12008E078

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije - TRETJI DEL: NOTRANJE POLITIKE IN UKREPI UNIJE - NASLOV IV: OBMOČJE SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE - Poglavje 2: Politika glede mejne kontrole, azila in priseljevanja - Člen 78 (prejšnji člen 63, točki 1 in 2 ter 64(2) PES)

Uradni list 115 , 09/05/2008 str. 0076 - 0077


Člen 78

(prejšnji člen 63, točki 1 in 2 ter 64(2) PES)

1. Unija oblikuje skupno politiko o azilu, subsidiarni zaščiti in začasni zaščiti z namenom ponuditi ustrezen status vsem državljanom tretjih držav, ki potrebujejo mednarodno zaščito, in zagotoviti skladnost z načelom nevračanja. Ta politika mora biti v skladu z Ženevsko konvencijo z dne 28. julija 1951 in Protokolom z dne 31. januarja 1967 o statusu beguncev ter drugimi ustreznimi Pogodbami.

2. Za namene odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe za skupni evropski azilni sistem, ki zajema:

a) enoten status azila za državljane tretjih držav, ki velja v celotni Uniji;

b) enoten status subsidiarne zaščite za državljane tretjih držav, ki bi brez pridobitve evropskega azila potrebovali mednarodno zaščito;

c) skupen sistem začasne zaščite razseljenih oseb v primeru množičnega prihoda;

d) skupne postopke za dodelitev ali odvzem enotnega statusa azila ali subsidiarne zaščite;

e) merila in mehanizme za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošenj za azil ali subsidiarno zaščito;

f) standarde glede pogojev za sprejem prosilcev za azil ali subsidiarno zaščito;

g) partnerstvo in sodelovanje s tretjimi državami za obvladovanje prihoda oseb, ki prosijo za azil ali subsidiarno ali začasno zaščito.

3. V primeru izrednih razmer v eni ali več državah članicah zaradi nenadnega prihoda državljanov iz tretjih držav lahko Svet na predlog Komisije sprejme začasne ukrepe v korist zadevnih držav članic. Svet odloča po posvetovanju z Evropskim parlamentom.

--------------------------------------------------