02022R1616 — SL — 20.09.2022 — 000.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1616

z dne 15. septembra 2022

o recikliranih plastičnih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 282/2008

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 243 20.9.2022, str. 3)


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 244, 21.9.2022, str.  70 (2022/1616)
▼B

UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1616

z dne 15. septembra 2022

o recikliranih plastičnih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 282/2008

(Besedilo velja za EGP)POGLAVJE I

PREDMET UREJANJA, PODROČJE UPORABE IN OPREDELITEV POJMOV

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.  
Ta uredba je posebni ukrep v smislu člena 5 Uredbe (ES) št. 1935/2004.
2.  

Ta uredba določa pravila za:

(a) 

dajanje plastičnih materialov in izdelkov, ki spadajo na področje uporabe člena 1(2) Uredbe (ES) št. 1935/2004 ter vsebujejo plastiko, ki izvira iz odpadkov ali je izdelana iz njih, v promet;

(b) 

razvoj in delovanje tehnologij in postopkov recikliranja ter naprav za recikliranje za proizvodnjo reciklirane plastike za uporabo v navedenih plastičnih materialih in izdelkih;

(c) 

uporabo recikliranih plastičnih materialov in izdelkov, ki so v stiku z živili, ter plastičnih materialov in izdelkov, namenjenih za recikliranje.

3.  
Ta uredba se ne uporablja za uporabo odpadkov za izdelavo snovi, vključenih na seznam odobrenih snovi Unije v skladu s členom 5 Uredbe (EU) št. 10/2011, in za izdelavo snovi, za katere se uporablja člen 6(1), (2) in (3), točka (a), navedene uredbe, kadar so namenjene za poznejšo uporabo v skladu z navedeno uredbo.

Člen 2

Opredelitev pojmov

1.  
V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 3 Uredbe (EU) št. 10/2011 in člena 3 Uredbe (ES) št. 2023/2006.
2.  

V tej uredbi se uporabljajo tudi naslednje opredelitve pojmov:

(1) 

„odpadek“, „komunalni odpadki“, „ravnanje z odpadki“, „zbiranje“, „ponovna uporaba“, „recikliranje“ in „nenevaren odpadek“, kot so opredeljeni v členu 3 Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 );

(2) 

„živilska dejavnost“ in „nosilec živilske dejavnosti“, kot sta opredeljena v členu 3 Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta ( 2 );

(3) 

„pristojni organi“ in „presoja“, kot sta opredeljena v členu 3 Uredbe (EU) 2017/625.

3.  

V tej uredbi se uporabljajo tudi naslednje opredelitve pojmov:

(1) 

„tehnologija recikliranja“ pomeni specifično kombinacijo fizikalnih ali kemičnih konceptov, načel in praks za recikliranje določene vrste toka odpadkov, ki se zbirajo na določen način, za pridobivanje specifične vrste recikliranih plastičnih materialov in izdelkov, predvidenih za specifično uporabo, ter vključuje tehnologijo odstranjevanja onesnaženja;

(2) 

„tehnologija odstranjevanja onesnaženja“ pomeni specifično kombinacijo fizikalnih ali kemičnih konceptov, načel in praks, ki so del tehnologije recikliranja ter katerih glavni namen je odstranitev onesnaženja ali čiščenje;

(3) 

„postopek recikliranja“ pomeni zaporedje posamičnih faz, ki temelji na specifični tehnologiji recikliranja, za izdelavo recikliranih plastičnih materialov in izdelkov s predobdelavo, postopkom odstranjevanja onesnaženja in naknadno obdelavo;

(4) 

„reciklirana plastika“ pomeni plastiko, pridobljeno s postopkom odstranjevanja onesnaženja v okviru postopka recikliranja, in plastiko, pridobljeno s poznejšimi fazami naknadne obdelave, ki še ni bila pretvorjena v reciklirane plastične materiale in izdelke;

(5) 

„reciklirani plastični materiali in izdelki“ pomenijo materiale in izdelke, namenjene za stik z živili, v končni obliki, ki so v celoti ali deloma proizvedeni iz reciklirane plastike;

(6) 

„vsebnost reciklirane plastike“ pomeni količino reciklirane plastike, pridobljene neposredno s postopkom odstranjevanja onesnaženja v okviru postopka recikliranja, ki jo vsebuje naknadno obdelana reciklirana plastika ali jo vsebujejo reciklirani plastični materiali in izdelki, izdelani iz nje;

(7) 

„predobdelava“ pomeni vse operacije ravnanja z odpadki za sortiranje, mletje, pranje, mešanje ali drugačno obdelavo plastičnih odpadkov za zagotovitev njihove primernosti za postopek odstranjevanja onesnaženja;

(8) 

„plastični vhodni materiali“ pomeni plastične materiale, pridobljene s predobdelavo, ki se vnesejo v postopek odstranjevanja onesnaženja;

(9) 

„postopek odstranjevanja onesnaženja“ pomeni specifično zaporedje posamičnih faz, ki so skupaj namenjene predvsem odstranitvi onesnaženja iz plastičnih vhodnih materialov za zagotovitev njihove primernosti za stik z živili z uporabo specifične tehnologije odstranjevanja onesnaženja;

(10) 

„naključno onesnaženje“ pomeni onesnaženje plastičnih vhodnih materialov, ki izvira iz živil, plastičnih materialov in izdelkov, ki so namenjeni in se uporabljajo za stik z živili, njihove uporabe ali napačne uporabe za neživilske namene ter iz nenamerne prisotnosti drugih snovi, materialov in izdelkov zaradi ravnanja z odpadki;

(11) 

„naknadna obdelava“ pomeni vse posamične faze po postopku odstranjevanja onesnaženja, s katerimi se izhodni materiali dodatno polimerizirajo, drugače obdelajo in/ali pretvorijo, s čimer se pridobijo reciklirani plastični materiali in izdelki v končni obliki;

(12) 

„naprava za recikliranje“ pomeni opremo za izvajanje vsaj dela postopka recikliranja;

(13) 

„naprava za odstranjevanje onesnaženja“ pomeni specifično opremo za izvajanje postopka odstranjevanja onesnaženja;

(14) 

„obrat za recikliranje“ pomeni lokacijo, na kateri je vsaj ena naprava za odstranjevanje onesnaženja;

(15) 

„shema recikliranja“ pomeni dogovor med pravnimi subjekti o upravljanju uporabe, ločenega zbiranja in recikliranja plastičnih materialov in izdelkov z namenom omejitve ali preprečitve njihovega onesnaženja za olajšanje njihovega recikliranja;

(16) 

„izvajalec recikliranja“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki uporablja postopek odstranjevanja onesnaženja;

(17) 

„obdelovalec“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki izvaja eno ali več posamičnih faz naknadne obdelave;

(18) 

„posamična faza“ pomeni osnovno operacijo, ki je del postopka in pri kateri se izvede posamična pretvorba vhodnega materiala ali več pretvorb, če se izvedejo skupaj;

(19) 

„faza izdelave“ pomeni eno ali več zaporednih posamičnih faz, ki jim sledi ocena kakovosti materiala, pridobljenega v navedeni fazi;

(20) 

„serija“ pomeni količino materiala enake kakovosti, proizvedene z uporabo enotnih proizvodnih parametrov v določeni fazi izdelave, ki se shrani in loči za preprečitev mešanja z drugimi materiali ali onesnaženja, ter označi kot taka z edinstveno proizvodno številko.

Člen 3

Primerne tehnologije recikliranja

1.  
Tehnologija recikliranja se šteje za primerno, če se dokaže, da je z njo mogoče reciklirati odpadke tako, da se pridobijo reciklirani plastični materiali in izdelki, ki so v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 1935/2004 in so mikrobiološko varni.
2.  

Tehnologije recikliranja se razlikujejo na podlagi naslednjih lastnosti:

(a) 

vrste, načina zbiranja in izvora vhodnega materiala;

(b) 

specifične kombinacije fizikalnih in kemičnih konceptov, načel in praks, ki se uporabljajo za odstranitev onesnaženja vhodnega materiala;

(c) 

vrste in predvidene uporabe recikliranih plastičnih materialov in izdelkov;

(d) 

potrebe ali neobstoja potrebe po oceni in odobritvi postopkov recikliranja, pri katerih se uporablja navedena tehnologija, ter merilih za to.

3.  
Primerne tehnologije recikliranja so navedene v Prilogi I. Priloga I se lahko spremeni v skladu s členoma 15 in 16.
4.  
Kadar je zmogljivost postopkov recikliranja, pri katerih se uporablja določena tehnologija recikliranja, za zagotovitev zadostne odstranitve onesnaženja odvisna od natančne specifikacije vhodnega materiala, podrobne konfiguracije navedenih postopkov ali uporabljenih operativnih pogojev in ko ob določitvi tehnologije za primerno navedene specifikacije, konfiguracije ali navedenih pogojev ni mogoče določiti s preprostimi pravili, Komisija v skladu s postopkom iz poglavja V in zlasti člena 19(1) navedenega poglavja (Odobritev) posamično odobri vsak postopek recikliranja, pri katerem se uporablja navedena tehnologija.
5.  
V Prilogi I je navedeno, ali je treba za tehnologijo recikliranja odobriti posamične postopke recikliranja.
6.  
V tej uredbi se vsaka tehnologija recikliranja, v zvezi s katero ni bila sprejeta odločitev o njeni primernosti v skladu s členom 15 ali 16, šteje za novo tehnologijo.POGLAVJE II

DAJANJE RECIKLIRANE PLASTIKE TER RECIKLIRANIH PLASTIČNIH MATERIALOV IN IZDELKOV NA TRG

Člen 4

Zahteve za reciklirane plastične materiale in izdelke

1.  
Reciklirani plastični materiali in izdelki se dajo na trg samo, če se med njihovo izdelavo izpolnijo zahteve iz odstavkov 2 do 7.
2.  
Za reciklirane plastične materiale in izdelke se uporabljajo zahteve iz poglavij II, III in V Uredbe (EU) št. 10/2011.
3.  

Reciklirani plastični materiali in izdelki se izdelujejo z uporabo ene od naslednjih:

(a) 

primerne tehnologije recikliranja iz Priloge I ali

(b) 

nove tehnologije iz člena 3(6), ki je bila razvita v skladu s poglavjem IV.

4.  

Kadar se reciklirani plastični materiali in izdelki izdelujejo z uporabo primerne tehnologije recikliranja, velja da so izpolnjene naslednje zahteve:

(a) 

postopek recikliranja, uporabljen za izdelovanje recikliranih plastičnih materialov in izdelkov, je bil po potrebi odobren;

(b) 

recikliranje in uporaba reciklirane plastike za izdelavo recikliranih plastičnih materialov in izdelkov izpolnjujeta splošne zahteve iz členov 6, 7 in 8, kot so dopolnjene s specifikacijami in zahtevami za tehnologijo, določenimi v stolpcu 8 preglednice 1 Priloge I in odobritvi, ob upoštevanju specifičnih odstopanj iz stolpca 9 preglednice 1 Priloge I in odobritve;

(c) 

z odstopanjem od točke (b) recikliranje in uporaba recikliranih plastičnih materialov in izdelkov izpolnjujeta splošne zahteve iz člena 9 ter sta po potrebi v skladu s specifičnimi pravili za tehnologijo iz Priloge I, kadar se primerna tehnologija recikliranja izvaja v okviru sheme recikliranja.

5.  
Kadar se reciklirani plastični materiali in izdelki izdelujejo z uporabo nove tehnologije, so izpolnjene zahteve iz členov 10 do 13.
6.  

Register Unije iz člena 24 vključuje naslednje informacije v zvezi z izdelavo reciklirane plastike:

(a) 

napravo za odstranjevanje onesnaženja, s katero je bila izdelana reciklirana plastika, naslov obrata za recikliranje in identiteto izvajalca recikliranja, ki ga upravlja;

(b) 

uporabljeni odobreni postopek recikliranja, če se za uporabljeno primerno tehnologijo recikliranja zahteva odobritev postopkov recikliranja;

(c) 

ime uporabljene sheme recikliranja, identiteto upravljavca sheme in uporabljene oznake, če je treba za uporabljeno tehnologijo recikliranja uporabljati shemo recikliranja;

(d) 

ime nove tehnologije, če se pri izdelavi reciklirane plastike uporablja nova tehnologija recikliranja.

7.  
Kadar je ustrezno, status odobrenega postopka recikliranja, uporabljenega za izdelavo, v registru iz člena 24 ni „začasno prekinjena“ ali „preklicana“.
8.  
Status registracije naprave za odstranjevanje onesnaženja, uporabljene za izdelavo, v registru iz člena 24 ni „začasno umaknjena“.

Člen 5

Zahteve za dokumentacijo, navodila in označevanje

1.  
Za posamezne serije reciklirane plastike ter recikliranih plastičnih materialov in izdelkov se pripravi en dokument ali ena evidenca v zvezi z njihovo kakovostjo, poleg tega se serije označijo z edinstveno številko in navedbo faze izdelave, iz katere izvirajo.
2.  
Reciklirani plastiki, ki se da na trg, se priloži izjava o skladnosti v skladu s členom 29.
3.  

Zabojniki z reciklirano plastiko, ki se dobavijo obdelovalcem, se označijo. Na oznaki je znak, določen v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1935/2004, ki mu sledijo:

(a) 

znak image(recycling installation number– številka naprave za recikliranje) in registrska številka naprave za odstranjevanje onesnaženja, s katero je bila izdelana reciklirana plastika, v skladu s členom 24;

(b) 

znak image(številka serije), ki mu sledi številka serije;

(c) 

masni delež recikliranega materiala;

(d) 

največji masni delež recikliranega materiala, ki ga lahko vsebujejo končni reciklirani plastični materiali in izdelki, ki vsebujejo reciklirano plastiko, če je manjši od 100 %, ter

(e) 

kadar izjava iz odstavka 2 vsebuje dodatna navodila, znak, določen v standardu ISO 7000, z referenčno številko 1641.

4.  
Oznake iz odstavka 3 so vselej jasno berljive in trdno nameščene na vidnem mestu.

Najmanjša velikost pisave na oznakah je 17 točk (6 mm) na zabojnikih, katerih največja dimenzija je manjša od 75 centimetrov, 23 točk na zabojnikih, katerih največja dimenzija je med 75 in 125 centimetrov, ter 30 točk na zabojnikih, katerih največja dimenzija je večja od 125 centimetrov.

5.  
Z odstopanjem od odstavka 4 se lahko označevanje opusti pri fiksnih zabojnikih, nameščenih na naprave ali vozila.
6.  
Omejitve in specifikacije, navedene v Prilogi I, v zvezi z uporabo recikliranih plastičnih materialov ali izdelkov, izdelanih s primerno tehnologijo recikliranja, ter po potrebi omejitve in specifikacije, navedene v odobritvi, v zvezi z uporabo recikliranih materialov ali izdelkov, izdelanih s postopkom recikliranja, se vključijo v označevanje, ki se zahteva v skladu s členom 15 Uredbe (ES) št. 1935/2004 za reciklirane materiale ali izdelke, ki se zagotavljajo nosilcem živilske dejavnosti ali končnim potrošnikom.POGLAVJE III

SPLOŠNE ZAHTEVE ZA RECIKLIRANJE PLASTIKE IN UPORABO RECIKLIRANE PLASTIKE

Člen 6

Zahteve za zbiranje in predobdelavo

1.  

Nosilci dejavnosti ravnanja z odpadki, ki sodelujejo v dobavni verigi plastičnih vhodnih materialov, zagotovijo, da zbrani plastični odpadki izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a) 

plastični odpadki izvirajo samo iz komunalnih odpadkov ali iz prodaje živil na drobno ali druge živilske dejavnosti, če so bili namenjeni in uporabljeni samo za stik z živili, vključno z zavrženimi odpadki iz sheme recikliranja v skladu s členom 9(6);

(b) 

plastični odpadki izvirajo samo iz plastičnih materialov in izdelkov, izdelanih v skladu z Uredbo (EU) št. 10/2011, ali recikliranih plastičnih materialih in izdelkih, izdelanih v skladu s to uredbo;

(c) 

plastični odpadki se zbirajo ločeno;

(d) 

prisotnost plastičnih materialov in izdelkov, ki niso plastika, namenjena za postopek odstranjevanja onesnaženja, vključno s pokrovčki, oznakami in lepili, drugih materialov in snovi ter ostankov živil, se zmanjša na raven, navedeno v zahtevah za plastične vhodne materiale, ki jih predloži izvajalec recikliranja, ter ne ogroža dosežene ravni odstranitve onesnaženja.

2.  

Za namene odstavka 1, točka (c), se šteje, da se plastični odpadki zbirajo ločeno, kadar je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

(a) 

sestavljajo jih samo plastični materiali in izdelki, ki izpolnjujejo zahteve iz odstavka 1, točki (a) in (b), ter so bili zbrani za recikliranje ločeno od vseh drugih odpadkov;

(b) 

zbirajo se skupaj z drugo odpadno embalažo, ki je frakcija komunalnih odpadkov, ali z drugimi plastičnimi, kovinskimi, papirnimi ali steklenimi frakcijami komunalnih odpadkov, ki niso embalaža ter se zbirajo za recikliranje ločeno od preostalih odpadkov, pri čemer sta izpolnjeni naslednji zahtevi:

(i) 

v okviru sistema zbiranja se zbirajo samo nenevarni odpadki;

(ii) 

zbiranje odpadkov in poznejše sortiranje sta zasnovana in se izvajata tako, da se čim bolj zmanjša onesnaženje zbranih plastičnih odpadkov zaradi plastičnih odpadkov, ki ne izpolnjujejo zahtev iz odstavka 1, točki (a) in (b), ali drugih odpadkov.

3.  

Med celotnim postopkom zbiranja in predobdelave se izvaja nadzor plastičnih odpadkov na podlagi sistemov zagotavljanja kakovosti. Sistemi zagotavljanja kakovosti:

(a) 

zagotavljajo izpolnitev pogojev in zahtev iz odstavkov 1 in 2;

(b) 

zagotavljajo sledljivost vsake serije do točke prvega sortiranja zbranih plastičnih odpadkov ter

(c) 

so certificirani s strani neodvisne tretje osebe.

Členi 4, 5, 6 in 7 Uredbe Komisije (ES) št. 2023/2006 ter točka B Priloge k navedeni uredbi se smiselno uporabljajo v zvezi z dobro proizvodno prakso, sistemi nadzora in zagotavljanja kakovosti ter ustrezno dokumentacijo.

Člen 7

Zahteve za odstranjevanje onesnaženja

1.  
Plastični vhodni in izhodni materiali pri uporabljenem postopku odstranjevanja onesnaženja izpolnjujejo specifikacije za zadevno tehnologijo recikliranja iz stolpcev 3, 5 in 6 preglednice 1 v Prilogi I ter po potrebi specifična merila iz odobritve.
2.  
Postopek odstranjevanja onesnaženja se izvaja v skladu z zadevnimi specifikacijami in zahtevami iz stolpca 8 preglednice 1 v Prilogi I ter po potrebi specifičnimi merili iz odobritve. Izvajalci recikliranja zagotovijo skladnost z Uredbo (ES) št. 2023/2006.
3.  

Naprava za odstranjevanje onesnaženja izpolnjuje naslednje zahteve:

(a) 

je v enem obratu za recikliranje, organiziranem tako, da se prepreči novo onesnaženje reciklirane plastike ali recikliranih plastičnih materialov in izdelkov;

(b) 

konfiguracija in delovanje naprave ustrezata konfiguraciji in delovanju postopka recikliranja, ki se uporablja;

(c) 

deluje, kot je opisano v listu s povzetkom spremljanja skladnosti, pripravljenem v skladu s členom 26.

4.  
Vodi se podatkovna baza evidenc za evidentiranje informacij o kakovosti posameznih serij, kot je opredeljen v oddelku 4.1 lista s povzetkom spremljanja skladnosti iz odstavka 3, točka (c). Evidence, shranjene v navedeni podatkovni bazi, se hranijo najmanj pet let.

Člen 8

Naknadna obdelava in uporaba recikliranih plastičnih materialov in izdelkov

1.  

Obdelovalci izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a) 

naknadno obdelavo reciklirane plastike izvajajo v skladu z navodili, ki jih predloži izvajalec recikliranja ali obdelovalec, ki dobavi reciklirano plastiko, v skladu s členom 5(3);

(b) 

naknadnim obdelovalcem po potrebi zagotovijo navodila v skladu s členom 5, odstavki 3, 4 in 5 ter

(c) 

uporabnikom recikliranih plastičnih materialov in izdelkov po potrebi zagotovijo navodila v skladu s členom 5(6).

2.  
Nosilci živilske dejavnosti uporabljajo reciklirane plastične materiale in izdelke v skladu z navodili, ki jih prejmejo na podlagi člena 5(6).

Uporabnikom živil, pakiranih v take materiale in izdelke, in/ali drugim nosilcem živilske dejavnosti po potrebi sporočijo ustrezna navodila.

3.  
Trgovci na drobno recikliranih plastičnih materialov in izdelkov, ki še niso v stiku z živili, uporabnikom takih materialov in izdelkov zagotovijo ustrezna navodila, če ta niso navedena na oznakah, ki so že na navedenih materialih in izdelkih.

Člen 9

Zahteve za delovanje shem recikliranja

1.  
Shemo recikliranja upravlja en pravni subjekt, ki je pristojen za celotno delovanje sheme recikliranja.

Upravljavec sheme recikliranja vsaj 15 delovni dni pred začetkom delovanja sheme o tem obvesti pristojni organ na ozemlju, na katerem ima sedež, in Komisijo za namene registracije v registru Unije, vzpostavljenem v skladu s členom 24.

Upravljavec navede svoje ime, naslov, kontaktne osebe, ime sheme, povzetek o shemi, ki ni daljši od 300 besed, oznako iz odstavka 5, seznam držav članic, v katerih so nosilci dejavnosti, ki sodelujejo v shemah, ter sklice na vse naprave za odstranjevanje onesnaženja, ki se uporabljajo v okviru sheme. Nato zagotavlja, da se te informacije posodabljajo.

2.  
List s povzetkom spremljanja skladnosti se ne pripravi, člen 25(1), točka (c), in člen 26 pa se ne uporabljata, kadar izvajalci recikliranja pošljejo uradno obvestilo o proizvodnji reciklirane plastike v okviru sheme recikliranja, razen če se priprava lista s povzetkom zahteva v skladu s stolpcem 8 preglednice 1 v Prilogi I. Če se člen 25(1), točka (c), in člen 26 ne uporabljata, je status registracije v skladu s členom 24(2), točka (g), kot je naveden v členu 25(2), „aktivna“.
3.  
Upravljavec sheme recikliranja vsem sodelujočim nosilcem dejavnosti in drugim sodelujočim organizacijam predloži enoten dokument. V njem navede cilje sheme, pojasni, kako deluje, ter navede navodila in podrobne obveznosti, ki veljajo za udeležence. Pojasnilo vključuje opis operacij recikliranja.
4.  
Sheme recikliranja se vzpostavijo v skladu s specifičnimi zahtevami, ki se uporabljajo za uporabljeno primerno tehnologijo recikliranja iz preglednice 1 v Prilogi I, ter po potrebi z odobritvijo uporabljenega postopka recikliranja.

Shema recikliranja vključuje namenski sistem zbiranja odpadkov, s čimer se zagotovi, da se zbirajo samo materiali in izdelki, ki so se uporabljali v skladu s shemo.

5.  
Vsi materiali in izdelki, ki se uporabljajo v skladu s shemo recikliranja, se v fazah uporabe, v katerih je predviden ali predvidljiv njihov stik z živili, označijo z oznako, registrirano v registru Unije iz člena 24. Navedena oznaka je jasno vidna, neizbrisna in edinstvena za shemo recikliranja.
6.  

Vsak nosilec živilske dejavnosti, ki uporablja materiale in izdelke z oznako iz odstavka 5, zagotovi, da navedeni materiali in izdelki izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a) 

označijo se ter se uporabljajo in čistijo v skladu z navodili upravljavca sheme recikliranja;

(b) 

uporabljajo se samo za distribucijo, shranjevanje, predstavitev in prodajo živil, za katera so namenjeni;

(c) 

niso onesnaženi z drugimi materiali ali snovmi, razen tistimi, ki so v okviru sheme recikliranja dovoljeni.

Kadar katera koli od teh zahtev ni izpolnjena, se materiali ali izdelki izključijo iz sheme recikliranja in zavržejo.

7.  
Kadar shema dopušča zbiranje odpadkov od potrošnikov, se odpadki zbirajo ločeno od drugih odpadkov na določenih zbirnih mestih, primernih za zagotavljanje zbiranja odpadkov v skladu s shemo.
8.  
Reciklirani plastični materiali in izdelki, proizvedeni v skladu s shemo, se ne smejo dati na trg za uporabo zunaj sheme, razen če ni v stolpcu 9 v Prilogi I navedeno odstopanje od te zahteve.
9.  

Nosilci dejavnosti in druge organizacije, ki sodelujejo v shemi recikliranja:

(a) 

upravljajo sistem zagotavljanja kakovosti v skladu z Uredbo (ES) št. 2023/2006 za zagotovitev izpolnjevanja zahtev sheme ali

(b) 

oz. mali nosilci živilske dejavnosti lahko izpolnijo zahteve sheme v okviru svojih stalnih postopkov na podlagi načel analize tveganj in kritičnih kontrolnih točk (HACCP) iz člena 5 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 ( 3 ), pri čemer te postopke smiselno uporabljajo za nevarnosti onesnaženja plastike.POGLAVJE IV

RAZVOJ IN UVRSTITEV TEHNOLOGIJ RECIKLIRANJA NA SEZNAM

Člen 10

Zahteve za razvoj nove tehnologije

1.  
Več razvijalcev lahko sočasno razvija nove tehnologije, čeprav se lahko štejejo za podobne ali iste.

Kadar nosilci dejavnosti ali druge organizacije sodelujejo pri razvoju nove tehnologije, te nosilce ali organizacije zastopa en pravni subjekt, ki deluje kot razvijalec nove tehnologije.

2.  
Razvijalec uradno obvesti pristojni organ na ozemlju, na katerem ima razvijalec sedež, in Komisijo najmanj šest mesecev pred začetkom delovanja prve naprave za odstranjevanje onesnaženja, ki se upravlja na podlagi člena 4(3), točka (b), o novi tehnologiji.

Za registracijo nove tehnologije v registru Unije iz člena 24 razvijalec v uradno obvestilo vključi svoje ime, naslov, kontaktne osebe, ime nove tehnologije, povzetek o novi tehnologiji, ki ni daljši od 300 besed, enotni naslov vira (URL) za poročila, ki se objavijo v skladu z odstavkom 4 in členom 13(4), ter imena in naslove ali številke vseh obratov za recikliranje, v katerih bo predvidoma potekal razvoj tehnologije.

3.  

Razvijalec v uradnem obvestilu navede tudi podrobne informacije v zvezi z:

(a) 

opredelitvijo značilnosti nove tehnologije na podlagi lastnosti tehnologij recikliranja iz člena 3(2);

(b) 

pojasnilom o morebitnih odstopanjih od zahtev iz členov 6, 7 in 8 ali navedbo, ali se nova tehnologija uporablja v okviru sheme recikliranja ali ne;

(c) 

podrobno utemeljitvijo ter znanstvenimi dokazi in študijami, ki jih zbere razvijalec ter ki dokazujejo, da je mogoče z novo tehnologijo izdelovati reciklirane plastične materiale in izdelke, ki so v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 1935/2004, ter zagotoviti njihovo mikrobiološko varnost, vključno z opredelitvijo ravni onesnaževal v plastičnih vhodnih materialih in reciklirani plastiki, določitvijo učinkovitosti odstranjevanja onesnaženja in prehajanja teh onesnaževal iz recikliranih plastičnih materialov in izdelkov v živila ter utemeljitvijo, zakaj so uporabljeni koncepti, načela in prakse ustrezni za izpolnjevanje navedenih zahtev;

(d) 

opisom enega ali več običajnih postopkov recikliranja, pri katerih se uporablja tehnologija, vključno z blokovnim diagramom glavnih faz izdelave, po potrebi pa tudi pojasnilo o uporabljeni shemi recikliranja in o pravilih, s katerimi se ureja njegovo delovanje;

(e) 

pojasnilom na podlagi točke (a), pri čemer se navede, zakaj je treba tehnologijo šteti za drugačno od obstoječih tehnologij in za novo;

(f) 

povzetkom s predlogom meril za morebitno prihodnjo oceno postopkov recikliranja, pri katerih se uporablja nova tehnologija, na kateri temelji naprava, ki jo Agencija opravi v skladu s členom 20(2);

(g) 

oceno predvidenega števila naprav za odstranjevanje onesnaženja, ki se bodo upravljale za razvoj nove tehnologije, ter predvidenimi naslovi obratov za recikliranje, v katerih bodo nameščene.

Za namene točke (c) se podatki za določitev učinkovitosti odstranjevanja onesnaženja pridobijo na podlagi delovanja pilotne naprave ali izvirajo iz komercialne proizvodnje reciklirane plastike, ki ni namenjena za stik z živili. Kadar je potrebno za popolno določitev varnosti plastičnih materialov in izdelkov, se ti podatki dopolnijo s preskusi za oceno konceptov, načel in praks, specifičnih za tehnologijo. Kadar lahko plastični vhodni materiali vsebujejo plastiko, ki ni proizvedena v skladu z Uredbo (EU) št. 10/2011, zahtevani dokazi potrjujejo, da se snovi, ki so se uporabile pri izdelavi navedene plastike, s tehnologijo odstranijo v obsegu, potrebnem za zagotovitev izpolnitve zahteve iz člena 4(2).

Informacije iz prvega in drugega pododstavka so na voljo državam članicam in Agenciji. Razvijalec jih predloži tudi vsem izvajalcem recikliranja, ki uporabljajo novo tehnologijo. Informacije se brez odlašanja posodobijo ob upoštevanju novih informacij iz razvojnih dejavnosti. Informacije se štejejo za komercialno pomembne za razvijalca in se ne objavijo javno pred zahtevo za oceno tehnologije recikliranja, ki jo Komisija predloži Agenciji v skladu s členom 14.

4.  
Izvajalec recikliranja ob uradnem obvestilu na svojem spletnem mestu objavi tudi podrobno začetno poročilo v zvezi z varnostjo izdelane plastike na podlagi informacij iz odstavka 3, pri čemer uporabi URL, naveden v skladu z odstavkom 2. Iz navedenega poročila lahko izpusti podrobnosti o postopkih recikliranja in napravah za recikliranje, pri katerih se uporablja nova tehnologija, če se navedene podrobnosti utemeljeno štejejo za komercialno pomembne, v poročilu pa navede grob povzetek z vsemi informacijami, potrebnimi za izvedbo neodvisne ocene tehnologije brez potrebe po uporabi informacij iz podrobnejših poročil in študij.
5.  
Razvijalec prilagodi predlogo lista s povzetkom spremljanja skladnosti iz Priloge II, kolikor je potrebno, da se upoštevajo posebnosti nove tehnologije. Prilagojeno predlogo lista s povzetkom spremljanja skladnosti predloži vsem izvajalcem recikliranja, ki uporabljajo novo tehnologijo.
6.  
Kadar se tehnologija uporablja v okviru sheme recikliranja, razvijalec ravna kot upravljavec sheme recikliranja iz člena 9(1). Členi 6, 7 in 8 ter člen 9(2) se ne uporabljajo.
7.  
Razvijalec zagotovi stalni dialog z vsemi izvajalci recikliranja, ki uporabljajo novo tehnologijo, za izmenjavo znanja o njenem delovanju in zmogljivosti za odstranjevanje onesnaženja plastičnih vhodnih materialov. V zvezi z dialogom vodi evidence, v katerih navede obravnavane zadeve ter ugotovitve o delovanju tehnologije in njeni zmogljivosti za odstranjevanje onesnaženja, ki se na zahtevo dajo na voljo vsakemu pristojnemu organu na ozemlju, na katerem se nahajajo razvijalec in/ali izvajalci recikliranja.
8.  
Pristojni organ, ki je prejel uradno obvestilo iz odstavka 2, v petih mesecih po obvestilu preveri, ali so zahteve iz odstavkov 1 do 7 izpolnjene, nato pa redno preverja zahteve v skladu z odstavkom 8.

Če pristojni organ meni, da te zahteve niso izpolnjene, razvijalca obvesti o svojih pomislekih in lahko od njega zahteva, da odloži začetek delovanja prve naprave za odstranjevanje onesnaženja v skladu z odstavkom 2, dokler razvijalec ne obravnava teh pomislekov.

Razvijalec pristojni organ obvesti o načinu, kako je obravnaval pomisleke, ali pojasni, zakaj meni, da ukrepi niso potrebni.

Če ima pristojni organ resne pomisleke glede varnosti recikliranih plastičnih materialov in izdelkov, o tem uradno obvesti Komisijo.

Člen 11

Pogoji delovanja naprav za recikliranje, v katerih se uporabljajo nove tehnologije

1.  
Naprava za recikliranje, v kateri se uporablja nova tehnologija recikliranja, temelji na novi tehnologiji, o kateri se pošlje uradno obvestilo v skladu s členom 10(2).
2.  
Izvajalec recikliranja izpolnjuje upravne zahteve iz člena 25.
3.  
Naprava za recikliranje, uporabljena za razvoj nove tehnologije, lahko deluje na način, ki odstopa od ene ali več specifičnih zahtev iz členov 6, 7 in 8, ali se uporablja v okviru sheme recikliranja v skladu s členom 9, če je vsako odstopanje ali uporaba navedene sheme utemeljena s pojasnilom, predloženim v skladu s členom 10(3), točka (b).
4.  
Izvajalec recikliranja ima na voljo dokumentirane dodatne informacije iz člena 12, ki dokazujejo, da reciklirana plastika, proizvedena z napravo za recikliranje, izpolnjuje zahteve iz člena 3 Uredbe (ES) št. 1935/2004, ter je mikrobiološko varna.
5.  
Izvajalec recikliranja pripravi list s povzetkom spremljanja skladnosti na podlagi predloge, ki jo razvijalec predloži v skladu s členom 10(5).
6.  
Dodatne informacije iz odstavka 3, vključno z morebitnimi dokazili, in list s povzetkom spremljanja skladnosti iz odstavka 4 se predložijo razvijalcu in pristojnim organom na njihovo zahtevo.

Člen 12

Zahteve glede dodatnih informacij o napravah za recikliranje, v katerih se uporablja nova tehnologija

1.  

Izvajalec recikliranja na kraju naprave za odstranjevanje onesnaženja hrani naslednje dodatne informacije:

(a) 

povzetek o novi tehnologiji, ki ni daljši od 250 besed;

(b) 

povzetek o celotni napravi za recikliranje in o postopku, ki se uporablja, pri čemer navedeni povzetek ni daljši od 1 500  besed. Ta povzetek pokaže varnost reciklirane plastike, izdelane z napravo, temelji pa na informacijah, ki jih predloži razvijalec v skladu s členom 10(3), in merilih za oceno iz člena 10(3), točka (f);

(c) 

podroben blokovni diagram, ki prikazuje zaporedje glavnih faz izdelave v napravi za recikliranje, vključno z vsemi posamičnimi fazami, ki se izvajajo v obratu za recikliranje;

(d) 

diagram cevovodov in instrumentov za postopek odstranjevanja onesnaženja, ki prikazuje samo instrumente, relevantne za odstranjevanje onesnaženja, v skladu z oddelkom 4.4 standarda ISO 10628-1:2014. .

2.  
Dodatne informacije iz odstavka 1 se brez odlašanja posodobijo na podlagi stalnega dialoga med razvijalcem in izvajalci recikliranja, kadar so na voljo nove informacije, pridobljene na podlagi delovanja in razvoja naprave ali spremljanja v skladu s členom 13, ali kadar razvijalec spremeni tehnologijo ali zbere nove meritve o uspešnosti ali delovanju nove tehnologije. Izvajalec recikliranja nato razvijalcu predloži posodobljene informacije in dokazila.
3.  

Za namene odstavka 1, točka (b), dokazila vključujejo vsaj naslednje elemente:

(a) 

informacije o ravni naključnega onesnaženja plastičnih vhodnih materialov in informacije o drugih vrstah onesnaženja in povezanih ravneh, zlasti kadar plastični vhodni materiali v skladu s členom 11(3) ne izpolnjujejo ene ali več zahtev iz člena 6;

(b) 

informacije o količini ali odstotku onesnaženja, ki jo oziroma ga je mogoče odstraniti s postopkom odstranjevanja onesnaženja (v nadaljnjem besedilu: učinkovitost odstranjevanja onesnaženja);

(c) 

informacije o oceni preostalega onesnaženja izhodnih materialov, pridobljenih s postopkom odstranjevanja onesnaženja, ob upoštevanju učinkovitosti odstranjevanja onesnaženja, tudi v zvezi z morebitnimi ostanki genotoksičnih snovi in motilcev endokrinega sistema ter snovi iz člena 13(4), točka (a), Uredbe (EU) št. 10/2011, tudi če je njihova količina manjša od meje zaznavnosti pri uporabljenih analiznih tehnikah;

(d) 

informacije o usodi onesnaževal, odstranjenih s postopkom odstranjevanja onesnaženja;

(e) 

informacije o migraciji preostalega onesnaženja recikliranega plastičnega materiala ali izdelka, ki je bil naknadno obdelan v skladu z zahtevami postopka recikliranja, v živila, ob upoštevanju pogojev uporabe, opredeljenih za zadevne materiale in izdelke;

(f) 

splošno razlago za odločitve, razpravo in sklepno ugotovitev v zvezi z varnostjo recikliranih plastičnih materialov in izdelkov na podlagi informacij iz točk (a) do (e).

Informacije iz tega odstavka se posodabljajo in temeljijo na najnovejših informacijah, pomembnih za te elemente, vključno z informacijami, ki jih predložijo dobavitelji plastičnih vhodnih materialov in uporabniki reciklirane plastike, ter informacijami, pridobljenimi s spremljanjem v skladu s členom 13 in dialogom iz člena 10(7).

Člen 13

Spremljanje ravni onesnaženja in poročanje o njih

1.  
Izvajalec recikliranja, ki upravlja napravo za odstranjevanje onesnaženja v skladu s členom 11, spremlja povprečno raven onesnaženja na podlagi zanesljive strategije vzorčenja, v skladu s katero pripravi vzorce serij plastičnih vhodnih materialov in ustreznih serij izhodnih materialov, pri katerih je bilo odstranjeno onesnaženje. Pri strategiji vzorčenja se upoštevajo vsi dejavniki, ki lahko vplivajo na sestavo plastičnih vhodnih materialov, predvsem pa se obravnavajo variacije njihovega geografskega ali drugega izvora.

Na začetku vzorčenje vključuje vse serije vhodnih materialov in ustrezne serije izhodnih materialov, pogostost vzorčenja pa se lahko zmanjša, ko se pridobijo stabilna povprečja. Vsekakor se ohrani ustrezna pogostost vzorčenja, da bi se zaznali trendi in/ali druge spremembe ravni onesnaženja serij vhodnih materialov ter ugotovilo, ali se prisotnost onesnaževal ponavlja.

Kadar je določitev pogostosti vzorčenja na podlagi serij plastičnih vhodnih materialov zaradi posebnosti postopka recikliranja nepraktična, se pogostost določi na podlagi serij, uporabljenih v najbližji operaciji predobdelave, za katero je taka določitev praktična.

Ravni preostalih onesnaževal v izhodnih materialih se določijo pred morebitnim redčenjem izhodnih materialov z dodajanjem drugega materiala. Kadar so ravni onesnaževal v izhodnih materialih nižje od meje določljivosti uporabljenih analiznih metod za spremljanje, se lahko spremljanje izhodnih materialov nadomesti z eno ali več študijami, pri katerih se ugotovi raven preostalih onesnaževal v omejenem številu serij izhodnih materialov z analiznimi metodami z dovolj nizko mejo določljivosti za določitev dejanske učinkovitosti odstranjevanja onesnaženja v napravi za odstranjevanje onesnaženja. Če je raven preostalega onesnaženja izhodnih materialov tako nizka, da je ni mogoče količinsko določiti, je meja zaznavnosti pri navedenih metodah dovolj nizka, da lahko podpre utemeljitev navedbe, ali je učinkovitost odstranjevanja onesnaženja zadostna za zagotovitev, da so reciklirani plastični materiali in izdelki v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 1935/2004.

2.  
Laboratoriji, ki opravljajo analize in preskuse, potrebne za ugotavljanje ravni onesnaženja v skladu z odstavkom 1, se redno udeležujejo ustreznih preizkusov strokovne usposobljenosti in pri njih dosegajo zadovoljive rezultate. Laboratorij se prvič udeleži takega preizkusa strokovne usposobljenosti pred začetkom delovanja obrata za recikliranje.
3.  
Izvajalci recikliranja razvijalcu vsaj vsakih šest mesecev predložijo podatke, pridobljene s spremljanjem, in svoje posodobljene razlage za odločitve v skladu s členom 12(3), točka (f), če se je spremenila na podlagi podatkov.
4.  
Razvijalec vsakih šest mesecev na svojem spletnem mestu objavi poročilo na podlagi najnovejših informacij, pridobljenih v skladu z odstavkom 3 za vse naprave, v katerih se uporablja nova tehnologija.
5.  

Poročilo vsebuje vsaj:

(a) 

kratek opis nove tehnologije na podlagi informacij iz člena 10(3), vključno z informacijami, ki se zahtevajo v skladu z navedenim členom, točke (a), (b), (d) in (f);

(b) 

povzetek razlage za odločitve v zvezi z zmogljivostjo nove tehnologije in postopkov recikliranja za izdelavo recikliranih plastičnih materialov in izdelkov, ki so v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 1935/2004 ter so mikrobiološko varni, na podlagi informacij iz člena 10(3), točke (a) do (f), ter ob upoštevanju informacij, prejetih v skladu z odstavkom 3;

(c) 

seznam vseh snovi z molekulsko maso, manjšo od 1 000  daltonov, ki so prisotne v plastičnih vhodnih materialih za vsako napravo za odstranjevanje onesnaženja ter v pridobljenih recikliranih plastičnih izhodnih materialih, pri čemer so snovi razvrščene v padajočem vrstnem redu po svoji relativni prisotnosti, zanje je bilo opredeljenih vsaj prvih 20 zaznanih naključnih onesnaževal v vhodnih materialih, njihove količine pa so navedene kot masni delež vhodnih in izhodnih materialov;

(d) 

seznam materialov, ki povzročajo onesnaženje in so redno prisotni v plastičnih vhodnih materialih, vključno z vrstami polimerov, ki se razlikujejo od vrst polimerov v predvidenih plastičnih vhodnih materialih, plastiko, ki ni namenjena za stik z živili, ter drugimi materiali, prisotnimi v vhodnih in izhodnih materialih, iz točke (c), pri čemer so njihove količine navedene kot masni deleži vhodnih in izhodnih materialov;

(e) 

analizo najverjetnejšega izvora ugotovljenih onesnaževal iz točk (c) in (d) ter ali bi lahko bile zaradi navedenih izvorov sočasno prisotne druge nevarne snovi, ki se z uporabljenimi analiznimi tehnikami ne zaznajo ali ne opredelijo;

(f) 

meritev ali oceno vrednosti migracije onesnaževal, prisotnih v recikliranih plastičnih materialih in izdelkih, na živila;

(g) 

podroben opis uporabljene strategije vzorčenja;

(h) 

podroben opis uporabljenih analiznih postopkov in metod, vključno s postopki vzorčenja ter mejami zaznavnosti in določljivosti, ter podatke za potrditev in utemeljitev njihove ustreznosti;

(i) 

analizo in pojasnilo morebitnih ugotovljenih razhajanj med pričakovanimi ravnmi onesnaževal v plastičnih vhodnih materialih in izhodnih materialih, pridobljenih z napravo, njeno učinkovitostjo odstranjevanja onesnaženja na podlagi utemeljitve iz točke (b) ter dejanskimi rezultati iz točke (c);

(j) 

razpravo o razlikah v primerjavi s prejšnjimi poročili, objavljenimi v skladu s tem odstavkom, če so se pojavile.

Člen 14

Ocena novih tehnologij

1.  
Kadar Komisija meni, da je o novi tehnologiji na voljo dovolj podatkov, lahko na svojo pobudo zahteva, naj Agencija oceni navedeno tehnologijo, in v zahtevo vključi druge nove tehnologije, če so bistveno podobne ali iste.
2.  
Razvijalec lahko od Komisije zahteva, naj začne oceno iz odstavka 1, ko v zvezi z napravo za odstranjevanje onesnaženja objavi vsaj štiri zaporedna poročila v skladu s členom 13(4).

Kadar razvijalec zahteva oceno nove tehnologije, lahko Komisija za največ dve leti odloži predložitev zahteve Agenciji, če meni, da razpoložljivo znanje o novi tehnologiji še ni zadostno, ali če drugi nosilci dejavnosti razvijajo iste ali podobne nove tehnologije.

3.  
Agencija oceni primernost tehnologije odstranjevanja onesnaženja, ki se uporablja pri novi tehnologiji, ob upoštevanju tehnologije recikliranja kot celote.

Ocena primernosti vključuje učinkovitost uporabljenih kemičnih in/ali fizikalnih načel za odstranjevanje onesnaženja določenega plastičnega vhodnega materiala za zagotovitev skladnosti plastičnih materialov in izdelkov, izdelanih iz reciklirane plastike, pridobljene z novo tehnologijo, s členom 3 Uredbe (ES) št. 1935/2004. Poleg tega vključuje še mikrobiološko varnost.

4.  

Agencija v enem letu po prejemu zahteve za oceno nove tehnologije objavi mnenje v zvezi z rezultatom ocene. Mnenje vsebuje:

(a) 

opredelitev značilnosti tehnologije recikliranja na podlagi lastnosti iz člena 3(2);

(b) 

razpravo in sklepno ugotovitev o oceni zmogljivosti nove tehnologije za recikliranje plastičnih odpadkov v skladu z odstavkom 3, vključno s specifičnimi opažanji ali pomisleki, ki jih ima Agencija v zvezi s tehnologijo ter postopki in napravami, v katerih se uporablja, ter opredelitvijo in utemeljitvijo morebitnih omejitev in specifikacij, ki se štejejo za potrebne;

(c) 

sklepno ugotovitev o tem, ali je treba posamične postopke recikliranja, pri katerih se uporablja navedena tehnologija recikliranja, dodatno posamično oceniti v skladu s členi 17 do 20;

(d) 

če Agencija ugotovi, da je potrebna posamična ocena postopkov recikliranja, specifične smernice iz člena 20(2);

(e) 

če Agencija ugotovi, da posamična ocena postopkov recikliranja ni potrebna, informacije, enakovredne informacijam, ki se zahtevajo v skladu s členom 18(4), točke (c) do (g).

5.  
Kadar Agencija meni, da mora za oceno nove tehnologije vključiti nove strokovnjake, lahko obdobje iz odstavka 3 podaljša za največ eno leto.
6.  
Če je potrebno za dokončanje ocene, lahko Agencija od razvijalcev novih tehnologij, ki se ocenjujejo, zahteva, naj dopolnijo informacije, ki jih ima na voljo, z informacijami, zbranimi v skladu s členoma 10 in 12, ter drugimi informacijami ali pojasnili, ki so po mnenju Agencije potrebni za to, v rokih, ki jih določi Agencija in skupaj niso daljši od enega leta. Kadar Agencija zahteva take dodatne informacije, rok iz odstavka 4 preneha teči, dokler eden, več ali vsi razvijalci – kakor je ustrezno za potrebe ocene – ne predložijo zahtevanih informacij.
7.  
Komisija se lahko po posvetovanju z Agencijo in razvijalci specifične nove tehnologije odloči prilagoditi roke iz odstavkov 3, 4 in 5 za oceno navedene tehnologije.
8.  
Za dodatne informacije, ki se zahtevajo v skladu z odstavkom 6, se smiselno uporabljajo členi 39 do 39e Uredbe (ES) št. 178/2002 ter člen 20 Uredbe (ES) št. 1935/2004, v ta namen se razvijalec ali razvijalci novih tehnologij, zajetih z oceno, štejejo za vlagatelja.

Agencija za potrebe ocene tehnologij zagotovi zaupno obravnavo dodatnih informacij, ki jih zahteva, v zvezi z vidiki, specifičnimi za posamične postopke recikliranja in naprave za recikliranje, ki jih uporablja izvajalec recikliranja. Informacije iz člena 12(1), točki (b) in (e), ter člena 12(3) se ne obravnavajo kot zaupne.

Informacije, ki veljajo za zaupne v skladu s tem odstavkom, se ne izmenjujejo z drugimi razvijalci, izvajalci recikliranja oz. tretjimi osebami ali med njimi brez privolitve lastnika navedenih informacij.

9.  
Kadar razvijalci drugih novih tehnologij, ki niso zajete z oceno, objavijo nove informacije, pomembne za oceno, lahko Agencija upošteva te informacije.

Člen 15

Odločitev o primernosti nove tehnologije

1.  
Komisija se ob upoštevanju mnenja Agencije, ustreznih določb zakonodaje Unije in drugih legitimnih dejavnikov, pomembnih za obravnavano zadevo, odloči, ali je nova tehnologija primerna nova tehnologija recikliranja v skladu s členom 3(1) ali pa se vključi v obstoječo primerno tehnologijo recikliranja.

Kadar Komisija meni, da je nova tehnologija primerna tehnologija recikliranja, po potrebi določi specifične zahteve, ki se uporabljajo za navedeno tehnologijo, ter se odloči, ali je treba postopke recikliranja, pri katerih se uporablja navedena tehnologija, odobriti in ali navedena tehnologija vključuje uporabo sheme recikliranja.

2.  
Kadar Komisija meni, da je treba za postopke recikliranja, pri katerih se uporablja tehnologija, pridobiti odobritev, navede določbe v zvezi z delovanjem naprav za recikliranje, o katerih je bilo poslano uradno obvestilo v skladu s členom 10(2).
3.  
Tehnologija, ki ni bila opredeljena kot primerna v skladu z odstavkom 1, se ne šteje več za novo tehnologijo. Razvijalci lahko uporabijo navedeno tehnologijo kot osnovo za začetek razvoja druge nove tehnologije, če jo bistveno spremenijo, da bi obravnavali pomisleke Agencije in/ali Komisije.

Člen 16

Zaščitna klavzula v zvezi z dajanjem recikliranih plastičnih materialov in izdelkov, izdelanih z novo ali primerno tehnologijo recikliranja, na trg

1.  
Komisija lahko na zahtevo države članice ali na svojo pobudo analizira, ali obstajajo razlogi za spremembo pogojev za dajanje recikliranih plastičnih materialov in izdelkov, izdelanih s specifično tehnologijo recikliranja, na trg ali popolno preprečitev njihovega dajanja na trg, tudi če se navedena tehnologija šteje za primerno.
2.  
Za namene analize iz odstavka 1 razvijalec tehnologije, razvijalci, izdelovalci ali ponudniki postopkov recikliranja ali naprav za recikliranje, v katerih se uporablja tehnologija, kot so tisti iz člena 17(1), izvajalci recikliranja, obdelovalci in države članice Komisiji predložijo vse informacije o tehnologiji recikliranja, ki so jih pridobili. Komisija se lahko po potrebi posvetuje z Agencijo.
3.  
Komisija lahko akterje iz odstavka 2 pozove, naj izvedejo specifičen program spremljanja ali migracijski preskus. Komisija lahko določi roke, v katerih navedeni akterji predložijo potrebne informacije ali poročila.
4.  

Komisija lahko na podlagi rezultata analize:

(a) 

po potrebi določi omejitve in specifikacije v zvezi s tehnologijo;

(b) 

opredeli tehnologijo recikliranja kot neprimerno.

5.  
Kadar se Komisija odloči, da je tehnologija recikliranja neprimerna, se uporablja člen 15(3).POGLAVJE V

POSTOPEK ZA ODOBRITEV POSAMIČNIH POSTOPKOV RECIKLIRANJA

Člen 17

Vloga za odobritev posamičnih postopkov recikliranja

1.  
Da bi fizična oseba ali pravni subjekt, ki je razvil postopek odstranjevanja onesnaženja v okviru postopka recikliranja izključno za svoje potrebe kot izvajalec recikliranja ali za prodajo naprav za recikliranje ali odstranjevanje onesnaženja izvajalcem recikliranja ali njihovo licenciranje, tj. „vlagatelj“, pridobil odobritev posamičnega postopka recikliranja, predloži vlogo v skladu z odstavkom 2.
2.  

Vlagatelj predloži vlogo pristojnemu organu države članice skupaj z:

(a) 

imenom in naslovom vlagatelja;

(b) 

tehnično dokumentacijo, ki vsebuje informacije iz odstavka 5;

(c) 

povzetkom tehnične dokumentacije.

3.  

Pristojni organ iz odstavka 2:

(a) 

vlagatelju v 14 dneh od prejema vloge pisno potrdi prejem, pri čemer navede datum prejema;

(b) 

brez odlašanja obvesti Agencijo;

(c) 

Agenciji da na voljo vlogo in morebitne dodatne informacije, ki jih je predložil vlagatelj.

4.  

Agencija brez odlašanja:

(a) 

o vlogi obvesti Komisijo in druge države članice ter jim da na voljo vlogo in morebitne dodatne informacije, ki jih je predložil vlagatelj;

(b) 

javno objavi vlogo, ustrezne podporne informacije in morebitne dodatne informacije, ki jih je predložil vlagatelj, v skladu s členoma 19 in 20 Uredbe (ES) št. 1935/2004, če ni določeno drugače v odstavku 6 tega člena.

5.  

Tehnična dokumentacija vsebuje naslednje informacije:

(a) 

vse zahtevane informacije iz podrobnih smernic, ki jih Agencija objavi v skladu s členom 20(2);

(b) 

opis predobdelave, izvedene za proizvodnjo plastičnih vhodnih materialov, primernih za vključitev v postopek odstranjevanja onesnaženja, in specifičnih postopkov nadzora kakovosti, uporabljenih med zbiranjem in predobdelavo, vključno s podrobnimi specifikacijami predobdelanih plastičnih vhodnih materialov;

(c) 

opis morebitne potrebne naknadne obdelave reciklirane plastike ter predvidene uporabe pridobljenih plastičnih materialov in izdelkov ter uporabe, za katero niso primerni, vključno z ustreznimi navodili in oznakami, ki jih je treba predložiti obdelovalcem in končnim uporabnikom recikliranih plastičnih materialov in izdelkov;

(d) 

preprost blokovni diagram vseh posamičnih faz, uporabljenih pri postopku odstranjevanja onesnaženja, ki vključuje sklic na vhodne in izhodne materiale ter postopke nadzora kakovosti, uporabljene pri vsaki operaciji;

(e) 

diagram cevovodov in instrumentov za postopek odstranjevanja onesnaženja, ki prikazuje samo instrumente, relevantne za odstranjevanje onesnaženja, v skladu z oddelkom 4.4 standarda ISO 10628-1:2014;

(f) 

opis postopkov nadzora kakovosti, uporabljenih pri vsaki posamični fazi postopka odstranjevanja onesnaženja, vključno z:

(i) 

vrednostmi parametrov, ki se spremljajo, kot so delovne temperature, tlaki, pretoki in koncentracije ter povezani sprejemljivi razponi;

(ii) 

laboratorijsko analizo, če obstaja, in njeno pogostostjo;

(iii) 

postopki za popravke in vodenje evidenc ter

(iv) 

morebitnimi drugimi informacijami, ki so po mnenju vlagatelja pomembne za popoln opis postopkov nadzora kakovosti.

6.  
Informacije, predložene v skladu z odstavkom 5, točki (e) in (f), ter enakovredne informacije, predložene v skladu z odstavkom 5, točka (a), se lahko obravnavajo zaupno v skladu s členom 20(2) Uredbe (ES) št. 1935/2004.

Člen 18

Mnenje Agencije

1.  
Agencija v šestih mesecih po prejemu veljavne vloge objavi mnenje o tem, ali se lahko primerna tehnologija recikliranja uporablja pri postopku recikliranja tako, da so plastični materiali in izdelki, izdelani z njo, skladni s členom 3 Uredbe (ES) št. 1935/2004 in mikrobiološko varni.

Agencija lahko podaljša rok iz prvega pododstavka za največ šest mesecev. V tem primeru vlagatelju, Komisiji in državam članicam obrazloži podaljšanje.

2.  
Po potrebi lahko Agencija od vlagatelja zahteva, da v določenem roku pisno ali z ustnim pojasnilom dopolni podrobnosti, priložene vlogi. Kadar agencija zahteva dodatne informacije, rok iz odstavka 1 preneha teči, dokler se te informacije ne predložijo.
3.  

Agencija:

(a) 

preveri, ali so informacije in dokumenti, ki jih je predložil vlagatelj, v skladu s členom 17(5), in če so, se vloga šteje za veljavno;

(b) 

če vloga ni veljavna, obvesti vlagatelja, Komisijo in države članice.

4.  

Mnenje Agencije vključuje naslednje informacije:

(a) 

identifikacijo ter naslov vlagatelja;

(b) 

dodeljeno številko primerne tehnologije recikliranja, ki se uporablja pri postopku, iz preglednice 1 Priloge I;

(c) 

kratek opis postopka recikliranja, vključno s kratkim opisom potrebnih faz predobdelave in naknadne obdelave, opredelitev značilnosti plastičnih vhodnih materialov ter pogoje in omejitve uporabe izhodnih materialov;

(d) 

diagram poteka postopka odstranjevanja onesnaženja, s katerega je razviden vrstni red posamičnih faz, ki jih je ocenila Agencija, ter opis vsake od teh faz in nadzora nad parametri, nujnimi za njihovo izvedbo;

(e) 

znanstveno oceno učinkovitosti odstranjevanja onesnaženja v skladu s smernicami iz člena 20(2);

(f) 

razpravo in sklepno ugotovitev o tem, ali je mogoče s postopkom recikliranja izdelovati reciklirane plastične materiale in izdelke, ki so v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 1935/2004 in so mikrobiološko varni, vključno z utemeljitvijo omejitev in specifikacij, ki bi se morale po mnenju Agencije uporabljati za plastične vhodne materiale, konfiguracijo in delovanje postopka odstranjevanja onesnaženja ter uporabo reciklirane plastike ter recikliranih plastičnih materialov in izdelkov;

(g) 

po potrebi kakršna koli priporočila glede spremljanja skladnosti postopka recikliranja s pogoji odobritve.

Člen 19

Odobritev posamičnega postopka recikliranja

1.  
Komisija ob upoštevanju mnenja Agencije, ustreznih določb zakonodaje Unije in drugih legitimnih dejavnikov, pomembnih za obravnavano zadevo, prouči, ali posamični postopek recikliranja izpolnjuje pogoje uporabe primerne tehnologije recikliranja, ki se uporablja pri njem, ter ali se z njim proizvajajo reciklirani plastični materiali in izdelki, ki so v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 1935/2004 in so mikrobiološko varni.

Komisija pripravi osnutek sklepa, naslovljen na vlagatelja, o podelitvi ali zavrnitvi odobritve postopka recikliranja. Uporabljata se člen 23(1) Uredbe (ES) št. 1935/2004 in člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta ( 4 ).

Če osnutek sklepa ni v skladu z mnenjem Agencije, Komisija pojasni razloge za svoj sklep.

2.  

Sklep o podelitvi odobritve vključuje naslednje informacije:

(a) 

številko dovoljenja za postopek recikliranja (RAN);

(b) 

ime postopka recikliranja;

(c) 

tehnologijo recikliranja, kot je navedena v Prilogi I in za katero je postopek odobren;

(d) 

ime in naslov imetnika odobritve;

(e) 

sklic na mnenje Agencije, na katerem temelji sklep;

(f) 

morebitne specifične zahteve za delovanje postopka odstranjevanja onesnaženja, predobdelave in naknadne obdelave, ki dopolnjujejo splošne zahteve iz členov 6, 7 in 8 ali člena 9 ali odstopajo od njih;

(g) 

morebitne specifične zahteve glede spremljanja in preverjanja skladnosti postopka recikliranja s pogoji odobritve;

(h) 

morebitne pogoje, specifikacije in specifične zahteve glede označevanja v zvezi z uporabo reciklirane plastike, ki izvira iz postopka.

Člen 20

Smernice, ki jih objavi Agencija

1.  
Agencija po dogovoru s Komisijo objavi podrobne smernice za pripravo in vložitev vloge, ob upoštevanju standardnih oblik zapisa podatkov, če te obstajajo, v skladu s členom 39f Uredbe (ES) št. 178/2002, ki se uporablja smiselno.
2.  
Agencija za vsako primerno tehnologijo recikliranja, za katero je potrebna odobritev posamičnih postopkov recikliranja, objavi znanstvene smernice, v katerih so opisana merila za oceno in pristop k znanstvenemu ocenjevanju, ki jih bo uporabljala za oceno zmogljivosti navedenih postopkov recikliranja za odstranjevanje onesnaženja. V smernicah navede informacije, ki jih je treba vključiti v dokumentacijo vloge za odobritev postopka recikliranja, pri katerem se uporablja navedena specifična tehnologija.

Člen 21

Splošne obveznosti, ki izhajajo iz odobritve postopka recikliranja

1.  
Podelitev odobritve postopka recikliranja ne vpliva na civilno in kazensko odgovornost nobenega nosilca dejavnosti v zvezi z odobrenim postopkom recikliranja, napravo za recikliranje, v kateri se uporablja postopek, reciklirano plastiko ter recikliranimi plastičnimi materiali in izdelki, pridobljenimi s postopkom recikliranja, ter živili, ki so v stiku s temi materiali ali izdelki.
2.  
Imetnik odobritve ali izvajalec recikliranja Komisijo nemudoma obvesti o vseh novih znanstvenih ali tehničnih informacijah, ki lahko vplivajo na oceno, na kateri temelji odobritev.
3.  
Imetnik odobritve lahko tretjim osebam dovoli, da na podlagi njegove licence upravljajo napravo za odstranjevanje onesnaženja kot izvajalci recikliranja. Imetnik odobritve zagotovi, da navedeni izvajalci recikliranja prejmejo vse informacije, navodila in podporo, ki so potrebni za zagotovitev skladnosti delovanja naprave in pridobljene reciklirane plastike s to uredbo.
4.  
Imetnik odobritve pristojnemu organu na ozemlju, na katerem ima sedež, in Komisiji brez odlašanja sporoči vse spremembe svojih kontaktnih točk, trgovskih imen in imen podjetja ali drugih informacij, vključenih v register, vzpostavljen v skladu s členom 24, in drugih informacij, pomembnih za odobritev postopka recikliranja.
5.  
Imetnik odobritve pristojni organ na ozemlju, na katerem ima sedež, in Komisijo nemudoma obvesti o okoliščinah, v katerih ne more več prevzeti odgovornosti kot imetnik odobritve v skladu s tem členom ali jih ne bo več prevzel. Imetnik odobritve zagotovi vse informacije, potrebne za to, da lahko Komisija ugotovi, ali je treba odobritev postopka recikliranja spremeniti ali preklicati.

Člen 22

Zahteva imetnika odobritve za spremembo odobritve

1.  
Imetnik odobritve lahko predloži vlogo za spremembo odobritve postopka recikliranja.
2.  
V zvezi s spremembo iz odstavka 1 se uporablja postopek iz členov 17 do 20, razen če ni v tem členu navedeno drugače.
3.  

Vlogi iz odstavka 1 se priložijo:

(a) 

sklic na izvirno vlogo;

(b) 

tehnična dokumentacija z informacijami, ki se zahtevajo s členom 17(5), vključno z informacijami iz tehnične dokumentacije, ki je že bila predložena z izvirno vlogo v skladu s členom 17(5) in členom 18(2), posodobljenimi s spremembami. V tehnični dokumentaciji so vse spremembe (črtanja in dodatki) jasno označene in vidne;

(c) 

nov popoln povzetek tehnične dokumentacije v standardizirani obliki;

(d) 

vsaj en popoln list s povzetkom spremljanja skladnosti v zvezi z napravo za odstranjevanje onesnaženja, v kateri se izvaja odobreni postopek, kot je bil predložen pristojnemu organu v skladu s členom 26, ter posodobljeno različico, ki vključuje vse morebitne spremembe, ki se bodo predvidoma pojavile zaradi zahtevane spremembe.

4.  
Če se sprememba nanaša na prenos odobritve postopka recikliranja na tretjo osebo, imetnik odobritve Komisijo vnaprej uradno obvesti o prenosu, pri čemer navede ime, naslov in kontaktne podatke navedene tretje osebe. Ob prenosu tretji osebi zagotovi odobritev, o kateri je poslal uradno obvestilo, tehnično dokumentacijo ter vse dokumente, vključene vanjo. Navedena tretja oseba Komisiji nemudoma pošlje priporočeno pismo ter navede, da sprejme prenos, da je prejela vse dokumente ter da bo izpolnjevala vse obveznosti na podlagi te uredbe in odobritve.

Člen 23

Sprememba, začasna prekinitev in preklic odobritve postopka recikliranja na pobudo pristojnih organov, Agencije ali Komisije

1.  
Agencija na svojo pobudo ali na zahtevo države članice ali Komisije oceni, ali je mnenje, odobritev postopka recikliranja in/ali postopek recikliranja še vedno skladen s to uredbo, pri čemer uporabi postopek iz člena 18, ki se smiselno uporablja. Po potrebi se lahko posvetuje z imetnikom odobritve.
2.  
Komisija ali država članica se pred predložitvijo zahteve v skladu z odstavkom 1 z Agencijo posvetuje o tem, ali je na podlagi podrobnosti zahteve potrebna nova ocena odobrenega postopka. Agencija Komisiji in po potrebi državi članici, ki je predložila zahtevo, sporoči svoje mnenje v 20 delovnih dneh. Kadar Agencija meni, da ocena ni potrebna, Komisiji in po potrebi državi članici, ki je predložila zahtevo, zagotovi pisno pojasnilo.
3.  
Komisija se lahko na podlagi mnenja Agencije, objavljenega v skladu s členom 18(1), odloči spremeniti ali preklicati odobritev. Po potrebi se lahko postopek recikliranja ali delovanje specifičnih naprav za odstranjevanje onesnaženja začasno prekine, dokler se te spremembe ne uvedejo v napravah za recikliranje, ki temeljijo na postopku. Status registracije v registru Unije se ustrezno spremeni.POGLAVJE VI

REGISTRACIJA INFORMACIJ, POTREBNIH ZA NADZOR

Člen 24

Register Unije za tehnologije, izvajalce recikliranja, postopke recikliranja, sheme recikliranja in naprave za odstranjevanje onesnaženja

1.  
Vzpostavi se javni register Unije za nove tehnologije, izvajalce recikliranja, postopke recikliranja, sheme recikliranja in naprave za odstranjevanje onesnaženja (v nadaljnjem besedilu: register).
2.  

Register vsebuje:

(a) 

imena novih tehnologij, imena in naslove razvijalcev ter URL iz člena 10(2);

(b) 

imena odobrenih postopkov recikliranja, imena in naslove imetnikov odobritve ter tehnologije, na katerih temeljijo posamezni postopki;

(c) 

status odobritve vsakega registriranega postopka recikliranja, vključno z informacijami o tem, ali je bila odobritev začasno prekinjena ali preklicana ali se v zvezi z njo uporabljajo prehodne določbe, ter zadnji datum spremembe statusa odobritve;

(d) 

ime podjetja in naslov glavnega sedeža izvajalcev recikliranja, ki upravljajo napravo za odstranjevanje onesnaženja;

(e) 

naslove obratov za recikliranje;

(f) 

naprave za odstranjevanje onesnaženja, tehnologijo, ki se uporablja v njih, obrat, v katerem so nameščene, in odobreni postopek, ki se uporablja v njih, če obstaja;

(g) 

status registracije naprav za odstranjevanje onesnaženja, vključno z informacijami o tem, ali je status naprave novo registrirana ali pa je njena registracija v postopku, aktivna ali začasno preklicana, ter zadnji datum spremembe navedenega statusa;

(h) 

imena shem recikliranja ter imena in naslove subjekta, ki upravlja shemo;

(i) 

oznake, ki se zahtevajo v skladu s členom 9(5);

(j) 

po potrebi informacije, ki se zahtevajo v skladu s členom 19(2);

(k) 

navzkrižna sklicevanja med tehnologijami, postopki, shemami, izvajalci recikliranja in napravami.

3.  

Navedene informacije se hranijo v registru v obliki preglednic. Naslednjim subjektom se dodelijo edinstvene številke, kot sledi:

— 
odobrenim postopkom recikliranja se dodeli številka odobritve recikliranja (recycling authorisation number – RAN);
— 
izvajalcem recikliranja se dodeli številka izvajalca recikliranja (recycler operator number – RON);
— 
napravam za odstranjevanje onesnaženja se dodeli številka naprave za recikliranje (recycling installation number – RIN);
— 
shemo recikliranja se dodeli številka sheme recikliranja (recycling scheme number – RSN);
— 
obratom za recikliranje se dodeli številka obrata za recikliranje (recycling facility number – RFN);
— 
novim tehnologijam recikliranja se dodeli številka nove tehnologije (novel technology number – NTN).
4.  
Register je dostopen javnosti.

Člen 25

Registracija izvajalcev recikliranja in naprav za odstranjevanje onesnaženja

1.  

Izvajalci recikliranja izpolnjujejo naslednje upravne zahteve:

(a) 

izvajalec recikliranja Komisijo in pristojni organ na ozemlju, na katerem je zadevna naprava za odstranjevanje onesnaženja, vsaj 30 dni pred datumom začetka proizvodnje reciklirane plastike v navedeni napravi uradno obvesti o napravi ter sporoči naslov obrata, v kateri je naprava, ali številko obrata ter svojo registracijsko številko, če je že registriran, številko odobritve recikliranja, če se pri njem uporablja odobreni postopek, ter številko primerne ali nove tehnologije, kakor je ustrezno;

(b) 

izvajalec recikliranja ob uradnem obvestilu o svoji prvi napravi za odstranjevanje onesnaženja v skladu s točko (a) Komisiji in pristojnemu organu na ozemlju, na katerem ima glavni sedež, sporoči ime svojega podjetja, kontaktne osebe in naslov glavnega sedeža;

(c) 

izvajalec recikliranja na kraju naprave za recikliranje hrani pripravljen list s povzetkom spremljanja skladnosti v skladu s Prilogo II in ga predloži pristojnemu organu v skladu s členom 26.

2.  
Naprava se po uradnem obvestilu v skladu z odstavkom 1, točka (a), registrira v registru Unije, status registracije v skladu s členom 24(2), točka (g), pa je „novo registrirana“.
3.  
Uradno obvestilo iz odstavka 1, točka (a), vključuje sklic na odobreni postopek recikliranja, na podlagi katerega deluje naprava za odstranjevanje onesnaženja, če obstaja, primerno ali novo tehnologijo, ki se uporablja v napravi, ter po potrebi na shemo recikliranja, v okviru katerega se uporablja.
4.  
Izvajalec recikliranja Komisijo in pristojni organ na ozemlju, na katerem je naprava za odstranjevanje onesnaženja ali ima izvajalec recikliranja sedež, kakor je ustrezno, uradno obvesti o morebitnih spremembah informacij za registracijo, predloženih v skladu s tem členom.

Člen 26

List s povzetkom spremljanja skladnosti in preverjanje delovanja naprave za odstranjevanje onesnaženja

1.  
Izvajalci recikliranja za vsako napravo za odstranjevanje onesnaženja pod njihovim nadzorom pripravijo list s povzetkom spremljanja skladnosti, pri čemer uporabijo predlogo iz Priloge II, v primeru nove tehnologije pa predlogo, ki jo zagotovi razvijalec, če sta navedeni predlogi različni.

List s povzetkom spremljanja skladnosti vsebuje jasen opis naprave za recikliranje, njenega delovanja, ustreznih postopkov in dokumentov, ki dokazuje skladnost s to uredbo.

Izvajalci recikliranja upoštevajo smernice, ki jih objavi Komisija in se uporabljajo v zvezi z listom s povzetkom spremljanja skladnosti, ter posebne okoliščine v zadevnem obratu za recikliranje, v katerem je naprava nameščena.

2.  
Izvajalci recikliranja pristojnemu organu na ozemlju, na katerem je naprava za odstranjevanje onesnaženja, v enem mesecu po datumu začetka proizvodnje reciklirane plastike z navedeno napravo predložijo list s povzetkom spremljanja skladnosti. Pristojni organ Komisijo nemudoma uradno obvesti o prejemu lista s povzetkom spremljanja skladnosti. Status registracije v skladu s členom 24(2), točka (g), se spremeni v „v postopku“.
3.  
Pristojni organ preveri, ali so informacije iz lista s povzetkom spremljanja skladnosti v skladu s to uredbo in v ta namen opravi nadzor naprave za recikliranje v skladu s členom 27.

Kadar ni mogoče ugotoviti skladnosti, pristojni organ od izvajalca recikliranja zahteva, da posodobi informacije iz lista s povzetkom spremljanja skladnosti ali delovanje naprave za recikliranje ali oboje, kakor je ustrezno.

Kadar se ugotovi skladnost, pristojni organ o tem obvesti Komisijo. Status registracije v skladu s členom 24(2), točka (g), se spremeni v „aktivna“.

4.  
Če pristojni organ Komisije v enem letu po datumu začetka proizvodnje reciklirane plastike z napravo za odstranjevanje onesnaženja ne obvesti o ugotovitvi skladnosti, se status registracije v skladu s členom 24(2), točka (g), spremeni v „začasno preklicana“.

Če je registracija naprave za odstranjevanje onesnaženja „začasno preklicana“ eno leto, se vnos v zvezi z napravo odstrani iz registra.POGLAVJE VII

URADNI NADZOR

Člen 27

Uradni nadzor naprav za recikliranje

Uradni nadzor naprav za recikliranje in izvajalcev recikliranja vključuje zlasti presoje v skladu s členom 14, točka (i), Uredbe (EU) 2017/625.

Te presoje se dopolnijo z:

(a) 

oceno postopkov dobre proizvodne prakse v skladu s členom 14, točka (d), Uredbe (EU) 2017/625;

(b) 

pregledom, ki se opravi v skladu s členom 14, točki (a) in (e), Uredbe (EU) 2017/625 ter zajema list s povzetkom spremljanja skladnosti iz člena 26, na podlagi tega lista s povzetkom pa še nadzor, ki so ga vzpostavili izvajalci, ter dokumente in evidence iz navedenega lista s povzetkom.

Člen 28

Neskladnost reciklirane plastike

1.  

Pristojni organ serijo reciklirane plastike šteje za neskladno, če pri uradnem nadzoru ugotovi, da:

(a) 

je izvajalec recikliranja dal reciklirano plastiko na trg brez ustrezne dokumentacije ali označevanja;

(b) 

izvajalec recikliranja na podlagi svojih evidenc in druge dokumentacije ne more dokazati, da je bila reciklirana plastika izdelana v skladu s to uredbo;

(c) 

je bila serija izdelana z napravo za recikliranje, ki v obdobju iz odstavka 3 ni delovala v skladu s to uredbo.

2.  
Kadar se ugotovi neskladnost ene ali več serij, pristojni organ sprejme ustrezne ukrepe v skladu s členom 138 Uredbe (EU) 2017/625.
3.  

Delovanje naprave za recikliranje se šteje za neskladno s to uredbo, ko pristojni organ ugotovi, da:

(a) 

sta zaradi pomanjkljivosti pri delovanju naprave za recikliranje vsaj dve seriji neskladni na podlagi odstavka 1, točka (b), ter da lahko te pomanjkljivosti zaradi svoje narave vplivajo na druge serije;

(b) 

izdelava reciklirane plastike z napravo za recikliranje ni v skladu s splošnimi zahtevami iz te uredbe ter po potrebi specifičnimi zahtevami, ki se uporabljajo za uporabljeno primerno tehnologijo recikliranja in uporabljeni postopek recikliranja, ali z zahtevami, ki se uporabljajo za uporabljeno novo tehnologijo, ali

(c) 

kadar je ustrezno, pristojni organ v enem letu po datumu začetka proizvodnje reciklirane plastike z napravo za odstranjevanje onesnaženja ni mogel preveriti lista s povzetkom spremljanja skladnosti v skladu s členom 24(3).

Kadar pristojni organ ugotovi, da delovanje naprave za recikliranje ni v skladu s to uredbo, določi obdobje, v katerem je bilo delovanje neskladno, pri čemer upošteva vse razpoložljive dokaze ali njihov neobstoj. V zvezi s prvim pododstavkom, točka (c), je to celotno obdobje delovanja naprave za recikliranje.

4.  
Če pristojni organ meni, da so potrebne spremembe naprave za recikliranje, se lahko uporaba naprave za odstranjevanje onesnaženja, ki je del naprave za recikliranje, začasno prekine. Če bo začasna prekinitev po pričakovanjih trajala dlje kot dva meseca, se navede v registru Unije v skladu s členom 24(2), točka (g).POGLAVJE VIII

DOKUMENTACIJA O SKLADNOSTI

Člen 29

Specifične zahteve za izjave o skladnosti za izvajalce recikliranja in obdelovalce

1.  
Izvajalci recikliranja predložijo izjavo o skladnosti v skladu z opisom in predlogo iz dela A Priloge III.
2.  
Izjava o skladnosti vključuje ustrezna navodila za obdelovalce, na podlagi katerih lahko obdelovalci nadalje obdelujejo reciklirano plastiko v reciklirane plastične materiale in izdelke, ki so skladni s členom 3 Uredbe (ES) št. 1935/2004. Ta navodila temeljijo na specifikacijah, zahtevah ali omejitvah, določenih za uporabljeno tehnologijo recikliranja in po potrebi uporabljeni postopek recikliranja.
3.  
Obdelovalci predložijo izjavo o skladnosti v skladu z opisom in predlogo iz dela B Priloge III.POGLAVJE IX

KONČNE DOLOČBE

Člen 30

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 282/2008 se razveljavi.

Člen 31

Prehodne določbe

▼C1

1.  
Reciklirani plastični materiali in izdelki, pridobljeni z uporabo postopka recikliranja, ki temelji na primerni tehnologiji recikliranja, za katero se s to uredbo zahteva posamična odobritev postopkov recikliranja in za katero je bila pristojnemu organu predložena veljavna vloga v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 282/2008 ali za katero se najpozneje do 10. julija 2023 predloži vloga v skladu s členom 17(1) ali členom 22(1) te uredbe, se lahko dajejo na trg, dokler vlagatelj ne umakne svoje vloge ali dokler Komisija ne sprejme sklepa o podelitvi ali zavrnitvi odobritve postopka recikliranja v skladu s členom 19(1).

▼B

2.  
Šteje se, da so vloge, predložene v skladu z Uredbo (ES) št. 282/2008, za odobritev postopkov recikliranja na podlagi tehnologije recikliranja, ki ob začetku veljavnosti te uredbe ni uvrščena med primerne tehnologije recikliranja iz Priloge I, ter za proizvodne zanke v zaprtih in nadzorovanih verigah razveljavljene.
3.  
Reciklirani plastični materiali in izdelki, pridobljeni z uporabo postopkov recikliranja na podlagi tehnologije recikliranja, ki se v skladu s to uredbo ne šteje za primerno, se lahko še naprej dajejo na trg samo do 10. julija 2023, razen če se izdelujejo z napravo za recikliranje, ki se uporablja za razvoj nove tehnologije v skladu s poglavjem IV.
4.  
Za namene te uredbe je začetni datum za napravo za odstranjevanje onesnaženja, ki se je uporabljala za proizvodnjo reciklirane plastike pred 10. oktobrom 2022, 10. december 2022 za napravo za odstranjevanje onesnaženja, ki temelji na primerni tehnologiji recikliranja, ali 10. junij 2023 za napravo za odstranjevanje onesnaženja, ki se uporablja za razvoj nove tehnologije v skladu s poglavjem IV.
5.  
Z odstopanjem od roka iz člena 10(2) razvijalci tehnologij, ki se že pred 10. oktobrom 2022 uporabljajo za izdelavo recikliranih plastičnih materialov in izdelkov, predložijo informacije, potrebne v skladu s členom 10(3), in objavijo poročilo, ki se zahteva v skladu s členom 10(4), pred 10. aprilom 2023. Petmesečni rok iz prvega pododstavka člena 10(8) se uporablja od datuma, ko pristojni organ prejme informacije v skladu s členom 10(3). Možnost pristojnega organa, da zadrži začetek delovanja prve naprave za odstranjevanje onesnaženja, iz drugega pododstavka člena 10(8) se ne uporablja.
6.  
Nosilci živilske dejavnosti lahko uporabljajo reciklirane plastične materiale in izdelke, ki so bili zakonito dani na trg, za pakiranje živil in njihovo dajanje na trg do porabe zalog.

Člen 32

Specifične prehodne določbe, ki se uporabljajo za izdelavo materialov in izdelkov, v katerih se reciklirana plastika uporablja za funkcionalno pregrado

1.  

Za delovanje naprav za recikliranje, s katerimi se že pred 10. oktobrom 2022 izdelujejo reciklirani plastični materiali in izdelki, v katerih se reciklirana plastika uporablja za funkcionalno pregrado, se uporabljajo naslednje dodatne zahteve:

(i) 

naprava za odstranjevanje onesnaženja, s katero se izdeluje reciklirana plastika, ter vse morebitne naprave za naknadno obdelavo za dodajanje funkcionalne pregrade so vključene na seznam naprav, ki ga predloži razvijalec, ki v skladu s členom 10(2) pošlje uradno obvestilo o specifični tehnologiji recikliranja, uporabljeni v vseh napravah na seznamu, ter

(ii) 

rezultati migracijskih preskusov, izzivnih preskusov in/ali modeliranja migracije, kakor je ustrezno za tehnologijo recikliranja, o kateri je bilo poslano uradno obvestilo, ter za posebnosti postopka, ki se uporablja v napravi za recikliranje, nedvoumno kažejo, da lahko funkcionalna pregrada ob upoštevanju ravni onesnaženja reciklirane plastike deluje kot funkcionalna pregrada v skladu z Uredbo (EU) št. 10/2011 do predvidenega roka uporabnosti izdelanih recikliranih plastičnih materialov in izdelkov, ki zajema obdobje od njihove izdelave naprej, ter najdaljšega roka uporabnosti pakiranih živil, če obstaja.

Razvijalec pristojnemu organu in Komisiji predloži seznam iz točke (i) in poročilo o študiji, ki vključuje rezultate preskusov iz točke (ii), pred 10. aprilom 2023. Grob povzetek študije je del začetnega poročila, objavljenega v skladu s členom 10(4).

2.  
Posamezni izvajalci recikliranja, obdelovalci ali drugi nosilci dejavnosti, ki sodelujejo pri izdelavi materialov iz odstavka 1, ne delujejo kot razvijalec iz navedenega odstavka, točka (i). Če je razvijalec specifične tehnologije posamezni izvajalec recikliranja, obdelovalec ali drug nosilec dejavnosti, ki uporablja napravo ali njen del, ali ga ni mogoče opredeliti, ne obstaja več ali ni pripravljen prevzeti obveznosti iz te uredbe, se vsaj eden od nosilcev dejavnosti, ki uporabljajo napravo, pridruži konzorciju ali združenju, ki lahko deluje kot razvijalec v njegovem imenu, ali zaprosi neodvisno tretjo osebo, da deluje kot razvijalec. Kadar konzorcij, združenje ali tretja oseba od takih nosilcev dejavnosti prejme več prošenj, jih združi na podlagi tehnične enakovrednosti uporabljenih naprav za recikliranje in postopkov recikliranja, da bi se čim bolj zmanjšalo število tehnologij, o katerih pošlje uradno obvestilo.
3.  
Z odstopanjem od člena 13(1) se lahko izvajalci recikliranja, ki upravljajo naprave za odstranjevanje onesnaženja, o katerih je uradno obvestilo poslal en razvijalec, dogovorijo, da bodo spremljali ravni onesnaženja samo pri tretjini naprav, vključenih na seznam, predložen v skladu z odstavkom 1, točka (i), pod pogojem, da so naprave, ki se bodo spremljale, navedene na tem seznamu, spremljanje se izvaja v vseh obratih za recikliranje, zanesljivost splošne strategije vzorčenja pa se ne zmanjša.

Člen 33

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 6(3), točka (c), in člen 13(2) se uporabljata od 10. oktobra 2024.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

Primerne tehnologije recikliranja iz člena 3

Preglednica 1 vsebuje naslednje informacije:

stolpec 1: 

številko, dodeljeno tehnologiji recikliranja;

stolpec 2: 

ime tehnologije recikliranja;

stolpec 3: 

vrsta polimera, ki se lahko reciklira s tehnologijo recikliranja;

stolpec 4: 

kratek opis tehnologije recikliranja in sklic na podroben opis iz preglednice 3;

stolpec 5: 

vrsta vhodnih materialov, pri katerih je mogoče odstraniti onesnaženje s tehnologijo recikliranja, pri čemer:

— 
PCW: „popotrošniški odpadek“ pomeni plastični odpadek, ki se zbira v skladu s členom 6;
— 
FG: „primerna za živila“ pomeni plastiko, ki je bila kot neobdelani material skladna z Uredbo (EU) št. 10/2011;
— 
„neživilski PCW“ pomeni embalažo, ki se ni uporabila za pakiranje živil in morda ni bila izdelana popolnoma v skladu z Uredbo (EU) št. 10/2011, ter druge popotrošniške plastične materiale, ki niso bili namenjeni za stik z živili;
— 
„% neživilskih PCW“ (% m/m) pomeni največjo količino neživilskih PCW v vhodnih materialih;
stolpec 6: 

vrsta izhodnih materialov, izdelanih s tehnologijo recikliranja;

stolpec 7: 

če je v stolpcu 7 navedeno „da“, se posamični postopki recikliranja odobrijo v skladu s členi 17 do 19;

stolpec 8: 

sklicevanje na preglednico 4 v zvezi s specifikacijimi in zahtevami, ki se uporabljajo za uporabo tehnologije v skladu s členom 4(4)(b) ter ki dopolnjujejo zahteve iz členov 6 do 8;

stolpec 9: 

odstopanja od členov 6 do 8 v skladu s členom 4(4), točka (b), in odstopanja od člena 9(8);

stolpec 10: 

če je v stolpcu 10 navedeno „da“, se tehnologija recikliranja uporablja samo kot del sheme recikliranja v skladu s členom 9.Preglednica 1

Seznam primernih tehnologij recikliranja

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Številka tehnologije recikliranja

Ime tehnologije

Vrsta polimera (podrobna specifikacija v preglednici 2)

Kratek opis tehnologije recikliranja (podrobna specifikacija v preglednici 3)

Specifikacija plastičnih vhodnih materialov

Specifikacija izhodnih materialov

Uporablja se odobritev posamičnih postopkov

Specifikacije in zahteve (sklic na preglednico 4)

Odstopanja (sklic na preglednico 5)

Uporablja se shema recikliranja

1

Mehansko recikliranje popotrošniškega PET

PET (2.1)

Mehansko recikliranje (3.1)

Samo popotrošniški odpadki iz PET, ki vsebujejo največ 5 % materialov in izdelkov, uporabljenih v stiku z neživilskimi materiali ali snovmi

PET, pri katerih je bilo odstranjeno onesnaženje, končni materiali in izdelki, ki se ne smejo uporabljati v mikrovalovnih in običajnih pečicah za izhodne materiale pri posamičnih postopkih se lahko uporabljajo dodatne specifikacije

Da

Ne

2

Recikliranje iz zaprtih in nadzorovanih verig izdelkov

Vsi polimeri, izdelani kot neobdelani materiali v skladu z Uredbo (EU) št. 10/2011

Osnovno čiščenje in odstranjevanje mikrobiološkega onesnaženja med preoblikovanjem (3.2)

Kemično neonesnaženi plastični materiali in izdelki, proizvedeni iz enega polimera ali združljivih polimerov, uporabljeni ali namenjeni za uporabo pod istimi pogoji uporabe ter pridobljeni izključno iz zaprte in nadzorovane verige izdelkov, razen zbiranja od potrošnikov

Preoblikovani materiali in izdelki, namenjeni za uporabo za isti namen in pod istimi pogoji uporabe kot materiali in izdelki, ki krožijo v shemi recikliranja, iz katerega so bili pridobljeni plastični vhodni materiali

Ne

4.1

DaPreglednica 2

Podrobna specifikacija polimerov

Referenčna številka

Kratica

Številka smole in/ali znak za recikliranje, če obstaja (1)

Podrobna specifikacija za namene te uredbe

2.1

PET

1

Polietilen tetraftalat, proizveden s polikondenzacijo komonomerov etilen glikol in tereftalna kislina ali dimetil tereftalat, pri čemer osnovna struktura polimera vsebuje največ 10 % m/m drugih komonomerov iz preglednice 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 10/2011, kot sta izoftalna kislina in dietilen glikol

(1)   

Kot je opredeljen v Odločbi 97/129/ES, standardu ASTM D7611 ali standardu GB/T 16288-2008.Preglednica 3

Podroben opis tehnologije odstranjevanja onesnaženja

Referenčna številka

Ime

Podroben opis

3.1

Mehansko recikliranje

S to tehnologijo recikliranja se zbrana plastika predela z mehanskimi in fizikalnimi postopki, običajno sortiranjem, mletjem, pranjem, ločevanjem materialom, sušenjem in ponovno kristalizacijo, da se proizvedejo plastični vhodni materiali, ki ohranijo kemično identiteto zbrane plastike.

Kritična faza te tehnologije recikliranja je odstranjevanje onesnaženja, v kateri se plastični vhodni materiali za vsaj minimalno obdobje obdelajo s toploto in v vakuumu ali s pretakajočim se plinom, da se odstrani naključno onesnaženje tako, da njena raven ne povzroča tveganja za zdravje. Tej fazi lahko sledijo nadaljnje faze recikliranja in predelave, kot so faze filtriranja, ponovne granulacije, mešanja, ekstrudiranja in oblikovanja.

Z uporabo te tehnologije recikliranja se ohranijo polimerne verige, ki sestavljajo plastiko, lahko pa se tudi poveča njihova molekulska masa. Pojavi se lahko tudi majhno nenamerno zmanjšanje molekulske mase.

3.2

Recikliranje iz zaprtih in nadzorovanih verig izdelkov

Tehnologija recikliranja, s katero se reciklirajo plastični vhodni materiali, pridobljeni samo od subjektov, ki sodelujejo v zaprtih krogih, sestavljenih iz faz izdelave, distribucije ter priprave in dostave živil, ter v shemi recikliranja v skladu s členom 9.

Plastični vhodni materiali izvirajo samo iz materialov in izdelkov, namenjenih in uporabljenih za stik z živili, pri čemer je mogoče izključiti morebitno onesnaženje, razen površinskih ostankov zaradi živil in označevanja. Plastični vhodni materiali lahko vsebujejo zmlete materiale in izdelke ter odrezke in ostanke iz proizvodnje plastičnih materialov in izdelkov. Shema ne vključuje zbiranja materialov in izdelkov kot plastičnih vhodnih materialov, če so bili zagotovljeni potrošnikom za uporabo zunaj kraja in/ali nadzora subjektov, ki sodelujejo v shemi recikliranja.

Tehnologija odstranjevanja onesnaženja, uporabljena v okviru te tehnologije recikliranja, zagotavlja odstranjevanje mikrobiološkega onesnaženja pri visoki temperaturi med preoblikovanjem, ki sledi osnovnemu čiščenju površin s pranjem ali na drug način, primeren za pripravo materiala za preoblikovanje. Poleg tega se lahko pri njej doda nova plastika, da se prepreči izguba kakovosti reciklirane plastike, zaradi katere reciklirana plastika ne bi bila primerna za predvideno uporabo.

Reciklirana plastika se uporablja samo za izdelavo plastičnih materialov in izdelkov, ki so namenjeni za stik z istimi živili in pod istimi pogoji, kot so bili predvideni za zbrane materiale in izdelke ter za katere je bila prvotno preverjena skladnost z Uredbo (EU) št. 10/2011.Preglednica 4

Specifikacije in zahteve, ki se uporabljajo za uporabo tehnologije v skladu s členom 4(4)

Referenčna številka

Specifikacije/zahteve

4.1

(a)  tehnologija in njeno delovanje v celoti ustrezata opisu iz točke 3.2 preglednice 3;

(b)  kadar se materiali ponovno uporabljajo v distribucijski verigi brez operacij recikliranja, se redno in ustrezno čistijo, da se prepreči kopičenje ostankov, ki izvirajo iz živil, uporabe in označevanja;

(c)  uporaba, ponovna uporaba, čiščenje v skladu s točko (b) in recikliranje se izvajajo na način, s katerim se prepreči naključno onesnaženje plastičnih vhodnih materialov, ki ga ni mogoče odstraniti s čiščenjem površin;

(d)  uporaba kakršnih koli oznak ali tiska na plastičnih materialih in izdelkih, ki jih ni mogoče v celoti odstraniti s čiščenjem pred preoblikovanjem, se izključi;

(e)  dokument, predložen v skladu s členom 9(3), vsebuje izrecna navodila in postopke za nosilce živilske dejavnosti, ki sodelujejo v shemi recikliranja, za preprečitev vnosa zunanjih materialov in naključnega onesnaženja;

(f)  plastični vhodni materiali in reciklirana plastika so vselej v celoti skladni z Uredbo (EU) št. 10/2011; kopičenje sestavin plastičnega materiala, prisotnih zaradi večkratnega recikliranja, kot so ostanki aditivov ali produkti degeneracije, se šteje za nenamerno dodane snovi v skladu s členom 6(4), točka (a), Uredbe (EU) št. 10/2011. Njihova prisotnost ne presega ravni, ki se šteje za nevarno na podlagi ocene tveganja v skladu s členom 19 navedene uredbe. Kadar je potrebno za zagotovitev kakovosti recikliranih plastičnih materialov in izdelkov, se doda nova plastika, izdelana v skladu z navedeno uredbo;

(g)  na voljo so dokumentirani znanstveni dokazi, ki kažejo, da plastični materiali in izdelki, reciklirani v okviru sheme, ne pomenijo tveganja za zdravje ljudi zaradi:

— kopičenja sestavin plastičnega materiala, kot so ostanki aditivov ali produkti degeneracije, nastali zaradi večkratnega recikliranja, ali

— prisotnosti pogostih ostankov iz drugih virov, kot so živila, detergenti in oznake.Preglednica 5

Odstopanja, ki se uporabljajo za uporabo tehnologije v skladu s členom 4(5)

Referenčna številka

Specifikacije/zahteve

 

 
PRILOGA II

Predloga za list s povzetkom spremljanja skladnosti v skladu s členom 26 Uredbe (EU) 2022/1616

Predloga se izpolni ob upoštevanju opredelitev pojmov iz Uredbe (ES) št. 2023/2006 o dobri proizvodni praksi ter Priloge B k navedeni uredbi.

Kratice, uporabljene v tem dokumentu v skladu z Uredbo (ES) št. 2023/2006:

QA

:

Ocena kakovosti

SOP

:

Standardni operativni postopek

Oznaka SOP

:

Oznaka SOP je sestavljena iz dveh številk, tj. številke SOP in številke dokumenta, v katerem je opisan, v obliki SOPNr – DocNr; številka dokumenta ustreza številki dokumenta iz oddelka 2.3, številka SOP pa sistemu številčenja, ki ga uporablja izvajalec recikliranja.

1.   ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA

Številke iz tega oddelka (RIN, RFN, RON, RAN, NTN) ustrezajo številkam v registru Unije iz člena 24 Uredbe (EU) 2022/1616

1.1    Identifikacija naprave za recikliranjeIme naprave

 

Uporabljena tehnologija recikliranja v skladu s Prilogo I

 

Številka v registru EU (številka naprave za recikliranje, RIN)

 

Naslov obrata

 

Številka obrata za recikliranje (RFN)

 

Kontaktni podatki

 

Položaj/vloga kontaktnih oseb

 

Ustrezne številke v nacionalnem registru, če obstajajo

 

Datum uradnega obvestila (člen 25(1), točka (a))

 

1.2    Identifikacija izvajalca recikliranjaIme podjetja

 

Številka v registru EU (številka izvajalca recikliranja, RON)

 

Naslov glavnega sedeža

 

Kontaktni podatki

 

Položaj/vloga glavne kontaktne osebe

 

Ustrezne številke v nacionalnem registru, če obstajajo

 

Imetnik odobritve? (Da/Ne/Ni relevantno)

 

1.3    Sklep o odobritvi postopka recikliranja ali nova tehnologija

A: Identifikacija sklepa o odobritvi ali nove tehnologije, uporabljene pri postopku, ki se uporablja v napravi:Številka v registru EU, tj. številka dovoljenja za postopek recikliranja (RAN), številka nove tehnologije (NTN)

 

B: Imetnik odobritve ali razvijalec nove tehnologije:Ime imetnika odobritve (*1)/razvijalca tehnologije (*2), kot je ustrezno

 

Naslov

 

Kontaktni podatki

 

Položaj/vloga

 

(*1)   

Ime in naslov imetnika odobritve morata biti enaka kot v sklepu o odobritvi.

(*2)   

Razvijalec tehnologije, ki je poslal uradno obvestilo o novi tehnologiji, uporabljeni pri postopku, ki se uporablja v napravi, v skladu s členom 10(2).

1.4    Sklici na dokumente, ki jih uporablja Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)Številka vprašanja EFSA

 

Datum objave mnenja EFSA

 

Številka publikacije EFSA (številka prispevka)

 

Številka sklepa o zaupnosti

 

Datum sklepa o zaupnosti

 

1.5    Dodatne osebe, odgovorne za delovanje naprave za recikliranjeIme

Položaj/vloga

Kontaktni podatki

 

 

 

2.   ODDELEK 2: DELOVANJE NAPRAVE ZA RECIKLIRANJE

2.1    Pisni izjavi

Za oddelka 2.1.1 in 2.1.2 velja omejitev besedila na največ 3 000  znakov s presledki.

2.1.1    Izjava izvajalcev recikliranja s pojasnilom proizvodnje in kakovosti reciklirane plastike

2.1.2    Izjava izvajalca recikliranja s pojasnilom skladnosti z odobrenim postopkom

Ta oddelek se uporablja samo za odobrene postopke.

2.2    Operacije recikliranja v obratu za recikliranje

V tem oddelku se navedejo naslednje informacije:

— 
diagram glavnih faz izdelave, ki so del postopka recikliranja in ki se izvajajo v obratu za recikliranje („diagram obrata“),
— 
preglednica z opisom navedenih faz izdelave in povezujočih tokov materialov, ki se izvajajo v obratu za recikliranje in ustrezajo navedenemu diagramu.

2.2.1    Diagram glavnih faz izdelave, ki se izvajajo v obratu za recikliranje (diagram obrata)

2.2.2    Opis glavnih faz izdelave, ki se izvajajo v obratu za recikliranje, in tokov, ki jih povezujejoŠtevilka faze

Ime

Opis

Povprečna obdelana letna količina v tonah

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka toka

Ime

Opis

Povprečna velikost toka

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3    Notranji dokumenti

Zagotovi se celovit seznam dokumentov, pomembnih za delovanje postopka in upravljanje kakovosti ter drugih povezanih upravnih postopkov, ter dokumentov, povezanih z odobritvijo. Dokumenti se oštevilčijo, številke pa se uporabijo v oddelku 3 za sklicevanje na te dokumente. Izvajalec recikliranja lahko uporablja svoj sistem številčenja.Vrsta dokumenta

Številka dokumenta

Povezana faza proizvodnje

Naslov

Opis

Datum, različica, avtor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4    Opredelitve serij

Naslednje serije se opredelijo v skladu s preglednico v nadaljevanju:

— 
vstopna serija: neobdelana plastika, ki jo dobavitelji vnesejo v obrat za recikliranje;
— 
vhodna serija: plastični vhodni materiali, obdelani v obratu, ki se vnesejo v fazi odstranjevanja onesnaženja;
— 
izhodna serija: reciklirana plastika, pridobljena v fazi odstranjevanja onesnaženja, in
— 
izstopna serija: reciklirana plastika (ali reciklirani plastični materiali in izdelki), ki zapusti obrat za nadaljnjo obdelavo ali uporabo;
— 
vse druge vmesne serije, ki ustrezajo pregledu z oceno kakovosti.

Kadar sta vstopna oz. vhodna serija isti, ker se dodatni pregledi z oceno kakovosti ne izvajajo, se opredeli samo vhodna serija. Isti pristop se uporablja za izhodno in izstopno serijo. V primeru različnih vrst vstopnih in/ali izstopnih serij se te opredelijo ločeno in se smiselno poimenujejo.

Ocena kakovosti se oštevilči tako kot na diagramu obrata (oddelek 2.2.1).Vrsta serije

Notranje

ime serije

Št. toka/QA

Opredelitev/opis

Običajni razpon velikosti

Pravilo o sledljivosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5    Diagram postopka naprave za odstranjevanje onesnaženja

Doda se diagram cevovodov in instrumentov v skladu z oddelkom 4.4 standarda ISO 10628-1:2014 in ob upoštevanju standarda ISO 10628-2.

2.6    Nadzor kritičnih operacij odstranjevanja onesnaženja

Preglednica v nadaljevanju vključuje sklic na korake, faze ali operacije, ki jih je EFSA opredelila kot kritične, merilo za nadzor za vsak kritični parameter, vključene nadzorne instrumente in opis popravnih ukrepov v primeru neizpolnitve merila za nadzor. Po potrebi se dodajo dodatne informacije o oceni kompleksnih pravil nadzora.Kritična operacija (in sklic na mnenje EFSA)

Merilo za nadzor

Merilni ali nadzorni instrument (sklic na oddelek 2.5)

Kratek opis popravnih ukrepov v primeru neupoštevanja pravila nadzora

Oznaka SOP (SOPNr – DocNr)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1    Dodatne informacije o kompleksnih pravilih nadzora, kadar je ustrezno

2.7    Ustrezni standardni operativni postopek za delovanje

Preglednica v nadaljevanju vsebuje sklic na vsak SOP, uporabljen za delovanje naprave, kratek opis SOP in lokacijo, na kateri se izvaja.Oznaka SOP

Kratek opis

Lokacija

 

 

 

3.   ODDELEK 3: OCENA KAKOVOSTI

3.1    Seznam faz ocene kakovosti

Vsaka faza ocene kakovosti se opiše z uporabo preglednice v nadaljevanju:Faza in številka QA

Ime ocene

Opredelitev/opis

Merilo

Evidence

Oznaka SOP (SOPNr – DocNr)

 

 

 

 

 

 

Faz je najmanj štiri (razen če ni razlike med vstopno in vhodno ali izhodno in izstopno – glej oddelek 2.4):

— 
vstopna faza (prva faza QA, v kateri material vstopi v obrat);
— 
vhodna faza (v kateri se plastični vhodni material vključi v postopek odstranjevanja onesnaženja);
— 
izhodna faza (v kateri se postopek odstranjevanja onesnaženja materiala konča);
— 
izstopna faza (v kateri reciklirana plastika ali reciklirani plastični materiali in izdelki zapustijo obrat).

Dodatne vmesne faze se dodajo, kadar je ustrezno za kakovost materiala v drugih fazah. Tem vmesnim fazam se dodeli smiselno ime.

3.2    Ustrezni standardni operativni postopek, uporabljen v fazah QA

Preglednica v nadaljevanju vsebuje sklic na vsak standardni operativni postopek, uporabljen v fazah QA, kratek opis SOP in lokacijo, na kateri se izvaja.Št. ocene kakovosti (QA) (sklic na oddelek 3.1)

Oznaka SOP (SOPNr – DocNr)

Kratek opis

Lokacija (QA)

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   ODDELEK 4: REPOZITORIJ EVIDENC

4.1    Sistemi evidentiranja ocen kakovostiŠt. ocene kakovosti (sklic na oddelek 3.1)

Ime

Opredelitev/opis

Lokacija

Varnostna kopija

Oznaka SOP (SOPNr – DocNr)

Preprečevanje sprememb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2    Seznam oznak standardnih operativnih postopkov za sistem evidentiranjaŠt. ocene kakovosti (sklic na oddelek 3.1)

Oznaka SOP (SOPNr – DocNr)

Kratek opis

Lokacija (vnosa v sistem evidentiranja)

 

 

 

 

4.3    Druge ustrezne evidence/sistemiPostopek

Opis/dokumentacija

 

 
PRILOGA III

Predlogi za izjavo o skladnosti

DEL A

Izjava o skladnosti za izvajalce recikliranjaIZJAVA IZVAJALCA RECIKLIRANJA o SKLADNOSTI z UREDBO (EU) 2022/1616

Spodaj podpisani v imenu [DODAJTE IME IZVAJALCA RECIKLIRANJA], kot je opredeljen v oddelku 1.1, izjavljam, da je bil reciklirani plastični material, opredeljen v oddelku 1.2, proizveden v skladu z Uredbo (EU) 2022/1616. Reciklirani material, na katerega se nanaša ta izjava, je primeren za stik z živili, če se uporablja v skladu z omejitvami iz oddelka 3 te izjave ter navodili iz te izjave in označevanjem proizvoda.

Izjavljam, da je vsebina te izjave po moji najboljši vednosti pravilna in v skladu z Uredbo (EU) 2022/1616.

Oddelek 1: Identifikacija

1.1  Izvajalec recikliranja

1.2  Reciklirani proizvod

1.3  Pristojni organ

1.1.1  Ime

 

1.2.1  Trgovsko ime/oznaka

 

1.3.1  Ime

 

1.1.2  FCM-RON ()

 

1.2.2  Št. serije

 

1.3.2  Naslov

 

1.1.3  Država

 

1.2.3  FCM-RIN ()

 

1.3.3  Država/regija

 

1.1.4  FCM-RFN ()

 

1.2.4  Druge informacije

 

1.3.4  Dodeljena registracijska številka

 

Oddelek 2: Skladnost

2.1  Podlaga za odobritev ali dovoljenje za delovanje (označite samo eno polje)

 

 

 

 

 

2.1.1

Sklep o odobritvi

RAN ()

 

2.1.2

Shema recikliranja

RSN ()

 

2.1.3

Odobritev ali shema recikliranja ni potrebna

 

 

2.1.4

Nova tehnologija

NTN ()

 

2.2  Rezultati ocene kakovosti v skladu z navedenimi obveznimi fazami ocene kakovosti iz preglednice 3.1 Priloge II, obvezni so le, če je označeno polje 2.1.1.

Pomembno: Polja 2.2.2 do 2.2.4 se lahko pustijo prazna, če je označeno polje 2.2.5.

Faza ()

Merila in rezultati sklepa

Številka/-e serije

2.2.1  Izstopna

 

 

2.2.2  Vstopna

 

 

2.2.3  Vhodna

 

 

2.2.4  Izhodna

 

 

2.2.5  Spodaj podpisani potrjuje, da bodo informacije, ki jih je treba navesti v poljih 2.2.2 do 2.2.4, zagotovljene pristojnemu organu na njegovo zahtevo v treh delovnih dneh.

Oddelek 3: Navodila in informacije za uporabnike proizvoda

3.1

Navodila za obdelovalce

3.1.1

Največja vsebnost reciklirane plastike (% m/m)

%

 

3.1.2

Trenutna vsebnost reciklirane plastike (% m/m)

%

 

3.1.3

Omejitve uporabe ()

 

3.1.4

Druga navodila

 

3.2

Navodila za uporabnike v spodnjih delih dobavne verige, vključno s končnimi uporabniki

3.2.1

Omejitve uporabe ()

 

3.2.2

Povzetek označevanja

 

3.2.3

Druga navodila

 

Oddelek 4: Podpis

4.1  Podpis in žig podjetja

 

4.2  Ime podpisnika

 

4.3  Vloga/položaj podpisnika

 

4.4  Datum in kraj

 

(1)   

RAN – številka odobritve recikliranja (recycling authorisation number), RON – številka izvajalca recikliranja (recycling operator number) (izvajalci recikliranja), RIN – številka naprave za recikliranje (recycling installation number), RSN – številka sheme recikliranja (recycling scheme number), NTN – številka nove tehnologije (novel technology number), RFN – številka obrata za recikliranje (recycling facility number).

(2)   

Polja za izstopno fazo (serija, ki se da na trg in se ji priloži ta izjava) so obvezna. Druga polja so neobvezna, vendar če te informacije niso navedene v tej izjavi, se dajo na voljo pristojnemu organu na njegovo zahtevo v treh delovnih dneh.

(3)   

Omejitve uporabe ustrezajo vsem pogojem, ki se uporabljajo na področju uporabe reciklirane plastike v skladu s Prilogo I za uporabljeno tehnologijo, členom 7, 8 ali 9, odobritvijo postopka recikliranja, če obstaja, ali kakršno koli drugo omejitvijo, ki je po mnenju izvajalca recikliranja potrebna.

DEL B

Izjava o skladnosti, ki jo uporabljajo obdelovalci, če predelani plastični material vsebuje reciklirano plastikoIZJAVA OBDELOVALCA o SKLADNOSTI z UREDBO (EU) 2022/1616

Podpisani v imenu [DODATI IME OBDELOVALCA], kot je opredeljen v oddelku 1.1, izjavljam, da je bil reciklirani plastični material, opredeljen v oddelku 1.2, proizveden v skladu z Uredbo (EU) 2022/1616. Reciklirani material, na katerega se nanaša ta izjava, je primeren za stik z živili, če se uporablja v skladu z omejitvami iz oddelka 3 te izjave ter navodili iz te izjave in označevanjem proizvoda.

Izjavljam, da je vsebina te izjave po moji najboljši vednosti pravilna in v skladu z Uredbo (EU) 2022/1616.

Oddelek 1: Identifikacija

1.1  Obdelovalec

1.2  Proizvod z reciklirano plastiko

1.3  Pristojni organ

1.1.1  Ime

 

1.2.1  Trgovsko ime/oznaka

 

1.3.1  Ime

 

1.1.2  Naslov

 

1.2.2  Št. serije

 

1.3.2  Naslov

 

1.1.3  Država

 

1.2.4  Druge informacije

 

1.3.3  Država/regija

 

 

 

 

 

1.3.4  Registracijska številka

 

Oddelek 2: Skladnost

2.1

2.1.1

Izvor reciklirane plastike, Številke RIN

 

2.1.2

Številke serij reciklirane plastike iz naprave za odstranjevanje onesnaženja

 

2.1.3

Največja vsebnost reciklirane plastike, ki jo je navedel izvajalec recikliranja (del A, 3.1.1)

% m/m

2.1.4

Dejanska vsebnost reciklirane plastike v tem proizvodu

% m/m

2.1.5

Omejitve iz izjave o skladnosti, ki jo je predložil izvajalec recikliranja, so upoštevane

2.1.6

Dodajanje aditivov ali začetnih snovi

□  Dodani aditivi ali začetne snovi so v skladu z Uredbo (EU) št. 10/2011

□  Brez dodatkov

Oddelek 3: Navodila in informacije za uporabnike proizvoda

3.2

Navodila za uporabnike v spodnjih delih dobavne verige, vključno s končnimi uporabniki

3.2.1

Proizvod, opredeljen v oddelku 1.2, je: (ustrezno označite; oboje je lahko ustrezno)

(A)  reciklirana plastika za nadaljnje faze obdelave

(B)  končni plastični material ali izdelek, primeren za stik z živili brez nadaljnje obdelave.

3.2.2

Vrsta ali vrste živil, s katerimi naj bi proizvod prišel v stik

 

3.2.3

Čas in temperatura obdelave in shranjevanja v stiku z živilom

 

3.2.4

Največje razmerje med površino, namenjeno za stik z živili, in prostornino, v zvezi s katerim je bila preverjena skladnost

 

3.2.5

Seznam dodanih snovi z mejnimi vrednostmi migracije; po potrebi dodajte vrstice.

(opomba: za nekatere snovi številka materialov, namenjenih za stik z živili (FCM – food contact materials), in mejna vrednost specifične migracije (SML – specific migration limit) morda ne obstajata)

Št. FCM (*)

Druge oznake (št. CAS, kemijsko ime)

SML (*) (mg/kg živila)

 

 

 

 

 

 

3.2.6

Druge ustrezne informacije in navodila, tudi v skladu s točkama 7 in 9 Priloge IV k Uredbi Komisije (EU) št. 10/2011 (1)

 

3.2.7

Reciklirano plastiko, na katero se nanaša ta izjava, vsebuje ena plast večplastnega materiala ali izdelka, za katerega se uporablja člen 13 oziroma 14 Uredbe (EU) št. 10/2011 ter katerega druga plast ali plasti vsebujejo plastiko, izdelano v skladu z navedeno uredbo. V zvezi z navedeno plastjo ali plastmi je na voljo ločena izjava o skladnosti v skladu s členom 15 navedene uredbe, ki jo je treba upoštevati.

Oddelek 4: Podpis

4.1  Podpis in žig podjetja

 

4.2  Ime podpisnika

 

4.3  Vloga/položaj podpisnika

 

4.4  Datum in kraj

 

(1)   

Uredba Komisije (EU) št. 10/2011 z dne 14. januarja 2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (Besedilo velja za EGP) (UL L 12, 15.1.2011, str. 1).( 1 ) Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).

( 2 ) Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1).

( 3 ) Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L 139, 30.4.2004, str. 1).

( 4 ) Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).