02019R2088 — SL — 12.07.2020 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA (EU) 2019/2088 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 27. novembra 2019

o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 317 9.12.2019, str. 1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

UREDBA (EU) 2020/852 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 18. junija 2020

  L 198

13

22.6.2020
▼B

UREDBA (EU) 2019/2088 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 27. novembra 2019

o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev

(Besedilo velja za EGP)Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa harmonizirana pravila za udeležence na finančnem trgu in finančne svetovalce glede preglednosti v zvezi z vključevanjem tveganj glede trajnostnosti v njihove procese, upoštevanjem škodljivih vplivov glede trajnostnosti v njihovih procesih in zagotavljanjem informacij, povezanih s trajnostnostjo, glede finančnih produktov.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1) 

„udeleženec na finančnem trgu“ pomeni:

(a) 

zavarovalnico, ki ponuja zavarovalni naložbeni produkt;

(b) 

investicijsko podjetje, ki upravlja portfelje;

(c) 

institucijo za poklicno pokojninsko zavarovanje;

(d) 

proizvajalca pokojninskega produkta;

(e) 

upravitelja alternativnih investicijskih skladov (UAIS);

(f) 

ponudnika vseevropskih osebnih pokojninskih produktov (PEPP);

(g) 

upravitelja kvalificiranega sklada tveganega kapitala, registriranega v skladu s členom 14 Uredbe (EU) št. 345/2013;

(h) 

upravitelja kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo, registriranega v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 346/2013;

(i) 

družbo za upravljanje kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (družba za upravljanje KNPVP) ali

(j) 

kreditno institucijo, ki upravlja portfelje;

(2) 

„zavarovalnica“ pomeni zavarovalnico, ki je pridobila dovoljenje v skladu s členom 18 Direktive 2009/138/ES;

(3) 

„zavarovalni naložbeni produkt“ pomeni:

(a) 

zavarovalni naložbeni produkt, kot je opredeljen v točki 2 člena 4 Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 ), ali

(b) 

zavarovalni produkt, namenjen profesionalnemu vlagatelju in ki ponuja vrednost zapadlosti ali odkupno vrednost, ki je v celoti ali delno ter neposredno ali posredno izpostavljena tržnim nihanjem;

(4) 

„upravitelj alternativnega investicijskega sklada“ ali „UAIS“ pomeni UAIS, kot je opredeljen v točki (b) člena 4(1) Direktive 2011/61/EU;

(5) 

„investicijsko podjetje“ pomeni investicijsko podjetje, kot je opredeljeno v točki 1 člena 4(1) Direktive 2014/65/EU;

(6) 

„upravljanje portfeljev“ pomeni upravljanje portfeljev, kot je opredeljeno v točki 8 člena 4(1) Direktive 2014/65/EU;

(7) 

„institucija za poklicno pokojninsko zavarovanje“ pomeni institucijo za poklicno pokojninsko zavarovanje, pooblaščeno ali registrirano v skladu s členom 9 Direktive (EU) 2016/2341, razen institucije, v zvezi s katero se država članica odloči, da bo uporabila člen 5 navedene direktive, ali institucije, ki upravlja pokojninske načrte s skupno manj kot 15 člani;

(8) 

„pokojninski produkt“ pomeni:

(a) 

pokojninski produkt iz točke (e) člena 2(2) Uredbe (EU) št. 1286/2014 ali

(b) 

individualni pokojninski produkt iz točke (g) člena 2(2) Uredbe (EU) št. 1286/2014;

(9) 

„vseevropski osebni pokojninski produkt“ ali „PEPP“ pomeni produkt iz točke 2 člena 2 Uredbe (EU) 2019/1238;

(10) 

„družba za upravljanje KNPVP“ pomeni:

(a) 

družbo za upravljanje, kot je opredeljena v točki (b) člena 2(1) Direktive 2009/65/ES, ali

(b) 

investicijsko družbo, ki je pridobila dovoljenje v skladu z Direktivo 2009/65/ES in ki za svoje upravljanje ni imenovala družbe za upravljanje, ki je pridobila dovoljenje na podlagi navedene direktive;

(11) 

„finančni svetovalec“ pomeni:

(a) 

zavarovalnega posrednika, ki izvaja zavarovalno svetovanje glede zavarovalnih naložbenih produktov;

(b) 

zavarovalnico, ki izvaja zavarovalno svetovanje glede zavarovalnih naložbenih produktov;

(c) 

kreditno institucijo, ki izvaja investicijsko svetovanje;

(d) 

investicijsko podjetje, ki izvaja investicijsko svetovanje;

(e) 

UAIS, ki izvaja investicijsko svetovanje v skladu s točko (b)(i) člena 6(4) Direktive 2011/61/EU, ali

(f) 

družbo za upravljanje KNPVP, ki izvaja investicijsko svetovanje v skladu s točko (b)(i) člena 6(3) Direktive 2009/65/ES;

(12) 

„finančni produkt“ pomeni:

(a) 

portfelj, ki se upravlja v skladu s točko 6 tega člena;

(b) 

alternativni investicijski sklad (AIS);

(c) 

zavarovalni naložbeni produkt;

(d) 

pokojninski produkt;

(e) 

pokojninsko shemo;

(f) 

KNPVP ali

(g) 

PEPP;

(13) 

„alternativni investicijski skladi“ ali „AIS“ pomeni AIS, kot so opredeljeni v točki (a) člena 4(1) Direktive 2011/61/EU;

(14) 

„pokojninski načrt“ pomeni pokojninski načrt, kot je opredeljen v točki 2 člena 6 Direktive (EU) 2016/2341;

(15) 

„kolektivni naložbeni podjem za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje“ ali „KNPVP“ pomeni podjem, ki je pridobil dovoljenje v skladu s členom 5 Direktive 2009/65/ES;

(16) 

„investicijsko svetovanje“ pomeni investicijsko svetovanje, kot je opredeljeno v točki 4 člena 4(1) Direktive 2014/65/EU;

(17) 

„trajnostna naložba“ pomeni naložbo v gospodarsko dejavnost, ki prispeva k okoljskemu cilju, kot se izmeri na primer s ključnimi kazalniki za učinkovito rabo virov energije, obnovljivih virov energije, surovin, vode in tal ter ustvarjanje odpadkov in emisij toplogrednih plinov, ali za njene vplive na biotsko raznovrstnost in krožno gospodarstvo, ali naložbo v gospodarsko dejavnost, ali ki prispeva k socialnemu cilju, zlasti naložbo, ki prispeva k odpravljanju neenakosti, ki spodbuja socialno kohezijo, socialno vključevanje in delovna razmerja, ali naložbo v človeški kapital oziroma ekonomsko ali socialno prikrajšane skupnosti, pod pogojem, da take naložbe ne škodujejo bistveno kateremu od teh ciljev in da družbe, v katere se vlaga, spoštujejo prakse dobrega upravljanja, zlasti glede dobrih upravljavskih struktur, odnosov z zaposlenimi, plačilom osebja in spoštovanjem davčnih predpisov;

(18) 

„profesionalni vlagatelj “ pomeni stranko, ki izpolnjuje merila iz Priloge II k Direktivi 2014/65/EU;

(19) 

„mali vlagatelj“ pomeni vlagatelja, ki ni profesionalni vlagatelj;

(20) 

„zavarovalni posrednik“ pomeni zavarovalnega posrednika, kot je opredeljen v točki 3 člena 2(1) Direktive (EU) 2016/97;

(21) 

„zavarovalno svetovanje“ pomeni svetovanje, kot je opredeljeno v točki 15 člena 2(1) Direktive (EU) 2016/97;

(22) 

„tveganje glede trajnostnosti“ pomeni okoljski, socialni ali upravljavski dogodek ali okoliščino, ki ima lahko v primeru, da do nje pride, dejanski ali potencialen znaten negativni vpliv na vrednost naložbe;

(23) 

„evropski dolgoročni investicijskih sklad“ ali „ELTIF“ pomeni sklad, ki je pridobil dovoljenje v skladu s členom 6 Uredbe (EU) 2015/760;

(24) 

„dejavniki trajnostnosti“ pomeni okoljske in socialne zadeve ter zadeve v zvezi z zaposlenimi, spoštovanjem človekovih pravic, bojem proti korupciji in proti podkupovanju.

▼M1

Člen 2a

Načelo, da se ne škoduje bistveno

1.  Evropski nadzorni organi, ustanovljeni z uredbami (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljnjem besedilu skupaj: ESA), prek skupnega odbora pripravijo osnutek regulativnih tehničnih standardov, v katerih se določijo podrobnosti o vsebini in prikazu informacij v zvezi z načelom, da se ne škoduje bistveno, iz točke 17 člena 2 te uredbe v skladu z vsebino, metodologijami in prikazom glede kazalnikov trajnostnosti v zvezi s škodljivimi vplivi iz odstavkov 6 in 7 člena 4 te uredbe.

2.  ESA predložijo osnutek regulativnih tehničnih standardov iz odstavka 1 Komisiji do 30. decembra 2020.

3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za dopolnitev te uredbe s sprejetjem regulativnih tehničnih standardov iz odstavka 1 tega člena v skladu s členi 10 do 14 uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010.

▼B

Člen 3

Preglednost politik na področju tveganj glede trajnostnosti

1.  Udeleženci na finančnem trgu na svojih spletnih mestih objavijo informacije o svojih politikah v zvezi z vključevanjem tveganj glede trajnostnosti v svoj proces sprejemanja investicijskih odločitev.

2.  Finančni svetovalci na svojih spletnih straneh objavijo informacije o svojih politikah v zvezi z vključevanjem tveganj glede trajnostnosti v svoje investicijsko ali zavarovalno svetovanje.

Člen 4

Preglednost škodljivih vplivov na trajnostnost na ravni subjekta

1.  Udeleženci na finančnem trgu na svojih spletnih mestih objavijo in ohranjajo:

(a) 

kadar upoštevajo glavne škodljive vplive investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti – izjavo o politikah potrebne skrbnosti glede teh vplivov, pri čemer ustrezno upoštevajo svojo velikost, naravo in obseg svojih dejavnosti ter vrsto finančnih produktov, ki jih ponujajo, ali

(b) 

kadar ne upoštevajo škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti – jasne razloge, zakaj tega ne storijo, po potrebi vključno z informacijami, ali in kdaj nameravajo take škodljive vplive upoštevati.

2.  Udeleženci na finančnem trgu v informacije, zagotovljene v skladu s točko (a) odstavka 1, vključijo najmanj naslednje:

(a) 

informacije o svojih politikah glede določanja in prednostnega razvrščanja glavnih škodljivih vplivov na trajnostnost in kazalnikov v zvezi z njo;

(b) 

opis glavnih škodljivih vplivov na trajnostnost in vseh sprejetih ter, po potrebi, načrtovanih ukrepov v zvezi s tem;

(c) 

po potrebi kratke povzetke politik sodelovanja v skladu s členom 3g Direktive 2007/36/ES;

(d) 

sklicevanje na njihovo spoštovanje kodeksov odgovornega ravnanja podjetij in mednarodno priznanih standardov za potrebno skrbnost in poročanje ter, kadar je to ustrezno, stopnjo njihove usklajenosti s cilji Pariškega sporazuma.

3.  Z odstopanjem od odstavka 1 udeleženci na finančnem trgu, ki na dan svoje bilance stanja presegajo merilo povprečnega števila 500 zaposlenih v poslovnem letu, od 30. junija 2021 na svojih spletnih mestih objavijo in ohranjajo izjavo o svojih politikah potrebne skrbnosti v zvezi z glavnimi škodljivimi vplivi investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti. Ta izjava vključuje vsaj informacije iz odstavka 2.

4.  Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena udeleženci na finančnem trgu, ki so obvladujoča podjetja velike skupine iz člena 3(7) Direktive 2013/34/EU, ki na dan bilance stanja skupine na konsolidirani podlagi presegajo merilo povprečnega števila 500 zaposlenih v poslovnem letu, od 30. junija 2021 na svojih spletnih mestih objavijo in ohranjajo izjavo o svojih politikah potrebne skrbnosti v zvezi z glavnimi škodljivimi vplivi investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti. Ta izjava vključuje vsaj informacije iz odstavka 2.

5.  Finančni svetovalci na svojih spletnih mestih objavijo in ohranjajo:

(a) 

informacije o tem, ali ob ustreznem upoštevanju svoje velikosti, vrste in obsega dejavnosti ter vrst finančnih proizvodov, v zvezi s katerimi svetujejo, pri svojem investicijskem ali zavarovalnem svetovanju upoštevajo glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti, ali

(b) 

informacije o tem, zakaj pri svojem investicijskem svetovanju ne upoštevajo škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnosti, in po potrebi informacije, ali in kdaj nameravajo take škodljive vplive upoštevati.

6.  ESA do 30. decembra 2020 prek skupnega odbora pripravijo osnutek regulativnih tehničnih standardov v skladu s členi 10 do 14 uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010 v zvezi z vsebino, metodologijami in prikazom informacij iz odstavkov 1 do 5 tega člena v zvezi s kazalniki trajnostnosti škodljivih podnebnih vplivov in drugih škodljivih vplivov, povezanih z okoljem.

ESA po potrebi zaprosijo Evropsko agencijo za okolje in Skupno raziskovalno središče Evropske komisije za informacije.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za dopolnitev te uredbe s sprejetjem regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členi 10 do 14 uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010.

7.  ESA do 30. decembra 2021 prek skupnega odbora pripravijo osnutek regulativnih tehničnih standardov v skladu s členi 10 do 14 uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010 o vsebini, metodologijah in prikazu informacij iz odstavkov 1 do 5 tega člena v zvezi s kazalniki trajnostnosti glede škodljivih vplivov na področju socialnih zadev in zadev v zvezi z zaposlenimi, spoštovanjem človekovih pravic ter bojem proti korupciji in proti podkupovanju.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za dopolnitev te uredbe s sprejetjem regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členi 10 do 14 uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010.

Člen 5

Preglednost politik prejemkov v zvezi z vključevanjem tveganj glede trajnostnosti

1.  Udeleženci na finančnem trgu in finančni svetovalci v svoje politike prejemkov vključijo informacije o tem, kako so te politike skladne z vključevanjem tveganj glede trajnostnosti, in te informacije objavijo na svojih spletnih mestih.

2.  Informacije iz odstavka 1 se vključijo v politike prejemkov, ki jih morajo udeleženci na finančnem trgu in finančni svetovalci vzpostaviti in ohranjati v skladu s sektorsko zakonodajo, zlasti direktivami 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97 in (EU) 2016/2341.

Člen 6

Preglednost vključevanja tveganj glede trajnostnosti

1.  Udeleženci na finančnem trgu v predpogodbena razkritja vključijo opis naslednjega:

(a) 

načina, kako so tveganja glede trajnostnosti vključena v njihove investicijske odločitve, in

(b) 

rezultatov ocene verjetnih vplivov tveganj glede trajnostnosti na donos finančnih produktov, ki jih ponujajo.

Kadar udeleženci na finančnem trgu menijo, da tveganja glede trajnostnosti niso relevantna, morata opisa iz prvega pododstavka vsebovati jasno in jedrnato pojasnilo razlogov za to.

2.  Finančni svetovalci v predpogodbena razkritja vključijo opis naslednjega:

(a) 

načina, kako so tveganja glede trajnostnosti vključena v njihovo investicijsko ali zavarovalno svetovanje, in

(b) 

rezultata ocene verjetnih vplivov tveganj glede trajnostnosti na donos finančnih produktov, v zvezi s katerimi svetujejo.

Kadar finančni svetovalci menijo, da tveganja glede trajnostnosti niso relevantna, morata opisa iz prvega pododstavka vsebovati jasno in jedrnato pojasnilo razlogov za to.

3.  Informacije iz odstavkov 1 in 2 tega člena se razkrijejo na naslednji način:

(a) 

UAIS pri razkritjih vlagateljem iz člena 23(1) Direktive 2011/61/EU;

(b) 

zavarovalnice pri zagotavljanju informacij iz člena 185(2) Direktive 2009/138/ES ali, kadar je primerno, v skladu s členom 29(1) Direktive (EU) 2016/97;

(c) 

institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje pri zagotavljanju informacij iz člena 41 Direktive (EU) 2016/2341;

(d) 

upravitelji kvalificiranih skladov tveganega kapitala pri zagotavljanju informacij iz člena 13(1) Uredbe (EU) št. 345/2013;

(e) 

upravitelji kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo pri zagotavljanju informacij iz člena 14(1) Uredbe (EU) št. 346/2013;

(f) 

proizvajalci pokojninskih produktov pisno in pravočasno, preden se mali vlagatelj pogodbeno zaveže v zvezi s pokojninskim produktom;

(g) 

družbe za upravljanje KNPVP v prospektu iz člena 69 Direktive 2009/65/ES;

(h) 

investicijska podjetja, ki upravljajo portfelje ali izvajajo investicijsko svetovanje, v skladu s členom 24(4) Direktive 2014/65/EU;

(i) 

kreditne institucije, ki upravljajo portfelje ali izvajajo investicijsko svetovanje, v skladu s členom 24(4) Direktive 2014/65/EU;

(j) 

zavarovalni posredniki in zavarovalnice, ki izvajajo zavarovalno svetovanje v zvezi z zavarovalnimi naložbenimi produkti, in zavarovalni posredniki, ki izvajajo zavarovalno svetovanje v zvezi s pokojninskimi produkti, izpostavljenimi tržnim nihanjem, v skladu s členom 29(1) Direktive (EU) 2016/97;

(k) 

UAIS evropskih dolgoročnih investicijskih skladov v prospektu iz člena 23 Uredbe (EU) 2015/760;

(l) 

ponudniki PEPP v dokumentu s ključnimi informacijami o PEPP iz člena 26 Uredbe (EU) 2019/1238.

Člen 7

Preglednost škodljivih vplivov na trajnostnost na ravni finančnih produktov

1.  Do 30. decembra 2022 za vsak finančni produkt, kadar udeleženec na finančnem trgu uporabi točko (a) člena 4(1) ali člen 4(3) ali (4), razkritja iz člena 6(3) vključujejo naslednje:

(a) 

jasno in obrazloženo pojasnilo, ali in kako se pri finančnem produktu upoštevajo glavni škodljivi vplivi na dejavnike trajnostnosti;

(b) 

izjavo, da so informacije o glavnih škodljivih vplivih na dejavnike trajnostnosti na voljo v informacijah, ki jih je treba razkriti na podlagi člena 11(2).

Kadar informacije iz člena 11(2) vključujejo količinske opredelitve glavnih škodljivih vplivov na dejavnike trajnostnosti, se te informacije lahko opirajo na določbe regulativnih tehničnih standardov, sprejetih na podlagi člena 4(6) in (7).

2.  Kadar udeleženec na finančnem trgu uporablja točko (b) člena 4(1), razkritja iz člena 6(3) za vsak finančni produkt vključujejo izjavo, da udeleženec na finančnem trgu ne upošteva škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti in razloge za to.

Člen 8

Preglednost spodbujanja okoljskih ali socialnih značilnosti v predpogodbenih razkritjih

1.  Kadar finančni produkt med drugimi značilnostmi spodbuja okoljske ali socialne značilnosti ali kombinacijo teh značilnosti, morajo informacije, ki jih je treba razkriti na podlagi člena 6(1) in (3), pod pogojem, da družbe, v katere se vlaga, spoštujejo prakse dobrega upravljanja, vsebovati naslednje:

(a) 

informacije o tem, kako se te značilnosti dosegajo;

(b) 

če je bil indeks določen kot referenčna vrednost, informacije o tem, ali in kako je ta indeks skladen s temi značilnostmi.

2.  Udeleženci na finančnem trgu v informacije, ki jih je treba razkriti na podlagi člena 6(1) in (3), vključijo navedbo, kje je mogoče najti metodologijo, uporabljeno za izračun indeksa iz odstavka 1 tega člena.

▼M1

2a.  Kadar udeleženci na finančnem trgu dajo na voljo finančni produkt iz člena 6 Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta, ( 2 ) morajo v informacije, ki jih je treba razkriti v skladu s členom 6(1) in (3) te uredbe, vključiti informacije, zahtevane v členu 6 Uredbe (EU) 2020/852.

▼M1

3.  ESA prek skupnega odbora pripravijo osnutek regulativnih tehničnih standardov, v katerih se določijo podrobnosti o vsebini in prikazu informacij, ki jih je treba razkriti na podlagi odstavkov 1 in 2 tega člena.

▼B

ESA pri pripravi osnutka regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka upoštevajo različne vrste finančnih produktov, njihove značilnosti in razlike med njimi ter cilj, da morajo biti razkritja točna, poštena, jasna, nezavajajoča, preprosta in jedrnata.

ESA osnutek regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka predložijo Komisiji do 30. decembra 2020.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za dopolnitev te uredbe s sprejetjem regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členi 10 do 14 uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010.

▼M1

4.  ESA v okviru skupnega odbora pripravijo osnutek regulativnih tehničnih standardov, v katerih se določijo podrobnosti o vsebini in prikazu informacij iz odstavka 2a tega člena.

ESA pri pripravi osnutka regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka upoštevajo različne vrste finančnih produktov, njihove značilnosti in razlike med njimi ter cilj, da morajo biti razkritja točna, poštena, jasna, nezavajajoča, preprosta in jedrnata, ter pri uresničevanju tega cilja po potrebi pripravijo osnutek sprememb regulativnih tehničnih standardov iz odstavka 3 tega člena. V osnutku regulativnih tehničnih standardov se upoštevajo zadevni datumi uporabe iz točk (a) in (b) člena 27(2) Uredbe (EU) 2020/852 v zvezi z okoljskimi cilji iz člena 9 navedene uredbe.

ESA predložijo Komisiji osnutek regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka:

(a) 

v zvezi z okoljskimi cilji iz točk (a) in (b) člena 9 Uredbe (EU) 2020/852 do 1. junija 2021 ter

(b) 

v zvezi z okoljskimi cilji iz točk (c) do (f) člena 9 Uredbe (EU) 2020/852 do 1. junija 2022.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za dopolnitev te uredbe s sprejetjem regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členi 10 do 14 uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010.

▼B

Člen 9

Preglednost trajnostnih naložb v predpogodbenih razkritjih

1.  Kadar ima finančni produkt za cilj trajnostno naložbo in je bil kot referenčna vrednost opredeljen indeks, mora informacije, ki jih je treba razkriti na podlagi člena 6(1) in (3), spremljati naslednje:

(a) 

informacije o tem, kako je opredeljeni indeks usklajen s tem ciljem;

(b) 

pojasnilo zakaj in kako se opredeljeni indeks, usklajen s tem ciljem, razlikuje od splošnega tržnega indeksa.

2.  Kadar ima finančni produkt za cilj trajnostno naložbo in kot referenčna vrednost ni opredeljen noben indeks, morajo informacije, ki jih je treba razkriti na podlagi člena 6(1) in (3), vključevati pojasnilo, kako naj se ta cilj doseže.

3.  Kadar ima finančni produkt za cilj zmanjšanje emisij ogljika, morajo informacije, ki jih je treba razkriti na podlagi člena 6(1) in (3), vključevati cilj izpostavljenosti nizkim emisijam ogljika, da se dosežejo dolgoročni cilji Pariškega sporazuma glede globalnega segrevanja.

Z odstopanjem od odstavka 2 tega člena, kadar ni na voljo referenčna vrednost EU za podnebni prehod ali referenčna vrednost EU, usklajena s Pariškim sporazumom, v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta ( 3 ), morajo informacije iz člena 6 vključevati podrobno pojasnilo o tem, kako potekajo stalna prizadevanja za uresničevanje cilja zmanjševanja emisij ogljika, da se dosežejo dolgoročni cilji Pariškega sporazuma glede globalnega segrevanja.

4.  Udeleženci na finančnem trgu v informacije, ki jih je treba razkriti na podlagi člena 6(1) in (3), vključijo navedbo, kje je mogoče najti metodologijo, uporabljeno za izračun indeksov iz odstavka 1 tega člena, in metodologijo, uporabljeno za izračun referenčnih vrednosti iz drugega pododstavka odstavka 3 tega člena.

▼M1

4a.  Udeleženci na finančnem trgu v informacije, ki jih je treba razkriti na podlagi člena 6(1) in (3) te uredbe, vključijo informacije, zahtevane v členu 5 Uredbe (EU) 2020/852.

▼M1

5.  ESA prek skupnega odbora pripravijo osnutek regulativnih tehničnih standardov, v katerih se določijo podrobnosti o vsebini in prikazu informacij, ki jih je treba razkriti na podlagi odstavkov 1 do 4 tega člena.

▼B

ESA pri pripravi osnutka regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka upoštevajo različne vrste finančnih produktov, njihove cilje, kot so navedeni v odstavkih 1, 2 in 3, in razlike med njimi ter cilj, da morajo biti razkritja točna, poštena, jasna, nezavajajoča, preprosta in jedrnata.

ESA osnutek regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka predložijo Komisiji do 30. decembra 2020.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za dopolnitev te uredbe s sprejetjem regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členi 10 do 14 uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010.

▼M1

6.  ESA prek skupnega odbora pripravijo osnutek regulativnih tehničnih standardov, v katerih se določijo podrobnosti o vsebini in prikazu informacij iz odstavka 4a tega člena.

ESA pri pripravi osnutka regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka upoštevajo različne vrste finančnih produktov, njihove cilje, kot so navedeni v odstavku 4a tega člena, in razlike med njimi ter cilj, da morajo biti razkritja točna, poštena, jasna, nezavajajoča, preprosta in jedrnata, za dosego tega cilja pa po potrebi pripravijo osnutek sprememb regulativnih tehničnih standardov iz odstavka 5 tega člena. V osnutku regulativnih tehničnih standardov se upoštevajo zadevni datumi uporabe iz točk (a) in (b) člena 27(2) Uredbe (EU) 2020/852 v zvezi z okoljskimi cilji iz člena 9 navedene uredbe.

ESA predložijo Komisiji osnutek regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka:

(a) 

v zvezi z okoljskimi cilji iz točk (a) in (b) člena 9 Uredbe (EU) 2020/852 do 1. junija 2021 ter

(b) 

v zvezi z okoljskimi cilji iz točk (c) do (f) člena 9 Uredbe (EU) 2020/852 do 1. junija 2022.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za dopolnitev te uredbe s sprejetjem regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členi 10 do 14 uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010.

▼B

Člen 10

Preglednost spodbujanja okoljskih ali socialnih značilnosti in trajnostnih naložb na spletnih mestih

1.  Udeleženci na finančnem trgu na svojih spletnih mestih za vsak finančni produkt iz člena 8(1) in člena 9(1), (2) in (3), objavijo in ohranjajo naslednje informacije:

(a) 

opis okoljskih ali socialnih značilnosti ali cilja trajnostne naložbe;

(b) 

informacije o metodologijah, uporabljenih za ocenjevanje, merjenje in spremljanje okoljskih ali socialnih značilnosti ali vpliva izbranih trajnostnih naložb na finančni produkt, vključno z viri podatkov, merili za pregled sredstev, ki predstavljajo osnovo, in ustreznimi kazalniki trajnostnosti, ki se uporabljajo za merjenje okoljskih ali socialnih značilnosti ali skupnega trajnostnega vpliva finančnega produkta;

(c) 

informacije iz členov 8 in 9;

(d) 

informacije iz člena 11.

Informacije, ki jih je treba razkriti na podlagi prvega pododstavka, morajo biti za vlagatelje jasne, jedrnate in razumljive. Objavijo se na natančen, pošten, jasen, nezavajajoč, enostaven in jedrnat način ter na vidnem, lahko dostopnem delu spletnega mesta.

2.  ESA prek skupnega odbora pripravijo osnutek regulativnih tehničnih standardov, v katerih se določijo podrobnosti glede vsebine informacij iz točk (a) in (b) prvega pododstavka odstavka 1 in glede zahtev glede prikaza iz drugega pododstavka navedenega odstavka.

ESA pri pripravi osnutka regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka upoštevajo različne vrste finančnih produktov, njihove značilnosti in cilje iz odstavka 1 ter razlike med njimi. ESA posodabljajo regulativne tehnične standarde v luči regulativnega in tehnološkega razvoja.

ESA osnutek regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka predložijo Komisiji do 30. decembra 2020.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za dopolnitev te uredbe s sprejetjem regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členi 10 do 14 uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010.

Člen 11

Preglednost spodbujanja okoljskih ali socialnih značilnosti ter trajnostnih naložb v periodičnih poročilih

1.  Kadar udeleženci na finančnem trgu ponujajo finančni produkt iz člena 8(1) ali člena 9(1), (2) ali (3), v periodična poročila vključijo opis naslednjega:

(a) 

za finančni produkt iz člena 8(1) navedbo, v kolikšni meri dosega okoljske ali socialne značilnosti;

(b) 

za finančni produkt iz člena 9(1), (2) ali (3):

(i) 

skupnega, s trajnostnostjo povezanega vpliva finančnega produkta, z ustreznimi kazalniki trajnostnosti ali

(ii) 

kadar je bil kot referenčna vrednost opredeljen indeks, primerjave med skupnim, s trajnostnostjo povezanim vplivom finančnega produkta in vplivi opredeljenega indeksa ter splošnega tržnega indeksa na podlagi kazalnikov trajnostnosti;

▼M1

(c) 

za finančni produkt, za katerega velja člen 5 Uredbe (EU) 2020/852, informacije, zahtevane v navedenem členu;

(d) 

za finančni produkt, za katerega velja člen 6 Uredbe (EU) 2020/852, informacije, zahtevane v navedenem členu.

▼B

2.  Informacije iz odstavka 1 tega člena se razkrijejo na naslednji način:

(a) 

UAIS v letnem poročilu iz člena 22 Direktive 2011/61/EU;

(b) 

zavarovalnice vsako leto pisno v skladu s členom 185(6) Direktive 2009/138/ES;

(c) 

institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje v letnem poročilu iz člena 29 Direktive (EU) 2016/2341;

(d) 

upravitelji kvalificiranih skladov tveganega kapitala v letnem poročilu iz člena 12 Uredbe (EU) št. 345/2013;

(e) 

upravitelji kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo v letnem poročilu iz člena 13 Uredbe (EU) št. 346/2013;

(f) 

proizvajalci pokojninskih produktov pisno v letnem poročilu ali v poročilu v skladu z nacionalnim pravom;

(g) 

družbe za upravljanje KNPVP v letnem poročilu iz člena 69 Direktive 2009/65/ES;

(h) 

investicijska podjetja, ki upravljajo portfelje, v periodičnem poročilu iz člena 25(6) Direktive 2014/65/EU;

(i) 

kreditne institucije, ki upravljajo portfelje, v periodičnem poročilu iz člena 25(6) Direktive 2014/65/EU;

(j) 

ponudniki PEPP v obvestilu o pravicah v okviru PEPP iz člena 36 Uredbe (EU) 2019/1238.

3.  Za namene odstavka 1 tega člena smejo udeleženci na finančnem trgu uporabiti informacije v poslovnih poročilih v skladu s členom 19 Direktive 2013/34/EU ali informacije iz izjav o nefinančnem poslovanju v skladu s členom 19a navedene direktive, kadar je to primerno.

▼M1

4.  ESA prek skupnega odbora pripravijo osnutek regulativnih tehničnih standardov, v katerih se določijo podrobnosti o vsebini in prikazu informacij iz točk (a) in (b) odstavka 1.

▼B

ESA pri pripravi osnutka regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka upoštevajo različne vrste finančnih produktov, njihove značilnosti in cilje ter razlike med njimi. ESA posodabljajo regulativne tehnične standarde v luči regulativnega in tehnološkega razvoja.

ESA osnutek regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka predložijo Komisiji do 30. decembra 2020.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za dopolnitev te uredbe s sprejetjem regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členi 10 do 14 uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010.

▼M1

5.  ESA v okviru skupnega odbora pripravijo osnutek regulativnih tehničnih standardov, v katerih se določijo podrobnosti o vsebini in prikazu informacij iz točk (c) in (d) odstavka 1.

ESA pri pripravi osnutka regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka upoštevajo različne vrste finančnih produktov, njihove značilnosti in cilje ter razlike med njimi ter po potrebi pripravijo osnutek sprememb regulativnih tehničnih standardov iz odstavka 4 tega člena. V osnutku regulativnih tehničnih standardov se upoštevajo zadevni datumi uporabe iz točk (a) in (b) člena 27(2) Uredbe (EU) 2020/852 v zvezi z okoljskimi cilji iz člena 9 navedene uredbe. ESA posodabljajo regulativne tehnične standarde glede na regulativni in tehnološki razvoj.

ESA predložijo Komisiji osnutek regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka:

(a) 

v zvezi z okoljskimi cilji iz točk (a) in (b) člena 9 Uredbe (EU) 2020/852 do 1. junija 2021 ter

(b) 

v zvezi z okoljskimi cilji iz točk (c) do (f) člena 9 Uredbe (EU) 2020/852 do 1. junija 2022.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za dopolnitev te uredbe s sprejetjem regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka tega odstavka v skladu s členi 10 do 14 uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010.

▼B

Člen 12

Pregled razkritij

1.  Udeleženci na finančnem trgu zagotovijo, da so vse informacije, objavljene v skladu s členom 3, 5 ali 10, posodobljene. Kadar udeleženec na finančnem trgu take informacije spremeni, mora na istem spletnem mestu objaviti tudi jasno pojasnilo te spremembe.

2.  Odstavek 1 se smiselno uporablja za finančne svetovalce v zvezi z vsemi informacijami, objavljenimi v skladu s členoma 3 in 5.

Člen 13

Tržna sporočila

1.  Brez poseganja v strožjo sektorsko zakonodajo, zlasti direktive 2009/65/ES, 2014/65/EU, in (EU) 2016/97 ter Uredbo (EU) št. 1286/2014, udeleženci na finančnem trgu in finančni svetovalci zagotovijo, da njihova tržna sporočila niso v nasprotju z informacijami, razkritimi na podlagi te uredbe.

2.  ESA lahko prek skupnega odbora pripravijo osnutek izvedbenih tehničnih standardov, da se določi standardni prikaz informacij o spodbujanju okoljskih ali socialnih značilnosti in trajnostnih naložb.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje izvedbenih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členom 15 uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010.

Člen 14

Pristojni organi

1.  Države članice zagotovijo, da pristojni organi, imenovani v skladu s sektorsko zakonodajo, zlasti sektorsko zakonodajo iz člena 6(3) te uredbe in v skladu z Direktivo 2013/36/EU, spremljajo, ali udeleženci na finančnem trgu in finančni svetovalci izpolnjujejo zahteve te uredbe. Pristojni organi imajo vsa nadzorna in preiskovalna pooblastila, ki jih potrebujejo za opravljanje svojih nalog na podlagi te uredbe.

2.  Pristojni organi za namene te uredbe med seboj sodelujejo in brez nepotrebnega odlašanja drug drugemu zagotovijo take informacije, kot je potrebno za namene opravljanja njihovih nalog na podlagi te uredbe.

Člen 15

Preglednost institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje in zavarovalnih posrednikov

1.  Institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje objavijo in ohranjajo informacije iz členov 3 do 7 ter prvega pododstavka člena 10(1) te uredbe v skladu s točko (f) člena 36(2) Direktive (EU) 2016/2341.

2.  Zavarovalni posredniki sporočijo informacije iz člena 3, člena 4(5), člena 5, člena 6 ter prvega pododstavka člena 10(1) te uredbe v skladu s členom 23 Direktive (EU) 2016/97.

Člen 16

Pokojninski produkti, zajeti v uredbah (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009

1.  Države članice se lahko odločijo, da to uredbo uporabljajo za proizvajalce pokojninskih produktov, ki upravljajo nacionalne sisteme socialne varnosti, zajete v uredbah (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009. V takih primerih proizvajalci pokojninskih produktov iz točke 1(d) člena 2 te uredbe vključujejo proizvajalce pokojninskih produktov, ki upravljajo nacionalne sisteme socialne varnosti in pokojninske produkte iz točke 8 člena 2 te uredbe. V takem primeru se šteje, da opredelitev pokojninskih produktov iz točke 8 člena 2 te uredbe vključuje pokojninske produktov iz prvega stavka.

2.  Države članice obvestijo Komisijo in ESA o vseh odločitvah, sprejetih na podlagi odstavka 1.

Člen 17

Izvzetja

1.  Ta uredba se ne uporablja za zavarovalne posrednike, ki izvajajo zavarovalno svetovanje glede zavarovalnih naložbenih produktov, in investicijska podjetja, ki izvajajo investicijsko svetovanje, ki so podjetja ne glede na svojo pravno obliko, vključno s fizičnimi osebami in samozaposlenimi osebami pod pogojem, da zaposlujejo manj kot tri osebe.

2.  Države članice se lahko odločijo, da to uredbo uporabljajo za zavarovalne posrednike, ki izvajajo zavarovalno svetovanje glede zavarovalnih naložbenih produktov, ali investicijska podjetja, ki izvajajo investicijsko svetovanje iz odstavka 1.

3.  Države članice obvestijo Komisijo in ESA o vseh odločitvah, sprejetih na podlagi odstavka 2.

Člen 18

Poročilo

ESA preučijo obseg prostovoljnih razkritij v skladu s točko (a) člena 4(1) in točko (a) člena 7(1). ESA do 10. septembra 2022 in nato vsako leto Komisiji predložijo poročilo o najboljših praksah in oblikujejo priporočila za standarde za prostovoljno poročanje. V tem letnem poročilu se upoštevajo posledice praks potrebne skrbnosti za razkritja na podlagi te uredbe in zagotovijo smernice v zvezi s tem. To poročilo se objavi in posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu.

Člen 19

Ocena

1.  Do 30. decembra 2022 Komisija oceni uporabe te uredbe in zlasti pretehta:

(a) 

ali naj se sklicevanje na povprečno število zaposlenih v členu 4(3) in (4) ohrani, nadomesti ali dopolni z drugimi merili ter pretehta koristi in sorazmernost s tem povezanega upravnega bremena;

(b) 

ali delovanja te uredbe ne ovira pomanjkanje podatkov ali njihova neoptimalna kakovost, vključno s kazalniki o škodljivih vplivih na dejavnike trajnostnosti s strani družb, v katere se vlaga.

2.  Oceni iz odstavka 1 se, če je primerno, priloži zakonodajni predlog.

Člen 20

Začetek veljavnosti in uporaba

1.  Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.  Ta uredba se uporablja od 10. marca 2021.

▼M1

3.  Z odstopanjem od odstavka 2 tega člena se:

(a) 

členi 4(6) in (7), 8(3), 9(5), 10(2), 11(4) in 13(2) uporabljajo od 29. decembra 2019;

(b) 

členi 2a, 8(4), 9(6) in 11(5) uporabljajo od 12. julija 2020;

(c) 

člena 8(2a) in 9(4a) uporabljata:

(i) 

v zvezi z okoljskimi cilji iz točk (a) in (b) člena 9 Uredbe (EU) 2020/852 od 1. januarja 2022 ter

(ii) 

v zvezi z okoljskimi cilji iz točk (c) do (f) člena 9 Uredbe (EU) 2020/852 od 1. januarja 2023;

(d) 

člen 11(1), (2) in (3) uporablja od 1. januarja 2022.

▼B

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.( 1 ) Uredba (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) (UL L 352, 9.12.2014, str. 1).

( 2 ) Uredba (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe 2019/2088 (UL L 198, 22.6.2020, str. 13).

( 3 ) Uredba (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014 (UL L 171, 29.6.2016, str. 1).