21994A1231(20)

Evropski sporazum o pridružitvi med Evropskimi gospodarskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Romunijo na drugi strani

Uradni list L 357 , 31/12/1994 str. 0002 - 0189
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 35 str. 0004
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 35 str. 0004
posebna izdaja v češčini poglavje 11 zvezek 59 str. 3 - 200
posebna izdaja v estonščini poglavje 11 zvezek 59 str. 3 - 200
posebna izdaja v madžarščini poglavje 11 zvezek 59 str. 3 - 200
posebna izdaja v litovščini poglavje 11 zvezek 59 str. 3 - 200
posebna izdaja v latvijščini poglavje 11 zvezek 59 str. 3 - 200
posebna izdaja v malteščini poglavje 11 zvezek 59 str. 3 - 200
posebna izdaja v poljščini poglavje 11 zvezek 59 str. 3 - 200
posebna izdaja v slovaščini poglavje 11 zvezek 59 str. 3 - 200
posebna izdaja v slovenščini poglavje 11 zvezek 59 str. 3 - 200


Evropski sporazum

o pridružitvi med Evropskimi gospodarskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Romunijo na drugi strani [1]

KRALJEVINA BELGIJA,

KRALJEVINA DANSKA,

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANIJA,

FRANCOSKA REPUBLIKA,

IRSKA,

ITALIJANSKA REPUBLIKA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE,

pogodbenice Pogodbe o ustanovitvi EVROPSKE GOSPODARSKE SKUPNOSTI, Pogodbe o ustanovitvi EVROPSKE SKUPNOSTI ZA PREMOG IN JEKLO in Pogodbe o ustanovitvi EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO, v nadaljnjem besedilu "države članice" in

EVROPSKA GOSPODARSKA SKUPNOST, EVROPSKA SKUPNOST ZA ATOMSKO ENERGIJO, EVROPSKA SKUPNOST ZA PREMOG IN JEKLO, v nadaljnjem besedilu "Skupnost",

na eni strani

ter ROMUNIJA

na drugi strani SO SE –

OB UPOŠTEVANJU pomena obstoječih tradicionalnih vezi med Skupnostjo, njenimi državami članicami in Romunijo ter njihovih skupnih vrednot,

OB PRIZNAVANJU, da želita Skupnost in Romunija te vezi okrepiti in vzpostaviti tesne in trajne odnose, ki temeljijo na vzajemnosti in ki bi Romuniji omogočili sodelovanje v procesu evropskega povezovanja in tako okrepili in razširili odnose, ki so bili v preteklosti vzpostavljeni zlasti s Sporazumom o trgovini in trgovinskem in gospodarskem sodelovanju, podpisanim 22. oktobra 1990,

OB UPOŠTEVANJU možnosti za novo kakovost odnosov, ki jo prinaša nastanek nove demokracije v Romuniji,

OB UPOŠTEVANJU zavezanosti Skupnosti in njenih držav članic ter Romunije krepitvi političnih in gospodarskih svoboščin, ki sestavljajo temelj pridružitve,

OB PRIZNAVANJU potrebe, da Romunija ob pomoči Skupnosti nadaljuje in dokonča prehod v nov politični in gospodarski sistem, ki spoštuje pravno državo in človekove pravice, vključno s pravicami pripadnikov manjšin, temelji na večstrankarskem sistemu s svobodnimi in demokratičnimi volitvami ter zagotavlja gospodarsko liberalizacijo z namenom vzpostavitve tržnega gospodarstva,

OB UPOŠTEVANJU trdne zavezanosti Skupnosti in njenih držav članic ter Romunije celotni uveljavitvi vseh načel in določb iz Sklepne listine Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi (KVSE), iz sklepnih dokumentov madridskega in dunajskega sestanka, iz Pariške listine za novo Evropo, iz dokumenta Helsinške konference KVSE "Izzivi sprememb" ter iz Evropske energetske listine,

ZAVEDAJOČ SE pomembnosti tega sporazuma za vzpostavitev in krepitev sistema stabilnosti v Evropi, ki temelji na sodelovanju in za katerega predstavlja Skupnost enega od temeljev,

V PREPRIČANJU, da bi bilo treba ustvariti povezavo med popolno uresničitvijo pridružitve na eni strani in nadaljevanjem dejanske izvedbe političnih, gospodarskih in pravnih reform v Romuniji na drugi strani, kakor tudi uvesti dejavnike, ki so potrebni za sodelovanje in dejansko približevanje med sistemi pogodbenic, zlasti v luči sklepov Bonske konference KVSE,

V ŽELJI, da vzpostavijo in razvijajo reden politični dialog o dvostranskih in mednarodnih vprašanjih skupnega interesa,

OB UPOŠTEVANJU pripravljenosti Skupnosti, da zagotovi odločno podporo izvajanju reform in pomaga Romuniji premagovati gospodarske in socialne posledice strukturnega prilagajanja,

NADALJE OB UPOŠTEVANJU pripravljenosti Skupnosti, da vzpostavi načine sodelovanja ter gospodarsko, tehnično in finančno pomoč na globalni in večletni podlagi,

OB UPOŠTEVANJU zavezanosti Skupnosti in Romunije prosti trgovini in zlasti skladnosti s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz Splošnega sporazuma o carinah in trgovini,

ZAVEDAJOČ SE potrebe po oblikovanju potrebnih pogojev za svobodo ustanavljanja, svobodo opravljanja storitev in prosti pretok kapitala,

OB UPOŠTEVANJU gospodarskih in socialnih razlik med Skupnostjo in Romunijo ter ob priznavanju, da bi bilo treba cilje te pridružitve doseči z ustreznimi določbami tega sporazuma,

PREPRIČANE, da bo ta sporazum ustvaril novo vzdušje za njihove gospodarske odnose in zlasti za razvoj trgovine in naložb, ki so neobhodno potrebne za gospodarsko prestrukturiranje in tehnološko posodobitev,

V ŽELJI, da vzpostavijo kulturno sodelovanje in razvijajo izmenjavo informacij,

OB PRIZNAVANJU dejstva, da je končni cilj Romunije postati članica Skupnosti in da bo ta pridružitev po mnenju pogodbenic Romuniji pomagala doseči ta cilj,

ODLOČILE skleniti ta sporazum in v ta namen imenovale svoje pooblaščence:

ZA KRALJEVINO BELGIJO:

Willy Claes,

minister za zunanje zadeve;

ZA KRALJEVINO DANSKO:

Niels Helveg Petersen,

minister za zunanje zadeve;

ZA ZVEZNO REPUBLIKO NEMČIJO:

Klaus Kinkel,

zvezni minister za zunanje zadeve;

ZA HELENSKO REPUBLIKO:

Michel Papaconstantinou,

minister za zunanje zadeve;

ZA KRALJEVINO ŠPANIJO:

Javier Solana,

minister za zunanje zadeve;

ZA FRANCOSKO REPUBLIKO:

Roland Dumas,

Ministre d'Etat,

minister za zunanje zadeve;

ZA IRSKO:

Dick Spring,

minister za zunanje zadeve;

ZA ITALIJANSKO REPUBLIKO:

Eimilio Colombo,

minister za zunanje zadeve;

ZA VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG:

Jacques Poos,

minister za zunanje zadeve;

ZA KRALJEVINO NIZOZEMSKO:

P. Kooijmans,

minister za zunanje zadeve;

ZA PORTUGALSKO REPUBLIKO:

J. M. Durao Barroso,

minister za zunanje zadeve;

ZA ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE:

Douglas Hurd,

minister za zunanje zadeve;

ZA EVROPSKO GOSPODARSKO SKUPNOST, EVROPSKO SKUPNOST ZA ATOMSKO ENERGIJO IN EVROPSKO SKUPNOST ZA PREMOG IN JEKLO:

Niels Helveg PETERSEN,

minister za zunanje zadeve kraljevine Danske,

vršilec dolžnosti predsednika Sveta Evropskih skupnosti;

Leon Brittan,

član Komisije;

H. van den Broek,

član Komisije;

ZA ROMUNIJO:

Nicolae Vacaroiu,

ministrski predsednik;

Teodor Viorel MELESCANU,

Ministre d'Etat,

minister za zunanje zadeve;

KI so se po izmenjavi pooblastil v pravilni in predpisani obliki –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Vzpostavi se pridružitveno razmerje med Skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Romunijo na drugi strani. Cilji tega pridružitvenega razmerja so:

- zagotoviti primeren okvir za politični dialog med pogodbenicami, ki omogoča razvoj tesnih političnih odnosov,

- spodbujati širitev trgovine in skladnih gospodarskih odnosov med pogodbenicami in na ta način pospeševati gospodarski razvoj v Romuniji,

- zagotoviti podlago za gospodarsko, socialno, finančno in kulturno sodelovanje,

- podpirati prizadevanja Romunije za razvoj njenega gospodarstva ter za dokončno preoblikovanje v tržno gospodarstvo in za utrditev demokracije,

- vzpostaviti ustrezne institucije za zagotavljanje učinkovitosti pridružitve,

- zagotoviti okvir za postopno vključitev Romunije v Skupnost. V ta namen si bo Romunija prizadevala za izpolnitev potrebnih pogojev.

NASLOV I

POLITIČNI DIALOG

Člen 2

Pogodbenici vzpostavita reden politični dialog, ki ga razvijata in krepita. Ta dialog spremlja in utrjuje približevanje med Skupnostjo in Romunijo, podpira politične in gospodarske spremembe, ki potekajo v tej državi ter prispeva k vzpostavljanju novih vezi solidarnosti in novih oblik sodelovanja. Politični dialog:

- bo olajšal polno vključitev Romunije v skupnost demokratičnih držav in njeno postopno približevanje Skupnosti. Gospodarsko približevanje, predvideno v tem sporazumu, bo privedlo do večjega političnega zbliževanja,

- bo omogočil pospešeno zbliževanje stališč glede mednarodnih vprašanj in zlasti glede zadev, ki bi lahko bistveno vplivale na eno ali drugo pogodbenico,

- bo prispeval k zbliževanju stališč pogodbenic glede varnostnih vprašanj in krepil varnost in stabilnost v celotni Evropi.

Člen 3

1. Ustrezna posvetovanja med pogodbenicama potekajo na najvišji politični ravni.

2. Politični dialog na ministrski ravni poteka v okviru Pridružitvenega sveta. Ta ima splošne pristojnosti za vse zadeve, ki bi mu jih pogodbenici želeli predložiti v obravnavo.

Člen 4

Pogodbenici vzpostavita druge postopke in mehanizme političnega dialoga, zlasti v naslednjih oblikah:

- sestanki na ravni visokih uradnikov (političnih direktorjev) med uradniki Romunije na eni strani in predsedstvom Sveta Evropskih skupnosti in Komisije Evropskih skupnosti na drugi strani,

- s polno uporabo diplomatskih poti,

- z vključitvijo Romunije v skupino držav, ki prejemajo redne informacije o vprašanjih, obravnavanih v okviru evropskega političnega sodelovanja, kot tudi z izmenjavo informacij z namenom, da se dosežejo cilji, določeni v členu 2,

- z vsemi drugimi sredstvi, ki bi prispevala k utrjevanju, razvoju in krepitvi tega dialoga.

Člen 5

Politični dialog na parlamentarni ravni poteka v okviru Pridružitvenega parlamentarnega odbora.

NASLOV II

SPLOŠNA NAČELA

Člen 6

Spoštovanje demokratičnih načel in človekovih pravic, kakor so uvedeni s Helsinško sklepno listino in Pariško listino za novo Evropo, kot tudi načela tržnega gospodarstva predstavljajo vodilo notranje in zunanje politike pogodbenic in predstavlja bistveno sestavino te pridružitve.

Člen 7

1. Pridružitev vključuje prehodno obdobje, ki traja največ 10 let in je razdeljeno na dve zaporedni fazi, od katerih vsaka načeloma traja pet let. Prva faza se začne z začetkom veljavnosti tega sporazuma.

2. Ob upoštevanju, da so načela tržnega gospodarstva in podpora, ki jo Skupnost zagotavlja s tem sporazumom, bistveni za obstoječo pridružitev, Pridružitveni svet na podlagi načel, oblikovanih v preambuli, redno preverja izvajanje tega sporazuma in gospodarskih reform Romunije.

3. V 12 mesecih pred iztekom prve faze se Pridružitveni svet sestane, da bi odločil o prehodu v drugo fazo ter o vseh možnih spremembah, ki jih je treba izvesti v zvezi z določbami, ki urejajo drugo fazo. Pri tem upošteva rezultate preverjanja, navedenega v odstavku 2.

4. Fazi, predvideni v odstavkih 1 in 3, ne veljata za naslov III.

NASLOV III

PROST PRETOK BLAGA

Člen 8

1. V prehodnem obdobju iz člena 7 Skupnost in Romunija v skladu z določbami tega sporazuma in Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) postopno vzpostavita območje proste trgovine, ki temelji na vzajemnih in uravnoteženih obveznostih.

2. V trgovini med obema pogodbenicama se za uvrščanje blaga uporablja kombinirana nomenklatura.

3. Osnovna dajatev, za katero se izvedejo zaporedna znižanja, določena v tem sporazumu, je za vsak izdelek dajatev, ki se dejansko uporablja zoper vsakogar na dan pred začetkom veljavnosti tega sporazuma.

4. Če se po začetku veljavnosti tega sporazuma uporablja kakršno koli tarifno znižanje zoper vsakogar, takšne znižane dajatve nadomestijo osnovne dajatve iz odstavka 3 od datuma, ko se takšna znižanja začnejo uporabljati.

5. Skupnost in Romunija se medsebojno obvestita o svojih osnovnih dajatvah.

POGLAVJE I

Industrijski izdelki

Člen 9

1. Določbe tega poglavja se uporabljajo za izdelke s poreklom iz Skupnosti in iz Romunije, ki so našteti v poglavjih 25 do 97 kombinirane nomenklature, razen za izdelke, naštete v Prilogi I.

2. Določbe členov 10 do 14 se ne uporabljajo za izdelke, navedene v členih 16 in 17.

Člen 10

1. Carine pri uvozu, ki se v Skupnosti uporabljajo za izdelke s poreklom iz Romunije, razen izdelkov, naštetih v prilogah IIa, IIb in III, se odpravijo z začetkom veljavnosti tega sporazuma.

2. Carine pri uvozu, ki se v Skupnosti uporabljajo za izdelke s poreklom iz Romunije, ki so našteti v Prilogi IIa, se postopno odpravijo v skladu z naslednjim časovnim razporedom:

- na datum začetka veljavnosti tega sporazuma se vsaka dajatev zniža na 50 % osnovne dajatve,

- eno leto po datumu začetka veljavnosti tega sporazuma se preostale dajatve odpravijo.

Carine pri uvozu, ki se v Skupnosti uporabljajo za izdelke s poreklom iz Romunije, naštete v Prilogi IIb, se od dneva začetka veljavnosti tega sporazuma postopno znižujejo, in sicer vsako leto za 20 % osnovne dajatve, tako da se popolnoma odpravijo do konca četrtega leta po datumu začetka veljavnosti tega sporazuma.

3. Izdelki s poreklom iz Romunije, našteti v Prilogi III, so upravičeni do opustitve carin pri uvozu v okviru letnih tarifnih kvot ali plafonov Skupnosti, ki se postopno povečujejo v skladu s pogoji, določenimi v navedeni prilogi, da bi se carine pri uvozu zadevnih izdelkov popolnoma odpravile najkasneje ob koncu petega leta.

Hkrati se od začetka veljavnosti tega sporazuma z letnimi znižanji po 15 % osnovne dajatve postopno odpravijo carine pri uvozu, ki se uporabljajo, kadar se kvote izčrpajo ali kadar se ponovno uvede obračunavanje carin v zvezi z izdelki, ki jih zajema tarifni plafon. Do konca petega leta se preostale dajatve odpravijo.

4. Količinske omejitve in ukrepi z enakovrednim učinkom kakor količinske omejitve pri uvozu v Skupnost se za izdelke s poreklom iz Romunije odpravijo na dan začetka veljavnosti tega sporazuma.

Člen 11

1. Carine pri uvozu, ki se v Romuniji uporabljajo za izdelke s poreklom iz Skupnosti, naštete v Prilogi IV, se odpravijo na dan začetka veljavnosti tega sporazuma.

2. Carine pri uvozu, ki se v Romuniji uporabljajo za izdelke s poreklom iz Skupnosti, naštete v Prilogi V, se postopno znižujejo v skladu z naslednjim časovnim razporedom:

- na datum začetka veljavnosti tega sporazuma na 80 % osnovne dajatve,

- tri leta po začetku veljavnosti tega sporazuma na 40 % osnovne dajatve,

- pet let po začetku veljavnosti tega sporazuma na 0 % osnovne dajatve.

3. Carine pri uvozu, ki se v Romuniji uporabljajo za izdelke s poreklom iz Skupnosti, naštete v Prilogi VI, se odpravijo v skladu s časovnim razporedom iz navedene priloge.

4. Carine pri uvozu, ki se v Romuniji uporabljajo za izdelke s poreklom iz Skupnosti, razen izdelkov, naštetih v prilogah IV, V in VI, se postopno znižujejo v skladu z naslednjim časovnim razporedom:

- tri leta po začetku veljavnosti tega sporazuma na 80 % osnovne dajatve,

- pet let po začetku veljavnosti tega sporazuma na 60 % osnovne dajatve,

- šest let po začetku veljavnosti tega sporazuma na 50 % osnovne dajatve,

- sedem let po začetku veljavnosti tega sporazuma na 35 % osnovne dajatve,

- osem let po začetku veljavnosti tega sporazuma na 20 % osnovne dajatve,

- devet let po začetku veljavnosti tega sporazuma na 0 % osnovne dajatve.

5. Izdelki s poreklom iz Skupnosti, našteti v Prilogi VII, so upravičeni do opustitve carin pri uvozu v Romunijo v okviru letnih kvot, ki se bodo postopno povečevale, kakor je predvideno v navedeni prilogi. Carine pri uvozu, ki se uporabljajo za količine, ki presegajo zgoraj navedene kvote, se postopno odpravijo v skladu s časovnim razporedom, navedenim v odstavku 4.

6. Količinske omejitve pri uvozu izdelkov s poreklom iz Skupnosti v Romunijo se odpravijo z začetkom veljavnosti tega sporazuma.

7. Ukrepi z enakovrednim učinkom kakor količinske omejitve pri uvozu izdelkov s poreklom iz Skupnosti v Romunijo se odpravijo z začetkom veljavnosti tega sporazuma, razen ukrepov, naštetih v Prilogi VIII, ki se odpravijo v skladu s časovnim razporedom iz navedene priloge.

Člen 12

Določbe o odpravljanju carin pri uvozu se uporabljajo tudi za carine fiskalne narave.

Člen 13

1. Skupnost z začetkom veljavnosti tega sporazuma pri svojem uvozu iz Romunije odpravi vse dajatve z enakovrednim učinkom kakor carine pri uvozu.

2. Romunija z začetkom veljavnosti tega sporazuma pri svojem uvozu iz Skupnosti odpravi vse dajatve z enakovrednim učinkom kakor carine pri uvozu, razen 0,5 % dajatev ad valorem za carinske formalnosti, ki se odpravijo v skladu z naslednjim časovnim razporedom:

- znižanje na 0,25 % ad valorem ob koncu tretjega leta,

- odprava najkasneje do konca petega leta po začetku veljavnosti tega sporazuma.

Člen 14

1. Skupnost in Romunija najkasneje do konca petega leta po začetku veljavnosti tega sporazuma med seboj postopno odpravita vse carine pri izvozu in dajatve z enakovrednim učinkom.

2. Skupnost z začetkom veljavnosti tega sporazuma odpravi količinske omejitve pri izvozu v Romunijo in vse ukrepe z enakovrednim učinkom.

3. Romunija z začetkom veljavnosti tega sporazuma odpravi količinske omejitve pri izvozu v Skupnost in vse ukrepe z enakovrednim učinkom, razen tistih, naštetih v Prilogi IX, ki se postopno znižajo in odpravijo najkasneje do konca petega leta po začetku veljavnosti tega sporazuma.

Člen 15

Vsaka pogodbenica izrazi pripravljenost znižati svoje carine v trgovini z drugo pogodbenico hitreje, kakor je predvideno v členih 10 in 11, če to dopuščajo njene splošne gospodarske razmere in stanje zadevnega gospodarskega sektorja.

Pridružitveni svet lahko v ta namen pripravi ustrezna priporočila.

Člen 16

Protokol 1 določa ureditve za tekstilne izdelke, ki so navedeni v njem.

Člen 17

Protokol 2 določa ureditve za izdelke, ki jih pokriva Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo.

Člen 18

1. Določbe tega poglavja ne preprečujejo Skupnosti, da za izdelke s poreklom iz Romunije ohrani kmetijsko komponento v dajatvah, ki se uporabljajo za izdelke, naštete v Prilogi X.

2. Določbe tega poglavja ne preprečujejo Romuniji, da za izdelke s poreklom iz Skupnosti uvede kmetijsko komponento v dajatvah, ki se uporabljajo za izdelke, naštete v Prilogi X.

POGLAVJE II

Kmetijstvo

Člen 19

1. Določbe tega poglavja se uporabljajo za kmetijske proizvode s poreklom iz Skupnosti in Romunije.

2. Izraz "kmetijski proizvodi" pomeni proizvode, naštete v poglavjih 1 do 24 kombinirane nomenklature, in proizvode, naštete v Prilogi I, pri čemer so izključeni ribiški proizvodi, kakor so opredeljeni z Uredbo (EGS) št. 3687/91.

Člen 20

Protokol 3 določa trgovinsko ureditev za predelane kmetijske proizvode, ki so našteti v njem.

Člen 21

1. Skupnost z datumom začetka veljavnosti tega sporazuma odpravi količinske omejitve pri uvozu kmetijskih proizvodov s poreklom iz Romunije, ki se ohranjajo na podlagi Uredbe Sveta (EGS) št. 3420/83 v obliki, kakršna obstaja na datum podpisa tega sporazuma.

2. Kmetijski proizvodi s poreklom iz Romunije, našteti v prilogah XIa in Xib, so z začetkom veljavnosti tega sporazuma upravičeni do znižanja prelevmanov v okviru kvot Skupnosti ali do znižanja carin pod pogoji, predvidenimi v navedenih prilogah.

3. Romunija z začetkom veljavnosti tega sporazuma odpravi količinske omejitve pri uvozu kmetijskih proizvodov s poreklom iz Skupnosti.

4. Skupnost in Romunija si skladno in vzajemno dodelita koncesije iz prilog XIIa, XIIb in XIII v skladu s pogoji, določenimi v navedenih prilogah.

5. Ob upoštevanju obsega trgovine s kmetijskimi proizvodi med pogodbenicama, njihove posebne občutljivosti, pravil skupne kmetijske politike Skupnosti, vloge kmetijstva v gospodarstvu Romunije in posledic večstranskih trgovinskih pogajanj v okviru Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) Skupnost in Romunija v okviru Pridružitvenega sveta za vsak proizvod posebej ter skladno in na podlagi vzajemnosti preučita možnosti za medsebojno dodeljevanje nadaljnjih koncesij.

6. Ob upoštevanju potrebe po večji skladnosti med kmetijskimi politikami Skupnosti in Romunije kot tudi cilja Romunije, da postane članica Skupnosti, se obe pogodbenici v Pridružitvenem svetu redno posvetujeta o strategiji in praktičnih podrobnostih njunih zadevnih politik.

Člen 22

Ne glede na druge določbe tega sporazuma in zlasti člena 31 se v primeru, da zaradi posebne občutljivosti kmetijskih trgov uvoz proizvodov s poreklom iz ene pogodbenice, za katerega veljajo koncesije iz člena 21, povzroči resne motnje na trgih druge pogodbenice, obe pogodbenici takoj posvetujeta, da bi poiskali ustrezno rešitev. Dokler se takšna rešitev ne najde, lahko zadevna pogodbenica sprejme ukrepe, ki so po njenem mnenju potrebni.

POGLAVJE III

Ribištvo

Člen 23

Določbe tega poglavja se uporabljajo za ribiške proizvode s poreklom iz Skupnosti in Romunije, ki jih zajema Uredba (EGS) št. 3687/91 o skupni ureditvi trga z ribiškimi proizvodi.

Člen 24

1. Skupnost in Romunija si skladno in vzajemno dodelita koncesije iz prilog XIV in XV v skladu s pogoji, določenimi v navedenih prilogah. Določbe člena 21(5) se smiselno uporabljajo za ribiške proizvode.

2. Pridružitveni svet bo preučil možnost sklenitve sporazuma o ribiških proizvodih med pogodbenicama, ko bodo to dopuščali potrebni pogoji.

POGLAVJE IV

Skupne določbe

Člen 25

Določbe tega poglavja se uporabljajo za trgovino z vsemi izdelki, razen če je v tem sporazumu ali v protokolih 1, 2 ali 3 predvideno drugače.

Člen 26

1. Od datuma začetka veljavnosti tega sporazuma se v trgovini med Skupnostjo in Romunijo ne uvedejo nobene nove carine pri uvozu ali izvozu ali dajatve z enakovrednim učinkom, prav tako se ne povečajo carine in dajatve, ki se že uporabljajo.

2. Od dneva začetka veljavnosti tega sporazuma se v trgovini med Skupnostjo in Romunijo ne uvedejo nobene nove količinske omejitve pri uvozu ali izvozu ali ukrepi z enakovrednim učinkom, prav tako se ne poostrijo obstoječe omejitve in ukrepi.

3. Morebitne nove carine pri uvozu ali izvozu ali dajatve z enakovrednim učinkom ali njihova povečanja ali morebitne nove količinske omejitve ali ukrepi z enakim učinkom ali njihova povečanja, ki jih uvede Romunija po začetku pogajanj, se odpravijo najkasneje ob začetku veljavnosti tega sporazuma.

4. Brez poseganja v koncesije, dodeljene na podlagi člena 21, določbe odstavkov 1 in 2 tega člena na noben način ne omejujejo Romunije in Skupnosti pri uresničevanju njunih kmetijskih politik ali sprejemanju katerih koli ukrepov v okviru takšnih politik.

Člen 27

1. Pogodbenici se vzdržita vseh ukrepov ali praks notranje fiskalne narave, ki bi neposredno ali posredno povzročili diskriminacijo med izdelki ene pogodbenice in podobnimi izdelki s poreklom z ozemlja druge pogodbenice.

2. Izdelki, izvoženi na ozemlje ene od pogodbenic, ne smejo biti upravičeni do povračila notranjih davkov, ki presega višino neposrednega ali posrednega obdavčenja, kakršno velja zanje.

Člen 28

1. Ta sporazum ne preprečuje ohranitve ali vzpostavitve carinskih unij, območij proste trgovine ali ureditev obmejne trgovine, razen če spreminjajo trgovinsko ureditev, predvideno v tem sporazumu.

2. Pogodbenici se v okviru Pridružitvenega sveta med seboj posvetujeta glede sporazumov o ustanovitvi takšnih carinskih unij ali območij proste trgovine in, kjer se to zahteva, glede drugih pomembnejših zadev, povezanih z njuno trgovinsko politiko do tretjih držav. Takšna posvetovanja potekajo zlasti v primeru, ko k Skupnosti pristopi tretja država, da bi se zagotovilo upoštevanje skupnih interesov Skupnosti in Romunije, navedenih v tem sporazumu.

Člen 29

Romunija lahko sprejme časovno omejene izredne ukrepe, ki odstopajo od določb členov 11 in 26(1), in sicer v obliki povečanih carin.

Ti ukrepi se lahko nanašajo le na mlade gospodarske panoge ali na določene sektorje v prestrukturiranju ali v resnih težavah, zlasti kadar te težave povzročajo večje socialne probleme.

Carine pri uvozu, ki se v Romuniji uporabljajo za izdelke s poreklom iz Skupnosti in ki jih uvedejo takšni ukrepi, ne smejo presegati 25 % ad valorem in ohranjajo preferencialno komponento za izdelke s poreklom iz Skupnosti. Skupna vrednost uvoza izdelkov, za katere veljajo ti ukrepi, ne sme presegati 15 % celotnega uvoza industrijskih izdelkov iz Skupnosti, kakor so opredeljeni v poglavju I, doseženega v zadnjem letu, za katerega so na voljo statistični podatki.

Ti ukrepi se uporabljajo za obdobje največ petih let, razen če Pridružitveni svet ne odobri daljšega obdobja. Veljati prenehajo najkasneje ob izteku prehodnega obdobja.

Takšnih ukrepov za izdelek ni mogoče sprejeti, če so od odprave vseh dajatev in količinskih omejitev ali dajatev ali ukrepov z enakovrednim učinkom za ta izdelek minila več kot tri leta.

Romunija obvesti Pridružitveni svet o vseh izrednih ukrepih, ki jih namerava sprejeti, in na zahtevo Skupnosti se v Pridružitvenem svetu pred uporabo takih ukrepov skliče posvetovanje o teh ukrepih in sektorjih, na katere se nanašajo. Pri sprejemanju takšnih ukrepov Romunija pošlje Pridružitvenemu svetu časovni razpored za odpravo carin, uvedenih na podlagi tega člena. Ta časovni razpored predvideva postopno odpravo teh dajatev, ki se začne najkasneje dve leti po njihovi uvedbi, in sicer po enakih letnih stopnjah. Pridružitveni svet lahko določi drugačen časovni razpored.

Člen 30

Če ena od pogodbenic ugotovi, da pri trgovini z drugo pogodbenico prihaja do dumpinga v smislu člena VI Splošnega sporazuma o carinah in trgovini, lahko proti takšnemu ravnanju sprejme ustrezne ukrepe v skladu s Sporazumom o izvajanju člena VI Splošnega sporazuma o carinah in trgovini, v skladu s svojo ustrezno notranjo zakonodajo ter v skladu s pogoji in postopki, ki so določeni v členu 34.

Člen 31

Kadar se kakšen izdelek uvaža v povečanih količinah in pod pogoji, ki povzročajo ali grozijo, da bodo povzročili:

- resno škodo domačim proizvajalcem podobnih ali neposredno konkurenčnih izdelkov na ozemlju ene od pogodbenic, ali

- resne motnje v katerem koli gospodarskem sektorju ali težave, ki bi lahko pripeljale do resnega poslabšanja gospodarskih razmer v regiji,

lahko Skupnost oziroma Romunija sprejme ustrezne ukrepe v skladu s pogoji in postopki iz člena 34.

Člen 32

Kadar ravnanje skladno z določbami iz členov 14 in 26 vodi do:

(i) ponovnega izvoza v tretjo državo, proti kateri pogodbenica, ki izvaža, za zadevni izdelek ohranja količinske izvozne omejitve, izvozne dajatve ali ukrepe z enakovrednim učinkom;

ali

(ii) resnega pomanjkanja ali nevarnosti resnega pomanjkanja izdelka, ki je bistvenega pomena za pogodbenico, ki izvaža,

in kadar zgoraj navedeni primeri povzročijo ali bi lahko povzročil večje težave za pogodbenico, ki izvaža, lahko ta pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe v skladu s pogoji in postopki, določenimi v členu 34. Ti ukrepi so nediskriminatorni in se odpravijo, ko ni več okoliščin, ki bi upravičevale njihovo ohranitev.

Člen 33

Države članice in Romunija postopoma prilagodijo vse državne monopole poslovne narave, da bi do konca petega leta po začetku veljavnosti tega sporazuma zagotovile, da med državljani držav članic in Romunije ni nobene diskriminacije glede pogojev, pod katerimi se blago nabavlja in trži. Pridružitveni svet bo obveščen o ukrepih, sprejetih za izvajanje tega cilja.

Člen 34

1. Če Skupnost ali Romunija za uvoz izdelkov, ki bi lahko povzročili težave, navedene v členu 31, uvede upravni postopek, katerega namen je zagotoviti hitre informacije o gibanju trgovinskih tokov, o tem obvesti drugo pogodbenico.

2. V primerih iz členov 30, 31 in 32 pred sprejemom ukrepov, predvidenih v njih, ali v primerih, za katere se uporablja odstavek 3(d), Skupnost oziroma Romunija, kakor hitro je mogoče, Pridružitvenemu svetu predloži vse ustrezne informacije z namenom, da poišče rešitev, ki bo sprejemljiva za obe pogodbenici.

Pri izbiri ukrepov imajo prednost tisti, ki najmanj motijo delovanje tega sporazuma.

O zaščitnih ukrepih se takoj obvesti Pridružitveni svet, ki se o njih posvetuje v rednih časovnih presledkih, zlasti z namenom, da se oblikuje časovni razpored za njihovo odpravo, takoj ko to dopuščajo okoliščine.

3. Za izvajanje odstavka 2 se uporabljajo naslednje določbe:

(a) v zvezi s členom 31 se težave, ki izhajajo iz primerov, na katere se navedeni člen nanaša, posredujejo v preučitev Pridružitvenemu svetu, ki lahko sprejme kateri koli sklep, potreben za njihovo odpravo.

Če Pridružitveni svet ali pogodbenica, ki izvaža, nista sprejela sklepa o odpravi težav ali če v 30 dneh od dneva, ko je bila zadeva predložena Pridružitvenemu svetu, ni prišlo do nobene druge zadovoljive rešitve, lahko pogodbenica, ki uvaža, sprejme ustrezne ukrepe za rešitev problema. Ti ukrepi ne smejo presegati obsega, ki je potreben za odpravo nastalih težav;

(b) kar zadeva člen 30, se Pridružitveni svet obvesti o primeru dumpinga, takoj ko organi pogodbenice, ki uvaža, sprožijo preiskavo. Če dumping ni bil odpravljen ali če v 30 dneh od dneva, ko je bila zadeva predložena Pridružitvenemu svetu, ni prišlo do nobene druge zadovoljive rešitve, lahko pogodbenica, ki uvaža, sprejme ustrezne ukrepe;

(c) kar zadeva člen 32, se težave, ki izhajajo iz primerov, na katere se navedeni člen nanaša, posredujejo v preučitev Pridružitvenemu svetu.

Pridružitveni svet lahko sprejme kateri koli sklep, potreben za odpravo teh težav. Če takšnega sklepa ne sprejme v 30 dneh od dneva, ko mu je bila zadeva predložena, lahko pogodbenica, ki izvaža, pri izvozu zadevnega proizvoda uporabi ustrezne ukrepe;

(d) če izredne okoliščine, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje, ne omogočajo predhodnega obveščanja oziroma preučitve, lahko Skupnost oziroma Romunija v primerih, navedenih v členih 30, 31 in 32, takoj uporabi previdnostne in začasne ukrepe, ki so nujno potrebni za obvladovanje položaja, ter o tem takoj obvesti Pridružitveni svet.

Člen 35

Protokol 4 določa pravila o poreklu, ki se uporabljajo za tarifne preferenciale, predvidene v tem sporazumu.

Člen 36

Ta sporazum ne izključuje prepovedi ali omejitev uvoza, izvoza ali tranzita blaga, ki so utemeljene z javno moralo, javnim redom ali javno varnostjo; z varovanjem zdravja in življenja ljudi, živali ali rastlin; z varstvom naravnih virov; z varstvom narodnih bogastev z umetniško, zgodovinsko ali arheološko vrednostjo ali z varstvom intelektualne, industrijske in poslovne lastnine ali s predpisi v zvezi z zlatom in srebrom. Takšne prepovedi ali omejitve ne smejo biti sredstvo samovoljne diskriminacije ali prikritega omejevanja trgovine med pogodbenicama.

Člen 37

Protokol 5 vsebuje posebne določbe za trgovino med Romunijo na eni strani ter Španijo in Portugalsko na drugi strani.

NASLOV IV

PRETOK DELOVNE SILE, PRAVICA DO USTANAVLJANJA, OPRAVLJANJE STORITEV

POGLAVJE I

Pretok delovne sile

Člen 38

1. Ob upoštevanju pogojev in načinov, ki veljajo v vsaki državi članici:

- delavci, ki so državljani Romunije in so zakonito zaposleni na ozemlju države članice, zaradi svojega državljanstva niso diskriminirani v primerjavi z državljani te države članice, kar zadeva delovne pogoje, osebne prejemke ali odpuščanje,

- zakonec in otroci delavca, zakonito zaposlenega na ozemlju države članice, ki tam zakonito prebivajo, z izjemo zakoncev in otrok sezonskih delavcev in delavcev, ki prihajajo na delo v državo na podlagi dvostranskih sporazumov v smislu člena 42, razen če ni v takšnih sporazumih predvideno drugače, imajo dostop do trga dela te države članice v času, ko ima ta delavec dovoljenje za delo in bivanje v tej državi.

2. Romunija, ob upoštevanju pogojev in načinov, ki veljajo v tej državi, prizna obravnavo iz odstavka 1, delavcem, ki so državljani ene od držav članic in so zakonito zaposleni na ozemlju Romunije, kot tudi njihovim zakoncem in otrokom, ki zakonito prebivajo na navedenem ozemlju.

Člen 39

1. Da bi uskladili sisteme socialne varnosti za delavce z romunskim državljanstvom, ki so zakonito zaposleni na ozemlju države članice in za njihove družinske člane, ki v tej državi zakonito prebivajo, ter ob upoštevanju pogojev in načinov, ki veljajo v vsaki državi članici:

- se vse dobe zavarovanja, zaposlitve ali prebivanja, ki jih ti delavci dosežejo v različnih državah članicah, seštevajo za namene pokojnine in rente za starost, invalidnost in smrt ter za zdravstveno oskrbo teh delavcev in njihovih družinskih članov,

- so vse pokojnine in rente za starost, smrt, nesrečo pri delu ali poklicno bolezen ali invalidnost, ki je posledica teh nesreč ali bolezni, razen prejemkov, ki ne izhajajo iz plačevanja prispevkov za socialno varnost, prosto prenosljive po stopnji, ki se uporablja v skladu z zakonodajo države ali držav članic, v breme katerih gredo,

- zadevni delavci prejemajo družinski dodatek za svoje družinske člane, kakor so opredeljeni zgoraj.

2. Romunija prizna delavcem, ki so državljani države članice in so zakonito zaposleni na ozemlju Romunije, ter njihovim družinski članom, ki na tem ozemlju zakonito prebivajo, obravnavo, ki je podobna opredeljeni v drugi in tretji alinei odstavka 1.

Člen 40

1. Pridružitveni svet s sklepom sprejme ustrezne določbe za dosego cilja, določenega v členu 39.

2. Pridružitveni svet s sklepom sprejme podrobna pravila za upravno sodelovanje, ki dajejo potrebna zagotovila za upravljanje in nadzor pri uporabi določb iz odstavka 1.

Člen 41

Določbe, ki jih sprejme Pridružitveni svet v skladu s členom 40, ne vplivajo na pravice ali obveznosti, ki izhajajo iz dvostranskih sporazumov med Romunijo in državami članicami, kadar ti sporazumi predvidevajo ugodnejšo obravnavo državljanov Romunije ali držav članic.

Člen 42

1. Ob upoštevanju položaja na trgu dela v državi članici ter v skladu z njeno zakonodajo in veljavnimi predpisi na področju mobilnosti delovne sile:

- bi se morale obstoječe možnosti za zaposlovanje romunskih delavcev, ki jih nudijo države članice na podlagi dvostranskih sporazumov, ohraniti in po možnosti še izboljšati,

- druge države članice z naklonjenostjo preučijo možnost sklenitve podobnih sporazumov.

2. Pridružitveni svet preuči dodeljevanje drugih ugodnosti, vključno z možnostmi dostopa do strokovnega usposabljanja, v skladu z veljavnimi pravili in postopki držav članic ter ob upoštevanju položaja na trgu dela v državah članicah in v Skupnosti.

Člen 43

Med drugo fazo prehodnega obdobja iz člena 7, ali prej, če je tako odločeno, Pridružitveni svet preuči nadaljnje načine za izboljšanje pretoka delavcev, pri čemer med drugim upošteva socialne in gospodarske razmere in zahteve v Romuniji ter stanje na področju zaposlovanja v Skupnosti. Pridružitveni svet v ta namen pripravi ustrezna priporočila.

Člen 44

V interesu lažjega prestrukturiranja delovne sile kot posledice gospodarskega prestrukturiranja v Romuniji Skupnost zagotavlja tehnično pomoč za vzpostavitev primernega sistema socialne varnosti v Romuniji, kakor je določeno v členu 89.

POGLAVJE II

Pravica do ustanavljanja

Člen 45

1. Z začetkom veljavnosti tega sporazuma vsaka država članica romunskim družbam in državljanom glede njihove pravice do ustanavljanja in delovanja na njenem ozemlju zagotovi obravnavo, ki ni manj ugodna od tiste, ki jo zagotavlja lastnim družbam in državljanom, razen za področja iz Priloge XVI.

2. Brez poseganja v odstavek 3 Romunija z začetkom veljavnosti tega sporazuma družbam in državljanom Skupnosti glede njihove pravice do ustanavljanja in delovanja na njenem ozemlju zagotovi obravnavo, ki ni manj ugodna od tiste, ki jo zagotavlja lastnim družbam in državljanom, razen za področja iz Priloge XVII. Če ob začetku veljavnosti tega sporazuma obstoječi zakoni in drugi predpisi takšne obravnave družbam in državljanom Skupnosti ne zagotavljajo za določene gospodarske dejavnosti v Romuniji, Romunija te zakone in predpise spremeni, da bi takšno obravnavo zagotovila najkasneje ob koncu petega leta po začetku veljavnosti tega sporazuma.

3. Za področja in zadeve, opisane v Prilogi XVIII, razen za bančne dejavnosti, kakor so navedene v zakonu št. 33 iz leta 1991, Romunija družbam in državljanom Skupnosti glede njihove pravice do ustanavljanja postopno in najkasneje do konca prehodnega obdobja iz člena 7 zagotovi obravnavo, ki ni manj ugodna od tiste, ki jo zagotavlja lastnim državljanom in družbam. Kar zadeva zgoraj navedene bančne dejavnosti, se nacionalna obravnava zagotovi najkasneje do konca petega leta po začetku veljavnosti tega sporazuma.

4. Romunija v prehodnih obdobjih iz odstavkov 2 in 3 ne sprejme nobenih novih predpisov ali ukrepov, ki bi uvajali diskriminacijo družb in državljanov Skupnosti glede pravice do ustanavljanja in delovanja na njenem ozemlju v primerjavi z lastnimi družbami in državljani.

5. V tem sporazumu:

(a) pravica do ustanavljanja pomeni

(i) za državljane pravico, da začnejo opravljati gospodarske dejavnosti kot samozaposlene osebe in da ustanavljajo in upravljajo podjetja, zlasti družbe, ki jih dejansko nadzorujejo. Opravljanje samostojne dejavnosti in poslovne dejavnosti se ne razteza na iskanje ali sprejemanje zaposlitve na trgu dela druge pogodbenice niti ne daje pravice do dostopa na trg dela druge pogodbenice. Določbe tega poglavja se ne uporabljajo za državljane, ki niso izključno samozaposlene osebe;

(ii) za družbe pravico, da začnejo opravljati gospodarske dejavnosti v obliki ustanavljanja in upravljanja hčerinskih družb, podružnic in agencij;

(b) hčerinska družba neke družbe pomeni družbo, ki je pod dejanskim nadzorom prve družbe;

(c) gospodarske dejavnosti vključujejo zlasti dejavnosti industrijskega značaja, dejavnosti trgovinskega značaja, obrtne dejavnosti in dejavnosti samostojnih poklicev.

6. Pridružitveni svet redno preverja možnost pospešitve zagotavljanja nacionalne obravnave v sektorjih, navedenih v Prilogi XVIII, ter vključitve področij in zadev, naštetih v prilogah XVI in XVII, v področje uporabe določb iz odstavkov 1, 2, 3 in 4 tega člena. Pridružitveni svet lahko s sklepom sprejme spremembe k tem prilogam.

Po preteku prehodnih obdobij iz odstavkov 2 in 3 lahko Pridružitveni svet izjemoma na zahtevo Romunije in če je to potrebno, za omejeno časovno obdobje podaljša trajanje teh prehodnih obdobij za določena področja ali zadeve.

7. Ne glede na določbe tega člena imajo z začetkom veljavnosti tega sporazuma družbe Skupnosti, ustanovljene na ozemlju Romunije, pravico do pridobivanja, uporabe, najema in prodaje nepremičnin ter, kar zadeva javno lastnino, zemljišča in gozdove, pravico do zakupa, če je to neposredno potrebno za opravljanje gospodarskih dejavnosti, za katere so navedene družbe ustanovljene. Ta pravica ne vključuje pravice do ustanavljanja za namen trgovanja ali posredništva na področju nepremičnin in naravnih virov.

Romunija dodeli te pravice podružnicam in agencijam družb Skupnosti, ustanovljenim v Romuniji, najkasneje do konca prvih pet let po začetku veljavnosti tega sporazuma.

Romunija dodeli te pravice državljanom Skupnosti, ki v Romuniji opravljajo dejavnosti kot samozaposlene osebe, najkasneje do konca prehodnega obdobja iz člena 7.

Člen 46

1. Ob upoštevanju določb člena 45, z izjemo finančnih storitev, opisanih v Prilogi XVIII, lahko vsaka pogodbenica s predpisi ureja ustanavljanje in delovanje družb in državljanov na njenem ozemlju, vkolikor ti predpisi ne diskriminirajo družb in državljanov druge pogodbenice v primerjavi z lastnimi družbami in državljani.

2. Glede finančnih storitev, opisanih v Prilogi XVIII, ta sporazum ne posega v pravico pogodbenice, da sprejme ukrepe, potrebne za izvajanje njene monetarne politike, ali zaradi varnega in skrbnega poslovanja, da bi zagotovila zaščito investitorjev, vlagateljev, imetnikov polic ali oseb, ki so v fiduciarnem razmerju, ali da bi zagotovila celovitost in stabilnost finančnega sistema. Ti ukrepi ne diskriminirajo družb in državljanov druge pogodbenice na podlagi državljanstva v primerjavi z lastnimi družbami in državljani.

Člen 47

Da bi državljanom Skupnosti in državljanom Romunije olajšali začetek in opravljanje s predpisi urejenih poklicnih dejavnosti v Romuniji oziroma Skupnosti, Pridružitveni svet preuči, katere ukrepe je treba sprejeti za zagotovitev vzajemnega priznavanja kvalifikacij. V ta namen lahko sprejme vse potrebne ukrepe.

Člen 48

Določbe člena 46 ne preprečujejo pogodbenici, da za ustanavljanje in delovanje podružnic in agencij družb druge pogodbenice, ki niso registrirane na ozemlju prve pogodbenice, na njenem ozemlju, uporablja posebna pravila, ki so upravičena zaradi pravnih ali tehničnih razlik med temi podružnicami in agencijami v primerjavi s podružnicami in agencijami družb, ki so registrirane na njenem ozemlju, ali da pri finančnih storitvah tako ravna zaradi varnega in skrbnega poslovanja. Razlika v obravnavanju je omejena le na to, kar je nujno potrebno zaradi navedenih pravnih ali tehničnih razlik ali, kar zadeva finančne storitve, opisane v Prilogi XVIII, zaradi varnega in skrbnega poslovanja.

Člen 49

1. "Družba Skupnosti" oziroma "romunska družba" v tem sporazumu pomeni družbo ali podjetje, ustanovljeno v skladu z zakonodajo države članice oziroma Romunije, ki ima registrirani sedež, glavno upravo ali glavni kraj poslovanja na ozemlju Skupnosti oziroma Romunije. Če pa ima družba ali podjetje, ustanovljeno v skladu z zakonodajo države članice oziroma Romunije, na ozemlju Skupnosti oziroma Romunije samo registrirani sedež, mora biti njeno poslovanje v dejanski in trajni povezavi z gospodarstvom ene od držav članic oziroma Romunije.

2. Glede mednarodnega pomorskega prometa veljajo določbe tega poglavja in poglavja III tega naslova tudi za državljane ali ladjarske družbe držav članic oziroma Romunije, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež zunaj Skupnosti oziroma Romunije in so pod nadzorom državljanov države članice oziroma državljanov Romunije, če so njihova plovila registrirana v tej državi članici oziroma v Romuniji v skladu z njeno zakonodajo.

3. Državljan Skupnosti oziroma državljan Romunije v tem sporazumu pomeni fizično osebo, ki je državljan ene od držav članic oziroma Romunije.

4. Določbe tega sporazuma ne vplivajo na uporabo katerega koli ukrepa s strani ene ali druge pogodbenice, ki je potreben, da se prepreči izogibanje njenim ukrepom glede dostopa tretje države na njen trg s pomočjo določb tega sporazuma.

Člen 50

V tem sporazumu "finančne storitve" pomenijo dejavnosti, ki so opisane v Prilogi XVIII. Pridružitveni svet lahko razširi ali spremeni področje uporabe Priloge XVIII.

Člen 51

V prvih petih letih po začetku veljavnosti tega sporazuma lahko Romunija uvede ukrepe, ki odstopajo od določb tega poglavja, kar zadeva pravico družb in državljanov Skupnosti do ustanavljanja, če so določene gospodarske panoge

- v fazi prestrukturiranja, ali

- v resnih težavah, zlasti kadar te povzročajo večje socialne probleme v Romuniji, ali

- soočene z možnostjo izgube ali občutnega zmanjšanja celotnega tržnega deleža, ki ga imajo romunske družbe ali državljani v določenem sektorju ali gospodarski panogi v Romuniji, ali

- novo nastajajoče gospodarske panoge v Romuniji.

Takšni ukrepi:

(i) se prenehajo uporabljati najkasneje dve leti po preteku petega leta po začetku veljavnosti tega sporazuma; in

(ii) so razumni in potrebni, da se izboljša stanje; in

(iii) se nanašajo samo na tista podjetja v Romuniji, ki bodo ustanovljena po začetku veljavnosti teh ukrepov, in v primerjavi z romunskimi družbami ali državljani ne uvajajo diskriminacije glede poslovanja družb ali državljanov Skupnosti, ki imajo v času sprejema danega ukrepa že sedež v Romuniji.

Pridružitveni svet lahko izjemoma, na zahtevo Romunije in če je to potrebno, sklene, da se za določeni sektor rok iz alinee (i) zgoraj podaljša, in sicer za omejeno časovno obdobje, ki ni daljše od prehodnega obdobja iz člena 7.

Kadar koli je možno, Romunija pri načrtovanju in uporabi takšnih ukrepov zagotovi družbam in državljanom Skupnosti preferencialno obravnavo in obravnavo, ki v nobenem primeru ni manj ugodna od obravnave, zagotovljene družbam ali državljanom iz katerih koli tretjih držav.

Pred uvedbo takšnih ukrepov se Romunija posvetuje s Pridružitvenim svetom in jih ne začne izvajati prej kot en mesec po tem, ko obvesti Pridružitveni svet o konkretnih ukrepih, ki jih namerava uvesti, razen če je zaradi nevarnosti nepopravljive škode potreben sprejem nujnih ukrepov, pri čemer se Romunija posvetuje s Pridružitvenim svetom takoj po njihovi uvedbi.

Ob izteku petega leta po začetku veljavnosti tega sporazuma lahko Romunija takšne ukrepe sprejme samo z odobritvijo Pridružitvenega sveta in pod pogoji, ki jih ta določi.

Člen 52

1. Določbe tega poglavja se ne uporabljajo za storitve v zračnem prevozu, storitve prometa po celinskih vodnih poteh in za storitve pomorske kabotaže.

2. Pridružitveni svet lahko pripravi priporočila za izboljšanje stanja na področju ustanavljanja in delovanja na področjih, ki jih zajema odstavek 1.

Člen 53

1. Ne glede na določbe poglavja I tega naslova so upravičenci do pravic do ustanavljanja, ki jim jih prizna Romunija oziroma Skupnost, upravičeni, da na ozemlju Romunije oziroma Skupnosti v skladu z veljavno zakonodajo države gostiteljice, v kateri so ustanovljeni, zaposlijo ali imajo zaposlene v eni od svojih hčerinskih družb delavce, ki so državljani držav članic Skupnosti oziroma Romunije pod pogojem, da so te osebe ključno osebje, kakor je opredeljeno v odstavku 2, in da so zaposlene izključno pri teh upravičencih do pravic ali njihovih hčerinskih družbah. Dovoljenja za prebivanje in delo takšnih zaposlenih oseb se izdajajo z veljavnostjo samo za obdobje takšne zaposlitve.

2. Ključno osebje imetnikov pravic do ustanavljanja, v nadaljnjem besedilu "organizacij", so:

(a) zaposleni na vodilnih položajih v organizaciji, ki v prvi vrsti vodijo upravljanje organizacije, in jih na splošno nadzorujejo ali usmerjajo predvsem upravni odbor ali delničarji podjetja, pri čemer njihove pristojnosti vključujejo:

- vodenje organizacije, njenega oddelka ali pododdelka,

- nadziranje in usmerjanje dela drugih nadzornih, strokovnih ali poslovodnih delavcev,

- pooblastilo, da sami zaposlujejo in odpuščajo ali priporočajo zaposlovanje, odpuščanje ali druge kadrovske ukrepe;

(b) pri organizaciji zaposlene osebe z visoko ali posebno stopnjo:

- strokovne usposobljenosti glede na vrsto dela ali poslovanja, ki zahteva posebno tehnično znanje,

- znanje, ki je bistveno za poslovanje, raziskovalno opremo, tehnološke postopke ali vodenje organizacije.

Lahko vključujejo, niso pa omejene na osebe, ki pripadajo poklicem, za opravljanje katerih je potrebno posebno dovoljenje.

Vsaka takšna oseba mora biti pri zadevni organizaciji zaposlena vsaj eno leto, preden jo organizacija premesti.

Člen 54

1. Določbe tega poglavja se uporabljajo ob upoštevanju omejitev, utemeljenih na podlagi javnega reda, javne varnosti ali javnega zdravja.

2. Ne uporabljajo se za dejavnosti, ki so na ozemlju vsake pogodbenice stalno ali občasno povezane z izvrševanjem javne oblasti.

Člen 55

Določbe tega poglavja in poglavja III tega naslova veljajo tudi za družbe, ki so pod skupnim nadzorom in v izključni skupni lasti romunskih družb ali državljanov in družb ali državljanov Skupnosti.

POGLAVJE III

Opravljanje storitev med Skupnostjo in Romunijo

Člen 56

1. V skladu z določbami tega poglavja se pogodbenici zavezujeta, da bosta sprejeli ustrezne ukrepe, s katerimi bosta postopno omogočili opravljanje storitev s strani družb ali državljanov Skupnosti ali Romunije s sedežem v pogodbenici, ki ni država osebe, kateri so te storitve namenjene, ob upoštevanju razvoja storitvenega sektorja v pogodbenicah.

2. Hkrati s procesom liberalizacije, navedenim v odstavku 1, in ob upoštevanju določb člena 59(1) pogodbenici dovolita začasno gibanje fizičnih oseb, ki opravljajo storitve ali so pri ponudniku storitev zaposlene kot ključno osebje v skladu z opredelitvijo iz člena 53(2), vključno s fizičnimi osebami, ki so predstavniki družbe ali državljana Skupnosti ali Romunije in zaprosijo za začasni vstop v državo z namenom pogajanja glede prodaje storitev ali sklepanja pogodb o prodaji storitev za tega ponudnika storitev, če se ti predstavniki ne ukvarjajo z neposredno prodajo splošni javnosti ali sami ne opravljajo storitev.

3. Pridružitveni svet sprejme ukrepe, ki so potrebni za postopno izvajanje določb iz odstavka 1 tega člena.

Člen 57

Za opravljanje storitev prometa med Skupnostjo in Romunijo se določbe člena 56 nadomestijo z naslednjim:

1. Glede mednarodnega pomorskega prometa se pogodbenici zavezujeta, da bosta učinkovito uporabljali načelo neomejenega dostopa do trga in prometa na poslovni podlagi.

(a) Zgornja določba ne vpliva na pravice in obveznosti, ki izhajajo iz Kodeksa vedenja linijskih konferenc Združenih narodov, kot jih uporablja ena ali druga pogodbenica tega sporazuma. Linijski prevozniki, ki niso člani konference, lahko prosto konkurirajo konferenci, dokler se ravnajo po načelu lojalne konkurence na poslovni podlagi.

(b) Pogodbenici potrjujeta svojo zavezanost k svobodni konkurenci, ki je bistvena značilnost trgovine s suhim in tekočim razsutim tovorom.

2. Pri uporabi načel iz odstavka 1 pogodbenici:

(a) v prihodnje dvostranske sporazume s tretjimi državami ne vključujeta klavzul o delitvi tovora, razen v izrednih okoliščinah, ko bi prevozniki v linijskem prevozu po morju iz ene ali druge pogodbenice tega sporazuma sicer ne imeli učinkovite možnosti za trgovanje z zadevno tretjo državo;

(b) prepovedujeta dogovore o delitvi tovora v prihodnjih dvostranskih sporazumih o trgovini s suhim in tekočim razsutim tovorom;

(c) z začetkom veljavnosti tega sporazuma odpravita vse enostranske ukrepe ter upravne, tehnične in druge ovire, ki bi lahko imele omejevalne ali diskriminacijske učinke na prosto opravljanje storitev v mednarodnem pomorskem prometu.

3. Za zagotovitev usklajenega razvoja in postopne liberalizacije prometa med pogodbenicama v skladu z njunimi vzajemnimi tržnimi potrebami se pogoji medsebojnega dostopa na trg v zračnem prometu in v notranjem prometu uredijo s posebnimi sporazumi o prometu, o katerih se pogodbenici dogovorita po začetku veljavnosti tega sporazuma.

4. Pred sklenitvijo sporazumov iz odstavka 3 pogodbenici ne sprejmeta nobenih ukrepov, ki bi bili bolj omejevalni ali diskriminatorni v primerjavi s položajem, kakršen je bil na dan pred začetkom veljavnosti tega sporazuma.

5. V prehodnem obdobju Romunija postopno prilagodi svojo zakonodajo, vključno z upravnimi, tehničnimi in drugimi predpisi, zakonodaji Skupnosti, ki v konkretnem trenutku velja za zračni in notranji promet, kolikor to koristi liberalizaciji in medsebojnemu dostopu na trge pogodbenic in olajšuje pretok potnikov in blaga.

6. Skladno s splošnim napredkom pri doseganju ciljev tega poglavja Pridružitveni svet preuči načine za ustvarjanje potrebnih pogojev za izboljšanje svobodnega opravljanja storitev zračnega in notranjega prometa.

Člen 58

Za zadeve, ki jih obravnava to poglavje, se uporabljajo določbe člena 54.

POGLAVJE IV

Splošne določbe

Člen 59

1. Za namene naslova IV tega sporazuma ta sporazum v ničemer ne preprečuje pogodbenicama, da uporabljata svoje zakone in druge predpise v zvezi z vstopom v državo in bivanjem v njej, zaposlitvijo, delovnimi pogoji, ustanavljanjem podjetij s strani fizičnih oseb in opravljanjem storitev, pod pogojem, da jih ne uporabljata tako, da bi s tem izničili ali omejili ugodnosti, ki za pogodbenici izhajajo iz posamezne določbe tega sporazuma. Zgornja določba ne posega v uporabo člena 54.

2. Določbe poglavij II, III in IV naslova IV se prilagodijo s sklepom Pridružitvenega sveta glede na rezultat pogajanj o storitvah v okviru urugvajskega kroga in zlasti z namenom, da se zagotovi, da na podlagi katere koli določbe tega sporazuma pogodbenica zagotovi drugi pogodbenici obravnavo, ki ni manj ugodna od tiste, ki jo zagotavljajo določbe prihodnjega splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS).

3. Izključitev družb in državljanov Skupnosti, ki imajo v skladu z določbami poglavja II naslova IV sedež v Romuniji, iz dodeljevanja državne pomoči, ki jo Romunija namenja za storitve javnega šolstva, zdravstva, socialnega skrbstva in kulture, se za trajanje prehodnega obdobja iz člena 7 šteje za združljivo z določbami naslova IV in s pravili o konkurenci iz naslova V.

NASLOV V

PLAČILA, KAPITAL, KONKURENCA IN DRUGE GOSPODARSKE DOLOČBE, PRILAGAJANJE ZAKONODAJ

POGLAVJE I

Tekoča plačila in pretok kapitala

Člen 60

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta dovoljevali vsa plačila na tekočem računu plačilne bilance v prosto konvertibilni valuti, vkolikor transakcije, na podlagi katerih se plačila izvajajo, zadevajo pretok blaga, storitev ali oseb med pogodbenicama, ki je bil liberaliziran v skladu s tem sporazumom.

Člen 61

1. Glede transakcij na kapitalskem računu plačilne bilance države članice oziroma Romunija z začetkom veljavnosti tega sporazuma zagotovijo prost pretok kapitala v zvezi z neposrednimi naložbami v družbe, ustanovljene v skladu z zakonodajo države gostiteljice, in naložbami v skladu z določbami poglavja II naslova IV, kakor tudi likvidacijo ali repatriacijo teh naložb in kakršnega koli dobička, ki iz njih izvira.

2. Ne glede na zgornjo določbo se takšen prost pretok, likvidacija in repatriacija zagotovijo do konca prve faze iz člena 7 za vse naložbe, povezane z ustanavljanjem državljanov Skupnosti v Romuniji v obliki samozaposlenih oseb na podlagi poglavja II naslova IV.

3. Brez poseganja v odstavek 1 države članice od začetka veljavnosti tega sporazuma, Romunija pa od konca petega leta po začetku veljavnosti tega sporazuma ne uvajajo novih deviznih omejitev pri pretoku kapitala in z njim povezanih tekočih plačil med osebami s prebivališčem v Skupnosti in Romuniji ter ne zaostrujejo obstoječih ureditev.

4. Pogodbenici se med seboj posvetujeta z namenom, da olajšata pretok kapitala med Skupnostjo in Romunijo za spodbujanje uresničevanja ciljev tega sporazuma.

Člen 62

1. V prvih petih letih po začetku veljavnosti tega sporazuma pogodbenici sprejmeta ukrepe, ki omogočajo ustvarjanje potrebnih razmer za nadaljnje postopno uvajanje pravil Skupnosti o prostem pretoku kapitala.

2. Do konca petega leta po začetku veljavnosti tega sporazuma Pridružitveni svet preuči načine, ki naj bi omogočili polno uporabo pravil Skupnosti o pretoku kapitala.

Člen 63

S sklicevanjem na določbe tega poglavja in ne glede na določbe člena 65 lahko Romunija, dokler ni vzpostavljena polna konvertibilnost romunske valute v smislu člena VIII statuta Mednarodnega denarnega sklada (MDS), v izrednih okoliščinah uvede devizne omejitve v zvezi z odobravanjem ali najemanjem kratkoročnih in srednjeročnih posojil, vkolikor so takšne omejitve pri odobravanju takšnih posojil uvedene zanjo in so dovoljene glede na njen status v MDS.

Romunija te omejitve uporablja na nediskriminatoren način. Uporabljajo se tako, da čim manjši možni meri odstopajo od tega sporazuma. Romunija nemudoma obvesti Pridružitveni svet o uvedbi takšnih ukrepov in o vseh njihovih spremembah.

POGLAVJE II

Konkurenca in druge gospodarske določbe

Člen 64

1. Vkolikor lahko vpliva na trgovino med Skupnostjo in Romunijo, je s pravilnim delovanjem tega sporazuma nezdružljivo naslednje:

(i) vsi sporazumi med podjetji, sklepi podjetniških združenj in usklajena ravnanja med podjetji, katerih namen ali učinek je preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence;

(ii) zloraba prevladujočega položaja s strani enega ali več podjetij na ozemlju Skupnosti ali Romunije kot celote ali na znatnem delu tega ozemlja;

(iii) vsaka državna pomoč, ki izkrivlja ali grozi, da bo izkrivljala konkurenco z dajanjem prednosti posameznim podjetjem ali proizvodnji določenega blaga.

2. Vsa ravnanja, ki so v nasprotju s tem členom, se ocenjujejo po merilih, ki izhajajo iz uporabe pravil iz členov 85, 86 in 92 Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti.

3. Pridružitveni svet v treh letih po začetku veljavnosti tega sporazuma sprejme potrebna pravila za izvajanje odstavkov 1 in 2.

4. (a) Za namene uporabe določb točke (iii) odstavka 1 se pogodbenici strinjata, da se v prvih petih letih po začetku veljavnosti tega sporazuma vsaka državna pomoč, ki jo dodeli Romunija, oceni ob upoštevanju dejstva, da velja Romunija za območje, ki je enako območjem Skupnosti, opisanim v členu 92(3)(a) Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti. Pridružitveni svet ob upoštevanju gospodarskih razmer v Romuniji odloči, ali naj se to obdobje podaljša za nadaljnjih pet let.

(b) Vsaka pogodbenica zagotovi preglednost na področju državne pomoči, med drugim tudi s tem, da drugi pogodbenici letno poroča o skupnem znesku in razdelitvi dodeljene pomoči ter da na zahtevo predloži informacije o programih pomoči. Na zahtevo ene pogodbenice druga pogodbenica zagotovi informacije o določenih posameznih primerih dodeljevanja državne pomoči.

5. V zvezi z izdelki, navedenimi v poglavjih II in III naslova III:

- se določba odstavka 1(iii) ne uporablja,

- se vsa ravnanja, ki so v nasprotju z odstavkom 1(i), ocenjujejo po merilih, ki jih je določila Skupnost na podlagi členov 42 in 43 Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, in zlasti po merilih, določenih v Uredbi Sveta št. 26/1962.

6. Če Skupnost ali Romunija meni, da je določeno ravnanje nezdružljivo s pogoji odstavka 1 in:

- ni ustrezno obravnavano v izvedbenih pravilih iz odstavka 3, ali

- če takšnih pravil ni in takšno ravnanje povzroča ali grozi, da bo povzročilo resno škodo interesom druge pogodbenice ali materialno škodo njeni domači industriji, vključno s storitvenim sektorjem,

lahko sprejme ustrezne ukrepe po posvetovanju v okviru Pridružitvenega sveta ali po 30 delovnih dneh po tem, ko mu je zadevo predložila v obravnavo.

V primeru ravnanj, ki so nezdružljiva z odstavkom 1(iii) tega člena, se lahko takšni ustrezni ukrepi, kadar se zanje uporablja Splošni sporazum o carinah in trgovini, sprejmejo le v skladu s postopki in pod pogoji, določenimi v navedenem sporazumu in v vseh drugih ustreznih instrumentih, usklajenih s pogajanji v njegovem okviru, ki se uporabljajo med pogodbenicama.

7. Ne glede na nasprotne določbe, sprejete v skladu z odstavkom 3, si pogodbenici izmenjujeta informacije, pri čemer upoštevata omejitve, ki jih nalagajo zahteve poklicne in poslovne tajnosti.

8. Ta člen se ne uporablja za izdelke, ki jih zajema Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo in za katere velja Protokol 2.

Člen 65

1. Pogodbenici si prizadevata, da se za namene plačilne bilance izogneta uvedbi omejevalnih ukrepov, vključno z ukrepi, ki se nanašajo na uvoz. V primeru, da pogodbenica takšne ukrepe uvede, drugi pogodbenici predloži časovni razpored za njihovo odpravo.

2. Kadar ima ena ali več držav članic ali Romunija resne plačilnobilančne težave ali kadar ji takšne težave neposredno grozijo, lahko Skupnost oziroma Romunija v skladu s pogoji Splošnega sporazuma o carinah in trgovini sprejme omejevalne ukrepe, vključno z ukrepi, povezanimi z uvozom, ki pa so časovno omejeni in ne smejo preseči tistega, kar je nujno potrebno za izboljšanje stanja plačilne bilance. Skupnost oziroma Romunija o tem takoj obvesti drugo pogodbenico.

3. Noben omejevalni ukrep ne velja za prenose v zvezi z naložbami in zlasti ne za repatriacijo investiranih ali reinvestiranih zneskov in katerih koli vrst prihodkov, ki iz njih izvirajo.

Člen 66

V zvezi z javnimi podjetji in podjetji, ki so jim bile dodeljene posebne ali izključne pravice, Pridružitveni svet zagotovi, da se od tretjega leta po začetku veljavnosti tega sporazuma pri delovanju tega sporazuma uporabljajo načela Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, zlasti člen 90 Pogodbe, in načela sklepnega dokumenta Bonskega sestanka Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi, ki je potekala aprila leta 1990 (zlasti o podjetniški svobodi odločanja).

Člen 67

1. Romunija nadaljuje z izboljševanjem varstva pravic intelektualne, industrijske in poslovne lastnine z namenom, da do konca petega leta po začetku veljavnosti tega sporazuma zagotovi podobno raven varstva, kakor je zagotovljena v Skupnosti, vključno s primerljivimi sredstvi za izvajanje teh pravic.

2. V istem času Romunija zaprosi za pristop k Münchenski konvenciji o evropskih patentih z dne 5. oktobra 1973. Romunija prav tako pristopi k drugim večstranskim konvencijam o pravicah intelektualne, industrijske in poslovne lastnine (navedenim v odstavku 1 Priloge XIX), katerih pogodbenice so države članice ali ki jih te de facto uporabljajo.

3. Ob začetku veljavnosti tega sporazuma Romunija zagotovi obravnavo, ki ni manj ugodna od tiste, ki jo zagotavlja kateri koli tretji državi na podlagi katerih koli dvostranskih sporazumov.

Člen 68

1. Pogodbenici sta mnenja, da je odpiranje trga oddaje javnih naročil na podlagi načel nediskriminacije in vzajemnosti, še zlasti v duhu GATT, zaželeni cilj.

2. Romunskim družbam, kakor so opredeljene v členu 49, se z začetkom veljavnosti tega sporazuma zagotovi obravnava glede dostopa do postopkov oddaje naročil v Skupnosti po pravilih Skupnosti za javna naročila, ki ni manj ugodna od tiste, ki se zagotavlja družbam Skupnosti.

Družbam Skupnosti, kakor so opredeljene v členu 49, se najkasneje do konca prehodnega obdobja iz člena 7 zagotovi obravnava glede dostopa do postopkov oddaje naročil v Romuniji, ki ni manj ugodna od tiste, ki se zagotavlja romunskim družbam.

Družbe Skupnosti, ki so v Romuniji ustanovljene na podlagi določb poglavja II naslova IV v obliki hčerinskih družb, opisanih v členu 45, in v oblikah iz člena 55, imajo z začetkom veljavnosti tega sporazuma glede dostopa do postopkov oddaje naročil, zagotovljeno obravnavo, ki ni manj ugodna od tiste, ki se zagotavlja romunskim družbam. Družbam Skupnosti, ki so v Romuniji ustanovljene v obliki podružnic in agencij, opisanih v členu 45, se takšna obravnava zagotovi najkasneje do konca prehodnega obdobja iz člena 7.

Pridružitveni svet v rednih časovnih presledkih preverja možnost, da Romunija zagotovi dostop do postopkov oddaje naročil v Romuniji vsem družbam Skupnosti že pred iztekom prehodnega obdobja.

3. Glede ustanavljanja podjetij, poslovanja in opravljanja storitev med Skupnostjo in Romunijo kot tudi glede zaposlovanja in gibanja delovne sile, povezanega z izpolnjevanjem javnih naročil, se uporabljajo določbe členov 38 do 59.

POGLAVJE III

Prilagajanje zakonodaje

Člen 69

Pogodbenici priznavata, da je prilagajanje obstoječe in prihodnje romunske zakonodaje zakonodaji Skupnosti pomemben pogoj gospodarske vključitve Romunije v Skupnost. Romunija si prizadeva zagotoviti postopno združljivost svoje zakonodaje z zakonodajo Skupnosti.

Člen 70

Prilagajanje zakonodaje zajema zlasti naslednja področja: carinsko pravo, pravo družb, bančno pravo, računovodstvo družb in obdavčenje, intelektualno lastnino, varstvo pravic delavcev na delovnem mestu, socialno varnost, finančne storitve, pravila o konkurenci, varstvo zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin, varstvo potrošnikov, posredno obdavčenje, tehnična pravila in standarde, jedrsko pravo in predpisi, promet in okolje.

Člen 71

Skupnost zagotavlja Romuniji tehnično pomoč pri izvajanju teh ukrepov, ki med drugim lahko vključuje:

- izmenjavo strokovnjakov,

- zagotavljanje zgodnjih informacij, zlasti s področja ustrezne zakonodaje,

- organizacijo seminarjev,

- šolanje in usposabljanje,

- pomoč pri prevajanju zakonodaje Skupnosti na ustreznih področjih.

NASLOV VI

GOSPODARSKO SODELOVANJE

Člen 72

1. Skupnost in Romunija vzpostavita gospodarsko sodelovanje z namenom, da prispevata k razvoju in potencialu rasti Romunije. Takšno sodelovanje je namenjeno krepitvi obstoječih gospodarskih vezi na najširši možni podlagi v korist obeh pogodbenic.

2. Politike in drugi ukrepi bodo zasnovani v smeri gospodarskega in socialnega razvoja Romunije in jih bo vodilo načelo trajnostnega razvoja. Te politike naj bi zagotovile, da se že od samega začetka v celoti upoštevajo tudi okoljski vidiki in se povežejo z zahtevami skladnega družbenega razvoja.

3. V ta namen se sodelovanje osredotoči zlasti na politike in ukrepe v zvezi z industrijo, vključno z rudarstvom, naložbami, kmetijstvom, energetiko, prometom, regionalnim razvojem in turizmom.

4. Posebna pozornost se nameni ukrepom, s katerimi se utrjuje sodelovanje med državami srednje in vzhodne Evrope z namenom krepitve usklajenega regionalnega razvoja.

Člen 73

Industrijsko sodelovanje

1. Cilj industrijskega sodelovanja je pospeševati zlasti naslednje:

- industrijsko sodelovanje med gospodarskimi subjekti na obeh straneh, pri čemer cilj predstavlja zlasti krepitev zasebnega sektorja,

- sodelovanje Skupnosti pri prizadevanjih Romunije, da tako v javnem kot v zasebnem sektorju posodobi in prestrukturira svojo industrijo, kar bo vplivalo na prehod iz centralno planskega gospodarstva v tržno gospodarstvo pod pogoji, ki zagotavljajo varstvo okolja,

- prestrukturiranje posameznih sektorjev,

- ustanavljanje novih podjetij na področjih, ki ponujajo možnost gospodarske rasti,

- prenos tehnologije ter znanja in izkušenj.

2. Pobude za industrijsko sodelovanje upoštevajo prednostne naloge, ki jih določi Romunija. Pobude so zlasti namenjene oblikovanju primernega okvira za podjetja, izboljšanju poslovodnega znanja in izkušenj ter spodbujanju preglednosti trgov in pogojev za podjetja, pri čemer po potrebi vključujejo tudi tehnično pomoč.

Člen 74

Spodbujanje in zaščita naložb

1. Cilj sodelovanja je ustvariti ugodno ozračje za domače in tuje zasebne naložbe, kar je bistveno za gospodarsko in industrijsko obnovo v Romuniji.

2. Posebni cilji sodelovanja so:

- oblikovanje in izboljšanje pravnega okvira v Romuniji, ki spodbuja in ščiti naložbe,

- sklenitev sporazumov med državami članicami in Romunijo o spodbujanju in zaščiti naložb,

- izvajanje primernih dogovorov o prenosu kapitala,

- omogočanje boljše zaščite naložb,

- nadaljevanje deregulacije in izboljšanje gospodarske infrastrukture,

- izmenjava informacij o naložbenih možnostih na trgovinskih sejmih, razstavah, poslovnih tednih in drugih prireditvah.

Člen 75

Kmetijski in industrijski standardi in ugotavljanje skladnosti

1. Pogodbenici sodelujeta z namenom zmanjšanja medsebojnih razlik na področju standardizacije in postopkov ugotavljanja skladnosti.

2. V ta namen je sodelovanje usmerjeno v:

- spodbujanje Romunije pri upoštevanju tehničnih predpisov Skupnosti in evropskih standardov v zvezi s kakovostjo industrijskih in kmetijskih živilskih proizvodov,

- spodbujanje uporabe tehničnih predpisov Skupnosti in evropskih standardov ter postopkov ugotavljanja skladnosti,

- sklenitev sporazumov o vzajemnem priznavanju na teh področjih, kjer je to primerno,

- spodbujanje dejavnega in rednega sodelovanja Romunije pri delu specializiranih organizacij (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC).

3. Skupnost nudi Romuniji tehnično pomoč, kjer je to primerno.

Člen 76

Sodelovanje na področju znanosti in tehnologije

1. Pogodbenici spodbujata sodelovanje pri raziskavah in tehnološkem razvoju. Naslednjim ukrepom posvetita posebno pozornost:

- izmenjavi znanstvenih in tehničnih informacij, vključno z informacijami o svojih znanstvenih in tehnoloških politikah in dejavnostih,

- organizaciji skupnih znanstvenih srečanj (seminarjev in delavnic),

- skupnim razvojnim in raziskovalnim dejavnostim, usmerjenim v spodbujanje znanstvenega napredka in prenosa tehnologije ter znanja in izkušenj,

- šolanju in usposabljanju ter programom mobilnosti raziskovalcev in strokovnjakov obeh strani,

- razvoju okolja, ugodnega za raziskave in uporabo novih tehnologij ter ustreznega varstva pravic intelektualne lastnine v zvezi z rezultati raziskav,

- sodelovanju Romunije v programih Skupnosti v skladu z odstavkom 3.

Po potrebi se zagotovi tehnična pomoč.

2. Pridružitveni svet določi ustrezne postopke za razvoj sodelovanja.

3. Sodelovanje na podlagi okvirnega programa Skupnosti na področju raziskav in tehnološkega razvoja se izvaja v skladu s posebnimi dogovori, o katerih se pogodbenici pogajata in jih skleneta v skladu s pravnimi postopki vsake od njih.

Člen 77

Izobraževanje in usposabljanje

1. Pogodbenici sodelujeta z namenom dvigniti raven splošne izobrazbe in poklicnih kvalifikacij v Romuniji v javnem in zasebnem sektorju, pri čemer upoštevata prednostne naloge Romunije. Vzpostavijo se institucionalni okviri in načrti sodelovanja (sprva z Evropsko ustanovo za usposabljanje, ko bo ta ustanovljena, in sodelovanjem v programu TEMPUS). S tem v zvezi se lahko razmisli tudi o sodelovanju Romunije v drugih programih Skupnosti.

2. Sodelovanje se osredotoči zlasti na naslednja področja:

- reforma sistema izobraževanja in usposabljanja v Romuniji,

- začetno usposabljanje, usposabljanje na delu in preusposabljanje, vključno z usposabljanjem vodilnih delavcev v javnem in zasebnem sektorju ter višjih državnih uradnikov, zlasti na prednostnih področjih, ki se določijo,

- sodelovanje med univerzami, sodelovanje med univerzami in podjetji ter mobilnost učiteljev, študentov, upravnega osebja in mladih ljudi,

- spodbujanje poučevanja na področju evropskih študij v ustreznih institucijah,

- vzajemno priznavanje študijskih obdobij in diplom,

- poučevanje jezikov Skupnosti,

- usposabljanje prevajalcev in tolmačev, spodbujanje uporabe jezikovnih norm in terminologije Skupnosti ter razvoj ustrezne infrastrukture za prevajanje med romunskim jezikom in jeziki Skupnosti,

- razvoj izobraževanja na daljavo in novih tehnologij usposabljanja,

- dodeljevanje štipendij,

- zagotavljanje učnega gradiva in opreme.

Da bi se pospešilo vključevanje Romunije v izobrazbeno raven Skupnosti, njene ustanove in raziskovalne institucije, kakor je navedeno v členu 76, Skupnost sprejme ustrezne ukrepe za olajšanje sodelovanja Romunije pri dejavnostih teh institucij ter ustanavljanja njihovih podružnic v Romuniji. Cilji zgoraj navedenih ustanov so osredotočeni na izobraževanje, štipendiste, strokovnjake in javne uslužbence, ki se bodo vključili v postopek evropskega vključevanja in sodelovanja z institucijami Skupnosti.

Člen 78

Kmetijstvo in živilskopredelovalni sektor

1. Cilj sodelovanja na tem področju je posodobitev, prestrukturiranje in privatizacija kmetijstva in živilskopredelovalnega sektorja v Romuniji. Prizadevanja so zlasti usmerjena v:

- razvoj zasebnih kmetij in distribucijskih poti, načinov skladiščenja, trženja, upravljanja itd.,

- posodabljanje podeželske infrastrukture (promet, oskrba z vodo, telekomunikacije),

- izboljšanje načrtovanja rabe kmetijskih zemljišč, vključno z gradbeništvom in urbanizmom,

- izboljšanje produktivnosti, kakovosti in učinkovitosti z uporabo ustreznih metod in izdelkov; usposabljanje in spremljanje na področju uporabe metod obdelave zemlje, ki ne onesnažujejo okolja,

- spodbujanje povezljivosti v kmetijstvu,

- spodbujanje izmenjave znanja in izkušenj, zlasti med zasebnima sektorjema v Skupnosti in Romuniji,

- razvoj in posodobitev predelovalnih podjetij in njihovih načinov trženja,

- razvoj sodelovanja na področju zdravstvenega varstva živali, zdravstvenega varstva kmetijskih živil (vključno z ionizacijo) in zdravstvenega varstva rastlin z namenom, da se omogoči postopna uskladitev s standardi Skupnosti, in sicer s podporo usposabljanju in izvajanjem pregledov,

- vzpostavitev in spodbujanje učinkovitega sodelovanja na področju kmetijskih informacijskih sistemov,

- razvoj in spodbujanje učinkovitega sodelovanja na področju sistemov zagotavljanja kakovosti, ki so združljivi z modeli Skupnosti,

- izmenjavo informacij v zvezi s kmetijsko in zakonodajno politiko,

- zagotavljanje tehnične pomoči in prenos znanja in izkušenj v Romunijo v zvezi s sistemom oskrbovanja šol z mlekom.

2. Če je to primerno, Skupnost v te namene zagotovi tehnično pomoč.

Člen 79

Energetika

1. V okviru načel tržnega gospodarstva in Evropske energetske listine pogodbenici sodelujeta z namenom razvoja postopnega združevanja energetskih trgov v Evropi.

2. Sodelovanje med drugim vključuje tehnično pomoč, kjer je to primerno, na naslednjih področjih:

- oblikovanje in načrtovanje energetske politike,

- vodenje in usposabljanje za energetski sektor,

- spodbujanje varčevanja z energijo in energetske učinkovitosti,

- razvoj energetskih virov,

- izboljšanje distribucije ter izboljšanje in povečanje raznolikosti oskrbe z energijo,

- vpliv proizvodnje in porabe energije na okolje,

- sektor jedrske energije,

- večje odpiranje energetskega trga, vključno z omogočanjem lažjega prenosa plina in elektrike,

- sektor elektrike in plina, vključno z upoštevanjem možnosti za medsebojno povezovanje oskrbnih omrežij,

- posodobitev energetske infrastrukture,

- oblikovanje okvirnih pogojev za sodelovanje med podjetji v tem sektorju, kar bi lahko vključevalo tudi spodbujanje skupnih vlaganj,

- prenos tehnologije ter znanja in izkušenj, ki lahko, kjer je to primerno, vključuje tudi spodbujanje in poslovno usmerjenost učinkovitih energetskih tehnologij.

Člen 80

Sodelovanje v sektorju jedrske energije

1. Cilj sodelovanja je zagotoviti varnejšo uporabo jedrske energije.

2. Sodelovanje vključuje v glavnem naslednja področja:

- ukrepi industrijske politike za varnost obratovanja romunskih jedrskih elektrarn,

- izboljšanje usposabljanja uprave in drugega osebja jedrskih objektov,

- nadgradnja romunskih zakonov in drugih predpisov o jedrski varnosti ter krepitev nadzornih organov in njihovih virov,

- jedrska varnost, pripravljenost in upravljanje v primeru jedrskih nesreč,

- zaščita pred sevanjem, vključno z nadzorom sevanja v okolju,

- problemi z gorivnim ciklusom in varovanje jedrskih snovi,

- ravnanje z radioaktivnimi odpadki,

- razgradnja in demontaža jedrskih objektov,

- dekontaminacija.

3. Sodelovanje vključuje izmenjavo informacij in izkušenj ter razvojne in raziskovalne dejavnosti v skladu s členom 76.

Člen 81

Okolje

1. Pogodbenici razvijata in krepita sodelovanje na področju okolja in zdravja ljudi, ki sta ga izbrala za prednostno nalogo.

2. Cilj sodelovanja je boj proti poslabšanju okolja, zlasti:

- učinkovit nadzor nad ravnijo onesnaževanja; sistem obveščanja o stanju okolja,

- boj proti lokalnemu, regionalnemu in čezmejnemu onesnaževanju zraka in vode,

- ekološka sanacija,

- trajnostna, energetsko in okoljsko učinkovita proizvodnja in raba energije; varnost industrijskih obratov,

- razvrščanje kemikalij in varno ravnanje z njimi,

- kakovost vode, zlasti čezmejnih vodnih poti (Donava, Črno morje),

- zmanjševanje, reciklaža in varno odlaganje odpadkov, izvajanje Baselske konvencije,

- vpliv kmetijstva na okolje, erozijo zemlje in kemično onesnaževanje,

- varstvo gozdov,

- ohranjanje biotske raznovrstnosti,

- načrtovanje rabe zemljišč, vključno z gradbeništvom in urbanizmom,

- uporaba ekonomskih in fiskalnih instrumentov,

- globalne spremembe podnebja,

- okoljsko izobraževanje in ozaveščanje.

3. Sodelovanje poteka zlasti:

- z izmenjavo informacij in strokovnjakov, vključno z informacijami in izvedenci s področja prenosa čistih tehnologij ter varne in okolju prijazne uporabe biotehnologij,

- s programi usposabljanja,

- s skupnimi raziskovalnimi dejavnostmi,

- s prilagajanjem zakonodaje (standardi Skupnosti),

- s sodelovanjem na regionalni ravni (vključno s sodelovanjem v okviru Evropske agencije za okolje, ko jo bo ustanovila Skupnost) ter na mednarodni ravni,

- z razvojem strategij, zlasti kar zadeva globalna vprašanja in vprašanja v zvezi s podnebjem,

- s študijami o vplivih na okolje.

Člen 82

Gospodarjenje z vodami

Pogodbenici razvijata sodelovanje na različnih področjih gospodarjenja z vodami, še posebej glede:

- okolju prijaznega izkoriščanja vode čezmejnih razvodij in čezmejnih rek in jezer,

- uskladitve predpisov o gospodarjenju z vodami in sredstev tehničnega urejanja vode (direktive, zgornje meje, standardi, normativi, logistika),

- posodobitve razvojnih in raziskovalnih dejavnosti ter znanstvene podlage za gospodarjenje z vodami.

Člen 83

Promet

1. Pogodbenici razvijata in krepita sodelovanje, da bi se Romuniji omogočilo

- prestrukturiranje in posodobitev prometa,

- izboljšanje pretoka potnikov in blaga ter dostopa do prevoznega trga z odpravo upravnih, tehničnih in drugih ovir,

- olajšanje tranzita Skupnosti preko Romunije po cesti, železnici, celinskih plovnih poteh in s kombiniranim prevozom,

- doseganje standardov izvajanja dejavnosti, primerljivih s tistimi v Skupnosti.

2. Sodelovanje vključuje zlasti:

- programe gospodarskega, pravnega in tehničnega usposabljanja,

- tehnično pomoč in svetovanje ter izmenjavo informacij,

- zagotavljanje sredstev za razvoj prometne infrastrukture v Romuniji.

3. Sodelovanje vključuje naslednja prednostna področja:

- izgradnja in posodobitev cestnega prometa, vključno s postopno izboljšavo pogojev tranzita,

- upravljanje železnic in letališč, vključno s sodelovanjem med ustreznimi nacionalnimi organi,

- posodobitev cestne infrastrukture, infrastrukture celinskih plovnih poti ter železniške, pristaniške in letališke infrastrukture na glavnih prometnih poteh skupnega interesa in vseevropskih povezav,

- načrtovanje rabe prostora, vključno z gradbeništvom in urbanizmom v povezavi s prevozom,

- nadgraditev tehnične opreme z namenom izpolnjevanja standardov Skupnosti, zlasti na področju cestnega in železniškega prometa, multimodalnega prevoza in pretovarjanja,

- oblikovanje dosledne prometne politike, ki je združljiva s prometno politiko Skupnosti,

- spodbujanje skupnih tehnoloških in raziskovalnih programov v skladu s členom 76.

Člen 84

Telekomunikacije, poštne storitve in radiodifuzija

1. Pogodbenici širita in krepita sodelovanje na tem področju in v ta namen začneta izvajati predvsem naslednje dejavnosti:

- izmenjava informacij o politikah na področju telekomunikacij, poštnih storitev in radiodifuzije,

- izmenjava tehničnih in drugih informacij ter organiziranje seminarjev, delavnic in konferenc za strokovnjake obeh strani,

- usposabljanje in svetovanje,

- izvajanje prenosov tehnologije,

- izvajanje skupnih projektov s pomočjo ustreznih organov obeh strani,

- spodbujanje evropskih standardov in sistemov certificiranja in ureditve s predpisi,

- spodbujanje uporabe novih komunikacijskih možnosti, storitev ter objektov in naprav, zlasti tistih, ki se uporabljajo v komercialne namene.

2. Te dejavnosti se osredotočijo na naslednja prednostna področja:

- posodobitev telekomunikacijskega omrežja Romunije in njegovo vključevanje v evropska in svetovna omrežja,

- sodelovanje v okviru struktur evropske standardizacije,

- združitev vseevropskih sistemov; pravni in ureditveni vidiki telekomunikacij,

- upravljanje telekomunikacijskih, poštnih in radiodifuzijskih storitev v novem gospodarskem okolju: organizacijske strukture, strategija in načrtovanje, načela nabave,

- načrtovanje rabe prostora, vključno z gradbeništvom in urbanizmom,

- posodobitev poštnih in radiodifuzijskih storitev v Romuniji, vključno s pravnimi in ureditvenimi vidiki.

Člen 85

Bančništvo, zavarovalništvo, druge finančne storitve in sodelovanje na področju revizije

1. Pogodbenici sodelujeta z namenom, da vzpostavita in razvijeta primeren okvir za spodbujanje bančništva, zavarovalništva in sektorja finančnih storitev v Romuniji.

(a) Sodelovanje se osredotoča na:

- sprejem računovodskega sistema, združljivega z evropskimi standardi,

- krepitev in prestrukturiranje bančnega in finančnega sistema,

- izboljšanje nadzora in zakonskega urejanja bančnih in finančnih storitev,

- pripravo terminoloških glosarjev,

- izmenjavo informacij o veljavni zakonodaji ali zakonodaji v pripravi.

(b) V ta namen sodelovanje vključuje zagotavljanje tehnične pomoči in usposabljanja.

2. Pogodbenici sodelujeta z namenom, da v Romuniji razvijeta učinkovite revizijske sisteme na podlagi ustaljenih metod in postopkov Skupnosti.

Člen 86

Monetarna politika

Na zahtevo romunskih organov oblasti Skupnost zagotovi tehnično pomoč, namenjeno podpori prizadevanjem Romunije za uvedbo polne konvertibilnosti leja in postopno približevanje njene politike politiki Evropskega monetarnega sistema. To vključuje neformalno izmenjavo informacij v zvezi z načeli in delovanjem Evropskega monetarnega sistema.

Člen 87

Preprečevanje pranja denarja

1. Pogodbenici vzpostavita okvir za sodelovanje z namenom preprečevanja, da bi se njuni finančni sistemi uporabljali za pranje prihodkov iz kaznivih dejanj na splošno, zlasti pa iz nezakonitega trgovanja z mamili.

2. Sodelovanje na tem področju vključuje upravno in tehnično pomoč z namenom vzpostavljanja primernih standardov za boj proti pranju denarja, ki so enaki standardom, ki so jih na tem področju sprejeli Skupnost in mednarodni forumi, vključno s Projektno skupino za finančno ukrepanje (FATF).

Člen 88

Regionalni razvoj

1. Pogodbenici krepita medsebojno sodelovanje na področju regionalnega razvoja in načrtovanja rabe prostora.

2. V ta namen se lahko izvajajo kateri koli od naslednjih ukrepov:

- izmenjava informacij s strani nacionalnih, regionalnih ali lokalnih organov oblasti o regionalni politiki in politiki načrtovanja rabe prostora ter, kjer je to primerno, zagotavljanje pomoči Romunije za oblikovanje takšne politike,

- skupni ukrepi regionalnih in lokalnih organov oblasti na področju gospodarskega razvoja,

- izmenjava obiskov, da se preučijo možnosti za sodelovanje in pomoč,

- izmenjava državnih uradnikov ali strokovnjakov,

- zagotavljanje tehnične pomoči, s posebnim poudarkom na razvoju območij z neugodnim položajem,

- uvajanje programov izmenjave informacij in izkušenj s pomočjo metod, ki vključujejo tudi seminarje.

Člen 89

Sodelovanje na socialnem področju

1. Na področju varovanja zdravja in varstva pogodbenici razvijata medsebojno sodelovanje z namenom, da izboljšata raven varovanja zdravja in varnosti delavcev, pri čemer se zgledujeta po ravni obstoječega varstva v Skupnosti. Sodelovanje vključuje zlasti:

- zagotavljanje tehnične pomoči,

- izmenjavo strokovnjakov,

- sodelovanje med podjetji,

- obveščanje in usposabljanje,

- sodelovanje na področju javnega zdravja.

2. Pri zaposlovanju se sodelovanje med pogodbenicama osredotoča predvsem na:

- organizacijo trga dela,

- posodobitev storitev iskanja zaposlitve in poklicnega svetovanja,

- načrtovanje in izvajanje programov regionalnega prestrukturiranja,

- spodbujanje razvoja lokalnega zaposlovanja.

Sodelovanje na tem področju poteka v obliki študij, zagotavljanja storitev strokovnjakov ter obveščanja in usposabljanja.

3. Na področju socialne varnosti je sodelovanje med pogodbenicama usmerjeno v prilagajanje romunskega sistema socialne varnosti novim gospodarskim in družbenim razmeram, predvsem z zagotavljanjem storitev strokovnjakov ter obveščanjem in usposabljanjem.

Člen 90

Turizem

Pogodbenici povečujeta in razvijata medsebojno sodelovanje, ki zajema:

- olajšanje turistične menjave in spodbujanje turistične izmenjave med mladimi,

- povečevanje pretoka informacij po mednarodnih omrežjih, preko baz podatkov itd.,

- prenašanje znanja in izkušenj s pomočjo usposabljanja, izmenjav, seminarjev,

- preučevanje možnosti za skupne projekte (projekti čezmejnega sodelovanja, pobratenje mest itd.),

- sodelovanje Romunije v ustreznih evropskih turističnih organizacijah,

- uskladitev statističnih sistemov in pravil v zvezi s turizmom,

- izmenjavo mnenj in zagotavljanje ustrezne izmenjave informacij o pomembnejših vprašanjih skupnega interesa, ki vplivajo na turistični sektor,

- tehnično pomoč za komercialni razvoj infrastrukture, ki bo ugodno vplival na turistični sektor.

Člen 91

Mala in srednje velika podjetja

1. Pogodbenici si prizadevata za razvoj in krepitev malih in srednje velikih podjetij ter sodelovanja med takšnimi podjetji v Skupnosti in Romuniji.

2. Pri tem spodbujata izmenjavo informacij ter znanja in izkušenj na naslednjih področjih:

- zagotavljanju pravnih, upravnih, tehničnih, davčnih in finančnih pogojev, potrebnih za ustanavljanje in razvoj malih in srednje velikih podjetij in za čezmejno sodelovanje,

- zagotavljanju posebnih storitev, ki jih potrebujejo mala in srednje velika podjetja (usposabljanje poslovodnih delavcev, računovodstvo, trženje, obvladovanje kakovosti itd.) in krepitvi ustanov, ki opravljajo takšne storitve,

- vzpostavljanju ustreznih povezav s subjekti iz Skupnosti z namenom izboljšati pretok informacij do malih in srednje velikih podjetij in spodbujati čezmejno sodelovanje (npr. preko omrežja za poslovno sodelovanje (BC-NET), evropskih informacijskih centrov, konferenc itd.).

3. Sodelovanje vključuje zagotavljanje tehnične pomoči, zlasti za vzpostavitev ustrezne institucionalne podpore za mala in srednje velika podjetja na nacionalni in regionalni ravni, kar zadeva storitve na področju financ, usposabljanja, svetovanja, tehnologije in trženja.

Člen 92

Informacije in komunikacije

1. Skupnost in Romunija sprejmeta ustrezne ukrepe za spodbujanje učinkovite medsebojne izmenjave informacij. Prednost dajeta programom, katerih namen je nuditi javnosti osnovne informacije o Skupnosti, strokovnim krogom v Romuniji pa bolj specializirane informacije, vključno z dostopom do baz podatkov Skupnosti, kjer je to mogoče.

Člen 93

Varstvo potrošnikov

1. Pogodbenici sodelujeta z namenom, da bi dosegli popolno združljivost sistemov varstva potrošnikov v Romuniji in Skupnosti.

2. V ta namen sodelovanje v okviru obstoječih možnosti zajema:

- izmenjavo informacij in strokovnjakov,

- dostop do baz podatkov Skupnosti,

- usposabljanje in tehnično pomoč.

Člen 94

Carine

1. Cilj sodelovanja je zagotoviti skladnost z vsemi določbami, ki bodo sprejete v zvezi s trgovino in pošteno trgovino, ter doseči prilagoditev carinskega sistema Romunije carinskemu sistemu Skupnosti, kar bo pripomoglo k načrtovani liberalizaciji po tem sporazumu.

2. Sodelovanje vključuje zlasti:

- izmenjavo informacij,

- uvedbo enotne upravne listine in kombinirane nomenklature,

- povezavo med tranzitnima sistemoma Skupnosti in Romunije,

- poenostavitev pregledov in formalnosti glede prevoza blaga,

- organizacijo seminarjev in usposabljanj pripravnikov.

Po potrebi se zagotovi tehnična pomoč.

3. Brez poseganja v nadaljnje sodelovanje, predvideno v tem sporazumu in zlasti v členu 97, si upravni organi pogodbenic v carinskih zadevah medsebojno pomagajo v skladu z določbami Protokola 6.

Člen 95

Sodelovanje na področju statistike

1. Sodelovanje na tem področju je namenjeno razvoju učinkovitega statističnega sistema, ki bo hitro in pravočasno zagotavljal zanesljive statistične podatke, potrebne za podporo in spremljanje procesa gospodarske reforme, in prispeval k razvoju zasebnega podjetništva v Romuniji.

2. Pogodbenici sodelujeta zlasti z namenom:

- okrepiti statistično službo v Romuniji,

- doseči usklajenost z mednarodnimi metodami (zlasti metodami Skupnosti), standardi in klasifikacijami,

- zagotoviti podatke, potrebne za nadaljevanje in spremljanje gospodarske in socialne reforme,

- zagotavljati gospodarskim subjektom v zasebnem sektorju ustrezne makroekonomske in mikroekonomske podatke,

- zagotavljati zaupnost podatkov,

- izmenjevati statistične informacije

- oblikovati baze podatkov.

3. Če je primerno, Skupnost zagotovi tehnično pomoč.

Člen 96

Gospodarstvo

1. Skupnost in Romunija olajšujeta potek gospodarskih reform in vključevanja tako, da sodelujeta v smeri izboljšanja razumevanja temeljev njunih gospodarstev ter oblikovanja in izvajanja gospodarske politike v tržnem gospodarstvu.

2. V ta namen Skupnost in Romunija:

- izmenjujeta informacije o makroekonomskih dosežkih in obetih ter o strategijah razvoja,

- skupno analizirata gospodarska vprašanja skupnega interesa, vključno z oblikovanjem gospodarske politike in instrumentov za njeno izvajanje,

- spodbujata, zlasti preko Akcijskega programa za sodelovanje v gospodarstvu, obsežno sodelovanje med ekonomisti in poslovodnimi delavci v Skupnosti in Romuniji z namenom pospešiti prenos znanja in izkušenj za načrtovanje gospodarske politike in zagotoviti, da se z rezultati raziskav v zvezi s to politiko seznani kar najširši krog ljudi.

Člen 97

Boj proti prepovedanim drogam

1. Sodelovanje je usmerjeno zlasti v povečanje učinkovitosti politik in ukrepov proti dobavljanju in nedovoljenemu prometu z mamili in psihotropnimi snovmi ter v zmanjševanje zlorabe teh izdelkov.

2. Pogodbenici se dogovorita o potrebnih načinih sodelovanja za dosego teh ciljev, vključno z načini izvajanja skupnih ukrepov. Njuni ukrepi temeljijo na posvetovanjih in tesnem usklajevanju glede ciljev in usmeritev na področjih iz odstavka 1.

3. Sodelovanje med pogodbenicama zajema tehnično in upravno pomoč, ki bi lahko obravnavala zlasti naslednja področja:

- priprava in izvajanje nacionalne zakonodaje,

- ustanavljanje ustanov in informacijskih središč ter socialnih in zdravstvenih centrov,

- usposabljanje osebja in raziskave,

- preprečevanje zlorabe predhodnih sestavin in drugih kemičnih snovi, ki se uporabljajo za nedovoljeno proizvodnjo mamil ali psihotropnih snovi.

Sodelovanje na tem področju vključuje upravno in tehnično pomoč z namenom vzpostavitve primernih standardov za boj proti zlorabi zadevnih izdelkov, ki so enaki standardom Skupnosti in ustreznih mednarodnih organov, zlasti Projektne skupine za kemično delovanje (CATF).

Pogodbenici se lahko dogovorita, da se vključijo tudi druga področja.

Člen 98

Državna uprava

Pogodbenici spodbujata sodelovanje med njunimi organi državne uprave, vključno z oblikovanjem programov izmenjave, da bi izboljšali vzajemno poznavanje strukture in delovanja njunih sistemov.

NASLOV VII

KULTURNO SODELOVANJE

Člen 99

1. Ob upoštevanju Slovesne izjave o Evropski uniji se pogodbenici zavezujeta, da bosta pospeševali, spodbujali in olajševali kulturno sodelovanje. Kjer je to primerno, se lahko programi kulturnega sodelovanja Skupnosti ali programi ene ali več držav članic razširijo na Romunijo, pri čemer se lahko razvijejo tudi druge dejavnosti skupnega interesa.

To sodelovanje lahko vključuje zlasti:

- nekomercialno izmenjavo umetniških del in umetnikov,

- knjižne prevode,

- ohranjanje in obnovo spomenikov in drugih znamenitosti (arhitekturne in kulturne dediščine),

- usposabljanje oseb, ki delujejo na področju kulture,

- organizacijo evropsko usmerjenih kulturnih prireditev,

- razširjanje izjemnih kulturnih dosežkov, vključno z usposabljanjem romunskih strokovnjakov na tem področju.

2. Pogodbenici sodelujeta pri spodbujanju avdiovizualne industrije v Evropi. Avdiovizualni sektor v Romuniji bi lahko še posebej sodeloval pri dejavnostih Skupnosti v okviru programa Media v skladu s postopki, ki jih določijo organi, odgovorni za posamezne dejavnosti, in v skladu s določbami Sklepa Sveta Evropskih skupnosti z dne 21. decembra 1990, s katerim je bil ta program uveden. Skupnost bo spodbudila romunski avdiovizualni sektor pri sodelovanju v ustreznih programih Eureka.

Pogodbenici usklajujeta in po potrebi prilagajata svojo politiko glede urejanja čezmejne radiodifuzije, tehničnih standardov na avdiovizualnem področju in pospeševanja evropske avdiovizualne tehnologije.

Sodelovanje bi lahko med drugim vključevalo izmenjavo programov, štipendij in opreme za usposabljanje novinarjev in drugih, ki se poklicno ukvarjajo z javnimi občili.

NASLOV VIII

FINANČNO SODELOVANJE

Člen 100

Za doseganje ciljev tega sporazuma in v skladu s členi 101, 102, 104 in 105 ter brez poseganja v člen 103 prejema Romunija začasno finančno pomoč Skupnosti v obliki subvencij in posojil, vključno s posojili Evropske investicijske banke v skladu z določbami člena 18 statuta te banke, da bi se pospešila gospodarska preobrazba Romunije in pomagalo Romuniji premagovati gospodarske in socialne posledice strukturnega prilagajanja.

Člen 101

Ta finančna pomoč se zagotavlja:

- bodisi na večletni podlagi v okviru izvajanja programa PHARE, predvidenega v Uredbi Sveta (EGS) št. 3906/89, kakor je bila spremenjena, ali znotraj novega večletnega finančnega okvira, ki ga oblikuje Skupnost po posvetovanju z Romunijo in ob upoštevanju členov 104 in 105 tega sporazuma,

- s posojili, ki jih dodeljuje Evropska investicijska banka do preteka roka njihove razpoložljivosti; Skupnost po posvetovanju z Romunijo določi najvišji znesek in obdobje razpoložljivosti posojil Evropske investicijske banke za Romunijo za naslednja leta.

Člen 102

Cilji in področja finančne pomoči Skupnosti se določijo v indikativnem programu, o katerem se dogovorita pogodbenici. Pogodbenici o tem obvestita Pridružitveni svet.

Člen 103

1. Če je to posebej potrebno, Skupnost ob upoštevanju smernic skupine G-24 za ukrepanje in razpoložljivosti vseh finančnih sredstev na prošnjo Romunije in usklajeno z mednarodnimi finančnimi institucijami v okviru skupine G-24 preuči možnost dodeljevanja začasne finančne pomoči, s katero:

- podpre ukrepe za uvedbo in ohranjanje konvertibilnosti romunske valute,

- podpre prizadevanja za srednjeročno stabilizacijo in strukturno prilagajanje, vključno s plačilnobilančno pomočjo.

2. Pogoj za to finančno pomoč je, da Romunija v okviru skupine G-24, če je to primerno, predloži programe za konvertibilnost in/ali prestrukturiranje svojega gospodarstva, ki jih podpira MDS, da Skupnost te programe sprejme, da Romunija te programe stalno upošteva in da kot končni cilj hitro preide na financiranje iz zasebnih virov.

3. Pridružitveni svet bo obveščen o pogojih, pod katerimi se bo ta pomoč zagotavljala, in o izpolnjevanju obveznosti, ki jih je v zvezi s to pomočjo prevzela Romunija.

Člen 104

Finančna pomoč Skupnosti se ocenjuje glede na potrebe, ki se pojavljajo in glede na raven razvoja Romunije, pri čemer se upoštevajo opredeljene prednostne naloge in absorpcijske sposobnosti romunskega gospodarstva, zmožnost odplačevanja posojil ter napredek pri uvajanju sistema tržnega gospodarstva in pri prestrukturiranju v Romuniji.

Člen 105

Da bi omogočili optimalno uporabo razpoložljivih sredstev, pogodbenici zagotovita, da so prispevki Skupnosti dobro usklajeni s prispevki iz drugih virov, kot so države članice, druge države, vključno s skupino G-24, in mednarodne finančne institucije, kot so Mednarodni denarni sklad, Mednarodna banka za obnovo in razvoj in Evropska banka za obnovo in razvoj.

NASLOV IX

INSTITUCIONALNE, SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 106

Ustanovi se Pridružitveni svet, ki nadzira izvajanje tega sporazuma. Sestaja se na ministrski ravni enkrat na leto in kadar to narekujejo okoliščine. Preverja vsa pomembnejša vprašanja, ki izhajajo iz okvira tega sporazuma, in vsa druga dvostranska ali mednarodna vprašanja skupnega interesa.

Člen 107

1. Pridružitveni svet sestavljajo člani Sveta Evropskih skupnosti in člani Komisije Evropskih skupnosti na eni strani ter člani, ki jih imenuje Vlada Romunije, na drugi strani.

2. Člani Pridružitvenega sveta lahko v skladu s pogoji, ki se določijo v njegovem poslovniku, imenujejo svoje predstavnike.

3. Pridružitveni svet sprejme svoj poslovnik.

4. Pridružitvenemu svetu v skladu z določbami njegovega poslovnika izmenično predsedujeta član Sveta Evropskih skupnosti in član Vlade Romunije.

5. Kjer je to primerno, pri delu Pridružitvenega sveta sodeluje Evropska investicijska banka kot opazovalka.

Člen 108

Za namen doseganja ciljev tega sporazuma je Pridružitveni svet pooblaščen za sprejemanje odločitev v primerih, predvidenih v tem sporazumu. Sprejete odločitve so zavezujoče za pogodbenici, ki sprejmeta ukrepe, potrebne za njihovo izvajanje. Pridružitveni svet lahko pripravi tudi ustrezna priporočila.

Odločitve in priporočila oblikuje s soglasjem obeh pogodbenic.

Člen 109

1. Vsaka od pogodbenic lahko na Pridružitveni svet naslovi kakršne koli spore glede uporabe ali razlage tega sporazuma.

2. Pridružitveni svet lahko spor razreši s sklepom.

3. Vsaka pogodbenica je zavezana sprejeti ukrepe za izvajanje sklepa iz odstavka 2.

4. Če spora ni mogoče razrešiti v skladu z odstavkom 2, lahko katera koli pogodbenica obvesti drugo pogodbenico o imenovanju arbitra; druga pogodbenica mora nato v dveh mesecih imenovati drugega arbitra. Za uporabo tega postopka Skupnost in države članice predstavljajo eno stranka v sporu.

Pridružitveni svet imenuje tretjega arbitra.

Arbitri odločajo z večino glasov.

Vsaka stranka v sporu mora sprejeti vse potrebne ukrepe za izvajanje sklepa arbitrov.

Člen 110

1. Pridružitvenemu svetu pri opravljanju njegovih nalog pomaga Pridružitveni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki članov Sveta Evropskih skupnosti in članov Komisije Evropskih skupnosti na eni strani ter predstavniki Vlade Romunije na drugi strani, običajno na ravni višjih državnih uradnikov.

Pridružitveni svet v svojem poslovniku določi naloge Pridružitvenega odbora, ki vključujejo pripravo sej Pridružitvenega sveta in način delovanja Pridružitvenega odbora.

2. Pridružitveni svet lahko na Pridružitveni odbor prenese katera koli svoja pooblastila. V tem primeru Pridružitveni odbor sprejema svoje odločitve v skladu s pogoji, določenimi v členu 108.

Člen 111

Pridružitveni svet lahko ustanovi katere koli druge posebne odbore ali organe, ki mu lahko pomagajo pri opravljanju njegovih nalog.

Pridružitveni svet v svojem poslovniku določi sestavo in naloge takšnih odborov ali organov ter način njihovega delovanja.

Člen 112

Ustanovi se Pridružitveni parlamentarni odbor. To je forum za sestajanje in izmenjavo mnenj članov romunskega parlamenta in Evropskega parlamenta. Sestaja se v časovnih presledkih, ki jih sam določi.

Člen 113

1. Pridružitveni parlamentarni odbor sestavljajo člani Evropskega parlamenta na eni strani in člani romunskega parlamenta na drugi strani.

2. Pridružitveni parlamentarni odbor sprejme svoj poslovnik.

3. Pridružitvenemu parlamentarnemu odboru v skladu z določbami njegovega poslovnika izmenično predsedujeta Evropski parlament in romunski parlament.

Člen 114

Pridružitveni parlamentarni odbor lahko od Pridružitvenega sveta zahteva ustrezne informacije v zvezi z izvajanjem tega sporazuma, Pridružitveni svet pa zahtevane informacije nato predloži odboru.

Pridružitveni parlamentarni odbor se obvesti o sklepih Pridružitvenega sveta.

Pridružitveni parlamentarni odbor lahko pripravi priporočila za Pridružitveni svet.

Člen 115

V okviru področja uporabe tega sporazuma se vsaka pogodbenica zavezuje, da bo fizičnim in pravnim osebam druge pogodbenice zagotovila glede na svoje lastne državljane nediskriminatoren dostop do pristojnih sodišč in upravnih organov pogodbenic, da tam branijo svoje osebne in premoženjske pravice, vključno s pravicami v zvezi z intelektualno, industrijsko in poslovno lastnino.

Člen 116

Ta sporazum v ničemer ne preprečuje pogodbenici, da sprejme katere koli ukrepe:

(a) za katere meni, da so potrebni za preprečevanje razkrivanja informacij v nasprotju z njenimi bistvenimi varnostnimi interesi;

(b) ki se nanašajo na proizvodnjo ali trgovino z orožjem, strelivom ali vojaškim materialom ali na raziskave, razvoj ali proizvodnjo, ki so nujni za obrambne namene, pod pogojem, da takšni ukrepi ne poslabšajo konkurenčnih pogojev izdelkov, ki niso izrecno namenjeni za vojaške namene;

(c) za katere meni, da so bistveni za lastno varnost v primeru resnih notranjih nemirov, ki bi negativno vplivali na vzdrževanje javnega reda, v času vojne ali resnih mednarodnih napetosti, ki bi pomenile vojno nevarnost, ali zaradi izpolnjevanja obveznosti, ki jih je prevzela z namenom ohranjanja miru in mednarodne varnosti.

Člen 117

1. Na področjih, ki jih zajema ta sporazum in brez poseganja v katere koli posebne določbe tega sporazuma:

- ureditve, ki jih uporablja Romunija glede Skupnosti, ne povzročajo diskriminacije med državami članicami, njihovimi državljani ali njihovimi družbami ali podjetji,

- ureditve, ki jih uporablja Skupnost glede Romunije, ne povzročajo diskriminacije med romunskimi državljani ali romunskimi družbami ali podjetji.

2. Določbe odstavka 1 ne posegajo v pravico pogodbenic, da uporabljajo ustrezne določbe svoje davčne zakonodaje za davkoplačevalce, ki glede na svoje prebivališče niso v enakem položaju.

Člen 118

Izdelki s poreklom iz Romunije pri uvozu v Skupnost niso deležni bolj ugodne obravnave, od tiste, ki si jo med seboj zagotavljajo države članice.

Obravnava, ki se zagotavlja Romuniji na podlagi naslova IV in poglavja I naslova V, ni bolj ugodna od obravnave, ki si jo med seboj priznavajo države članice.

Člen 119

1. Pogodbenici sprejmeta vse splošne ali posebne ukrepe, ki so potrebni za izpolnjevanje svojih obveznosti iz tega sporazuma. Poskrbita, da se dosežejo cilji, določeni v tem sporazumu.

2. Če katera od pogodbenic meni, da druga pogodbenica ni izpolnila obveznosti iz tega sporazuma, lahko sprejme ustrezne ukrepe. Preden to stori, predloži Pridružitvenemu svetu, razen v posebno nujnih primerih, vse ustrezne informacije, potrebne za temeljito preučitev položaja z namenom, da se najde rešitev, ki je sprejemljiva za pogodbenici.

Pri izbiri ukrepov morajo imeti prednost tisti, ki najmanj motijo delovanje tega sporazuma. O teh ukrepih se na zahtevo druge pogodbenice takoj obvesti Pridružitveni svet, ki se o njih posvetuje.

Člen 120

Dokler se na podlagi tega sporazuma ne vzpostavijo enakovredne pravice za posameznike in gospodarske subjekte, ta sporazum ne vpliva na pravice, ki jim jih zagotavljajo sporazumi, ki zavezujejo eno ali več držav članic na eni strani in Romunijo na drugi strani, razen na področjih, ki so v pristojnosti Skupnosti in brez poseganja v obveznosti držav članic iz tega sporazuma na področjih v njihovi pristojnosti.

Člen 121

Protokoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7 ter priloge I do XIX so sestavni del tega sporazuma.

Člen 122

Ta sporazum se sklene za nedoločen čas.

Vsaka pogodbenica lahko ta sporazum odpove z obvestilom drugi pogodbenici. Ta sporazum se preneha uporabljati šest mesecev od datuma prejema takšnega obvestila.

Člen 123

Ta sporazum se na eni strani uporablja na ozemljih, kjer se uporabljajo pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, Evropske skupnosti za atomsko energijo in Evropske skupnosti za premog in jeklo ter v skladu s pogoji, določenimi v teh pogodbah, na drugi strani pa na ozemlju Romunije.

Člen 124

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvirnikih v angleškem, danskem, francoskem, grškem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem, španskem in romunskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Člen 125

Ta sporazum pogodbenici odobrita v skladu s svojimi postopki.

Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi dnevu, ko se pogodbenici obvestita o zaključku postopkov iz prvega odstavka.

Ta sporazum z začetkom svoje veljavnosti nadomesti Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Romunijo o trgovini, trgovinskem in gospodarskem sodelovanju, podpisan v Luxembourgu 22. oktobra 1990.

Člen 126

1. Če do dokončanja postopkov, ki so potrebni za začetek veljavnosti tega sporazuma, določbe določenih delov tega sporazuma, zlasti tiste, ki se nanašajo na pretok blaga, začnejo veljati že leta 1993 na podlagi Začasnega sporazuma med Skupnostjo in Romunijo, pogodbenici soglašata, da v takšnih okoliščinah za namene naslova III, členov 64 in 67 tega sporazuma in protokolov 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7 k temu sporazumu izraz "začetek veljavnosti tega sporazuma" pomeni

- datum začetka veljavnosti Začasnega sporazuma glede obveznosti, ki začnejo učinkovati s tem datumom, in

- 1. januar 1993 glede obveznosti, ki začnejo učinkovati po začetku veljavnosti tega sporazuma s sklicevanjem na datum začetka veljavnosti tega sporazuma.

2. V primeru začetka veljavnosti po 1. januarju se uporabljajo določbe Protokola 7.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.Εις πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στην παρούσα συμφωνία.In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acordo.Drept pentru care subsemnaţii Plenipotenţiari au semnat prezentul Acord.

Hecho en Bruselas, el uno de febrero de mil novecientos noventa y tres.Udfærdiget i Bruxelles, den første februar nitten hundrede og treoghalvfems.Geschehen zu Brüssel am ersten Februar neunzehnhundertdreiundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, την πρώτη Φεбρουαρίου χίλια εννιακόσια εννενήντα τρία.Done at Brussels on the first day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-three.Fait à Bruxelles, le premier février mil neuf cent quatre-vingt-treize.Fatto a Bruxelles, addì primo febbraio millenovecentonovantatré.Gedaan te Brussel, de eerste februari negentienhonderd drieënnegentig.Feito em Bruxelas, em um de Fevereiro de mil novecentos e noventa e três.Încheiat la Bruxelles, în prima zi a lunii februarie, anul o mie nouă sute nouăzeci şi trei.

Pour le royaume de BelgiqueVoor het Koninkrijk België

+++++ TIFF +++++

På Kongeriget Danmarks vegne

+++++ TIFF +++++

Für die Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Για την Ελληνική Δημοκρατία

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de España

+++++ TIFF +++++

Pour la République française

+++++ TIFF +++++

Thar cheann Na hÉireannFor Ireland

+++++ TIFF +++++

Per la Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Pela República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades EuropeasFor Rådet og Kommissionen for De Europæiske FællesskaberFür den Rat und die Kommission der Europäischen GemeinschaftenΓια το Συμбούλιο και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνFor the Council and the Commission of the European CommunitiesPour le Conseil et la Commission des Communautés européennesPer il Consiglio e la Commissione delle Comunità europeeVoor de Raad en de Commissie van de Europese GemeenschappenPelo Conselho e Pela Comissão das Comunidades Europeias

+++++ TIFF +++++

Pentru Rômania

+++++ TIFF +++++

[1] Sporazum, sestavljen v enajstih uradnih jezikih Evropske unije (španščini, danščini, nemščini, grščini, angleščini, francoščini, italijanščini, nizozemščini, portugalščini, finščini, švedščini), je bil objavljen v UL L 357, 31.12.1994, str. 2.Različice v češkem, estonskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, poljskem, slovaškem in slovenskem jeziku so objavljene v pričujočem zvezku Posebne izdaje 2004.

--------------------------------------------------

SEZNAM PRILOG

| | | Stran |

I | člena 9 in 19 | Opredelitev industrijskih izdelkov in kmetijskih proizvodov… | 38 |

IIa | člen 10(2) | Tarifne koncesije Skupnosti… | 39 |

IIb | člen 10(2) | Tarifne koncesije Skupnosti… | 40 |

III | člen 10(3) | Tarifne koncesije Skupnosti… | 41 |

IV | člen 11(1) | Tarifne koncesije Romunije… | 44 |

V | člen 11(2) | Tarifne koncesije Romunije… | 49 |

VI | člen 11(3) | Tarifne koncesije Romunije: avtomobili… | 51 |

VII | člen 11(5) | Koncesije Romunije za tarifne kvote… | 52 |

VIII | člen 11(7) | Koncesije Romunije: Učinek, enak količinskim omejitvam pri uvozu | 53 |

IX | člen 14(3) | Koncesije Romunije: količinske omejitve pri izvozu… | 54 |

X | člen 18 | Predelani kmetijski proizvodi… | 57 |

XI | člen 21(2) | Kmetijske koncesije Skupnosti… | 58 |

XII | člen 21(4) | Nekmetijske koncesije Skupnosti… | 62 |

XIII | člen 21(4) | Nekmetijske koncesije Romunije… | 65 |

XIV | člen 24 | Ribiške koncesije Skupnosti… | 70 |

XV | člen 24 | Ribiške koncesije Romunije… | 72 |

XVI | člen 45(1) | Pravica do ustanavljanja… | 73 |

XVII | člen 45(2) | Pravica do ustanavljanja: "Izključeni sektorji"… | 74 |

XVIII | členi 45, 46, 48 in 50 | Pravica do ustanavljanja: "Finančne storitve…" | 75 |

XIX | člen 67 | Intelektualna lastnina… | 77 |

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Seznam izdelkov iz členov 9 in 19 tega sporazuma

Oznaka KN | Poimenovanje |

ex3502 | Albumini, albuminati in drugi albuminski derivati: |

ex350210 | — Jajčni albumin: |

| — — Drugo: |

35021091 | — — — Posušen (na primer v lističih, luskah, kosmičih, prahu) |

35021099 | — — — Drugo |

ex350290 | — Drugo: |

| — — Albumini, razen jajčnega albumina: |

| — — — Mlečni albumin (laktalbumin): |

35029051 | — — — — Posušen (na primer v lističih, luskah, kosmičih, prahu) |

35029059 | — — — — Drugo |

4501 | Naravna pluta, surova ali enostavno obdelana; odpadki plute; zdrobljena, drobljena ali zmleta pluta |

520100 | Bombaž, nemikan in nečesan |

5301 | Lan, surov ali predelan, toda nepreden; laneno predivo in odpadki (vključno z odpadki preje in raztrganimi tekstilnimi surovinami) |

5302 | Prava konoplja (Cannabis sativa L.), surova ali predelana, toda nepredena; predivo in odpadki prave konoplje (vključno z odpadki preje in raztrganimi tekstilnimi surovinami) |

--------------------------------------------------

PRILOGA IIa

Seznam izdelkov iz prvega pododstavka člena 10(2)

Oznaka KN | |

25010031 | |

25010051 | |

25010091 | |

25010099 | |

25039000 | |

25112000 | |

25131900 | |

25132900 | |

25161210 | |

25162210 | |

25169010 | |

25182000 | |

25183000 | |

25262000 | |

25304000 | |

28046100 | |

28046900 | |

28051100 | |

28051900 | |

28052100 | |

28052200 | |

28053010 | |

28053090 | |

28054010 | |

ex28443011 | Surovi kermeti, odpadki in ostanki |

28443019 | |

ex28443051 | Surovi kermeti, odpadki in ostanki |

32012000 | |

32013000 | |

32019010 | |

ex32019090 | Drugi ekstrakti rastlinskega izvora |

41041091 | |

41051191 | |

41051199 | |

41051210 | |

41051290 | |

41051910 | |

41051990 | |

41061190 | |

41061200 | |

41061900 | |

41071010 | |

41072910 | |

41079010 | |

44031010 | |

72021900 | |

72022110 | |

72022190 | |

72022900 | |

72023000 | |

72024110 | |

72024190 | |

72024910 | |

72024950 | |

72024990 | |

72025000 | |

72027000 | |

72028000 | |

72029100 | |

72029200 | |

72029300 | |

72029930 | |

72029980 | |

76020019 | |

7801 | |

7901 | |

7903 | |

81011000 | |

81019110 | |

81019190 | |

81021000 | |

81029110 | |

81029190 | |

81031010 | |

81031090 | |

81041100 | |

81041900 | |

81071000 | |

81081010 | |

81081090 | |

81091010 | |

81091090 | |

81100011 | |

81100019 | |

81110011 | |

81110019 | |

81122031 | |

81122039 | |

81123010 | |

81124011 | |

81124019 | |

81129110 | |

81129131 | |

81129139 | |

81129190 | |

81130010 | |

--------------------------------------------------

PRILOGA IIb

Seznam izdelkov iz drugega pododstavka člena 10(2)

Oznaka KN

28182000

28183000

7601

--------------------------------------------------

PRILOGA III

Seznam izdelkov iz člena 10(3)

Oznaka KN | [1] [3]Osnovna tarifna kvota | [2] [3]Osnovni tarifni plafon |

(ECU 1000) | (ECU 1000) |

(1) | (2) | (3) |

25231000252321002523290025233000252390102523903025239090 | 15674 |

281520 | | 232 |

2836200028363000 | 3859 |

28366000 | | 1036 |

28413000 | 440 |

29025000 | | 9840 |

290351 | | 394 |

29051100 | 9261 |

29051490 | 811 |

29141100 | | 1540 |

29153100 | | 532 |

29171210 | | 291 |

29182100 | | 218 |

29182200 | | 197 |

29211930 | | 268 |

29231010 | | 301 |

29261000 | | 3144 |

29336100 | 1500 [4] |

29413000 | | 5191 |

31021010 | 419 |

3102301031023090 | 1125 |

3102401031024090 | 2541 |

3102800031021091 | 1420 |

3102109931022100310229103102299031025090310260003102700031029000 | | 290 |

3105 | 5072 |

39232100 | | 4829 |

40111000401120004011309040119100 | | 6615 |

40119900 | |

401210904012209040129010 | | |

40129090401310104013109040139090 | | |

4202111042021190420212914202129942021991420219994202210042022290420229004202310042023290420239004202911042029150420291904202929142029295420292994202991042029990 | | 6615 |

420310004203210042032991420329994203300042034000 | | 6946 |

43023010 | | 2536 |

4303 | | |

4411 | 6300 [4] | |

44181000441820104418209044183010441830904418400044189000 | | 10766 |

6403 | 4000 [4] | |

6908 | | 4025 |

6911 | 850 [4] | |

7004 | 2200 [4] | |

7013 | 4800 [4] | |

7207193972072079 | 476 | |

72166011721660197216609072169050721690607216909172169093721690957216909772169098 | | |

721711107217119172171199721712107217129072171311721713197217139172171399721719107217199072172100721722007217230072172900 | 2009 | |

73041010730410307304109073042091730420997304319173043199730439107304395173043959730439917304399373043999730441907304491073044991730449997304511173045119730451917304519973045910730459317304593973045991730459937304599973049090 | 8682 | |

7305110073051200730519007305201073052090730531007305390073059000 | | |

73061011730610197306109073062000730630217306302973063051730630597306307173063078730630907306409173064099730650917306509973066031730660397306609073069000 | | |

73181581 | | 1300 [4] |

8203201082032090 | | 3087 |

84821010 | | 3500 [4] |

8527111085271190852721108527219085272900852731108527319185273199852732908527391085273991852739998527909185279099 | | 4631 |

8528106185281069852810808528109185281098852820208528207185282073852820798528209185282099 | | |

852910208529103185291039852910408529105085291070852910908529907085299090 | | |

85391090853921308539219185392199853922108539229085392931853929398539299185392999 | | 1968 |

870321108703221187032219870323118703231987033110870332118703321987033311*1087033319*1087039090*11 | | 84507 |

9401200094013010940130909401400094015000940161009401690094017100940179009401800094019090 | 23000 [4] | |

940310109403105194031059940310919403109394031099940320919403209994033011940330199403309194033099940340009403500094036010940360309403609094037090940390109403903094039090 | 65000 [4] | |

94059119 | 1103 | |

[1] Za uvoz, ki presega te kvote, se uporabljajo carine na način, ki ga določa ta sporazum.

[2] Za uvoz, ki presega te plafone, lahko Skupnost ponovno uvede carine na način, ki ga določa ta sporazum.

[3] Te količine se bodo od začetka veljavnosti tega sporazuma vsako leto povečale za 20 %.

[4] V nasprotju s tistim, kar je predvideno v opombi 3, se bo ta količina od 1. januarja 1994 vsako leto povečala za 20 %.

[5] Avtodomi, novi, s prostornino valja nad 2500 cm3 do vključno 3000 cm3.

[6] Druga vozila, nova, z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na kompresijski vžig (dieselskim ali poldieselskim) s prostornino valja nad 2500 cm3 do vključno 3000 cm3.

[7] Vozila, razen z električnimi motorji, nova, s prostornino valja do vključno 3000 cm3.

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

Seznam izdelkov iz člena 11(1)

25020000

25031000

25039000

25041000

25049000

25085000

25086000

25111000

25120000

25131100

25131900

25132100

25132900

25172000

25173000

25281000

25289000

25301000

25302000

26040000

26050000

26100000

26122010

26122090

26140010

26140090

26151000

26159010

26159090

26171000

26179000

26190091

26190093

26190095

26190099

27040011

27040090

27050000

27060000

27079100

27090010

27090090

27100071

27100075

27100079

27111100

27111211

27111219

27111291

27111293

27111299

27111310

27111330

27111390

27111400

27111900

27112100

27112900

27141000

27149000

27150000

27160000

28012000

28013010

28013090

28020000

28051100

28051900

28052100

28052200

28053010

28053090

28054010

28054090

28251000

28252000

28253000

28254000

28256010

28256090

28257000

28258000

28273400

28273500

28273700

28311000

28319000

28342200

28351000

28352100

28352400

28352510

28352590

28352610

28352690

28352900

28353100

28353910

28353930

28353950

28353980

28369100

28369200

28369300

28371100

28371900

28372000

28380000

28411000

28415000

28416000

28417000

28418000

28419010

28419030

28419090

28431010

28431090

28432100

28432900

28433000

28439010

28439090

28441000

28442011

28442019

28442091

28442099

28443011

28443019

28443051

28443059

28443090

28444000

28445000

28461000

28469000

29269090

29362800

30011010

30011090

30012010

30012090

30019010

30019091

30019099

30021010

30021091

30021095

30021099

30022000

30023100

30023900

30029010

30029030

30029050

30029090

30061010

30061090

30062000

30063000

30064000

30065000

30066011

30066019

30066090

31010000

32011000

32012000

32019010

32019090

32030011

32030019

32030090

33011110

33011190

33011210

33011290

33011310

33011390

33011410

33011490

33011910

33011990

33030090

33074100

33074900

33079000

34060011

34060019

34060090

34070000

37019100

37019900

37023900

37024100

37024200

37024300

37024400

37025110

37025190

37025210

37025290

37025300

37025400

37025500

37025610

37025690

37029110

37029190

37029210

37029290

37029310

37029390

37029410

37029490

37029500

38011000

38012010

38012090

38013000

38019000

38021000

38029000

38030010

38030090

38051010

38051030

38051090

38052000

38059000

38061010

38061090

38062000

38063000

38069000

38151100

38151200

38151900

38159000

38180010

38180090

38210000

38220000

38231000

38233000

38236011

38236019

38236091

38236099

38239010

38239020

38239030

38239040

38239050

38239060

38239070

38239081

38239083

38239085

38239087

38239091

38239093

38239095

38239096

38239097

38239098

39073000

39131000

39139010

39139090

39140000

39169011

39169013

39169015

39169019

39169051

39169059

39169090

39172191

39172291

39172391

39172991

39173110

39173310

39173991

39174010

39181010

39181090

39189000

39204111

39204119

39204191

39204199

39269010

40011000

40012100

40012200

40012910

40012990

40013000

40024100

40082910

40095010

40113010

40121010

40122010

40141000

40149010

40149090

40151100

40151910

40151990

40159000

40161010

40169310

40169910

40170091

41011010

41011090

41012100

41012200

41012900

41013010

41013090

41014000

41021010

41021090

41022100

41031010

41031090

41032000

41039000

41041010

41041030

41041091

41041095

41041099

41042100

41042210

41042290

41042900

41043111

41043119

41043130

41043190

41043910

41043990

41051110

41051191

41051199

41051210

41051290

41051910

41051990

41052000

41061110

41061190

41061200

41061900

41062000

41072100

41072910

41072990

41079010

41079090

41080010

41080090

41090000

41100000

41110000

43017010

43017090

43040000

44011000

44012100

44012200

44013010

44013090

44020000

44031010

44031091

44031099

44032000

44033100

44033200

44033300

44033410

44033430

44033450

44033470

44033490

44033510

44033590

44039100

44039200

44039910

44039990

44041000

44042000

44050000

44071010

44071030

44071050

44071071

44071079

44071091

44071093

44071099

44072110

44072131

44072139

44072150

44072190

44072210

44072231

44072239

44072250

44072290

44072310

44072330

44072350

44072390

44079911

44079919

44079931

44079939

44079951

44079959

44079991

44079993

44079999

44082010

44082030

44082050

44082091

44082099

44121100

45011000

45019000

45020000

45031000

45039000

45041000

45049010

45049090

47010010

47010090

47020000

47031100

47031900

47032100

47032900

47041100

47041900

47042100

47042900

47050000

47061000

47069100

47069210

47069290

47069300

47071000

47072000

47073010

47073090

47079010

47079090

48112100

48189010

48189090

48239010

48239020

48239030

48239051

48239071

48239079

48239090

49011000

49019100

49019900

49021000

49029000

49030000

49040000

51021010

51021030

51021050

51021090

51022000

51081010

51081090

51082010

51082090

51091010

51091090

51100000

51130000

52021000

52029100

52029900

52030000

52061100

52061200

52061300

52061400

52061510

52061590

52062100

52062200

52062300

52062400

52062510

52062590

52063100

52063200

52063300

52063400

52063510

52063590

52064100

52064200

52064300

52064400

52064510

52064590

52071000

52079000

53031000

53039000

53041000

53049000

53051100

53051900

53052100

53052900

53059100

53059900

53062011

53062019

53062090

53071010

53071090

53072000

53081000

53089011

53089013

53089019

56021011

56021019

56021031

56021035

56021039

56021090

56022100

56022910

56022990

56029000

56030010

56030091

56030093

56030095

56030099

56081111

56081119

56081191

56081199

56081911

56081919

56081931

56081939

56081991

56081999

56089000

59050031

59050039

59061010

59061090

59069100

59069910

59069990

59070000

59080000

59090010

59090090

59111000

59112000

59113111

59113119

59113190

59113210

59113290

59114000

59119010

59119090

63011000

64023010

64023090

64031100

64034000

65069200

65069900

66020000

68041000

68042100

68042212

68042218

68042230

68042250

68042290

68042300

68043000

68051000

68052000

68053010

68053090

68062010

68062090

68069000

68129010

68131010

68131090

68139010

68139090

68141000

68149010

68149090

68152000

69031000

69032010

69032090

69039010

69039090

69060000

70010010

70010091

70010099

70021000

70022010

70022090

70023100

70023200

70023900

70072110

70171000

70172000

70179000

70200010

70200030

70200090

71011000

71012100

71012200

71021000

71022100

71022900

71023100

71023900

71031000

71039100

71039900

71041000

71042000

71049000

71051000

71059000

71061000

71069110

71069190

71069210

71069291

71069299

71070000

71081100

71081200

71081310

71081330

71081350

71081390

71082000

71090000

71101100

71101910

71101930

71101950

71101990

71102100

71102900

71103100

71103900

71104100

71104900

71110000

71121000

71122000

71129000

72021900

72026000

72027000

72028000

72029100

72029200

72029919

72029930

72029980

72051000

72052100

72052900

72071290

72071919

72071939

72071990

72072019

72072039

72072059

72072079

72072090

72099090

73043110

73043920

73044110

73044930

73045130

73045950

73049010

73063010

73064010

73065010

73066010

73121010

73129010

73192000

73193000

73199000

73201011

73201019

73201090

73202020

73202081

73202089

73209010

73209030

73209090

73241010

73249010

73262010

74011000

74012000

74020000

74031100

74031200

74031300

74031900

74032100

74032200

74032300

74032900

74040010

74040091

74040099

74050000

74130010

74160000

74191000

74199100

74199900

75011000

75012000

75021000

75022000

75030010

75030090

75040000

75080010

75080090

76081010

76082010

78011000

78019100

78019910

78019991

78019999

78020010

78020090

78060010

78060090

79011100

79011210

79011230

79011290

79012000

79020000

79031000

79039000

80011000

80012000

80020000

81011000

81019110

81019190

81019200

81019300

81019900

81021000

81029110

81029190

81029200

81029300

81029900

81031010

81031090

81039010

81039090

81041100

81041900

81042000

81043000

81049010

81049090

81051010

81051090

81059000

81060010

81060090

81071000

81079000

81081010

81081090

81089010

81089030

81089050

81089070

81089090

81091010

81091090

81099000

81100011

81100019

81100090

81110011

81110019

81110090

81121100

81121900

81122010

81122031

81122039

81122090

81123010

81123090

81124011

81124019

81124090

81129110

81129131

81129139

81129190

81129910

81129930

81129990

81130010

81130090

82083010

82083090

82084000

82089000

82100010

82100090

82121010

82121090

82122000

82129000

83021010

83022010

83024210

83024910

83026010

83026090

83071010

83071090

83079010

83079090

84011000

84012000

84013000

84014010

84014090

84042000

84049000

84071010

84081070

84081080

84081090

84089010

84091010

84091090

84099100

84111110

84111190

84111211

84111213

84111219

84112110

84112211

84112219

84118110

84118210

84119110

84119910

84121010

84122110

84122910

84123110

84123910

84128091

84129010

84131910

84132010

84133010

84135010

84136010

84137010

84138110

84139110

84141010

84141030

84142010

84143010

84145110

84145190

84145910

84148010

84148021

84149010

84158110

84158190

84158210

84158310

84159010

84181010

84183010

84184010

84186110

84186190

84186910

84186991

84186999

84189910

84189990

84193100

84193200

84193900

84195010

84195090

84196000

84198110

84198191

84198199

84198910

84198930

84198980

84199010

84199090

84211910

84212110

84212310

84212910

84213110

84213910

84219900

84241010

84249000

84251110

84251910

84253110

84253910

84254210

84254910

84269910

84281010

84282010

84283310

84283910

84289010

84311000

84313100

84313990

84314920

84314980

84451100

84451200

84451300

84451900

84452000

84453010

84453090

84454000

84459000

84461000

84462100

84462900

84463000

84471100

84471200

84472091

84472093

84472099

84479000

84481100

84481900

84483100

84483200

84483310

84483390

84483900

84484100

84484200

84484900

84485110

84485190

84485900

84490000

84521011

84521019

84521090

84522100

84522900

84523000

84524000

84529000

84531000

84532000

84538000

84539000

84561000

84562000

84563000

84569000

84601100

84641000

84642011

84642019

84642090

84649000

84678100

84678900

84679100

84679200

84679900

84691000

84692100

84692900

84693100

84693900

84711010

84711090

84712010

84712040

84712050

84712060

84712090

84719110

84719140

84719150

84719160

84719190

84719210

84719290

84719310

84719340

84719350

84719360

84719390

84719910

84719930

84719990

84733010

84733090

84751000

84752000

84759000

84771000

84772000

84781000

84789000

84791000

84798910

84798930

84798950

84798960

84798980

84799010

84799092

84799098

84819000

84831010

84833010

84834010

84835010

84836010

84839010

84841010

84849010

84859010

84859030

84859051

84859053

84859055

84859059

84859070

84859090

85012010

85013110

85013210

85013310

85013410

85013450

85014010

85014090

85015110

85015190

85015210

85015310

85016110

85016210

85016310

85021110

85021210

85021310

85022010

85023010

85024010

85030010

85030091

85030099

85041010

85043110

85043210

85043310

85044010

85045010

85071010

85072010

85073010

85074010

85078010

85079010

85111010

85112010

85113010

85114010

85115010

85118010

85141010

85141091

85141099

85142010

85142090

85143010

85143090

85144000

85149010

85149090

85153100

85153911

85153913

85153919

85153990

85158010

85158090

85159000

85181010

85182110

85182210

85182910

85183010

85184010

85185010

85189000

85191000

85192100

85192900

85194000

85201000

85209010

85211010

85219000

85221000

85229010

85229030

85229091

85229099

85251010

85251090

85252010

85252090

85253010

85253091

85253099

85261011

85261013

85261019

85261090

85269111

85269119

85269190

85269210

85269290

85271110

85279010

85279091

85279099

85291010

85299010

85301000

85308000

85309000

85311010

85311090

85312010

85312090

85318010

85318090

85319000

85329000

85339000

85391010

85401110

85401130

85401150

85401180

85402010

85402030

85402090

85404100

85404200

85409100

85409900

85438010

85439010

85443010

86090010

86090090

87021091

87031010

87031090

87032410

87033311

87042110

87042210

87042310

87043110

87043210

87091110

87091910

87099010

87099090

88011010

88019010

88019091

88019099

88021110

88021210

88022010

88023010

88024010

88025000

88031010

88032010

88033010

88039091

88051010

88051090

88052010

88052090

90011010

90011090

90013000

90019010

90019090

90029010

90029091

90029099

90061000

90062000

90063000

90064000

90065100

90065200

90065300

90065900

90066100

90066210

90066290

90066900

90069110

90069190

90069900

90071100

90071900

90081000

90082000

90083000

90089000

90099010

90099090

90141010

90142011

90142013

90142015

90142019

90142090

90149010

90149090

90181100

90181900

90182000

90183110

90183190

90183210

90183290

90183900

90184100

90184900

90185010

90185090

90189010

90189020

90189030

90189041

90189049

90189050

90189060

90189090

90191010

90191090

90192000

90200010

90200090

90211100

90211910

90211990

90212910

90212990

90213010

90213090

90214000

90215000

90219010

90219090

90221100

90221900

90222100

90222900

90223000

90229010

90229090

90249000

90251110

90251910

90252010

90258010

90259010

90259090

90261010

90262010

90268010

90269010

90269090

90271010

90271090

90272010

90272090

90273000

90274000

90275000

90278011

90278019

90278091

90278099

90279010

90279090

90291010

90292010

90299010

90301010

90302010

90303110

90303910

90304010

90308110

90308910

90309010

90318010

90319010

90321010

90322010

90328110

90328910

90329010

90330000

91040010

91091910

91099010

92081000

92089000

92099200

92099300

92099400

92099910

92099990

94011010

94021000

94029000

94032010

94037010

94051010

94056010

94059210

94059910

95063100

95063200

95063910

95063990

95069100

95069910

95069990

96011000

96121010

96121090

96122000

97011000

97019000

97020000

97030000

97040000

97050000

97060000

--------------------------------------------------

PRILOGA V

Seznam izdelkov iz člena 11(2)

25292100

25292200

25293000

27129039

27129090

27132000

27139010

27139090

28011000

28046100

28046900

28047000

28048000

28049000

28181000

28332300

28332400

28332500

28332700

28332910

28332930

28332950

28332970

28332990

28391100

28391900

28392000

28399010

28399090

28500010

28500030

28500050

28500070

28500090

29031200

29031300

29033010

29034069

29034098

29051700

29051990

29053990

29061100

29061300

29061400

29061900

29062100

29062910

29062990

29081010

29081090

29082000

29089090

29142100

29142300

29143000

29144100

29144900

29145000

29151100

29151200

29151300

29152300

29152400

29152900

29153100

29153300

29153500

29153910

29153930

29153950

29153990

29156010

29156090

29157015

29157020

29157025

29157030

29157080

29159010

29159090

29181200

29181930

29181990

29214210

29214290

29214310

29214390

29214400

29214910

29214990

29221100

29221200

29221300

29221900

29222100

29222200

29222900

29223000

29224100

29224200

29224910

29224930

29224990

29225000

29291000

29299000

29301000

29304000

29309080

29310010

29310020

29310030

29310090

29321100

29321300

29321900

29322100

29322910

29322990

29329010

29329030

29329050

29329070

29329090

29331110

29331190

29331910

29331990

29332100

29332910

29332990

29333100

29333910

29333990

29334010

29334090

29335110

29335130

29335190

29335910

29335990

29336910

29336990

29337900

29339010

29339030

29339050

29339060

29339070

29339090

29341000

29342010

29342030

29342050

29342090

29343010

29343090

29349010

29349030

29349040

29349050

29349060

29349070

29349080

29349090

29350000

29361000

29362100

29362200

29362300

29362400

29362500

30031000

30032000

30033100

30033900

30034000

30039010

30039090

30049011

30049019

30049091

30049099

32071010

32071090

32072010

32072090

32073000

32074010

32074090

32121010

32121090

32129010

32129031

32129039

32129090

33012110

33012190

33012210

33012290

33012310

33012390

33012410

33012490

33012510

33012590

33012610

33012690

33012911

33012931

33012951

33012953

33012955

33012957

33012959

33012991

33013000

33019010

33019090

39033000

39051100

39059000

39061000

39069000

39072011

39092000

39093000

39100000

39111000

39119010

39119090

40070000

43018010

43018030

43018050

43018090

43021910

43021920

43021941

43021949

43021970

43021990

43023051

43023055

43023071

43023075

44061000

44069000

48021000

48022000

48112900

48113100

48113900

49051000

49059100

49059900

49060000

49070010

49070030

49070091

49070099

49081000

49089000

49090010

49090090

49100000

49111000

49119110

49119180

49119900

68022200

68022900

68029200

68029910

68029990

68030010

68030090

68061000

68151000

73090010

73090030

73090051

73090059

73090090

73121030

73121050

73121071

73121075

73121079

73121091

73121095

73121099

73129090

73202085

74071000

74072110

74072190

74072210

74072290

74072900

74091100

74091900

74092100

74092900

74093100

74093900

74094011

74094019

74094091

74094099

74099010

74099090

74151000

74152100

74152900

74153100

74153210

74153290

74153900

74181000

74182000

75051100

75051200

75052100

75052200

75071100

75071200

76082030

76082091

76082099

76161000

76169091

76169099

80051000

80052000

80060000

80070000

82111000

82119110

82119190

82119210

82119290

82119310

82119390

82119400

82141000

82142000

82149000

83030010

83030030

83030090

83111010

83111090

83112000

83113000

83119000

84072111

84072119

84072191

84072199

84072930

84072950

84072970

84072990

84082031

84082035

84082037

84082051

84082055

84082057

84089021

84089031

84089033

84089036

84089037

84089051

84089055

84089057

84089071

84089075

84145930

84238150

84238190

84238210

84238291

84238299

84238910

84238990

84239000

84511000

84512110

84512190

84512900

84513010

84513090

84514000

84515000

84518010

84518090

84159000

84681000

84682000

84688000

84689000

84761110

84761190

84761910

84761990

84769000

84807100

84811011

84811019

84812010

84812090

84813010

84813091

84813099

84814010

84814090

84818011

84818019

84818031

84818039

84818051

84818059

84818061

84818063

84818069

84818071

84818073

84818079

84818081

84818085

84818087

84818099

85015291

85015399

85049011

85049019

85049090

85163190

85165000

85166070

85167100

85167200

85171000

85172000

85173000

85174000

85178110

85178190

85178200

85179010

85179091

85179099

85241000

85242110

85242190

85242210

84242290

85242310

85242390

85249010

85249091

85249099

85389010

85389090

85394010

85394030

85394090

85401210

85401230

85401290

85403010

85403090

85404900

85408100

85408911

85408919

85408990

85421110

85421130

85421141

85421143

85421145

85421151

85421152

85421153

85421155

85421161

85421163

85421165

85421166

85421172

85421176

85421181

85421183

85421185

85421187

85421192

85421193

85421194

85421199

85421910

85421920

85421930

85421950

85421970

85421990

85422010

85422050

85422090

86080030

86080091

86080099

87081010

87082110

89039110

89039191

89039193

89039199

89039210

89039291

89039299

89039910

89039991

89039999

90015020

90015041

90015049

90015080

90021100

90021900

90022010

90022090

90051010

90051090

90058000

90059000

90072100

90072900

90079110

90079190

90079200

90091100

90091200

90092100

90092210

90092290

90093000

90101000

90102000

90103000

90109000

90171010

90171090

90172011

90172019

90172030

90172090

90173010

90173090

90178010

90178090

90179000

91101200

91101900

91109000

91111000

91112010

91118000

91119000

91121000

91128000

91129000

91131010

91131090

91132000

91141000

91142000

91143000

91144000

91149000

95041000

95042010

95042090

95043010

95043030

95043050

95043090

95049010

95049090

95061110

95061190

95061200

95061910

95061990

95062100

95062910

95062990

95064010

95064090

95065100

95065910

95065990

95066100

95066210

95066290

95066910

95066990

95067010

95067030

95067090

96081010

96081030

96081091

96081099

96082000

96083100

96083910

96083990

96084000

96085000

96086010

96086090

96089100

96089910

96089930

96089991

96089999

96091010

96091090

96092000

96099010

96099090

96131000

96132010

96132090

96133000

96138000

96139000

96141000

96142010

96142090

96149000

--------------------------------------------------

PRILOGA VI

1. Carine pri uvozu, ki se v Romuniji uporabljajo za spodaj naštete izdelke s poreklom iz Skupnosti, se odpravijo v skladu z naslednjim časovnim razporedom:

- z začetkom veljavnosti tega sporazuma se znižajo na 80 % osnovne dajatve,

- tri leta po začetku veljavnosti tega sporazuma se znižajo na 70 % osnovne dajatve,

- pet let po začetku veljavnosti tega sporazuma se znižajo na 60 % osnovne dajatve,

- sedem let po začetku veljavnosti tega sporazuma se znižajo na 40 % osnovne dajatve,

- osem let po začetku veljavnosti tega sporazuma se znižajo na 20 % osnovne dajatve,

- devet let po začetku veljavnosti tega sporazuma se znižajo na 0 % osnovne dajatve:

87032110

87032211

87032311

87032319

87033110

87033211

87033319

87039010.

2. Carine pri uvozu, ki se v Romuniji uporabljajo za spodaj naštete izdelke s poreklom iz Skupnosti, se odpravijo v skladu z naslednjim časovnim razporedom:

- tri leta po začetku veljavnosti tega sporazuma se znižajo na 80 % osnovne dajatve,

- pet let po začetku veljavnosti tega sporazuma se znižajo na 60 % osnovne dajatve,

- sedem let po začetku veljavnosti tega sporazuma se znižajo na 40 % osnovne dajatve,

- osem let po začetku veljavnosti tega sporazuma se znižajo na 20 % osnovne dajatve,

- devet let po začetku veljavnosti tega sporazuma se znižajo na 0 % osnovne dajatve:

87032190

87032219

87032290

87032390

87032490

87033190

87033219

87033290

87033390

87039090.

--------------------------------------------------

PRILOGA VII

Seznam izdelkov iz člena 11(5)

Oznaka KN

84073410

84073491

84082010.

Za zgoraj navedene izdelke znaša letna tarifna kvota iz člena 11(5) 20000 kosov za leto 1993. Tarifna kvota se letno povečuje za 10 % začetne količine.

--------------------------------------------------

PRILOGA VIII

Romunija do konca osmega leta od začetka veljavnosti tega sporazuma odpravi ukrepe, ki prepovedujejo registracijo uvoženih rabljenih vozil, starih najmanj osem let, računano od prvega januarja leta, ki sledi letu izdelave.

Izdelki, za katere veljajo ti ukrepi, so:

87021019

87021099

87029019

87029039

87032190

87032290

87032390

87032490

87033190

87033290

87033390

87042139

87042199

87042299

87042399

87043139

87043199

87043299.

--------------------------------------------------

PRILOGA IX

Seznam izdelkov iz člena 14(3)

A. Seznam blaga, ki se začasno ne sprejemajo za izvoz v letu 1992

- Električna energija

- Energetski premog in premog za koksanje

- Briketi iz premoga

- Koncentrati neželeznih kovin, zlata in srebra

- Zemeljski in utekočinjeni plini

- Surova nafta

- Kurilno olje, kerozin in tekoče gorivo za ogrevanje

- Aromatski ogljikovodiki (paraksilen, mešanice izomerov ksilena, cikloheksanon in cikloheksanol)

- Vmesne snovi za umetna ali sintetična vlakna in prejo (fenol, propilen)

- Odpadki in obnovljivi materiali, ki vsebujejo plemenite in redke kovine

- Neželezni in papirni odpadki (razen svinčeno-bakrenih skorij)

- Neželezne kovine v blokih (svinec, cink, kositer in njihove zlitine), razen blokov sekundarnih bronastih in medeninastih zlitin ter zlitin za spajkanje v obliki drogov in žic

- Valjana in vlečena žica, iztiskane bakrene palice

- Tehnično žveplo

- Naravni neobdelani diamanti

- Mineraloške zbirke (dendriti)

- Zdravila za uporabo v humani in veterinarski medicini ter surovine, ki se uporabljajo v romunski farmacevtski industriji, razen tistih iz Priloge C

- Proteze, ortopedski izdelki in medicinska vata

- Hlodi, špirovci, gradbeni les, železniški pragovi, božična drevesca itd.

- Les za kurjavo, les za celulozo, iverne plošče in vlaknene plošče

- Gradbeni les iz mehkega ali trdega lesa in lesene lamele (vključno s parketom in hrastovimi robnimi letvami)

- Furnirji (iz vseh vrst lesa)

- Celuloza in polceluloza

- Svileni zapredki, vrste "Bombix Mori"

- Surove goveje kože

- Surove ovčje in kozje kože

B. Seznam blaga, za katerega so določene izvozne kvote za leto 1992

- Izolirani in lakirani bakreni kabli in žice,

- Ferozlitine (fero-krom, fero-siliko-mangan, fero-silicij in kovinski silicij)

- Zbrano odpadno železo, rabljene tirnice

- Primarni in sekundarni aluminij v blokih

- Sekundarne bronaste in medeninaste zlitine v blokih, vključno z zlitinami za spajkanje v obliki drogov in žic

- Svinčeno-bakrene skorje

- Elektrolizni baker, pridobljen iz uvoženih bakrovih koncentratov

- Bencini (če na domačem trgu ni pomanjkanja)

- Dizelska olja

- Naftenska mineralna olja

- Kemična gnojila, pridobljena iz dušika in sečnine

- Bukov vezan les

- Panelne plošče

- Parket iz bukovega lesa

- Iverne plošče

- Leseni zaboji za agrume

- Hlodi in polizdelki iz smolnatega lesa, bukve in različnih dreves z mehkim lesom (npr. topol)

- Okvirji za vrata in okna

- Notesi

- Benzen

- Toluen

- Dimetiltereftalat

- Akrilnitril

- Etilenglikol

- Neobdelan marmor

C. Seznam surovin in zdravil, za katera veljajo izvozne kvote za leto 1992

- Penicilin G sterilni

- Penicilin G natrijev

- Kloramfenikol dražeji

- Tetraciklin (nepakiran)

- Kalcijev pantotenat (nepakiran)

- Oksitetraciklin (nepakiran)

- Dietil ester malonske kisline (nepakiran)

- Oksitetraciklin za krmo 10 %

- Vitamin K3 dodatek h krmi (nepakiran)

- Streptomicin stekleničke

- Kalcijev glukonat za injiciranje

- Streptomicin (nepakiran)

- Glukoza (dekstroza) za injiciranje

- Nistatin (nepakiran)

- Faringosept tablete

- Kloksacilin (nepakiran)

- Aspirin (nepakiran)

- Natrijev benzoat

- Efitard stekleničke

- Benzojska kislina 99 %

- Kloramfenikol hemisukcinat stekleničke

- Salicilna kislina

- Moldamin stekleničke

- Romazulan stekleničke

- Pell-amar mazilo, krema, gel in nepakiran

- Inzulin ampule

- Vitamin B-12 za veterinarsko uporabo

- Hidrokortizon acetat 25 mg 5/l

- Oksacilin stekleničke × 500 mg

- Heligal tablete × 20

- Meticilin stekleničke × 1 g

- Silimarin tablete × 80

- Eritromicin laktobionat stekleničke

- Lanatozid tablete × 60

- Phoshobion ampule

- Apilarnil "potent" × 40

- Gerovital H-3 ampule

- Apilarnil "potent y" tablete × 40

- Gerovital H-3 dražeji

- Adenostop 100 ml

- Aslavital ampule

- Aslavital dražeji

- Salicilamid

- Pell-amar tablete

- Saprosan

- Sulfatiazol (nepakiran)

- Nikotinamid

- Ftalisulfatiasol tablete

- Nipagin

- Klorokin fosfat tablete

- Fenacetin

- Sulfanilamid (nepakiran)

- Nipasol

- Kalcijev glukonat ampule

- Izooktil salicilat

- DL-metionin

- Natrijev ciklamat

- Kinin sulfat

- Klorsoksazon

- Tolbutamid (nepakiran)

- Piracetam

- Paracetamol (nepakiran)

- Meklophenoksat

- Metil salicilat (nepakiran)

- Skobutil

- Sulfakinoksalin (nepakiran)

- Piperazin adipat

- Fenolftalein (nepakiran)

- Holin bitartrat

- Kloramin B

- Metil nikotinat

- Natrijev saharin

- Semen colchici

--------------------------------------------------

PRILOGA X

Blago iz člena 18

Oznaka KN | Poimenovanje |

290543 | Manitol |

290544 | D-glucitol (sorbitol) |

ex350510 | Dekstrini in drugi modificirani škrobi, razen esterificiranih ali eterificiranih škrobov iz podštevilke 35051050 |

350520 | Lepila na osnovi škroba, dekstrinov ali drugih modificiranih škrobov |

380910 | Sredstva za apreturo in dodelavo na osnovi škrobnih snovi |

382360 | Sorbitol, razen sorbitola iz podštevilke 290544 |

--------------------------------------------------

PRILOGA XIa

Seznam izdelkov iz člena 21(2) [1]

Za izdelke, naštete v tej prilogi, velja znižanje prelevmanov za 50 %.

Oznaka KN | Poimenovanje | Leto 1 | Leto 2 | Leto 3 | Leto 4 | Leto 5 |

| | Količina (v tonah) |

020710790207235102072359 | Gosi | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |

0207395302074311 | | | | | | |

0207396102074323 | | | | | | |

ex02073965ex02074331 | Cela gosja krila, z vršički ali brez, sveža, ohlajena ali zamrznjena | | | | | |

ex02073967ex02074341 | Gosja hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni | | | | | |

0207397102074351 | | | | | | |

0207397502074361 | | | | | | |

ex02073981ex02074371 | Paletoji iz gosi, sveži, ohlajeni ali zmrznjeni | | | | | |

ex02073985ex02074390 | Drobovje gosi, razen jeter, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno | | | | | |

16010091 | Klobase, suhe | 600 | 660 | 710 | 760 | 820 |

16010099 | Drugo | | | | | |

16024210160249111602491316024915160249191602493016024950 | Konzervirani izdelki iz mesa domačih prašičev | 1000 | 1090 | 1180 | 1270 | 1360 |

[1] Ne glede na pravila za razlaganje kombinirane nomenklature se šteje, da ima besedilo poimenovanja izdelkov samo okvirno vrednost, pri čemer se preferencialna shema v okviru te priloge določa z obsegom oznak KN. Kjer so navedene "ex" oznake KN, se preferencialna shema določi s skupno uporabo oznak KN in ustreznega poimenovanja.

--------------------------------------------------

PRILOGA XIb

Seznam izdelkov iz člena 21(2) [1]

Oznaka KN | Poimenovanje | Dajatev (%) |

0101191001011990 | Živi konji za zakol [2] Drugo | prosto 12 |

020311900203129002031990020321900203229002032990 | Meso prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno, razen mesa domačih prašičev | prosto |

020610990206210002062999 | Užitni klavnični odpadki goved, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni | 2 |

0207310002075010 | Mastna jetra gosi ali rac | prosto [3] |

02081010 | Drugo meso in užitni klavnični odpadki domačih kuncev | 7 |

02081090 | Razen domačih kuncev | prosto |

02082000 | Žabjih krakov | |

02089030 | Divjačine, razen kuncev ali zajcev | prosto |

04090000 | Naravni med | 25 |

06029959 | Druge na prostem rastoče rastline, razen trajnic | 12 |

06039000 | Rezano cvetje in cvetni brsti, primerni za šopke … | 7 |

06049110 | Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov … Sveži | 7 |

06049910 | Pripravljeno zgolj s sušenjem | 2 |

06049990 | Drugo | 14 |

07070019 | Kumare, sveže ali ohlajene (od 16. maja do 31. oktobra) | 16 |

ex07093000 | Jajčevci, od 1. januarja do 31. marca | 9 |

07096099ex07099090ex07099090 | Piment Buče in bučke od 1. januarja do 31. marca Drugo, razen peteršilja od 1. januarja do 31. marca | 5 9 |

07122000ex07123000ex07129090 | Čebula, sušena Gobe, razen gojenih gob Hren (Cochlearia armoracia) | 8 6 prosto |

071310900713339007133990 | Sušene stročnice v zrnu, oluščene ali neoluščene … Drugo Nizek fižol, razen semenskega Drug, razen semenskega | 2 prosto prosto |

ex08071010 | Lubenice, od 1. novembra do 30. aprila | 6,5 |

ex08092010ex0809209008094090 | Višnje (Prunus cerasus), sveže, od 1. maja do 15. julija Višnje (Prunus cerasus), sveže, od 16. julija do 30. aprila Trnulje | 11 [4] 11 7 |

08102010 | Maline [5] | 9 |

08102090 | Drugo jagodičje [5] | 5 |

08103010 | Črni ribez, svež [5] | 9 |

08103030 | Rdeči ribez, svež [5] | 9 |

08104030 | Borovnice vrste Vaccinium myrtillus [5] | prosto |

08111090 | Jagode, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil [5] | 13 |

08112031 | Maline [5] | 14 |

08112039 | Črni ribez [5] | 10 |

08112059 | Robidnice | 8 |

08112090 | Drugo jagodičje | 6 |

08119050 | Borovnice | 7 |

ex08119090 | Kutine | 10 |

ex08119090 | Sadje iz tar. št. 0801, 0803, 0804 (razen fig in ananasa), 08054000, 08072000, 08104010, 08104050, 08109030 in 08109080 | 6 |

ex08119090 | Šipek | prosto |

08134030 | Hruške | 4 |

09042090 | Plodovi rodu Capsicum ali Pimenta, zdrobljeni ali zmleti | 4 |

ex11063090 | Moka, zdrob in prah iz kostanja | 7,5 |

ex11063090 | Razen iz kostanja | 2 |

15060000 | Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije | prosto |

15220099 | Degras; …, drugo | prosto |

16022010 | Gosja ali račja jetra | 11 |

160241901602429016024990 | Prašičev, razen domačih prašičev | 8 |

ex16025090 | Pripravljen ali konzerviran goveji jezik | 17 |

ex16029031 | Divjadi | 8 |

ex20079190 | Drugo, razen džema in marmelade iz pomaranč | 19 |

20079910 | Slivova pire in pasta [6] | 24 |

20079931 | Džemi, želeji, marmelade, pire in paste iz češenj, z vsebnostjo sladkorja več kot 30 mas. % | 25 |

ex20079939 | Z vsebnostjo sladkorja več kot 30 mas. %. Sadje iz tar. št. 0801, 0803, 0804 (razen fig in ananasa), 08072000, 08102090, 08103090, 08104010, 08104050, 08104090, 08109010, 08109030 in 08109080 | 8 |

20086061 | Višnje, z dodanim sladkorjem, v pakiranju < 1 kg | 18 |

[1] Ne glede na pravila za razlaganje kombinirane nomenklature se šteje, da ima besedilo poimenovanja izdelkov samo okvirno vrednost, pri čemer se preferencialna shema v okviru te priloge določa z obsegom oznak KN. Kjer so navedene "ex" oznake KN, se preferencialna shema določi s skupno uporabo oznak KN in ustreznega poimenovanja.

[2] Za vpis pod to oznako KN veljajo pogoji, ki jih predpisujejo ustrezne določbe Skupnosti.

[3] AGR se ne obračuna.

[4] Najnižja dajatev, ki se uporablja: min 2,2 ECU/100 kg neto.

[5] Ob upoštevanju režimov minimalnih uvoznih cen, ki so vsebovani v Prilogi k tej prilogi.

[6] Za vpis pod to podštevilko veljajo pogoji, ki jih predpisujejo ustrezne določbe Skupnosti.

--------------------------------------------------

Priloga k prilogama XIb in XIIb

Režim minimalnih uvoznih cen za nekatero jagodičje za predelavo

1. Minimalne uvozne cene so določene za vsako tržno leto za naslednje izdelke:

Oznaka KN | Poimenovanje |

08101010 | Jagode, od 1. maja do 31. julija |

08101090 | Jagode, od 1. avgusta do 30. aprila |

08102010 | Maline |

08102090 | Drugo |

08103010 | Črni ribez |

08103030 | Rdeči ribez |

08104030 | Borovnice (vrste Vaccinium myrtillus) |

08112031 | Maline |

08112039 | Črni ribez |

Minimalne uvozne cene določi Skupnost ob posvetovanju z Romunijo, pri čemer upošteva razvoj cen, uvožene količine in razvoj trga v Skupnosti.

2. Minimalne uvozne cene se upoštevajo v skladu z naslednjimi merili:

- v vsakem trimesečnem obdobju tržnega leta povprečna vrednost enote za vsak izdelek iz odstavka 1, ki se uvaža v Skupnost, ni nižja od minimalne uvozne cene za ta izdelek,

- v katerem koli štirinajstdnevnem obdobju povprečna vrednost enote za vsak izdelek iz odstavka 1, ki se uvaža v Skupnost, ni nižja od 90 % minimalne uvozne cene za ta izdelek, vkolikor količine, uvožene v tem obdobju, niso manjše od 4 % običajnega letnega uvoza.

3. V primeru neupoštevanja katerega od teh meril lahko Skupnost uvede ukrepe, ki zagotavljajo, da se minimalna uvozna cena upošteva za vsako pošiljko zadevnega izdelka, ki se uvaža iz Romunije.

--------------------------------------------------

PRILOGA XIIa

Seznam izdelkov iz člena 21(4) [1]

Za uvoz naslednjih izdelkov s poreklom iz Romunije v Skupnost veljajo spodaj navedene koncesije:

Za količine, ki se uvažajo pod oznako KN iz te priloge, razen oznak 0104 in 0204, se uporablja znižanje prelevmanov in dajatev, in sicer v prvem letu za 20 %, v drugem letu za 40 % in v nadaljnjih zaporednih letih za 60 %.

Oznaka KN | Poimenovanje | Leto 1 | Leto 2 | Leto 3 | Leto 4 | Leto 5 |

| | Količina (v tonah) |

02010202 | Meso goved [5], sveže, ohlajeno ali zamrznjeno | 990 | 1080 | 1170 | 1260 | 1350 |

01041090 | Žive ovce ali koze [2] [4] | 523 | 571 | 618 | 666 | 713 |

01042090 | | | | | | |

0204 | Ovčje ali kozje meso [2] [4] [6] | 83 | 91 | 98 | 106 | 113 |

02031110 | Meso domačih prašičev | 9000 | 9820 | 10640 | 11450 | 12270 |

02031211 | | | | | | |

02031911 | | | | | | |

02031913 | | | | | | |

02031915 | | | | | | |

02031955 | [3] | | | | | |

02031959 | | | | | | |

02032110 | | | | | | |

02032211 | | | | | | |

02032219 | | | | | | |

02032913 | | | | | | |

02032911 | | | | | | |

02032915 | | | | | | |

02032955 | [3] | | | | | |

02032959 | | | | | | |

02071019 | "65 % piščanci", sveži ali ohlajeni | 730 | 800 | 860 | 930 | 1000 |

02072190 | "65 % piščanci", zamrznjeni | | | | | |

02074151 | Kosi piščancev | | | | | |

02074171 | Kosi piščancev | | | | | |

02074190 | Kosi piščancev | | | | | |

ex04069029 | Kačkaval Sacele [7] | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |

ex04069029 | Kaškaval Penteleu [7] | | | | | |

ex04069029 | Kaškaval Dalia [7] | | | | | |

ex04069029 | Kaškaval afumat Vidraru [7] | | | | | |

ex04069029 | Kaškaval afumat Fetesti [7] | | | | | |

ex04069089 | Brinza Moieciu [7] | | | | | |

ex04069089 | Brinza vaca [7] | | | | | |

ex04069089 | Brinza de burduf [7] | | | | | |

ex04069089 | Brinza topita Carpati [7] | | | | | |

10019099 | Navadna pšenica [8] | 14400 | 15710 | 17020 | 18330 | 19640 |

[1] Ne glede na pravila za razlaganje kombinirane nomenklature se šteje, da ima besedilo poimenovanja izdelkov samo okvirno vrednost, pri čemer se preferencialna shema v okviru te priloge določa z obsegom oznak KN. Kjer so navedene "ex" oznake KN, se preferencialna shema določi s skupno uporabo oznak KN in ustreznega poimenovanja.

[2] Uporabljajo se pogoji, določeni v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Romunijo o trgovini v sektorju ovac in koz iz leta 1981, razen za izdelke iz odstavka 1 in količine iz odstavka 2, ki se nadomestijo z izdelki in količinami iz te priloge. Vendar se v delu V Sporazuma iz leta 1981 šteje, da se "10 %" za meso in žive živali nadomesti z "0 %".

[3] Razen fileja, ki je ponujen posebej.

[4] Možno preoblikovanje omejenih količin.

[5] Če Romunija v danem letu v okviru tristranskih aktivnosti prejema finančno pomoč Skupnosti za izvoz tega izdelka v države, ki prejemajo pomoč G-24, se kvota za ta izdelek za zadevno leto zmanjša za količino takšnega izvoza, ki prejema pomoč. Vendar pa kvota ne more znašati manj kot 900 ton.

[6] Če Romunija v danem letu v okviru tristranskih aktivnosti prejema finančno pomoč Skupnosti za izvoz tega izdelka v države, ki prejemajo pomoč G-24, se kvota za ta izdelek za zadevno leto zmanjša za količino takšnega izvoza, ki prejema pomoč. Vendar pa kvota ne more znašati manj kot 75 ton.

[7] Izdelan iz kravjega mleka.

[8] Če Romunija v danem letu prejema pomoč Skupnosti v hrani v obliki navadne pšenice, se kvota za ta izdelek zmanjša za količine takšnih ukrepov pomoči v hrani.

--------------------------------------------------

PRILOGA XIIb

Seznam izdelkov iz člena 21(4) [1]

Za uvoz naslednjih izdelkov s poreklom iz Romunije v Skupnost veljajo spodaj navedene koncesije:

Oznaka KN | Poimenovanje | Leto 1 | Leto 2 | Leto 3 | Leto 4 | Leto 5 |

Količina (t) | Dajatev (%) | Količina (t) | Dajatev (%) | Količina (t) | Dajatev (%) | Količina (t) | Dajatev (%) | Količina (t) | Dajatev (%) |

07020010 | Paradižnik [2] | 3400 | 9,9 | 3560 | 8,8 | 3720 | 7,7 | 3890 | 7,7 | 4050 | 7,7 |

07020090 | Paradižnik [7] | | 16,2 | | 14,4 | | 12,6 | | 12,6 | | 12,6 |

07031019 | Čebula | 130 | 9,6 | 140 | 7,2 | 150 | 4,8 | 160 | 4,8 | 170 | 4,8 |

07041010 | Zelje [2] | 1500 | 13,6 | 1650 | 10,2 | 1800 | 6,8 | 1950 | 6,8 | 2100 | 6,8 |

07049010 | Belo in rdeče zelje [5] | | 12 | | 9 | | 6 | | 6 | | 6 |

07049090 | Drugo | | 12 | | 9 | | 6 | | 6 | | 6 |

07070011 | Kumare | 1480 | 13,6 | 1620 | 10,2 | 1750 | 6,8 | 1880 | 6,8 | 2020 | 6,8 |

07082010 | Fižol, svež [2] | 130 | 10,4 | 140 | 7,8 | 150 | 5,2 | 160 | 5,2 | 170 | 5,2 |

07082090 | Fižol, svež [2] | | 13,6 | | 10,2 | | 6,8 | | 6,8 | | 6,8 |

07096010 | Paprike iz rodu Capiscum ali Pimenta, sladke | 1710 | 7,2 | 1870 | 5,4 | 2020 | 3,6 | 2180 | 3,6 | 2330 | 3,6 |

07102100 | Grah, zamrznjen | 110 | 14,4 | 120 | 10,8 | 130 | 7,2 | 140 | 7,2 | 150 | 7,2 |

07102200 | Fižol, zamrznjen | | 14,4 | | 10,8 | | 7,2 | | 7,2 | | 7,2 |

07102900 | Drugo, zamrznjeno | | 14,4 | | 10,8 | | 7,2 | | 7,2 | | 7,2 |

ex07119040 | Gobe [9] | 320 | 10,8 | 340 | 9,6 | 350 | 8,4 | 370 | 8,4 | 380 | 8,4 |

20031020 | | | | | | | | | | | |

20031030 | | | | | | | | | | | |

08023100 | Navadni orehi, neoluščeni | 200 | 6,4 | 220 | 4,8 | 240 | 3,2 | 260 | 3,2 | 280 | 3,2 |

08023200 | Oluščeni | | 6,4 | | 4,8 | | 3,2 | | 3,2 | | 3,2 |

08081091 | Jabolka, razen jabolk za mošt [3] [4] | 100 | 11,2 | 110 | 8,4 | 120 | 5,6 | 130 | 5,6 | 140 | 5,6 |

08081093 | | | 6,4 | | 4,8 | | 3,2 | | 3,2 | | 3,2 |

08091000 | Marelice | 820 | 20 | 900 | 15 | 970 | 10 | 1040 | 10 | 1120 | 10 |

08094011 | Slive [6] | 1800 | 12 | 1960 | 9 | 2130 | 6 | 2290 | 6 | 2460 | 6 |

08094019 | | | 6,4 | | 4,8 | | 3,2 | | 3,2 | | 3,2 |

08101010 | Jagode [6] [8] | 1720 | 12,8 | 1880 | 9,6 | 2030 | 6,4 | 2190 | 6,4 | 2350 | 6,4 |

08101090 | Jagode [8] | 345 | 11,2 | 380 | 8,4 | 415 | 4,8 | 450 | 4,8 | 485 | 4,8 |

08121000 | Češnje | 75 | 8,8 | 82 | 6,6 | 89 | 4,4 | 95 | 4,4 | 102 | 4,4 |

08131000 | Marelice, suhe | 570 | 5,6 | 620 | 4,2 | 670 | 2,8 | 730 | 2,8 | 780 | 2,8 |

08132000 | Slive, suhe | | 9,6 | | 7,2 | | 4,8 | | 4,8 | | 4,8 |

08133000 | Jabolka, suha | | 6,4 | | 4,8 | | 3,2 | | 3,2 | | 3,2 |

08134080 | Drugo, suho | | 4,8 | | 3,6 | | 2,4 | | 2,4 | | 2,4 |

12092590 | Seme, plodovi in trosi | 300 | 3,2 | 330 | 2,4 | 360 | 1,6 | 390 | 1,6 | 420 | 1,6 |

12092990 | | | 4 | | 3 | | 2 | | 2 | | 2 |

12099190 | | | 5,6 | | 4,2 | | 2,8 | | 2,8 | | 2,8 |

12099991 | | | 4,8 | | 3,6 | | 2,4 | | 2,4 | | 2,4 |

12099999 | | | 5,6 | | 4,2 | | 2,8 | | 2,8 | | 2,8 |

12129910 | Korenine cikorije | 340 | 1,6 | 370 | 1,2 | 400 | 0,8 | 430 | 0,8 | 460 | 0,8 |

15121191 | Olje iz sončničnih semen, surovo | 2700 | 8 | 2950 | 6 | 3190 | 4 | 3440 | 4 | 3680 | 4 |

15121991 | Olje iz sončničnih semen, drugo | | 12 | | 9 | | 6 | | 6 | | 6 |

16023111 | Konzervirano puranje meso | 300 | 13,6 | 330 | 10,2 | 360 | 6,8 | 390 | 6,8 | 420 | 6,8 |

20011000 | Kumare, konzervirane | 100 | 17,6 | 110 | 13,2 | 120 | 8,8 | 130 | 8,8 | 140 | 8,8 |

20019090 | Drugo | | 16 | | 12 | | 8 | | 8 | | 8 |

20029030 | Paradižnik, pripravljen | 560 | 16,2 | 590 | 14,4 | 610 | 12,6 | 640 | 12,6 | 670 | 12,6 |

20029090 | | | 16,2 | | 14,4 | | 12,6 | | 12,6 | | 12,6 |

20054000 | Grah | 120 | 19,2 | 130 | 14,4 | 140 | 9,6 | 150 | 9,6 | 160 | 9,6 |

20097019 | Jabolčni sok | 1040 | 33,6 | 1140 | 25,2 | 1230 | 16,8 | 1320 | 16,8 | 1420 | 16,8 |

24011060 | Tobak [10] | 2500 | 11,5 | 2750 | 9 | 3000 | 5,5 | 3250 | 5,5 | 3500 | 5,5 |

24011070 | [10] | | 11,5 | | 9 | | 5,5 | | 5,5 | | 5,5 |

24012060 | [10] | | 11,5 | | 9 | | 5,5 | | 5,5 | | 5,5 |

24012070 | [10] | | 11,5 | | 9 | | 5,5 | | 5,5 | | 5,5 |

[1] Ne glede na pravila za razlaganje kombinirane nomenklature se šteje, da ima besedilo poimenovanja izdelkov samo okvirno vrednost, pri čemer se preferencialna shema v okviru te priloge določa z obsegom oznak KN. Kjer so navedene "ex" oznake KN, se preferencialna shema določi s skupno uporabo oznak KN in ustreznega poimenovanja.

[2] Najnižja dajatev, ki se uporablja: MIN 2 ECU/100 kg neto.

[3] Najnižja dajatev, ki se uporablja: MIN 2,4 ECU/100 kg neto.

[4] Najnižja dajatev, ki se uporablja: MIN 2,3 ECU/100 kg neto.

[5] Najnižja dajatev, ki se uporablja: MIN 0,5 ECU/100 kg neto.

[6] Najnižja dajatev, ki se uporablja: MIN 3 ECU/100 kg neto.

[7] Najnižja dajatev, ki se uporablja: MIN 3,5 ECU/100 kg neto.

[8] Ob upoštevanju režimov minimalnih cen, ki so vsebovani v Prilogi k prilogama XIb in XIIb za izdelke za predelavo.

[9] Za te oznake KN velja uvozni režim, določen v Uredbi Sveta (EGS) št. 1796/81.

[10] Najnižja dajatev, ki se uporablja, ECU/100 kg: leto 1 = 22,5; leto 2 = 17; leto 3 in nadaljnja zaporedna leta = 11.

--------------------------------------------------

PRILOGA XIII

Seznam izdelkov iz člena 21(4)

Za uvoz naslednjih izdelkov s poreklom iz Skupnosti v Romunijo veljajo spodaj navedene koncesije:

Oznaka KN | Količina (tone) | Leto 1 | Leto 2 | Leto 3 | Leto 4 | Leto 5 |

Dajatev (%) | Dajatev (%) | Dajatev (%) | Dajatev (%) | Dajatev (%) |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |

01011100 | Neomejeno | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |

01021000 | Neomejeno | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |

01029031 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

01031000 | Neomejeno | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |

01041010 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

01042010 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

02109090 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04021019 | 1500 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04022111 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04022119 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04022191 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04031002 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04031004 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04031006 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04031012 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04031014 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04031016 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04031022 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04031024 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04031026 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04031032 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04031034 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04031036 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04039011 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04039013 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04039019 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04039031 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04039033 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04039039 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04039051 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04039053 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04039059 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04039061 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04039063 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04039069 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04041011 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04050010 | 1500 | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04050090 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

04061010 | 1000 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04061090 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04062010 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04062090 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04063039 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04063090 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069013 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069015 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069017 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069019 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069023 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069027 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069029 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069031 Od 1. septembra do 30. aprila | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069033 Od 1. septembra do 30. aprila | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069035 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069037 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069039 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069050 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069061 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069063 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069069 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069071 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069073 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069075 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069077 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069079 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069081 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069083 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069085 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069089 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069091 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069093 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069097 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

04069099 | | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

06011010 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

06011020 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

06011030 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

06011040 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

06011090 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

06021010 | Neomejeno | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

06021090 | Neomejeno | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

06023010 | Neomejeno | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

06023090 | Neomejeno | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

06029100 | Neomejeno | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

07019051 | 20000 | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

07019059 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

07019090 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

07091000 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

07092000 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

07099039 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

07108010 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08011010 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08011090 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08012000 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08013000 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08021110 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08021190 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08021210 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08021290 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08022100 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08022200 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08025000 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08029000 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08029030 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08029090 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08030010 Od 1. novembra do 30. aprila | Neomejeno | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

08030090 Od 1. novembra do 30. aprila | Neomejeno | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

08041010 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08042010 | Neomejeno | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

08042090 | Neomejeno | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

08043000 | Neomejeno | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

08044010 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08045000 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08051041 | Neomejeno | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

08051045 | Neomejeno | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

08051049 | Neomejeno | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

08052010 Od 1. novembra do 30. aprila | Neomejeno | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

08052030 Od 1. novembra do 30. aprila | Neomejeno | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

08052050 Od 1. novembra do 30. aprila | Neomejeno | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

08052070 Od 1. novembra do 30. aprila | Neomejeno | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

08052090 Od 1. novembra do 30. aprila | Neomejeno | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

08053010 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08053090 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08054000 Od 1. novembra do 30. aprila | Neomejeno | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

08059000 Od 1. novembra do 30. aprila | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08062011 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08062012 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08062018 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08062091 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08062092 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08062098 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08072000 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08109010 Od 1. novembra do 30. aprila | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08109030 Od 1. novembra do 30. aprila | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08109080 Od 1. novembra do 30. aprila | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

08134050 | Neomejeno | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

08134060 | Neomejeno | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

08134080 | Neomejeno | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

09012100 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

10011010 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10019091 | 100000 | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10019099 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10020000 | 30000 | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10030010 | 1000 | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10030090 | 50000 | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10051011 | 1000 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |

10051013 | | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |

10051015 | | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |

10063021 | 10000 | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10063023 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10063025 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10063027 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10063042 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10063044 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10063046 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10063048 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10063061 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10063063 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10063065 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10063067 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10063092 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10063094 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10063096 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

10063098 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

12021090 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

12022000 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

12040010 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

12074090 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

12091100 | Neomejeno | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

12092100 | Neomejeno | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

12092210 | Neomejeno | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

12092230 | Neomejeno | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

12092290 | Neomejeno | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

12092311 | Neomejeno | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

12092315 | Neomejeno | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

12093090 | Neomejeno | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

12092400 | Neomejeno | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

12092510 | Neomejeno | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

12092590 | Neomejeno | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

12092950 | Neomejeno | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

12099910 | Neomejeno | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

12119010 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

12119030 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

12119090 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

15091010 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

15091090 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

15099000 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

15151100 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

15153010 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

15153090 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

16022090 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

16024919 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

16025010 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

16025090 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

17011110 | 20000 | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

17011190 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

17011210 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

17011290 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

17019910 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

17019990 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

18010000 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20057000 | 5000 | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20079110 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20079130 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20079190 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20079935 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20079951 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20081110 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20081191 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20081199 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20083011 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20083019 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20083031 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20083039 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20083051 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20083055 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20083059 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20083071 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20083075 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20083079 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20083091 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20083099 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20091111 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20091119 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20091191 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20091199 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20091911 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20091919 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20091991 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20091999 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20092011 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20092091 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20092099 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20093011 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20093019 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20093031 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20093039 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20093051 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20093055 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20093059 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20094011 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20094019 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20094030 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20094091 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20094093 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

20094099 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

23011000 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

23012000 | Neomejeno | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |

23040000 | Neomejeno | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

24011010 | 2500 | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

24011020 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

24011060 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

24011070 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

24012010 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

24012020 | | 22,5 | 21,3 | 20,0 | 18,8 | 18,8 |

--------------------------------------------------

PRILOGA XIV

Ribiške koncesije Skupnosti

Oznaka KN | Poimenovanje izdelka | Dajatev (%) |

03019100 | Postrvi (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae), žive | 10 |

03021100 | Postrvi (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae), sveže ali ohlajene (razen jeter in iker) | 10 |

ex03031200 | Donavski losos (Hucho hucho), svež ali ohlajen (razen jeter in iker) | 1,8 |

03032100 | Postrvi (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae), zamrznjene | 10 |

ex03032200 | Donavski losos (Hucho hucho), zamrznjen | 1,8 |

03033130 | Atlantski list (Hippoglossus hippoglossus), zamrznjen | 4 |

03037110 | Sardele vrste Sardina pilchardus, zamrznjene | 20,7 |

03037130 | Sardele rodu Sardinops in Sardinella (Sardinella spp.), zamrznjene | 13,5 |

03037419 | Skuše vrste Scomber scombrus in Scomber japonicus, od 16. junija do 14. februarja, zamrznjene | 18 |

03041011 | Fileji postrvi (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae), sveži ali ohlajeni | 10 |

03042011 | Fileji postrvi (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae), zamrznjeni | 10 |

ex03056950 | Donavski losos (Hucho hucho), nasoljen, toda nesušen in neprekajen, ter v slanici | 2 |

03061290 | Jastogi (Homarus spp.), zamrznjeni, razen celih | 4 |

03061910 | Sladkovodni raki, zamrznjeni | 4 |

03062910 | Sladkovodni raki, nezamrznjeni | 4 |

03062930 | Norveški jastog (Nephros norvegicus), nezamrznjen | 10,8 |

03073110 | Klapavice (Mytilus spp.), žive, sveže ali ohlajene | 5,5 |

03073910 | Klapavice (Mytilus spp.), razen živih, sveže ali ohlajene | 5,5 |

030741 | Sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) in lignji (Ommastrephes spp., Loligo spp. Nototodarus spp Sepio-teuthis spp.), živi, sveži ali ohlajeni | 4 |

16041290 | Sledi, celi ali v kosih, toda nezmleti, razen "filetov, surovih, samo prekritih s testom ali krušnimi drobtinami, predhodno ocvrtih v olju ali neocvrtih, globoko zamrznjenih" | 18 |

16041310 | Sardele, pripravljene ali konzervirane, cele ali v kosih (razen zmletih) | 22,5 |

16041390 | Velike sardele in papaline, pripravljene ali konzervirane, cele ali v kosih (razen zmletih) | 9 |

16041510 | Skuše vrste Scomber scombrus in Scomber japonicus, pripravljene ali konzervirane, cele ali v kosih (razen zmletih) | 19 |

16041590 | Skuše vrste Scomber australasicus, pripravljene ali konzervirane, cele ali v kosih (razen zmletih) | 9 |

ex16042010 | Donavski losos, pripravljen ali konzerviran (razen celega ali v kosih) | 4 |

ex16042050 | Sardele in skuše vrste Scomber scombrus in Scomber japonicus, pripravljene ali konzervirane (razen celih ali v kosih) | 19 |

16043010 | Kaviar (jesetrove ikre) | 12 |

ex16052000 | Škampi in kozice, razen rodu "Crangon", pripravljeni ali konzervirani | 6 |

23012000 | Moka, zdrob in peleti iz rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neustrezni za človeško prehrano ljudi | 0 |

--------------------------------------------------

PRILOGA XV

Ribiške koncesije Romunije

Oznaka KN | Poimenovanje izdelka | Dajatev (%) |

03024010 | Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), od 15. februarja do 15. junija, sveži ali ohlajeni (razen jeter in iker) | 18 |

03024090 | Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), od 16. junija do 14. februarja, sveži ali ohlajeni (razen jeter in iker) | 18 |

03026110 | Sardele vrste Sardina pilchardus, sveže ali ohlajene | 18 |

03026130 | Sardele rodu Sardinops in Sardinella (Sardinella spp.), sveže ali ohlajene | 18 |

03026410 | Skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), od 15. februarja do 15. junija, sveže ali ohlajene | 18 |

03026490 | Skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), od 16. junija do 14. februarja, sveže ali ohlajene | 18 |

03035010 | Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), od 15. februarja do 15. junija, zamrznjeni (razen jeter in iker) | 18 |

03035090 | Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), od 16. junija do 14. februarja, zamrznjeni (razen jeter in iker) | 18 |

03037110 | Sardele vrste Sardina pilchardus, zamrznjene | 18 |

03037130 | Sardele rodu Sardinops in Sardinella (Sardinella spp.), zamrznjene | 18 |

03037411 | Skuše (Scomber scombrus in Scomber japonicus), od 15. februarja do 15. junija, zamrznjene | 18 |

03037419 | Skuše (Scomber scombrus in Scomber japonicus), od 16. junija do 14. februarja, zamrznjene | 18 |

16041210 | Fileti sledov, surovi, samo prekriti s testom ali krušnimi drobtinami, predhodno ocvrti v olju ali neocvrti, globoko zamrznjeni | 22,5 |

16041290 | Sledi, celi ali v kosih, toda nezmleti, razen "filetov, surovih, samo prekritih s testom ali krušnimi drobtinami, predhodno ocvrtih v olju ali neocvrtih, globoko zamrznjenih" | 22,5 |

16041310 | Sardele, pripravljene ali konzervirane, cele ali v kosih (razen zmletih) | 22,5 |

ex16041390 | Velike sardele, pripravljene ali konzervirane, cele ali v kosih (razen zmletih) | 22,5 |

16041510 | Skuše vrste Scomber scombrus in Scomber japonicus, pripravljene ali konzervirane, cele ali v kosih (razen zmletih) | 22,5 |

ex16042050 | Sardele in skuše vrste Scomber scombrus in Scomber japonicus, pripravljene ali konzervirane (razen celih ali v kosih) | 22,5 |

ex16042090 | Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), pripravljeni ali konzervirani (razen celih ali v kosih) | 22,5 |

--------------------------------------------------

PRILOGA XVI

Pravica do ustanavljanja

(Člen 45(1))

Pravni akti, ki se nanašajo na nepremičnine v obmejnih regijah v skladu z veljavno zakonodajo v nekaterih državah članicah Skupnosti.

--------------------------------------------------

PRILOGA XVII

Pravica do ustanavljanja

(Člen 45(2))

1. Nakup, lastništvo, prodaja zemljišč in gozdov.

2. Nakup, lastništvo in prodaja stanovanjskih zgradb, ki niso povezani s tujimi naložbami v Romuniji.

3. Kulturni in zgodovinski spomeniki in stavbe.

4. Organiziranje iger na srečo, stav, loterij in drugih podobnih dejavnosti.

5. Pravne storitve, razen pravnega svetovanja.

--------------------------------------------------

PRILOGA XVIII

Pravica do ustanavljanja: Finančne storitve

(Členi 45, 46, 48 in 50)

Opredelitev pojmov

Finančna storitev je vsaka storitev finančne narave, ki jo opravlja ponudnik finančne storitve pogodbenice. Finančne storitve vključujejo naslednje dejavnosti:

A. Vse zavarovalniške in z zavarovanjem povezane storitve

1. Neposredno zavarovanje (vključno s sozavarovanjem)

(i) življenjsko;

(ii) neživljenjsko.

2. Pozavarovanje in retrocesija.

3. Zavarovalniško posredovanje, kot sta posredništvo in zastopstvo.

4. Pomožne zavarovalniške storitve, kot so svetovanje, aktuarske storitve, ocenjevanje tveganj in likvidacija škod.

B. Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja).

1. Zbiranje depozitov in drugih vračljivih denarnih sredstev od javnosti.

2. Posojanje vseh vrst, kar med drugim vključuje potrošniška posojila, hipotekarna posojila, faktoring in financiranje trgovinskih poslov.

3. Finančni leasing.

4. Opravljanje vseh storitev plačilnega prometa in prenosa denarja, vključno s kreditnimi in debetnimi plačilnimi karticami, potovalnimi čeki in bančnimi menicami.

5. Garancije in obveznosti.

6. Trgovanje za račun strank, bodisi na borzi, na trgu OTC ali drugače:

(a) z instrumenti denarnega trga (čeki, menicami, potrdili o vlogah itd.);

(b) s tujo valuto;

(c) z izvedenimi finančnimi instrumenti, med drugim vključno s standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami;

(d) z instrumenti menjalnih tečajev in obrestnih mer, vključno s produkti, kot so swap posli, nestandardizirane terminske pogodbe itd.;

(e) s prenosljivimi vrednostnimi papirji;

(f) z drugimi prenosljivimi vrednostnimi papirji in finančnimi sredstvi, vključno z plemenitimi kovinami.

7. Sodelovanje pri izdajah vseh vrst vrednostnih papirjev, vključno z prevzemom jamstev in plasiranjem prek agenta (javno ali zasebno), ter opravljanje storitev, povezanih s takšnimi izdajami.

8. Denarno posredniški posli.

9. Upravljanje premoženja, kot na primer upravljanje gotovine ali portfelja, vse oblike upravljanja skupnih naložb, upravljanje pokojninskih skladov, depotne in skrbniške storitve.

10. Storitve poravnav in obračunov finančnih sredstev, vključno z vrednostnimi papirji, izvedenimi produkti in drugimi prenosnimi instrumenti.

11. Svetovalno posredovanje in druge pomožne finančne storitve za vse dejavnosti, navedene v točkah 1 do 10 zgoraj, vključno z bonitetnimi podatki in analizo, raziskavami in svetovanjem glede naložb in upravljanjem portfelja, svetovanjem pri prevzemih ter prestrukturiranju in strategiji podjetij.

12. Ponujanje in posredovanje finančnih informacij ter programske opreme za obdelavo finančnih podatkov in sorodne programske opreme s strani izvajalcev drugih finančnih storitev.

Iz opredelitve finančnih storitev so izključene naslednje dejavnosti:

(a) dejavnosti, ki jih opravljajo centralne banke ali katere koli druge javne ustanove pri uresničevanju monetarne ali tečajne politike;

(b) dejavnosti, ki jih za račun ali s poroštvom vlade opravljajo centralne banke, vladne ustanove ali službe ali javne ustanove, razen kadar te dejavnosti lahko opravljajo ponudniki finančnih storitev v konkurenci s takšnimi javnimi subjekti;

(c) dejavnosti, ki so del zakonskega sistema socialne varnosti ali javnega pokojninskega zavarovanja, razen kadar te dejavnosti lahko opravljajo izvajalci finančnih storitev v konkurenci z javnimi subjekti ali zasebnimi ustanovami.

--------------------------------------------------

PRILOGA XIX

Intelektualna lastnina

(Člen 67)

1. Odstavek 2 člena 67 se nanaša na naslednje večstranske konvencije:

- Budimpeštanska pogodba o mednarodnem priznanju depozita mikroorganizmov za postopek patentiranja (1977, spremenjena leta 1980),

- Protokol k Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk (Madrid, 1989),

- Bernska konvencija za varstvo književnih in umetniških del (Pariški akt, 1971),

- Mednarodna konvencija za varstvo izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih organizacij (Rim, 1961).

2. Pridružitveni svet lahko sklene, da se odstavek 2 člena 67 uporablja za druge sedanje ali prihodnje večstranske konvencije.

3. Pogodbenici potrjujeta pomen, ki ga pripisujeta obveznostim, ki izhajajo iz naslednjih večstranskih konvencij:

- Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine (Stockholmski akt, 1967, spremenjen leta 1979),

- Madridski sporazum o mednarodnem registriranju znamk (Stockholmski akt, 1967, spremenjen leta 1979),

- Pogodba o sodelovanju na področju patentov (Washington 1970, spremenjena leta 1979 in 1984).

4. Pred koncem prve faze Romunija v svoji nacionalni zakonodaji upošteva temeljne določbe Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk (Ženeva 1977, spremenjen leta 1979).

5. Za potrebe odstavka 3 te priloge in določb člena 76(1), ki se nanašajo na intelektualno lastnino, so pogodbenice: Romunija, Evropska gospodarska skupnost in njene države članice, in sicer vsaka glede na svoje pristojnosti za zadeve v zvezi z industrijsko, intelektualno in poslovno lastnino, ki jih zajemajo navedene konvencije ali člen 76(1).

6. Določbe te priloge in določbe člena 76(1), ki se nanašajo na intelektualno lastnino, ne posegajo v pristojnost Evropske gospodarske skupnosti in njenih držav članic pri zadevah industrijske, intelektualne in poslovne lastnine.

--------------------------------------------------

SEZNAM PROTOKOLOV

PROTOKOL | ČLEN, NA KATEREGA SE NANAŠA | NASLOV |

1 | 16 | o tekstilnih izdelkih in oblačilih |

2 | 17 | o izdelkih, ki jih zajema Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ) |

3 | 20 | o trgovini med Romunijo in Skupnostjo s predelanimi kmetijskimi proizvodi iz člena 20 tega sporazuma |

4 | 35 | o opredelitvi pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja |

5 | 37 | o posebnih določbah v zvezi s trgovino med Romunijo, Španijo in Portugalsko |

6 | 94 | o medsebojni pomoči v carinskih zadevah |

7 | 126 | o koncesijah z letnimi omejitvami |

--------------------------------------------------

PROTOKOL 1

o tekstilnih izdelkih in oblačilih

Člen 1

Ta protokol se uporablja za tekstilne izdelke in oblačila (v nadaljevanju "tekstilni izdelki"), ki so opredeljeni takole:

- za namene količin so tekstilni izdelki tisti izdelki, ki so našteti v Prilogi I k dvostranskemu sporazumu med Skupnostjo in Romunijo o trgovini s tekstilnimi izdelki, parafiranemu dne 11. julija 1986 in v začasni uporabi od 1. januarja 1987, spremenjenemu z izmenjavo pisem, parafirano v Bruslju 20. septembra 1991, ter tisti izdelki, ki so našteti v preglednici I Priloge k sporazumu v obliki izmenjave pisem, ki je sestavni del zgoraj navedenega dvostranskega sporazuma, parafiranega dne 11. julija 1986,

- za tarifne namene so tekstilni izdelki tisti izdelki, ki so našteti v oddelku XI (poglavja 50 do 63) kombinirane nomenklature Skupnosti oziroma romunske carinske tarife.

Člen 2

1. Carine pri uvozu, ki se v Skupnosti uporabljajo za tekstilne izdelke iz oddelka XI (poglavja 50 do 63) kombinirane nomenklature in s poreklom iz Romunije v skladu s Protokolom 4 tega sporazuma, se znižajo, da bi se odpravile ob koncu šestletnega obdobja, ki začne teči z začetkom veljavnosti tega sporazuma, in sicer:

- z začetkom veljavnosti tega sporazuma na pet sedmin osnovne dajatve,

- v začetku tretjega leta na štiri sedmine osnovne dajatve,

- v začetku četrtega leta na tri sedmine osnovne dajatve,

- v začetku petega leta na dve sedmini osnovne dajatve,

- v začetku šestega leta na eno sedmino osnovne dajatve,

- v začetku sedmega leta se odpravijo preostale carine.

2. Carine pri uvozu, ki se v Romuniji uporabljajo za tekstilne izdelke iz oddelka XI (poglavja 50 do 63) romunske carinske tarife in s poreklom iz Skupnosti v skladu s Protokolom 4 tega sporazuma, se postopno odpravijo, kakor je predvideno v členu 11 tega sporazuma.

3. Carine pri uvozu, ki se uporabljajo za pridobljene izdelke, uvožene v Skupnost in s poreklom iz Romunije skladno s Protokolom 4 tega sporazuma, in ki izhajajo iz poslov, ki se opravijo v Romuniji v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 636/82, se odpravijo na dan začetka veljavnosti tega sporazuma.

4. V trgovini s tekstilnimi izdelki med pogodbenicama se uporabljajo določbe členov 12 in 13 tega sporazuma.

Člen 3

1. Od začetka veljavnosti tega sporazuma in do začetka veljavnosti protokola iz odstavka 2, količinski režimi in druge sorodne zadeve v zvezi z izvozom tekstilnih izdelkov s poreklom iz Romunije v Skupnost še naprej ureja dvostranski sporazum med Skupnostjo in Romunijo o trgovini s tekstilnimi izdelki, parafiran dne 11. julija 1986 in v začasni uporabi od 1. januarja 1987, spremenjen z izmenjavo pisem, parafirano v Bruslju 20. septembra 1991. Pogodbenici soglašata, da bosta po potrebi spremenili zgoraj navedeni dvostranski sporazum o trgovini s tekstilnimi izdelki, da bi se po 1. januarju 1993 upoštevala politika Skupnosti na področju tekstila.

Pogodbenici soglašata, da se glede izvoza tekstilnih izdelkov s poreklom iz Romunije v Skupnost člena 26(2) in 31 tega sporazuma ne uporabljata v obdobju uporabe zgoraj navedenega sporazuma o trgovini s tekstilnimi izdelki.

2. Romunija in Skupnost se zavezujeta, da se bosta čim prej dogovorili o novem protokolu o količinskih ureditvah in drugih sorodnih zadevah v zvezi z njuno trgovino s tekstilnimi izdelki, pri čemer bosta upoštevali prihodnjo ureditev mednarodne trgovine s tekstilnimi izdelki, ki je predmet diskusije v večstranskih pogajanjih v Ženevi. Načini odprave netarifnih ovir in obdobje, v katerem se te ovire odpravijo, se določijo v novem protokolu. To obdobje je enako polovici obdobja vključevanja, ki se določi v pogajanjih urugvajskega kroga, in začne teči s 1. januarjem 1994, pri čemer se konča najmanj pet let po 1. januarju 1993 ali po začetku veljavnosti tega sporazuma, če je ta kasneje. Novi protokol začne veljati s prenehanjem veljavnosti sporazuma o tekstilnih izdelkih iz odstavka 1.

3. Ob upoštevanju razvoja trgovine s tekstilnimi izdelki med pogodbenicama, stopnje dostopa izvoza tekstilnih izdelkov s poreklom iz Skupnosti v Romunijo in rezultatov Urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj se v novem protokolu predvidi bistveno izboljšanje ureditve, ki velja za uvoz v Skupnost, kar zadeva višino uvoza, stopnjo rasti, fleksibilnost pri količinskih omejitvah in odpravo nekaterih količinskih omejitev po preučitvi vsakega primera posebej. Ne glede na člena 26(2) in 31 tega sporazuma novi protokol vključuje tudi poseben zaščitni mehanizem za tekstilne izdelke. Takšen mehanizem v celoti ni strožji od zaščitnega mehanizma, kakor ga predvideva sporazum o tekstilnih izdelkih iz odstavka 1.

4. Količinske omejitve in ukrepi z enakim učinkom pri uvozu tekstilnih izdelkov Skupnosti v Romunijo se odpravijo v istem obdobju, kakor je predviden za odpravo količinskih omejitev in ukrepov z enakim učinkom pri uvozu romunskih tekstilnih izdelkov v Skupnost.

Člen 4

Od začetka veljavnosti tega sporazuma in dokler ne začne veljati novi protokol, se ne uvedejo nobene nove količinske omejitve ali ukrepi z enakim učinkom, razen kot je predvideno s tem sporazumom in njegovimi protokoli.

--------------------------------------------------

PROTOKOL 2

o izdelkih, ki jih zajema Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ)

Člen 1

Ta protokol se uporablja za izdelke, naštete v Prilogi I k temu protokolu.

POGLAVJE I

Jekleni izdelki ESPJ

Člen 2

Carine pri uvozu, ki se v Skupnosti uporabljajo za jeklene izdelke ESPJ s poreklom iz Romunije, se postopno odpravijo v skladu z naslednjim časovnim razporedom:

1. na dan začetka veljavnosti tega sporazuma se vse dajatve znižajo na 80 % osnovne dajatve;

2. na začetku drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega leta po začetku veljavnosti tega sporazuma se opravijo nadaljnja znižanja na 60 %, 40 %, 20 %, 10 % oziroma 0 % osnovne dajatve.

Člen 3

Carine pri uvozu, ki se v Romuniji uporabljajo za jeklene izdelke ESPJ s poreklom iz Skupnosti, se postopno odpravijo v skladu z naslednjim časovnim razporedom:

1. za izdelke, naštete v Prilogi IIa k temu protokolu, se carine odpravijo na dan začetka veljavnosti tega sporazuma;

2. za izdelke, naštete v Prilogi IIb k temu protokolu, se carine postopno znižajo, kakor je predvideno v členu 11(2) tega sporazuma;

3. za izdelke, ki niso našteti niti v Prilogi IIa niti v Prilogi IIb k temu protokolu, se carine postopno znižajo, kakor je predvideno v členu 11(4) tega sporazuma.

Člen 4

1. Količinske omejitve in ukrepi z enakim učinkom pri uvozu jeklenih izdelkov ESPJ s poreklom iz Romunije v Skupnost se odpravijo na dan začetka veljavnosti tega sporazuma.

2. Količinske omejitve in ukrepi z enakim učinkom pri uvozu jeklenih izdelkov ESPJ s poreklom iz Skupnost v Romunijo se odpravijo na dan začetka veljavnosti tega sporazuma.

Člen 5

Če v obdobju, ki je enako obdobju, v katerem veljajo odstopanja za subvencije na podlagi člena 9(4), in glede na posebno občutljivost trgov z jeklom uvoz posebnih jeklenih izdelkov s poreklom iz ene pogodbenice povzroča ali grozi, da bo povzročil resno škodo domačim proizvajalcem podobnih izdelkov ali resne motnje na trgih z jeklom druge pogodbenice, se pogodbenici takoj posvetujeta, da bi poiskali ustrezno rešitev. Dokler se takšna rešitev ne najde ter ne glede na druge določbe tega sporazuma in zlasti členov 31 in 34, lahko pogodbenica, ki uvaža, kadar izredne okoliščine zahtevajo takojšnje ukrepanje, takoj in v skladu s svojimi mednarodnimi in večstranskimi obveznostmi sprejme količinske ali druge rešitve, ki so nujno potrebne za obvladovanje položaja.

POGLAVJE II

Premogovi izdelki ESPJ

Člen 6

Carine pri uvozu, ki se v Skupnosti uporabljajo za premogove izdelke ESPJ s poreklom iz Romunije, se postopno odpravijo v skladu z naslednjim časovnim razporedom:

1. 1. januarja 1994 se vse dajatve znižajo na 50 % osnovne dajatve;

2. 31. decembra 1995 se odpravijo preostale dajatve.

Člen 7

Carine pri uvozu, ki se v Romuniji uporabljajo za premogove izdelke ESPJ s poreklom iz Skupnosti, se odpravijo na dan začetka veljavnost tega sporazuma.

Člen 8

1. Količinske omejitve, ki se v Skupnosti uporabljajo za premogove izdelke ESPJ s poreklom iz Romunije, ter ukrepi z enakim učinkom se odpravijo najkasneje eno leto po začetku veljavnosti tega sporazuma, razen tistih, ki se nanašajo na izdelke in regije, opisane v Prilogi III, ki se odpravijo najkasneje štiri leta po začetku veljavnosti tega sporazuma.

2. Količinske omejitve pri uvozu, ki se v Romuniji uporabljajo za premogove izdelke ESPJ s poreklom iz Skupnosti, ter ukrepi z enakim učinkom se odpravijo z začetkom veljavnosti tega sporazuma.

POGLAVJE III

Skupne določbe

Člen 9

1. Kolikor lahko vpliva na trgovino med Skupnostjo in Romunijo, je s pravilnim delovanjem tega sporazuma nezdružljivo naslednje:

1. vsi sporazumi med podjetji o sodelovanju ali združevanju, sklepi podjetniških združenj in usklajena ravnanja med podjetji, katerih namen ali učinek je preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence;

2. zloraba prevladujočega položaja s strani enega ali več podjetij na ozemlju Skupnosti ali Romunije kot celote ali na znatnem delu tega ozemlja;

3. državna pomoč kakršne koli vrste, razen odstopanj, dovoljenih na podlagi Pogodbe o ustanovitvi ESPJ.

2. Vsa ravnanja, ki so v nasprotju s tem členom, naj bi se ocenjevala po merilih, ki izhajajo iz uporabe pravil iz členov 65 in 66 Pogodbe o ustanovitvi ESPJ in iz členov 85 in 86 Pogodbe o ustanovitvi EGS ter pravil o državnih pomočeh, vključno s sekundarno zakonodajo.

3. Pridružitveni svet v treh letih po začetku veljavnosti tega sporazuma sprejme potrebna pravila za izvajanje odstavkov 1 in 2.

4. Pogodbenici priznavata, da lahko Romunija v prvih petih letih po začetku veljavnosti tega sporazuma in z odstopanjem od odstavka 1(3) tega člena v zvezi z jeklenimi izdelki ESPJ izjemoma dodeljuje državno pomoč za namene prestrukturiranja, pod pogojem, da:

- ta pomoč po koncu obdobja prestrukturiranja vodi k sposobnosti preživetja podjetij, ki jo prejemajo, pod običajnimi tržnimi pogoji, in

- sta višina in intenzivnost take pomoči strogo omejeni na tisto, kar je absolutno potrebno za obnovitev takšne sposobnosti preživetja, ter se postopoma zmanjšujeta,

- je program prestrukturiranja povezan s splošno racionalizacijo in zmanjšanjem zmogljivosti v Romuniji.

5. Vsaka pogodbenica zagotavlja preglednost na področju državne pomoči s polno in stalno izmenjavo informacij z drugo pogodbenico, vključno z informacijami o znesku, intenzivnosti in namenu pomoči ter o podrobnem načrtu prestrukturiranja.

6. Če Skupnost ali Romunija meni, da je določeno ravnanje nezdružljivo s pogoji odstavka 1, kakor je spremenjen z odstavkom 4 tega člena, in

- ni ustrezno obravnavano v izvedbenih pravilih iz odstavka 3, ali

- če takšnih pravil ni in takšno ravnanje povzroča ali grozi, da bo povzročilo, škodo interesom druge pogodbenice ali znatno škodo njeni domači industriji,

lahko prizadeta pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe, če se s posvetovanjem v 30 dneh ne najde nobena rešitev. Takšna sodelovanja se skličejo v 30 dneh.

V primeru ravnanj, ki so nezdružljiva z odstavkom 1(3) tega člena, lahko takšni ustrezni ukrepi zajemajo samo ukrepe, sprejete v skladu s postopki in pod pogoji, določenimi v Splošnem sporazumu o carinah in trgovini ter v vseh drugih ustreznih instrumentih, dogovorjenih v njegovem okviru, ki se uporabljajo med pogodbenicama.

Člen 10

Določbe členov 12, 13 in 14 tega sporazuma se uporabljajo za trgovino z izdelki ESPJ med pogodbenicama.

Člen 11

Pogodbenici soglašata, da je eden od posebnih organov, ki jih ustanovi Pridružitveni svet, skupina za stike, v okviru katere poteka razprava o izvajanju tega protokola.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Seznam premogovih in jeklenih izdelkov ESPJ

26011100

26011200

26020000

26190010

27011100

27011190

27011200

27011290

27011900

27012000

27021000

27022000

27040019

27040030

72011011

72011019

72011030

72011090

72012000

72013010

72013090

72014000

72021120

72021180

72029911

72031000

72039000

72041000

72042100

72042900

72043000

72044110

72044191

72044199

72044910

72044930

72044991

72044999

72045010

72045090

72061000

72069000

72071111

72071119

72071211

72071219

72071911

72071915

72071931

72072011

72072015

72072017

72072031

72072033

72072051

72072055

72072057

72072071

72081100

72081210

72081291

72081295

72081298

72081310

72081391

72081395

72081398

72081410

72081491

72081499

72082110

72082190

72082210

72082291

72082295

72082298

72082310

72082391

72082395

72082398

72082410

72082491

72082499

72083100

72083210

72083230

72083251

72083259

72083291

72083299

72083310

72083391

72083399

72083410

72083490

72083510

72083590

72084100

72084210

72084230

72084251

72084259

72084291

72084299

72084310

72084391

72084399

72084410

72084490

72084510

72084590

72089010

72091100

72091210

72091290

72091310

72091390

72091410

72091490

72092100

72092210

72092290

72092310

72092390

72092410

72092491

72092499

72093100

72093210

72093290

72093310

72093390

72093410

72093490

72094100

72094210

72094290

72094310

72094390

72094410

72094490

72099010

72101110

72101211

72101219

72102010

72103110

72103910

72104110

72104910

72105010

72106011

72106019

72107031

72107039

72109031

72109033

72109035

72109039

72111100

72111210

72111290

72111910

72111991

72111999

72112100

72112210

72112290

72112910

72112991

72112999

72113010

72114110

72114191

72114910

72119011

72121010

72121091

72122111

72122911

72123011

72124010

72124091

72125031

72125051

72126011

72126091

72131000

72132000

72133100

72133900

72134100

72134900

72135010

72135090

72142000

72143000

72144010

72144091

72144099

72145010

72145091

72145099

72146000

72159010

72161000

72162100

72162200

72163111

72163119

72163191

72163199

72163211

72163219

72163291

72163299

72163310

72163390

72164010

72164090

72165010

72165090

72169010

72181000

72189011

72189013

72189015

72189019

72189050

72191110

72191190

72191210

72191290

72191310

72191390

72191410

72191490

72192111

72192119

72192190

72192210

72192290

72192310

72192390

72192410

72192490

72193110

72193190

72193210

72193290

72193310

72193390

72193410

72193490

72193510

72193590

72199011

72199019

72201100

72201200

72202010

72209011

72209031

72210010

72210090

72221011

72221019

72221051

72221059

72221099

72223010

72224011

72224019

72224030

72241000

72249001

72249009

72249015

72249030

72251010

72251091

72251099

72252010

72252030

72253000

72254010

72254030

72254050

72254070

72254090

72255010

72255090

72259010

72261010

72261030

72262010

72262031

72262051

72262071

72269110

72269190

72269210

72269911

72269931

72271000

72272000

72279010

72279030

72279080

72281010

72281030

72282011

72282019

72282030

72283010

72283030

72283080

72286010

72287010

72287031

72288010

72288090

73011000

73021031

73021039

73021090

73022000

73024010

73029010

--------------------------------------------------

PRILOGA IIa

Seznam izdelkov iz členov 3(1) in 7

26011100

26011200

26020000

26190010

27011100

27011190

27011210

27011290

27011900

27012000

27021000

27022000

27040019

27040030

72011011

72011019

72011030

72011090

72012000

72013010

72013090

72014000

72029911

72031000

72039000

72041000

72042100

72042900

72043000

72044110

72044191

72044199

72044910

72044930

72044991

72044999

72045010

72045090

72061000

72069000

72101211

72101219

72106011

72106019

72109031

72109033

72109035

72109039

72189011

72189013

72189015

72189019

72189050

73011000

--------------------------------------------------

PRILOGA IIb

Seznam izdelkov iz člena 3(2)

72021120

72021180

72071111

72071119

72071211

72071219

72071911

72071915

72071931

72072011

72072015

72072017

72072031

72072033

72072051

72072055

72072057

72072071

72201110

72201200

72202010

72209011

72209031

72223010

72224011

72224019

72224030

72271000

72272010

72279010

72279030

72279080

72281010

72281030

72282011

72282019

72282030

72283010

72283030

72283080

72286010

72287010

72287031

72288010

72288090

--------------------------------------------------

PRILOGA III

Izdelki in regije, ki so kot izjeme navedeni v členu 8 Protokola o izdelkih, ki jih zajema Pogodba o ustanovitvi ESPJ

Izdelki:

26011100

26011200

26020000

26190010

27011100

27011190

27011210

27011290

27011900

27012000

27021000

27022000

27040019

27040030

Regije:

Vse regije:

- Zvezne republike Nemčije

- Kraljevine Španije.

--------------------------------------------------

PROTOKOL 3

o trgovini med Romunijo in Skupnostjo s predelanimi kmetijskimi proizvodi iz člena 20 tega sporazuma

Člen 1

1. Skupnost dodeli tarifne koncesije iz Priloge A proizvodom s poreklom iz Romunije. Za blago, za katerega je v skladu s členom 3 predvideno znižanje kmetijske komponente, se takšno znižanje uporablja v okviru količinskih omejitev, določenih v Prilogi B.

2. S 1. januarjem 1996 Romunija dodeljuje tarifne koncesije, določene v skladu s tem protokolom za predelane kmetijske proizvode iz Priloge C.

3. Pridružitveni svet lahko:

- razširi seznam predelanih kmetijskih proizvodov iz tega protokola,

- poveča količine predelanih kmetijskih proizvodov, ki so upravičeni do koncesij iz Priloge B.

4. Pridružitveni svet lahko koncesije iz odstavkov 1 in 2 nadomesti s sistemom kompenzacijskih zneskov brez količinskih omejitev, vzpostavljenim na podlagi razlik med cenami na trgih Skupnosti in Romunije, določenih za kmetijske proizvode, ki se dejansko uporabljajo pri proizvodnji predelanih kmetijskih proizvodov iz tega protokola. Pridružitveni svet sestavi seznam proizvodov, za katere se uporabljajo kompenzacijski zneski, ter seznam osnovnih proizvodov. V ta namen sprejme splošna izvedbene pravila.

Člen 2

V členih, ki sledijo, se uporabljajo spodnje opredelitve pojmov:

- blago: predelani kmetijski proizvodi iz tega protokola,

- kmetijske komponente dajatve: del dajatve, ki ustreza količini kmetijskih proizvodov, vsebovanih v predelanem proizvodu, in se odbije od dajatve, ki se uporablja, kadar se takšni kmetijski proizvodi uvažajo v nepredelani obliki,

- nekmetijske komponente dajatve: del dajatve, ki ostane, kadar se kmetijska komponenta odbije od skupne dajatve,

- osnovni proizvodi: kmetijski proizvodi, za katere se šteje, da so bili uporabljeni pri proizvodnji blaga v smislu Uredbe (EGS) št. 3033/80,

- osnovna količina: količina osnovnega proizvoda, ki se izračuna na način, kot ga določa člen 6 Uredbe (EGS) št. 3033/80, in se uporablja za določanje variabilne komponente, ki se uporablja za blago določene vrste v skladu z navedeno uredbo.

Člen 3

1. Skupnost z začetkom veljavnosti tega sporazuma postopno odpravi nekmetijsko komponento dajatve v skladu s časovnim razporedom iz Priloge A.

2. Skupnost pri uvozu iz Romunije uporablja kmetijsko komponento, določeno v skladu z naslednjimi merili:

(a) za blago, za katerega Priloga A predvideva kmetijsko komponento (MOB), je slednja enaka kmetijski komponenti, ki se uporablja v primeru tretjih držav;

(b) za blago, za katerega Priloga A predvideva zmanjšano kmetijsko komponento (MOBR), se slednja izračuna tako, da se osnovne količine osnovnih proizvodov, za katere se dodeli znižanje dajatve, znižajo leta 1993 za 20 %, leta 1994 za 40 % in od leta 1995 naprej za 60 %. V primeru drugih osnovnih proizvodov so ustrezna znižanja za ista leta 10, 20 in 30 %.

To znižanje kmetijske komponente se odobri samo v okviru tarifnih kvot, določenih v Prilogi B; za količine, ki presegajo navedene kvote, se ponovno uvede kmetijska komponenta, ki se uporablja za vse tretje države.

3. Kmetijska komponenta dajatve se določi v skladu s pravili, ki se uporabljajo pri uvozu predelanih kmetijskih proizvodov, ki niso zajeti v Prilogi II Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, ter ob upoštevanju znižanj, predvidenih v odstavku 2(b).

Člen 4

1. Romunija pred 1. julijem 1995 določi kmetijsko komponento dajatve za blago iz Priloge C na podlagi uvoznih dajatev, ki se leta 1995 uporabljajo za osnovne kmetijske proizvode s poreklom iz Skupnosti, za katere velja, da so bili uporabljeni pri proizvodnji navedenega blaga. Informacije o tem posreduje Pridružitvenemu svetu.

2. Romunija od začetka veljavnosti tega sporazuma do 31. decembra 1995 za blago iz Priloge C uporablja stopnje dajatve, ki veljajo na dan 28. februarja 1993. Vendar pa v primeru, da se zaradi reforme romunske kmetijske politike kmetijska komponenta dajatve, opredeljena v členu 2, poveča, Romunija o tem ustrezno obvesti Pridružitveni svet, ki lahko privoli v povečanje zadevne stopnje dajatve, ki ustreza višini kmetijske komponente.

3. Romunija postopno odpravi dajatve, ki se uporabljajo za blago iz Priloge C, v skladu s časovnim razporedom, ki ga določi Pridružitveni svet. Nekmetijska komponenta dajatve se mora dokončno odpraviti najkasneje do 1. januarja 2000. Znižanje kmetijske komponente določi Pridružitveni svet na podlagi koncesij, ki se uporabljajo za osnovne proizvode.

Člen 5

Znižanja variabilnih komponent iz člena 3(2)(b) se uporabljajo šele od 1. avgusta 1993 dalje.

--------------------------------------------------

PRILOGA A

Dajatve, ki se v Skupnosti uporabljajo pri uvozu blaga s poreklom iz Romunije

Oznaka KN | Poimenovanje | Stopnja dajatve |

Osnovna | Začetek veljavnosti | Po enem letu | Končna | Po … letih |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |

0403 | Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirano ali ne ali ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila, ali aromatizirano ali ki vsebuje dodano sadje, oreške ali kakav: | | | | | |

040310 | — Jogurt: | | | | | |

04031051do 99 | — — Aromatiziran ali z dodatkom sadja, oreškov ali kakava | 13 + MOB | 6,5 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 1 |

040390 | — Drugo: | | | | | |

04039071do 99 | — — Aromatiziran ali z dodatkom sadja, oreškov ali kakava | 13 + MOB | 6,5 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 1 |

0710 | Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali kuhanjem v vodi), zamrznjene: | | | | | |

071040 | — Sladka koruza | 3 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 |

0711 | Vrtnine, začasno konzervirane (npr. z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za začasno konzerviranje), vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo porabo: | | | | | |

071190 | — Druge vrtnine; mešanice vrtnin: | | | | | |

| — — Vrtnine: | | | | | |

07119030 | — — — Sladka koruza | 3 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 |

1517 | Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, razen užitnih masti ali olj in njihovih frakcij iz tar. št. 1516 | | | | | |

151710 | — Margarina, razen tekoče margarine: | | | | | |

15171010 | — — Ki vsebuje več kot 10 mas. % do vključno 15 mas. % mlečnih maščob | 13 + MOB | 6,5 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 1 |

151790 | — Drugo: | | | | | |

15179010 | — — Ki vsebuje več kot 10 mas. % do vključno 15 mas. % mlečnih maščob | 13 + MOB | 6,5 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 1 |

15191200 | — — Oleinska kislina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

151920 | — Industrijski maščobni alkoholi | 5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 0 |

1704 | Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava: | | | | | |

170410 | — Žvečilni gumi, prevlečen s sladkorjem ali ne: | | | | | |

17041011do 19 | — — Ki vsebuje manj kot 60 mas. % saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) | 2 + MOB MAX 23 | 0 + MOBR MAX 23 | 0 + MOBR MAX 23 | 0 + MOBR MAX 23 | 0 |

17041091do 99 | — — Ki vsebuje najmanj 60 mas. % saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) | 2 + MOB MAX 18 | 0 + MOBR MAX 18 | 0 + MOBR MAX 18 | 0 + MOBR MAX 18 | 0 |

17049010 | — — Ekstrakt sladke koreninice (likviricije), ki vsebuje več kot 10 mas. % saharoze, vendar ne vsebuje drugih dodatkov | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |

17049030 | — — Bela čokolada | 4 + MOB MAX 27 + AD S/Z | + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

| — — Drugo: | | | | | |

17049051 | — — — Paste, vključno z marcipanom, v izvirnem pakiranju z neto vsebino 1 kg ali več: | | | | | |

| — — — — Fondan: | | | | | |

| Ki vsebuje manj kot 70 mas. % saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) | 6 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 3 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

| Ki vsebuje 70 mas. % ali več saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) | 6 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 3 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 1 |

| — — — — Drugo | 6 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 3 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

17049055 | — — — Pastile za grlo in bomboni proti kašlju | 6 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 3 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

17049061 | — — — S sladkorjem prevlečeni izdelki | 6 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 3 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

17049065do 81 | — — — Drugo | 6 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 3 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

| — — — — Drugo: | | | | | |

17049099 | — — — — — Drugo: | | | | | |

| Ki vsebuje manj kot 70 mas. % saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) | 6 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 3 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

| Ki vsebuje 70 mas. % ali več saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) | 6 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 3 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 1 |

1803 | Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena | 11 | 8,8 | 6,6 | 0 | 4 |

18040000 | Kakavovo maslo, maščobe in olje | 8 | 6,4 | 4,8 | 0 | 4 |

18050000 | Kakav v prahu, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil | 9 | 7,2 | 5,4 | 0 | 4 |

1806 | Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav: | | | | | |

180610 | — Kakav v prahu, z dodanim sladkorjem ali drugimi sladili: | | | | | |

18061010 | — — Ki ne vsebuje saharoze ali ki vsebuje manj kot 65 mas. % saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) ali izoglukoze, izražene kot saharoza: | | | | | |

| — — — Ki ne vsebuje saharoze ali ki vsebuje manj kot 5 mas. % saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) ali izoglukoze, izražene kot saharoza: | | | | | |

| — — — — Sladkan samo z dodatkom saharoze | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| — — — — Drugo | 10 | 8 | 6 | 0 | 4 |

| — — — Drugo: | | | | | |

| — — — — Sladkan samo z dodatkom saharoze | 3 + MOB | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 |

| — — — — Drugo | 10 + MOB | 5 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 1 |

18061030 | — — Ki vsebuje 65 mas. % ali več, vendar manj kot 80 mas. % saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) ali izoglukoze, izražene kot saharoza: | | | | | |

| — — — Sladkan samo z dodatkom saharoze | 3 + MOB | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 |

| — — — Drugo | 10 + MOB | 5 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 1 |

18061090 | — — Ki vsebuje 80 mas. % ali več saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) ali izoglukoze, izražene kot saharoza: | | | | | |

| — — — Sladkan samo z dodatkom saharoze | 3 + MOB | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 |

| — — — Drugo | 10 + MOB | 5 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 1 |

180620 | — Drugi izdelki v blokih ali palicah, mase nad 2 kg, ali v tekočem stanju ali pastoznem stanju, prahu, zrnih ali v drugih oblikah v razsutem stanju, v posodah ali pakiranjih nad 2 kg | | | | | |

18062010 | — — Ki vsebujejo najmanj 31 mas. % kakavovega masla ali najmanj 31 mas. % kakavovega masla v kombinaciji z mlečno maščobo | 9 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

18062030 | — — Ki vsebujejo 25 mas. % ali več, vendar manj kot 31 mas. % kakavovega masla v kombinaciji z mlečno maščobo | 9 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

| — — Drugo: | | | | | |

18062050 | — — — Ki vsebujejo 18 mas. % ali več kakavovega masla | 9 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

18062070 | — — — Čokoladno mleko v prahu | 19 + MOB | 12,7 + MOB | 6,3 + MOB | 0 + MOB | 2 |

1806208000/80 | — — — Čokoladni prelivi: | | | | | |

1806208010/80 | — — — — Ki vsebujejo manj kot 70 mas. % saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) | 9 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

1806208090/80 | — — — — Ki vsebujejo najmanj 70 mas. % saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) | 9 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 4,5 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 1 |

1806209500/80 | — — — Drugo: | | | | | |

1806209510/80 | — — — — Ki vsebuje manj kot 70 mas. % saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) | 9 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

1806209590/80 | — — — — Ki vsebujejo 70 mas. % ali več saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) | 9 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 4,5 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 1 |

180631 | — — Polnjeni | 9 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

180632 | — — Nepolnjeni | 9 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

180690 | — Drugo: | | | | | |

18069011do 39 | — — Čokolada in čokoladni izdelki | 9 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

18069050 | — — Sladkorni proizvodi in njihovi nadomestki, narejeni iz izdelkov ki nadomeščajo sladkor, ki vsebujejo kakav | 9 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

18069060 | — — Namazi, ki vsebujejo kakav: | | | | | |

| — — — V izvirnem pakiranju z neto vsebino največ 1 kg | 12 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 6 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

| — — — Drugo | 12 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 6 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

18069070 | — — Preparati, ki vsebujejo kakav, za pripravo pijač | 12 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 6 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

18069090 | — — Drugo: | | | | | |

| — — — Ki vsebuje manj kot 70 mas. % saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) | 12 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 6 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

| — — — Ki vsebuje najmanj 70 mas. % saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) | 12 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 6 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 1 |

1901 | Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 50 mas. %, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404 ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 10 mas. %, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu | | | | | |

19011000 | — Proizvodi za otroško prehrano, v pakiranjih za prodajo na drobno | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 |

190120 | — Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih izdelkov iz tar. št. 1905 | 0 + MOB | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 |

190190 | — Drugo: | | | | | |

| — — Sladni ekstrakt: | | | | | |

19019011 | — — — Z vsebnostjo suhega ekstrakta najmanj 90 mas. % | 8 + MOB | 4 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 1 |

19019019 | — — — Drugo | 8 + MOB | 4 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 1 |

19019090 | — — Drugo: | | | | | |

| — — — Pripravki na osnovi moke iz stročnic v obliki na soncu sušenih kolutov testa, znani kot "papad" | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| — — — Drugo | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 |

1902 | Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen: | | | | | |

| — Nekuhane testenine, ne polnjene ne drugače pripravljene: | | | | | |

190211 | — — Ki vsebujejo jajca | 12 + MOB | 6 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 1 |

190219 | — — Druge | 12 + MOB | 6 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 1 |

190220 | — Polnjene testenine, kuhane ali ne oziroma drugače pripravljene ali ne: | | | | | |

19022091do 99 | — — Druge | 13 + MOB | 7,5 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 1 |

190230 | — Druge testenine | 10 + MOB | 5 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 1 |

190240 | — Kuskus | | | | | |

19024010 | — — Nepripravljen | 12 + MOB | 6 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 1 |

19024090 | — — Drugo | 10 + MOB | 5 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 1 |

1903 | Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba v obliki kosmičev, kaše, zrnc, perl in podobno: | | | | | |

| — Nadomestki tapioke in saga iz krompirjevega ali drugih vrst škroba | 10 + MOB | 5 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 1 |

| — Drugo | 2 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 |

1904 | Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita, razen koruze, v zrnu, predkuhana ali drugače pripravljena: | | | | | |

190410 | — Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov | 0 + MOB | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 |

190490 | — Drugo: | | | | | |

| — — Riž | 3 + MOB | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 |

| — — Drugo | 2 + MOB | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 |

1905 | Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki, z dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule primerne za farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki: | | | | | |

190510 | — Hrustljavi kruh | 0 + MOB MAX 24 + AD D/Z | 0 + MOBR MAX 24 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 24 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 24 + AD S/Z | 0 |

190520 | — Medenjaki in podobni izdelki | 0 + MOB | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 |

ex190530 | — Sladki keksi (piškoti); vaflji in oblati: | | | | | |

19053011do 59in 99 | | 13 + MOB MAX 35 + AD S/Z | 6,5 + MOBR MAX 35 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 35 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 35 + AD S/Z | 1 |

| — — Drugo: | | | | | |

| — — — Vaflji in oblati: | | | | | |

19053091 | — — — — Soljeni, polnjeni ali nepolnjeni | 13 + MOBR MAX 30 + AD F/M | 6,5 + MOBR MAX 30 + AD F/M | 0 + MOBR MAX 30 + AD F/M | 0 + MOBR MAX 30 + AD F/M | 1 |

190540 | — Prepečenec, opečen kruh in podobni opečeni izdelki | 14 + MOB | 7 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 1 |

190590 | — Drugo: | | | | | |

19059010 | — — Matzos | 0 + MOB MAX 20 + AD F/M | 0 + MOBR MAX 20 + AD F/M | 0 + MOBR MAX 20 + AD F/M | 0 + MOBR MAX 20 + AD F/M | 0 |

19059020 | — Hostije, prazne kapsule primerne za farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 |

| — — Drugo: | | | | | |

19059030 | — — — Kruh, ki ne vsebuje dodanega medu, jajc, sira ali sadja in ki v suhem stanju ne vsebuje več kot 5 mas. % sladkorja niti več kot 5 mas. % maščobe | 4 + MOB | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 |

19059040 | — — — Vaflji in oblati z vsebnostjo vode več kot 10 mas. % | 13 + MOB MAX 30 + AD F/M | 6,5 + MOBR MAX 30 + AD F/M | 0 + MOBR MAX 30 + AD F/M | 0 + MOBR MAX 30 + AD F/M | 1 |

19059045in 55 | — — — Keksi, ekspandirani ali ekstrudirani izdelki, zacinjeni ali soljeni | 13 + MOB MAX 30 + AD F/M | 6,5 + MOBR MAX 30 + AD F/M | 0 + MOBR MAX 30 + AD F/M | 0 + MOBR MAX 30 + AD F/M | 1 |

| — — — Drugo: | | | | | |

19059060 | — — — — Z dodanimi sladili | 13 + MOB MAX 35 + AD S/Z | 6,5 + MOBR MAX 35 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 35 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 35 + AD S/Z | 1 |

19059090 | — — — — Drugo | 13 + MOB MAX 30 + AD F/M | 6,5 + MOBR MAX 30 + AD F/M | 0 + MOBR MAX 30 + AD F/M | 0 + MOBR MAX 30 + AD F/M | 1 |

2001 | Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini: | | | | | |

200190 | — Drugo: | | | | | |

20019030 | — — Sladka koruza (Zea mays var. saccharata) | 3 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 |

20019040 | — — Jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5 mas. % ali več škroba | 13 + MOB | 6,5 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 1 |

2004 | Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene: | | | | | |

200410 | — Krompir: | | | | | |

| — — Drugo: | | | | | |

20041091 | — — — V obliki moke, zdroba ali kosmičev | 11 + MOB | 5,5 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 1 |

20049010 | — Sladka koruza (Zea mays var. saccharata) | 3 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 |

2005 | Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene: | | | | | |

200520 | — Krompir: | | | | | |

20052010 | — — V obliki moke, zdroba ali kosmičev | 11 + MOB | 5,5 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 1 |

200580 | — Sladka koruza (Zea mays var. saccharata) | 3 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 |

2008 | Plodovi, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, ki vsebujejo ali ne dodan sladkor ali druga sladila ali alkohol, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu | | | | | |

| — Oreški, arašidi in druga semena, vključno medsebojne mešanice: | | | | | |

200811 | — — Arašidi: | | | | | |

20081110 | — — — Arašidno maslo | 20 | 14,1 | 8,2 | 8,2 | 1 |

| — Drugo, vključno z mešanicami, razen tistih iz podštevilke 200819: | | | | | |

20089100 | — — Palmove srčike | 7 | 7 | 7 | 7 | – |

200899 | — — Drugo: | | | | | |

| — — — Brez dodanega alkohola: | | | | | |

| — — — — Brez dodanega sladkorja: | | | | | |

20089985 | — — — — — Koruza, razen sladke koruze (Zea mays var. saccharata) | 3 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 0 |

20089991 | — — — — — Jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo najmanj 5 mas. % škroba | 13 + MOB | 6,5 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 1 |

2101 | Ekstrakti, esence in koncentrati kave, čaja ali maté čaja in pripravki na osnovi teh izdelkov ali na osnovi kave, čaja ali maté čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi ekstrakti, esence in koncentrati: | | | | | |

210110 | — Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave: | | | | | |

| — — Pripravki: | | | | | |

| — — — Ekstrakti, esence ali koncentrati: | | | | | |

21011099 | — — — Drugo | 13 + MOB | 6,5 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 1 |

210120 | — Ekstrakti, esence in koncentrati čaja ali maté čaja ter pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi čaja ali maté čaja: | | | | | |

21012010 | — — Ki ne vsebujejo mlečnih maščob, mlečnih beljakovin, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba ali ki vsebujejo manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, 2,5 mas. % mlečnih beljakovin, 5 mas. % saharoze ali izoglukoze, 5 mas. % glukoze ali škroba: | | | | | |

| — — — Pripravki na osnovi čaja ali maté čaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| — — — Drugo: | 6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 0 |

21012090 | — — Drugo | 13 + MOB | 6,5 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 1 |

210130 | — Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi ekstrakti, esence in koncentrati: | | | | | |

| — — Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki: | | | | | |

21013011 | — — — Pražena cikorija | 18 | 12,9 | 7,7 | 7,7 | 1 |

21013019 | — — — Drugo | 2 + MOB | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 |

| — — Ekstrakti, esence in koncentrati pražene cikorije in drugi praženi kavni nadomestki: | | | | | |

21013091 | — — — Iz pražene cikorije | 22 | 15,3 | 8,6 | 8,6 | 1 |

21013099 | — — — Drugo | 2 + MOB | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 0 |

2102 | Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv iz tar. št. 3002); pripravljeni pecilni praški: | | | | | |

210210 | Aktivni kvas: | | | | | |

21021010 | — — Kultura kvasa | 8 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 1 |

21021031do 39 | — — Pekovski kvas | 4 + MOB | 2 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 1 |

21021090 | — — Drugo | 10 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 0 |

210220 | — Neaktivni kvas; drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi: | | | | | |

| — — Neaktivni kvas: | | | | | |

21022011 | — — — V tabletah, kockah ali podobnih oblikah ali v izvirnem pakiranju z neto vsebino največ 1 kg | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 |

21023000 | — Pripravljeni pecilni praški | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |

2103 | Pripravki za omake in pripravljene omake; kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica: | | | | | |

210310 | — Sojina omaka: | | | | | |

| — — Na osnovi rastlinskega olja | 12 | 8,2 | 4,4 | 4,4 | 1 |

| — — Drugo | 5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 0 |

210320 | — Paradižnikov ketchup in druge paradižnikove omake | | | | | |

| — — Omake na osnovi paradižnikovega pireja | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |

| — — Drugo | 16 | 11,5 | 7 | 7 | 1 |

210330 | — Gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica: | | | | | |

21033090 | — — Pripravljena gorčica | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0 |

210390 | — Drugo: | | | | | |

21039090 | — — drugo: | | | | | |

| — — — Ki vsebujejo paradižnik: | | | | | |

| — — — — na osnovi paradižnikovega ketchupa | 7 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 0 |

| — — — — Drugo | 12 | 9 | 5,9 | 5,9 | 1 |

| — — — Drugo: | | | | | |

| — — — — Na osnovi rastlinskega olja | 12 | 9 | 5,9 | 5,9 | 1 |

| - — — — Drugo | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |

2104 | Juhe in mesne juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana sestavljena živila: | | | | | |

210410 | — Juhe in mesne juhe in pripravki za te juhe: | | | | | |

| — — Ki vsebujejo paradižnik | 11 | 9 | 7 | 7 | 1 |

| — — Drugo | 11 | 9 | 7 | 7 | 1 |

21042000 | — Homogenizirana sestavljena živila | 17 | 12,8 | 8,6 | 8,6 | 1 |

2105 | Sladoled in druge ledene sladice, ki vsebujejo kakav ali ne | 12 + MOB MAX 27 + AD S/Z | 6 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z | 1 |

2106 | Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu: | | | | | |

210610 | — Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste snovi: | | | | | |

21061010 | — — Ki ne vsebujejo mlečnih maščob, mlečnih beljakovin, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba ali ki vsebujejo manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, 2,5 mas. % mlečnih beljakovin, 5 mas. % saharoze ali izoglukoze, 5 mas. % glukoze ali škroba | 20 | 14,1 | 8,2 | 8,2 | 1 |

21061090 | — — Drugo | 13 + MOB | 6,5 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 1 |

210690 | — Drugo: | | | | | |

21069010 | — — Sirovi fondueji | 13 + MOB MAXECU35/ 100 kg neto | 6,5 + MOBR MAXECU30/ 100 kg neto | 0 + MOBR MAXECU25/ 100 kg neto | 0 + MOBR MAXECU25/ 100 kg neto | 1 |

21069091 | — — Drugo: | | | | | |

| — — — Ki ne vsebujejo mlečnih maščob, mlečnih beljakovin, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba ali ki vsebujejo manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, 2,5 mas. % mlečnih beljakovin, 5 mas. % saharoze ali izoglukoze, 5 mas. % glukoze ali škroba: | | | | | |

ex21069091 | — — — — Beljakovinski hidrolizati; kvasni avtolizati | 20 | 14,8 | 9,6 | 4,4 | 2 |

ex21069091 | — — — — Drugo | 20 | 14,8 | 9,6 | 4,4 | 2 |

21069099 | — — — Drugo: | | | | | 1 |

| — — — — Ki vsebuje manj kot 70 mas. % saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) | 13 + MOB | 6,5 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 1 |

| — — — — Ki vsebuje 70 mas. % ali več saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) | 13 + MOB | 6,5 + MOB | 0 + MOB | 0 + MOB | 1 |

2202 | Vode, vključno naravne ali umetne mineralne vode in sodavice, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja ali drugih sladil ali arom, ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih ali zelenjavnih sokov iz tar. št. 2209: | | | | | |

220210 | — Vode, vključno naravne ali umetne mineralne vode in sodavice, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja ali drugih sladil ali arom | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |

220290 | — Drugo: | | | | | |

22029010 | — — Ki ne vsebujejo proizvodov iz tar. št. 0401 do 0404 ali maščob, pridobljenih iz proizvodov iz tar. št. 0401 do 0404: | | | | | |

ex22029010 | — — — Ki vsebujejo sladkor (saharozo ali invertni sladkor) | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |

| — — — Drugo | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |

22029091do 99 | — — Drugo | 8 + MOB | 4 + MOBR | 0 + MOBR | 0 + MOBR | 1 |

--------------------------------------------------

PRILOGA B

Tarifne kvote, ki se v Skupnosti uporabljajo pri uvozu blaga s poreklom iz Romunije, za katerega se dodeli znižanje variabilne komponente v skladu s členom 3(2)(b)

Oznaka KN | Poimenovanje | 1000Količine (× kg) |

1993 | 1994 (1993 × 1,1) | 1995 (1993 × 1,2) | 1996 (1993 × 1,3) | 1997 in naprej (1993 × 1,4) |

1704 | Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava | 1200 | 1320 | 1440 | 1560 | 1680 |

1806 | Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav | 650 | 715 | 780 | 845 | 910 |

1902 | Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen | 285 | 314 | 342 | 371 | 399 |

1904 | Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita, razen koruze, v zrnu, predkuhana ali drugače pripravljena | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 |

1905 | Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki | 850 | 935 | 1020 | 1105 | 1190 |

210130 | — Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi ekstrakti, esence in koncentrati | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |

2105 | Sladoled in druge ledene sladice, s kakavom ali brez | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 |

2106 | Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 |

2202 | Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali arome, ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih ali zelenjavnih sokov iz tar. št. 2009 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

--------------------------------------------------

PRILOGA C

Blago iz člena 1(2)

04031051

04031053

04031059

04031091

04031093

04031099

04039071

04039073

04039079

04039091

04039093

04039099

07104000

07119030

13023100

17041011

17041019

17041091

17041099

17049030

17049055

18031000

18032000

18040000

18050000

18061010

18061030

18061090

18062010

18062030

18062050

18062070

18062080

18062095

19019011

19019019

19021110

19021190

19021911

19021919

19021990

19022091

19022099

19023010

19023090

19024010

19024090

19053011

19053019

19053030

19053051

19053059

19053091

19053099

19059040

19059045

19059055

19059060

19059090

20019030

21013011

21013019

21013091

21013099

21021010

21021031

21021039

21021090

21022011

21022019

21023090

21023000

21061010

21061090

--------------------------------------------------

PROTOKOL 4

o opredelitvi pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja

NASLOV I

OPREDELITEV POJMA "IZDELKI S POREKLOM"

Člen 1

Merila porekla

Za namen izvajanja tega sporazuma in brez poseganja v določbe členov 2 in 3 tega protokola, se naslednji izdelki štejejo kot:

1. izdelki s poreklom iz Skupnosti:

(a) izdelki, v celoti pridobljeni v Skupnosti v smislu člena 4 tega protokola;

(b) izdelki, pridobljeni v Skupnosti, ki vsebujejo materiale, ki v njej niso bili v celoti pridobljeni, če so bili takšni materiali v Skupnosti zadosti obdelani ali predelani v smislu člena 5 tega protokola;

2. izdelki s poreklom iz Romunije:

(a) izdelki, v celoti pridobljeni v Romuniji v smislu člena 4 tega protokola;

(b) izdelki, pridobljeni v Romuniji, ki vsebujejo materiale, ki v njej niso bili v celoti pridobljeni, če so bili takšni materiali v Romuniji zadosti obdelani ali predelani v smislu člena 5 tega protokola.

Člen 2

Dvostranska kumulacija

1. Ne glede na člen 1(1)(b) se materiali s poreklom iz Romunije v smislu tega protokola štejejo za materiale s poreklom iz Skupnosti, pri čemer ni treba, da bi bili ti materiali zadosti obdelani ali predelani, če so bili obdelani ali predelani bolj, kakor je opisano v členu 5(3) tega protokola.

2. Ne glede na člen 1(2)(b) se materiali s poreklom iz Skupnosti v smislu tega protokola štejejo za materiale s poreklom iz Romunije, pri čemer ni treba, da bi bili ti materiali zadosti obdelani ali predelani, če so bili obdelani ali predelani bolj, kakor je opisano v členu 5(3) tega protokola.

Člen 3

Kumulacija z materiali s poreklom iz Bolgarije

1. V kolikor trgovino med Skupnostjo in Bolgarijo ter med Romunijo in Bolgarijo urejajo sporazumi, ki vsebujejo pravila, enaka pravilom iz tega protokola, se uporabljajo določbe odstavkov 2, 3 in 5.

2. (a) Ne glede na člen 1(1)(b) in brez poseganja v določbe odstavkov 3 in 5 se materiali s poreklom iz Bolgarije v smislu Protokola 4 k Sporazumu med Skupnostjo in Bolgarijo štejejo za materiale s poreklom iz Skupnosti, pri čemer ni treba, da bi bili ti materiali zadosti obdelani ali predelani, če so bili v Skupnosti obdelani ali predelani bolj, kakor je opisano v členu 5(3) tega protokola.

(b) Ne glede na člen 1(2)(b) in brez poseganja v določbe odstavkov 3 in 5 se materiali s poreklom iz Bolgarije v smislu Protokola 4 k Sporazumu med Skupnostjo in Bolgarijo štejejo za materiale s poreklom iz Romunije, pri čemer ni treba, da bi bili ti materiali zadosti obdelani ali predelani, če so bili v Romuniji obdelani ali predelani bolj, kakor je opisano v členu 5(3) tega protokola.

3. Izdelki, ki so pridobili status izdelkov s poreklom na podlagi določb odstavka 2, se še naprej štejejo za izdelke s poreklom iz Skupnosti oziroma Romunije samo v primeru, da njim dodana vrednost presega vrednost materialov vključenih v izdelke s poreklom iz Bolgarije.

Če temu ni tako, se zadevni izdelki za namene izvajanja tega sporazuma ali Sporazuma med Skupnostjo in Bolgarijo štejejo za izdelke s poreklom iz Bolgarije.

4. "Dodana vrednost" pomeni ceno izdelka franko tovarna, zmanjšana za carinsko vrednost vsakega vključenega izdelka, ki nima porekla iz države, v kateri so bili ti izdelki pridobljeni.

5. Za uporabo tega člena se za trgovino med Skupnostjo in Bolgarijo ter med Romunijo in Bolgarijo uporabljajo pravila o poreklu, ki so enaka kakor pravila o poreklu iz tega protokola.

Člen 4

V celoti pridobljeni izdelki

1. V smislu člena 1(1)(a) in (2)(a) se kot v celoti pridobljeno v Skupnosti ali v Romuniji šteje naslednje:

(a) mineralni izdelki, pridobljeni iz njene zemlje ali morskega dna;

(b) tam pridelani rastlinski proizvodi;

(c) žive živali, tam skotene ali izvaljene in vzrejene;

(d) izdelki, pridobljeni iz živih, tam vzrejenih živali;

(e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;

(f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja, pridobljeni z njenimi plovili;

(g) izdelki, izdelani na njenih predelovalnih ladjah, izključno iz izdelkov iz pododstavka (f);

(h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni zgolj za obnavljanje surovin;

(i) odpadki in ostanki pri postopkih izdelava, ki tam potekajo;

(j) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, opredeljenih v pododstavkih (a) do (i).

2. Izraz "njena plovila" iz odstavka 1(f) se uporablja samo za plovila:

- ki so registrirana ali so vpisana v seznam v Romuniji ali v državi članici Skupnosti,

- ki plujejo pod zastavo Romunije ali države članice Skupnosti,

- ki so v najmanj 50-odstotni lasti državljanov Romunije ali držav članic Skupnosti ali družbe s sedežem v eni od teh držav ali Romuniji, in v kateri so direktor ali direktorji, predsednik upravnega odbora ali nadzornega sveta ter večina članov takšnih odborov državljani Romunije ali držav članic Skupnosti, in še dodatno, če v osebnih ali kapitalskih družbah vsaj polovica kapitala pripada tem državam, Romuniji, njihovim javnim organom ali njihovim državljanom,

- katerih kapitan in častniki so državljani Romunije ali držav članic Skupnosti,

- katerih posadka je sestavljena iz najmanj 75 % državljanov Romunije ali držav članic Skupnosti.

3. Izraza "Romunija" in "Skupnost" zajemata tudi teritorialno morje, ki obkroža Romunijo in države članice Skupnosti.

Morska plovila, vključno s predelovalnimi ladjami, na katerih se ulov rib obdela ali predela, se štejejo za del ozemlja Skupnosti ali Romunije, če izpolnjujejo pogoje iz odstavka 2.

Člen 5

Zadosti predelani izdelki

1. Za namene člena 1 se ob upoštevanju odstavkov 2 in 3 šteje, da so materiali brez porekla zadosti obdelani ali predelani, kadar se pridobljeni izdelek uvršča v tarifno številko, ki se razlikuje od tarifne številke, v katero se uvrščajo vsi materiali brez porekla, uporabljeni pri njegovi izdelavi.

Izraza "poglavja" in "tarifne številke" v tem protokolu pomenita poglavja in tarifne številke (štirimestne oznake), uporabljene v nomenklaturi, ki sestavlja harmonizirani sistem poimenovanja in šifrskih oznak blaga (v nadaljnjem besedilu "harmonizirani sistem" ali "HS").

Izraz "uvrščen" se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala v določeno tarifno številko.

2. Pri izdelku, navedenem v stolpcih 1 in 2 seznama v Prilogi II, se morajo namesto pravila iz odstavka 1 upoštevati pogoji, ki so za zadevni izdelek določeni v stolpcu 3.

(a) Če se na seznamu v Prilogi II pri določanju statusa porekla izdelka, pridobljenega v Skupnosti ali Romuniji, uporablja odstotno pravilo, dodana vrednost zaradi obdelave ali predelave ustreza ceni pridobljenega izdelka franko tovarna, zmanjšani za vrednost materialov iz tretjih držav, uvoženih v Skupnost ali Romunijo.

(b) Izraz "vrednost" na seznamu v Prilogi II pomeni carinsko vrednost ob uvozu uporabljenih materialov brez porekla ali, če ta ni znana in je ni mogoče ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za te materiale na zadevnem ozemlju.

Če je treba določiti vrednost uporabljenih materialov s poreklom, se določbe zgornjega pododstavka uporabljajo s potrebnimi spremembami.

(c) Izraz "cena franko tovarna" na seznamu v Prilogi II pomeni ceno, ki se za pridobljeni izdelek plača proizvajalcu, pri katerem se opravi zadnja obdelava ali predelava, če cena vključuje vrednost vseh materialov, uporabljenih pri izdelavi, zmanjšano za vse notranje davke, ki se povrnejo ali se lahko povrnejo ob izvozu pridobljenega izdelka.

(d) "Carinska vrednost" pomeni vrednost, določena v skladu s Sporazumom o izvajanju člena VII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini, sklenjenega v Ženevi 12. aprila 1979.

3. Za izvajanje odstavkov 1 in 2 se šteje, da so naslednji postopki obdelave ali predelave nezadostni za dodelitev statusa izdelkov s poreklom, ne glede na to ali pride do spremembe tarifne številke ali ne:

(a) postopki za ohranitev izdelkov v dobrem stanju med prevozom in skladiščenjem (prezračevanje, razprostiranje, sušenje, hlajenje, soljenje, dajanje v žveplov dioksid ali druge vodne raztopine, odstranjevanje poškodovanih delov in podobni postopki);

(b) preprosti postopki, kot so odstranjevanje prahu, sejanje ali prebiranje, sortiranje, razvrščanje v skupine, usklajevanje (vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov), pranje, barvanje, razrezovanje;

(c) (i) spreminjanje embalaže ter razstavljanje in sestavljanje pošiljk;

(ii) preprosto shranjevanje v steklenice, čutare, vrečke, zaboje, škatle, pritrjevanje na kartone ali plošče itd. in vsi drugi preprosti postopki pakiranja;

(d) pritrjevanje oznak, nalepk in drugih podobnih znakov za razlikovanje na izdelke ali njihovo embalažo;

(e) preprosto mešanje izdelkov ne glede na to, ali so različnih vrst ali ne, kadar ena ali več sestavin mešanice ne izpolnjuje pogojev iz tega protokola, da bi jo lahko šteli za izdelke s poreklom iz Skupnosti ali Romunije;

(f) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek;

(g) kombinacija dveh ali več postopkov, navedenih v pododstavkih (a) do (f);

(h) zakol živali.

Člen 6

Nevtralne sestavine

Da bi se določilo, ali ima izdelek poreklo iz Skupnosti ali Romunije, ni treba ugotavljati, ali so električna energija, gorivo, naprave in oprema ter stroji in orodje, uporabljeni pri pridobivanju takšnega izdelka, ali kateri koli materiali ali izdelki, uporabljeni med proizvodnjo, ki niso vključeni in niso namenjeni vključitvi v končno sestavo izdelka, po poreklu iz tretjih držav ali ne.

Člen 7

Dodatki, nadomestni deli in orodje

Dodatki, nadomestni deli in orodje, ki so poslani skupaj z delom opreme, stroja, naprave ali vozila in ki so del običajne opreme ter so vključeni v njeno ceno ali pa niso posebej zaračunani, se štejejo za del te opreme, stroja, naprave ali vozila.

Člen 8

Garniture

Garniture se v skladu s tretjim splošnem pravilu harmoniziranega sistemaštejejo za garniture s poreklom, kadar imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Vendar pa se garnitura, ki je sestavljena iz izdelkov s poreklom in brez njega, šteje, da ima kot celota poreklo, če vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15 % cene garniture franko tovarna.

Člen 9

Neposredni prevoz

1. Preferencialna obravnava, predvidena s tem sporazumom, se uporablja samo za izdelke ali materiale, ki se prevažajo med ozemlji Skupnosti, Romunije ali, kadar se uporabljajo določbe člena 3, Bolgarije, ne da bi vstopili na katero koli drugo ozemlje. Vendar pa se lahko blago s poreklom iz Romunije, ki sestavlja eno samo nedeljeno pošiljko, prevaža čez ozemlja, ki niso ozemlja Skupnosti, Romunije ali, kadar se uporabljajo določbe člena 3, Bolgarije, če do tega pride, s pretovarjanjem ali začasnim skladiščenjem na takšnem ozemlju, pod pogojem, da blago ostane pod nadzorom carinskih organov v državi tranzita ali skladiščenja in da na njem niso bili opravljeni drugi postopki razen raztovarjanja, pretovarjanja ali katerega koli postopka, namenjenega za ohranitev blaga v dobrem stanju.

2. Kot dokazilo, da so pogoji iz odstavka 1 izpolnjeni, se pristojnim carinskim organom predloži naslednje:

(a) en sam prevozni dokument, ki se izda v državi izvoznici in pokriva prevoz čez državo tranzita;

(b) ali potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki:

- vsebuje natančen opis blaga,

- navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarjanja blaga ali datume vkrcanja ali izkrcanja skupaj z navedbo uporabljenih ladij ali drugih prevoznih sredstev, in

- potrjuje pogoje, pod katerimi je bilo blago zadržano v državi tranzita;

(c) ali če teh ni, katere koli dokumente, ki to dokazujejo.

Člen 10

Zahteve glede ozemlja

Pogoji, določeni v tem naslovu, ki se nanašajo na pridobitev statusa blaga s poreklom, morajo biti v Skupnosti ali Romuniji izpolnjeni brez prekinitve, razen kot je predvideno v členih 2 in 3.

Razen kolikor je predvideno v členih 2 in 3, se izdelki s poreklom, izvoženi iz Skupnosti ali Romunije v drugo državo, ob vrnitvi štejejo za izdelke brez porekla, razen če se carinskim organom lahko zadovoljivo dokaže:

- da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo izvoženo, in

- da na njem, medtem, ko je bilo v tisti državi, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih, ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju.

NASLOV II

DOKAZILO O POREKLU

Člen 11

Potrdilo o gibanju blaga EUR.l

Status porekla izdelkov v smislu tega protokola se dokazuje s potrdilom o gibanju blaga EUR.1, katerega vzorec je v Prilogi III k temu protokolu.

Člen 12

Običajni postopek za izdajo potrdil

1. Potrdilo o gibanju blaga EUR.1 se izda samo na podlagi pisnega zahtevka izvoznika ali, na odgovornost izvoznika, njegovega pooblaščenega zastopnika. Takšen zahtevek se sestavi na obrazcu, katerega vzorec je v Prilogi III k temu protokolu in se izpolni v skladu s tem protokolom.

Zahtevke za potrdila o gibanju blaga EUR.1 morajo carinski organi države izvoznice hraniti najmanj dve leti.

2. Izvoznik ali njegov zastopnik skupaj s svojim zahtevkom predloži vse ustrezne dokazilne listine, ki dokazuje, da se lahko za izdelke, ki se izvažajo, izda potrdilo o gibanju blaga EUR.1.

Zavezuje se, da bo na zahtevo pristojnih organov predložil vsa dodatna dokazila, ki jih slednji lahko zahtevajo za ugotavljanje pravilnosti statusa porekla izdelkov, upravičenih do preferencialnega obravnavanja, ter da bo pristal na kakršen koli pregled svojega knjigovodstva in okoliščin pridobivanja navedenih izdelkov, ki jih opravijo navedeni organi.

Izvozniki morajo dokazilne listine iz tega odstavka hraniti najmanj dve leti.

3. Potrdilo o gibanju blaga EUR.1 se lahko izda samo, kadar lahko služi kot dokumentarno dokazilo, potrebno za izvajanje tega sporazuma.

4. Potrdilo o gibanju blaga EUR.1 izdajo carinski organi države članice Evropske gospodarske skupnosti, če se blago, ki se izvaža, lahko šteje za izdelke s poreklom iz Skupnosti v smislu člena 1(1) tega protokola. Potrdilo o gibanju blaga EUR.1 izdajo carinski organi Romunije, če se blago, ki se izvaža, lahko šteje za izdelke s poreklom iz Romunije v smislu člena 1(2) tega protokola.

5. V primeru uporabe določb o kumulaciji iz členov 2 in 3, lahko carinski organi držav članic Skupnosti ali Romunije izdajo potrdila o gibanju blaga EUR.1 pod pogoji, določenimi v tem protokolu, če se lahko blago, ki se izvaža, šteje za izdelke s poreklom iz Skupnosti ali Romunije v smislu tega protokola in če se blago, na katera se nanašajo potrdila o gibanju blaga EUR.1, nahaja v Skupnosti ali Romuniji.

V teh primerih se potrdila o gibanju blaga EUR.1 izdajo le na podlagi predložitve predhodno izdanega ali danega dokazila o poreklu. To dokazilo o poreklu morajo carinski organi države izvoznice hraniti najmanj dve leti.

6. Glede na to, da je potrdilo o gibanju blaga EUR.1 dokumentarno dokazilo za uporabo preferencialnega tarifnega režima, določenega v tem sporazumu, so carinski organi države izvoznice odgovorni, da poskrbijo, da se stori vse potrebno za preverjanje porekla blaga in da se pregledajo druge navedbe na potrdilu.

7. Za namene preverjanja, ali so pogoji za izdajo potrdil EUR.1 izpolnjeni, imajo carinski organi pravico zahtevati vsa dokumentarna dokazila ali opraviti kakršen koli pregled, ki je po njihovem mnenju ustrezen.

8. Carinski organi države izvoznice zagotovijo, da so obrazci iz odstavka 1 pravilno izpolnjeni. Zlasti preverijo, ali je prostor, namenjen poimenovanju izdelkov, izpolnjen tako, da izključuje vsakršno možnost pripisov z namenom goljufije. V ta namen mora biti poimenovanje izdelkov podano brez vmesnih praznih vrstic. Če prostor ni zapolnjen v celoti, se mora pod zadnjo vrstico poimenovanja potegniti vodoravna črta, neizpolnjeni prostor pa prečrtati.

9. Datum izdaje potrdila o gibanju blaga se mora navesti v delu potrdila, ki je namenjen carinskim organom.

10. Potrdilo o gibanju blaga EUR.1 izdajo carinski organi države izvoznice ob izvozu izdelkov, na katere se potrdilo nanaša. Izvozniku je na razpolago takoj, ko je dejanski izvoz opravljen ali zagotovljen.

Člen 13

Dolgoročna potrdila EUR.1

1. Ne glede na določbe člena 12(10) lahko carinski organi države izvoznice izdajo potrdilo o gibanju blaga EUR.1, če se izvaža samo del izdelkov, na katere se potrdilo nanaša, pri čemer gre za potrdilo, ki pokriva vrsto izvozov enakih izdelkov istega izvoznika istemu uvozniku v obdobju največ enega leta od datuma izdaje, v nadaljnjem besedilu "potrdilo LT".

2. Potrdila LT se izdajo v skladu z določbami člena 12, po presoji carinskih organov države izvoznice in na podlagi njihove lastne ocene o potrebnosti takšnega postopka samo, če se pričakuje, da bo status porekla blaga, ki se izvaža, v času veljavnosti potrdila LT ostal nespremenjen. Če potrdilo LT ne pokriva več določenega blaga, izvoznik o tem takoj obvesti organe, ki so izdali potrdilo.

3. Če se uporablja postopek s potrdilom LT, lahko carinski organi države izvoznice predpišejo uporabo potrdil EUR.1, ki so opremljeni z razločevalno oznako, po kateri jih je mogoče prepoznati.

4. Polje 11 "Carinska overovitev" potrdila EUR.1 morajo po običajnem postopku overiti carinski organi države izvoznice.

5. V polje 7 potrdila EUR.1 se vstavi ena od naslednjih navedb:

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

(datum zapisan z arabskimi številkami).

6. V poljih 8 in 9 potrdila LT ni potrebno navesti oznak in številk ter število in vrsto paketov, bruto teže (kg) ali drugo mersko enoto (l, m3 itd.). Vendar pa mora polje 8 vsebovati dovolj natančno poimenovanje in označbo blaga, da je blago mogoče identificirati.

7. Ne glede na člen 18 se mora potrdilo LT predložiti carinskemu uradu uvoza ob ali pred prvim uvozom katerega koli blaga, na katerega se potrdilo nanaša. Če uvoznik opravi carinjenje pri več carinskih uradih države uvoznice, lahko carinski organi od njega zahtevajo, da predloži kopijo potrdila LT vsakemu od teh carinskih uradov.

8. Če se je potrdilo LT predložilo carinskim organom, se status porekla uvoženega blaga v času veljavnosti potrdila LT dokazuje z računi, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a) če račun zajema tako blago s poreklom iz Skupnosti ali Romunije kot blago brez porekla, izvoznik jasno razlikuje med obema kategorijama blaga;

(b) izvoznik na vsakem računu navede številko potrdila LT, ki se nanaša na blago ter datum preteka veljavnosti potrdila in imena države ali držav, katerih poreklo ima blago.

Vnos številke potrdila LT na računu s strani izvoznika skupaj z navedbo države porekla predstavlja izjavo, da blago izpolnjuje pogoje iz tega protokola za pridobitev statusa preferencialnega porekla v trgovini med Skupnostjo in Romunijo.

Carinski organi države izvoznice lahko zahtevajo, da se navedbe, ki morajo biti na podlagi zgornjih določb vnesene na račun, potrdijo z lastnoročnim podpisom, ki mu sledi čitljivo zapisano ime podpisnika;

(c) o poimenovanje in označba blaga na računu sta dovolj podrobna, da je iz njiju jasno razvidno, da je blago navedeno tudi na potrdilu LT, na katerega se račun nanaša;

(d) računi se lahko sestavijo samo za blago, ki se izvaža v času veljavnosti ustreznega potrdila LT. Lahko pa se carinskemu uradu uvoza predložijo v štirih mesecih po tem, ko jih sestavi izvoznik.

9. V okviru postopka s potrdilom LT se lahko računi, ki izpolnjujejo pogoje iz tega člena, sestavijo in/ali pošiljajo z uporabo telekomunikacij ali metod za elektronsko obdelavo podatkov. Takšne račune sprejme carina države uvoznice kot dokaz o statusu porekla uvoženega blaga v skladu s postopki, ki jih določijo tamkajšnji carinski organi.

10. Če carinski organi države izvoznice ugotovijo, da potrdilo in/ali račun, izdana na podlagi določb tega člena, za dostavljeno blago nista veljavna, o tem takoj obvestijo carinske organe države uvoznice.

11. Določbe tega člena ne vplivajo na uporabo pravil Skupnosti, držav članic in Romunije o carinskih formalnostih in na uporabo carinskih dokumentov.

Člen 14

Naknadna izdaja potrdila o gibanju blaga EUR.1

1. V izjemnih okoliščinah se lahko potrdilo o gibanju blaga EUR.1 izda tudi po izvozu izdelkov, na katere se nanaša, če ob izvozu ni bilo izdano zaradi napak, nenamernih opustitev ali posebnih okoliščin.

2. Za izvajanje odstavka 1 mora izvoznik v pisnem zahtevku:

- navesti kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se nanaša potrdilo,

- potrditi, da ob izvozu zadevnih izdelkov ni bilo izdano nobeno potrdilo o gibanju blaga EUR.1, ter navesti razloge za to.

3. Carinski organi lahko izdajo potrdilo o gibanju blaga EUR.1 naknadno samo po opravljenem preverjanju, če se podatki v izvoznikovem zahtevku ujemajo s podatki v ustreznem spisu.

Naknadno izdana potrdila o gibanju blaga EUR.1 morajo vsebovati enega od naslednjih zaznamkov:

"

", "

", "

", "

", "

", "

", "

", "

". "

", "

".

4. Zaznamek iz odstavka 3 se vpiše v polje "Opombe" potrdila o gibanju blaga EUR.1.

Člen 15

Izdaja dvojnika potrdila o gibanju blaga EUR.1

1. V primeru kraje, izgube ali uničenja potrdila o gibanju blaga EUR.1 lahko izvoznik carinske organe, ki so ga izdali, pisno zaprosi za izdajo dvojnika na podlagi izvoznih dokumentov, ki jih imajo.

2. Na ta način izdani dvojnik mora vsebovati enega od naslednjih zaznamkov:

"

", "

", "

", "

", "

", "

", "

", "

", "

", "

".

3. Zaznamek iz odstavka 2 se vpiše v polje "Opombe" potrdila o gibanju blaga EUR.1.

4. Dvojnik, na katerem mora biti naveden datum izdaje izvirnega potrdila o gibanju blaga EUR.1, začne veljati s tem datumom.

Člen 16

Poenostavljeni postopek za izdajo potrdil

1. Z odstopanjem od členov 12, 14 in 15 tega protokola se lahko v skladu z naslednjimi določbami uporablja poenostavljen postopek za izdajo potrdil o gibanju blaga EUR.1.

2. Carinski organi države izvoznice lahko katerega koli izvoznika, v nadaljnjem besedilu "pooblaščenega izvoznika", ki pogosto odpremlja pošiljke, za katere se lahko izda potrdilo o gibanju blaga EUR.1, in ki pristojnim organom zadovoljivo nudi vsa jamstva, potrebna za preverjanje statusa porekla izdelkov, pooblastijo, da za namen pridobitve potrdila o gibanju blaga EUR.1 pod pogoji člena 12 tega protokola carinskemu uradu države izvoznice ob izvozu ne predloži niti blaga niti zahtevka za potrdilo EUR.1, ki se nanaša na to blago.

3. Pooblastilo iz odstavka 2 določa, po izbiri pristojnih organov, da mora biti polje 11 "Carinska overitev" potrdila o gibanju blaga EUR.1:

(a) bodisi predhodno overjeno z žigom pristojnega carinskega urada države izvoznice in s podpisom uradnika tega urada, ki je lahko tudi faksimile podpis; ali

(b) s strani pooblaščenega izvoznika overjeno s posebnim žigom, ki so ga odobrili carinski organi države izvoznice in ustreza vzorcu iz Priloge V tega protokola. Takšen žig se lahko na obrazcih natisne vnaprej.

4. V primerih iz odstavka 3(a) se v polje 7 "Opombe" potrdila o gibanju blaga EUR.1 vnese eden od naslednjih zaznamkov:

"

", "

", "

", "

", "

", "

", "

", "

", "

", "

".

5. Polje 11 "Carinska overitev" potrdila o gibanju blaga EUR.1 po potrebi izpolni pooblaščeni izvoznik.

6. Pooblaščeni izvoznik v polju 13 "Zahtevek za preverjanje" potrdila o gibanju blaga EUR.1 po potrebi navede ime in naslov organa, pristojnega za preverjanje takšnega potrdila.

7. Če se uporablja poenostavljeni postopek, lahko carinski organi države izvoznice predpišejo uporabo potrdil o gibanju blaga EUR.1, ki so opremljeni z razpoznavnim znakom, po katerem jih je mogoče prepoznati.

8. V pooblastilu iz odstavka 2 pristojni organi navedejo zlasti:

(a) pogoje, pod katerimi se vlagajo zahtevki za potrdila o gibanju blaga EUR.1;

(b) pogoje, pod katerimi se morajo ti zahtevki hraniti najmanj dve leti;

(c) v primerih iz odstavka 3(b) organ, pristojen za opravljanje naknadnega preverjanja iz člena 28 tega protokola.

9. Carinski organi države izvoznice lahko določene kategorije blaga izvzamejo iz posebnega obravnavanja, predvidenega v odstavku 2.

10. Carinski organi zavrnejo podelitev pooblastila iz odstavka 2 izvoznikom, ki ne nudijo vseh jamstev, za katere menijo, da so potrebna. Carinski organi lahko pooblastilo kadar koli umaknejo. To morajo storiti, kadar pooblaščeni izvoznik ne izpolnjuje več pogojev ali ne nudi več navedenih jamstev.

11. Od pooblaščenega izvoznika se lahko zahteva, da pristojne organe v skladu s pravili, ki jih določijo, obvešča o nameravani odpremi blaga, tako da lahko ti organi pred odpremo blaga opravijo vsa preverjanja, za katera menijo, da so potrebna.

12. Carinski organi države izvoznice lahko pri pooblaščenih izvoznikih opravijo kakršen koli pregled, za katerega menijo, da je potreben. Takšni izvozniki morajo dovoliti izvedbo takšnega preverjanja.

13. Določbe tega člena ne posegajo v uporabo pravil Skupnosti, držav članic in Romunije o carinskih formalnostih in v uporabo carinskih dokumentov.

Člen 17

Nadomestitev potrdil

1. Možno je kadar koli nadomestiti enega ali več potrdil o gibanju blaga EUR.1 z enim ali več drugimi potrdili, pod pogojem, da to opravi carinski urad ali drugi pristojni organi, odgovorni za nadzor blaga.

2. Kadar se izdelki, ki imajo poreklo Skupnosti, Romunije ali, kjer se uporabljajo določbe člena 3, Bolgarije, in ki se uvažajo v prosto cono na podlagi potrdila o gibanju blaga EUR.1, obdelajo ali predelajo, morajo zadevni organi na zahtevo izvoznika izdati novo potrdilo o gibanju blaga EUR.1, če je takšna obdelava ali predelava v skladu z določbami tega protokola.

3. Nadomestno potrdilo se za namene uporabe tega protokola, vključno z določbami tega člena, šteje kot dokončno potrdilo o gibanju blaga EUR.1.

4. Nadomestno potrdilo se izda na podlagi pisnega zahtevka ponovnega izvoznika, potem ko so zadevni organi preverili informacije v tem zahtevku. Datum in zaporedna številka izvirnega potrdila o gibanju blaga EUR.1 se vpišeta v polje 7.

Člen 18

Veljavnost potrdil

1. Potrdilo o gibanju blaga EUR.1 se mora carinskemu uradu države uvoznice, v katero izdelki vstopajo, predložiti v štirih mesecih od datuma, ko so ga izdali carinski organi države izvoznice.

2. Potrdila o gibanju blaga EUR.1, ki se carinskim organom države uvoznice predložijo po preteku roka za predložitev iz odstavka 1, se lahko sprejmejo za namen uporabe preferencialnega obravnavanja, če potrdil do določenega končnega datuma ni bilo mogoče predložiti zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin.

3. V drugih primerih predložitve z zamudo lahko carinski organi države uvoznice sprejmejo potrdila, če so jim bili izdelki predloženi pred navedenim končnim datumom.

Člen 19

Razstave

1. Za izdelke, ki se pošljejo iz Skupnosti ali Romunije na razstavo v državo, ki ni Romunija ali država članica Skupnosti, in se po razstavi prodajo za uvoz v Romunijo ali Skupnost, veljajo ob uvozu ugodnosti tega sporazuma, pod pogojem, da izdelki izpolnjujejo zahteve tega protokola, po katerih se jim lahko prizna poreklo iz Skupnosti ali Romunije, in pod pogojem, da se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:

(a) je izvoznik te izdelke poslal iz Skupnosti ali Romunije v državo, v kateri je razstava in jih tam razstavil;

(b) je ta izvoznik izdelke prodal ali jih kako drugače dal na razpolago osebi v Skupnosti ali Romuniji;

(c) so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani v Skupnost ali Romunijo v enakem stanju, kot so bili poslani na razstavo;

(d) izdelki od takrat, ko so bili poslani na razstavo, niso bili uporabljeni za drugačne namene kot za predstavitev na razstavi.

2. Potrdilo o gibanju blaga EUR.1 se mora carinskim organom predložiti na običajni način. Na njem morata biti navedena ime in naslov razstave. Po potrebi se lahko zahtevajo dodatna dokumentarna dokazila o naravi izdelkov in pogojih, pod katerimi so bili razstavljeni.

3. Odstavek 1 se uporablja za vse trgovinske, industrijske, kmetijske ali obrtne razstave, sejme ali podobne javne prireditve, v času katerih izdelki ostanejo pod carinskim nadzorom in ki niso organizirane v zasebne namene v trgovinah ali poslovnih prostorih zaradi prodaje tujih izdelkov.

Člen 20

Predložitev potrdil

Potrdila o gibanju blaga EUR.1 se predložijo carinskim organom države uvoznice v skladu s postopki, ki jih določi ta država. Navedeni organi lahko zahtevajo prevod potrdila. Zahtevajo lahko tudi, da uvozno deklaracijo spremlja izjava, s katero uvoznik potrjuje, da izdelki izpolnjujejo pogoje, potrebne za izvajanje tega sporazuma.

Člen 21

Uvoz po delih

Brez poseganja v člen 5(3) tega protokola se razstavljen ali nesestavljen izdelek iz poglavja 84 ali 85 harmoniziranega sistema, ki se uvaža po delih pod pogoji, ki jih določijo pristojni organi, na zahtevo carinskega deklaranta obravnava kot en sam izdelek, pri čemer se lahko ob prvem delnem uvozu pošiljke predloži potrdilo o gibanju blaga za celotni izdelek.

Člen 22

Shranjevanje potrdil

Potrdila o gibanju blaga EUR.1 hranijo carinski organi države uvoznice v skladu z veljavnimi pravili v tej državi.

Člen 23

Obrazec EUR.2

1. Ne glede na člen 11 se lahko dokaz, da imajo pošiljke, ki so sestavljene izključno iz izdelkov s poreklom in katerih vrednost ne presega 5110 ekujev na pošiljko, status porekla v smislu tega protokola, zagotovi z obrazcem EUR.2, katerega vzorec je podan v Prilogi IV k temu protokolu.

2. Obrazec EUR.2 izpolni in podpiše izvoznik ali, na odgovornost izvoznika, njegov pooblaščeni zastopnik v skladu s tem protokolom.

3. Obrazec EUR.2 se izpolni za vsako pošiljko.

4. Izvoznik, ki je zaprosil za obrazec EUR.2, na zahtevo carinskih organov države izvoznice predloži vse dokazilne listine v zvezi z uporabo tega obrazca.

5. Členi 18, 20 in 22 se smiselno uporabljajo za obrazce EUR.2.

Člen 24

Razhajanja

Če se ugotovijo manjša razhajanja med navedbami na potrdilu o gibanju blaga EUR.1 ali obrazcu EUR.2 ter navedbami v dokumentih, predloženih carinskemu uradu za namen izpolnjevanja uvoznih formalnosti za izdelke, to še ne pomeni ničnosti dokumenta, če se pravilno ugotovi, da ustreza predloženim izdelkom.

Člen 25

Izjeme pri dokazilu o poreklu

1. Izdelki, ki jih posamezniki pošiljajo drugim posameznikom v obliki manjših paketov ali ki so del osebne prtljage potnikov, se priznajo kot izdelki s poreklom, ne da bi bilo treba predložiti potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali izpolniti obrazec EUR.2, če se ti izdelki ne uvažajo v trgovinske namene in če je bila dana izjava, da izpolnjujejo pogoje za uporabo tega sporazuma, ter ni dvoma o resničnosti takšne izjave.

2. Občasni uvoz, pri katerem gre izključno za izdelke za osebno uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se ne šteje za uvoz v trgovinske namene, če je iz narave in količine izdelkov razvidno, da se ne uvažajo iz trgovinskih razlogov.

Ob tem skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati 365 ekujev, če gre za majhne pakete, ali 1025 ekujev, če gre za izdelke, ki so del osebne prtljage potnikov.

Člen 26

Zneski, izraženi v ekujih

1. Zneske v nacionalni valuti države izvoznice, ki ustrezajo protivrednostim zneskov, izraženih v ekujih, določi država izvoznica in jih sporoči drugim pogodbenicam tega sporazuma. Kadar so zneski višji od ustreznih zneskov, ki jih določi država uvoznica, jih slednja sprejme, če je blago fakturirano v valuti države izvoznice.

Če je blago fakturirano v valuti druge države, ki je država članica Skupnosti, Romunija ali, kjer se uporabljajo določbe člena 3, Bolgarija, država uvoznica prizna znesek, ki ga je uradno sporočila zadevna država.

2. Do vključno 30. aprila 1993 je eku, ki se uporablja v nacionalni valuti določene države, protivrednost ekuja v nacionalni valuti te države po tečaju, ki velja na dan 3. oktobra 1990. Za vsako zaporedno obdobje dveh let se uporablja protivrednost ekuja v tej nacionalni valuti po tečaju, ki velja na prvi delovni dan v oktobru v letu neposredno pred navedenim obdobjem dveh let.

NASLOV III

DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

Člen 27

Posredovanje žigov in naslovov

Carinski organi držav članic in Romunije si preko Komisije Evropskih skupnosti medsebojno posredujejo vzorčne odtise žigov, ki jih njihovi carinski uradi uporabljajo pri izdajanju potrdil o gibanju blaga EUR.1, in naslove carinskih organov, odgovornih za izdajanje potrdil o gibanju blaga EUR.1 ter preverjanje teh potrdil in obrazcev EUR.2.

Člen 28

Preverjanje potrdil o gibanju blaga EUR.1 in obrazcev EUR.2

1. Naknadno preverjanje potrdil o gibanju blaga EUR.1 in obrazcev EUR.2 se izvaja naključno ali kadar koli carinski organi države uvoznice upravičeno dvomijo o pristnosti dokumenta ali o točnosti informacij v zvezi s pravim poreklom zadevnih izdelkov.

2. Za namen naknadnega preverjanja potrdil o gibanju blaga EUR.1 morajo carinski organi države izvoznice kopije potrdil in katere koli izvozne dokumente, ki se nanašajo na njih, hraniti najmanj dve leti.

3. Da bi zagotovile pravilno uporabo tega protokola, si Romunija in države članice Skupnosti preko svojih carinskih uprav medsebojno pomagajo pri preverjanju pristnosti potrdil o gibanju blaga EUR.1, vključno s tistimi, izdanimi na podlagi člena 12(5), in obrazcev EUR.2, ter točnosti informacij v zvezi s pravim poreklom zadevnih izdelkov.

4. Za izvajanje odstavka 1 carinski organi države uvoznice vrnejo potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali obrazec EUR.2 ali njuno fotokopijo carinskim organom države izvoznice, pri čemer, kjer je to primerno, navedejo oblikovne ali vsebinske razloge za poizvedbo. Ustrezni komercialni dokumenti ali njihove kopije se priložijo potrdilu o gibanju blaga EUR.1 ali obrazcu EUR.2 in carinski organi posredujejo vse prejete informacije, ki nakazujejo, da so informacije na navedenem potrdilu ali obrazcu netočni.

5. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da začasno ne bodo uporabljali določb tega sporazuma, medtem ko čakajo na izide preverjanja, morajo uvozniku ponuditi sprostitev izdelkov ob upoštevanju vseh previdnostnih ukrepov, ki se jim zdijo potrebni.

6. Carinski organi države uvoznice se čim prej obvesti o izidih preverjanja. Ti izidi morajo biti takšni, da je iz njih mogoče ugotoviti, ali se sporno potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali obrazec EUR.2 nanaša na zadevne izdelke in ali se za te izdelke lahko dejansko uporablja preferencialni režim.

Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v 10 mesecih od datuma zahtevka za preverjanje ali če odgovor ne vsebuje zadostnih informacij za določitev pristnosti zadevnega dokumenta ali pravega porekla izdelkov, organi prosilci, razen v primeru višje sile ali izjemnih okoliščin, zavrnejo podelitev preferencialnega obravnavanja, določenega v tem sporazumu.

7. Spori, ki jih ni mogoče rešiti med carinskimi organi države uvoznice in carinskimi organi države izvoznice ali pri katerih se pojavljajo vprašanja glede razlage tega protokola, se predložijo Odboru za carinsko sodelovanje.

8. V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo navedene države.

9. Če je na podlagi postopka preverjanja ali katerih koli drugih razpoložljivih informacij razvidno, da se kršijo določbe tega protokola, Skupnost ali Romunija na lastno pobudo ali na zahtevo druge pogodbenice s potrebno nujnostjo opravi ustrezne poizvedbe ali poskrbi, da se takšne poizvedbe opravijo, z namenom ugotavljanja in preprečevanja takšnih kršitev, pri čemer lahko v ta namen Skupnost ali Romunija povabi drugo pogodbenico k sodelovanju pri teh poizvedbah.

10. Če je na podlagi postopka preverjanja ali katerih koli drugih razpoložljivih informacij razvidno, da se kršijo določbe tega protokola, se izdelki priznajo kot izdelki s poreklom na podlagi tega protokola šele takrat, ko se zaključijo postopki upravnega sodelovanja, predvidenega v tem protokolu, ki so lahko bili sproženi, zlasti postopek preverjanja.

Podobno se lahko obravnavanje izdelkov kot izdelkov s poreklom na podlagi tega protokola zavrne šele po zaključku postopka preverjanja.

Člen 29

Kazni

Kaznuje se vsaka oseba, ki sestavi ali povzroči, da se sestavi, dokument, ki vsebuje nepravilne podatke z namenom pridobitve preferencialnega obravnavanja za izdelke.

Člen 30

Proste cone

Države članice in Romunija ukrenejo vse potrebno, da zagotovijo, da se izdelki, s katerimi se trguje na podlagi potrdila o gibanju blaga EUR.1 in ki med prevozom uporabljajo prosto cono na njihovem ozemlju, ne zamenjajo z drugim blagom ter da se v zvezi z njimi ne opravijo drugi postopki razen običajnih, ki so potrebni za preprečevanje njihovega poslabšanja.

NASLOV IV

CEUTA IN MELILLA

Člen 31

Uporaba protokola

1. Izraz "Skupnost", ki se uporablja v tem protokolu, ne zajema Ceute ali Melille. Izraz "izdelki s poreklom iz Skupnosti" ne zajema izdelkov s poreklom iz teh območij.

2. Ta protokol se ob upoštevanju posebnih pogojev iz člena 32 smiselno uporablja za izdelke s poreklom iz Ceute in Mellile.

Člen 32

Posebni pogoji

1. Naslednje določbe se uporabljajo namesto člena 1, sklicevanja na ta člen pa se smiselno uporabljajo za ta člen.

2. Pod pogojem, da se prevažajo neposredno v skladu z določbami člena 9, se štejejo za:

1. izdelke s poreklom iz Ceute in Melille:

(a) izdelki, v celoti pridobljeni v Ceuti in Melilli;

(b) izdelki, pridobljeni v Ceuti in Melilli, ki vsebujejo materiale, ki tam niso bili v celoti pridobljeni, če:

(i) so bili navedeni materiali zadosti obdelani ali predelani v smislu člena 5 tega protokola; ali

(ii) imajo ti materiali poreklo Romunije ali Skupnosti v smislu tega protokola, pod pogojem, da so bili obdelani ali predelani bolj, kakor je opisano v členu 5(3) tega protokola;

2. izdelke s poreklom iz Romunije:

(a) izdelki, v celoti pridobljeni v Romuniji;

(b) izdelki, pridobljeni v Romuniji, ki vsebujejo materiale, ki tam niso v celoti pridobljeni, če:

(i) so bili navedeni materiali zadosti obdelani ali predelani v smislu člena 5 tega protokola; ali

(ii) imajo ti materiali poreklo iz Ceute in Melille ali Skupnosti v smislu tega protokola, pod pogojem, da so bili obdelani ali predelani bolj, kakor je opisano v členu 5(3) tega protokola;

3. Ceuta in Melilla se štejeta za enotno ozemlje.

4. Izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik v polje 2 potrdila o gibanju blaga EUR.1 vpiše "Romunija" in "Ceuta in Melilla". Poleg tega se, če gre za izdelke s poreklom iz Ceute in Melille, to navede v polju 4 potrdila o gibanju blaga EUR.1.

5. Španski carinski organi so odgovorni za uporabo tega protokola v Ceuti in Melilli.

NASLOV V

KONČNE DOLOČBE

Člen 33

Spremembe protokola

Pridružitveni svet vsaki dve leti, ali kadar koli to zahteva Romunija ali Skupnost, preveri uporabo določb tega protokola, da bi se opravile potrebne spremembe ali prilagoditve.

Pri takšnem preverjanju se upošteva zlasti sodelovanje pogodbenic v prostih trgovinskih conah ali carinskih unijah s tretjimi državami.

Člen 34

Odbor za carinsko sodelovanje

1. Ustanovi se Odbor za carinsko sodelovanje, ki je zadolžen za zagotavljanje upravnega sodelovanja z namenom pravilne in enotne uporabe tega protokola ter za izvajanje katerih koli drugih nalog na carinskem področju, ki se mu lahko poverijo.

2. Odbor sestavljajo izvedenci držav članic in uradniki služb Komisije Evropskih skupnosti, odgovorni za carinska vprašanja, na eni strani ter izvedenci, ki jih imenuje Romunija, na drugi strani.

Člen 35

Naftni derivati

Izdelki iz Priloge VI so začasno izključeni iz področja uporabe tega protokola. Kljub temu se določbe o upravnem sodelovanju smiselno uporabljajo za te izdelke.

Člen 36

Priloge

Priloge k temu protokolu so njegov sestavni del.

Člen 37

Izvajanje protokola

Skupnost in Romunija sprejmeta potrebne ukrepe za izvajanje tega protokola.

Člen 38

Blago na poti ali v hrambi

Določbe tega sporazuma se lahko uporabljajo za blago, ki je skladno z določbami tega protokola in ki je na datum začetka veljavnosti tega sporazuma bodisi na poti bodisi se v Skupnosti, Romuniji ali, kolikor se uporabljajo določbe člena 3, v Bolgariji začasno hrani v carinskih skladiščih ali prostih conah, pod pogojem, da se carinskim organom države uvoznice v štirih mesecih od tega datuma predloži potrdilo o gibanju blaga EUR.1, ki ga naknadno overijo pristojni organi države izvoznice, skupaj z dokumenti, ki dokazujejo neposredni prevoz blaga.

--------------------------------------------------

SEZNAM PRILOG

Priloga I: | Opombe |

Priloga II: | Seznam obdelav in predelav v smislu člena 5(2) |

Priloga III: | Vzorec potrdila o gibanju blaga EUR.1 |

Priloga IV: | Vzorec obrazca EUR.2 |

Priloga V: | Vzorčni odtis žiga iz člena 16(3)(b) |

Priloga VI: | Seznam izdelkov iz člena 35 |

--------------------------------------------------

PRILOGA I

OPOMBE

Predgovor

Te opombe se nanašajo, kjer je to primerno, na vse izdelke, pri izdelavi katerih se uporabljajo materiali brez porekla, tudi če za te izdelke ne veljajo posebni pogoji iz seznama v Prilogi II temveč namesto njih pravilo o spremembi tarifne številke na podlagi člena 5(1).

Opomba 1

1.1 Prva dva stolpca na seznamu opisujeta pridobljeni izdelek. V prvem stolpcu je navedena tarifna številka ali številka poglavja, ki se uporablja v harmoniziranem sistemu, drugi stolpec pa vsebuje poimenovanje blaga, ki se v tem sistemu uporablja za to tarifno številko ali poglavje. Za vsak vpis v prvih dveh stolpcih je v stolpcu 3 ali 4 navedeno pravilo. Kjer je v nekaterih primerih pred vpisom v prvem stolpcu "ex", to pomeni, da se pravilo iz stolpca 3 ali 4 uporablja samo za tisti del navedene številke ali poglavja, ki je opisan v stolpcu 2.

1.2 Če je v stolpcu 1 združenih več tarifnih številk ali je navedena številka poglavja in je zato poimenovanje izdelkov v stolpcu 2 splošen, se zraven navedeno pravilo v stolpcu 3 ali 4 uporablja za vse izdelke, ki se po harmoniziranem sistemu uvrščajo v tarifne številke tega poglavja ali v katero koli tarifne številke, združene v stolpcu 1.

1.3 Če seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za različne izdelke v okviru ene tarifne številke, je v vsaki alinei podano poimenovanje za tisti del tarifne številke, za katerega se uporablja zraven navedeno pravilo v stolpcu 3 ali 4.

Opomba 2

2.1 Izraz "izdelava" zajema vsako obdelavo ali predelavo, vključno s "sestavljanjem" ali posebnimi postopki. Vendar pa glej opombo 3.5 spodaj.

2.2 Izraz "material" zajema vsako sestavino, surovino, sestavni del ali del itd., ki se uporablja pri izdelavi izdelka.

2.3 Izraz "izdelek" se nanaša na izdelek, ki se izdeluje, tudi če je namenjen za kasnejšo uporabo pri drugem postopku izdelave.

2.4 Izraz "blago" zajema tako materiale kot izdelke.

Opomba 3

3.1 Za vse tarifne številke ali dele tarifne številke, ki niso na seznamu, se uporablja pravilo o "spremembi tarifne številke", določeno v členu 5(1). Če se pogoj "sprememba tarifne številke" uporablja za kateri koli vpis na seznamu, je ta pogoj vsebovan v pravilu v stolpcu 3.

3.2 Obdelava ali predelava, ki jo zahteva pravilo v stolpcu 3, se mora opraviti samo v zvezi z uporabljenimi materiali brez porekla. Omejitve iz pravila v stolpcu 3 prav tako veljajo samo za uporabljene materiale brez porekla.

3.3 Če pravilo določa, da se lahko uporabljajo "materiali iz katere koli tarifne številke", se lahko uporabljajo tudi materiali iz iste tarifne številke kakor izdelek, vendar z vsemi posebnimi omejitvami, ki so lahko prav tako vsebovane v pravilu. Vendar pa izraz "izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke …" pomeni, da se lahko uporabljajo samo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko kakor izdelek z drugačnim poimenovanjem, kot je tisti, naveden v stolpcu 2 seznama.

3.4 Če se izdelek, narejen iz materialov brez porekla, ki je pridobil status izdelka s poreklom med izdelavo na podlagi pravila o spremembi tarifne številke ali lastnega pravila na tem seznamu, uporablja kot material pri izdelavi drugega izdelka, se zanj ne uporabljajo pravila, ki veljajo za izdelek, v katerem je vsebovan.

Na primer:

Motor iz tarifne številke 8407, za katerega pravilo določa, da vrednost materialov brez porekla, ki se lahko vgradijo, ne sme presegati 40 % cene franko tovarna, je izdelan iz "drugih legiranih jekel, grobo oblikovanih s kovanjem" iz tarifne številke 7224.

Če je bilo kovanje tega jekla v zadevni državi opravljeno iz ingota brez porekla, potem je to jeklo že pridobilo poreklo na podlagi pravila za tarifno številko ex 7224 na seznamu. Pri izračunu vrednosti za navedeni motor se zato to jeklo šteje za izdelek s poreklom, ne glede na to, ali je bilo izdelano v isti ali v drugi tovarni. Vrednost ingota brez porekla se tako ne upošteva pri seštevanju vrednosti uporabljenih materialov brez porekla.

3.5 Četudi je izpolnjeno pravilo o spremembi tarifne številke ali druga pravila iz seznama, izdelek ne pridobi statusa izdelka s poreklom, če celotni opravljeni postopek izdelave ni zadosten v smislu člena 5(3).

3.6 Enota kvalifikacije za uporabo pravil o poreklu je določeni izdelek, ki šteje za osnovno enoto pri določanju uvrščanja na podlagi uporabe nomenklature harmoniziranega sistema. V primeru garnitur izdelkov, uvrščenih na podlagi tretjega splošnega pravila za razlaganje harmoniziranega sistema, se enota kvalifikacije določi za vsak kos garniture: ta določba se enako uporablja tudi za garniture iz tarifnih številk 6308, 8206 in 9605.

Iz tega torej sledi:

- če je izdelek, ki je sestavljen iz skupine predmetov ali je sestavljen iz izdelkov, uvrščen po pogojih harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, potem celota predstavlja enoto kvalifikacije,

- če je pošiljka sestavljena iz določenega števila enakih izdelkov, ki se uvrščajo v enako tarifno številko harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi pravil o poreklu vsak izdelek obravnavati posebej,

- če je v skladu s petim splošnim pravilom harmoniziranega sistema embalaža vključena v izdelek zaradi uvrščanja, mora biti vključena tudi pri določanju porekla.

Opomba 4

4.1 Pravilo iz seznama določa najmanjši obseg zahtevane obdelave ali predelave, pri čemer večji obseg predelave ali obdelave prav tako dodeli status porekla; nasprotno pa manjši obseg obdelave ali predelave ne more dodeliti statusa porekla. Če torej pravilo določa, da se lahko na določeni stopnji izdelave uporabi material brez porekla, je uporaba takšnega materiala na zgodnejši stopnji obdelave dovoljena, uporaba takšnega materiala na kasnejši stopnji pa ni.

4.2 Kadar pravilo iz seznama določa, da se izdelek lahko izdela iz več kot enega materiala, to pomeni, da se lahko uporabi kateri koli material ali več materialov. Ni pa treba uporabiti vseh.

Na primer:

Pravilo za tkanine določa, da se lahko uporabijo naravna vlakna, prav tako pa se lahko poleg drugih materialov uporabijo tudi kemični materiali. To ne pomeni, da je treba uporabiti oboje; uporabi se lahko eno ali drugo ali pa oboje.

Toda če velja omejitev za en material in druge omejitve za druge materiale v istem pravilu, potem omejitve veljajo samo za dejansko uporabljene materiale.

Na primer:

Pravilo za šivalne stroje določa, da morata biti tako uporabljeni mehanizem za napenjanje niti kot tudi uporabljeni mehanizem za cikcak izdelka s poreklom; ti dve omejitvi se uporabljata samo, če sta zadevna mehanizma dejansko vgrajena v šivalni stroj.

4.3 Kadar pravilo iz seznama določa, da mora biti izdelek izdelan iz določenega materiala, ta pogoj očitno ne preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje narave ne morejo zadostiti temu pravilu.

Na primer:

Pravilo za tarifno številko 1904, ki posebej izključuje uporabo žitaric ali njihovih izdelkov, ne preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih dodatkov, ki niso izdelki iz žitaric.

Na primer:

Pri izdelku, narejenem iz netkanih materialov, ni možno začeti pri netkanem blagu, če je za to vrsto izdelkov dovoljena samo uporaba preje brez porekla – čeprav netkano blago običajno ne more biti izdelano iz preje. V takšnih primerih bi bil izhodiščni material običajno na stopnji pred prejo – to je na stopnji vlaken.

Glej tudi opombo 7.3 v zvezi s tekstilom.

4.4 Če pravilo iz seznama za najvišjo vrednost materialov brez porekla, ki se lahko uporabijo, predvideva dva odstotka ali več, se ti odstotki ne smejo seštevati. Najvišja vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla nikoli ne sme preseči najvišjega od predvidenih odstotkov. Poleg tega se ne smejo preseči posamezni odstotki, ki se nanašajo na določene materiale.

Opomba 5

5.1 Izraz "naravna vlakna" se na seznamu uporablja za vlakna, ki niso umetna ali sintetična, in je omejen na stopnje pred predenjem, vključno z odpadki, in, razen če ni drugače določeno, izraz "naravna vlakna" zajema vlakna, ki so bila mikana, česana ali drugače obdelana, vendar ne predena.

5.2 Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003 ter volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz tarifnih številk 5101 do 5105, bombažna vlakna iz tarifnih številk 5201 do 5203 in druga rastlinska vlakna iz tarifnih številk 5301 do 5305.

5.3 Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in "materiali za izdelavo papirja" se na seznamu uporabljajo za poimenovanje materialov, ki se ne uvrščajo v poglavja 50 do 63 in ki se lahko uporabijo za izdelavo umetnih, sintetičnih ali papirnih vlaken ali prej.

5.4 Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se na seznamu uporablja za sintetične ali umetne pramene iz filamentov ter rezana vlakna ali odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.

Opomba 6

6.1 V primeru izdelkov uvrščenih v tiste tarifne številke na seznamu, pri katerih se sklicuje na to opombo, se za katere koli osnovne tekstilne materiale, uporabljene pri njihovi izdelavi, ki skupaj ne presegajo 10 % skupne mase vseh uporabljenih osnovnih tekstilnih materialov, ne uporabljajo pogoji, določeni v stolpcu 3 seznama (glej tudi opombi 6.3 in 6.4).

6.2 Vendar pa se to odstopanje lahko uporabi le za mešane izdelke, ki so narejeni iz dveh ali več osnovnih tekstilnih materialov.

Osnovni tekstilni materiali so:

- svila,

- volna,

- groba živalska dlaka,

- fina živalska dlaka,

- konjska žima,

- bombaž,

- materiali za izdelavo papirja in papir,

- lan,

- konoplja,

- juta in druga tekstilna ličnata vlakna,

- sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav,

- kokosovo vlakno, abaka, ramija in druga rastlinska tekstilna vlakna,

- sintetični filamenti,

- umetni filamenti,

- sintetična rezana vlakna,

- umetna rezana vlakna.

Na primer:

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih vlaken iz tarifne številke 5203 in sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5506, je mešana preja. Zato se lahko sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne zadovoljujejo pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše), uporabijo do 10 % mase preje.

Na primer:

Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz volnene preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje iz rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je mešana tkanina. Zato se lahko sintetična preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše) ali volnena preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz naravnih vlaken, nemikanih, nečesanih in ne drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija obeh prej uporabijo do 10 % mase tkanine.

Na primer:

Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz bombažne tkanine iz tarifne številke 5210, je mešan izdelek le, če je bombažna tkanina sama mešana tkanina, izdelana iz prej, uvrščenih v dve različni tarifni številki, ali če so same uporabljene bombažne preje mešanice.

Na primer:

Če bi bila zadevna taftana tekstilna tkanina izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz sintetične tkanine iz tarifne številke 5407, bi očitno bila uporabljena preja iz dveh različnih osnovnih tekstilnih materialov in je skladno s tem taftana tekstilna tkanina mešan izdelek.

Na primer:

Taftana preproga, narejena tako iz umetne preje kot iz bombažne preje, na podlagi iz jute, je mešan izdelek, ker so uporabljeni trije osnovni tekstilni materiali. Tako se lahko uporabijo vsi materiali brez porekla, ki so na kasnejši stopnji izdelave, kot dovoljuje pravilo, pod pogojem, da njihova skupna masa ne presega 10 % mase tekstilnih materialov v preprogi. Tako bi se lahko na tej stopnji izdelave uvozila podlaga iz jute in/ali umetna preja, pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji glede mase.

6.3 Za tkanine, ki vsebujejo "prejo iz poliuretana, laminirano s fleksibilnimi segmenti polietra, posukano ali ne", je to odstopanje pri tej preji 20 %.

6.4 Za tkanine, ki vsebujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom, širine največ 5 mm, kjer so plasti zlepljene z lepilom med dvema plastičnima slojema, je to odstopanje pri tem traku 30 %.

Opomba 7

7.1 V primeru tistih tekstilnih izdelkov, ki so na seznamu označeni z opombo pod črto, ki se nanaša na to opombo, se lahko uporabijo tekstilni materiali, ki ne zadostujejo pravilu za zadevne končne izdelke, določenem v stolpcu 3 na seznamu, razen vlog in medvlog, pod pogojem, da se uvrščajo v tarifno številko, ki ni tarifna številka izdelka, ter da njihova vrednost ne presega 8 % cene izdelka franko tovarna.

7.2 Netekstilni pozamenteriji in dodatkom ali drugim uporabljenim materialom, ki vsebujejo tekstil, ni treba izpolnjevati pogojev iz stolpca 3, četudi ne spadajo v okvir opombe 4.3.

7.3 V skladu z opombo 4.3 se lahko prosto uporabljajo vsa netekstilna pozamenterija in dodatki ali drugi izdelki brez porekla, ki ne vsebujejo tekstila, če ne morejo biti izdelani iz materialov, naštetih v stolpcu 3.

Na primer:

Če pravilo iz seznama pravi, da mora biti za določen tekstilni izdelek, na primer bluzo, uporabljena preja, to ne preprečuje uporabe kovinskih delov, kot so gumbi, saj teh ni mogoče izdelati iz tekstilnih materialov.

7.4 Če se uporablja odstotno pravilo, je treba pri izračunu vrednosti uporabljenih materialov brez porekla upoštevati vrednost pozamenterije in dodatkov.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

SEZNAM OBDELAV ALI PREDELAV, KI JIH JE TREBA OPRAVITI NA MATERIALIH BREZ POREKLA, DA BI LAHKO IZDELANI IZDELKI DOBILI STATUS BLAGA S POREKLOM

Tarifna številka HS | Poimenovanje izdelka | Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom |

(1) | (2) | (3) |

0201 | Goveje meso, sveže ali ohlajeno | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz zamrznjenega govejega mesa iz tarifne številke 0202 |

0202 | Goveje meso, zamrznjeno | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz svežega ali ohlajenega govejega mesa iz tarifne številke 0201 |

0206 | Užitni klavnični odpadki govedi, prašičev, ovac, koz, konjev, oslov, mul ali mezgov, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz trupov iz tarifnih številk 0201 do 0205 |

0210 | Meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali prekajeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz užitnih klavničnih odpadkov | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen mesa in klavničnih proizvodov iz tarifnih številk 0201 do 0206 in 0208 ali jeter perutnine iz tarifne številke 0207 |

0302 do 0305 | Ribe, razen živih rib | Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni materiali iz poglavja 3 že s poreklom |

0402, 0404 do 0406 | Mlečni izdelki | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen mleka ali smetane iz tarifne številke 0401 ali 0402 |

0403 | Pinjenec, sesirjeno mleko in smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali skisano mleko in smetana, koncentrirano ali ne, ali ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila ali ne, ali aromatizirano, ali ki vsebuje dodano sadje ali kakav ali ne | Izdelava, pri kateri: morajo biti vsi uporabljeni materiali iz poglavja 4 s poreklom,mora biti ves uporabljen sadni sok (razen ananasovega, limetinega ali grenivkinega soka) iz tarifne številke 2009 s poreklom, invrednost katerega koli uporabljenega materiala iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

0408 | Ptičja jajca brez lupine in jajčni rumenjaki, sveži, sušeni, kuhani v vodi ali sopari, oblikovani, zamrznjeni ali kako drugače konzervirani, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen ptičjih jajc iz tarifne številke 0407 |

ex 0502 | Pripravljene ščetine in dlaka domačih ali divjih prašičev | Čiščenje, razkuževanje, razvrščanje in izravnavanje ščetin in dlak |

ex 0506 | Kosti in strženi rogov, neobdelani | Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni materiali iz poglavja 2 že s poreklom |

0710 do 0713 | Užitne vrtnine, zamrznjene ali sušene, začasno konzervirane, razen tarifnih številk ex 0710 in ex 0711 | Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni rastlinski materiali že s poreklom |

ex 0710 | Sladka koruza (nekuhana ali kuhana v sopari ali vreli vodi), zamrznjena | Izdelava iz sveže ali ohlajene sladke koruze |

ex 0711 | Sladka koruza, začasno konzervirana | Izdelava iz sveže ali ohlajene sladke koruze |

0811 | Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v sopari ali vreli vodi; zamrznjeni, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne: |

— ki vsebujejo dodan sladkor | Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

— drugo | Izdelava, pri kateri morajo biti vse uporabljeno sadje ali oreški že s poreklom |

0812 | Sadje in oreški, začasno konzervirani (na primer z žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje), vendar kot takšni neprimerni za takojšnjo prehrano | Izdelava, pri kateri morajo biti vse uporabljeno sadje ali oreški že s poreklom |

0813 | Sadje, suho, razen tistega iz tarifnih številk 0801 do 0806; mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega poglavja | Izdelava, pri kateri morajo biti vse uporabljeno sadje ali oreški že s poreklom |

0814 | Lupine agrumov ali melon (vključno lubenic), sveže, zamrznjene, suhe ali začasno konzervirane v slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje | Izdelava, pri kateri morajo biti vse uporabljeno sadje ali oreški že s poreklom |

ex poglavje 11 | Proizvodi mlinske industrije; slad; škrob; inulin; pšenični gluten, razen iz tarifne številke ex 1106 | Izdelava, pri kateri morajo biti vse uporabljene žitarice, užitne vrtnine, korenine in gomolji iz tarifne številke 0714 ali sadje že s poreklom |

ex 1106 | Moka in zdrob iz sušenih, oluščenih stročnic iz tarifne številke 0713 | Sušenje in mletje stročnic iz tarifne številke 0708 |

1301 | Šelak; naravne gume, smole, gumijeve smole in balzami | Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz tarifne številke 1301 ne sme presegati 50 % cene izdelka franko tovarna |

ex 1302 | Sluzi in sredstva za zgoščevanje, dobljena iz rastlinskih proizvodov, modificirana | Izdelava iz nemodificiranih sluzi in sredstev za zgoščevanje |

1501 | Svinjska mast; druge prašičje in perutninske maščobe, topljene, stisnjene ali ne, ekstrahirane s topilom ali ne: |

— maščobe iz kosti ali odpadkov | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifnih številk 0203, 0206 ali 0207 ali kosti iz tarifne številke 0506 |

— drugo | Izdelava iz mesa ali užitnih klavničnih proizvodov prašičev iz tarifne številke 0203 ali 0206 ali iz mesa in užitnih klavničnih proizvodov perutnine iz tarifne številke 0207 |

1502 | Maščobe goveda, ovac ali koz, surove ali topljene, stisnjene ali ne, ekstrahirane s topilom ali ne: |

— maščobe iz kosti ali odpadkov | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tarifnih številk 0201, 0202, 0204 ali 0206 ali kosti iz tarifne številke 0506 |

— drugo | Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni živalski materiali iz poglavja 2 že s poreklom |

1504 | Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, rafinirani ali nerafinirani, toda kemično nemodificirani: |

— trdne frakcije ribjih olj in maščob ter olj morskih sesalcev | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 1504 |

— drugo | Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni živalski materiali iz poglavij 2 in 3 že s poreklom |

ex 1505 | Prečiščeni lanolin | Izdelava iz surove maščobe iz volne iz tarifne številke 1505 |

1506 | Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, rafinirane ali nerafinirane, toda kemično nemodificirane: |

— trdne frakcije | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 1506 |

— drugo | Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni živalski materiali iz poglavja 2 že s poreklom |

ex 1507 do 1515 | Trdna rastlinska olja in njihove frakcije, rafinirana ali nerafinirana, toda kemično nemodificirana: |

— trdne frakcije, razen jojoba olja | Izdelava iz drugih materialov iz tarifnih številk 1507 do 1515 |

— drugo, razen: — tungovo olje; mirtin vosek in japonski vosek | Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni rastlinski materiali s poreklom |

— za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo živil za prehrano ljudi |

ex 1516 | Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in njihove frakcije, reesterificirane, rafinirane ali nerafinirane, toda nadalje nepredelane | Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni živalski in rastlinski materiali že s poreklom |

ex 1517 | Užitne tekoče mešanice rastlinskih olj iz tarifnih številk 1507 do 1515 | Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni rastlinski materiali že s poreklom |

ex 1519 | Industrijski maščobni alkoholi z lastnostmi umetnih voskov | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z maščobnimi kislinami iz tarifne številke 1519 |

1601 | Klobase in podobni izdelki, iz mesa, užitnih klavničnih odpadkov ali krvi; sestavljena živila na osnovi teh izdelkov | Izdelava iz živali iz poglavja 1 |

1602 | Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, užitnih klavničnih odpadkov ali krvi | Izdelava iz živali iz poglavja 1 |

1603 | Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev | Izdelava iz živali iz poglavja 1. Vendar pa morajo biti vse uporabljene ribe, raki, mehkužci ali drugi vodni nevretenčarji že s poreklom |

1604 | Pripravljene ali konzervirane ribe; kaviar in nadomestki kaviarja, pripravljeni iz ribjih jajčec | Izdelava, pri kateri morajo biti vse uporabljene ribe ali ribja jajčeca že s poreklom |

1605 | Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, pripravljeni ali konzervirani | Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni raki, mehkužci ali drugi vodni nevretenčarji že s poreklom |

ex 1701 | Sladkor iz sladkornega trsta ali sladkorne pese ter kemično čista saharoza, v trdnem stanju, aromatizirana ali obarvana | Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

1702 | Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi ki ne vsebujejo sredstev za aromatiziranje ali barvil; umetni med ter mešanice umetnega in naravnega medu; karamelni sladkor: |

— kemično čista maltoza in fruktoza | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 1702 |

— drugi sladkorji v trdnem stanju, aromatizirani ali obarvani | Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

— drugo | Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni materiali že s poreklom |

ex 1703 | Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja, aromatizirane ali obarvane | Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

1704 | Sladkorni izdelki (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka, če vrednost katerega koli drugega uporabljenega materiala iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

1806 | Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka, če vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

1901 | Sladni ekstrakt; živila iz moke, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta, ki ne vsebujejo kakava v prahu ali ki vsebujejo kakav v prahu v količini manj kot 50 mas. %, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tarifnih številk 0401 do 0404 ki ne vsebujejo kakava v prahu ali z dodatkom kakava v prahu v količini manj kot 10 mas. %, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu: |

— sladni ekstrakt | Izdelava iz žit iz poglavja 10 |

— drugo | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka, če vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

1902 | Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen | Izdelava, pri kateri morajo biti vsa uporabljena žita (razen pšenice durum), meso, užitni klavnični proizvodi, ribe, raki ali mehkužci že s poreklom |

1903 | Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba v obliki kosmičev, zrnc, perl in podobnih oblikah | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen krompirjevega škroba iz tarifne številke 1108 |

1904 | Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita, razen koruze, v obliki zrn, predkuhana ali drugače pripravljena: |

— ki ne vsebujejo kakava: |

— žita, razen koruze, v obliki zrn, predkuhana ali drugače pripravljena | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vendar pa se ne smejo uporabljati zrna in storži sladke koruze, pripravljeni ali konzervirani, iz tarifnih številk 2001, 2004 in 2005 ter nekuhana, v vreli vodi ali sopari kuhana, zamrznjena sladka koruza iz tarifne številke 0710 |

— drugo | Izdelava, pri kateri: morajo biti vsa uporabljena žita in moka (razen koruze vrste Zea indurata in pšenice durum ter njunih izdelkov) v celoti pridobljeni, invrednost katerega koli uporabljenega materiala iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

— ki vsebujejo kakav | Izdelava iz materialov, ki niso uvrščeni v tarifno številko 1806, če vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

1905 | Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki ki vsebujejo kakav ali ne; hostije, prazne kapsule za farmacevtske proizvode, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz poglavja 11 |

2001 | Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini | Izdelava, pri kateri morajo biti vse uporabljeno sadje, oreški ali vrtnine že s poreklom |

2002 | Paradižnik, pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini | Izdelava, pri kateri mora biti ves uporabljeni paradižnik že s poreklom |

2003 | Gobe in gomoljike, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini | Izdelava, pri kateri morajo biti vse uporabljene gobe ali gomoljike že s poreklom |

2004 in 2005 | Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene ali nezamrznjene | Izdelava, pri kateri morajo biti vse uporabljene vrtnine že s poreklom |

2006 | Sadje, oreški, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani v sladkorju (suhi, glazirani ali kristalizirani) | Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

2007 | Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz oreškov in sadne paste ali paste iz oreškov, dobljeni s toplotno obdelavo, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne | Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz poglavja 17 ne sme presegati 30 % cene izdelka franko tovarna |

2008 | Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali alkohol ali ne, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu: |

— sadje in oreški, kuhani drugače kot v sopari ali vreli vodi, brez dodanega sladkorja, zamrznjeni | Izdelava, pri kateri morajo biti vse uporabljeno sadje in oreški že s poreklom |

— oreški, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja ali alkohola | Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenih oreškov in oljnih semen s poreklom iz tarifnih številk 0801, 0802 in 1202 do 1207 presega 60 % cene izdelka franko tovarna |

— drugo | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka, če vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

ex 2009 | Sadni sokovi (vključno grozdni mošt), nefermentirani in ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka, če vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

ex 2101 | Pražena cikorija ter njeni ekstrakti, esence in koncentrati | Izdelava, pri kateri mora biti vsa uporabljena cikorija že s poreklom |

ex 2103 | — Omake in pripravki za omake; kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporablja gorčična moka ali zdrob ali pripravljena gorčica |

— Pripravljena gorčica | Izdelava iz gorčične moke ali zdroba |

ex 2104 | — Juhe in mesne juhe in pripravki za te juhe | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen pripravljenih ali konzerviranih vrtnin iz tarifnih številk 2002 do 2005 |

— Homogenizirana sestavljena živila | Uporablja se pravilo za tarifno številko, v katero bi bil izdelek uvrščen v razsutem stanju |

ex 2106 | Sladkorni sirupi, aromatizirani ali obarvani | Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz poglavja 17 ne sme presegati 30 % cene izdelka franko tovarna |

2201 | Vode, vključno z naravnimi ali umetnimi mineralnimi vodami in sodavicami, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja ali drugih sladil in nearomatizirane; led in sneg | Izdelava, pri kateri mora biti vsa uporabljena voda že s poreklom |

2202 | Vode, vključno z mineralnimi vodami in sodavicami, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali aromatizirane, ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih ali zelenjavnih sokov iz tarifne številke 2009 | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka, če vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna in če je ves uporabljeni sadni sok (razen ananasovega, limetinega in grenivkinega soka) že s poreklom |

ex 2204 | Vino iz svežega grozdja, vključno z ojačenimi vini, in grozdni mošt z dodatkom alkohola | Izdelava iz drugega grozdnega mošta |

2205 ex 2207 ex 2208 in ex 2209 | Naslednji izdelki, ki vsebujejo grozdni material: vermut in druga vina iz svežega grozdja, aromatizirana z rastlinami ali aromatičnimi substancami; etanol in druga žganja, denaturirana ali ne; žganja, likerji in druge žgane pijače; sestavljeni alkoholni preparati, ki se uporabljajo pri proizvodnji pijač; kis | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen grozdja ali materialov, pridobljenih iz grozdja |

ex 2208 | Whisky z vsebnostjo alkohola manj kot 50 vol. % | Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega alkohola, dobljenega iz žit z destilacijo, ne presega 15 % cene izdelka franko tovarna |

ex 2303 | Ostanki pri proizvodnji škroba iz koruze (razen zgoščenih tekočin za namakanje), z vsebnostjo beljakovin, računano na suh proizvod, več kot 40 mas. % | Izdelava, pri kateri mora biti vsa uporabljena koruza že s poreklom |

ex 2306 | Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji oljčnega olja, ki vsebujejo več kot 3 mas. % oljčnega olja | Izdelava, pri kateri morajo biti vse uporabljene olive že s poreklom |

2309 | Izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali | Izdelava, pri kateri morajo biti vsa uporabljena žita, sladkor ali melase, mošt ali mleko že s poreklom |

2402 | Cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka ali tobačnih nadomestkov | Izdelava, pri kateri mora biti najmanj 70 mas. % uporabljenega nepredelanega tobaka ali tobačnih odpadkov iz tarifne številke 2401 že s poreklom |

ex 2403 | Tobak za kajenje | Izdelava, pri kateri mora biti najmanj 70 mas. % uporabljenega nepredelanega tobaka ali tobačnih odpadkov iz tarifne številke 2401 že s poreklom |

ex 2504 | Naravni kristalni grafit, z obogateno vsebnostjo ogljika, prečiščen in mlet | Bogatenje vsebine ogljika, prečiščevanje in mletje surovega kristalnega grafita |

ex 2515 | Marmor, samo razžagan ali kako drugače razrezan v pravokotne bloke ali plošče (vključno s kvadratnimi), debeline največ 25 cm | Rezanje, z žaganjem ali kako drugače, marmorja (tudi če je že razžagan) debeline nad 25 cm |

ex 2516 | Granit, porfir, bazalt, peščenec in drug kamen za spomenike in gradbeništvo, samo razžagan ali kako drugače razrezan v pravokotne bloke ali plošče (vključno s kvadratnimi), debeline največ 25 cm | Rezanje, z žaganjem ali kako drugače, kamna (tudi če je že razžagan) debeline nad 25 cm |

ex 2518 | Žgan dolomit | Žganje nežganega dolomita |

ex 2519 | Zdrobljen naravni magnezijev karbonat (magnezit), v hermetično zaprtih zabojnikih, ter magnezijev oksid, čisti ali nečisti, razen taljenega magnezijevega oksida ali mrtvopečenega (sintranega) magnezijevega oksida | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporablja naravni magnezijev karbonat (magnezit) |

ex 2520 | Mavec, posebej pripravljen za zobozdravstvo | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

ex 2524 | Naravna azbestna vlakna | Izdelava iz azbestnega koncentrata |

ex 2525 | Sljuda v prahu | Mletje sljude ali odpadkov sljude |

ex 2530 | Zemeljske barve, žgane ali v prahu | Žganje ali mletje zemeljskih barv |

ex 2707 | Olja, pri katerih masa aromatskih sestavin presega maso nearomatskih sestavin in so podobna mineralnim oljem, dobljenim z destilacijo katrana iz črnega premoga pri visoki temperaturi, pri katerih 65 vol. % ali več destilira pri temperaturi do 250 °C (vključno z mešanicami naftnih olj in benzena), za uporabo kot pogonska goriva ali kurilna olja | To so izdelki iz Priloge VI |

2709 do 2715 | Mineralna olja in proizvodi njihove destilacije; bituminozne snovi; mineralni voski | To so izdelki iz Priloge VI |

ex poglavje 28 | Anorganske kemikalije; organske ali anorganske spojine plemenitih kovin, redkih zemeljskih kovin in radioaktivnih elementov ali izotopov; razen tarifnih številk ex 2811 in ex 2833, za kateri so pravila navedena spodaj | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna |

ex 2811 | Žveplov trioksid | Izdelava iz žveplovega dioksida |

ex 2833 | Aluminijev sulfat | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

ex poglavje 29 | Organske kemikalije, razen tarifnih številk ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 in 2934, za katere so pravila navedena spodaj | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna |

ex 2901 | Aciklični ogljikovodiki za uporabo kot gorivo ali za ogrevanje | To so izdelki iz Priloge VI |

ex 2902 | Cikloalkani in cikloalkeni (razen azulenov), benzen, toluen, ksileni, za uporabo kot gorivo ali za ogrevanje | To so izdelki iz Priloge VI |

ex 2905 | Kovinski alkoholati iz alkoholov iz te tarifne številke in iz etanola ali glicerola | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 2905. Vendar pa se lahko kovinski alkoholati iz te tarifne številke uporabljajo, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna |

2915 | Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi, halidi, peroksidi in peroksikisline, njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vendar pa vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifnih številk 2915 in 2916 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna |

ex 2932 | — Notranji etri in njihovi halogenski, sulfo-, nitriro- ali nitrozo- derivati | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 2909 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna |

— Ciklični acetali in notranji hemiacetali ter njihovi halogenski, sulfo-, nitrio- ali nitrozo- derivati | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke |

2933 | Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi dušika; nukleniske kisline in njihove soli | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke. Vendar pa vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifnih številk 2932 in 2933 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna |

2934 | Druge heterociklične spojine | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna |

ex poglavje 30 | Farmacevtski izdelki, razen tarifnih številk 3002, 3003 in 3004, za katere so pravila navedena spodaj | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna |

3002 | Človeška kri; živalska kri, pripravljena za uporabo v terapevtske, profilaktične ali diagnostične namene; antiserumi in druge frakcije krvi; cepiva, toksini, kulture mikroorganizmov (razen kvasovk) in podobni izdelki: |

— Izdelki, sestavljeni iz dveh ali več sestavin, ki so pomešani za terapevtske ali profilaktične namene, ali nepomešani izdelki za te namene, pripravljeni v odmerjenih dozah ali v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 3002. Lahko se uporabijo materiali iz tega poimenovanja, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna |

— Drugo: |

— človeška kri | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 3002. Lahko se uporabijo tudi materiali iz tega poimenovanja, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna |

— živalska kri, pripravljena za uporabo v terapevtske ali profilaktične namene | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 3002. Lahko se uporabijo tudi materiali iz tega poimenovanja, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna |

— frakcije krvi razen antiserumov, hemoglobina in serumskega globulina | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 3002. Lahko se uporabijo tudi materiali iz tega poimenovanja, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna |

— hemoglobin, krvni globulin in serumski globulin | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 3002. Lahko se uporabijo tudi materiali iz tega poimenovanja, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna |

— drugo | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 3002. Lahko se uporabijo tudi materiali iz tega poimenovanja, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna |

3003 in 3004 | Zdravila (razen izdelkov iz tarifnih številk 3002, 3005 ali 3006) | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz tarifne številke 3003 ali 3004, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

ex poglavje 31 | Gnojila, razen tarifne številke ex 3105, za katero je pravilo navedeno spodaj | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna |

ex 3105 | Mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo dva ali tri gnojilne elemente – dušik, fosfor in kalij; druga gnojila; izdelki iz tega poglavja v tabletah ali podobnih oblikah ali pakiranjih do vključno 10 kg bruto mase, razen: — natrijevega nitrata — kalcijevega cianamida — kalijevega sulfata — magnezijevega kalijevega sulfata | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

ex poglavje 32 | Ekstrakti za strojenje ali barvanje; tanini in njihovi derivati; barve, pigmenti in druga barvila; premazna sredstva in laki; kiti in druge tesnilne mase; črnila; razen tarifnih številk ex 3201 in 3205, za kateri so pravila navedena spodaj | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna |

ex 3201 | Tanini in njihove soli, etri, estri in drugi derivati | Izdelava iz ekstraktov za strojenje rastlinskega izvora |

3205 | Lak barve; preparati, predvideni v opombi 3 k temu poglavju, na osnovi lak barv [1] | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tarifnih številk 3202 in 3204, če vrednost katerih koli materialov iz tarifne številke 3205 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna |

ex poglavje 33 | Eterična olja in rezinoidi; parfumerijski, kozmetični ali toaletni izdelki; razen tarifne številke 3301, za katero je pravilo navedeno spodaj | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna |

3301 | Eterična olja (brez terpenov ali s terpeni), vključno z zgoščenimi (trdimi) olji (concretes) in čistimi olji; rezinoidi; koncentrati eteričnih olj v masteh, nehlapnih oljih, voskih ali podobnem, dobljeni z ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo ali maceracijo; stranski terpenski izdelki, dobljeni z deterpenacijo eteričnih olj; vodni destilati in vodne raztopine eteričnih olj | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z materiali iz druge "skupine" [2] v tej tarifni številki. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste skupine, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna |

ex poglavje 34 | Mila, organska površinsko aktivna sredstva, pralni preparati, mazalni preparati, umetni voski, pripravljeni voski, preparati za loščenje ali čiščenje, sveče in podobni izdelki, paste za modeliranje, "zobarski voski" ter zobarski preparati na osnovi mavec; razen tarifnih številk 3403 in 3404, za kateri so pravila navedena spodaj | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna |

ex 3403 | Mazalni preparati, ki vsebujejo manj kot 70 mas. % naftnih olj ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov | To so izdelki iz Priloge VI |

ex 3404 | Umetni voski in pripravljeni voski: |

— na osnovi parafina, voskov iz nafte, voskov, dobljenih iz bituminoznih mineralov, vosek pridobljen iz ostankov pri rafinaciji nafte ali delno rafiniran parafinski vosek | To so izdelki iz Priloge VI |

— drugo | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen: hidrogeniziranih olj, ki imajo lastnosti voskov iz tarifne številke 1516,maščobnih kislin, ki niso kemično določene, ali industrijskih maščobnih alkoholov, ki imajo lastnosti voskov iz tarifne številke 1519,materialov iz tarifne številke 3404Vendar pa se lahko ti materiali uporabijo, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna |

ex poglavje 35 | Beljakovinske snovi; modificirani škrobi; lepila; encimi; razen tarifnih številk 3505 in ex 3507, za kateri so pravila navedena spodaj | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna |

3505 | Dekstrini in drugi modificirani škrobi (npr. preželatinizirani ali esterificirani škrobi); lepila na osnovi škrobov ali na osnovi dekstrinov ali drugih modificiranih škrobov: |

— škrobni etri in estri | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 3505 |

— drugo | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen tistih iz tarifne številke 1108 |

ex 3507 | Pripravljeni encimi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

poglavje 36 | Razstreliva; pirotehnični izdelki; vžigalice; piroforne zlitine; nekateri vnetljivi preparati | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna |

ex poglavje 37 | Izdelki za fotografske ali kinematografske namene; razen tarifnih številk 3701, 3702 in 3704, za katere so pravila navedena spodaj | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna |

3701 | Fotografske plošče in plan filmi, občutljivi za svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnega koli materiala, razen iz papirja, kartona ali tekstila; plan filmi za trenutno (hitro) fotografijo, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, v kasetah ali brez njih | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot je tarifna številka 3702 |

3702 | Fotografski filmi v zvitkih, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnega koli materiala, razen iz papirja, kartona ali tekstila; filmi v zvitkih za trenutne (hitre) fotografije, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni | Izdelava pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot sta tarifni številki 3701 ali 3702 |

3704 | Fotografske plošče, filmi, papir, karton in tekstil, osvetljeni toda nerazviti | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot so tarifne številke 3701 do 3704 |

ex poglavje 38 | Razni izdelki kemične industrije; razen tarifnih številk ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, 3808 do 3814, 3818 do 3820, 3822 in 3823, za katere so pravila navedena spodaj: | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna |

ex 3801 | — koloidni grafit v oljni suspenziji in polkoloidni grafit; ogljikove paste za elektrode | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

— grafit v obliki paste izdelan iz mešanice mineralnih olj z več kot 30 mas. % grafita | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 3403 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna |

ex 3803 | Rafinirano talovo olje | Rafiniranje surovega tal-olja |

ex 3805 | Sulfatna terpentinska olja, prečiščena | Prečiščevanje z destilacijo ali rafiniranjem surovega sulfatnega terpentinskega olja |

ex 3806 | Smolni estri | Izdelava iz smolnih kislin |

ex 3807 | Lesna smola (lesna katranska smola) | Destilacija lesnega katrana |

3808 do 3814 3818 do 3820 3822 in 3823 | Razni izdelki kemične industrije: |

— pripravljeni aditivi za mazalna olja, ki vsebujejo naftna olja in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov, iz tarifne številke 3811 | To so izdelki iz Priloge VI |

— naslednje iz tarifne številke 3823: | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna |

— pripravljena vezivna sredstva za livarske modele ali livarska jedra na osnovi izdelkov iz naravnih smol |

— naftenske kisline, njihove v vodi netopne soli in njihovi estri |

— sorbitol, razen sorbitola iz tarifne številke 2905 |

— naftni sulfonati, razen naftnih sulfonatov alkalnih kovin, amoniaka ali etanolaminov; tiofenirane sulfonske kisline olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, in njihove soli |

— ionski izmenjevalci |

— sušilci (getter) za vakuumske cevi |

— alkalni železovi oksidi za prečiščevanje plina |

— amoniakova raztopina in porabljeni oksid, dobljen s prečiščevanjem plina iz premoga |

— sulfonaftenske kisline, njihove v vodi netopne soli in njihovi estri |

— fusel in Dippelovo olje |

— mešanice soli, ki vsebujejo različne anione |

— paste za kopiranje na osnovi želatine, s podlago iz papirja ali tekstila ali brez nje |

— drugo | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

ex 3901 do 3915 | Plastične mase v primarnih oblikah, odpadki, ostružki in ostanki iz plastike; razen tarifne številke ex 3907, za katero je pravilo navedeno spodaj: | |

— izdelki adicijske homopolimerizacije | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna, invrednost katerega koli uporabljenega materiala iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna [3] |

— drugo | Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna [3] |

ex 3907 | Kopolimeri, narejeni iz polikarbonata in akrilonitril-butadien-stiren kopolimera (ABS) | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

ex 3916 do 3921 | Polizdelki in izdelki iz plastičnih mas; razen tarifnih številk ex 3916, ex 3917 in ex 3920, za katere so pravila navedena spodaj: | |

— ploščati izdelki, bolj obdelani kakor samo površinsko obdelani ali razrezani v druge oblike razen pravokotnih (vključno s kvadratnimi); drugi izdelki, bolj obdelani kakor samo površinsko obdelani | Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz poglavja 39 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

— drugo: | |

— izdelki adicijske homopolimerizacije | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna invrednost katerega koli uporabljenega materiala iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna [3] |

— drugo | Izdelava, pri kateri vrednost katerega koli uporabljenega materiala iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna [3] |

ex 3916 in ex 3917 | Profilne oblike in cevi | Izdelava, pri kateri: vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna invrednost katerega koli materiala, uvrščenega v isto tarifno številko kakor izdelek, ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna |

ex 3920 | Listi ali filmi iz ionomerov | Izdelava iz delne termoplastične soli, ki je kopolimer etilena in metakrilne kisline in je delno nevtralizirana z ioni kovine, predvsem cinka in natrija |

3922 do 3926 | Izdelki iz plastičnih mas | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

ex 4001 | Laminirane plošče iz surove gume za čevlje | Laminacija listov iz naravnega kavčuka |

4005 | Mešanice kavčuka, nevulkanizirane, v primarnih oblikah ali v ploščah, listih ali trakovih | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov, razen naravnega kavčuka, ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

4012 | Protektirane ali rabljene zunanje gume (plašči); polne gume in gume z zračnimi komorami, zamenljivi protektorji (plasti) in ščitniki iz vulkaniziranega kavčuka (gume): | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen iz tarifne številke 4011 ali 4012 |

ex 4017 | Izdelki iz trde gume | Izdelava iz trde gume |

ex 4102 | Surove kože ovac ali jagnjet, brez volne | Odstranjevanje volne s kože ovac ali jagnjet z volno |

4104 do 4107 | Usnje, brez dlake ali volne, razen usnja iz tarifne številke 4108 ali 4109 | Ponovno strojenje predhodno strojenih kož ali Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka |

4109 | Lakasto usnje in lakasto plastovito usnje; metalizirano usnje | Izdelava iz usnja iz tarifnih številk 4104 do 4107, če njegova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

ex 4302 | Strojeno ali obdelano krzno, sestavljeno: | |

— plošče, križi in podobne oblike | Beljenje ali barvanje, poleg rezanja in sestavljanja nesestavljenega strojenega ali obdelanega krzna |

— drugo | Izdelava iz nesestavljenega, strojenega ali obdelanega krzna |

4303 | Oblačila, pribor za oblačila in drugi izdelki iz krzna | Izdelava iz nesestavljenega, strojenega ali obdelanega krzna iz tarifne številke 4302 |

ex 4403 | Les, grobo obdelan (obtesan) | Izdelava iz grobo obdelanega lesa, olubljenega ali ne, ali samo grobo tesanega |

ex 4407 | Les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, debeline nad 6 mm, skobljan, brušen ali na koncih spojen z zobci | Skobljanje, brušenje ali lepljenje s topim ali zobatim dolžinskim spajanjem |

ex 4408 | Listi furnirja in listi za vezane plošče, debeline največ 6 mm, rezani, in drug vzdolžno žagan les, rezan ali luščen, debeline največ 6 mm, skobljan, brušen ali na koncih spojen z zobci | Spajanje, skobljanje, brušenje ali lepljenje s topim ali zobatim dolžinskim spajanjem |

ex 4409 | — Les (vključno z lamelami in frizami za parket, nesestavljenimi), profiliran (pero in utor, utorjen ali podobno obdelan) vzdolž katerega koli roba, konca ali strani, brušen ali na koncih spojen z zobci | Brušenje ali lepljenje s topim ali zobatim dolžinskim spajanjem |

— Okrasne palice in okrasne letve | Predelava v okrasne palice ali okrasne letve |

ex 4410 do ex 4413 | Okrasne palice in okrasne letve, vključno z oblikovanimi robovi in drugimi oblikovanimi deskami | Predelava v okrasne palice ali okrasne letve |

ex 4415 | Zaboji za pakiranje, škatle, zaboji, sodi in podobna embalaža, iz lesa | Izdelava iz desk, ki niso razrezane na določeno velikost |

ex 4416 | Sodi, kadi, vedra in drugi sodarski izdelki in njihovi deli, iz lesa | Izdelava iz klanih dog, nadalje neobdelanih, razen razžaganih na dveh glavnih površinah |

ex 4418 | — Stavbno pohištvo in leseni izdelki za gradbeništvo | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo celičaste lesene plošče, skodle in opaži |

— Okrasne palice in okrasne letve | Predelava v okrasne palice ali okrasne letve |

ex 4421 | Trščice za vžigalice; lesne kljukice ali zatiči za obutev | Izdelava iz lesa iz katere koli tarifne številke, razen lesne žice iz tarifne številke 4409 |

4503 | Izdelki iz naravne plute | Izdelava iz plute iz tarifne številke 4501. |

ex 4811 | Papir in karton, samo s črtami ali kvadrati | Izdelava iz materialov za izdelavo papirja iz poglavja 47 |

4816 | Karbon papir, samokopirni papir in drug papir za kopiranje ali prenašanje (razen iz tarifne številke 4809), matrice za razmnoževanje in ofsetne plošče iz papirja, v škatlah ali brez škatel | Izdelava iz materialov za izdelavo papirja iz poglavja 47 |

4817 | Pisemski ovitki, pisemske kartice, dopisnice in karte za dopisovanje brez slike, iz papirja ali kartona; kompleti za dopisovanje v škatlah, vrečkah, notesih in podobnih pakiranjih iz papirja ali kartona | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

ex 4818 | Toaletni papir | Izdelava iz materialov za izdelavo papirja iz poglavja 47 |

ex 4819 | Škatle, zaboji, vreče in drugi izdelki za pakiranje, iz papirja, kartona, celulozne vate ali listov ali trakov iz celuloznih vlaken | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

ex 4820 | Bloki s pisemskim papirjem | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

ex 4823 | Drug papir, karton, celulozna vata ter listi in trakovi iz celuloznih vlaken, razrezani v določene velikosti ali oblike | Izdelava iz materialov za izdelavo papirja iz poglavja 47 |

4909 | Tiskane ali ilustrirane poštne razglednice; tiskane čestitke in kartice z osebnimi sporočili, ilustrirane ali neilustrirane, z ovitki ali okraski ali brez njih | Izdelava iz materialov, ki niso uvrščeni v tarifno številko 4909 ali 4911 |

4910 | Koledarji vseh vrst, tiskani, vključno s koledarskimi bloki: | |

— koledarji vrste "večni" ali z zamenljivimi bloki na podlagah, ki niso iz papirja ali kartona | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

— drugo | Izdelava iz materialov, ki niso uvrščeni v tarifno številko 4909 ali 4911 |

ex 5003 | Odpadki iz svile (skupaj z zapredki, neprimernimi za odvijanje, odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali), mikani ali česani | Mikanje ali česanje odpadkov iz svile |

5501 do 5507 | Umetna ali sintetična rezana vlakna | Izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše |

ex poglavje 50 do poglavje 55 | Preja, monofilamenti in sukanec | Izdelava iz [4]: surove svile, odpadkov iz svile, mikanih ali česanih ali drugače predelanih za predenje,drugih naravnih vlaken, nemikanih, nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alimaterialov za izdelavo papirja |

Tkanine: | |

— z vtkanimi gumenimi nitmi | Izdelava iz enojne preje [4] |

— drugo | Izdelava iz [4]: preje iz kokosovih vlaken,naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše, alipapirjaali Tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna |

ex poglavje 56 | Vata, klobučevina in netkani materiali; posebne preje; vrvi, motvozi, konopi in prameni ter izdelki iz njih, razen tarifnih številk 5602, 5604, 5605 in 5606, za katere so pravila navedena spodaj | Izdelava iz [4]: preje iz kokosovih vlaken,naravnih vlaken,kemičnih materialov ali tekstilne kaše alimaterialov za izdelavo papirja |

5602 | Klobučevina, vključno z impregnirano, prevlečeno, prekrito ali laminirano: | |

— iglana klobučevina | Izdelava iz [4]: naravnih vlaken,kemičnih materialov ali tekstilne kašeLahko pa se uporabijo: polipropilenski filament iz tarifne številke 5402,polipropilenska vlakna iz tarifne številke 5503 ali 5506,aliprameni iz filamentov polipropilena iz tarifne številke 5501, pri katerih je v vseh primerih vsebina vsakega filamenta ali vlakna manjša od 9 deciteksov, če njihova vrednost ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

— drugo | Izdelava iz [4]: naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, pridobljenih iz kazeina, alikemičnih materialov ali tekstilne kaše |

5604 | Niti in kord iz gume, prekriti s tekstilnim materialom; tekstilna preja, trakovi in podobno iz tarifne številke 5404 ali 5405, impregnirani, prevlečeni, prekriti, obloženi z gumo ali plastično maso: | |

— niti in kord iz gume, prekriti s tekstilnim materialom | Izdelava iz gumijastih niti ali vrvi, ki niso prekriti s tekstilom |

— drugo | Izdelava iz [4]: naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše alimaterialov za izdelavo papirja |

5605 | Metalizirana preja, vključno s posukano prejo, ki je sestavljena iz tekstilne preje, trakov ali podobnih oblik iz tarifne številke 5404 ali 5405, kombiniranih s kovino v obliki niti, trakov ali prahu ali prevlečenih s kovino | Izdelava iz [4]: naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše alimaterialov za izdelavo papirja |

5606 | Posukana preja, zviti trakovi in podobne oblike iz tarifne številke 5404 ali 5405 (razen iz tarifne številke 5605 in posukane preje iz konjske dlake); ženiljska preja (vključno s kosmičeno ženiljsko prejo); efektno vozličasta preja | Izdelava iz [4]: naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje,kemičnih materialov ali tekstilne kaše alimaterialov za izdelavo papirja |

poglavje 57 | Preproge in druga tekstilna talna prekrivala: | |

— iz iglane klobučevine | Izdelava iz [4]: naravnih vlaken alikemičnih materialov ali tekstilne kašeLahko pa se uporabijo: polipropilenski filament iz tarifne številke 5402,polipropilenska vlakna iz tarifne številke 5503 ali 5506 aliprameni iz filamentov polipropilena iz tarifne številke 5501, pri katerih je v vseh primerih vsebina vsakega filamenta ali vlakna manjša od 9 deciteksov, če njihova vrednost ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

— iz druge klobučevine | Izdelava iz [4]: naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, alikemičnih materialov ali tekstilne kaše |

— drugo | Izdelava iz [4]: preje iz kokosovih vlaken,sintetične ali umetne filamentne preje,naravnih vlaken, aliumetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje |

ex poglavje 58 | Specialne tkanine; taftane tkanine; čipke; tapiserije; pozamenterija; vezenine, razen tarifnih številk 5805 in 5810; pravilo za tarifno številko 5810 je navedeno spodaj: | |

— kombinirane z gumeno nitjo | Izdelava iz enojne preje [4] |

— drugo | Izdelava iz [4]: naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, alikemičnih materialov ali tekstilne kašeali Tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna |

5810 | Vezenine v metraži, trakovih ali motivih | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

5901 | Tekstilni materiali, prevlečeni z lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo vezavo knjig in podobne namene; tkanine za prerisovanje; platna, pripravljena za slikanje; škrobljeno platno (buckram) in podobni togi tekstilni materiali, ki se uporabljajo za izdelovanje klobukov | Izdelava iz preje |

5902 | Tekstilni materiali za avtomobilske plašče iz preje velike trdnosti iz najlona ali drugih poliamidov, poliestrov ali viskoznega rajona: | |

— ki vsebujejo največ 90 mas. % tekstilnih materialov | Izdelava iz preje |

— drugo | Izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše |

5903 | Tekstilni materiali, impregnirani, premazani, prevlečeni ali prekriti ali laminirani s plastičnimi masami, razen iz tarifne številke 5902 | Izdelava iz preje |

5904 | Linolej, razrezan v oblike ali ne; talna prekrivala iz premazane, prevlečene ali prekrite tekstilne podlage, razrezana v oblike ali ne | Izdelava iz preje [4] |

5905 | Stenske prevleke iz tekstila: | |

— impregnirane, premazane, prevlečene ali prekrite ali laminirane z gumo, plastičnimi masami ali drugimi materiali | Izdelava iz preje |

— drugo | Izdelava iz [4]: preje iz kokosovih vlaken,naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, alikemičnih materialov ali tekstilne kašeali Tiskanje, ki ga spremljata vsaj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost proti krčenju, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna |

5906 | Gumirani tekstilni materiali, razen iz tarifne številke 5902: | |

— pleteni ali kvačkani tekstilni materiali | Izdelava iz [4]: naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, alikemičnih materialov ali tekstilne kaše |

— druge tkanine iz sintetične filamentne preje, ki vsebujejo več kot 90 mas. % tekstilnih materialov | Izdelava iz kemičnih materialov |

— drugo | Izdelava iz preje |

5907 | Tekstilni materiali, drugače impregnirani, premazani, prevlečeni ali prekriti; platna, slikana za odrske kulise, tkanine za ateljeje in podobne namene | Izdelava iz preje |

ex 5908 | Žarilne mrežice za plinsko razsvetljavo, impregnirane | Izdelava iz cevasto pletenih plinskih mrežic |

5909 do 5911 | Tekstilni izdelki za industrijsko uporabo: | |

— diski ali obroči za poliranje, razen iz klobučevine iz tarifne številke 5911 | Izdelava iz preje ali odpadkov tkanin ali krp iz tarifne številke 6310 |

— drugo | Izdelava iz [4]: preje iz kokosovih vlaken,naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, alikemičnih materialov ali tekstilne kaše |

ex poglavje 60 | Pleteni ali kvačkani tekstilni materiali | Izdelava iz [4]: naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, alikemičnih materialov ali tekstilne kaše |

poglavje 61 | Oblačila in pribor za oblačila, pleteni ali kvačkani: | |

— dobljeni s šivanjem ali drugačnim sestavljanjem, iz dveh ali več kosov pletene ali kvačkane tkanine, ki je urezana v določeno obliko ali neposredno pridobljena v določeno obliko | Izdelava iz preje [5] |

— drugo | Izdelava iz [4]: naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, alikemičnih materialov ali tekstilne kaše |

ex poglavje 62 | Oblačila in pribor za oblačila, ki niso pletena ali kvačkana, razen tarifnih številk ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, ex 6211, 6213, 6214, ex 6216 in ex 6217, za katere so pravila navedena spodaj: | Izdelava iz preje [5] |

ex 6202 ex 6204 ex 6206 ex 6209, ex 6206 in ex 6217 | Oblačila in "drug gotov pribor za oblačila", za ženske, deklice in dojenčke, vezeni | Izdelava iz preje [5] ali Izdelava iz nevezenih tkanin, če vrednost uporabljenih nevezenih tkanin ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna [4] |

ex 6210 ex 6216 in ex 6217 | Ognjevarna oprema iz tkanin, prevlečenih s folijo iz aluminiziranega poliestra | Izdelava iz preje [5] ali Izdelava iz neprevlečenih tkanin, če vrednost uporabljenih neprevlečenih tkanin ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna [5] |

6213 in 6214 | Robčki, šali, ovratne rute, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki: | |

— vezeni | Izdelava iz nebeljene enojne preje [5] [4] ali Izdelava iz nevezenih tkanin, če vrednost uporabljenih nevezenih tkanin ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna [5] |

— drugo | Izdelava iz nebeljene enojne preje [5] [4] |

ex 6217 | Medvloge za ovratnike in manšete, urezane | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

6301 do 6304 | Odeje, potovalne odeje, posteljno perilo itd.; zavese itd.; drugi izdelki za notranjo opremo: | |

— iz klobučevine, iz netkanih materialov | Izdelava iz [4]: naravnih vlaken alikemičnih materialov ali tekstilne kaše |

— drugo: | |

— vezeni | Izdelava iz nebeljene enojne preje [5] [6]. ali Izdelava iz nevezenih tkanin (razen pletenih ali kvačkanih), če vrednost uporabljenih nevezenih tkanin ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

— drugo | Izdelava iz nebeljene enojne preje [4] [6] |

6305 | Vreče in vrečke za pakiranje blaga | Izdelava iz [4]: naravnih vlaken,umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, alikemičnih materialov ali tekstilne kaše |

6306 | Ponjave; jadra za plovila, jadralne deske ali suhozemna vozila; platnene strehe in zunanje platnene navojnice; šotori in izdelki za taborjenje: | |

— iz netkanih materialov | Izdelava iz [4]: naravnih vlaken alikemičnih materialov ali tekstilne kaše |

— drugo | Izdelava iz nebeljene enojne preje |

ex 6307 | Drugi gotovi izdelki, vključno s kroji za oblačila | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

6308 | Garniture, ki so sestavljene iz tkanin in preje, s priborom ali brez njega, za izdelavo preprog in pregrinjal, tapiserij, vezenih namiznih prtov, serviet ali podobnih tekstilnih izdelkov, pripravljene v zavitkih za prodajo na drobno | Vsak sestavni del ali izdelek v garnituri mora izpolnjevati pravilo, ki bi zanj veljalo, če ne bi bil v garnituri. Sestavni deli ali izdelki brez porekla pa se lahko vključijo tudi izdelki brez porekla, če njihova skupna vrednost ne presega 15 % cene garniture franko tovarna |

6401 do 6405 | Obutev | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, razen spojenih gornjih delov, pritrjenih na notranje podplate ali druge komponente podplatov iz tarifne številke 6406 |

6503 | Klobuki in druga pokrivala, iz klobučevine, izdelani iz tulcev, stožcev in drugih izdelkov iz tarifne številke 6501, podloženi ali okrašeni ali ne | Izdelava iz preje ali tekstilnih vlaken [5] |

6505 | Klobuki in druga pokrivala, pleteni ali kvačkani ali izdelani iz čipke, klobučevine ali drugih tekstilnih metražnih materialov (razen iz trakov), podloženi ali okrašeni ali ne; mrežice za lase iz kakršnega koli materiala, podložene ali okrašene ali ne | Izdelava iz preje ali tekstilnih vlaken [5] |

6601 | Dežniki in sončniki (vključno s palicami dežniki, vrtnimi dežniki in podobnimi dežniki) | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

ex 6803 | Izdelki iz skrilavca ali aglomeriranega skrilavca | Izdelava iz obdelanega skrilavca |

ex 6812 | Izdelki iz azbesta; izdelki iz mešanic na osnovi azbesta ali na osnovi azbesta in magnezijevega karbonata | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke |

ex 6814 | Izdelki iz sljude, vključno z aglomerirano ali rekonstruirano sljudo na podlagi iz papirja, kartona ali drugih materialov | Izdelava iz obdelane sljude (vključno z aglomerirano ali rekonstruirano sljudo) |

7006 | Steklo iz tarifne številke 7003, 7004 ali 7005, upognjeno, z obdelanimi robovi, gravirano, luknjano, emajlirano ali drugače obdelano, neuokvirjeno in ne spojeno z drugimi materiali | Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7001 |

7007 | Varnostno steklo iz kaljenega ali plastnega stekla | Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7001 |

7008 | Večplastni panelni elementi za izolacijo, iz stekla | Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7001 |

7009 | Steklena ogledala, z okvirom ali brez njega, vključno z vzvratnimi ogledali | Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7001 |

7010 | Baloni, steklenice, kozarci, lonci, fiole, ampule in druge posode iz stekla, za transport ali pakiranje blaga; stekleni kozarci za vlaganje; čepi, pokrovi in druga zapirala iz stekla | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka ali Rezanje steklenih izdelkov, če vrednost nerazrezanih steklenih izdelkov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna. |

7013 | Stekleni izdelki za namizno uporabo, kuhinjo, za toaletne namene, v pisarnah, za notranjo dekoracijo in podobne namene (razen iz tarifne številke 7010 ali 7018) | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka in Rezanje steklenih izdelkov, če vrednost nerazrezanih steklenih izdelkov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna ali Ročno okraševanje (razen sitotiska) ročno pihanih steklenih izdelkov, če vrednost uporabljenih ročno pihanih steklenih izdelkov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

ex 7019 | Izdelki iz steklenih vlaken (razen preje) | Izdelava iz: nebarvanih trakov iz steklenih vlaken, rovinga, preje ali rezanih niti alisteklene volne |

ex 7102 ex 7103 in ex 7104 | Obdelani dragi ali poldragi kamni (naravni, sintetični ali rekonstruirani) | Izdelava iz neobdelanih dragih ali poldragih kamnov |

7106 7108 in 7110 | Plemenite kovine: | |

— neobdelane | Izdelava iz materialov, ki niso uvrščeni v tarifne številke 7106, 7108 ali 7110 ali Elektrolitska, toplotna ali kemična separacija plemenitih kovin iz tarifne številke 7106, 7108 ali 7110 ali Legiranje plemenitih kovin iz tarifne številke 7106, 7108 ali 7110 med seboj ali z navadnimi kovinami |

— polizdelki ali v obliki prahu (vse) | Izdelava iz neobdelanih plemenitih kovin |

ex 7107 ex 7109 in ex 7111 | Kovine, platirane s plemenitimi kovinami, v obliki polizdelkov | Izdelava iz kovin, platiranih s plemenitimi kovinami, neobdelanih |

7116 | Predmeti iz naravnih ali kultiviranih biserov, dragih ali poldragih kamnov (naravnih, sintetičnih ali rekonstruiranih) | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

7117 | Imitacije nakita | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka ali Izdelava iz delov iz navadnih kovin, neplatiranih ali neprevlečenih s plemenitimi kovinami, če vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

7207 | Polizdelki iz železa ali nelegiranega jekla | Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7201, 7202, 7203, 7204 ali 7205 |

7208 do 7216 | Ploščato valjani izdelki, palice, kotni profili in drugi profili iz železa ali nelegiranega jekla | Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tarifne številke 7206 |

7217 | Žica iz železa ali nelegiranega jekla | Izdelava iz polizdelkov iz tarifne številke 7207 |

ex 7218, 7219 do 7222 | Polizdelki, ploščato valjani izdelki, palice, kotni profili in drugi profili iz nerjavnega jekla | Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tarifne številke 7218 |

7223 | Žica iz nerjavnega jekla | Izdelava iz polizdelkov iz tarifne številke 7218 |

ex 7224, 7225 do 7227 | Polizdelki, ploščato valjani izdelki, palice, v ohlapno navitih kolobarjih, iz drugih legiranih jekel | Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tarifne številke 7224 |

7228 | Druge palice iz drugih legiranih jekel; kotni profili in drugi profili iz drugih legiranih jekel; votle palice za svedre, iz legiranih ali nelegiranih jekel | Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tarifne številke 7206, 7218 ali 7224 |

7229 | Žica iz drugih legiranih jekel | Izdelava iz polizdelkov iz tarifne številke 7224 |

ex 7301 | Piloti | Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7206 |

7302 | Deli za železniške ali tramvajske tire, iz železa ali jekla: tirnice, vodila in zobate tirnice, kretniški jezički, križišča, spojne palice in drugi deli kretnic, pragovi, tirne veznice, tirna ležišča, klini za tirna ležišča, podložne plošče, pričvrščevalne ploščice, distančne palice, drugi deli, posebej konstruirani za postavljanje, spajanje ali pritrjevanje tirnic | Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7206 |

7304, 7305 in 7306 | Cevi in votli profili iz železa ali jekla (razen iz litega železa) | Izdelava iz materialov iz tarifne številke 7206, 7207, 7218 ali 7224 |

7308 | Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tarifne številke 9406) in deli konstrukcij (npr. mostovi in mostne sekcije, vrata za zapornice, stolpi, predalčni stebri, strehe, strešna ogrodja, vrata in okna ter okviri zanje, pragovi za vrata, roloji, ograje in stebri), iz železa ali jekla; pločevine, palice, kotni in drugi profili, cevi in podobno, pripravljeni za uporabo v konstrukcijah, iz železa ali jekla | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka. Vendar pa se zvarjeni kotni in drugi profili iz tarifne številke 7301 ne smejo uporabiti |

ex 7315 | Verige proti drsenju | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 7315 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

ex 7322 | Radiatorji za centralno ogrevanje, ki se ne ogrevajo z električno energijo | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 7322 ne presega 5 % cene izdelka franko tovarna |

ex poglavje 74 | Baker in bakreni izdelki, razen tarifnih številk 7401 do 7405; pravilo za tarifnih številk ex 7403 je navedeno spodaj | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

ex 7403 | Bakrove zlitine, surove | Izdelava iz rafiniranega bakra, neobdelanega, ali bakrovih odpadkov in ostankov |

ex poglavje 75 | Nikelj in nikljevi izdelki, razen tarifnih številk 7501 do 7503 | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

ex poglavje 76 | Aluminij in aluminijasti izdelki, razen tarifnih številk 7601, 7602 in ex 7616; pravila za tarifni številki 7601 in ex 7616 so navedena spodaj | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

7601 | Surovi aluminij | Izdelava s toplotno ali elektrolitsko obdelavo iz nelegiranega aluminija ali iz aluminijevih odpadkov in ostankov |

ex 7616 | Izdelki iz aluminija, razen gaze, tkanin, rešetk, mrež, ograj ali tkanin za ojačanje in podobnih materialov (vključno z neskončnimi trakovi) iz aluminijaste žice, in z raztezovanjem kosa aluminija | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo gaza, tkanine, rešetke, mreže, ograje ali tkanine za ojačanje in podobni materiali (vključno z neskončnimi trakovi) iz aluminijaste žice, ali ekspandirane kovine iz aluminija, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

ex poglavje 78 | Svinec in svinčeni izdelki, razen tarifnih številk 7801 in 7802; pravilo za tarifno številko 7801 je navedeno spodaj | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

7801 | Surovi svinec: | |

— rafinirani svinec | Izdelava iz obdelanega svinca ("bullion" ali "work") |

— drugo | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka. Vendar pa se ne smejo uporabiti odpadki in ostanki iz tarifne številke 7802 |

ex poglavje 79 | Cink in cinkovi izdelki, razen tarifnih številk 7901 in 7902; pravilo za tarifno številko 7901 je navedeno spodaj | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

7901 | Surovi cink | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka. Vendar pa se ne smejo uporabiti odpadki in ostanki iz tarifne številke 7902 |

ex poglavje 80 | Kositer in kositrni izdelki, razen tarifnih številk 8001, 8002 in 8007; pravilo za tarifno številko 8001 je navedeno spodaj | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

8001 | Surovi kositer | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka. Vendar pa se ne smejo uporabiti odpadki in ostanki iz tarifne številke 8002 |

ex poglavje 81 | Druge navadne kovine, obdelane; izdelki iz njih | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov, uvrščenih v isto tarifno številko kakor izdelki, ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

8206 | Orodje iz dveh ali več tarifnih številk 8202 do 8205, v garniturah za prodajo na drobno | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot so tarifne številke 8202 do 8205. Vendar pa se lahko orodje iz tarifnih številk 8202 do 8205 vključi v garniture, če njegova vrednost ne presega 15 % cene garniture franko tovarna |

8207 | Izmenljiva orodja za ročne obdelovalne priprave, na mehanični pogon ali brez njega, ali za obdelovalne stroje (npr. za stiskanje, kovanje, prerezovanje, narezovanje in vrezovanje navojev, vrtanje, vtiskanje, grezenje, rezkanje, struženje ali navijanje ali odvijanje vijakov), vključno z matricami za izvlačenje ali iztiskanje kovine, in orodja za vrtanje kamna in zemlje | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

8208 | Noži in rezila, za stroje ali mehanične priprave | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex 8211 | Noži z rezili, nazobljenimi ali nenazobljenimi (vključno z vrtnarskimi noži), razen nožev iz tarifne številke 8208 | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo rezila in ročaji iz navadnih kovin |

8214 | Drugi nožarski izdelki (npr. stroji za striženje, mesarske ali kuhinjske sekače, mesarske sekire in noži za sekljanje mesa, noži za papir); garniture in priprave za manikiranje in pedikiranje (tudi pile za nohte) | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo ročaji iz navadnih kovin |

8215 | Žlice, vilice, zajemalke, žlice za peno, lopatice za serviranje kolačev, noži za ribe, noži za maslo, prijemalke za sladkor in podoben kuhinjski in namizni pribor | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo ročaji iz navadnih kovin |

ex 8306 | Kipci in drugi okraski iz navadnih kovin | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo drugi materiali iz tarifne številke 8306, če njihova vrednost ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna |

ex poglavje 84 | Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave; njihovi deli; razen tistih iz naslednjih tarifnih številk ali delov tarifnih številk, za katere so pravila navedena spodaj: 8403, ex 8404, 8406 do 8409, 8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8425 do 8430, ex 8431, 8439, 8441, 8444 do 8447, ex 8448, 8452, 8456 do 8466, 8469 do 8472, 8480, 8484 in 8485 | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri se v zgoraj navedenih mejah materiali, uvrščeni v isto tarifno številko kakor izdelek, uporabljajo samo do vrednosti 5 % cene izdelka franko tovarna |

8403 in ex 8404 | Kotli za centralno kurjavo, razen iz tarifne številke 8402, in pomožne naprave za kotle za centralno kurjavo | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kot v tarifni številki 8403 ali 8404. Vendar pa se lahko materiali iz tarifne številke 8403 ali 8404 uporabijo, če njihova skupna vrednost ne presega 5 % cene izdelka franko tovarna |

8406 | Turbine na vodno in drugo paro | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

8407 | Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem bata | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

8408 | Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dieselski ali poldieselski motorji) | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

8409 | Deli, ki so primerni izključno ali pretežno za uporabo z motorji iz tarifne številke 8407 ali 8408 | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

8412 | Drugi motorji in pogonski stroji | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

8415 | Klimatske naprave z ventilatorjem na motorni pogon in elementi za spreminjanje temperature in vlažnosti, vključno s stroji, pri katerih vlažnosti ni mogoče posebej regulirati | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

8418 | Hladilniki, zamrzovalniki in druge naprave za hlajenje ali zamrzovanje, električni in drugi; toplotne črpalke, razen klimatskih naprav iz tarifne številke 8415 | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri se v zgoraj navedenih mejah materiali, uvrščeni v isto tarifno številko kakor izdelek, uporabljajo samo do vrednosti 5 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom |

ex 8419 | Stroji in naprave za lesno industrijo, za proizvodnjo papirne kaše in kartona | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inse v zgoraj navedenih mejah materiali, uvrščeni v isto tarifno številko kakor izdelek, uporabljajo samo do vrednosti 25 % cene izdelka franko tovarna |

8420 | Kalandri in drugi stroji za valjanje, razen za kovine ali steklo, in valji zanje | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri se v zgoraj navedenih mejah materiali, uvrščeni v isto tarifno številko kakor izdelek, uporabljajo samo do vrednosti 25 % cene izdelka franko tovarna |

8425 do 8428 | Stroji in naprave za dviganje, manipuliranje, nakladanje ali razkladanje | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri se v zgoraj navedenih mejah materiali iz tarifne številke 8431 uporabljajo samo do vrednosti 5 % cene izdelka franko tovarna |

8429 | Buldožerji, angledozerji, grejderji, ravnalniki, skreperji, bagri, nakladalniki z lopato, stroji za nabijanje in cestni valjarji, na lastni pogon: | |

— cestni valjarji | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

— drugo | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri se v zgoraj navedenih mejah materiali iz tarifne številke 8431 uporabljajo samo do vrednosti 5 % cene izdelka franko tovarna |

8430 | Drugi stroji za ravnanje, strganje, izkopavanje, nabijanje, kopanje ali vrtanje zemlje, mineralov ali rud; ovni in stroji za izdiranje pilotov; snežni plugi in puhalniki za sneg | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri se v zgoraj navedenih mejah materiali iz tarifne številke 8431 uporabljajo samo do vrednosti 5 % cene izdelka franko tovarna |

ex 8431 | Deli za cestne valjarje | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

8439 | Stroji za pridelavo celuloze iz vlaknastih celuloznih materialov ali za proizvodnjo ali dodelavo papirjev ali kartona | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inse v zgoraj navedenih mejah materiali, uvrščeni v isto tarifno številko kakor izdelek, uporabljajo samo do vrednosti 25 % cene izdelka franko tovarna |

8441 | Drugi stroji za predelavo papirne mase, papirja ali kartona, vključno s stroji za rezanje vseh vrst | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inse v zgoraj navedenih mejah materiali, uvrščeni v isto tarifno številko kakor izdelek, uporabljajo samo do vrednosti 25 % cene izdelka franko tovarna |

8444 do 8447 | Stroji iz teh tarifnih številk, ki se uporabljajo v tekstilni industriji | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex 8448 | Pomožni stroji in naprave za uporabo s stroji iz tarifnih številk 8444 in 8445 | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

8452 | Šivalni stroji, razen strojev za šivanje knjig iz tarifne številke 8440; omarice, stojala in pokrovi, posebej predvideni za šivalne stroje; igle za šivalne stroje: | |

— šivalni stroji (samo verižni vbod), z glavami z maso največ 16 kg brez motorja oziroma največ 17 kg z motorjem | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri vrednost vseh materialov brez porekla, uporabljenih pri sestavljanju glave (brez motorja), ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom, inpri kateri so uporabljeni mehanizmi za zategovanje niti, kvačkanje in cik-cak že s poreklom |

— drugo | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

8456 do 8466 | Obdelovalni stroji in naprave ter njihovi deli in pribor iz tarifnih številk 8456 do 8466 | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

8469 do 8472 | Pisarniški stroji (npr. pisalni stroji, računski stroji, stroji za avtomatsko obdelavo podatkov, razmnoževalni stroji, stroji za spajanje) | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

8480 | Livarski okvirji za livarne kovin; modelne plošče; modeli za kalupe, kalupi za kovino (razen kalupov za ingote), kovinske karbide, steklo, mineralne materiale, gumo ali plastične mase | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

8484 | Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z drugim materialom, ali iz dveh ali več plasti kovine; garniture tesnil, različne po sestavi materiala, v vrečkah, ovitkih ali podobnih pakiranjih | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

8485 | Deli strojev brez električnih priključkov, izolatorjev, tuljav, kontaktov ali drugih električnih delov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex poglavje 85 | Električni stroji in oprema ter njihovi deli; aparati za snemanje in reprodukcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke; razen tistih iz naslednjih tarifnih številk ali delov tarifnih številk, za katere so pravila navedena spodaj: 8501, 8502, ex 8518, 8519 do 8529, 8535 do 8537, 8542, 8544 do 8546 in 8548 | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri se v zgoraj navedenih mejah materiali, uvrščeni v isto tarifno številko kakor izdelek, uporabljajo samo do vrednosti 5 % cene izdelka franko tovarna |

8501 | Elektromotorji in električni generatorji (razen generatorskih agregatov) | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri se v zgoraj navedenih mejah materiali iz tarifne številke 8503 uporabljajo samo do vrednosti 5 % cene izdelka franko tovarna |

8502 | Električni generatorski agregati in rotacijski pretvorniki | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri se v zgoraj navedenih mejah vsi materiali iz tarifne številke 8501 ali 8503 uporabljajo samo do vrednosti 5 % cene izdelka franko tovarna |

ex 8518 | Mikrofoni in stojala zanje; zvočniki, vključno z zvočniki v zvočnih omaricah; avdiofrekvenčni električni ojačevalniki; električni sestavi za ojačevanje zvoka | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom |

8519 | Gramofoni z vgrajenim ojačevalnikom ali brez njega, glasbeni avtomati na plošče, kasetni magnetofoni in drugi aparati za reprodukcijo zvoka, brez vgrajene naprave za snemanje zvoka | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom |

8520 | Magnetofoni in drugi aparati za snemanje zvoka, z vgrajenimi enotami za reprodukcijo zvoka ali brez njih | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom |

8521 | Aparati za snemanje in/ali reprodukcijo slike | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom |

8522 | Deli in pribor za aparate iz tarifnih številk 8519 do 8521 | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

8523 | Pripravljeni neposneti nosilci za zvočna snemanja ali podobna snemanja drugih fenomenov, razen izdelkov iz poglavja 37 | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

8524 | Plošče, trakovi in drugi posneti nosilci zvočnega ali drugega podobnega zapisa, vključno z matricami in galvanskimi odtisi za proizvodnjo plošč, razen izdelkov iz poglavja 37: | |

— matrice in galvanski odtisi za proizvodnjo plošč | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

— drugo | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri se v zgoraj navedenih mejah materiali iz tarifne številke 8523 uporabljajo samo do vrednosti 5 % cene izdelka franko tovarna |

8525 | Oddajniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo, radiodifuzijo ali televizijo, vključno z oddajniki z vgrajenim sprejemnikom ali aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka; televizijske kamere | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom |

8526 | Radarji, naprave za radijsko navigacijo in radijsko daljinsko upravljanje | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom |

8527 | Sprejemniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo ali radiodifuzijo, vključno s sprejemniki, kombiniranimi v istem ohišju z aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali z uro | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom |

8528 | Televizijski sprejemniki, kombinirani ali nekombinirani v istem ohišju z radijskimi sprejemniki ali aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike; videomonitorji in videoprojektorji | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom |

8529 | Deli, ki so primerni izključno ali pretežno za uporabo z aparati iz tarifnih številk 8525 do 8528: | |

— primerni izključno ali pretežno za uporabo z aparati za snemanje ali reprodukcijo slike | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

— drugo | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom |

8535 in 8536 | Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov ali za povezavo z električnimi tokokrogi ali znotraj njih | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri se v zgoraj navedenih mejah materiali iz tarifne številke 8538 uporabljajo samo do vrednosti 5 % cene izdelka franko tovarna |

8537 | Table, plošče (vključno s ploščami za numerično krmiljenje), pulti, mize, omare in druge osnove, opremljene z dvema ali več izdelki iz tarifne številke 8535 ali 8536, za električno krmiljenje ali distribucijo električnega toka, vključno s tistimi z vgrajenimi instrumenti ali aparati iz poglavja 90, razen komutacijskih aparatov iz tarifne številke 8517 | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri se v zgoraj navedenih mejah materiali iz tarifne številke 8538 uporabljajo samo do vrednosti 5 % cene izdelka franko tovarna |

8542 | Elektronska integrirana vezja in mikrosestavi | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri se v zgoraj navedenih mejah vsi materiali iz tarifne številke 8541 ali 8542 uporabljajo samo do vrednosti 5 % cene izdelka franko tovarna |

8544 | Izolirana žica (vključno z lakirano ali elektrolitsko oksidirano žico), kabli (vključno s koaksialnimi kabli) in drugi izolirani električni vodniki, s konektorjem ali brez njega; kabli iz optičnih vlaken, izdelani iz posamično oplaščenih vlaken, kombinirani z električnimi vodniki ali ne, s konektorjem ali brez njega | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

8545 | Ogljene elektrode, ogljene ščetke, oglje za žarnice, oglje za baterije in drugi izdelki iz grafita ali drugega oglja, s kovino ali brez nje, za električne namene | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

8546 | Električni izolatorji iz kakršnega koli materiala | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

8548 | Električni deli strojev ali aparatov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

8601 do 8607 | Tirne lokomotive, železniški vozni park in njihovi deli | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

8608 | Železniški ali tramvajski tirni sklopi in pribor; mehanska (vključno z elektromehansko) oprema za signalizacijo, varnost, nadzor in upravljanje prometa v železniškem, tramvajskem in cestnem prometu, prometu na celinskih plovnih poteh, parkiriščih, pristaniščih ali letališčih; njihovi deli | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inse v zgoraj navedenih mejah materiali, uvrščeni v isto tarifno številko kakor izdelek, uporabljajo samo do vrednosti 5 % cene izdelka franko tovarna |

8609 | Zabojniki (vključno z zabojniki za transport tekočin), posebej konstruirani in opremljeni za eno ali več vrst prevoza | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex poglavje 87 | Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, njihovi deli in pribor; razen tistih iz naslednjih tarifnih številk ali delov tarifnih številk, za katere so pravila navedena spodaj: 8709 do 8711, ex 8712, 8715 in 8716 | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

8709 | Delovni vozički, na lastni pogon, brez naprav za dviganje ali manipuliranje, ki se uporabljajo v tovarnah, skladiščih, pristaniščih ali na letališčih za prevoz blaga na kratkih razdaljah; vlečna vozila, ki se uporabljajo na peronih železniških postaj; deli navedenih vozil | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inse v zgoraj navedenih mejah materiali, uvrščeni v isto tarifno številko kakor izdelek, uporabljajo samo do vrednosti 5 % cene izdelka franko tovarna |

8710 | Tanki in druga oklepna bojna motorna vozila, vključno s tistimi, ki so opremljena z oborožitvenimi sredstvi, in njihovi deli | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inse v zgoraj navedenih mejah materiali, uvrščeni v isto tarifno številko kakor izdelek, uporabljajo samo do vrednosti 5 % cene izdelka franko tovarna |

8711 | Motorna kolesa (vključno z mopedi), kolesa in podobna vozila s pomožnim motorjem, z bočno prikolico ali brez nje; bočne prikolice | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom |

ex 8712 | Kolesa brez krogličnih ležajev | Izdelava iz materialov, ki niso uvrščeni v tarifno številko 8714 |

8715 | Otroški vozički in deli zanje | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri se v zgoraj navedenih mejah materiali, uvrščeni v isto tarifno številko kakor izdelek, uporabljajo samo so vrednosti 5 % cene izdelka franko tovarna |

8716 | Priklopniki in polpriklopniki; druga vozila, brez lastnega pogona; njihovi deli | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inse v zgoraj navedenih mejah materiali, uvrščeni v isto tarifno številko kakor izdelek, uporabljajo samo do vrednosti 5 % cene izdelka franko tovarna |

8803 | Deli blaga iz tarifne številke 8801 ali 8802 | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 8803 ne presega 5 % cene izdelka franko tovarna |

8804 | Padala (vključno z jadralnimi padala) in rotošuti; njihovi deli in pribor | |

— rotošuti | Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 8804 |

— drugo | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 8804 ne presega 5 % cene izdelka franko tovarna |

8805 | Oprema za lansiranje letal; krovna prestrezala letal in podobne naprave; naprave za zemeljsko treniranje letenja; deli navedenih izdelkov | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tarifne številke 8805 ne presega 5 % cene izdelka franko tovarna |

poglavje 89 | Ladje, čolni in plavajoče konstrukcije | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka. Vendar pa se ne smejo uporabiti ladijski trupi iz tarifne številke 8906 |

ex poglavje 90 | Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni, medicinski ali kirurški instrumenti in aparati; njihovi deli in pribor; razen tistih iz naslednjih tarifnih številk ali delov tarifnih številk, za katere so pravila navedena spodaj: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, 9015 do 9017, ex 9018, 9024 do 9033 | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inse v zgoraj navedenih mejah materiali, uvrščeni v isto tarifno številko kakor izdelek, uporabljajo samo do vrednosti 5 % cene izdelka franko tovarna |

9001 | Optična vlakna in snopi optičnih vlaken; kabli iz optičnih vlaken, razen iz tarifne številke 8544; listi in plošče iz polarizirajočega materiala; leče (vključno s kontaktnimi lečami), prizme, zrcala in drugi optični elementi, iz kakršnega koli materiala, nemontirani, razen takšnih steklenih elementov, ki niso optično obdelani | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

9002 | Leče, prizme, zrcala in drugi optični elementi, iz kakršnega koli materiala, montirani, ki so deli ali pribor instrumentov ali aparatov, razen takšnih steklenih elementov, ki niso optično obdelani | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

9004 | Očala, naočniki in podobni izdelki, korektivni, zaščitni ali drugi | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex 9005 | Daljnogledi (z enim ali dvema objektivoma), drugi optični teleskopi, in stojala zanje, razen astronomskih refrakcijskih teleskopov in stojal zanje | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri se v zgoraj navedenih mejah materiali, uvrščeni v isto tarifno številko kakor izdelek, uporabljajo samo do vrednosti 5 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom |

ex 9006 | Fotografski aparati (razen kinematografskih kamer); fotografski bliskovni aparati in bliskovne žarnice, razen bliskovnih žarnic na razelektrenje | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri se v zgoraj navedenih mejah materiali, uvrščeni v isto tarifno številko kakor izdelek, uporabljajo samo do vrednosti 5 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom |

9007 | Kinematografske kamere in projektorji, vključno s tistimi z vdelanimi aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri se v zgoraj navedenih mejah materiali, uvrščeni v isto tarifno številko kakor izdelek, uporabljajo samo do vrednosti 5 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom |

9011 | Sestavljeni optični mikroskopi, vključno s tistimi za mikrofotografijo, mikrokinematografijo ali mikroprojekcijo | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna,pri kateri se v zgoraj navedenih mejah materiali, uvrščeni v isto tarifno številko kakor izdelek, uporabljajo samo do vrednosti 5 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom |

ex 9014 | Drugi navigacijski instrumenti in aparati | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

9015 | Geodetski (tudi fotogrametrijski), hidrografski, oceanografski, hidrološki, meteorološki ali geofizikalni instrumenti in naprave, razen kompasov; daljinomeri | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

9016 | Tehtnice z občutljivostjo do vključno 5 centigramov (0,05 g), z utežmi ali brez njih | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

9017 | Instrumenti in aparati za risanje, označevanje ali matematično računanje (npr. risalni aparati, pantografi, kotomeri, risalni pribori v kompletu, logaritemska računala, računala v obliki okrogle plošče); ročni instrumenti za merjenje dolžine (npr. merilne palice in trakovi, mikrometrska merila, merila z nonijem), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex 9018 | Zobozdravniški stoli z vgrajenimi zobozdravniškimi napravami ali zobozdravniškimi pljuvalniki | Izdelava iz materialov iz katerekoli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke 9018 |

9024 | Stroji in aparati za preskušanje trdote, natezne tlačne trdnosti, elastičnosti ali drugih mehanskih lastnosti materiala (npr. kovin, lesa, tekstilnega materiala, papirja, plastike) | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

9025 | Hidrometri in podobni merilniki, termometri, pirometri, barometri, higrometri (vlagomeri) in psihrometri, tudi kombinacije teh instrumentov, z možnostjo registriranja ali brez nje | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

9026 | Instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo pretoka, nivoja, tlaka ali drugih spremenljivih veličin pri tekočinah ali plinih (npr. merilniki pretoka, kazalniki nivoja, manometri, merilniki količine toplote), razen instrumentov in aparatov iz tarifne številke 9014, 9015, 9028 ali 9032 | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

9027 | Instrumenti in aparati za fizikalne ali kemične analize (npr. polarimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za analizo plina ali dima); instrumenti in aparati za merjenje in kontrolo viskoznosti, poroznosti, raztezanja, površinske napetosti in podobno; instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo toplote, zvoka ali svetlobe (vključno z ekspozimetri); mikrotomi | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

9028 | Merilniki porabe ali proizvodnje plinov, tekočin ali električne energije, vključno z merilniki za njihovo umerjanje: | |

— deli in pribor | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

— drugo | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom |

9029 | Števci vrtljajev, števci proizvodnje, taksimetri, kilometrski števci, števci korakov in podobno; kazalniki hitrosti in tahometri, razen iz tarifne številke 9014 ali 9015; stroboskopi | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

9030 | Osciloskopi, spektralni analizatorji in drugi instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo električnih veličin, razen merilnikov iz tarifne številke 9028; instrumenti in aparati za merjenje ali odkrivanje alfa, beta, gama, rentgenskih, kozmičnih ali drugih ionizirajočih sevanj | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

9031 | Instrumenti, aparati in stroji za merjenje ali kontrolo, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju; projektorji profilov | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

9032 | Instrumenti in aparati za avtomatsko regulacijo ali krmiljenje | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

9033 | Deli in pribor (ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju) za stroje, naprave, aparate ali instrumente iz poglavja 90 | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

ex poglavje 91 | Ure in njihovi deli; razen tistih iz naslednjih tarifne številke, za katere so pravila navedena spodaj: 9105, 9109 do 9113 | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

9105 | Druge ure | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom |

9109 | Urni mehanizmi, kompletni in sestavljeni | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom |

9110 | Kompletni urni mehanizmi za osebne ali druge ure, nesestavljeni ali delno sestavljeni (mehanizmi v kompletih); nekompletni urni mehanizmi za osebne ali druge ure, sestavljeni; grobi urni mehanizmi za osebne ali druge ure | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri se v zgoraj navedenih mejah materiali iz tarifne številke 9114 uporabljajo samo do vrednosti 5 % cene izdelka franko tovarna |

9111 | Ohišja za ročne ure in deli ohišij | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inpri kateri se v zgoraj navedenih mejah materiali, uvrščeni v isto tarifno številko kakor izdelek, uporabljajo samo so vrednosti 5 % cene izdelka franko tovarna |

9112 | Ohišja za hišne, pisarniške in podobne ure ter podobna ohišja za druge izdelke iz tega poglavja, deli ohišij | Izdelava: pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, inse v zgoraj navedenih mejah materiali, uvrščeni v isto tarifno številko kakor izdelek, uporabljajo samo do vrednosti 5 % cene izdelka franko tovarna |

9113 | Jermenčki, pasovi in zapestnice za ročne ure ter deli za jermenčke, pasove in zapestnice: | |

— iz navadne kovine, platirane ali prevlečene s plemenito kovino ali ne | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

— drugo | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

poglavje 92 | Glasbila; njihovi deli in pribor | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna |

poglavje 93 | Orožje in strelivo; njuni deli in pribor | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

ex 9401 in ex 9403 | Pohištvo iz navadnih kovin, z vdelano nenapolnjeno bombažno tkanino, katere masa ne presega 300g/m2 | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka ali Izdelava iz bombažne tkanine, ki je že pripravljena za uporabo iz tarifne številke 9401 ali 9403, če: njena vrednost ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna, inso vsi drugi uporabljeni materiali že s poreklom in se uvrščajo v drugo tarifno številko, kot sta tarifni številki 9401 ali 9403 |

9405 | Svetilke in pribor za njih, vključno z reflektorji in njihovimi deli, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; osvetljeni znaki, osvetljene plošče z imeni in podobno, s fiksiranim svetlobnim virom, in njihovi deli, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

9406 | Montažne zgradbe | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

9503 | Druge igrače; pomanjšani modeli in podobni modeli za igro, tudi s pogonom; sestavljanke, zloženke (puzzle) vseh vrst | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

ex 9506 | Dokončane glave za palice za golf | Izdelava iz grobo obdelanih kosov |

9507 | Palice, trnki in drug pribor za ribolov; mreže za zajemanje ulovljenih rib; mreže za metulje in podobne mreže; umetne ptice za vabo (razen iz tarifnih številk 9208 ali 9705) in podobni rekviziti za lov ali strelstvo | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 5 % cene izdelka franko tovarna |

ex 9601 in ex 9602 | Izdelki iz materialov živalskega, rastlinskega ali mineralnega izvora za rezljanje | Izdelava iz obdelanih materialov za rezljanje iz iste tarifne številke |

ex 9603 | Metle in ščetke (razen metel iz protja in podobnega ter ščetk iz kunine ali veveričje dlake), ročne mehanične priprave za čiščenje podov, brez motorja: soboslikarski vložki in valji, strgala in brisala za pod, okna ipd. | Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

9605 | Potovalni kompleti za osebna toaletna sredstva, šivanje ali čiščenje obutve ali obleke | Vsak sestavni del ali izdelek v garnituri mora izpolnjevati pravilo, ki bi zanj veljalo, če ne bi bil v garnituri. Sestavni deli ali izdelki brez porekla pa se lahko vključijo, če njihova skupna vrednost ne presega 15 % cene garniture franko tovarna |

9606 | Gumbi, gumbi pritiskači, zaklopni gumbi, gumbi za srajce, gumbi, ki se še oblačijo (prekrijejo), in drugi deli teh izdelkov; nedokončani gumbi | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

9608 | Kemični svinčniki; flomastri in označevalci z vrhom iz polsti ali drugega poroznega materiala; nalivna peresa in podobna peresa; peresa za kopiranje; patentni svinčniki; peresniki, držala za svinčnike in podobna držala; deli (vključno s kapicami in ščipalkami) navedenih izdelkov, razen iz tarifne številke 9609 | Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka. Vendar pa se lahko uporabljajo peresa ali konice peres in drugi materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 5 % cene izdelka franko tovarna |

9612 | Trakovi za pisalne stroje in podobni trakovi, prepojeni s tiskarsko barvo ali drugače pripravljeni za odtiskovanje, vključno s trakovi na kolesih ali v kasetah; blazinice za žige, prepojene ali neprepojene, s škatlo ali brez nje | Izdelava, pri kateri: se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tarifno številko, kakor je tarifna številka izdelka, invrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna |

ex 9614 | Tobačne pipe ali glave za pipe | Izdelava iz grobo obdelanih kosov |

[1] Opomba 3 k poglavju 32 določa, da gre za preparate, ki se uporabljajo za barvanje katerega koli materiala ali ki se uporabljajo kot sestavine pri proizvodnji barvil, pod pogojem, da niso uvrščene v drugo tarifno številko v poglavju 32.

[2] Izraz "skupina" pomeni kateri koli del besedila te tarifne številke med dvema podpičjema.

[3] Pri izdelkih, sestavljenih iz materialov, ki se po eni strani uvrščajo v tarifne številke 3901 do 3906 in po drugi strani v tarifne številke 3907 do 3911, se ta omejitev uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v izdelku prevladuje po masi.

[4] Posebni pogoji, ki se nanašajo na izdelke, narejene iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v opombi 6.

[5] Glej opombo 7.

[6] Za pletene ali kvačkane izdelke, brez dodatka elastike ali gume, dobljene s šivanjem ali sestavljanjem kosov pletenih ali kvačkanih tkanin (urezanih ali pletenih neposredno v oblike), glej opombo 7.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

POTRDILA O GIBANJU BLAGA EUR.1

1. Potrdila o gibanja blaga EUR. 1 se izdajo na obrazcu, katerega vzorec je v tej prilogi. Ta obrazec se natisne v enem ali več jezikov, v katerih je sestavljen ta sporazum. Potrdila se izpolnijo v enem od teh jezikov in v skladu z določbami notranjega prava države izvoznice. Če so napisani z roko, se izpolnijo s črnilom in z velikimi tiskanimi črkami.

2. Vsako potrdilo meri 210 × 297 mm; dovoljeno odstopanje po dolžini je do minus 5 mm ali plus 8 mm. Uporabljati je treba bel papir, oblikovan za pisanje, brez mehanskih ostankov lesa, ki tehta najmanj 25 g/m2. Imeti mora ozadje s tiskanim zelenim vzorcem "guilloche" tako, da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi opazno že na prvi pogled.

3. Pristojni organi držav članic Skupnosti in Romunije si lahko pridržijo pravico, da sami tiskajo potrdila ali pa jih dajo tiskati pooblaščenim tiskarjem. V slednjem primeru se mora vsako potrdilo sklicevati na takšno pooblastilo. Vsako potrdilo mora vsebovati ime in naslov tiskarja ali oznaka, ki omogoča njegovo identifikacijo. Vsebovati mora tudi zaporedno številko, tiskano ali ne, ki omogoča njegovo identifikacijo.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

OBRAZEC EUR.2

1. Obrazec EUR.2 se izda na obrazcu, katerega vzorec je v tej prilogi. Ta obrazec se natisne v enem ali več jezikov, v katerih je sestavljen ta sporazum. Obrazci se izpolnijo v enem od teh jezikov in v skladu z določbami notranje zakonodaje države izvoznice. Če so napisani z roko, se izpolnijo s črnilom in z velikimi tiskanimi črkami.

2. Vsak obrazec EUR.2 meri 210 × 148 mm; dovoljeno odstopanje po dolžini je do minus 5 mm ali plus 8 mm. Uporabljati je treba bel papir, oblikovan za pisanje, brez mehanskih ostankov lesa, ki tehta najmanj 64 g/m2.

3. Pristojni organi držav članic Skupnosti in Romunije si lahko pridržijo pravico, da sami tiskajo obrazce ali pa jih dajo tiskati pooblaščenim tiskarjem. V slednjem primeru se mora vsak obrazec sklicevati na tako pooblastilo. Vsak obrazec mora vsebovati ime in naslov tiskarja ali oznako, ki omogoča njegovo identifikacijo. Vsebovati mora tudi zaporedno številko, natisnjeno ali ne, ki omogoča njegovo identifikacijo.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA V

Vzorčni odtis žiga iz člena 16(3)(b)

+++++ TIFF +++++

[1]

[2]

[1] Začetnice ali grb države izvoznice.

[2] Informacije, potrebne za identifikacijo pooblaščenega izvoznika.

--------------------------------------------------

PRILOGA VI

SEZNAM IZDELKOV IZ ČLENA 35, KI SO ZAČASNO IZKLJUČENI IZ PODROČJA UPORABE TEGA PROTOKOLA

Tarifna številka HS | Poimenovanje izdelka |

ex 2707 | Olja, pri katerih masa aromatskih sestavin presega maso nearomatskih sestavin in so podobna mineralnim oljem, dobljenim z destilacijo katrana iz črnega premoga pri visoki temperaturi, katerih 65 vol. % ali več se destilira pri temperaturi do 250 °C (vključno z mešanicami naftnih olj in benzenom), za uporabo kot pogonska goriva ali kurjavo |

2709 do 2715 | Mineralna olja in proizvodi njihove destilacije; bituminozne snovi; mineralni voski |

ex 2901 | Aciklični ogljikovodiki za uporabo kot pogonsko gorivo ali za ogrevanje |

ex 2902 | Cikloalkani in cikloalkeni (razen azulenov), benzen, toluen, ksileni, za uporabo kot pogonsko gorivo ali za ogrevanje |

ex 3403 | Mazalni preparati, ki vsebujejo manj kot 70 mas. % naftnih olj ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov |

ex 3404 | Umetni voski in pripravljeni voski na osnovi parafina, voskov iz nafte, voskov, dobljenih iz bituminoznih mineralov, stisnjenega parafina ali parafina z odstranjenim oljem |

ex 3811 | Pripravljeni aditivi za mazalna olja, ki vsebujejo naftna olja ali olja, dobljena iz bituminoznih mineralov |

--------------------------------------------------

PROTOKOL 5

o posebnih določbah v zvezi s trgovino med Romunijo, Španijo in Portugalsko

POGLAVJE I

Posebne določbe v zvezi s trgovino med Španijo in Romunijo

Člen 1

Določbe tega sporazuma, ki se nanašajo na trgovino iz naslova III, se spremenijo, kot sledi, da bi se upoštevali ukrepi in zaveze, našteti v Aktu o pristopu Kraljevine Španije k Evropskim skupnostim (v nadaljnjem besedilu "Akt o pristopu").

Člen 2

V skladu z Aktom o pristopu Španija izdelkom s poreklom iz Romunije ne odobri obravnave, ki je ugodnejša od tiste, ki jo zagotavlja zagotavlja za uvoz izdelkov s poreklom iz drugih držav članic ali so v drugih državah članicah v prostem prometu.

Člen 3

1. Dajatve, ki jih Kraljevina Španija uporablja za kmetijske proizvode, kakor so opredeljeni v členu 19 tega sporazuma, s poreklom iz Romunije in naštete v prilogah XIb in XIIb tega sporazuma, se v skladu s postopkom in časovnimi razporedi, predvidenimi v členu 75(2) in (3) Akta o pristopu, postopno uskladijo z dajatvami, ki jih uporablja Skupnost deseterice.

2. Prelevmani, ki jih Kraljevina Španija uporablja za kmetijske proizvode iz člena 21(2) tega sporazuma, s poreklom iz Romunije in naštete v prilogah XIa in XIIa, ter za kmetijsko komponento proizvodov iz Protokola 3, s poreklom iz Romunije, ustrezajo prelevmanom, ki jih vsako leto uporablja Skupnost deseterice in so prilagojeni na podlagi pristopnih kompenzacijskih zneskov, določenih v Aktu o pristopu.

Člen 4

Španija uveljavi zaveze, zajete v členu 10(4) tega sporazuma, takrat, kakor je to določeno za preostale države članice, pod pogojem, da je Romunija takrat izključena iz področja uporabe uredb (EGS) št. 1765/82 in (EGS) št. 3420/83 o uvoznih režimih za izdelke s poreklom iz držav z državno trgovino.

Člen 5

Količinske omejitve pri uvozu izdelkov s poreklom iz Romunije v Španijo se lahko za izdelke, naštete v Prilogi A, uporabljajo do 31. decembra 1995.

Člen 6

Določbe tega protokola se uporabljajo brez poseganja v Uredbo Sveta (EGS) št. 1911/91 z dne 26. junija 1991 o uporabi določb prava Skupnosti za Kanarske otoke ali v Sklep Sveta 91/314/ EGS z dne 26. junija 1991 o vzpostavitvi programa posebnih možnosti za Kanarske otoke zaradi njihove oddaljenosti in izoliranosti (Poseican).

POGLAVJE II

Posebne določbe v zvezi s trgovino med Portugalsko in Romunijo

Člen 7

Določbe tega sporazuma, ki se nanašajo na trgovino iz naslova III, se spremenijo, kot sledi, da bi se upoštevali ukrepi in zaveze, našteti v Aktu o pristopu Portugalske republike k Evropskim skupnostim (v nadaljnjem besedilu "Akt o pristopu").

Člen 8

V skladu z Aktom o pristopu Portugalska Romuniji ne odobri obravnave, ki je ugodnejša od tiste, ki jo zagotavlja za uvoz izdelkov s poreklom iz drugih držav članic.

Člen 9

1. Dajatve, ki jih Portugalska republika uporablja za industrijske izdelke s poreklom iz Romunije, navedene v členu 10 tega sporazuma in v protokolih 1 in 2, ter za nekmetijske komponente izdelkov, vključenih v Protokol 3, se postopno odpravijo v skladu s postopkom in časovnimi razporedi, določenimi v tem členu.

2. Pri odpravi tarif se kot osnovno izhodišče uporabijo dajatve, ki jih je Portugalska republika dejansko uporabljala v trgovini s Skupnostjo desetih na dan 1. januarja 1985; z začetkom veljavnosti tega sporazuma se veljavne dajatve uskladijo z dajatvami, ki jih uporablja Skupnost deseterice.

Vendar pa se pri izdelkih iz Priloge XXXI Akta o pristopu odprava tarif izvede v skladu z istim časovnim razporedom, pri čemer se kot izhodišče uporabijo dajatve, ki jih je Portugalska republika dejansko uporabljala v trgovini s tretjimi državami na dan 1. januarja 1985.

Člen 10

1. Dajatve, ki jih Portugalska republika uporablja za kmetijske proizvode, kakor so opredeljeni v členu 19 tega sporazuma, s poreklom iz Romunije in naštete v prilogah XIb in XIIb tega sporazuma, se v skladu s postopkom in časovnimi razporedi, predvidenimi v tem členu spodaj, postopno uskladijo z dajatvami, ki jih uporablja Skupnost deseterice.

2. Portugalska republika pri znižanju svojih tarif za kmetijske proizvode, ki niso navedeni v odstavku 3 tega člena, kot izhodišče vzame dajatve, ki jih je dejansko uporabljala v trgovini s tretjimi državami na dan 1. januarja 1985. Vsako leto se razlika med navedenimi dajatvami in tistimi, ki jih uporablja Skupnost deseterice, zniža v skladu z naslednjim časovnim razporedom:

- z začetkom veljavnosti tega sporazuma se razlika zniža na 27,2 % prvotne razlike,

- 1. januarja 1994 se razlika zniža na 18,1 % prvotne razlike,

- 1. januarja 1995 se razlika zniža na 9 % prvotne razlike,

- s 1. januarjem 1996 Portugalska republika uporablja enake dajatve kakor Skupnost deseterice.

3. Portugalska republika za kmetijske proizvode, navedene v uredbah (EGS) št. 136/66, (EGS) št. 804/68, (EGS) št. 805/68, (EGS) št. 1035/72, (EGS) št. 2727/75, (EGS) št. 2759/75, (EGS) No 2771/75, (EGS) št. 2777/75, (EGS) št. 1418/76 in (EGS) št. 822/87, uporablja dajatev, ki znižuje razliko med dajatvijo, ki se dejansko uporablja na dan 31. decembra 1990, in preferencialno dajatvijo v skladu z naslednjim časovnim razporedom:

- z začetkom veljavnosti tega sporazuma se razlika zniža na 49,9 % prvotne razlike,

- 1. januarja 1994 se razlika zniža na 33,2 % prvotne razlike,

- 1. januarja 1995 se razlika zniža na 16,5 % prvotne razlike.

Portugalska v celoti uporablja preferencialne stopnje od 1. januarja 1996.

Člen 11

Portugalska uveljavi zaveze, zajete v členu 10(4) tega sporazuma, takrat, kakor je to določeno za preostale države članice, pod pogojem, da je Romunija takrat izključena iz področja uporabe uredb (EGS) št. 1765/82 in (EGS) št. 3420/83 o uvoznih režimih za izdelke s poreklom iz držav z državno trgovino.

Člen 12

Količinske omejitve pri uvozu izdelkov s poreklom iz Romunije v Portugalsko se lahko za izdelke, naštete v Prilogi B, uporabljajo do 31. decembra 1995.

--------------------------------------------------

PRILOGA A

Oznaka KN | Opombe | Časovni razpored liberalizacije |

ex01029010 | (1) | 31.12.1995 |

ex01029031 | (1) | 31.12.1995 |

ex01029033 | (1) | 31.12.1995 |

ex01029035 | (1) | 31.12.1995 |

ex01029037 | (1) | 31.12.1995 |

01039110 | | 31.12.1995 |

01039211 | | 31.12.1995 |

01039219 | | 31.12.1995 |

0201 | | 31.12.1995 |

02031110 | | 31.12.1995 |

02031211 | | 31.12.1995 |

02031219 | | 31.12.1995 |

02031911 | | 31.12.1995 |

02031913 | | 31.12.1995 |

02031915 | | 31.12.1995 |

02031955 | | 31.12.1995 |

02031959 | | 31.12.1995 |

02032110 | | 31.12.1995 |

02032211 | | 31.12.1995 |

02032219 | | 31.12.1995 |

02032911 | | 31.12.1995 |

02032913 | | 31.12.1995 |

02032915 | | 31.12.1995 |

02032955 | | 31.12.1995 |

02032959 | | 31.12.1995 |

02063021 | | 31.12.1995 |

02063031 | | 31.12.1995 |

02064191 | | 31.12.1995 |

02064991 | | 31.12.1995 |

02081010 | | 31.12.1995 |

02090011 | | 31.12.1995 |

02090019 | | 31.12.1995 |

02090030 | | 31.12.1995 |

02101111 | | 31.12.1995 |

02101119 | | 31.12.1995 |

02101131 | | 31.12.1995 |

02101139 | | 31.12.1995 |

02101211 | | 31.12.1995 |

02101219 | | 31.12.1995 |

02101910 | | 31.12.1995 |

02101920 | | 31.12.1995 |

02101930 | | 31.12.1995 |

02101940 | | 31.12.1995 |

02101951 | | 31.12.1995 |

02101960 | | 31.12.1995 |

02101970 | | 31.12.1995 |

02101981 | | 31.12.1995 |

02102089 | | 31.12.1995 |

02109031 | | 31.12.1995 |

02109039 | | 31.12.1995 |

ex02109090 | (2) | 31.12.1995 |

0401 | | 31.12.1995 |

04031022 | | 31.12.1995 |

04031024 | | 31.12.1995 |

04031026 | | 31.12.1995 |

ex04039051 | (3) | 31.12.1995 |

ex04039053 | (3) | 31.12.1995 |

ex04039059 | (3) | 31.12.1995 |

04041091 | | 31.12.1995 |

04049011 | | 31.12.1995 |

04049013 | | 31.12.1995 |

04049019 | | 31.12.1995 |

04049031 | | 31.12.1995 |

04049033 | | 31.12.1995 |

04049039 | | 31.12.1995 |

0405 | | 31.12.1995 |

ex0406 | (4) | 31.12.1995 |

ex10019099 | (5) | 31.12.1995 |

ex10040090 | (6) | 31.12.1995 |

1101 | | 31.12.1995 |

11031110 | | 31.12.1995 |

11031190 | | 31.12.1995 |

11031200 | | 31.12.1995 |

11031310 | | 31.12.1995 |

11031390 | | 31.12.1995 |

11031400 | | 31.12.1995 |

11031910 | | 31.12.1995 |

11031930 | | 31.12.1995 |

11031990 | | 31.12.1995 |

11041110 | | 31.12.1995 |

11041210 | | 31.12.1995 |

ex11041910 | (7) | 31.12.1995 |

ex11041930 | (7) | 31.12.1995 |

ex11041950 | (7) | 31.12.1995 |

ex11041999 | (7) | 31.12.1995 |

11042110 | | 31.12.1995 |

11042130 | | 31.12.1995 |

11042150 | | 31.12.1995 |

11042190 | | 31.12.1995 |

11042210 | | 31.12.1995 |

11042230 | | 31.12.1995 |

11042250 | | 31.12.1995 |

11042290 | | 31.12.1995 |

11042310 | | 31.12.1995 |

11042330 | | 31.12.1995 |

11042390 | | 31.12.1995 |

11042911 | | 31.12.1995 |

11042915 | | 31.12.1995 |

11042919 | | 31.12.1995 |

11042931 | | 31.12.1995 |

11042935 | | 31.12.1995 |

11042939 | | 31.12.1995 |

11042991 | | 31.12.1995 |

11042995 | | 31.12.1995 |

11042999 | | 31.12.1995 |

11043010 | | 31.12.1995 |

11043090 | | 31.12.1995 |

11081100 | | 31.12.1995 |

1109 | | 31.12.1995 |

15010011 | | 31.12.1995 |

15010019 | | 31.12.1995 |

ex15010099 | (8) | 31.12.1995 |

ex1601 | (9) | 31.12.1995 |

ex16021000 | (9) | 31.12.1995 |

ex16022090 | (9) | 31.12.1995 |

16024110 | | 31.12.1995 |

16024210 | | 31.12.1995 |

16024911 | | 31.12.1995 |

16024913 | | 31.12.1995 |

16024915 | | 31.12.1995 |

16024919 | | 31.12.1995 |

16024930 | | 31.12.1995 |

16024950 | | 31.12.1995 |

ex16029010 | (10) | 31.12.1995 |

16029051 | | 31.12.1995 |

ex19022030 | (11) | 31.12.1995 |

20096011 | | 31.12.1995 |

20096019 | | 31.12.1995 |

20096051 | | 31.12.1995 |

20096059 | | 31.12.1995 |

20096071 | | 31.12.1995 |

20096079 | | 31.12.1995 |

20096090 | | 31.12.1995 |

ex22041011 | (12) | 31.12.1995 |

ex22041019 | (12) | 31.12.1995 |

ex22041090 | (12) | 31.12.1995 |

ex22042110 | (12) | 31.12.1995 |

22042125 | | 31.12.1995 |

22042129 | | 31.12.1995 |

22042135 | | 31.12.1995 |

22042139 | | 31.12.1995 |

ex22042149 | (12) | 31.12.1995 |

ex22042159 | (12) | 31.12.1995 |

ex22042190 | (12) | 31.12.1995 |

ex22042910 | (12) | 31.12.1995 |

22042925 | | 31.12.1995 |

22042929 | | 31.12.1995 |

22042935 | | 31.12.1995 |

22042939 | | 31.12.1995 |

ex22042949 | (12) | 31.12.1995 |

ex22042959 | (12) | 31.12.1995 |

ex22042990 | (12) | 31.12.1995 |

22043010 | | 31.12.1995 |

22043091 | | 31.12.1995 |

22043099 | | 31.12.1995 |

Opomba:

Omejitve, ki se nanašajo na tarifno številko 0803 v zvezi z državami članicami Evropske gospodarske skupnosti in državami, upravičenimi do preferencialov, so prehodne in veljajo do vzpostavitve tržne ureditve za banane. Te proizvode bi bilo zato treba vključiti v ta protokol.

Pojasnjevalne opombe glede delnih omejitev, ki jih bo Španija ohranila do konca prehodnega obdobja

(1) Razen živali za bikoborbe.

(2) Samo domači prašiči.

(3) Nekonzervirano, nekoncentrirano in nepakirano, namenjeno samo za prehrano ljudi.

(4) Razen requesona, ementalca, grojerja, sira z modro plesnijo, parmigiano reggiano in grana padano.

(5) Samo navadna krušna pšenica.

(6) Samo navadni oves.

(7) Samo zdrobljeno zrno.

(8) Razen maščobe iz ptičjih kosti ali ostankov.

(9) Samo tisti, ki vsebujejo meso ali užitne klavnične odpadke domačih prašičev.

(10) Samo tisti, ki vsebujejo kri prašičev.

(11) Samo:

- klobase, izdelane iz mesa, užitnih klavničnih odpadkov ali krvi domačih prašičev,

- kateri koli pripravki ali konzervirani proizvodi, ki vsebujejo meso ali užitne klavnične odpadke domačih prašičev.

(12) Razen kakovostnih vin, pridelanih na določenem pridelovalnem območju.

--------------------------------------------------

PRILOGA B

01031000

01039110

01039211

01039219

07011000

07019010

07019051

07019059

08030010

08030090

08043000

22042110

22042121

22042123

22042125

22042129

22042131

22042133

22042135

22042910

22042921

22042923

22042925

22042929

22042931

22042933

22042935

22042939

--------------------------------------------------

PROTOKOL 6

o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tem protokolu naslednji izrazi pomenijo:

(a) carinska zakonodaja: vse določbe, ki se uporabljajo na ozemlju pogodbenic in urejajo uvoz, izvoz in tranzit blaga ter vnos blaga v kateri koli drug carinski postopek, vključno z ukrepi o prepovedi, omejevanju in nadzoru, ki jih sprejmeta navedeni pogodbenici;

(b) carine: vse dajatve, davki, pristojbine ali/in druge dajatve, ki se odmerjajo in pobirajo na ozemlju pogodbenic ob uporabi carinske zakonodaje, vendar ne vključujejo pristojbin in dajatev, katerih znesek je omejen na približne stroške opravljenih storitev;

(c) organ prosilec: pristojni upravni organ, ki ga v ta namen imenuje pogodbenica, in ki zaprosi za pomoč v carinskih zadevah;

(d) zaprošeni organ: pristojni upravni organ, ki ga v ta namen imenuje pogodbenica, in ki prejme zaprosilo za pomoč v carinskih zadevah;

(e) kršitev: vsaka kršitev carinske zakonodaje kot tudi vsak poskus kršitve takšne zakonodaje.

Člen 2

Področje uporabe

1. Pogodbenici si medsebojno pomagata – na način in pod pogoji, določenimi s tem protokolom, pri zagotavljanju pravilne uporabe carinske zakonodaje, zlasti s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem kršitev te zakonodaje.

2. Pomoč v carinskih zadevah, predvidena s tem protokolom, se uporablja za kateri koli upravni organ pogodbenic, ki je pristojen za uporabo tega protokola. Ne posega v pravila, ki urejajo medsebojno pomoč v kazenskih zadevah. Prav tako ne zajema informacij, pridobljenih pri izvrševanju pooblastil na zahtevo sodnega organa, razen če se ti organi s tem strinjajo.

Člen 3

Pomoč po zaprosilu

1. Po zaprosilu organa prosilca mu zaprošeni organ priskrbi vse ustrezne informacije, ki mu omogočijo, da zagotovi pravilno uporabo carinske zakonodaje, vključno z informacijami o opaženih ali načrtovanih dejanjih, s katerimi se krši ali bi se lahko kršila takšna zakonodaja.

2. Po zaprosilu organa prosilca ga zaprošeni organ obvesti o tem, ali je bilo blago, izvoženo z ozemlja ene od pogodbenic, pravilno uvoženo na ozemlje druge pogodbenice, ter navede, kjer je to primerno, carinski postopek, ki se uporablja za to blago.

3. Po zaprosilu organa prosilca zaprošeni organ sprejme potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi nadzor nad:

(a) fizičnimi ali pravnimi osebami, za katere obstaja razlog za utemeljen sum, da kršijo ali so kršile carinsko zakonodajo;

(b) gibanjem blaga, za katerega je bilo sporočeno, da bi lahko povzročilo bistvene kršitve carinske zakonodaje;

(c) prevoznimi sredstvi, za katera obstaja razlog za utemeljen sum, da so bila, so ali bi lahko bila uporabljena pri kršitvah carinske zakonodaje.

Člen 4

Pomoč na lastno pobudo

Pogodbenici si v okviru svojih pristojnosti medsebojno zagotavljata pomoč, če menita, da je to potrebno za pravilno uporabo carinske zakonodaje, še posebej kadar prejmeta informacije o:

- dejanjih, ki so kršila, kršijo ali bi lahko kršila takšno zakonodajo in ki bi lahko zanimala drugo pogodbenico,

- novih načinih ali metodah, uporabljenih pri uresničevanju takšnih dejanj,

- blagu, za katerega je znano, da v zvezi z njim prihaja do bistvenih kršitev carinske zakonodaje ob uvozu, izvozu, tranzitu ali katerem koli drugem carinskem postopku.

Člen 5

Dostava/obveščanje

Po zaprosilu organa prosilca zaprošeni organ v skladu s svojo zakonodajo sprejme vse potrebne ukrepe za:

- dostavo vseh dokumentov,

- uradno obveščanje o vseh odločitvah,

ki spadajo v obseg uporabe tega protokola naslovniku, ki prebiva ali je ustanovljen na njegovem ozemlju. V takšnem primeru se uporabi člen 6(3).

Člen 6

Oblika in vsebina zaprosil za pomoč

1. Zaprosila morajo biti v skladu s tem protokolom pisna. Zaprosilo spremljajo dokumenti, ki so potrebni za obravnavanje takšnih zaprosil. Kadar je nujno hitro ukrepanje, se lahko sprejmejo ustna zaprosila, vendar morajo biti takoj pisno potrjena.

2. Zaprosila na podlagi odstavka 1 tega člena, vključujejo naslednje informacije:

(a) navedbo organa prosilca, ki da zaprosilo;

(b) zaprošeni ukrep;

(c) predmet zaprosila in razlog zanj;

(d) zakone, pravila in druge pravne elemente v zvezi s tem;

(e) kolikor je mogoče natančne in celovite navedbe o fizičnih ali pravnih osebah, ki so predmet preiskave;

(f) povzetek pomembnih dejstev, razen v primerih iz člena 5.

3. Zaprosila se predložijo v uradnem jeziku zaprošenega organa ali v jeziku, ki je za ta organ sprejemljiv.

4. Če zaprosilo ne ustreza uradnim zahtevam, se lahko zahteva njegov popravek ali dopolnitev; lahko pa se odredijo tudi previdnostni ukrepi.

Člen 7

Obravnavanje zaprosil

1. Da bi ugodil zaprosilu za pomoč, ravna zaprošeni organ ali, če ta ne more ukrepati sam, upravna služba, na katero je zaprošeni organ naslovil zaprosilo, v okviru svoje pristojnosti in razpoložljivih virov tako, kot da bi ukrepal za svoj račun ali po zaprosilu drugih organov iste pogodbenice s tem, da sporoči informacije, ki jih že ima, opravi ustrezne poizvedbe ali poskrbi, da se te opravijo.

2. Zaprosila za pomoč se obravnavajo v skladu z zakoni, pravili in drugimi pravnimi instrumenti zaprošene pogodbenice.

3. Pravilno pooblaščeni uradniki pogodbenice lahko s soglasjem druge vpletene pogodbenice in pod pogoji, ki jih določi slednja, od uradov zaprošenega organa ali drugega organa, za katerega je zaprošeni organ odgovoren, dobijo informacije, ki se nanašajo na kršitve carinske zakonodaje, ki jih organ prosilec potrebuje za namene tega protokola.

4. Uradniki pogodbenice so lahko s soglasjem druge pogodbenice navzoči pri poizvedbah, ki se opravljajo na ozemlju slednje.

Člen 8

Oblika sporočanja informacij

1. Zaprošeni organ sporoči izide poizvedb organu prosilcu v obliki dokumentov, overjenih kopij dokumentov, poročil in podobnega.

2. Dokumente, predvidene v odstavku 1, lahko nadomestijo računalniško pripravljene informacije izdelane v kakršni koli obliki za enak namen.

Člen 9

Izjeme pri obveznosti dajanja pomoči

1. Pogodbenici lahko zavrneta pomoč, predvideno v tem protokolu, če bi to:

(a) lahko škodovalo suverenosti, javnemu redu, varnosti ali drugim bistvenim interesom; ali

(b) vključevalo denarne ali davčne predpise, razen predpisov o carinah; ali

(c) kršilo industrijsko, poslovno ali poklicno skrivnost.

2. Če organ prosilec zaprosi za pomoč, ki je sam, v primeru, da se ga za to zaprosi, ne bi mogel zagotoviti, na to opozori v svojem zaprosilu. Zaprošeni organ se mora potem odločiti, kako bo odgovoril na takšno zaprosilo.

3. Če je pomoč zadržana ali zavrnjena, je treba odločitev in razloge zanjo brez odlašanja sporočiti organu prosilcu.

Člen 10

Obveznost spoštovanja zaupnosti

1. Vsaka informacija, sporočena v kakršni obliki v skladu s tem protokolom, je zaupne narave. Zanje velja obveznost varovanja uradne skrivnosti in je varovana po zadevnih zakonih, ki se uporabljajo v pogodbenici, ki jo je prejela, in po ustreznih predpisih, ki se uporabljajo za organe Skupnosti.

2. Osebni podatki se ne posredujejo, če se upravičeno domneva, da bi bil prenos ali uporaba posredovanih podatkov v nasprotju s temeljnimi pravnimi načeli ene od pogodbenic in zlasti, če bi zadevna oseba utrpela nepotrebno škodo. Po zaprosilu pogodbenica prejemnica obvesti pogodbenico, ki podatke posreduje, o tem, kako je bila prejeta informacija uporabljena in kakšni rezultati so bili pri tem doseženi.

3. Osebni podatki se lahko posredujejo samo carinskim organom in, za potrebe sodnega pregona, javnemu tožilstvu in sodnim organom. Druge osebe ali organi lahko takšne informacije dobijo samo, če to predhodno odobri organ, ki je informacije posredoval.

4. Pogodbenica, ki informacije posreduje, preveri točnost informacij, ki jih posreduje. Če se izkaže, da so bile posredovane informacije netočne ali jih je treba izbrisati, se o tem takoj obvesti pogodbenica prejemnica. Slednja jih je dolžna popraviti ali izbrisati.

5. Brez vpliva na primere prevladujočega javnega interesa lahko zadevna oseba na podlagi zaprosila pridobi informacije o shranjenih podatkih in namenu te hrambe.

Člen 11

Uporaba informacij

1. Dobljene informacije se uporabljajo izključno za namene tega protokola in se lahko v vsaki pogodbenici uporabljajo za druge namene le s predhodnim pisnim soglasjem upravnega organa, ki je te informacije posredoval, in ob upoštevanju kakršnih koli omejitev, ki jih določi ta organ. Te določbe se ne uporabljajo za informacije v zvezi z kršitvami, ki se nanašajo na mamila in na psihotropne snovi. Takšne informacije se lahko v okviru omejitev iz člena 2 sporoči drugim organom, ki so neposredno vključeni v boj proti nedovoljenemu prometu s prepovedanimi drogami.

2. Odstavek 1 ne preprečuje uporabe informacij v sodnih ali upravnih postopkih, ki se kasneje sprožijo zaradi neupoštevanja carinske zakonodaje.

3. Pogodbenici lahko v svojih dokaznih spisih, poročilih in pričanjih ter v postopkih in tožbah pred sodišči kot dokazno sredstvo uporabljata informacije in dokumente, ki sta jih pridobili v skladu z določbami tega protokola.

Člen 12

Izvedenci in priče

Uradnika zaprošenega carinskega organa se lahko pooblasti, da v okviru omejitev svojega dodeljenega pooblastila nastopa kot izvedenec ali priča v sodnih ali upravnih postopkih v zvezi z zadevami, ki jih pokriva ta protokol, in so v sodni pristojnosti druge pogodbenice, ter predloži predmete, dokumente ali njihove overjene kopije, ki so potrebni v teh postopkih. V zaprosilu za nastop mora biti posebej navedeno, o katerih zadevah in na podlagi katerega pravnega naslova ali kvalifikacije bo uradnik zaslišan.

Člen 13

Stroški pomoči

Pogodbenici se odpovesta vsem medsebojnim zahtevkom za povračilo stroškov, nastalih v skladu s tem protokolom, razen, če je to primerno, stroškom za izvedence in priče ter tolmače in prevajalce, ki niso odvisni od javnih služb.

Člen 14

Izvajanje

1. Izvajanje tega protokola se zaupa osrednjim carinskim organom Romunije na eni strani ter pristojnim službam Komisije in, kjer je to primerno, carinskim organom držav članic Skupnosti na drugi strani. Odločajo o vseh praktičnih ukrepih in dogovorih, potrebnih za njegovo uporabo, pri čemer upoštevajo pravila na področju varstva podatkov. Pristojnim organom lahko priporočijo spremembe, za katere menijo, da bi jih bilo treba vnesti v protokol.

2. Pogodbenici se medsebojno posvetujeta in posledično obveščata o podrobnih pravilih za izvajanje, ki se sprejmejo v skladu z določbami tega člena.

Člen 15

Komplementarnost

1. Ta protokol dopolnjuje, ne pa ovira, uporabo katerih koli sporazumov o medsebojni pomoči, ki so bili sklenjeni ali se lahko sklenejo med posamezno ali več državami članicami Skupnosti in Romunijo. Prav tako ne izključuje obsežnejše medsebojne pomoči, ki se zagotavlja na podlagi takšnih sporazumov.

2. Brez poseganja v člen 11 ti sporazumi ne vplivajo na določbe Skupnosti, ki urejajo sporočanje kakršnih koli informacij pridobljenih v carinskih zadevah, ki bi lahko bile v interesu Skupnosti, med pristojnimi službami Komisije in carinskimi organi držav članic.

--------------------------------------------------

PROTOKOL 7

o koncesijah z letnimi omejitvami

Pogodbenici soglašata, da se v primeru, da začne ta sporazum veljati po 1. januarju danega leta, vse koncesije, dodeljene v mejah letnih količin, sorazmerno prilagodijo, razen koncesij Skupnosti iz prilog III in XI.

V zvezi s prilogama III in XI se izdelki, za katere so bila v skladu z uredbami Sveta EGS o splošnih tarifnih preferencialih izdana uvozna potrdila med 1. januarjem in začetkom veljavnosti tega sporazuma, odštejejo od tarifnih kvot ali tarifnih plafonov iz navedenih prilog.

--------------------------------------------------

Sklepna listina

Pooblaščenci:

KRALJEVINE BELGIJE,

KRALJEVINE DANSKE,

ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE,

HELENSKE REPUBLIKE,

KRALJEVINE ŠPANIJE,

FRANCOSKE REPUBLIKE,

IRSKE,

ITALIJANSKE REPUBLIKE,

VELIKEGA VOJVODSTVA LUKSEMBURG,

KRALJEVINE NIZOZEMSKE,

PORTUGALSKE REPUBLIKE,

ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE,

pogodbenic Pogodbe o ustanovitvi EVROPSKE GOSPODARSKE SKUPNOSTI, Pogodbe o ustanovitvi EVROPSKE SKUPNOSTI ZA PREMOG IN JEKLO in Pogodbe o ustanovitvi EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO, v nadaljnjem besedilu "države članice", in EVROPSKE GOSPODARSKE SKUPNOSTI, EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO in EVROPSKE SKUPNOSTI ZA PREMOG IN JEKLO, v nadaljnjem besedilu "Skupnost",

na eni strani, ter pooblaščenci ROMUNIJE

na drugi strani,

ki so se sestali v Bruslju prvega februarja tisoč devetsto triindevetdeset, da podpišejo Evropski sporazum o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Romunijo na drugi strani ("Evropski sporazum"), so sprejeli naslednja besedila:

Evropski sporazum in naslednji protokoli:

Protokol 1 | o tekstilnih izdelkih in oblačilih, |

Protokol 2 | o izdelkih, ki jih zajema Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ), |

Protokol 3 | o trgovini med Romunijo in Skupnostjo s predelanimi kmetijskimi proizvodi iz člena 20 tega sporazuma, |

Protokol 4 | o opredelitvi pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja, |

Protokol 5 | o posebnih določbah v zvezi s trgovino med Romunijo, Španijo in Portugalsko, |

Protokol 6 | o medsebojni pomoči v carinskih zadevah, |

Protokol 7 | o koncesijah z letnimi omejitvami. |

Pooblaščenci držav članic in Skupnosti ter pooblaščenci Romunije so sprejeli besedila spodaj navedenih skupnih izjav, priloženih k tej sklepni listini:

Skupne izjave o členu 8(3) tega sporazuma,

Skupna izjava o členu 8(4) tega sporazuma,

Skupna izjava o členu 10(3) tega sporazuma,

Skupna izjava o členu 38(1) tega sporazuma,

Skupna izjava o členu 38 tega sporazuma,

Skupna izjava o členu 39 tega sporazuma,

Skupna izjava o členu 40 tega sporazuma,

Skupna izjava o členu 45(7) tega sporazuma,

Skupna izjava o poglavju II naslova IV tega sporazuma,

Skupna izjava o poglavju III naslova IV tega sporazuma,

Skupna izjava o členu 57(3) tega sporazuma,

Skupna izjava o členu 59 tega sporazuma,

Skupna izjava o členu 60 tega sporazuma,

Skupna izjava o členu 64 tega sporazuma,

Skupna izjava o členu 67 tega sporazuma,

Skupna izjava o členu 111 tega sporazuma,

Skupna izjava o Protokolu 1 tega sporazuma,

Skupna izjava o Protokolu 4 tega sporazuma,

Skupna izjava o členu 5 Protokola 6 tega sporazuma.

Pooblaščenci držav članic in Skupnosti ter pooblaščenci Romunije so se seznanili tudi z naslednjimi sporazumi v obliki izmenjave pisem, priloženimi k tej sklepni listini:

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Romunijo o tranzitu,

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Romunijo o infrastrukturi notranjega prometa,

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Romunijo o nekaterih dogovorih za živo govedo.

Pooblaščenci Romunije so se seznanili s spodaj navedenimi izjavami, priloženimi k tej sklepni listini:

Izjava Komisije o členu 2(3) Protokola 1,

Izjava Skupnosti o odstavkih 1.3 in 4 člena 9 Protokola 2,

Izjava Skupnosti o členu 9(4) Protokola 2,

Izjava Skupnosti o Protokolu 2,

Izjave Skupnosti o členu 21(4) tega sporazuma.

Pooblaščenci držav članic in Skupnosti so se seznanili s spodaj navedenimi izjavami, priloženimi k tej sklepni listini:

Izjava Romunije o členu 8 tega sporazuma,

Izjava Romunije o členu 14(3) tega sporazuma,

Izjava Romunije o Protokolu 21 tega sporazuma,

Izjava Romunije o Protokolu 4 tega sporazuma.

Hecho en Bruselas, el uno de febrero de mil novecientos noventa y tres.Udfærdiget i Bruxelles, den første februar nitten hundrede og treoghalvfems.Geschehen zu Brüssel am ersten Februar neunzehnhundertdreiundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, την πρώτη Φεбρουαρίου χίλια εννιακόσια εννενήντα τρία.Done at Brussels on the first day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-three.Fait à Bruxelles, le premier février mil neuf cent quatre-vingt-treize.Fatto a Bruxelles, addì primo febbraio millenovecentonovantatré.Gedaan te Brussel, de eerste februari negentienhonderd drieënnegentig.Feito em Bruxelas, em um de Fevereiro de mil novecentos e noventa e três.Încheiat la Bruxelles, în prima zi a lunii februarie, anul o mie nouă sute nouăzeci si trei.

Pour le royaume de BelgiqueVoor het Koninkrijk België

+++++ TIFF +++++

På Kongeriget Danmarks vegne

+++++ TIFF +++++

Für die Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Για την Ελληνική Δημοκρατία

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de España

+++++ TIFF +++++

Pour la République française

+++++ TIFF +++++

Thar cheann Na hÉireannFor Ireland

+++++ TIFF +++++

Per la Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Pela República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades EuropeasFor Rådet og Kommissionen for De Europæiske FællesskaberFür den Rat und die Kommission der Europäischen GemeinschaftenΓια το Συбθούλιο και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνFor the Council and the Commission of the European CommunitiesPour le Conseil et la Commission des Communautés européennesPer il Consiglio e la Commissione delle Comunità europeeVoor de Raad en de Commissie van de Europese GemeenschappenPelo Conselho e Pela Comissăo das Comunidades Europeias

+++++ TIFF +++++

Pentru Rômania

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Skupne izjave

Člen 8(3)

Besedna zveza "ki se dejansko uporablja" pomeni dajatev iz carinske tarife (avtonomna ali konvencionalna dajatev ali katera koli tam navedena "stalna" tarifna opustitev ali kvota). Vendar pa ta zveza ne zajema začasnih tarifnih opustitev in kvot.

Člen 8(3)

Skupnost in Romunija soglašata, da se bosta posvetovali, če ena od pogodbenic sprejme enostranske začasne ali stalne ukrepe za splošno odpravo tarif za izdelke, naštete v prilogah IIa, IIb, III, IV in V, da bi preučili učinke takšnih sklepov na ravnovesje vzajemnih koncesij, dodeljenih v okviru tega sporazuma.

Člen 8(4)

Skupnost in Romunija potrjujeta, da v primeru znižanja dajatev v obliki opustitve dajatev, ki velja za določeno časovno obdobje, na takšen način znižane dajatve nadomestijo osnovne dajatve samo za obdobje takšne opustitve, in da se v primeru delne opustitve dajatev ohrani preferencialno razmerje med pogodbenicama.

Člen 10(3)

Pogodbenici izjavljata, da se znižane dajatve, izračunane v skladu z določbami tega sporazuma, zaokrožijo na prvo decimalko, in sicer navzgor, če je druga decimalka 5, 6, 7, 8 ali 9, in navzdol, če je druga decimalka 0, 1, 2, 3 ali 4.

Člen 38(1)

Razume se, da izraz "pogoji in načini, ki veljajo v vsaki državi članici" vključuje tudi predpise Skupnosti, kjer je to primerno.

Člen 38

Razume se, da je izraz "otroci" opredeljen v skladu z nacionalno zakonodajo zadevne države gostiteljice.

Člen 39

Razume se, da je izraz "njihovi družinski člani" opredeljen v skladu z nacionalno zakonodajo zadevne države gostiteljice.

Člen 40

Ob upoštevanju finančnega stanja pokojninskega sistema v Romuniji Pridružitveni svet določi primeren trenutek za sprejem vzajemnih ukrepov, predvidenih v členu 40(1).

Člen 45(7)

Pogodbenici soglašata, da izraz "javna lastnina", omenjen v členu 45(7), pomeni območja ali zadeve, ki jih zajema člen 135 romunske ustave.

Poglavje II naslova IV

Brez poseganja v določbe poglavja IV naslova IV pogodbenici soglašata, da velja obravnava državljanov ali družb ene pogodbenice za manj ugodno od obravnave, ki se zagotavlja državljanom ali družbam druge pogodbenice, če je formalno ali dejansko manj ugodno od obravnave, ki se priznava državljanom ali družbam druge pogodbenice.

Poglavje III naslova IV

Pogodbenici si prizadevata za dosego obojestransko zadovoljivega rezultata v okviru trenutnih pogajanj o storitvah, ki potekajo v okviru Urugvajskega kroga.

Člen 57(3)

Pogodbenici izjavljata, da bi morali biti sporazumi iz člena 57(3) usmerjeni k temu, da se predpisi o prevozu in prometna politika Skupnosti in držav članic v največji možni meri razširijo na odnose med Skupnostjo in Romunijo na področju prevoza.

Člen 59

Samo dejstvo, da se za fizične osebe iz nekaterih pogodbenic zahteva vizum, za tiste iz drugih pogodbenic pa ne, ne pomeni izničenja ali omejevanja ugodnosti, ki izhajajo iz določene obveze.

Člen 60

Kadar koli je Pridružitveni svet pozvan, da sprejme ukrepe za nadaljnjo liberalizacijo na področju storitev ali oseb, prav tako določi, za katere transakcije v zvezi s takšnimi ukrepi je treba dovoliti plačila v prosto konvertibilni valuti.

Člen 64

Pogodbenici ne smeta zlorabiti določb o poslovni tajnosti, da bi preprečili razkritje informacij na področju konkurence.

Člen 67

Pogodbenici soglašata, da je treba za namene tega pridružitvenega sporazuma izraz "intelektualna, industrijska in poslovna lastnina" razumeti v smislu člena 36 Pogodbe EGS, pri čemer je v ta izraz zajeto zlasti varstvo avtorskih in sorodnih pravic, patentov, industrijskih vzorcev in modelov, blagovnih in storitvenih znamk, topografij integriranih vezij, programske opreme, geografskih označb ter varstvo pred nelojalno konkurenco in varstvo nerazkritih podatkov o znanju in izkušnjah.

Člen 111

Pogodbenici soglašata, da Pridružitveni svet v skladu s členom 111 tega sporazuma preuči vzpostavitev posvetovalnega mehanizma, ki bi ga sestavljali člani Ekonomsko-socialnega odbora Skupnosti in ustrezni partnerji iz Romunije.

--------------------------------------------------

Izjava skupnosti in Romunije

Pogodbenici potrjujeta svojo namero, da začneta s pogajanji o novem protokolu o količinskih režimih, predvidenem v členu 3(2) Protokola 1, pred koncem leta 1992.

--------------------------------------------------

Skupna izjava

Protokol 4, pravila o poreklu

Skupnost in Romunija potrjujeta svojo pripravljenost, da pozneje v okviru Pridružitvenega sveta preučita možnost regionalne kumulacije s Poljsko, Madžarsko in Češkoslovaško v luči napredka, narejenega pri izpolnjevanju ustreznih tehničnih in administrativnih pogojev.

Pridružitveni svet se obvesti o začetku veljavnosti sporazuma med Romunijo in Bolgarijo, ki dovoljuje uporabo člena 3.

--------------------------------------------------

Skupna izjava

Člen 5 Protokola 6 k temu sporazumu

Pogodbenici poudarjata, da lahko navedba iz člena 5 Protokola 6, ki se nanaša na njuno nacionalno zakonodajo, po potrebi vključuje mednarodno obvezo, ki sta jo lahko prevzeli, kot je denimo konvencija o vročanju sodnih in izvensodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini, sklenjena v Haagu 15. novembra 1965.

--------------------------------------------------

Sporazum

v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Romunijo o tranzitu

A. Pismo Skupnosti

Spoštovani,

med Skupnostjo in Romunijo je bilo dogovorjeno naslednje:

1. Pogodbenici ne sprejmeta ukrepov, ki bi škodljivo vplivali na stanje, ki izhaja iz izvajanja dvostranskih sporazumov, sklenjenih med državami članicami Skupnosti in Romunijo, in zlasti na število dovoljenj, maso in dimenzijo vozil in dajatve, ki se uporabljajo.

2. Skupnost in Romunija se strinjata, da bosta, če se pogoji tranzita na ozemlju nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije ne normalizirajo, preučili obveze iz točke 1 zgoraj in se po potrebi dogovorili o njihovih spremembah, da bi olajšali tranzit Skupnosti.

Do sklenitve dvostranskega sporazuma o prevozu med Skupnostjo in Romunijo se bo o vseh spremembah zgoraj opisanega stanja odločalo z medsebojnim soglasjem.

Hvaležen vam bom, če boste potrdili, da se vaša vlada strinja z zgoraj navedenim.

Sprejmite prosim, spoštovani gospod, izraze mojega odličnega spoštovanja.

Za Skupnost

B. Pismo Romunije

Spoštovani,

v čast mi je potrditi prejem vašega pisma z današnjim datumom, ki se glasi:

"Med Skupnostjo in Romunijo je bilo dogovorjeno naslednje:

1. Pogodbenici ne sprejmeta ukrepov, ki bi škodljivo vplivali na stanje, ki izhaja iz izvajanja dvostranskih sporazumov, sklenjenih med državami članicami Skupnosti in Romunijo, in zlasti na število dovoljenj, maso in dimenzijo vozil in dajatve, ki se uporabljajo.

2. Skupnost in Romunija se strinjata, da bosta, če se pogoji tranzita na ozemlju nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije ne normalizirajo, preučili obveze iz točke 1 zgoraj in se po potrebi dogovorili o njihovih spremembah, da bi olajšali tranzit Skupnosti.

Do sklenitve dvostranskega sporazuma o prevozu med Skupnostjo in Romunijo se bo o vseh spremembah zgoraj opisanega stanja odločalo z medsebojnim soglasjem.

Hvaležen vam bom, če boste potrdili, da se vaša vlada strinja z zgoraj navedenim."

V čast mi je potrditi, da se Vlada Romunije strinja z vsebino vašega pisma.

Sprejmite prosim, spoštovani gospod, izraze mojega odličnega spoštovanja.

Za Vlado Romunije

--------------------------------------------------

Sporazum

v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Romunijo o infrastrukturi notranjega prometa

A. Pismo Skupnosti

Spoštovani,

v čast mi je potrditi, da je Skupnost, kot je bilo navedeno med pogajanjem o sklenitvi Evropskega sporazuma med Skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Romunijo na drugi strani, v celoti seznanjena z infrastrukturnimi in okoljskimi problemi, s katerimi se sooča Romunija v prometnem sektorju, in bo, kjer je to primerno, na podlagi sklenjenih finančnih dogovorov podprla financiranje nadgradnje infrastrukture notranjega prometa, vključno s cestami, železnicami, celinskimi plovnimi potmi in infrastrukturo kombiniranega prometa.

Upoštevam dejstvo, da je Romunija izrazila nujno potrebo po finančni pomoči, s katero bi prilagodila infrastrukturo svojega notranjega prometa povečanemu obsegu tranzitnega prometa, ki poteka čez njeno ozemlje.

Pogodbenici se strinjata, da si bosta prizadevali, sprva na podlagi obstoječega sporazuma o trgovini in sodelovanju, da poiščeta sredstva, s katerimi bosta lahko prispevali k nadgradnji navedene infrastrukture, zlasti k projektom v zvezi s tranzitom preko romunskega ozemlja, kot so izboljšanje mejnih prehodov, gradnja nivojskih križišč, obnova viaduktov in povečanje kapacitete cest med romunskim zahodnim obmejnim območjem in točkami prečkanja Donave na meji z Bolgarijo, brez poseganja v ocenjevanje projektov v skladu z veljavnimi postopki.

Hvaležen vam bom, če boste potrdili, da se vaša vlada strinja z zgoraj navedenim.

Sprejmite prosim, spoštovani gospod, izraze mojega odličnega spoštovanja.

Za Skupnost

B. Pismo Romunije

Spoštovani,

v čast mi je potrditi prejem vašega pisma z današnjim datumom, ki se glasi:

"V čast mi je potrditi, da je Skupnost, kot je bilo navedeno med pogajanjem o sklenitvi Evropskega sporazuma med Skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Romunijo na drugi strani, v celoti seznanjena z infrastrukturnimi in okoljskimi problemi, s katerimi se sooča Romunija v prometnem sektorju, in bo, kjer je to primerno, na podlagi sklenjenih finančnih dogovorov podprla financiranje nadgradnje infrastrukture notranjega prometa, vključno s cestami, železnicami, celinskimi plovnimi potmi in infrastrukturo kombiniranega prometa.

Upoštevam dejstvo, da je Romunija izrazila nujno potrebo po finančni pomoči, s katero bi prilagodila infrastrukturo svojega notranjega prometa povečanemu obsegu tranzitnega prometa, ki poteka čez njeno ozemlje.

Pogodbenici se strinjata, da si bosta prizadevali, sprva na podlagi obstoječega sporazuma o trgovini in sodelovanju, da poiščeta sredstva, s katerimi bosta lahko prispevali k nadgradnji navedene infrastrukture, zlasti k projektom v zvezi s tranzitom preko romunskega ozemlja, kot so izboljšanje mejnih prehodov, gradnja nivojskih križišč, obnova viaduktov in povečanje kapacitete cest med romunskim zahodnim obmejnim območjem in točkami prečkanja Donave na meji z Bolgarijo, brez poseganja v ocenjevanje projektov v skladu z veljavnimi postopki.

Hvaležen vam bom, če boste potrdili, da se vaša vlada strinja z zgoraj navedenim."

V čast mi je potrditi, da se Vlada Romunije strinja z vsebino vašega pisma.

Sprejmite prosim, spoštovani gospod, izraze mojega odličnega spoštovanja.

Za Vlado Romunije

--------------------------------------------------

Sporazum

v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Romunijo o nekaterih dogovorih za živo govedo

A. Pismo Skupnosti

Spoštovani,

v čast mi je sklicevati se na razprave med Skupnostjo in Romunijo v zvezi s trgovinskimi dogovori o nekaterih kmetijskih proizvodih, ki so potekale v okviru pogajanj o Evropskem sporazumu.

Potrjujem, da bo Skupnost sprejela potrebne ukrepe, s katerimi bo Romuniji z začetkom veljavnosti tega sporazuma zagotovila polni dostop do uvoznega režima za živo govedo v okviru člena 13 Uredbe Sveta (EGS) št. 805/68 pod enakimi pogoji, kot veljajo za Madžarsko, Poljsko in ČSFR.

Uvoz živega goveda, ki ni zajet v načrt iz člena 13 Uredbe Sveta (EGS) št. 805/68 in v evropske sporazume z Madžarsko, Poljsko in ČSFR, mora biti omejen na teleta z živo maso največ 80 kg.

Če napovedi kažejo, da bi lahko uvoz v Skupnost presegel 425000 glav in če takšen uvoz grozi, da bo povzročil resno motnjo na trgu Skupnosti z govejim in telečjim mesom, si Skupnost pridrži pravico, da sprejme ustrezne ukrepe upravljanja na podlagi Uredbe Sveta (EGS) št. 1157/92 in evropskih sporazumov, brez poseganja v katere koli druge pravice, ki jih ima po tem sporazumu.

Hvaležen vam bom, če boste potrdili, da se Vlada Romunije strinja z vsebino tega pisma.

Sprejmite prosim, spoštovani gospod, izraze mojega odličnega spoštovanja.

V imenu Skupnosti

B. Pismo Romunije

Spoštovani,

v čast mi je potrditi prejem vašega pisma z današnjim datumom, ki se glasi:

"V čast mi je sklicevati se na razprave med Skupnostjo in Romunijo v zvezi s trgovinskimi dogovori o nekaterih kmetijskih proizvodih, ki so potekale v okviru pogajanj o Evropskem sporazumu.

Potrjujem, da bo Skupnost sprejela potrebne ukrepe, s katerimi bo Romuniji z začetkom veljavnosti tega sporazuma zagotovila polni dostop do uvoznega režima za živo govedo v okviru člena 13 Uredbe Sveta (EGS) št. 805/68 pod enakimi pogoji, kot veljajo za Madžarsko, Poljsko in ČSFR.

Uvoz živega goveda, ki ni zajet v načrt iz člena 13 Uredbe Sveta (EGS) št. 805/68 in v evropske sporazume z Madžarsko, Poljsko in ČSFR, mora biti omejen na teleta z živo maso največ 80 kg.

Če napovedi kažejo, da bi lahko uvoz v Skupnost presegel 425000 glav in če takšen uvoz grozi, da bo povzročil resno motnjo na trgu Skupnosti z govejim in telečjim mesom, si Skupnost pridrži pravico, da sprejme ustrezne ukrepe upravljanja na podlagi Uredbe Sveta (EGS) št. 1157/92 in evropskih sporazumov, brez poseganja v katere koli druge pravice, ki jih ima po tem sporazumu.

Hvaležen vam bom, če boste potrdili, da se Vlada Romunije strinja z vsebino tega pisma."

V čast mi je potrditi, da se moja vlada strinja z vsebino vašega pisma.

Sprejmite prosim, spoštovani gospod, izraze mojega odličnega spoštovanja.

Za Vlado Romunije

--------------------------------------------------

Izjava Komisije Evropskih skupnosti o členu 2(3) Protokola 1

Komisija Evropskih skupnosti potrjuje, da je obravnava, ki je zagotovljena Romuniji na podlagi člena 2(3) Protokola 1, v bistvu enaka obravnavi na podlagi protokolov, dogovorjenih s Poljsko, Madžarsko in Češkoslovaško ter da bi vsaka sprememba Uredbe (EGS) št. 636/82 načeloma veljala za vseh pet držav vzhodne in srednje Evrope.

--------------------------------------------------

Izjave skupnosti

Protokol 2 o izdelkih ESPJ

Člen 9, odstavka 1(3) in 4 Protokola 2 o izdelkih ESPJ

Skupnost potrjuje, da državne pomoči iz odstavkov 1(3) in 4 člena 9 razume tako, da se dodeljujejo izključno za namene prestrukturiranja, kakor je določeno, in poudarja, da so prevozne subvencije, ki učinkujejo kot neposredne ali posredne subvencije jeklarski industriji, pri tem izključene.

Člen 9(4) Protokola 2 o izdelkih ESPJ

Razume se, da je možnost izrednega podaljšanja petletnega obdobja strogo omejena na poseben primer Romunije in ne škoduje položaju Skupnosti v razmerju do drugih primerov niti ne prejudicira mednarodnih obvez. Možno odstopanje, predvideno v odstavku 4, upošteva posebne težave Romunije pri prestrukturiranju jeklarskega sektorja in dejstvo, da se je ta proces začel šele pred kratkim.

--------------------------------------------------

Izjava skupnosti

Skupnost upošteva dejstvo, da se romunske oblasti ne bodo sklicevale na določbe Protokola 2 o izdelkih ESPJ, zlasti ne na člen 9, da ne bi postavile pod vprašaj združljivost sporazumov, ki jih sklene premogovniška industrija Skupnosti z elektrogospodarstvom in jeklarsko industrijo za zagotovitev prodaje premoga Skupnosti, s tem protokolom.

--------------------------------------------------

Izjave skupnosti

Člen 21(4)

Skupnost potrjuje svojo namero, da začne pogajanja v vinskem sektorju z namenom sklenitve:

- sporazuma o vzajemni zaščiti imen vin in o nadzoru vin ter

- sporazuma o vzajemni uvedbi tarifnih koncesij, ob upoštevanju skladnosti z uvoznimi pravili Skupnosti, zlasti glede enoloških postopkov in certificiranja.

Člen 21(4)

Skupnost izjavlja, da soglaša, da bo za nadaljnje petletno obdobje in pod enakimi pogoji ohranila preferencialni režim za nekatere sire, predviden v Uredbi (EGS) št. 1767/82.

--------------------------------------------------

Izjave Romunije

Člen 8

Popolne in delne opustitve carin, začasno uvedene s Sklepom št. 812/1991 romunske vlade, veljajo samo do 31. decembra 1992.

Člen 14(3)

Romunija na začetku leta 1993 posreduje Skupnosti seznam, na katerem so na podlagi osemmestne oznake KN navedeni izdelki, za katere veljajo začasne količinske omejitve pri izvozu. Vse naknadne spremembe takšnih seznamov se pravočasno sporočijo.

Člen 21

Romunska delegacija vztraja in brani svoj interes pri tem, da se v okviru Pridružitvenega sveta čim prej poišče rešitev v zvezi z njeno zahtevo po povečanju kvot za izdelke iz naslednjih oznak KN:

01041090

01042090

0201

0202

ex0203

0204

ex0207

07020010

07020090

07070011

07096010

07119040

07111020

07111030

08091000

08094011

08094019

08101010

08101090

08121000

08132000

08133000

10019099

12129910

15121191

15121991

20011000

20019090

20029030

20029090

20097019

Romunska delegacija je trdno prepričana, da se bo tako pomembno vprašanje dokončno rešilo s skupnimi napori Skupnosti in Romunije.

--------------------------------------------------

Izjava Romunije

Protokol 4, pravila o poreklu

Romunija meni, da bi moral Pridružitveni svet obravnavati in rešiti vprašanje regionalne kumulacije s Poljsko, Madžarsko in Češkoslovaško federativno republiko, kadar trgovino med Skupnostjo in temi tremi državami ter med Romunijo in temi tremi državami urejajo sporazumi, ki vsebujejo enaka pravila kot Protokol 4.

--------------------------------------------------