02020R1641 — SL — 27.02.2022 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1641

z dne 5. novembra 2020

o uvozu živih, ohlajenih, zamrznjenih ali predelanih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev za prehrano ljudi iz Združenih držav Amerike

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 370 6.11.2020, str. 4)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/158 z dne 4. februarja 2022

  L 26

1

7.2.2022
▼B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1641

z dne 5. novembra 2020

o uvozu živih, ohlajenih, zamrznjenih ali predelanih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev za prehrano ljudi iz Združenih držav Amerike

(Besedilo velja za EGP)Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

Ta uredba določa pravila za vnos pošiljk živih, ohlajenih, zamrznjenih ali predelanih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev, namenjenih za prehrano ljudi, iz zveznih držav Združenih držav Amerike Massachusetts in Washington v Unijo.

Člen 2

Opredelitev pojma

V tej uredbi se uporablja naslednja opredelitev pojma:

„školjke“ pomenijo školjke, kot so opredeljene v točki 2.1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004.

Člen 3

Enakovrednost

Ukrepi, ki se uporabljajo v zveznih državah Združenih držav Amerike Massachusetts in Washington za varovanje javnega zdravja v zvezi s proizvodnjo in dajanjem na trg živih, ohlajenih, zamrznjenih ali predelanih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev za prehrano ljudi, za katere so bile v drugem delu Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 določene oznake kombinirane nomenklature, so enakovredni zahtevam pravil iz člena 1(2)(a) Uredbe (EU) 2017/625.

Člen 4

Uradno spričevalo

Vsaka pošiljka živih, ohlajenih, zamrznjenih ali predelanih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev, namenjenih za prehrano ljudi, kakor je navedeno v členu 1, se vnese v Unijo samo, če ji je priloženo uradno spričevalo, ki je ustrezno izpolnjeno v skladu z vzorcem iz Priloge.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼M1
PRILOGA

VZOREC URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP ŽIVIH, OHLAJENIH, ZAMRZNJENIH ALI PREDELANIH ŠKOLJK, IGLOKOŽCEV, PLAŠČARJEV IN MORSKIH POLŽEV, NAMENJENIH ZA PREHRANO LJUDI, IZ ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE V UNIJO

image

imageZdružene države Amerike (US)

Veterinarsko spričevalo Evropski unijiDel II: Certifikacija

II.  Podatki o zdravstvenem stanju

II.a  Referenčna številka spričevala

II.b

II.1  Javnozdravstveno potrdilo za žive, ohlajene, zamrznjene ali predelane školjke, iglokožce, plaščarje in morske polže, namenjene za prehrano ljudi

Podpisani potrjujem, da:

— opisani proizvodi izpolnjujejo ustrezne standarde Združenih držav Amerike in zahteve iz programa ZDA za regulativni nadzor školjk ter so bili proizvedeni v skladu z njimi;

— so opisani proizvodi označeni kot proizvodi, ki niso namenjeni potopitvi v katero koli vodo EU ali stiku z njo;

— ves material školjk tujega porekla, uporabljen v teh proizvodih, izvira iz tretjih držav/obratov/gojitvenih območij, odobrenih za izvoz živih školjk v EU.

(1) (2)[II.2  Potrdilo o zdravstvenem stanju živali za žive školjke (3) vrst s seznama, namenjenih za prehrano ljudi

Podpisani uradni veterinar potrjujem, da vodne živali iz rubrike I.18 dela I izpolnjujejo:

II.2.1  splošne zahteve za zdravstveno varstvo živali za vstop v Unijo, ki so določene v členu 6(1), točki (a)(4) in (b), členu 6(2), členu 7(1) in členu 8 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/692 ();

II.2.2  posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali za vstop blaga, za katero se uporablja to spričevalo, v Unijo, ki so določene v členu 167, točke (a), (c)(ii), (c)(iii) in (d), ter členu 169(1) in (2) Delegirane uredbe (EU) 2020/692.]

Opombe

V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, sklicevanja na Evropsko unijo v tem spričevalu vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.

Del I:

— Rubrika I.8: Regija izvora: zvezna država nabiranja v ZDA in oznaka odobrenega gojitvenega območja.

Del II:

(1)  Del II.2 tega spričevala se uporablja samo za naslednje proizvode iz živih školjk, ki so namenjeni za prehrano ljudi:

(a)  mehkužce vrst s seznama, ki se prevažajo brez vode in so pakirani in označeni za prehrano ljudi v skladu s posebnimi zahtevami za navedene živali iz Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta () ter ki ne bi mogli več preživeti kot žive živali, če bi bili vrnjeni v vodno okolje;

(b)  mehkužce vrst s seznama, ki se prevažajo brez vode in so namenjeni za prehrano ljudi brez nadaljnje predelave, če so pakirani za prodajo na drobno v skladu z zahtevami za tako pakiranje iz Uredbe (ES) št. 853/2004;

(c)  mehkužce vrst s seznama, ki se prevažajo brez vode in so pakirani in označeni za prehrano ljudi v skladu s posebnimi zahtevami za navedene živali iz Uredbe (ES) št. 853/2004 ter ki so namenjeni za nadaljnjo predelavo brez začasnega skladiščenja na kraju predelave.

(2)  Del II.2 se ne uporablja in bi ga bilo treba črtati, kadar pošiljko sestavljajo divje vodne živali, iztovorjene z ribiških plovil.

(3)  Vrste, navedene v stolpcih 3 in 4 tabele v Prilogi k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2018/1882 (). Vrste, navedene v stolpcu 4 navedene tabele, se štejejo za vektorje le pod pogoji iz člena 171(1) Delegirane uredbe (EU) 2020/692.

(4)  Kadar je bolezen relevantna in obvezno prijavljiva.

(5)  Podpiše:

— uradni veterinar, kadar je potrdilo o zdravstvenem stanju živali iz dela II.2 izpolnjeno;

— uradnik za izdajo spričevala ali uradni veterinar, kadar se potrdilo o zdravstvenem stanju živali iz dela II.2 črta.

[Uradni veterinar](5) / [Uradnik za izdajo spričevala](5)

Ime (z velikimi tiskanimi črkami) _______________________________

Kvalifikacija in naziv _______________________________

Datum _______________________________

Podpis _______________________________

Žig

(1)   

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 z dne 30. januarja 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za vstop pošiljk nekaterih živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo ter za njihove premike in ravnanje z njimi po vstopu (UL L 174, 3.6.2020, str. 379).

(2)   

Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L 139, 30.4.2004, str. 55).

(3)   

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1882 z dne 3. decembra 2018 o uporabi nekaterih pravil za preprečevanje in obvladovanje bolezni za kategorije bolezni s seznama ter o oblikovanju seznama vrst in skupin vrst, ki predstavljajo znatno tveganje za širjenje navedenih bolezni s seznama (UL L 308, 4.12.2018, str. 21).