21990A0809(01)Uradni list L 212 , 09/08/1990 str. 0003 - 0012
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 16 str. 0055
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 16 str. 0055


Sporazum

med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki o ribolovu v obalnih vodah Republike Zelenortski otoki

EVROPSKA GOSPODARSKA SKUPNOST,

v nadaljnjem besedilu "Skupnost", in

REPUBLIKA ZELENORTSKI OTOKI,

v nadaljnjem besedilu "Zelenortski otoki", sta se

OB UPOŠTEVANJU duha sodelovanja na podlagi Konvencije med afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami in Evropsko gospodarsko skupnostjo (Konvencija AKP-EGS) ter skupne želje po tesnejšem sodelovanju med Skupnostjo in Zelenortskimi otoki,

OB UPOŠTEVANJU želje Zelenortskih otokov po spodbujanju racionalnega izkoriščanja ribolovnih virov s pomočjo večjega sodelovanja,

OB UPOŠTEVANJU, da Zelenortski otoki za morski ribolov uresničujejo svoje suverene pravice ali jurisdikcijo v coni, ki sega do 200 navtičnih milj od obale,

OB UPOŠTEVANJU določb Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu,

ODLOČENI, da bosta svoje odnose na področju ribištva ohranjali v duhu medsebojnega zaupanja in spoštovanja interesov obeh pogodbenic,

V ŽELJI, da bi določili pogoje, ki urejajo ribolovne aktivnosti v medsebojnem interesu pogodbenic,

DOGOVORILI NASLEDNJE:

Člen 1

Namen tega sporazuma je določiti načela in pravila, ki bodo v prihodnje v vseh pogledih urejala ribiške aktivnosti plovil, ki plujejo pod zastavo držav članic Skupnosti, v nadaljnjem besedilu imenovanih "plovila Skupnosti", v vodah, nad katerimi imajo Zelenortski otoki suverenost ali jurisdikcijo v skladu z določbami Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu in drugimi določbami mednarodne zakonodaje, v nadaljnjem besedilu "ribolovna cona Zelenortskih otokov".

Člen 2

Zelenortski otoki dovolijo ribolovne aktivnosti plovil Skupnosti v ribolovni coni Zelenortskih otokov v skladu s tem sporazumom.

Člen 3

1. Skupnost se zavezuje, da bo sprejela vse potrebne ukrepe, da zagotovi, da bodo njena plovila spoštovala določbe tega sporazuma in zakone, ki urejajo ribolovne aktivnosti v ribolovni coni Zelenortskih otokov v skladu z določbami Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu ter drugimi določbami mednarodne zakonodaje.

2. Organi Zelenortskih otokov obvestijo Komisijo Evropskih skupnosti o vseh spremembah navedenih zakonov, preden se začnejo uporabljati.

3. Ukrepi, ki jih sprejmejo organi Zelenortskih otokov za urejanje ribolova v interesu ohranitve, temeljijo na objektivnih in znanstvenih merilih ter se uporabljajo za plovila Skupnosti in za druga tuja plovila, brez poseganja v sporazume, sklenjene med državami v razvoju v eni geografski regiji, vključno z vzajemnimi sporazumi o ribolovu.

Člen 4

1. Za ribiške aktivnosti, ki jih opravljajo plovila Skupnosti v ribolovni coni Zelenortskih otokov, je potrebno dovoljenje, ki ga izdajo ustrezni organi v Zelenortskih otokih na prošnjo Skupnosti.

2. Za izdajo dovoljenja lastnik plovila plača pristojbino.

3. Postopek za prošnjo za izdajo dovoljenja, dajatve, ki jih je treba plačati in način plačila so navedeni v Prilogi.

Člen 5

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta neposredno ali v okviru mednarodnih organizacij usklajevali svoja prizadevanja zazagotavljanje upravljanja in ohranjanja živih virov v srednje-vzhodnem Atlantiku, zlasti izrazito selivskih vrst, ter za lajšanje ustreznih znanstvenih raziskav.

Člen 6

Poveljniki plovil, ki imajo na podlagi tega sporazuma dovoljenje za ribolov v ribolovni coni Zelenortskih otokov, morajo v skladu z določbami iz Priloge poslati izjave o ulovu organom Zelenortskih otokov in izvod delegaciji Komisije Evropskih skupnosti v Praji.

Člen 7

V zameno za ribolovne pravice, dodeljene na podlagi člena 2, Skupnost daje finančne prispevke Zelenortskim otokom v skladu s postopkom iz Protokola, ki je v Prilogi k temu sporazumu, brez poseganja v financiranje, ki je odobreno Zelenortskim otokom na podlagi Konvencije AKP-EGS.

Člen 8

Če zaradi spreminjanja stanja zalog organi Zelenortskih otokov sklenejo, da bodo uporabili ohranitvene ukrepe, ki bodo prizadeli ribolovne aktivnosti plovil Skupnosti, se pogodbenici posvetujeta, da bi prilagodili Prilogo in Protokol.

Ta posvetovanja temeljijo na načelu, da zmanjšanje ribolovnih pravic, določenih v navedenem protokolu, pomeni sorazmerno zmanjšanje finančnega nadomestila, ki ga plačuje Skupnost.

Člen 9

Ustanovi se skupni odbor, ki zagotavlja pravilno uporabo tega sporazuma. Odbor se sestaja na zahtevo pogodbenic izmenično na Zelenortskih otokih in v Skupnosti.

Pogodbenici se posvetujeta o vseh nesoglasjih glede razlage in uporabe tega sporazuma.

Člen 10

Nobena določba tega sporazuma ne vpliva na stališča ene ali druge pogodbenice o katerem koli vprašanju pomorskega prava.

Člen 11

Ta sporazum se uporablja po eni strani za ozemlja, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, pod pogoji, določenimi v navedeni pogodbi, in po drugi strani za ozemlje Zelenortskih otokov.

Člen 12

Priloga in Protokol k temu sporazumu so njegov sestavni del in če ni drugače določeno, so sklici na ta sporazum tudi sklici nanju.

Člen 13

1. Ta sporazum se sklene za začetno obdobje treh let od datuma začetka veljavnosti. Razen če ga ena od pogodbenic odpove z uradnim obvestilom, ki ga pošlje šest mesecev pred iztekom začetnega obdobja, se Sporazum podaljšuje za nadaljnja obdobja dveh let, razen če se ga ne odpove z uradnim obvestilom, poslanim vsaj tri mesece pred iztekom katerega koli takega dvoletnega obdobja.

2. Ob izteku začetnega obdobja in kasneje vsakega dvoletnega obdobja pogodbenici začneta pogajanja, da bi sporazumno določili, katere spremembe ali dodatki Prilogi ali Protokolu so potrebni.

Pogodbenici začneta pogajanja v primeru, če ena odpove Sporazum.

Člen 14

Ta sporazum začne veljati na dan, ko se pogodbenici medsebojno obvestita, da so zaključeni potrebni postopki.

Člen 15

Ta Sporazum, sestavljen v dveh izvirnikih v danskem, nizozemskem, angleškem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem in španskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna, se deponira v arhivih Generalnega sekretariata Sveta Evropskih skupnosti, ki vsaki pogodbenici pošlje en overjen izvod.

--------------------------------------------------

PRILOGA

POGOJI ZA IZVAJANJE RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI PLOVIL SKUPNOSTI V RIBOLOVNI CONI ZELENORTSKIH OTOKOV

A. Vloga za dovoljenje in formalnosti ob izdaji

1. Ustrezni organi Skupnosti preko delegacije Komisije na Zelenortskih otokih predložijo državnemu sekretariatu za ribištvo Zelenortskih otokov vlogo za vsako plovilo, ki se bo uporabljalo za ribolov na podlagi Sporazuma, vsaj 15 dni pred datumom začetka zahtevanega roka veljavnosti.

Vloga se izdela na obrazcih, ki jih v ta namen predvidi državni sekretariat za ribištvo Zelenortskih otokov in katerih vzorec je priložen temu sporazumu (Dodatek 1).

2. Vsaki vlogi za dovoljenje je priloženo dokazilo o plačilu pristojbine za obdobje veljavnosti dovoljenja. Plačila se izvedejo na račun, odprt pri finančni ustanovi ali drugem organu, ki ga določijo organi Zelenortskih otokov.

Pristojbine vključujejo vse nacionalne in lokalne dajatve, razen pristaniških dajatev in zaračunanih storitev.

3. Dovoljenja za vsa plovila izdaja državni sekretariat za ribištvo Zelenortskih otokov, v 15 dneh po prejemu dokazila o plačilu iz točke 2, lastnikom plovil ali njihovim zastopnikom preko delegacije Komisije Evropskih skupnosti na Zelenortskih otokih.

4. Dovoljenja se izdajajo za določeno plovilo in niso prenosljiva. Na prošnjo Komisije Evropskih skupnosti pa se dovoljenje za plovilo v primeru višje sile lahko nadomesti z novim dovoljenjem za drugo plovilo, ki ima podobne lastnosti kakor prvo plovilo. Lastnik prvega plovila vrne preklicano dovoljenje državnemu sekretariatu za ribištvo Zelenortskih otokov preko delegacije Komisije Evropskih skupnosti na Zelenortskih otokih.

V novem dovoljenju je navedeno:

- datum izdaje,

- dejstvo, da nadomešča dovoljenje predhodnega plovila za preostali del obdobja veljavnosti.

V tem primeru se za neizkoriščeno obdobje veljavnosti ne zahtevajo pristojbine iz člena 4(2).

5. Dovoljenje mora biti ves čas na krovu.

6. Državni sekretariat za ribištvo Zelenortskih otokov pred začetkom veljavnosti Sporazuma pošlje uradno obvestilo o načinu plačila pristojbine, vključno s podatki o bančnih računih in valutah.

B. Določbe, ki se uporabljajo za dovoljenja za plovila za ribolov tun in plovila za ribolov s površinskimi parangali

1. Dovoljenja veljajo eno leto. Dovoljenja so obnovljiva.

2. Pristojbina znaša 20 ECU na tono ulovljene tune v ribolovni coni Zelenortskih otokov.

3. Dovoljenja se izdajo po plačilu pavšalnega zneska 1500 ECU na leto državnemu sekretariatu za ribištvo Zelenortskih otokov za vsak tunolovec in 300 ECU na leto za vsako plovilo za ribolov tun z ribiško palico in površinskimi parangali, ki ustrezajo pristojbinam, ki se plačajo za ulov:

- 75 ton tun na leto v primeru tunolovcev,

- 15 ton na leto za plovila za ribolov tun z ribiško palico in površinskimi parangali.

4. Komisija Evropskih skupnosti na koncu vsakega koledarskega leta sestavi končni obračun zapadlih pristojbin za ribolovno obdobje na podlagi izjav o ulovu, ki jih poda vsako plovilo in potrdijo ustrezni znanstveni inštituti, med drugim Institut francais de recherche scientifique et technique d'outre-mer (ORSTOM) in Instituto Espanol de Oceanografia (IEO) ter Instituto Nacional de Investigacao das Pescas (INIP) Zelenortskih otokov.

Izjava se pošlje hkrati državnemu sekretariatu za ribištvo Zelenortskih otokov in lastnikom plovil. Lastniki plovil izvedejo morebitna dodatna plačila državnemu sekretariatu za ribištvo Zelenortskih otokov najkasneje 30 dni po uradnem obvestilu o končnem obračunu, ki jih plačajo na račun, odprt pri finančni ustanovi ali drugem organu, ki so ga določili organi Zelenortskih otokov.

Če pa je znesek na končnem obračunu nižji od zgoraj navedenega zneska, se nastali saldo ne vrača.

C. Določbe, ki se uporabljajo za dovoljenja za druga plovila

1. V primeru zamrzovalnih plovil za ribolov s pridnenimi parangali veljajo dovoljenja tri, šest ali dvanajst mesecev. Letna pristojbina se določi glede na BRN in znaša 100 ECU na BRN, sorazmerno s trajanjem dovoljenja.

2. V primeru plovil, ki opravljajo poskusni ribolov glavonožcev, znaša pristojbina 60 ECU na BRN na leto.

D. Izjava o ulovu

1. Tunolovci, plovila za ribolov tun z ribiško palico in površinskimi parangali vodijo dnevnik ribolova v skladu z vzorcem iz Dodatka 2 za vsako ribolovno obdobje, v katerem se nahajajo v ribolovni coni Zelenortskih otokov. Obrazec je treba poslati v 45 dneh po zaključku ribolovne plovbe v ribolovni coni Zelenortskih otokov državnemu sekretariatu za ribištvo Zelenortskih otokov preko delegacije Komisije Evropskih skupnosti na Zelenortskih otokih.

2. Plovila za ribolov s pridnenimi parangali in plovila, ki izvajajo poskusni ribolov glavonožcev, morajo obvestiti državni sekretariat za ribištvo Zelenortskih otokov o svojem ulovu z uporabo standardnega obrazca iz Dodatka 3 preko delegacije Komisije Evropskih skupnosti na Zelenortskih otokih. Te izjave so mesečne in jih je treba poslati vsaj enkrat vsake tri mesece.

3. Obrazce mora čitljivo izpolniti in podpisati poveljnik plovila.

4. Če se te določbe ne bi izpolnjevale, si organi Zelenortskih otokov pridržujejo pravico, da med drugim uporabljajo eno ali obe naslednji kazni:

- začasni odvzem dovoljenja plovilu, ki krši določbe,

- odreditev globe.

V tem primeru se obvesti delegacija Komisije Evropskih skupnosti na Zelenortskih otokih.

E. Iztovor ulova

Plovila Skupnosti za ribolov tun, kadarkoli je mogoče, prispevajo za oskrbo tovarn za konzerviranje tune na Zelenortskih otokih v skladu z njihovim ulovom v coni, po cenah, določenih sporazumno med lastniki plovil Skupnosti in ribiškimi organi na Zelenortskih otokih na podlagi tekočih cen na mednarodnem trgu. Plačila se izvedejo v konvertibilni valuti.

Poleg tega, če je le mogoče, dajo plovila za ribolov tun, ki iztovarjajo svoj ulov v pristanišču Zelenortskih otokov, del svojega prilova na razpolago ribiškim organom Zelenortskih otokov po cenah na lokalnem trgu.

F. Vkrcanje mornarjev

1. Plovila za ribolov tun in plovila za ribolov s površinskimi parangali zaposlujejo državljane Zelenortskih otokov ob upoštevanju naslednjih pogojev in omejitev:

- za floto tunolovcev se v obdobju lova na tune v ribolovni coni Zelenortskih otokov vkrcajo trije zelenortski mornarji,

- za floto plovil za ribolov tun z ribiško palico se med obdobjem lova na tune v ribolovni coni Zelenortskih otokov vkrca osem zelenortskih mornarjev, pri čemer je vsak razporejen na drugo plovilo,

- za floto plovil za ribolov s površinskimi parangali se med ribolovnim obdobjem v ribolovni coni Zelenortskih otokov vkrcata dva zelenortska mornarja, pri čemer je vsak razporejen na drugo plovilo.

2. Plače teh mornarjev so pred izdajo dovoljenja določene sporazumno med lastniki plovil ali njihovimi zastopniki ter ustreznimi organi Zelenortskih otokov; plače krijejo lastniki plovil in morajo vključevati socialne prispevke, ki jih je treba plačevati za mornarja (vključno z življenjskimi in nezgodnim ter zdravstvenim zavarovanjem).

3. Če ne vkrcajo mornarjev, morajo lastniki plovil plačati pavšalen znesek, ki ustreza plačam mornarjev, ki niso bili vkrcani.

Ta znesek se porabi za usposabljanje mornarjev na Zelenortskih otokih in ga je treba plačati na račun, ki ga navedejo ustrezni organi Zelenortskih otokov.

G. Vkrcanje opazovalcev

1. Na prošnjo ustreznih organov Zelenortskih otokov plovila z več kot 150 BRN vkrcajo opazovalca, ki ga imenujejo navedeni organi, katerega naloga je preverjati ulov v ribolovni coni Zelenortskih otokov. Na razpolago ima vso opremo, ki jo potrebuje za opravljanje svojih dolžnosti, vključno z dostopom do prostorov in dokumentacije. Na krovu ne sme ostati dlje kakor je potrebno, da opravi svoje dolžnosti.

Poveljnik plovila opazovalcu olajša delo, opazovalec pa na krovu uživa enake pogoje kakor uradniki plovila. Plačo in socialne prispevke za opazovalca krijejo ustrezni organi Zelenortskih otokov.

2. Del o opazovalca in pogoji, pod katerimi se vkrca na plovilo, ne smejo motiti ali ovirati ribolovnih aktivnosti. Pristanišče, v katerem se vkrca opazovalec, se določi sporazumno med ustreznimi organi Zelenortskih otokov in lastnikom plovila ali njegovim zastopnikom. Če bi se opazovalec vkrcal v tujem pristanišču, krije njegove potne stroške lastnik plovila. Če bi plovilo za ribolov tun z opazovalcem na krovu zapustilo ribolovno cono Zelenortskih otokov, se sprejmejo vsi ukrepi, da se opazovalcu čimprej zagotovi vrnitev na Zelenortske otoke na stroške lastnika plovila.

H. Ribolovne cone

1. Plovila skupnosti lahko opravljajo ribolovne aktivnosti v ribolovnih conah, določenih glede na temeljne črte:

- preko 12 milj za tunolovce in plovila za ribolov s površinskimi parangali,

- preko šest milj za plovila za ribolov tun z ribiško palico,

- od temeljnih črt za ribolov žive vabe in za plovila za ribolov s pridnenimi parangali.

2. Plovila za ribolov glavonožcev, ki opravljajo poskusni ribolov, imajo dostop do vseh ribolovnih con Zelenortskih otokov.

I. Dovoljene mreže

Najmanjša dovoljena velikost očesa mreže za vlečne mreže (popolnoma raztegnjena mreža) je:

- 16 mm za ribolov žive vabe,

- 40 mm za glavonožce.

V primeru tun se uporabljajo mednarodni standardi, ki jih priporoča ICCAT.

J. Vstop in izhod iz cone

1. Vsa plovila Skupnosti, ki na Zelenortskih otokih izvajajo ribolov na podlagi Sporazuma, obvestijo radijsko postajo v Sao Vicente o datumu in času ter svojem položaju ob vstopu in izhodu iz ribolovne cone Zelenortskih otokov.

2. Med ribolovom v coni Zelenortskih otokov plovila vsake tri dni obveščajo ustrezne organe Zelenortskih otokov o svojem položaju in ulovu preko radijske postaje Sao Vicente, vsakokrat, ko cono zapustijo, pa navedejo celoten ulov.

3. Državni sekretariat za ribištvo Zelenortskih otokov ob izdaji dovoljenja sporoči lastnikom plovil ali njihovim zastopnikom identifikacijski signal in operativne frekvence ter delovni čas postaje.

4. Če radijske komunikacije ni mogoče uporabljati, lahko plovila uporabljajo druga sredstva, kot so teleks ali telegram.

K. Pristaniška oprema ter uporaba oskrbe in storitev

Če je mogoče, plovila Skupnosti na Zelenortskih otokih nabavijo vse zaloge in storitve, ki jih potrebujejo za opravljanje aktivnosti. Ustrezni organi Zelenortskih otokov sporazumno z lastniki plovil ali njihovimi zastopniki določijo pogoje uporabe pristaniške opreme in po potrebi oskrbe in storitev.

L. Postopek v primeru pregleda na ladji

1. Delegacija Komisije Evropskih skupnosti na Zelenortskih otokih se obvesti v 48 urah o vsakem pregledu ribiškega plovila v ribolovni coni Zelenortskih otokov, ki pluje pod zastavo države članice Skupnosti ter izvaja aktivnosti na podlagi tega sporazuma. V 72 urah se izdela kratko poročilo o okoliščinah in razlogih za pregled.

2. V 24 urah od prejema zgoraj navedenih podatkov se skliče srečanje med delegacijo Komisije Evropskih skupnosti na Zelenortskih otokih, državnim sekretariatom za ribištvo Zelenortskih otokov in inšpekcijskimi organi, ki se ga po možnosti udeleži predstavnik zadevne države članice, na katerem si udeleženci izmenjajo vso ustrezno dokumentacijo ali podatke, ki pomagajo razjasniti okoliščine ugotovljenih dejstev. Lastnik plovila ali njegov zastopnik se obvesti o rezultatu srečanja in o ukrepih, sprejetih na podlagi pregleda.

3. Plovilo, na katerem je bil opravljen pregled po kršitvi ribolova, se izpusti po plačilu varščine, ki se določi glede na stroške pregleda ter znesek kazni in nadomestilo, ki ga morajo plačati odgovorni za kršitev.

Dodatek 1

DRŽAVNI SEKRETARIAT ZA RIBIŠTVO

Vloga za dovoljenje za tuja industrijska ribiška plovila

1. Ime lastnika plovila:…

2. Naslov lastnika plovila:…

3. Ime zastopnika ali lokalnega agenta lastnika plovila …

4. Naslov zastopnika ali lokalnega agenta lastnika plovila:…

5. Ime poveljnika:…

6. Ime plovila:…

7. Številka registracije:…

8. Kraj in datum izdelave:…

9. Pluje pod zastavo:…

10. Pristanišče registracije:…

11. Pristanišče opremljanja:…

12. Celotna dolžina:…

13. Širina:…

14. Bruto tonaža:…

15. Neto tonaža:…

16. Prostornina skladišč:…

17. Zmogljivost ohlajanja ali zamrzovanja:…

18. Vrsta in moč motorja v konjskih silah:…

19. Vrsta ribolova:…

20. Dodatna posadka:…

21. Komunikacijska oprema …

22. Identifikacijski signal:…

23. Znak za izbiranje:…

24. Predvidene ribolovne aktivnosti:…

25. Kraj iztovora ulova:…

26. Ribolovne cone:…

27. Vrste, predvidene za ribolov:…

28. Rok veljavnosti:…

29. Posebni pogoji:…

30. Druge aktivnosti prosilca na Zelenortskih otokih:…

Mnenje generalnega direktorata za ribištvo

Državni sekretariat za ribištvo

Dodatek 2

+++++ TIFF +++++

Dodatek 3

PODATKI O ULOVU PRI INDUSTRIJSKEM RIBOLOVU

1. Ime in številka registracije plovila: …

2. Država plovila: …

3. Vrsta plovila: …

(npr. za sveže ribe, tune, itd.)

4. Ime poveljnika: …

5. Organ izdaje dovoljenja za ribolov: …

Obdobje veljavnosti: …

6. Vrsta ribolova: …

7. Datum izplutja iz pristanišča: …

Datum prihoda v pristanišče: …

8. Ulov: …

+++++ TIFF +++++

Spodaj podpisani … poveljnik zgoraj opisanega plovila, izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki pravilni, kot je preveril vladni opazovalec.

Preveril vladni opazovalec | Poveljnik Podpis |

--------------------------------------------------

PROTOKOL

o ribolovnih pravicah in finančnem nadomestilu, predvidenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki o ribolovu v obalnih vodah Republike Zelenortski otoki

Člen 1

1. Na podlagi člena 2 Sporazuma in za obdobje treh let so ribolovne pravice naslednje:

(a) Izrazito selivska vrsta

- zamrzovalna plovila za ribolov tunov s potegalkami: 21 plovil,

- plovila za ribolov tunov z ribiško palico in površinskimi parangali: 24 plovil.

- Na zahtevo Skupnosti se lahko dodeljevanje ribolovnih pravic za izrazito selivske vrste za drugo leto uporabe tega Protokola spremeni za največ 15 % zadevnih plovil.

(b) Druge vrste

- plovilo s pridnenimi parangali: dve plovili, vsako s tonažo, manjšo od 210 BRT,

- poskusni ribolov glavonožcev: dve plovili.

2. Na prvem zasedanju skupnega odbora iz člena 9 Sporazuma, ki bo potekalo v drugem letu uporabe tega Protokola, se preverijo razpoložljivi rezultati poskusnega ribolova glavonožcev.

Člen 2

1. Finančno nadomestilo iz člena 7 Sporazuma za obdobje iz člena 1 znaša 1950000 ECU, ki se plačajo v treh enakih letnih obrokih.

2. Za uporabo tega nadomestila so pristojni samo organi oblasti Zelenortskih otokov.

3. Nadomestilo se izplača na račun, odprt pri finančni ustanovi ali drugem organu, ki ga določijo organi oblasti Zelenortskih otokov.

Člen 3

Zadevni ladjarji v celoti zadržijo lastninske pravice nad ulovom pri poskusnem ribolovu glavonožcev.

Člen 4

Skupnost v obdobju iz člena 1 prispeva tudi 500000 ECU za financiranje znanstvenih in tehničnih programov Zelenortskih otokov (oprema, infrastruktura, seminarji, študije, itd.), namenjenih izboljšanju informacij o ribolovnih virih v izključni ekonomski coni Zelenortskih otokov.

Ta znesek je na voljo uradu državnega sekretarja za ribolov na Zelenortskih otokih in se izplača na bančni račun, ki ga navede urad.

Člen 5

1. Pogodbenici se strinjata, da je izboljševanje spretnosti in znanja vseh vpletenih v ribolov bistven element za njihovo uspešno sodelovanje. Skupnost v ta namen pomaga državljanom Zelenortskih otokov pridobiti mesta v ustanovah svojih držav članic in v ta namen zagotovi pomoč za študij in praktično usposabljanje na raznih znanstvenih, tehničnih in ekonomskih področjih, povezanih z ribištvom. Pomoč se lahko koristi tudi v vseh državah, povezanih s Skupnostjo s sporazumom o sodelovanju.

2. Skupni znesek pomoči ne sme presegati 160000 ECU. Na zahtevo organov oblasti Zelenortskih otokov se del tega zneska lahko uporabi za kritje stroškov sodelovanja na mednarodnih srečanjih ali za usposabljanje na področju ribištva. Znesek se izplača ob njegovi dejanski uporabi.

Člen 6

Če Skupnost ne izvede plačil, predvidenih v členih 2 in 4, se uporaba tega protokola začasno opusti.

--------------------------------------------------