12003TN13/07Uradni list L 236 , 23/09/2003 str. 0910 - 0911


7. SOCIALNA POLITIKA IN ZAPOSLOVANJE

1. 31986 L 0188: Direktiva Sveta 86/188/EGS z dne 12. maja 1986 o varstvu delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (UL L 137, 24.5.1986, str. 28), kakor je bila nazadnje spremenjena z:

- 31998 L 0024: Direktivo Sveta 98/24/ES z dne 7.4.1998 (UL L 131, 5.5.1998, str. 11).

Do 31. decembra 2005 se Direktiva 86/188/EGS v Sloveniji ne uporablja.

Od dne pristopa do izteka prehodnega obdobja bo Slovenija Komisiji še naprej posredovala redno ažurirane podatke o časovnem razporedu in ukrepih za zagotovitev usklajenosti z direktivo.

2. 31991 L 0322: Direktiva Komisije 91/322/EGS z dne 29. maja 1991 o določitvi indikativnih mejnih vrednosti pri izvajanju Direktive Sveta 80/1107/EGS o varstvu delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim, fizikalnim in biološkim dejavnikom pri delu (UL L 177, 5.7.1991, str. 22).

Do 31. decembra 2005 se Direktiva 91/322/EGS v Sloveniji ne uporablja.

Od dne pristopa do izteka prehodnega obdobja bo Slovenija Komisiji še naprej posredovala redno ažurirane podatke o časovnem razporedu in ukrepih za zagotovitev usklajenosti z direktivo.

3. 31998 L 0024: Direktiva Sveta 98/24/ES z dne 7. aprila 1998 o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu (štirinajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL L 131, 5.5.1998, str. 11).

Do 31. decembra 2005 se Direktiva 98/24/ES v Sloveniji ne uporablja.

Od dne pristopa do izteka prehodnega obdobja bo Slovenija Komisiji še naprej posredovala redno ažurirane podatke o časovnem razporedu in ukrepih za zagotovitev usklajenosti z direktivo.

4. 32000 L 0039: Direktiva Komisije 2000/39/ES z dne 8. junija 2000 o določitvi prvega seznama indikativnih mejnih vrednosti poklicne izpostavljenosti pri izvajanju Direktive Sveta 98/24/ES o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu (UL L 142, 16.6.2000, str. 47).

Do 31. decembra 2005 se Direktiva 2000/39/ES v Sloveniji ne uporablja.

Od dne pristopa do izteka prehodnega obdobja bo Slovenija Komisiji še naprej posredovala redno ažurirane podatke o časovnem razporedu in ukrepih za zagotovitev usklajenosti z direktivo.

5. 32000 L 0054: Direktiva 2000/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o varstvu delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu (sedma posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL L 262, 17.10.2000, str. 21).

Do 31. decembra 2005 se Direktiva 2000/54/ES v Sloveniji ne uporablja.

Od dne pristopa do izteka prehodnega obdobja bo Slovenija Komisiji še naprej posredovala redno ažurirane podatke o časovnem razporedu in ukrepih za zagotovitev usklajenosti z direktivo.

--------------------------------------------------