12003TN13/05/AUradni list L 236 , 23/09/2003 str. 0909 - 0909


A. KMETIJSKA ZAKONODAJA

1. 31966 R 0136: Uredba Sveta št. 136/66/EGS z dne 22. septembra 1966 o vzpostavitvi skupne ureditve trga za olja in maščobe (UL P 172, 30.9.1966, str. 3025), kakor je bila nazadnje spremenjena z:

- 32001 R 1513: Uredbo Sveta (ES) št. 1513/2001 z dne 23.7.2001 (UL L 201, 26.7.2001, str. 4).

Z odstopanjem od člena 33 Uredbe št. 136/66/EGS lahko Slovenija v obdobju petih let od dne pristopa dodeljuje državno pomoč za proizvodnjo oljnih buč ob uporabi naslednjih degresivnih stopenj: 100 % za prva tri leta, 80 % za četrto leto, 50 % za peto leto.

Slovenija Komisiji predloži letno poročilo o izvajanju ukrepov državnih pomoči, v katerem je navedena oblika pomoči in zneski.

2. 31999 R 1493: Uredba Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (UL L 179, 14.7.1999, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z:

- 32001 R 2585: Uredbo Sveta (ES) št. 2585/2001 z dne 19.12.2001 (UL L 345, 29.12.2001, str. 10).

(a) Z odstopanjem od Priloge V, točke C(2)(e) in Priloge VI, točke E(3)(e) Uredbe (ES) št. 1493/1999, se lahko v treh zaporednih vinskih letih 2004/2005, 2005/2006 in 2006/2007 na primorskem vinorodnem območju odstopa od najnižje stopnje naravnega alkohola, ki je določena za cono CII za namizno vino in kakovostno vino pdpo, če so vremenske razmere ali razmere za rast in razvoj vinske trte izredno neugodne in povzročijo, da je nemogoče doseči najnižjo stopnjo naravnega alkohola, ki se zahteva v coni CII. Vendar pa najnižja stopnja naravnega alkohola ne sme biti nižja od tiste, ki je določena za namizno vino in kakovostno vino pdpo za cono CIa.

(b) Slovenija Komisiji najkasneje tri mesece pred koncem tretjega vinskega leta (2006/2007) predloži podrobno poročilo o najnižji stopnji naravnega alkohola vinskih sort, ki se uporabljajo na Primorskem. Na podlagi tega poročila Komisija pred koncem tretjega vinskega leta (2006/2007) oceni pripravljenost primorskega vinorodnega območja za izpolnjevanje pogoja najnižje stopnje naravnega alkohola za cono CII in, če je to potrebno, sprejme primerne ukrepe.

(c) Komisija lahko za dve nadaljnji vinski leti podaljša ureditev iz odstavka (a), še posebej, če predvideno obdobje ni dovolj dolgo, da bi se pridobilo reprezentativne podatke o izpolnjevanju zahtev cone CII.

(d) Glede Terana PTP Kras Komisija pripravi posebno oceno o pripravljenosti območij, zasajenih za proizvodnjo Terana PTP Kras za izpolnjevanje najnižje stopnje naravnega alkohola za cono CII v višini 9,5 vol. %.

(e) Slovenija predloži Komisiji najkasneje tri mesece pred koncem tretjega vinskega leta (2006/2007) podrobno poročilo o najnižji stopnji naravnega alkohola vinskih sort, ki se uporabljajo za proizvodnjo Terana PTP Kras. Na podlagi tega poročila Komisija pred koncem prehodnega obdobja oceni pripravljenost Terana PTP Kras za izpolnjevanje pogoja najnižje stopnje naravnega alkohola za cono CII in, če je to potrebno, sprejme potrebne ukrepe.

(f) Komisija bo uporabila objektivna merila za prestrukturiranje vinogradov na primorskem vinorodnem območju v Republiki Sloveniji, kot jih določa člen 14 Uredbe (ES) št. 1493/1999, pri čemer bo upoštevala posebne razmere in potrebe. Slovenija bo upravičena do teh pomoči za prestrukturiranje od vinskega leta 2004/2005 dalje.

--------------------------------------------------