7.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 203/49


Člen 198

Razen če ni določeno drugače, se določbe te pogodbe uporabljajo za evropska ozemlja držav članic in za neevropska ozemlja v njihovi pristojnosti.

Uporabljajo se tudi za evropska ozemlja, za katerih zunanje odnose je odgovorna država članica.

Določbe te pogodbe se uporabljajo za Alandske otoke v skladu z določbami iz Protokola št. 2 k Aktu o pogojih pristopa Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske.

Ne glede na prejšnje odstavke:

a)

ta pogodba se ne uporablja za Ferske otoke.

Ta pogodba se ne uporablja za Grenlandijo;

b)

ta pogodba se ne uporablja za suverena ozemlja Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter Ciper;

c)

ta pogodba se ne uporablja za čezmorska ozemlja in dežele, ki imajo posebne odnose z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska in ki niso navedena v Prilogi II Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije;

d)

ta pogodba se uporablja za Channel Islands in otok Man samo v kolikor je to potrebno za zagotovitev izvajanja ureditve za te otoke, kakor je določena v Pogodbi o pristopu novih držav članic k Evropski gospodarski skupnosti in k Evropski skupnosti za atomsko energijo, podpisani dne 22 januarja 1972.

(točka e) se črta )