7.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 202/397


Člen 16

Svoboda gospodarske pobude

Svoboda gospodarske pobude je priznana v skladu s pravom Unije ter nacionalnimi zakonodajami in običaji.