | |

39191061 | — — — — Of plasticised poly(vinyl chloride) or of polyethylene | 0,0 | Year 0 | |

39191069 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39191090 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391990 | — Other | | | |

39199010 | — — Further worked than surface-worked, or cut to shapes other than rectangular (including square) | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Of condensation or rearrangement polymerisation products, whether or not chemically modified | | | |

39199031 | — — — — Of polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters or other polyesters | 0,0 | Year 0 | |

39199038 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of addition polymerisation products | | | |

39199061 | — — — — Of plasticised poly(vinyl chloride) or of polyethylene | 0,0 | Year 0 | |

39199069 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39199090 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3920 | Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials | | | |

392010 | — Of polymers of ethylene | | | |

— — Of a thickness not exceeding 0,125 mm | | | |

— — — Of polyethylene having a specific gravity of | | | |

— — — — Less than 0,94 | | | |

39201023 | — — — — — Polyethylene film of a thickness of 20 micrometres or more but not exceeding 40 micrometres, for the production of photo-resist film used in the manufacture of semiconductors or printed circuits | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — Other | | | |

— — — — — — Not printed | | | |

39201024 | — — — — — — — Stretch film | 4,2 | Year 3 | |

39201026 | — — — — — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

39201027 | — — — — — — Printed | 4,2 | Year 3 | |

39201028 | — — — — 0,94 or more | 4,2 | Year 3 | |

39201040 | — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

— — Of a thickness exceeding 0,125 mm | | | |

39201081 | — — — Synthetic paper pulp in the form of moist sheets made from unconnected finely branched polyethylene fibrils, whether or not blended with cellulose fibres in a quantity not exceeding 15 %, containing polyvinyl alcohol dissolved in water as the moistening agent | 0,0 | Year 0 | |

39201089 | — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

392020 | — Of polymers of propylene | | | |

— — Of a thickness not exceeding 0,10 mm | | | |

39202021 | — — — Biaxially oriented | 4,2 | Year 3 | |

39202029 | — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

— — Of a thickness exceeding 0,10 mm | | | |

— — — Strip of a width exceeding 5 mm but not exceeding 20 mm of the kind used for packaging | | | |

39202071 | — — — — Decorative strip | 4,2 | Year 3 | |

39202079 | — — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

39202090 | — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

39203000 | — Of polymers of styrene | 4,2 | Year 3 | |

— Of polymers of vinyl chloride: | | | |

392043 | — — Containing by weight not less than 6 % of plasticisers: | | | |

39204310 | — — — Of a thickness not exceeding 1 mm | 4,2 | Year 3 | |

39204390 | — — — Of a thickness exceeding 1 mm | 4,2 | Year 3 | |

392049 | — — Other | | | |

39204910 | — — — Of a thickness not exceeding 1 mm | 4,2 | Year 3 | |

39204990 | — — — Of a thickness exceeding 1 mm | 4,2 | Year 3 | |

— Of acrylic polymers: | | | |

39205100 | — — Of poly(methyl methacrylate) | 4,2 | Year 3 | |

392059 | — — Other | | | |

39205910 | — — — Copolymer of acrylic and methacrylic esters, in the form of film of a thickness not exceeding 150 micrometres | 0,0 | Year 0 | |

39205990 | — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

— Of polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters or other polyesters | | | |

39206100 | — — Of polycarbonates | 4,3 | Year 3 | |

392062 | — — Of poly(ethylene terephthalate): | | | |

— — — Of a thickness not exceeding 0,35 mm: | | | |

39206211 | — — — — Poly(ethylene terephthalate) film, of a thickness of 72 micrometres or more but not exceeding 79 micrometres, for the manufacture of flexible magnetic disks | 0,0 | Year 0 | |

39206213 | — — — — Poly(ethylene terephthalate) film, of a thickness of 100 micrometres or more but not exceeding 150 micrometres, for the manufacture of photopolymer printing plates | 0,0 | Year 0 | |

39206219 | — — — — Other | 4,3 | Year 3 | |

39206290 | — — — Of a thickness exceeding 0,35 mm | 4,3 | Year 3 | |

39206300 | — — Of unsaturated polyesters | 4,3 | Year 3 | |

39206900 | — — Of other polyesters | 4,3 | Year 3 | |

— Of cellulose or its chemical derivatives | | | |

392071 | — — Of regenerated cellulose | | | |

39207110 | — — — Sheets, film or strip, coiled or not, of a thickness of less than 0,75 mm | 4,3 | Year 3 | |

39207190 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

39207200 | — — Of vulcanised fibre | 2,2 | Year 3 | |

392073 | — — Of cellulose acetate | | | |

39207310 | — — — Film in rolls or in strips, for cinematography or photography | 2,8 | Year 3 | |

39207350 | — — — Sheets, film or strip, coiled or not, of a thickness of less than 0,75 mm | 4,3 | Year 3 | |

39207390 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

39207900 | — — Of other cellulose derivatives | 3,0 | Year 3 | |

— Of other plastics | | | |

39209100 | — — Of poly(vinyl butyral) | 4,2 | Year 3 | |

39209200 | — — Of polyamides | 3,0 | Year 3 | |

39209300 | — — Of amino-resins | 3,0 | Year 3 | |

39209400 | — — Of phenolic resins | 3,0 | Year 3 | |

392099 | — — Of other plastics | | | |

— — — Of condensation or rearrangement polymerisation products, whether or not chemically modified | | | |

39209921 | — — — — Polyimide sheet and strip, uncoated or coated or covered solely with plastic | 0,0 | Year 0 | |

39209928 | — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— — — Of addition polymerisation products | | | |

39209951 | — — — — Polyvinyl fluoride sheet | 0,0 | Year 0 | |

39209953 | — — — — Ion-exchange membranes of fluorinated plastic material, for use in chlor-alkali electrolytic cells | 0,0 | Year 0 | |

39209955 | — — — — Biaxially-orientated poly(vinyl alcohol) film, containing by weight 97 % or more of poly(vinyl alcohol), uncoated, of a thickness not exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

39209959 | — — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

39209990 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

3921 | Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics | | | |

— Cellular | | | |

39211100 | — — Of polymers of styrene | 0,0 | Year 0 | |

39211200 | — — Of polymers of vinyl chloride | 0,0 | Year 0 | |

392113 | — — Of polyurethanes | | | |

39211310 | — — — Flexible | 0,0 | Year 0 | |

39211390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39211400 | — — Of regenerated cellulose | 0,0 | Year 0 | |

39211900 | — — Of other plastics | 0,0 | Year 0 | |

392190 | — Other | | | |

— — Of condensation or rearrangement polymerisation products, whether or not chemically modified | | | |

— — — Of polyesters | | | |

39219011 | — — — — Corrugated sheet and plates | 0,0 | Year 0 | |

39219019 | — — — — Other | 4,3 | Year 3 | |

39219030 | — — — Of phenolic resins | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of amino-resins | | | |

— — — — Laminated | | | |

39219041 | — — — — — High pressure laminates with a decorative surface on one or both sides | 0,0 | Year 0 | |

39219043 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39219049 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39219055 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39219060 | — — Of addition polymerisation products | 0,0 | Year 0 | |

39219090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3922 | Baths, shower-baths, sinks, wash-basins, bidets, lavatory pans, seats and covers, flushing cisterns and similar sanitary ware, of plastics | | | |

39221000 | — Baths, shower-baths, sinks and wash-basins | 0,0 | Year 0 | |

39222000 | — Lavatory seats and covers | 0,0 | Year 0 | |

39229000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3923 | Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; stoppers, lids, caps and other closures, of plastics | | | |

39231000 | — Boxes, cases, crates and similar articles | 0,0 | Year 0 | |

— Sacks and bags (including cones) | | | |

39232100 | — — Of polymers of ethylene | 3,0 | Year 3 | |

392329 | — — Of other plastics | | | |

39232910 | — — — Of poly(vinyl chloride) | 0,0 | Year 0 | |

39232990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

392330 | — Carboys, bottles, flasks and similar articles | | | |

39233010 | — — Of a capacity not exceeding two litres | 0,0 | Year 0 | |

39233090 | — — Of a capacity exceeding two litres | 0,0 | Year 0 | |

392340 | — Spools, cops, bobbins and similar supports | | | |

39234010 | — — Spools, reels and similar supports for photographic and cinematographic film or for tapes, films and the like falling within headings 8523 and 8524 | 0,0 | Year 0 | |

39234090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

392350 | — Stoppers, lids, caps and other closures | | | |

39235010 | — — Caps and capsules for bottles | 0,0 | Year 0 | |

39235090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

392390 | — Other | | | |

39239010 | — — Netting extruded in tubular form | 0,0 | Year 0 | |

39239090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3924 | Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of plastics | | | |

39241000 | — Tableware and kitchenware | 0,0 | Year 0 | |

392490 | — Other | | | |

— — Of regenerated cellulose | | | |

39249011 | — — — Sponges | 0,0 | Year 0 | |

39249019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39249090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3925 | Builders' ware of plastics, not elsewhere specified or included | | | |

39251000 | — Reservoirs, tanks, vats and similar containers, of a capacity exceeding 300 litres | 0,0 | Year 0 | |

39252000 | — Doors, windows and their frames and thresholds for doors | 0,0 | Year 0 | |

39253000 | — Shutters, blinds (including venetian blinds) and similar articles and parts thereof | 0,0 | Year 0 | |

392590 | — Other | | | |

39259010 | — — Fittings and mountings intended for permanent installation in or on doors, windows, staircases, walls or other parts of buildings | 0,0 | Year 0 | |

39259020 | — — Trunking, ducting and cable trays for electrical circuits | 0,0 | Year 0 | |

39259080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3926 | Other articles of plastics and articles of other materials of headings 3901 to 3914 | | | |

39261000 | — Office or school supplies | 0,0 | Year 0 | |

39262000 | — Articles of apparel and clothing accessories (including gloves, mittens and mitts) | 0,0 | Year 0 | |

39263000 | — Fittings for furniture, coachwork or the like | 0,0 | Year 0 | |

39264000 | — Statuettes and other ornamental articles | 0,0 | Year 0 | |

392690 | — Other | | | |

39269010 | — — For technical uses, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

39269050 | — — — Perforated buckets and similar articles used to filter water at the entrance to drains | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39269091 | — — — — Made from sheet | 0,0 | Year 0 | |

39269099 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40 | RUBBER AND ARTICLES THEREOF | | | |

4001 | Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums, in primary forms or in plates, sheets or strip | | | |

40011000 | — Natural rubber latex, whether or not prevulcanised | 0,0 | Year 0 | |

— Natural rubber in other forms | | | |

40012100 | — — Smoked sheets | 0,0 | Year 0 | |

40012200 | — — Technically specified natural rubber (TSNR) | 0,0 | Year 0 | |

40012900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40013000 | — Balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums | 0,0 | Year 0 | |

4002 | Synthetic rubber and factice derived from oils, in primary forms or in plates, sheets or strip; mixtures of any product of heading 4001 with any product of this heading, in primary forms or in plates, sheets or strip | | | |

— Styrene-butadiene rubber (SBR); carboxylated styrene-butadiene rubber (XSBR) | | | |

40021100 | — — Latex | 0,0 | Year 0 | |

40021900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40022000 | — Butadiene rubber (BR) | 0,0 | Year 0 | |

— Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR); halo-isobutene-isoprene rubber (CIIR or BIIR) | | | |

40023100 | — — Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR) | 0,0 | Year 0 | |

40023900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Chloroprene (chlorobutadiene) rubber (CR) | | | |

40024100 | — — Latex | 0,0 | Year 0 | |

40024900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) | | | |

40025100 | — — Latex | 0,0 | Year 0 | |

40025900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40026000 | — Isoprene rubber (IR) | 0,0 | Year 0 | |

40027000 | — Ethylene-propylene-non-conjugated diene rubber (EPDM) | 0,0 | Year 0 | |

40028000 | — Mixtures of any product of heading 4001 with any product of this heading | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

40029100 | — — Latex | 0,0 | Year 0 | |

400299 | — — Other | | | |

40029910 | — — — Products modified by the incorporation of plastics | 0,0 | Year 0 | |

40029990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40030000 | Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip | 0,0 | Year 0 | |

40040000 | Waste, parings and scrap of rubber (other than hard rubber) and powders and granules obtained therefrom | 0,0 | Year 0 | |

4005 | Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or in plates, sheets or strip | | | |

40051000 | — Compounded with carbon black or silica | 0,0 | Year 0 | |

40052000 | — Solutions; dispersions other than those of subheading 400510 | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

40059100 | — — Plates, sheets and strip | 0,0 | Year 0 | |

40059900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4006 | Other forms (for example, rods, tubes and profile shapes) and articles (for example, discs and rings), of unvulcanised rubber | | | |

40061000 | — "Camel-back" strips for retreading rubber tyres | 0,0 | Year 0 | |

40069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

40070000 | Vulcanized rubber thread and cord | 0,0 | Year 0 | |

4008 | Plates, sheets, strip, rods and profile shapes, of vulcanised rubber other than hard rubber | | | |

— Of cellular rubber | | | |

40081100 | — — Plates, sheets and strip | 0,0 | Year 0 | |

40081900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Of non-cellular rubber | | | |

400821 | — — Plates, sheets and strip | | | |

40082110 | — — — Floor coverings and mats | 0,0 | Year 0 | |

40082190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

400829 | — — Other | | | |

40082910 | — — — Profile shapes, cut to size, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40082990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4009 | Tubes, pipes and hoses, of vulcanised rubber other than hard rubber, with or without their fittings (for example, joints, elbows, flanges) | | | |

— Not reinforced or otherwise combined with other materials | | | |

40091100 | — — Without fittings | 0,0 | Year 0 | |

400912 | — — With fittings | | | |

40091210 | — — — Suitable for conducting gases or liquids, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40091290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Reinforced or otherwise combined only with metal: | | | |

40092100 | — — Without fittings | 0,0 | Year 0 | |

400922 | — — With fittings | | | |

40092210 | — — — Suitable for conducting gases or liquids, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40092290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Reinforced or otherwise combined only with textile materials | | | |

40093100 | — — Without fittings | 0,0 | Year 0 | |

400932 | — — With fittings | | | |

40093210 | — — — Suitable for conducting gases or liquids, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40093290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Reinforced or otherwise combined with other materials: | | | |

40094100 | — — Without fittings | 0,0 | Year 0 | |

400942 | — — With fittings: | | | |

40094210 | — — — Suitable for conducting gases or liquids, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40094290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4010 | Conveyor or transmission belts or belting, of vulcanised rubber | | | |

— Conveyor belts or belting | | | |

40101100 | — — Reinforced only with metal | 2,2 | Year 3 | |

40101200 | — — Reinforced only with textile materials | 2,2 | Year 3 | |

40101300 | — — Reinforced only with plastics | 2,2 | Year 3 | |

40101900 | — — Other | 2,2 | Year 3 | |

— Transmission belts or belting: | | | |

40103100 | — — Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), V-ribbed, of an outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding 180 cm | 2,2 | Year 3 | |

40103200 | — — Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), other than V-ribbed, of an outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding 180 cm | 2,2 | Year 3 | |

40103300 | — — Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), V-ribbed, of an outside circumference exceeding 180 cm but not exceeding 240 cm | 2,2 | Year 3 | |

40103400 | — — Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), other than V-ribbed, of an outside circumference exceeding 180 cm but not exceeding 240 cm | 2,2 | Year 3 | |

40103500 | — — Endless synchronous belts, of an outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding 150 cm | 2,2 | Year 3 | |

40103600 | — — Endless synchronous belts, of an outside circumference exceeding 150 cm but not exceeding 198 cm | 2,2 | Year 3 | |

40103900 | — — Other | 2,2 | Year 3 | |

4011 | New pneumatic tyres, of rubber | | | |

40111000 | — Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars) | 0,0 | Year 0 | |

401120 | — Of a kind used on buses or lorries | | | |

40112010 | — — With a load index not exceeding 121 | 0,0 | Year 0 | |

40112090 | — — With a load index exceeding 121 | 0,0 | Year 0 | |

401130 | — Of a kind used on aircraft | | | |

40113010 | — — For use on civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40113090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

401140 | — Of a kind used on motorcycles | | | |

40114020 | — — For rims with a diameter not exceeding 33 cm | 0,0 | Year 0 | |

40114080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40115000 | — Of a kind used on bicycles | 0,0 | Year 0 | |

— Other, having a "herring-bone" or similar tread: | | | |

40116100 | — — Of a kind used on agricultural or forestry vehicles and machines | 0,0 | Year 0 | |

40116200 | — — Of a kind used on construction or industrial handling vehicles and machines and having a rim size not exceeding 61 cm | 0,0 | Year 0 | |

40116300 | — — Of a kind used on construction or industrial handling vehicles and machines and having a rim size exceeding 61 cm | 0,0 | Year 0 | |

40116900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

40119200 | — — Of a kind used on agricultural or forestry vehicles and machines | 0,0 | Year 0 | |

40119300 | — — Of a kind used on construction or industrial handling vehicles and machines and having a rim size not exceeding 61 cm | 0,0 | Year 0 | |

40119400 | — — Of a kind used on construction or industrial handling vehicles and machines and having a rim size exceeding 61 cm | 0,0 | Year 0 | |

40119900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4012 | Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid orcushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber | | | |

— Retreaded tyres | | | |

40121100 | — — Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars) | 0,0 | Year 0 | |

40121200 | — — Of a kind used on buses or lorries | 0,0 | Year 0 | |

401213 | — — Of a kind used on aircraft | | | |

40121310 | — — — For use on civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40121390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40121900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

401220 | — Used pneumatic tyres | | | |

40122010 | — — For use on civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40122090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

401290 | — Other: | | | |

40129020 | — — Solid or cushion tyres | 0,0 | Year 0 | |

40129030 | — — Tyre treads | 0,0 | Year 0 | |

40129090 | — — Tyre flaps | 0,0 | Year 0 | |

4013 | Inner tubes, of rubber | | | |

401310 | — Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars), buses or lorries | | | |

40131010 | — — Of the kind used on motor cars (including station wagons and racing cars) | 0,0 | Year 0 | |

40131090 | — — Of the kind used on buses or lorries | 0,0 | Year 0 | |

40132000 | — Of a kind used on bicycles | 0,0 | Year 0 | |

401390 | — Other | | | |

40139010 | — — Of a kind used on motorcycles | 0,0 | Year 0 | |

40139090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4014 | Hygienic or pharmaceutical articles (including teats), of vulcanised rubber other than hard rubber, with or without fittings of hard rubber | | | |

40141000 | — Sheath contraceptives | 0,0 | Year 0 | |

401490 | — Other | | | |

40149010 | — — Teats, nipple shields, and similar articles for babies | 0,0 | Year 0 | |

40149090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4015 | Articles of apparel and clothing accessories (including gloves, mittens and mitts), for all purposes, of vulcanised rubber other than hard rubber | | | |

— Gloves, mittens and mitts: | | | |

40151100 | — — Surgical | 0,0 | Year 0 | |

401519 | — — Other | | | |

40151910 | — — — Household gloves | 0,0 | Year 0 | |

40151990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40159000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4016 | Other articles of vulcanised rubber other than hard rubber | | | |

401610 | — Of cellular rubber | | | |

40161010 | — — For technical uses, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40161090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

40169100 | — — Floor coverings and mats | 0,0 | Year 0 | |

40169200 | — — Erasers | 0,0 | Year 0 | |

401693 | — — Gaskets, washers and other seals | | | |

40169310 | — — — For technical uses, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40169390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40169400 | — — Boat or dock fenders, whether or not inflatable | 0,0 | Year 0 | |

40169500 | — — Other inflatable articles | 0,0 | Year 0 | |

401699 | — — Other | | | |

40169910 | — — — For technical uses, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

40169930 | — — — — Expander sleeves | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

— — — — — For motor vehicles of headings 8701 to 8705 | | | |

40169952 | — — — — — — Rubber-to-metal bonded parts | 0,0 | Year 0 | |

40169958 | — — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — Other | | | |

40169982 | — — — — — — Rubber-to-metal bonded parts | 0,0 | Year 0 | |

40169988 | — — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

401700 | Hard rubber (for example, ebonite) in all forms, including waste and scrap; articles of hard rubber | | | |

40170010 | — Hard rubber (for example, ebonite) in any form, scrap and waste included | 0,0 | Year 0 | |

40170090 | — Articles of hard rubber | 0,0 | Year 0 | |

41 | RAW HIDES AND SKINS (OTHER THAN FURSKINS) AND LEATHER | | | |

4101 | Raw hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split: | | | |

410120 | — Whole hides and skins, of a weight per skin not exceeding 8 kg when simply dried, 10 kg when dry-salted, or 16 kg when fresh, wet-salted or otherwise preserved: | | | |

41012010 | — — Fresh | 0,0 | Year 0 | |

41012030 | — — Wet-salted | 0,0 | Year 0 | |

41012050 | — — Dried or dry-salted | 0,0 | Year 0 | |

41012090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

410150 | — Whole hides and skins, of a weight exceeding 16 kg: | | | |

41015010 | — — Fresh | 0,0 | Year 0 | |

41015030 | — — Wet-salted | 0,0 | Year 0 | |

41015050 | — — Dried or dry-salted | 0,0 | Year 0 | |

41015090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

41019000 | — Other, including butts, bends and bellies | 0,0 | Year 0 | |

4102 | Raw skins of sheep or lambs (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not with wool on or split, other than those excluded by note 1 (c) to this chapter: | | | |

410210 | — With wool on: | | | |

41021010 | — — Of lambs | 0,0 | Year 0 | |

41021090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Without wool on: | | | |

41022100 | — — Pickled | 0,0 | Year 0 | |

41022900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4103 | Other raw hides and skins (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split, other than those excluded by note 1 (b) or 1 (c) to this chapter: | | | |

410310 | — Of goats or kids: | | | |

41031020 | — — Fresh | 0,0 | Year 0 | |

41031050 | — — Salted or dried | 0,0 | Year 0 | |

41031090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

41032000 | — Of reptiles | 0,0 | Year 0 | |

41033000 | — Of swine | 0,0 | Year 0 | |

41039000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4104 | Tanned or crust hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, but not further prepared | | | |

— In the wet state (including wet-blue): | | | |

410411 | — — Full grains, unsplit; grain splits: | | | |

41041110 | — — — Whole bovine (including buffalo) hides and skins, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2,6 m2) | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

— — — — Of bovine (including buffalo) animals: | | | |

41041151 | — — — — — Whole hides and skins, of a unit surface area exceeding 28 square feet (2,6 m2) | 0,0 | Year 0 | |

41041159 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

41041190 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

410419 | — — Other: | | | |

41041910 | — — — Whole bovine (including buffalo) hides and skins, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2,6 m2) | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

— — — — Of bovine (including buffalo) animals: | | | |

41041951 | — — — — — Whole hides and skins, of a unit surface area exceeding 28 square feet (2,6 m2) | 0,0 | Year 0 | |

41041959 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

41041990 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— In the dry state (crust): | | | |

410441 | — — Full grains, unsplit; grain splits: | | | |

— — — Whole bovine (including buffalo) hides and skins, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2,6 m2): | | | |

41044111 | — — — — East India kip, whole, whether or not the heads and legs have been removed, each of a net weight of not more than 4,5 kg, not further prepared than vegetable tanned, whether or not having undergone certain treatments, but obviously unsuitable for immediate use for the manufacture of leather articles | 0,0 | Year 0 | |

41044119 | — — — — Other | 6,5 | Year 3 | |

— — — Other: | | | |

— — — — Of bovine (including buffalo) animals: | | | |

41044151 | — — — — — Whole hides and skins, of a unit surface area exceeding 28 square feet (2,6 m2) | 3,0 | Year 3 | |

41044159 | — — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

41044190 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

410449 | — — Other: | | | |

— — — Whole bovine (including buffalo) hides and skins, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2,6 m2): | | | |

41044911 | — — — — East India kip, whole, whether or not the heads and legs have been removed, each of a net weight of not more than 4,5 kg, not further prepared than vegetable tanned, whether or not having undergone certain treatments, but obviously unsuitable for immediate use for the manufacture of leather articles | 0,0 | Year 0 | |

41044919 | — — — — Other | 6,5 | Year 3 | |

— — — Other: | | | |

— — — — Of bovine (including buffalo) animals: | | | |

41044951 | — — — — — Whole hides and skins, of a unit surface area exceeding 28 square feet (2,6 m2) | 3,0 | Year 3 | |

41044959 | — — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

41044990 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

4105 | Tanned or crust skins of sheep or lambs, without wool on whether or not split, but not further prepared: | | | |

410510 | — In the wet state (including wet-blue): | | | |

41051010 | — — Not split | 2,0 | Year 0 | |

41051090 | — — Split | 2,0 | Year 0 | |

410530 | — In the dry state (crust): | | | |

41053010 | — — Vegetable pre-tanned Indian hair sheep, whether or not having undergone certain treatments, but obviously unsuitable for immediate use for the manufacture of leather articles | 0,0 | Year 0 | |

— — Other: | | | |

41053091 | — — — Not split | 2,0 | Year 0 | |

41053099 | — — — Split | 2,0 | Year 0 | |

4106 | Tanned or crust hides and skins of other animals, without wool or hair on, whether or not split, but not further prepared: | | | |

— Of goats or kids: | | | |

410621 | — — In the wet state (including wet-blue): | | | |

41062110 | — — — Not split | 2,0 | Year 0 | |

41062190 | — — — Split | 2,0 | Year 0 | |

410622 | — — In the dry state (crust): | | | |

41062210 | — — — Vegetable pre-tanned Indian goat or kid, whether or not having undergone certain treatments, but obviously unsuitable for immediate use for the manufacture of leather articles | 0,0 | Year 0 | |

41062290 | — — — Other | 2,0 | Year 0 | |

— Of swine: | | | |

410631 | — — In the wet state (including wet-blue) | | | |

41063110 | — — — Not split | 2,0 | Year 0 | |

41063190 | — — — Split | 0,0 | Year 0 | |

410632 | — — In the dry state (crust) | | | |

41063210 | — — — Not split | 0,0 | Year 0 | |

41063290 | — — — Split | 0,0 | Year 0 | |

410640 | — Of reptiles: | | | |

41064010 | — — Vegetable pre-tanned | 0,0 | Year 0 | |

41064090 | — — Other | 2,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

41069100 | — — In the wet state (including wet-blue) | 2,0 | Year 0 | |

41069200 | — — In the dry state (crust) | 2,0 | Year 0 | |

4107 | Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114: | | | |

— Whole hides and skins: | | | |

410711 | — — Full grains, unsplit: | | | |

— — — Bovine (including buffalo) leather, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2,6 m2): | | | |

41071111 | — — — — Box calf | 3,0 | Year 3 | |

41071119 | — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

41071190 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

410712 | — — Grain splits: | | | |

— — — Bovine (including buffalo) leather, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2,6 m2): | | | |

41071211 | — — — — Box calf | 3,0 | Year 3 | |

41071219 | — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— — — Other: | | | |

41071291 | — — — — Bovine (including buffalo) leather | 2,0 | Year 3 | |

41071299 | — — — — Equine leather | 3,0 | Year 3 | |

410719 | — — Other: | | | |

41071910 | — — — Bovine (including buffalo) leather, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2,6 m2) | 3,0 | Year 3 | |

41071990 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— Other, including sides: | | | |

410791 | — — Full grains, unsplit: | | | |

41079110 | — — — Sole leather | 3,0 | Year 3 | |

41079190 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

410792 | — — Grain splits: | | | |

41079210 | — — — Bovine (including buffalo) leather | 2,0 | Year 3 | |

41079290 | — — — Equine leather | 3,0 | Year 3 | |

410799 | — — Other: | | | |

41079910 | — — — Bovine (including buffalo) leather | 3,0 | Year 3 | |

41079990 | — — — Equine leather | 3,0 | Year 3 | |

41120000 | Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of sheep or lamb, without wool on, whether or not split, other than leather of heading 4114 | 0,0 | Year 0 | |

4113 | Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of other animals, without wool or hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114: | | | |

41131000 | — Of goats or kids | 0,0 | Year 0 | |

41132000 | — Of swine | 0,0 | Year 0 | |

41133000 | — Of reptiles | 0,0 | Year 0 | |

41139000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4114 | Chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallised leather: | | | |

411410 | — Chamois (including combination chamois) leather: | | | |

41141010 | — — Of sheep and lambs | 0,0 | Year 0 | |

41141090 | — — Of other animals | 0,0 | Year 0 | |

41142000 | — Patent leather and patent laminated leather; metallised leather | 0,0 | Year 0 | |

4115 | Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, sheets or strip, whether or not in rolls; parings and other waste of leather or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, powder and flour: | | | |

41151000 | — Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, sheets or strip, whether or not in rolls | 0,0 | Year 0 | |

41152000 | — Parings and other waste of leather or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, powder and flour | 0,0 | Year 0 | |

42 | ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND HARNESS; TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND SIMILAR CONTAINERS; ARTICLES OF ANIMAL GUT (OTHER THAN SILKWORM GUT) | | | |

42010000 | Saddlery and harness for any animal (including traces, leads, knee pads, muzzles, saddle cloths, saddle bags, dog coats and the like), of any material | 0,0 | Year 0 | |

4202 | Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels, spectacle cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers; travelling-bags, insulated food or beverages bags, toilet bags, rucksacks, handbags, shopping bags, wallets, purses, map-cases, cigarette-cases, tobacco-pouches, tool bags, sports bags, bottle-cases, jewellery boxes, powder-boxes, cutlery cases and similar containers, of leather or of composition leather, of sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanised fibre or of paperboard, or wholly or mainly covered with such materials or with paper: | | | |

— Trunks, suit-cases, vanity cases, executive-cases, brief-cases, school satchels and similar containers | | | |

420211 | — — With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather | | | |

42021110 | — — — Executive-cases, brief-cases, school satchels and similar containers | 0,0 | Year 0 | |

42021190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

420212 | — — With outer surface of plastics or of textile materials | | | |

— — — In the form of plastic sheeting | | | |

42021211 | — — — — Executive-cases, brief-cases, school satchels and similar containers | 3,3 | Year 3 | |

42021219 | — — — — Other | 3,3 | Year 3 | |

42021250 | — — — Of moulded plastic material | 1,7 | Year 3 | |

— — — Of other materials, including vulcanised fibre | | | |

42021291 | — — — — Executive-cases, brief-cases, school satchels and similar containers | 0,0 | Year 0 | |

42021299 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

420219 | — — Other | | | |

42021910 | — — — Of aluminium | 1,9 | Year 3 | |

42021990 | — — — Of other materials | 0,0 | Year 0 | |

— Handbags, whether or not with shoulder strap, including those without handle | | | |

42022100 | — — With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather | 0,0 | Year 0 | |

420222 | — — With outer surface of plastic sheeting or of textile materials | | | |

42022210 | — — — Of plastic sheeting | 3,3 | Year 3 | |

42022290 | — — — Of textile materials | 0,0 | Year 0 | |

42022900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Articles of a kind normally carried in the pocket or in the handbag | | | |

42023100 | — — With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather | 0,0 | Year 0 | |

420232 | — — With outer surface of plastic sheeting or of textile materials | | | |

42023210 | — — — Of plastic sheeting | 3,3 | Year 3 | |

42023290 | — — — Of textile materials | 0,0 | Year 0 | |

42023900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

420291 | — — With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather | | | |

42029110 | — — — Travelling-bags, toilet bags, rucksacks and sports bags | 0,0 | Year 0 | |

42029180 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

420292 | — — With outer surface of plastic sheeting or of textile materials | | | |

— — — Of plastic sheeting | | | |

42029211 | — — — — Travelling-bags, toilet bags, rucksacks and sports bags | 3,3 | Year 3 | |

42029215 | — — — — Musical instrument cases | 2,3 | Year 3 | |

42029219 | — — — — Other | 3,3 | Year 3 | |

— — — Of textile materials | | | |

42029291 | — — — — Travelling-bags, toilet bags, rucksacks and sports bags | 0,0 | Year 0 | |

42029298 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

42029900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4203 | Articles of apparel and clothing accessories, of leather or of composition leather | | | |

42031000 | — Articles of apparel | 0,0 | Year 0 | |

— Gloves, mittens and mitts | | | |

42032100 | — — Specially designed for use in sports | 5,5 | Year 3 | |

420329 | — — Other | | | |

42032910 | — — — Protective for all trades | 5,5 | Year 3 | |

— — — Other | | | |

42032991 | — — — — Men's and boys' | 3,5 | Year 3 | |

42032999 | — — — — Other | 3,5 | Year 3 | |

42033000 | — Belts and bandoliers | 1,5 | Year 3 | |

42034000 | — Other clothing accessories | 1,5 | Year 3 | |

420400 | Articles of leather, or of composition leather, of a kind used in machinery or mechanical appliances or for other technical uses | | | |

42040010 | — Conveyor or transmission belts or belting | 0,0 | Year 0 | |

42040090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

42050000 | Other articles of leather or of composition leather | 0,0 | Year 0 | |

4206 | Articles of gut (other than silkworm gut), of goldbeater's skin, of bladders or of tendons | | | |

42061000 | — Catgut | 0,0 | Year 0 | |

42069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

43 | FURSKINS AND ARTIFICIAL FUR; MANUFACTURES THEREOF | | | |

4301 | Raw furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings, suitable for furriers' use), other than raw hides and skins of heading 4101, 4102 or 4103: | | | |

43011000 | — Of mink, whole, with or without head, tail or paws | 0,0 | Year 0 | |

43013000 | — Of lamb, the following: Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian and similar lamb, Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lamb, whole, with or without head, tail or paws | 0,0 | Year 0 | |

43016000 | — Of fox, whole, with or without head, tail or paws | 0,0 | Year 0 | |

430170 | — Of seal, whole, with or without head, tail or paws: | | | |

43017010 | — — Of whitecoat pups of harp seal or of pups of hooded seal (blue-backs) | 0,0 | Year 0 | |

43017090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

430180 | — Other furskins, whole, with or without head, tail or paws | | | |

43018010 | — — Of sea-otters or of nutria (coypu) | 0,0 | Year 0 | |

43018030 | — — Of marmots | 0,0 | Year 0 | |

43018050 | — — Of wild felines | 0,0 | Year 0 | |

43018095 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

43019000 | — Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, suitable for furriers' use | 0,0 | Year 0 | |

4302 | Tanned or dressed furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings), unassembled, or assembled (without the addition of other materials) other than those of heading 4303 | | | |

— Whole skins, with or without head, tail or paws, not assembled | | | |

43021100 | — — Of mink | 0,0 | Year 0 | |

43021300 | — — Of lamb, the following: Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian and similar lamb, Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lamb | 0,0 | Year 0 | |

430219 | — — Other | | | |

43021910 | — — — Of beaver | 0,0 | Year 0 | |

43021920 | — — — Of musk-rat | 0,0 | Year 0 | |

43021930 | — — — Of fox | 0,0 | Year 0 | |

43021935 | — — — Of rabbit or hare | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of seal | | | |

43021941 | — — — — Of whitecoat pups of harp seal or of pups of hooded seal (blue-backs) | 0,0 | Year 0 | |

43021949 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

43021950 | — — — Of sea-otters or of nutria (coypu) | 0,0 | Year 0 | |

43021960 | — — — Of marmots | 0,0 | Year 0 | |

43021970 | — — — Of wild felines | 0,0 | Year 0 | |

43021980 | — — — Of sheep or lambs | 0,0 | Year 0 | |

43021995 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

43022000 | — Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, not assembled | 0,0 | Year 0 | |

430230 | — Whole skins and pieces or cuttings thereof, assembled | | | |

43023010 | — — "Dropped" furskins | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

43023021 | — — — Of mink | 0,0 | Year 0 | |

43023025 | — — — Of rabbit or hare | 0,0 | Year 0 | |

43023031 | — — — Of lamb, the following: Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian and similar lamb, Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lamb | 0,0 | Year 0 | |

43023035 | — — — Of beaver | 0,0 | Year 0 | |

43023041 | — — — Of musk-rat | 0,0 | Year 0 | |

43023045 | — — — Of fox | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of seal | | | |

43023051 | — — — — Of whitecoat pups of harp seal or of pups of hooded seal (blue-backs) | 0,0 | Year 0 | |

43023055 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

43023061 | — — — Of sea-otters or of nutria (coypu) | 0,0 | Year 0 | |

43023065 | — — — Of marmots | 0,0 | Year 0 | |

43023071 | — — — Of wild felines | 0,0 | Year 0 | |

43023075 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4303 | Articles of apparel, clothing accessories and other articles of furskin | | | |

430310 | — Articles of apparel and clothing accessories | | | |

43031010 | — — Of furskins of whitecoat pups of harp seal or of pups of hooded seal (blue-backs) | 0,0 | Year 0 | |

43031090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

43039000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

43040000 | Artificial fur and articles thereof | 0,0 | Year 0 | |

44 | WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL | | | |

4401 | Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms; wood in chips or particles; sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms | | | |

44011000 | — Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms | 0,0 | Year 0 | |

— Wood in chips or particles | | | |

44012100 | — — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

44012200 | — — Non-coniferous | 0,0 | Year 0 | |

440130 | — Sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms | | | |

44013010 | — — Sawdust | 0,0 | Year 0 | |

44013090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

44020000 | Wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not agglomerated | 0,0 | Year 0 | |

4403 | Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared | | | |

44031000 | — Treated with paint, stains, creosote or other preservatives | 0,0 | Year 0 | |

440320 | — Other, coniferous | | | |

— — Spruce of the kind "Picea abies Karst." or silver fir (Abies alba Mill.): | | | |

44032011 | — — — Sawlogs | 0,0 | Year 0 | |

44032019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Pine of the kind "Pinus sylvestris L.": | | | |

44032031 | — — — Sawlogs | 0,0 | Year 0 | |

44032039 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

44032091 | — — — Sawlogs | 0,0 | Year 0 | |

44032099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other, of tropical wood specified in subheadingte 1 to this chapter | | | |

44034100 | — — Dark red meranti, light red meranti and meranti bakau | 0,0 | Year 0 | |

440349 | — — Other: | | | |

44034910 | — — — Sapelli, acajou d'Afrique and iroko | 0,0 | Year 0 | |

44034920 | — — — Okoumé | 0,0 | Year 0 | |

44034940 | — — — Sipo | 0,0 | Year 0 | |

44034995 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

440391 | — — Of oak (Quercus spp.): | | | |

44039110 | — — — Sawlogs | 0,0 | Year 0 | |

44039190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

440392 | — — Of beech (Fagus spp.): | | | |

44039210 | — — — Sawlogs | 0,0 | Year 0 | |

44039290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

440399 | — — Other | | | |

44039910 | — — — Of poplar | 0,0 | Year 0 | |

44039930 | — — — Of eucalyptus | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of birch: | | | |

44039951 | — — — Sawlogs | 0,0 | Year 0 | |

44039959 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

44039995 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4404 | Hoopwood; split poles; piles, pickets and stakes of wood, pointed but not sawn lengthwise; wooden sticks, roughly trimmed but not turned, bent or otherwise worked, suitable for the manufacture of walking-sticks, umbrellas, tool handles or the like; chipwood and the like | | | |

44041000 | — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

44042000 | — Non-coniferous | 0,0 | Year 0 | |

44050000 | Wood wool; wood flour | 0,0 | Year 0 | |

4406 | Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood | | | |

44061000 | — Not impregnated | 0,0 | Year 0 | |

44069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4407 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm: | | | |

440710 | — Coniferous: | | | |

44071015 | — — Sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Planed | | | |

44071031 | — — — — Spruce of the kind "Picea abies Karst." or silver fir (Abies alba Mill.) | 0,0 | Year 0 | |

44071033 | — — — — Pine of the kind "Pinus sylvestris L." | 0,0 | Year 0 | |

44071038 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

44071091 | — — — — Spruce of the kind "Picea abies Karst." or silver fir (Abies alba Mill.) | 0,0 | Year 0 | |

44071093 | — — — — Pine of the kind "Pinus sylvestris L." | 0,0 | Year 0 | |

44071098 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Of tropical wood specified in subheading note 1 to this chapter: | | | |

440724 | — — Virola, mahogany (Swietenia spp.), imbuia and balsa: | | | |

44072415 | — — — Sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

44072430 | — — — — Planed | 0,0 | Year 0 | |

44072490 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

440725 | — — Dark red meranti, light red meranti and meranti bakau: | | | |

44072510 | — — — End-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

44072530 | — — — — Planed | 0,0 | Year 0 | |

44072550 | — — — — Sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

44072560 | — — — — — Dark red meranti and light red meranti | 0,0 | Year 0 | |

44072580 | — — — — — Meranti bakau | 0,0 | Year 0 | |

440726 | — — White lauan, white meranti, white seraya, yellowmeranti and alan: | | | |

44072610 | — — — End-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

44072630 | — — — — Planed | 0,0 | Year 0 | |

44072650 | — — — — Sanded | 0,0 | Year 0 | |

44072690 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

440729 | — — Other: | | | |

44072905 | — — — End-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

— — — — Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, okoumé, obéché, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, palissandre de Rio, palissandre de Para and palissandre de Rose | | | |

— — — — — Planed | | | |

44072920 | — — — — — — Palissandre de Rio, palissandre de Para and palissandre de Rose | 0,0 | Year 0 | |

44072930 | — — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

44072950 | — — — — — Sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — Other | | | |

44072961 | — — — — — — Azobé | 0,0 | Year 0 | |

44072969 | — — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other: | | | |

44072983 | — — — — — Planed | 0,0 | Year 0 | |

44072985 | — — — — — Sanded | 0,0 | Year 0 | |

44072995 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

440791 | — — Of oak (Quercus spp.): | | | |

44079115 | — — — Sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

— — — — Planed | | | |

44079131 | — — — — — Blocks, strips and friezes for parquet or wood block flooring, not assembled | 0,0 | Year 0 | |

44079139 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

44079190 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

44079200 | — — Of beech (Fagus spp.) | 0,0 | Year 0 | |

440799 | — — Other: | | | |

44079910 | — — — End-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

44079930 | — — — — Planed | 0,0 | Year 0 | |

44079950 | — — — — Sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other: | | | |

44079991 | — — — — — Of poplar | 0,0 | Year 0 | |

44079996 | — — — — — Of tropical wood | 0,0 | Year 0 | |

44079997 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4408 | Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood), for plywood or for other similar laminated wood and other wood, sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded, spliced or end-jointed, of a thickness not exceeding 6 mm: | | | |

440810 | — Coniferous: | | | |

44081015 | — — Planed; sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — Other: | | | |

44081091 | — — — Small boards for the manufacture of pencils | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

44081093 | — — — — Of a thickness not exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

44081099 | — — — — Of a thickness exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

— Of tropical wood specified in subheading note 1 to this chapter: | | | |

440831 | — — Dark red meranti, light red meranti and meranti bakau: | | | |

44083111 | — — — End-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

44083121 | — — — — Planed | 0,0 | Year 0 | |

44083125 | — — — — Sanded | 0,0 | Year 0 | |

44083130 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

440839 | — — Other: | | | |

— — — White lauan, sipo, limba, okoumé, obeche, acajou d'Afrique, sapelli, virola, mahogany (Swietenia spp.), palissandre de Rio, palissandre de Para and palissandre de Rose: | | | |

44083915 | — — — — Sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other: | | | |

44083921 | — — — — — Planed | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — Other: | | | |

44083931 | — — — — — — Of a thickness not exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

44083935 | — — — — — — Of a thickness exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

44083955 | — — — — Planed; sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other: | | | |

44083970 | — — — — — Small boards for the manufacture of pencils. | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — Other: | | | |

44083985 | — — — — — — Of a thickness not exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

44083995 | — — — — — — Of a thickness exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

440890 | — Other: | | | |

44089015 | — — Planed; sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — Other: | | | |

44089035 | — — — Small boards for the manufacture of pencils. | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

44089085 | — — — — Of a thickness not exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

44089095 | — — — — Of a thickness exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

4409 | Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed: | | | |

440910 | — Coniferous | | | |

44091011 | — — Mouldings for frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects | 0,0 | Year 0 | |

44091018 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

440920 | — Non-coniferous | | | |

44092011 | — — Mouldings for frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

44092091 | — — — Blocks, strips and friezes for parquet or wood block flooring, not assembled | 0,0 | Year 0 | |

44092098 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4410 | Particle board and similar board (for example, oriented strand board and waferboard) of wood or other ligneous materials, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances: | | | |

— Oriented strand board and waferboard, of wood: | | | |

44102100 | — — Unworked or not further worked than sanded | 3,5 | Year 0 | |

44102900 | — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— Other, of wood: | | | |

44103100 | — — Unworked or not further worked than sanded | 3,5 | Year 0 | |

44103200 | — — Surface-covered with melamine-impregnated paper | 3,5 | Year 0 | |

44103300 | — — Surface-covered with decorative laminates of plastics | 3,5 | Year 0 | |

44103900 | — — Other | 3,5 | Year 0 | |

44109000 | — Other | 3,5 | Year 0 | |

4411 | Fibreboard of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or other organic substances | | | |

— Fibreboard of a density exceeding 0,8 g/cm3 | | | |

441111 | — — Not mechanically worked or surface covered | | | |

44111110 | — — — Medium density fibreboard (MDF) | 3,5 | Year 0 | |

44111190 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

441119 | — — Other | | | |

44111910 | — — — Medium density fibreboard (MDF) | 3,5 | Year 0 | |

44111990 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— Fibreboard of a density exceeding 0,5 g/cm3 but not exceeding 0,8 g/cm3 | | | |

441121 | — — Not mechanically worked or surface covered | | | |

44112110 | — — — Medium density fibreboard (MDF) | 3,5 | Year 0 | |

44112190 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

441129 | — — Other | | | |

44112910 | — — — Medium density fibreboard (MDF) | 3,5 | Year 0 | |

44112990 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— Fibreboard of a density exceeding 0,35 g/cm3 but not exceeding 0,5 g/cm3 | | | |

441131 | — — Not mechanically worked or surface covered | | | |

44113110 | — — — Medium density fibreboard (MDF) | 3,5 | Year 0 | |

44113190 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

441139 | — — Other | | | |

44113910 | — — — Medium density fibreboard (MDF) | 3,5 | Year 0 | |

44113990 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— Other | | | |

44119100 | — — Not mechanically worked or surface covered | 3,5 | Year 0 | |

44119900 | — — Other | 3,5 | Year 0 | |

4412 | Plywood, veneered panels and similar laminated wood: | | | |

— Plywood consisting solely of sheets of wood, each ply not exceeding 6 mm thickness: | | | |

441213 | — — With at least one outer ply of tropical wood specified in subheading note 1 to this chapter: | | | |

44121310 | — — — Of dark red meranti, light red meranti, white lauan, sipo, limba, obeche, okoumé, acajou d'Afrique, sapelli, virola, mahogany (Swietenia spp.), palissandre de Rio, palissandre de Para and palissandre de Rose | 6,5 | Year 3 | |

44121390 | — — — Other | 3,5 | Year 3 | |

44121400 | — — Other, with at least one outer ply of non-coniferous wood | 3,5 | Year 3 | |

44121900 | — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— Other, with at least one outer ply of non-coniferous wood: | | | |

441222 | — — With at least one ply of tropical wood specified in subheading note 1 to this chapter: | | | |

44122210 | — — — Containing at least one layer of particle board | 2,5 | Year 3 | |

— — — Other: | | | |

44122291 | — — — — Blockboard, laminboard and battenboard | 6,5 | Year 3 | |

44122299 | — — — — Other | 6,5 | Year 3 | |

44122300 | — — Other, containing at least one layer of particle board | 2,5 | Year 3 | |

441229 | — — Other: | | | |

44122920 | — — — Blockboard, laminboard and battenboard | 6,5 | Year 3 | |

44122980 | — — — Other | 6,5 | Year 3 | |

— Other: | | | |

441292 | — — With at least one ply of tropical wood specified in subheading note 1 to this chapter: | | | |

44129210 | — — — Containing at least one layer of particle board | 2,5 | Year 3 | |

— — — Other: | | | |

44129291 | — — — — Blockboard, laminboard and battenboard | 2,5 | Year 3 | |

44129299 | — — — — Other | 6,5 | Year 3 | |

44129300 | — — Other, containing at least one layer of particle board | 2,5 | Year 3 | |

441299 | — — Other: | | | |

44129920 | — — — Blockboard, laminboard and battenboard | 2,5 | Year 3 | |

44129980 | — — — Other | 6,5 | Year 3 | |

44130000 | Densified wood, in blocks, plates, strips or profile shapes | 0,0 | Year 0 | |

441400 | Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects | | | |

44140010 | — Of tropical wood, as specified in additional note 2 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

44140090 | — Of other wood | 0,0 | Year 0 | |

4415 | Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings, of wood; cable-drums of wood; pallets, box pallets and other load boards, of wood; pallet collars of wood | | | |

441510 | — Cases, boxes, crates, drums and similar packings; cable-drums | | | |

44151010 | — — Cases, boxes, crates, drums and similar packings | 0,0 | Year 0 | |

44151090 | — — Cable-drums | 0,0 | Year 0 | |

441520 | — Pallets, box pallets and other load boards; pallet collars | | | |

44152020 | — — Flat pallets; pallet collars | 0,0 | Year 0 | |

44152090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

44160000 | Casks, barrels, vats, tubs and other coopers' products and parts thereof, of wood, including staves | 0,0 | Year 0 | |

44170000 | Tools, tool bodies, tool handles, broom or brush bodies and handles, of wood; boot or shoe lasts and trees, of wood | 0,0 | Year 0 | |

4418 | Builders' joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled parquet panels, shingles and shakes | | | |

441810 | — Windows, frenchwindows and their frames | | | |

44181010 | — — Of tropical wood, as specified in additional note 2 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

44181050 | — — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

44181090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

441820 | — Doors and their frames and thresholds | | | |

44182010 | — — Of tropical wood, as specified in additional note 2 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

44182050 | — — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

44182080 | — — Of other wood | 0,0 | Year 0 | |

441830 | — Parquet panels | | | |

44183010 | — — For mosaic floors | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

44183091 | — — — Composed of two or more layers of wood | 0,0 | Year 0 | |

44183099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

44184000 | — Shuttering for concrete constructional work | 0,0 | Year 0 | |

44185000 | — Shingles and shakes | 0,0 | Year 0 | |

441890 | — Other | | | |

44189010 | — — Glue-laminated timber | 0,0 | Year 0 | |

44189090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

441900 | Tableware and kitchenware, of wood | | | |

44190010 | — Of tropical wood, as specified in additional note 2 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

44190090 | — Of other wood | 0,0 | Year 0 | |

4420 | Wood marquetry and inlaid wood; caskets and cases for jewellery or cutlery, and similar articles, of wood; statuettes and other ornaments, of wood; wooden articles of furniture not falling in Chapter 94 | | | |

442010 | — Statuettes and other ornaments, of wood | | | |

44201011 | — — Of tropical wood, as specified in additional note 2 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

44201019 | — — Of other wood | 0,0 | Year 0 | |

442090 | — Other | | | |

44209010 | — — Wood marquetry and inlaid wood | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

44209091 | — — — Of tropical wood, as specified in additional note 2 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

44209099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4421 | Other articles of wood | | | |

44211000 | — Clothes hangers | 0,0 | Year 0 | |

442190 | — Other | | | |

44219091 | — — Of fibreboard | 0,0 | Year 0 | |

44219098 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

45 | CORK AND ARTICLES OF CORK | | | |

4501 | Natural cork, raw or simply prepared; waste cork; crushed, granulated or ground cork | | | |

45011000 | — Natural cork, raw or simply prepared | 0,0 | Year 0 | |

45019000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

45020000 | Natural cork, debacked or roughly squared, or in rectangular (including square) blocks, plates, sheets or strip (including sharp-edged blanks for corks or stoppers) | 0,0 | Year 0 | |

4503 | Articles of natural cork | | | |

450310 | — Corks and stoppers | | | |

45031010 | — — Cylindrical | 1,2 | Year 3 | |

45031090 | — — Other | 1,2 | Year 0 | |

45039000 | — Other | 1,2 | Year 3 | |

4504 | Agglomerated cork (with or without a binding substance) and articles of agglomerated cork | | | |

450410 | — Blocks, plates, sheets and strip; tiles of any shape; solid cylinders, including discs | | | |

— — Corks and stoppers | | | |

45041011 | — — — For sparkling wine, including those with discs of natural cork | 0,0 | Year 0 | |

45041019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

45041091 | — — — With a binding substance | 0,0 | Year 0 | |

45041099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

450490 | — Other | | | |

45049010 | — — Gaskets, washers and other seals, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

45049091 | — — — Corks and stoppers | 0,0 | Year 0 | |

45049099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

46 | MANUFACTURES OF STRAW, OF ESPARTO OR OF OTHER PLAITING MATERIALS; BASKETWARE AND WICKERWORK | | | |

4601 | Plaits and similar products of plaiting materials, whether or not assembled into strips; plaiting materials, plaits and similar products of plaiting materials, bound together in parallel strands or woven, in sheet form, whether or not being finished articles (for example, mats, matting, screens): | | | |

460120 | — Mats, matting and screens of vegetable materials: | | | |

46012010 | — — Of plaits or similar products of plaiting materials | 0,0 | Year 0 | |

46012090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

460191 | — — Of vegetable materials: | | | |

46019105 | — — — Plaits and similar products of plaiting materials, whether or not assembled into strips | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

46019110 | — — — — Of plaits or similar products of plaiting materials | 0,0 | Year 0 | |

46019190 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

460199 | — — Other: | | | |

46019905 | — — — Plaits and similar products of plaiting materials, whether or not assembled into strips | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

46019910 | — — — — Of plaits or similar products of plaiting materials | 1,2 | Year 3 | |

46019990 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4602 | Basketwork, wickerwork and other articles, made directly to shape from plaiting materials or made-up from goods of heading 4601; articles of loofah | | | |

460210 | — Of vegetable materials | | | |

46021010 | — — Straw envelopes for bottles | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

46021091 | — — — Basketwork, wickerwork and other articles, made directly to shape from plaiting materials | 0,0 | Year 0 | |

46021099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

46029000 | — Other | 1,2 | Year 3 | |

47 | PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL; RECOVERED (WASTE AND SCRAP) PAPER OR PAPERBOARD | | | |

470100 | Mechanical wood pulp | | | |

47010010 | — Thermo-mechanical wood pulp | 0,0 | Year 0 | |

47010090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

47020000 | Chemical wood pulp, dissolving grades | 0,0 | Year 0 | |

4703 | Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than dissolving grades | | | |

— Unbleached | | | |

47031100 | — — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

47031900 | — — Non-coniferous | 0,0 | Year 0 | |

— Semi-bleached or bleached | | | |

47032100 | — — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

47032900 | — — Non-coniferous | 0,0 | Year 0 | |

4704 | Chemical wood pulp, sulphite, other than dissolving grades | | | |

— Unbleached | | | |

47041100 | — — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

47041900 | — — Non-coniferous | 0,0 | Year 0 | |

— Semi-bleached or bleached | | | |

47042100 | — — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

47042900 | — — Non-coniferous | 0,0 | Year 0 | |

47050000 | Wood pulp obtained by a combination of mechanical and chemical pulping processes | 0,0 | Year 0 | |

4706 | Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard or of other fibrous cellulosic material | | | |

47061000 | — Cotton linters pulp | 0,0 | Year 0 | |

47062000 | — Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

47069100 | — — Mechanical | 0,0 | Year 0 | |

47069200 | — — Chemical | 0,0 | Year 0 | |

47069300 | — — Semi-chemical | 0,0 | Year 0 | |

4707 | Recovered (waste and scrap) paper or paperboard | | | |

47071000 | — Unbleached kraft paper or paperboard or corrugated paper or paperboard | 0,0 | Year 0 | |

47072000 | — Other paper or paperboard made mainly of bleached chemical pulp, not coloured in the mass. | 0,0 | Year 0 | |

470730 | — Paper or paperboard made mainly of mechanical pulp (for example, newspapers, journals and similar printed matter) | | | |

47073010 | — — Old and unsold newspapers and magazines, telephone directories, brochures and printed advertising material | 0,0 | Year 0 | |

47073090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

470790 | — Other, including unsorted waste and scrap | | | |

47079010 | — — Unsorted | 0,0 | Year 0 | |

47079090 | — — Sorted | 0,0 | Year 0 | |

48 | PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF PAPER PULP, OF PAPER OR OF PAPERBOARD | | | |

48010000 | Newsprint, in rolls or sheets | 0,0 | Year 0 | |

4802 | Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punch-cards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; hand-made paper and paperboard: | | | |

48021000 | — Hand-made paper and paperboard | 0,0 | Year 0 | |

48022000 | — Paper and paperboard of a kind used as a base for photo-sensitive, heat-sensitive or electro-sensitive paper or paperboard | 0,0 | Year 0 | |

48023000 | — Carbonising base paper | 0,0 | Year 0 | |

480240 | — Wallpaper base: | | | |

48024010 | — — Not containing fibres obtained by a mechanical process or of which not more than 10 % by weight of the total fibre content consists of such fibres | 0,0 | Year 0 | |

48024090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other paper and paperboard, not containing fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process or of which not more than 10 % by weight of the total fibre content consists of such fibres: | | | |

480254 | — — Weighing less than 40 g/m2: | | | |

48025410 | — — — Paper weighing not more than 15 g/m2, for use in stencil making | 0,0 | Year 0 | |

48025490 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48025500 | — — Weighing 40 g/m2 or more but not more than 150 g/m2, in rolls | 0,0 | Year 0 | |

480256 | — — Weighing 40 g/m2 or more but not more than 150 g/m2, in sheets with one side not exceeding 435 mm and the other side not exceeding 297 mm in the unfolded state: | | | |

48025610 | — — — With one side measuring 297 mm and the other side measuring 210 mm (A 4 format) | 0,0 | Year 0 | |

48025690 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48025700 | — — Other, weighing 40 g/m2 or more but not more than 150 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

480258 | — — Weighing more than 150 g/m2: | | | |

48025810 | — — — In rolls | 0,0 | Year 0 | |

48025890 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other paper and paperboard, of which more than 10 % by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process: | | | |

480261 | — — In rolls: | | | |

48026110 | — — — Newsprint, other than that of heading 4801 | 0,0 | Year 0 | |

48026150 | — — — Other, weighing less than 72 g/m2 and of which more than 50 % by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by a mechanical process | 0,0 | Year 0 | |

48026190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480262 | — — In sheets with one side not exceeding 435 mm and the other side not exceeding 297 mm in the unfolded state: | | | |

48026210 | — — — Newsprint, other than that of heading 4801 | 0,0 | Year 0 | |

48026250 | — — — Other, weighing less than 72 g/m 2 and of which more than 50 % by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by a mechanical process | 0,0 | Year 0 | |

48026290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480269 | — — Other: | | | |

48026910 | — — — Newsprint, other than that of heading 4801 | 0,0 | Year 0 | |

48026950 | — — — Weighing less than 72 g/m2 and of which more than 50 % by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by a mechanical process | 0,0 | Year 0 | |

48026990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480300 | Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock and similar paper of a kind used for household or sanitary purposes, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, whether or not creped, crinkled, embossed, perforated, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or sheets | | | |

48030010 | — Cellulose wadding | 0,0 | Year 0 | |

— Creped paper and webs of cellulose fibres (tissues), weighing, per ply | | | |

48030031 | — — Not more than 25 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48030039 | — — More than 25 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48030090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4804 | Uncoated kraft paper and paperboard, in rolls or sheets, other than that of heading 4802 or 4803 | | | |

— Kraftliner | | | |

480411 | — — Unbleached | | | |

— — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | | | |

48041111 | — — — — Weighing less than 150 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48041115 | — — — — Weighing 150 g/m2 or more but less than 175 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48041119 | — — — — Weighing 175 g/m2 or more | 0,0 | Year 0 | |

48041190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480419 | — — Other | | | |

— — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | | | |

— — — — Composed of one or more layers unbleached and an outside layer bleached, semi-bleached or coloured, weighing per m2 | | | |

48041911 | — — — — — Less than 150 g | 0,0 | Year 0 | |

48041915 | — — — — — 150 g or more but less than 175 g | 0,0 | Year 0 | |

48041919 | — — — — — 175 g or more | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other, weighing per m2 | | | |

48041931 | — — — — — Less than 150 g | 0,0 | Year 0 | |

48041938 | — — — — — 150 g or more | 0,0 | Year 0 | |

48041990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Sack kraft paper | | | |

480421 | — — Unbleached | | | |

48042110 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

48042190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480429 | — — Other | | | |

48042910 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

48042990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other kraft paper and paperboard weighing 150 g/m2 or less | | | |

480431 | — — Unbleached | | | |

48043110 | — — — For the manufacture of paper yarn of heading 5308 or of paper yarn reinforced with metal of heading 5607 | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

— — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | | | |

48043151 | — — — — — Kraft electro-technical insulating paper | 0,0 | Year 0 | |

48043159 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48043190 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480439 | — — Other | | | |

48043910 | — — — For the manufacture of paper yarn of heading 5308 or of paper yarn reinforced with metal of heading 5607 | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

— — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | | | |

48043951 | — — — — — Bleached uniformly throughout the mass | 0,0 | Year 0 | |

48043959 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48043990 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other kraft paper and paperboard weighing more than 150 g/m2 but less than 225 g/m2 | | | |

480441 | — — Unbleached | | | |

48044110 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

48044191 | — — — — Saturating kraft | 0,0 | Year 0 | |

48044199 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480442 | — — Bleached uniformly throughout the mass and of which more than 95 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a chemical process | | | |

48044210 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

48044290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480449 | — — Other | | | |

48044910 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

48044990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other kraft paper and paperboard weighing 225 g/m2 or more | | | |

480451 | — — Unbleached | | | |

48045110 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

48045190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480452 | — — Bleached uniformly throughout the mass and of which more than 95 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a chemical process | | | |

48045210 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

48045290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480459 | — — Other | | | |

48045910 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

48045990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4805 | Other uncoated paper and paperboard, in rolls or sheets, not further worked or processed than as specified in note 3 to this chapter: | | | |

— Fluting paper: | | | |

48051100 | — — Semi-chemical fluting paper | 0,0 | Year 0 | |

48051200 | — — Straw fluting paper | 0,0 | Year 0 | |

480519 | — — Other: | | | |

48051910 | — — — Wellenstoff | 0,0 | Year 0 | |

48051990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Testliner (recycled liner board): | | | |

48052400 | — — Weighing 150 g/m2 or less | 0,0 | Year 0 | |

48052500 | — — Weighing more than 150 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

480530 | — Sulphite wrapping paper: | | | |

48053010 | — — Weighing less than 30 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48053090 | — — Weighing 30 g/m2 or more | 0,0 | Year 0 | |

48054000 | — Filter paper and paperboard | 0,0 | Year 0 | |

48055000 | — Felt paper and paperboard | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

480591 | — — Weighing 150 g/m2 or less: | | | |

48059110 | — — — Multi-ply paper and paperboard (other than those of subheading 480512, 480519, 480524 or 480525) | 0,0 | Year 0 | |

— — — other: | | | |

48059191 | — — — — Paper and paperboard for corrugated paper and paperboard: | 0,0 | Year 0 | |

48059199 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480592 | — — Weighing more than 150 g/m2 but less than 225 g/m2: | | | |

48059210 | — — — Multi-ply paper and paperboard (other than those of subheading 480512, 480519, 480524 or 480525) | 0,0 | Year 0 | |

— — — other: | | | |

48059291 | — — — — Paper and paperboard for corrugated paper and paperboard | 0,0 | Year 0 | |

48059299 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480593 | — — Weighing 225 g/m2 or more: | | | |

48059310 | — — — Multi-ply paper and paperboard (other than those of subheading 480512, 480519, 480524 or 480525) | 0,0 | Year 0 | |

— — — other: | | | |

48059391 | — — — — Made from wastepaper | 0,0 | Year 0 | |

48059399 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4806 | Vegetable parchment, greaseproof papers, tracing papers and glassine and other glazed transparent or translucent papers, in rolls or sheets | | | |

48061000 | — Vegetable parchment | 0,0 | Year 0 | |

48062000 | — Greaseproof papers | 0,0 | Year 0 | |

48063000 | — Tracing papers | 0,0 | Year 0 | |

480640 | — Glassine and other glazed transparent or translucent papers | | | |

48064010 | — — Glassine papers | 0,0 | Year 0 | |

48064090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480700 | Composite paper and paperboard (made by sticking flat layers of paper or paperboard together with an adhesive), not surface-coated or impregnated, whether or not internally reinforced, in rolls or sheets: | | | |

48070010 | — Paper and paperboard, laminated internally with bitumen, tar or asphalt | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

48070020 | — — Straw paper and paperboard, whether or not covered with paper other than straw paper | 0,0 | Year 0 | |

— — Other: | | | |

48070050 | — — — Made from wastepaper, whether or not covered with paper | 0,0 | Year 0 | |

48070090 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4808 | Paper and paperboard, corrugated (with or without glued flat surface sheets), creped, crinkled, embossed or perforated, in rolls or sheets, other than paper of the kind described in heading 4803 | | | |

48081000 | — Corrugated paper and paperboard, whether or not perforated | 0,0 | Year 0 | |

48082000 | — Sack kraft paper, creped or crinkled, whether or not embossed or perforated | 0,0 | Year 0 | |

48083000 | — Other kraft paper, creped or crinkled, whether or not embossed or perforated | 0,0 | Year 0 | |

48089000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4809 | Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (including coated or impregnated paper for duplicator stencils or offset plates), whether or not printed, in rolls or sheets | | | |

48091000 | — Carbon or similar copying papers | 0,0 | Year 0 | |

480920 | — Self-copy paper | | | |

48092010 | — — In rolls | 0,0 | Year 0 | |

48092090 | — — In sheets | 0,0 | Year 0 | |

48099000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4810 | Paper and paperboard, coated on one or both sides with kaolin (China clay) or other inorganic substances, with or without a binder, and with no other coating, whether or not surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size: | | | |

— Paper and paperboard of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, not containing fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process or of which not more than 10 % by weight of the total fibre content consists of such fibres: | | | |

481013 | — — In rolls: | | | |

— — — Of a width exceeding 15 cm: | | | |

48101311 | — — — — Paper and paperboard of a kind used as a base for photo-sensitive, heat-sensitive or electro-sensitive paper or paperboard, weighing not more than 150 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48101319 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

48101391 | — — — — Printed, embossed or perforated | 0,0 | Year 0 | |

48101399 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

481014 | — — In sheets with one side not exceeding 435 mm and the other side not exceeding 297 mm in the unfolded state: | | | |

— — — With one side exceeding 360 mm and the other side exceeding 150 mm in the unfolded state: | | | |

48101411 | — — — — Paper and paperboard of a kind used as a base for photo-sensitive, heat-sensitive or electro-sensitive paper or paperboard, weighing not more than 150 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48101419 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

48101491 | — — — — Printed, embossed or perforated | 0,0 | Year 0 | |

48101499 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

481019 | — — Other: | | | |

48101910 | — — — Paper and paperboard of a kind used as a base for photo-sensitive, heat-sensitive or electro-sensitive paper or paperboard, weighing not more than 150 g/m2, | 0,0 | Year 0 | |

48101990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Paper and paperboard of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, of which more than 10 % by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process: | | | |

481022 | — — Light-weight coated paper: | | | |

48102210 | — — — In rolls of a width exceeding 15 cm or in sheets with one side exceeding 36 cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded state | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

48102291 | — — — — Printed, embossed or perforated | 0,0 | Year 0 | |

48102299 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

481029 | — — Other: | | | |

— — — In rolls of a width exceeding 15 cm or in sheets with one side exceeding 36 cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded state: | | | |

— — — — In rolls: | | | |

48102911 | — — — — — Wallpaper base | 0,0 | Year 0 | |

48102919 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48102920 | — — — — In sheets | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

48102991 | — — — — Printed, embossed or perforated | 0,0 | Year 0 | |

48102999 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Kraft paper and paperboard, other than that of a kind used for writing, printing or other graphic purposes: | | | |

48103100 | — — Bleached uniformly throughout the mass and of which more than 95 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a chemical process, and weighing 150 g/m2 or less | 0,0 | Year 0 | |

481032 | — — Bleached uniformly throughout the mass and of which more than 95 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a chemical process, and weighing more than 150 g/m2: | | | |

48103210 | — — — Coated with kaolin | 0,0 | Year 0 | |

48103290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48103900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other paper and paperboard: | | | |

481092 | — — Multi-ply: | | | |

48109210 | — — — Each layer bleached | 0,0 | Year 0 | |

48109230 | — — — With only one outer layer bleached | 0,0 | Year 0 | |

48109290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

481099 | — — Other: | | | |

48109910 | — — — Bleached paper and paperboard, coated with kaolin | 0,0 | Year 0 | |

48109930 | — — — Coated with mica powder | 0,0 | Year 0 | |

48109990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4811 | Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, coated, impregnated, covered, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than goods of the kind described in heading 4803, 4809 or 4810: | | | |

48111000 | — Tarred, bituminised or asphalted paper and paperboard | 0,0 | Year 0 | |

— Gummed or adhesive paper and paperboard: | | | |

481141 | — — Self-adhesive: | | | |

48114110 | — — — In rolls of a width exceeding 15 cm or in sheets with one side exceeding 36 cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded state | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

48114191 | — — — — Of a width not exceeding 10 cm, the coating of which consists of unvulcanised natural or synthetic rubber | 0,0 | Year 0 | |

48114199 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

481149 | — — Other: | | | |

48114910 | — — — In rolls of a width exceeding 15 cm or in sheets with one side exceeding 36 cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded state | 0,0 | Year 0 | |

48114990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Paper and paperboard, coated, impregnated or covered with plastics (excluding adhesives): | | | |

48115100 | — — Bleached, weighing more than 150 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48115900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48116000 | — Paper and paperboard, coated, impregnated or covered with wax, paraffin wax, stearin, oil or glycerol | 0,0 | Year 0 | |

481190 | — Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres: | | | |

48119010 | — — Continuous forms, in rolls of a width exceeding 15 cm or in sheets with one side exceeding 36 cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded state | 0,0 | Year 0 | |

48119090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48120000 | Filter blocks, slabs and plates, of paper pulp | 0,0 | Year 0 | |

4813 | Cigarette paper, whether or not cut to size or in the form of booklets or tubes | | | |

48131000 | — In the form of booklets or tubes | 0,0 | Year 0 | |

48132000 | — In rolls of a width not exceeding 5 cm | 0,0 | Year 0 | |

48139000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4814 | Wallpaper and similar wall coverings; window transparencies of paper | | | |

48141000 | — "Ingrain" paper | 0,0 | Year 0 | |

48142000 | — Wallpaper and similar wall coverings, consisting of paper coated or covered, on the face side, with a grained, embossed, coloured, design-printed or otherwise decorated layer of plastics | 0,0 | Year 0 | |

48143000 | — Wallpaper and similar wall coverings, consisting of paper covered, on the face side, with plaiting material, whether or not bound together in parallel strands or woven | 0,0 | Year 0 | |

481490 | — Other | | | |

48149010 | — — Wallpaper and similar wall coverings, consisting of grained, embossed, surface-coloured, design-printed or otherwise surface-decorated paper, coated or covered with transparent protective plastics | 0,0 | Year 0 | |

48149090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48150000 | Floor coverings on a base of paper or of paperboard, whether or not cut to size | 0,0 | Year 0 | |

4816 | Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (other than those of heading 4809), duplicator stencils and offset plates, of paper, whether or not put up in boxes | | | |

48161000 | — Carbon or similar copying papers | 0,0 | Year 0 | |

48162000 | — Self-copy paper | 0,0 | Year 0 | |

48163000 | — Duplicator stencils | 0,0 | Year 0 | |

48169000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4817 | Envelopes, letter cards, plain postcards and correspondence cards, of paper or paperboard; boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery | | | |

48171000 | — Envelopes | 0,0 | Year 0 | |

48172000 | — Letter cards, plain postcards and correspondence cards | 0,0 | Year 0 | |

48173000 | — Boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery | 0,0 | Year 0 | |

4818 | Toilet paper and similar paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres, of a kind used for household or sanitary purposes, in rolls of a width not exceeding 36 cm, or cut to size or shape; handkerchiefs, cleansing tissues, towels, tablecloths, serviettes, napkins for babies, tampons, bed sheets and similar household, sanitary or hospital articles, articles of apparel and clothing accessories, of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres | | | |

481810 | — Toilet paper | | | |

48181010 | — — Weighing, per ply, 25 g/m2 or less | 0,0 | Year 0 | |

48181090 | — — Weighing, per ply, more than 25 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

481820 | — Handkerchiefs, cleansing or facial tissues and towels | | | |

48182010 | — — Handkerchiefs and cleansing or facial tissues | 0,0 | Year 0 | |

— — Hand towels | | | |

48182091 | — — — In rolls | 0,0 | Year 0 | |

48182099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48183000 | — Tablecloths and serviettes | 0,0 | Year 0 | |

481840 | — Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar sanitary articles | | | |

— — Sanitary towels, tampons and similar articles | | | |

48184011 | — — — Sanitary towels | 0,0 | Year 0 | |

48184013 | — — — Tampons | 0,0 | Year 0 | |

48184019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Napkins and napkin liners for babies and similar sanitary articles | | | |

48184091 | — — — Not put up for retail sale | 0,0 | Year 0 | |

48184099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48185000 | — Articles of apparel and clothing accessories | 0,0 | Year 0 | |

481890 | — Other | | | |

48189010 | — — Articles of a kind used for surgical, medical or hygienic purposes, not put up for retail sale | 0,0 | Year 0 | |

48189090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4819 | Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres; box files, letter trays, and similar articles, of paper or paperboard of a kind used in offices, shops or the like | | | |

48191000 | — Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard | 0,0 | Year 0 | |

481920 | — Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated paper or paperboard | | | |

48192010 | — — With a weight of the paper or the paperboard of less than 600 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48192090 | — — With a weight of the paper or the paperboard of 600 g/m2 or more | 0,0 | Year 0 | |

48193000 | — Sacks and bags, having a base of a width of 40 cm or more | 0,0 | Year 0 | |

48194000 | — Other sacks and bags, including cones | 0,0 | Year 0 | |

48195000 | — Other packing containers, including record sleeves | 0,0 | Year 0 | |

48196000 | — Box files, letter trays, storage boxes and similar articles, of a kind used in offices, shops or the like | 0,0 | Year 0 | |

4820 | Registers, account books, note books, order books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles, exercise books, blotting pads, binders (loose-leaf or other), folders, file covers, manifold business forms, interleaved carbon sets and other articles of stationery, of paper or paperboard; albums for samples or for collections and book covers, of paper or paperboard | | | |

482010 | — Registers, account books, note books, order books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles | | | |

48201010 | — — Registers, account books, order books and receipt books | 0,0 | Year 0 | |

48201030 | — — Note books, letter pads and memorandum pads | 0,0 | Year 0 | |

48201050 | — — Diaries | 0,0 | Year 0 | |

48201090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48202000 | — Exercise books | 0,0 | Year 0 | |

48203000 | — Binders (other than book covers), folders and file covers | 0,0 | Year 0 | |

482040 | — Manifold business forms and interleaved carbon sets | | | |

48204010 | — — Continuous forms | 0,0 | Year 0 | |

48204090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48205000 | — Albums for samples or for collections | 0,0 | Year 0 | |

48209000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4821 | Paper or paperboard labels of all kinds, whether or not printed | | | |

482110 | — Printed | | | |

48211010 | — — Self-adhesive | 0,0 | Year 0 | |

48211090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

482190 | — Other | | | |

48219010 | — — Self-adhesive | 0,0 | Year 0 | |

48219090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4822 | Bobbins, spools, cops and similar supports of paper pulp, paper or paperboard (whether or not perforated or hardened) | | | |

48221000 | — Of a kind used for winding textile yarn | 0,0 | Year 0 | |

48229000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4823 | Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, cut to size or shape; other articles of paper pulp, paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres: | | | |

— Gummed or adhesive paper, in strips or rolls: | | | |

482312 | — — Self-adhesive: | | | |

48231210 | — — — Of a width not exceeding 10 cm, the coating of which consists of unvulcanised natural or synthetic rubber: | 0,0 | Year 0 | |

48231290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48231900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48232000 | — Filter paper and paperboard | 0,0 | Year 0 | |

48234000 | — Rolls, sheets and dials, printed for self-recording apparatus | 0,0 | Year 0 | |

482360 | — Trays, dishes, plates, cups and the like, of paper or paperboard | | | |

48236010 | — — Trays, dishes and plates | 0,0 | Year 0 | |

48236090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

482370 | — Moulded or pressed articles of paper pulp | | | |

48237010 | — — Moulded trays and boxes for packing eggs | 0,0 | Year 0 | |

48237090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

482390 | — Other: | | | |

48239010 | — — Gaskets, washers and other seals, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

— — — — Paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes: | | | |

48239012 | — — — — Printed, embossed or perforated: | 0,0 | Year 0 | |

48239014 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

48239015 | — — — — Cards, not punched, for punch card machines, whether or not in strips | 0,0 | Year 0 | |

48239020 | — — — — Perforated paper and paperboard for Jacquard and similar machines | 0,0 | Year 0 | |

48239030 | — — — — Fans and hand screens; frames therefor and parts of such frames | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other: | | | |

48239050 | — — — — — Cut to size or shape | 0,0 | Year 0 | |

48239090 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

49 | PRINTED BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND OTHER PRODUCTS OF THE PRINTING INDUSTRY; MANUSCRIPTS, TYPESCRIPTS AND PLANS | | | |

4901 | Printed books, brochures, leaflets and similar printed matter, whether or not in single sheets | | | |

49011000 | — In single sheets, whether or not folded | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

49019100 | — — Dictionaries and encyclopaedias, and serial instalments thereof | 0,0 | Year 0 | |

49019900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4902 | Newspapers, journals and periodicals, whether or not illustrated or containing advertising material | | | |

49021000 | — Appearing at least four times a week | 0,0 | Year 0 | |

490290 | — Other | | | |

49029010 | — — Appearing once a week | 0,0 | Year 0 | |

49029030 | — — Appearing once a month | 0,0 | Year 0 | |

49029090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

49030000 | Children's picture, drawing or colouring books | 0,0 | Year 0 | |

49040000 | Music, printed or in manuscript, whether or not bound or illustrated | 0,0 | Year 0 | |

4905 | Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, including atlases, wall maps, topographical plans and globes, printed | | | |

49051000 | — Globes | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

49059100 | — — In book form | 0,0 | Year 0 | |

49059900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

49060000 | Plans and drawings for architectural, engineering, industrial, commercial, topographical or similar purposes, being originals drawn by hand; hand-written texts; photographic reproductions on sensitised paper and carbon copies of the foregoing | 0,0 | Year 0 | |

490700 | Unused postage, revenue or similar stamps of current or new issue in the country in which they have, or will have, a recognised face value; stamp-impressed paper; banknotes; cheque forms; stock, share or bond certificates and similar documents of title: | | | |

49070010 | — Postage, revenue and similar stamps | 0,0 | Year 0 | |

49070030 | — Banknotes | 0,0 | Year 0 | |

49070090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4908 | Transfers (decalcomanias) | | | |

49081000 | — Transfers (decalcomanias), vitrifiable | 0,0 | Year 0 | |

49089000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

490900 | Printed or illustrated postcards; printed cards bearing personal greetings, messages or announcements, whether or not illustrated, with or without envelopes or trimmings | | | |

49090010 | — Printed or illustrated postcards | 0,0 | Year 0 | |

49090090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

49100000 | Calendars of any kind, printed, including calendar blocks | 0,0 | Year 0 | |

4911 | Other printed matter, including printed pictures and photographs | | | |

491110 | — Trade advertising material, commercial catalogues and the like | | | |

49111010 | — — Commercial catalogues | 0,0 | Year 0 | |

49111090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

491191 | — — Pictures, designs and photographs | | | |

49119110 | — — — Sheets (not being trade advertising material), not folded, merely with illustrations or pictures not bearing a text or caption, for editions of books or periodicals which are published in different countries in one or more languages | 0,0 | Year 0 | |

49119180 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

49119900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

50 | SILK | | | |

50010000 | Silkworm cocoons suitable for reeling | 0,0 | Year 0 | |

50020000 | Raw silk (not thrown) | 0,0 | Year 0 | |

5003 | Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock) | | | |

50031000 | — Not carded or combed | 0,0 | Year 0 | |

50039000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

500400 | Silk yarn (other than yarn spun from silk waste) not put up for retail sale | | | |

50040010 | — Unbleached, scoured or bleached | 3,2 | Year 0 | |

50040090 | — Other | 3,2 | Year 0 | |

500500 | Yarn spun from silk waste, not put up for retail sale | | | |

50050010 | — Unbleached, scoured or bleached | 2,3 | Year 0 | |

50050090 | — Other | 2,3 | Year 0 | |

500600 | Silk yarn and yarn spun from silk waste, put up for retail sale; silkworm gut | | | |

50060010 | — Silk yarn | 4,1 | Year 0 | |

50060090 | — Yarn spun from noil or other silk waste; silkworm gut | 2,3 | Year 0 | |

5007 | Woven fabrics of silk or of silk waste | | | |

50071000 | — Fabrics of noil silk | 2,4 | Year 0 | |

500720 | — Other fabrics, containing 85 % or more by weight of silk or of silk waste other than noil silk | | | |

— — Crêpes | | | |

50072011 | — — — Unbleached, scoured or bleached | 5,5 | Year 0 | |

50072019 | — — — Other | 5,5 | Year 0 | |

— — Pongee, habutai, honan, shantung, corah and similar far eastern fabrics, wholly of silk (not mixed with noil or other silk waste or with other textile materials) | | | |

50072021 | — — — Plain-woven, unbleached or not further processed than scoured | 4,2 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

50072031 | — — — — Plain-woven | 6,0 | Year 0 | |

50072039 | — — — — Other | 6,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

50072041 | — — — Diaphanous fabrics (open weave) | 5,7 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

50072051 | — — — — Unbleached, scoured or bleached | 5,7 | Year 0 | |

50072059 | — — — — Dyed | 5,7 | Year 0 | |

— — — — Of yarns of different colours | | | |

50072061 | — — — — — Of a width exceeding 57 cm but not exceeding 75 cm | 5,7 | Year 0 | |

50072069 | — — — — — Other | 5,7 | Year 0 | |

50072071 | — — — — Printed | 5,7 | Year 0 | |

500790 | — Other fabrics | | | |

50079010 | — — Unbleached, scoured or bleached | 5,5 | Year 0 | |

50079030 | — — Dyed | 5,5 | Year 0 | |

50079050 | — — Of yarns of different colours | 5,5 | Year 0 | |

50079090 | — — Printed | 5,5 | Year 0 | |

51 | WOOL, FINE OR COARSE ANIMAL HAIR; HORSEHAIR YARN AND WOVEN FABRIC | | | |

5101 | Wool, not carded or combed | | | |

— Greasy, including fleece-washed wool | | | |

51011100 | — — Shorn wool | 0,0 | Year 0 | |

51011900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Degreased, not carbonized | | | |

51012100 | — — Shorn wool | 0,0 | Year 0 | |

51012900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

51013000 | — Carbonized | 0,0 | Year 0 | |

5102 | Fine or coarse animal hair, not carded or combed: | | | |

— Fine animal hair: | | | |

51021100 | — — Of Kashmir (cashmere) goats | 0,0 | Year 0 | |

510219 | — — Other: | | | |

51021910 | — — — Of Angora rabbit | 0,0 | Year 0 | |

51021930 | — — — Of alpaca, llama or vicuna | 0,0 | Year 0 | |

51021940 | — — — Of camel or yak, or of Angora, Tibetan or similar goats | 0,0 | Year 0 | |

51021990 | — — — Of rabbit (other than Angora rabbit), hare, beaver, nutria or musk-rat | 0,0 | Year 0 | |

51022000 | — Coarse animal hair | 0,0 | Year 0 | |

5103 | Waste of wool or of fine or coarse animal hair, including yarn waste but excluding garnetted stock | | | |

510310 | — Noils of wool or of fine animal hair | | | |

51031010 | — — Not carbonized | 0,0 | Year 0 | |

51031090 | — — Carbonized | 0,0 | Year 0 | |

510320 | — Other waste of wool or of fine animal hair | | | |

51032010 | — — Yarn waste | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

51032091 | — — — Not carbonized | 0,0 | Year 0 | |

51032099 | — — — Carbonized | 0,0 | Year 0 | |

51033000 | — Waste of coarse animal hair | 0,0 | Year 0 | |

51040000 | Garnetted stock of wool or of fine or coarse animal hair | 0,0 | Year 0 | |

5105 | Wool and fine or coarse animal hair, carded or combed (including combed wool in fragments): | | | |

51051000 | — Carded wool | 2,0 | Year 0 | |

— Wool tops and other combed wool | | | |

51052100 | — — Combed wool in fragments | 2,0 | Year 0 | |

51052900 | — — Other | 2,0 | Year 0 | |

— Fine animal hair, carded or combed: | | | |

51053100 | — — Of Kashmir (cashmere) goats | 2,0 | Year 0 | |

510539 | — — Other: | | | |

51053910 | — — Carded | 2,0 | Year 0 | |

51053990 | — — Combed | 2,0 | Year 0 | |

51054000 | — Coarse animal hair, carded or combed | 2,0 | Year 0 | |

5106 | Yarn of carded wool, not put up for retail sale | | | |

510610 | — Containing 85 % or more by weight of wool | | | |

51061010 | — — Unbleached | 3,0 | Year 0 | |

51061090 | — — Other | 3,0 | Year 0 | |

510620 | — Containing less than 85 % by weight of wool | | | |

51062010 | — — Containing 85 % or more by weight of wool and fine animal hair | 3,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

51062091 | — — — Unbleached | 3,4 | Year 0 | |

51062099 | — — — Other | 3,4 | Year 0 | |

5107 | Yarn of combed wool, not put up for retail sale | | | |

510710 | — Containing 85 % or more by weight of wool | | | |

51071010 | — — Unbleached | 3,0 | Year 0 | |

51071090 | — — Other | 3,0 | Year 0 | |

510720 | — Containing less than 85 % by weight of wool | | | |

— — Containing 85 % or more by weight of wool and fine animal hair | | | |

51072010 | — — — Unbleached | 3,5 | Year 0 | |

51072030 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Mixed solely or mainly with synthetic staple fibres | | | |

51072051 | — — — — Unbleached | 3,5 | Year 0 | |

51072059 | — — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— — — Otherwise mixed | | | |

51072091 | — — — — Unbleached | 3,5 | Year 0 | |

51072099 | — — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

5108 | Yarn of fine animal hair (carded or combed), not put up for retail sale | | | |

510810 | — Carded | | | |

51081010 | — — Unbleached | 2,5 | Year 0 | |

51081090 | — — Other | 2,5 | Year 0 | |

510820 | — Combed | | | |

51082010 | — — Unbleached | 2,5 | Year 0 | |

51082090 | — — Other | 2,5 | Year 0 | |

5109 | Yarn of wool or of fine animal hair, put up for retail sale | | | |

510910 | — Containing 85 % or more by weight of wool or of fine animal hair | | | |

51091010 | — — In balls, hanks or skeins, of a weight exceeding 125 g but not exceeding 500 g | 3,0 | Year 0 | |

51091090 | — — Other | 4,2 | Year 0 | |

510990 | — Other | | | |

51099010 | — — In balls, hanks or skeins, of a weight exceeding 125 g but not exceeding 500 g | 4,0 | Year 0 | |

51099090 | — — Other | 4,2 | Year 0 | |

51100000 | Yarn of coarse animal hair or of horsehair (including gimped horsehair yarn), whether or not put up for retail sale | 2,8 | Year 0 | |

5111 | Woven fabrics of carded wool or of carded fine animal hair | | | |

— Containing 85 % or more by weight of wool or of fine animal hair | | | |

511111 | — — Of a weight not exceeding 300 g/m2 | | | |

— — — Loden fabrics | | | |

51111111 | — — — — Of a value of EUR 2,50 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51111119 | — — — — Other | 7,3 | Year 0 | |

— — — Other fabrics | | | |

51111191 | — — — — Of woollen yarn, of a value of EUR 2,50 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51111199 | — — — — Other | 7,6 | Year 0 | |

511119 | — — Other | | | |

— — — Of a weight exceeding 300 g/m2 but not exceeding 450 g/m2 | | | |

— — — — Loden fabrics | | | |

51111911 | — — — — — Of a value of EUR 2,50 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51111919 | — — — — — Other | 7,3 | Year 0 | |

— — — — Other fabrics | | | |

51111931 | — — — — — Of woollen yarn, of a value of EUR 2,50 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51111939 | — — — — — Other | 7,6 | Year 0 | |

— — — Of a weight exceeding 450 g/m2 | | | |

51111991 | — — — — Of woollen yarn, of a value of EUR 2,50 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51111999 | — — — — Other | 7,6 | Year 0 | |

51112000 | — Other, mixed mainly or solely with man-made filaments | 7,8 | Year 0 | |

511130 | — Other, mixed mainly or solely with man-made staple fibres | | | |

51113010 | — — Of a weight not exceeding 300 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51113030 | — — Of a weight exceeding 300 g/m2 but not exceeding 450 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51113090 | — — Of a weight exceeding 450 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

511190 | — Other | | | |

51119010 | — — Containing a total of more than 10 % by weight of textile materials of Chapter 50 | 5,7 | Year 0 | |

— — Other | | | |

51119091 | — — — Of a weight not exceeding 300 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51119093 | — — — Of a weight exceeding 300 g/m2 but not exceeding 450 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51119099 | — — — Of a weight exceeding 450 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

5112 | Woven fabrics of combed wool or of combed fine animal hair | | | |

— Containing 85 % or more by weight of wool or of fine animal hair | | | |

511211 | — — Of a weight not exceeding 200 g/m2 | | | |

51121110 | — — — Of a value of EUR 3 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51121190 | — — — Other | 7,6 | Year 0 | |

511219 | — — Other | | | |

— — — Of a weight exceeding 200 g/m2 but not exceeding 375 g/m2 | | | |

51121911 | — — — — Of a value of EUR 3 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51121919 | — — — — Other | 7,6 | Year 0 | |

— — — Of a weight exceeding 375 g/m2 | | | |

51121991 | — — — — Of a value of EUR 3 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51121999 | — — — — Other | 7,6 | Year 0 | |

51122000 | — Other, mixed mainly or solely with man-made filaments | 7,8 | Year 0 | |

511230 | — Other, mixed mainly or solely with man-made staple fibres | | | |

51123010 | — — Of a weight not exceeding 200 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51123030 | — — Of a weight exceeding 200 g/m2 but not exceeding 375 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51123090 | — — Of a weight exceeding 375 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

511290 | — Other | | | |

51129010 | — — Containing a total of more than 10 % by weight of textile materials of Chapter 50 | 5,7 | Year 0 | |

— — Other | | | |

51129091 | — — — Of a weight not exceeding 200 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51129093 | — — — Of a weight exceeding 200 g/m2 but not exceeding 375 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51129099 | — — — Of a weight exceeding 375 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51130000 | Woven fabrics of coarse animal hair or of horsehair | 4,2 | Year 0 | |

52 | COTTON | | | |

520100 | Cotton, not carded or combed | | | |

52010010 | — Rendered absorbent or bleached | 0,0 | Year 0 | |

52010090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

5202 | Cotton waste (including yarn waste and garnetted stock) | | | |

52021000 | — Yarn waste (including thread waste) | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

52029100 | — — Garnetted stock | 0,0 | Year 0 | |

52029900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

52030000 | Cotton, carded or combed | 0,0 | Year 0 | |

5204 | Cotton sewing thread, whether or not put up for retail sale | | | |

— Not put up for retail sale | | | |

52041100 | — — Containing 85 % or more by weight of cotton | 3,5 | Year 0 | |

52041900 | — — Other | 3,5 | Year 0 | |

52042000 | — Put up for retail sale | 4,6 | Year 0 | |

5205 | Cotton yarn (other than sewing thread), containing 85 % or more by weight of cotton, not put up for retail sale | | | |

— Single yarn, of uncombed fibres | | | |

52051100 | — — Measuring 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52051200 | — — Measuring less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52051300 | — — Measuring less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52051400 | — — Measuring less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

520515 | — — Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number) | | | |

52051510 | — — — Measuring less than 125 decitex but not less than 83,33 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 120 metric number) | 3,7 | Year 0 | |

52051590 | — — — Measuring less than 83,33 decitex (exceeding 120 metric number) | 3,2 | Year 0 | |

— Single yarn, of combed fibres | | | |

52052100 | — — Measuring 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52052200 | — — Measuring less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52052300 | — — Measuring less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52052400 | — — Measuring less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52052600 | — — Measuring less than 125 decitex but not less than 106,38 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 94 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52052700 | — — Measuring less than 106,38 decitex but not less than 83,33 decitex (exceeding 94 metric number but not exceeding 120 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52052800 | — — Measuring less than 83,33 decitex (exceeding 120 metric number) | 3,2 | Year 0 | |

— Multiple (folded) or cabled yarn, of uncombed fibres | | | |

52053100 | — — Measuring per single yarn 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52053200 | — — Measuring per single yarn less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52053300 | — — Measuring per single yarn less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52053400 | — — Measuring per single yarn less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52053500 | — — Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

— Multiple (folded) or cabled yarn, of combed fibres | | | |

52054100 | — — Measuring per single yarn 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52054200 | — — Measuring per single yarn less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52054300 | — — Measuring per single yarn less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52054400 | — — Measuring per single yarn less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52054600 | — — Measuring per single yarn less than 125 decitex but not less than 106,38 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 94 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52054700 | — — Measuring per single yarn less than 106,38 decitex but not less than 83,33 decitex (exceeding 94 metric number but not exceeding 120 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52054800 | — — Measuring per single yarn less than 83,33 decitex (exceeding 120 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

5206 | Cotton yarn (other than sewing thread), containing less than 85 % by weight of cotton, not put up for retail sale | | | |

— Single yarn, of uncombed fibres | | | |

52061100 | — — Measuring 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52061200 | — — Measuring less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52061300 | — — Measuring less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52061400 | — — Measuring less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

520615 | — — Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number) | | | |

52061510 | — — — Measuring less than 125 decitex but not less than 83,33 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 120 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52061590 | — — — Measuring less than 83,33 decitex (exceeding 120 metric number) | 3,2 | Year 0 | |

— Single yarn, of combed fibres | | | |

52062100 | — — Measuring 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52062200 | — — Measuring less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52062300 | — — Measuring less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52062400 | — — Measuring less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

520625 | — — Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number) | | | |

52062510 | — — — Measuring less than 125 decitex but not less than 83,33 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 120 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52062590 | — — — Measuring less than 83,33 decitex (exceeding 120 metric number) | 3,2 | Year 0 | |

— Multiple (folded) or cabled yarn, of uncombed fibres | | | |

52063100 | — — Measuring per single yarn 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52063200 | — — Measuring per single yarn less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52063300 | — — Measuring per single yarn less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52063400 | — — Measuring per single yarn less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52063500 | — — Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

— Multiple (folded) or cabled yarn, of combed fibres | | | |

52064100 | — — Measuring per single yarn 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52064200 | — — Measuring per single yarn less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52064300 | — — Measuring per single yarn less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52064400 | — — Measuring per single yarn less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52064500 | — — Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

5207 | Cotton yarn (other than sewing thread) put up for retail sale | | | |

52071000 | — Containing 85 % or more by weight of cotton | 4,6 | Year 0 | |

52079000 | — Other | 4,6 | Year 0 | |

5208 | Woven fabrics of cotton, containing 85 % or more by weight of cotton, weighing not more than 200 g/m2 | | | |

— Unbleached | | | |

520811 | — — Plain weave, weighing not more than 100 g/m2 | | | |

52081110 | — — — Fabrics for the manufacture of bandages, dressings and medical gauzes | 6,7 | Year 0 | |

52081190 | — — — Other | 6,7 | Year 0 | |

520812 | — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 | | | |

— — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 but not more than 130 g/m2 and of a width | | | |

52081216 | — — — — Not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52081219 | — — — — Exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

— — — Plain weave, weighing more than 130 g/m2 and of a width | | | |

52081296 | — — — — Not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52081299 | — — — — Exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52081300 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52081900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Bleached | | | |

520821 | — — Plain weave, weighing not more than 100 g/m2 | | | |

52082110 | — — — Fabrics for the manufacture of bandages, dressings and medical gauzes | 6,7 | Year 0 | |

52082190 | — — — Other | 6,7 | Year 0 | |

520822 | — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 | | | |

— — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 but not more than 130 g/m2 and of a width | | | |

52082216 | — — — — Not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52082219 | — — — — Exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

— — — Plain weave, weighing more than 130 g/m2 and of a width | | | |

52082296 | — — — — Not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52082299 | — — — — Exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52082300 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52082900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Dyed | | | |

52083100 | — — Plain weave, weighing not more than 100 g/m2 | 6,7 | Year 0 | |

520832 | — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 | | | |

— — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 but not more than 130 g/m2 and of a width | | | |

52083216 | — — — — Not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52083219 | — — — — Exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

— — — Plain weave, weighing more than 130 g/m2 and of a width | | | |

52083296 | — — — — Not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52083299 | — — — — Exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52083300 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52083900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Of yarns of different colours | | | |

52084100 | — — Plain weave, weighing not more than 100 g/m2 | 6,7 | Year 0 | |

52084200 | — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 | 6,7 | Year 0 | |

52084300 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52084900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Printed | | | |

52085100 | — — Plain weave, weighing not more than 100 g/m2 | 6,7 | Year 0 | |

520852 | — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 | | | |

52085210 | — — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 but not more than 130 g/m2 | 6,7 | Year 0 | |

52085290 | — — — Plain weave, weighing more than 130 g/m2 | 6,7 | Year 0 | |

52085300 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52085900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

5209 | Woven fabrics of cotton, containing 85 % or more by weight of cotton, weighing more than 200 g/m2 | | | |

— Unbleached | | | |

52091100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52091200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52091900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Bleached | | | |

52092100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52092200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52092900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Dyed | | | |

52093100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52093200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52093900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Of yarns of different colours | | | |

52094100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52094200 | — — Denim | 6,7 | Year 0 | |

52094300 | — — Other fabrics of 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

520949 | — — Other fabrics | | | |

52094910 | — — — Jacquard fabrics of a width of more than 115 cm but less than 140 cm | 6,7 | Year 0 | |

52094990 | — — — Other | 6,7 | Year 0 | |

— Printed | | | |

52095100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52095200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52095900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

5210 | Woven fabrics of cotton, containing less than 85 % by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing not more than 200 g/m2 | | | |

— Unbleached | | | |

521011 | — — Plain weave | | | |

52101110 | — — — Of a width not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52101190 | — — — Of a width exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52101200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52101900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Bleached | | | |

521021 | — — Plain weave | | | |

52102110 | — — — Of a width not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52102190 | — — — Of a width exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52102200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52102900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Dyed | | | |

521031 | — — Plain weave | | | |

52103110 | — — — Of a width not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52103190 | — — — Of a width exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52103200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52103900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Of yarns of different colours | | | |

52104100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52104200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52104900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Printed | | | |

52105100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52105200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52105900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

5211 | Woven fabrics of cotton, containing less than 85 % by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing more than 200 g/m2 | | | |

— Unbleached | | | |

52111100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52111200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52111900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Bleached | | | |

52112100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52112200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52112900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Dyed | | | |

52113100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52113200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52113900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Of yarns of different colours | | | |

52114100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52114200 | — — Denim | 6,7 | Year 0 | |

52114300 | — — Other fabrics of 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

521149 | — — Other fabrics | | | |

52114910 | — — — Jacquard fabrics | 6,7 | Year 0 | |

52114990 | — — — Other | 6,7 | Year 0 | |

— Printed | | | |

52115100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52115200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52115900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

5212 | Other woven fabrics of cotton | | | |

— Weighing not more than 200 g/m2 | | | |

521211 | — — Unbleached | | | |

52121110 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52121190 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521212 | — — Bleached | | | |

52121210 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52121290 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521213 | — — Dyed | | | |

52121310 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52121390 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521214 | — — Of yarns of different colours | | | |

52121410 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52121490 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521215 | — — Printed | | | |

52121510 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52121590 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

— Weighing more than 200 g/m2 | | | |

521221 | — — Unbleached | | | |

52122110 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52122190 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521222 | — — Bleached | | | |

52122210 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52122290 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521223 | — — Dyed | | | |

52122310 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52122390 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521224 | — — Of yarns of different colours | | | |

52122410 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52122490 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521225 | — — Printed | | | |

52122510 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52122590 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

53 | OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; PAPER YARN AND WOVEN FABRICS OF PAPER YARN | | | |

5301 | Flax, raw or processed but not spun; flax tow and waste (including yarn waste and garnetted stock) | | | |

53011000 | — Flax, raw or retted | 0,0 | Year 0 | |

— Flax, broken, scutched, hackled or otherwise processed, but not spun | | | |

53012100 | — — Broken or scutched | 0,0 | Year 0 | |

53012900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

530130 | — Flax tow and waste | | | |

53013010 | — — Tow | 0,0 | Year 0 | |

53013090 | — — Flax waste | 0,0 | Year 0 | |

5302 | True hemp (Cannabis sativa L.), raw or processed but not spun; tow and waste of true hemp (including yarn waste and garnetted stock) | | | |

53021000 | — True hemp, raw or retted | 0,0 | Year 0 | |

53029000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

5303 | Jute and other textile bast fibres (excluding flax, true hemp and ramie), raw or processed but not spun; tow and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted stock) | | | |

53031000 | — Jute and other textile bast fibres, raw or retted | 0,0 | Year 0 | |

53039000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

5304 | Sisal and other textile fibres of the genus Agave, raw or processed but not spun; tow and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted stock) | | | |

53041000 | — Sisal and other textile fibres of the genus Agave, raw | 0,0 | Year 0 | |

53049000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

5305 | Coconut, abaca (Manila hemp or Musa textilis Neee), ramie and other vegetable textile fibres, not elsewhere specified or included, raw or processed but not spun; tow, noils and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted stock) | | | |

— Of coconut (coir) | | | |

53051100 | — — Raw | 0,0 | Year 0 | |

53051900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Of abaca | | | |

53052100 | — — Raw | 0,0 | Year 0 | |

53052900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

53059000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

5306 | Flax yarn | | | |

530610 | — Single | | | |

— — Not put up for retail sale | | | |

53061010 | — — — Measuring 833,3 decitex or more (not exceeding 12 metric number) | 3,2 | Year 0 | |

53061030 | — — — Measuring less than 833,3 decitex but not less than 277,8 decitex (exceeding 12 metric number but not exceeding 36 metric number) | 3,2 | Year 0 | |

53061050 | — — — Measuring less than 277,8 decitex (exceeding 36 metric number) | 3,0 | Year 0 | |

53061090 | — — Put up for retail sale | 4,1 | Year 0 | |

530620 | — Multiple (folded) or cabled | | | |

53062010 | — — Not put up for retail sale | 3,2 | Year 0 | |

53062090 | — — Put up for retail sale | 4,1 | Year 0 | |

5307 | Yarn of jute or of other textile bast fibres of heading 5303 | | | |

530710 | — Single | | | |

53071010 | — — Measuring 1000 decitex or less (10 metric number or more) | 0,0 | Year 0 | |

53071090 | — — Measuring more than 1000 decitex (less than 10 metric number) | 0,0 | Year 0 | |

53072000 | — Multiple (folded) or cabled | 0,0 | Year 0 | |

5308 | Yarn of other vegetable textile fibres; paper yarn | | | |

53081000 | — Coir yarn | 0,0 | Year 0 | |

530820 | — True hemp yarn | | | |

53082010 | — — Not put up for retail sale | 2,4 | Year 0 | |

53082090 | — — Put up for retail sale | 3,9 | Year 0 | |

530890 | — — Other: | | | |

— — Ramie yarn: | | | |

53089012 | — — — Measuring 277,8 decitex or more (not exceeding 36 metric number) | 3,2 | Year 0 | |

53089019 | — — — Measuring less than 277,8 decitex (exceeding 36 metric number) | 3,0 | Year 0 | |

53089050 | — — Paper yarn | 3,4 | Year 0 | |

53089090 | — — Other | 3,0 | Year 0 | |

5309 | Woven fabrics of flax | | | |

— Containing 85 % or more by weight of flax | | | |

530911 | — — Unbleached or bleached | | | |

53091110 | — — — Unbleached | 7,3 | Year 0 | |

53091190 | — — — Bleached | 7,3 | Year 0 | |

53091900 | — — Other | 7,3 | Year 0 | |

— Containing less than 85 % by weight of flax | | | |

530921 | — — Unbleached or bleached | | | |

53092110 | — — — Unbleached | 7,3 | Year 0 | |

53092190 | — — — Bleached | 7,3 | Year 0 | |

53092900 | — — Other | 7,3 | Year 0 | |

5310 | Woven fabrics of jute or of other textile bast fibres of heading 5303 | | | |

531010 | — Unbleached | | | |

53101010 | — — Of a width not exceeding 150 cm | 3,2 | Year 0 | |

53101090 | — — Of a width exceeding 150 cm | 3,2 | Year 0 | |

53109000 | — Other | 3,2 | Year 0 | |

531100 | Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn | | | |

53110010 | — Of ramie | 7,3 | Year 0 | |

53110090 | — Other | 4,6 | Year 0 | |

54 | MAN-MADE FILAMENTS | | | |

5401 | Sewing thread of man-made filaments, whether or not put up for retail sale | | | |

540110 | — Of synthetic filaments | | | |

— — Not put up for retail sale | | | |

54011011 | — — — Core yarn | 4,0 | Year 0 | |

54011019 | — — — Other | 4,0 | Year 0 | |

54011090 | — — Put up for retail sale | 4,1 | Year 0 | |

540120 | — Of artificial filaments | | | |

54012010 | — — Not put up for retail sale | 4,0 | Year 0 | |

54012090 | — — Put up for retail sale | 4,1 | Year 0 | |

5402 | Synthetic filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, including synthetic monofilament of less than 67 decitex | | | |

540210 | — High tenacity yarn of nylon or other polyamides | | | |

54021010 | — — Of aramids | 4,0 | Year 0 | |

54021090 | — — Other | 4,0 | Year 0 | |

54022000 | — High tenacity yarn of polyesters | 4,0 | Year 0 | |

— Textured yarn | | | |

54023100 | — — Of nylon or other polyamides, measuring per single yarn not more than 50 tex | 4,0 | Year 0 | |

54023200 | — — Of nylon or other polyamides, measuring per single yarn more than 50 tex | 4,0 | Year 0 | |

54023300 | — — Of polyesters | 4,0 | Year 0 | |

540239 | — — Other | | | |

54023910 | — — — Of polypropylene | 4,0 | Year 0 | |

54023990 | — — — Other | 4,0 | Year 0 | |

— Other yarn, single, untwisted or with a twist not exceeding 50 turns per metre | | | |

54024100 | — — Of nylon or other polyamides | 4,0 | Year 0 | |

54024200 | — — Of polyesters, partially oriented | 4,0 | Year 0 | |

54024300 | — — Of polyesters, other | 4,0 | Year 0 | |

540249 | — — Other | | | |

54024910 | — — — Elastomeric | 4,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

54024991 | — — — — Of polypropylene | 4,0 | Year 0 | |

54024999 | — — — — Other | 4,0 | Year 0 | |

— Other yarn, single, with a twist exceeding 50 turns per metre | | | |

54025100 | — — Of nylon or other polyamides | 4,0 | Year 0 | |

54025200 | — — Of polyesters | 4,0 | Year 0 | |

540259 | — — Other | | | |

54025910 | — — — Of polypropylene | 4,0 | Year 0 | |

54025990 | — — — Other | 4,0 | Year 0 | |

— Other yarn, multiple (folded) or cabled | | | |

54026100 | — — Of nylon or other polyamides | 4,0 | Year 0 | |

54026200 | — — Of polyesters | 4,0 | Year 0 | |

540269 | — — Other | | | |

54026910 | — — — Of polypropylene | 4,0 | Year 0 | |

54026990 | — — — Other | 4,0 | Year 0 | |

5403 | Artificial filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, including artificial monofilament of less than 67 decitex | | | |

54031000 | — High tenacity yarn of viscose rayon | 4,0 | Year 0 | |

540320 | — Textured yarn | | | |

54032010 | — — Of cellulose acetate | 4,0 | Year 0 | |

54032090 | — — Other | 4,0 | Year 0 | |

— Other yarn, single | | | |

54033100 | — — Of viscose rayon, untwisted or with a twist not exceeding 120 turns per metre | 4,0 | Year 0 | |

54033200 | — — Of viscose rayon, with a twist exceeding 120 turns per metre | 4,0 | Year 0 | |

540333 | — — Of cellulose acetate | | | |

54033310 | — — — Single, untwisted or with a twist not exceeding 250 turns per metre | 4,0 | Year 0 | |

54033390 | — — — Other | 4,0 | Year 0 | |

54033900 | — — Other | 4,0 | Year 0 | |

— Other yarn, multiple (folded) or cabled | | | |

54034100 | — — Of viscose rayon | 4,0 | Year 0 | |

54034200 | — — Of cellulose acetate | 4,0 | Year 0 | |

54034900 | — — Other | 4,0 | Year 0 | |

5404 | Synthetic monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw) of synthetic textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm | | | |

540410 | — Monofilament | | | |

54041010 | — — Elastomeric | 3,5 | Year 0 | |

54041090 | — — Other | 3,5 | Year 0 | |

540490 | — Other | | | |

— — Of polypropylene | | | |

54049011 | — — — Decorative strip of the kind used for packaging | 3,6 | Year 0 | |

54049019 | — — — Other | 3,6 | Year 0 | |

54049090 | — — Other | 3,6 | Year 0 | |

54050000 | Artificial monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw) of artificial textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm | 3,0 | Year 0 | |

5406 | Man-made filament yarn (other than sewing thread), put up for retail sale | | | |

54061000 | — Synthetic filament yarn | 4,0 | Year 0 | |

54062000 | — Artificial filament yarn | 4,0 | Year 0 | |

5407 | Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 5404 | | | |

54071000 | — Woven fabrics obtained from high tenacity yarn of nylon or other polyamides or of polyesters | 6,8 | Year 0 | |

540720 | — Woven fabrics obtained from strip or the like | | | |

— — Of polyethylene or polypropylene, of a width of | | | |

54072011 | — — — Less than 3 m | 6,8 | Year 0 | |

54072019 | — — — 3 m or more | 6,8 | Year 0 | |

54072090 | — — Other | 6,8 | Year 0 | |

54073000 | — Fabrics specified in note 9 to Section XI | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of filaments of nylon or other polyamides | | | |

54074100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54074200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

54074300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

54074400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of textured polyester filaments | | | |

54075100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54075200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

54075300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

54075400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of polyester filaments | | | |

540761 | — — Containing 85 % or more by weight of non-textured polyester filaments | | | |

54076110 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54076130 | — — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

54076150 | — — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

54076190 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

540769 | — — Other | | | |

54076910 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54076990 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of synthetic filaments | | | |

54077100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54077200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

54077300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

54077400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics, containing less than 85 % by weight of synthetic filaments, mixed mainly or solely with cotton | | | |

54078100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54078200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

54078300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

54078400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics | | | |

54079100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54079200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

54079300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

54079400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

5408 | Woven fabrics of artificial filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 5405 | | | |

54081000 | — Woven fabrics obtained from high tenacity yarn, of viscose rayon | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of artificial filament or strip or the like | | | |

54082100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

540822 | — — Dyed | | | |

54082210 | — — — Of a width exceeding 135 cm but not exceeding 155 cm, plain weave, twill weave, cross twill weave or satin weave | 6,8 | Year 0 | |

54082290 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

540823 | — — Of yarns of different colours | | | |

54082310 | — — — Jacquard fabrics of a width of more than 115 cm but less than 140 cm, of a weight exceeding 250 g/m2 | 6,8 | Year 0 | |

54082390 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

54082400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics | | | |

54083100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54083200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

54083300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

54083400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55 | MAN-MADE STAPLE FIBRES | | | |

5501 | Synthetic filament tow | | | |

55011000 | — Of nylon or other polyamides | 3,7 | Year 0 | |

55012000 | — Of polyesters | 3,7 | Year 0 | |

55013000 | — Acrylic or modacrylic | 3,7 | Year 0 | |

550190 | — Other | | | |

55019010 | — — Of polypropylene | 3,7 | Year 0 | |

55019090 | — — Other | 3,7 | Year 0 | |

550200 | Artificial filament tow | | | |

55020010 | — Of viscose rayon | 3,7 | Year 0 | |

55020040 | — Of acetate | 3,7 | Year 0 | |

55020080 | — Other | 3,7 | Year 0 | |

5503 | Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning | | | |

550310 | — Of nylon or other polyamides | | | |

— — Of aramids | | | |

55031011 | — — — High tenacity | 3,7 | Year 0 | |

55031019 | — — — Other | 3,7 | Year 0 | |

55031090 | — — Other | 3,7 | Year 0 | |

55032000 | — Of polyesters | 3,7 | Year 0 | |

55033000 | — Acrylic or modacrylic | 3,7 | Year 0 | |

55034000 | — Of polypropylene | 3,7 | Year 0 | |

550390 | — Other | | | |

55039010 | — — Chlorofibres | 3,7 | Year 0 | |

55039090 | — — Other | 3,7 | Year 0 | |

5504 | Artificial staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning | | | |

55041000 | — Of viscose rayon | 3,8 | Year 0 | |

55049000 | — Other | 3,8 | Year 0 | |

5505 | Waste (including noils, yarn waste and garnetted stock) of man-made fibres | | | |

550510 | — Of synthetic fibres | | | |

55051010 | — — Of nylon or other polyamides | 3,6 | Year 0 | |

55051030 | — — Of polyesters | 3,6 | Year 0 | |

55051050 | — — Acrylic or modacrylic | 3,6 | Year 0 | |

55051070 | — — Of polypropylene | 3,6 | Year 0 | |

55051090 | — — Other | 3,6 | Year 0 | |

55052000 | — Of artificial fibres | 3,8 | Year 0 | |

5506 | Synthetic staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning | | | |

55061000 | — Of nylon or other polyamides | 3,8 | Year 0 | |

55062000 | — Of polyesters | 3,8 | Year 0 | |

55063000 | — Acrylic or modacrylic | 3,8 | Year 0 | |

550690 | — Other | | | |

55069010 | — — Chlorofibres | 3,8 | Year 0 | |

55069090 | — — Other | 3,8 | Year 0 | |

55070000 | Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning | 4,1 | Year 0 | |

5508 | Sewing thread of man-made staple fibres, whether or not put up for retail sale | | | |

550810 | — Of synthetic staple fibres | | | |

— — Not put up for retail sale | | | |

55081011 | — — — Of polyesters | 4,0 | Year 0 | |

55081019 | — — — Other | 4,0 | Year 0 | |

55081090 | — — Put up for retail sale | 4,6 | Year 0 | |

550820 | — Of artificial staple fibres | | | |

55082010 | — — Not put up for retail sale | 4,0 | Year 0 | |

55082090 | — — Put up for retail sale | 4,6 | Year 0 | |

5509 | Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple fibres, not put up for retail sale | | | |

— Containing 85 % or more by weight of staple fibres of nylon or other polyamides | | | |

55091100 | — — Single yarn | 4,0 | Year 3 | |

55091200 | — — Multiple (folded) or cabled yarn | 4,0 | Year 3 | |

— Containing 85 % or more by weight of polyester staple fibres | | | |

550921 | — — Single yarn | | | |

55092110 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55092190 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

550922 | — — Multiple (folded) or cabled yarn | | | |

55092210 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55092290 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

— Containing 85 % or more by weight of acrylic or modacrylic staple fibres | | | |

550931 | — — Single yarn | | | |

55093110 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55093190 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

550932 | — — Multiple (folded) or cabled yarn | | | |

55093210 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55093290 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

— Other yarn, containing 85 % or more by weight of synthetic staple fibres | | | |

550941 | — — Single yarn | | | |

55094110 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55094190 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

550942 | — — Multiple (folded) or cabled yarn | | | |

55094210 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55094290 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

— Other yarn, of polyester staple fibres | | | |

55095100 | — — Mixed mainly or solely with artificial staple fibres | 4,0 | Year 3 | |

550952 | — — Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | | | |

55095210 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55095290 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

55095300 | — — Mixed mainly or solely with cotton | 4,0 | Year 3 | |

55095900 | — — Other | 4,0 | Year 3 | |

— Other yarn, of acrylic or modacrylic staple fibres | | | |

550961 | — — Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | | | |

55096110 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55096190 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

55096200 | — — Mixed mainly or solely with cotton | 4,0 | Year 3 | |

55096900 | — — Other | 4,0 | Year 3 | |

— Other yarn | | | |

550991 | — — Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | | | |

55099110 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55099190 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

55099200 | — — Mixed mainly or solely with cotton | 4,0 | Year 3 | |

55099900 | — — Other | 4,0 | Year 3 | |

5510 | Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibres, not put up for retail sale | | | |

— Containing 85 % or more by weight of artificial staple fibres | | | |

55101100 | — — Single yarn | 4,0 | Year 0 | |

55101200 | — — Multiple (folded) or cabled yarn | 4,0 | Year 0 | |

55102000 | — Other yarn, mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | 4,0 | Year 0 | |

55103000 | — Other yarn, mixed mainly or solely with cotton | 4,0 | Year 0 | |

55109000 | — Other yarn | 4,0 | Year 0 | |

5511 | Yarn (other than sewing thread) of man-made staple fibres, put up for retail sale | | | |

55111000 | — Of synthetic staple fibres, containing 85 % or more by weight of such fibres | 4,6 | Year 3 | |

55112000 | — Of synthetic staple fibres, containing less than 85 % by weight of such fibres | 4,6 | Year 3 | |

55113000 | — Of artificial staple fibres | 4,6 | Year 3 | |

5512 | Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing 85 % or more by weight of synthetic staple fibres | | | |

— Containing 85 % or more by weight of polyester staple fibres | | | |

55121100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

551219 | — — Other | | | |

55121910 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55121990 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

— Containing 85 % or more by weight of acrylic or modacrylic staple fibres | | | |

55122100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

551229 | — — Other | | | |

55122910 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55122990 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

— Other | | | |

55129100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

551299 | — — Other | | | |

55129910 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55129990 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

5513 | Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85 % by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight not exceeding 170 g/m2 | | | |

— Unbleached or bleached | | | |

551311 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | | | |

55131120 | — — — Of a width of 165 cm or less | 6,8 | Year 0 | |

55131190 | — — — Of a width of more than 165 cm | 6,8 | Year 0 | |

55131200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55131300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55131900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

— Dyed | | | |

551321 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | | | |

55132110 | — — — Of a width of 135 cm or less | 6,8 | Year 0 | |

55132130 | — — — Of a width of more than 135 cm but not more than 165 cm | 6,8 | Year 0 | |

55132190 | — — — Of a width of more than 165 cm | 6,8 | Year 0 | |

55132200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55132300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55132900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

— Of yarns of different colours | | | |

55133100 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | 6,8 | Year 0 | |

55133200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55133300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55133900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

— Printed | | | |

55134100 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | 6,8 | Year 0 | |

55134200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55134300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55134900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

5514 | Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85 % by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight exceeding 170 g/m2 | | | |

— Unbleached or bleached | | | |

55141100 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | 6,8 | Year 0 | |

55141200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55141300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55141900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

— Dyed | | | |

55142100 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | 6,8 | Year 0 | |

55142200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55142300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55142900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

— Of yarns of different colours | | | |

55143100 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | 6,8 | Year 0 | |

55143200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55143300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55143900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

— Printed | | | |

55144100 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | 6,8 | Year 0 | |

55144200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55144300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55144900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

5515 | Other woven fabrics of synthetic staple fibres | | | |

— Of polyester staple fibres | | | |

551511 | — — Mixed mainly or solely with viscose rayon staple fibres | | | |

55151110 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55151130 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55151190 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

551512 | — — Mixed mainly or solely with man-made filaments | | | |

55151210 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55151230 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55151290 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

551513 | — — Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | | | |

— — — Mixed mainly or solely with carded wool or fine animal hair (woollen) | | | |

55151311 | — — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55151319 | — — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

— — — Mixed mainly or solely with combed wool or fine animal hair (worsted) | | | |

55151391 | — — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55151399 | — — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

551519 | — — Other | | | |

55151910 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55151930 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55151990 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

— Of acrylic or modacrylic staple fibres | | | |

551521 | — — Mixed mainly or solely with man-made filaments | | | |

55152110 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55152130 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55152190 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

551522 | — — Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | | | |

— — — Mixed mainly or solely with carded wool or fine animal hair (woollen) | | | |

55152211 | — — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55152219 | — — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

— — — Mixed mainly or solely with combed wool or fine animal hair (worsted) | | | |

55152291 | — — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55152299 | — — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

551529 | — — Other | | | |

55152910 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55152930 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55152990 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics | | | |

551591 | — — Mixed mainly or solely with man-made filaments | | | |

55159110 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55159130 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55159190 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

551592 | — — Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | | | |

— — — Mixed mainly or solely with carded wool or fine animal hair (woollen) | | | |

55159211 | — — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55159219 | — — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

— — — Mixed mainly or solely with combed wool or fine animal hair (worsted) | | | |

55159291 | — — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55159299 | — — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

551599 | — — Other | | | |

55159910 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55159930 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55159990 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

5516 | Woven fabrics of artificial staple fibres | | | |

— Containing 85 % or more by weight of artificial staple fibres | | | |

55161100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55161200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

55161300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

55161400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Containing less than 85 % by weight of artificial staple fibres, mixed mainly or solely with man-made filaments | | | |

55162100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55162200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

551623 | — — Of yarns of different colours | | | |

55162310 | — — — Jacquard fabrics of a width of 140 cm or more (mattress tickings) | 6,8 | Year 0 | |

55162390 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

55162400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Containing less than 85 % by weight of artificial staple fibres, mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | | | |

55163100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55163200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

55163300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

55163400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Containing less than 85 % by weight of artificial staple fibres, mixed mainly or solely with cotton | | | |

55164100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55164200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

55164300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

55164400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Other | | | |

55169100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55169200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

55169300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

55169400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

56 | WADDING, FELT AND NONWOVENS; SPECIAL YARNS; TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES AND ARTICLES THEREOF | | | |

5601 | Wadding of textile materials and articles thereof; textile fibres, not exceeding 5 mm in length (flock), textile dust and mill neps | | | |

560110 | — Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar sanitary articles, of wadding | | | |

56011010 | — — Of man-made fibres | 4,0 | Year 0 | |

56011090 | — — Of other textile materials | 3,0 | Year 0 | |

— Wadding; other articles of wadding | | | |

560121 | — — Of cotton | | | |

56012110 | — — — Absorbent | 3,0 | Year 0 | |

56012190 | — — — Other | 3,0 | Year 0 | |

560122 | — — Of man-made fibres | | | |

56012210 | — — — Rolls of a diameter not exceeding 8 mm | 3,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

56012291 | — — — — Of synthetic fibres | 3,4 | Year 0 | |

56012299 | — — — — Of artificial fibres | 3,4 | Year 0 | |

56012900 | — — Other | 3,0 | Year 0 | |

56013000 | — Textile flock and dust and mill neps | 2,5 | Year 0 | |

5602 | Felt, whether or not impregnated, coated, covered or laminated | | | |

560210 | — Needleloom felt and stitch-bonded fibre fabrics | | | |

— — Not impregnated, coated, covered or laminated | | | |

— — — Needleloom felt | | | |

56021011 | — — — — Of jute or other textile bast fibres of heading 5303 | 5,3 | Year 0 | |

56021019 | — — — — Of other textile materials | 5,3 | Year 0 | |

— — — Stitch-bonded fibre fabrics | | | |

56021031 | — — — — Of wool or fine animal hair | 5,3 | Year 0 | |

56021035 | — — — — Of coarse animal hair | 5,3 | Year 0 | |

56021039 | — — — — Of other textile materials | 5,3 | Year 0 | |

56021090 | — — Impregnated, coated, covered or laminated | 5,3 | Year 0 | |

— Other felt, not impregnated, coated, covered or laminated | | | |

56022100 | — — Of wool or fine animal hair | 5,3 | Year 0 | |

560229 | — — Of other textile materials | | | |

56022910 | — — — Of coarse animal hair | 5,3 | Year 0 | |

56022990 | — — — Of other textile materials | 5,3 | Year 0 | |

56029000 | — Other | 5,3 | Year 0 | |

5603 | Non-wovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated | | | |

— Of man-made filaments | | | |

560311 | — — Weighing not more than 25 g/m2 | | | |

56031110 | — — — Coated or covered | 3,4 | Year 0 | |

56031190 | — — — Other | 3,4 | Year 0 | |

560312 | — — Weighing more than 25 g/m2 but not more than 70 g/m2 | | | |

56031210 | — — — Coated or covered | 3,4 | Year 0 | |

56031290 | — — — Other | 3,4 | Year 0 | |

560313 | — — Weighing more than 70 g/m2 but not more than 150 g/m2 | | | |

56031310 | — — — Coated or covered | 3,4 | Year 0 | |

56031390 | — — — Other | 3,4 | Year 0 | |

560314 | — — Weighing more than 150 g/m2 | | | |

56031410 | — — — Coated or covered | 3,4 | Year 0 | |

56031490 | — — — Other | 3,4 | Year 0 | |

— Other | | | |

560391 | — — Weighing not more than 25 g/m2 | | | |

56039110 | — — — Coated or covered | 3,4 | Year 0 | |

56039190 | — — — Other | 3,4 | Year 0 | |

560392 | — — Weighing more than 25 g/m2 but not more than 70 g/m2 | | | |

56039210 | — — — Coated or covered | 3,4 | Year 0 | |

56039290 | — — — Other | 3,4 | Year 0 | |

560393 | — — Weighing more than 70 g/m2 but not more than 150 g/m2 | | | |

56039310 | — — — Coated or covered | 3,4 | Year 0 | |

56039390 | — — — Other | 3,4 | Year 0 | |

560394 | — — Weighing more than 150 g/m2 | | | |

56039410 | — — — Coated or covered | 3,4 | Year 0 | |

56039490 | — — — Other | 3,4 | Year 0 | |

5604 | Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics | | | |

56041000 | — Rubber thread and cord, textile covered | 3,5 | Year 0 | |

56042000 | — High tenacity yarn of polyesters, of nylon or other polyamides or of viscose rayon, impregnated or coated | 4,0 | Year 0 | |

56049000 | — Other | 3,5 | Year 0 | |

56050000 | Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 5404 or 5405, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal | 3,2 | Year 0 | |

560600 | Gimped yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, gimped (other than those of heading 5605 and gimped horsehair yarn); chenille yarn (including flock chenille yarn); loop wale-yarn | | | |

56060010 | — Loop wale-yarn | 7,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

56060091 | — — Gimped yarn | 4,2 | Year 0 | |

56060099 | — — Other | 4,2 | Year 0 | |

5607 | Twine, cordage, ropes and cables, whether or not plaited or braided and whether or not impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics | | | |

56071000 | — Of jute or other textile bast fibres of heading 5303 | 4,8 | Year 0 | |

— Of sisal or other textile fibres of the genus Agave | | | |

56072100 | — — Binder or baler twine | 9,6 | Year 0 | |

560729 | — — Other | | | |

56072910 | — — — Measuring more than 100000 decitex (10 g/m) | 9,6 | Year 0 | |

56072990 | — — — Measuring 100000 decitex (10 g/m) or less | 9,6 | Year 0 | |

— Of polyethylene or polypropylene | | | |

56074100 | — — Binder or baler twine | 7,0 | Year 0 | |

560749 | — — Other | | | |

— — — Measuring more than 50000 decitex (5 g/m) | | | |

56074911 | — — — — Plaited or braided | 7,0 | Year 0 | |

56074919 | — — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

56074990 | — — — Measuring 50000 decitex (5 g/m) or less | 7,0 | Year 0 | |

560750 | — Of other synthetic fibres | | | |

— — Of nylon or other polyamides or of polyesters | | | |

— — — Measuring more than 50000 decitex (5 g/m) | | | |

56075011 | — — — — Plaited or braided | 7,0 | Year 0 | |

56075019 | — — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

56075030 | — — — Measuring 50000 decitex (5 g/m) or less | 7,0 | Year 0 | |

56075090 | — — Of other synthetic fibres | 7,0 | Year 0 | |

560790 | — Other: | | | |

56079010 | — — Of abaca (Manila hemp or Musa textilis Nee) or other hard (leaf) fibres | 5,7 | Year 0 | |

56079090 | — — Other | 7,0 | Year 0 | |

5608 | Knotted netting of twine, cordage or rope; made-up fishing nets and other made-up nets, of textile materials | | | |

— Of man-made textile materials | | | |

560811 | — — Made up fishing nets | | | |

— — — Of nylon or other polyamides | | | |

56081111 | — — — — Of twine, cordage, rope or cables | 6,8 | Year 0 | |

56081119 | — — — — Of yarn | 6,8 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

56081191 | — — — — Of twine, cordage, rope or cables | 6,8 | Year 0 | |

56081199 | — — — — Of yarn | 6,8 | Year 0 | |

560819 | — — Other | | | |

— — — Made up nets | | | |

— — — — Of nylon or other polyamides | | | |

56081911 | — — — — — Of twine, cordage, rope or cables | 6,8 | Year 0 | |

56081919 | — — — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

56081930 | — — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

56081990 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

56089000 | — Other | 6,8 | Year 0 | |

56090000 | Articles of yarn, strip or the like of heading 5404 or 5405, twine, cordage, rope or cables, not elsewhere specified or included | 4,6 | Year 0 | |

57 | CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS | | | |

5701 | Carpets and other textile floor coverings, knotted, whether or not made-up | | | |

570110 | — Of wool or fine animal hair | | | |

57011010 | — — Containing a total of more than 10 % by weight of silk or of waste silk other than noil | 6,4 | Year 0 | |

— — Other | | | |

57011091 | — — — Comprising not more than 350 knots per metre of warp | 6.6 MAX 2.8 EUR/m2 | Year 0 | |

57011093 | — — — Comprising more than 350 but not more than 500 knots per metre of warp | 6.6 MAX 2.8 EUR/m2 | Year 0 | |

57011099 | — — — Comprising more than 500 knots per metre of warp | 6.6 MAX 2.8 EUR/m2 | Year 0 | |

570190 | — Of other textile materials | | | |

57019010 | — — Of silk, of waste silk other than noil, of synthetic fibres, of yarn falling within heading 5605 or of textile materials containing metal threads | 6,4 | Year 0 | |

57019090 | — — Of other textile materials | 3,3 | Year 0 | |

5702 | Carpets and other textile floor coverings, woven, not tufted or flocked, whether or not made-up, including "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" and similar hand-woven rugs | | | |

57021000 | — "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" and similar hand-woven rugs | 2,9 | Year 0 | |

57022000 | — Floor coverings of coconut fibres (coir) | 3,2 | Year 0 | |

— Other, of pile construction, not made-up | | | |

57023100 | — — Of wool or fine animal hair | 6,4 | Year 0 | |

57023200 | — — Of man-made textile materials | 6,4 | Year 0 | |

570239 | — — Of other textile materials | | | |

57023910 | — — — Of cotton | 6,4 | Year 0 | |

57023990 | — — — Other | 6,4 | Year 0 | |

— Other, of pile construction, made-up | | | |

57024100 | — — Of wool or fine animal hair | 6,4 | Year 0 | |

57024200 | — — Of man-made textile materials | 6,4 | Year 0 | |

570249 | — — Of other textile materials | | | |

57024910 | — — — Of cotton | 6,4 | Year 0 | |

57024990 | — — — Other | 6,4 | Year 0 | |

— Other, not of pile construction, not made-up | | | |

57025100 | — — Of wool or fine animal hair | 6,4 | Year 0 | |

57025200 | — — Of man-made textile materials | 6,4 | Year 0 | |

57025900 | — — Of other textile materials | 6,4 | Year 0 | |

— Other, not of pile construction, made-up | | | |

57029100 | — — Of wool or fine animal hair | 6,4 | Year 0 | |

57029200 | — — Of man-made textile materials | 6,4 | Year 0 | |

57029900 | — — Of other textile materials | 6,4 | Year 0 | |

5703 | Carpets and other textile floor coverings, tufted, whether or not made-up | | | |

57031000 | — Of wool or fine animal hair | 7,3 | Year 0 | |

570320 | — Of nylon or other polyamides | | | |

— — Printed tufted | | | |

57032011 | — — — Tiles, having a maximum surface area of 0,3 m2 | 7,3 | Year 0 | |

57032019 | — — — Other | 7,3 | Year 0 | |

— — Other | | | |

57032091 | — — — Tiles, having a maximum surface area of 0,3 m2 | 7,3 | Year 0 | |

57032099 | — — — Other | 7,3 | Year 0 | |

570330 | — Of other man-made textile materials | | | |

— — Of polypropylene | | | |

57033011 | — — — Tiles, having a maximum surface area of 0,3 m2 | 7,3 | Year 0 | |

57033019 | — — — Other | 7,3 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Printed tufted | | | |

57033051 | — — — — Tiles, having a maximum surface area of 0,3 m2 | 7,3 | Year 0 | |

57033059 | — — — — Other | 7,3 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

57033091 | — — — — Tiles, having a maximum surface area of 0,3 m2 | 7,3 | Year 0 | |

57033099 | — — — — Other | 7,3 | Year 0 | |

57039000 | — Of other textile materials | 7,3 | Year 0 | |

5704 | Carpets and other textile floor coverings, of felt, not tufted or flocked, whether or not made-up | | | |

57041000 | — Tiles, having a maximum surface area of 0,3 m2 | 5,3 | Year 0 | |

57049000 | — Other | 5,3 | Year 0 | |

570500 | Other carpets and other textile floor coverings, whether or not made-up | | | |

57050010 | — Of wool or fine animal hair | 6,4 | Year 0 | |

57050030 | — Of man-made textile materials | 6,4 | Year 0 | |

57050090 | — Of other textile materials | 6,4 | Year 0 | |

58 | SPECIAL WOVEN FABRICS; TUFTED TEXTILE FABRICS; LACE; TAPESTRIES; TRIMMINGS; EMBROIDERY | | | |

5801 | Woven pile fabrics and chenille fabrics, other than fabrics of heading 5802 or 5806 | | | |

58011000 | — Of wool or fine animal hair | 7,5 | Year 0 | |

— Of cotton | | | |

58012100 | — — Uncut weft pile fabrics | 6,7 | Year 0 | |

58012200 | — — Cut corduroy | 7,5 | Year 0 | |

58012300 | — — Other weft pile fabrics | 7,5 | Year 0 | |

58012400 | — — Warp pile fabrics, épinglé (uncut) | 7,5 | Year 0 | |

58012500 | — — Warp pile fabrics, cut | 7,5 | Year 0 | |

58012600 | — — Chenille fabrics | 7,5 | Year 0 | |

— Of man-made fibres | | | |

58013100 | — — Uncut weft pile fabrics | 6,8 | Year 0 | |

58013200 | — — Cut corduroy | 7,5 | Year 0 | |

58013300 | — — Other weft pile fabrics | 7,5 | Year 0 | |

58013400 | — — Warp pile fabrics, épinglé (uncut) | 7,5 | Year 0 | |

58013500 | — — Warp pile fabrics, cut | 7,5 | Year 0 | |

58013600 | — — Chenille fabrics | 7,5 | Year 0 | |

580190 | — Of other textile materials | | | |

58019010 | — — Of flax | 7,5 | Year 0 | |

58019090 | — — Other | 7,5 | Year 0 | |

5802 | Terry towelling and similar woven terry fabrics, other than narrow fabrics of heading 5806; tufted textile fabrics, other than products of heading 5703 | | | |

— Terry towelling and similar woven terry fabrics, of cotton | | | |

58021100 | — — Unbleached | 6,7 | Year 0 | |

58021900 | — — Other | 6,7 | Year 0 | |

58022000 | — Terry towelling and similar woven terry fabrics, of other textile materials | 7,5 | Year 0 | |

58023000 | — Tufted textile fabrics | 7,5 | Year 0 | |

5803 | Gauze, other than narrow fabrics of heading 5806 | | | |

58031000 | — Of cotton | 4,6 | Year 0 | |

580390 | — Of other textile materials | | | |

58039010 | — — Of silk or silk waste | 5,7 | Year 0 | |

58039030 | — — Of synthetic fibres | 6,8 | Year 0 | |

58039050 | — — Of artificial fibres | 6,8 | Year 0 | |

58039090 | — — Other | 7,3 | Year 0 | |

5804 | Tulles and other net fabrics, not including woven, knitted or crocheted fabrics; lace in the piece, in strips or in motifs, other than fabrics of headings 6002 to 6006: | | | |

580410 | — Tulles and other net fabrics | | | |

— — Plain | | | |

58041011 | — — — Knotted net fabrics | 5,2 | Year 0 | |

58041019 | — — — Other | 5,2 | Year 0 | |

58041090 | — — Other | 7,2 | Year 0 | |

— Mechanically made lace | | | |

580421 | — — Of man-made fibres | | | |

58042110 | — — — Made on mechanical bobbin machines | 6,9 | Year 0 | |

58042190 | — — — Other | 6,9 | Year 0 | |

580429 | — — Of other textile materials | | | |

58042910 | — — — Made on mechanical bobbin machines | 6,9 | Year 0 | |

58042990 | — — — Other | 6,9 | Year 0 | |

58043000 | — Hand-made lace | 7,2 | Year 0 | |

58050000 | Hand-woven tapestries of the type Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais and the like, and needle-worked tapestries (for example, petit point, cross stitch), whether or not made-up | 4,4 | Year 0 | |

5806 | Narrow woven fabrics, other than goods of heading 5807; narrow fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs) | | | |

58061000 | — Woven pile fabrics (including terry towelling and similar terry fabrics) and chenille fabrics | 5,0 | Year 0 | |

58062000 | — Other woven fabrics, containing by weight 5 % or more of elastomeric yarn or rubber thread | 6,0 | Year 0 | |

— Other woven fabrics | | | |

58063100 | — — Of cotton | 6,0 | Year 0 | |

580632 | — — Of man-made fibres | | | |

58063210 | — — — With real selvedges | 6,0 | Year 0 | |

58063290 | — — — Other | 6,0 | Year 0 | |

58063900 | — — Of other textile materials | 6,0 | Year 0 | |

58064000 | — Fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs) | 4,9 | Year 0 | |

5807 | Labels, badges and similar articles of textile materials, in the piece, in strips or cut to shape or size, not embroidered | | | |

580710 | — Woven | | | |

58071010 | — — With woven inscription | 4,9 | Year 0 | |

58071090 | — — Other | 4,9 | Year 0 | |

580790 | — Other | | | |

58079010 | — — Of felt or non-wovens | 5,0 | Year 3 | |

58079090 | — — Other | 7,0 | Year 3 | |

5808 | Braids in the piece; ornamental trimmings in the piece, without embroidery, other than knitted or crocheted; tassels, pompons and similar articles | | | |

58081000 | — Braids, in the piece | 4,0 | Year 0 | |

58089000 | — Other | 4,2 | Year 0 | |

58090000 | Woven fabrics of metal thread and woven fabrics of metallized yarn of heading 5605, of a kind used in apparel, as furnishing fabrics or for similar purposes, not elsewhere specified or included | 4,4 | Year 0 | |

5810 | Embroidery in the piece, in strips or in motifs | | | |

581010 | — Embroidery without visible ground | | | |

58101010 | — — Of a value exceeding EUR 35/kg (net weight) | 4,6 | Year 0 | |

58101090 | — — Other | 7,2 | Year 0 | |

— Other embroidery | | | |

581091 | — — Of cotton | | | |

58109110 | — — — Of a value exceeding EUR 17,50/kg (net weight) | 4,6 | Year 0 | |

58109190 | — — — Other | 5,7 | Year 0 | |

581092 | — — Of man-made fibres | | | |

58109210 | — — — Of a value exceeding EUR 17,50/kg (net weight) | 4,6 | Year 0 | |

58109290 | — — — Other | 5,7 | Year 0 | |

581099 | — — Of other textile materials | | | |

58109910 | — — — Of a value exceeding EUR 17,50/kg (net weight) | 4,6 | Year 0 | |

58109990 | — — — Other | 5,7 | Year 0 | |

58110000 | Quilted textile products in the piece, composed of one or more layers of textile materials assembled with padding by stitching or otherwise, other than embroidery of heading 5810 | 6,8 | Year 0 | |

59 | IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED TEXTILE FABRICS; TEXTILE ARTICLES OF A KIND SUITABLE FOR INDUSTRIAL USE | | | |

5901 | Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for the outer covers of books or the like; tracing cloth; prepared painting canvas; buckram and similar stiffened textile fabrics of a kind used for hat foundations | | | |

59011000 | — Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for the outer covers of books or the like | 5,2 | Year 0 | |

59019000 | — Other | 5,2 | Year 0 | |

5902 | Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides, polyesters or viscose rayon | | | |

590210 | — Of nylon or other polyamides | | | |

59021010 | — — Impregnated with rubber | 4,4 | Year 0 | |

59021090 | — — Other | 6,8 | Year 0 | |

590220 | — Of polyesters | | | |

59022010 | — — Impregnated with rubber | 4,4 | Year 0 | |

59022090 | — — Other | 6,8 | Year 0 | |

590290 | — Other | | | |

59029010 | — — Impregnated with rubber | 4,4 | Year 0 | |

59029090 | — — Other | 6,8 | Year 0 | |

5903 | Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics, other than those of heading 5902 | | | |

590310 | — With poly(vinyl chloride): | | | |

59031010 | — — Impregnated | 7,0 | Year 0 | |

59031090 | — — Coated, covered or laminated | 7,0 | Year 0 | |

590320 | — With polyurethane | | | |

59032010 | — — Impregnated | 7,0 | Year 0 | |

59032090 | — — Coated, covered or laminated | 7,0 | Year 0 | |

590390 | — Other | | | |

59039010 | — — Impregnated | 7,0 | Year 0 | |

— — Coated, covered or laminated | | | |

59039091 | — — — With cellulose derivatives or other plastics, with the fabric forming the right side | 7,0 | Year 0 | |

59039099 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

5904 | Linoleum, whether or not cut to shape; floor coverings consisting of a coating or covering applied on a textile backing, whether or not cut to shape | | | |

59041000 | — Linoleum | 4,2 | Year 0 | |

59049000 | — Other | 4,2 | Year 0 | |

590500 | Textile wall coverings | | | |

59050010 | — Consisting of parallel yarns, fixed on a backing of any material | 4,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

59050030 | — — Of flax | 7,3 | Year 0 | |

59050050 | — — Of jute | 3,2 | Year 0 | |

59050070 | — — Of man-made fibres | 6,8 | Year 0 | |

59050090 | — — Other | 4,8 | Year 0 | |

5906 | Rubberised textile fabrics, other than those of heading 5902 | | | |

59061000 | — Adhesive tape of a width not exceeding 20 cm | 3,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

59069100 | — — Knitted or crocheted | 5,2 | Year 0 | |

590699 | — — Other | | | |

59069910 | — — — Fabrics mentioned in note 4 (c) to this chapter | 7,0 | Year 0 | |

59069990 | — — — Other | 4,4 | Year 0 | |

590700 | Textile fabrics otherwise impregnated, coated or covered; painted canvas being theatrical scenery, studio back-cloths or the like | | | |

59070010 | — Oil cloth and other textile fabrics coated with preparations with a basis of drying oil | 3,9 | Year 0 | |

59070090 | — Other | 3,9 | Year 0 | |

59080000 | Textile wicks, woven, plaited or knitted, for lamps, stoves, lighters, candles or the like; incandescent gas mantles and tubular knitted gas mantle fabric therefor, whether or not impregnated | 4,4 | Year 0 | |

590900 | Textile hosepiping and similar textile tubing, with or without lining, armour or accessories of other materials | | | |

59090010 | — Of synthetic fibres | 5,2 | Year 0 | |

59090090 | — Of other textile materials | 5,2 | Year 0 | |

59100000 | Transmission or conveyor belts or belting, of textile material, whether or not impregnated, coated, covered or laminated with plastics, or reinforced with metal or other material | 4,0 | Year 0 | |

5911 | Textile products and articles, for technical uses, specified in note 7 to this chapter | | | |

59111000 | — Textile fabrics, felt and felt-lined woven fabrics, coated, covered or laminated with rubber, leather or other material, of a kind used for card clothing, and similar fabrics of a kind used for other technical purposes, including narrow fabrics made of velvet impregnated with rubber, for covering weaving spindles (weaving beams) | 4,2 | Year 0 | |

59112000 | — Bolting cloth, whether or not made-up | 3,6 | Year 0 | |

— Textile fabrics and felts, endless or fitted with linking devices, of a kind used in paper-making or similar machines (for example, for pulp or asbestos-cement) | | | |

591131 | — — Weighing less than 650 g/m2 | | | |

— — — Of silk or man-made fibres | | | |

59113111 | — — — — Woven fabrics, felted or not, of synthetic fibres, of a kind used in paper-making machines | 4,6 | Year 0 | |

59113119 | — — — — Other | 4,6 | Year 0 | |

59113190 | — — — Of other textile materials | 3,5 | Year 0 | |

591132 | — — Weighing 650 g/m2 or more | | | |

59113210 | — — — Of silk or man-made fibres | 4,6 | Year 0 | |

59113290 | — — — Of other textile materials | 3,5 | Year 0 | |

59114000 | — Straining cloth of a kind used in oil presses or the like, including that of human hair | 4,8 | Year 0 | |

591190 | — Other | | | |

59119010 | — — Of felt | 4,8 | Year 0 | |

59119090 | — — Other | 4,8 | Year 0 | |

60 | KNITTED OR CROCHETED FABRICS | | | |

6001 | Pile fabrics, including "long pile" fabrics and terry fabrics, knitted or crocheted | | | |

60011000 | — "Long pile" fabrics | 7,0 | Year 0 | |

— Looped pile fabrics | | | |

60012100 | — — Of cotton | 7,0 | Year 0 | |

60012200 | — — Of man-made fibres | 7,0 | Year 0 | |

600129 | — — Of other textile materials | | | |

60012910 | — — — Of wool or fine animal hair | 7,0 | Year 0 | |

60012990 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

600191 | — — Of cotton | | | |

60019110 | — — — Unbleached or bleached | 7,0 | Year 0 | |

60019130 | — — — Dyed | 7,0 | Year 0 | |

60019150 | — — — Of yarns of different colours | 7,0 | Year 0 | |

60019190 | — — — Printed | 7,0 | Year 0 | |

600192 | — — Of man-made fibres | | | |

60019210 | — — — Unbleached or bleached | 7,0 | Year 0 | |

60019230 | — — — Dyed | 7,0 | Year 0 | |

60019250 | — — — Of yarns of different colours | 7,0 | Year 0 | |

60019290 | — — — Printed | 7,0 | Year 0 | |

600199 | — — Of other textile materials | | | |

60019910 | — — — Of wool or fine animal hair | 7,0 | Year 0 | |

60019990 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

6002 | Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, containing by weight 5 % or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 6001: | | | |

60024000 | — Containing by weight 5 % or more of elastomeric yarn, but not containing rubber thread | 7,0 | Year 0 | |

60029000 | — Other | 5,2 | Year 0 | |

6003 | Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, other than those of heading 6001 or 6002: | | | |

60031000 | — Of wool or fine animal hair | 7,0 | Year 0 | |

60032000 | — Of cotton | 7,0 | Year 0 | |

600330 | — Of synthetic fibres: | | | |

60033010 | — — Raschel lace | 7,0 | Year 0 | |

60033090 | — — Other | 7,0 | Year 0 | |

60034000 | — Of artificial fibres | 7,0 | Year 0 | |

60039000 | — Other | 7,0 | Year 0 | |

6004 | Knitted or crocheted fabrics of a width exceeding 30 cm, containing by weight 5 % or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 6001: | | | |

60041000 | — Containing by weight 5 % or more of elastomeric yarn, but not containing rubber thread | 7,0 | Year 0 | |

60049000 | — Other | 5,2 | Year 0 | |

6005 | Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines), other than those of headings 6001 to 6004: | | | |

60051000 | — Of wool or fine animal hair | 7,0 | Year 0 | |

— Of cotton: | | | |

60052100 | — — Unbleached or bleached | 7,0 | Year 0 | |

60052200 | — — Dyed | 7,0 | Year 0 | |

60052300 | — — Of yarns of different colours | 7,0 | Year 0 | |

60052400 | — — Printed | 7,0 | Year 0 | |

— Of synthetic fibres: | | | |

600531 | — — Unbleached or bleached: | | | |

60053110 | — — — For curtains, including net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60053150 | — — — Raschel lace, other than for curtains or net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60053190 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

600532 | — — Dyed: | | | |

60053210 | — — — For curtains, including net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60053250 | — — — Raschel lace, other than for curtains or net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60053290 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

600533 | — — Of yarns of different colours: | | | |

60053310 | — — — For curtains, including net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60053350 | — — — Raschel lace, other than for curtains or net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60053390 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

600534 | — — Printed: | | | |

60053410 | — — — For curtains, including net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60053450 | — — — Raschel lace, other than for curtains or net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60053490 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

— Of artificial fibres: | | | |

60054100 | — — Unbleached or bleached | 7,0 | Year 0 | |

60054200 | — — Dyed | 7,0 | Year 0 | |

60054300 | — — Of yarns of different colours | 7,0 | Year 0 | |

60054400 | — — Printed | 7,0 | Year 0 | |

60059000 | — Other | 7,0 | Year 0 | |

6006 | Other knitted or crocheted fabrics: | | | |

60061000 | — Of wool or fine animal hair | 7,0 | Year 0 | |

— Of cotton: | | | |

60062100 | — — Unbleached or bleached | 7,0 | Year 0 | |

60062200 | — — Dyed | 7,0 | Year 0 | |

60062300 | — — Of yarns of different colours | 7,0 | Year 0 | |

60062400 | — — Printed | 7,0 | Year 0 | |

— Of synthetic fibres: | | | |

600631 | — — Unbleached or bleached: | | | |

60063110 | — — — For curtains, including net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60063190 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

600632 | — — Dyed: | | | |

60063210 | — — — For curtains, including net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60063290 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

600633 | — — Of yarns of different colours: | | | |

60063310 | — — — For curtains, including net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60063390 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

600634 | — — Printed: | | | |

60063410 | — — — For curtains, including net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60063490 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

— Of artificial fibres: | | | |

60064100 | — — Unbleached or bleached | 7,0 | Year 0 | |

60064200 | — — Dyed | 7,0 | Year 0 | |

60064300 | — — Of yarns of different colours | 7,0 | Year 0 | |

60064400 | — — Printed | 7,0 | Year 0 | |

60069000 | — Other | 7,0 | Year 0 | |

61 | ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, KNITTED OR CROCHETED | | | |

6101 | Men's or boys' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading 6103 | | | |

610110 | — Of wool or fine animal hair | | | |

61011010 | — — Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

61011090 | — — Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

610120 | — Of cotton | | | |

61012010 | — — Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

61012090 | — — Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

610130 | — Of man-made fibres | | | |

61013010 | — — Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

61013090 | — — Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

610190 | — Of other textile materials | | | |

61019010 | — — Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

61019090 | — — Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

6102 | Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading 6104 | | | |

610210 | — Of wool or fine animal hair | | | |

61021010 | — — Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

61021090 | — — Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

610220 | — Of cotton | | | |

61022010 | — — Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

61022090 | — — Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

610230 | — Of man-made fibres | | | |

61023010 | — — Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

61023090 | — — Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

610290 | — Of other textile materials | | | |

61029010 | — — Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

61029090 | — — Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

6103 | Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted | | | |

— Suits | | | |

61031100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61031200 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

61031900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Ensembles | | | |

61032100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61032200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61032300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

61032900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Jackets and blazers | | | |

61033100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61033200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61033300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

61033900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts | | | |

610341 | — — Of wool or fine animal hair | | | |

61034110 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

61034190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

610342 | — — Of cotton | | | |

61034210 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

61034290 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

610343 | — — Of synthetic fibres | | | |

61034310 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

61034390 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

610349 | — — Of other textile materials | | | |

61034910 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

61034991 | — — — — Of artificial fibres | 9,9 | Year 0 | |

61034999 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

6104 | Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted | | | |

— Suits | | | |

61041100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61041200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61041300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

61041900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Ensembles | | | |

61042100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61042200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61042300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

61042900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Jackets and blazers | | | |

61043100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61043200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61043300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

61043900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Dresses | | | |

61044100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61044200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61044300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

61044400 | — — Of artificial fibres | 9,9 | Year 0 | |

61044900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Skirts and divided skirts | | | |

61045100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61045200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61045300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

61045900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts | | | |

610461 | — — Of wool or fine animal hair | | | |

61046110 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

61046190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

610462 | — — Of cotton | | | |

61046210 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

61046290 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

610463 | — — Of synthetic fibres | | | |

61046310 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

61046390 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

610469 | — — Of other textile materials | | | |

61046910 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

61046991 | — — — — Of artificial fibres | 9,9 | Year 0 | |

61046999 | — — — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6105 | Men's or boys' shirts, knitted or crocheted | | | |

61051000 | — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

610520 | — Of man-made fibres | | | |

61052010 | — — Of synthetic fibres | 9,6 | Year 0 | |

61052090 | — — Of artificial fibres | 9,6 | Year 0 | |

610590 | — Of other textile materials | | | |

61059010 | — — Of wool or fine animal hair | 9,6 | Year 0 | |

61059090 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

6106 | Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted | | | |

61061000 | — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61062000 | — Of man-made fibres | 9,9 | Year 0 | |

610690 | — Of other textile materials | | | |

61069010 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61069030 | — — Of silk or silk waste | 9,9 | Year 0 | |

61069050 | — — Of flax or of ramie | 9,9 | Year 0 | |

61069090 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6107 | Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted | | | |

— Underpants and briefs | | | |

61071100 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

61071200 | — — Of man-made fibres | 9,6 | Year 0 | |

61071900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Nightshirts and pyjamas | | | |

61072100 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

61072200 | — — Of man-made fibres | 9,6 | Year 0 | |

61072900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

610791 | — — Of cotton | | | |

61079110 | — — — Of terry fabrics | 9,9 | Year 0 | |

61079190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

61079200 | — — Of man-made fibres | 9,9 | Year 0 | |

61079900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6108 | Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, négligés, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted | | | |

— Slips and petticoats | | | |

61081100 | — — Of man-made fibres | 9,6 | Year 0 | |

61081900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Briefs and panties | | | |

61082100 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

61082200 | — — Of man-made fibres | 9,6 | Year 0 | |

61082900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Nightdresses and pyjamas | | | |

610831 | — — Of cotton | | | |

61083110 | — — — Nightdresses | 9,6 | Year 0 | |

61083190 | — — — Pyjamas | 9,6 | Year 0 | |

610832 | — — Of man-made fibres | | | |

— — — Of synthetic fibres | | | |

61083211 | — — — — Nightdresses | 9,6 | Year 0 | |

61083219 | — — — — Pyjamas | 9,6 | Year 0 | |

61083290 | — — — Of artificial fibres | 9,6 | Year 0 | |

61083900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

610891 | — — Of cotton | | | |

61089110 | — — — Of terry fabrics | 9,9 | Year 0 | |

61089190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

61089200 | — — Of man-made fibres | 9,9 | Year 0 | |

610899 | — — Of other textile materials | | | |

61089910 | — — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61089990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

6109 | T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted | | | |

61091000 | — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

610990 | — Of other textile materials | | | |

61099010 | — — Of wool or fine animal hair | 9,6 | Year 0 | |

61099030 | — — Of man-made fibres | 9,6 | Year 0 | |

61099090 | — — Other | 9,6 | Year 0 | |

6110 | Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted: | | | |

— Of wool or fine animal hair: | | | |

611011 | — — Of wool: | | | |

61101110 | — — — Jerseys and pullovers, containing at least 50 % by weight of wool and weighing 600 g or more per article | 8,4 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

61101130 | — — — — Men's or boys' | 9,9 | Year 0 | |

61101190 | — — — — Women's or girls' | 9,9 | Year 0 | |

611012 | — — Of Kashmir (cashmere) goats: | | | |

61101210 | — — — Men's or boys' | 9,9 | Year 0 | |

61101290 | — — — Women's or girls' | 9,9 | Year 0 | |

611019 | — — Other: | | | |

61101910 | — — — Men's or boys' | 9,9 | Year 0 | |

61101990 | — — — Women's or girls' | 9,9 | Year 0 | |

611020 | — Of cotton | | | |

61102010 | — — Lightweight fine knit roll, polo or turtle neck jumpers and pullovers | 9,6 | Year 0 | |

— — Other | | | |

61102091 | — — — Men's or boys' | 9,9 | Year 0 | |

61102099 | — — — Women's or girls' | 9,9 | Year 0 | |

611030 | — Of man-made fibres | | | |

61103010 | — — Lightweight fine knit roll, polo or turtle neck jumpers and pullovers | 9,6 | Year 0 | |

— — Other | | | |

61103091 | — — — Men's or boys' | 9,9 | Year 0 | |

61103099 | — — — Women's or girls' | 9,9 | Year 0 | |

611090 | — Of other textile materials | | | |

61109010 | — — Of flax or ramie | 9,9 | Year 0 | |

61109090 | — — Other | 9,9 | Year 0 | |

6111 | Babies' garments and clothing accessories, knitted or crocheted | | | |

611110 | — Of wool or fine animal hair | | | |

61111010 | — — Gloves, mittens and mitts | 7,1 | Year 0 | |

61111090 | — — Other | 9,8 | Year 0 | |

611120 | — Of cotton | | | |

61112010 | — — Gloves, mittens and mitts | 7,1 | Year 0 | |

61112090 | — — Other | 9,8 | Year 0 | |

611130 | — Of synthetic fibres | | | |

61113010 | — — Gloves, mittens and mitts | 7,1 | Year 0 | |

61113090 | — — Other | 9,8 | Year 0 | |

61119000 | — Of other textile materials | 9,8 | Year 0 | |

6112 | Track suits, ski suits and swimwear, knitted or crocheted | | | |

— Track suits | | | |

61121100 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61121200 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

61121900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

61122000 | — Ski suits | 9,9 | Year 0 | |

— Men's or boys' swimwear | | | |

611231 | — — Of synthetic fibres | | | |

61123110 | — — — Containing by weight 5 % or more of rubber thread | 6,4 | Year 0 | |

61123190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

611239 | — — Of other textile materials | | | |

61123910 | — — — Containing by weight 5 % or more of rubber thread | 6,4 | Year 0 | |

61123990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— Women's or girls' swimwear | | | |

611241 | — — Of synthetic fibres | | | |

61124110 | — — — Containing by weight 5 % or more of rubber thread | 6,4 | Year 0 | |

61124190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

611249 | — — Of other textile materials | | | |

61124910 | — — — Containing by weight 5 % or more of rubber thread | 6,4 | Year 0 | |

61124990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

611300 | Garments, made-up of knitted or crocheted fabrics of heading 5903, 5906, or 5907 | | | |

61130010 | — Of knitted or crocheted fabrics of heading 5906 | 6,4 | Year 0 | |

61130090 | — Other | 9,9 | Year 0 | |

6114 | Other garments, knitted or crocheted | | | |

61141000 | — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61142000 | — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61143000 | — Of man-made fibres | 9,9 | Year 0 | |

61149000 | — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6115 | Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery, including stockings for varicose veins and footwear without applied soles, knitted or crocheted | | | |

— Panty hose and tights | | | |

61151100 | — — Of synthetic fibres, measuring per single yarn less than 67 decitex | 9,6 | Year 0 | |

61151200 | — — Of synthetic fibres, measuring per single yarn 67 decitex or more | 9,6 | Year 0 | |

61151900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

611520 | — Women's full-length or knee-length hosiery, measuring per single yarn less than 67 decitex | | | |

— — Of synthetic fibres | | | |

61152011 | — — — Knee-length stockings | 9,6 | Year 0 | |

61152019 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

61152090 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

61159100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,6 | Year 0 | |

61159200 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

611593 | — — Of synthetic fibres | | | |

61159310 | — — — Stockings for varicose veins | 6,4 | Year 0 | |

61159330 | — — — Knee-length stockings (other than stockings for varicose veins) | 9,6 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

61159391 | — — — — Women's stockings | 9,6 | Year 0 | |

61159399 | — — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

61159900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

6116 | Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted | | | |

611610 | — Impregnated, coated or covered with plastics or rubber | | | |

61161020 | — — Gloves impregnated, coated or covered with rubber | 6,4 | Year 0 | |

61161080 | — — Other | 7,1 | Year 0 | |

— Other | | | |

61169100 | — — Of wool or fine animal hair | 7,1 | Year 0 | |

61169200 | — — Of cotton | 7,1 | Year 0 | |

61169300 | — — Of synthetic fibres | 7,1 | Year 0 | |

61169900 | — — Of other textile materials | 7,1 | Year 0 | |

6117 | Other made-up clothing accessories, knitted or crocheted; knitted or crocheted parts of garments or of clothing accessories | | | |

61171000 | — Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like | 9,9 | Year 0 | |

61172000 | — Ties, bow ties and cravats | 9,9 | Year 0 | |

611780 | — Other accessories | | | |

61178010 | — — Knitted or crocheted, elasticated or rubberised | 6,4 | Year 0 | |

61178090 | — — Other | 9,9 | Year 0 | |

61179000 | — Parts | 9,9 | Year 0 | |

62 | ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, NOT KNITTED OR CROCHETED | | | |

6201 | Men's or boys' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, other than those of heading 6203 | | | |

— Overcoats, raincoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | | | |

62011100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

620112 | — — Of cotton | | | |

62011210 | — — — Of a weight, per garment, not exceeding 1kg | 9,9 | Year 0 | |

62011290 | — — — Of a weight, per garment, exceeding 1kg | 9,9 | Year 0 | |

620113 | — — Of man-made fibres | | | |

62011310 | — — — Of a weight, per garment, not exceeding 1kg | 9,9 | Year 0 | |

62011390 | — — — Of a weight, per garment, exceeding 1kg | 9,9 | Year 0 | |

62011900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Other | | | |

62019100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

62019200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

62019300 | — — Of man-made fibres | 9,9 | Year 0 | |

62019900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6202 | Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, other than those of heading 6204 | | | |

— Overcoats, raincoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | | | |

62021100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

620212 | — — Of cotton | | | |

62021210 | — — — Of a weight, per garment, not exceeding 1 kg | 9,9 | Year 0 | |

62021290 | — — — Of a weight, per garment, exceeding 1kg | 9,9 | Year 0 | |

620213 | — — Of man-made fibres | | | |

62021310 | — — — Of a weight, per garment, not exceeding 1kg | 9,9 | Year 0 | |

62021390 | — — — Of a weight, per garment, exceeding 1kg | 9,9 | Year 0 | |

62021900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Other | | | |

62029100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

62029200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

62029300 | — — Of man-made fibres | 9,9 | Year 0 | |

62029900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6203 | Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear) | | | |

— Suits | | | |

62031100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

62031200 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

620319 | — — Of other textile materials | | | |

62031910 | — — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

62031930 | — — — Of artificial fibres | 9,9 | Year 0 | |

62031990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— Ensembles | | | |

62032100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

620322 | — — Of cotton | | | |

62032210 | — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62032280 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620323 | — — Of synthetic fibres | | | |

62032310 | — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62032380 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620329 | — — Of other textile materials | | | |

— — — Of artificial fibres | | | |

62032911 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62032918 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62032990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— Jackets and blazers | | | |

62033100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

620332 | — — Of cotton | | | |

62033210 | — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62033290 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620333 | — — Of synthetic fibres | | | |

62033310 | — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62033390 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620339 | — — Of other textile materials | | | |

— — — Of artificial fibres | | | |

62033911 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62033919 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62033990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts | | | |

620341 | — — Of wool or fine animal hair | | | |

62034110 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

62034130 | — — — Bib and brace overalls | 9,9 | Year 0 | |

62034190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620342 | — — Of cotton | | | |

— — — Trousers and breeches | | | |

62034211 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

62034231 | — — — — — Of denim | 9,9 | Year 0 | |

62034233 | — — — — — Of cut corduroy | 9,9 | Year 0 | |

62034235 | — — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— — — Bib and brace overalls | | | |

62034251 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62034259 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62034290 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620343 | — — Of synthetic fibres | | | |

— — — Trousers and breeches | | | |

62034311 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62034319 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— — — Bib and brace overalls | | | |

62034331 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62034339 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62034390 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620349 | — — Of other textile materials | | | |

— — — Of artificial fibres | | | |

— — — — Trousers and breeches | | | |

62034911 | — — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62034919 | — — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— — — — Bib and brace overalls | | | |

62034931 | — — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62034939 | — — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62034950 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62034990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

6204 | Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear) | | | |

— Suits | | | |

62041100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

62041200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

62041300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

620419 | — — Of other textile materials | | | |

62041910 | — — — Of artificial fibres | 9,9 | Year 0 | |

62041990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— Ensembles | | | |

62042100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

620422 | — — Of cotton | | | |

62042210 | — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62042280 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620423 | — — Of synthetic fibres | | | |

62042310 | — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62042380 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620429 | — — Of other textile materials | | | |

— — — Of artificial fibres | | | |

62042911 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62042918 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62042990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— Jackets and blazers | | | |

62043100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

620432 | — — Of cotton | | | |

62043210 | — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62043290 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620433 | — — Of synthetic fibres | | | |

62043310 | — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62043390 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620439 | — — Of other textile materials | | | |

— — — Of artificial fibres | | | |

62043911 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62043919 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62043990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— Dresses | | | |

62044100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

62044200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

62044300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

62044400 | — — Of artificial fibres | 9,9 | Year 0 | |

620449 | — — Of other textile materials | | | |

62044910 | — — — Of silk or silk waste | 9,9 | Year 0 | |

62044990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— Skirts and divided skirts | | | |

62045100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

62045200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

62045300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

620459 | — — Of other textile materials | | | |

62045910 | — — — Of artificial fibres | 9,9 | Year 0 | |

62045990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts | | | |

620461 | — — Of wool or fine animal hair | | | |

62046110 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

62046180 | — — — Bib and brace overalls | 9,9 | Year 0 | |

62046190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620462 | — — Of cotton | | | |

— — — Trousers and breeches | | | |

62046211 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

62046231 | — — — — — Of denim | 9,9 | Year 0 | |

62046233 | — — — — — Of cut corduroy | 9,9 | Year 0 | |

62046239 | — — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— — — Bib and brace overalls | | | |

62046251 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62046259 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62046290 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620463 | — — Of synthetic fibres | | | |

— — — Trousers and breeches | | | |

62046311 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62046318 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— — — Bib and brace overalls | | | |

62046331 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62046339 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62046390 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620469 | — — Of other textile materials | | | |

— — — Of artificial fibres | | | |

— — — — Trousers and breeches | | | |

62046911 | — — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62046918 | — — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— — — — Bib and brace overalls | | | |

62046931 | — — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62046939 | — — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62046950 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62046990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

6205 | Men's or boys' shirts | | | |

62051000 | — Of wool or fine animal hair | 9,6 | Year 0 | |

62052000 | — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

62053000 | — Of man-made fibres | 9,6 | Year 0 | |

620590 | — Of other textile materials | | | |

62059010 | — — Of flax or ramie | 9,6 | Year 0 | |

62059090 | — — Other | 9,6 | Year 0 | |

6206 | Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses | | | |

62061000 | — Of silk or silk waste | 9,9 | Year 0 | |

62062000 | — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

62063000 | — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

62064000 | — Of man-made fibres | 9,9 | Year 0 | |

620690 | — Of other textile materials | | | |

62069010 | — — Of flax or ramie | 9,9 | Year 0 | |

62069090 | — — Other | 9,9 | Year 0 | |

6207 | Men's or boys' singlets and other vests, underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles | | | |

— Underpants and briefs | | | |

62071100 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

62071900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Nightshirts and pyjamas | | | |

62072100 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

62072200 | — — Of man-made fibres | 9,6 | Year 0 | |

62072900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

620791 | — — Of cotton | | | |

62079110 | — — — Bathrobes, dressing gowns and similar articles of terry towelling and similar woven terry fabrics | 9,9 | Year 0 | |

62079190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62079200 | — — Of man-made fibres | 9,9 | Year 0 | |

62079900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6208 | Women's or girls' singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, négligés, bathrobes, dressing gowns and similar articles | | | |

— Slips and petticoats | | | |

62081100 | — — Of man-made fibres | 9,6 | Year 0 | |

620819 | — — Of other textile materials | | | |

62081910 | — — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

62081990 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

— Nightdresses and pyjamas | | | |

62082100 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

62082200 | — — Of man-made fibres | 9,6 | Year 0 | |

62082900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

620891 | — — Of cotton | | | |

— — — Negligés, bathrobes, dressing gowns and similar articles | | | |

62089111 | — — — — Of terry towelling and similar woven terry fabrics | 9,9 | Year 0 | |

62089119 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62089190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62089200 | — — Of man-made fibres | 9,9 | Year 0 | |

62089900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6209 | Babies' garments and clothing accessories | | | |

62091000 | — Of wool or fine animal hair | 8,4 | Year 0 | |

62092000 | — Of cotton | 8,4 | Year 0 | |

62093000 | — Of synthetic fibres | 8,4 | Year 0 | |

62099000 | — Of other textile materials | 8,4 | Year 0 | |

6210 | Garments, made-up of fabrics of heading 5602, 5603, 5903, 5906 or 5907 | | | |

621010 | — Of fabrics of heading 5602 or 5603 | | | |

62101010 | — — Of fabrics of heading 5602 | 9,9 | Year 0 | |

— — Of fabrics of heading 5603 | | | |

62101091 | — — — In sterile packs | 9,9 | Year 0 | |

62101099 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62102000 | — Other garments, of the type described in subheadings 620111 to 620119 | 9,9 | Year 0 | |

62103000 | — Other garments, of the type described in subheadings 620211 to 620219 | 9,9 | Year 0 | |

62104000 | — Other men's or boys' garments | 9,9 | Year 0 | |

62105000 | — Other women's or girls' garments | 9,9 | Year 0 | |

6211 | Track suits, ski suits and swimwear; other garments | | | |

— Swimwear | | | |

62111100 | — — Men's or boys' | 9,9 | Year 0 | |

62111200 | — — Women's or girls' | 9,9 | Year 0 | |

62112000 | — Ski suits | 9,9 | Year 0 | |

— Other garments, men's or boys' | | | |

62113100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

621132 | — — Of cotton | | | |

62113210 | — — — Industrial and occupational clothing | 9,9 | Year 0 | |

— — — Track suits with lining | | | |

62113231 | — — — — With an outer shell of a single identical fabric | 9,9 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

62113241 | — — — — — Upper parts | 9,9 | Year 0 | |

62113242 | — — — — — Lower parts | 9,9 | Year 0 | |

62113290 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

621133 | — — Of man-made fibres | | | |

62113310 | — — — Industrial and occupational clothing | 9,9 | Year 0 | |

— — — Track suits with lining | | | |

62113331 | — — — — With an outer shell of a single identical fabric | 9,9 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

62113341 | — — — — — Upper parts | 9,9 | Year 0 | |

62113342 | — — — — — Lower parts | 9,9 | Year 0 | |

62113390 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62113900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Other garments, women's or girls' | | | |

62114100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

621142 | — — Of cotton | | | |

62114210 | — — — Aprons, overalls, smock-overalls and other industrial and occupational clothing (whether or not also suitable for domestic use) | 9,9 | Year 0 | |

— — — Track suits with lining | | | |

62114231 | — — — — With an outer shell of a single identical fabric | 9,9 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

62114241 | — — — — — Upper parts | 9,9 | Year 0 | |

62114242 | — — — — — Lower parts | 9,9 | Year 0 | |

62114290 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

621143 | — — Of man-made fibres | | | |

62114310 | — — — Aprons, overalls, smock-overalls and other industrial and occupational clothing (whether or not also suitable for domestic use) | 9,9 | Year 0 | |

— — — Track suits with lining | | | |

62114331 | — — — — With an outer shell of a single identical fabric | 9,9 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

62114341 | — — — — — Upper parts | 9,9 | Year 0 | |

62114342 | — — — — — Lower parts | 9,9 | Year 0 | |

62114390 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62114900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6212 | Brassières, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar articles and parts thereof, whether or not knitted or crocheted | | | |

621210 | — Brassières | | | |

62121010 | — — In a set made-up for retail-sale containing a brassière and a brief | 5,2 | Year 0 | |

62121090 | — — Other | 5,2 | Year 0 | |

62122000 | — Girdles and panty-girdles | 5,2 | Year 0 | |

62123000 | — Corselettes | 5,2 | Year 0 | |

62129000 | — Other | 5,2 | Year 0 | |

6213 | Handkerchiefs | | | |

62131000 | — Of silk or silk waste | 8,0 | Year 0 | |

62132000 | — Of cotton | 8,0 | Year 0 | |

62139000 | — Of other textile materials | 8,0 | Year 0 | |

6214 | Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like | | | |

62141000 | — Of silk or silk waste | 6,4 | Year 0 | |

62142000 | — Of wool or fine animal hair | 6,4 | Year 0 | |

62143000 | — Of synthetic fibres | 6,4 | Year 0 | |

62144000 | — Of artificial fibres | 6,4 | Year 0 | |

621490 | — Of other textile materials | | | |

62149010 | — — Of cotton | 6,4 | Year 0 | |

62149090 | — — Other | 6,4 | Year 0 | |

6215 | Ties, bow ties and cravats | | | |

62151000 | — Of silk or silk waste | 5,0 | Year 0 | |

62152000 | — Of man-made fibres | 5,0 | Year 0 | |

62159000 | — Of other textile materials | 5,0 | Year 0 | |

62160000 | Gloves, mittens and mitts | 6,0 | Year 0 | |

6217 | Other made-up clothing accessories; parts of garments or of clothing accessories, other than those of heading 6212 | | | |

62171000 | — Accessories | 5,0 | Year 0 | |

62179000 | — Parts | 9,9 | Year 0 | |

63 | OTHER MADE-UP TEXTILE ARTICLES; SETS; WORN CLOTHING AND WORN TEXTILE ARTICLES; RAGS | | | |

I.OTHER MADE-UP TEXTILE ARTICLES

6301 | Blankets and travelling rugs | | | |

63011000 | — Electric blankets | 5,5 | Year 0 | |

630120 | — Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of wool or of fine animal hair | | | |

63012010 | — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

— — Other | | | |

63012091 | — — — Wholly of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

63012099 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

630130 | — Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of cotton | | | |

63013010 | — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

63013090 | — — Other | 6,0 | Year 0 | |

630140 | — Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of synthetic fibres | | | |

63014010 | — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

63014090 | — — Other | 9,9 | Year 0 | |

630190 | — Other blankets and travelling rugs | | | |

63019010 | — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

63019090 | — — Other | 9,9 | Year 0 | |

6302 | Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen | | | |

630210 | — Bed linen, knitted or crocheted | | | |

63021010 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

63021090 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Other bed linen, printed | | | |

63022100 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

630222 | — — Of man-made fibres | | | |

63022210 | — — — Nonwovens | 5,5 | Year 0 | |

63022290 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

630229 | — — Of other textile materials | | | |

63022910 | — — — Of flax or ramie | 9,6 | Year 0 | |

63022990 | — — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Other bed linen | | | |

630231 | — — Of cotton | | | |

63023110 | — — — Mixed with flax | 9,6 | Year 0 | |

63023190 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

630232 | — — Of man-made fibres | | | |

63023210 | — — — Nonwovens | 5,5 | Year 0 | |

63023290 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

630239 | — — Of other textile materials | | | |

63023910 | — — — Of flax | 9,6 | Year 0 | |

63023930 | — — — Of ramie | 9,6 | Year 0 | |

63023990 | — — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

63024000 | — Table linen, knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

— Other table linen | | | |

630251 | — — Of cotton | | | |

63025110 | — — — Mixed with flax | 9,6 | Year 0 | |

63025190 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

63025200 | — — Of flax | 9,6 | Year 0 | |

630253 | — — Of man-made fibres | | | |

63025310 | — — — Nonwovens | 5,5 | Year 0 | |

63025390 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

63025900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

63026000 | — Toilet linen and kitchen linen, of terry towelling or similar terry fabrics, of cotton | 9,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

630291 | — — Of cotton | | | |

63029110 | — — — Mixed with flax | 9,6 | Year 0 | |

63029190 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

63029200 | — — Of flax | 9,6 | Year 0 | |

630293 | — — Of man-made fibres | | | |

63029310 | — — — Nonwovens | 5,5 | Year 0 | |

63029390 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

63029900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

6303 | Curtains (including drapes) and interior blinds; curtain or bed valances | | | |

— Knitted or crocheted | | | |

63031100 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

63031200 | — — Of synthetic fibres | 9,6 | Year 0 | |

63031900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

63039100 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

630392 | — — Of synthetic fibres | | | |

63039210 | — — — Nonwovens | 5,5 | Year 0 | |

63039290 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

630399 | — — Of other textile materials | | | |

63039910 | — — — Nonwovens | 5,5 | Year 0 | |

63039990 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

6304 | Other furnishing articles, excluding those of heading 9404 | | | |

— Bedspreads | | | |

63041100 | — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

630419 | — — Other | | | |

63041910 | — — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

63041930 | — — — Of flax or ramie | 9,6 | Year 0 | |

63041990 | — — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

63049100 | — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

63049200 | — — Not knitted or crocheted, of cotton | 9,6 | Year 0 | |

63049300 | — — Not knitted or crocheted, of synthetic fibres | 9,6 | Year 0 | |

63049900 | — — Not knitted or crocheted, of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

6305 | Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods | | | |

630510 | — Of jute or of other textile bast fibres of heading 5303 | | | |

63051010 | — — Used | 1,6 | Year 0 | |

63051090 | — — Other | 3,2 | Year 0 | |

63052000 | — Of cotton | 5,7 | Year 0 | |

— Of man-made textile materials | | | |

630532 | — — Flexible intermediate bulk containers | | | |

— — — Of polyethylene or polypropylene strip or the like | | | |

63053211 | — — — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

63053281 | — — — — — Of fabric weighing 120 g/m2 or less | 5,7 | Year 0 | |

63053289 | — — — — — Of fabric weighing more than 120 g/m2 | 5,7 | Year 0 | |

63053290 | — — — Other | 5,7 | Year 0 | |

630533 | — — Other, of polyethylene or polypropylene strip or the like | | | |

63053310 | — — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

63053391 | — — — — Of fabric weighing 120 g/m2 or less | 5,7 | Year 0 | |

63053399 | — — — — Of fabric weighing more than 120 g/m2 | 5,7 | Year 0 | |

63053900 | — — Other | 5,7 | Year 0 | |

63059000 | — Of other textile materials | 4,9 | Year 0 | |

6306 | Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods | | | |

— Tarpaulins, awnings and sunblinds | | | |

63061100 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

63061200 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

63061900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Tents | | | |

63062100 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

63062200 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

63062900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Sails | | | |

63063100 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

63063900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Pneumatic mattresses | | | |

63064100 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

63064900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Other | | | |

63069100 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

63069900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6307 | Other made-up articles, including dress patterns | | | |

630710 | — Floor-cloths, dish-cloths, dusters and similar cleaning cloths | | | |

63071010 | — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

63071030 | — — Nonwovens | 5,5 | Year 0 | |

63071090 | — — Other | 6,1 | Year 0 | |

63072000 | — Life-jackets and life-belts | 5,0 | Year 0 | |

630790 | — Other | | | |

63079010 | — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

— — Other | | | |

63079091 | — — — Of felt | 5,0 | Year 0 | |

63079099 | — — — Other | 5,0 | Year 0 | |

II.SETS

63080000 | Sets consisting of woven fabric and yarn, whether or not with accessories, for making up into rugs, tapestries, embroidered table cloths or serviettes, or similar textile articles, put up in packings for retail sale | 9,6 | Year 0 | |

III.WORN CLOTHING AND WORN TEXTILE ARTICLES; RAGS

63090000 | Worn clothing and other worn articles | 4,2 | Year 3 | |

6310 | Used or new rags, scrap twine, cordage, rope and cables and worn out articles of twine, cordage, rope or cables, of textile materials | | | |

631010 | — Sorted | | | |

63101010 | — — Of wool or fine or coarse animal hair | 0,0 | Year 0 | |

63101030 | — — Of flax or cotton | 0,0 | Year 0 | |

63101090 | — — Of other textile materials | 0,0 | Year 0 | |

63109000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

64 | FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE; PARTS OF SUCH ARTICLES | | | |

6401 | Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes | | | |

640110 | — Footwear incorporating a protective metal toecap | | | |

64011010 | — — With uppers of rubber | 11,9 | Year 0 | |

64011090 | — — With uppers of plastics | 11,9 | Year 0 | |

— Other footwear | | | |

640191 | — — Covering the knee | | | |

64019110 | — — — With uppers of rubber | 11,9 | Year 0 | |

64019190 | — — — With uppers of plastics | 11,9 | Year 0 | |

640192 | — — Covering the ankle but not covering the knee | | | |

64019210 | — — — With uppers of rubber | 11,9 | Year 0 | |

64019290 | — — — With uppers of plastics | 11,9 | Year 0 | |

640199 | — — Other | | | |

64019910 | — — — With uppers of rubber | 11,9 | Year 0 | |

64019990 | — — — With uppers of plastics | 11,9 | Year 0 | |

6402 | Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics | | | |

— Sports footwear | | | |

640212 | — — Ski-boots, cross-country ski footwear and snowboard boots | | | |

64021210 | — — — Ski-boots and cross-country ski footwear | 11,9 | Year 0 | |

64021290 | — — — Snowboard boots | 11,9 | Year 0 | |

64021900 | — — Other | 11,9 | Year 0 | |

64022000 | — Footwear with upper straps or thongs assembled to the sole by means of plugs | 11,9 | Year 0 | |

64023000 | — Other footwear, incorporating a protective metal toe-cap | 11,9 | Year 0 | |

— Other footwear | | | |

64029100 | — — Covering the ankle | 11,9 | Year 0 | |

640299 | — — Other | | | |

64029910 | — — — With uppers of rubber | 11,9 | Year 0 | |

— — — With uppers of plastics | | | |

— — — — Footwear with a vamp made of straps or which has one or several pieces cut out | | | |

64029931 | — — — — — With sole and heel combined having a height of more than 3 cm | 11,9 | Year 0 | |

64029939 | — — — — — Other | 11,9 | Year 0 | |

64029950 | — — — — Slippers and other indoor footwear | 11,9 | Year 0 | |

— — — — Other, with in-soles of a length | | | |

64029991 | — — — — — Of less than 24 cm | 11,9 | Year 0 | |

— — — — — Of 24 cm or more | | | |

64029993 | — — — — — — Footwear which cannot be identified as men's or women's footwear | 11,9 | Year 0 | |

— — — — — — Other | | | |

64029996 | — — — — — — — For men | 11,9 | Year 0 | |

64029998 | — — — — — — — For women | 11,9 | Year 0 | |

6403 | Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather | | | |

— Sports footwear | | | |

64031200 | — — Ski-boots, cross-country ski footwear and snowboard boots | 4,5 | Year 0 | |

64031900 | — — Other | 4,5 | Year 0 | |

64032000 | — Footwear with outer soles of leather, and uppers which consist of leather straps across the instep and around the big toe | 4,5 | Year 0 | |

64033000 | — Footwear made on a base or platform of wood, not having an inner sole or a protective metal toecap | 4,5 | Year 0 | |

64034000 | — Other footwear, incorporating a protective metal toe-cap | 4,5 | Year 0 | |

— Other footwear with outer soles of leather | | | |

640351 | — — Covering the ankle | | | |

— — — Covering the ankle but no part of the calf, with in-soles of a length | | | |

64035111 | — — — — Of less than 24 cm | 4,5 | Year 0 | |

— — — — Of 24 cm or more | | | |

64035115 | — — — — — For men | 4,5 | Year 0 | |

64035119 | — — — — — For women | 4,5 | Year 0 | |

— — — Other, with in-soles of a length | | | |

64035191 | — — — — Of less than 24 cm | 4,5 | Year 0 | |

— — — — Of 24 cm or more | | | |

64035195 | — — — — — For men | 4,5 | Year 0 | |

64035199 | — — — — — For women | 4,5 | Year 0 | |

640359 | — — Other | | | |

— — — Footwear with a vamp made of straps or which has one or several pieces cut out | | | |

64035911 | — — — — With sole and heel combined having a height of more than 3 cm | 1,5 | Year 0 | |

— — — — Other, with in-soles of a length | | | |

64035931 | — — — — — Of less than 24 cm | 4,5 | Year 0 | |

— — — — — Of 24 cm or more | | | |

64035935 | — — — — — — For men | 4,5 | Year 0 | |

64035939 | — — — — — — For women | 4,5 | Year 0 | |

64035950 | — — — Slippers and other indoor footwear | 4,5 | Year 0 | |

— — — Other, with in-soles of a length | | | |

64035991 | — — — — Of less than 24 cm | 4,5 | Year 0 | |

— — — — Of 24 cm or more | | | |

64035995 | — — — — — For men | 4,5 | Year 0 | |

64035999 | — — — — — For women | 4,5 | Year 0 | |

— Other footwear | | | |

640391 | — — Covering the ankle | | | |

— — — Covering the ankle but no part of the calf, with in-soles of a length | | | |

64039111 | — — — — Of less than 24 cm | 4,5 | Year 0 | |

— — — — Of 24 cm or more | | | |

64039113 | — — — — — Footwear which cannot be identified as men's or women's footwear | 4,5 | Year 0 | |

— — — — — Other | | | |

64039116 | — — — — — — For men | 4,5 | Year 0 | |

64039118 | — — — — — — For women | 4,5 | Year 0 | |

— — — Other, with in-soles of a length | | | |

64039191 | — — — — Of less than 24 cm | 4,5 | Year 0 | |

— — — — Of 24 cm or more | | | |

64039193 | — — — — — Footwear which cannot be identified as men's or women's footwear | 4,5 | Year 0 | |

— — — — — Other | | | |

64039196 | — — — — — — For men | 4,5 | Year 0 | |

64039198 | — — — — — — For women | 1,5 | Year 0 | |

640399 | — — Other | | | |

— — — Footwear with a vamp made of straps or which has one or several pieces cut out | | | |

64039911 | — — — — With sole and heel combined having a height of more than 3 cm | 4,5 | Year 0 | |

— — — — Other, with in-soles of a length | | | |

64039931 | — — — — — Of less than 24 cm | 4,5 | Year 0 | |

— — — — — Of 24 cm or more | | | |

64039933 | — — — — — — Footwear which cannot be identified as men's or women's footwear | 4,5 | Year 0 | |

— — — — — — Other | | | |

64039936 | — — — — — — — For men | 4,5 | Year 0 | |

64039938 | — — — — — — — For women | 1,5 | Year 0 | |

64039950 | — — — Slippers and other indoor footwear | 4,5 | Year 0 | |

— — — Other, with in-soles of a length | | | |

64039991 | — — — — Of less than 24 cm | 4,5 | Year 0 | |

— — — — Of 24 cm or more | | | |

64039993 | — — — — — Footwear which cannot be identified as men's or women's footwear | 4,5 | Year 0 | |

— — — — — Other | | | |

64039996 | — — — — — — For men | 4,5 | Year 0 | |

64039998 | — — — — — — For women | 3,5 | Year 0 | |

6404 | Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of textile materials | | | |

— Footwear with outer soles of rubber or plastics | | | |

64041100 | — — Sports footwear; tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like | 11,9 | Year 0 | |

640419 | — — Other | | | |

64041910 | — — — Slippers and other indoor footwear | 11,9 | Year 0 | |

64041990 | — — — Other | 11,9 | Year 0 | |

640420 | — Footwear with outer soles of leather or composition leather | | | |

64042010 | — — Slippers and other indoor footwear | 11,9 | Year 0 | |

64042090 | — — Other | 11,9 | Year 0 | |

6405 | Other footwear | | | |

640510 | — With uppers of leather or composition leather | | | |

64051010 | — — With outer soles of wood or cork | 0,0 | Year 0 | |

64051090 | — — With outer soles of other materials | 0,0 | Year 0 | |

640520 | — With uppers of textile materials | | | |

64052010 | — — With outer soles of wood or cork | 0,0 | Year 0 | |

— — With outer soles of other materials | | | |

64052091 | — — — Slippers and other indoor footwear | 0,0 | Year 0 | |

64052099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

640590 | — Other | | | |

64059010 | — — With outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather | 11,9 | Year 0 | |

64059090 | — — With outer soles of other materials | 0,0 | Year 0 | |

6406 | Parts of footwear (including uppers whether or not attached to soles other than outer soles); removable in-soles, heel cushions and similar articles; gaiters, leggings and similar articles, and parts thereof | | | |

640610 | — Uppers and parts thereof, other than stiffeners | | | |

— — Of leather | | | |

64061011 | — — — Uppers | 0,0 | Year 0 | |

64061019 | — — — Parts of uppers | 0,0 | Year 0 | |

64061090 | — — Of other materials | 0,0 | Year 0 | |

640620 | — Outer soles and heels, of rubber or plastics | | | |

64062010 | — — Of rubber | 0,0 | Year 0 | |

64062090 | — — Of plastics | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

64069100 | — — Of wood | 0,0 | Year 0 | |

640699 | — — Of other materials | | | |

64069910 | — — — Gaiters, leggings and similar articles and parts thereof | 0,0 | Year 0 | |

64069930 | — — — Assemblies of uppers affixed to inner soles or to other sole components, but without outer soles | 0,0 | Year 0 | |

64069950 | — — — Removable in-soles and other removable accessories | 0,0 | Year 0 | |

64069960 | — — — Outer soles of leather or composition leather | 0,0 | Year 0 | |

64069980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

65 | HEADGEAR AND PARTS THEREOF | | | |

65010000 | Hat-forms, hat bodies and hoods of felt, neither blocked to shape nor with made brims; plateaux and manchons (including slit manchons), of felt | 0,0 | Year 0 | |

65020000 | Hat-shapes, plaited or made by assembling strips of any material, neither blocked to shape, nor with made brims, nor lined, nor trimmed | 0,0 | Year 0 | |

650300 | Felt hats and other felt headgear, made from the hat bodies, hoods or plateaux of heading 6501, whether or not lined or trimmed | | | |

65030010 | — Of fur felt or of felt of wool and fur | 0,0 | Year 0 | |

65030090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

65040000 | Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any material, whether or not lined or trimmed | 0,0 | Year 0 | |

6505 | Hats and other headgear, knitted or crocheted, or made-up from lace, felt or other textile fabric, in the piece (but not in strips), whether or not lined or trimmed; Hair-nets of any material, whether or not lined or trimmed | | | |

65051000 | — Hair-nets | 0,0 | Year 0 | |

650590 | — Other | | | |

65059010 | — — Berets, bonnets, skull-caps, fezzes, tarbooshes and the like | 0,0 | Year 0 | |

65059030 | — — Peaked caps | 0,0 | Year 0 | |

65059090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

6506 | Other headgear, whether or not lined or trimmed | | | |

650610 | — Safety headgear | | | |

65061010 | — — Of plastics | 0,0 | Year 0 | |

65061080 | — — Of other materials | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

65069100 | — — Of rubber or of plastics | 0,0 | Year 0 | |

65069200 | — — Of furskin | 0,0 | Year 0 | |

65069900 | — — Of other materials | 0,0 | Year 0 | |

65070000 | Head-bands, linings, covers, hat foundations, hat frames, peaks and chinstraps, for headgear | 0,0 | Year 0 | |

66 | UMBRELLAS, SUN UMBRELLAS, WALKING-STICKS, SEAT-STICKS, WHIPS, RIDING-CROPS AND PARTS THEREOF | | | |

6601 | Umbrellas and sun umbrellas (including walking-stick umbrellas, garden umbrellas and similar umbrellas) | | | |

66011000 | — Garden or similar umbrellas | 1,2 | Year 3 | |

— Other | | | |

66019100 | — — Having a telescopic shaft | 1,2 | Year 3 | |

660199 | — — Other | | | |

— — — With a cover of woven textile materials | | | |

66019911 | — — — — Of man-made fibres | 1,2 | Year 3 | |

66019919 | — — — — Of other textile materials | 1,2 | Year 3 | |

66019990 | — — — Other | 1,2 | Year 3 | |

66020000 | Walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and the like | 0,0 | Year 0 | |

6603 | Parts, trimmings and accessories of articles of heading 6601 or 6602 | | | |

66031000 | — Handles and knobs | 0,0 | Year 0 | |

66032000 | — Umbrella frames, including frames mounted on shafts (sticks) | 1,7 | Year 3 | |

66039000 | — Other | 1,5 | Year 3 | |

67 | PREPARED FEATHERS AND DOWN AND ARTICLES MADE OF FEATHERS OR OF DOWN; ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIR | | | |

67010000 | Skins and other parts of birds with their feathers or down, feathers, parts of feathers, down and articles thereof (other than goods of heading 0505 and worked quills and scapes) | 0,0 | Year 0 | |

6702 | Artificial flowers, foliage and fruit and parts thereof; articles made of artificial flowers, foliage or fruit | | | |

67021000 | — Of plastics | 0,0 | Year 0 | |

67029000 | — Of other materials | 0,0 | Year 0 | |

67030000 | Human hair, dressed, thinned, bleached or otherwise worked; wool or other animal hair or other textile materials, prepared for use in making wigs or the like | 0,0 | Year 0 | |

6704 | Wigs, false beards, eyebrows and eyelashes, switches and the like, of human or animal hair or of textile materials; articles of human hair not elsewhere specified or included | | | |

— Of synthetic textile materials | | | |

67041100 | — — Complete wigs | 0,0 | Year 0 | |

67041900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

67042000 | — Of human hair | 0,0 | Year 0 | |

67049000 | — Of other materials | 0,0 | Year 0 | |

68 | ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT, ASBESTOS, MICA OR SIMILAR MATERIALS | | | |

68010000 | Setts, curbstones and flagstones, of natural stone (except slate) | 0,0 | Year 0 | |

6802 | Worked monumental or building stone (except slate) and articles thereof, other than goods of heading 6801; mosaic cubes and the like, of natural stone (including slate), whether or not on a backing; artificially coloured granules, chippings and powder, of natural stone (including slate) | | | |

68021000 | — Tiles, cubes and similar articles, whether or not rectangular (including square), the largest surface area of which is capable of being enclosed in a square the side of which is less than 7 cm; artificially coloured granules, chippings and powder | 0,0 | Year 0 | |

— Other monumental or building stone and articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface | | | |

68022100 | — — Marble, travertine and alabaster | 0,0 | Year 0 | |

68022200 | — — Other calcareous stone | 0,0 | Year 0 | |

68022300 | — — Granite | 0,0 | Year 0 | |

68022900 | — — Other stone | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

680291 | — — Marble, travertine and alabaster | | | |

68029110 | — — — Polished alabaster, decorated or otherwise worked, but not carved | 0,0 | Year 0 | |

68029190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

680292 | — — Other calcareous stone | | | |

68029210 | — — — Polished, decorated or otherwise worked, but not carved | 0,0 | Year 0 | |

68029290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

680293 | — — Granite | | | |

68029310 | — — — Polished, decorated or otherwise worked, but not carved, of a net weight of 10 kg or more | 0,0 | Year 0 | |

68029390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

680299 | — — Other stone | | | |

68029910 | — — — Polished, decorated or otherwise worked, but not carved, of a net weight of 10 kg or more | 0,0 | Year 0 | |

68029990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

680300 | Worked slate and articles of slate or of agglomerated slate | | | |

68030010 | — Roofing and wall slates | 0,0 | Year 0 | |

68030090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

6804 | Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, without frameworks, for grinding, sharpening, polishing, trueing or cutting, hand sharpening or polishing stones, and parts thereof, of natural stone, of agglomerated natural or artificial abrasives, or of ceramics, with or without parts of other materials | | | |

68041000 | — Millstones and grindstones for milling, grinding or pulping | 0,0 | Year 0 | |

— Other millstones, grindstones, grinding wheels and the like | | | |

68042100 | — — Of agglomerated synthetic or natural diamond | 0,0 | Year 0 | |

680422 | — — Of other agglomerated abrasives or of ceramics | | | |

— — — Of artificial abrasives, with binder | | | |

— — — — Of synthetic or artificial resin | | | |

68042212 | — — — — — Not reinforced | 0,0 | Year 0 | |

68042218 | — — — — — Reinforced | 0,0 | Year 0 | |

68042230 | — — — — Of ceramics or silicates | 0,0 | Year 0 | |

68042250 | — — — — Of other materials | 0,0 | Year 0 | |

68042290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

68042300 | — — Of natural stone | 0,0 | Year 0 | |

68043000 | — Hand sharpening or polishing stones | 0,0 | Year 0 | |

6805 | Natural or artificial abrasive powder or grain, on a base of textile material, of paper, of paperboard or of other materials, whether or not cut to shape or sewn or otherwise made-up | | | |

68051000 | — On a base of woven textile fabric only | 0,0 | Year 0 | |

68052000 | — On a base of paper or paperboard only | 0,0 | Year 0 | |

680530 | — On a base of other materials | | | |

68053010 | — — On a base of woven textile fabric combined with paper or paperboard | 0,0 | Year 0 | |

68053020 | — — On a base of vulcanised fibre | 0,0 | Year 0 | |

68053080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

6806 | Slag wool, rock wool and similar mineral wools; exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar expanded mineral materials; mixtures and articles of heat-insulating, sound-insulating or sound-absorbing mineral materials, other than those of heading 6811 or 6812 or of Chapter 69 | | | |

68061000 | — Slag wool, rock wool and similar mineral wools (including intermixtures thereof), in bulk, sheets or rolls | 0,0 | Year 0 | |

680620 | — Exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar expanded mineral materials (including intermixtures thereof) | | | |

68062010 | — — Expanded clays | 0,0 | Year 0 | |

68062090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

68069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

6807 | Articles of asphalt or of similar material (for example, petroleum bitumen or coal tar pitch) | | | |

680710 | — In rolls | | | |

68071010 | — — Roofing and facing products | 0,0 | Year 0 | |

68071090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

68079000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

68080000 | Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of vegetable fibre, of straw or of shavings, chips, particles, sawdust or other waste of wood, agglomerated with cement, plaster or other mineral binders | 0,0 | Year 0 | |

6809 | Articles of plaster or of compositions based on plaster | | | |

— Boards, sheets, panels, tiles and similar articles, not ornamented | | | |

68091100 | — — Faced or reinforced with paper or paperboard only | 0,0 | Year 0 | |

68091900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

68099000 | — Other articles | 0,0 | Year 0 | |

6810 | Articles of cement, of concrete or of artificial stone, whether or not reinforced | | | |

— Tiles, flagstones, bricks and similar articles | | | |

681011 | — — Building blocks and bricks | | | |

68101110 | — — — Of light concrete (with a basis of crushed pumice, granulated slag, etc.) | 0,0 | Year 0 | |

68101190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

681019 | — — Other | | | |

68101910 | — — — Roofing tiles | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other tiles and paving | | | |

68101931 | — — — — Of concrete | 0,0 | Year 0 | |

68101939 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

68101990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other articles | | | |

681091 | — — Prefabricated structural components for building or civil engineering | | | |

68109110 | — — — Floor components | 0,0 | Year 0 | |

68109190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

68109900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

6811 | Articles of asbestos-cement, of cellulose fibre-cement or the like | | | |

68111000 | — Corrugated sheets | 0,0 | Year 0 | |

681120 | — Other sheets, panels, tiles and similar articles | | | |

68112011 | — — Sheets for roofing or walls, not exceeding 40 × 60 cm | 0,0 | Year 0 | |

68112080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

68113000 | — Tubes, pipes and tube or pipe fittings | 0,0 | Year 0 | |

68119000 | — Other articles | 0,0 | Year 0 | |

6812 | Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of asbestos or with a basis of asbestos and magnesium carbonate; articles of such mixtures or of asbestos (for example, thread, woven fabric, clothing, headgear, footwear, gaskets), whether or not reinforced, other than goods of heading 6811 or 6813 | | | |

68125000 | — Clothing, clothing accessories, footwear and headgear | 0,0 | Year 0 | |

68126000 | — Paper, millboard and felt | 0,0 | Year 0 | |

68127000 | — Compressed asbestos fibre jointing, in sheets or rolls | 0,0 | Year 0 | |

681290 | — Other: | | | |

68129010 | — — For use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

— — Other: | | | |

68129030 | — — — Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of asbestos or with a basis of asbestos and magnesium carbonate | 0,0 | Year 0 | |

68129080 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

6813 | Friction material and articles thereof (for example, sheets, rolls, strips, segments, discs, washers, pads), not mounted, for brakes, for clutches or the like, with a basis of asbestos, of other mineral substances or of cellulose, whether or not combined with textile or other materials | | | |

681310 | — Brake linings and pads | | | |

68131010 | — — With a basis of asbestos or other mineral substances, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

68131090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

681390 | — Other | | | |

68139010 | — — With a basis of asbestos or other mineral substances, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

68139090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

6814 | Worked mica and articles of mica, including agglomerated or reconstituted mica, whether or not on a support of paper, paperboard or other materials | | | |

68141000 | — Plates, sheets and strips of agglomerated or reconstituted mica, whether or not on a support | 0,0 | Year 0 | |

681490 | — Other | | | |

68149010 | — — Sheets or splittings of mica | 0,0 | Year 0 | |

68149090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

6815 | Articles of stone or of other mineral substances (including carbon fibres, articles of carbon fibres and articles of peat), not elsewhere specified or included | | | |

681510 | — Non-electrical articles of graphite or other carbon | | | |

68151010 | — — Carbon fibres and articles of carbon fibres | 0,0 | Year 0 | |

68151090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

68152000 | — Articles of peat | 0,0 | Year 0 | |

— Other articles | | | |

68159100 | — — Containing magnesite, dolomite or chromite | 0,0 | Year 0 | |

681599 | — — Other | | | |

68159910 | — — — Of refractory materials, chemically bonded | 0,0 | Year 0 | |

68159990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

69 | CERAMIC PRODUCTS | | | |

I.GOODS OF SILICEOUS FOSSIL MEALS OR OF SIMILAR SILICEOUS EARTHS, AND REFRACTORY GOODS

690100 | Bricks, blocks, tiles and other ceramic goods of siliceous fossil meals (for example, kieselguhr, tripolite or diatomite) or of similar siliceous earths | | | |

69010010 | — Bricks weighing more than 650 kg/m3 | 0,0 | Year 0 | |

69010090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

6902 | Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory ceramic constructional goods, other than those of siliceous fossil meals or similar siliceous earths | | | |

69021000 | — Containing, by weight, singly or together, more than 50 % of the elements Mg, Ca or Cr, expressed as MgO, CaO or Cr2O3 | 0,0 | Year 0 | |

690220 | — Containing, by weight, more than 50 % of alumina (Al2O3), of silica (SiO2) or of a mixture or compound of these products | | | |

69022010 | — — Containing, by weight, 93 % or more of silica (SiO2) | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

69022091 | — — — Containing, by weight, more than 7 % but less than 45 % of alumina (Al2O3) | 0,0 | Year 0 | |

69022099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

69029000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

6903 | Other refractory ceramic goods (for example, retorts, crucibles, muffles, nozzles, plugs, supports, cupels, tubes, pipes, sheaths and rods), other than those of siliceous fossil meals or of similar siliceous earths | | | |

69031000 | — Containing, by weight, more than 50 % of graphite or other carbon or of a mixture of these products | 1,5 | Year 3 | |

690320 | — Containing, by weight, more than 50 % of alumina (Al2O3) or of a mixture or compound of alumina and of silica (SiO2) | | | |

69032010 | — — Containing, by weight, less than 45 % of alumina (Al2O3) | 1,5 | Year 3 | |

69032090 | — — Containing, by weight, 45 % or more of alumina (Al2O3) | 1,5 | Year 3 | |

690390 | — Other | | | |

69039010 | — — Containing, by weight, more than 25 % but not more than 50 % of graphite or other carbon or of a mixture of these products | 1,5 | Year 3 | |

69039020 | — — Containing, by weight, singly or together, more than 50 % of the elements Mg, Ca or Cr, expressed as MgO, CaO or Cr2O3 | 1,5 | Year 3 | |

69039080 | — — Other | 1,5 | Year 3 | |

II.OTHER CERAMIC PRODUCTS

6904 | Ceramic building bricks, flooring blocks, support or filler tiles and the like | | | |

69041000 | — Building bricks | 0,0 | Year 0 | |

69049000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

6905 | Roofing tiles, chimney-pots, cowls, chimney liners, architectural ornaments and other ceramic constructional goods | | | |

69051000 | — Roofing tiles | 0,0 | Year 0 | |

69059000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

69060000 | Ceramic pipes, conduits, guttering and pipe fittings | 0,0 | Year 0 | |

6907 | Unglazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; unglazed ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing | | | |

69071000 | — Tiles, cubes and similar articles, whether or not rectangular, the largest surface area of which is capable of being enclosed in a square the side of which is less than 7 cm | 1,5 | Year 3 | |

690790 | — Other | | | |

69079010 | — — Double tiles of the "Spaltplatten" type | 1,5 | Year 3 | |

— — Other | | | |

69079091 | — — — Stoneware | 1,5 | Year 3 | |

69079093 | — — — Earthenware or fine pottery | 1,5 | Year 3 | |

69079099 | — — — Other | 1,5 | Year 3 | |

6908 | Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; glazed ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing | | | |

690810 | — Tiles, cubes and similar articles, whether or not rectangular, the largest surface area of which is capable of being enclosed in a square the side of which is less than 7 cm | | | |

69081010 | — — Of common pottery | 3,5 | Year 3 | |

69081090 | — — Other | 3,5 | Year 3 | |

690890 | — Other | | | |

— — Of common pottery | | | |

69089011 | — — — Double tiles of the "Spaltplatten" type | 2,5 | Year 3 | |

— — — Other, of a maximum thickness | | | |

69089021 | — — — — Not exceeding 15 mm | 1,5 | Year 3 | |

69089029 | — — — — Exceeding 15 mm | 1,5 | Year 3 | |

— — Other | | | |

69089031 | — — — Double tiles of the "Spaltplatten" type | 1,5 | Year 3 | |

— — — Other | | | |

69089051 | — — — — With a face of not more than 90 cm2 | 3,5 | Year 3 | |

— — — — Other | | | |

69089091 | — — — — — Stoneware | 1,5 | Year 3 | |

69089093 | — — — — — Earthenware or fine pottery | 1,5 | Year 3 | |

69089099 | — — — — — Other | 1,5 | Year 3 | |

6909 | Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses; ceramic troughs, tubs and similar receptacles of a kind used in agriculture; ceramic pots, jars and similar articles of a kind used for the conveyance or packing of goods | | | |

— Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses | | | |

69091100 | — — Of porcelain or china | 1,5 | Year 3 | |

69091200 | — — Articles having a hardness equivalent to 9 or more on the Mohs scale | 1,5 | Year 3 | |

69091900 | — — Other | 1,5 | Year 3 | |

69099000 | — Other | 1,5 | Year 3 | |

6910 | Ceramic sinks, wash basins, wash basin pedestals, baths, bidets, water closet pans, flushing cisterns, urinals and similar sanitary fixtures | | | |

69101000 | — Of porcelain or china | 2,4 | Year 3 | |

69109000 | — Other | 2,4 | Year 3 | |

6911 | Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or china | | | |

69111000 | — Tableware and kitchenware | 8,4 | Year 3 | |

69119000 | — Other | 8,4 | Year 3 | |

691200 | Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, other than of porcelain or china | | | |

69120010 | — Of common pottery | 1,5 | Year 3 | |

69120030 | — Stoneware | 2,0 | Year 3 | |

69120050 | — Earthenware or fine pottery | 5,5 | Year 3 | |

69120090 | — Other | 3,5 | Year 3 | |

6913 | Statuettes and other ornamental ceramic articles | | | |

69131000 | — Of porcelain or china | 2,5 | Year 3 | |

691390 | — Other | | | |

69139010 | — — Of common pottery | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

69139091 | — — — Stoneware | 2,5 | Year 3 | |

69139093 | — — — Earthenware or fine pottery | 2,5 | Year 3 | |

69139099 | — — — Other | 2,5 | Year 3 | |

6914 | Other ceramic articles | | | |

69141000 | — Of porcelain or china | 1,5 | Year 3 | |

691490 | — Other | | | |

69149010 | — — Of common pottery | 0,0 | Year 0 | |

69149090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

70 | GLASS AND GLASSWARE | | | |

700100 | Cullet and other waste and scrap of glass; glass in the mass | | | |

70010010 | — Cullet and other waste and scrap of glass | 0,0 | Year 0 | |

— Glass in the mass | | | |

70010091 | — — Optical glass | 0,0 | Year 0 | |

70010099 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

7002 | Glass in balls (other than microspheres of heading 7018), rods or tubes, unworked | | | |

70021000 | — Balls | 0,0 | Year 0 | |

700220 | — Rods | | | |

70022010 | — — Of optical glass | 0,0 | Year 0 | |

70022090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Tubes | | | |

70023100 | — — Of fused quartz or other fused silica | 0,0 | Year 0 | |

70023200 | — — Of other glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 5 × 10-6 per Kelvin within a temperature range of 0 °C to 300 °C | 0,0 | Year 0 | |

70023900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

7003 | Cast glass and rolled glass, in sheets or profiles, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked | | | |

— Non-wired sheets | | | |

700312 | — — Coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer | | | |

70031210 | — — — Of optical glass | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

70031291 | — — — — Having a non-reflecting layer | 0,0 | Year 0 | |

70031299 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

700319 | — — Other | | | |

70031910 | — — — Of optical glass | 0,0 | Year 0 | |

70031990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

70032000 | — Wired sheets | 0,0 | Year 0 | |

70033000 | — Profiles | 0,0 | Year 0 | |

7004 | Drawn glass and blown glass, in sheets, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked | | | |

700420 | — Glass, coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer | | | |

70042010 | — — Optical glass | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

70042091 | — — — Having a non-reflecting layer | 0,0 | Year 0 | |

70042099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

700490 | — Other glass | | | |

70049010 | — — Optical glass | 0,0 | Year 0 | |

70049070 | — — Horticultural sheet glass | 0,0 | Year 0 | |

— — Other, of a thickness | | | |

70049092 | — — — Not exceeding 2,5 mm | 0,0 | Year 0 | |

70049098 | — — — Exceeding 2,5 mm | 0,0 | Year 0 | |

7005 | Float glass and surface ground or polished glass, in sheets, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked | | | |

700510 | — Non-wired glass, having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer | | | |

70051005 | — — Having a non-reflecting layer | 0,0 | Year 0 | |

— — Other, of a thickness | | | |

70051025 | — — — Not exceeding 3,5 mm | 0,0 | Year 0 | |

70051030 | — — — Exceeding 3,5 mm but not exceeding 4,5 mm | 0,0 | Year 0 | |

70051080 | — — — Exceeding 4,5 mm | 0,0 | Year 0 | |

— Other non-wired glass | | | |

700521 | — — Coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or merely surface ground | | | |

70052125 | — — — Of a thickness not exceeding 3,5 mm | 0,0 | Year 0 | |

70052130 | — — — Of a thickness exceeding 3,5 mm but not exceeding 4,5 mm | 0,0 | Year 0 | |

70052180 | — — — Of a thickness exceeding 4,5 mm | 0,0 | Year 0 | |

700529 | — — Other | | | |

70052925 | — — — Of a thickness not exceeding 3,5 mm | 0,0 | Year 0 | |

70052935 | — — — Of a thickness exceeding 3,5 mm but not exceeding 4,5 mm | 0,0 | Year 0 | |

70052980 | — — — Of a thickness exceeding 4,5 mm | 0,0 | Year 0 | |

70053000 | — Wired glass | 0,0 | Year 0 | |

700600 | Glass of heading 7003, 7004 or 7005, bent, edge-worked, engraved, drilled, enamelled or otherwise worked, but not framed or fitted with other materials | | | |

70060010 | — Optical glass | 0,0 | Year 0 | |

70060090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

7007 | Safety glass, consisting of toughened (tempered) or laminated glass | | | |

— Toughened (tempered) safety glass | | | |

700711 | — — Of size and shape suitable for incorporation in vehicles, aircraft, spacecraft or vessels | | | |

70071110 | — — — Of size and shape suitable for incorporation in motor vehicles | 0,0 | Year 0 | |

70071190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

700719 | — — Other | | | |

70071910 | — — — Enamelled | 0,0 | Year 0 | |

70071920 | — — — Coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or having an absorbent or reflecting layer | 0,0 | Year 0 | |

70071980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Laminated safety glass | | | |

700721 | — — Of size and shape suitable for incorporation in vehicles, aircraft, spacecraft or vessels | | | |

70072110 | — — — Windshields, not framed, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

70072191 | — — — — Of size and shape suitable for incorporation in motor vehicles | 0,0 | Year 0 | |

70072199 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

70072900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

700800 | Multiple-walled insulating units of glass | | | |

70080020 | — Coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or having an absorbent or reflecting layer | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

70080081 | — — Consisting of two panels of glass sealed around the edges by an airtight joint and separated by a layer of air, other gases or a vacuum | 0,0 | Year 0 | |

70080089 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

7009 | Glass mirrors, whether or not framed, including rear-view mirrors | | | |

70091000 | — Rear-view mirrors for vehicles | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

70099100 | — — Unframed | 0,0 | Year 0 | |

70099200 | — — Framed | 0,0 | Year 0 | |

7010 | Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and other containers, of glass, of a kind used for the conveyance or packing of goods; preserving jars of glass; stoppers, lids and other closures, of glass: | | | |

70101000 | — Ampoules | 0,0 | Year 0 | |

70102000 | — Stoppers, lids and other closures | 1,5 | Year 3 | |

701090 | — Other: | | | |

70109010 | — — Preserving jars (sterilising jars) | 1,5 | Year 3 | |

— — Other: | | | |

70109021 | — — — Made from tubing of glass | 1,5 | Year 3 | |

— — — Other, of a nominal capacity of: | | | |

70109031 | — — — — 2,5 lor more | 1,5 | Year 3 | |

— — — — Less than 2,5 l: | | | |

— — — — — For beverages and foodstuffs: | | | |

— — — — — — Bottles: | | | |

— — — — — — — Of colourless glass, of a nominal capacity of: | | | |

70109041 | — — — — — — — — 1 l or more | 1,5 | Year 3 | |

70109043 | — — — — — — — — More than 0,33 l but less than 1 l | 1,5 | Year 3 | |

70109045 | — — — — — — — — 0,15 l or more but not more than 0,33 l | 1,5 | Year 3 | |

70109047 | — — — — — — — — Less than 0,15 l | 1,5 | Year 3 | |

— — — — — — — Of coloured glass, of a nominal capacity of: | | | |

70109051 | — — — — — — — — 1 l or more | 1,5 | Year 3 | |

70109053 | — — — — — — — — More than 0,33 l but less than 1 l | 1,5 | Year 3 | |

70109055 | — — — — — — — — 0,15 l or more but not more than 0,33 l | 1,5 | Year 3 | |

70109057 | — — — — — — — — Less than 0,15 l | 1,5 | Year 3 | |

— — — — — — — Other, of a nominal capacity of: | | | |

70109061 | — — — — — — — — 0,25 l or more | 1,5 | Year 3 | |

70109067 | — — — — — — — — Less than 0,25 l | 1,5 | Year 3 | |

— — — — — For pharmaceutical products, of a nominal capacity: | | | |

70109071 | — — — — — — Exceeding 0,055 l | 1,5 | Year 3 | |

70109079 | — — — — — — Not exceeding 0,055 l | 1,5 | Year 3 | |

— — — — — For other products: | | | |

70109091 | — — — — — — Of colourless glass | 1,5 | Year 3 | |

70109099 | — — — — — — Of coloured glass | 1,5 | Year 3 | |

7011 | Glass envelopes (including bulbs and tubes), open, and glass parts thereof, without fittings, for electric lamps, cathode-ray tubes or the like | | | |

70111000 | — For electric lighting | 0,0 | Year 0 | |

70112000 | — For cathode-ray tubes | 0,0 | Year 0 | |

70119000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

701200 | Glass inners for vacuum flasks or for other vacuum vessels | | | |

70120010 | — Unfinished | 0,0 | Year 0 | |

70120090 | — Finished | 2,1 | Year 3 | |

7013 | Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office, indoor decoration or similar purposes (other than that of heading 7010 or 7018) | | | |

70131000 | — Of glass-ceramics | 7,5 | Year 3 | |

— Drinking glasses other than of glass-ceramics | | | |

701321 | — — Of lead crystal | | | |

— — — Gathered by hand | | | |

70132111 | — — — — Cut or otherwise decorated | 7,5 | Year 3 | |

70132119 | — — — — Other | 7,5 | Year 3 | |

— — — Gathered mechanically | | | |

70132191 | — — — — Cut or otherwise decorated | 7,5 | Year 3 | |

70132199 | — — — — Other | 7,5 | Year 3 | |

701329 | — — Other | | | |

70132910 | — — — Of toughened glass | 7,5 | Year 3 | |

— — — Other | | | |

— — — — Gathered by hand | | | |

70132951 | — — — — — Cut or otherwise decorated | 7,5 | Year 3 | |

70132959 | — — — — — Other | 7,5 | Year 3 | |

— — — — Gathered mechanically | | | |

70132991 | — — — — — Cut or otherwise decorated | 7,5 | Year 3 | |

70132999 | — — — — — Other | 7,5 | Year 3 | |

— Glassware of a kind used for table (other than drinking glasses) or kitchen purposes other than of glass-ceramics | | | |

701331 | — — Of lead crystal | | | |

70133110 | — — — Gathered by hand | 7,5 | Year 3 | |

70133190 | — — — Gathered mechanically | 7,5 | Year 3 | |

70133200 | — — Of glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 5 × 10-6 per Kelvin within a temperature range of 0 °C to 300 °C | 7,5 | Year 3 | |

701339 | — — Other | | | |

70133910 | — — — Of toughened glass | 7,5 | Year 3 | |

— — — Other | | | |

70133991 | — — — — Gathered by hand | 7,5 | Year 3 | |

70133999 | — — — — Gathered mechanically | 7,5 | Year 3 | |

— Other glassware | | | |

701391 | — — Of lead crystal | | | |

70139110 | — — — Gathered by hand | 7,5 | Year 3 | |

70139190 | — — — Gathered mechanically | 7,5 | Year 3 | |

70139900 | — — Other | 7,5 | Year 3 | |

70140000 | Signalling glassware and optical elements of glass (other than those of heading 7015), not optically worked | 0,0 | Year 0 | |

7015 | Clock or watch glasses and similar glasses, glasses for non-corrective or corrective spectacles, curved, bent, hollowed or the like, not optically worked; hollow glass spheres and their segments, for the manufacture of such glasses | | | |

70151000 | — Glasses for corrective spectacles | 0,0 | Year 0 | |

70159000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

7016 | Paving blocks, slabs, bricks, squares, tiles and other articles of pressed or moulded glass, whether or not wired, of a kind used for building or construction purposes; glass cubes and other glass smallwares, whether or not on a backing, for mosaics or similar decorative purposes; leaded lights and the like; multicellular or foam glass in blocks, panels, plates, shells or similar forms | | | |

70161000 | — Glass cubes and other glass smallwares, whether or not on a backing, for mosaics or similar decorative purposes | 2,8 | Year 3 | |

701690 | — Other | | | |

70169010 | — — Leaded lights and the like | 0,0 | Year 0 | |

70169080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

7017 | Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated | | | |

70171000 | — Of fused quartz or other fused silica | 0,0 | Year 0 | |

70172000 | — Of other glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 5 × 10-6 per Kelvin within a temperature range of 0 °C to 300 °C | 0,0 | Year 0 | |

70179000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

7018 | Glass beads, imitation pearls, imitation precious or semi-precious stones and similar glass smallwares, and articles thereof other than imitation jewellery; glass eyes other than prosthetic articles; statuettes and other ornaments of lamp-worked glass, other than imitation jewellery; glass microspheres not exceeding 1 mm in diameter | | | |

701810 | — Glass beads, imitation pearls, imitation precious or semi-precious stones and similar glass smallwares | | | |

— — Glass beads | | | |

70181011 | — — — Cut and mechanically polished | 0,0 | Year 0 | |

70181019 | — — — Other | 2,4 | Year 3 | |

70181030 | — — Imitation pearls | 0,0 | Year 0 | |

— — Imitation precious or semi-precious stones | | | |

70181051 | — — — Cut and mechanically polished | 0,0 | Year 0 | |

70181059 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

70181090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

70182000 | — Glass microspheres not exceeding 1 mm in diameter | 0,0 | Year 0 | |

701890 | — Other | | | |

70189010 | — — Glass eyes; articles of glass smallware | 0,0 | Year 0 | |

70189090 | — — Other | 2,1 | Year 3 | |

7019 | Glass fibres (including glass wool) and articles thereof (for example, yarn, woven fabrics) | | | |

— Slivers, rovings, yarn and chopped strands | | | |

70191100 | — — Chopped strands, of a length of not more than 50 mm | 3,5 | Year 3 | |

70191200 | — — Rovings | 3,5 | Year 3 | |

701919 | — — Other | | | |

70191910 | — — — Of filaments | 3,5 | Year 3 | |

70191990 | — — — Of staple fibres | 3,5 | Year 3 | |

— Thin sheets (voiles), webs, mats, mattresses, boards and similar non-woven products | | | |

70193100 | — — Mats | 3,5 | Year 3 | |

70193200 | — — Thin sheets (voiles) | 1,5 | Year 3 | |

70193900 | — — Other | 1,5 | Year 3 | |

70194000 | — Woven fabrics of rovings | 3,5 | Year 3 | |

— Other woven fabrics | | | |

70195100 | — — Of a width not exceeding 30 cm | 3,5 | Year 3 | |

70195200 | — — Of a width exceeding 30 cm, plain weave, weighing less than 250 g/m2, of filaments measuring per single yarn not more than 136 tex | 3,5 | Year 3 | |

70195900 | — — Other | 3,5 | Year 3 | |

701990 | — Other | | | |

70199010 | — — Non-textile fibres in bulk or flocks | 3,5 | Year 3 | |

70199030 | — — Pads and casings for insulating tubes and pipes | 3,5 | Year 3 | |

— — Other | | | |

70199091 | — — — Of textile fibres | 3,5 | Year 3 | |

70199099 | — — — Other | 3,5 | Year 3 | |

702000 | Other articles of glass | | | |

70200005 | — Quartz reactor tubes and holders designed for insertion into diffusion and oxidation furnaces for production of semiconductor materials | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

70200010 | — — Of fused quartz or other fused silica | 0,0 | Year 0 | |

70200030 | — — Of glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 5 × 10-6 per Kelvin within a temperature range of 0 °C to 300 °C | 0,0 | Year 0 | |

70200080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

71 | NATURAL OR CULTURED PEARLS, PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, PRECIOUS METALS, METALS CLAD WITH PRECIOUS METAL, AND ARTICLES THEREOF; IMITATION JEWELLERY; COIN | | | |

I.NATURAL OR CULTURED PEARLS AND PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES

7101 | Pearls, natural or cultured, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; pearls, natural or cultured, temporarily strung for convenience of transport | | | |

71011000 | — Natural pearls | 0,0 | Year 0 | |

— Cultured pearls | | | |

71012100 | — — Unworked | 0,0 | Year 0 | |

71012200 | — — Worked | 0,0 | Year 0 | |

7102 | Diamonds, whether or not worked, but not mounted or set | | | |

71021000 | — Unsorted | 0,0 | Year 0 | |

— Industrial | | | |

71022100 | — — Unworked or simply sawn, cleaved or bruted | 0,0 | Year 0 | |

71022900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Non-industrial | | | |

71023100 | — — Unworked or simply sawn, cleaved or bruted | 0,0 | Year 0 | |

71023900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

7103 | Precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, temporarily strung for convenience of transport | | | |

71031000 | — Unworked or simply sawn or roughly shaped | 0,0 | Year 0 | |

— Otherwise worked | | | |

71039100 | — — Rubies, sapphires and emeralds | 0,0 | Year 0 | |

71039900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

7104 | Synthetic or reconstructed precious or semi-precious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded synthetic or reconstructed precious or semi-precious stones, temporarily strung for convenience of transport | | | |

71041000 | — Piezo-electric quartz | 0,0 | Year 0 | |

71042000 | — Other, unworked or simply sawn or roughly shaped | 0,0 | Year 0 | |

71049000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

7105 | Dust and powder of natural or synthetic precious or semi-precious stones | | | |

71051000 | — Of diamonds | 0,0 | Year 0 | |

71059000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

II.PRECIOUS METALS AND METALS CLAD WITH PRECIOUS METAL

7106 | Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form | | | |

71061000 | — Powder | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

710691 | — — Unwrought | | | |

71069110 | — — — Of a fineness of not less than 999 parts per 1000 | 0,0 | Year 0 | |

71069190 | — — — Of a fineness of less than 999 parts per 1000 | 0,0 | Year 0 | |

710692 | — — Semi-manufactured | | | |

71069220 | — — — Of a fineness of not less than 750 parts per 1000 | 0,0 | Year 0 | |

71069280 | — — — Of a fineness of less than 750 parts per 1000 | 0,0 | Year 0 | |

71070000 | Base metals clad with silver, not further worked than semi-manufactured | 0,0 | Year 0 | |

7108 | Gold (including gold plated with platinum), unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form | | | |

— Non-monetary | | | |

71081100 | — — Powder | 0,0 | Year 0 | |

71081200 | — — Other unwrought forms | 0,0 | Year 0 | |

710813 | — — Other semi-manufactured forms | | | |

71081310 | — — — Bars, rods, wire and sections; plates; sheets and strips of a thickness, excluding any backing, exceeding 0,15 mm | 0,0 | Year 0 | |

71081380 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

71082000 | — Monetary | 0,0 | Year 0 | |

71090000 | Base metals or silver, clad with gold, not further worked than semi-manufactured | 0,0 | Year 0 | |

7110 | Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form | | | |

— Platinum | | | |

71101100 | — — Unwrought or in powder form | 0,0 | Year 0 | |

711019 | — — Other | | | |

71101910 | — — — Bars, rods, wire and sections; plates; sheets and strips of a thickness, excluding any backing, exceeding 0,15 mm | 0,0 | Year 0 | |

71101980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Palladium | | | |

71102100 | — — Unwrought or in powder form | 0,0 | Year 0 | |

71102900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Rhodium | | | |

71103100 | — — Unwrought or in powder form | 0,0 | Year 0 | |

71103900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Iridium, osmium and ruthenium | | | |

71104100 | — — Unwrought or in powder form | 0,0 | Year 0 | |

71104900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

71110000 | Base metals, silver or gold, clad with platinum, not further worked than semi-manufactured | 0,0 | Year 0 | |

7112 | Waste and scrap of precious metal or of metal clad with precious metal; other waste and scrap containing precious metal or precious metal compounds, of a kind used principally for the recovery of precious metal: | | | |

71123000 | — Ash containing precious metal or precious metal compounds | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

71129100 | — — Of gold, including metal clad with gold but excluding sweepings containing other precious metals | 0,0 | Year 0 | |

71129200 | — — Of platinum, including metal clad with platinum but excluding sweepings containing other precious metals | 0,0 | Year 0 | |

71129900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

III.JEWELLERY, GOLDSMITHS' AND SILVERSMITHS' WARES AND OTHER ARTICLES

7113 | Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal | | | |

— Of precious metal whether or not plated or clad with precious metal | | | |

71131100 | — — Of silver, whether or not plated or clad with other precious metal | 0,0 | Year 0 | |

71131900 | — — Of other precious metal, whether or not plated or clad with precious metal | 0,0 | Year 0 | |

71132000 | — Of base metal clad with precious metal | 0,0 | Year 0 | |

7114 | Articles of goldsmiths' or silversmiths' wares and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal | | | |

— Of precious metal whether or not plated or clad with precious metal | | | |

71141100 | — — Of silver, whether or not plated or clad with other precious metal | 0,0 | Year 0 | |

71141900 | — — Of other precious metal, whether or not plated or clad with precious metal | 0,0 | Year 0 | |

71142000 | — Of base metal clad with precious metal | 0,0 | Year 0 | |

7115 | Other articles of precious metal or of metal clad with precious metal | | | |

71151000 | — Catalysts in the form of wire cloth or grill, of platinum | 0,0 | Year 0 | |

711590 | — Other | | | |

71159010 | — — Of precious metal | 0,0 | Year 0 | |

71159090 | — — Of metal clad with precious metal | 0,0 | Year 0 | |

7116 | Articles of natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed) | | | |

71161000 | — Of natural or cultured pearls | 0,0 | Year 0 | |

711620 | — Of precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed) | | | |

— — Made wholly of natural precious or semi-precious stones | | | |

71162011 | — — — Necklaces, bracelets and other articles of natural precious or semi-precious stones, simply strung without fasteners or other accessories | 0,0 | Year 0 | |

71162019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

71162090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

7117 | Imitation jewellery | | | |

— Of base metal, whether or not plated with precious metal | | | |

71171100 | — — Cuff-links and studs | 0,0 | Year 0 | |

711719 | — — Other | | | |

71171910 | — — — With parts of glass | 0,0 | Year 0 | |

— — — Without parts of glass | | | |

71171991 | — — — — Gilt, silvered or platinum plated | 0,0 | Year 0 | |

71171999 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

71179000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

7118 | Coin | | | |

711810 | — Coin (other than gold coin), not being legal tender | | | |

71181010 | — — Of silver | 0,0 | Year 0 | |

71181090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

71189000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

72 | IRON AND STEEL | | | |

I.PRIMARY MATERIALS; PRODUCTS IN GRANULAR OR POWDER FORM

7201 | Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks or other primary forms | | | |

720110 | — Non-alloy pig iron containing by weight 0,5 % or less of phosphorus | | | |

— — Containing by weight not less than 0,4 % of manganese | | | |

72011011 | — — — Containing by weight 1 % or less of silicon | 1,7 | Year 3 | |

72011019 | — — — Containing by weight more than 1 % of silicon | 1,7 | Year 3 | |

72011030 | — — Containing by weight not less than 0,1 % but less than 0,4 % of manganese | 1,7 | Year 3 | |

72011090 | — — Containing by weight less than 0,1 % of manganese | 0,0 | Year 0 | |

72012000 | — Non-alloy pig iron containing by weight more than 0,5 % of phosphorus | 2,2 | Year 3 | |

720150 | — Alloy pig iron; spiegeleisen | | | |

72015010 | — — Alloy pig iron containing by weight not less than 0,3 % but not more than 1 % of titanium and not less than 0,5 % but not more than 1 % of vanadium | 0,0 | Year 0 | |

72015090 | — — Other | 1,7 | Year 3 | |

7202 | Ferro-alloys | | | |

— Ferro-manganese | | | |

720211 | — — Containing by weight more than 2 % of carbon | | | |

72021120 | — — — With a granulometry not exceeding 5 mm and a manganese content by weight exceeding 65 % | 0,0 | Year 0 | |

72021180 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

72021900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Ferro-silicon | | | |

720221 | — — Containing by weight more than 55 % of silicon | | | |

72022110 | — — — Containing by weight more than 55 % but not more than 80 % of silicon | 2,2 | Year 3 | |

72022190 | — — — Containing by weight more than 80 % of silicon | 2,2 | Year 3 | |

720229 | — — Other | | | |

72022910 | — — — Containing by weight 4 % or more but not more than 10 % of magnesium | 2,2 | Year 3 | |

72022990 | — — — Other | 2,2 | Year 3 | |

72023000 | — Ferro-silico-manganese | 0,0 | Year 0 | |

— Ferro-chromium | | | |

720241 | — — Containing by weight more than 4 % of carbon | | | |

72024110 | — — — Containing by weight more than 4 % but not more than 6 % of carbon | 0,0 | Year 0 | |

— — — Containing by weight more than 6 % of carbon | | | |

72024191 | — — — — Containing by weight not more than 60 % of chromium | 0,0 | Year 0 | |

72024199 | — — — — Containing by weight more than 60 % of chromium | 0,0 | Year 0 | |

720249 | — — Other | | | |

72024910 | — — — Containing by weight not more than 0,05 % of carbon | 3,5 | Year 3 | |

72024950 | — — — Containing by weight more than 0,05 % but not more than 0,5 % of carbon | 3,5 | Year 3 | |

72024990 | — — — Containing by weight more than 0,5 % but not more than 4 % of carbon | 3,5 | Year 3 | |

72025000 | — Ferro-silico-chromium | 0,0 | Year 0 | |

72026000 | — Ferro-nickel | 0,0 | Year 0 | |

72027000 | — Ferro-molybdenum | 0,0 | Year 0 | |

72028000 | — Ferro-tungsten and ferro-silico-tungsten | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

72029100 | — — Ferro-titanium and ferro-silico-titanium | 0,0 | Year 0 | |

72029200 | — — Ferro-vanadium | 0,0 | Year 0 | |

72029300 | — — Ferro-niobium | 0,0 | Year 0 | |

720299 | — — Other | | | |

— — — Ferro-phosphorus | | | |

72029911 | — — — — Containing by weight more than 3 % but less than 15 % of phosphorus | 0,0 | Year 0 | |

72029919 | — — — — Containing by weight 15 % or more of phosphorus | 0,0 | Year 0 | |

72029930 | — — — Ferro-silico-magnesium | 0,0 | Year 0 | |

72029980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

7203 | Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous products, in lumps, pellets or similar forms; iron having a minimum purity by weight of 99,94 %, in lumps, pellets or similar forms | | | |

72031000 | — Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore | 0,0 | Year 0 | |

72039000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

7204 | Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel | | | |

72041000 | — Waste and scrap of cast iron | 0,0 | Year 0 | |

— Waste and scrap of alloy steel | | | |

720421 | — — Of stainless steel | | | |

72042110 | — — — Containing by weight 8 % or more of nickel | 0,0 | Year 0 | |

72042190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

72042900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

72043000 | — Waste and scrap of tinned iron or steel | 0,0 | Year 0 | |

— Other waste and scrap | | | |

720441 | — — Turnings, shavings, chips, milling waste, sawdust, filings, trimmings and stampings, whether or not in bundles | | | |

72044110 | — — — Turnings, shavings, chips, milling waste, sawdust and filings | 0,0 | Year 0 | |

— — — Trimmings and stampings | | | |

72044191 | — — — — In bundles | 0,0 | Year 0 | |

72044199 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

720449 | — — Other | | | |

72044910 | — — — Fragmentized (shredded) | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

72044930 | — — — — In bundles | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

72044991 | — — — — — Neither sorted nor graded | 0,0 | Year 0 | |

72044999 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

720450 | — Remelting scrap ingots | | | |

72045010 | — — Of alloy steel | 0,0 | Year 0 | |

72045090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

7205 | Granules and powders, of pig iron, spiegeleisen, iron or steel | | | |

72051000 | — Granules | 0,0 | Year 0 | |

— Powders | | | |

72052100 | — — Of alloy steel | 0,0 | Year 0 | |

72052900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

II.IRON AND NON-ALLOY STEEL

7206 | Iron and non-alloy steel in ingots or other primary forms (excluding iron of heading 7203) | | | |

72061000 | — Ingots | 0,5 | Year 0 | |

72069000 | — Other | 0,5 | Year 0 | |

7207 | Semi-finished products of iron or non-alloy steel | | | |

— Containing by weight less than 0,25 % of carbon | | | |

720711 | — — Of rectangular (including square) cross-section, the width measuring less than twice the thickness | | | |

— — — Rolled or obtained by continuous casting | | | |

72071111 | — — — — Of free-cutting steel | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

72071114 | — — — — — Of a thickness not exceeding 130 mm | 0,0 | Year 0 | |

72071116 | — — — — — Of a thickness exceeding 130 mm | 0,0 | Year 0 | |

72071190 | — — — Forged | 0,0 | Year 0 | |

720712 | — — Other, of rectangular (other than square) cross-section | | | |

72071210 | — — — Rolled or obtained by continuous casting | 0,0 | Year 0 | |

72071290 | — — — Forged | 0,0 | Year 0 | |

720719 | — — Other | | | |

— — — Of circular or polygonal cross-section | | | |

— — — — Rolled or obtained by continuous casting | | | |

72071911 | — — — — — Of free-cutting steel | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — Other | | | |

72071914 | — — — — — — Obtained by continuous casting | 0,0 | Year 0 | |

72071916 | — — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

72071919 | — — — — Forged | 0,0 | Year 0 | |

— — — Blanks for angles, shapes and sections | | | |

72071931 | — — — — Rolled or obtained by continuous casting | 0,0 | Year 0 | |

72071939 | — — — — Forged | 0,0 | Year 0 | |

72071990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

720720 | — Containing by weight 0,25 % or more of carbon | | | |

— — Of rectangular (including square) cross-section, the width measuring less than twice the thickness | | | |

— — — Rolled or obtained by continuous casting | | | |

72072011 | — — — — Of free-cutting steel | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other, containing by weight | | | |

72072015 | — — — — — 0,25 % or more but less than 0,6 % of carbon | 0,0 | Year 0 | |

72072017 | — — — — — 0,6 % or more of carbon | 0,0 | Year 0 | |

72072019 | — — — Forged | 0,0 | Year 0 | |

— — Other, of rectangular (other than square) cross-section | | | |

72072032 | — — — Rolled or obtained by continuous casting | 0,0 | Year 0 | |

72072039 | — — — Forged | 0,0 | Year 0 | |

— — Of circular or polygonal cross-section | | | |

— — — Rolled or obtained by continuous casting | | | |

72072051 | — — — — Of free-cutting steel | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

72072055 | — — — — — Containing by weight 0,25 % or more but less than 0,6 % of carbon | 0,0 | Year 0 | |

72072057 | — — — — — Containing by weight 0,6 % or more of carbon | 0,0 | Year 0 | |

72072059 | — — — Forged | 0,0 | Year 0 | |

— — Blanks for angles, shapes and sections | | | |

72072071 | — — — Rolled or obtained by continuous casting | 0,0 | Year 0 | |

72072079 | — — — Forged | 0,0 | Year 0 | |

72072090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

7208 | Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated | | | |

72081000 | — In coils, not further worked than hot-rolled, with patterns in relief | 0,0 | Year 0 | |

— Other, in coils, not further worked than hot-rolled, pickled | | | |

72082500 | — — Of a thickness of 4,75 mm or more | 0,0 | Year 0 | |

72082600 | — — Of a thickness of 3 mm or more but less than 4,75 mm | 0,0 |