21999D0722(09)Uradni list L 189 , 22/07/1999 str. 0063 - 0063


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 90/98

z dne 25. septembra 1998

o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, spremenjenega s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga II k Sporazumu spremenjena s Sklepom št. 101/97 Skupnega odbora EGP z dne 15. decembra 1997 [1];

ker je treba Uredbo Komisije (ES) št. 2523/97 z dne 16. decembra 1997 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1014/90 o določitvi podrobnih izvedbenih določb za opredelitev, opis in predstavitev žganih pijač [2] vključiti v Sporazum -

SKLENIL:

Člen 1

V točki 2 (Uredba Komisije (EGS) št. 1014/90) poglavja XXVII Priloge II k Sporazumu se doda naslednja alinea:

"— 397 L 2523: Uredba Komisije (ES) št. 2523/97 z dne 16. decembra 1997 (UL L 346, 17.12.1997, str. 46)."

Člen 2

Besedili Uredbe Komisije (ES) št. 2523/97 v islandskem in norveškem jeziku, ki sta priloženi ustrezni jezikovni različici tega sklepa, sta verodostojni.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 26. septembra 1998 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 25. septembra 1998

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

N. v. Liechtenstein

[1] UL L 193, 9.7.1998, str. 61.

[2] UL L 346, 17.12.1997, str. 46.

--------------------------------------------------