02022D1668 — SL — 02.08.2023 — 002.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/1668

z dne 28. septembra 2022

o harmoniziranih standardih za opremo in zaščitne sisteme, namenjene za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah, pripravljenih v podporo Direktive 2014/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 251 29.9.2022, str. 6)

spremenjen z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/601 z dne 13. marca 2023

  L 79

176

17.3.2023

►M2

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/1587 z dne 1. avgusta 2023

  L 194

134

2.8.2023
▼B

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/1668

z dne 28. septembra 2022

o harmoniziranih standardih za opremo in zaščitne sisteme, namenjene za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah, pripravljenih v podporo Direktive 2014/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)Člen 1

Sklici na harmonizirane standarde za opremo in zaščitne sisteme, namenjene za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah, pripravljene v podporo Direktivi 2014/34/EU iz Priloge I k temu sklepu, se objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 2

Izvedbeni sklep (EU) 2019/1202 se razveljavi.

Člen 3

Sporočilo 2018/C 371/01 se razveljavi. Vendar se še naprej uporablja za sklice na harmonizirane standarde iz Priloge II k temu sklepu do datuma umika navedenih sklicev.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.
PRILOGA IŠt.

Sklic na standard

1.

EN 1010-1:2004+A1:2010

Varnost strojev – Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja – 1. del: Skupne zahteve

2.

EN 1010-2:2006+A1:2010

Varnost strojev – Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo tiskarskih strojev in strojev za obdelavo papirja – 2. del: Tiskarski in lakirni stroji, vključno s stroji za predtiskanje

3.

EN 1127-1:2019

Eksplozivne atmosfere – Protieksplozijska zaščita – 1. del: Osnovni pojmi in metodologija

4.

EN 1127-2:2014

Eksplozivne atmosfere – Protieksplozijska zaščita – 2. del: Osnovni pojmi in metodologija za rudarstvo

5.

EN 1755:2015

Vozila za talni transport – Varnostne zahteve in preverjanje – Dodatne zahteve za delovanje v potencialno eksplozivnih atmosferah

6.

EN 1834-1:2000

Batni motorji z notranjim zgorevanjem - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstruiranje motorjev za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah - 1. del: Motorji skupine II za uporabo v območjih z vnetljivim plinom in paro

7.

EN 1834-2:2000

Batni motorji z notranjim zgorevanjem - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstruiranje motorjev za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah - 2. del: Motorji skupine I za uporabo v podzemnih deloviščih, ki jih ogroža jamski eksplozivni plin in/ali vnetljiv prah

8.

EN 1834-3:2000

Batni motorji z notranjim zgorevanjem - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstruiranje motorjev za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah - 3. del: Motorji skupine II za uporabo v atmosferah z vnetljivim prahom

9.

EN 1839:2017

Ugotavljanje mej eksplozivnosti plinov in hlapov ter ugotavljanje mejne koncentracije kisika (LOC) za vnetljive pline in pare

10.

EN 1953:2013

Razprševalna in brizgalna oprema za prekrivne materiale – Varnostne zahteve

11.

EN 12581:2005+A1:2010

Premazne naprave – Naprave za nanašanje tekočih organskih premazov s potapljanjem oziroma s potapljanjem in uporabo električnega toka – Varnostne zahteve

12.

EN 12621:2006+A1:2010

Naprave za dovod in obtok premaznih materialov s pomočjo tlaka - Varnostne zahteve

13.

EN 12757-1:2005+A1:2010

Mešalne naprave za premaze – Varnostne zahteve – 1. del: Mešalne naprave za uporabo v lakirnicah za popravila avtomobilov

14.

EN 13012:2021

Bencinski servisi – Izdelava in lastnosti avtomatskih točilnih ventilov, vgrajenih v napravah za točenje goriva

15.

EN 13237:2012

Potencialno eksplozivne atmosfere – Izrazi in definicije za opremo in zaščitne sisteme, namenjene za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah

16.

EN 13616-1:2016

Naprave za preprečitev prepolnitve za nepremične rezervoarje za tekoča goriva – 1. del: Naprave za preprečitev prepolnitve z zaporno napravo

17.

EN 13617-1:2021

Bencinski servisi – 1. del: Varnostne zahteve za izdelavo in lastnosti tlačnih in sesalnih naprav za točenje goriva in naprav za točenje goriva z daljinskim upravljanjem

18.

EN 13617-2:2021

Bencinski servisi – 2. del: Varnostne zahteve za izdelavo in lastnosti varnostnih zapor za tlačne in sesalne naprave za točenje goriva

19.

EN 13617-3:2021

Bencinski servisi – 3. del: Varnostne zahteve za izdelavo in lastnosti varovalnih ventilov

20.

EN 13617-4:2021

Bencinski servisi – 4. del: Varnostne zahteve za izdelavo in lastnosti vrtljivih delov na tlačnih in sesalnih napravah za točenje goriva

21.

EN 13760:2021

Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) – Sistem za polnjenje utekočinjenega naftnega plina za lahka in težka vozila – Šoba, preskuševalne zahteve in mere

22.

EN 13852-1:2013

Žerjavi – Žerjavi na plavajočih objektih – 1. del: Žerjavi na plavajočih objektih za splošno uporabo

23.

EN 13852-3:2021

Dvigala (žerjavi) - Dvigala na plavajočih objektih - 3. del: Lahka dvigala na plavajočih objektih

Opomba 1: Normativni sklici iz določbe 2 harmoniziranega standarda EN IEC 60079-0:2018 se razumejo kot sklici iz standarda EN IEC 60079-0:2018, popravljenega s standardom EN IEC 60079-0:2018/AC:2020-02.

Opomba 2: Normativni sklici iz določbe 2 harmoniziranega standarda EN ISO 80079-36:2016 se razumejo kot sklici iz standarda EN ISO 80079-36:2016, popravljenega s standardom EN ISO 80079-36:2016/AC:2019. Omejitev: ta objava ne zajema naslednjega dela standarda: stolpec ‚Pripombe/opombe‘ v tabeli ZB.1.

24.

EN 14034-1:2004+A1:2011

Ugotavljanje eksplozijskih značilnosti oblakov prahu – 1. del: Ugotavljanje najvišjega tlaka eksplozije pmax oblakov prahu

25.

EN 14034-2:2006+A1:2011

Ugotavljanje eksplozijskih značilnosti oblakov prahu – 2. del: Ugotavljanje največje hitrosti naraščanja tlaka eksplozije (dp/dt)max oblakov prahu

26.

EN 14034-3:2006+A1:2011

Ugotavljanje eksplozijskih značilnosti oblakov prahu – 3. del: Ugotavljanje spodnje meje eksplozivnosti SME oblakov prahu

27.

EN 14034-4:2004+A1:2011

Ugotavljanje eksplozijskih značilnosti oblakov prahu – 4. del: Ugotavljanje mejne koncentracije kisika LOC oblakov prahu

28.

EN 14373:2021

Sistemi za dušenje eksplozij

29.

EN 14460:2018

Eksplozijsko vzdržljiva oprema

30.

EN 14491:2012

Zaščitni sistemi za razbremenitev tlaka eksplozije prahu

31.

EN 14492-1:2006+A1:2009

Dvigala (žerjavi) – Motorni vitli in dvižni mehanizmi – 1. del: Motorni vitli

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

32.

EN 14492-2:2006+A1:2009

Dvigala (žerjavi) – Motorni vitli in dvižni mehanizmi – 2. del: Motorni dvižni mehanizmi

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

33.

EN 14522:2005

Ugotavljanje samovžigne temperature plinov in hlapov

34.

EN 14591-1:2004

Preprečevanje eksplozij in protieksplozijska zaščita v podzemnih rudnikih – Zaščitni sistemi – 1. del: Eksplozijske ventilacijske strukture, odporne proti tlaku 2 bar

EN 14591-1:2004/AC:2006

35.

EN 14591-2:2007

Preprečevanje eksplozij in protieksplozijska zaščita v podzemnih rudnikih – Zaščitni sistemi – 2. del: Pasivne pregrade za vodo

EN 14591-2:2007/AC:2008

36.

EN 14591-4:2007

Preprečevanje eksplozij in protieksplozijska zaščita v podzemnih rudnikih – Zaščitni sistemi – 4. del: Avtomatske gasilne naprave za odkopne stroje

EN 14591-4:2007/AC:2008

37.

EN 14677:2008

Varnost strojev - Sekundarna metalurgija - Stroji in oprema za obdelavo tekočega jekla

38.

EN 14678-1:2013

Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) – Izdelava in lastnosti opreme za UNP za bencinske servise – 1. del: Točilne naprave

39.

EN 14681:2006+A1:2010

Varnost strojev – Varnostne zahteve za stroje in opremo za proizvodnjo jekla z električnimi obločnimi pečmi

40.

EN 14797:2006

Naprave za prezračevanje pri eksplozijah

41.

EN 14973:2015

Naprave za kontinuirni transport – Trakovi tračnih transporterjev za podzemno vgradnjo – Električne in požarnovarnostne zahteve

42.

EN 14983:2007

Preprečevanje eksplozij in zaščita v podzemnih rudnikih – Oprema in zaščitni sistemi za odvajanje jamskega eksplozivnega plina

43.

EN 14986:2017

Načrtovanje ventilatorjev za delovanje v potencialno eksplozivnih atmosferah

44.

EN 14994:2007

Sistemi za razbremenitev tlaka plinskih eksplozij

45.

EN 15089:2009

Sistemi za ločitev eksplozij

46.

EN 15188:2020

Določanje lastnosti samovžiga usedlih plasti prahu

47.

EN 15198:2007

Metodologija za oceno tveganja neelektrične opreme in komponent, namenjenih za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah

48.

EN 15233:2007

Metodologija za varnostno oceno delovanja zaščitnih sistemov za potencialno eksplozivne atmosfere

49.

EN 15268:2008

Bencinske črpalke – Varnostne zahteve za konstruiranje sklopov potopnih črpalk

50.

EN 15794:2009

Ugotavljanje točk eksplozije gorljivih tekočin

51.

EN 15967:2022

Ugotavljanje največjega tlaka eksplozije in največje hitrosti naraščanja tlaka plinov in hlapov

52.

EN 16009:2011

Neplamenske naprave za razbremenitev tlaka eksplozij

53.

EN 16020:2011

Preusmerjevalniki eksplozij

54.

EN 16447:2014

Eksplozijsko izolacijski ventili

55.

EN ISO 16852:2016

Plamenske zapore – Zahtevane lastnosti, preskusne metode in omejitve uporabe (ISO 16852:2016)

56.

EN 17077:2018

Ugotavljanje obnašanja pri gorenju prahu v plasteh

57.

EN 50050-1:2013

Oprema za ročno elektrostatično brizganje – Varnostne zahteve – 1. del: Ročna oprema za brizganje vnetljivih tekočih prekrivnih snovi

58.

EN 50050-2:2013

Oprema za ročno elektrostatično brizganje – Varnostne zahteve – 2. del: Ročna oprema za brizganje vnetljivega prekrivnega prahu

59.

EN 50050-3:2013

Oprema za ročno elektrostatično brizganje – Varnostne zahteve – 3. del: Ročna oprema za brizganje vnetljivih kosmičev

60.

EN 50104:2010

Električne naprave za odkrivanje in merjenje kisika – Zahteve za delovanje in preskusne metode

▼M2

60a.

EN 50104:2019

Električne naprave za odkrivanje in merjenje kisika – Zahteve za delovanje in preskusne metode

EN 50104:2019/A1:2023

▼B

61.

EN 50176:2009

Vgrajena oprema za elektrostatični nanos vnetljivih tekočin za prevleke – Varnostne zahteve

62.

EN 50177:2009

Vgrajena oprema za elektrostatični nanos gorljivega prahu za prevleke – Varnostne zahteve

EN 50177:2009/A1:2012

63.

EN 50223:2015

Vgrajena oprema za elektrostatični nanos gorljivih kosmičastih materialov - Varnostne zahteve

64.

EN 50271:2018

Električne naprave za odkrivanje in merjenje vnetljivih plinov, strupenih plinov ali kisika – Zahteve in preskusi za naprave s programsko opremo in/ali digitalno tehnologijo

65.

EN 50281-2-1:1998

Električne naprave za uporabo ob prisotnosti vnetljivega prahu – Del 2-1: Preskusne metode - Metode za ugotavljanje najnižje vžigne temperature prahu

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

66.

EN 50303:2000

Oprema skupine I, kategorije M1 za delovanje v atmosferah, ki jih ogroža jamski eksplozivni plin ali premogov prah

67.

EN 50381:2004

Premični ventilirani prostori z notranjim virom puščanja ali brez njega

EN 50381:2004/AC:2005

68.

EN 50495:2010

Varnostne naprave, potrebne za varno obratovanje opreme glede tveganja eksplozije

69.

EN IEC 60079-0:2018

Eksplozivne atmosfere – 0. del: Oprema – Splošne zahteve (IEC 60079-0:2017)

70.

EN 60079-1:2014

Eksplozivne atmosfere – 1. del: Zaščita opreme z ognjevarnimi ohišji „d“ (IEC 60079-1:2014)

71.

EN 60079-2:2014

Eksplozivne atmosfere – 2. del: Zaščita opreme z nadtlakom „p“ (IEC 60079-2:2014)

EN 60079-2:2014/AC:2015

72.

EN 60079-5:2015

Eksplozivne atmosfere – 5. del: Zaščita opreme s polnjenjem s peskom „q“ (IEC 60079-5:2015)

73.

EN 60079-6:2015

Eksplozivne atmosfere – 6. del: Zaščita opreme s potopitvijo v tekočino „o“ (IEC 60079-6:2015)

74.

EN 60079-7:2015

Eksplozivne atmosfere – 7. del: Zaščita opreme s povečano varnostjo „e“ (IEC 60079-7:2015)

EN IEC 60079-7:2015/A1:2018

75.

EN 60079-11:2012

Eksplozivne atmosfere – 11. del: Zaščita opreme z lastno varnostjo varnostjo „i“ (IEC 60079-11:2011)

76.

EN 60079-15:2010

Eksplozivne atmosfere – 15. del: Zaščita opreme glede na vrsto zaščite „n“ (IEC 60079-15:2010)

77.

EN 60079-18:2015

Eksplozivne atmosfere – 18. del: Zaščita opreme z zalivanjem z zalivno maso „m“ (IEC 60079-18:2014)

EN 60079-18:2015/A1:2017

78.

EN 60079-20-1:2010

Eksplozivne atmosfere - 20-1. del: Lastnosti materiala – Razvrstitev plinov in hlapov, preskusne metode in podatki – Preskusne metode in podatki (IEC 60079-20-1:2010)

79.

EN 60079-25:2010

Eksplozivne atmosfere – 25. del: Lastnovarni električni sistemi (IEC 60079–25:2010)

EN 60079-25:2010/AC:2013

80.

EN 60079-26:2015

Eksplozivne atmosfere – 26. del: Oprema s stopnjo zaščite opreme (EPL) Ga (IEC 60079–26:2014)

81.

EN 60079-28:2015

Eksplozivne atmosfere – 28. del: Zaščita opreme, ki uporablja optično sevanje, in sistemov za prenos optičnega sevanja (IEC 60079-28:2015)

82.

EN 60079-29-1:2016

Eksplozivne atmosfere – 29-1. del: Javljalniki plina – Zahteve za delovanje javljalnikov vnetljivih plinov (IEC 60079-29-1:2016, spremenjen)

▼M1

82a.

EN 60079-29-1:2016

Eksplozivne atmosfere – 29-1. del: Javljalniki plina – Zahteve za delovanje javljalnikov vnetljivih plinov

EN 60079-29-1:2016/A1:2022

EN 60079-29-1:2016/A11:2022

▼B

83.

EN 60079-29-4:2010

Eksplozivne atmosfere – 29-4. del: Javljalniki plina – Zahteve za delovanje javljalnikov vnetljivih plinov z odprto merilno potjo (IEC 60079-29-4:2009, spremenjen)

84.

EN 60079-30-1:2017

Eksplozivne atmosfere – 30-1. del: Električni uporovni grelni trakovi - Splošne zahteve in zahteve za preskušanje (IEC/IEEE 60079-30-1:2015, spremenjen)

85.

EN 60079-31:2014

Eksplozivne atmosfere – 31. del: Zaščita opreme pred vžigom gorljivega prahu z ohišjem „m“ (IEC 60079-31:2013)

86.

EN 60079-35-1:2011

Eksplozivne atmosfere – 35-1. del: Rudarske naglavne svetilke za uporabo v rudnikih, kjer se lahko pojavi jamski eksplozivni plin – Splošne zahteve - Konstruiranje in preskušanje zaradi tveganja eksplozije (IEC 60079-35-1:2011)

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

87.

EN ISO/IEC 80079-20-2:2016

Eksplozivne atmosfere – 20-2. del: Lastnosti materiala – Metode preskušanja gorljivega prahu (ISO/IEC 80079-20-2:2016)

EN ISO/IEC 80079-20-2:2016/AC:2017

88.

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Eksplozivne atmosfere – 34. del: Uporaba sistemov kakovosti za električno in neelektrično opremo (ISO/IEC 80079-34:2011)

89.

EN ISO 80079-36:2016

Eksplozivne atmosfere – 36. del: Neelektrična oprema za potencialno eksplozivne atmosfere – Osnovne metode in zahteve (ISO 80079-36:2016)

90.

EN ISO 80079-37:2016

Eksplozivne atmosfere – 37. del: Neelektrična oprema za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah – Neelektrična vrsta zaščite s konstrukcijsko varnostjo „c“, kontrolo virov vžiga „b“, s potopitvijo v tekočino „k“ (ISO 80079-37:2016)

91.

EN ISO/IEC 80079-38:2016

Eksplozivne atmosfere – 38. del: Oprema in komponente, namenjene za uporabo v eksplozivnih atmosferah v podzemnih rudnikih (ISO/IEC 80079-38:2016)

EN ISO/IEC 80079-38:2016/A1:2018

▼M1

92.

EN 17348:2022

Zahteve za zasnovo in preskušanje sesalnikov za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah

▼B
PRILOGA IIŠt.

Sklic na standard

Datum umika

1.

EN 13012:2012

Bencinski servisi – Izdelava in lastnosti avtomatskih točilnih ventilov, vgrajenih v napravah za točenje goriva

3.9.2023

2.

EN 13617-1:2012

Bencinski servisi – 1. del: Varnostne zahteve za izdelavo in lastnosti tlačnih in sesalnih naprav za točenje goriva in naprav za točenje goriva z daljinskim upravljanjem

3.9.2023

3.

EN 13617-2:2012

Bencinski servisi – 2. del: Varnostne zahteve za izdelavo in lastnosti varnostnih zapor za tlačne in sesalne naprave za točenje goriva

3.9.2023

4.

EN 13617-3:2012

Bencinski servisi – 3. del: Varnostne zahteve za izdelavo in lastnosti varovalnih ventilov

3.9.2023

5.

EN 13617-4:2012

Bencinski servisi – 4. del: Varnostne zahteve za izdelavo in lastnosti vrtljivih delov na tlačnih in sesalnih napravah za točenje goriva

3.9.2023

6.

EN 13760:2003

Sistem za polnjenje utekočinjenega naftnega plina za lahka in težka vozila – Šoba, preskuševalne zahteve in mere

19.11.2023

7.

EN 14373:2005

Sistemi za dušenje eksplozij

19.11.2023

8.

EN 15188:2007

Določanje lastnosti samovžiga usedlih plasti prahu

27.11.2022

9.

EN 15967:2011

Ugotavljanje največjega tlaka eksplozije in največje hitrosti naraščanja tlaka plinov in hlapov

29.3.2024