17.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 13/74


Dodatek

Sklep št. 1/95 Pridružitvenega sveta ES-Turčija se šteje kot sestavni del Posebne izdaje Uradnega lista Evropske unije v slovenskem jeziku, poglavje 11, zvezek 23

SKLEP št. 1/95 PRIDRUŽITVENEGA SVETA ES-TURČIJA

z dne 22. decembra 1995

o izvajanju zaključne faze carinske unije

(96/142/ES)

PRIDRUŽITVENI SVET ES-TURČIJA JE –

ob upoštevanju Sporazuma o pridružitvi med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Turčijo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum iz Ankare),

ob upoštevanju, da cilji, določeni v Sporazumu iz Ankare, zlasti v členu 28 Sporazuma, na podlagi katerega se je Turčija pridružila Skupnosti, ohranjajo svoj pomen v času velike politične in gospodarske preobrazbe v Evropi,

ob sklicevanju na svojo resolucijo z dne 8. novembra 1993, v kateri je znova potrdil željo pogodbenic, da vstopita v carinsko unijo v skladu s časovnim razporedom in ureditvami, določenimi v Sporazumu iz Ankare in Dodatnem protokolu k Sporazumu,

ob upoštevanju, da se na podlagi carinske unije začenja zadnja faza pridružitvenih odnosov, kot jih določa člen 5 Sporazuma iz Ankare, pri čemer bosta pogodbenici z izpolnitvijo vzajemnih obveznosti končali prehodno fazo in določili ureditev za učinkovito delovanje carinske unije v okviru Sporazuma iz Ankare in Dodatnega protokola,

ob upoštevanju, da carinska unija v političnem in gospodarskem smislu pomeni kakovosten premik v pridružitvenih odnosih med pogodbenicama,

po srečanju 6. marca 1995 v Bruslju –

SKLENIL:

Člen 1

Pridružitveni svet brez poseganja v določbe Sporazuma iz Ankare ter dodatnih in dopolnilnih protokolov k Sporazumu določa pravila za izvajanje zadnje faze carinske unije, določene v členih 2 in 5 navedenega sporazuma.

POGLAVJE I

PROSTI PRETOK BLAGA IN TRGOVINSKA POLITIKA

Člen 2

To poglavje se uporablja za izdelke, ki niso kmetijski proizvodi iz člena 11 pridružitvenega sporazuma. Posebne določbe v zvezi s kmetijskimi proizvodi so navedene v poglavju II tega sklepa.

Člen 3

1.   To poglavje se uporablja za blago:

proizvedeno v Skupnosti ali v Turčiji, vključno z blagom, ki je v celoti ali delno pridobljeno ali proizvedeno iz izdelkov, ki prihajajo iz tretjih držav in so v prostem prometu v Skupnosti ali Turčiji,

ki prihaja iz tretjih držav in je v prostem prometu v Skupnosti ali Turčiji.

2.   Šteje se, da so izdelki, uvoženi iz tretjih držav, v prostem prometu v Skupnosti ali Turčiji, če so izpolnjene uvozne formalnosti in obračunane vse plačljive carine ali dajatve z enakim učinkom v Skupnosti ali Turčiji ter če ni bilo nobenega popolnega ali delnega povračila takih carin ali dajatev za te izdelke.

3.   Carinsko območje carinske unije vključuje:

carinsko območje Skupnosti, kot je opredeljeno v členu 3 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (1),

carinsko območje Turčije.

4.   To poglavje se uporablja tudi za blago, pridobljeno ali proizvedeno v Skupnosti ali Turčiji, pri proizvodnji katerega so bili uporabljeni izdelki iz tretjih držav, ki niso v prostem prometu v Skupnosti ali Turčiji.

Te določbe pa se za navedeno blago uporabljajo samo, če so v državi izvoznici izpolnjene uvozne formalnosti in obračunane vse carine ali dajatve z enakim učinkom, plačljive za izdelke iz tretjih držav, ki so uporabljeni pri njegovi proizvodnji.

5.   Če država izvoznica ne uporabi določb iz drugega pododstavka odstavka 4, se blago iz prvega pododstavka odstavka 4 ne šteje za blago v prostem prometu in zato država uvoznica uporabi carinsko zakonodajo, ki se uporablja za blago iz tretjih držav.

6.   Odbor za carinsko sodelovanje, ustanovljen s Sklepom Pridružitvenega sveta št. 2/69, določi načine upravnega sodelovanja, ki se uporabljajo pri izvajanju odstavkov 1, 2 in 4.

ODDELEK I

Odprava carin in dajatev z enakim učinkom

Člen 4

Uvozne ali izvozne carine in dajatve z enakim učinkom se med Skupnostjo in Turčijo v celoti odpravijo na dan začetka veljavnosti tega sklepa. Skupnost in Turčija od tega datuma ne bosta uvajali nobenih novih carin pri uvozu ali izvozu ali kakršnih koli dajatev z enakim učinkom. Te določbe se uporabljajo tudi za carine fiskalne narave.

ODDELEK II

Odprava količinskih omejitev ali ukrepov z enakim učinkom

Člen 5

Količinske omejitve uvoza in vsi ukrepi z enakim učinkom so med pogodbenicama prepovedani.

Člen 6

Količinske omejitve izvoza in vsi ukrepi z enakim učinkom so med pogodbenicama prepovedani.

Člen 7

Določbe členov 5 in 6 ne izključujejo prepovedi ali omejitev uvoza, izvoza ali tranzita blaga, ki so utemeljene z javno moralo, javnim redom ali javno varnostjo, z varovanjem zdravja in življenja ljudi, živali ali rastlin, z varstvom naravnih bogastev z umetniško, zgodovinsko ali arheološko vrednostjo ali z varstvom industrijske in poslovne lastnine. Take prepovedi ali omejitve ne smejo biti sredstvo samovoljne diskriminacije ali prikritega omejevanja trgovine med pogodbenicama.

Člen 8

1.   Turčija v petih letih od dneva začetka veljavnosti tega sklepa v svoj pravni red vključi instrumente Skupnosti za odpravo tehničnih ovir za trgovino.

2.   Seznam teh instrumentov ter pogoji in podrobni dogovori, ki urejajo izvajanje navedenih instrumentov v Turčiji, so določeni s sklepom Pridružitvenega sveta v enem letu od dneva začetka veljavnosti tega sklepa.

3.   Ta določba z dnevom začetka veljavnosti tega sklepa Turčiji ne onemogoča uporabe instrumentov Skupnosti, ki se štejejo kot zelo pomembni.

4.   Pogodbenici poudarjata pomen učinkovitega medsebojnega sodelovanja na področjih standardizacije, meroslovja in umerjanja, kakovosti, akreditacije, preskušanja in certificiranja.

Člen 9

Ko v Turčiji začnejo veljati določbe instrumenta oziroma instrumentov Skupnosti, potrebnih za odpravo tehničnih ovir za trgovino z določenim izdelkom, se trgovina s tem izdelkom med pogodbenicama izvaja v skladu s pogoji, določenimi s temi instrumenti, brez poseganja v uporabo določb tega sklepa.

Člen 10

1.   Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa in v obdobju, ki je v Turčiji potrebno za uporabo instrumentov iz člena 9, Turčija na svojem ozemlju ne ovira dajanja v promet ali začetka uporabe izdelkov iz Skupnosti, katerih skladnost z direktivami Skupnosti o določitvi zahtev, ki jih morajo izpolnjevati taki izdelki, je potrjena v skladu s pogoji in postopki iz navedenih direktiv.

2.   Če Turčija z odstopanjem od odstavka 1 ugotovi, da izdelek, katerega skladnost z direktivami Skupnosti je potrjena v skladu z odstavkom 1 in ki se uporablja v skladu z njegovo namembnostjo, ne izpolnjuje katere od zahtev iz člena 7, lahko v skladu s pogoji in postopki iz odstavka 3 sprejme vse ustrezne ukrepe za umik zadevnega izdelka s trga oziroma za prepoved ali omejitev dajanja v promet ali začetka uporabe tega izdelka.

3.

(a)

Če namerava Turčija sprejeti ukrep na podlagi odstavka 2, o tem prek Skupnega odbora carinske unije nemudoma uradno obvesti Skupnost in zagotovi ustrezne informacije.

(b)

Pogodbenici se takoj posvetujeta v okviru Skupnega odbora carinske unije, da bi poiskali rešitev, sprejemljivo za obe strani.

(c)

Turčija ne sme sprejeti ukrepa iz odstavka 2, dokler ne preteče mesec dni od datuma uradnega obvestila iz odstavka 3(a), razen če se pred iztekom roka izvede posvetovalni postopek iz odstavka 3(b). Kadar izredne okoliščine, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje, onemogočijo predhoden pregled, lahko Turčija nemudoma izvede ukrep, ki je nujno potreben za ureditev razmer.

(d)

Turčija nemudoma obvesti Skupni odbor carinske unije o izvedenem ukrepu in zagotovi vse ustrezne informacije.

(e)

Skupnost lahko od skupnega odbora carinske unije kadar koli zahteva, da preuči tak ukrep.

4.   Določbe odstavkov 1 in 2 se smiselno uporabljajo za živila.

Člen 11

V obdobju, ki je v Turčiji potrebno za uporabo instrumentov iz člena 9, bo Skupnost sprejela izide postopkov, ki se v Turčiji uporabljajo za ugotavljanje skladnosti industrijskih izdelkov z zahtevami prava Skupnosti, pod pogojem, da so ti postopki skladni z zahtevami, ki veljajo v Skupnosti, in da se v Turčiji v sektorju motornih vozil uporablja Direktiva Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil (2).

ODDELEK III

Trgovinska politika

Člen 12

1.   Od dneva začetka veljavnosti tega sklepa Turčija v odnosu do držav, ki niso članice Skupnosti, uporablja določbe in izvedbene ukrepe, ki so po vsebini podobni določbam in izvedbenim ukrepom s področja trgovinske politike Skupnosti, določenim v naslednjih uredbah:

Uredba Sveta (ES) št. 3285/94 (3) (skupna pravila za uvoz),

Uredba Sveta (ES) št. 519/94 (4) (skupna pravila za uvoz iz nekaterih tretjih držav),

Uredba Sveta (ES) št. 520/94 (5) (postopek Skupnosti za upravljanje s količinskimi kvotami (izvedbene določbe: Uredba Komisije (ES) št. 738/94 (6)),

Uredba Sveta (ES) št. 3283/94 (7) in (ES) št. 3284/94 (8) (zaščita proti dampinškemu in subvencioniranemu uvozu),

Uredba Sveta (ES) št. 3286/94 (9) (postopki Skupnosti na področju skupne trgovinske politike),

Uredba Sveta (EGS) št. 2603/69 (10) (o skupnih pravilih za izvoz),

Odločba Sveta 93/112/EGS (11) (uradno podprti izvozni krediti),

Uredba Sveta (ES) št. 3036/94 (12) (postopek pasivnega oplemenitenja za tekstil in oblačila),

Uredba Sveta (ES) št. 3030/93 (13) (uvoz tekstila v okviru skupnih pravil),

Uredba Sveta (ES) št. 517/94 (14) (uvoz tekstila v okviru avtonomnih ureditev),

Uredba Sveta (ES) št. 3951/92 (15) (uvoz tekstila iz Tajvana).

2.   Turčija bo v skladu z zahtevami iz člena XXIV Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (v nadaljnjem besedilu: sporazum GATT) od dneva začetka veljavnosti tega sklepa v tekstilnem sektorju uporabljala vsebinsko enako trgovinsko politiko kot Skupnost, vključno s sporazumi ali dogovori o trgovini s tekstilom in oblačili. Skupnost bo Turčiji omogočila sodelovanje, potrebno za dosego tega cilja.

3.   Dokler Turčija ne sklene teh dogovorov, velja sedanji sistem potrdil o poreklu blaga za izvoz tekstila in oblačil iz Turčije v Skupnost, pri čemer se za take izdelke, ki nimajo porekla v Turčiji, v odnosu do zadevnih tretjih držav še naprej uporablja trgovinska politika Skupnosti.

4.   Določbe tega sklepa ne predstavljajo ovire za izvajanje dogovora med Skupnostjo in Japonsko v zvezi s trgovino z motornimi vozili iz Priloge k Sporazumu o zaščitnih ukrepih, priložene k sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije.

Turčija in Skupnost bosta pred začetkom veljavnosti tega sklepa opredelili načine sodelovanja, da preprečita izogibanje navedenemu dogovoru.

Če takih načinov ni, si Skupnost pridržuje pravico, da v zvezi z uvozom na svoje ozemlje sprejme kakršen koli ukrep, ki je potreben za uporabo navedenega dogovora.

ODDELEK IV

Skupna carinska tarifa in preferencialna tarifna politika

Člen 13

1.   Na dan začetka veljavnosti tega sklepa se Turčija v odnosu do držav, ki niso članice Skupnosti, prilagodi skupni carinski tarifi.

2.   Turčija prilagodi svojo carinsko tarifo, kadar koli je to potrebno za upoštevanje sprememb v skupni carinski tarifi.

3.   Odbor za carinsko sodelovanje določi, kateri ukrepi so ustrezni za izvajanje odstavkov 1 in 2.

Člen 14

1.   Turčija se dovolj zgodaj obvesti o kakršnih koli odločitvah Skupnosti o spremembi skupne carinske tarife, da opusti ali ponovno uvede carine, in kakršni koli odločitvi v zvezi s tarifnimi kvotami ali zgornjimi mejami, da turško carinsko tarifo istočasno prilagodi skupni carinski tarifi. V okviru skupnega odbora carinske unije se v ta namen opravijo predhodna posvetovanja.

2.   Kadar turške carinske tarife ni mogoče istočasno prilagoditi skupni carinski tarifi, se lahko Skupni odbor carinske unije odloči, da odobri obdobje za izvedbo uskladitve. Skupni odbor carinske unije ne sme v nobenem primeru Turčiji dovoliti, da za kateri koli izdelek uporabi carinsko tarifo, ki je nižja od skupne carinske tarife.

3.   Če želi Turčija začasno odložiti ali ponovno uvesti carine, ki niso predvidene v odstavku 1, o tem nemudoma uradno obvesti Skupnost. V Skupnem odboru carinske unije bodo opravljena posvetovanja o omenjenih odločitvah.

Člen 15

Turčija lahko z odstopanjem od člena 13 in v skladu s členom 19 Dodatnega protokola do 1. januarja 2001 za tretje države obdrži carine, višje od skupne carinske tarife, za izdelke, ki jih odobri Pridružitveni svet.

Člen 16

1.   Turčija se zaradi usklajevanja svoje trgovinske politike s trgovinsko politiko Skupnosti postopoma prilagodi preferencialnemu carinskemu režimu Skupnosti v petih letih od dne začetka veljavnosti tega sklepa. Ta prilagoditev bo zadevala avtonomne režime in preferencialne sporazume s tretjimi državami. Turčija bo v ta namen sprejela potrebne ukrepe in sklepala dogovore z zadevnimi državami na podlagi obojestranske koristi. Pridružitveni svet redno pregleduje doseženi napredek.

2.   V vsakem od primerov iz odstavka 1 je dodelitev teh tarifnih preferencialov odvisna od skladnosti z določbami v zvezi s poreklom izdelkov, ki so enake kot tiste, ki urejajo dodeljevanje takih preferencialov s strani Skupnosti.

3.

(a)

Kadar Turčija v obdobju iz odstavka 1 ohrani tarifno politiko, ki je drugačna od tarifne politike Skupnosti, se za blago, ki je uvoženo iz tretjih držav v Skupnost in sproščeno v prosti promet s preferencialno obravnavo zaradi države porekla ali izvoza, v naslednjih primerih plačajo kompenzacijske dajatve, če je uvoženo v Turčijo:

kadar je uvoženo iz držav, ki jim Turčija ne dodeljuje enake preferencialne tarifne obravnave,

kadar se lahko opredeli kot uvoženo iz teh držav,

kadar je carina, ki se plača v Turčiji, vsaj pet odstotnih točk višja od tiste, ki se uporablja v Skupnosti,

kadar se ugotovi bistveno izkrivljanje prometa, povezanega s tem blagom.

(b)

Skupni odbor carinske unije oblikuje seznam blaga, za katerega se uporabljajo kompenzacijske dajatve, in določi znesek te dajatve.

ODDELEK V

Predelani kmetijski proizvodi, ki niso zajeti v Prilogi II k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti

Člen 17

Določbe tega oddelka veljajo za blago, navedeno v Prilogi 1.

Člen 18

Ne glede na člen 13 lahko Turčija za uvoz blaga, navedenega v Prilogi 1, iz tretjih držav uporabi kmetijsko komponento. Kmetijska komponenta se določi v skladu s členom 19.

Člen 19

1.   Kmetijska komponenta, ki se uporablja za blago, uvoženo v Turčijo, se izračuna iz seštevka količin osnovnih kmetijskih proizvodov, za katere velja, da so bili uporabljeni pri izdelavi zadevnega blaga, in se pomnoži z osnovnim zneskom, ki ustreza vsakemu od teh osnovnih kmetijskih proizvodov, kakor so opredeljeni v odstavku 3.

2.

(a)

Osnovni kmetijski proizvodi, ki jih je treba upoštevati, so navedeni v Prilogi 2.

(b)

Količine osnovnih kmetijskih proizvodov, ki jih je treba upoštevati, so določene v Prilogi 3.

(c)

V primeru blaga, razvrščenega v okviru tarifnih oznak nomenklature, v zvezi s katerimi se Priloga 3 sklicuje na Prilogo 4, so zneski kmetijske komponente, ki jih je treba upoštevati, določeni v Prilogi 4.

3.   Osnovni znesek, ki ustreza vsakemu osnovnemu kmetijskemu proizvodu, je znesek dajatve, ki se uporablja za uvoz kmetijskega proizvoda s poreklom iz nepreferencialnih tretjih držav v Turčijo v referenčnem obdobju, ki velja za kmetijske proizvode. Osnovni zneski so določeni v Prilogi 5.

Člen 20

1.   Ne glede na člen 4 lahko Turčija in Skupnost v medsebojni trgovini uporabita kmetijske komponente, določene v skladu določbami v nadaljevanju.

2.   Take kmetijske komponente, zmanjšane v skladu s členom 22, kjer je to ustrezno, se uporabijo samo za blago, navedeno v Prilogi 1.

3.   Skupnost za Turčijo uporabi posebne carine, enake tistim, ki predstavljajo kmetijsko komponento, ki se uporablja za tretje države.

4.   Turčija za uvoz iz Skupnosti uporabi kmetijsko komponento, ki se uporabi v skladu s členom 19.

Člen 21

Ne glede na ureditve, določene v tem sklepu, je predviden režim odstopanja za blago iz preglednic 1 in 2 iz Priloge 6, v okviru katerega se bodo uvozne dajatve v Turčiji znižale v treh korakih v obdobju treh let za blago iz prve in v enem letu za blago iz druge preglednice. Višina teh uvoznih dajatev je določena v preglednicah 1 in 2 v Prilogi 6.

Po izteku zadevnih obdobij se določbe tega oddelka uporabljajo v celoti.

Člen 22

1.   Kadar se v trgovini med Skupnostjo in Turčijo zniža carina, ki se uporablja za osnovni kmetijski proizvod, se kmetijska komponenta, določena v skladu s členom 20(4) za uvoz v Turčijo, ali tista iz člena 20(3) za uvoz v Skupnost, sorazmerno zniža.

2.   Kadar se znižanja iz odstavka 1 opravijo v okviru omejitev kvote, Pridružitveni svet oblikuje seznam blaga in količin, za katere se uporablja znižana kmetijska komponenta.

3.   Zgornje določbe iz odstavkov 1 in 2 se uporabijo za uvozne dajatve iz člena 21.

Člen 23

Če uvoz enega ali več izdelkov iz režima odstopanja v Turčiji povzroči ali lahko povzroči hude motnje, ki lahko ogrozijo cilje carinske unije glede predelanih kmetijskih proizvodov, se v okviru Skupnega odbora carinske unije opravijo posvetovanja med pogodbenicama, da bi poiskali rešitev, sprejemljivo za obe strani.

Če take rešitve ni mogoče najti, lahko Skupni odbor carinske unije predlaga ustrezne načine za ohranjanje pravilnega delovanja carinske unije brez poseganja v določbe člena 63.

POGLAVJE II

KMETIJSKI PROIZVODI

Člen 24

1.   Pridružitveni svet potrjuje skupni cilj pogodbenic, da med seboj uvedeta prosti pretok kmetijskih proizvodov, kot določajo členi 32 do 35 Dodatnega protokola.

2.   Pridružitveni svet ugotavlja, da je potrebno dodatno obdobje za določitev pogojev, potrebnih za uvedbo prostega pretoka teh proizvodov.

Člen 25

1.   Turčija prilagodi svojo politiko tako, da sprejme ukrepe skupne kmetijske politike, potrebne za uvedbo prostega pretoka kmetijskih proizvodov. Odločitve, ki jih je sprejela v zvezi s tem, posreduje Skupnosti.

2.   Skupnost pri razvijanju svoje kmetijske politike v največji možni meri upošteva interese turškega kmetijstva ter Turčijo uradno obvesti o ustreznih predlogih Komisije in odločitvah, sprejetih na podlagi teh predlogov.

3.   V okviru Pridružitvenega sveta se lahko opravijo posvetovanja glede predlogov in odločitev iz odstavka 2 ter o ukrepih, ki jih namerava Turčija sprejeti na področju kmetijstva v skladu z odstavkom 1.

Člen 26

Skupnost in Turčija na podlagi obojestranske koristi postopno izboljšata preferencialne režime, ki si jih medsebojno dodelita v trgovini s kmetijskimi proizvodi. Pridružitveni svet redno preučuje izboljšanja teh preferencialnih režimov.

Člen 27

Pridružitveni svet sprejme določbe, potrebne za uvedbo prostega pretoka kmetijskih proizvodov med Skupnostjo in Turčijo, ko ugotovi, da je Turčija sprejela ukrepe skupne kmetijske politike iz člena 25(1).

POGLAVJE III

CARINSKE DOLOČBE

Člen 28

1.   Na dan začetka veljavnosti tega sklepa Turčija na podlagi Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti in Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 (16) o določbah za njeno izvajanje sprejme določbe na naslednjih področjih:

(a)

poreklo blaga;

(b)

carinska vrednost blaga;

(c)

vnos blaga na območje carinske unije;

(d)

carinska deklaracija;

(e)

sprostitev v prosti promet;

(f)

odložni postopki in carinski postopki z gospodarskim učinkom;

(g)

gibanje blaga;

(h)

carinski dolg;

(i)

pravica do pritožbe.

2.   Turčija sprejme ukrepe, ki so potrebni, da na dan začetka veljavnosti tega sklepa izvede določbe na podlagi:

(a)

Uredbe Sveta (EGS) št. 3842/86 z dne 1. decembra 1986 o določitvi ukrepov za prepoved dajanja ponarejenega blaga v prosti promet (17) in Uredbe Komisije (EGS) št. 3077/87 z dne 14. oktobra 1987 o določitvi ukrepov za njeno izvajanje (18);

(b)

Uredbe Sveta (EGS) št. 918/83 z dne 28. marca 1983 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (19) ter uredb Komisije (EGS) št. 2287/83, (EGS) št. 2288/83, (EGS) št. 2298/83 in (EGS) št. 2290/83 z dne 29. julija 1983 o določitvi ukrepov za njeno izvajanje (20);

(c)

Uredbe Sveta (EGS) št. 616/78 o dokazilu o poreklu za nekatere tekstilne izdelke, iz poglavja 51 ali iz poglavij 53 do 62 skupne carinske tarife in uvoženih v Skupnost, ter o pogojih za sprejem takega dokazila (21).

3.   Odbor za carinsko sodelovanje določi ustrezne ukrepe za izvedbo odstavkov 1 in 2.

Člen 29

Medsebojno pomoč med upravnimi organi pogodbenic v carinskih zadevah urejajo določbe Priloge 7, ki glede Skupnosti zajemajo področja iz pristojnosti Skupnosti.

Člen 30

Odbor za carinsko sodelovanje pred začetkom veljavnosti tega sklepa pripravi ustrezne določbe o medsebojni pomoči pri izterjavi dolgov.

POGLAVJE IV

PRIBLIŽEVANJE ZAKONODAJE

ODDELEK I

Varstvo intelektualne, industrijske in poslovne lastnine

Člen 31

1.   Pogodbenici potrjujeta pomen, ki ga pripisujeta zagotavljanju ustreznega in učinkovitega varstva in uveljavljanja pravic intelektualne, industrijske in poslovne lastnine.

2.   Pogodbenici priznavata, da lahko carinska unija pravilno deluje samo, če so v obeh sestavnih delih carinske unije zagotovljene enakovredne ravni učinkovitega varstva pravic intelektualne lastnine. V skladu s tem se zavezujeta k izpolnjevanju obveznosti iz Priloge 8.

ODDELEK II

Konkurenca

A.   Pravila konkurence carinske unije

Člen 32

1.   Kot nezdružljivi s pravilnim delovanjem carinske unije so prepovedani vsi sporazumi med podjetji, sklepi podjetniških združenj in usklajena ravnanja, katerih cilj oziroma posledica je preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence, kolikor bi lahko prizadeli na trgovino med Skupnostjo in Turčijo, zlasti tisti, ki:

(a)

neposredno ali posredno določajo nakupne ali prodajne cene ali druge trgovinske pogoje;

(b)

omejujejo ali nadzorujejo proizvodnjo, trge, tehnični razvoj ali naložbe;

(c)

določajo razdelitev trgov in virov nabave;

(d)

uvajajo neenake pogoje za primerljive posle z drugimi trgovinskimi partnerji in jih tako postavljajo v podrejen konkurenčni položaj;

(e)

pogojujejo sklepanje pogodb s tem, da sopogodbeniki sprejmejo dodatne obveznosti, ki po svoji naravi ali glede na trgovinske običaje nimajo nikakršne zveze s predmetom takih pogodb.

2.   Vsi sporazumi ali sklepi, ki jih ta člen prepoveduje, so samodejno nični.

3.   V naslednjih primerih se lahko določi, da se določbe odstavka 1 ne uporabljajo, in sicer za:

sporazume ali skupine sporazumov med podjetji,

sklepe ali skupine sklepov podjetniških združenj in,

usklajeno ravnanje ali skupine usklajenih ravnanj,

ki prispevajo k izboljšanju proizvodnje ali distribucije blaga oziroma k pospeševanju tehničnega ali gospodarskega napredka, pri čemer potrošnikom zagotavljajo pravičen delež doseženih koristi, ter ki:

(a)

zadevnim podjetjem ne določajo omejitev, ki za doseganje teh ciljev niso nujne;

(b)

takim podjetjem glede znatnega dela zadevnih izdelkov ne dajejo možnosti izključitve konkurence.

Člen 33

1. Kot nezdružljiva s pravilnim delovanjem carinske unije je prepovedana vsaka zloraba prevladujočega položaja enega ali več podjetij na ozemljih Skupnosti in/ali Turčije kot celote ali njunem znatnem delu, kolikor bi lahko prizadela trgovino med Skupnostjo in Turčijo.

2. Taka zloraba je zlasti:

(a)

neposredno ali posredno določanje nepoštenih nakupnih ali prodajnih cen ali drugih nepoštenih trgovinskih pogojev;

(b)

omejevanje proizvodnje, trgov ali tehničnega razvoja na škodo potrošnikov;

(c)

uporaba neenakih pogojev za primerljive posle z drugimi trgovinskimi partnerji, ki slednje postavlja v podrejen konkurenčni položaj;

(d)

sklepanje pogodb, ki sopogodbenikom narekujejo sprejetje dodatnih obveznosti, ki po svoji naravi ali glede na trgovinske običaje nimajo nikakršne zveze s predmetom takih pogodb.

Člen 34

1.   Vsaka pomoč, ki jo države članice Skupnosti ali Turčija dodelijo iz državnih sredstev in ki izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco z dajanjem prednosti posameznim podjetjem ali proizvodnji posameznega blaga, je nezdružljiva s pravilnim delovanjem carinske unije, kolikor prizadene trgovino med Skupnostjo in Turčijo.

2.   Z delovanjem carinske unije je združljivo naslednje:

(a)

pomoč socialnega značaja, dodeljena posameznim potrošnikom, če je dodeljena brez diskriminacije glede na poreklo zadevnih izdelkov;

(b)

pomoč za povrnitev škode, ki so jo povzročile naravne nesreče ali izjemni dogodki;

(c)

pomoč, dodeljena gospodarstvu nekaterih območij Zvezne republike Nemčije, ki jih je prizadela delitev Nemčije, kolikor je taka pomoč potrebna za nadomestilo gospodarske škode, ki jo je ta delitev povzročila;

(d)

pomoč za pospeševanje gospodarskega razvoja manj razvitih regij Turčije, kadar taka pomoč ne škoduje trgovinskim pogojem med Skupnostjo in Turčijo v obsegu, ki bi bil v nasprotju s skupnimi interesi, in sicer za obdobje petih let od začetka veljavnosti tega sklepa.

3.   Kot združljivo z delovanjem carinske unije se lahko šteje naslednje:

(a)

v skladu s členom 43(2) Dodatnega protokola, pomoč za pospeševanje gospodarskega razvoja območij, kjer je življenjska raven izjemno nizka ali kjer je podzaposlenost velika;

(b)

pomoč za pospeševanje izvedbe pomembnega projekta skupnega evropskega interesa ali za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu države članice Skupnosti ali Turčije;

(c)

za obdobje petih let od začetka veljavnosti tega sklepa v skladu s členom 43(2) Dodatnega protokola, pomoči, katerih cilj je doseganje strukturne prilagoditve, potrebne zaradi ustanovitve carinske unije. Pridružitveni svet po poteku navedenega obdobja pregleda uporabo navedene določbe;

(d)

pomoč za pospeševanje razvoja določenih gospodarskih dejavnosti ali določenih gospodarskih območij, kadar taka pomoč ne škoduje trgovinskim pogojem med Skupnostjo in Turčijo v obsegu, ki bi bil v nasprotju s skupnimi interesi;

(e)

pomoč za pospeševanje kulture in ohranjanja kulturne dediščine, kadar taka pomoč ne škoduje trgovinskim pogojem med Skupnostjo in Turčijo v obsegu, ki je v nasprotju s skupnimi interesi;

(f)

druge vrste pomoči, kot jih lahko določi Pridružitveni svet.

Člen 35

Vse ravnanje, ki je v nasprotju s členi 32, 33 in 34, se presodi na podlagi meril, ki izhajajo iz uporabe pravil iz členov 85, 86 in 92 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in njene sekundarne zakonodaje.

Člen 36

Pogodbenici si informacije izmenjujeta ob upoštevanju omejitev iz zahtev v zvezi s poklicno in poslovno tajnostjo.

Člen 37

1.   Pridružitveni svet v dveh letih od začetka veljavnosti carinske unije s sklepom sprejme potrebna pravila za izvajanje členov 32, 33 in 34 ter ustreznih delov člena 35. Pravila temeljijo na že obstoječih pravilih Skupnosti in med drugim določajo vlogo vsakega organa, pristojnega za konkurenco.

2.   Do sprejetja teh pravil:

(a)

organi Skupnosti ali Turčije odločajo glede dopustnosti sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj ter zlorabe prevladujočega položaja v skladu s členoma 32 in 33;

(b)

se določbe zakonika o subvencijah sporazuma GATT uporabljajo kot pravila za izvajanje člena 34.

Člen 38

1.   Če Skupnost ali Turčija meni, da je določeno ravnanje nezdružljivo s pogoji iz členov 32, 33 ali 34 ter

ni ustrezno urejeno z izvedbenimi pravili iz člena 37, ali

če takih pravil ni, in če tako ravnanje povzroči ali lahko povzroči resno škodo interesu druge pogodbenice ali znatno škodo njeni domači industriji, lahko po posvetovanju v okviru Skupnega odbora carinske unije ali po preteku 45 delovnih dni od predložitve zadeve v posvetovanje sprejme ustrezne ukrepe. Prednost imajo ukrepi, ki kar najmanj ovirajo delovanje carinske unije.

2.   V primeru ravnanj, ki so nezdružljiva s členom 34, se lahko ustrezni ukrepi, kadar zanje velja sporazum GATT, sprejmejo samo v skladu s postopki in pod pogoji, ki jih določa sporazum GATT ter kateri koli drug ustrezni akt, dogovorjen v njegovem okviru, ki se uporablja za pogodbenici.

B.   Približevanje zakonodaje

Člen 39

1.   Zaradi težnje carinske unije, da doseže gospodarsko povezovanje, Turčija zagotovi, da se njena zakonodaja na področju pravil konkurence uskladi z zakonodajo Evropske skupnosti in se dejansko uporablja.

2.   Turčija z namenom izpolnjevanja obveznosti iz odstavka 1:

(a)

pred začetkom veljavnosti carinske unije sprejme zakon, ki prepoveduje ravnanje podjetij pod pogoji, določenimi v členih 85 in 86 Pogodbe ES. Prav tako zagotovi, da se v Turčiji eno leto po začetku veljavnosti carinske unije uporabljajo načela iz uredb o skupinskih izjemah, ki veljajo v Skupnosti, in sodne prakse, ki so jo razvili organi ES. Skupnost po začetku veljavnosti carinske unije Turčijo čim prej obvesti o vseh postopkih, povezanih s sprejetjem, odpravo ali spremembo uredb o skupinskih izjemah s strani ES. Po posredovanju teh informacij mora Turčija v enem letu prilagoditi svojo zakonodajo, če je to potrebno;

(b)

pred začetkom veljavnosti carinske unije ustanovi organ, pristojen za konkurenco, ki dejansko uporablja ta pravila in načela;

(c)

pred začetkom veljavnosti tega sklepa prilagodi vse svoje pomoči, dodeljene tekstilnemu in oblačilnemu sektorju, pravilom, določenim v ustreznih okvirih in smernicah Skupnosti na podlagi členov 92 in 93 Pogodbe ES. Turčija obvesti Skupnost o vseh svojih shemah pomoči za ta sektor, kakor so bile prilagojene v skladu s temi okviri in smernicami. Skupnost po začetku veljavnosti carinske unije Turčijo čim prej obvesti o vseh postopkih, povezanih s sprejetjem, odpravo ali spremembo takih okvirov in smernic s strani Skupnosti. Po posredovanju teh informacij mora Turčija v enem letu prilagoditi svojo zakonodajo;

(d)

dve leti po začetku veljavnosti tega sklepa prilagodi vse sheme pomoči, razen tistih, dodeljenih tekstilnemu in oblačilnemu sektorju, pravilom, določenim v okvirih in smernicah Skupnosti na podlagi členov 92 in 93 Pogodbe ES. Skupnost Turčijo čim prej obvesti o vseh postopkih, povezanih s sprejetjem, odpravo ali spremembo takih okvirov in smernic s strani Skupnosti. Po posredovanju teh informacij mora Turčija v enem letu prilagoditi svojo zakonodajo;

(e)

v dveh letih po začetku veljavnosti carinske unije obvesti Skupnost o vseh v Turčiji veljavnih shemah pomoči, kakor so bile prilagojene v skladu s točko (d). Če bo sprejeta nova shema, Turčija Skupnost čim prej obvesti o vsebini take sheme;

(f)

vnaprej uradno obvesti Skupnost o vsaki individualni pomoči, ki se dodeli podjetju ali skupini podjetij in ki bi jo bilo treba priglasiti v skladu z okviri ali smernicami Skupnosti, če bi jo dodelila država članica, ali o dodelitvah individualnih pomoči zunaj okvirov ali smernic Skupnosti, ki presegajo znesek v višini 12 milijonov ECU in ki bi bile priglašene v okviru prava ES, če bi jih dodelila država članica.

Turčija bo v zvezi z individualnimi pomočmi, ki jih dodelijo države članice in so predmet presoje, ki jo na podlagi člena 93 Pogodbe ES izvede Komisija, obveščena na enaki podlagi kot države članice.

3.   Skupnost in Turčija si medsebojno posredujeta vse spremembe svojih zakonodaj v zvezi z omejevalnimi ravnanji podjetij. Prav tako se medsebojno obveščata o primerih, v katerih so bile te zakonodaje uporabljene.

4.   V zvezi z informacijami, zagotovljenimi v skladu s točkami (c), (e) in (f) odstavka 2, ima Skupnost pravico, da vloži ugovor zoper pomoč, ki jo dodeli Turčija in ki bi jo štela za nezakonito v okviru prava ES, če bi jo dodelila država članica. Če se Turčija ne strinja z mnenjem Skupnosti in če se zadeva ne razreši v 30 dneh, imata Skupnost in Turčija pravico, da zadevo predložita arbitraži.

5.   Turčija ima pravico, da vloži ugovor in začne postopek pred Pridružitvenim svetom glede kakršne koli pomoči, ki jo dodeli država članica in ki jo Turčija obravnava kot nezakonito v okviru prava ES. Če Pridružitveni svet zadeve ne razreši v treh mesecih, se lahko Pridružitveni svet odloči, da zadevo pošlje Sodišču Evropskih skupnosti.

Člen 40

1.   Skupnost Turčijo čim prej obvesti o sprejetju vsakega sklepa v skladu s členi 85, 86 in 92 Pogodbe ES, ki bi lahko vplival na interese Turčije.

2.   Turčija je upravičena, da zahteva informacije o kateri koli posebni zadevi, o kateri je odločala Skupnost v okviru členov 85, 86 in 92 Pogodbe ES.

Člen 41

Turčija v zvezi z javnimi podjetji in podjetji, ki so jim bile podeljene posebne ali izključne pravice, zagotovi, da se do konca prvega leta po začetku veljavnosti carinske unije podprejo načela Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, zlasti člena 90, ter na tej podlagi razvita načela iz sekundarne zakonodaje in sodne prakse.

Člen 42

Turčija v skladu s pogoji in časovnim razporedom, ki jih določi Pridružitveni svet, postopno prilagodi vse državne monopole tržne narave ter tako do konca drugega leta po začetku veljavnosti tega sklepa zagotovi, da med državljani držav članic in Turčije ni nobene diskriminacije glede pogojev, pod katerimi se blago nabavlja in trži.

Člen 43

1.   Če Skupnost ali Turčija domneva, da protikonkurenčne dejavnosti, ki potekajo na ozemlju druge pogodbenice, negativno vplivajo na njene interese ali interese njenih podjetij, lahko prva pogodbenica uradno obvesti drugo pogodbenico in lahko zahteva, da organ druge pogodbenice, pristojen za konkurenco, začne ustrezni ukrep uveljavljanja. Uradno obvestilo vsebuje čim bolj natančno opredelitev narave protikonkurenčnih dejavnosti in njihovih vplivov na interese pogodbenice, ki je poslala uradno obvestilo, ter vključuje ponudbo za take nadaljnje informacije in drugo sodelovanje, ki jih lahko ta pogodbenica zagotovi.

2.   Organ, pristojen za konkurenco, uradno obveščene pogodbenice bo po prejetju uradnega obvestila iz odstavka 1 in po taki nadaljnji razpravi med pogodbenicama, ki je v okoliščinah ustrezna in koristna, preučil možnost začetka ukrepa uveljavljanja v zvezi s protikonkurenčnimi dejavnostmi, opredeljenimi v uradnem obvestilu. Uradno obveščena pogodbenica bo pogodbenico, ki je poslala uradno obvestilo, seznanila z odločitvijo zadevnega organa. Če se ukrep uveljavljanja začne, bo uradno obveščena pogodbenica pogodbenico, ki je poslala uradno obvestilo, seznanila z izidom ukrepa in v največji možni meri o relevantnem vmesnem razvoju dogodkov.

3.   Ta člen v ničemer ne omejuje diskrecijske pravice uradno obveščene pogodbenice, da na podlagi svojega konkurenčnega prava in politike uveljavljanja na tem področju začne postopek zaradi priglašenega protikonkurenčnega ravnanja, niti ne preprečuje drugi pogodbenici, da bi začela postopek zaradi takega protikonkurenčnega ravnanja.

ODDELEK III

Instrumenti trgovinske zaščite

Člen 44

1.   Na zahtevo ene ali druge pogodbenice Pridružitveni svet preuči načelo uporabe tistih instrumentov trgovinske zaščite, ki niso zaščitni ukrepi ene pogodbenice v razmerju do druge pogodbenice. Pridružitveni svet lahko v okviru te preučitve odloči, da začasno prepove uporabo teh instrumentov, če je Turčija uporabila pravila o konkurenci in nadzoru državnih pomoči ter druge ustrezne določbe pravnega reda Skupnosti o notranjem trgu ter zagotovila njihovo učinkovito uveljavljanje in s tem varstvo proti nelojalni konkurenci, ki je enakovredno varstvu na notranjem trgu.

2.   Načini izvajanja protidampinških ukrepov, določenih v členu 47 Dodatnega protokola, ostajajo v veljavi.

Člen 45

Z odstopanjem od določb oddelka II poglavja V se posvetovalni postopki in postopki odločanja iz navedenega oddelka ne uporabljajo za ukrepe trgovinske zaščite, ki jih sprejme ena ali druga pogodbenica.

Pogodbenici si v okviru uporabe ukrepov trgovinske politike nasproti tretjim državam prizadevata uskladiti svoje delovanje, in sicer z izmenjavo informacij in posvetovanjem, ko jima okoliščine in njune mednarodne obveznosti to omogočajo.

Člen 46

Z odstopanjem od načela prostega pretoka blaga iz poglavja I lahko pogodbenica, ki je sprejela ali sprejema protidampinške ukrepe ali druge ukrepe v skladu z instrumenti trgovinske politike, določene v členu 44, v svojem razmerju z drugo pogodbenico ali tretjimi državami določi, da se za uvoz zadevnih izdelkov z ozemlja druge pogodbenice uporabljajo navedeni ukrepi. V tem primeru o tem obvesti Skupni odbor carinske unije.

Člen 47

Organi države uvoznice med izpolnjevanjem formalnosti pri uvozu izdelkov, za katere se uporabljajo ukrepi trgovinske politike, določeni v prejšnjih členih, od uvoznika zahtevajo, da na carinski deklaraciji označi poreklo zadevnih izdelkov.

Če se zaradi resnih in utemeljenih dvomov to zdi absolutno potrebno, se lahko zahteva dodaten dokaz za preverjanje resničnega porekla zadevnih izdelkov.

ODDELEK VI

Javna naročila

Člen 48

Pridružitveni svet bo čim prej po dnevu začetka veljavnosti tega sklepa določil datum za začetek pogajanj, katerih cilj je vzajemno odpiranje trgov posameznih pogodbenic za javna naročila.

Pridružitveni svet bo vsako leto ocenil doseženi napredek na tem področju.

ODDELEK V

Neposredno obdavčenje

Člen 49

Nobena določba tega sklepa ne povzroči:

razširjanja fiskalnih ugodnosti, ki jih katera koli od pogodbenic priznava po kakršnem koli mednarodnem sporazumu oziroma dogovoru, ki jo zavezuje,

preprečitve sprejetja ali uporabe s strani katere koli pogodbenice kakršnega koli ukrepa, katerega cilj je preprečevanje davčne utaje ali izogibanja davkom,

nasprotovanja pravici katere koli pogodbenice, da uporablja ustrezne določbe svoje davčne zakonodaje za davkoplačevalce, ki glede na kraj svojega prebivališča niso v enakem položaju.

Posredno obdavčenje

Člen 50

1.   Nobena pogodbenica ne uvede nobenih neposrednih ali posrednih notranjih davkov na izdelke druge pogodbenice, ki bi bili višji od neposrednih ali posrednih davkov za podobne domače izdelke.

Nobena pogodbenica ne uvede nobenih notranjih davkov na izdelke druge pogodbenice, ki bi posredno ščitili druge izdelke.

2.   Izdelki, izvoženi na ozemlje katere koli od pogodbenic, niso upravičeni do nadomestila notranjih posrednih davkov, ki presegajo posredne davke, neposredno ali posredno uvedene za te izdelke.

3.   Pogodbenici razveljavita vse določbe, ki veljajo ob začetku veljavnosti tega sklepa in so v nasprotju z zgornjimi pravili.

Člen 51

Pridružitveni svet lahko pogodbenicama priporoči, da sprejmeta ukrepe za približevanje zakonodaj in drugih predpisov na področjih, ki jih ta sklep ne zajema, ampak neposredno vplivajo na delovanje pridružitve, in na področjih, ki jih ta sklep sicer zajema, vendar v njem zanje niso določeni posebni postopki.

POGLAVJE V

INSTITUCIONALNE DOLOČBE

ODDELEK I

Skupni odbor carinske unije ES-Turčija

Člen 52

1.   V skladu s členom 24 pridružitvenega sporazuma se ustanovi Skupni odbor carinske unije ES-Turčija. Odbor skrbi za izmenjavo stališč in informacij, oblikuje priporočila Pridružitvenemu svetu in pripravlja mnenja, da zagotovi pravilno delovanje carinske unije.

2.   Pogodbenici se v odboru posvetujeta o vseh vprašanjih v zvezi z izvajanjem tega sklepa, ki kateri koli od njiju povzroča težave.

3.   Skupni odbor carinske unije sprejme svoj poslovnik.

Člen 53

1.   Skupni odbor carinske unije sestavljajo predstavniki pogodbenic.

2.   Skupnemu odboru carinske unije za obdobje šestih mesecev izmenično predsedujeta predstavnik Skupnosti, tj. Evropska komisija, in predstavnik Turčije.

3.   Skupni odbor carinske unije se za izpolnjevanje svojih nalog praviloma sestane vsaj enkrat mesečno. Sestaja se tudi na pobudo predsednika ali na zahtevo ene od pogodbenic v skladu s svojim poslovnikom.

4.   Skupni odbor carinske unije se lahko odloči za ustanovitev pododborov ali delovnih skupin, ki mu pomagajo pri izvajanju njegovih nalog. V svojem poslovniku določi sestavo in način delovanja teh pododborov ali delovnih skupin. Njihove naloge določi za vsak primer posebej.

ODDELEK II

Posvetovalni postopki in postopki odločanja

Člen 54

1.   Na področjih, ki neposredno zadevajo delovanje carinske unije, se turška zakonodaja brez poseganja v druge obveznosti, ki izhajajo iz poglavij I do IV, čim bolj uskladi z zakonodajo Skupnosti.

2.   Področja, ki neposredno zadevajo delovanje carinske unije, so trgovinska politika in sporazumi s tretjimi državami, ki vsebujejo trgovinsko razsežnost za industrijske izdelke, zakonodaja o odpravi tehničnih ovir pri trgovanju z industrijskimi izdelki, konkurenca, pravo intelektualne in industrijske lastnine ter carinska zakonodaja.

Pridružitveni svet se lahko ob upoštevanju napredka, doseženega pri pridruževanju, odloči, da razširi seznam področij, na katerih je treba doseči uskladitev.

3.   Za namene tega člena se uporabljajo postopkovna pravila iz členov 55 do 60.

Člen 55

1.   Kadar koli Komisija Evropskih skupnosti pripravlja novo zakonodajo na področju, ki neposredno zadeva delovanje carinske unije, in če se pri tem posvetuje s strokovnjaki iz držav članic Skupnosti, se neformalno posvetuje tudi s turškimi strokovnjaki.

2.   Komisija Evropskih skupnosti pri posredovanju svojega predloga Svetu Evropske unije kopijo tega predloga pošlje Turčiji.

3.   Pogodbenici se v fazi pred sklepom Sveta Evropske unije na zahtevo ene od njiju med seboj ponovno posvetujeta v okviru Skupnega odbora carinske unije.

4.   Pogodbenici v fazi obveščanja in posvetovanja sodelujeta v dobri veri in z namenom, da bi ob koncu postopka omogočili najustreznejšo odločitev za pravilno delovanje carinske unije.

Člen 56

1.   Če Skupnost sprejme zakonodajo na področju, ki neposredno zadeva delovanje carinske unije, kot je opredeljeno v členu 54(2), o tem nemudoma obvesti Turčijo v okviru Skupnega odbora carinske unije, da Turčiji omogoči sprejetje ustrezne zakonodaje, s katero bo zagotovljeno pravilno delovanje carinske unije.

2.   Če ima Turčija težave pri sprejemanju ustrezne zakonodaje, si Skupni odbor carinske unije vsestransko prizadeva najti rešitev, sprejemljivo za obe strani, na podlagi katere carinska unija še naprej pravilno deluje.

Člen 57

1.   Načelo usklajevanja, opredeljeno v členu 54, brez poseganja v obveznosti Turčije, ki izhajajo iz poglavij I do IV, ne vpliva na njeno pravico do spreminjanja zakonodaje na področjih, ki neposredno zadevajo delovanje carinske unije, če je Skupni odbor carinske unije ugotovil, da spremenjena zakonodaja ne vpliva na pravilno delovanje carinske unije ali da so bili izvedeni postopki iz odstavkov 2 do 4 tega člena.

2.   Če namerava Turčija sprejeti novo zakonodajo na področju, ki neposredno zadeva delovanje carinske unije, neformalno pridobi mnenje Komisije Evropskih skupnosti o zadevni predlagani zakonodaji, da lahko turški zakonodajalec sprejme odločitev ob polnem zavedanju posledic za delovanje carinske unije.

Pogodbenici sodelujeta v dobri veri in z namenom, da bi ob koncu postopka omogočili najustreznejšo odločitev za pravilno delovanje carinske unije.

3.   Ko priprava osnutka predlagane zakonodaje dovolj napreduje, se opravijo posvetovanja v okviru Skupnega odbora carinske unije.

4.   Če Turčija sprejme zakonodajo na področju, ki neposredno zadeva delovanje carinske unije, o tem nemudoma obvesti Skupnost v okviru Skupnega odbora carinske unije.

Če lahko zakonodaja, ki jo sprejme Turčija, ovira pravilno delovanje carinske unije, si Skupni odbor carinske unije prizadeva doseči rešitev, sprejemljivo za obe strani.

Člen 58

1.   Če po opravljenih posvetovanjih, izvedenih po postopku iz člena 56(2) ali člena 57(4), Skupni odbor carinske unije ne najde rešitve, sprejemljive za obe strani, in če katera koli pogodbenica meni, da bi lahko razlike v zadevni zakonodaji vplivale na prosti pretok blaga, preusmerile trgovinske tokove ali povzročile gospodarske težave na njenem ozemlju, lahko zadevo predloži Skupnemu odboru carinske unije, ki po potrebi priporoči ustrezne načine preprečevanja škode, ki bi lahko nastala.

Isti postopek se uporabi, če razlike pri izvajanju zakonodaj na področju, ki neposredno zadeva delovanje carinske unije, povzročijo ali bi lahko povzročile omejevanje prostega pretoka blaga, preusmeritve trgovinskih tokov ali gospodarske težave.

2.   Če razlike med zakonodajo Skupnosti in turško zakonodajo ali razlike v njunem izvajanju na področju, ki neposredno zadeva delovanje carinske unije, povzročijo ali bi lahko povzročile omejevanje prostega pretoka blaga ali preusmeritve trgovinskih tokov ter prizadeta pogodbenica meni, da je potrebno takojšnje ukrepanje, lahko sama sprejme potrebne varstvene ukrepe in o tem uradno obvesti Skupni odbor carinske unije; slednji se lahko odloči, ali bo te ukrepe spremenil ali odpravil. Prednost imajo ukrepi, ki kar najmanj ovirajo delovanje carinske unije.

Člen 59

Komisija Evropskih skupnosti na področjih, ki neposredno zadevajo pravilno delovanje carinske unije, zagotovi, da so turški strokovnjaki čim bolj vključeni v pripravo osnutkov ukrepov, ki se nato predložijo odborom, ki Komisiji Evropskih skupnosti pomagajo pri izvajanju njenih izvedbenih pooblastil. V zvezi s tem se Komisija Evropskih skupnosti pri pripravi osnutkov predlogov s strokovnjaki iz Turčije posvetuje na enaki podlagi, kot se posvetuje s strokovnjaki iz držav članic Skupnosti. Kadar je zadeva, ki se posreduje Svetu Evropske unije, skladna s postopkom, ki velja za vrsto zadevnega odbora, Komisija Evropskih skupnosti Svetu Evropske unije pošlje mnenja turških strokovnjakov.

Člen 60

Turški strokovnjaki sodelujejo pri delu številnih tehničnih odborov, ki Komisiji Evropskih skupnosti pomagajo pri izvajanju njenih izvedbenih pooblastil na področjih, ki neposredno zadevajo delovanje carinske unije, kjer je to potrebno za zagotovitev pravilnega delovanja carinske unije. Pridružitveni svet pred začetkom veljavnosti tega sklepa določi postopek za tako sodelovanje. Seznam odborov je v Prilogi 9. Če pogodbenici menita, da bi bilo treba tako sodelovanje razširiti na druge odbore, lahko Skupni odbor carinske unije potrebna priporočila naslovi na Pridružitveni svet, ki o njih odloči.

ODDELEK III

Reševanje sporov

Člen 61

Brez poseganja v odstavke 1 do 3 člena 25 Sporazuma iz Ankare, če Pridružitveni svet v šestih mesecih od datuma začetka tega postopka ne reši spora v zvezi z obsegom ali trajanjem varstvenih ukrepov, sprejetih v skladu s členom 58(2), zaščitnih ukrepov, sprejetih v skladu s členom 63, ali izenačevalnih ukrepov, sprejetih v skladu s členom 64, lahko katera koli pogodbenica spor predloži arbitraži po postopkih iz člena 62. Arbitražna odločba je zavezujoča za pogodbenici v sporu.

Člen 62

1.   Če se spor predloži razsodišču, so prisotni trije arbitri.

2.   Vsaka od pogodbenic v sporu v roku 30 dni imenuje enega arbitra.

3.   Na ta način imenovana arbitra sporazumno določita glavnega arbitra, ki ni državljan nobene od pogodbenic. Če se arbitra ne sporazumeta v dveh mesecih po imenovanju, izbereta glavnega arbitra izmed sedmih oseb s seznama, ki ga sestavi Pridružitveni svet. Pridružitveni svet ta seznam sestavi in pregleda v skladu s svojim poslovnikom.

4.   Arbitražno sodišče zaseda v Bruslju. Če pogodbenici ne odločita drugače, določi postopkovna pravila. To arbitražno sodišče sklepe sprejema z večino.

ODDELEK IV

Zaščitni ukrepi

Člen 63

Pogodbenici potrjujeta, da mehanizmi in ureditve zaščitnih ukrepov iz člena 60 Dodatnega protokola ostajajo v veljavi.

Člen 64

1.   Če zaščitni ali varstveni ukrep, ki ga sprejme pogodbenica, povzroči neravnovesje med pravicami in obveznostmi na podlagi tega sklepa, lahko druga pogodbenica sprejme izenačevalne ukrepe glede na prvo pogodbenico. Prednost imajo ukrepi, ki kar najmanj ovirajo delovanje carinske unije.

2.   Uporabljajo se postopki iz člena 63.

POGLAVJE VI

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Začetek veljavnosti

Člen 65

1.   Ta sklep začne veljati 31. decembra 1995.

2.   V letu 1995 napredek pri izvajanju tega sklepa redno pregleduje Pridružitveni odbor, ki poroča Pridružitvenemu svetu.

3.   Obe pogodbenici pred koncem oktobra 1995 v okviru Pridružitvenega sveta preučita, ali so izpolnjene določbe tega sklepa za pravilno delovanje carinske unije.

4.   Če Turčija na eni strani ali Skupnost in njene države članice na drugi strani na podlagi poročil Pridružitvenega odbora menijo, da določbe iz odstavka 3 niso izpolnjene, lahko zadevna pogodbenica Pridružitvenemu svetu priglasi svojo odločitev glede prošnje za podaljšanje roka iz odstavka 1. V takem primeru se navedeni datum premakne na 1. julij 1996.

5.   V tem primeru se smiselno uporabljajo odstavki 2 do 4.

6.   Pridružitveni svet lahko sprejme druge ustrezne odločitve.

Razlaga

Člen 66

V kolikor so določbe tega sklepa po vsebini enake ustreznim določbam Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, se za namene njihovega izvajanja in uporabe za izdelke, ki jih zajema carinska unija, razlagajo v skladu z ustreznimi odločbami Sodišča Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 22. decembra 1995

Za Pridružitveni svet

ES-Turčija

L. ATIENZA SERNA

Izjave

Izjava Turčije o členu 3(4):

Turčija se zavezuje, da se carine ali dajatve z enakim učinkom, obračunane v skladu z drugim pododstavkom člena 3(4), ne uporabijo za noben poseben namen, ampak se pripišejo njenemu državnemu proračunu tako kot drugi carinski prihodki.

Izjava Skupnosti o členu 3(3):

„Skupnost želi opozoriti na posebni status gore Atos v skladu s skupno izjavo, priloženo k Aktu o pristopu Helenske republike k Evropskim skupnostim.“

Izjava Turčije o členu 5:

„Turčija namerava brez poseganja v člen 5 tega sklepa še naprej uporabljati določbe svojega odloka o uvoznem režimu (Uradni list Turčije št. 22158a, 31. 12. 1994) za rabljena motorna vozila, pri čemer za uvoz takih izdelkov uvede zahtevo po predhodnem dovoljenju, in sicer za določeno obdobje po začetku veljavnosti tega sklepa.“

Izjava Skupnosti o členu 6 (tekstilni izdelki in oblačila):

„1.

Dogovori o trgovini s tekstilnimi izdelki in oblačili bodo prenehali veljati takoj, ko bo ugotovljeno, ali je Turčija učinkovito izvedla ukrepe, katerih sprejetje se zahteva v okviru tega sklepa, in sicer glede intelektualne, industrijske in poslovne lastnine (členi 2, 3, 4 in 5 iz Priloge 8), konkurence, vključno z ukrepi glede javne pomoči (poglavje IV, oddelek II, člena 39(1) ter (2)(a), (b) in (c)), ter ali je Turčija glede na trenutno veljavna večstranska pravila v tekstilnem sektorju začela izvajati ukrepe, potrebne za uskladitev svoje trgovinske politike s trgovinsko politiko Skupnosti, zlasti dogovore in sporazume iz člena 12(2) oddelka III.

2.

Skupnost bo uporabila zaščitne ukrepe, določene v členu 60 Dodatnega protokola, če se veljavni dogovori o trgovini s tekstilnimi izdelki in oblačili ne podaljšajo, čeprav Turčija ne izpolnjuje pogojev iz odstavka 1.

3.

Skupnosti vztraja pri učinkoviti vzajemnosti pri dostopu do trga v navedenem sektorju.“

Izjava Turčije o členu 6 (tekstilni izdelki in oblačila):

„1.

Če navedeni dogovori ne bodo končani, čeprav Turčija izpolnjuje ukrepe iz prvega odstavka izjave Skupnosti o izteku veljavnosti dogovorov o trgovini s tekstilnimi izdelki in oblačili, bo Turčija sprejela ustrezne izenačevalne ukrepe.

2.

Turčija v zvezi z odstavkom 1 izjave Skupnosti o členu 6 (tekstilni izdelki in oblačila) razume, da ukrepi glede sklepanja sporazumov ali dogovorov med Turčijo in tretjimi državami v tekstilnem sektorju pomenijo, da je Turčija sprejela potrebne ukrepe za sprejetje navedenih sporazumov ali dogovorov v skladu s členom 12(2) in da se do takrat uporabljajo ukrepi iz člena 12(3).

3.

Turčija vztraja pri popolnem dostopu do trga v navedenem sektorju.“

Izjava Turčije o členu 6:

„Turčija meni, da mora biti vključena v delo Odbora za tekstil.“

Izjava Turčije o členu 8:

„Turčija meni, da mora biti vključena v delo odbora za standarde in tehnične predpise, da zagotovi raven sodelovanja, ki je v skladu s ciljem harmonizacije.“

Izjava Turčije o členu 8:

„Turčija želi poudariti pomen celovite, hitre in čim manj formalne ocene instrumentov, postopkov in infrastruktur, ki ji omogočajo izpolnjevanje zahtev, določenih v instrumentih s seznama iz člena 8(2).

Turčija tudi poudarja, da mora Skupnost začeti izvajati tehnične prilagoditve, ki so potrebne, ker je Turčija izpolnila zgoraj navedene zahteve.“

Skupna izjava o členu 11:

„Pogodbenici soglašata s takojšnjim začetkom razprav na ravni strokovnjakov o prenosu pravnega reda Skupnosti glede odprave tehničnih ovir za trgovino, ki ga izvede Turčija.“

Izjava Turčije o členu 16:

„Turčija lahko v okviru Pridružitvenega sveta zahteva posvetovanje v zvezi z obveznostmi, ki jih lahko ima zaradi članstva v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje (ECO).“

Izjava Turčije o členu 16:

„Turčija v zvezi s členom 16 navaja, da bodo imeli prednost naslednji preferencialni sporazumi: Bolgarija, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Češka, Izrael, Estonija, Latvija, Litva, Maroko, Tunizija in Egipt.“

Izjava Skupnosti o Prilogi 8:

„Skupnost je za učinkovito izvajanje in uporabo določb, omenjenih v tej prilogi, Turčiji pripravljena zagotoviti ustrezno tehnično pomoč pred in po začetku veljavnosti carinske unije.“

Izjava Turčije o členu 1 iz Priloge 8:

„Ta obveznost ne vpliva na status Turčije v Svetovni trgovinski organizaciji kot države v razvoju.“

Izjava Skupnosti o členu 44:

„Skupnost v zvezi s členom 44(2) navaja, da bo Komisija Evropskih skupnosti brez poseganja v položaj Sveta Evropske unije pri izvajanju svojih obveznosti iz protidampinških in zaščitnih ukrepov Turčijo obvestila pred začetkom postopkov. Zato bodo pred začetkom veljavnosti tega sklepa skupno določeni ustrezni načini uporabe člena 49. Poleg tega bo Skupnost po preučitvi posameznih primerov po potrebi jasno prednostno obravnavala cenovne zaveze pred carinami, da bi zaključila protidampinške primere, v katerih je bila ugotovljena škoda.“

Izjava Turčije o členu 48:

„Turčija navaja, da namerava začeti pogajanja za pristop k sporazumu GATT o javnih naročilih.“

Izjava Turčije o členu 60:

„Turčija bo v letu 1995 in med harmonizacijo svoje zakonodaje z zakonodajo Skupnosti od Pridružitvenega sveta zahtevala odločitev o razširitvi njene vključenosti na druge odbore.“

Skupna izjava o členu 65:

„1.

Vsak skupni sklep Skupnosti in držav članic glede zahteve za odložitev začetka veljavnosti carinske unije v skladu s členom 65(4) tega sklepa bo sprejet na podlagi predloga Komisije Evropskih skupnosti po enakem postopku odločanja, kot je bil uporabljen pri sprejetju tega sklepa.

2.

Poleg tega odložitev začetka veljavnosti tega sklepa ne vpliva na pogodbene obveznosti, ki sta jih pogodbenici prevzeli pod pogoji Dodatnega protokola.“

PRILOGE

Priloga 1

Seznam blaga iz člena 17

Priloga 2

iz člena 19(2)(a)

Priloga 3

iz člena 19(2)(b)

Priloga 4

iz člena 19(2)(c)

Priloga 5

iz člena 19(3)

Priloga 6

Preglednica 1 in preglednica 2 iz člena 21

Priloga 7

o medsebojni pomoči med upravnimi organi v carinskih zadevah

Priloga 8

o varstvu intelektualne, industrijske in poslovne lastnine

Priloga 9

Seznam odborov iz člena 60

Priloga 10

o avtonomnih režimih in preferencialnih sporazumih iz člena 16

PRILOGA 1

Oznaka KN

Opis

(1)

(2)

ex 0403

Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirani ali ne, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali aromatizirani ali ki vsebujejo dodano sadje, oreške ali kakav ali ne;

0403 10 51 do

0403 10 99

jogurt, aromatiziran, ali ki vsebuje dodano sadje ali kakav

0403 90 71 do

0403 90 99

drugo, aromatizirano, ali ki vsebuje dodano sadje ali kakav

0710 40 00

Sladka koruza (termično neobdelana ali termično obdelana s paro ali kuhanjem v vodi), zamrznjena

0711 90 30

Sladka koruza, začasno konzervirana (npr. z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje), vendar kot taka neprimerna za takojšnjo prehrano;

ex 1517

Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, razen užitnih masti ali olj in njihovih frakcij iz tarifne številke 1516 ;

1517 10 10

margarina, razen tekoče margarine, ki vsebuje več kot 10 mas. % do vključno 15 mas. % mlečnih maščob

1517 90 10

drugo z vsebnostjo več kot 10 mas. % do vključno 15 mas. % mlečnih maščob

1702 50 00

Kemično čista fruktoza

ex 1704

Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava; pri čemer je izključen ekstrakt sladke koreninice, ki vsebuje 10 mas. % saharoze ali več, vendar ne vsebuje drugih dodatkov, iz oznake KN 1704 90 10

1806

Čokolada in drugi prehrambni proizvodi, ki vsebujejo kakav

1901

Sladni ekstrakt; prehrambni proizvodi iz moke, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta, ki ne vsebujejo kakavovega prahu ali ga vsebujejo manj kot 50 mas. %, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; prehrambni proizvodi iz blaga iz tarifnih številk 0401 do 0404 , ki ne vsebujejo kakavovega prahu ali ga vsebujejo manj kot 10 mas. %, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

ex 1902

Testenine, razen polnjenih testenin iz oznak KN 1902 20 10 in 1902 20 30 ; kuskus, pripravljen ali nepripravljen

1903

Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba, v obliki kosmičev, kaše, kroglic, mrvic ali podobnih oblikah

1904

Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih proizvodov (npr.: koruzni kosmiči); žita, razen koruze, v obliki zrn, predkuhana ali drugače pripravljena

1905

Kruh, pecivo, keksi in drugi pekovski proizvodi, ki vsebujejo kakav ali ne; hostije, prazne kapsule, primerne za farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki

2001 90 30

Sladka koruza (Zea mays var. saccharata), pripravljena ali konzervirana v kisu ali ocetni kislini

2001 90 40

Jam, sladki krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5 mas. % ali več škroba, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini

2004 10 91

Krompir v obliki moke, zdroba ali kosmičev, pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini, zamrznjen

2004 90 10

Sladka koruza (Zea mays var. saccharata), pripravljena ali konzervirana drugače kot v kisu ali ocetni kislini, zamrznjena

2005 20 10

Krompir v obliki moke, zdroba ali kosmičev, pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjen

2005 80 00

Sladka koruza (Zea mays var. saccharata), pripravljena ali konzervirana drugače kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjena

2008 92 45

Pripravki tipa müsli na osnovi nepraženih žitnih kosmičev

2008 99 85

Koruza, razen sladke koruze (Zea mays var. saccharata), drugače pripravljena ali konzervirana, brez dodanega alkohola ali sladkorja

2008 99 91

Jam, sladki krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5 mas. % ali več škroba, drugače pripravljeni ali konzervirani, brez dodanega alkohola ali sladkorja

2101 10 99

Pripravki na osnovi ekstraktov, esenc in koncentratov kave ali na osnovi kave, razen tistih iz oznake KN 2101 10 91

2101 20 90

Ekstrakti, esence in koncentrati pravega čaja ali maté čaja ter pripravki na osnovi teh proizvodov ali na osnovi pravega čaja ali maté čaja, razen tistih iz oznake KN 2101 20 10

2101 30 19

Praženi kavni nadomestki, razen pražene cikorije

2101 30 99

Ekstrakti, esence in koncentrati praženih kavnih nadomestkov, razen pražene cikorije

2102 10 31

2102 10 39

Pekovski kvas

2105

Sladoled in druge ledene sladice, ki vsebujejo kakav ali ne

ex 2106

Živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu, razen tistih iz oznak KN 2106 10 10 in 2106 90 91 ter razen aromatiziranih ali obarvanih sladkornih sirupov

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

Brezalkoholne pijače, razen sadnih ali zelenjavnih sokov iz oznake KN 2009 , ki vsebujejo proizvode iz oznak KN 0401 do 0404 ali maščobe, pridobljene iz proizvodov iz oznak KN 0401 do 0404

2905 43 00

Manitol

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

ex 3501

Kazeini, kazeinati in drugi kazeinski derivati

ex 3505 10

Dekstrini in drugi modificirani škrobi, razen esterificiranih ali eterificiranih škrobov iz oznake KN 3505 10 50

3505 20

Lepila na osnovi škrobov ali na osnovi dekstrinov ali drugih modificiranih škrobov

3809 10

Sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeševanje barvanja ali fiksiranja barvil ter drugi proizvodi (npr. sredstva za apreturo in jedkanje) na osnovi škrobnih snovi, ki se uporabljajo v papirni, usnjarski in podobnih industrijah, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

3823 60

Sorbitol, razen sorbitola iz oznake KN 2905 44

PRILOGA 2

Seznam osnovnih proizvodov

navadna pšenica z oznako KN 1001 90 99

trda pšenica z oznako KN 1001 10

rž z oznako KN 1002 00 00

ječmen z oznako KN 1003 00 90

koruza z oznako KN 1005 90 00

oluščen riž z oznako KN 1006 20

beli sladkor z oznako KN 1701 99 10

izoglukoza z oznako KN ex 1702 40 10

melase z oznako KN 1703

posneto mleko v prahu (PG2) z oznako KN ex 0402 10 19

polnomastno mleko v prahu (PG3) z oznako KN ex 0402 21 19

maslo (PG6) z oznako KN ex 0405 00

PRILOGA 3

(na 100 kg blaga)

Oznaka KN

Opis

navadna pšenica

trda

ječmen

koruza

riž

beli sladkor

melase

posneto mleko v prahu (PG2)

polnomastno mleko v prahu (PG3)

maslo (PG6)

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

0403

Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirani ali ne, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali aromatizirani ali ki vsebujejo dodano sadje, oreške ali kakav ali ne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 10

– jogurt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – aromatiziran, ali ki vsebuje dodano sadje ali kakav:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo mlečnih maščob:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

– – – – do vključno 1,5 mas. %

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

53

– – – – več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

59

– – – – več kot 27 mas. %

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

68

 

– – – drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

– – – – do vključno 3 mas. %

 

 

 

 

 

 

 

 

12,5

 

2

93

– – – – več kot 3 mas. % do vključno 6 mas. %

 

 

 

 

 

 

 

 

12,5

 

5

99

– – – – več kot 6 mas. %

 

 

 

 

 

 

 

 

12,5

 

10

0403 90

– drugo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – aromatizirano, ali ki vsebuje dodano sadje ali kakav:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo mlečnih maščob:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

– – – – do vključno 1,5 mas. %

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

73

– – – – več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

79

– – – – več kot 27 mas. %

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

68

 

– – drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

– – – do vključno 3 mas. %

 

 

 

 

 

 

 

 

12,5

 

2

93

– – – več kot 3 mas. % do vključno 6 mas. %

 

 

 

 

 

 

 

 

12,5

 

5

99

– – – več kot 6 mas. %

 

 

 

 

 

 

 

 

12,5

 

10

0710

Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali kuhanjem v vodi), zamrznjene:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0710 40

– sladka koruza

 

 

 

 

100  (1)

 

 

 

 

 

 

0711

Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje), vendar kot take neprimerne za takojšnjo prehrano:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0711 90

– druge vrtnine; mešanice vrtnin:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

– – sladka koruza

 

 

 

 

100  (1)

 

 

 

 

 

 

1517

Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, razen užitnih masti ali olj in njihovih frakcij iz tarifne številke 1516 :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1517 10

– margarina, razen tekoče margarine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

– – ki vsebuje več kot 10 mas. % do vključno 15 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1517 90

– drugo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

– – ki vsebuje več kot 10 mas. % do vključno 15 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1702 50

Kemično čista fruktoza

 

 

 

 

 

 

 (2)

 

 

 

 

1704

Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 10

– žvečilni gumi, prevlečen s sladkorjem ali ne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – ki vsebuje manj kot 60 mas. % saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

– – – gumi v lističih

 

 

 

 

30

 

58

 

 

 

 

19

– – – drugo

 

 

 

 

30

 

58

 

 

 

 

 

– – ki vsebuje 60 mas. % ali več saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

– – – gumi v lističih

 

 

 

 

16

 

70

 

 

 

 

99

– – – drugo

 

 

 

 

16

 

70

 

 

 

 

1704 90

– drugo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

– – bela čokolada

 

 

 

 

 

 

45

 

 

20

 

1704 90 31

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

1704 90 71

 

 

 

 

 

 

 

47

 

 

 

 

1704 90 72

 

 

 

 

 

 

 

47

 

 

 

 

1704 90 73

Turški med

 

 

 

 

17

 

85

 

 

 

 

1704 90 73

 

 

 

 

 

 

10

85

 

 

 

5

1704 90 81

 

 

 

 

 

 

 

97

 

 

 

 

 

– drugo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 do 99

 

glej Prilogo 4

1806

Čokolada in drugi prehrambni proizvodi, ki vsebujejo kakav:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 10

– kakavov prah, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

– – ki ne vsebuje saharoze, ali ki vsebuje manj kot 65 mas. % saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) in/ali izoglukoze, izražene kot saharoza

 

 

 

 

 

 

60  (3)

 

 

 

 

30

– – ki vsebuje 65 mas. % ali več, vendar manj kot 80 mas. % saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) in/ali izoglukoze, izražene kot saharoza

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

 

90

– – ki vsebuje 80 mas. % ali več saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) in/ali izoglukoze, izražene kot saharoza

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

1806 20

– drugi proizvodi v blokih, ploščah ali palicah, mase več kot 2 kg, ali v obliki tekočine, paste, prahu, granul ali v drugih oblikah v razsutem stanju, v embalaži ali izvirnih pakiranjih nad 2 kg:

glej Prilogo 4

 

– – drugo, v blokih, ploščah ali palicah:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 31

– – – polnjeno

glej Prilogo 4

ex 1806 31

 

 

 

 

 

 

 

44

 

10

 

 

1806 32

– – – nepolnjeno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

– – – – z dodanimi žitaricami, sadjem ali oreški

glej Prilogo 4

ex 1806 32 10

 

 

 

 

 

 

10

45

 

 

 

 

90

– – – drugo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – ki vsebuje več kot 3 mas. % do vključno 6 mas. % mlečnih maščob

 

 

 

 

 

 

50

 

 

20

 

 

– – – – drugo

glej Prilogo 4

1806 90

– drugo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 90 40

 

 

 

 

 

 

 

50

 

11

 

 

11 do 90

 

glej Prilogo 4

1901

Sladni ekstrakt; prehrambni proizvodi iz moke, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta, ki ne vsebujejo kakavovega prahu ali ga vsebujejo manj kot 50 mas. %, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; prehrambni proizvodi iz izdelkov iz tarifnih številk 0401 do 0404 , ki ne vsebujejo kakavovega prahu ali ga vsebujejo manj kot 10 mas. %, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901 10

– proizvodi za otroško hrano, pakirani v embalaži za prodajo na drobno

glej Prilogo 4

1901 20

– – mešanice in testo za izdelovanje pekovskih proizvodov iz tarifne številke 1905

glej Prilogo 4

1901 90

– drugo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – ekstrakt slada:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

– – – z vsebnostjo suhega ekstrakta 90 mas. % ali več

 

 

 

195

 

 

 

 

 

 

 

19

– – – drugo

 

 

 

159

 

 

 

 

 

 

 

90

– – drugo

glej Prilogo 4

1902

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– nekuhane testenine, nepolnjene ali drugače pripravljene:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 11

– – ki vsebujejo jajca

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 19

– – drugo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – trda pšenica, testenine, ki ne vsebujejo ali vsebujejo do vključno 3 mas. % drugih žit

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – drugo

67

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 20

– polnjene testenine, kuhane ali nekuhane ali drugače pripravljene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – drugo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

– – – kuhane

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

– – – drugo

 

116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 30

– druge testenine:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

– – posušene

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

– – drugo

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902 40

– kuskus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

– – nepripravljen

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

– – drugo

 

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1903

Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba, v obliki kosmičev, kaše, kroglic, mrvic ali podobnih oblikah

 

 

 

 

161

 

 

 

 

 

 

1904

Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih proizvodov (npr.: koruzni kosmiči); žita (razen koruze) v obliki zrn, predkuhana ali drugače pripravljena:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904 10

– pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih proizvodov:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

– – pridobljena iz koruze

 

 

 

 

213

 

 

 

 

 

 

30

– – pridobljena iz riža

 

 

 

 

 

174

 

 

 

 

 

90

– – drugo

 

53

 

53

53

53

 

 

 

 

 

1904 90

– drugo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

– – riž

 

 

 

 

 

174

 

 

 

 

 

90

– – drugo

 

174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905

Kruh, pecivo, keksi in drugi pekovski proizvodi, ki vsebujejo kakav ali ne; hostije, prazne kapsule, primerne za farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 10

– hrustljavi kruh

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 20

– medenjaki in podobni izdelki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

– – ki vsebujejo manj kot 30 mas. % saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza)

44

 

40

 

 

 

25

 

 

 

 

30

– – ki vsebujejo 30 mas. % ali več, vendar manj kot 50 mas. % saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza)

33

 

30

 

 

 

45

 

 

 

 

90

– – ki vsebujejo 50 mas. % saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza)

22

 

20

 

 

 

65

 

 

 

 

1905 30 11 do 99

– sladki keksi: vaflji in oblati

glej Prilogo 4

1905 40

– prepečenec, opečen kruh in podobni opečeni izdelki

glej Prilogo 4

1905 90

– drugo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

– – matzos

168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

– – hostije, prazne kapsule, primerne za farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki

 

 

 

 

644

 

 

 

 

 

 

30 až 90

– – drugo

glej Prilogo 4

2001

Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 90

– drugo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

– – sladka koruza (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

100  (1)

 

 

 

 

 

 

40

– – jam, sladki krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5 mas. % ali več škroba

 

 

 

 

40  (1)

 

 

 

 

 

 

2004

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini; zamrznjene:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 10

– krompir:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

– – v obliki moke, zdroba ali kosmičev

glej Prilogo 4

2004 90

– druge vrtnine in mešanice vrtnin:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

– – sladka koruza (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

100  (1)

 

 

 

 

 

 

2005

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 20

– krompir:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

– – v obliki moke, zdroba ali kosmičev

glej Prilogo 4

2005 80

– – sladka koruza (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

100  (1)

 

 

 

 

 

 

2008

Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali alkohol ali ne, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 92 45

– Pripravki tipa müsli na osnovi nepraženih žitnih kosmičev

glej Prilogo 4

2008 99

– Drugo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

– – koruza, razen sladke koruze (Zea mays var. saccharata)

 

 

 

 

100  (1)

 

 

 

 

 

 

91

– – jam, sladki krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5 mas. % ali več škroba

 

 

 

 

40  (1)

 

 

 

 

 

 

2101

Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté čaja ter pripravki na osnovi teh proizvodov ali na osnovi kave, pravega čaja ali maté čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi ekstrakti, esence in koncentrati:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101 10

– ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – ekstrakti, esence ali koncentrati:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – pripravki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

– – – drugo

glej Prilogo 4

2101 20

ekstrakti, esence in koncentrati pravega čaja ali maté čaja ter pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi pravega čaja ali maté čaja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

– – drugo

glej Prilogo 4

2101 30

– pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi ekstrakti, esence in koncentrati:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

– – – drugo

 

 

 

137

 

 

 

 

 

 

 

 

– – ekstrakti, esence in koncentrati pražene cikorije in drugi praženi kavni nadomestki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

– – – drugo

 

 

 

245

 

 

 

 

 

 

 

2102

Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv iz tarifne številke 3002 ); pripravljeni pecilni praški

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2102 10

– aktivni kvas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – pekovski kvas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

– – – posušen

 

 

 

 

 

 

 

425

 

 

 

39

– – – drugo

 

 

 

 

 

 

 

125

 

 

 

2105 00

Sladoled in druge ledene sladice, ki vsebujejo kakav ali ne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

– ki ne vsebujejo mlečnih maščob ali vsebujejo manj kot 3 mas. % takih maščob

 

 

 

 

 

 

25

 

10

 

 

 

– ki vsebujejo mlečne maščobe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

– – 3 mas. % ali več, vendar manj kot 7 mas. %

 

 

 

 

 

 

20

 

 

23

 

99

– – 7 mas. % ali več

 

 

 

 

 

 

20

 

 

35

 

2106

Živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2106 10

– beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinske snovi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

– – drugo

glej Prilogo 4

2106 90

– drugo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

– – sirov fondue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

99

– – drugo

glej Prilogo 4

2202

Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali arome, ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih ali zelenjavnih sokov iz tarifne številke 2009 :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2202 90

– druge:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – druge, ki vsebujejo maščobe, pridobljene iz proizvodov iz tarifnih številk 0401 do 0404 :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

– – – manj kot 0,2 mas. %

 

 

 

 

 

 

10

 

8

 

 

95

– – – 0,2 mas. % ali več, vendar manj kot 2 mas. %

 

 

 

 

 

 

10

 

 

6

 

99

– – – 2 mas. % ali več

 

 

 

 

 

 

10

 

 

13

 

 

II.

ALKOHOLI IN NJIHOVI HALOGENSKI, SULFO-, NITRO-, ALI NITROZO- DERIVATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2905

Aciklični alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-, nitro-, ali nitrozo- derivati:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– drugi večhidroksilni alkoholi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2905 43

– – manitol

 

 

 

 

 

 

300

 

 

 

 

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – v vodni raztopini:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

– – – – ki vsebuje 2 mas. % ali manj manitola, računano glede na vsebnost D-glucitola

 

 

 

 

172

 

 

 

 

 

 

19

– – – – drugi

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

– – – drugi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

– – – – ki vsebuje 2 mas. % ali manj manitola, računano glede na vsebnost D-glucitola

 

 

 

 

245

 

 

 

 

 

 

99

– – – – drugi

 

 

 

 

 

 

128

 

 

 

 

3505

Dekstrini in drugi modificirani škrobi (npr. preželatinizirani in esterificirani škrobi): lepila na osnovi škrobov ali na osnovi dekstrina in drugih modificiranih škrobov:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3505 10

– dekstrini in drugi modificirani škrobi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

– – dekstrini:

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

 

– – drugi modificirani škrobi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

– – – drugo

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

3505 20

– lepila:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

– – ki vsebujejo do 25 mas. % škrobov ali dekstrinov ali drugih modificiranih škrobov

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

30

– – ki vsebujejo od vključno 25 mas. % do 55 mas. % škrobov ali dekstrinov ali drugih modificiranih škrobov

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

50

– – ki vsebujejo od vključno 55 mas. % do 80 mas. % škrobov ali dekstrinov ali drugih modificiranih škrobov

 

 

 

 

151

 

 

 

 

 

 

90

– – ki vsebujejo 80 mas. % ali več škrobov ali dekstrinov ali drugih modificiranih škrobov

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

3809

Sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeševanje barvanja in fiksiranja barvil ter drugi proizvodi (npr. sredstva za apreturo in jedkanje), ki se uporabljajo v tekstilni, papirni, usnjarski in podobnih industrijah, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3809 10

– na osnovi škrobnih snovi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

– – ki vsebujejo do 55 mas. % takih substanc

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

30

– – ki vsebujejo 55 mas. % ali več, vendar do 70 mas. % takih substanc

 

 

 

 

132

 

 

 

 

 

 

50

– – ki vsebujejo 70 mas. % ali več, vendar do 83 mas. % takih substanc

 

 

 

 

161

 

 

 

 

 

 

90

– – ki vsebujejo 83 mas. % ali več takih substanc

 

 

 

 

189

 

 

 

 

 

 

3824

Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele in livarska jedra, kemijski proizvodi in preparati kemijske industrije in sorodnih industrij (vključno s tistimi, ki so sestavljeni iz mešanic naravnih proizvodov), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; ostanki iz proizvodnje kemijske industrije ali sorodnih industrij, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3824 60

– sorbitol, razen sorbitola iz tarifne podštevilke 2905 44 :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – v vodni raztopini:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

– – – ki vsebuje 2 mas. % ali manj manitola, računano glede na vsebnost D-glucitola

 

 

 

 

172

 

 

 

 

 

 

19

– – – drug

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

– – drug:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

– – – ki vsebuje 2 mas. % ali manj manitola, računano glede na vsebnost D-glucitola

 

 

 

 

245

 

 

 

 

 

 

99

– – – drug

 

 

 

 

 

 

128

 

 

 

 

PRILOGA 4

Vsebnost mlečnih maščob

Vsebnost mlečnih beljakovin

Škrob/glukoza (mas. %) (*1)

≥ 0 < 5

≥ 5 < 25

≥ 25 < 50

≥ 50 < 75

≥75

Saharoza/invertni sladkor/izoglukoza (mas. %) (*2)

(mas. %) (*3)

≥ 0

< 5

≥ 5

< 30

≥ 30

< 50

≥ 50

< 70

≥ 70

≥ 0

< 5

≥ 5

< 30

≥ 30

< 50

≥ 50

< 70

≥ 70

≥ 0

< 5

≥ 5

< 30

≥ 30

< 50

≥ 50

≥ 0

< 5

≥ 5

< 30

≥ 30

≥ 0

< 5

≥ 5

≥ 0 < 1,5

≥ 0 < 2,5

0,00

8,80

16,51

23,84

34,11

2,28

11,08

18,78

26,12

36,39

4,86

13,67

21,37

28,71

7,66

16,46

24,17

10,45

19,26

 

≥ 2,5 < 6

19,73

28,53

36,23

43,57

53,84

22,00

30,81

38,51

45,85

56,12

24,59

33,39

41,10

48,43

27,39

36,19

43,89

30,18

38,98

 

≥ 6 < 18

59,18

67,98

75,68

83,02

93,29

61,46

70,26

77,96

85,30

95,57

64,04

72,85

80,55

87,88

66,84

75,64

83,34

69,63

78,43

 

≥ 18 < 30

105,68

114,48

122,18

129,52

139,79

107,95

116,76

124,46

131,79

142,06

110,54

119,34

127,05

134,38

113,33

122,14

129,84

116,13

124,93

 

≥ 30 < 60

205,71

214,52

222,22

229,56

293,83

207,99

216,79

224,50

231,83

xxx

210,58

219,38

227,08

xxx

213,37

222,18

xxx

xxx

xxx

 

≥ 60

293,07

301,88

309,58

xxx

xxx

295,35

304,15

311,86

xxx

xxx

297,94

306,74

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

≥ 1,5 < 3

≥ 0 < 2,5

5,17

13,97

21,67

29,01

39,28

7,44

16,25

23,95

31,28

41,55

10,03

18,83

26,54

33,87

12,82

21,63

29,33

15,62

24,42

 

≥ 2,5 < 6

24,89

33,69

41,40

48,73

59,00

27,17

35,97

43,67

51,01

61,28

29,76

38,56

46,26

53,60

32,55

41,35

49,06

35,34

44,15

 

≥ 6 < 18

64,34

73,15

80,85

88,19

98,46

66,62

75,42

83,13

90,46

100,73

69,21

78,01

85,71

93,05

72,00

80,81

88,51

74,80

83,60

 

≥ 18 < 30

110,84

119,64

127,35

134,68

144,95

113,12

121,92

129,62

136,96

147,23

115,70

124,51

132,21

139,55

118,50

127,30

135,01

121,29

130,10

 

≥ 30 < 60

210,88

219,68

227,39

234,72

244,99

213,16

221,96

229,66

237,00

xxx

215,74

224,55

232,25

xxx

218,54

227,34

xxx

xxx

xxx

 

≥ 60

298,24

307,04

314,74

xxx

xxx

300,51

309,32

317,02

xxx

xxx

303,10

311,90

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

≥ 3 < 6

≥ 0 < 2,5

10,33

19,13

26,84

34,17

44,44

12,61

21,41

29,11

36,45

46,72

15,19

24,00

31,70

39,04

17,99

26,79

34,50

20,78

29,59

 

≥ 2,5 < 12

45,37

54,17

61,88

69,21

79,48

47,65

56,45

64,15

71,49

81,76

50,23

59,04

66,74

74,08

53,03

61,83

69,54

55,82

64,63

 

≥ 12

110,37

119,17

126,88

134,21

144,48

112,65

121,45

129,15

136,49

146,76

115,23

124,04

131,74

139,08

118,03

126,83

xxx

120,82

xxx

≥ 6 < 9

≥ 0 < 4

17,22

26,02

33,72

41,06

51,33

19,49

28,30

36,00

43,34

53,61

22,08

30,88

38,59

45,92

24,88

33,68

41,38

27,67

36,47

 

≥ 4 < 15

59,63

68,43

76,14

83,47

93,74

61,91

70,71

78,41

85,75

96,02

64,49

73,30

81,00

88,34

67,29

76,09

83,79

70,08

78,89

 

≥ 15

117,26

126,06

133,76

141,10

151,37

119,53

128,34

136,04

143,38

153,65

122,12

130,92

138,63

145,96

124,92

133,72

xxx

127,71

xxx

≥ 9 < 12

≥ 0 < 6

24,10

32,91

40,61

47,95

58,22

26,38

35,18

42,89

50,22

60,49

28,97

37,77

45,47

52,81

31,76

40,57

48,27

34,56

43,36

 

≥ 6 < 18

73,87

82,68

90,38

97,72

107,99

76,15

84,95

92,66

99,99

110,26

78,74

87,54

95,24

102,58

81,53

90,34

98,04

84,33

93,13

 

≥ 18

122,73

131,54

139,24

146,58

156,85

125,01

133,81

141,52

148,85

xxx

127,60

136,40

144,10

xxx

130,39

139,20

xxx

xxx

xxx

≥ 12 < 18

≥ 0 < 6

34,43

43,24

50,94

58,28

68,55

36,71

45,51

53,22

60,55

70,82

39,30

48,10

55,80

63,14

42,09

50,90

58,60

44,89

53,69

 

≥ 6 < 18

83,14

91,94

99,64

106,98

117,25

85,41

94,22

101,92

109,26

119,53

88,00

96,80

104,51

111,84

90,80

99,60

107,30

93,59

102,39

 

≥ 18

126,02

134,82

142,53

149,86

160,13

128,30

137,10

144,80

152,14

xxx

130,88

139,69

147,39

xxx

133,68

142,48

xxx

xxx

xxx

≥ 18 < 26

≥ 0 < 6

49,93

58,73

66,44

73,77

84,04

52,21

61,01

68,71

76,05

86,32

54,79

63,60

71,30

78,64

57,59

66,39

74,09

60,38

69,19

 

≥ 6

120,38

129,18

136,89

144,22

154,49

122,66

131,46

139,16

146,50

156,77

125,24

134,05

141,75

149,09

128,04

136,84

xxx

130,83

xxx

≥ 26 < 40

≥ 0 < 6

77,48

86,28

93,98

101,32

111,59

79,75

88,56

96,26

103,60

xxx

82,34

91,14

98,85

xxx

85,14

93,94

xxx

xxx

xxx

 

≥ 6

131,02

139,82

147,52

154,86

xxx

133,30

142,10

149,80

157,14

xxx

135,88

144,69

152,39

xxx

138,68

147,48

xxx

xxx

xxx

≥ 40 < 55

 

108,47

117,27

124,97

132,31

xxx

110,74

119,55

127,25

134,59

xxx

113,33

122,13

129,84

xxx

116,13

124,93

xxx

xxx

xxx

≥ 55 < 70

 

139,46

148,26

155,96

xxx

xxx

141,73

150,54

158,24

xxx

xxx

144,32

153,13

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

≥ 70 < 85

 

170,45

179,25

186,95

xxx

xxx

172,73

181,53

xxx

xxx

xxx

175,31

184,12

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

≥ 85

 

201,44

210,24

xxx

xxx

xxx

203,72

212,52

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

PRILOGA 5

Osnovni zneski za osnovne kmetijske proizvode (ECU/100 kg), ki jih Turčija leta 1996 uporablja za uvoz iz tretjih držav, ki niso ES

Osnovni proizvodi

navadna pšenica

7,44

trda pšenica

6,39

2,33

ječmen

2,95

koruza

2,91

beli sladkor

36,68

posneto mleko v prahu

140,90

polnomastno mleko v prahu

142,31

melase

15,14

maslo

172,17

riž

25,41

izoglukoza

23,51

PRILOGA 6

PREGLEDNICA 1

Seznam blaga, za katerega bo ciljna kmetijska komponenta dosežena 1. januarja 1999

Oznaka KN

Oznaka HS

1. januar 1996

1. januar 1997

1. januar 1998

1. januar 1999

Kmet. komp.

Kmet. komp.

Kmet. komp.

Ciljna kmet. komp.

ECU/100 kg

ECU/100 kg

ECU/100 kg

ECU/100 kg

1704 10 11

1704 10 11

72,74

52,50

37,32

22,14

1704 10 19

1704 10 19

94,30

65,44

43,79

22,14

1704 10 91

1704 10 21

79,81

58,34

42,23

26,13

1704 10 99

1704 10 29

72,99

54,25

40,19

26,13

1704 10 99

1704 90 71

65,51

46,20

31,71

17,23

 

1704 90 72

65,51

46,20

31,71

17,23

 

1704 90 73  (*5)

79,94

60,63

46,14

31,66

 

1704 90 73  (*6)

88,35

69,04

54,55

40,07

 

 

 

 

 

 

1902 20 91

1902 20 31

50,89

31,58

17,09

2,61

1902 20 99

1902 20 39

48,89

32,30

19,85

7,41

1902 30 10

1902 30 10

40,27

28,43

19,55

10,67

1902 30 90

1902 30 90

39,01

25,09

14,65

4,21

1902 40 90

1902 40 90

30,21

19,81

12,01

4,21

 

 

 

 

 

 

1903 00 00

1903 00 00

18,88

13,20

8,94

4,68

 

 

 

 

 

 

1904 10 10

1904 10 11

55,63

35,85

21,02

6,19

 

1904 10 19

55,63

35,85

21,02

6,19

1904 10 90

1904 10 31

62,62

45,55

32,74

19,94

 

1904 10 39

62,62

45,55

32,74

19,94

1904 90 10

1904 90 11

59,00

53,08

48,65

44,21

 

1904 90 19

53,90

50,02

47,12

44,21

1904 90 90

1904 90 21

22,33

17,84

14,48

11,11

 

1904 90 29

22,33

17,84

14,48

11,11

 

 

 

 

 

 

1905 10 00

1905 10 00

37,91

24,05

13,66

3,26

1905 20 10

1905 20 10

85,45

56,62

34,99

13,37

1905 20 30

1905 20 20

79,82

55,75

37,69

19,64

1905 20 90

1905 20 30

93,89

66,69

46,29

25,89

1905 30 11

1905 30 11  (*4)

61,51  (*4)

46,28  (*4)

34,85  (*4)

23,43  (*4)

1905 30 19

1905 30 19  (*4)

61,51  (*4)

46,28  (*4)

34,85  (*4)

23,43  (*4)

1905 30 30

1905 30 21  (*4)

61,51  (*4)

46,28  (*4)

34,85  (*4)

23,43  (*4)

1905 30 51

1905 30 31  (*4)

61,51  (*4)

46,28  (*4)

34,85  (*4)

23,43  (*4)

1905 30 59

1905 30 39  (*4)

61,51  (*4)

46,28  (*4)

34,85  (*4)

23,43  (*4)

1905 30 91

1905 30 41  (*4)

61,51  (*4)

46,28  (*4)

34,85  (*4)

23,43  (*4)

1905 30 99

1905 30 49  (*4)

61,51  (*4)

46,28  (*4)

34,85  (*4)

23,43  (*4)

1905 40 10

1905 40 10  (*4)

48,34  (*4)

32,28  (*4)

20,23  (*4)

8,18  (*4)

1905 40 90

1905 40 90  (*4)

48,34  (*4)

32,28  (*4)

20,23  (*4)

8,18  (*4)

1905 90 10

1905 90 10

62,17

42,30

27,39

12,49

1905 90 20

1905 90 21

49,10

36,96

27,85

18,74

 

1905 90 22

49,10

36,96

27,85

18,74

 

1905 90 23

49,10

36,96

27,85

18,74

 

1905 90 24

49,10

36,96

27,85

18,74

 

1905 90 29

49,10

36,96

27,85

18,74

1905 90 30

1905 90 31  (*4)

26,54  (*4)

19,37  (*4)

14,00  (*4)

8,62  (*4)

1905 90 40

1905 90 32  (*4)

63,87  (*4)

41,77  (*4)

25,20  (*4)

8,62  (*4)

1905 90 45

1905 90 33  (*4)

63,87  (*4)

41,77  (*4)

25,20  (*4)

8,62  (*4)

1905 90 55

1905 90 34  (*4)

55,54  (*4)

36,77  (*4)

22,70  (*4)

8,62  (*4)

1905 90 60

1905 90 41  (*4)

44,15  (*4)

29,94  (*4)

19,28  (*4)

8,62  (*4)

 

1905 90 42  (*4)

44,15  (*4)

29,94  (*4)

19,28  (*4)

8,62  (*4)

 

1905 90 43  (*4)

44,15  (*4)

29,94  (*4)

19,28  (*4)

8,62  (*4)

1905 90 90

1905 90 44  (*4)

44,15  (*4)

29,94  (*4)

19,28  (*4)

8,62  (*4)

 

1905 90 49  (*4)

44,15  (*4)

29,94  (*4)

19,28  (*4)

8,62  (*4)

 

1905 90 51  (*4)

41,26  (*4)

28,20  (*4)

18,41  (*4)

8,62  (*4)

 

1905 90 59  (*4)

41,26  (*4)

28,20  (*4)

18,41  (*4)

8,62  (*4)

2001 90 30

2001 90 30

28,43

18,22

10,57

2,91

2001 90 40

2001 90 40

16,46

10,34

5,75

1,16

 

 

 

 

 

 

2004 10 91

2004 10 21  (*4)

25,71  (*4)

18,64  (*4)

13,34  (*4)

8,04  (*4)

 

2004 10 29  (*4)

25,71  (*4)

18,64  (*4)

13,34  (*4)

8,04  (*4)

2004 90 10

2004 90 10

24,69

15,98

9,44

2,91

 

 

 

 

 

 

2005 20 10

2005 20 11  (*4)

30,65  (*4)

21,61  (*4)

14,82  (*4)

8,04  (*4)

 

2005 20 21  (*4)

30,65  (*4)

21,61  (*4)

14,82  (*4)

8,04  (*4)

 

2005 20 29  (*4)

30,65  (*4)

21,61  (*4)

14,82  (*4)

8,04  (*4)

2005 80 00

2005 80 00

22,90

14,90

8,91

2,91

 

 

 

 

 

 

2008 92 45

2008 92 31  (*4)

48,86  (*4)

33,51  (*4)

21,99  (*4)

10,48  (*4)

2008 99 85

2008 99 81

49,77

30,03

16,97

2,91

2008 99 91

2008 99 82

37,37

22,89

12,02

1,16

 

 

 

 

 

 

2101 30 19

2101 30 19

108,32

66,61

35,32

4,04

2101 30 99

2101 30 29

92,50

58,39

32,80

7,22

 

 

 

 

 

 

2105 00 10

2105 00 11

64,30

47,88

35,57

23,26

 

2105 00 19

64,30

47,88

35,57

23,26

2105 00 91

2105 00 21

90,46

70,30

55,18

40,06

 

2105 00 29

90,46

70,30

55,18

40,06

 

 

 

 

 

 

2202 90 91

2202 90 21

51,23

36,49

25,44

14,39

2202 90 95

2202 90 22

40,79

29,35

20,77

12,19

2202 90 99

2202 90 23

47,68

37,47

29,82

22,16


PREGLEDNICA 2

Seznam blaga, za katerega bo ciljna kmetijska komponenta dosežena 1. januarja 1997

Oznaka KN

Oznaka HS

1. julij 1995

1. januar 1996

1. julij 1996

1. januar 1997

Kmet. komp.

Kmet. komp.

Kmet. komp.

Ciljna kmet. komp.

ECU/100 kg

ECU/100 kg

ECU/100 kg

ECU/100 kg

1704 90 30

1704 90 20

89,67

71,79

58,38

44,96

1704 90 51

1704 90 31

73,95

54,64

40,16

25,67  (*7)

1704 90 55

1704 90 32

89,96

63,44

54,55

23,66  (*7)

1704 90 61

1704 90 34

71,94

52,63

38,15

23,66  (*7)

1704 90 61

1704 90 39

71,94

52,63

38,15

23,66  (*7)

1704 90 65

1704 90 41

71,94

52,63

38,15

23,66  (*7)

1704 90 65

1704 90 42

71,94

52,63

38,15

23,66  (*7)

1704 90 65

1704 90 49

71,94

52,63

38,15

23,66  (*7)

1704 90 71

1704 90 51

71,94

52,63

38,15

23,66  (*7)

1704 90 75

1704 90 52

71,94

52,63

38,15

23,66  (*7)

1704 90 81

1704 90 61

71,94

52,63

38,15

23,66  (*7)

1704 90 99

1704 90 81

83,85

64,54

50,06

35,57  (*7)

1704 90 99

1704 90 82

71,94

52,63

38,15

23,66  (*7)

1704 90 99

1704 90 89

71,94

52,63

38,15

23,66  (*7)

 

 

 

 

 

 

1806 10 20

1806 10 10

68,40

49,84

35,92

22,00

1806 10 30

1806 10 20

71,71

54,03

40,77

27,51

1806 10 90

1806 10 30

106,68

78,68

57,68

36,68

1806 20 10

1806 20 10

66,80

53,63

43,75

33,86  (*7)

1806 20 30

1806 20 20

66,80

53,63

43,75

33,86  (*7)

1806 20 50

1806 20 31

66,80

53,60

43,75

33,86  (*7)

1806 20 70

1806 20 32

53,90

45,94

39,93

33,86  (*7)

1806 20 80

1806 20 33

66,80

53,63

43,75

33,86  (*7)

1806 20 95

1806 20 39

66,80

53,63

43,75

33,86  (*7)

1806 31 00

1806 31 10

101,36

74,36

54,11

33,86  (*7)

1806 31 00

1806 31 90

97,72

70,72

50,48

30,22  (*7)

1806 32 10

1806 32 10

92,54

69,07

51,47

33,86  (*7)

1806 32 90

1806 32 90

82,81

57,83

39,09

20,35  (*7)

1806 90 11

1806 90 11

113,24

81,49

57,68

33,86  (*7)

1806 90 19

1806 90 19

113,24

81,49

57,68

33,86

1806 90 31

1806 90 21

113,24

81,49

57,68

33,86  (*7)

1806 90 39

1806 90 22

113,24

81,49

57,68

33,86  (*7)

1806 90 50

1806 90 30

113,24

81,49

57,69

33,86  (*7)

1806 90 60

1806 90 40

113,21

81,49

57,68

33,86  (*7)

1806 90 70

1806 90 50

113,24

81,49

57,68

33,86  (*7)

1806 90 90

1806 90 90

113,24

81,49

57,68

33,86  (*7)

 

 

 

 

 

 

1901 10 00

1901 10 19

139,12

108,50

85,53

62,55  (*7)

1901 10 00

1901 10 20

139,12

108,50

85,53

62,55  (*7)

1901 10 00

1901 10 90

139,12

108,50

85,53

62,55

1901 20 00

1901 20 10

37,85

26,76

18,44

10,11  (*7)

1901 20 00

1901 20 20

37,85

26,76

18,44

10,11  (*7)

1901 20 00

1901 20 90

37,85

26,76

18,44

10,11  (*7)

1901 90 11

1901 90 11

35,45

23,57

14,66

5,75

1901 90 19

1901 90 19

21,85

14,99

9,85

4,69

 

 

 

 

 

 

2106 90 98

2106 90 51

117,74

84,49

59,55

34,61  (*7)

2106 90 98

2106 90 52

117,74

84,49

59,55

34,61  (*7)

2106 90 98

2106 90 53

117,74

84,49

59,55

34,61  (*7)

2106 90 98

2106 90 54

117,74

84,49

59,55

34,61  (*7)

2106 90 98

2106 90 55

117,74

84,49

59,55

34,61  (*7)

2106 90 98

2106 90 56

117,74

84,49

59,55

34,61  (*7)

2106 90 98

2106 90 59

113,24

81,49

57,68

33,86  (*7)

PRILOGA 7

o medsebojni pomoči med upravnimi organi v carinskih zadevah

Člen 1

Opredelitve pojmov

V tej prilogi:

(a)

„carinska zakonodaja“ pomeni določbe, ki sta jih sprejeli Evropska skupnost in Turčija ter urejajo uvoz, izvoz, tranzit blaga in njegov vnos v kateri koli carinski postopek, vključno z ukrepi o prepovedi, omejitvah in nadzoru;

(b)

„carine“ pomenijo vse dajatve, davke, pristojbine ali druge dajatve, ki se odmerjajo in pobirajo na ozemlju pogodbenic ob uporabi carinske zakonodaje, vendar ne vključujejo pristojbin in dajatev, katerih znesek je omejen na približne stroške opravljenih storitev;

(c)

„organ prosilec“ pomeni pristojni upravni organ, ki ga v ta namen imenuje pogodbenica in ki zaprosi za pomoč v carinskih zadevah;

(d)

„zaprošeni organ“ pomeni pristojni upravni organ, ki ga v ta namen imenuje pogodbenica in ki prejme zaprosilo za pomoč v carinskih zadevah;

(e)

„osebni podatki“ pomenijo vse informacije, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika.

Člen 2

Področje uporabe

1.   Pogodbenici si na področjih, ki so v njuni pristojnosti, na način in pod pogoji, določenimi v tej prilogi, medsebojno pomagata pri zagotavljanju pravilne uporabe carinske zakonodaje, zlasti s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem dejanj, ki kršijo navedeno zakonodajo.

2.   Pomoč v carinskih zadevah, določena s to prilogo, se uporablja za kateri koli upravni organ pogodbenic, ki je pristojen za uporabo te priloge. Ne posega v pravila o medsebojni pomoči v kazenskih zadevah. Prav tako ne zajema podatkov, dobljenih s pooblastili, ki se izvajajo na zahtevo sodnih organov, razen če se ti organi s tem strinjajo.

Člen 3

Pomoč po zaprosilu

1.   Na zaprosilo organa prosilca mu zaprošeni organ priskrbi vse potrebne podatke, ki bi mu lahko omogočili zagotovitev pravilne uporabe carinske zakonodaje, vključno s podatki o opaženih ali načrtovanih dejanjih, s katerimi se krši ali bi se lahko kršila navedena zakonodaja.

2.   Na zaprosilo organa prosilca ga zaprošeni organ obvesti o tem, ali je bilo blago, izvoženo z ozemlja ene pogodbenice, pravilno uvoženo na ozemlje druge pogodbenice, in, kadar je primerno, navede carinski postopek, ki je bil uporabljen za blago.

3.   Na zaprosilo organa prosilca ga zaprošeni organ obvesti o tem, ali je bilo blago, uvoženo na ozemlje ene pogodbenice, pravilno izvoženo z ozemlja druge pogodbenice, in, kadar je primerno, navede carinski postopek, ki je bil uporabljen za blago

4.   Na zaprosilo organa prosilca zaprošeni organ sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev posebnega nadzora nad:

(a)

fizičnimi ali pravnimi osebami, za katere obstaja razlog za utemeljen sum, da kršijo ali so kršile carinsko zakonodajo;

(b)

kraji, kjer se blago skladišči na način, zaradi katerega obstaja razlog za sum, da je namenjeno dejavnostim, ki kršijo carinsko zakonodajo;

(c)

gibanjem blaga, za katerega je bilo sporočeno, da bi lahko povzročilo kršitve carinske zakonodaje;

(d)

prevoznimi sredstvi, za katere obstaja razlog za utemeljen sum, da so bila, so ali bi lahko bila uporabljena pri dejavnostih, s katerimi se krši carinska zakonodaja.

Člen 4

Pomoč na lastno pobudo

Pogodbenici si v skladu s svojimi zakoni, pravili in drugimi pravnimi instrumenti medsebojno pomagata, če menita, da je to potrebno zaradi pravilne uporabe carinske zakonodaje, zlasti kadar razpolagata z informacijami o:

dejavnostih, s katerimi se krši ali za katere menijo, da bi se lahko kršila taka zakonodaja in ki bi zanimale drugo pogodbenico,

novih načinih ali metodah, uporabljenih za uresničevanje takih dejavnosti,

blagu, za katero je znano, da je v zvezi z njim prišlo do kršitve carinske zakonodaje.

Člen 5

Dostava/uradno obveščanje

Na zaprosilo organa prosilca zaprošeni organ v skladu z nacionalno zakonodajo sprejme vse potrebne ukrepe za:

dostavo vseh dokumentov,

uradno obveščanje o vseh odločitvah,

ki sodijo v obseg uporabe te priloge, naslovniku, ki ima stalno prebivališče ali sedež na njegovem ozemlju. V takem primeru se uporablja člen 6(3).

Člen 6

Oblika in vsebina zaprosil za pomoč

1.   Zaprosila iz te priloge so sestavljena v pisni obliki. Zaprosilu morajo biti priložene listine, potrebne za njegovo obravnavo. V nujnih primerih se lahko sprejmejo tudi ustna zaprosila, vendar morajo biti takoj potrjena v pisni obliki.

2.   Zaprosila na podlagi odstavka 1 vsebujejo naslednje informacije:

(a)

navedbo organa prosilca, ki zaprosi za pomoč;

(b)

ukrep, za katerega se zaprosi;

(c)

predmet in razlog zaprosila;

(d)

zakone, pravila in druge pravne elemente v zvezi s tem;

(e)

kolikor je mogoče natančne in celovite navedbe o fizičnih ali pravnih osebah, ki so v postopku preiskave;

(f)

povzetek pomembnih dejstev in že opravljenih poizvedb, razen v primerih iz člena 5.

3.   Zaprosila se predložijo v uradnem jeziku zaprošenega organa ali v jeziku, ki je za ta organ sprejemljiv.

4.   Če zaprosilo ne izpolnjuje zgoraj navedenih formalnih zahtev, se lahko zahteva, da se popravi ali dopolni; pri čemer pa se lahko odredijo previdnostni ukrepi.

Člen 7

Obravnavanje zaprosil

1.   Da bi ugodil zaprosilu za pomoč, ravna zaprošeni organ, ali kadar ta ne more sam ukrepati, upravna služba, na katero je ta organ naslovil zaprosilo, v okviru svoje pristojnosti in razpoložljivih virov, kakor bi ukrepal za svoj račun ali na zaprosilo drugih organov iste pogodbenice, pri čemer sporoči informacije, ki jih že ima, opravlja ustrezne poizvedbe ali poskrbi, da se te opravijo.

2.   Zaprosila za pomoč se obravnavajo v skladu z zakoni, pravili in drugimi pravnimi instrumenti zaprošene pogodbenice.

3.   Pravilno pooblaščeni uradniki pogodbenice lahko na podlagi sporazuma z drugo pogodbenico ter v skladu s pogoji, ki jih določi slednja, od uradov zaprošenega organa ali drugega organa, za katerega je zaprošeni organ odgovoren, dobijo informacije, ki se nanašajo na kršitve carinske zakonodaje in jih organ prosilec potrebuje za namene te priloge.

4.   Uradniki pogodbenice so lahko na podlagi sporazuma z drugo pogodbenico in v skladu s pogoji, ki jih določi slednja, prisotni pri poizvedbah, ki se opravljajo na ozemlju slednje pogodbenice.

Člen 8

Oblika sporočanja informacij

1.   Zaprošeni organ sporoči izid poizvedb organu prosilcu v obliki dokumentov, overjenih kopij dokumentov, poročil in podobnega.

2.   Dokumenti iz odstavka 1 se lahko za iste namene nadomestijo z računalniško obdelanimi informacijami v kateri koli obliki.

Člen 9

Izjeme pri obveznosti zagotavljanja pomoči

1.   Pogodbenici lahko zavrneta pomoč, kakor jo določa ta priloga, če bi to:

(a)

lahko negativno vplivalo na suverenost Turčije ali države članice Skupnosti, ki je bila zaprošena za pomoč na podlagi te priloge, ali

(b)

lahko negativno vplivalo na javni red, javno varnost ali druge bistvene interese, ali

(c)

vključevalo denarne ali davčne predpise, razen predpisov o carinah, ali

(d)

kršilo industrijsko, poslovno ali poklicno tajnost.

2.   Če organ prosilec zaprosi za pomoč, ki je sam ne bi mogel priskrbeti, če bi ga zanjo zaprosili, mora na to v svojem zaprosilu opozoriti. Zaprošeni organ se mora potem odločiti, kako bo odgovoril na tako zaprosilo.

3.   Če je pomoč zadržana ali odklonjena, je treba odločitev in razloge za to nemudoma uradno sporočiti organu prosilcu.

Člen 10

Obveznost spoštovanja zaupnosti

1.   Vsaka informacija, sporočena v kakršni koli obliki v skladu s to prilogo, je zaupne narave. Za tako informacijo velja obveznost varovanja uradne skrivnosti in mora biti varovana tako, kakor je varovana podobna informacija z ustreznimi zakoni pogodbenice, ki jo je prejela, in po ustreznih določbah, ki se uporabljajo za organe Skupnosti.

2.   Osebni podatki se lahko sporočajo samo, če je raven varstva oseb, določena v zakonodajah pogodbenic, enakovredna. Pogodbenici morata zagotoviti vsaj tolikšno raven varstva, ki temelji na načelih Konvencije Sveta Evrope št. 108 z dne 28. januarja 1981 o varstvu posameznika glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov.

Člen 11

Uporaba informacij

1.   Dobljene informacije se uporabijo le za namene te priloge in se lahko v vsaki pogodbenici uporabljajo za druge namene le s predhodnim pisnim privoljenjem upravnega organa, ki je te informacije priskrbel, ob upoštevanju kakršnih koli omejitev, ki jih določi ta organ.

2.   Odstavek 1 ne preprečuje uporabe informacij v sodnih ali upravnih postopkih, ki se začnejo naknadno zaradi neizpolnjevanja carinske zakonodaje.

O taki uporabi se nemudoma uradno obvesti pristojni organ, ki je te informacije priskrbel.

3.   Pogodbenici lahko v svojih dokaznih spisih, poročilih in pričanjih ter v postopkih in tožbah pred sodišči kot dokaze uporabljata informacije, ki sta jih pridobili, in dokumente, v katere sta imeli vpogled, v skladu z določbami te priloge.

Člen 12

Izvedenci in priče

Uradnika zaprošenega organa se lahko pooblasti, da v okviru podeljenega pooblastila nastopa kot izvedenec ali priča v sodnih ali upravnih postopkih glede zadev, ki jih zajema ta priloga in so v pristojnosti druge pogodbenice, ter predloži predmete, dokumente ali njihove overjene kopije, ki so potrebni v postopkih. V zaprosilu za navzočnost mora biti posebej navedeno, v katerih zadevah in na podlagi katerega naziva ali položaja bo uradnik zaslišan.

Člen 13

Stroški pomoči

Pogodbenici se odpovesta vsem medsebojnim zahtevkom za povračilo stroškov, nastalih v skladu s to prilogo, razen, če je to primerno, stroškom za izvedence in priče ter tolmače in prevajalce, ki niso javni uslužbenci.

Člen 14

Izvajanje

1.   Izvajanje te priloge se zaupa osrednjim carinskim organom Turčije na eni ter pristojnim službam Komisije Evropskih skupnosti in, kjer je to primerno, carinskim organom držav članic ES na drugi strani.

Odločajo o vseh praktičnih ukrepih in ureditvah, potrebnih za izvajanje te priloge, pri čemer upoštevajo predpise na področju varstva podatkov.

2.   Pogodbenici se med seboj posvetujeta in nato obveščata o podrobnih pravilih za izvajanje, ki jih sprejmeta v skladu z določbami te priloge.

Člen 15

Dopolnjevanje

1.   Ta priloga dopolnjuje, ne pa ovira, uporabo katerih koli sporazumov o vzajemni pomoči, ki so bili sklenjeni med eno ali več državami članicami Evropske skupnosti in Turčijo. Prav tako ne sme preprečevati obsežnejše medsebojne pomoči, ki se daje v skladu s temi sporazumi.

2.   Brez vpliva na člen 11 ti sporazumi ne posegajo v določbe Skupnosti, ki med pristojnimi službami Komisije in carinskimi organi držav članic urejajo sporočanje kakršnih koli informacij o carinskih zadevah, ki bi lahko bile v interesu Skupnosti.

PRILOGA 8

o varstvu intelektualne, industrijske in poslovne lastnine

Člen 1

1.   Pogodbenici potrjujeta pomen, ki ga pripisujeta obveznostim, ki izhajajo iz Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine, sklenjenega med urugvajskim krogom večstranskih trgovinskih pogajanj.

Turčija se v zvezi s tem zavezuje k izvedbi Sporazuma TRIPs najpozneje v treh letih po začetku veljavnosti tega sklepa.

2.   Glede obsega, ravni varstva ter uveljavljanja pravic intelektualne, industrijske in poslovne lastnine med pogodbenicama se bodo določbe Sporazuma TRIPs za obe pogodbenici uporabljale po začetku njegove veljavnosti, kolikor v tem sklepu pravila niso določena.

Člen 2

Turčija še naprej izboljšuje učinkovito varstvo pravic intelektualne, industrijske in poslovne lastnine, da bi zagotovila raven varstva, ki je enaka tisti v Evropski skupnosti, in sprejme ustrezne ukrepe za zagotovitev spoštovanja teh pravic. V ta namen se uporabljajo naslednji členi.

Člen 3

Turčija pred začetkom veljavnosti tega sklepa pristopi k naslednjim večstranskim konvencijam o pravicah intelektualne, industrijske in poslovne lastnine:

Pariški akt (1971) Bernske konvencije za varstvo književnih in umetniških del,

Rimska konvencija (1961) za varstvo izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih organizacij,

Stockholmski akt (1967) Pariške konvencije o varstvu industrijske lastnine (kakor je bil spremenjen leta 1979),

Nicejski aranžma o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk (Ženevska listina, 1977, spremenjen leta 1979), in

Pogodba o sodelovanju na področju patentov (PCT, 1970, spremenjena leta 1979 in dopolnjena leta 1984).

Člen 4

Turčija pred začetkom veljavnosti tega sklepa sprejme domačo zakonodajo na naslednjih področjih, ki je enaka zakonodaji, sprejeti v Skupnosti ali njenih državah članicah:

1.

Zakonodaja o avtorski in sorodnih pravicah, ki določa:

trajanje varstva v skladu z Direktivo Sveta 93/98/EGS (UL L 290, 24.11.1993),

varstvo sorodnih pravic v skladu z Direktivo Sveta 92/100/EGS (UL L 346, 27.11.1992),

pravico dajanja v najem in pravico posojanja v skladu z Direktivo Sveta 92/100/EGS (UL L 346, 27.11.1992),

varstvo računalniških programov kot književnih del v skladu z Direktivo Sveta 91/250/EGS (UL L 122, 17.5 1991).

2.

Patentna zakonodaja, ki določa zlasti:

pravila o obveznih licencah, ki izpolnjujejo vsaj standarde TRIP,

možnost patentiranja vseh izumov, razen farmacevtskih izdelkov ter postopkov za zdravje ljudi in živali, vendar vključno z agrokemičnimi izdelki in postopki (22),

20-letno veljavnost patentov od datuma vložitve.

3.

Zakonodaja o blagovnih in storitvenih znamkah v skladu z Direktivo Sveta 89/104/EGS (UL L 40, 11.2.1989).

4.

Zakonodaja o industrijskem oblikovanju, ki vključuje zlasti varstvo modelov v tekstilnih izdelkih (23).

5.

Zaščita geografskih označb, vključno z označbami porekla v skladu z zakonodajo ES (24).

6.

Zakonodaja o mejnem pregonu zoper kršitve pravic intelektualne lastnine (ki vključuje vsaj blagovne znamke, avtorsko in sorodne pravice ter pravice iz modela) v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 3842/86 (UL L 357, 18.12.1986(25).

Člen 5

Ne glede na drugo alineo člena 1(1) se za učinkovito upravljanje in uveljavljanje pravic intelektualne lastnine Turčija pred začetkom veljavnosti tega sklepa zavezuje k sprejetju vseh potrebnih ukrepov za izpolnitev svojih obveznosti iz dela III Sporazuma TRIPs.

Ne glede na drugo alineo člena 1(1) se Turčija pred začetkom veljavnosti tega sklepa zavezuje tudi k sprejetju vseh potrebnih ukrepov za izpolnitev svojih obveznosti iz oddelka 4 dela II (členov 25 in 26) Sporazuma TRIPs.

Člen 6

Turčija bo najpozneje dve leti po začetku veljavnosti tega sklepa sprejela zakonodajo ali spremenila obstoječo, da pred 1. januarjem 1999 zagotovi možnost patentiranja farmacevtskih izdelkov in postopkov.

Člen 7

Turčija najpozneje tri leta po začetku veljavnosti tega sklepa:

1.

pristopi k naslednjim konvencijam o intelektualni, industrijski in poslovni lastnini, če so ES in vse njene države članice njihove pogodbenice:

Protokol k Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk (1989),

Budimpeštanska pogodba o mednarodnem priznanju depozita mikroorganizmov za postopek patentiranja (1977, spremenjena leta 1980), in

Mednarodna konvencija o varstvu novih sort rastlin (UPOV, Ženevska listina, 1991);

2.

sprejme domačo zakonodajo na naslednjih področjih, da doseže usklajenost z zakonodajo v ES:

na področju avtorske in sorodnih pravic:

zakonodajo o avtorski in sorodnih pravicah, ki velja za dela, ki se oddajajo prek kabla ali satelita, v skladu z Direktivo Sveta 93/83/EGS (UL L 248, 6.10.1993),

varstvo baz podatkov (26),

na področju industrijske lastnine:

varstvo topografije polprevodnikov v skladu z Direktivo Sveta 87/54/EGS (UL L 24, 27.1.1987),

varstvo podatkov o znanju in izkušnjah ter zakonodajo o poslovnih skrivnostih v skladu z zakonodajo držav članic,

varstvo žlahtniteljskih pravic (27).

Člen 8

Pridružitveni svet lahko odloči, da se členi 3 do 7 uporabljajo tudi za druge večstranske konvencije ali druga področja zakonodaje o pravicah intelektualne lastnine.

Člen 9

Skupni odbor carinske unije spremlja izvajanje in uporabo določb tega sklepa o pravicah intelektualne lastnine ter izvaja druge naloge, ki mu jih lahko dodeli Pridružitveni svet. Odbor daje priporočila Pridružitvenemu svetu, kar lahko vključuje ustanovitev pododbora za pravice intelektualne lastnine.

Člen 10

1.   Pogodbenici soglašata, da za namene tega sklepa intelektualna, industrijska in poslovna lastnina vključuje zlasti avtorsko pravico, vključno z avtorstvom računalniških programov, in sorodne pravice, pravice, ki se nanašajo na patente, modele, geografske označbe, vključno z oznakami porekla, blagovne znamke in storitvene znamke, topografijo integriranih vezij in varstvo pred nelojalno konkurenco v skladu s členom 10a Pariške konvencije o varstvu industrijske lastnine in varstvu nerazkritih podatkov o znanju in izkušnjah.

2.   Ta odločitev ne pomeni izčrpanja pravic intelektualne, industrijske in poslovne lastnine, ki se v okviru tega sklepa uporabljajo v trgovinskih odnosih med pogodbenicama.

PRILOGA 9

Seznam odborov iz člena 60

Odbor za nomenklaturo

Odbor za carinski zakonik

Odbor za zunanjetrgovinsko statistiko

PRILOGA 10

o avtonomnih režimih in preferencialnih sporazumih iz člena 16

1.   

Avtonomni režimi iz člena 16 so:

splošna shema preferencialov,

režim za blago s poreklom iz zasedenih ozemelj,

režim za blago s poreklom iz Ceute ali Melille,

režim za blago s poreklom iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Slovenije ter ozemlja Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije.

2.   

Preferencialni sporazumi iz člena 16 so:

evropski sporazumi z Bolgarijo, Madžarsko, Poljsko, Romunijo, Slovaško in Češko,

Sporazum o prosti trgovini s Ferskimi otoki,

pridružitvena sporazuma s Ciprom in Malto,

sporazumi o prosti trgovini z Estonijo, Latvijo in Litvo,

sporazum z Izraelom,

sporazumi z Alžirijo, Marokom in Tunizijo,

sporazumi z Egiptom, Jordanijo, Libanonom in Sirijo,

konvencija z državami AKP,

Sporazum o prosti trgovini s Švico in Lihtenštajnom,

Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru.


(1)  UL L 302, 19.10.1992, str 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

(2)  UL L 42, 23.2.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 92/53/EGS (UL L 225, 18.8.1992, str. 1).

(3)  UL L 349, 31.12.1994, str. 53.

(4)  UL L 67, 10.3.1994, str. 89. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 839/95 (UL L 85, 19.4.1995, str. 9).

(5)  UL L 66, 10.3.1994, str. 1.

(6)  UL L 87, 31.3.1994, str. 47. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1150/95 (UL L 116, 23.5.1995, str. 3).

(7)  UL L 349, 31.12.1994, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1251/95 (UL L 122, 2.6.1995, str. 1).

(8)  UL L 349, 31.12.1994, str. 22. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1252/95 (UL L 122, 2.6.1995, str. 2).

(9)  UL L 349, 31.12.1994, str. 71. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 356/95 (UL L 41, 23.2.1995, str. 3).

(10)  UL L 324, 27.12.1969, str. 25. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3918/91 (UL L 372, 31.12.1991, str. 31).

(11)  UL L 44, 22.2.1993, str. 1.

(12)  UL L 322, 15.12.1994, str. 1.

(13)  UL L 275, 8.11.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1616/95 (UL L 154, 5.7.1995, str. 3).

(14)  UL L 67, 10.3.1994, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1325/95 (UL L 128, 13.6.1995, str. 1).

(15)  UL L 405, 31.12.1992, str. 6. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3312/94 (UL L 350, 31.12.1994, str. 3).

(16)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

(17)  UL L 357, 18.12.1986, str. 1.

(18)  UL L 291, 15.10.1987, str. 19.

(19)  UL L 105, 23.4.1983, str. 105.

(20)  UL L 220, 11.8.1983.

(21)  UL L 84, 31.3.1978, str. 1.

(1)  Na 100 kilogramov odcejenega sladkega krompirja itd. ali koruze.

(2)  Glej člen 4 Uredbe (ES) št. 1294/94.

(3)  Kmetijska sestavina se ne obračunava za uvažanje proizvodov, ki ne vsebujejo ali vsebujejo manj kot 5 mas. % saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izračunanim kot saharoza) in/ali izoglukoze, izračunane kot saharoza.

(*1)  Škrob/glukoza

Vsebnost škroba v predloženem blagu, njegovi razkrojni produkti, npr. vsi polimeri glukoze, in glukoza, določena kot glukoza in izražena kot škrob (na osnovi suhe snovi, 100 % čistoče; faktor za pretvorbo glukoze v škrob: 0,9).

Vendar, kadar je deklarirana zmes glukoze in fruktoze (v kateri koli obliki) in/ali se nahaja v blagu, mora biti v zgoraj navedenem izračunu uporabljena tista količina glukoze, ki presega vsebnost fruktoze v blagu.

(*2)  Saharoza/invertni sladkor/izoglukoza

Vsebnost saharoze v predloženem blagu, skupaj s saharozo, ki je rezultat izražanja kot saharoze katere koli mešanice glukoze (aritmetična vsota količin teh dveh sladkorjev, pomnožena z 0,95), ki je deklarirana (v kateri koli obliki) in/ali se nahaja v blagu.

(*3)  Mlečne beljakovine

Kazeini in/ali kazeinati, ki tvorijo del blaga, se ne upoštevajo kot mlečne beljakovine, če to blago nima nobenih drugih sestavin mlečnega izvora. Vsebnost mlečne maščobe v blagu manj kot 1 mas. % in laktoze manj kot 1 mas. % se ne upošteva kot sestavina mlečnega izvora. V takem primeru mora ustrezna oseba po opravljenih carinskih formalnostih vključiti v ustrezno deklaracijo: „edina mlečna sestavina: kazein/kazeinati“.

(*4)  Za tisto blago, na katero se nanašajo sklicevanja v Prilogi 3 in Prilogi 4, se bo kmetijska komponenta izračunala glede na merila iz člena 19. Dejanske kmetijske komponente se bodo izračunale v štirih različnih preglednicah. V zadnji preglednici (Priloga 4 se začne uporabljati s 1. januarjem 1999) je izračunana ciljna kmetijska komponenta. Prva preglednica (ki se uporablja od 1. januarja 1996 do 31. decembra 1996), druga preglednica (ki se uporablja od 1. januarja 1997 do 31. decembra 1997) in tretja preglednica (ki se uporablja od 1. januarja 1998 do 31. decembra 1998) so določene za povečevanje kmetijske komponente za 17 %, 10 % oziroma 5 %.

(*5)  Turški med v trdni obliki.

(*6)  Turški med s smetano.

(*7)  Ta kmetijska komponenta temelji na povprečni sestavi blaga. Za to blago se bo od 1. januarja 1997 brez kakršnega koli postopka uskladitve kmetijska komponenta izračunala z uporabo Priloge 4.

(22)  Za evidenco tudi: predlog direktive Sveta o varstvu biotehnoloških izumov (UL C 44, 16.2.1993).

(23)  Za evidenco: predlog direktive Sveta o modelu Skupnosti.

(24)  Seznam zadevnih uredb bo poslala Komisija.

(25)  Za evidenco: predlog uredbe o spremembi zgoraj navedene uredbe (UL C 238, 29.9.1993).

(26)  Glej predlog direktive Sveta o pravnem varstvu baz podatkov (UL C 156, 23.6.1992).

(27)  Glej spremenjeni predlog uredbe Sveta (EGS) o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti (UL C 113, 23.4.1993).