12008E167

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije - TRETJI DEL: NOTRANJE POLITIKE IN UKREPI UNIJE - NASLOV XIII: KULTURA - Člen 167 (prejšnji člen 151 PES)

Uradni list 115 , 09/05/2008 str. 0121 - 0122


Člen 167

(prejšnji člen 151 PES)

1. Unija prispeva k razcvetu kultur držav članic, pri čemer upošteva njihovo nacionalno in regionalno raznolikost ter hkrati postavlja v ospredje skupno kulturno dediščino.

2. Dejavnost Unije je namenjena spodbujanju sodelovanja med državami članicami in, če je to potrebno, podpiranju in dopolnjevanju njihove dejavnosti na naslednjih področjih:

- izboljševanje poznavanja in razširjanja kulture in zgodovine evropskih narodov;

- ohranjanje in varstvo kulturne dediščine evropskega pomena;

- nekomercialna kulturna izmenjava;

- umetniško in književno ustvarjanje, tudi na avdio-vizualnem področju.

3. Unija in države članice podpirajo sodelovanje s tretjimi državami in pristojnimi mednarodnimi organizacijami na kulturnem področju, zlasti s Svetom Evrope.

4. Unija pri svoji dejavnosti na podlagi drugih določb Pogodb upošteva kulturne vidike, zlasti zaradi spoštovanja in spodbujanja raznolikosti svojih kultur.

5. Kot prispevek k uresničevanju ciljev iz tega člena:

- Evropski parlament in Svet sprejmeta spodbujevalne ukrepe po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z Odborom regij, pri čemer je izključeno kakršno koli usklajevanje zakonov in predpisov držav članic;

- Svet sprejme priporočila na predlog Komisije.

--------------------------------------------------