21998D0507(09)Uradni list L 134 , 07/05/1998 str. 0011 - 0038


Sklep Skupnega odbora EGP

št. 82/97

z dne 12. novembra 1997

o spremembi Priloge VI (Socialna varnost) k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE -

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, v nadaljnjem besedilu "Sporazum", in zlasti člena 98 Sporazuma,

ker je bila Priloga VI k Sporazumu spremenjena s Sklepom št. 2/97 Skupnega odbora EGP z dne 10. februarja 1997 [1];

ker je treba prilagoditve Uredbe Sveta (EGS) 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti [2], Uredbe Sveta (EGS) št. 574/72 z dne 21. marca 1972 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) 1408/71 [3] in določenih sklepov Upravne komisije Evropskih skupnosti za socialno varnost delavcev migrantov, ki jih prinaša Poglavje IV, A Priloge I k Aktu o pogojih pristopa Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske in o prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija [4], vključiti v Sporazum;

ker je treba zaradi jasnosti posodobiti Prilogo VI v celoti; ker je zaradi tega treba vključiti v eno samo besedilo ne le razdelke, ki so bili spremenjeni do datuma začetka veljavnosti tega sklepa, temveč tudi vse tiste razdelke, ki so bili spremenjeni že prej ter nespremenjene razdelke -

SKLENIL:

Člen 1

Besedilo Priloge VI k Sporazumu se nadomesti z besedilom v prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Besedila prilagoditev uredb Sveta (EGS) št. 1408/71 in št. 574/72 ter sklepov Upravne komisije Evropskih skupnosti za socialno varnost delavcev migrantov št. 117, št. 118, št. 135 in št. 150, ki jih prinaša Poglavje IV, A Priloge I k Aktu o pogojih pristopa Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske in o prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija, v islandskem in norveškem jeziku, ki so priložena ustreznim jezikovnim različicam tega sklepa, so verodostojna.

Člen 3

Ta sklep začne veljati 13. novembra 1997 pod pogojem, da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma.

Člen 4

Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 12. novembra 1997

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

E. Bull

[1] UL L 85, 27.3.1997, str. 67.

[2] UL L 149, 5.7.1971, str. 2.

[3] UL L 74, 27.3.1972, str. 1.

[4] UL C 241, 29.8.1994, str. 21, kakor je bil spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA VI

SOCIALNA VARNOST

UVOD

Če akti, navedeni v tej prilogi, vsebujejo pojme ali se sklicujejo na postopke, ki so specifični za pravni red Skupnosti, kot so:

- preambule;

- naslovniki aktov Skupnosti;

- sklicevanja na ozemlja ali jezike ES;

- sklicevanja na recipročne pravice in obveznosti držav članic ES, njihovih oseb javnega prava, podjetij ali posameznikov in

- sklicevanja na postopke obveščanja in notifikacije,

se uporablja Protokol 1 o horizontalnih prilagoditvah, če ta priloga ne določa drugače.

SEKTORSKE PRILAGODITVE

I. V tej prilogi in ne glede na določbe Protokola 1 se šteje, da v navedenih aktih izraz "država članica/države članice" poleg držav, za katere veljajo ustrezni akti ES, vključuje tudi Islandijo, Lihtenštajn in Norveško.

II. Pri uporabi določb aktov, navedenih za potrebe Sporazuma v tej prilogi, prevzame pravice in obveznosti Upravne komisije za socialno varnost delavcev migrantov (CA.SS.TM) pri Komisiji ES ter pravice in obveznosti Revizijskega odbora navedene upravne komisije v skladu z določbami dela VII Sporazuma Skupni odbor EGP.

AKTI, NA KATERE SE SKLICUJE PRILOGA

1. 371 R 1408: Uredba Sveta (EGS) 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti,

kakor je bila spremenjena z:

- 383 R 2001: Uredba Sveta (EGS) št. 2001/83 z dne 2. junija 1983 (UL L 230, 22.8.1983, str. 6),

in pozneje spremenjena z:

- 385 R 1660: Uredba Sveta (EGS) št. 1660/85 z dne 13. junija 1985 (UL L 160, 20.6.1985, str. 1),

- 385 R 1661: Uredba Sveta (EGS) št. 1661/85 z dne 13. junija 1985 (UL L 160, 20.6.1985, str. 7),

- 1 85 I: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb - pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike k Evropskim skupnostim (UL L 302, 15.11.1985, str. 170),

- 386 R 3811: Uredba Sveta (EGS) št. 3811/86 z dne 11. decembra 1986 (UL L 355, 16.12.1986, str. 5),

- 389 R 1305: Uredba Sveta (EGS) št. 1305/89 z dne 11. maja 1989 (UL L 131, 13.5.1989, str. 1),

- 389 R 2332: Uredba Sveta (EGS) št. 2332/89 z dne 18. julija 1989 (UL L 224, 2.8.1989, str. 1),

- 389 R 3427: Uredba Sveta (EGS) št. 3427/89 z dne 30. oktobra 1989 (UL L 331, 16.11.1989, str. 1),

- 391 R 2195: Uredba Sveta (EGS) št. 2195/91 z dne 25. junija 1991 (UL L 206, 29.7.1991, str. 2),

- 392 R 1247: Uredba Sveta (EGS) št. 1247/92 z dne 30. aprila 1992 (UL L 136, 19.5.1992, str. 1),

- 392 R 1248: Uredba Sveta (EGS) št. 1248/92 z dne 30. aprila 1992 (UL L 136, 19.5.1992, str. 7),

- 392 R 1249: Uredba Sveta (EGS) št. 1249/92 z dne 30. aprila 1992 (UL L 136, 19.5.1992, str. 28),

- 393 R 1945: Uredba Sveta (EGS) št. 1945/93 z dne 30. aprila 1992 (UL L 181, 23.07.93, str. 1),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske in o prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, kakor je bil spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 1),

- 395 R 3095: Uredba Sveta (ES) št. 3095/95 z dne 22. decembra 1995 (UL L 335, 30.12.1995, str. 1),

- 395 R 3096: Uredba Sveta (ES) št. 3096/95 z dne 22. decembra 1995 (UL L 335, 30.12.1995, str. 10).

Za namene Sporazuma se določbe Uredbe spremenijo tako:

(a) tretji pododstavek člena 1(j) se ne uporablja;

(b) člen 49 se za dajatve za starost in za dajatve za preživele družinske člane uporablja z veljavnostjo od 1. januarja 1994;

(c) (c) v členu 88 se besede "člen 106 Pogodbe" nadomestijo z besedami "člen 41 Sporazuma EGP";

(d) člen 94(9) se ne uporablja;

(e) Člen 95b se ne uporablja;

(f) Člen 96 se ne uporablja;

(g) Člen 100 se ne uporablja;

(h) Prilogi I(I) se doda naslednje:

"P. ISLANDIJA

Vsaka oseba, ki je zaposlena ali samozaposlena oseba v smislu določb o zavarovanju za primer poškodbe pri delu iz Zakona o socialnem zavarovanju, se šteje za zaposleno oziroma samozaposleno v smislu člena 1(a)(ii) Uredbe.

Q. LIHTENŠTAJN

Se ne uporablja.

R. NORVEŠKA

Vsaka oseba, ki je zaposlena ali samozaposlena oseba v smislu Nacionalnega zakona o zavarovanju, se šteje za zaposleno oziroma samozaposleno v smislu člena 1(a)(ii) Uredbe.";

(i) Prilogi I(II) se doda naslednje:

"P. ISLANDIJA

Za določitev upravičenosti do storitev na podlagi določb poglavja I naslova III Uredbe pomeni "družinski član"; zakonca ali otroka, starega manj od 25 let.

Q. LIHTENŠTAJN

Za določitev upravičenosti do storitev na podlagi določb poglavja I naslova III Uredbe pomeni "družinski član"; zakonca ali odvisnega otroka, starega manj od 25 let.

R. NORVEŠKA

Za določitev upravičenosti do storitev na podlagi določb poglavja I naslova III Uredbe pomeni "družinski član"; zakonca ali otroka, starega manj od 25 let.";

(j) Prilogi II(I) se doda naslednje:

"P. ISLANDIJA

Se ne uporablja.

Q. LIHTENŠTAJN

Se ne uporablja.

R. NORVEŠKA

Se ne uporablja.";

(k) Prilogi II(II) se doda naslednje:

"P. ISLANDIJA

Nič.

Q. LIHTENŠTAJN

Nič.

R. NORVEŠKA

(a) Pavšalna dajatev, ki se izplača ob rojstvu otroka v skladu z Nacionalnim zakonom o zavarovanju.

(b) Pavšalna dajatev, ki se izplača ob posvojitvi otroka v skladu z Nacionalnim zakonom o zavarovanju.";

(l) Prilogi II(III) se doda naslednje:

"P. ISLANDIJA

Nič.

Q. LIHTENŠTAJN

Nič.

R. NORVEŠKA

Nič.";

(m) Prilogi IIa se doda naslednje:

"P. ISLANDIJA

Nič.

Q. LIHTENŠTAJN

(a) Dodatki za vdovstvo (Zakon o dodeljevanju dodatkov za vdovstvo z dne 25. novembra 1981).

(b) Dodatki za slepe osebe (Zakon o dodeljevanju dodatkov za slepe osebe z dne 17. decembra 1970).

(c) Dodatki za materinstvo (Zakon o dodeljevanju dodatkov za materinstvo z dne 25. novembra 1981).

(d) Dopolnilne dajatve za starostno zavarovanje, zavarovanje za preživele družinske člane in invalidsko zavarovanje (Zakon o dopolnilnih dajatvah za starostno zavarovanje, zavarovanje za preživele družinske člane in invalidsko zavarovanje z dne 10. decembra 1965, kakor je bil spremenjen 12. novembra 1992).

(e) Dodatek za nezmožnost (Zakon o dopolnilnih dajatvah za starostno zavarovanje, zavarovanje za preživele družinske člane in invalidsko zavarovanje z dne 10. decembra 1965, kakor je bil spremenjen 12. novembra 1992).

R. NORVEŠKA

(a) Osnovna dajatev in dajatev za oskrbo v skladu s členom 8(2) Nacionalnega zakona o zavarovanju z dne 17. junija 1966 št. 12 za kritje dodatnih stroškov ali potrebe po posebni skrbi, bolniški negi ali domači pomoči zaradi invalidnosti, razen v primerih, ko upravičenec prejema starostno pokojnino, invalidsko pokojnino ali pokojnino za preživele družinske člane iz nacionalnega sistema zavarovanja

(b) Zajamčena minimalna dodatna pokojnina za osebe, ki se invalidne rodijo ali postanejo invalidi v zgodnjem otroštvu v skladu s členoma 7(3) in 8(4) Nacionalnega zakona o zavarovanju z dne 17. junija 1966 št. 12.

(c) Dajatev za varstvo otrok in dajatev za izobraževanje za preživelega zakonca v skladu s členom 10(2) in 10(3) Nacionalnega zakona o zavarovanju z dne 17. junija 1966 št. 12.";

(n) Prilogi III(A) se doda naslednje:

"106. ISLANDIJA - BELGIJA

Konvencija ne obstaja.

107. ISLANDIJA - DANSKA

Člen 10 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 15. junija 1992.

108. ISLANDIJA - NEMČIJA

Konvencija ne obstaja.

109. ISLANDIJA - ŠPANIJA

Konvencija ne obstaja.

110. ISLANDIJA - FRANCIJA

Konvencija ne obstaja.

111. ISLANDIJA - GRČIJA

Konvencija ne obstaja.

112. ISLANDIJA - IRSKA

Konvencija ne obstaja.

113. ISLANDIJA - ITALIJA

Konvencija ne obstaja.

114. ISLANDIJA - LUKSEMBURG

Konvencija ne obstaja.

115. ISLANDIJA - NIZOZEMSKA

Konvencija ne obstaja.

116. ISLANDIJA - AVSTRIJA

Konvencija ne obstaja.

117. ISLANDIJA - PORTUGALSKA

Konvencija ne obstaja.

118. ISLANDIJA - FINSKA

Člen 10 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 15. junija 1992.

119. ISLANDIJA - ŠVEDSKA

Člen 10 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 15. junija 1992.

120. ISLANDIJA - ZDRUŽENO KRALJESTVO

Nič.

121. ISLANDIJA - LIHTENŠTAJN

Konvencija ne obstaja.

122. ISLANDIJA - NORVEŠKA

Člen 10 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 15. junija 1992.

123. LIHTENŠTAJN - BELGIJA

Konvencija ne obstaja.

124. LIHTENŠTAJN - DANSKA

Konvencija ne obstaja.

125. LIHTENŠTAJN - NEMČIJA

Člen 4(2) Konvencije o socialni varnosti z dne 7. aprila 1977, spremenjene z Dopolnilno konvencijo št. 1 z dne 11. avgusta 1989 v zvezi z izplačili denarnih dajatev za osebe, ki stalno prebivajo v tretji državi.

126. LIHTENŠTAJN - ŠPANIJA

Konvencija ne obstaja.

127. LIHTENŠTAJN - FRANCIJA

Konvencija ne obstaja.

128. LIHTENŠTAJN - GRČIJA

Konvencija ne obstaja.

129. LIHTENŠTAJN - IRSKA

Konvencija ne obstaja.

130. LIHTENŠTAJN - ITALIJA

Drugi stavek člena 5 Konvencije o socialni varnosti z dne 11. novembra 1976 v zvezi z izplačili denarnih dajatev za osebe, ki stalno prebivajo v tretji državi.

131. LIHTENŠTAJN - LUKSEMBURG

Konvencija ne obstaja.

132. LIHTENŠTAJN - NIZOZEMSKA

Konvencija ne obstaja.

133. LIHTENŠTAJN - AVSTRIJA

Člen 4 Konvencije o socialni varnosti z dne 26. septembra 1968, spremenjene z Dopolnilno konvencijo št. 1 z dne 16. maja 1977 in Dopolnilno konvencijo št. 2 z dne 22. oktobra 1987 v zvezi z izplačili denarnih dajatev za osebe, ki stalno prebivajo v tretji državi.

134. LIHTENŠTAJN - PORTUGALSKA

Konvencija ne obstaja.

135. LIHTENŠTAJN - FINSKA

Konvencija ne obstaja.

136. LIHTENŠTAJN - ŠVEDSKA

Konvencija ne obstaja.

137. LIHTENŠTAJN - ZDRUŽENO KRALJESTVO

Konvencija ne obstaja.

138. LIHTENŠTAJN - NORVEŠKA

Konvencija ne obstaja.

139. NORVEŠKA - BELGIJA

Konvencija ne obstaja.

140. NORVEŠKA - DANSKA

Člen 10 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 15. junija 1992.

141. NORVEŠKA - NEMČIJA

Konvencija ne obstaja.

142. NORVEŠKA - ŠPANIJA

Konvencija ne obstaja.

143. NORVEŠKA - FRANCIJA

Nič.

144. NORVEŠKA - GRČIJA

Člen 16(5) Konvencije o socialni varnosti z dne 12. junija 1980.

145. NORVEŠKA - IRSKA

Konvencija ne obstaja.

146. NORVEŠKA - ITALIJA

Nič.

147. NORVEŠKA - LUKSEMBURG

Nič.

148. NORVEŠKA - NIZOZEMSKA

Člen 5(2) Konvencije o socialni varnosti z dne 13. aprila 1989.

149. NORVEŠKA - AVSTRIJA

(a) Člen 5(2) Konvencije o socialni varnosti z dne 27. avgusta 1985.

(b) Člen 4 omenjene konvencije glede oseb, ki prebivajo v tretji državi.

(c) Točka II Sklepnega protokola k omenjeni konvenciji glede oseb, ki stalno prebivajo v tretji državi.

150. NORVEŠKA - PORTUGALSKA

Člen 6 Konvencije o socialni varnosti z dne 5. junija 1980.

151. NORVEŠKA - FINSKA

Člen 10 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 15. junija 1992.

152. NORVEŠKA - ŠVEDSKA

Člen 10 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 15. junija 1992.

153. NORVEŠKA - ZDRUŽENO KRALJESTVO

Nič.";

(o) Prilogi III(B) se doda naslednje:

"106. ISLANDIJA - BELGIJA

Konvencija ne obstaja.

107. ISLANDIJA - DANSKA

Nič.

108. ISLANDIJA - NEMČIJA

Konvencija ne obstaja.

109. ISLANDIJA - ŠPANIJA

Konvencija ne obstaja.

110. ISLANDIJA - FRANCIJA

Konvencija ne obstaja.

111. ISLANDIJA - GRČIJA

Konvencija ne obstaja.

112. ISLANDIJA - IRSKA

Konvencija ne obstaja.

113. ISLANDIJA - ITALIJA

Konvencija ne obstaja.

114. ISLANDIJA - LUKSEMBURG

Konvencija ne obstaja.

115. ISLANDIJA - NIZOZEMSKA

Konvencija ne obstaja.

116. ISLANDIJA - AVSTRIJA

Konvencija ne obstaja.

117. ISLANDIJA - PORTUGALSKA

Konvencija ne obstaja.

118. ISLANDIJA - FINSKA

Nič.

119. ISLANDIJA - ŠVEDSKA

Nič.

120. ISLANDIJA - ZDRUŽENO KRALJESTVO

Nič.

121. ISLANDIJA - LIHTENŠTAJN

Konvencija ne obstaja.

122. ISLANDIJA - NORVEŠKA

Nič.

123. LIHTENŠTAJN - BELGIJA

Konvencija ne obstaja.

124. LIHTENŠTAJN - DANSKA

Konvencija ne obstaja.

125. LIHTENŠTAJN - NEMČIJA

Člen 4(2) Konvencije o socialni varnosti z dne 7. aprila 1977, spremenjene z Dopolnilno konvencijo št. 1 z dne 11. avgusta 1989 v zvezi z izplačili denarnih dajatev za osebe, ki stalno prebivajo v tretji državi.

126. LIHTENŠTAJN - ŠPANIJA

Konvencija ne obstaja.

127. LIHTENŠTAJN - FRANCIJA

Konvencija ne obstaja.

128. LIHTENŠTAJN - GRČIJA

Konvencija ne obstaja.

129. LIHTENŠTAJN - IRSKA

Konvencija ne obstaja.

130. LIHTENŠTAJN - ITALIJA

Drugi stavek člena 5 Konvencije o socialni varnosti z dne 11. novembra 1976 v zvezi z izplačili denarnih dajatev za osebe, ki stalno prebivajo v tretji državi.

131. LIHTENŠTAJN - LUKSEMBURG

Konvencija ne obstaja.

132. LIHTENŠTAJN - NIZOZEMSKA

Konvencija ne obstaja.

133. LIHTENŠTAJN - AVSTRIJA

Člen 4 Konvencije o socialni varnosti z dne 26. septembra 1968, spremenjene z Dopolnilno konvencijo št. 1 z dne 16. maja 1977 in Dopolnilno konvencijo št. 2 z dne 22. oktobra 1987 v zvezi z izplačili denarnih dajatev za osebe, ki stalno prebivajo v tretji državi.

134. LIHTENŠTAJN - PORTUGALSKA

Konvencija ne obstaja.

135. LIHTENŠTAJN - FINSKA

Konvencija ne obstaja.

136. LIHTENŠTAJN - ŠVEDSKA

Konvencija ne obstaja.

137. LIHTENŠTAJN - ZDRUŽENO KRALJESTVO

Konvencija ne obstaja.

138. LIHTENŠTAJN - NORVEŠKA

Konvencija ne obstaja.

139. NORVEŠKA - BELGIJA

Konvencija ne obstaja.

140. NORVEŠKA - DANSKA

Nič.

141. NORVEŠKA - NEMČIJA

Konvencija ne obstaja.

142. NORVEŠKA - ŠPANIJA

Konvencija ne obstaja.

143. NORVEŠKA - FRANCIJA

Nič.

144. NORVEŠKA - GRČIJA

Nič.

145. NORVEŠKA - IRSKA

Konvencija ne obstaja.

146. NORVEŠKA - ITALIJA

Nič.

147. NORVEŠKA - LUKSEMBURG

Nič.

148. NORVEŠKA - NIZOZEMSKA

Člen 5(2) Konvencije o socialni varnosti z dne 13. aprila 1989.

149. NORVEŠKA - AVSTRIJA

(a) Člen 5(2) Konvencije o socialni varnosti z dne 27. avgusta 1985.

(b) Člen 4 omenjene konvencije glede oseb, ki stalno prebivajo v tretji državi.

(c) Točka II Sklepnega protokola k omenjeni konvenciji glede oseb, ki stalno prebivajo v tretji državi.

150. NORVEŠKA - PORTUGALSKA

Nič.

151. NORVEŠKA - FINSKA

Nič.

152. NORVEŠKA - ŠVEDSKA

Nič.

153. NORVEŠKA - ZDRUŽENO KRALJESTVO

Nič.";

(p) Naslovu A Priloge IV se doda naslednje:

"P. ISLANDIJA

Nič.

Q. LIHTENŠTAJN

Nič.

R. NORVEŠKA

Nič.";

(q) Naslovu B Priloge IV se doda naslednje:

"P. ISLANDIJA

Nič.

Q. LIHTENŠTAJN

Nič.

R. NORVEŠKA

Nič.";

(r) Naslovu C Priloge IV se doda naslednje:

"P. ISLANDIJA

Vse vloge za osnovne in dodatne starostne pokojnine.

Q. LIHTENŠTAJN

Vse vloge za navadne pokojnine iz starostnega zavarovanja, zavarovanja za preživele družinske člane in invalidskega zavarovanja kot tudi za pokojnine iz starostnega zavarovanja, zavarovanja za preživele družinske člane in invalidskega zavarovanja iz sistema poklicnega zavarovanja, kolikor ureditev zadevnega pokojninskega sklada ne vsebuje določb o znižanju.

R. NORVEŠKA

Vse vloge za starostne pokojnine, razen za pokojnine iz Priloge IV D.";

(s) Naslovu D 2 Priloge IV se doda naslednje:

"(g) Norveške invalidske pokojnine, tudi kadar se pretvorijo v starostno pokojnino, ko je dosežena starost, ko je upokojitev mogoča, in vse pokojnine i (pokojnine za preživele družinske člane in starostne pokojnine), ki temeljijo na pokojninskih zaslužkih umrle osebe.";

(t) Prilogi IV se doda naslednje:

"P. ISLANDIJA

Kadar je zaposlitev ali samozaposlitev v Islandiji prenehala in je zavarovalni primer nastal med zaposlitvijo ali samozaposlitvijo v drugi državi, v kateri se uporablja Uredba, in kadar invalidska pokojnina na podlagi sistemov socialne varnosti in dodatnega pokojninskega zavarovanja (pokojninske blagajne) v Islandiji ne vključuje več dobe med nastankom zavarovalnega primera in starostjo, ko je upokojitev mogoča (bodoče dobe), se v zvezi z zahtevami glede bodoče dobe upoštevajo zavarovalne dobe v skladu z zakonodajo druge države, v kateri se uporablja Uredba, kakor da bi bile te zavarovalne dobe dopolnjene v Islandiji.

Q. LIHTENŠTAJN

1. Za poglavja 3 naslova III Uredbe se šteje, da je vsaka zaposlena ali samozaposlena oseba, za katero ne velja več lihtenštajnska zakonodaja o invalidskem zavarovanju, zavarovana po tem sistemu za dodelitev navadne invalidske pokojnine, če:

(a) bodisi z dnem, ko v skladu z določbami lihtenštajnske zakonodaje o invalidskem zavarovanju nastopi zavarovalni primer:

(i) uživa ukrepe rehabilitacije, ki se zagotavljajo na podlagi invalidskega zavarovanja Lihtenštajna; ali

(ii) je zavarovana na podlagi zakonodaje o starostnem ali invalidskem zavarovanju ali zavarovanju za preživele družinske člane druge države, v kateri se uporablja Uredba; ali

(iii) lahko vloži zahtevek za pokojnino na podlagi invalidskega ali starostnega zavarovanja druge države, v kateri se uporablja Uredba, ali če tako pokojnino prejema; ali

(iv) je nezmožna za delo na podlagi zakonodaje druge države, v kateri se uporablja Uredba, in lahko vloži zahtevek za dajatve na podlagi zdravstvenega ali nezgodnega zavarovanja te države ali če tako dajatev prejema; ali

(v) lahko zaradi brezposelnosti vloži zahtevek za denarne dajatve iz zavarovanja za brezposelnost druge države, v kateri se uporablja Uredba, ali če tako dajatev prejema;

(b) je delala v Lihtenštajnu kot obmejni delavec in je v obdobju treh let neposredno pred nastankom zavarovalnega primera v skladu z lihtenštajnsko zakonodajo najmanj dvanajst mesecev plačevala prispevke v skladu s to zakonodajo; ali

(c) mora zaradi nesreče ali bolezni opustiti zaposlitev ali samozaposlitev v Lihtenštajnu, mora v času, ko ostane v Lihtenštajnu; prispevke plačevati na enaki podlagi kakor oseba brez pridobitne dejavnosti.

2. Ne glede na določbe člena 10(2) Uredbe se dajatev "Freizügigkeitsleistung"; v skladu z Zakonom o poklicnih dajatvah z dne 20. oktobra 1987 izplača v gotovini na podlagi zahtevka zaposlene ali samozaposlene osebe, za katero ne velja več lihtenštajnska zakonodaja v skladu z določbami naslova II Uredbe, če ta oseba dokončno zapusti Lihtenštajn in švicarsko ekonomsko območje pred 1. januarjem 1998 in zahteva izplačilo v gotovini pred 1. januarjem 1998.

R. NORVEŠKA

1. Prehodne določbe norveške zakonodaje, ki predvidevajo skrajšanje zavarovalne dobe, potrebne za polno dodatno pokojnino za osebe, rojene pred letom 1937, se uporabljajo za osebe, zajete v Uredbo, pod pogojem, da so stalno prebivale na Norveškem ali da so se na Norveškem ukvarjale s pridobitno dejavnostjo kot zaposlene ali samozaposlene osebe med svojim šestnajstim rojstnim dnevom in 1. januarjem 1967 toliko let, kolikor se zahteva. Ta zahteva znaša eno leto za vsako leto med letom rojstva osebe in letom 1937.

2. Osebi, zavarovani na podlagi Nacionalnega zakona o zavarovanju, ki zagotavlja nego nege potrebnim ostarelim, invalidnim ali bolnim osebam, v skladu s predpisanimi pogoji za take dobe pripadajo pokojninske točke. Prav tako osebi, ki skrbi za majhne otroke, pripadajo pokojninske točke, kadar se ne nahaja na Norveškem, ampak v drugi državi, v kateri se uporablja Uredba, če je ta oseba na starševskem dopustu po norveški delovni zakonodaji.

3. Kolikor se na podlagi Uredbe izplačuje norveška invalidska pokojnina ali pokojnina za preživele družinske člane, izračunana v skladu s členom 46(2) in z uporabo člena 45, se določbe člena 8(1), oddelek 3, člena 10(1), oddelek 3, člena 10(11), oddelek 3 Nacionalnega zakona o zavarovanju, na podlagi katerih je mogoče odobriti pokojnino z odstopanjem od splošne zahteve o zavarovanju na podlagi Nacionalnega zakona o zavarovanju v zadnjih 12 mesecih do nastopa zavarovalnega primera, ne uporabljajo.";

(u) Prilogi VII se doda naslednje:

"13. Kadar je oseba, s stalnim prebivališčem v Islandiji, samozaposlena v Islandiji in opravlja pridobitno dejavnost v kateri drugi državi, v kateri se uporablja Uredba.

14. Kadar je oseba samozaposlena v Lihtenštajnu in opravlja pridobitno dejavnost v kateri drugi državi, v kateri se uporablja Uredba.

15. Kadar je oseba, ki prebiva na Norveškem, samozaposlena na Norveškem in opravlja pridobitno dejavnost v kateri drugi državi, v kateri se uporablja Uredba."

2. 372 R 0574: Uredba Sveta (EGS) 574/72 z dne 21. marca 1972, ki določa postopek za izvajanje Uredbe (EGS) 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo znotraj Skupnosti,

kakor je bila spremenjena z:

- 383 R 2001: Uredba Sveta (EGS) št. 2001/83 z dne 2. junija 1983 (UL L 230, 22.8.1983, str. 6),

in pozneje spremenjena z:

- 385 R 1660: Uredba Sveta (EGS) št. 1660/85 z dne 13. junija 1985 (UL L 160, 20.6.1985, str. 1),

- 385 R 1661: Uredba Sveta (EGS) št. 1661/85 z dne 13. junija 1985 (UL L 160, 20.6.1985, str. 7),

- 1 85 I: Akt o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb - pristop Kraljevine Španije in Portugalske republike k Evropskim skupnostim (UL L 302, 15.11.1985, str. 188),

- 386 R 513: Uredba Komisije (EGS) št. 513/86 z dne 26. februarja 1986 (UL L 51, 28.2.1986, str. 44),

- 386 R 3811: Uredba Sveta (EGS) št. 3811/86 z dne 11. decembra 1986 (UL L 355, 16.12.1986, str. 5),

- 389 R 1305: Uredba Sveta (EGS) št. 1305/89 z dne 11. maja 1989 (UL L 131, 13.5.1989, str. 1),

- 389 R 2332: Uredba Sveta (EGS) št. 2332/89 z dne 18. julija 1989 (UL L 224, 2.8.1989, str. 1),

- 389 R 3427: Uredba Sveta (EGS) št. 3427/89 z dne 30. oktobra 1989 (UL L 331, 16.11.1989, str. 1),

- 391 R 2195: Uredba Sveta (EGS) št. 2195/91 z dne 25. junija 1991 (UL L 206, 29.7.1991, str. 2),

- 392 R 1248: Uredba Sveta (EGS) št. 1248/92 z dne 30. aprila 1992 (UL L 136, 19.5.1992, str. 7),

- 392 R 1249: Uredba Sveta (EGS) št. 1249/92 z dne 30. aprila 1992 (UL L 136, 19.5.1992, str. 28),

- 393 R 1945: Uredba Sveta (EGS) št. 1945/93 z dne 30. junija 1993 (UL L 181, 23.7.1993, str. 1),

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske in o prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, kakor je bil spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 1),

- 395 R 3095: Uredba Sveta (ES) št. 3095/95 z dne 22. decembra 1995 (UL L 335, 30.12.1995, str. 1),

- 395 R 3096: Uredba Sveta (ES) št. 3096/95 z dne 22. decembra 1995 (UL L 335, 30.12.1995, str. 10).

Za namene Sporazuma se določbe Uredbe spremenijo tako:

(a) Prilogi 1 se doda naslednje:

"P. ISLANDIJA

1. Heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra (minister za zdravje in socialno varnost), Reykjavík

2. Félagsmálaráðherra (minister za socialne zadeve), Reykjavík

3. Fjármálaráðherra (minister za finance), Reykjavík

Q. LIHTENŠTAJN

Die Regierung des Fürstentums Lihtenštajn (Vlada Kneževine Lihtenštajn), Vaduz

R. NORVEŠKA

1. Sosial- og helsedepartementet (Ministrstvo za zdravje in socialne zadeve), Oslo

2. Kommunal- og arbeidsdepartementet (Ministrstvo za delo in lokalno upravo), Oslo

3. Barne- og familiedepartementet (Ministrstvo za otroke in družinske zadeve), Oslo

4. Justisdepartementet (Ministrstvo za pravosodje), Oslo

5. Utenriksdepartementet (Ministrstvo za zunanje zadeve), Oslo.";

(b) Prilogi 2 se doda naslednje:

"P. ISLANDIJA

1. Za vse zavarovalne primere razen za dajatve za brezposelnost in družinske dajatve:

Tryggingastofnun ríkisins (Državni zavod za socialno varnost), Reykjavík

2. Za dajatve za brezposelnost:

Atvinnuleysistryggingasjóður, Vinnumálaskrifstofan (sklad za zavarovanje za brezposelnost), Reykjavík

3. Za družinske dajatve:

(a) družinske dajatve razen dajatev za otroke in dodatnih dajatev za otroke:

Tryggingastofnun ríkisins (Državni zavod za socialno varnost), Reykjavík

(b) Dajatve za otroke in dopolnilne dajatve za otroke:

Ríkisskattstjóri (Direktor za notranje prihodke), Reykjavík

Q. LIHTENŠTAJN

1. Bolezen in materinstvo:

- pooblaščeni sklad za zdravstveno zavarovanje, pri katerem je oseba zavarovana; ali

- Amt für Volkswirtschaft (Urad za državno gospodarstvo)

2. Invalidnost:

(a) Invalidsko zavarovanje:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Invalidsko zavarovanje Lihtenštajna)

(b) Sistem poklicnega zavarovanja:

pokojninska blagajna, v katero je vključen zadnji delodajalec

3. Starost in smrt (pokojnine)

(a) Starostno zavarovanje in zavarovanje za preživele družinske člane:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Zavarovanje za starost in preživele družinske člane Lihtenštajna)

(b) Sistem poklicnega zavarovanja:

pokojninska blagajna, v katero je vključen zadnji delodajalec

4. Nesreče pri delu in poklicne bolezni:

- sklad za zavarovanje za primer nesreče, pri katerem je oseba zavarovana; ali

- Amt für Volkswirtschaft (Urad za državno gospodarstvo)

5. Brezposelnost:

Amt für Volkswirtschaft (Urad za državno gospodarstvo)

6. Družinske dajatve:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Sklad za pomoč družinam Lihtenštajna)

R. NORVEŠKA

1. Dajatve za brezposelnost

Arbeidsdirektoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale arbeidskontorer på bostedet eller oppholdsstedet (Direktorat za delo, Oslo, regionalni uradi za delo in lokalni uradi za delo v kraju stalnega ali začasnega prebivališča)

2. Vse druge dajatve po norveškem Nacionalnem zakonu o zavarovanju:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Nacionalni urad za socialno zavarovanje v tujini), Oslo

3. Družinske dajatve:

Rikstrygdeverket (Nacionalna uprava za zavarovanje), Oslo in Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Nacionalni urad za socialno zavarovanje v tujini), Oslo

4. Pokojninsko zavarovanje za pomorščake:

Pensjonstrygden for sjømenn (Pokojninsko zavarovanje za pomorščake), Oslo

5. Zakon z dne 16. junija 1989 o zavarovanju za nesreče pri delu (lov av 16. juni 1989 om yrkesskadeforsikring)

Zavarovalec, pri katerem je zavarovan delodajalec. Če ni zavarovan, Yrkesskadeforsikringsforeningen (Zveza zavarovanj za nesreče pri delu), Oslo

6. Sistem jamstev za pravice iz socialne varnosti na podlagi oddelka 32 Zakona o pomorščakih z dne 30. maja 1975 (sjømannsloven av 30. mai 1975)

Zavarovalec, pri katerem je zavarovan delodajalec.";

(c) Na koncu Priloge 3 se doda naslednje:

"P. ISLANDIJA

1. Bolezen, materinstvo, invalidnost, starost, smrt, nesreče pri delu in poklicne bolezni:

Tryggingastofnun ríkisins (Državni zavod za socialno varnost), Reykjavík

2. Dajatve za brezposelnost:

Atvinnuleysistryggingasjóður, Vinnumálaskrifstofan (Sklad za zavarovanje za brezposelnost), Reykjavík

3. Družinske dajatve

(a) družinske dajatve razen dajatev za otroke in dodatnih dajatev za otroke:

Tryggingastofnun ríkisins (Državni zavod za socialno varnost), Reykjavík

(b) Dajatve za otroke in dodatne dajatve za otroke:

Ríkisskattstjóri (Direktor za notranje prihodke), Reykjavík

Q. LIHTENŠTAJN

1. Bolezen, materinstvo, nesreče pri delu in poklicne bolezni, brezposelnost

Amt für Volkswirtschaft (Urad za državno gospodarstvo)

2. Starost in smrt

(a) Starostno zavarovanje in zavarovanje za preživele družinske člane:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Zavarovanje za starost in preživele družinske člane Lihtenštajna)

(b) Sistem poklicnega zavarovanja:

Amt für Volkswirtschaft (Urad za državno gospodarstvo)

3. Invalidnost

(a) Invalidsko zavarovanje:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Invalidsko zavarovanje Lihtenštajna)

(b) Sistem poklicnega zavarovanja:

Amt für Volkswirtschaft (Urad za državno gospodarstvo)

4. Družinske dajatve:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Sklad za pomoč družinam Lihtenštajna)

R. NORVEŠKA

1. De lokale arbeidskontorer og trygdekontorer på bostedet eller oppholdsstedet (lokalni uradi za delo in zavarovanje v kraju stalnega ali začasnega prebivališča)

2. Zakon z dne 16. junija 1989 o zavarovanju za nesreče pri delu (lov av 16. juni 1989 om yrkesskadeforsikring):

Zavarovalec, pri katerem je zavarovan delodajalec. Če ni zavarovan: Yrkesskadeforsikringsforeningen (Zveza zavarovanj za nesreče pri delu), Oslo

3. Sistem jamstev za pravice iz socialne varnosti na podlagi oddelka 32 Zakona o pomorščakih z dne 30. maja 1975 (sjomannsloven av 30. mai 1975):

Delojemalci lahko stopijo v stik z delodajalcem na delovnem mestu, tj. na krovu ladje. Iz kraja stalnega ali začasnega prebivanja mora delojemalec stopiti v stik z zavarovalcem, pri katerem je zavarovan delodajalec.";

(d) V prilogi 4 se pod

"K. AVSTRIJA"

na koncu odstavka 2 doda:

"(c) Odnosi z Lihtenštajnom:

Landesgeschäftsstelle Vorarlberg des Arbeitsmarktservice (Deželni urad za delo Vorarlberg), Bregenz";

(e) V prilogi 4 se pod

"K. AVSTRIJA"

na koncu odstavka 3(b) doda:

"(iii) odnosi z Lihtenštajnom:

Landesgeschäftsstelle Vorarlberg des Arbeitsmarktservice (Deželni urad za delo Vorarlberg), Bregenz";

(f) Prilogi 4 se doda naslednje:

"P. ISLANDIJA

1. Bolezen, materinstvo, invalidnost, starost, smrt, nesreče pri delu in poklicne bolezni:

Tryggingastofnun ríkisins (Državni zavod za socialno varnost), Reykjavík

2. Dajatve za brezposelnost:

Atvinnuleysistryggingasjóður, Vinnumálaskrifstofan (Sklad za zavarovanje za brezposelnost), Reykjavík

3. Družinske dajatve

(a) družinske dajatve razen dajatev za otroke in dodatnih dajatev za otroke:

Tryggingastofnun ríkisins (Državni zavod za socialno varnost), Reykjavík

(b) Dajatve za otroke in dodatne dajatve za otroke:

Ríkisskattstjóri (Direktor za notranje prihodke), Reykjavík

Q. LIHTENŠTAJN

1. Bolezen, materinstvo, nesreče pri delu in poklicne bolezni, brezposelnost:

Amt für Volkswirtschaft (Urad za državno gospodarstvo)

2. Starost in smrt

(a) Starostno zavarovanje in zavarovanje za preživele družinske člane:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Zavarovanje za starost in preživele družinske člane Lihtenštajna)

(b) Sistem poklicnega zavarovanja:

Amt für Volkswirtschaft (Urad za državno gospodarstvo)

3. Invalidnost

(a) Invalidsko zavarovanje:

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Invalidsko zavarovanje Lihtenštajna)

(b) Sistem poklicnega zavarovanja:

Amt für Volkswirtschaft (Urad za državno gospodarstvo)

4. Družinske dajatve:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Sklad za pomoč družinam Lihtenštajna)

R. NORVEŠKA

1. Dajatve za brezposelnost:

Arbeidsdirektoratet (Direktorat za delo), Oslo

2. V vseh drugih primerih:

Rikstrygdeverket (Nacionalna uprava za zavarovanje), Oslo.";

(g) Prilogi 5 se doda naslednje:

"106. ISLANDIJA - BELGIJA

Se ne uporablja.

107. ISLANDIJA - DANSKA

Člen 23 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 15. junija 1992: Sporazum o vzajemni odpovedi povračil v skladu s členi 36(3), 63(3) in 70(3) uredbe (stroški storitev v zvezi z boleznijo in materinstvom, nesrečami pri delu in poklicnimi boleznimi ter dajatvami za brezposelnost) in členom 105(2) izvedbene uredbe (stroški upravnih preverjanj in zdravstvenih pregledov).

108. ISLANDIJA - NEMČIJA

Se ne uporablja.

109. ISLANDIJA - ŠPANIJA

Se ne uporablja.

110. ISLANDIJA - FRANCIJA

Se ne uporablja.

111. ISLANDIJA - GRČIJA

Se ne uporablja.

112. ISLANDIJA - IRSKA

Se ne uporablja.

113. ISLANDIJA - ITALIJA

Se ne uporablja.

114. ISLANDIJA - LUKSEMBURG

Nič.

115. ISLANDIJA - NIZOZEMSKA

Izmenjava pisem z dne 25. aprila in 26. maja 1995 glede členov 36(3) in 63(3) uredbe glede odpovedi povračil stroškov storitev v zvezi z boleznijo, materinstvom, nesrečami pri delu in poklicnimi boleznimi, kakor je določeno v poglavjih 1 in 4 naslova III Uredbe 1408/71, z izjemo člena 22(1)(c) in člena 55(1)(c).

116. ISLANDIJA - AVSTRIJA

Dogovor z dne 21. junija 1995 o povračilu stroškov na področju socialne varnosti.

117. ISLANDIJA - PORTUGALSKA

Se ne uporablja.

118. ISLANDIJA - FINSKA

Člen 23 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 15. junija 1992: Sporazum o vzajemni odpovedi povračil v skladu s členi 36(3), 63(3) in 70(3) uredbe (stroški storitev v zvezi z boleznijo in materinstvom, nesrečami pri delu in poklicnimi boleznimi ter dajatvami za brezposelnost) in členom 105(2) izvedbene uredbe (stroški upravnih preverjanj in zdravstvenih pregledov).

119. ISLANDIJA - ŠVEDSKA

Člen 23 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 15. junija 1992: Sporazum o vzajemni odpovedi povračil v skladu s členi 36(3), 63(3) in 70(3) uredbe (stroški storitev v zvezi z boleznijo in materinstvom, nesrečami pri delu in poklicnimi boleznimi ter dajatvami za brezposelnost) in členom 105(2) izvedbene uredbe (stroški upravnih preverjanj in zdravstvenih pregledov).

120. ISLANDIJA - ZDRUŽENO KRALJESTVO

Nič.

121. ISLANDIJA - LIHTENŠTAJN

Se ne uporablja.

122. ISLANDIJA - NORVEŠKA

Člen 23 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 15. junija 1992: Sporazum o vzajemni odpovedi povračil v skladu s členi 36(3), 63(3) in 70(3) uredbe (stroški storitev v zvezi z boleznijo in materinstvom, nesrečami pri delu in poklicnimi boleznimi ter dajatvami za brezposelnost) in členom 105(2) izvedbene uredbe (stroški upravnih preverjanj in zdravstvenih pregledov).

123. LIHTENŠTAJN - BELGIJA

Se ne uporablja.

124. LIHTENŠTAJN - DANSKA

Se ne uporablja.

125. LIHTENŠTAJN - NEMČIJA

Nič.

126. LIHTENŠTAJN - ŠPANIJA

Se ne uporablja.

127. LIHTENŠTAJN - FRANCIJA

Se ne uporablja.

128. LIHTENŠTAJN - GRČIJA

Se ne uporablja.

129. LIHTENŠTAJN - IRSKA

Se ne uporablja.

130. LIHTENŠTAJN - ITALIJA

Nič.

131. LIHTENŠTAJN - LUKSEMBURG

Se ne uporablja.

132. LIHTENŠTAJN - NIZOZEMSKA

Se ne uporablja.

133. LIHTENŠTAJN - AVSTRIJA

Dogovor z dne 14. decembra 1995 o povračilu stroškov na področju socialne varnosti.

134. LIHTENŠTAJN - PORTUGALSKA

Se ne uporablja.

135. LIHTENŠTAJN - FINSKA

Se ne uporablja.

136. LIHTENŠTAJN - ŠVEDSKA

Se ne uporablja.

137. LIHTENŠTAJN - ZDRUŽENO KRALJESTVO

Se ne uporablja.

138. LIHTENŠTAJN - NORVEŠKA

Se ne uporablja.

139. NORVEŠKA - BELGIJA

Se ne uporablja.

140. NORVEŠKA - DANSKA

Člen 23 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 15. junija 1992: Sporazum o vzajemni odpovedi povračil v skladu s členi 36(3), 63(3) in 70(3) uredbe (stroški storitev v zvezi z boleznijo in materinstvom, nesrečami pri delu in poklicnimi boleznimi ter dajatvami za brezposelnost) in členom 105(2) izvedbene uredbe (stroški upravnih preverjanj in zdravstvenih pregledov).

141. NORVEŠKA - NEMČIJA

Se ne uporablja.

142. NORVEŠKA - ŠPANIJA

Se ne uporablja.

143. NORVEŠKA - FRANCIJA

Nič.

144. NORVEŠKA - GRČIJA

Nič.

145. NORVEŠKA - IRSKA

Se ne uporablja.

146. NORVEŠKA - ITALIJA

Nič.

147. NORVEŠKA - LUKSEMBURG

Ni konvencije.

148. NORVEŠKA - NIZOZEMSKA

Izmenjava pisem z dne 13. januarja 1994 in 10. junija 1994 glede člena 36(3) in člena 63(3) Uredbe 1408/71 (odpoved povračila stroškov storitev, zagotovljenih pod pogoji poglavij 1 in 4 naslova III Uredbe 1408/71, z izjemo člena 22(1)(c) in člena 55(1)(c), ter tudi stroškov zaradi upravnih preverjanj in zdravstvenih pregledov, navedenih v členu 105 Uredbe 574/72.

149. NORVEŠKA - AVSTRIJA

Nič.

150. NORVEŠKA - PORTUGALSKA

Nič.

151. NORVEŠKA - FINSKA

Člen 23 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 15. junija 1992: Sporazum o vzajemni odpoved povračil v skladu s členi 36(3), 63(3) in 70(3) uredbe (stroški storitev v zvezi z boleznijo in materinstvom, nesrečami pri delu in poklicnimi boleznimi ter dajatvami za brezposelnost) in členom 105(2) izvedbene uredbe (stroški upravnih preverjanj in zdravstvenih pregledov).

152. NORVEŠKA - ŠVEDSKA

Člen 23 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 15. junija 1992: Sporazum o vzajemni odpovedi povračil v skladu s členi 36(3), 63(3) in 70(3) uredbe (stroški storitev v zvezi z boleznijo in materinstvom, nesrečami pri delu in poklicnimi boleznimi ter dajatvami za brezposelnost) in členom 105(2) izvedbene uredbe (stroški upravnih preverjanj in zdravstvenih pregledov).

153. NORVEŠKA - ZDRUŽENO KRALJESTVO

Člen 7(3) Dogovora o izvajanju z dne 28. avgusta 1990 o izvajanju Konvencije o socialni varnosti.";

(h) Prilogi 6 se doda naslednje:

"P. ISLANDIJA

Neposredno plačilo.

Q. LIHTENŠTAJN

Neposredno plačilo.

R. NORVEŠKA

Neposredno plačilo.";

(i) Prilogi 7 se doda naslednje:

"P. ISLANDIJA

Nič.

Q. LIHTENŠTAJN

Liechtensteinische Landesbank (Banka Lihtenštajna), Vaduz

R. NORVEŠKA

Sparebanken NOR (Zvezna norveška banka), Oslo.";

(j) V Prilogo 8 se na koncu točke A(a) vstavi naslednje:

"Islandija in Belgija

Islandija in Nemčija

Islandija in Španijo

Islandija in Francijo

Islandija in Luksemburg

Islandija in Nizozemska

Islandija in Avstrija

Islandija in Finska

Islandija in Švedska

Islandija in Združeno kraljestvo

Islandija in Lihtenštajn

Islandija in Norveška

Lihtenštajn in Belgija

Lihtenštajn in Nemčija

Lihtenštajn in Španija

Lihtenštajn in Francija

Lihtenštajn in Irska

Lihtenštajn in Luksemburg

Lihtenštajn in Nizozemska

Lihtenštajn in Avstrija

Lihtenštajn in Finska

Lihtenštajn in Švedska

Lihtenštajn in Združeno kraljestvo

Lihtenštajn in Norveška

Norveška in Belgija

Norveška in Nemčija

Norveška in Španija

Norveška in Francija

Norveška in Irska

Norveška in Nizozemska

Norveška in Avstrija

Norveška in Portugalska

Norveška in Finska

Norveška in Švedska

Norveška in Združeno kraljestvo";

(k) V Prilogo 8 se na koncu točke A(b) vstavi naslednje:

"Norveška in Danska";

(l) Prilogi 9 se doda naslednje:

"P. ISLANDIJA

Povprečni letni stroški storitev se izračunajo z upoštevanjem storitev, zagotovljenih na podlagi sistemov socialne varnosti v Islandiji.

Q. LIHTENŠTAJN

Povprečni letni stroški storitev se izračunajo z upoštevanjem storitev, ki jih zagotovijo pooblaščeni skladi za zdravstveno zavarovanje v skladu z določbami nacionalne zakonodaje o zdravstvenem zavarovanju.

R. NORVEŠKA

Povprečni letni stroški storitev se izračunajo z upoštevanjem storitev, zagotovljenih na podlagi poglavja 2 Nacionalnega zakona zavarovanju (zakon z dne 17. junija 1966), Zakona o zdravstvenem varstvu na občinski ravni z dne 19. novembra 1982, Zakona o bolnišnicah z dne 19. junija 1969 in Zakona o duševnem zdravju z dne 28. aprila 1961.";

(m) Prilogi 10 se doda naslednje:

"P. ISLANDIJA

Za vse zavarovalne primere razen člena 17 Uredbe in člena 102 (2) izvedbene Uredbe:

Tryggingastofnun ríkisins (Državni zavod za socialno varnost), Reykjavík

Q. LIHTENŠTAJN

1. Za uporabo člena 11(1) izvedbene Uredbe:

(a) v zvezi s členom 14(1) in členom 14b(1) Uredbe:

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Starostno zavarovanje, zavarovanje za preživele družinske člane in invalidsko zavarovanje Lihtenštajna);

(b) v zvezi s členom 17 Uredbe:

Amt für Volkswirtschaft (Urad za državno gospodarstvo).

2. Za uporabo člena 11a(1) izvedbene Uredbe:

(a) v zvezi s členom 14a(1) in členom 14b(2) Uredbe:

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Starostno zavarovanje, zavarovanje za preživele družinske člane in invalidsko zavarovanje Lihtenštajna);

(b) v zvezi s členom 17 Uredbe:

Amt für Volkswirtschaft (Urad za državno gospodarstvo).

3. Za uporabo člena 13(2) in (3) ter člena 14(1) in (2) izvedbene Uredbe:

Amt für Volkswirtschaft und Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Urad za državno gospodarstvo ter starostno zavarovanje, zavarovanje za preživele družinske člane in invalidsko zavarovanje Lihtenštajna).

4. Za uporabo členov 38(1), 70(1), 82(2) in 86(2) izvedbene Uredbe:

Gemeindeverwaltung (občinska uprava) v kraju stalnega prebivališča.

5. Za uporabo člena 80(2) in člena 81 izvedbene Uredbe:

Amt für Volkswirtschaft (Urad za državno gospodarstvo).

6. Za uporabo člena 102(2) izvedbene Uredbe v zvezi s členi 36, 63 in 70 Uredbe:

Amt für Volkswirtschaft (Urad za državno gospodarstvo).

7. Za uporabo člena 113(2) izvedbene Uredbe:

Amt für Volkswirtschaft (Urad za državno gospodarstvo).

R. NORVEŠKA

1. Za uporabo členov 14(1)(a) in (b) Uredbe, člena 11(1)(a) in (2) izvedbene Uredbe, kadar se delo opravlja zunaj Norveške, in člena 14a(1)(b):

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Nacionalni urad za socialno zavarovanje v tujini), Oslo.

2. Za uporabo člena 14a(1)(a), če se delo opravlja na Norveškem:

lokalni urad za zavarovanje v občini, kjer oseba stalno prebiva.

3. Za uporabo člena 14(1)(a) Uredbe, če je oseba napotena na delo na Norveško:

lokalni urad za zavarovanje v občini, v kateri ima delodajalec registrirani sedež, če delodajalec nima registriranega sedeža na Norveškem pa Stavanger trygdekontor (lokalni urad za zavarovanje Stavanger), Stavanger.

4. Za uporabo členov 14(2) in 14(3) Uredbe:

lokalni urad za zavarovanje v občini, v kateri oseba stalno prebiva.

5. Za uporabo člena 14a(2) Uredbe:

lokalni urad za zavarovanje v občini, v kateri se delo opravlja.

6. Za uporabo člena 14b(1) in (2) Uredbe:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Nacionalni urad za socialno zavarovanje v tujini), Oslo.

7. Za uporabo člena 17 Uredbe:

(a) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Nacionalni urad za socialno zavarovanje v tujini), Oslo.

(b) Stavanger trygdekontor (lokalni urad za zavarovanje Stavanger), Stavanger.

Za posebne primere:

(i) Osebe, ki delajo na Norveškem za tujega delodajalca, ki nima registriranega sedeža na Norveškem,

(ii) Osebe, ki delajo na Norveškem za delodajalca z registriranim sedežem na Stavangerju.

8. Za uporabo členov 36, 63 in 87 Uredbe in členov 102(2) in 105(1) izvedbene Uredbe:

Rikstrygdeverket (Nacionalna uprava za zavarovanje), Oslo.

9. Za uporabo ostalih določb poglavij 1, 2, 3, 4, 5, 7 in 8 naslova III Uredbe in s temi določbami povezanih določb izvedbene Uredbe:

Rikstrygdeverket (Nacionalna uprava za zavarovanje), Oslo, in ustanove, ki jih ta imenuje (Folketrygdkontoret for utenlandssaker, Oslo (Nacionalni urad za socialno zavarovanje v tujini), regionalni uradi za zavarovanje in lokalni uradi za zavarovanje).

10. Za uporabo poglavja 6 poglavja III Uredbe in s temi določbami povezanih določb izvedbene Uredbe:

Arbeidsdirektoratet (Direktorat za delo), Oslo, in ustanove, ki jih ta imenuje.

11. Za uporabo člena 10a Uredbe in člena 2 izvedbene Uredbe:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Nacionalni urad za socialno zavarovanje v tujini), Oslo.

12. Za sistem pokojninskega zavarovanja za pomorščake:

(a) lokalni urad za zavarovanje v kraju, kjer oseba na Norveškem stalno prebiva

(b) (b) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Nacionalni urad za socialno zavarovanje v tujini), Oslo, v zvezi s izplačevanjem dajatev po tem sistemu za osebe, ki stalno prebivajo v tujini";

(n) Prilogi 11 se doda naslednje:

"P. ISLANDIJA

Nič.

Q. LIHTENŠTAJN

Nič.

R. NORVEŠKA

Nič."

AKTI, KI JIH POGODBENICE USTREZNO UPOŠTEVAJO

3.1 373 Y 0919(02): Sklep št. 74 z dne 22. februarja 1973 o zagotavljanju zdravstvene oskrbe v primerih začasnega prebivanja iz člena 22(1)(a)(i) Uredbe Sveta (EGS) 1408/71 in člena 21 Uredbe Sveta (EGS) 574/72 (UL C 75, 19.9.1973, str. 4).

3.2 373 Y 0919(03): Sklep št. 75 z dne 22. februarja 1973 o pregledu vlog za ponovno preučitev iz člena 94(5) Uredbe Sveta (EGS) 1408/71 s strani invalidskih upokojencev (UL C 75, 19.9.1973, str. 5).

3.3 373 Y 0919(06): Sklep št. 78 z dne 22. februarja 1973 o razlagi člena 7(1)(a) Uredbe Sveta (EGS) 574/72, ki se nanaša na postopek izvajanja določb o zmanjšanju in mirovanju(UL C 75, 19.9.1973, str. 8)

3.4 373 Y 0919(07): Sklep št. 79 z dne 22. februarja 1973 o razlagi člena 48(2) Uredbe Sveta (EGS) 1408/71 o seštevanju zavarovalnih dob, ki se štejejo kot takšne glede na zavarovanje za invalidnost, starost in smrt (UL C 75, 19.9.1973, str. 9).

3.5 373 Y 0919(09): Sklep št. 81 z dne 22. februarja 1973 o seštevanju zavarovalnih dob, dopolnjenih v določeni zaposlitvi po členu 45(2) Uredbe Sveta (EGS) 1408/71 (UL C 75, 19.9.1973, str. 11).

3.6 373 Y 0919(11): Sklep št. 83 z dne 22. februarja 1973 o razlagi člena 68(2) Uredbe Sveta (EGS) 1408/71 in člena 82 Uredbe Sveta (EGS) 574/72 v zvezi z zvišanjem dajatev za brezposelnost za odvisne družinske člane (UL C 75, 19.9.1973, str. 14).

3.7 373 Y 0919(13): Sklep št. 85 z dne 22. februarja 1973 o razlagi člena 57(1) Uredbe Sveta (EGS) 1408/71 in člena 67(3) Uredbe Sveta za določitev, katera zakonodaja se uporablja in kateri nosilec je pristojen za dodelitev dajatev v zvezi s poklicnimi boleznimi (EGS) 574/72 (UL C 75, 19.9.1973, str. 17).

3.8 373 Y 1113(02): Sklep št. 86 z dne 24. septembra 1973 o delovnih metodah in sestavi Revizijskega odbora Upravne komisije Evropskih skupnosti za socialno varnost delavcev migrantov (UL C 96, 13.11.1973, str. 2), spremenjen z:

- 395 D 0512: Sklep št. 159 z dne 3. oktobra 1995 (UL C 294, 8.12.1995, str. 38).

3.9 374 Y 0720(06): Sklep št. 89 z dne 20. marca 1973 o razlagi člena 16(1) in (2) Uredbe Sveta (EGS) 1408/71 v zvezi z osebami, zaposlenimi v diplomatskih in konzularnih predstavništvih (UL C 86, 20.7.1974, str. 7).

3.10 374 Y 0720(07): Sklep št. 91 z dne 12. julija 1973 o razlagi člena 46(3) Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 o dodelitvi dajatev na podlagi odstavka 1 navedenega člena (UL C 86, 20.7.1974, str. 8).

3.11 374 Y 0823(04): Sklep št. 95 z dne 24. januarja 1974 o razlagi člena 46(2) Uredbe Sveta (EGS) 1408/71 o izračunavanju pro rata pokojnin (UL C 99, 23.8.1974, str. 5).

3.12 374 Y 1017(03): Sklep št. 96 z dne 15. marca 1974 o ponovnem ugotavljanju pravice do dajatve na podlagi člena 49(2) Uredbe Sveta (EGS) 1408/71 (UL C 126, 17.10.1974, str. 23).

3.13 375 Y 0705(02): Sklep št. 99 z dne 13. marca 1975 o razlagi člena 107(1) Uredbe Sveta (EGS) 574/72 glede obveznosti, da se ponovnem izračunu aktualnih dajatev (UL C 150, 5.7.1975, str. 2).

3.14 375 Y 0705(03): Sklep št. 100 z dne 23. januarja 1975 o povračilu denarnih dajatev, ki ga zagotovi nosilec v kraju začasnega ali stalnega prebivališča v imenu pristojnega nosilca, in podrobnostih povračilu teh dajatev (UL C 150, 5.7.1975, str. 3).

3.15 376 Y 0526(03): Sklep št. 105 z dne 19. decembra 1975 o izvajanju člena 50 Uredbe Sveta (EGS) 1408/71 (UL C 117, 26.5.1976, str. 3).

3.16 378 Y 0530(02): Sklep št. 109 z dne 18. novembra 1977, ki spreminja Sklep št. 92 z dne 22. novembra 1973 o konceptu storitev iz naslova zdravstvenega zavarovanja in zavarovanja za materinstvo, navedenih v členih 19(1) in (2), 22, 25(1), (3) in (4), 26, 28(1) in 28a, 29 in 31 Uredbe Sveta (EGS) 1408/71, ter o določitvi zneskov, ki jih je treba povrniti na podlagi členov 93, 94 in 95 Uredbe Sveta (EGS) 574/72, in akontacij, ki jih je treba izplačati na podlagi člena 102(4) iste uredbe (UL C 125, 30.5.1978, str. 2).

3.17 383 Y 0115: Sklep št. 115 z dne 15. decembra 1982 o odobritvi protez, pripomočkov večje vrednosti in drugih večjih storitev zagotovljenih po členu 24(2) Uredbe Sveta (EGS) 1408/71 (UL C 193, 20.7.1983, str. 7).

3.18 383 Y 0117: Sklep št. 117 z dne 7. julija 1982 o pogojih za izvajanje člena 50(1)(a) Uredbe Sveta (EGS) št. 574/72 (UL C 238, 7.9.1983, str. 3), kakor je bil spremenjen z:

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske in o prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, kakor je bil spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 1),

Za potrebe Sporazuma se določbe Sklepa spremenijo tako:

Točki 2(2) se doda:

"Islandija

Tryggingastofnun ríkisins (Državni zavod za socialno varnost), Reykjavík.

Lihtenštajn

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Starostno zavarovanje, zavarovanje za preživele družinske člane in invalidsko zavarovanje Lihtenštajna), Vaduz.

Norveška

Rikstrygdeverket (Nacionalna uprava za zavarovanje), Oslo."

3.19 383 Y 1112(02): Sklep št. 118 z dne 20. aprila 1983 o pogojih za izvajanje člena 50(1)(b) Uredbe Sveta (EGS) št. 574/72 (UL C 306, 12.11.1983, str. 2), kakor je bil spremenjen z:

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske in o prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, kakor je bil spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 1),

Za potrebe Sporazuma se določbe Sklepa spremenijo tako:

Točki 2(4) se doda naslednje:

"Islandija

Tryggingastofnun ríkisins (Državni zavod za socialno varnost), Reykjavík.

Lihtenštajn

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Starostno zavarovanje, zavarovanje za preživele družinske člane in invalidsko zavarovanje Lihtenštajna), Vaduz.

Norveška

Rikstrygdeverket (Nacionalna uprava za zavarovanje), Oslo."

3.20 383 Y 1102(03): Sklep št. 119 z dne 24. februarja 1983 o razlagi členov 76 in 79(3) Uredbe Sveta (EGS) 1408/71 in člena 10(1) Uredbe Sveta (EGS) 574/72 v zvezi s prekrivanjem družinskih dajatev in dodatkov (UL C 295, 2.11.1983, str. 3).

3.21 383 Y 0121: Sklep št. 121 z dne 21. aprila 1983 o razlagi člena 17(7) Uredbe Sveta (EGS) 574/72 v zvezi z odobritvijo protez, pripomočkov večje vrednosti in drugih večjih storitev (UL C 193, 20.7.1983, str. 10).

3.22 386 Y 0126: Sklep št. 126 z dne 17. oktobra 1985 o uporabi členov 14(1)(a), 14a(1)(a), 14b(1) in (2) Uredbe Sveta (EGS) 1408/71 (UL C 141, 7.6.1986, str. 3).

3.23 386 Y 0130: Sklep št. 130 z dne 17. oktobra 1985 o vzorcih obrazcev, potrebnih za uporabo uredb Sveta (EGS) 1408/71 in (EGS) 574/72 (E 001; E 101-127; E 201-215; E 301-303; E 401-411) (86/303/EGS) (UL L 192, 15.7.1986, str. 1), spremenjen z:

- 391 X140: Sklep št. 144 z dne 9. aprila 1990 (E 401-E 410 F) (UL L 71, 18.3.1991, str. 1),

- 394 X0604: Sklep št. 153 z dne 7. oktobra 1993 (E 001, E 103-E 127) (UL L 244, 19.9.1994, str. 22),

- 394 X0605: Sklep št. 154 z dne 8. februarja 1994 (E 301, E 302, E 303) (UL L 244, 19.9.1994, str. 123),

- 395 D 0353: Sklep št. 155 z dne 6. julija 1994 (E 401 do E 411) (UL L 209, 5.9.1995, str. 1).

3.24 C/271/87/str. 3: Sklep št. 132 z dne 23. aprila 1987 o razlagi člena 40(3)(a)(ii) Uredbe Sveta (EGS) 1408/71 (UL C 271, 9.10.1987, str. 3).

3.25 C/284/87/str. 3: Sklep št. 133 z dne 2. julija 1987 o uporabi členov 17(7) in 60(6) Uredbe Sveta (EGS) 574/72 (UL C 284, 22.10.1987, str. 3, in UL C 64, 9.3.1988, str. 13).

3.26 C/64/88/str. 4: Sklep št. 134 z dne 1. julija 1987 o razlagi člena 45(2) Uredbe Sveta (EGS) 1408/71 o seštevanju zavarovalnih dob, dopolnjenih v poklicu, za katerega v eni ali več državah članicah velja poseben sistem (UL C 64, 9.3.1988, str. 4).

3.27 C/281/88/str. 7: Sklep št. 135 z dne 1. julija 1987 o dodelitvi storitev, predvidenih v členih 17(7) in 60(6) Uredbe Sveta (EGS) 574/72, ter o konceptih nujnosti v smislu člena 20 Uredbe Sveta (EGS) 1408/71 o skrajni nujnosti v smislu členov 17(7) in 60(6) Uredbe Sveta (EGS) 574/72 (UL C 281, 9.3.1988, str. 7), kakor je bil spremenjen z:

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske in o prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, kakor je bil spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 1).

Za potrebe Sporazuma se določbe Sklepa spremenijo tako:

Točki 2(2) se doda naslednje:

"(p) IKR 35000 za nosilca v kraju stalnega prebivališča na Islandiji;

(q) SFR 800 za nosilca v kraju stalnega prebivališča v Lihtenštajnu;

(r) NOK 3600 za nosilca v kraju stalnega prebivališča na Norveškem;"

3.28 C/64/88/str. 7: Sklep št. 136 z dne 1. julija 1987 o razlagi člena 45(1) do (3) Uredbe Sveta (EGS) 1408/71 v zvezi z upoštevanjem zavarovalnih dob, dopolnjenih v skladu z zakonodajo drugih držav članic za pridobitev, ohranitev ali ponovno pridobitev pravice do dajatev (UL C 64, 9.3.1988, str. 7).

Za potrebe Sporazuma se določbe Sklepa spremenijo tako:

Prilogi se doda naslednje:

"P. ISLANDIJA

Nič.

Q. LIHTENŠTAJN

Nič.

R. NORVEŠKA

Nič.";

3.29 C/140/89/str. 3: Sklep št. 137 z dne 15. decembra 1988 o uporabi člena 15(3) Uredbe Sveta (EGS) 574/72 (UL C 140, 6.6.1989, str. 3).

3.30 C/287/89/str. 3: Sklep št. 138 z dne 17. februarja 1989 o razlagi člena 22(1)(c)(i) Uredbe Sveta (EGS) 1408/71 v primeru transplantacije organov ali drugih kirurških posegov, za katere so potrebne analize bioloških vzorcev, medtem ko osebe ni v državi, v kateri se analize izvajajo (UL C 287, 15.11.1989, str. 3).

3.31 C/94/90/str. 3: Sklep št. 139 z dne 30. junija 1989 o datumu, ki se upošteva pri določitvi tečajev za pretvorbo zneskov iz člena 107 Uredbe Sveta (EGS) 574/72, ki se uporabijo pri izračunu dajatev in prispevkov (UL C 94, 12.4.1990, str. 3).

3.32 C/94/90/str. 4: Sklep št. 140 z dne 17. oktobra 1989 o tečaju za pretvorbo zneskov, ki ga uporabi nosilec v kraju stalnega prebivališča polno brezposelnega obmejnega delavca, za zadnjo plačo, ki jo je prejel v pristojni državi (UL C 94, 12.4.1990, str. 4).

3.33 C/94/90/str. 5: Sklep št. 141 z dne 17. oktobra 1989, s katerim se spreminja Sklep št. 127 z dne 17. oktobra 1985 o vodenju seznamov iz členov 94(4) in 95(4) Uredbe Sveta (EGS) 574/72 (UL C 94, 12.4.1990, str. 5).

3.34 C/80/90/str. 7: Sklep št. 142 z dne 13. februarja 1990 o uporabi členov 73,74 in 75 Uredbe Sveta (EGS) 1408/71 (UL C 80, 30.3.1990, str. 7).

Za potrebe Sporazuma se določbe Sklepa spremenijo tako:

(a) Točka 1 se ne uporablja.

(b) Točka 3 se ne uporablja.

3.35 391 D 0425: Sklep št. 147 z dne 11. oktobra 1990 o uporabi člena 76 Uredbe Sveta (EGS) 1408/71 (UL C 235, 23.8.1991, str. 21), kakor je bil spremenjen z:

- 395 D 0353: Sklep št. 155 z dne 6. julija 1994 (E 401 do E 411) (UL L 209, 5.9.1995, str. 1).

3.36 393 D 0068: Sklep št. 148 z dne 25. junija 1992 o uporabi potrdila o zakonodaji, ki se uporablja (obrazec E 101), kadar napotitev na delo ni daljša od treh mesecev (UL C 22, 30.1.1993, str. 124).

3.37 C/229/93/str. 5: Sklep št. 150 z dne 26. junija 1992 o uporabi členov 77, 78 in 79(3) Uredbe (EGS) 1408/71 in člena 10(1)(b)(ii) Uredbe (EGS) 574/72 (UL C 229, 25.8.1993, str. 5), kakor je bil spremenjen z:

- 1 94 N: Akt o pogojih pristopa Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske in o prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija (UL C 241, 29.8.1994, str. 21, kakor je bil spremenjen z UL L 1, 1.1.1995, str. 1).

Za namene tega sporazuma se določbe Sklepa uporabljajo z naslednjimi prilagoditvami:

Prilogi se doda naslednje:

"P. ISLANDIJA

Tryggingastofnun ríkisins (Državni zavod za socialno varnost), Laugavegur 114, 150 Reykjavík.

Q. LIHTENŠTAJN

1. Za družinske dajatve:

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Sklad za pomoč družinam Lihtenštajna)

2. Za pokojnine sirot:

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Zavarovanje za starost in preživele družinske člane Lihtenštajna).

R. NORVEŠKA

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Nacionalni urad za socialno zavarovanje v tujini), Oslo."

3.38 394 D 602: Sklep št. 151 z dne 22. aprila 1993 o uporabi člena 10a Uredbe (EGS) 1408/71 in člena 2 Uredbe (EGS) 574/72 (UL C 244, 19.9.1994, str. 1).

Za potrebe Sporazuma se določbe Sklepa spremenijo tako:

Prilogi se doda naslednje:

"13. Islandija:

- Tryggingastofnun ríkisins (Državni zavod za socialno varnost), Reykjavík Laugavegur 114, 150 Reykjavík.

14. Norveška:

- Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Nacionalni urad za socialno zavarovanje v tujini), Oslo.

15. Lihtenštajn:

- Amt für Volkswirtschaft (Urad za državno gospodarstvo) za pomoč za materinstvo

- Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Starostno zavarovanje in zavarovanje za preživele družinske člane Lihtenštajna) za vdovske dodatke, dodatne dajatve za starostno zavarovanje, zavarovanje za preživele družinske člane in invalidsko zavarovanje in za dodatek za nezmožnost

- Liechtensteinische Invalidenversicherung (Invalidsko zavarovanje Lihtenštajna) za dodatke za slepe osebe."

3.39 395 D 0419: Sklep št. 156 z dne 7. aprila 1995 o pravilih prednosti v zvezi z zdravstvenim zavarovanjem in zavarovanjem za materinstvo, ki jih je sprejela Upravna komisija Evropskih skupnosti za socialno varnost delavcev migrantov (UL L 249, 17.10.1995, str. 41).

3.40 296 D 0172: Sklep št. 160 z dne 28. novembra 1995 o področju uporabe člena 71(1)(b)(ii) Uredbe Sveta (EGS) 1408/71 v zvezi s pravico do dajatve za brezposelnost za delavce, razen obmejnih delavcev, ki so v času zadnje zaposlitve stalno prebivali na ozemlju države članice, ki ni pristojna država (UL C 49, 28.2.1996, str. 31).

3.41 296 D 0249: Sklep št. 161 z dne 15. februarja 1996 o povračilu stroškov, nastalih med bivanjem v drugi državi članici s strani pristojne ustanove države članice po postopku iz člena 34(4) Uredbe (EGS) št. 574/72 (UL L 83, 2.4.1996, str. 19).

3.42 384 Y 0802(32): Sklep št. 162 z dne 31. maja 1996 o razlagi členov 14(1)(a) in 14b(1) Uredbe Sveta (EGS) 1408/71 glede tega, katera zakonodaja se uporablja za delavce, napotene na delo v drugo državo (UL C 241, 21.9.1996, str. 28).

3.43 386 Y 0128: Sklep št. 163 z dne 31. maja 1996 o razlagi člena 22(1)(A) Uredbe Sveta (EGS) 1408/71 v zvezi z osebami na dializnem zdravljenju ali zdravljenju s kisikom (UL C 241, 21.9.1996, str. 31).

AKTI, KI JIH POGODBENICE UPOŠTEVAJO

Pogodbenice upoštevajo vsebino naslednjih aktov:

4.1 Priporočilo št. 14 z dne 23. januarja 1975 o izdaji obrazca E 111 za delavce, napotene na delo v drugo državo (ki ga je sprejela Upravna komisija za socialno varnost delavcev migrantov na 139. zasedanju 23. januarja 1975).

4.2 Priporočilo št. 15 z dne 19. decembra 1980 o določitvi jezika izpisa obrazcev, zahtevanih v zvezi z uredbama EGS 1408/71 in 574/72 (ki ga je sprejela Upravna komisija za socialno varnost delavcev migrantov na 176. zasedanju 19. decembra 1980).

4.3 385 Y 0016: Priporočilo št. 16 z dne 12. decembra 1984 o sklepanju sporazumov na podlagi člena 17 Uredbe Sveta (EGS) 1408/71 (UL C 273, 24.10.1985, str. 3).

4.4 385 Y 0017: Priporočilo št. 17 z dne 12. decembra 1984 o statističnih podatkih, ki jih je treba zagotoviti vsako leto za sestavljanje poročil Upravne komisije (UL C 273, 24.10.1985, str. 3).

4.5 386 Y 0018: Priporočilo št. 18 z dne 28. februarja 1986 v zvezi z zakonodajo, ki se uporablja za brezposelne osebe, ki opravljajo delo s skrajšanim delovnim časom v državi članici, ki ni država njihovega stalnega prebivališča (UL C 284, 11.11.1986, str. 4).

4.6 C/199/93/str. 11: Priporočilo št. 19 z dne 24. novembra 1992 o izboljšanju sodelovanja med državami članicami pri izvajanju ureditve Skupnosti (UL C 199, 23.7.1993, str. 11).

4.7 396 X 0592: Priporočilo št. 20 z dne 31. maja 1996 o izboljšanju administriranja in urejanja vzajemnih zahtevkov (UL L 259, 12.10.1996, str. 19).

5.1 380 Y 0609(03): sprotno dopolnjevanje deklaracij držav članic iz člena 5 Uredbe Sveta (EGS) 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe in njihove družine, ki se gibljejo znotraj Skupnosti (UL C 139, 9.6.1980, str. 1).

5.2 381 Y 0613(01): deklaracije Grčije, predvidene v členu 5 Uredbe Sveta (EGS) 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe in njihove družine, ki se gibljejo znotraj Skupnosti (UL C 143, 13.6.1981, str. 1).

5.3 383 Y 1224(01): spremembe deklaracije Zvezne republike Nemčije, predvidene v členu 5 Uredbe Sveta (EGS) 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe in njihove družine, ki se gibljejo znotraj Skupnosti (UL C 351, 24.12.1983, str. 1).

5.4 C/338/86/str. 1: sprotno dopolnjevanje deklaracij držav članic iz člena 5 Uredbe Sveta (EGS) 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe in njihove družine, ki se gibljejo znotraj Skupnosti (UL C 338, 31.12.86, str. 1).

5.5 C/107/87/str. 1: deklaracije držav članic, predvidene v členu 5 Uredbe Sveta (EGS) 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene in za samozaposlene osebe in njihove družine, ki se gibljejo znotraj Skupnosti (UL C 107, 22.4.1987, str. 1).

5.6 C/323/80/str. 1: Uradno obvestilo, s katerim vladi Zvezne republike Nemčije in Velikega vojvodstva Luksemburg obvestita Svet o sklenitvi konvencije med tema dvema vladama o različnih vprašanjih socialne varnosti na podlagi členov 8(2) in 96 Uredbe Sveta (EGS) 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe in njihove družine, ki se gibljejo znotraj Skupnosti (UL C 323, 11.12.1980, str. 1).

5.7 L/90/87/str. 39: deklaracija Francoske republike na podlagi člena 1(j) Uredbe Sveta (EGS) 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene in samozaposlene osebe in za člane njihove družine, ki se gibljejo znotraj Skupnosti (UL C 90, 2.4.1987, str. 39).

NAČINI SODELOVANJA DRŽAV EFTE V UPRAVNI KOMISIJI ZA SOCIALNO VARNOST DELAVCEV MIGRANTOV IN REVIZIJSKEGA ODBORA TE KOMISIJE V SKLADU S ČLENOM 101(1) SPORAZUMA

Islandija, Lihtenštajn in Norveška lahko pošljejo vsaka enega predstavnika, ki bo prisostvoval sestankom Upravne komisije za socialno varnost delavcev migrantov pri Komisiji ES in sestankom Revizijskega odbora navedene upravne komisije kot svetovalec (opazovalec).

--------------------------------------------------