7.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 202/88


Člen 101

(prejšnji člen 81 PES)

1.   Kot nezdružljivi z notranjim trgom so prepovedani vsi sporazumi med podjetji, sklepi podjetniških združenj in usklajena ravnanja, ki bi lahko prizadeli trgovino med državami članicami in katerih cilj oziroma posledica je preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence na notranjem trgu, zlasti tisti, ki:

(a)

neposredno ali posredno določajo nakupne ali prodajne cene ali druge pogoje poslovanja;

(b)

omejujejo ali nadzorujejo proizvodnjo, trge, tehnični razvoj ali naložbe;

(c)

določajo razdelitev trgov in virov nabave;

(d)

uvajajo neenake pogoje za primerljive posle z drugimi trgovinskimi partnerji in jih tako postavljajo v podrejen konkurenčni položaj;

(e)

pogojujejo sklepanje pogodb s tem, da sopogodbeniki sprejmejo dodatne obveznosti, ki po svoji naravi ali glede na trgovinske običaje nimajo nikakršne zveze s predmetom takšnih pogodb.

2.   Vsi sporazumi ali sklepi, ki jih ta člen prepoveduje, so nični.

3.   V naslednjih primerih se lahko določi, da se določbe odstavka 1 ne uporabljajo za:

sporazume ali skupine sporazumov med podjetji,

sklepe ali skupine sklepov podjetniških združenj, in

usklajeno ravnanje ali skupine usklajenih ravnanj,

ki prispevajo k izboljšanju proizvodnje ali distribucije blaga oziroma k pospeševanju tehničnega ali gospodarskega napredka, pri čemer zagotavljajo potrošnikom pravičen delež doseženih koristi, in ki:

(a)

zadevnim podjetjem ne določajo omejitev, ki za doseganje teh ciljev niso nujne;

(b)

takšnim podjetjem glede znatnega dela zadevnih izdelkov ne dajejo možnosti izključitve konkurence.