21995A1101(01)Uradni list L 262 , 01/11/1995 str. 0054 - 0065


Okvirni sporazum o sodelovanju

med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Federativno republiko Brazilijo

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI,

na eni strani,

IN VLADA FEDERATIVNE REPUBLIKE BRAZILIJE,

na drugi strani, STA SE

UPOŠTEVAJOČ prijateljske odnose in tradicionalne vezi med državami članicami Evropske gospodarske skupnosti, v nadaljnjem besedilu "Skupnost", in Federativno republiko Brazilijo, v nadaljnjem besedilu "Brazilija",

POTRJUJOČ njuno priznavanje načel listine Združenih narodov, demokratičnih vrednot in spoštovanja človekovih pravic,

ZAVEDAJOČ SE skupne volje za razširitev in razvejanost trgovine med njima in za pospešitev sodelovanja pri trgovinskih, gospodarskih, znanstvenih in tehnoloških ter finančnih zadevah,

PRIZNAVAJOČ pozitivne posledice procesa reformiranja, posodabljanja gospodarstva in liberalizacije trgovine v Braziliji za trgovinske in ekonomske odnose med pogodbenicama,

POZDRAVLJAJOČ institucionalizacijo dialoga med Skupino iz Ria ter Skupnostjo in njenimi državami članicami, ki se je materializiral z Rimsko deklaracijo z dne 20. decembra 1990, kot tudi nadaljnje povezovanje v okviru skupnega južnoameriškega trga (Mercosur),

PRIZNAVAJOČ pomen večjega varstva okolja skupaj s potrebo po trajnostnem gospodarskem in socialnem razvoju,

PREPRIČANI o pomembnosti pravil in načel Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) za odprto mednarodno trgovino in ob ponovnem poudarjanju obveznosti, sprejetih v okviru tega sporazuma, ter spoštovanja pravic intelektualne lastnine in svobodo investiranja,

PRIZNAVAJOČ potrebo po spodbujanju socialnih pravic, zlasti najbolj prikrajšanih slojev,

ODLOČILA skleniti ta sporazum in sta v ta namen imenovali svoje pooblaščence:

ZA SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI,

ZA VLADO FEDERATIVNE REPUBLIKE BRAZILIJE,

KI SO SE po izmenjavi pooblastil v pravilni in predpisani obliki,

DOGOVORILI NASLEDNJE:

Člen 1

Demokratični temelji sodelovanja

Sodelovanje med Skupnostjo in Brazilijo in ta sporazum v celoti temeljita na spoštovanju demokratičnih načel in človekovih pravic, ki so vodilo notranje in zunanje politike Skupnosti in Brazilije in predstavljajo bistveni del tega sporazuma.

Člen 2

Krepitev sodelovanja

1. Pogodbenici se obvezujeta, da bosta svoje odnose nadaljevali z okrepljeno intenzivnostjo. Da bi dosegli ta osnovni cilj, sta odločeni spodbujati zlasti razvoj sodelovanja v zvezi s trgovino, naložbami, finančnim poslovanjem in tehnologijo, pri čemer bosta upoštevali poseben položaj Brazilije kot države v razvoju.

2. Pogodbenici v luči ciljev tega sporazuma priznavata vrednost medsebojnega posvetovanja o mednarodnih vprašanjih skupnega interesa.

Člen 3

Gospodarsko sodelovanje

1. Pogodbenici se, ob upoštevanju skupnih interesov ter dolgoročnih in srednjeročnih gospodarskih ciljev, zavezujeta, da bosta v največji možni meri razvijali gospodarsko sodelovanje. Cilji takšnega sodelovanja so zlasti:

(a) splošna pospešitev in razvejanost gospodarskih povezav med njima;

(b) prispevek k trajnostnemu razvoju njunih gospodarstev in življenjskega standarda;

(c) spodbujanje širitve trgovine, da se doseže razvejanost in se odpro novi trgi;

(d) spodbujanje naložbenih tokov, prenosa tehnologije in krepitev zaščite naložb;

(e) pospeševanje sodelovanja med gospodarskimi subjekti, zlasti med malimi in srednjimi podjetji;

(f) ustvarjanje pogojev za večje ustvarjanje delovnih mest;

(g) zaščita in izboljšanje okolja;

(h) spodbujanje ukrepov za razvoj podeželja;

(i) krepitev znanstvenih temeljev in zmogljivosti za inovacije v obeh pogodbenicah;

(j) podpiranje prizadevanj in pobud za regionalno integracijo.

2. Pogodbenici ob upoštevanju skupnih interesov in njunih pristojnosti in zmogljivosti sporazumno določita področja, ki jih bo pokrivalo gospodarsko sodelovanje, ne da bi vnaprej izključili katero koli področje. Sodelovanje vključuje zlasti:

(a) industrijo;

(b) porabo naravnih virov ob upoštevanju trajnostnega razvoja;

(c) intelektualno lastnino, skupaj z industrijsko lastnino, standarde in kakovostna merila;

(d) predpise na področju zdravstva in zdravstvenega varstva rastlin;

(e) storitve na splošno, zlasti turizem in promet;

(f) obdelavo podatkov, elektroniko, telekomunikacije, uporabo vesoljske tehnologije;

(g) informacije o monetarnih zadevah.

3. Za dosego ciljev gospodarskega sodelovanja si pogodbenici v skladu s svojo zakonodajo prizadevata za spodbujanje dejavnosti, med katere sodijo:

(a) stalne izmenjave mnenj in informacij v zvezi s sodelovanjem, predvsem z dostopom do obstoječih podatkovnih baz ali z uvajanjem novih;

(b) spodbujanje skupnih podjetij, ter bolj na splošno, razvoj partnerstev, ki so primerna za potrebe podjetij;

(c) organiziranje obiskov, srečanj in dejavnosti za spodbujanje sodelovanja med posamezniki in delegacijami, ki predstavljajo podjetja ali gospodarske organizacije ter ustvarjanje ustreznih mehanizmov in institucij;

(d) organiziranje seminarjev in srečanj za poslovneže, organiziranje posebnih strokovnih sejmov, razstav in simpozijev ter spodbujanje stikov med gospodarskimi subjekti na teh prireditvah;

(e) študije ali ocenjevalna poročila v zvezi z združljivostjo projektov ali vnaprejšnjim izbiranjem novih oblik sodelovanja;

(f) raziskovalni projekti in izmenjave znanstvenikov.

Člen 4

Status načela največjih ugodnosti

Pogodbenici si v trgovini medsebojno priznavata obravnavo po načelu največjih ugodnosti v skladu z določbami Splošnega sporazuma o carinah in trgovini.

Pogodbenici znova potrjujeta svojo pripravljenost medsebojnega trgovanja v skladu z navedenim sporazumom.

Člen 5

Razvijanje trgovinskega sodelovanja

1. Pogodbenici se obvezujeta, da bosta ob upoštevanju njunega gospodarskega položaja, kolikor bo mogoče, spodbujali razvoj in razvejanost medsebojne trgovine in si čimbolj olajšali trgovinske transakcije.

2. V ta namen si pogodbenici prizadevata, da bosta našli načine za zmanjšanje in odpravljanje ovir, ki zavirajo razvoj trgovine, zlasti netarifnih in kvazitarifnih ovir, pri čemer bosta upoštevali delo, ki so ga na tem področju že opravile mednarodne organizacije.

3. Pogodbenici se strinjata, da bosta spodbujali izmenjavo informacij in se posvetovali o vprašanju tarifnih, znanstvenih in tehničnih zahtev, trgovinske zakonodaje in praks, ter o vseh protidumpinških ali izravnalnih dajatvah, ki se lahko uporabljajo.

4. Brez poseganja v njune pravice in obveznosti, ki izhajajo iz GATT, se pogodbenici obvezujeta, da se bosta posvetovali o vseh sporih, ki se lahko pojavijo v zvezi s trgovino.

Če pogodbenica zahteva takšno posvetovanje, se to izvede ob prvi priložnosti. Pogodbenica, ki zahteva posvetovanja, priskrbi drugi pogodbenici vse potrebne informacije za podrobno proučitev položaja.

Na posvetovanjih se skuša doseči čimprejšnja rešitev navedenih težav.

5. Če se v trgovini med pogodbenicama pojavijo namigovanja o dumpingu ali subvencijah, ki sprožijo preiskavo pristojnih organov, se pogodbenici zavežeta, da bosta preučili zaprosila druge pogodbenice v zvezi z zadevnim primerom.

Pristojni organi pogodbenic zainteresirane strani na njihovo zahtevo obvestijo o osnovnih dejstvih in premislekih, na osnovi katerih bo sprejeta odločitev. Takšne informacije se zagotovijo pred sprejetjem končnih sklepov preiskave in dovolj zgodaj, da lahko zainteresirane strani branijo svoje interese.

Pred dokončnim sprejetjem protidumpinških in izravnalnih carin morata pogodbenici narediti vse za konstruktivno rešitev problema.

6. Odstavki 3, 4 in 5 se prenehajo uporabljati, ko začnejo v Braziliji in Skupnosti veljati nov protidumpinški zakonik in drugi instrumenti GATT, o katerih trenutno potekajo pogajanja v urugvajskem krogu.

Člen 6

Sredstva za doseganje trgovinskega sodelovanja

Zaradi uveljavljanja aktivnejšega trgovinskega sodelovanja se pogodbenici zavezujeta, da bosta sprejeli ukrepe v skladu s svojo zakonodajo in ob upoštevanju razlik v svojem razvoju, med katerimi bodo:

- spodbujanje srečanj, izmenjav in stikov med podjetniki pogodbenic, s ciljem, da opredelita blago, ki je primerno za prodajo na trgu druge pogodbenice,

- olajšanje upravnega sodelovanja med njunima carinskima službama, zlasti pri poklicnem usposabljanju, poenostavljanju postopkov ter preprečevanju in odkrivanju kršitev carinskih predpisov,

- spodbujanje in zagotavljanje podpore dejavnostim za spodbujanje trgovine, kot so seminarji, simpoziji, sejmi ter trgovinske in industrijske razstave, trgovinski obiski, vzajemni obiski, poslovni tedni in druge takšne dejavnosti, katerih namen je podpirati in spremljati prizadevanja za razširitev trgovine,

- zagotavljanje podpore za lastne organizacije in podjetja, da jim omogočita sodelovanje v dejavnostih, ki koristijo obema stranema,

- upoštevanje interesov druge pogodbenice v zvezi z dostopom na trg za bazične proizvode, polizdelke in dokončne izdelke in s cilji, dogovorjenimi v pristojnih mednarodnih organizacijah,

- preučevanje metod za olajševanje trgovine in odpravo trgovinskih ovir, ob upoštevanju dela mednarodnih organizacij.

Člen 7

Začasni uvoz blaga

Pogodbenici se strinjata, da bosta obravnavali izjeme pri davkih in dajatvah za začasni uvoz blaga na njuno ozemlje v skladu s svojo zakonodajo in ob upoštevanju, kjer je mogoče, obstoječih mednarodnih sporazumov na tem področju.

Člen 8

Industrijsko sodelovanje

Pogodbenici spodbujata razvoj in razširjanje proizvodne osnove Brazilije v industrijskem in storitvenem sektorju, tako da usmerjata svoje sodelovanje na mala in srednja podjetja in spodbujata ukrepe, ki jim omogočajo lažji dostop do kapitalskih virov, trgov in ustreznih tehnologij, ter spodbujata dejavnosti skupnih podjetij, usmerjenih predvsem v trgovino med pogodbenicama in namenjenih na trge tretjih držav.

V ta namen pogodbenici v mejah svojih odgovornosti spodbujata projekte in dejavnosti za spodbujanje sodelovanja med podjetji, kot so skupna vlaganja, najemanje podizvajalcev, prenos tehnologije, licence, uporabne raziskave in franšize, predvsem z utrjevanjem obstoječih mrež za spodbujanje industrije in naložb, kot so mednarodni naložbeni partnerji ES (ECIP) in omrežje za poslovno sodelovanje (BC-Net).

Člen 9

Naložbe

Pogodbenici se strinjata, da bosta v okviru svojih pristojnosti, pravil, predpisov in politik:

- spodbujali povečanje obojestransko koristnih naložb,

- preučili možnosti za uvajanje dejavnosti in mehanizmov za izboljšanje razmer za takšne naložbe ob upoštevanju odstavka 38 Rimske deklaracije o odnosih med Evropsko gospodarsko skupnostjo in njenimi državami članicami in državami Skupine iz Ria.

Člen 10

Sodelovanje na področju znanosti in tehnologije

1. Pogodbenici se v skladu s skupnimi interesi in cilji svojih politik na področju znanosti zavezujeta, da bosta spodbujali sodelovanje na področju znanosti in tehnologije, da bi:

- okrepili vezi med znanstvenimi in tehnološkimi skupnostmi obeh pogodbenic,

- spodbujali izmenjavo raziskovalcev,

- spodbujali obojestransko koristne prenose tehnologije,

- krepili odnose med raziskovalnimi središči na obeh straneh,

- spodbujali inovacije,

- opredelili okvir sodelovanja na področju uporabne znanosti.

2. Obseg sodelovanja se določi v skladu z željami pogodbenic, ki skupaj izbereta prednostna področja.

3. Za dosego postavljenih ciljev pogodbenici spodbujata in podpirata dejavnosti, med katerimi so naslednje: izobraževanje visoko strokovnega znanstvenega osebja, skupni raziskovalni projekti ter izmenjava znanstvenih informacij na seminarjih, delavnicah, kongresih in delovnih srečanjih, namenjenih znanstvenim skupnostim obeh pogodbenic. Takšne dejavnosti se lahko izvajajo med ustanovami, organi in podjetji v javnem ali zasebnem sektorju.

Člen 11

Sodelovanje na področju standardov

Pogodbenici, brez poseganja v svoje mednarodne obveznosti in v okviru svojih pooblastil in zakonov, sprejmeta ukrepe za zmanjšanje razlik pri utežeh in merah, standardizaciji in certificiranju s spodbujanjem uporabe združljivih sistemov standardov in certificiranja. V ta namen spodbujata zlasti:

- vzpostavljanje vezi med strokovnjaki, da bi olajšali izmenjavo informacij in študij o utežeh in merah, standardih in nadzoru kakovosti, promociji in certificiranju,

- spodbujanje izmenjav in stikov med organi in ustanovami, specializiranimi za ta področja,

- spodbujanje ukrepov, katerih cilj je doseganje vzajemnega priznavanja sistemov potrjevanja kakovosti,

- razvijanje tehnične pomoči v zvezi z utežmi in merami, standardi in certificiranjem ter v zvezi s programi za spodbujanje kakovosti,

- posvetovanja, s katerimi zagotavljajo, da standardi ne predstavljajo trgovinske ovire.

Člen 12

Tehnološki razvoj in intelektualna lastnina

1. Za doseganje učinkovitega sodelovanja med podjetji v Braziliji in podjetji v Skupnosti na področju prenosa tehnologije, licenciranja, skupnih vlaganj in financiranja s tveganim kapitalom, se pogodbenici zavezujeta:

- da bosta opredelili industrijske panoge ali sektorje, na katere bo usmerjeno sodelovanje in sredstva za spodbujanje industrijskega sodelovanja na področju visoke tehnologije,

- da bosta sodelovali pri spodbujanju mobilizacije finančnih virov za podpiranje skupnih projektov med podjetji v Braziliji in podjetji v Skupnosti, pri čemer je cilj tega uporaba novih tehnoloških spoznanj v industriji,

- da bosta podpirali usposabljanje kvalificiranega osebja za tehnološke raziskave,

- da bosta spodbujali inovacije z izmenjavanjem informacij o programih pogodbenic, ki jih v ta namen izvajata, občasnimi izmenjavami izkušenj, pridobljenih pri izvajanju navedenih programov in z začasnimi obiski oseb, odgovornih za spodbujanje inovacij v brazilskih ustanovah in ustanovah Skupnosti.

2. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta v skladu s svojimi zakoni, predpisi in politikami omogočili zagotavljanje primerne in učinkovite zaščite pravic intelektualne lastnine, skupaj s patenti, blagovnimi ali storitvenimi znamkami, avtorskimi in sorodnimi pravicami, geografskimi označbami (skupaj z označbami porekla), industrijskim oblikovanjem in topografijami tiskanih vezij, pri čemer bosta to zaščito po potrebi okrepila. Prav tako se kjer je mogoče zavezujeta, da bosta olajšali dostop do bank podatkov in podatkovnih baz na tem področju.

Člen 13

Sodelovanje v rudarstvu

Pogodbenici se strinjata, da bosta spodbujali sodelovanje v rudarstvu v skladu s svojo zakonodajo in predvsem z izvajanjem dejavnosti, katerih cilji so naslednji:

- spodbujanje sodelovanja podjetij obeh pogodbenic pri raziskovanju, izkoriščanju in trženju mineralnih virov pogodbenic,

- izvajanje dejavnosti za spodbujanje skupnih podjetij v obliki malih in srednjih podjetij, ki delajo v rudarskem sektorju,

- izmenjavanje izkušenj in tehnologije v zvezi z raziskovanjem in izkoriščanjem rud ter izvajanje skupnih raziskav zaradi povečanje možnosti za tehnološki razvoj.

Člen 14

Sodelovanje na področju energetike

Pogodbenici priznavata pomembnost energetskega sektorja za gospodarski in socialni razvoj in sta pripravljeni pospešiti sodelovanje pri varčevanju z energijo in njeni učinkoviti rabi. Takšno izboljšano sodelovanje bo zajemalo energetsko načrtovanje in upoštevanje posledic za okolje.

V ta namen se pogodbenici strinjata, da bosta spodbujali:

- izvajanje skupnih študij in raziskovanja,

- stike med ljudmi, odgovornimi za energetsko načrtovanje (skupaj s poročili o projekcijskih energetskih študijah in tako naprej),

- izvajanje skupnih programov in projektov na tem področju.

Člen 15

Sodelovanje na področju prevoza

Pogodbenici, priznavajoč pomen prevoza za gospodarski razvoj in okrepitev trgovine, sprejmeta vse potrebne ukrepe za širitev sodelovanja na tem področju.

Sodelovanje na področju zračnega, cestnega in železniškega prevoza in infrastrukture je usmerjeno na:

- izmenjavo informacij o zadevah, ki so v skupnem interesu, skupaj s politikami,

- izobraževalne programe, namenjene gospodarskim subjektom in vodilnim v oddelkih javnega sektorja,

- tehnično pomoč, zlasti v zvezi s programi za posodabljanje infrastrukture, zamenjavo tirnih vozil, vozil in plovil, ter uvajanje tehnologije pri kombiniranem in multimodalnem prevozu.

Člen 16

Sodelovanje na področju informacijske tehnologije, telekomunikacij in uporabe vesoljske tehnologije

Pogodbenici priznavata, da so informacijska tehnologija in telekomunikacije vitalnega pomena za razvoj ekonomije in družbe in izjavljata, da sta pripravljeni spodbujati sodelovanje na področjih skupnega interesa, predvsem v zvezi z:

- standardizacijo, preskušanjem in izdajanjem spričeval,

- telekomunikacijami na zemlji in v vesolju, kot so prometna omrežja, sateliti, optična vlakna, digitalna omrežja z integriranimi storitvami (ISDN), prenos podatkov,

- elektroniko in mikroelektroniko,

- informacijami in avtomatizacijo,

- televizijo z visoko ločljivostjo,

- raziskavami in razvojem na področju informacijskih tehnologij in telekomunikacij,

- spodbujanjem naložb in skupnimi naložbami.

Sodelovanje se odvija predvsem v obliki:

- sodelovanja med strokovnjaki,

- študij in izmenjav informacij,

- usposabljanja znanstvenikov in tehnikov,

- oblikovanjem projektov, ki so v obojestransko korist,

- spodbujanja skupnih projektov na področju raziskav in razvoja, ustanavljanja informacijskih omrežij in podatkovnih zbirk, ki povezujejo univerze, raziskovalna središča, laboratorije za preizkuse, podjetja in subjekte v javnem in zasebnem sektorju v Skupnosti in Braziliji.

Člen 17

Sodelovanje v turizmu

Pogodbenici bosta v skladu s svojo zakonodajo spodbujali sodelovanje na področju turizma s posebnimi ukrepi, usmerjenimi zlasti na:

- izmenjavo informacij in izvajanje projekcijskih študij,

- pomoč pri obdelavi statističnih in drugih podatkov,

- izobraževanje in usposabljanje,

- organizacijo prireditev,

- spodbujanje naložb in skupnih naložb za spodbujanje turističnega prometa.

Člen 18

Sodelovanje na področju varstva okolja

Pogodbenici pri uvajanju sodelovanja na področju okolja potrjujeta svojo pripravljenost, da prispevata k trajnostnemu razvoju. Prizadevali si bosta uskladiti potrebo po gospodarskem in socialnem razvoju s potrebo po ustreznem varstvu okolja ter bosta v svojem sodelovanju posebno pozornost posvetili najbolj ogroženim delom prebivalstva, mestnemu okolju in varstvu ekosistemov, kot so tropski gozdovi.

Pogodbenici si v ta namen prizadevata v skladu s svojimi zakoni sodelovati pri ukrepih, katerih cilji zajemajo naslednje:

- izboljšanje okoljskih možnosti v javnem in zasebnem sektorju,

- usposabljanje strokovnjakov,

- informiranje in ozaveščanje javnosti,

- izvajanje študij, organiziranje srečanj in izmenjavo znanja in izkušenj,

- razvoj skupnih projektov,

- podporo in pomoč okoljskim raziskavam,

- industrijsko sodelovanje na področju varstva okolja.

Člen 19

Sodelovanje na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja

Pogodbenici sodelujeta na področju kmetijstva, podeželja, gozdarstva, živilske industrije in kmetijsko-živilskih izdelkov.

Pogodbenici v ta namen v duhu sodelovanja in dobre volje in ob upoštevanju svojih zakonov na tem področju preučita:

- možnosti za razvoj trgovine s kmetijskimi, gozdarskimi in živilsko-predelovalnimi proizvodi,

- ukrepe na področju zdravstva, zdravstvenega varstva rastlin in okolja ter njihove posledice, pri čemer zagotovita, da ne ovirajo trgovine.

Pogodbenici si prizadevata spodbuditi sodelovanje na področju:

- razvoja kmetijstva,

- razvoja in varstva gozdnih virov,

- varstva kmetijskega in podeželskega okolja,

- vprašanja v zvezi z razvojem glede na prebivalstvo,

- izobraževanje v znanosti in tehnologiji v zvezi s kmetijstvom,

- kmetijske raziskave,

- stike med kmetovalci pogodbenic, ki so v interesu lajšanja trgovinskih operacij in naložb,

- kmetijske statistike.

Člen 20

Sodelovanje na področju javnega zdravja

Pogodbenici se strinjata, da bosta sodelovali na področju javnega zdravja, da bi tako izboljšali dostop do zdravstvenih storitev in njihovo kakovost v Braziliji, pri čemer svoja prizadevanja usmerita na osnovno zdravstveno varstvo za najrevnejše dele prebivalstva.

V ta namen si pogodbenici prizadevata:

- podpirati poklicno izobraževanje na določenih področjih zdravstvenega varstva,

- izvajati programe in projekte za izboljšanje zdravja in socialne blaginje v mestnih in podeželskih območjih,

- podpirati boj proti kužnim in nalezljivim boleznim, vključno s sindromom pridobljene imunske pomanjkljivosti (AIDS).

Člen 21

Sodelovanje na socialnem področju

1. Pogodbenici bosta sodelovali na socialnem področju, da bi tako izboljšali življenjski standard in kakovost življenja najrevnejših delov prebivalstva.

2. Za doseganje teh ciljev bosta izvajali ukrepe in zlasti v obliki tehnične pomoči, na naslednjih področjih podpirali:

- upravljanje na področju socialnih storitev,

- poklicno izobraževanje in ustvarjanje delovnih mest,

- izboljšanje življenjskih pogojev in higiene v mestnih in podeželskih območjih,

- preventivno medicino,

- varstvo otrok,

- programe izobraževanja in pomoči za mladoletne prestopnike.

Člen 22

Boj proti drogam

1. Pogodbenici se obvezujeta, da bosta v skladu s svojo zakonodajo koordinirali in okrepili svoja prizadevanja za preprečevanje in zmanjšanje proizvodnje in uživanja prepovedanih drog.

2. Tako sodelovanje obsega naslednje:

- projekte za usposabljanje, izobraževanje, zdravljenje in detoksikacija odvisnikov, skupaj s projekti za njihovo ponovno vključitev v delovno in socialno okolje. Ti projekti se bodo, če je le mogoče, izvajali v državi upravičenki z uporabo obstoječe infrastrukture,

- raziskovalne programe in projekte,

- ukrepe za spodbujanje alternativnih gospodarskih priložnosti,

- izmenjavo vseh ustreznih informacij, skupaj s tistimi o pranju denarja.

3. Pogodbenici lahko dejavnosti iz odstavka 2 financirata s sredstvi javnih in zasebnih ustanov ter nacionalnih, regionalnih ali mednarodnih organizacij.

Člen 23

Sodelovanje na področju regionalnega povezovanja in sodelovanja

1. Sodelovanje med pogodbenicama se lahko razširi na ukrepe, sprejete v okviru sodelovanja ali sporazumov o povezovanju z drugimi državami v isti regiji, pod pogojem, da je so takšni ukrepi združljivi s temi sporazumi.

2. Ne da bi bilo katerokoli področje vnaprej izključeno, je poseben poudarek na naslednjih dejavnostih:

- tehnična pomoč (storitve zunanjih strokovnjakov, izobraževanje tehničnega osebja o nekaterih praktičnih vidikih povezovanja),

- spodbujanje medregionalne trgovine,

- podpiranje regionalnih ustanov ter skupnih projektov in pobud, ki se izvajajo v okviru Mercosura, Skupine iz Ria ali Amazonske pogodbe o sodelovanju,

- študije o regionalnih povezavah in zvezah.

3. Nekatera področja, kot so telekomunikacije in okolje, se lahko, ob soglasju pogodbenic, odprejo za sodelovanje drugih zainteresiranih držav v regiji, tako da se sodelovanje ne omeji samo na dvostransko raven.

Na zahtevo pogodbenice lahko dobijo tudi drugi projekti regionalno dimenzijo.

Člen 24

Sodelovanje na področju javne uprave

1. Pogodbenici v skladu s svojo zakonodajo sodelujeta pri upravnih zadevah na zvezni, državni in občinski ravni.

2. V ta namen si pogodbenici prizadevata za:

- posodobitev javnega sektorja,

- zagotavljanje izobraževanja o novih upravnih tehnikah,

- nadaljnje izobraževanje ali izobraževanje za osvežitev znanja, da se poveča mobilnosti in omogočijo prerazporeditve, ki jih zahtevajo upravne spremembe,

- obnova in izboljšanje metod za načrtovanje proračuna,

- zagotavljanje tehnične pomoči pri socialnih storitvah: sodelovanje pri gospodarskem in socialnem načrtovanju.

3. Pogodbenici v skladu s tem organizirata:

- srečanja in obiske tehničnih strokovnjakov, seminarje in tečaje za javne uslužbence na zvezni, državni in občinski ravni,

- izmenjavo informacij o programih za posodabljanje zadevnih oddelkov državnih služb.

Člen 25

Sodelovanje na področju informiranja in kulture

Pogodbenici se v okviru svojih pooblastil strinjata, da bosta skupaj ukrepali na področju informiranja in komunikacije, da bi okrepili kulturne vezi, ki že obstajajo med Brazilijo in državami članicami Skupnosti.

Ti ukrepi so zlasti v obliki:

- ustrezne izmenjave informacij o zadevah, ki so v skupnem interesu,

- pripravljalnih študij in tehnične pomoči pri ohranjanju kulturne dediščine,

- spodbujanja kulturnih dogodkov in akademskih izmenjav.

Člen 26

Sodelovanje na področju ribištva

Pogodbenici priznavata pomen zbliževanja svojih interesov na področju ribištva. Zato si prizadevata za okrepitev in razvoj sodelovanja na tem področju s pripravljanjem in izvajanjem posebnih programov, pri katerih aktivno sodelujejo zadevni gospodarski subjekti.

Člen 27

Sodelovanje na področju izobraževanja

Pogodbenici izvajata programe poklicnega izobraževanja v sektorjih, ki so v skupnem interesu, pri čemer upoštevata nove tehnologije na tem področju.

To sodelovanje lahko poteka v obliki:

- usmerjenih ukrepov, ki zajemajo pošiljanje strokovnjakov ali posameznikov z izkušnjami predvsem na področju trgovine v partnersko državo,

- tečaje za učitelje, javne uslužbence ali izvršilno osebje v zasebnem sektorju,

- programe za izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj ter tehnik med ustanovami (zlasti na področju statistike).

Člen 28

Sredstva za uresničevanje sodelovanja

Za lažje uresničevanje ciljev sodelovanja, predvidenega v tem sporazumu, se pogodbenici v okviru svojih zmožnosti in v skladu z ustreznimi mehanizmi obvezujeta zagotoviti ustrezna sredstva, vključno s finančnimi. V ta namen se izvaja večletno načrtovanje in določijo prednostne naloge, pri čemer se upoštevajo potrebe in brazilska stopnja razvoja.

Člen 29

Skupni odbor

1. Pogodbenici skleneta, da bosta ohranili Skupni odbor, ustanovljen po Sporazumu o sodelovanju iz leta 1982. Prav tako skleneta, da ohranita Pododbor za znanost in tehnologijo, ustanovljen leta 1987 in Pododbor za industrijsko sodelovanje, ustanovljen leta 1989.

2. Skupni odbor:

- zagotovi pravilno uresničevanje tega sporazuma,

- koordinira dejavnosti, projekte in posebne operacije v zvezi s cilji tega sporazuma ter predlaga potrebna sredstva za njegovo izvajanje,

- proučuje razvoj trgovine in sodelovanja med pogodbenicama,

- izdaja priporočila, ki so potrebna za spodbujanje razširitve trgovine ter okrepitev in diverzifikacijo sodelovanja,

- išče primerne metode za preprečevanje težav, ki bi se lahko pojavile na različnih področjih, ki jih ureja ta sporazum.

3. Pogodbenici sporazumno določita dnevni red, datum in kraj zasedanj Skupnega odbora.

Odbor sprejme določbe o pogostosti in kraju svojih nadaljnjih zasedanj, predsedstvu, ustanavljanju dodatnih pododborov in drugih vprašanjih.

Člen 30

Drugi sporazumi

1. Ne da bi posegal v določbe Pogodb o ustanovitvi Evropskih skupnosti obstoječi sporazum in ukrepi, uvedeni v skladu z njim, ne vplivajo na prisojnosti držav članic Skupnosti pri izvajanju dvostranskih dejavnosti z Brazilijo v okviru gospodarskega sodelovanja s to državo in ne ovirajo sklenitve novih sporazumov o gospodarskem sodelovanju z Brazilijo.

2. Ob upoštevanju določb iz odstavka 1 o gospodarskem sodelovanju, določbe tega sporazuma nadomestijo določbe sporazumov, sklenjenih med državami članicami Skupnosti in Brazilijo, v kolikor so zadnje nezdružljive z določbami tega sporazuma ali enake.

Člen 31

Klavzula o ozemeljski veljavnosti

Ta sporazum se uporablja na eni strani na ozemlju, kjer se izvaja Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, pod pogoji, ki jih določa ta pogodba, in na ozemlju Brazilije, na drugi strani.

Člen 32

Priloga

Priloga je sestavni del Sporazuma.

Člen 33

Začetek veljavnosti in tiho podaljšanje

Sporazum začne veljati prvi dan v mesecu, ki sledi dnevu, ko sta se pogodbenici medsebojno obvestili o zaključku postopkov, potrebnih v ta namen. Sklene se za obdobje petih let. Sporazum se tiho podaljšuje za eno leto, če nobena od pogodbenic sporazuma šest mesecev pred dnem njegovega izteka ne odpove.

Člen 34

Verodostojna besedila

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, danskem, francoskem, grškem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem in španskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.

Člen 35

Evolutivna klavzula

1. Pogodbenici lahko sporazumno razširita ta sporazum, tako da z instrumenti v posebnih sektorjih ali dejavnostih sporazumno razširita in dopolnita raven sodelovanja.

2. V okviru izvajanja tega sporazuma lahko vsaka pogodbenica oblikuje predloge za razširitev obsega obojestranskega sodelovanja ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih z izvajanjem Sporazuma.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente acuerdo.TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στην παρούσα συμφωνία.IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtingden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acordo.

Hecho en Brasilia, el veintinueve de junio de mil novecientos noventa y dos

.

Udfærdiget i Brasilia, den niogtyvende juni nitten hundrede og tooghalvfems

.

Geschehen zu Brasilia am neunundzwanzigsten Juni neunzehnhundertzweiundneunzig

.

Έγινε στη Βραζιλία, στις είκοσι εννέα Ιουνίου χίλια εννιακόσια εννενήντα δύο

.

Done at Brasilia on the twenty-ninth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-two

.

Fait à Brasilia, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-douze

.

Fatto a Brasilia, addì ventinove giugno millenovecentonovantadue

.

Gedaan te Brasilia, de negenentwintigste juni negentienhonderd twee-en-negentig

.

Feito em Brasília, em vinte e nove de Junho de mil novecentos e noventa e dois

.

Por el Consejo de las Comunidades EuropeasFor Rådet for De Europæiske FællesskaberFür den Rat der Europäischen GemeinschaftenΓια το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνFor the Council of the European CommunitiesPour le Conseil des Communautés européennesPer il Consiglio delle Comunità europeeVoor de Raad van de Europese GemeenschappenPelo Conselho das Comunidades Europeias

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno de la República Federativa de BrasilFor regeringen for Den Føderative Republik BrasilienFür die Regierung der Föderativen Republik BrasilienΓια την Κυβέρνηση της Ομόσπονδης Δημοκρατίας της ΒραζιλίαςFor the Government of the Federative Republic of BrazilPour le gouvernement de la République fédérative du BrésilPer il Governo della Repubblica federativa del BrasileVoor de Regering van de Federatieve Republiek BraziliëPelo Governo da República Federativa do Brasil

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA

Izmenjava pisem

med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Federativno republiko Brazilijo o pomorskem prometu

A. Pismo Skupnosti

Spoštovani!

Hvaležen bi Vam bil, če bi potrdili, da se Vaša vlada strinja z naslednjim:

Ob sklenitvi Okvirnega sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Federativno republiko Brazilijo sta se pogodbenici zavezali, da bosta na ustrezen način obravnavali vprašanja v zvezi z delovanjem ladijskega prometa, zlasti v primerih, ko lahko ovira razvoj trgovine. Poiskali bosta obojestransko zadovoljive rešitve o ladijskem prometu ob upoštevanju načela svobodne in poštene konkurence na poslovni osnovi.

Prav tako je bilo dogovorjeno, da bi moral o teh vprašanjih razpravljati tudi Skupni odbor. Sprejmite, prosim, izraz mojega globokega spoštovanja.

V imenu Sveta Evropskih skupnosti

B. Pismo Federativne republike Brazilije

Spoštovani!

V čast mi je potrditi prejem Vašega pisma z današnjim datumom in strinjanje moje Vlade z naslednjim:

"Ob sklenitvi Okvirnega sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Federativno republiko Brazilijo sta se pogodbenici zavezali, da bosta na ustrezen način obravnavali vprašanja v zvezi z delovanjem ladijskega prometa, zlasti v primerih, ko lahko ovira razvoj trgovine. Poiskali bosta obojestransko zadovoljive rešitve o ladijskem prometu ob upoštevanju načela svobodne in poštene konkurence na poslovni osnovi.

Prav tako je bilo dogovorjeno, da bi moral o teh vprašanjih razpravljati tudi Skupni odbor."

Sprejmite, prosim, izraz mojega globokega spoštovanja.

Za Vlado Federativne republike Brazilije

--------------------------------------------------