21982A0302(01)Uradni list L 378 , 31/12/1982 str. 0025 - 0031
finska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 1 str. 0066
švedska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 1 str. 0066
španska posebna izdaja: poglavje 04 zvezek 2 str. 0045
portugalska posebna izdaja poglavje 04 zvezek 2 str. 0045


Konvencija o ohranitvi lososa v severnem atlantiku

POGODBENICE te konvencije so se

OB SPOZNANJU, da se lososi, ki izvirajo iz rek različnih držav, mešajo v nekaterih delih severnega Atlantika,

OB UPOŠTEVANJU mednarodnega prava, določb o anadromnih staležih rib v osnutku konvencije tretje konference Združenih narodov o pomorskem pravu in drugega razvoja na mednarodnih forumih na področju anadromnih staležev,

V ŽELJI, da bi spodbudili pridobivanje, analizo in razširjanje znanstvenih informacij v zvezi s staležem lososa v severnem Atlantiku,

V ŽELJI, da bi z mednarodnim sodelovanjem spodbudili ohranjanje, obnavljanje, povečanje in smotrno upravljanje staležev lososa v severnem Atlantiku,

DOGOVORILE O NASLEDNJEM:

Člen 1

1. Ta konvencija se uporablja za staleže lososa, ki se selijo v območja izven ribolovne jurisdikcije obalnih držav Atlantskega oceana, severno od 36o severne zemljepisne širine, na vsej njihovi selitveni poti.

2. Ta konvencija v nobeni točki ne vpliva na pravice, zahteve ali mnenja katere koli pogodbenice glede meja ali obsega ribolovne jurisdikcije, niti na mnenja ali stališča katere koli pogodbenice v zvezi s pomorskim pravom.

Člen 2

1. Lov na lososa je prepovedan zunaj območij ribolovne jurisdikcije obalnih držav.

2. V območjih ribolovne jurisdikcije obalnih držav je lov na lososa prepovedan zunaj 12 navtičnih milj od temeljnih črt, od katerih se meri širina teritorialnega morja, razen na naslednjih območjih:

(a) na območju Komisije zahodne Grenlandije, do 40 navtičnih milj od temeljnih črt; in

(b) na območju komisije severovzhodnega Atlantika, znotraj območja ribolovne jurisdikcije Ferskih otokov.

3. Pogodbenice opozorijo vsako državo, ki ni pogodbenica te konvencije, na kakršno koli zadevo v zvezi z aktivnostjo plovil navedene države, za katero se zdi, da negativno vpliva na ohranjanje, obnavljanje, povečanje ali smotrno upravljanje staležev lososa, ki so predmet te konvencije, ali na izvajanje te konvencije.

Člen 3

1. Ustanovi se mednarodna organizacija z imenom Organizacija za ohranjanje severnoatlantskega lososa, v nadaljnjem besedilu "organizacija".

2. Cilj organizacije je s posvetovanji in sodelovanjem prispevati k ohranjanju, obnavljanju, povečanju ali smotrnemu upravljanju staležev lososa, ki urejeni s to konvencijo, ob upoštevanju najboljših razpoložljivih znanstvenih spoznanj.

3. Organizacijo sestavljajo:

(a) svet;

(b) tri regionalne komisije:

- severnoameriška komisija,

- komisija zahodne Grenlandije, in

- komisija severovzhodnega Atlantika; in

(c) sekretar.

4. Območja komisij so:

(a) severnoameriška komisija: morske vode znotraj območij ribolovne jurisdikcije obalnih držav ob vzhodni obali Severne Amerike;

(b) komisija zahodne Grenlandije: morske vode znotraj območja ribolovne jurisdikcije ob obali zahodne Grenlandije, zahodno od črte, ki poteka vzdolž 44o zahodne zemljepisne dolžine južno do 59o severne zemljepisne širine, nato vzhodno do 42o zahodne zemljepisne dolžine in nato južno; in

(c) komisija severovzhodnega Atlantika: morske vode vzhodno od črte iz pododstavka (b).

5. Organizacija je pravna oseba in ima na ozemljih pogodbenic in v svojih odnosih z drugimi mednarodnimi organizacijami sposobnost, ki je potrebna za izvajanje njenih nalog in izpolnjevanje njenih ciljev. Imunitete in privilegiji, ki jih uživajo organizacija, njeni uradniki in osebje ter predstavniki pogodbenic na ozemlju države, se uredijo s sporazumom med organizacijo in zadevno državo.

6. Uradna jezika organizacije sta angleščina in francoščina.

7. Sedež organizacije je v Edinburghu ali v drugem kraju, ki ga določi svet.

Člen 4

1. Naloge sveta so:

(a) zagotoviti forum za študije, analize in izmenjavo informacij med pogodbenicami o zadevah v zvezi s staleži lososa, ki so urejeni s to konvencijo, in o izpolnjevanju cilja konvencije;

(b) zagotoviti forum za posvetovanje in sodelovanje v zvezi z zadevami, ki se nanašajo na staleže lososa v severnem Atlantiku zunaj območij komisij;

(c) olajšati usklajevanje dejavnosti komisij in uskladiti pobude pogodbenic v skladu s členom 2(3);

(d) vzpostaviti delovne dogovore z Mednarodnim svetom za raziskovanje morja ter drugimi ustreznimi ribiškimi in znanstvenimi organizacijami;

(e) izdelati priporočila za pogodbenice, Mednarodni svet za raziskovanje morja ter druge ribiške in znanstvene organizacije v zvezi z izvajanjem znanstvenih raziskav;

(f) nadzorovati in usklajevati upravne, finančne in druge notranje zadeve organizacije, vključno z odnosi med njenimi organi v sestavi;

(g) usklajevati zunanje odnose organizacije; in

(h) opravljati druge naloge, ki se jih nanj prenese s to konvencijo.

2. Svet je pooblaščen za pripravljanje priporočil za pogodbenice in komisije o zadevah v zvezi s staleži lososa, ki so urejeni s to konvencijo, vključno z izvajanjem pravnih predpisov in uredb, pod pogojem, da ni nobeno priporočilo izdelano v zvezi upravljanjem lova na lososa v območju ribolovne jurisdikcije pogodbenice.

3. Ne glede na odstavek 2 je svet na posebno zahtevo komisije pooblaščen za pripravo priporočil za navedeno komisijo o ureditvenih ukrepih, ki jih komisija lahko predlaga v skladu s to konvencijo.

Člen 5

1. Vsaka pogodbenica je članica sveta in lahko v svet imenuje največ tri predstavnike, ki jih na zasedanjih lahko spremljajo strokovnjaki in svetovalci.

2. Svet izvoli predsednika in podpredsednika, katerih mandat traja dve leti. Predsednik in podpredsednik sta lahko ponovno izvoljena, pod pogojem, da posamezne funkcije ne opravljata več kot štiri zaporedna leta. Predsednik in podpredsednik ne smeta biti predstavnika iste pogodbenice.

3. Predsednik sveta je glavni predstavnik organizacije.

4. Predsednik skliče redno letno zasedanje sveta in komisij ob času in v kraju, ki ga določi svet.

5. Na zahtevo pogodbenice, ki jo podpre druga pogodbenica, predsednik skliče zasedanja sveta, ki niso letna zasedanja, ob času in v kraju, ki ga določi predsednik.

6. Svet predloži pogodbenicam letno poročilo o dejavnostih organizacije.

Člen 6

1. Svet sprejme svoj poslovnik.

2. Vsaka članica sveta ima en glas.

3. Če ni drugače določeno, se odločbe sveta sprejmejo s tričetrtinsko večino glasov članic, ki so prisotne in glasujejo za ali proti. Glasovanje poteka samo, če sta prisotni dve tretjini članic.

Člen 7

1. Naloge severnoameriške komisije v zvezi z njenim območjem so:

(a) zagotoviti forum za posvetovanje in sodelovanje med članicami:

(i) o zadevah, ki se nanašajo na čim večje zmanjšanje ulova lososa, ki izvira iz rek druge pogodbenice, v območju ribolovne jurisdikcije članice, in

(ii) v primerih, kjer aktivnosti, ki jih izvaja ali predlaga ena članica, škodujejo lososu, ki izvira iz rek druge članice, na primer zaradi bioloških interakcij;

(b) predlagati ureditvene ukrepe za lov na lososa v jurisdikciji članice, pri katerem so ujete količine lososa pomembne za drugo članico, iz rek katere navedeni losos izvira, da bi kar čim bolj zmanjšali tak ulov;

(c) predlagati ureditvene ukrepe za lov na lososa v jurisdikciji članice, pri katerem so ujete količine lososa pomembne za drugo pogodbenico, iz rek katere navedeni losos izvira; in

(d) pripraviti priporočila za svet o izvajanju znanstvenih raziskav.

2. Vsaka članica sprejme za svoja plovila in območja v svoji ribolovni jurisdikciji ukrepe za čim večje zmanjšanja prilova lososa, ki izvira iz rek druge članice.

3. Ribolovni vzorci za lososa na območju severnoameriške komisije se ne smejo spremeniti na način, ki bi povzročil začetek ribolovne aktivnosti ali povečanje ulova lososa, ki izvira iz rek druge pogodbenice, razen s soglasjem slednje.

Člen 8

Naloge komisije zahodne Grenlandije in komisije severovzhodnega Atlantika v zvezi z njunima zadevnima območjema so:

(a) zagotoviti forum za posvetovanje in sodelovanje med članicami v zvezi z ohranjanjem, obnavljanjem, povečanjem in smotrnim upravljanjem staležev lososa, ki so predmet te konvencije;

(b) predlagati ureditvene ukrepe za lov na lososa, ki izvira iz rek drugih pogodbenic, na območju ribolovne jurisdikcije članice; in

(c) pripraviti priporočila za svet o izvajanju znanstvenih raziskav.

Člen 9

Pri izvajanju nalog iz členov 7 in 8 komisija upošteva:

(a) najboljše razpoložljive informacije, vključno z nasveti Mednarodnega sveta za raziskovanje morja in drugih ustreznih znanstvenih organizacij;

(b) sprejete ukrepe in druge dejavnike tako znotraj kot zunaj območja komisije, ki vplivajo na zadevne staleže lososa;

(c) prizadevanja držav izvora za izvajanje in uveljavljanje ukrepov za ohranjanje, obnavljanje, povečanje in smotrno upravljanje staležev lososa v svojih rekah in območjih ribolovne jurisdikcije, vključno z ukrepi iz člena 15(5)(b);

(d) obseg, v katerem se zadevni staleži lososa prehranjujejo na območjih ribolovne jurisdikcije posameznih pogodbenic;

(e) relativne učinke lova na lososa na različnih stopnjah njegove selitvene poti;

(f) prispevek pogodbenic, ki niso države izvora, k ohranjanju staležev lososa, ki se selijo v njihova območja ribolovne jurisdikcije, z omejevanjem ulova takih staležev ali z drugimi ukrepi; in

(g) interese skupnosti, ki so še zlasti odvisne od lova na lososa.

Člen 10

1. Pogodbenice so članice komisij, kakor sledi:

(a) severnoameriška komisija: Kanada in Združene države Amerike;

(b) komisija zahodne Grenlandije: Kanada, Evropska gospodarska skupnost in Združene države Amerike;

(c) komisija severovzhodnega Atlantika: Danska v zvezi s Ferskimi otoki, Evropska gospodarska skupnost, Islandija, Norveška in Švedska.

2. Na svojem prvem zasedanju svet preuči sestavo komisije zahodne Grenlandije in jo lahko s soglasno spremeni.

3. Pogodbenica, ki ni navedena v odstavku 1(b), lahko na svojo zahtevo in po soglasnem sklepu sveta postane članica komisije zahodne Grenlandije ali komisije severovzhodnega Atlantika, če je država izvora za pomembne količine lososa, ki se pojavljajo v območju zadevne komisije, ali če ima v tem območju ribolovno jurisdikcijo.

4. Pogodbenice lahko sodelujejo kot opazovalci na razpravah komisije, v kateri niso zastopane.

5. Vsaka članica lahko imenuje v komisijo največ tri predstavnike, ki jih na zasedanjih lahko spremljajo strokovnjaki in svetovalci.

6. Vsaka komisija izvoli predsednika in podpredsednika, katerih mandat traja dve leti. Predsednik in podpredsednik sta lahko ponovno izvoljena, pod pogojem, da posamezne funkcije ne opravljata več kot štiri zaporedna leta. Predsednik in podpredsednik ne smeta biti predstavnika iste članice.

7. Na zahtevo članice komisije, ki jo podpre druga članica, predsednik skliče zasedanja komisije, ki niso letna zasedanja, ob času in v kraju, ki ga določi predsednik.

8. Vsaka komisija pravočasno predloži poročilo o svojih dejavnostih svetu.

Člen 11

1. Vsaka komisija sprejme svoj poslovnik.

2. Vsaka članica komisije ima en glas. Poleg tega ima pri severnoameriški komisiji Evropska gospodarska skupnost pravico predložiti in glasovati o predlogih za ureditvene ukrepe v zvezi s staleži lososa, ki izvirajo iz ozemelj iz člena 18. Pri komisiji severovzhodnega Atlantika imajo Kanada in Združene države Amerike pravico predložiti in glasovati o predlogih za ureditvene ukrepe v zvezi s staleži lososa, ki izvirajo iz rek Kanade oziroma Združenih držav Amerike in se pojavljajo ob vzhodni Grenlandiji.

3. Sklepi komisije se sprejmejo s soglasjem tistih, ki so prisotni in glasujejo za ali proti. Glasovanje poteka samo, če sta prisotni dve tretjini tistih, ki imajo pravico glasovati o zadevnem vprašanju.

Člen 12

1. Svet imenuje sekretarja, ki je najvišji upravni uradnik organizacije.

2. Naloge sekretarja so:

(a) zagotoviti upravne storitve za organizacijo;

(b) zbrati in razširjati statistiko in poročila v zvezi s staleži lososa, ki so urejeni s to konvencijo; in

(c) opravljati druge naloge, ki izhajajo iz drugih določb te konvencije ali jih določi svet.

3. Svet določi pogoje zaposlitve sekretarja in osebja.

4. Sekretar zaposli osebje v skladu s kadrovskimi zahtevami, ki jih odobri svet. Osebje je odgovorno sekretarju pod splošnim nadzorom sveta.

Člen 13

1. Sekretar obvesti članice komisije brez neprimernega zavlačevanja o vsakem ureditvenem ukrepu, ki ga predlaga komisija.

2. Ob upoštevanju odstavka 3 vsak ureditveni ukrep, ki ga predlaga komisija v skladu s členom 7(1)(b) ali (c) ali členom 8(b), postane zavezujoč za njene članice 60. dan po datumu, določenem v sekretarjevem obvestilu, ali, če komisija določi poznejši datum, na ta dan.

3. Vsaka članica, na območju ribolovne jurisdikcije, katere bi veljal ureditveni ukrep, lahko v 60 dneh od datuma, določenega v sekretarjevem obvestilu, vloži ugovor. V tem primeru ureditveni ukrep ne postane zavezujoč za nobeno članico. Članica, ki je vložila ugovor, ga lahko kadarkoli umakne. Ob upoštevanju odstavka 2 postane ureditveni ukrep zavezujoč 30. dan potem, ko so umaknjeni vsi ugovori.

4. Po preteku enega leta od datuma, ko ureditveni ukrep postane zavezujoč, ga lahko vsaka članica, na območju ribolovne jurisdikcije, katere se ureditveni ukrep uporablja, odpove s pisnim obvestilom sekretarju. Sekretar nemudoma obvesti druge članice o taki odpovedi. Ureditveni ukrep preneha biti zavezujoč za vse članice 60. dan po datumu, ko sekretar prejme obvestilo o odpovedi, ali, če članica navede poznejši datum, na ta dan.

5. Komisija lahko predlaga izredni ureditveni ukrep, ki začne veljati pred iztekom 60-dnevnega roka iz odstavka 2. Članice si po svoji najboljši moči prizadevajo izvajati ukrep, če članica v 30 dneh od datuma, ko je komisija predlagala ukrep, ne vloži ugovora.

Člen 14

1. Vsaka pogodbenica sprejme potrebne ukrepe, vključno z ustreznimi sankcijami za kršitve, za uresničevanje določb te konvencije in izvajanje ureditvenih ukrepov, ki zanjo postanejo zavezujoči v skladu s členom 13.

2. Vsaka pogodbenica predloži svetu letno poročilo o ukrepih, sprejetih v skladu z odstavkom 1. Tako poročilo se posreduje sekretarju najpozneje 60 dni pred letnim zasedanjem sveta.

Člen 15

1. Vsaka pogodbenica predloži svetu razpoložljivo statistiko o ulovu za staleže lososa, ki so urejeni s to konvencijo, ujete v njenih rekah in območju ribolovne jurisdikcije, v presledkih, ki jih določi svet.

2. Vsaka pogodbenica pripravi in predloži svetu drugo tako statistiko za staleže lososa, ki so urejeni s to konvencijo, ujete v njenih rekah in območju ribolovne jurisdikcije, kot to zahteva svet. Svet soglasno določi obseg in obliko take statistike in časovne razmike, v katerih jo je treba predložiti.

3. Vsaka pogodbenica predloži svetu kakršne koli druge razpoložljive znanstvene in statistične podatke, ki jih ta zahteva v okviru te konvencije.

4. Na zahtevo sveta vsaka pogodbenica predloži svetu kopije veljavnih zakonov, uredb in programov ali, kjer je to ustrezno, njihove povzetke v zvezi z ohranjanjem, obnavljanjem, povečanjem in smotrnim upravljanjem staležev lososa, ki so urejeni s to konvencijo, v njenih rekah in območju ribolovne jurisdikcije.

5. Vsako leto vsaka pogodbenica svet obvesti o:

(a) vseh od zadnjega obvestila sprejetih ali razveljavljenih zakonih, uredbah in programih v zvezi z ohranjanjem, obnavljanjem, povečanjem in smotrnim upravljanjem staležev lososa, ki so urejeni s to konvencijo, v njenih rekah in območju ribolovne jurisdikcije;

(b) vseh obveznostih pristojnih organov v zvezi s sprejetjem ali ohranitvijo v veljavi ukrepov v zvezi z ohranjanjem, obnavljanjem, povečanjem in smotrnim upravljanjem staležev lososa, ki so urejeni s to konvencijo, za določeno časovno obdobje na njenem ozemlju ali območju ribolovne jurisdikcije; in

(c) dejavnikih na njenem ozemlju in območju ribolovne jurisdikcije, ki bi lahko pomembno vplivali na staleže lososa, ki so urejeni s to konvencijo.

6. Obvestila iz odstavka 5(a) se pošljejo sekretarju najpozneje 60 dni pred letnim zasedanjem sveta. Obvestila iz odstavka 5(b) in (c) se pošljejo sekretarju takoj, ko je to izvedljivo.

Člen 16

1. Svet sprejme letni proračun organizacije. Sekretar pošlje osnutek proračuna pogodbenicam, skupaj s terminskim načrtom prispevkov, najpozneje 60 dni pred zasedanjem sveta, na katerem bo obravnavan proračun.

2. Svet določi letni prispevek vsake pogodbenice v skladu z naslednjo formulo:

(a) 30 % proračuna se razdeli enakovredno med pogodbenicami; in

(b) 70 % proračuna se razdeli med pogodbenicami v sorazmerju z njihovim nominalnim ulovom lososa, ki je urejen s to konvencijo, v koledarskem letu, ki se konča največ 18 mesecev in najmanj šest mesecev pred začetkom finančnega leta.

3. Sekretar obvesti vsako pogodbenico o njenem prispevku. Prispevki se plačajo najpozneje štiri mesece po datumu takega obvestila.

4. Prispevki se plačajo v valuti države, v kateri se nahaja sedež organizacije, če svet ne določi drugače.

5. Prispevek pogodbenice, za katero je ta konvencija začela veljati med finančnim letom, je za to leto del letnega prispevka v sorazmerju s številom celih mesecev, ki so še ostali v letu od datuma začetka veljavnosti konvencije za navedeno pogodbenico.

6. Pogodbenica, ki dve zaporedni leti ne plača svojih prispevkov, izgubi pravico do glasovanja v okviru te konvencije, dokler ne izpolni svojih obveznosti, če svet ne določi drugače.

7. Finančno poslovanje organizacije letno preverijo zunanji revizorji, ki jih izbere svet.

Člen 17

1. Ta konvencija je na voljo za podpis v Reykjaviku od 2. marca do 31. avgusta 1982 Kanadi, Danski za Ferske otoke, Evropski gospodarski skupnosti, Islandiji, Norveški, Švedski in Združenim državam Amerike.

2. To konvencijo je treba ratificirati ali odobriti.

3. Ta konvencija je na voljo za pristop pogodbenicam iz odstavka 1 in na podlagi odobritve sveta katerikoli drugi državi, ki ima ribolovno jurisdikcijo v severnem Atlantiku ali je država izvora staležev lososa, ki so urejeni s to konvencijo.

4. Listine o ratifikaciji, odobritvi ali pristopu se deponirajo pri depozitarju.

5. Ta konvencija začne veljati prvi dan meseca po deponiranju listin o ratifikaciji, odobritvi ali pristopu štirih pogodbenic, pod pogojem, da sta med temi štirimi pogodbenicami dve članici vsake komisije in da ima vsaj ena izmed dveh članic vsake Komisije ribolovno jurisdikcijo v območju komisije.

6. Za vsako pogodbenico, ki ratificira ali odobri to konvencijo ali pristopi k tej po deponiranju potrebnih listin o ratifikaciji, odobritvi ali pristopu v skladu z odstavkom 5, konvencija začne veljati z datumom začetka veljavnosti konvencije ali z datumom deponiranja listine o ratifikaciji, odobritvi ali pristopu, pri čemer se upošteva poznejši datum.

7. Depozitar obvesti podpisnice in pristopnice o deponiranju vseh listin o ratifikaciji, odobritvi in pristopu ter podpisnicam in pristopnicam sporoči, kdaj in za katere pogodbenice začne konvencija veljati.

8. Depozitar skliče prvo zasedanje sveta in komisij, kakor hitro je to mogoče po začetku veljavnosti te konvencije.

Člen 18

Ta konvencija velja, kar zadeva Evropsko gospodarsko skupnost, za ozemlja, kjer se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, in pod pogoji, določenimi v navedeni pogodbi.

Člen 19

1. Vsaka pogodbenica lahko predlaga spremembe te konvencije, ki jih preuči svet. Predlagana sprememba se pošlje sekretarju najpozneje 90 dni pred zasedanjem, na katerem naj bi se obravnavala. Sekretar nemudoma posreduje predlagano spremembo pogodbenicam.

2. Za sprejetje spremembe s strani sveta se zahteva soglasje pogodbenic, ki so prisotne in glasujejo za ali proti. Besedilo tako sprejete spremembe sekretar pošlje depozitarju, ki o tem nemudoma obvesti pogodbenice.

3. Sprememba začne za vse pogodbenice veljati 30. dan po datumu, določenem v obvestilu depozitarja o prejemu listin o ratifikaciji ali odobritvi od vseh pogodbenic.

4. Pogodbenica, za katero ta konvencija postane zavezujoča po začetku veljavnosti spremembe v skladu z odstavkom 3, se šteje za pogodbenico konvencije, kakor je bila spremenjena.

5. Depozitar nemudoma obvesti vse pogodbenice o prejemu listin o ratifikaciji ali odobritvi in o začetku veljavnosti sprememb.

Člen 20

1. Vsaka pogodbenica lahko odpove to konvencijo z 31. decembrom vsakega posameznega leta z obvestilom depozitarju najpozneje do 30. junija tega leta. Depozitar nemudoma obvesti druge pogodbenice o taki odpovedi.

2. Vsaka druga pogodbenica lahko odpove to konvencijo z 31. decembrom istega leta z obvestilom depozitarju v 30 dneh od datuma, ko je depozitar obvestil pogodbenice o odpovedi v skladu z odstavkom 1.

Člen 21

1. Izvirnik te konvencije se deponira pri Svetu Evropskih skupnosti, ki je v konvenciji označen kot "depozitar" in ki pošlje overjene kopije konvencije vsem podpisnicam in pristopnicam.

2. Depozitar registrira to konvencijo v skladu s členom 102 Ustanovne listine Združenih narodov.

--------------------------------------------------