26.10.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 326/1


PREČIŠČENA RAZLIČICA POGODBE O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE

TRETJI DEL

NOTRANJE POLITIKE IN UKREPI UNIJE

NASLOV V

OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE

POGLAVJE 2

POLITIKA GLEDE MEJNE KONTROLE, AZILA IN PRISELJEVANJA

Člen 78

(prejšnji člen 63, točki 1 in 2 ter 64(2) PES)

1.   Unija oblikuje skupno politiko o azilu, subsidiarni zaščiti in začasni zaščiti z namenom ponuditi ustrezen status vsem državljanom tretjih držav, ki potrebujejo mednarodno zaščito, in zagotoviti skladnost z načelom nevračanja. Ta politika mora biti v skladu z Ženevsko konvencijo z dne 28. julija 1951 in Protokolom z dne 31. januarja 1967 o statusu beguncev ter drugimi ustreznimi Pogodbami.

2.   Za namene odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe za skupni evropski azilni sistem, ki zajema:

a)

enoten status azila za državljane tretjih držav, ki velja v celotni Uniji;

b)

enoten status subsidiarne zaščite za državljane tretjih držav, ki bi brez pridobitve evropskega azila potrebovali mednarodno zaščito;

c)

skupen sistem začasne zaščite razseljenih oseb v primeru množičnega prihoda;

d)

skupne postopke za dodelitev ali odvzem enotnega statusa azila ali subsidiarne zaščite;

e)

merila in mehanizme za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošenj za azil ali subsidiarno zaščito;

f)

standarde glede pogojev za sprejem prosilcev za azil ali subsidiarno zaščito;

g)

partnerstvo in sodelovanje s tretjimi državami za obvladovanje prihoda oseb, ki prosijo za azil ali subsidiarno ali začasno zaščito.

3.   V primeru izrednih razmer v eni ali več državah članicah zaradi nenadnega prihoda državljanov iz tretjih držav lahko Svet na predlog Komisije sprejme začasne ukrepe v korist zadevnih držav članic. Svet odloča po posvetovanju z Evropskim parlamentom.