7.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 202/157


Člen 249

(prejšnji člen 218(2) in 212 PES)

1.   Komisija sprejme svoj poslovnik, da bi zagotovila skladnost svojega delovanja in delovanja svojih služb. Zagotovi objavo tega poslovnika.

2.   Komisija vsako leto najpozneje en mesec pred začetkom zasedanja Evropskega parlamenta objavi splošno poročilo o dejavnostih Unije.