22000A0411(02)Uradni list L 089 , 11/04/2000 str. 0015 - 0023


Pogodba svetovne organizacije za intelektualno lastnino o izvedbah in fonogramih

(WPPT)

Ženeva (1996)

Vsebina

Preambula

POGLAVJE I

Člen 1

Člen 2

Člen 3

Člen 4

POGLAVJE II

Člen 5

Člen 6

Člen 7

Člen 8

Člen 9

Člen 10

POGLAVJE III

Člen 11

Člen 12

Člen 13

Člen 14

POGLAVJE IV

Člen 15

Člen 16

Člen 17

Člen 18

Člen 19

Člen 20

Člen 21

Člen 22

Člen 23

POGLAVJE V

Člen 24

Člen 25

Člen 26

Člen 27

Člen 28

Člen 29

Člen 30

Člen 31

Člen 32

Člen 33

PREAMBULA

POGODBENICE SO SE –

V ŽELJI po čim učinkovitejšem in enotnejšem razvoju in ohranitvi varstva pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov,

OB PRIZNAVANJU potrebe po uvedbi novih mednarodnih pravil, da bi ustrezno reševale vprašanja, ki se postavljajo v zvezi z gospodarskim, družbenim, kulturnim in tehnološkim razvojem,

OB PRIZNAVANJU velikega vpliva razvoja in zbliževanja informacijskih ter komunikacijskih tehnologij na produkcijo in uporabo izvedb ter fonogramov;

OB PRIZNAVANJU potrebe po ohranitvi ravnotežja med pravicami izvajalcev in proizvajalcev fonogramov ter širšim javnim interesom predvsem na področju izobraževanja, raziskovanja in dostopa do informacij,

DOGOVORILE O NASLEDNJEM:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Razmerje do drugih konvencij

1. Nič v tej pogodbi ne ukinja obstoječih obveznosti, ki jih imajo pogodbenice druga do druge po Mednarodni konvenciji za varstvo izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih organizacij, sestavljeni v Rimu 26. oktobra 1961 (v nadaljevanju "Rimska konvencija").

2. Varstvo, ki ga zagotavlja ta pogodba, ne posega v varstvo avtorske pravice na književnih in umetniških delih ter nanj na noben način ne vpliva. Glede na to se nobena določba te pogodbe ne sme razlagati v škodo tega varstva.

3. Ta pogodba nima nobene povezave z drugimi pogodbami in ne vpliva na pravice in obveznosti iz katere koli druge pogodbe.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Za namene te pogodbe:

(a) "izvajalci" pomeni igralce, pevce, glasbenike, plesalce in druge osebe, ki igrajo, pojejo, podajajo, deklamirajo, nastopajo, interpretirajo ali kako drugače izvajajo književna, umetniška ali folklorna dela.

(b) "fonogram" pomeni posnetek zvokov izvedbe ali drugih zvokov oziroma njihovih nadomestkov, razen če je v obliki posnetka, ki je vključen v kinematografskem ali drugem avdiovizualnem delu;

(c) "posnetek" pomeni vključitev zvokov ali njihovih zapisov na nosilec, s katerega se ti lahko zaznajo, reproducirajo ali priobčujejo s pomočjo naprave;

(d) "proizvajalec fonograma" pomeni fizično ali pravno osebo, ki prevzame pobudo in odgovornost, da prva posname zvoke neke izvedbe ali druge zvoke oziroma nadomestke teh zvokov;

(e) "izdaja" posnete izvedbe ali fonograma pomeni ponujanje primerkov posnete izvedbe ali fonograma javnosti s soglasjem imetnika pravic pod pogojem, da so ti primerki ponujeni javnosti v razumni količini;

(f) "radiodifuzno oddajanje" pomeni brezžično prenašanje zvoka ali slike in zvoka oziroma njihovih nadomestkov, namenjeno javnosti; za "radiodifuzno oddajanje" se šteje tudi prenašanje po satelitu; prenašanje kodiranih signalov je "radiodifuzno oddajanje", če radiodifuzne organizacije javnosti zagotovijo sredstva za dekodiranje ali so zagotovljena z njenim soglasjem;

(g) "javna priobčitev" izvedbe ali fonograma pomeni prenašanje zvokov izvedbe ali zvokov oziroma nadomestkov, zvokov posnetih na fonogramih, javnosti na kateri koli način, razen z radiodifuznim oddajanjem. Za namene člena 15 "javna priobčitev" vključuje tudi to, da zvoki ali nadomestki zvokov, posneti na fonogramih, postanejo slišni javnosti.

Člen 3

Upravičenci do varstva po tej pogodbi

1. Pogodbenice dajejo varstvo, zagotovljeno s to pogodbo, izvajalcem in proizvajalcem fonogramov, ki so državljani druge pogodbenice.

2. Za državljane druge pogodbenice se štejejo tisti izvajalci ali proizvajalci fonogramov, ki bi izpolnili merila za upravičenost do varstva, zagotovljenega z Rimsko konvencijo, če bi bile vse pogodbenice te pogodbe tudi države pogodbenice navedene konvencije. Glede teh meril za upravičenost do varstva uporabljajo pogodbenice ustrezne opredelitve pojmov iz člena 2 te pogodbe.

3. Vsaka pogodbenica, ki izkoristi možnosti, zagotovljene v členu 5(3) Rimske konvencije, ali ki za namene člena 5 omenjene konvencije izkoristi njen člen 17, uradno obvesti generalnega direktorja Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO), kot je predvideno v teh določbah.

Člen 4

Nacionalna obravnava

1. Glede izključnih pravic, danih posebej po tej pogodbi, in glede pravice do pravičnega nadomestila iz člena 15 te pogodbe vsaka pogodbenica obravnava državljane drugih pogodbenic, kot so opredeljeni v členu 3(2), enako kot svoje lastne državljane.

2. Obveznost iz odstavka 1 ne velja, če druga pogodbenica izkoristi pridržke, dovoljene v členu 15(3) te pogodbe.

POGLAVJE II

PRAVICE IZVAJALCEV

Člen 5

Moralne pravice izvajalcev

1. Neodvisno od materialnih pravic izvajalca in celo po njihovem prenosu obdrži izvajalec glede slušnih izvedb v živo ali izvedb, posnetih na fonogramih, pravico do priznanja, da je izvajalec svoje izvedbe, razen če način uporabe izvedbe narekuje opustitev tega priznanja, in pravico, da nasprotuje vsakemu popačenju, skazitvi ali drugi spremembi svoje izvedbe, ki bi lahko škodovala njegovemu ugledu.

2. Pravice, ki jih zagotavlja izvajalcu odstavek 1, trajajo po njegovi smrti vsaj do poteka materialnih pravic in jih lahko uresničujejo osebe ali institucije, ki so za to pooblaščene po zakonodaji pogodbenice, v kateri se zahteva varstvo. Vendar pa tiste pogodbenice, katerih zakonodaje v času ratifikacije te pogodbe ali pristopa k njej ne predvidevajo varstva vseh pravic, navedenih v prejšnjem odstavku, po smrti izvajalca lahko določijo, da nekatere od teh pravic po njegovi smrti prenehajo veljati.

3. Pravna sredstva za varovanje pravic, zagotovljenih s tem členom, ureja zakonodaja pogodbenice, v kateri se zahteva varstvo.

Člen 6

Materialne pravice izvajalcev na njihovih neposnetih izvedbah

Izvajalci uživajo glede svojih izvedb izključno pravico dovoljevati:

(i) radiodifuzno oddajanje in javno priobčitev svojih neposnetih izvedb, razen če je izvedba sama po sebi radiodifuzna; in

(ii) snemanje svojih neposnetih izvedb.

Člen 7

Pravica do reproduciranja

Izvajalci uživajo izključno pravico dovoljevati neposredno ali posredno reproduciranje svojih izvedb, posnetih na fonogramih, na kakršen koli način ali v kateri koli obliki.

Člen 8

Pravica do distribuiranja

1. Izvajalci uživajo izključno pravico dovoljevati, da izvirnik in primerki njihovih izvedb, posneti na fonogramih, postanejo dostopni javnosti s prodajo ali drugačnim prenosom lastninske pravice.

2. Nič v tej pogodbi ne vpliva na svobodo pogodbenic, da določijo morebitne pogoje, pod katerimi je po prvi prodaji ali drugačnem prenosu lastninske pravice izvirnika ali primerka posnete izvedbe z dovoljenjem izvajalca iz odstavka 1 ta pravica izčrpana.

Člen 9

Pravica do dajanja v najem

1. Izvajalci uživajo izključno pravico dovoljevati, da se izvirnik ali primerki njihovih izvedb, posneti na fonogramih, kot to določa domače pravo pogodbenice, dajejo v komercialni najem javnosti tudi po tem, ko so distribuirani z dovoljenjem izvajalca, oziroma v skladu z njim.

2. Ne glede na določbe odstavka 1 lahko pogodbenica, ki je imela 15. aprila 1994 v veljavi sistem pravičnega nadomestila izvajalcem za dajanje primerkov njihovih izvedb, posnetih na fonogramih, v najem in ga še vedno ima, obdrži ta sistem pod pogojem, da komercialno dajanje fonogramov v najem bistveno ne prizadene izvajalčeve izključne pravice do reproduciranja.

Člen 10

Pravica, da se posnete izvedbe dajo na voljo javnosti

Izvajalci uživajo izključno pravico dovoljevati, da postanejo njihove izvedbe, posnete na fonogramih, dostopne javnosti po žici ali brezžično na tak način, da imajo posamezniki lahko dostop do njih s kraja in v času, ki ju sami izberejo.

POGLAVJE III

PRAVICE PROIZVAJALCEV FONOGRAMOV

Člen 11

Pravica do reproduciranja

Proizvajalci fonogramov uživajo izključno pravico dovoljevati neposredno ali posredno reproduciranje svojih fonogramov na kakršen koli način ali v kateri koli obliki.

Člen 12

Pravica do distribuiranja

1. Proizvajalci fonogramov uživajo izključno pravico dovoljevati, da izvirnik in primerki njihovih fonogramov postanejo dostopni javnosti s prodajo ali drugačnim prenosom lastninske pravice.

2. Nič v tej pogodbi ne vpliva na svobodo pogodbenic, da določijo morebitne pogoje, pod katerimi je po prvi prodaji ali drugačnem prenosu lastninske pravice izvirnika ali primerka fonograma z dovoljenjem proizvajalca fonograma pravica iz odstavka 1 izčrpana.

Člen 13

Pravica do dajanja v najem

1. Proizvajalci fonogramov uživajo izključno pravico dovoljevati, da se izvirnik in primerki njihovih fonogramov dajejo v komercialni najem javnosti tudi po tem, ko so že bili distribuirani z dovoljenjem proizvajalca oziroma v skladu z njim.

2. Ne glede na določbe odstavka 1 lahko pogodbenica, ki je imela 15. aprila 1994 v veljavi sistem pravičnega nadomestila proizvajalcem fonogramov za dajanje primerkov njihovih fonogramov v najem in ga še vedno ima, obdrži ta sistem pod pogojem, da komercialno dajanje fonogramov v najem bistveno ne prizadene proizvajalčeve izključne pravice do reproduciranja.

Člen 14

Pravica, da se fonogrami dajo na voljo javnosti

Proizvajalci fonogramov uživajo izključno pravico dovoljevati, da postanejo njihovi fonogrami dostopni javnosti po žici ali brezžično na tak način, da imajo posamezniki lahko dostop do njih s kraja in v času, ki ju sami izberejo.

POGLAVJE IV

SKUPNE DOLOČBE

Člen 15

Pravica do nadomestila za radiodifuzno oddajanje in javno priobčitev

1. Izvajalci in proizvajalci fonogramov uživajo pravico do enkratnega pravičnega nadomestila za neposredno ali posredno uporabo fonogramov, izdanih za komercialne namene, za radiodifuzno oddajanje ali kakšno drugo javno priobčitev.

2. Pogodbenice lahko v svoji domači zakonodaji določijo, da izvajalec ali proizvajalec fonograma ali oba zahtevata od uporabnika enkratno pravično nadomestilo. Pogodbenice lahko sprejmejo zakonodajo, ki določi pogoje, pod katerimi se enkratno pravično nadomestilo deli med izvajalci in proizvajalci fonogramov, če se ti o tem ne sporazumejo.

3. Vsaka pogodbenica lahko z uradnim obvestilom, deponiranim pri generalnem direktorju WIPO, izjavi, da bo uporabljala določbe prvega odstavka samo glede nekaterih vrst uporabe, da bo omejila njihovo uporabo na drug način ali da teh določb sploh ne bo uporabljala.

4. Za namene tega člena se fonogrami, dostopni javnosti po žici ali brezžično na tak način, da imajo posamezniki lahko dostop do njih s kraja in v času, ki ju sami izberejo, štejejo kot fonogrami, ki so bili izdani za komercialne namene.

Člen 16

Omejitve in izjeme

1. Pogodbenice lahko v domači zakonodaji predvidijo enake vrste omejitev ali izjem v zvezi z varstvom izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, kot je to predvideno v njihovi domači zakonodaji v zvezi z varstvom avtorske pravice na književnih in umetniških delih.

2. Pogodbenice morajo skrčiti vse omejitve ali izjeme od pravic, predvidenih v tej pogodbi, na nekatere določene posebne primere, ki niso v nasprotju z običajnim izkoriščanjem izvedbe ali fonograma in pretirano ne posegajo v zakonite interese izvajalca ali proizvajalca fonograma.

Člen 17

Trajanje varstva

1. Varstvo, ki ga zagotavlja ta pogodba izvajalcem, traja najmanj do konca obdobja 50 let, šteto od konca leta, ko je bila izvedba posneta na fonogram.

2. Varstvo, ki ga zagotavlja ta pogodba proizvajalcem fonogramov, traja najmanj do konca obdobja 50 let, šteto od konca leta, v katerem je bil fonogram izdan, oziroma če fonogram ni bil izdan v 50 letih po tistem, ko je bil posnet, 50 let od konca leta, v katerem je bil posnetek narejen.

Člen 18

Obveznosti glede tehničnih ukrepov

Pogodbenice zagotovijo ustrezno pravno varstvo in učinkovita pravna sredstva zoper izognitev dejanskim tehničnim ukrepom, ki jih uporabljajo izvajalci ali proizvajalci fonogramov v zvezi z uresničevanjem svojih pravic po tej pogodbi in ki omejujejo dejanja v zvezi z njihovimi izvedbami ali fonogrami, ki jih izvajalci oziroma proizvajalci fonogramov niso dovolili ali ki po zakonu niso dovoljena.

Člen 19

Obveznosti v zvezi s podatki za upravljanje pravic

1. Pogodbenice zagotovijo ustrezna in učinkovita pravna sredstva zoper vse osebe, ki zavestno storijo katero koli od naslednjih dejanj in vedo oziroma bi v primeru civilnopravnih sredstev iz utemeljenih razlogov lahko vedele, da bo to povzročilo, omogočilo, olajšalo ali prikrilo kršitev katere koli pravice, urejene s to pogodbo:

(i) odstranitev ali sprememba katerega koli elektronskega podatka za upravljanje pravic brez dovoljenja;

(ii) distribuiranje, uvoz zaradi distribuiranja, radiodifuzno oddajanje ali javna priobčitev izvedb, primerkov posnetih izvedb ali fonogramov ali njihovo dajanje na voljo javnosti brez dovoljenja, vedoč, da so bili elektronski podatki za upravljanje pravic odstranjeni ali spremenjeni brez dovoljenja.

2. Pojem "podatki za upravljanje pravic", kot je uporabljen v tem členu, pomeni podatke, ki identificirajo izvajalca, izvajalčevo izvedbo, proizvajalca fonograma, fonogram, imetnika katere koli pravice na izvedbi ali fonogramu, ali podatke o pogojih uporabe izvedbe ali fonograma oziroma katere koli številke ali kode, ki pomenijo takšne podatke, če je kateri izmed njih dodan primerku posnete izvedbe ali fonograma ali se pojavlja v zvezi z javno priobčitvijo posnete izvedbe ali fonograma ali z njunim dajanjem na voljo javnosti.

Člen 20

Formalnosti

Za uživanje in uresničevanje pravic, predvidenih s to pogodbo, ne veljajo nobene formalnosti.

Člen 21

Pridržki

Ob upoštevanju določb člena 15(3) k tej pogodbi niso dopustni pridržki.

Člen 22

Časovna uporaba

1. Za pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, predvidene s to pogodbo, pogodbenice smiselno uporabljajo določbe člena 18 Bernske konvencije.

2. Ne glede na odstavek 1 lahko pogodbenica omeji uporabo člena 5 te pogodbe na izvedbe, do katerih je prišlo potem, ko je pogodba začela veljati za to pogodbenico.

Člen 23

Določbe o uveljavljanju pravic

1. Pogodbenice se zavežejo, da bodo v skladu s svojimi pravnimi sistemi sprejele potrebne ukrepe za zagotovitev uporabe te pogodbe.

2. Pogodbenice zagotovijo, da so po njihovem pravu na razpolago postopki za uveljavitev pravic, ki omogočajo učinkovito ukrepanje zoper vsako dejanje kršitve pravic, zajetih v tej pogodbi, vključno s hitrimi sredstvi za preprečitev kršitev in sredstvi, ki odvračajo od nadaljnjih kršitev.

POGLAVJE V

UPRAVNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 24

Skupščina

1. (a) Pogodbenice imajo skupščino.

(b) Vsako pogodbenico predstavlja en delegat, ki mu lahko pomagajo namestniki, svetovalci in strokovnjaki.

(c) Stroške vsake delegacije krije pogodbenica, ki jo je imenovala. Skupščina lahko zaprosi Svetovno organizacijo za intelektualno lastnino za finančno pomoč, da bi olajšala sodelovanje delegacij tistih pogodbenic, ki glede na ustaljeno prakso Generalne skupščine Združenih narodov veljajo za države v razvoju ali so države v prehodu k tržnemu gospodarstvu.

2. (a) Skupščina obravnava zadeve v zvezi z ohranjanjem in razvojem te pogodbe ter z njeno uporabo in delovanjem.

(b) Skupščina opravlja nalogo, ki ji je dodeljena po členu 26(2) v zvezi z dopustitvijo pristopa določenih medvladnih organizacij k tej pogodbi.

(c) Skupščina določa sklic diplomatske konference za revizijo te pogodbe in daje generalnemu direktorju WIPO potrebna navodila za njeno pripravo.

3. (a) Vsaka pogodbenica, ki je država, ima en glas in lahko glasuje le v svojem imenu.

(b) Pogodbenica, ki je medvladna organizacija, lahko sodeluje pri glasovanju namesto svojih držav članic z enakim številom glasov, kot je število držav članic, ki so stranke te pogodbe. Nobena medvladna organizacija ne more sodelovati pri glasovanju, če katera koli od njenih držav članic uresniči svojo pravico do glasovanja, in obratno.

4. Skupščina se sestaja na rednem zasedanju vsaki dve leti, sklicuje pa jo generalni direktor WIPO.

5. Skupščina določi svoj poslovnik, vključno s sklicevanjem izrednih zasedanj, pogoji za sklepčnosti in ob upoštevanju določb te pogodbe zahtevano večino za sprejem različnih vrst odločitev.

Člen 25

Mednarodni urad

Mednarodni urad WIPO opravlja upravne naloge v zvezi s to pogodbo.

Člen 26

Upravičenost postati stranka te pogodbe

1. Vsaka država članica WIPO lahko postane stranka te pogodbe.

2. Skupščina lahko odloči, da dovoli pristop kateri koli medvladni organizaciji, ki izjavi, da ima glede zadev, ki jih ureja ta pogodba, pristojnosti ter svojo lastno zakonodajo, obvezujočo za vse njene države članice, in da je upravičena po svojih notranjih postopkih, da postane stranka te pogodbe.

3. Evropska skupnost, ki je na diplomatski konferenci, na kateri je bila sprejeta ta pogodba, dala izjavo iz prejšnjega odstavka, lahko postane stranka te pogodbe.

Člen 27

Pravice in obveznosti po pogodbi

Razen če ni v tej pogodbi izrecno določeno drugače, vsaka pogodbenica uživa vse pravice in prevzame vse obveznosti po tej pogodbi.

Člen 28

Podpis pogodbe

Ta pogodba je do 31. decembra 1997 na voljo za podpis vsaki državi članici WIPO in Evropski skupnosti.

Člen 29

Začetek veljavnosti pogodbe

Ta pogodba začne veljati tri mesece po tem, ko je pri generalnem direktorju WIPO 30 držav deponiralo svoje listine o ratifikaciji ali pristopu.

Člen 30

Začetek učinkovanja pogodbe za stranke pogodbe

Ta pogodba obvezuje:

(i) 30 držav iz člena 29, od dneva, ko je ta pogodba začela veljati;

(ii) vsako drugo državo po poteku treh mesecev od dneva, ko je država deponirala svojo listino pri generalnem direktorju WIPO;

(iii) Evropsko skupnost po poteku treh mesecev od deponiranja njene listine o ratifikaciji ali pristopu, če je bila takšna listina deponirana po začetku veljavnosti te pogodbe v skladu s členom 29, oziroma po poteku treh mesecev od začetka veljavnosti te pogodbe, če je bila takšna listina deponirana pred začetkom veljavnosti te pogodbe;

(iv) vsako drugo medvladno organizacijo, ki postane stranka te pogodbe, po poteku treh mesecev od deponiranja njene listine o pristopu.

Člen 31

Odpoved pogodbe

Vsaka pogodbenica lahko to pogodbo odpove z uradnim obvestilom, naslovljenim na generalnega direktorja WIPO. Odpoved začne učinkovati eno leto po dnevu, ko generalni direktor WIPO prejme uradno obvestilo.

Člen 32

Pogodbeni jeziki

1. Ta pogodba je podpisana v enem izvirniku v angleškem, arabskem, kitajskem, francoskem, ruskem in španskem jeziku, pri čemer so besedila v vseh teh jezikih enako verodostojna.

2. Uradno besedilo v jeziku, ki ni eden od navedenih v odstavku 1, določi generalni direktor WIPO na zahtevo zainteresirane stranke in po posvetovanju z vsemi zainteresiranimi strankami. Za namene tega odstavka pomeni "zainteresirana stranka" vsako državo članico WIPO, za katere uradni jezik ali enega od uradnih jezikov gre, in Evropsko skupnost ter katero koli drugo medvladno organizacijo, ki lahko postane stranka te pogodbe, če gre za enega od njenih uradnih jezikov.

Člen 33

Depozitar

Depozitar te pogodbe je Generalni direktor WIPO.

--------------------------------------------------

Dogovorjene izjave

V zvezi s členom 1(2)

Dogovorjeno je, da člen 1(2) pojasnjuje razmerje med pravicami na fonogramih po tej pogodbi in avtorske pravice, vključene v fonogramih. V primerih, ko je potrebno dovoljenje tako od avtorja dela, vključenega v fonogram, kot od izvajalca ali proizvajalca, ki ima pravice na fonogram, mora avtor kljub temu, da dovoljenje daje tudi izvajalec ali proizvajalec, dati dovoljenje, in obratno.

Nadalje je dogovorjeno, na nič v členu 1(2) ne preprečuje pogodbenici, da poleg pravic, ki jih mora zagotoviti po tej pogodbi, zagotovi izvajalcu ali proizvajalcu fonograma dodatne izključne pravice.

V zvezi s členom 2(b)

Dogovorjeno je, da opredelitev pojma fonogram v členu 2(b) ne pomeni, da na pravice na fonogram na kakršen koli način vpliva vključenost v kinematografskem ali drugem avdiovizualnem delu.

V zvezi s členi 2(e), 8, 9, 12 in 13

Izraza "primerki" in "izvirnik in primerki", kakor se uporabljata v teh členih, za katere velja pravica do distribuiranja in dajanja v najema po navedenih členih, se nanašata izključno na posnete primerke, ki se lahko dajo v promet kot materialni predmeti.

V zvezi s členom 3(2)

Za uporabo člena 382) se dogovori, da posnetek pomeni dokončno izoblikovanje izvirnega traku ("bande-mere").

V zvezi s členom 3

Dogovorjeno je, da sklicevanje na "državljana druge pogodbenice" v členih 5(a) in 16(a)(iv) Rimske konvencije pri uporabi te pogodbe v zvezi z medvladno organizacijo, ki je stranka te pogodbe, pomeni državljan ene od držav, ki je članica te organizacije.

V zvezi s členi 7, 11 in 16

Pravica do reproduciranja, kakor je določena v členih 7 in 11, ter izjeme, dovoljene s členom 16, se v celoti uporablja v digitalnem okolju, zlasti za uporabo izvedb in fonogramov v digitalni obliki. Dogovorjeno je, da shranjevanje varovane izvedbe ali fonograma v digitalni obliki na elektronskem nosilcu pomeni reprodukcijo v smislu teh členov.

V zvezi s členom 15

Dogovorjeno je, da člen 15 ne predstavlja popolne rešitve ravni pravic do radiodifuznega oddajanja in javne priobčitve, ki bi jo morali uživati izvajalci in proizvajalci fonogramov v digitalni dobi. Delegacije niso mogle doseči konsenza glede različnih predlogov o izključnosti, ki naj se zagotovi v nekaterih okoliščinah, ali pravicah, ki naj se zagotovijo brez možnosti pridržkov in so zato to zadevo pustili, da se rešuje v prihodnje.

V zvezi s členom 15

Dogovorjeno je, da člen 15 ne preprečuje dodelitev pravice, ki jo ta člen prenaša na izvajalce folklore in proizvajalce fonogramov z zapisi folklore, kjer taki fonogrami niso bili izdani zaradi komercialnih namenov.

V zvezi s členom 16

Dogovorjena izjava v zvezi s členom 10 (o omejitvah in izjemah) Pogodbe Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o avtorski pravici se smiselno uporablja tudi za člen 16 (o omejitvah in izjemah) Pogodbe Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o izvedbah in fonogramih.

V zvezi s členom 19

Dogovorjena izjava v zvezi s členom 12 (o obveznostih v zvezi s podatki za upravljanje pravic) Pogodbe Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o avtorski pravici se smiselno uporablja tudi za člen 19 (o obveznostih v zvezi s podatki za upravljanje pravic) Pogodbe Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o izvedbah in fonogramih.

--------------------------------------------------