12006E/PRO/33

Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti (Prečiščena različica) - D. Protokoli, ki so priloga k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti - Protokol (št. 33) o zaščiti in dobrem počutju živali (1997)

Uradni list C 321 E , 29/12/2006 str. 0314 - 0314


Protokol (št. 33)

o zaščiti in dobrem počutju živali (1997)

VISOKE POGODBENICE SO SE

V ŽELJI zagotoviti boljšo zaščito in upoštevanje dobrega počutja živali kot čutečih bitij,

DOGOVORILE o naslednji določbi, ki je priloga k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti:

Pri oblikovanju in izvajanju politik Skupnosti na področju kmetijstva, prometa, notranjega trga in raziskav Skupnost in države članice v celoti upoštevajo zahteve po dobrem počutju živali, pri čemer spoštujejo zakonodajne ali upravne določbe in ustaljene običaje držav članic zlasti glede verskih obredov, kulturnih tradicij in regionalne dediščine.

--------------------------------------------------