02019R2072 — SL — 11.01.2023 — 010.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2072

z dne 28. novembra 2019

o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019

(UL L 319 10.12.2019, str. 1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1199 z dne 13. avgusta 2020

  L 267

3

14.8.2020

 M2

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1292 z dne 15. septembra 2020

  L 302

20

16.9.2020

►M3

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1825 z dne 2. decembra 2020

  L 406

58

3.12.2020

►M4

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2210 z dne 22. decembra 2020 d

  L 438

28

28.12.2020

 M5

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2211 z dne 22. decembra 2020

  L 438

41

28.12.2020

►M6

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/759 z dne 7. maja 2021

  L 162

18

10.5.2021

 M7

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/901 z dne 3. junija 2021

  L 197

75

4.6.2021

►M8

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2069 z dne 25. novembra 2021

  L 421

28

26.11.2021

►M9

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2285 z dne 14. decembra 2021

  L 458

173

22.12.2021

►M10

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/853 z dne 31. maja 2022

  L 150

62

1.6.2022

►M11

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/959 z dne 16. junija 2022

  L 165

30

21.6.2022
▼B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2072

z dne 28. novembra 2019

o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019Člen 1

Predmet urejanja

S to uredbo se izvaja Uredba (EU) 2016/2031 v zvezi z določitvijo seznamov karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje in nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov za Unijo ter ukrepi glede rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov za zmanjšanje tveganj zaradi navedenih škodljivih organizmov na sprejemljivo raven.

Člen 2

Opredelitev pojmov

1.  
V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov iz Priloge I.
2.  

Poleg tega se uporabljajo še naslednje opredelitve pojmov:

(a) 

„praktično nenapaden s škodljivimi organizmi“ pomeni obseg navzočnosti škodljivih organizmov, ki niso karantenski škodljivi organizmi za Unijo ali karantenski škodljivi organizmi za varovano območje, na rastlinah za saditev ali sadnih rastlinah, ki je dovolj majhen, da sta zagotovljeni sprejemljiva kakovost in uporabnost navedenih rastlin;

(b) 

„uradna izjava“ pomeni fitosanitarno spričevalo iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031, rastlinski potni list iz člena 78 navedene uredbe, oznako na lesenem pakirnem materialu, lesu ali drugih predmetih iz člena 96 navedene uredbe ali uradna potrdila iz člena 99 navedene uredbe;

(c) 

„sistemski pristop“ pomeni vključitev različnih ukrepov za obvladovanje tveganj, od katerih vsaj dva delujeta neodvisno in s katerimi se, kadar se uporabljajo skupaj, doseže ustrezna raven varstva pred karantenskimi škodljivimi organizmi za Unijo, karantenskimi škodljivimi organizmi za varovano območje in škodljivimi organizmi, za katere se uporabljajo ukrepi, sprejeti v skladu s členom 30 Uredbe (EU) 2016/2031;

▼M9

(d) 

„pelod“ pomeni pelod v smislu člena 2(1), točka (k), Uredbe (EU) 2016/2031, ki je namenjen za saditev.

▼B

Člen 3

Seznam karantenskih škodljivih organizmov za Unijo

Seznam karantenskih škodljivih organizmov za Unijo iz člena 5 Uredbe (EU) 2016/2031 je določen v Prilogi II k tej uredbi.

Seznam karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, za katere ni znano, da bi se pojavljali na ozemlju Unije, je določen v delu A Priloge II, seznam karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, za katere je znano, da se pojavljajo na ozemlju Unije, pa je določen v delu B Priloge II.

Člen 4

Seznam varovanih območij in z njimi povezanih karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje

Seznam varovanih območij in z njimi povezanih karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje iz člena 32(3) Uredbe (EU) 2016/2031 je določen v Prilogi III k tej uredbi.

Člen 5

Seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov za Unijo in določenih rastlin za saditev s kategorijami in pragovi

Seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov za Unijo (RNQP) in določenih rastlin za saditev s kategorijami in pragovi iz člena 37(2) Uredbe (EU) 2016/2031 je določen v Prilogi IV k tej uredbi. Navedene rastline za saditev se ne vnesejo v Unijo ali premikajo po njej, če navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali simptomov, ki jih povzročajo nekarantenski škodljivi organizmi, na navedenih rastlinah za saditev presega navedene pragove.

Prepoved vnosa in premikov iz prvega odstavka se uporablja samo za kategorije rastlin za saditev iz Priloge IV.

Člen 6

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na določenih rastlinah za saditev

1.  
Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz člena 37(4) Uredbe (EU) 2016/2031, ki zadevajo vnos določenih rastlin za saditev v Unijo in njihove premike po njej, so določeni v Prilogi V k tej uredbi.
2.  

Seznama iz Priloge IV k tej uredbi in Priloge V k tej uredbi ne vplivata na ukrepe, sprejete v skladu z direktivami 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 98/56/ES, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES in 2008/90/ES, v zvezi z:

(a) 

uradnimi pregledi, vzorčenjem in testiranjem zadevnih rastlin za saditev ali rastlin, iz katerih izvirajo;

(b) 

izvorom zadevnih rastlin za saditev z območij ali iz enot, ki so nenapadene z zadevnimi nadzorovanimi nekarantenskimi škodljivimi organizmi ali fizično zaščitene pred njimi;

(c) 

tretiranjem zadevnih rastlin za saditev ali rastlin, iz katerih izvirajo;

(d) 

pridelavo rastlin za saditev.

3.  

Poleg tega seznama iz Priloge IV k tej uredbi in Priloge V k tej uredbi ne vplivata na izjeme za rastline za saditev, sprejete v skladu z direktivami 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 98/56/ES, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES in 2008/90/ES, v zvezi z zahtevami glede trženja iz navedenih direktiv, vključno z:

(a) 

izjemami v zvezi z dobavo rastlin za saditev uradnim organom za testiranje in inšpekcijski nadzor;

(b) 

izjemami v zvezi z dobavo nedodelanih rastlin za saditev izvajalcem storitev za dodelavo ali pakiranje, pod pogojem, da izvajalec storitev ne pridobi lastninske pravice na tako dobavljenih rastlinah in da je zagotovljena pristnost rastlin;

(c) 

izjemami v zvezi z dobavo rastlin za saditev pod nekaterimi pogoji izvajalcem storitev za proizvodnjo nekaterih kmetijskih surovin za industrijske namene ali razmnoževanje semena za navedeni namen;

(d) 

izjemami za rastline za saditev za znanstvene namene, vzgojo novih sort ali druge testne ali poskusne namene;

(e) 

izjemami v zvezi z zahtevami glede trženja za rastline za saditev, ki niso bile dokončno potrjene;

(f) 

izjemami v zvezi z zahtevami glede trženja iz določb Izvedbenega sklepa (EU) 2017/478;

(g) 

izjemami v zvezi z zahtevami glede trženja za rastline za saditev, za katere se dokaže, da so namenjene za izvoz v tretje države.

Člen 7

Seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, katerih vnos v Unijo iz nekaterih tretjih držav je prepovedan

Seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, katerih vnos na ozemlje Unije je prepovedan, ter tretjih držav, skupin tretjih držav ali določenih območij tretjih držav, za katera velja prepoved, iz člena 40(2) Uredbe (EU) 2016/2031 je določen v Prilogi VI k tej uredbi.

▼M3

Prvi odstavek se uporablja brez poseganja v katere koli druge akte o začasnih prepovedih vnosa nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov na ozemlje Unije, sprejete na podlagi člena 40(2), 42(3) ali 49(1) Uredbe (EU) 2016/2031, da bi se obravnavala posebna fitosanitarna tveganja, ki še niso v celoti ocenjena.

▼B

Člen 8

Seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov z izvorom iz tretjih držav ali z ozemlja Unije ter ustreznih posebnih zahtev za njihov vnos na ozemlje Unije ali premike po njem

1.  
Seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov z izvorom iz tretjih držav ter ustreznih posebnih zahtev za njihov vnos na ozemlje Unije iz člena 41(2) Uredbe (EU) 2016/2031 je določen v Prilogi VII k tej uredbi.

▼M3

Prvi pododstavek se uporablja brez poseganja v katere koli druge akte o začasnih posebnih zahtevah za vnos nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov na ozemlje Unije, sprejete na podlagi člena 41(2), 42(4) ali 49(1) Uredbe (EU) 2016/2031, da bi se obravnavala posebna fitosanitarna tveganja, ki še niso v celoti ocenjena.

▼B

2.  
Seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov z izvorom z ozemlja Unije ter ustreznih posebnih zahtev za njihove premike po ozemlju Unije iz člena 41(2) Uredbe (EU) 2016/2031 je določen v Prilogi VIII k tej uredbi.

▼M3

Prvi pododstavek se uporablja brez poseganja v katere koli druge akte o začasnih posebnih zahtevah za premike nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov po ozemlju Unije, sprejete na podlagi člena 28(1), 30(1), 41(2), 42(4) ali 49(1) Uredbe (EU) 2016/2031, da bi se obravnavala posebna fitosanitarna tveganja, ki še niso v celoti ocenjena.

▼B

Člen 9

Seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, katerih vnos na nekatera varovana območja je prepovedan

Seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov z izvorom iz tretjih držav ali z ozemlja Unije, katerih vnos na nekatera varovana območja je prepovedan, iz člena 53(2) Uredbe (EU) 2016/2031 je določen v Prilogi IX k tej uredbi.

Člen 10

Seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki bodo vneseni na varovana območja ali se bodo premikali po njih, ter ustreznih posebnih zahtev za varovana območja

Seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, zadevnih varovanih območij in ustreznih posebnih zahtev za varovana območja iz člena 54(2) Uredbe (EU) 2016/2031 je določen v Prilogi X k tej uredbi.

Člen 11

Seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, za katere se zahtevajo fitosanitarna spričevala, ter zadevnih tretjih držav izvora ali odpreme

1.  
Seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, za vnos katerih na ozemlje Unije se zahteva fitosanitarno spričevalo, ter zadevnih tretjih držav izvora ali odpreme iz člena 72(1) Uredbe (EU) 2016/2031 je določen v delu A Priloge XI k tej uredbi.
2.  
Seznam rastlin, za katere velja izjema v zvezi s fitosanitarnim spričevalom, iz člena 73 Uredbe (EU) 2016/2031 je določen v delu C Priloge XI k tej uredbi.
3.  
Vse rastline, razen tistih iz odstavkov 1 in 2, se v Unijo vnesejo le, če jih v skladu s prvim pododstavkom člena 73 Uredbe (EU) 2016/2031 spremlja fitosanitarno spričevalo. Razpoložljive oznake KN za navedene rastline so navedene v delu B Priloge XI k tej uredbi.

Člen 12

Seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, za vnos katerih na varovano območje iz nekaterih tretjih držav izvora ali odpreme se zahteva fitosanitarno spričevalo

Seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, za vnos katerih na nekatera varovana območja iz nekaterih tretjih držav izvora ali odpreme se zahteva fitosanitarno spričevalo, iz člena 74(1) Uredbe (EU) 2016/2031 je določen v Prilogi XII k tej uredbi.

Člen 13

Seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, za premike katerih po ozemlju Unije se zahteva rastlinski potni list

1.  
Seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, za premike katerih po ozemlju Unije se zahteva rastlinski potni list, iz člena 79(1) Uredbe (EU) 2016/2031 je določen v Prilogi XIII k tej uredbi.
2.  

Z odstopanjem od odstavka 1 se rastlinski potni list ne zahteva za premike semen po Uniji, če ta semena izpolnjujejo oba naslednja pogoja:

(a) 

zanje veljajo izjeme iz člena 6(3) in

▼M6

(b) 

zanje ne veljajo posebne zahteve iz Priloge VIII ali Priloge X k tej uredbi ali zahteve iz izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi členov 28(1), 30(1) ali 49(1) Uredbe (EU) 2016/2031.

▼B

Člen 14

Seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, za vnos katerih na nekatera varovana območja in premike po njih se zahteva rastlinski potni list z oznako „PZ“

Seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, za vnos katerih na nekatera varovana območja in premike po njih se zahteva rastlinski potni list, iz člena 80(1) Uredbe (EU) 2016/2031 je določen v Prilogi XIV k tej uredbi.

Na rastlinskih potnih listih iz prvega odstavka je oznaka „PZ“.

Člen 15

Razveljavitev Uredbe (ES) št. 690/2008

Uredba (ES) št. 690/2008 se razveljavi.

Člen 16

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) 2018/2019

Izvedbena uredba (EU) 2018/2019 se spremeni:

(1) 

člen 2 se črta;

(2) 

Priloga II se črta.

Člen 17

Prehodni ukrepi

Semena in druge rastline za saditev, ki se vnesejo na ozemlje Unije, premikajo po njem ali proizvedejo na njem pred 14. decembrom 2019, se lahko v skladu z veljavnimi zahtevami iz direktiv 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 98/56/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES in 2008/90/ES glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov pred navedenim datumom do 14. decembra 2020 vnesejo na ozemlje Unije ali premikajo po njem, če izpolnjujejo navedene zahteve. Člena 5 in 6 se od 14. decembra 2020 uporabljata za vse rastline za saditev, ki jih zajema ta uredba.

Rastlinski potni listi, ki se s to uredbo zahtevajo za premike semen in drugih rastlin za saditev po ozemlju Unije, za katere velja prehodno obdobje iz odstavka 1 tega člena, morajo do 14. decembra 2020 le potrjevati njihovo skladnost s pravili za karantenske škodljive organizme za Unijo, karantenske škodljive organizme za varovano območje ali ukrepi, sprejetimi v skladu s členom 30 Uredbe (EU) 2016/2031.

Člen 18

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 14. decembra 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

Opredelitve pojmov iz člena 2(1)

V tej uredbi imajo pojmi, ki so navedeni v delu A in se uporabljajo v prilogah k tej uredbi, enak pomen, kot je opredeljen v ustreznih direktivah iz drugega stolpca dela B.

DEL A

Seznam pojmov

— 
Predosnovno seme;
— 
osnovno seme;
— 
certificirano seme;
— 
standardno seme;
— 
vinska trta;
— 
izvorni razmnoževalni material;
— 
osnovni razmnoževalni material;
— 
predosnovni material;
— 
osnovni material;
— 
certificirani material;
— 
standardni material;
— 
razmnoževalni material okrasnih rastlin;
— 
gozdni reprodukcijski material;
— 
razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic;
— 
razmnoževalni material sadnih rastlin in sadne rastline, namenjene za pridelavo sadja;
— 
rastlina kandidatka za predosnovno matično rastlino;
— 
predosnovna matična rastlina;
— 
osnovna matična rastlina;
— 
certificirana matična rastlina;
— 
material CAC (Conformitas Agraria Communitatis);
— 
seme krmnih rastlin;
— 
žitno seme;
— 
zelenjadnično seme;
— 
semenski krompir;
— 
seme oljnic in predivnic.

DEL B

Seznam direktiv in prilog1.  PRILOGE K TEJ UREDBI

2.  DIREKTIVE

PRILOGA IV, del A

(Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi s semenom krmnih rastlin)

PRILOGA V, del A

(Ukrepi v zvezi s semenom krmnih rastlin)

Direktiva 66/401/EGS

PRILOGA IV, del B

(Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z žitnim semenom)

PRILOGA V, del B

(Ukrepi v zvezi z žitnim semenom)

Direktiva 66/402/EGS

PRILOGA IV, del C

(Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z razmnoževalnim materialom vinske trte)

Direktiva 68/193/EGS

PRILOGA IV, del D

(Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z razmnoževalnim materialom okrasnih rastlin)

PRILOGA V, del C

(Ukrepi v zvezi z okrasnimi rastlinami)

Direktiva 98/56/ES

PRILOGA IV, del E

(Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z gozdnim reprodukcijskim materialom, razen semeni)

PRILOGA V, del D

(Ukrepi v zvezi z gozdnim reprodukcijskim materialom, razen semeni)

Direktiva 1999/105/ES

PRILOGA IV, del F

(Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z zelenjadničnim semenom)

PRILOGA V, del E

(Ukrepi v zvezi z zelenjadničnim semenom)

Direktiva 2002/55/ES

PRILOGA IV, del G

(Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi s semenskim krompirjem)

PRILOGA V, del F

(Ukrepi v zvezi s semenskim krompirjem)

Direktiva 2002/56/ES

PRILOGA IV, del H

(Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi s semenom oljnic in predivnic)

PRILOGA V, del G

(Ukrepi v zvezi s semenom oljnic in predivnic)

Direktiva 2002/57/ES

PRILOGA IV, del I

(Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z razmnoževalnim in sadilnim materialom zelenjadnic)

PRILOGA V, del H

(Ukrepi v zvezi z razmnoževalnim in sadilnim materialom zelenjadnic)

Direktiva 2008/72/ES

PRILOGA IV, del J

(Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z razmnoževalnim materialom sadnih rastlin in sadnimi rastlinami, namenjenimi za pridelavo sadja)

Direktiva 2008/90/ES

►M9  
PRILOGA XIII, točka 5
Seme žit  ◄

Direktiva 66/402/EGS

►M9  
PRILOGA XIII, točka 6
Seme zelenjadnic  ◄

Direktiva 2002/55/ES

►M9  
PRILOGA XIII, točka 9
Seme oljnic in predivnic  ◄

Direktiva 2002/57/ES

▼M9
PRILOGA II

Seznam karantenskih škodljivih organizmov za Unijo in njihovih oznak, ki jih je dodelila organizacija EPPO

VSEBINA

Del A: Škodljivi organizmi, za katere ni znano, da bi bili navzoči na ozemlju Unije

1.

Bakterije

2.

Glive in oomicete

3.

Žuželke in pršice

4.

Ogorčice

5.

Parazitske rastline

6.

Virusi, viroidi in fitoplazme

Del B: Škodljivi organizmi, za katere je znano, da so navzoči na ozemlju Unije

1.

Bakterije

2.

Glive in oomicete

3.

Žuželke in pršice

4.

Mehkužci

5.

Ogorčice

6.

Virusi, viroidi in fitoplazme

DEL AŠKODLJIVI ORGANIZMI, ZA KATERE NI ZNANO, DA BI BILI NAVZOCI NA OZEMLJU UNIJE

Karantenski škodljivi organizmi in njihove oznake, ki jim jih je dodelila organizacija EPPO

1.  Bakterije

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins and Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.[RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

2.  Glive in oomicete

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G. Y. Sun and E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z. W de Beer, T. A. Duong & M. J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], razen Cronartium gentianeum (Thümen) [CRONGE], Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] in Cronartium ribicola Fischer [CRONRI]

8.

Davidsoniella virescens (R. W. Davidson) Z. W. de Beer, T. A. Duong & M. J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X. L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI ]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W. L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam & Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], razen:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern [GYMNAM], Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malençon [GYMNAT], Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch. [GYMNFS], Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg [GYMNGA], Gymnosporangium gracile Pat. [GYMNGR], Gymnosporangium minus Crowell [GYMNMI], Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd. [GYMNOR], Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch. [GYMNTJ], Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L. W. Zhou & Y. C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L. W. Zhou & Y. C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Neocosmospora ambrosia (Gadd & Loos) L. Lombard & Crous [FUSAAM]

21.

Neocosmospora euwallaceae (S. Freeman, Z. Mendel, T. Aoki & O’Donnell) Sandoval-Denis, L. Lombard & Crous [FUSAEW]

22.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

23.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

24.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

25.

Phytophthora ramorum (neunijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

26.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

27.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

28.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

29.

Septoria malagutii E. T. Cline [SEPTLM]

30.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvlieg, Verkley & Crous. [MYCOPP]

31.

Stagonosporopsis andigena (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMAN]

32.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

33.

Thecaphora solani (Thirumulachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]

34.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

35.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

3.  Žuželke in pršice

1.

Acleris spp.:

1.1.  Acleris gloverana (Walsingham) [ACLRGL]

1.2.  Acleris issikii Oku [ACLRIS]

1.3.  Acleris minuta (Robinson) [ACLRMI]

1.4.  Acleris nishidai Brown [ACLRNI]

1.5.  Acleris nivisellana (Walsingham) [ACLRNV]

1.6.  Acleris robinsoniana (Forbes) [ACLRRO]

1.7.  Acleris semipurpurana (Kearfott) [CROISE]

1.8.  Acleris senescens (Zeller) [ACLRSE]

1.9.  Acleris variana (Fernald) [ACLRVA]

2.

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Andean potato weevil kompleks:

7.1.  Phyrdenus muriceus Germar [PHRDMU]

7.2.  Premnotrypes spp. [1PREMG]

7.3.  Rhigopsidius tucumanus Heller [RHGPTU]

8.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

9.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

10.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

11.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

12.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

13.

Apriona cinerea Chevrolat [APRICI]

14.

Apriona germari (Hope) [APRIGE]

15.

Apriona rugicollis Chevrolat [APRIJA]

16.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

17.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

18.

Bactericera cockerelli (Šulc.) [PARZCO]

19.

Bemisia tabaci Genn. (neevropske populacije), za katere je znano, da so vektorji virusov [BEMITA]

20.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

21.

Ceratothripoides claratris (Shumsher) [CRTZCL]

22.

Choristoneura spp.:

22.1.  Choristoneura carnana Barnes & Busck [CHONCA]

22.2.  Choristoneura conflictana Walker [ARCHCO]

22.3.  Choristoneura fumiferana Clemens [CHONFU]

22.4.  Choristoneura lambertiana Busck [TORTLA]

22.5.  Choristoneura occidentalis biennis Freeman

22.6.  Choristoneura occidentalis occidentalis Freeman [CHONOC]

22.7.  Choristoneura orae Freeman [CHONOR]

22.8.  Choristoneura parallela Robinson [CHONPA]

22.9.  Choristoneura pinus Freeman [CHONPI]

22.10.  Choristoneura retiniana Walsingham [CHONRE]

22.11.  Choristoneura rosaceana Harris [CHONRO]

23.

Cicadomorpha, za katere je znano, da so vektorji Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]:

23.1.  Acrogonia citrina Marucci [ACRGCI]

23.2.  Acrogonia virescens (Metcalf) [ACRGVI]

23.3.  Aphrophora angulata Ball [APHRAN]

23.4.  Aphrophora permutata Uhler [APHRPE]

23.5.  Bothrogonia ferruginea (Fabricius) [TETTFE]

23.6.  Bucephalogonia xanthopis (Berg)

23.7.  Clasteroptera achatina Germar

23.8.  Clasteroptera brunnea Ball

23.9.  Cuerna costalis (Fabricius) [CUERCO]

23.10.  Cuerna occidentalis Osman and Beamer [CUEROC]

23.11.  Cyphonia clavigera (Fabricius)

23.12.  Dechacona missionum Berg

23.13.  Dilobopterus costalimai Young [DLBPCO]

23.14.  Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI]

23.15.  Draeculacephala sp. [1DRAEG]

23.16.  Ferrariana trivittata Signoret

23.17.  Fingeriana dubia Cavichioli

23.18.  Friscanus friscanus (Ball)

23.19.  Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT]

23.20.  Graphocephala confluens Uhler

23.21.  Graphocephala versuta (Say) [GRCPVE]

23.22.  Helochara delta Oman

23.23.  Homalodisca ignorata Melichar

23.24.  Homalodisca insolita Walker [HOMLIN]

23.25.  Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR].

23.26.  Lepyronia quadrangularis (Say) [LEPOQU]

23.27.  Macugonalia cavifrons (Stal)

23.28.  Macugonalia leucomelas (Walker)

23.29.  Molomea consolida Schroder

23.30.  Neokolla hyeroglyphica (Say)

23.31.  Neokolla severini DeLong

23.32.  Oncometopia facialis Signoret [ONCMFA]

23.33.  Oncometopia nigricans Walker [ONCMNI]

23.34.  Oncometopia orbona (Fabricius) [ONCMUN]

23.35.  Oragua discoidula Osborn

23.36.  Pagaronia confusa Oman

23.37.  Pagaronia furcata Oman

23.38.  Pagaronia trecedecempunctata Ball

23.39.  Pagaronia triunata Ball

23.40.  Parathona gratiosa (Blanchard)

23.41.  Plesiommata corniculata Young

23.42.  Plesiommata mollicella Fowler

23.43.  Poophilus costalis (Walker) [POOPCO]

23.44.  Sibovia sagata (Signoret)

23.45.  Sonesimia grossa (Signoret)

23.46.  Tapajosa rubromarginata (Signoret)

23.47.  Xyphon flaviceps (Riley) [CARNFL]

23.48.  Xyphon fulgida (Nottingham) [CARNFU]

23.49.  Xyphon triguttata (Nottingham) [CARNTR]

24.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

25.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

26.

Diabrotica barberi Smith and Lawrence [DIABLO]

27.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

28.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

29.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

30.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

31.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

32.

Euwallacea fornicatus sensu lato [XYLBFO]

33.

Exomala orientalis (Waterhouse) [ANMLOR]

34.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

35.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

36.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

37.

Helicoverpa zea (Boddie) [HELIZE]

38.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

39.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

40.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

41.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

42.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

43.

Lycorma delicatula (White) [LYCMDE]

44.

Margarodidae:

44.1.  Dimargarodes meridionalis Morrison

44.2.  Eumargarodes laingi Allsopp et al. [EUMGLA]

44.3.  Eurhizococcus brasiliensis Jakubski [EURHBR]

44.4.  Eurhizococcus colombianus Jakubski

44.5.  Margarodes capensis Giard [MARGCA]

44.6.  Margarodes greeni Brain [MARGGR]

44.7.  Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR]

44.8.  Margarodes trimeni Brain [MARGTR]

44.9.  Margarodes vitis Reed [MARGVI]

44.10.  Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR]

44.11.  Porphyrophora tritici Sarkisov et al. [PORPTR]

45.

Massicus raddei (Blessig) [MALLRA]

46.

Monochamus spp. (neevropske populacije) [1MONCG]

47.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

48.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

49.

Nemorimyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

50.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

51.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

52.

Oligonychus perditus Pritchard and Baker [OLIGPD]

53.

Pissodes cibriani O'Brien [PISOCI]

54.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

55.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

56.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

57.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

58.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

59.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

60.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

61.

Pissodes zitacuarense Sleeper [PISOZI]

62.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

63.

Prodiplosis longifila Gagné [PRDILO]

64.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

65.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

66.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

67.

Ripersiella hibisci Kawai and Takagi [RHIOHI]

68.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

69.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

70.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

71.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

72.

Scolytinae spp. (neevropske) [1SCOLF]

73.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

74.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

75.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

76.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

77.

Tephritidae:

77.1.  Acidiella kagoshimensis (Miyake)

77.2.  Acidoxantha bombacis de Meijere

77.3.  Acroceratitis distincta (Zia)

77.4.  Adrama spp. [1ADRAG]

77.5.  Anastrepha spp. [1ANSTG]

77.6.  Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU]

77.7.  Asimoneura pantomelas (Bezzi)

77.8.  Austrotephritis protrusa (Hardy & Drew)

77.9.  Bactrocera spp. [1BCTRG], razen Bactrocera oleae (Gmelin) [DACUOL]

77.10.  Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO]

77.11.  Bactrocera latifrons (Hendel) [DACULA]

77.12.  Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO]

77.13.  Bistrispinaria fortis (Speiser)

77.14.  Bistrispinaria magniceps Bezzi

77.15.  Callistomyia flavilabris Hering

77.16.  Campiglossa albiceps (Loew)

77.17.  Campiglossa californica (Novak)

77.18.  Campiglossa duplex (Becker)

77.19.  Campiglossa reticulata (Becker)

77.20.  Campiglossa snowi (Hering)

77.21.  Carpomya incompleta (Becker) [CARYIN]

77.22.  Carpomya pardalina (Bigot) [CARYPA]

77.23.  Ceratitis spp. [1CERTG], razen Ceratitis capitata (Wiedemann) [CERTCA]

77.24.  Craspedoxantha marginalis (Wiedemann) [CRSXMA]

77.25.  Dacus spp. [1DACUG]

77.26.  Dioxyna chilensis (Macquart)

77.27.  Dirioxa pornia (Walker) [TRYEMU]

77.28.  Euleia separata (Becker)

77.29.  Euphranta camelliae Hardy

77.30.  Euphranta canadensis (Loew) [EPOCCA]

77.31.  Euphranta cassia Hancock and Drew

77.32.  Euphranta japonica (Ito) [RHACJA]

77.33.  Euphranta oshimensis Sun et al.

77.34.  Eurosta solidaginis (Fitch)

77.35.  Eutreta spp. [1EUTTG]

77.36.  Gastrozona nigrifemur David & Hancock

77.37.  Goedenia stenoparia (Steyskal)

77.38.  Gymnocarena spp.

77.39.  Insizwa oblita Munro

77.40.  Marriottella exquisita Munro

77.41.  Monacrostichus citricola Bezzi [MNAHCI]

77.42.  Neaspilota alba (Loew)

77.43.  Neaspilota reticulata Norrbom

77.44.  Paracantha trinotata (Foote)

77.45.  Parastenopa limata (Coquillett)

77.46.  Paratephritis fukaii Shiraki

77.47.  Paratephritis takeuchii Ito

77.48.  Paraterellia varipennis Coquillett

77.49.  Philophylla fossata (Fabricius)

77.50.  Procecidochares spp. [1PROIG]

77.51.  Ptilona confinis (Walker)

77.52.  Ptilona persimilis Hendel

77.53.  Rhagoletis spp. [1RHAGG], razen Rhagoletis alternata (Fallén) [RHAGAL], Rhagoletis batava Hering [RHAGBA], Rhagoletis berberidis Klug, Rhagoletis cerasi L. [RHAGCE], Rhagoletis cingulata (Loew) [RHAGCI], Rhagoletis completa Cresson [RHAGCO], Rhagoletis meigenii (Loew) [CERTME], Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU], Rhagoletis zernyi Hendel

77.54.  Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO]

77.55.  Rioxoptilona dunlopi (van der Wulp)

77.56.  Sphaeniscus binoculatus (Bezzi)

77.57.  Sphenella nigricornis Bezzi

77.58.  Strauzia [1STRAG] spp., razen Strauzia longipennis (Wiedemann)[STRALO]

77.59.  Taomyia marshalli Bezzi

77.60.  Tephritis leavittensis Blanc

77.61.  Tephritis luteipes Merz

77.62.  Tephritis ovatipennis Foote

77.63.  Tephritis pura (Loew)

77.64.  Toxotrypana curvicauda Gerstaecker [TOXTCU]

77.65.  Toxotrypana recurcauda Tigrero

77.66.  Trupanea bisetosa (Coquillett)

77.67.  Trupanea femoralis (Thomson)

77.68.  Trupanea wheeleri Curran

77.69.  Trypanocentra nigrithorax Malloch

77.70.  Trypeta flaveola Coquillett

77.71.  Urophora christophi Loew

77.72.  Xanthaciura insecta (Loew)

77.73.  Zacerata asparagi Coquillett

77.74.  Zeugodacus spp. [1ZEUDG]

77.75.  Zonosemata electa (Say) [ZONOEL]

78.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

79.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

80.

Trirachys sartus Solsky [AELSSA]

81.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

4.  Ogorčice

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], razen:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall [HIRSHA], Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] in Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh and Allen [LONGDI]

3.

Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback [MELGMY]

4.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne and Allen [NACOBA]

5.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

6.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

7.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

8.

Xiphinema inaequale Khan et Ahmad [XIPHNA]

9.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHIM]

10.

Xiphinema rivesi (neunijske populacije) Dalmasso [XIPHRI]

11.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

5.  Parazitske rastline

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], razen:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl [AREGA] in Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

6.  Virusi, viroidi in fitoplazme

1.

Beet curly top virus [BCTV00]

2.

Begomovirusi, razen:

Abutilon mosaic virus [ABMV00], Papaya leaf crumple virus [PALCRV], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarquia virus [TYLCAX]

3.

Black raspberry latent virus [TSVBL0]

4.

referenčni sev Candidatus Phytoplasma aurantifolia [PHYPAF]

5.

Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]

6.

Citrus leprosis virusi [CILV00]:

6.1.  CiLV-C [CILVC0]

6.2.  CiLV-C2 [CILVC2]

6.3.  HGSV-2 [HGSV20];

6.4.  OFV, različek Citrus [OFV00]

6.5.  CiLV-N sensu novo

6.6.  Citrus chlorotic spot virus

7.

Citrus tristeza virus (neunijski izolati) [CTV000]

8.

Coconut Cadang-Cadang viroid [CCCVD0]

9.

Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]

10.

Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]

11.

Melon yellowing-associated virus [MYAV00]

12.

Fitoplazme Palm lethal yellowing [PHYP56]:

12.1.  Candidatus Phytoplasma cocostanzania – podskupina 16SrIV-C

12.2.  Candidatus Phytoplasma palmae – podskupine 16SrIV-A, 16SrIV-B, 16SrIV-D, 16SrIV-E, 16SrIV-F

12.3.  Candidatus Phytoplasma palmicola – 16SrXXII-A

12.4.  Candidatus Phytoplasma palmicola soroden sev 16SrXXII-B

12.5.  Nova Candidatus Phytoplasma, ki povzroča palm lethal yellowing iz skupine 16SrIV – „Bogia coconut syndrome“

13.

Satsuma dwarf virus [SDV000]

14.

Squash vein yellowing virus [SQVYVX]

15.

Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0]

16.

Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0]

17.

Tobacco ringspot virus [TRSV00]

18.

Tomato chocolate virus [TOCHV0]

19.

Tomato marchitez virus [TOANV0]

20.

Tomato mild mottle virus [TOMMOV]

21.

Tomato ringspot virus [TORSV0]

22.

Virusi, viroidi in fitoplazme Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. in Vitis L.:

22.1.  American plum line pattern virus [APLPV0]

22.2.  Apple fruit crinkle viroid [AFCVD0]

22.3.  Apple necrotic mosaic virus

22.4.  Fitoplazma Buckland valley grapevine yellows [PHYP77]

22.5.  Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0]

22.6.  Candidatus Phytoplasma aurantifolia sorodni sevi (Pear decline Taiwan II, fitoplazma Crotalaria witches’ broom, fitoplazma Sweet potato little leaf [PHYP39])

22.7.  Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU] (referenčni sev)

22.8.  Candidatus Phytoplasma fraxini (referenčni sev) Griffiths et al. [PHYPFR]

22.9.  Candidatus Phytoplasma hispanicum (referenčni sev) Davis et al. [PHYP07]

22.10.  Candidatus Phytoplasma phoenicium [PHYPPH]

22.11.  Candidatus Phytoplasma pruni soroden sev (North American grapevine yellows, NAGYIII) Davis et al.

22.12.  Candidatus Phytoplasma pyri soroden sev (Peach yellow leaf roll) Norton et al.

22.13.  Candidatus Phytoplasma ziziphi (referenčni sev) Jung et al. [PHYPZI]

22.14.  Cherry rasp leaf virus (CRLV) [CRLV00]

22.15.  Cherry rosette virus

22.16.  Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0]

22.17.  Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0]

22.18.  Grapevine berry inner necrosis virus [GINV00]

22.19.  Grapevine red blotch virus [GRBAV0]

22.20.  Grapevine vein-clearing virus [GVCV00]

22.21.  Peach mosaic virus [PCMV00]

22.22.  Peach rosette mosaic virus [PRMV00]

22.23.  Raspberry latent virus [RPLV00]

22.24.  Raspberry leaf curl virus [RLCV00]

22.25.  Strawberry chlorotic fleck-associated virus

22.26.  Strawberry leaf curl virus

22.27.  Strawberry necrotic shock virus [SNSV00]

22.28.  Temperate fruit decay-associated virus

23.

Virusi, viroidi in fitoplazme Solanum tuberosum L. in druge Solanum spp., ki tvorijo gomolje:

23.1.  Andean potato latent virus [APLV00]

23.2.  Andean potato mild mosaic virus [APMMV0]

23.3.  Andean potato mottle virus [APMOV0]

23.4.  Candidatus Phytoplasma americanum

23.5.  Candidatus Phytoplasma aurantifolia sorodni sevi (GD32; St_JO_10, 14, 17; PPT-SA; Rus-343F; PPT-GTO29, -GTO30, -SINTV; Potato Huayao Survey 2; Potato hair sprouts)

23.6.  Candidatus Phytoplasma fragariae sorodna seva (YN-169, YN-10G)

23.7.  Candidatus Phytoplasma pruni sorodni sevi (Clover yellow edge, Potato purple top Akpot7, MT117, Akpot6; PPT-COAHP, -GTOP)

23.8.  Chilli leaf curl virus [CHILCU]

23.9.  Potato black ringspot virus [PBRSV0]

23.10.  Potato virus B [PVB000]

23.11.  Potato virus H [PVH000]

23.12.  Potato virus P [PVP000]

23.13.  Potato virus T [PVT000]

23.14.  Potato yellow dwarf virus [PYDV00]

23.15.  Potato yellow mosaic virus [PYMV00]

23.16.  Potato yellow vein virus [PYVV00]

23.17.  Potato yellowing virus [PYV000]

23.18.  Tomato mosaic Havana virus [THV000]

23.19.  Tomato mottle Taino virus [TOMOTV]

23.20.  Tomato severe rugose virus [TOSRV0]

23.21.  Tomato yellow vein streak virus [TOYVSV]

23.22.  neunijski izolati virusov krompirja S, X ter Potato leafroll virus [PVS000], [PVX000] in [PLRV00]

DEL BŠKODLJIVI ORGANIZMI, ZA KATERE JE ZNANO, DA SO NAVZOCI NA OZEMLJU UNIJE

Karantenski škodljivi organizmi in njihove oznake, ki jim jih je dodelila organizacija EPPO

1.  Bakterije

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

2.  Glive in oomicete

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

3.  Žuželke in pršice

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

4.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

5.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

6.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

7.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

8.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

4.  Mehkužci

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

5.  Ogorčice

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

6.  Virusi, viroidi in fitoplazme

1.

Fitoplazma Grapevine flavescence dorée [PHYP64]

2.

Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND]

▼M4
PRILOGA III

Seznam varovanih območij in z njimi povezanih karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje ter njihove oznake

Varovana območja iz tretjega stolpca naslednje preglednice zajemajo eno od naslednjega:

(a) 

celotno ozemlje države članice ( 1 ), uvrščene na seznam;

(b) 

ozemlje države članice, uvrščene na seznam, pri čemer so v oklepajih navedene izjeme;

(c) 

samo del ozemlja države članice, ki je naveden v oklepajih.Karantenski škodljivi organizmi za varovano območje

Oznaka EPPO

Varovana območja

(a)  Bakterije

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

(a)  Estonija;
(b)  Španija (razen avtonomnih skupnosti Andaluzija, Aragonija, Kastilja - Manča, Kastilja in Leon, Estremadura, Madrid, Murcia, Navarra in Rioja, pokrajine Guipuzcoa v Baskiji, okrožij Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià in Urgell v pokrajini Lleida v avtonomni skupnosti Katalonija, občin Alborache in Turís v pokrajini Valencija ter okrožij L’Alt Vinalopó in El Vinalopó Mitjà v pokrajini Alicante v avtonomni skupnosti Valencija);
(c)  Francija (Korzika); ►M6  
(d)  Italija (Abruci, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija (razen občin Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte in Vico Equense v pokrajini Neapelj, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala in Tramonti v pokrajini Salerno), Lacij, Ligurija, Lombardija (razen pokrajin Milano, Mantova, Sondrio in Varese ter občin Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese in Varedo v pokrajini Monza Brianza), Marke (razen občin Colli al Metauro, Fano, Pesaro in San Costanzo v pokrajini Pesaro e Urbino), Molize, Sardinija, Sicilija (razen občin Cesarò v pokrajini Messina, Maniace, Bronte, Adrano v pokrajini Catania ter Centuripe, Regalbuto in Troina v pokrajini Enna), Toskana, Umbrija, Dolina Aoste, Benečija (razen pokrajin Rovigo in Benetke, občin Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano in Vescovana v pokrajini Padova ter občin Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole,San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zimella v pokrajini Verona));  ◄
(e)  Latvija;
(f)  Finska; ►M6  
(g)  Irska (razen mesta Galway);
(h)  Litva (razen občine Kėdainiai v regiji Kaunas);
(i)  Slovenija (razen regij Gorenjska, Koroška, Maribor in Notranjska ter občin Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče - Vogrsko, Velika Polana in Žužemberk ter naselij Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec in Znojile pri Krki v občini Ivančna Gorica);
(j)  Slovaška (razen okrožja Dunajská Streda ter mestnih občin Hronovce in Hronské Kľačany v okrožju Levice, Dvory nad Žitavou v okrožju Nové Zámky, Málinec v okrožju Poltár, Valice, Jesenské in Rimavská Sobota v okrožju Rimavská Sobota, Hrhov v okrožju Rožňava, Veľké Ripňany v okrožju Topoľčany ter Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše in Zatín v okrožju Trebišov).  ◄

2.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

Do 30. aprila 2023: Združeno kraljestvo (Severna Irska)

(b)  Glive in oomicete

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

Grčija

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

(a)  Češka;

(b)  Irska;

(c)  Švedska;

(d)  Združeno kraljestvo (Severna Irska).

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers and Ju

HYPOMA

(a)  Irska;

(b)  Združeno kraljestvo (Severna Irska).

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Irska

(c)  Žuželke in pršice

1.

Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije)

BEMITA

(a)  Irska;

(b)  Švedska;

(c)  Združeno kraljestvo (Severna Irska).

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

(a)  Irska;

(b)  Združeno kraljestvo (Severna Irska).

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

(a)  Irska;

(b)  Grčija;

(c)  Združeno kraljestvo (Severna Irska).

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

(a)  Irska;

(b)  Združeno kraljestvo (Severna Irska).

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

(a)  Irska;

(b)  Grčija;

(c)  Združeno kraljestvo (Severna Irska).

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

(a)  Grčija;

(b)  Portugalska (Azori, razen otoka Terceria).

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

(a)  Irska;

(b)  Grčija;

(c)  Združeno kraljestvo (Severna Irska).

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

(a)  Irska;

(b)  Grčija;

(c)  Združeno kraljestvo (Severna Irska).

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

(a)  Irska;

(b)  Grčija;

(c)  Združeno kraljestvo (Severna Irska).

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

(a)  Irska;

(b)  Ciper;

(c)  Združeno kraljestvo (Severna Irska).

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

(a)  Irska;

(b)  Združeno kraljestvo (Severna Irska).

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

(a)  Irska;

(b)  Španija (Ibiza in Menorka);

(c)  Ciper;

(d)  Malta;

(e)  Portugalska (Azori in Madeira);

(f)  Finska (okrožja Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa);

(g)  Švedska (okrožja Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar in Skåne);

(h)  Združeno kraljestvo (Severna Irska).

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

(a)  Irska;

(b)  Združeno kraljestvo (Severna Irska).

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

(a)  Irska;

(b)  do 30. aprila 2023: Združeno kraljestvo (Severna Irska).

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

(a)  Irska;

(b)  do 30. aprila 2023: Združeno kraljestvo (Severna Irska).

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

(a)  Irska;

(b)  Malta;

(c)  Združeno kraljestvo (Severna Irska).

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

(a)  Irska;

(b)  Portugalska (Azori);

(c)  Združeno kraljestvo (Severna Irska).

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

(a)  Španija (Granada in Malaga);

(b)  Portugalska (Alentejo, Algarve in Madeira).

▼M6

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

(a)  do 30. aprila 2023: Irska;

(b)  Združeno kraljestvo (Severna Irska).

▼M4

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

(a)  Irska;

(b)  do 30. aprila 2023: Združeno kraljestvo (Severna Irska).

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Ciper

(d)  Virusi, viroidi in fitoplazme

1.

Beet necrotic yellow vein virus

BNYVV0

(a)  Irska;

(b)  Francija (Bretanja);

(c)  Portugalska (Azori);

(d)  Finska;

(e)  Združeno kraljestvo (Severna Irska).

2.

Candidatus Phytoplasma ulmi

PHYPUL

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

3.

Citrus tristeza virus (unijski izolati)

CTV000

Malta

▼B
PRILOGA IV

Seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov za Unijo (RNQP) in določenih rastlin za saditev s kategorijami in pragovi, kot je naveden v členu 5

VSEBINA

Del A:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi s semenom krmnih rastlin

Del B:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z žitnim semenom

Del C:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z razmnoževalnim materialom vinske trte

Del D:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z razmnoževalnim materialom okrasnih rastlin in drugih rastlin za saditev, predvidenih za okrasne namene

Del E:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z gozdnim reprodukcijskim materialom, razen semeni

Del F:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z zelenjadničnim semenom

Del G:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi s semenskim krompirjem

Del H:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi s semenom oljnic in predivnic

Del I:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z razmnoževalnim in sadilnim materialom zelenjadnic, razen semeni

Del J:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z razmnoževalnim materialom sadnih rastlin in sadnimi rastlinami, namenjenimi za pridelavo sadja

Del K:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi s semeni Solanum tuberosum

Del L:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z rastlinami Humulus lupulus za saditev, razen semeni

▼M9

Del M:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z razmnoževalnim materialom sadnih rastlin in sadnimi rastlinami, namenjenimi za pridelavo sadja, Actinidia Lindl., razen semen

▼B

DEL A

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi s semenom krmnih rastlinNadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Pragovi za predosnovno seme

Pragovi za osnovno seme

Pragovi za certificirano seme

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

DEL B

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z žitnim semenomOgorčice

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Pragovi za predosnovno seme

Pragovi za osnovno seme

Pragovi za certificirano seme

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Glive

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Praktično nenapadeno

Praktično nenapadeno

Praktično nenapadeno

DEL C

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z razmnoževalnim materialom vinske trteBakterije

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev, razen semen (rod ali vrsta)

Prag za izvorni razmnoževalni material, osnovni razmnoževalni material, certificirani material

Prag za standardni material

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

0 %

0 %

Žuželke in pršice

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev, razen semen (rod ali vrsta)

Prag za izvorni razmnoževalni material, osnovni razmnoževalni material, certificirani material

Prag za standardni material

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Necepljena Vitis vinifera L.

0 %

0 %

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L., razen necepljene Vitis vinifera L.

Praktično nenapaden

Praktično nenapaden

Virusi, viroidi, virozam podobne bolezni in fitoplazme

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev, razen semen (rod ali vrsta)

Prag za izvorni razmnoževalni material, osnovni razmnoževalni material, certificirani material

Prag za standardni material

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine fanleaf virus [GFLV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine fleck virus [GFKV00]

Podlage Vitis spp. in njihovih hibridov, razen Vitis vinifera L.

0 % za izvorni razmnoževalni material

Ni relevantno za osnovni razmnoževalni material in certificirani material.

Ni relevantno.

Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]

Vitis L.

0 %

0 %

DEL D

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z razmnoževalnim materialom okrasnih rastlin in drugih rastlin za saditev, predvidenih za okrasne nameneBakterije

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevni razmnoževalni material okrasnih rastlin in drugih rastlin za saditev, predvidenih za okrasne namene

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Rastline za saditev, razen semen

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

▼M9

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Rastline za saditev, razen semen

Actinidia Lindl.

0 %

▼B

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Rastline za saditev, razen semen

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Rastline za saditev, razen semen

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Rastline za saditev, razen semen

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Glive in oomicete

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevni razmnoževalni material okrasnih rastlin in drugih rastlin za saditev, predvidenih za okrasne namene

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Rastline za saditev, razen semen

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Rastline za saditev, razen semen

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Rastline za saditev, razen semen

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Rastline za saditev, razen semen

Pinus L.

0 %

▼M9

Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

Rastline za saditev, razen peloda in semen

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L., razen R. simsii L., Viburnum L.

0 %

▼B

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Semena

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Rastline za saditev, razen semen

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Rastline za saditev, razen semen

Chrysanthemum L.

0 %

Žuželke in pršice

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevni razmnoževalni material okrasnih rastlin in drugih rastlin za saditev, predvidenih za okrasne namene

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Rastline za saditev, razen semen

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bo[OPOGSC]

Rastline za saditev, razen semen

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Rastline za saditev, razen semen

Palmae, kar zadeva naslednje rodove in vrste: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Ogorčice

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevni razmnoževalni material okrasnih rastlin in drugih rastlin za saditev, predvidenih za okrasne namene

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Rastline za saditev, razen semen

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Virusi, viroidi, virozam podobne bolezni in fitoplazme

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevni razmnoževalni material okrasnih rastlin in drugih rastlin za saditev, predvidenih za okrasne namene

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Rastline za saditev, razen semen

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Rastline za saditev, razen semen

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Rastline za saditev, razen semen

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Rastline za saditev, razen semen

Lavandula L.

0 %

Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00]

Rastline za saditev, razen semen

Argyranthemum Webb ex Sch. Bip., Chrysanthemum L.

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Rastline za saditev, razen semen

Citrus L.

0 %

Citrus tristeza virus [CTV000] (unijski izolati)

Rastline za saditev, razen semen

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., in njihovi hibridi

0 %

Impatiens necrotic spot tospovirus [INSV00]

Rastline za saditev, razen semen

Begonia x hiemalis

Fotsch, novogvinejski hibridi Impatiens L.

0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L.

0 %

Plum pox virus [PPV000]

Rastline iz naslednjih vrst Prunus L. za saditev, razen semen

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., druge vrste Prunus L., občutljive za Plum pox virus

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Rastline za saditev, razen semen

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., novogvinejski hibridi Impatiens L., Pelargonium L.

0 %

▼M9

DEL E

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z gozdnim reprodukcijskim materialom, razen semenGlive in oomicete

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevni gozdni reprodukcijski material

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Rastline za saditev, razen semen

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Rastline za saditev, razen semen

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Rastline za saditev, razen semen

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Rastline za saditev, razen semen

Pinus L.

0 %

Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Rastline za saditev, razen peloda in semen

Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

0 %

▼B

DEL F

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z zelenjadničnim semenomBakterije

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevno zelenjadnično seme

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Žuželke in pršice

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevno zelenjadnično seme

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

▼M9

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L.

0 %

▼B

Ogorčice

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevno zelenjadnično seme

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L.

0 %

Virusi, viroidi, virozam podobne bolezni in fitoplazme

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevno zelenjadnično seme

Pepino mosaic virus [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

DEL G

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi s semenskim krompirjemNadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za neposredno potomstvo predosnovnega semenskega krompirja

Prag za neposredno potomstvo osnovnega semenskega krompirja

Prag za neposredno potomstvo certificiranega semenskega krompirja

PBTC

PB

Simptomi virusne okužbe

Solanum tuberosum L.

0 %

0,5 %

4,0 %

10,0 %Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za rastline za saditev predosnovnega semenskega krompirja

Prag za rastline za saditev osnovnega semenskega krompirja

Prag za rastline za saditev certificiranega semenskega krompirja

PBTC

PB

Črna noga (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

Praktično nenapaden

Praktično nenapaden

Praktično nenapaden

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Bela noga, ki jo povzroča Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

Solanum tuberosum L

0 %

1,0 %

prizadene več kot 10 % površine gomoljev

5,0 %

prizadene več kot 10 % površine gomoljev

5,0 %

prizadene več kot 10 % površine gomoljev

Prašnata krastavost, ki jo povzroča Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

Solanum tuberosum L

0 %

1,0 %

prizadene več kot 10 % površine gomoljev

3,0 %

prizadene več kot 10 % površine gomoljev

3,0 %

prizadene več kot 10 % površine gomoljev

Simptomi mozaika, ki jih povzročajo virusi

in

simptomi, ki jih povzroča Leaf roll virus [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Del H

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi s semenom oljnic in predivnicGlive in oomicete

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Pragovi za predosnovno seme

Pragovi za osnovno seme

Pragovi za certificirano seme

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % prizadetih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

5 %

5 % prizadetih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

5 %

5 % prizadetih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – lan

1 %

5 % prizadetih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

1 %

5 % prizadetih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

1 %

5 % prizadetih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – laneno seme

5 %

5 % prizadetih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

5 %

5 % prizadetih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

5 %

5 % prizadetih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

prizadetih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

5 %

prizadetih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

5 %

prizadetih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr.

15 % za okužbo s Phomopsis complex

15 % za okužbo s Phomopsis complex

15 % za okužbo s Phomopsis complex

Fusarium (anamorfni rod) Link [1FUSAG], razen Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] in Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

prizadetih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium (anamorfni rod) Link, razen Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon in Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

prizadetih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium (anamorfni rod) Link, razen Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon in Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

prizadetih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium (anamorfni rod) Link, razen Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon in Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

V laboratorijski preiskavi reprezentativnega vzorca vsake partije semena, katerega velikost je določena v stolpcu 4 Priloge III k Direktivi 2002/57/ES, je odkritih največ pet sklerocijev ali delčkov sklerocijev.

V laboratorijski preiskavi reprezentativnega vzorca vsake partije semena, katerega velikost je določena v stolpcu 4 Priloge III k Direktivi 2002/57/ES, je odkritih največ pet sklerocijev ali delčkov sklerocijev.

V laboratorijski preiskavi reprezentativnega vzorca vsake partije semena, katerega velikost je določena v stolpcu 4 Priloge III k Direktivi 2002/57/ES, je odkritih največ pet sklerocijev ali delčkov sklerocijev.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

V laboratorijski preiskavi reprezentativnega vzorca vsake partije semena, katerega velikost je določena v stolpcu 4 Priloge III k Direktivi 2002/57/ES, je odkritih največ deset sklerocijev ali delčkov sklerocijev.

V laboratorijski preiskavi reprezentativnega vzorca vsake partije semena, katerega velikost je določena v stolpcu 4 Priloge III k Direktivi 2002/57/ES, je odkritih največ deset sklerocijev ali delčkov sklerocijev.

V laboratorijski preiskavi reprezentativnega vzorca vsake partije semena, katerega velikost je določena v stolpcu 4 Priloge III k Direktivi 2002/57/ES, je odkritih največ deset sklerocijev ali delčkov sklerocijev.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

V laboratorijski preiskavi reprezentativnega vzorca vsake partije semena, katerega velikost je določena v stolpcu 4 Priloge III k Direktivi 2002/57/ES, je odkritih največ pet sklerocijev ali delčkov sklerocijev.

V laboratorijski preiskavi reprezentativnega vzorca vsake partije semena, katerega velikost je določena v stolpcu 4 Priloge III k Direktivi 2002/57/ES, je odkritih največ pet sklerocijev ali delčkov sklerocijev.

V laboratorijski preiskavi reprezentativnega vzorca vsake partije semena, katerega velikost je določena v stolpcu 4 Priloge III k Direktivi 2002/57/ES, je odkritih največ pet sklerocijev ali delčkov sklerocijev.

DEL I

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z razmnoževalnim in sadilnim materialom zelenjadnic, razen semeniBakterije

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevni razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Glive in oomicete

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevni razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic

Fusarium Link (anamorfni rod) [1FUSAG], razen Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] in Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Ogorčice

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevni razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativum L.

0 %

Virusi, viroidi, virozam podobne bolezni in fitoplazme

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevni razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic

Leek yellow stripe virus [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Onion yellow dwarf virus [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

DEL J

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z razmnoževalnim materialom sadnih rastlin in sadnimi rastlinami, namenjenimi za pridelavo sadjaBakterije

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevni razmnoževalni material sadnih rastlin in sadne rastline

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Cydonia oblonga Mill.,

Juglans regia L.,

Malus Mill.,

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fragaria L.

0 %

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Rastline za saditev, razen semen

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Corylus avellana L.

0 %

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Olea europaea L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Rastline za saditev, razen semen

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

0 %

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Prunus armeniaca L.

0 %

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Rubus L.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Rastline za saditev, razen semen

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Corylus avellana L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Juglans regia L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Rastline za saditev, razen semen

Prunus amygladus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Ficus carica L.

0 %

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Rastline za saditev, razen semen

Fragaria L.

0 %

Glive in oomicete

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevni razmnoževalni material sadnih rastlin in sadne rastline

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Rastline za saditev, razen semen

Castanea sativa Mill.

0 %

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Phytophthora citrophthora (R. E. Smith & E. H. Smith) Leonian [PHYTCO]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora fragariae C. J. Hickman [PHYTFR]

Rastline za saditev, razen semen

Fragaria L.

0 %

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

▼M9

Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

Rastline za saditev, razen peloda in semen

Castanea sativa Mill., Vaccinium L.

0 %

▼B

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Rastline za saditev, razen semen

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi

0 %

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

Rhizoctonia fragariae Hussain & W. E. McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Žuželke in pršice

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevni razmnoževalni material sadnih rastlin in sadne rastline

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Ribes L.

0 %

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Ficus carica L.

0 %

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Fragaria L.

0 %

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Ribes L.

0 %

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Juglans regia L.

0 %

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Citrus L., Fortunella Swingle in Poncirus Raf.

0 %

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Corylus avellana L.

0 %

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Fragaria L.

0 %

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Rubus L.

0 %

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Ribes L.

0 %

Ogorčice

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevni razmnoževalni material sadnih rastlin in sadne rastline

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Rastline za saditev, razen semen

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Ficus carica L.

0 %

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Ficus carica L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Ficus carica L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Pistacia vera L.

0 %

Virusi, viroidi, virozam podobne bolezni in fitoplazme

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevni razmnoževalni material sadnih rastlin in sadne rastline

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

Bolezen apple flat limb [AFL000]

Malus Mill.

0 %

Apple mosaic virus [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Bolezen apple star crack [APHW00]

Malus Mill.

0 %

Bolezen apple rubbery wood [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. in Pyrus L.

0 %

Apple scar skin viroid [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

Apple stem-grooving virus [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apricot latent virus [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Bolezen aucuba mosaic in bolezen blackcurrant yellows skupaj

Ribes L.

0 %

Black raspberry necrosis virus [BRNV00]

Rubus L.

0 %

Blackcurrant reversion virus [BRAV00]

Ribes L.

0 %

Blueberry mosaic associated virus [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry red ringspot virus [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry scorch virus [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shock virus [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shoestring virus [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

▼M9 —————

▼B

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Rastline za saditev, razen semen

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Rastline za saditev, razen semen

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Rastline za saditev, razen semen

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry leaf roll virus [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry mottle leaf virus [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Bolezen chestnut mosaic

Castanea sativa Mill.

0 %

Bolezen Citrus cristacortis [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Bolezen Citrus impietratura [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus leaf Blotch virus [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus psorosis virus [CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus tristeza virus [CTV000] (unijski izolati)

Rastline za saditev, razen semen

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi

0 %

Citrus variegation virus [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Fitoplazma Clover phyllody [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

Fitoplazma Cranberry false blossom [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

Cucumber mosaic virus [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

Bolezen fig mosaic [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

Bolezni plodov: chat fruit [APCF00], green crinkle [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], star crack, russet ring [APLP00], russet wart

Malus Mill.

0 %

Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]

Ribes L.

0 %

Hop stunt viroid [HSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Little cherry virus 1 and 2 [LCHV10], [LCHV20])

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

Olive leaf yellowing associated virus [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive vein yellowing associated virus [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Bolezen pear bark necrosis [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Bolezen pear bark split [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear blister canker viroid [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Bolezen pear rough bark [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Plum pox virus [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

V primeru hibridov Prunus, pri katerih je material cepljen na podlage, podlage drugih vrst Prunus L., občutljive za Plum pox virus

0 %

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Bolezen quince yellow blotch [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry ringspot virus [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry yellow spot [RYS000]

Rubus L.

0 %

Rubus yellow net virus [RYNV00]

Rubus L.

0 %

Strawberry crinkle virus [SCRV00]

Rastline za saditev, razen semen

Fragaria L.

0 %

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]

Rastline za saditev, razen semen

Fragaria L.

0 %

Strawberry mottle virus [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

Fitoplazma Strawberry multiplier disease [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

Strawberry vein banding virus [SVBV00]

Rastline za saditev, razen semen

Fragaria L.

0 %

Tomato black ring virus [TBRV00]

Rastline za saditev, razen semen

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

DEL K:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi s semenomSolanum tuberosum L.Virusi, viroidi, virozam podobne bolezni in fitoplazme

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev

Prag za semena

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

DEL L

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z rastlinami Humulus lupulus za saditev, razen semeniGlive in oomicete

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za rastline za saditev

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

0 %

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H. W. Platt, Bostock, R. M. Davis & K. V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

0 %

▼M9Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme

Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]

Rastline za saditev, razen peloda in semen

Humulus lupulus L.

0 %

DEL M

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z razmnoževalnim materialom sadnih rastlin in sadnimi rastlinami, namenjenimi za pridelavo sadja, Actinidia Lindl., razen semenBakterije

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevni razmnoževalni material sadnih rastlin in sadne rastline

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Actinidia Lindl.

0 %

▼B
PRILOGA V

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na določenih rastlinah za saditev

VSEBINA

Del A:

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na semenu krmnih rastlin

1.

Uradni pregled posevkov

2.

Vzorčenje in testiranje semena krmnih rastlin

3.

Dodatni ukrepi za nekatere rastlinske vrste

Del B:

Ukrepi v zvezi z žitnim semenom

1.

Uradni pregled posevkov

2.

Vzorčenje in testiranje žitnega semena

3.

Dodatni ukrepi za semena Oryza sativa L.

Del C:

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na razmnoževalnem materialu okrasnih rastlin in rastlin za saditev, predvidenih za okrasne namene

Del D:

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na gozdnem reprodukcijskem materialu, razen semen

Del E:

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na zelenjadničnem semenu

Del F:

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na semenskem krompirju

Del G:

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na semenu oljnic in predivnic

1.

Uradni pregled posevkov

2.

Vzorčenje in testiranje semena oljnic in predivnic

3.

Dodatni ukrepi za seme oljnic in predivnic

Del H:

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na razmnoževalnem in sadilnem materialu zelenjadnic, razen na semenih

Del I:

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na semenu Solanum tuberosum

Del J:

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na rastlinah Humulus lupulus za saditev, razen na semenih

▼M9

Del K:

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na razmnoževalnem materialu sadnih rastlin in sadnih rastlinah, namenjenih za pridelavo sadja, Actinidia Lindl., razen semen

▼B

DEL A

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na semenu krmnih rastlin

1.    Uradni pregled posevkov

(1) Pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa izvaja poljske preglede posevka, iz katerega se proizvaja seme krmnih rastlin, glede navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na posevku za zagotovitev, da navzočnost nekarantenskih škodljivih organizmov ne presega pragov iz te preglednice:Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Pragovi za proizvodnjo predosnovnega semena

Pragovi za proizvodnjo osnovnega semena

Pragovi za proizvodnjo certificiranega semena

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Pristojni organ lahko pooblasti inšpektorje, ki niso izvajalci poslovne dejavnosti, da v njegovem imenu in pod njegovim uradnim nadzorom opravljajo poljske preglede.

(2) Navedeni poljski pregledi se opravijo, kadar stanje in stopnja razvoja posevkov omogočata ustrezen pregled. Vsako leto se opravi najmanj en poljski pregled, in sicer ob najustreznejšem času za odkritje ustreznih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov.

(3) Pristojni organ v skladu z ustreznimi metodami določi velikost, število in razporeditev kontrolnih enot polja, ki bodo pregledane.

Delež posevkov za proizvodnjo semena, ki ga mora uradno pregledati pristojni organ, znaša najmanj 5 %.

2.    Vzorčenje in testiranje semena krmnih rastlin

(1) Pristojni organ:

(a) 

uradno odvzame vzorce semena iz partij semena krmnih rastlin;

(b) 

pooblasti vzorčevalce semena, da bodo v njegovem imenu in pod njegovim uradnim nadzorom izvedli vzorčenje;

(c) 

vzorce semena, ki jih odvzame, primerja z vzorci iz iste partije semena, ki so jih odvzeli vzorčevalci semena pod uradnim nadzorom iz točke (b);

(d) 

nadzoruje delovanje vzorčevalcev semena iz točke 2.

(2) Pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom seme krmnih rastlin vzorči in testira v skladu z najsodobnejšimi mednarodnimi metodami.

Pristojni organ kontrolno vzorči najmanj 5 % partij semena, predloženih v postopek uradnega potrjevanja, razen pri avtomatskem vzorčenju. Navedeni delež je čim bolj enakomerno porazdeljen med fizične in pravne osebe, ki predložijo seme v potrjevanje, in predložene vrste, kontrolno testiranje pa je lahko namenjeno tudi odpravi morebitnih posebnih dvomov.

(3) Za avtomatsko vzorčenje se uporabijo ustrezni postopki, ki se uradno nadzorujejo.

Vzorci za pregled semena za potrjevanje se odvzamejo iz homogenih partij. Za maso partij in vzorcev se uporablja preglednica iz Priloge III k Direktivi 66/401/EGS.

3.    Dodatni ukrepi za nekatere rastlinske vrste

Pristojni organi ali izvajalci poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnih organov opravljajo naslednje dodatne uradne preglede ali sprejemajo druge ukrepe za nekatere rastlinske vrste na:

(1) predosnovnih, osnovnih in certificiranih semenih Medicago sativa L., da se prepreči navzočnost Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus in zagotovi:

(a) 

da semena izvirajo z območij, za katera je znano, da so nenapadena s Clavibacter michiganensis spp. insidiosus, ali

(b) 

da je bil posevek vzgojen na zemljišču, na katerem v zadnjih treh letih pred sajenjem ni bilo posevka Medicago sativa L., in da med poljskim pregledom v enoti pridelave niso bili opaženi simptomi Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus ali da pri predhodni rastlinski pridelavi pri sosednjem posevku Medicago sativa L. niso bili opaženi simptomi Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus ali

(c) 

da posevek spada v sorto, ki je priznana kot zelo odporna proti Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus, in da vsebnost inertne snovi ne presega 0,1 mas. %;

(2) predosnovnem, osnovnem in certificiranem semenu Medicago sativa L., da se prepreči navzočnost Ditylenchus dipsaci in zagotovi:

(a) 

da v enoti pridelave pri predhodni rastlinski pridelavi niso bili opaženi simptomi Ditylenchus dipsaci, da se v enoti pridelave v preteklih dveh letih niso gojili glavni gostiteljski posevki in da so bili sprejeti ustrezni higienski ukrepi za preprečitev napada na mestu pridelave ali

(b) 

da v enoti pridelave pri predhodni rastlinski pridelavi niso bili opaženi simptomi Ditylenchus dipsaci in da z laboratorijskimi testi na reprezentativnem vzorcu ni bil odkrit Ditylenchus dipsaci ali

(c) 

da so bila semena ustrezno fizikalno ali kemično tretirana proti Ditylenchus dipsaci in je bilo zanje po laboratorijskih testih na reprezentativnem vzorcu ugotovljeno, da so nenapadena s tem škodljivim organizmom.

DEL B

Ukrepi v zvezi z žitnim semenom

1.    Uradni pregled posevkov

(1) Pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa izvaja poljske preglede posevka, iz katerega se proizvaja žitno seme, za potrditev, da navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ne presega pragov iz te preglednice:Glive in oomicete

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Pragovi za proizvodnjo predosnovnega semena

Pragovi za proizvodnjo osnovnega semena

Pragovi za proizvodnjo certificiranega semena

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Največ dve simptomatični rastlini na 200 m2, opaženi med poljskimi pregledi reprezentativnega vzorca rastlin vsakega posevka, izvedenimi ob ustreznem času

Največ dve simptomatični rastlini na 200 m2, opaženi med poljskimi pregledi reprezentativnega vzorca rastlin vsakega posevka, izvedenimi ob ustreznem času

Certificirano seme prve generacije (C1):

največ štiri simptomatične rastline na 200 m2, opažene med poljskimi pregledi reprezentativnega vzorca rastlin vsakega posevka, izvedenimi ob ustreznem času

Certificirano seme druge generacije (C2):

največ osem simptomatičnih rastlin na 200 m2, opaženih med poljskimi pregledi reprezentativnega vzorca rastlin vsakega posevka, izvedenimi ob ustreznem času

Ogorčice

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Pragovi za proizvodnjo predosnovnega semena

Pragovi za proizvodnjo osnovnega semena

Pragovi za proizvodnjo certificiranega semena

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Pristojni organ lahko pooblasti inšpektorje, ki niso izvajalci poslovne dejavnosti, da v njegovem imenu in pod njegovim uradnim nadzorom opravljajo poljske preglede.

(2) Navedeni poljski pregledi se opravijo, kadar stanje in stopnja razvoja posevkov omogočata ustrezen pregled.

Vsako leto se opravi najmanj en poljski pregled, in sicer ob najustreznejšem času za odkritje ustreznih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov.

(3) Pristojni organ v skladu z ustreznimi metodami določi velikost, število in razporeditev kontrolnih enot polja, ki bodo pregledane.

Delež posevkov za proizvodnjo semena, ki ga mora uradno pregledati pristojni organ, znaša najmanj 5 %.

2.    Vzorčenje in testiranje žitnega semena

(1) Pristojni organ:

(a) 

uradno odvzame vzorce semena iz partij žitnega semena;

(b) 

pooblasti vzorčevalce semena, da bodo v njegovem imenu in pod njegovim uradnim nadzorom izvedli vzorčenje;

(c) 

vzorce semena, ki jih odvzame, primerja z vzorci iz iste partije semena, ki so jih odvzeli vzorčevalci semena pod uradnim nadzorom iz točke (b);

(d) 

nadzoruje delovanje vzorčevalcev semena iz točke 2.

(2) Pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom žitno seme vzorči in testira v skladu z najsodobnejšimi mednarodnimi metodami.

Pristojni organ kontrolno vzorči najmanj 5 % partij semena, predloženih v postopek uradnega potrjevanja, razen pri avtomatskem vzorčenju. Navedeni delež je čim bolj enakomerno porazdeljen med fizične in pravne osebe, ki predložijo seme v potrjevanje, in predložene vrste, kontrolno testiranje pa je lahko namenjeno tudi odpravi morebitnih posebnih dvomov.

(3) Za avtomatsko vzorčenje se uporabijo ustrezni postopki, ki se uradno nadzorujejo.

Vzorci za pregled semena za potrjevanje se odvzamejo iz homogenih partij. Za maso partij in vzorcev se uporabljajo določbe iz preglednice v Prilogi III k Direktivi 66/402/EGS.

3.    Dodatni ukrepi za semena Oryza sativa L.

Pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravlja naslednje dodatne uradne preglede ali sprejema druge ukrepe za zagotovitev, da seme Oryza sativa L. izpolnjuje eno od naslednjih zahtev:

(a) 

izvira z območja, za katero je znano, da je nenapadeno z Aphelenchoides besseyi;

(b) 

pristojni organi so ga uradno testirali z ustreznimi nematološkimi testi, izvedenimi na reprezentativnem vzorcu iz vsake partije, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so semena nenapadena z Aphelenchoides besseyi;

(c) 

ustrezno je bilo tretirano z vročo vodo ali drugim ustreznim tretiranjem proti Aphelenchoides besseyi.

DEL C

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na razmnoževalnem materialu okrasnih rastlin in drugih rastlin za saditev, predvidenih za okrasne namene

V zvezi z ustreznimi nadzorovanimi nekarantenskimi škodljivimi organizmi in rastlinami za saditev se sprejmejo naslednji ukrepi:

pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravlja preglede in sprejema druge ukrepe za zagotovitev, da so izpolnjene zahteve glede ustreznih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov in rastlin za saditev iz te preglednice:Bakterije

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev

Zahteve

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Rastline za saditev, razen semen

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

(a)  Rastline so bile vzgojene na območjih, za katera je znano, da so nenapadena z Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.,

ali

(b)  rastline so bile vzgojene v enoti pridelave, ki je bila v zadnji rastni sezoni ob ustreznem času vizualno pregledana, da bi se odkril navedeni škodljivi organizem, rastline, ki so kazale simptome okužbe z njim, in vse okoliške gostiteljske rastline pa so bile takoj izruvane in uničene.

▼M9

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Rastline za saditev, razen semen

Actinidia Lindl.

(a)  Rastline so bile pridelane na območjih, ki jih je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil kot prosta Pseudomonas syringae pv. actinidiae, ali

(b)  

(i)  na rastlinah na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso bili opaženi simptomi Pseudomonas syringae pv. actinidiae, ali

(ii)  simptomi Pseudomonas syringae pv. actinidiae so bili opaženi na največ 1 % rastlin na enoti pridelave, navedene rastline in vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene, ter

reprezentativni del preostalih asimptomatičnih rastlin je bil vzorčen in testiran na Pseudomonas syringae pv. actinidiae, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prost škodljivega organizma,

ter

rastline so bile pred trženjem naključno vzorčene in testirane na Pseudomonas syringae pv. actinidiae, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so proste škodljivega organizma.

▼B

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie

Rastline za saditev, razen semen

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindl.

(a)  Rastline so bile pridelane na območjih, za katera je znano, da so nenapadena s Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie,

ali

(b)  rastline so rasle v enoti pridelave, za katero je bilo z vizualnim pregledom ugotovljeno, da je bila v zadnji popolni rastni sezoni nenapadena s Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile takoj izruvane in uničene,

ali

(c)  med vizualnimi pregledi, izvedenimi v zadnji rastni sezoni ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma, so bili simptomi opaženi pri največ 2 % rastlin v partiji, zadevne simptomatične rastline in vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile takoj izruvane in uničene.

Spiroplasma citri Saglio

Rastline za saditev, razen semen

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi

Rastline izvirajo iz matičnih rastlin, ki so bile ob najustreznejšem času za odkritje škodljivega organizma vizualno pregledane, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so nenapadene s Spiroplasma citri Saglio, in

(a)  rastline so bile pridelane na območjih, za katera je znano, da so nenapadena s Spiroplasma citri Saglio, ali

(b)  za enoto pridelave je bilo z vizualnim pregledom rastlin ob najustreznejšem času za odkritje škodljivega organizma v zadnji rastni sezoni ugotovljeno, da je bila v zadnji popolni rastni sezoni nenapadena s Spiroplasma citri Saglio, ali

(c)  med vizualnim pregledom, izvedenim v zadnji rastni sezoni ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma, so bili simptomi opaženi pri največ 2 % rastlin, vse okužene rastline pa so bile takoj izruvane in uničene.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Rastline za saditev, razen semen

Prunus L.

(a)  Rastline so bile pridelane na območju, za katero je znano, da je nenapadeno s Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., ali

(b)  rastline so rasle v enoti pridelave, za katero je bilo z vizualnim pregledom ugotovljeno, da je bila v zadnji popolni rastni sezoni nenapadena s Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., vse simptomatične rastline v neposredni bližini in sosednje rastline pa so bile takoj izruvane in uničene, razen če so bile testirane na podlagi reprezentativnega vzorca simptomatičnih rastlin, pri čemer so testi pokazali, da simptomov ni povzročil Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., ali

(c)  med vizualnimi pregledi, izvedenimi ob ustreznem času v zadnji rastni sezoni, so bili simptomi opaženi pri največ 2 % rastlin v partiji, pri čemer so bile zadevne simptomatične rastline in vse simptomatične rastline v enoti pridelave in neposredni bližini ter sosednje rastline takoj izruvane in uničene, razen če so bile testirane na podlagi reprezentativnega vzorca simptomatičnih rastlin, pri čemer so testi pokazali, da simptomov ni povzročil Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., ali

(d)  v primeru zimzelenih vrst so bile rastline pred premikom vizualno pregledane, pri čemer je bilo ugotovljeno, da nimajo simptomov Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

(1)  V primeru semen:

(a)  semena izvirajo z območij, za katera je znano, da so nenapadena s Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

ali

(b)  med vizualnimi pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

ali

(c)  reprezentativni vzorec semen je bil z ustreznimi metodami uradno testiran na Xanthomonas euvesicatoria Jones et al., in sicer ne glede na to, ali so bila semena prej ustrezno tretirana, pri testiranju pa je bilo ugotovljeno, da so semena nenapadena s Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

(2)  V primeru rastlin, razen semen:

(a)  sadike so bile vzgojene iz semen, ki izpolnjujejo zahteve iz točke (1) tega vnosa,

in

(b)  za mlade rastline so bile zagotovljene ustrezne higienske razmere za preprečitev okužbe.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

(1)  V primeru semen:

(a)  semena izvirajo z območij, za katera je znano, da so nenapadena s Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

ali

(b)  med vizualnimi pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

ali

(c)  reprezentativni vzorec semen je bil z ustreznimi metodami uradno testiran na Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. (in sicer ne glede na to, ali so bila semena prej ustrezno tretirana), pri testiranju pa je bilo ugotovljeno, da so semena nenapadena s Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

(2)  V primeru rastlin, razen semen:

(a)  sadike so bile vzgojene iz semen, ki izpolnjujejo zahteve iz točke (1) tega vnosa,

in

(b)  za mlade rastline so bile zagotovljene ustrezne higienske razmere za preprečitev okužbe.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

(1)  V primeru semen:

(a)  semena izvirajo z območij, za katera je znano, da so nenapadena s Xanthomonas perforans Jones et al.,

ali

(b)  med vizualnimi pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča Xanthomonas perforans Jones et al.,

ali

(c)  reprezentativni vzorec semen je bil z ustreznimi metodami uradno testiran na Xanthomonas perforans Jones et al. (in sicer ne glede na to, ali so bila semena prej ustrezno tretirana), pri testiranju pa je bilo ugotovljeno, da so semena nenapadena s Xanthomonas perforans Jones et al.

(2)  V primeru rastlin, razen semen:

(a)  sadike so bile vzgojene iz semen, ki izpolnjujejo zahteve iz točke (1) tega vnosa,

in

(b)  za mlade rastline so bile zagotovljene ustrezne higienske razmere za preprečitev okužbe.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

(1)  V primeru semen:

(a)  semena izvirajo z območij, za katera je znano, da so nenapadena s Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

ali

(b)  med vizualnimi pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

ali

(c)  reprezentativni vzorec semen je bil z ustreznimi metodami uradno testiran na Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. (in sicer ne glede na to, ali so bila semena prej ustrezno tretirana), pri testiranju pa je bilo ugotovljeno, da so semena nenapadena s Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

(2)  V primeru rastlin, razen semen:

(a)  sadike so bile vzgojene iz semen, ki izpolnjujejo zahteve iz točke (1) tega vnosa,

in

(b)  za mlade rastline so bile zagotovljene ustrezne higienske razmere za preprečitev okužbe.

Glive in oomicete

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo

Rastline za saditev, razen semen

Ukrepi

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Castanea L.

(a)  Rastline so bile pridelane na območjih, za katera je znano, da so nenapadena s Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,

ali

(b)  v enoti pridelave od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla niso bili opaženi simptomi Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

ali

(c)  rastline, ki so kazale simptome Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, so bile izruvane, preostale rastline pa so bile vsak teden uradno pregledane, pri čemer v enoti pridelave simptomi niso bili opaženi najmanj tri tedne pred premikom.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Pinus L.

(a)  Rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da so nenapadena z Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet in Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow,

ali

(b)  od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla v enoti pridelave ali njeni neposredni bližini niso bili opaženi simptomi bolezni iglic, ki jih povzročajo Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ali Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow,

ali

(c)  izvedeni so bili ustrezni postopki tretiranja proti boleznim iglic, ki jih povzročajo Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ali Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, rastline pa so bile pred premikom uradno pregledane, pri čemer je bilo ugotovljeno, da nimajo simptomov bolezni iglic.

▼M9

Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L., razen R. simsii L., Viburnum L.

(a)  Rastline so bile pridelane na območjih, ki jih je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil kot prosta Phytophthora ramorum (unijski izolati), ali

(b)  na rastlinah gostiteljicah na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso bili opaženi simptomi Phytophthora ramorum (unijski izolati) ali

(c)  

(i)  rastline, ki kažejo simptome Phytophthora ramorum (unijski izolati), na enoti pridelave, in vse rastline v polmeru 2 m od simptomatičnega materiala so bile izruvane in uničene, vključno z zemljo, ki se jih je držala,

ter

(ii)  za vse rastline gostiteljice v polmeru 10 m od simptomatičnih rastlin in vse preostale rastline iz prizadete partije velja naslednje:

— v treh mesecih po odkritju simptomatičnih rastlin pri vsaj dveh pregledih ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma na navedenih rastlinah niso bili opaženi simptomi Phytophthora ramorum (unijski izolati) in v navedenem trimesečnem obdobju ni bilo izvedeno nobeno tretiranje, ki bi prikrilo simptome Phytophthora ramorum (unijski izolati), ter

— po navedenem trimesečnem obdobju:

— na navedenih rastlinah na enoti pridelave niso bili opaženi simptomi Phytophthora ramorum (unijski izolati) ali

— testiran je bil reprezentativni vzorec navedenih rastlin, ki naj bi se premaknile, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prost Phytophthora ramorum (unijski izolati),

in

(iii)  za vse druge rastline na mestu pridelave velja naslednje:

— na navedenih rastlinah na enoti pridelave niso bili opaženi simptomi Phytophthora ramorum (unijski izolati) ali

— testiran je bil reprezentativni vzorec navedenih rastlin, ki naj bi se premaknile, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prost Phytophthora ramorum (unijski izolati).

▼B

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

Seme Helianthus annuus L.

(a)  Semena izvirajo z območij, za katera je znano, da so nanapadena s Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,

ali

(b)  med najmanj dvema uradnima pregledoma, izvedenima v rastni sezoni ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma, v enoti pridelave semena niso bili opaženi simptomi Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

ali

(c)  

(i)  enota pridelave semena je bila v rastni sezoni ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma najmanj dvakrat uradno pregledana

in

(ii)  med temi uradnimi pregledi je simptome Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni kazalo največ 5 % rastlin, pri čemer so bile vse take rastline takoj po uradnem pregledu odstranjene in uničene,

ter

(iii)  pri končnem uradnem pregledu ni bila odkrita nobena rastlina, ki bi kazala simptome Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,

ali

(d)  

(i)  enota pridelave semena je bila v rastni sezoni ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma najmanj dvakrat uradno pregledana

in

(ii)  vse rastline, ki so kazale simptome Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, so bile takoj po uradnem pregledu odstranjene in uničene

ter

(iii)  pri končnem uradnem pregledu ni bila odkrita nobena rastlina, ki bi kazala simptome Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, poleg tega je bil testiran reprezentativni vzorec iz vsake partije, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je nenapaden s Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,

ali

(e)  semena so bila ustrezno tretirana s postopki, ki so dokazano učinkoviti proti vsem znanim sevom Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi

(a)  Rastline so bile pridelane na območjih, za katera je znano, da so nenapadena s Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley,

ali

(b)  rastline so bile vzgojene v enoti pridelave, za katero je bilo med najmanj dvema vizualnima pregledoma, izvedenima v zadevni rastni sezoni ob ustreznem času, ugotovljeno, da je bila v zadnji popolni rastni sezoni nenapadena s Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile takoj izruvane in uničene,

ali

(c)  med najmanj dvema vizualnima pregledoma, izvedenima v zadnji rastni sezoni ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma, sta sindrome kazala največ 2 % rastlin v partiji, pri čemer so bile zadevne simptomatične rastline in vse druge simptomatične rastline v neposredni bližini takoj izruvane in uničene.

Puccinia horiana P. Hennings

Chrysanthemum L.

(a)  Rastline izvirajo iz matičnih rastlin, ki so bile v preteklih treh mesecih najmanj mesečno uradno pregledane, pri čemer v enoti pridelave niso bili opaženi simptomi,

ali

(b)  matične rastline, ki so kazale simptome, so bile odstranjene in uničene skupaj z rastlinami, ki so bile od njih oddaljene največ 1 m, poleg tega so bile rastline ustrezno fizikalno ali kemično tretirane, pred premikom pa so bile uradno pregledane, pri čemer je bilo ugotovljeno, da nimajo simptomov.

Žuželke in pršice

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev

Ukrepi

Aculops fuchsiae Keifer

Rastline za saditev, razen semena

Fuchsia L.

(a)  Rastline so bile pridelane na območjih, za katera je znano, da so nenapadena z Aculops fuchsiae Keifer,

ali

(b)  na rastlinah ali matičnih rastlinah, iz katerih izvirajo, med vizualnimi pregledi v enoti pridelave, ki so bili izvedeni v pretekli rastni sezoni ob najustreznejšem času za odkritje škodljivega organizma, niso bili opaženi simptomi

ali

(c)  rastline so bile pred premikom ustrezno kemično ali fizikalno tretirane, nato pa uradno pregledane, pri čemer niso bili opaženi simptomi tega škodljivega organizma.

Opogona sacchari Bojer

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

(a)  Rastline so bile pridelane na območjih, za katera je znano, da so nenapadena z Opogona sacchari Bojer,

ali

(b)  rastline so bile vzgojene v enoti pridelave, v kateri med vizualnimi pregledi, ki so bili v najmanj šestih mesecih pred premikom izvedeni najmanj vsake tri mesece, niso bili opaženi simptomi ali znaki Opogona sacchari Bojer,

ali

(c)  v enoti pridelave se uporablja režim spremljanja in zatiranja populacije Opogona sacchari Bojer ter odstranjevanja napadenih rastlin, vsaka partija pa je bila pred premikom vizualno pregledana ob najustreznejšem času za odkritje škodljivega organizma, pri čemer je bilo ugotovljeno, da nima simptomov Opogona sacchari Bojer.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Rastline Palmae za saditev, razen plodov in semen, s premerom debla ob vznožju več kot 5 cm, ki spadajo v naslednje rodove in vrste:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

►M9  
(a)  Rastline so se v celotni življenjski dobi gojile na območju, ki ga je pristojni uradni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe potrdil kot prosto Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), ali
(b)  rastline so se v dveh letih pred premikom gojile na enoti v Uniji s fizično izolacijo pred vnosom Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), ali na enoti v Uniji, kjer so bila izvedena ustrezna preventivna tretiranja v zvezi z navedenim škodljivim organizmom, in
(c)  rastline so bile najmanj enkrat vsake štiri mesece vizualno pregledane za potrditev, da je navedeni material prost Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).  ◄

Ogorčice

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev

Ukrepi

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium sp. L.

(a)  Rastline ali semenice so bile uradno pregledane, pri čemer od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla na partiji niso bili opaženi simptomi Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, ali

(b)  na podlagi vizualnih pregledov, izvedenih ob najustreznejšem času za odkritje škodljivega organizma, je bilo ugotovljeno, da čebulice nimajo simptomov Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, nato pa so bile zapakirane za prodajo končnemu potrošniku.

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Rastline za saditev, razen semena

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L., Tulipa L.

(a)  Rastline so bile uradno pregledane, pri čemer od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla na partiji niso bili opaženi simptomi Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, ali

(b)  na podlagi vizualnih pregledov, izvedenih ob najustreznejšem času za odkritje škodljivega organizma, je bilo ugotovljeno, da čebulice nimajo simptomov Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, nato pa so bile zapakirane za prodajo končnemu potrošniku.

Virusi, viroidi, virozam podobne bolezni in fitoplazme

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev

Ukrepi

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

Rastline za saditev, razen semen

Malus Mill.

(a)  Rastline izvirajo iz matičnih rastlin, ki so bile vizualno pregledane, pri čemer je bilo ugotovljeno, da nimajo simptomov Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, in

(b)  

(i)  rastline so bile pridelane na območjih, za katera je znano, da so nenapadena s Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider,

ali

(ii)  rastline so rasle v enoti pridelave, za katero je bilo z vizualnim pregledom ugotovljeno, da je bila v zadnji popolni rastni sezoni nenapadena s Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile takoj izruvane in uničene,

ali

(iii)  med vizualnimi pregledi, izvedenimi ob ustreznem času v zadnji rastni sezoni, so bili simptomi opaženi pri največ 2 % rastlin v enoti pridelave, pri čemer so bile zadevne rastline in vse simptomatične rastline v neposredni bližini takoj izruvane in uničene, poleg tega je bil testiran reprezentativni vzorec preostalih asimptomatičnih rastlin v partijah, v katerih so bile odkrite simptomatične rastline, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je nenapaden s Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

Rastline za saditev, razen semen

Prunus L.

(a)  Rastline izvirajo iz matičnih rastlin, ki so bile vizualno pregledane, pri čemer je bilo ugotovljeno, da nimajo simptomov Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider,

in

(b)  

(i)  rastline so bile pridelane na območjih, za katera je znano, da so nenapadena s Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider,

ali

(ii)  rastline so rasle v enoti pridelave, za katero je bilo z vizualnim pregledom ugotovljeno, da je bila v zadnji popolni rastni sezoni nenapadena s Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile takoj izruvane in uničene,

ali

(iii)  med uradnimi pregledi, izvedenimi ob ustreznem času v zadnji rastni sezoni, so bili simptomi opaženi pri največ 1 % rastlin v enoti pridelave, pri čemer so bile zadevne simptomatične rastline in vse simptomatične rastline v neposredni bližini takoj izruvane in uničene, poleg tega je bil testiran reprezentativni vzorec preostalih asimptomatičnih rastlin v partijah, v katerih so bile odkrite simptomatične rastline, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je nenapaden s Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

Rastline za saditev, razen semen

Pyrus L.

►M9  
(a)  Rastline izvirajo iz matičnih rastlin, ki so bile vizualno pregledane, pri čemer je bilo ugotovljeno, da nimajo simptomov Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, ter (b)  
(i)  rastline so bile pridelane na območjih, ki jih je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil kot prosta Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, ali
(ii)  rastline so se gojile na enoti pridelave, za katero je bilo z vizualnim pregledom ugotovljeno, da je bila v zadnji popolni rastni sezoni prosta škodljivega organizma, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile takoj izruvane in uničene,
ali
(c)  med vizualnimi pregledi, izvedenimi ob ustreznem času v zadnjih treh rastnih sezonah, so bile rastline na enoti pridelave in vse rastline v neposredni bližini, ki so kazale simptome Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, takoj izruvane in uničene.  ◄

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Rastline za saditev, razen semena

Lavandula L.

(a)  Rastline so rasle v enoti pridelave, za katero je znano, da je nenapadena s Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,

ali

(b)  med vizualnimi pregledi partije v zadnjem popolnem vegetacijskem ciklu niso bili opaženi simptomi Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

ali

(c)  rastline, ki so kazale simptome Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., so bile izruvane in uničene, partija pa je bila testirana na podlagi reprezentativnega vzorca preostalih rastlin, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je nenapadena s škodljivim organizmom.

Chrysanthemum stunt viroid

Rastline za saditev, razen semen

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

Zadnje tri generacije rastlin izvirajo iz razmnoževalnega materiala, za katerega je bilo s testiranjem ugotovljeno, da je nenapaden s Chrysanthemum stunt viroid.

Citrus exocortis viroid

Rastline za saditev, razen semen

Citrus L.

(a)  Rastline izvirajo iz matičnih rastlin, ki so bile vizualno pregledane, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so nenapadene s Citrus exocortis viroid,

in

(b)  rastline so rasle v enoti pridelave, za katero je bilo z vizualnim pregledom rastlin ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma ugotovljeno, da je bila v zadnji popolni rastni sezoni nenapadena s škodljivim organizmom.

Citrus tristeza virus (unijski izolati)

Rastline za saditev, razen semen

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi

(a)  Rastline izvirajo iz matičnih rastlin, ki so bile v preteklih treh letih testirane, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so nenapadene s Citrus tristeza virus,

in

(b)  

(i)  rastline so bile pridelane na območjih, za katera je znano, da so nenapadena s Citrus tristeza virus,

ali

(ii)  rastline so rasle v enoti pridelave, za katero je bilo s testiranjem reprezentativnega vzorca rastlin ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma ugotovljeno, da je bila v zadnji popolni rastni sezoni nenapadena s Citrus tristeza virus,

ali

(iii)  rastline so rasle v enoti pridelave, ki je fizično zaščitena pred vektorji, pri čemer je bilo z naključnim testiranjem rastlin, izvedenim ob najustreznejšem času za odkritje škodljivega organizma, ugotovljeno, da so bile v zadnji popolni rastni sezoni nenapadene s Citrus tristeza virus,

ali

(iv)  kadar je bil rezultat testa na navzočnost Citrus tristeza virus za partijo pozitiven, so bile vse rastline posamično testirane, pri čemer je bilo pozitivnih največ 2 % rastlin, rastline, za katere je bilo s testiranjem ugotovljeno, da so okužene s škodljivim organizmom, pa so bile takoj izruvane in uničene.

Impatiens necrotic spot tospovirus

Rastline za saditev, razen semen

Begonia x hiemalis Fotsch, novogvinejski hibridi Impatiens L.

(a)  Rastline so rasle v enoti pridelave, v kateri so se spremljali ustrezni tripsovi vektorji (Frankliniella occidentalis Pergande), ob njihovem odkritju pa so bili izvedeni ustrezni postopki tretiranja za zagotovitev učinkovitega zatiranja njihovih populacij,

in

(b)  

(i)  na rastlinah v enoti pridelave v trenutni rastni dobi niso bili opaženi simptomi Impatiens necrotic spot tospovirus ali

(ii)  vse rastline v enoti pridelave, ki so v trenutni rastni dobi kazale simptome Impatiens necrotic spot tospovirus, so bile izruvane, poleg tega je bil testiran reprezentativni vzorec rastlin, ki naj bi se premaknile, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je nenapaden z Impatiens necrotic spot tospovirus.

Potato spindle tuber viroid

Capiscum annuum L.

(a)  Na rastlinah na mestu pridelave v popolnem vegetacijskem ciklu niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jih povzroča Potato spindle tuber viroid, ali

(b)  rastline so bile z ustreznimi metodami na reprezentativnem vzorcu uradno testirane na Potato spindle tuber viroid, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so nenapadene z navedenim škodljivim organizmom.

Plum pox virus

Rastline iz naslednjih vrst Prunus L. za saditev, razen semen

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill.,— Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen,— Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., Prunus L., občutljive za Plum pox virus

(a)  Vegetativno razmnožene podlage Prunus izvirajo iz matičnih rastlin, ki so bile v preteklih petih letih vzorčene in testirane, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so nenapadene s Plum pox virus, in

(b)  

(i)  razmnoževalni material je bil pridelan na območjih, za katera je znano, da so nenapadena s Plum pox virus, ali

(ii)  na razmnoževalnem materialu v enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni v najustreznejšem obdobju leta ob upoštevanju podnebnih razmer in pogojev za gojenje rastlin ter biologije Plum pox virus niso bili opaženi simptomi Plum pox virus, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile takoj izruvane in uničene, ali

(iii)  simptomi Plum pox virus so bili v enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni v najustreznejšem obdobju leta ob upoštevanju podnebnih razmer in pogojev za gojenje rastlin ter biologije Plum pox virus opaženi na največ 1 % rastlin, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile takoj izruvane in uničene, poleg tega je bil testiran reprezentativni vzorec preostalih asimptomatičnih rastlin v partijah, v katerih so bile najdene simptomatične rastline, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je nenapaden s škodljivim organizmom. Reprezentativni del rastlin, ki pri vizualnem pregledu ne kaže simptomov Plum pox virus, se lahko vzorči in testira na podlagi ocene tveganja okužbe zadevnih rastlin glede navzočnosti navedenega škodljivega organizma.

Tomato spotted wilt tospovirus

Rastline za saditev, razen semen

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., novogvinejski hibridi Impatiens L., Pelargonium L.

(a)  Rastline so rasle v enoti pridelave, v kateri so se spremljali ustrezni tripsovi vektorji (Frankliniella occidentalis in Thrips tabaci), ob njihovem odkritju pa so bili izvedeni ustrezni postopki tretiranja za zagotovitev učinkovitega zatiranja njihovih populacij,

in

(b)  na rastlinah v enoti pridelave v trenutni rastni dobi niso bili opaženi simptomi Tomato spotted wilt tospovirus ali

(c)  vse rastline v enoti pridelave, ki so v trenutni rastni dobi kazale simptome Tomato spotted wilt tospovirus, so bile izruvane, reprezentativni vzorec rastlin, ki naj bi se premaknile, pa je bil testiran, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je nenapaden s Tomato spotted wilt tospovirus.

▼M9

DEL D

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na gozdnem reprodukcijskem materialu, razen semen

Pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravlja preglede in sprejema druge ukrepe za zagotovitev, da so izpolnjene zahteve glede ustreznih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov in rastlin za saditev iz tretjega stolpca naslednje preglednice.Glive in oomicete

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev

Zahteve

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Rastline za saditev, razen semen

Castanea sativa Mill.

(a)  Gozdni reprodukcijski material izvira z območij, ki jih je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil kot prosta Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, ali

(b)  na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso bili opaženi simptomi Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ali

(c)  gozdni reprodukcijski material, ki je kazal simptome Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, je bil izruvan, preostali material se je tedensko pregledoval, najmanj tri tedne pred premikom navedenega materiala pa na enoti pridelave niso bili opaženi simptomi Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Rastline za saditev, razen semen

Pinus L.

(a)  Gozdni reprodukcijski material izvira z območij, ki jih je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil kot prosta Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet in Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, ali

(b)  na enoti pridelave ali v njeni neposredni bližini v zadnji popolni rastni sezoni niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ali Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, ali

(c)  na enoti pridelave so bila izvedena ustrezna tretiranja proti bolezni, ki jo povzroča Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ali Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, gozdni reprodukcijski material pa je bil pred premikom vizualno pregledan, pri čemer je bilo ugotovljeno, da nima simptomov te bolezni.

Phytophthora ramorum (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Rastline za saditev, razen peloda in semen

Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

(a)  Gozdni reprodukcijski material izvira z območij, ki jih je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil kot prosta Phytophthora ramorum (unijski izolati), ali

(b)  na gozdnem reprodukcijskem materialu na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso bili opaženi simptomi Phytophthora ramorum (unijski izolati), ali

(c)  

(i)  gozdni reprodukcijski material, ki je kazal simptome Phytophthora ramorum (unijski izolati), na enoti pridelave in ves gozdni reprodukcijski material, skupaj z zemljo, ki se ga je držala, v polmeru 2 m od simptomatičnega materiala, sta bila izruvana in uničena, vključno z zemljo, ki se ju je držala,

ter

(ii)  za ves gozdni reprodukcijski material v polmeru 10 m od simptomatičnih rastlin in ves preostali gozdni reprodukcijski material iz prizadete partije velja naslednje:

— v treh mesecih po odkritju simptomatičnega gozdnega reprodukcijskega materiala pri vsaj dveh pregledih ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma na navedenem gozdnem reprodukcijskem materialu niso bili opaženi simptomi Phytophthora ramorum (unijski izolati) in v navedenem trimesečnem obdobju ni bilo izvedeno nobeno tretiranje, ki bi prikrilo simptome Phytophthora ramorum (unijski izolati), in

— po navedenem trimesečnem obdobju:

— 

— na navedenem gozdnem reprodukcijskem materialu na enoti pridelave niso bili opaženi simptomi Phytophthora ramorum (unijski izolati) ali

— testiran je bil reprezentativni vzorec navedenega gozdnega reprodukcijskega materiala, ki naj bi se premaknil, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prost Phytophthora ramorum (unijski izolati),

— in

(iii)  za ves drug gozdni reprodukcijski material na mestu pridelave velja naslednje:

— na navedenem gozdnem reprodukcijskem materialu na enoti pridelave niso bili opaženi simptomi Phytophthora ramorum (unijski izolati) ali

— testiran je bil reprezentativni vzorec navedenega gozdnega reprodukcijskega materiala, ki naj bi se premaknil, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prost Phytophthora ramorum (unijski izolati).

▼B

DEL E

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na zelenjadničnem semenu

V zvezi z ustreznimi nadzorovanimi nekarantenskimi škodljivimi organizmi in rastlinami za saditev se sprejmejo naslednji ukrepi: pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravlja preglede in sprejema druge ukrepe za zagotovitev, da so izpolnjene zahteve glede ustreznih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov in rastlin za saditev iz tretjega stolpca te preglednice:Bakterije

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev

Zahteve

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)  Semena so bila pridobljena z ustrezno metodo kislinske ekstrakcije ali enakovredno metodo

in

(b)  

(i)  semena izvirajo z območij, za katera je znano, da so nenapadena s Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.,

ali

(ii)  med vizualnimi pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.,

ali

(iii)  semena so bila z ustreznimi metodami na reprezentativnem vzorcu uradno testirana na Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., pri čemer je bilo ugotovljeno, da so nenapadena s škodljivim organizmom.

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Phaseolus vulgaris L.

(a)  Semena izvirajo z območij, za katera je znano, da so nenapadena s Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.,

ali

(b)  posevek, iz katerega je bilo pridobljeno seme, je bil v rastni sezoni ob ustreznem času vizualno pregledan, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je nenapaden s Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.,

ali

(c)  reprezentativni vzorec semen je bil testiran, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je nenapaden s Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Phaseolus vulgaris L.

(a)  Semena izvirajo z območij, za katera je znano, da so nenapadena s Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.,

ali

(b)  posevek, iz katerega je bilo pridobljeno seme, je bil v rastni sezoni ob ustreznem času vizualno pregledan, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je nenapaden s Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.,

ali

(c)  reprezentativni vzorec semen je bil testiran, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je nenapaden s Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

(a)  Semena izvirajo z območij, za katera je znano, da so nenapadena s Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

ali

(b)  med vizualnimi pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

ali

(c)  semena so bila z ustreznimi metodami na reprezentativnem vzorcu uradno testirana na Xanthomonas euvesicatoria Jones et al., in sicer ne glede na to, ali so bila prej ustrezno tretirana, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so nenapadena s Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)  Semena se pridobivajo z ustrezno metodo kislinske ekstrakcije in

(b)  semena izvirajo z območij, za katera je znano, da so nenapadena s Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

ali

(c)  

(i)  med vizualnimi pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

ali

(ii)  semena so bila z ustreznimi metodami na reprezentativnem vzorcu uradno testirana na Xanthomonas euvesicatoria Jones et al., in sicer ne glede na to, ali so bila prej ustrezno tretirana, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so nenapadena s Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

(a)  Semena izvirajo z območij, za katera je znano, da so nenapadena s Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

ali

(b)  med vizualnimi pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

ali

(c)  semena so bila z ustreznimi metodami na reprezentativnem vzorcu uradno testirana na Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al., in sicer ne glede na to, ali so bila prej ustrezno tretirana, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so nenapadena s Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)  Semena se pridobivajo z ustrezno metodo kislinske ekstrakcije in

(b)  semena izvirajo z območij, za katera je znano, da so nenapadena s Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

ali

(c)  

(i)  med vizualnimi pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

ali

(ii)  semena so bila z ustreznimi metodami na reprezentativnem vzorcu uradno testirana na Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al., in sicer ne glede na to, ali so bila prej ustrezno tretirana, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so nenapadena s Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

(a)  Semena izvirajo z območij, za katera je znano, da so nenapadena s Xanthomonas perforans Jones et al.,

ali

(b)  med vizualnimi pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča Xanthomonas perforans Jones et al.,

ali

(c)  semena so bila z ustreznimi metodami na reprezentativnem vzorcu uradno testirana na Xanthomonas perforans Jones et al., in sicer ne glede na to, ali so bila prej ustrezno tretirana, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so nenapadena s Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)  Semena se pridobivajo z ustrezno metodo kislinske ekstrakcije in

(b)  semena izvirajo z območij, za katera je znano, da so nenapadena s Xanthomonas perforans Jones et al.,

ali

(c)  

(i)  med vizualnimi pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča Xanthomonas perforans Jones et al.,

ali

(ii)  semena so bila z ustreznimi metodami na reprezentativnem vzorcu uradno testirana na Xanthomonas perforans Jones et al., in sicer ne glede na to, ali so bila prej ustrezno tretirana, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so nenapadena s Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

(a)  Semena izvirajo z območij, za katera je znano, da so nenapadena s Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

ali

(b)  med vizualnimi pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

ali

(c)  semena so bila z ustreznimi metodami na reprezentativnem vzorcu uradno testirana na Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., in sicer ne glede na to, ali so bila prej ustrezno tretirana, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so nenapadena s Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)  Semena se pridobivajo z ustrezno metodo kislinske ekstrakcije in

(b)  semena izvirajo z območij, za katera je znano, da so nenapadena s Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

ali

(c)  

(i)  med vizualnimi pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

ali

(ii)  semena so bila z ustreznimi metodami na reprezentativnem vzorcu uradno testirana na Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., in sicer ne glede na to, ali so bila prej ustrezno tretirana, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so nenapadena s Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Žuželke in pršice

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev

Ukrepi

Acanthoscelides obtectus (Say)

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

(a)  Reprezentativni vzorec semena, ki je bilo pred tem lahko ustrezno tretirano, je bil ob najustreznejšem času za odkritje škodljivega organizma vizualno pregledan, pri čemer

(b)  je bilo za seme ugotovljeno, da je nenapadeno z Acanthoscelides obtectus (Say).

▼M9

Bruchus pisorum (Linnaeus)

Pisum sativum L.

(a)  Reprezentativni vzorec semen, ki so bila pred tem lahko ustrezno tretirana, je bil ob najustreznejšem času za odkritje škodljivega organizma vizualno pregledan in

(b)  ugotovljeno je bilo, da je seme prosto Bruchus pisorum (Linnaeus).

Bruchus rufimanus Boheman

Vicia faba L.

(a)  Reprezentativni vzorec semen, ki so bila pred tem lahko ustrezno tretirana, je bil ob najustreznejšem času za odkritje škodljivega organizma vizualno pregledan in

(b)  ugotovljeno je bilo, da je seme prosto Bruchus rufimanus Boheman.

▼B

Ogorčice

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev

Ukrepi

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium porrum L.

(a)  Posevek je bil od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla najmanj enkrat vizualno pregledan ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma, pri čemer niso bili opaženi simptomi Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,

ali

(b)  za pridobljena semena je bilo po laboratorijskih testih na reprezentativnem vzorcu ugotovljeno, da so nenapadena z Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,

ali

(c)  sadilni material je bil ustrezno kemično ali fizikalno tretiran proti Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, za semena pa je bilo po laboratorijskih testih na reprezentativnem vzorcu ugotovljeno, da so nenapadena s tem škodljivim organizmom.

Virusi, viroidi, virozam podobne bolezni in fitoplazme

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev

Ukrepi

Pepino mosaic virus

Solanum lycopersicum L.

(a)  Semena so bila pridobljena z ustrezno metodo kislinske ekstrakcije ali enakovredno metodo in

(b)  

(i)  semena izvirajo z območij, za katera je znano, da se Pepino mosaic virus na njih ne pojavlja, ali

(ii)  na rastlinah na mestu pridelave v popolnem vegetacijskem ciklu niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jih povzroča Pepino mosaic virus, ali

(iii)  semena so bila z ustreznimi metodami na reprezentativnem vzorcu uradno testirana na Pepino mosaic virus, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so nenapadena s tem škodljivim organizmom.

Potato spindle tuber viroid

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)  

(i)  (a)(i) Semena izvirajo z območij, za katera ni znano, da bi se na njih pojavljal Potato spindle tuber viroid, ali

(ii)  na rastlinah na mestu pridelave v popolnem vegetacijskem ciklu niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jih povzroča Potato spindle tuber viroid, ali

(iii)  semena so bila z ustreznimi metodami na reprezentativnem vzorcu uradno testirana na Potato spindle tuber viroid, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so nenapadena s tem škodljivim organizmom.

DEL F

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na semenskem krompirju

Pristojni organ ali po potrebi izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravlja preglede in sprejema druge ukrepe za zagotovitev, da so izpolnjene zahteve glede ustreznih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov in rastlin za saditev iz te preglednice:Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev

Zahteve

Črna noga (Dickeya Samson et al. spp., Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.)

Solanum tuberosum L.

(a)  V primeru predosnovnega semenskega krompirja:

uradni pregledi kažejo, da izvira iz matičnih rastlin, ki so nenapadene z Dickeya Samson et al. spp. in Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.

(b)  V primeru vseh kategorij:

so pristojni organi opravili uradni poljski pregled rastočih rastlin.

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

(a)  V primeru predosnovnega semenskega krompirja:

uradni pregledi kažejo, da izvira iz matičnih rastlin, ki so nenapadene s Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

(b)  V primeru vseh kategorij:

(i)  so bile rastline pridelane na območjih, za katera je znano, da so nenapadena s Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al., ob upoštevanju možne navzočnosti vektorjev,

ali

(ii)  pristojni organi med uradnimi pregledi rastočih rastlin v enoti pridelave od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla niso odkrili simptomov Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Solanum tuberosum L.

(a)  V primeru predosnovnega semenskega krompirja:

uradni pregledi kažejo, da izvira iz matičnih rastlin, ki so nenapadene s Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

(b)  V primeru vseh kategorij:

(i)  med uradnim pregledom na mestu pridelave od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla niso bili opaženi simptomi Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

ali

(ii)  vse rastline v enoti pridelave, ki so kazale simptome, so bile izruvane in uničene skupaj z gomolji potomstva, pri vseh zalogah, pri katerih so bili na posevku med rastjo opaženi simptomi, pa je bilo za vsako partijo izvedeno uradno testiranje gomoljev po spravilu, da se je potrdila nenavzočnost Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Simptomi mozaika, ki jih povzročajo virusi, in:

simptomi, ki jih povzroča:

— Potato leaf roll virus

Solanum tuberosum L.

(a)  V primeru predosnovnega semenskega krompirja:

izvira iz matičnih rastlin, ki so nenapadene s Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S, Potato virus X, Potato virus Y in Potato leaf roll virus.

Kadar se uporabljajo metode mikrorazmnoževanja, se skladnost s to točko ugotavlja z uradnim testiranjem matične rastline ali njenim testiranjem pod uradnim nadzorom.

Kadar se uporabljajo metode klonske selekcije, se skladnost s to točko ugotavlja z uradnim testiranjem klonskega materiala ali njegovim testiranjem pod uradnim nadzorom.

(b)  V primeru vseh kategorij:

so pristojni organi opravili uradni pregled rastočih rastlin.

Potato spindle tuber viroid

Solanum tuberosum L.

(a)  V primeru klonskega materiala:

je uradno testiranje ali testiranje pod uradnim nadzorom pokazalo, da izvira iz matičnih rastlin, ki so nenapadene s Potato spindle tuber viroid.

(b)  V primeru predosnovnega in osnovnega semenskega krompirja:

niso bili odkriti simptomi Potato spindle tuber viroid

ali

za vsako partijo je bilo izvedeno uradno testiranje gomoljev po spravilu, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so zadevni gomolji nenapadeni s Potato spindle tuber viroid.

(c)  V primeru certificiranega semenskega krompirja

je uradni vizualni pregled pokazal, da je nenapaden s škodljivim organizmom, v primeru odkritja kakršnih koli simptomov tega škodljivega organizma pa se opravi testiranje.Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev

Zahteve

Simptomi virusne okužbe

Solanum tuberosum L.

Med uradnim pregledom neposrednega potomstva število simptomatičnih rastlin ne presega deleža iz Priloge IV.Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev

Zahteve

▼M9

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

Pristojni organ je partije uradno pregledal in potrdil, da so v skladu z ustreznimi določbami iz Priloge IV, razen če je bila partija pridelana iz rastlin, ki izpolnjujejo zahteve iz točke (b)(i) tretjega stolpca druge vrstice prve preglednice v delu F Priloge V.

▼B

Ditylenchus destructor Thorne

Solanum tuberosum L.

Pristojni organ je partije uradno pregledal in potrdil, da so v skladu z ustreznimi določbami Priloge IV.

Bela noga, ki prizadene več kot 10 % površine gomoljev in jo povzroča Thanatephorus cucumeris (A. B. Frank) Donk

Solanum tuberosum L.

Pristojni organ je partije uradno pregledal in potrdil, da so v skladu z ustreznimi določbami Priloge IV.

Prašnata krastavost, ki prizadene več kot 10 % površine gomoljev in jo povzroča Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.

Solanum tuberosum L.

Pristojni organ je partije uradno pregledal in potrdil, da so v skladu z ustreznimi določbami Priloge IV.

Poleg tega pristojni organi opravljajo uradne preglede za zagotovitev, da navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na rastočih rastlinah ne presega pragov iz te preglednice:Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za rastoče rastline za predosnovni semenski krompir

Prag za rastoče rastline za osnovni semenski krompir

Prag za rastoče rastline za certificirani semenski krompir

PBTC

PB

Črna noga (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; – Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

1,0  %

4,0  %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Simptomi mozaika, ki jih povzročajo virusi

in

simptomi, ki jih povzroča potato leaf roll virus [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1  %

0,8  %

6,0  %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

DEL G

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na semenu oljnic in predivnic

1.    Uradni pregled posevkov

(1) Pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa izvaja poljske preglede posevka, iz katerega se proizvaja seme oljnic in predivnic, za zagotovitev, da navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ne presega pragov iz te preglednice:Glive in oomicete

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Pragovi za proizvodnjo predosnovnega semena

Pragovi za proizvodnjo osnovnega semena

Pragovi za proizvodnjo certificiranega semena

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Pristojni organ lahko pooblasti inšpektorje, ki niso izvajalci poslovne dejavnosti, da v njegovem imenu in pod njegovim uradnim nadzorom opravljajo poljske preglede.

(2) Navedeni poljski pregledi se opravijo, kadar stanje in stopnja razvoja posevkov omogočata ustrezen pregled.

Vsako leto se opravi najmanj en poljski pregled, in sicer ob najustreznejšem času za odkritje ustreznih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov.

(3) Pristojni organ v skladu z ustreznimi metodami določi velikost, število in razporeditev kontrolnih enot polja, ki bodo pregledane.

Delež posevkov za proizvodnjo semena, ki ga mora uradno pregledati pristojni organ, znaša najmanj 5 %.

2.    Vzorčenje in testiranje semena oljnic in predivnic

(1) Pristojni organ:

(a) 

uradno odvzame vzorce semena iz partij semena oljnic in predivnic;

(b) 

pooblasti vzorčevalce semena, da bodo v njegovem imenu in pod njegovim uradnim nadzorom izvedli vzorčenje;

(c) 

vzorce semena, ki ga odvzame, primerja z vzorci iz iste partije semena, ki so jih odvzeli vzorčevalci semena pod uradnim nadzorom;

(d) 

nadzoruje delovanje vzorčevalcev semena iz točke (b).

(2) Pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom seme oljnic in predivnic vzorči in testira v skladu z najsodobnejšimi mednarodnimi metodami.

Pristojni organ kontrolno vzorči najmanj 5 % partij semena, predloženih v postopek potrjevanja, razen pri avtomatskem vzorčenju. Navedeni delež je čim bolj enakomerno porazdeljen med fizične in pravne osebe, ki predložijo seme v potrjevanje, in predložene vrste, kontrolno testiranje pa je lahko namenjeno tudi odpravi morebitnih posebnih dvomov.

(3) Za avtomatsko vzorčenje se uporabijo ustrezni postopki, ki se uradno nadzorujejo.

(4) Vzorci za pregled semena za potrjevanje in pregled trgovskega semena se odvzamejo iz homogenih partij. Za maso partij in vzorcev se uporablja preglednica iz Priloge III k Direktivi 2002/57/ES.

3.    Dodatni ukrepi za seme oljnic in predivnic

Pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravlja naslednje dodatne uradne preglede in sprejema druge ukrepe za zagotovitev, da so izpolnjene zahteve glede ustreznih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov in rastlin za saditev:

(1) 

Ukrepi za seme Helianthus annuus L. za preprečevanje navzočnosti Plasmopora halstedii

(a) 

Semena Helianthus annuus L. izvirajo z območij, za katera je znano, da so nenapadena s Plasmopara halstedii,

ali

(b) 

med najmanj dvema uradnima pregledoma v enoti pridelave ob ustreznem času v rastni sezoni niso bili opaženi simptomi Plasmopara halstedii

ali

(c) 
(i) 

v enoti pridelave sta bila v rastni sezoni ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma opravljena najmanj dva poljska pregleda in

(ii) 

med poljskim pregledom je simptome Plasmopara halstedii kazalo največ 5 % rastlin, pri čemer so bile vse take rastline takoj po uradnem pregledu odstranjene in uničene, in

(iii) 

pri končnem uradnem pregledu ni bila odkrita nobena rastlina, ki bi kazala simptome Plasmopara halstedii,

ali

(d) 
(i) 

v enoti pridelave sta bila v rastni sezoni ob ustreznem času opravljena najmanj dva poljska pregleda in

(ii) 

vse rastline, ki so kazale simptome Plasmopara halstedii, so bile takoj po uradnem pregledu odstranjene in uničene in

(iii) 

pri končnem uradnem pregledu ni bila odkrita nobena rastlina, ki bi kazala simptome Plasmopara halstedii, poleg tega je bil testiran reprezentativni vzorec iz vsake partije, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je nenapaden s Plasmopara halstedii, ali pa so bila semena ustrezno tretirana s postopki, ki so dokazano učinkoviti proti vsem znanim sevom Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

(2) 

Ukrepi za semena Helianthus annuus L. in Linum usitatissimum L. za preprečevanje navzočnosti Botrytis cinerea

(a) 

Uporabljen je bil postopek tretiranja semena, odobren za uporabo proti Botrytis cinerea,

ali

(b) 

določena toleranca za seme na podlagi laboratorijskega testa na reprezentativnem vzorcu ni presežena.

(3) 

Ukrepi za semena Glycine max (L.) Merryl za preprečevanje navzočnosti Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora)

(a) 

Uporabljen je bil postopek tretiranja semena, odobren za uporabo proti Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora),

ali

(b) 

določena toleranca za seme na podlagi laboratorijskega testa na reprezentativnem vzorcu ni presežena.

(4) 

Ukrepi za semena Glycine max (L.) Merryl za preprečevanje navzočnosti Diaporthe var. sojae

(a) 

Uporabljen je bil postopek tretiranja semena, odobren za uporabo proti Diaporthe var. sojae,

ali

(b) 

določena toleranca za seme na podlagi laboratorijskega testa na reprezentativnem vzorcu ni presežena.

(5) 

Ukrepi za semena Linum usitatissimum L. za preprečevanje navzočnosti Alternaria linicola

(a) 

Uporabljen je bil postopek tretiranja semena, odobren za uporabo proti Alternaria linicola,

ali

(b) 

določena toleranca za seme na podlagi laboratorijskega testa na reprezentativnem vzorcu ni presežena.

(6) 

Ukrepi za semena Linum usitatissimum L. za preprečevanje navzočnosti Boeremia exigua var. linicola

(a) 

Uporabljen je bil postopek tretiranja semena, odobren za uporabo proti Boeremia exigua var. linicola,

ali

(b) 

določena toleranca za seme na podlagi laboratorijskega testa na reprezentativnem vzorcu ni presežena.

(7) 

Ukrepi za semena Linum usitatissimum L. za preprečevanje navzočnosti Colletotrichum lini

(a) 

Uporabljen je bil postopek tretiranja semena, odobren za uporabo proti Colletotrichum lini,

ali

(b) 

določena toleranca za seme na podlagi laboratorijskega testa na reprezentativnem vzorcu ni presežena.

(8) 

Ukrepi za semena Linum usitatissimum L. za preprečevanje navzočnosti Fusarium (anamorfni rod), razen Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon in Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell.

(a) 

Uporabljen je bil postopek tretiranja semena, odobren za uporabo proti Fusarium (anamorfni rod), razen Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W. L. Gordon in Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell,

ali

(b) 

določena toleranca za seme na podlagi laboratorijskega testa na reprezentativnem vzorcu ni presežena.

DEL H

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na razmnoževalnem in sadilnem materialu zelenjadnic, razen na semenih

Vizualni pregled

Pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravlja preglede in sprejema druge ukrepe za zagotovitev:

(a) 

da so rastline pri vizualnem pregledu vsaj videti praktično nenapadene s škodljivimi organizmi iz preglednice v tej točki v zvezi z zadevnimi rodovi ali vrstami;

(b) 

da so bile vse rastline, ki so kazale vidne znake ali simptome škodljivih organizmov iz preglednic v tej točki, v fazi posevka med rastjo takoj ob njihovem odkritju ustrezno tretirane ali po potrebi odstranjene;

(c) 

da v primeru čebulic šalotke in česna rastline izvirajo neposredno iz materiala, ki je bil v fazi posevka med rastjo pregledan, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je praktično nenapaden s škodljivimi organizmi iz preglednic v tej točki.

Poleg tega pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravlja preglede in sprejema druge ukrepe za zagotovitev, da so izpolnjene zahteve glede ustreznih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov in rastlin za saditev iz te preglednice:Bakterije

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev

Zahteve

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

Rastline so bile vzgojene iz semen, ki izpolnjujejo zahteve iz dela E Priloge V, in so bile z ustreznimi higienskimi ukrepi zaščitene pred okužbo.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)  Sadike so bile vzgojene iz semen, ki izpolnjujejo zahteve iz dela E za zelenjadnična semena, in

(b)  za mlade rastline so bile zagotovljene ustrezne higienske razmere za preprečitev okužbe.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)  Sadike so bile vzgojene iz semen, ki izpolnjujejo zahteve iz dela E za zelenjadnična semena, in

(b)  za mlade rastline so bile zagotovljene ustrezne higienske razmere za preprečitev okužbe.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)  Sadike so bile vzgojene iz semen, ki izpolnjujejo zahteve iz dela E za zelenjadnična semena, in

(b)  za mlade rastline so bile zagotovljene ustrezne higienske razmere za preprečitev okužbe.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)  Sadike so bile vzgojene iz semen, ki izpolnjujejo zahteve iz dela E za zelenjadnična semena, in

(b)  za mlade rastline so bile zagotovljene ustrezne higienske razmere za preprečitev okužbe.

Glive in oomicete

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev

Zahteve

Fusarium Link (anamorfni rod), razen Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W. L. Gordon in Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Asparagus officinalis L.

(a)  

(i)  Posevek je bil v rastni sezoni vizualno pregledan ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma, poleg tega pri reprezentativnem vzorcu izkoreninjenih rastlin niso bili opaženi simptomi Fusarium Link, ali

(ii)  posevek je bil v rastni sezoni najmanj dvakrat vizualno pregledan ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma, rastline, ki so kazale simptome Fusarium Link, so bile takoj izruvane, pri končnem uradnem pregledu posevka med rastjo pa simptomi niso bili opaženi, in

(b)  korenike so bile pred premikom vizualno pregledane, pri čemer niso bili opaženi simptomi Fusarium Link.

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk

Asparagus officinalis L.

(a)  

(i)  Posevek je bil v rastni sezoni vizualno pregledan ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma, poleg tega pri reprezentativnem vzorcu izkoreninjenih rastlin niso bili opaženi simptomi Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk, ali

(ii)  posevek je bil v rastni sezoni najmanj dvakrat vizualno pregledan ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma, rastline, ki so kazale simptome Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk, so bile takoj izruvane, pri končnem uradnem pregledu posevka med rastjo pa simptomi niso bili opaženi, in

(b)  korenike so bile pred premikom vizualno pregledane, pri čemer niso bili opaženi simptomi Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L.

(a)  Rastline so bile gojene v modelu in presajene ter so rasle v substratu, ki je nenapaden s Stromatinia cepivora Berk.,

ali

(b)  

(i)  

— posevek je bil ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma v rastni sezoni vizualno pregledan, pri čemer niso bili opaženi simptomi Stromatinia cepivora Berk., ali

— posevek je bil ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma v rastni sezoni vizualno pregledan, rastline, ki so kazale simptome Stromatinia cepivora Berk., so bile takoj izruvane, pri dodatnem končnem uradnem pregledu posevka med rastjo pa simptomi niso bili opaženi,

in

(ii)  rastline so bile pred premikom vizualno pregledane, pri čemer niso bili opaženi simptomi Stromatinia cepivora Berk.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium sativum L.

(a)  

(i)  Posevek je bil ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma v rastni sezoni vizualno pregledan, pri čemer niso bili opaženi simptomi Stromatinia cepivora Berk., ali

(ii)  posevek je bil ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma v rastni sezoni vizualno pregledan, rastline, ki so kazale simptome Stromatinia cepivora Berk., so bile takoj izruvane, pri dodatnem končnem uradnem pregledu posevka med rastjo pa simptomi niso bili opaženi,

in

(b)  rastline ali čebulčki so bili pred premikom vizualno pregledani, pri čemer niso bili opaženi simptomi Stromatinia cepivora Berk.

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

(a)  Matične rastline izvirajo iz materiala, testiranega na patogene, in

(b)  rastline so bile vzgojene v enoti pridelave z znano zgodovino rastlinske pridelave, v kateri ni evidentiran noben pojav Verticillium dahliae Kleb., in

(c)  rastline so bile od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla ob ustreznem času vizualno pregledane, pri čemer je bilo ugotovljeno, da nimajo simptomov Verticillium dahliae Kleb.

Ogorčice

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev

Zahteve

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium sativum L.

V primeru rastlin, razen rastlin za pridelavo trgovskega posevka:

(a)  je bil posevek od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla najmanj enkrat vizualno pregledan ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma, pri čemer niso bili opaženi simptomi Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,

ali

(b)  

(i)  posevek je bil od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla najmanj enkrat vizualno pregledan ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma, pri čemer je simptome napada z Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev kazalo največ 2 % rastlin, in

(ii)  rastline, za katere je bilo ugotovljeno, da so okužene z navedenim škodljivim organizmom, so bile takoj izruvane,

(iii)  nato je bilo za rastline na podlagi laboratorijskih testov na reprezentativnem vzorcu ugotovljeno, da so nenapadene z navedenim škodljivim organizmom,

ali

(c)  rastline so bile ustrezno kemično ali fizikalno tretirane proti Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, po laboratorijskih testih na reprezentativnem vzorcu pa je bilo ugotovljeno, da so nenapadene z navedenim škodljivim organizmom.

V primeru rastlin za pridelavo trgovskega posevka:

(a)  je bil posevek od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla najmanj enkrat vizualno pregledan ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma, pri čemer niso bili opaženi simptomi Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,

ali

(b)  

(i)  posevek je bil od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla najmanj enkrat uradno pregledan ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma,

(ii)  rastline, ki so kazale simptome Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, so bile takoj izruvane,

(iii)  za rastline je bilo po laboratorijskih testih na reprezentativnem vzorcu ugotovljeno, da so nenapadene z navedenim škodljivim organizmom,

ali

(c)  rastline so bile ustrezno fizikalno ali kemično tretirane, po laboratorijskih testih na reprezentativnem vzorcu pa je bilo ugotovljeno, da so nenapadene z Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev.

Virusi, viroidi, virozam podobne bolezni in fitoplazme

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev

Zahteve

Leek yellow stripe virus

Allium sativum L.

(a)  Posevek je bil od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla najmanj enkrat vizualno pregledan ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma, pri čemer niso bili opaženi simptomi Leek yellow stripe virus,

ali

(b)  posevek je bil od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla najmanj enkrat vizualno pregledan ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma, pri čemer je simptome Leek yellow stripe virus kazalo največ 10 % rastlin, ki so bile takoj izruvane, pri končnem uradnem pregledu pa je simptome kazal največ 1 % rastlin.

Onion yellow dwarf virus

Allium cepa L., Allium sativum L.

(a)  Posevek je bil od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla ob ustreznem času najmanj enkrat vizualno pregledan, pri čemer niso bili opaženi simptomi Onion yellow dwarf virus,

ali

(b)  

(i)  posevek je bil od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla najmanj enkrat vizualno pregledan ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma, pri čemer je simptome Onion yellow dwarf virus kazalo največ 10 % rastlin, in

(ii)  rastline, za katere je bilo ugotovljeno, da so okužene z navedenim škodljivim organizmom, so bile takoj izruvane in

(iii)  pri končnem uradnem pregledu je simptome navedenega škodljivega organizma kazal največ 1 % rastlin.

Potato spindle tuber viroid

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)  Na rastlinah na mestu pridelave v popolnem vegetacijskem ciklu niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jih povzroča Potato spindle tuber viroid, ali

(b)  rastline so bile z ustreznimi metodami na reprezentativnem vzorcu uradno testirane na Potato spindle tuber viroid, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so nenapadene z navedenim škodljivim organizmom.

Tomato spotted wilt tospovirus

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

(a)  Rastline so se gojile v enoti pridelave, v kateri se uporablja režim spremljanja ustreznih tripsovih vektorjev (Frankliniella occidentalis Pergande in Thrips tabaci Lindeman), ob odkritju navedenih vektorjev pa se izvedejo ustrezni postopki tretiranja za zagotovitev učinkovitega zatiranja njihovih populacij, in

(b)  

(i)  na rastlinah v enoti pridelave v trenutni rastni dobi niso bili opaženi simptomi Tomato spotted wilt tospovirus ali

(ii)  vse rastline v enoti pridelave, ki so v trenutni rastni dobi kazale simptome Tomato spotted wilt tospovirus, so bile izruvane, za testirani reprezentativni vzorec rastlin, ki naj bi se premaknile, pa je bilo ugotovljeno, da je nenapaden s škodljivim organizmom.

Tomato yellow leaf curl virus

Solanum lycopersicum L.

(a)  Na rastlinah niso bili opaženi simptomi Tomato yellow leaf curl virus

ali

(b)  na mestu pridelave niso bili opaženi simptomi bolezni Tomato yellow leaf curl.

DEL I

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na semenu Solanum tuberosum L.

Pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravlja preglede in sprejema druge ukrepe za zagotovitev, da so izpolnjene naslednje zahteve glede navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na semenu Solanum tuberosum:

(a) 

seme izvira z območij, za katera ni znano, da bi se na njih pojavljal Potato spindle tuber viroid, ali

(b) 

na rastlinah na mestu pridelave v popolnem vegetacijskem ciklu niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jih povzroča Potato spindle tuber viroid, ali

(c) 

rastline so bile z ustreznimi metodami na reprezentativnem vzorcu uradno testirane na Potato spindle tuber viroid, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so nenapadene z navedenim škodljivim organizmom.

DEL J

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na rastlinah Humulus lupulus L. za saditev, razen na semenih

Pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravlja preglede in sprejema druge ukrepe za zagotovitev, da so izpolnjene zahteve glede ustreznih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov in rastlin za saditev iz tretjega stolpca te preglednice:►M9  Glive in oomicete  ◄

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev

Ukrepi

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

(a)  Rastline za saditev izvirajo iz matičnih rastlin, ki so bile ob najustreznejšem času vizualno pregledane, pri čemer je bilo ugotovljeno, da nimajo simptomov Verticillium dahliae, in

(b)  

(i)  rastline za saditev so bile pridelane na mestu pridelave, za katero je znano, da je nenapadeno z Verticilium dahliae, ali

(ii)  

— rastline za saditev so bile izolirane od posevkov Humulus lupulus za pridelavo in

— za enoto pridelave je bilo z vizualnim pregledom listja ob ustreznem času ugotovljeno, da je bila v zadnji popolni rastni sezoni nenapadena z Verticillium dahliae, in

— v zvezi s polji se vodi evidenca rastlinske pridelave in talnih bolezni, od odkritja Verticillium dahliae do naslednje saditve pa se gostiteljske rastline niso gojile najmanj štiri leta.

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R. M. Davis & K. V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

(a)  Rastline za saditev izvirajo iz matičnih rastlin, ki so bile ob najustreznejšem času vizualno pregledane, pri čemer je bilo ugotovljeno, da nimajo simptomov Verticillium nonalfalfae, in

(b)  

(i)  rastline za saditev so bile pridelane na mestu pridelave, za katero je znano, da je nenapadeno z Verticillium nonalfalfae, ali

(ii)  

— rastline za saditev so bile izolirane od posevkov Humulus lupulus za pridelavo in

— za enoto pridelave je bilo z vizualnim pregledom listja ob ustreznem času ugotovljeno, da je bila v zadnji popolni rastni sezoni nenapadena z Verticillium nonalfalfae, in

— v zvezi s polji se vodi evidenca rastlinske pridelave in talnih bolezni, od odkritja Verticillium nonalfalfae do naslednje saditve pa se gostiteljske rastline niso gojile najmanj štiri leta.

▼M9Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev

Zahteve

Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]

Humulus lupulus L.

(a)  Rastline so bile pridelane na območjih, ki jih je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil kot prosta Citrus bark cracking viroida, ali

(b)  

(i)  z vizualnim pregledom rastlin ob najustreznejšem času za odkritje škodljivega organizma je bilo ugotovljeno, da je bilo mesto pridelave v zadnjih dveh popolnih rastnih sezonah prosto Citrus bark cracking viroida, za preprečitev mehanskega prenosa pa so se na mestu pridelave izvajali ustrezni higienski ukrepi, ter

(ii)  rastline za saditev izvirajo iz matičnih rastlin, za katere je bilo ugotovljeno, da so proste Citrus bark cracking viroida, ter

— v primeru matičnih rastlin, ki so bile na enoti pridelave fizično zaščitene pred viri okužbe s Citrus bark cracking viroidom, so bile matične rastline vsako leto vizualno pregledane, vzorčene in testirane ob najustreznejšem času za odkritje navzočnosti Citrus bark cracking viroida, da bi se vse matične rastline testirale v petletnem intervalu, ali

— v primeru matičnih rastlin, ki na enoti pridelave niso bile fizično zaščitene pred viri okužbe s Citrus bark cracking viroidom, je bilo v zadnjih petih popolnih rastnih sezonah z vizualnim pregledom ob najustreznejšem času za odkritje škodljivega organizma ugotovljeno, da so matične rastline proste Citrus bark cracking viroida, in

— reprezentativni vzorec matičnih rastlin je bil v zadnjih 12 mesecih testiran ob najustreznejšem času za odkritje škodljivega organizma, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prost Citrus bark cracking viroida, in

— matične rastline so bile izolirane od Humulus lupulus L., gojenih na sosednjih mestih pridelave, v oddaljenosti vsaj 20 m, ter

(iii)  v primeru pridelave ukoreninjenih rastlin za saditev, ki naj bi se premaknile, za enoto pridelave, ki se uporablja za ukoreninjenje, velja:

— od proizvodnih nasadov Humulus lupulus L. je bila izolirana v oddaljenosti vsaj 20 m, ali

— bila je fizično zaščitena pred viri okužbe s Citrus bark cracking viroidom.

DEL K

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na razmnoževalnem materialu sadnih rastlin in sadnih rastlinah, namenjenih za pridelavo sadja, Actinidia Lindl., razen semen

Pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravlja preglede in sprejema druge ukrepe za zagotovitev, da so izpolnjene zahteve glede ustreznega nadzorovanega nekarantenskega škodljivega organizma in rastlin za saditev iz tretjega stolpca naslednje preglednice.Bakterije

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev

Ukrepi

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Actinidia Lindl.

(a)  Razmnoževalni material in sadne rastline so bili pridelani na območjih, ki jih je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil kot prosta Pseudomonas syringae pv. actinidiae, ali

(b)  razmnoževalni material in sadne rastline izvirajo iz matičnih rastlin, ki so bile vizualno pregledane dvakrat letno, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so proste Pseudomonas syringae pv. actinidiae,

ter

(c)  

(i)  v primeru matičnih rastlin, ki so bile v objektih s fizično zaščito pred okužbo s Pseudomonas syringae pv. actinidiae, je bil reprezentativni delež matičnih rastlin vsaka štiri leta vzorčen in testiran na navzočnost Pseudomonas syringae pv. actinidiae, da bi se vse matične rastline testirale v osemletnem intervalu, ali

(ii)  v primeru matičnih rastlin, ki niso bile v zgoraj navedenih objektih, je bil reprezentativni delež matičnih rastlin vsako leto vzorčen in testiran na navzočnost Pseudomonas syringae pv. actinidiae, da bi se vse matične rastline testirale v triletnem intervalu,

ter

(d)  

(i)  v primeru razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin, ki so bili v zgoraj navedenih objektih, na navedenem razmnoževalnem materialu in navedenih sadnih rastlinah na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso bili opaženi simptomi Pseudomonas syringae pv. actinidiae, ali

(ii)  v primeru razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin, ki niso bili v zgoraj navedenih objektih, na navedenem razmnoževalnem materialu in navedenih sadnih rastlinah na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso bili opaženi simptomi Pseudomonas syringae pv. actinidiae, navedeni razmnoževalni material in navedene sadne rastline pa so bili pred trženjem tudi naključno vzorčeni in testirani na Pseudomonas syringae pv. actinidiae, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so prosti zadevnega škodljivega organizma, ali

(iii)  v primeru razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin, ki niso bili v zgoraj navedenih objektih, so bili simptomi Pseudomonas syringae pv. actinidiae na enoti pridelave opaženi pri največ 1 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin, navedeni razmnoževalni material in navedene sadne rastline ter ves simptomatični razmnoževalni material in sadne rastline v neposredni bližini so bili izruvani in takoj uničeni, reprezentativni del preostalega asimptomatičnega razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin pa je bil vzorčen in testiran na Pseudomonas syringae pv. actinidiae, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so prosti zadevnega škodljivega organizma.

▼B
PRILOGA VI

Seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, katerih vnos v Unijo iz nekaterih tretjih držav je prepovedan 

Opis

Oznaka KN

Tretja država, skupina tretjih držav ali določeno območje tretje države

1.

Rastline Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. in Tsuga Carr., razen plodov in semen

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

►M4  Tretje države, razen Albanije, Andore, Armenije, Azerbajdžana, Belorusije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Ferskih otokov, Gruzije, Islandije, Kanarskih otokov, Lihtenštajna, Moldavije, Monaka, Norveške, Rusije (samo naslednjih delov: osrednjega zveznega okrožja, severozahodnega zveznega okrožja, južnega zveznega okrožja, severnega kavkaškega zveznega okrožja in privolškega zveznega okrožja), San Marina, Severne Makedonije, Srbije, Švice, Turčije, Ukrajine in Združenega kraljestva (1). ◄

2.

Rastline Castanea Mill. in Quercus L. z listi, razen plodov in semen

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

►M4  Tretje države, razen Albanije, Andore, Armenije, Azerbajdžana, Belorusije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Ferskih otokov, Gruzije, Islandije, Kanarskih otokov, Lihtenštajna, Moldavije, Monaka, Norveške, Rusije (samo naslednjih delov: osrednjega zveznega okrožja, severozahodnega zveznega okrožja, južnega zveznega okrožja, severnega kavkaškega zveznega okrožja in privolškega zveznega okrožja), San Marina, Severne Makedonije, Srbije, Švice, Turčije, Ukrajine in Združenega kraljestva (1). ◄

3.

Rastline Populus L. z listi, razen plodov in semen

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Kanada, Mehika, Združene države

▼M9

3.1

Izolirano lubje Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. in Taxus brevifolia Nutt.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kanada, Vietnam, Združene države Amerike, Združeno kraljestvo (1)

▼B

4.

Izolirano lubje Castanea Mill.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Vse tretje države

▼M9

5.

Izolirano lubje Quercus L., razen Quercus suber L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Mehika

▼B

6.

Izolirano lubje Acer saccharum Marsh.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kanada, Mehika, Združene države

7.

Izolirano lubje Populus L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Severna in Južna Amerika

8.

Rastline Chaenomeles Ldl., Crateagus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. in Rosa L. za saditev, razen rastlin v dormanci brez listov, cvetov in plodov

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Tretje države, razen Albanije, Andore, Armenije, Azerbajdžana, Belorusije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Ferskih otokov, Gruzije, Islandije, Kanarskih otokov, Lihtenštajna, Moldavije, Monaka, Norveške, Rusije (samo naslednjih delov: osrednjega zveznega okrožja, severozahodnega zveznega okrožja, južnega zveznega okrožja, severnega kavkaškega zveznega okrožja in privolškega zveznega okrožja), San Marina, Severne Makedonije, Srbije, Švice, Turčije, Ukrajine in Združenega kraljestva (1). ◄

9.

Rastline Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. in Pyrus L. za saditev in njihovi hibridi ter Fragaria L., razen semen

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Tretje države, razen Albanije, Alžirije, Andore, Armenije, Avstralije, Azerbajdžana, Belorusije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Egipta, Ferskih otokov, Gruzije, Islandije, Izraela, Jordanije, Kanade, Kanarskih otokov, Libanona, Libije, Lihtenštajna, Maroka, Moldavije, Monaka, Norveške, Nove Zelandije, Rusije (samo naslednjih delov: osrednjega zveznega okrožja, severozahodnega zveznega okrožja, južnega zveznega okrožja, severnega kavkaškega zveznega okrožja in privolškega zveznega okrožja), San Marina, Severne Makedonije, Sirije, Srbije, Švice, Tunizije, Turčije, Ukrajine, Združenega kraljestva (1) in Združenih držav, razen Havajev. ◄

10.

Rastline Vitis L., razen plodov

0602 10 10

0602 20 10

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Tretje države, razen Švice

11.

Rastline Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi, razen plodov in semen

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Vse tretje države

12.

Rastline Photinia Ldl. za saditev, razen rastlin v dormanci brez listov, cvetov in plodov

ex 0602 10 90

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Demokratična ljudska republika Koreja, Japonska, Kitajska, Republika Koreja in Združene države

13.

Rastline Phoenix spp., razen plodov in semen

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Alžirija, Maroko

14.

Rastline za saditev iz družine Poaceae, razen rastlin okrasnih trajnih trav iz poddružin Bambusoideae in Panicoideae ter rodov Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. in Uniola L., razen semen

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Tretje države, razen Albanije, Alžirije, Andore, Armenije, Azerbajdžana, Belorusije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Egipta, Ferskih otokov, Gruzije, Islandije, Izraela, Jordanije, Kanarskih otokov, Libanona, Libije, Lihtenštajna, Maroka, Moldavije, Monaka, Norveške, Rusije (samo naslednjih delov: osrednjega zveznega okrožja, severozahodnega zveznega okrožja, južnega zveznega okrožja, severnega kavkaškega zveznega okrožja in privolškega zveznega okrožja), San Marina, Severne Makedonije, Sirije, Srbije, Švice, Tunizije, Turčije, Ukrajine in Združenega kraljestva (1). ◄

15.

Gomolji Solanum tuberosum L., semenski krompir

0701 10 00

Tretje države, razen Švice

16.

Rastline za saditev iz vrst Solanum L., ki tvorijo stolone ali gomolje, ali njihovi hibridi, razen gomoljev Solanum tuberosum L. iz vnosa 15

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tretje države, razen Švice

17.

Gomolji vrst Solanum L. in njihovi hibridi, razen tistih iz vnosov 15 in 16

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

►M8  
Tretje države ali regije, razen:
(a)  Alžirije, Egipta, Izraela, Libije, Maroka, Sirije, Švice, Tunizije in Turčije
ali
(b)  držav ali regij, ki izpolnjujejo naslednje:
(i)  so ena od naslednjih držav ali regij:
Albanija, Andora, Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Ferski otoki, Gruzija, Islandija, Kanarski otoki, Lihtenštajn, Moldavija, Monako, Norveška, Rusija (samo naslednji deli: osrednje zvezno okrožje, severozahodno zvezno okrožje, južno zvezno okrožje, severno kavkaško zvezno okrožje in privolško zvezno okrožje), San Marino, Severna Makedonija, in Ukrajina
ter
(ii)  izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:

— v skladu s postopkom iz člena 107 Uredbe (EU) 2016/2031 so priznane kot nenapadene s Clavibacter sepedonicus (Spieckermann in Kotthoff) Nouioui et al. ali

— v skladu s postopkom iz člena 107 Uredbe (EU) 2016/2031 je njihova zakonodaja priznana kot enakovredna pravilom Unije o zaščiti pred Clavibacter sepedonicus (Spieckermann in Kotthoff) Nouioui et al.


ali
(c)  Bosne in Hercegovine, Črne gore, Srbije in Združenega kraljestva (1), če je izpolnjen naslednji pogoj: navedene tretje države Komisiji vsako leto do 30. aprila predložijo rezultate preiskave predhodnega leta, ki potrjujejo, da organizem Clavibacter sepedonicus (Spieckermann in Kotthoff) Nouioui et al. ni navzoč na njihovih ozemljih.  ◄

18.

Rastline Solanaceae za saditev, razen semen in rastlin iz vnosov 15, 16 ali 17

►M9

 

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

 ◄

►M4  Tretje države, razen: Albanije, Alžirije, Andore, Armenije, Azerbajdžana, Belorusije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Egipta, Ferskih otokov, Gruzije, Islandije, Izraela, Jordanije, Kanarskih otokov, Libanona, Libije, Lihtenštajna, Maroka, Moldavije, Monaka, Norveške, Rusije (samo naslednjih delov: osrednjega zveznega okrožja, severozahodnega zveznega okrožja, južnega zveznega okrožja, severnega kavkaškega zveznega okrožja in privolškega zveznega okrožja), San Marina, Severne Makedonije, Sirije, Srbije, Švice, Tunizije, Turčije, Ukrajine in Združenega kraljestva (1). ◄

19.

Zemlja, delno sestavljena iz trdnih organskih snovi

ex 2530 90 00

ex 3824 99 93

Tretje države, razen Švice

20.

Rastni substrat kot tak, razen zemlje, ki je v celoti ali delno sestavljen iz trdnih organskih snovi, razen tistega, ki je v celoti sestavljen iz šote ali vlaken Cocos nucifera L., ki se prej ni uporabljal za gojenje rastlin ali druge kmetijske namene

ex 2530 10 00

ex 2530 90 00

ex 2703 00 00

ex 3101 00 00

ex 3824 99 93

Tretje države, razen Švice

▼M1

21.

Citrus limon (L.) N. Burm.f. in Citrus sinensis (L.) Osbeck (do 30. aprila 2021)

ex 0805 50 10

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

Argentina

▼B

(1)   

V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te priloge sklici na Združeno kraljestvo ne vključujejo Severne Irske.
PRILOGA VII

Seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov s poreklom iz tretjih držav ter ustreznih posebnih zahtev za njihov vnos na ozemlje Unije 

Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti

Oznake KN

Poreklo

Posebne zahteve

1.

Rastni substrat, ki se drži rastlin ali v katerem te rastejo, za vzdrževanje vitalnosti rastlin, razen sterilnih substratov za rastline in vitro

Ni relevantno (1).

Tretje države, razen Švice.

Uradna izjava:

(a)  da je bil rastni substrat ob saditvi rastlin, ki v njem rastejo:

(i)  brez zemlje in organskih snovi ter da se prej ni uporabljal za gojenje rastlin ali druge kmetijske namene

ali

(ii)  v celoti sestavljen iz šote ali vlaken Cocos nucifera L. in se prej ni uporabljal za gojenje rastlin ali druge kmetijske namene

ali

(iii)  učinkovito zaplinjen ali toplotno tretiran za zagotovitev, da je nenapaden s škodljivimi organizmi, kar je navedeno v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031 v rubriki „Dopolnilna izjava“,

ali

(iv)  je bil zanj uporabljen učinkovit sistemski pristop za zagotovitev, da je nenapaden s škodljivimi organizmi, kar je navedeno v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031 v rubriki „Dopolnilna izjava“,

in

da je bil v vseh primerih iz točk (i) do (iv) skladiščen in hranjen v ustreznih pogojih, da je bil zavarovan pred karantenskimi škodljivimi organizmi,

ter

(b)  da so bili po saditvi:

(i)  sprejeti ustrezni ukrepi, da bi se rastni substrat zavaroval pred karantenskimi škodljivimi organizmi za Unijo, pri čemer ti ukrepi vključujejo vsaj:

— fizično ločitev rastnega substrata od zemlje in drugih možnih virov kontaminacije,

— higienske ukrepe,

— uporabo vode, v kateri ni karantenskih škodljivih organizmov za Unijo,

ali

(ii)  sta bila v dveh tednih pred izvozom rastni substrat in, kadar je to ustrezno, zemlja v celoti odstranjena s spiranjem z vodo, v kateri ni karantenskih škodljivih organizmov za Unijo. Ponovna saditev se lahko opravi v rastnem substratu, ki izpolnjuje zahteve iz točke (a). Vzdržujejo se ustrezni pogoji za nadaljnje zavarovanje pred karantenskimi škodljivimi organizmi za Unijo, kot je določeno v točki (b).

2.

Stroji in vozila, ki so se uporabljali za kmetijske ali gozdarske namene

ex 8432 10 00

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

ex 8432 80 00

ex 8432 90 00

ex 8433 40 00

ex 8433 51 00

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

ex 8436 80 10

ex 8701 20 90

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

Tretje države, razen Švice.

Uradna izjava, da so stroji ali vozila očiščeni ter da na njih ni zemlje in rastlinskih ostankov.

▼M9

2.1

Rastline za saditev, razen čebulic, stebelnih gomoljev, korenik, semen, gomoljev in rastlin v tkivni kulturi

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Tretje države, razen Švice.

Uradna izjava, da so bile rastline:

(a)  vzgojene v drevesnicah, ki jih je registrirala in jih nadzoruje državna organizacija za varstvo rastlin države porekla,

ter

(b)  pregledane ob ustreznem času in pred izvozom.

▼B

3.

Rastline s koreninami za saditev, gojene na prostem

ex 0601 20 30

ex 0601 20 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0706 90 10

Tretje države.

Uradna izjava:

(a)  da je za mesto pridelave znano, da je nenapadeno s Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. in Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,

in

(b)  da rastline izvirajo s polja, za katero je znano, da je nenapadeno z Globodera pallida (Stone) Behrens in Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

4.

Rastline za saditev, razen čebulic, stebelnih gomoljev, korenik, semen, gomoljev in rastlin v tkivni kulturi

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Tretje države.

Uradna izjava, da so bile rastline vzgojene v drevesnicah in:

(a)  da izvirajo z območja, ki ga je državna služba države porekla za varstvo rastlin v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot območje v navedeni državi, ki je nenapadeno s Thrips palmi Karny, in ki je navedeno v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031 v rubriki „Dopolnilna izjava“,

ali

(b)  da izvirajo z mesta pridelave, ki ga je državna služba države porekla za varstvo rastlin v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot mesto pridelave v navedeni državi, nenapadeno s Thrips palmi Karny, in ki je navedeno v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031 v rubriki „Dopolnilna izjava“ ter za katero je bilo na podlagi uradnih pregledov, ki so bili v zadnjih treh mesecih pred izvozom izvedeni vsaj mesečno, priznano, da je nenapadeno s Thrips palmi Karny,

ali

(c)  da so bile tik pred izvozom ustrezno tretirane proti Thrips palmi Karny, kar je podrobno opisano v fitosanitarnih spričevalih iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031, in da je bilo z uradnim pregledom ugotovljeno, da so nenapadene s Thrips palmi Karny.

▼M9

4.1

Rastline za saditev s koreninami, razen rastlin v tkivni kulturi

ex 0601 20 30

ex 0601 20 90

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tretje države.

Uradna izjava, da za rastline velja naslednje:

(a)  izvirajo iz države, ki jo je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot prosto Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback,

ali

(b)  izvirajo z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot prosto Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback. Ime območja se navede v fitosanitarnem spričevalu,

ali

(c)  so se v celotni življenjski dobi gojile v rastnem substratu, za katerega je v času saditve rastlin veljalo naslednje:

(i)  bil je brez zemlje in organskih snovi ter se prej ni uporabljal za gojenje rastlin ali druge kmetijske namene

ali

(ii)  v celoti je bil sestavljen iz šote ali vlaken Cocos nucifera L. in se prej ni uporabljal za gojenje rastlin ali druge kmetijske namene

ali

(iii)  učinkovito je bil zaplinjen ali toplotno tretiran za zagotovitev, da je prost Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, kar je navedeno v fitosanitarnem spričevalu,

ali

(iv)  zanj je bil uporabljen učinkovit sistemski pristop za zagotovitev, da je prost Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, kar je navedeno v fitosanitarnem spričevalu,

ter

v vseh primerih iz točk (i) do (iv) je bil skladiščen in hranjen v ustreznih pogojih, da je ostal prost Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, od sajenja pa so bili sprejeti ustrezni ukrepi za zagotovitev, da rastline ostanejo proste Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, pri čemer ti ukrepi vključujejo vsaj:

— fizično izolacijo rastnega substrata od zemlje in drugih možnih virov kontaminacije ter

— higienske ukrepe

ali

(d)  

(i)  izvirajo z mesta pridelave, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot prosto Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback,

in

(ii)  so bile neposredno pred izvozom pregledane korenine reprezentativnega vzorca pošiljke, pri čemer je bilo ugotovljeno, da nimajo simptomov Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback.

4.2

Rastline za saditev z rastnimi substrati, namenjenim za vzdrževanje vitalnosti rastlin, razen rastlin v tkivni kulturi in vodnih rastlin

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Indija, Japonska, Kanada, Kitajska, Rusija, Švica in Združene države Amerike.

Uradna izjava, da za rastline velja naslednje:

(a)  izvirajo z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin države porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot prosto Popillia japonica Newman. Ime območja se navede v fitosanitarnem spričevalu,

ali

(b)  so se gojile na mestu pridelave, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot prosto Popillia japonica Newman in za katero velja naslednje:

(i)  na njem je bil izveden letni uradni pregled in vsaj mesečni pregled v treh mesecih pred izvozom na prisotnost znakov Popillia japonica Newman ob ustreznem času za odkritje navzočnosti zadevnega škodljivega organizma, in sicer vsaj z vizualnim pregledom vseh rastlin, vključno s pleveli, ter vzorčenjem rastnih substratov, v katerem rastejo rastline,

ter

(ii)  obdano je z varovalnim pasom vsaj 100 m, kjer je bila z uradnimi preiskavami, izvedenimi vsako leto ob ustreznem času, potrjena odsotnost Popillia japonica Newman,

ter

(iii)  rastline in rastni substrati so bili tik pred izvozom uradno pregledani, vključno z vzorčenjem rastnih substratov, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so prosti Popillia japonica Newman,

ter

(iv)  za rastline velja naslednje:

— z njimi se ravna in se pakirajo ali prevažajo tako, da se prepreči napadenost s Popillia japonica Newman po tem, ko zapustijo mesto pridelave,

— ali

— se premaknejo zunaj sezone letenja Popillia japonica Newman

ali

(c)  so se v celotni življenjski dobi gojile na enoti pridelave s fizično izolacijo pred vnosom Popillia japonica Newman in za rastline velja naslednje:

(i)  z njimi se ravna in se pakirajo ali prevažajo tako, da se prepreči napadenost s Popillia japonica Newman po tem, ko zapustijo enoto pridelave,

ali

(ii)  se premaknejo zunaj sezone letenja Popillia japonica Newman

ali

(d)  so bile pridelane na podlagi sistemskega pristopa, odobrenega v skladu s postopkom iz člena 107 Uredbe (EU) 2016/2031, za zagotovitev, da so proste Popillia japonica Newman.

▼B

5.

Enoletne in dvoletne rastline za saditev, razen Poaceae in semen

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

►M4  Tretje države, razen: Albanije, Alžirije, Andore, Armenije, Azerbajdžana, Belorusije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Egipta, Ferskih otokov, Gruzije, Islandije, Izraela, Jordanije, Kanarskih otokov, Libanona, Libije, Lihtenštajna, Maroka, Moldavije, Monaka, Norveške, Rusije (samo naslednjih delov: osrednjega zveznega okrožja, severozahodnega zveznega okrožja, južnega zveznega okrožja, severnega kavkaškega zveznega okrožja in privolškega zveznega okrožja), San Marina, Severne Makedonije, Sirije, Srbije, Švice, Tunizije, Turčije, Ukrajine in Združenega kraljestva (2). ◄

Uradna izjava, da:

(a)  so bile rastline vzgojene v drevesnicah;

(b)  so rastline brez rastlinskih ostankov, cvetov in plodov;

(c)  so bile rastline uradno pregledane ob ustreznem času in pred izvozom;

(d)  je bilo ugotovljeno, da rastline nimajo simptomov škodljivih bakterij, virusov ali virusom podobnih organizmov, ter

(e)  je bilo bodisi ugotovljeno, da rastline nimajo znakov ali simptomov škodljivih ogorčic, insektov, pršic in gliv, bodisi so bile ustrezno tretirane za odstranitev takih organizmov.

6.

Rastline za saditev iz družine Poaceae okrasnih trajnih trav iz poddružin Bambusoideae in Panicoideae ter rodov Buchloe Lag., Bouteloua Lag., Calamagrostis Adan., Cortaderia Stapf, Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix L., Molinia Schnrak, Phalaris L., Shibataea Mak. Ex Nakai, Spartina Schreb., Stipa L. in Uniola L., razen semen

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Tretje države, razen: Albanije, Alžirije, Andore, Armenije, Azerbajdžana, Belorusije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Egipta, Ferskih otokov, Gruzije, Islandije, Izraela, Jordanije, Kanarskih otokov, Libanona, Libije, Lihtenštajna, Maroka, Moldavije, Monaka, Norveške, Rusije (samo naslednjih delov: osrednjega zveznega okrožja, severozahodnega zveznega okrožja, južnega zveznega okrožja, severnega kavkaškega zveznega okrožja in privolškega zveznega okrožja), San Marina, Severne Makedonije, Sirije, Srbije, Švice, Tunizije, Turčije, Ukrajine in Združenega kraljestva (2). ◄

Uradna izjava, da:

(a)  so bile rastline vzgojene v drevesnicah;

(b)  so rastline brez rastlinskih ostankov, cvetov in plodov;

(c)  so bile rastline uradno pregledane ob ustreznem času in pred izvozom;

(d)  je bilo ugotovljeno, da rastline nimajo simptomov škodljivih bakterij, virusov ali virusom podobnih organizmov, ter

(e)  je bilo ugotovljeno, da rastline nimajo znakov ali simptomov škodljivih ogorčic, insektov, pršic in gliv, ali da so bile ustrezno tretirane za odstranitev takih organizmov.

7.

Rastline za saditev, razen rastlin v dormanci, rastlin v tkivni kulturi, semen, čebulic, gomoljev, stebelnih gomoljev in korenik.

Zadevni karantenski škodljivi organizmi za Unijo so:

— begomovirusi, razen: Abutilon mosaic virus, Sweet potato leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl Sardinia virus, Tomato yellow leaf curl Malaga virus, Tomato yellow leaf curl Axarquia virus,

— Cowpea mild mottle virus,

— Lettuce infectious yellows virus,

— Melon yellowing-associated virus,

— Squash vein yellowing virus,

— Sweet potato chlorotic stunt virus,

— Sweet potato mild mottle virus,

— Tomato mild mottle virus.

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Tretje države, za katere je znano, da se v njih pojavljajo zadevni karantenski škodljivi organizmi za Unijo:

 

 

 

 

(a)  kjer ni znano, da bi se pojavljal Bemisia tabaci Genn. (neevropske populacije) ali drugi vektorji karantenskih škodljivih organizmov za Unijo.

Uradna izjava, da na rastlinah v njihovem popolnem vegetacijskem ciklu niso bili opaženi simptomi okužbe z zadevnimi karantenskimi škodljivimi organizmi za Unijo;

 

 

 

(b)  kjer je znano, da se pojavlja Bemisia tabaci Genn. (neevropske populacije) ali drugi vektorji karantenskih škodljivih organizmov za Unijo.

Uradna izjava, da na rastlinah v njihovem popolnem vegetacijskem ciklu niso bili opaženi simptomi okužbe z zadevnimi karantenskimi škodljivimi organizmi,

in

(a)  da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da se na njih ne pojavljajo Bemisia tabaci Genn. in drugi vektorji karantenskih škodljivih organizmov za Unijo,

ali

(b)  da je bilo z uradnimi pregledi, izvedenimi ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma, ugotovljeno, da v enoti pridelave Bemisia tabaci Genn. in drugi vektorji zadevnih karantenskih škodljivih organizmov za Unijo niso navzoči,

ali

(c)  da so bile rastline tretirane z učinkovitim postopkom tretiranja, ki zagotavlja izkoreninjenje Bemisia tabaci Genn. in drugih vektorjev karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, in da je bilo za rastline pred izvozom ugotovljeno, da so nenapadene z navedenimi organizmi.

▼M9

8.

Rastline za saditev zelnatih vrst, razen čebulic, stebelnih gomoljev, rastlin iz družine Poaceae, korenik, semen, gomoljev in rastlin v tkivni kulturi

ex 0602 10 90

0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0706 90 10

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Tretje države, za katere je znano, da se v njih pojavljata Liriomyza sativae (Blanchard) in Nemorimyza maculosa (Malloch).

Uradna izjava, da za rastline velja naslednje:

(a)  izvirajo z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot prosto Liriomyza sativae (Blanchard) in Nemorimyza maculosa (Malloch). Ime območja se navede v fitosanitarnem spričevalu,

ali

(b)  izvirajo z mesta pridelave, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin države porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot prosto Liriomyza sativae (Blanchard) in Nemorimyza maculosa (Malloch), in ki je navedeno v fitosanitarnem spričevalu v rubriki „Dopolnilna izjava“ ter za katero je bilo na podlagi uradnih pregledov, ki so bili v treh mesecih pred izvozom izvedeni vsaj mesečno, priznano, da je prosto Liriomyza sativae (Blanchard) in Nemorimyza maculosa (Malloch),

ali

(c)  so bile tik pred izvozom ustrezno tretirane proti Liriomyza sativae (Blanchard) in Nemorimyza maculosa (Malloch) ter je bilo z uradnim pregledom ugotovljeno, da so proste Liriomyza sativae (Blanchard) in Nemorimyza maculosa (Malloch).

Podrobni podatki o tretiranju iz točke (c) se navedejo v fitosanitarnem spričevalu.

▼B

9.

Zelnate trajnice za saditev, razen semen, iz družin Caryophyllaceae (razen Dianthus L.), Compositae (razen Chrysanthemum L.), Cruciferae, Leguminosae in Rosaceae (razen Fragaria L.)

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

►M4  Tretje države, razen: Albanije, Alžirije, Andore, Armenije, Azerbajdžana, Belorusije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Egipta, Ferskih otokov, Gruzije, Islandije, Izraela, Jordanije, Kanarskih otokov, Libanona, Libije, Lihtenštajna, Maroka, Moldavije, Monaka, Norveške, Rusije (samo naslednjih delov: osrednjega zveznega okrožja, severozahodnega zveznega okrožja, južnega zveznega okrožja, severnega kavkaškega zveznega okrožja in privolškega zveznega okrožja), San Marina, Severne Makedonije, Sirije, Srbije, Švice, Tunizije, Turčije, Ukrajine in Združenega kraljestva (2). ◄

Uradna izjava, da:

(a)  so bile rastline vzgojene v drevesnicah;

(b)  so rastline brez rastlinskih ostankov, cvetov in plodov;

(c)  so bile rastline uradno pregledane ob ustreznem času in pred izvozom;

(d)  je bilo ugotovljeno, da rastline nimajo simptomov škodljivih bakterij, virusov ali virusom podobnih organizmov, ter

(e)  je bilo bodisi ugotovljeno, da rastline nimajo znakov ali simptomov škodljivih ogorčic, insektov, pršic in gliv, bodisi so bile ustrezno tretirane za odstranitev takih organizmov.

10.

Drevesa in grmovnice za saditev, razen semen in rastlin v tkivni kulturi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Tretje države, razen: Albanije, Alžirije, Andore, Armenije, Azerbajdžana, Belorusije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Egipta, Ferskih otokov, Gruzije, Islandije, Izraela, Jordanije, Kanarskih otokov, Libanona, Libije, Lihtenštajna, Maroka, Moldavije, Monaka, Norveške, Rusije (samo naslednjih delov: osrednjega zveznega okrožja, severozahodnega zveznega okrožja, južnega zveznega okrožja, severnega kavkaškega zveznega okrožja in privolškega zveznega okrožja), San Marina, Severne Makedonije, Sirije, Srbije, Švice, Tunizije, Turčije, Ukrajine in Združenega kraljestva (2). ◄

Uradna izjava, da so rastline:

(a)  čiste (tj. brez rastlinskih ostankov) ter brez cvetov in plodov;

(b)  bile vzgojene v drevesnicah;

(c)  bile uradno pregledane ob ustreznem času in pred izvozom ter da je bilo ugotovljeno, da nimajo simptomov škodljivih bakterij, virusov in virusom podobnih organizmov, ter da je bilo bodisi ugotovljeno, da nimajo znakov ali simptomov škodljivih ogorčic, insektov, pršic in gliv, bodisi so bile ustrezno tretirane za odstranitev takih organizmov.

11.

Listopadna drevesa in grmovnice za saditev, razen semen in rastlin v tkivni kulturi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Tretje države, razen: Albanije, Alžirije, Andore, Armenije, Azerbajdžana, Belorusije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Egipta, Ferskih otokov, Gruzije, Islandije, Izraela, Jordanije, Kanarskih otokov, Libanona, Libije, Lihtenštajna, Maroka, Moldavije, Monaka, Norveške, Rusije (samo naslednjih delov: osrednjega zveznega okrožja, severozahodnega zveznega okrožja, južnega zveznega okrožja, severnega kavkaškega zveznega okrožja in privolškega zveznega okrožja), San Marina, Severne Makedonije, Sirije, Srbije, Švice, Tunizije, Turčije, Ukrajine in Združenega kraljestva (2). ◄

Uradna izjava, da so rastline v dormanci in brez listov.

12.

Korenovke in gomoljna zelenjava, razen gomoljev Solanum tuberosum L.

0706 10 00

0706 90 10

0706 90 30

0706 90 90

ex 0709 99 90

ex 0714 10 00

ex 0714 20 10

ex 0714 20 90

ex 0714 30 00

ex 0714 40 00

ex 0714 50 00

ex 0714 90 20

ex 0714 90 90

ex 0910 11 00

ex 0910 30 00

ex 0910 99 91

ex 1212 91 80

ex 1212 94 00

ex 1212 99 95

ex 1214 90 10

ex 1214 90 90

Tretje države, razen Švice.

Uradna izjava, da pošiljka ali partija ne vsebuje več kot 1 % neto mase zemlje in rastnega substrata.

13.

Čebulice, stebelni gomolji, korenike in gomolji za saditev, razen gomoljev Solanum tuberosum

0601 10 10

0601 10 20

0601 10 30

0601 10 40

0601 10 90

0601 20 10

0601 20 30

0601 20 90

ex 0706 90 10

ex 0910 11 00

ex 0910 20 10

ex 0910 30 00

Tretje države, razen Švice.

Uradna izjava, da pošiljka ali partija ne vsebuje več kot 1 % neto mase zemlje in rastnega substrata.

14.

Gomolji Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Tretje države, razen Švice.

Uradna izjava, da pošiljka ali partija ne vsebuje več kot 1 % neto mase zemlje in rastnega substrata.

15.

Gomolji Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Tretje države.

Uradna izjava, da gomolji izvirajo:

(a)  iz države, za katero ni znano, da bi se v njej pojavljal Tecia solanivora (Povolný),

ali

(b)  z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot območje, nenapadeno s Tecia solanivora (Povolný).

16.

Gomolji Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Tretje države.

Uradna izjava, da:

(a)  gomolji izvirajo iz držav, za katere je znano, da so nenapadene s Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al.,

ali

(b)  so bile v državi porekla izpolnjene določbe, priznane kot enakovredne določbam prava Unije o boju proti Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. v skladu s postopkom iz člena 107 Uredbe (EU) 2016/2031.

17.

Gomolji Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Tretje države, za katere je znano, da se v njih pojavlja Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival.

Uradna izjava, da:

(a)  gomolji izvirajo z območij, za katera je znano, da so nenapadena s Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival (vse rase, razen rase 1, navadne evropske rase), na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini pa dovolj dolgo niso bili opaženi nobeni simptomi Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,

ali

(b)  so bile v državi porekla izpolnjene določbe, priznane kot enakovredne določbam prava Unije o boju proti Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival v skladu s postopkom iz člena 107 Uredbe (EU) 2016/2031.

18.

Gomolji Solanum tuberosum L. za saditev

0701 10 00

Tretje države.

Uradna izjava, da gomolji izvirajo iz enote, za katero je znano, da je nenapadena z Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens in Globodera pallida (Stone) Behrens.

19.

Gomolji Solanum tuberosum L. za saditev

0701 10 00

Tretje države.

Uradna izjava, da:

(a)  gomolji izvirajo z območij, za katera je znano, da se Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. in Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. na njih ne pojavljajo,

ali

(b)  na območjih, za katera je znano, da se na njih pojavlja Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. ali Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al., gomolji izvirajo z mesta pridelave, za katero je bilo ugotovljeno, da je nenapadeno z Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. in Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al., ali ki se šteje za nenapadeno z navedenimi organizmi zaradi ukrepov, ki so bili izvedeni za izkoreninjenje Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. in Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. ter so določeni v skladu s postopkom iz člena 107 Uredbe (EU) 2016/2031.

▼M9

20.

Gomolji Solanum tuberosum L. za saditev

0701 10 00

Tretje države.

Uradna izjava, da za gomolje velja naslednje:

(a)  izvirajo iz države, ki je v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe priznana kot prosta Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback in Meloidogyne fallax Karssen,

ali

(b)  izvirajo z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot prosto Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback in Meloidogyne fallax Karssen. Ime območja se navede v fitosanitarnem spričevalu,

ali

(c)  izvirajo z mesta pridelave, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla določila kot prosto Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback in Meloidogyne fallax Karssen na podlagi letne preiskave gostiteljskih kmetijskih rastlin z vizualnim pregledom gostiteljskih rastlin ob ustreznem času ter z vizualnim pregledom zunanjosti in z rezanjem gomoljev po spravilu krompirja, ki se je gojil na mestu pridelave,

ali

(d)  so bili po spravilu naključno vzorčeni in je bila preverjena navzočnost simptomov z ustrezno metodo za induciranje simptomov oz. so bili laboratorijsko testirani, poleg tega pa so bili gomolji pregledani z vizualnim pregledom zunanjosti in z rezanjem gomoljev ob ustreznem času in v vseh primerih ob zapiranju pakiranj ali zabojnikov, pri čemer niso bili odkriti simptomi Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback in Meloidogyne fallax Karssen.

▼B

21.

Gomolji Solanum tuberosum L., razen tistih za saditev

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Tretje države.

Uradna izjava, da gomolji izvirajo z območij, za katera je znano, da se Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. in Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. na njih ne pojavljajo.

▼M9

21.1

Rastline za saditev Cucurbitaceae Juss. in Solanaceae Juss., razen čebulic, stebelnih gomoljev, korenik, peloda, semen, gomoljev in rastlin v tkivni kulturi

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tretje države.

Uradna izjava, da za rastline velja naslednje:

(a)  izvirajo iz države, ki je v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe priznana kot prosta Ceratothripoides claratris (Shumsher),

ali

(b)  izvirajo z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot prosto Ceratothripoides claratris (Shumsher). Ime območja se navede v fitosanitarnem spričevalu,

ali

(c)  so se v celotni življenjski dobi gojile na enoti pridelave, ki je fizično zaščitena pred vnosom Ceratothripoides claratris (Shumsher) in na kateri je bil vsaj tri mesece pred izvozom izveden vsaj en pregled za odkritje navzočnosti Ceratothripoides claratris (Shumsher).

21.2

Rastline za saditev

Allium cepa L., Asparagus L.,

Cynara scolymus L.,

Citrullus lanatus (Thnb.) Matusm. & Nakai, Cucurbita L., Cucumis melo L., Cucumis sativum L., Glycine max (L.), Merr., Gossypium L., Medicago sativa, L., Persea americana Mill., Phaseolus L., Ricinus communis L.,

in Tagetes L., razen čebulic, stebelnih gomoljev, rastlin v tkivni kulturi, korenik, peloda, semen in gomoljev

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Bolivija, Ekvador, Kolumbija, Peru in Združene države Amerike.

Uradna izjava, da za rastline velja naslednje:

(a)  izvirajo z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot prosto Prodiplosis longifila Gagné. Ime območja se navede v fitosanitarnem spričevalu,

ali

(b)  so se vsaj dva meseca pred izvozom ali, v primeru rastlin, ki so mlajše od dveh mesecev, v celotni življenjski dobi gojile na enoti pridelave s fizično zaščito, ki je v državi porekla določena kot prosta Prodiplosis longifila Gagnén, na podlagi uradnih pregledov, izvedenih v njihovi celotni življenjski dobi ali v zadnjih dveh mesecih pred izvozom.

▼B

22.

Rastline Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. in Solanum melongena L. za saditev, razen semen

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tretje države, za katere je znano, da se na njih pojavlja Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. ali Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

Uradna izjava:

(a)  da rastline izvirajo z območij, za katera je bilo ugotovljeno, da so nenapadena z Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. in Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.,

ali

(b)  na rastlinah na mestu pridelave od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla niso bili opaženi simptomi Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. in Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

23.

Rastline Solanum lycopersicum L. in Solanum melongena L., razen plodov in semen

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Tretje države.

Uradna izjava, da rastline izvirajo:

(a)  iz države, ki je v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe priznana kot nenapadena s Keiferia lycopersicella (Walsingham),

ali

(b)  z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin države porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot območje, nenapadeno s Keiferia lycopersicella (Walsingham), in ki je navedeno v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031 v rubriki „Dopolnilna izjava“.

24.

Rastline Beta vulgaris L. za saditev, razen semen

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

Tretje države.

Uradna izjava, da na mestu pridelave od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla niso bili opaženi simptomi Beet curly top virus.

▼M9

24.1

Rastline za saditev Euphorbia pulcherrima Willd., Fragaria L. in Rubus L., razen rastlin v tkivni kulturi, peloda in semen

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tretje države.

Uradna izjava, da za rastline velja naslednje:

(a)  izvirajo iz države, ki je v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe priznana kot prosta Eotetranychus lewisi (McGregor),

ali

(b)  izvirajo z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot prosto Eotetranychus lewisi (McGregor). Ime območja se navede v fitosanitarnem spričevalu,

ali

(c)  izvirajo z mesta pridelave, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot prosto Eotetranychus lewisi (McGregor).

▼B

25.

Rastline Chrysanthemum L., Dianthus L. in Pelargonium l’Hérit. ex Ait., razen semen

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

ex 0603 90 00

Tretje države.

Uradna izjava, da:

(a)  rastline izvirajo z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot območje, nenapadeno s Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith in Spodoptera litura (Fabricius),

ali

(b)  na mestu pridelave od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla niso bili opaženi znaki Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith in Spodoptera litura (Fabricius)

ali

(c)  so bile rastline ustrezno tretirane za zaščito pred zadevnimi škodljivimi organizmi.

26.

Rastline Chrysanthemum L. in Solanum lycopersicum L. za saditev, razen semen

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tretje države.

Uradna izjava, da so se rastline v celotni življenjski dobi gojile:

(a)  v državi, ki je nenapadena s Chrysanthemum stem necrosis virus,

ali

(b)  na območju, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin države porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot območje, nenapadeno s Chrysanthemum stem necrosis virus,

ali

(c)  na mestu pridelave, ki je bilo določeno kot mesto pridelave, nenapadeno s Chrysanthemum stem necrosis virus, ter potrjeno z uradnimi pregledi, in kadar je bilo to ustrezno, testiranji.

27.

Rastline Pelargonium L’Herit. ex Ait. za saditev, razen semen

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tretje države, za katere je znano, da se v njih pojavlja Tomato ringspot virus:

 

 

 

(a)  kjer ni znano, da bi se pojavljali Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale khan et Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (neunijske populacije) Dalmasso in Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo ali drugi vektorji virusa Tomato ringspot virus;

Uradna izjava, da rastline:

(a)  neposredno izvirajo z mest pridelave, za katera je znano, da so nenapadena s Tomato ringspot virus,

ali

(b)  niso več kot material četrte generacije, ki izvira iz matičnih rastlin, za katere se v uradno odobrenem sistemu testiranja na viruse ugotovi, da so nenapadene s Tomato ringspot virus.

 

 

(b)  kjer je znano, da se pojavljajo Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale khan et Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (neunijske populacije) Dalmasso ter Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo ali drugi vektorji Tomato ringspot virus.

Uradna izjava, da rastline:

(a)  neposredno izvirajo z mest pridelave, za katera je znano, da so zemlja ali rastline nenapadene s Tomato ringspot virus,

ali

(b)  niso več kot material druge generacije, ki izvira iz matičnih rastlin, za katere je v uradno odobrenem sistemu testiranja na viruse ugotovljeno, da so nenapadene s Tomato ringspot virus.

▼M9

28.

Rezano cvetje Chrysanthemum L., Dianthus L., Gypsophila L. in Solidago L. ter listnata zelenjava Apium graveolens L. in Ocimum L.

0603 12 00 ,

0603 14 00

ex 0603 19 70

0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0709 99 90

ex 1211 90 86

ex 1404 90 00

Tretje države.

Uradna izjava, da za rezano cvetje in listnate vrtnine velja naslednje:

(a)  izvirajo iz države, ki je v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe priznana kot prosta Liriomyza sativae (Blanchard) in Nemorimyza maculosa (Malloch),

ali

(b)  so bili tik pred izvozom uradno pregledani, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so prosti Liriomyza sativae (Blanchard) in Nemorimyza maculosa (Malloch).

29.

Rezano cvetje Orchidaceae

0603 13 00

Tretje države, razen Tajske.

Uradna izjava, da za rezano cvetje velja naslednje:

(a)  izvira iz države, ki je v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe priznana kot prosta Thrips palmi Karny,

ali

(b)  je bilo tik pred izvozom uradno pregledano, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prosto Thrips palmi Karny.

29.1

Rezano cvetje Orchidaceae

0603 13 00

Tajska.

Uradna izjava, da za rezano cvetje velja naslednje:

(a)  pridelano je bilo na mestu pridelave, za katero je bilo na podlagi uradnih pregledov, izvedenih vsaj enkrat mesečno v treh mesecih pred izvozom, ugotovljeno, da je prosto Thrips palmi Karny,

ali

(b)  je bilo ustrezno zaplinjeno za zagotovitev, da je prosto Thrips palmi Karny, podrobnosti tretiranja pa so navedene v fitosanitarnem spričevalu.

▼B

30.

Naravno ali siljeno pritlikave rastline za saditev, razen semen

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Tretje države, razen: Albanije, Andore, Armenije, Azerbajdžana, Belorusije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Ferskih otokov, Gruzije, Islandije, Kanarskih otokov, Lihtenštajna, Moldavije, Monaka, Norveške, Rusije (samo naslednjih delov: osrednjega zveznega okrožja, severozahodnega zveznega okrožja, južnega zveznega okrožja, severnega kavkaškega zveznega okrožja in privolškega zveznega okrožja), San Marina, Severne Makedonije, Srbije, Švice, Turčije, Ukrajine in Združenega kraljestva (2). ◄

Uradna izjava, da:

(a)  so se rastline, vključno s tistimi, ki so nabrane neposredno iz naravnih habitatov, gojile v uradno registriranih drevesnicah z uradno nadzorovanim režimom nadzora ter se tamvzgajale vsaj dve zaporedni leti pred odpošiljanjem;

(b)  so bile rastline v drevesnicah iz točke (a) tega vnosa:

(i)  vsaj v obdobju, navedenem v točki (a) tega vnosa:

— posajene v lončke na policah najmanj 50 cm nad tlemi;

— ustrezno tretirane, da se zagotovi nenapadenost z neevropskimi vrstami rje, aktivna snov, koncentracija in datum uporabe teh tretiranj pa so navedeni v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031 v rubriki „Dezinsekcija in/ali dezinfekcija“;

— v skladu z Uredbo (EU) 2016/2031 uradno pregledane najmanj šestkrat letno v ustreznih časovnih presledkih za navzočnost karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, ki vzbujajo zaskrbljenost, pri čemer so bile med temi uradnimi pregledi pregledane tudi rastline v neposredni bližini drevesnic iz točke (a) tega vnosa, in sicer vsaj z vizualnim pregledom vsake vrste na polju ali v drevesnici in z vizualnim pregledom vseh delov rastline nad rastnim substratom, ob uporabi naključnega vzorca vsaj 300 rastlin zadevnega rodu, če rastlin iz navedenega rodu ni več kot 3 000 , ali 10 % rastlin, če je rastlin iz navedenega rodu več kot 3 000 ;

— zanje je bilo v teh uradnih pregledih ugotovljeno, da so nenapadene z zadevnimi karantenskimi škodljivimi organizmi za Unijo, ki vzbujajo zaskrbljenost, kakor je navedeno v prejšnji alinei, poleg tega so bile napadene rastline odstranjene, ostale rastline pa so bile po potrebi učinkovito tretirane ter dovolj dolgo zadržane in uradno pregledane za zagotovitev, da so nenapadene z navedenimi škodljivimi organizmi;

— posajene v nerabljen umetni rastni substrat ali naravni rastni substrat, ki je bil zaplinjen ali ustrezno toplotno tretiran in nenapaden s katerim koli karantenskim škodljivim organizmom za Unijo;

— hranjene v pogojih, ki zagotavljajo nenapadenost rastnega substrata s karantenskimi škodljivimi organizmi za Unijo, in so bile v dveh tednih pred odpošiljanjem:

— 

— otresene in sprane s čisto vodo, da se je odstranil prvotni rastni substrat, ter so se hranile z golimi koreninami ali

— otresene in sprane s čisto vodo, da se je odstranil prvotni rastni substrat, in ponovno posajene v rastni substrat, ki izpolnjuje pogoje iz pete alinee točke (i), ali

— ustrezno tretirane, da bi se zagotovila nenapadenost rastnega substrata s karantenskimi škodljivimi organizmi za Unijo, aktivna snov, koncentracija in datum uporabe teh tretiranj pa so navedeni v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031 v rubriki „Dezinfestacija in/ali dezinfekcija“;

(ii)  pakirane v zaprtih posodah, ki so bile uradno zapečatene in označene s številko registracije registrirane drevesnice, ta številka pa je navedena v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031 v rubriki „Dopolnilna izjava“, kar omogoča identifikacijo pošiljk.

▼M9

30.1

Rastline za saditev Diospyros kaki L., Ficus carica L., Hedera helix L., Laurus nobilis L., Magnolia L., Malus Mill., Melia L., Mespilus germanica L., Parthenocissus Planch., Prunus L., Psidium guajava L., Punica granatum L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Rosa L., razen semen, peloda in rastlin v tkivni kulturi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Avstralija, Bangladeš, Butan, Črna gora, Država Brunej, Esvatini, Filipini, Guam, Indija, Indonezija, Iran, Japonska, Južna Afrika, Južna Koreja, Kambodža, Kitajska, Kenija, Laos, Malezija, Mauritius, Mikronezija, Nigerija, Pakistan, Palau, Papua Nova Gvineja, Reunion, Severna Koreja, Severni Marijanski otoki, Šrilanka, Tajska, Tajvan, Tanzanija, Uganda, Vietnam in Združene države Amerike.

Uradna izjava, da za rastline velja naslednje:

(a)  izvirajo z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin države porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot prosto Aleurocanthus spiniferus (Quaintance). Ime območja se navede v fitosanitarnem spričevalu,

ali

(b)  so se gojile na mestu pridelave, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot prosto Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) in za katero velja naslednje:

(i)  na njem so bili v zadnjem letu pred izvozom izvedeni uradni pregledi ob ustreznem času

ter

(ii)  z rastlinami se je ravnalo in so bile pakirane tako, da se prepreči napadenost po tem, ko zapustijo mesto pridelave,

ali

(c)  so bile učinkovito tretirane za zagotovitev, da so proste Aleurocanthus spiniferus (Quaintance), in zanje je bilo pred izvozom ugotovljeno, da so proste navedenega škodljivega organizma.

▼B

31.

►M9  Rastline iglavcev (Pinopsida), razen plodov in semen ◄

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

0604 20 40

ex 1404 90 00

Tretje države.

Uradna izjava, da so bile rastline pridelane na mestu pridelave, ki je nenapadeno s Pissodes cibriani O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang in Pissodes zitacuarense Sleeper.

▼M9

32.

Rastline iglavcev (Pinopsida), višje od 3 m, razen plodov in semen

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

ex 1404 90 00

Tretje države, razen Albanije, Andore, Armenije, Azerbajdžana, Belorusije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Ferskih otokov, Gruzije, Islandije, Kanarskih otokov, Lihtenštajna, Moldavije, Monaka, Norveške, Rusije (samo naslednjih delov: osrednjega zveznega okrožja, severozahodnega zveznega okrožja, južnega zveznega okrožja, severnega kavkaškega zveznega okrožja in privolškega zveznega okrožja), San Marina, Severne Makedonije, Srbije, Švice, Turčije, Ukrajine in Združenega kraljestva (1).

Uradna izjava, da so bile rastline pridelane na mestu pridelave, ki je prosto Scolytinae spp. (neevropske populacije).

▼M9

32.1

Rastline za saditev Acacia Mill., Acer buergerianum Miq., Acer macrophyllum Pursh, Acer negundo L., Acer palmatum Thunb., Acer paxii Franch., Acer pseudoplatanus L., Aesculus californica (Spach) Nutt., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Albizia falcate Backer ex Merr., Albizia julibrissin Durazz., Alectryon excelsus Gärtn., Alnus rhombifolia Nutt., Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Azadirachta indica A. Juss., Baccharis salicina Torr. & A.Gray, Bauhinia variegata L., Brachychiton discolor F.Muell., Brachychiton populneus R.Br., Camellia semiserrata C.W.Chi, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Canarium commune L., Castanospermum australe A.Cunningham & C.Fraser, Cercidium floridum Benth. ex A.Gray, Cercidium sonorae Rose & I.M.Johnst., Cocculus laurifolius DC., Combretum kraussii Hochst., Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk., Dombeya cacuminum Hochr., Erythrina corallodendron L., Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., Erythrina falcata Benth., Erythrina fusca Lour., Eucalyptus ficifolia F.Müll., Fagus crenata Blume, Ficus L., Gleditsia triacanthos L., Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., Howea forsteriana (F.Müller) Becc., Ilex cornuta Lindl. & Paxton, Inga vera Willd., Jacaranda mimosifolia D.Don, Koelreuteria bipinnata Franch., Liquidambar styraciflua L., Magnolia grandiflora L., Magnolia virginiana L., Mimosa bracaatinga Hoehne, Morus alba L., Parkinsonia aculeata L., Persea americana Mill., Pithecellobium lobatum Benth., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platanus mexicana Torr., Platanus occidentalis L., Platanus orientalis L., Platanus racemosa Nutt., Podalyria calyptrata Willd., Populus fremontii S.Watson, Populus nigra L., Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., Prosopis articulata S.Watson, Protium serratum Engl., Psoralea pinnata L., Pterocarya stenoptera C.DC., Quercus agrifolia Née, Quercus calliprinos Webb., Quercus chrysolepis Liebm, Quercus engelmannii Greene, Quercus ithaburensis Dence., Quercus lobata Née, Quercus palustris Marshall, Quercus robur L., Quercus suber L., Ricinus communis L., Salix alba L., Salix babylonica L., Salix gooddingii C.R.Ball, Salix laevigata Bebb, Salix mucronata Thnb., Shorea robusta C.F.Gaertn., Spathodea campanulata P.Beauv., Spondias dulcis Parkinson, Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, Wisteria floribunda (Willd.) DC. in Xylosma avilae Sleumer, razen rastlin v tkivni kulturi, peloda in semen

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tretje države.

Uradna izjava, da za rastline velja naslednje:

(a)  imajo premer rastlin na spodnjem delu stebla manj kot 2 cm

ali

(b)  izvirajo iz države, ki je v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe priznana kot prosta Euwallacea fornicatus sensu lato,

ali

(c)  izvirajo z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot prosto Euwallacea fornicatus sensu lato. Ime območja se navede v fitosanitarnem spričevalu,

ali

(d)  so se gojile:

(i)  vsaj šest mesecev pred izvozom na enoti pridelave s fizično izolacijo pred vnosom Euwallacea fornicatus sensu lato, na kateri se izvajajo uradni pregledi ob ustreznem času in za katero je bilo ugotovljeno, da je prosta škodljivega organizma, kar se potrdi vsaj s pastmi, ki se pregledajo vsaj vsake štiri tedne, vključno neposredno pred izvozom,

ali

(ii)  na enoti pridelave, za katero je bilo od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla med uradnimi pregledi, izvedenimi vsaj vsake štiri tedne, ugotovljeno, da je prosta Euwallacea fornicatus sensu lato, kar se potrdi vsaj s pastmi; v primeru suma navzočnosti škodljivega organizma na enoti pridelave so bila izvedena ustrezna tretiranja proti škodljivemu organizmu, da se zagotovi odsotnost škodljivega organizma; vzpostavi se 1 km veliko okoliško območje, ki se ob ustreznem času nadzoruje za Euwallacea fornicatus sensu lato, in kadar se ugotovi navzočnost škodljivega organizma, bi bilo treba navedene rastline takoj izruvati in uničiti,

ter

neposredno pred izvozom je bil izveden uradni pregled pošiljk rastlin za odkrivanje navzočnosti škodljivega organizma, zlasti v steblih in vejah rastlin, vključno z destruktivnim vzorčenjem. Velikost vzorca za pregled je takšna, da omogoča odkritje vsaj 1-odstotne stopnje napadenosti z 99-odstotno stopnjo zaupanja.

32.2

Rastline za saditev Artocarpus chaplasha Roxb., Artocarpus heterophyllus Lam., Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Alnus formosana Makino, Bombax malabaricum DC.,

Broussonetia papyrifera (L.) Vent., Broussonetia kazinoki Siebold, Cajanus cajan (L.) Huth, Camellia oleifera C.Abel, Castanea Mill.,

Celtis sinensis Pers., Cinnamomum camphora (L.) J.Presl,

Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., Dalbergia L.f., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Ficus carica L., Ficus hispida L.f., Ficus infectoria Willd., Ficus retusa L., Juglans regia L., Maclura tricuspidata Carrière, Melia azedarach L., Morus L., Populus L., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Sapium sebiferum (L.) Roxb., Schima superba Gardner & Champ., Sophora japonica L., Trema amboinense (Willd.) Blume, Trema orientale (L.) Blume, Ulmus L.,Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, in Xylosma G.Forst., razen rastlin v tkivni kulturi, peloda in semen

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Afganistan, Bahrajn, Bangladeš, Butan, Država Brunej, Filipini, Indija, Indonezija, Irak, Iran, Japonska, Jemen, Jordanija, Južna Koreja, Kambodža, Katar, Kazahstan, Kirgizistan, Kitajska, Kuvajt, Laos, Libanon, Maldivi, Malezija, Mjanmar/Burma, Mongolija, Nepal, Oman, Pakistan, Rusija (samo naslednji deli: daljnjevzhodno zvezno okrožje, sibirsko zvezno okrožje in uralsko zvezno orožje), Saudova Arabija, Severna Koreja, Singapur, Sirija, Šrilanka, Tadžikistan, Tajska, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam, Vzhodni Timor in Združeni arabski emirati.

Uradna izjava, da za rastline velja naslednje:

(a)  imajo premer rastlin na spodnjem delu debla manj kot 1 cm

ali

(b)  izvirajo iz države, ki je v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe priznana kot prosta Apriona germari (Hope),

ali

(c)  so se v celotni življenjski dobi gojile na območju, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot prosto Apriona germari (Hope). Ime območja se navede v fitosanitarnem spričevalu,

ali

(d)  so se v celotni življenjski dobi ali v obdobju vsaj dveh let pred izvozom gojile na mestu pridelave, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot prosto Apriona germari (Hope)

ter

(i)  na katerem so bili dvakrat letno ob ustreznem času izvedeni uradni pregledi na prisotnost znakov Apriona germari (Hope), pri čemer niso bili opaženi znaki tega škodljivega organizma,

ter

(ii)  na katerem se izvajajo ustrezna preventivna tretiranja in ki je obdano z vsaj 2 000  m širokim varovalnim pasom, kjer je bila z uradnimi preiskavami, izvedenimi vsako leto ob ustreznem času, potrjena odsotnost Apriona germari (Hope),

ter

(iii)  so bile tik pred izvozom pregledane za odkrivanje navzočnosti Apriona germari (Hope), zlasti v deblih rastlin; kadar je to ustrezno, bi moral ta pregled vključevati destruktivno vzorčenje,

ali

(e)  so se v celotni življenjski dobi ali vsaj dve leti pred izvozom gojile na enoti pridelave s fizično izolacijo pred vnosom Apriona germari (Hope)

in

so bile tik pred izvozom pregledane za odkrivanje navzočnosti Apriona germari (Hope), zlasti v deblih rastlin; kadar je to ustrezno, bi moral ta pregled vključevati destruktivno vzorčenje.

32.3

Rastline za saditev Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., Camellia sinensis (L.) Kuntze, Celtis sinensis Pers., Cercis chinensis Bunge, Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, Cornus kousa Bürger ex Hanse, Crataegus cordata Aiton, Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., Diospyros kaki L., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., Fagus crenata Blume, Ficus carica L., Firmiana simplex (L.) W.Wight, Gleditsia japonica Miq., Hovenia dulcis Thunb., Lagerstroemia indica L., Morus L., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., Populus L., Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., Pterocarya stenoptera C.DC., Punica granatum L., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, Ulmus parvifolia Jacq., Villebrunea pedunculata Shirai in Zelkova serrata (Thunb.) Makino, razen rastlin v tkivni kulturi, peloda in semen

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Afganistan, Bahrajn, Bangladeš, Butan, Država Brunej, Filipini, Indija, Indonezija, Irak, Iran, Japonska, Jemen, Jordanija, Južna Koreja, Kambodža, Katar, Kazahstan, Kirgizistan, Kitajska, Kuvajt, Laos, Libanon, Maldivi, Malezija, Mjanmar/Burma, Mongolija, Nepal, Oman, Pakistan, Rusija (samo naslednji deli:

daljnjevzhodno zvezno okrožje, sibirsko zvezno okrožje in uralsko zvezno orožje), Saudova Arabija, Severna Koreja, Singapur, Sirija, Šrilanka, Tadžikistan, Tajska, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam, Vzhodni Timor in Združeni arabski emirati.

Uradna izjava, da za rastline velja naslednje:

(a)  imajo premer rastlin na spodnjem delu debla manj kot 1 cm

ali

(b)  izvirajo iz države, ki je v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe priznana kot prosta Apriona rugicollis Chevrolat,

ali

(c)  so se v celotni življenjski dobi gojile na območju, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot prosto Apriona rugicollis Chevrolat. Ime območja se navede v fitosanitarnem spričevalu,

ali

(d)  so se v celotni življenjski dobi ali v obdobju vsaj dveh let pred izvozom gojile na mestu pridelave, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot prosto Apriona rugicollis Chevrolat

ter

(i)  na katerem so bili dvakrat letno ob ustreznem času izvedeni uradni pregledi na prisotnost znakov Apriona rugicollis Chevrolat, pri čemer niso bili opaženi znaki tega škodljivega organizma,

ter

(ii)  na katerem se izvajajo ustrezna preventivna tretiranja in ki je obdano z vsaj 2 000  m širokim varovalnim pasom, kjer je bila z uradnimi preiskavami, izvedenimi vsako leto ob ustreznem času, potrjena odsotnost Apriona rugicollis Chevrolat,

ter

(iii)  so bile tik pred izvozom pregledane za odkrivanje navzočnosti Apriona rugicollis Chevrolat, zlasti v deblih rastlin; kadar je to ustrezno, bi moral ta pregled vključevati destruktivno vzorčenje,

ali

(e)  so se v celotni življenjski dobi ali vsaj dve leti pred izvozom gojile na enoti pridelave s fizično izolacijo pred vnosom Apriona rugicollis Chevrolat,

in

so bile tik pred izvozom pregledane za odkrivanje navzočnosti Apriona rugicollis Chevrolat, zlasti v deblih rastlin; kadar je to ustrezno, bi moral ta pregled vključevati destruktivno vzorčenje.

32.4

Rastline za saditev Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., Ficus L., Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid., Morus L., Populus L. in Salix L., razen rastlin v tkivni kulturi, peloda in semen

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Afganistan, Bahrajn, Bangladeš, Butan, Država Brunej, Filipini, Indija, Indonezija, Irak, Iran, Japonska, Jemen, Jordanija, Južna Koreja, Kambodža, Katar, Kazahstan, Kirgizistan, Kitajska, Kuvajt, Laos, Libanon, Maldivi, Malezija, Mjanmar/Burma, Moldavija, Mongolija, Nepal, Oman, Pakistan, Rusija (samo naslednji deli: daljnjevzhodno zvezno okrožje, sibirsko zvezno okrožje in uralsko zvezno orožje), Saudova Arabija, Severna Koreja, Singapur, Sirija, Šrilanka, Tadžikistan, Tajska, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam, Vzhodni Timor in Združeni arabski emirati.

Uradna izjava, da za rastline velja naslednje:

(a)  imajo premer rastlin na spodnjem delu debla manj kot 1 cm

ali

(b)  izvirajo iz države, ki je v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe priznana kot prosta Apriona cinerea Chevrolat,

ali

(c)  so se v celotni življenjski dobi gojile na območju, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot prosto Apriona cinerea Chevrolat. Ime območja se navede v fitosanitarnem spričevalu,

ali

(d)  so se v celotni življenjski dobi ali v obdobju vsaj dveh let pred izvozom gojile na mestu pridelave, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot prosto Apriona cinerea Chevrolat

ter

(i)  na katerem so bili dvakrat letno ob ustreznem času izvedeni uradni pregledi na prisotnost znakov Apriona cinerea Chevrolat, pri čemer niso bili opaženi znaki tega škodljivega organizma,

ter

(ii)  na katerem se izvajajo ustrezna preventivna tretiranja in ki je obdano z vsaj 2 000  m širokim varovalnim pasom, kjer je bila z uradnimi preiskavami, izvedenimi vsako leto ob ustreznem času, potrjena odsotnost Apriona cinerea Chevrolat,

ter

(iii)  so bile tik pred izvozom pregledane za odkrivanje navzočnosti Apriona cinerea Chevrolat, zlasti v deblih rastlin; kadar je to ustrezno, bi moral ta pregled vključevati destruktivno vzorčenje,

ali

(e)  so se v celotni življenjski dobi ali vsaj dve leti pred izvozom gojile na enoti pridelave s fizično izolacijo pred vnosom Apriona cinerea Chevrolat,

in

so bile tik pred izvozom pregledane za odkrivanje navzočnosti Apriona cinerea Chevrolat, zlasti v deblih rastlin; kadar je to ustrezno, bi moral ta pregled vključevati destruktivno vzorčenje.

32.5

Rastline Acer macrophyllum Pursh, Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry Laurus nobilis L., Leucothoe D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, Magnolia L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC., Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus L., Rhododendron L., razen Rhododendron simsii Planch., Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus L., Trientalis latifolia (Hook.), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium L. in Viburnum L., razen plodov, peloda in semen

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 40

ex 0604 20 90

ex 0604 90 91

ex 1401 90 00

ex 1404 90 00

Kanada, Vietnam, Združene države Amerike in Združeno kraljestvo (2).

Uradna izjava, da za rastline velja naslednje:

(a)  rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da so prosta Phytophthora ramorum (neunijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld, kot jih je določila državna organizacija za varstvo rastlin države porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe. Ime območja se navede v fitosanitarnem spričevalu,

ali

(b)  na nobeni od občutljivih rastlin na mestu pridelave niso bili opaženi znaki Phytophthora ramorum (neunijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld med uradnimi pregledi, vključno z laboratorijskim testiranjem, glede sumljivih simptomov, izvedenimi od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla,

in

pred odpremo je bil pregledan reprezentativni vzorec rastlin, pri čemer je bilo pri teh pregledih ugotovljeno, da je prost Phytophthora ramorum (neunijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

32.6

Rastline za saditev Acer L., Betula L., Elaeagnus L., Fraxinus L., Gleditsia L., Juglans L., Malus Mill., Morus L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Quercus L., Robinia L., Salix L., ali Ulmus L., razen cepičev, podtaknjencev, rastlin v tkivni kulturi, peloda ali semen

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Afganistan, Indija,

Iran, Kirgizistan, Pakistan, Tadžikistan, Turkmenistan in Uzbekistan.

Uradna izjava, da za rastline velja naslednje:

(a)  imajo premer rastlin na spodnjem delu debla manj kot 9 cm

ali

(b)  so se v celotni življenjski dobi gojile na območju, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin države porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot prosto Trirachys sartus Solsky. Ime območja se navede v fitosanitarnem spričevalu,

ali

(c)  so se v celotni življenjski dobi ali v obdobju vsaj dveh let pred izvozom gojile na enoti pridelave, ki je v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe prosta Trirachys sartus Solsky, in rastline so se gojile

(i)  na enoti pridelave s fizično izolacijo pred vnosom Trirachys sartus Solsky, ki je vsaj enkrat letno pregledana na prisotnost znakov Trirachys sartus Solsky ob ustreznem času v letu za odkritje navzočnosti zadevnega škodljivega organizma,

ali

(ii)  na enoti pridelave, na kateri se izvajajo ustrezna preventivna tretiranja in vsaj dva pregleda letno na prisotnost znakov Trirachys sartus Solsky, izvedena ob ustreznem času v letu za odkritje navzočnosti zadevnega škodljivega organizma, in ki je obdana z varovalnim pasom širine vsaj 500 m, kjer je bila med temi uradnimi preiskavami potrjena odsotnost Trirachys sartus Solsky,

in rastline so bile tik pred izvozom pregledane za odkritje navzočnosti Trirachys sartus Solsky, zlasti v deblih rastlin, vključno z destruktivnim vzorčenjem, kadar je to ustrezno, pri čemer niso bili opaženi znaki navzočnosti Trirachys sartus Solsky.

32.7

Rastline za saditev Castanea Mill., Castanopsis (D. Don) Spach in Quercus L., razen rastlin v tkivni kulturi, peloda in semen

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Južna Koreja, Kitajska, Rusija, Severna Koreja, Tajvan in Vietnam.

Uradna izjava, da za rastline velja naslednje:

(a)  imajo premer rastlin na spodnjem delu debla manj kot 9 cm

ali

(b)  so se v celotni življenjski dobi gojile na območju, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot prosto Massicus raddei (Blessig). Ime območja se navede v fitosanitarnem spričevalu,

ali

(c)  so se v celotni življenjski dobi ali v obdobju vsaj dveh let pred izvozom gojile na enoti pridelave, ki je v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe prosta Massicus raddei (Blessig), in rastline so se gojile

(i)  na enoti pridelave s fizično izolacijo pred vnosom Massicus raddei (Blessig), ki je vsaj enkrat letno pregledana na prisotnost znakov Massicus raddei (Blessig) ob ustreznem času v letu za odkritje navzočnosti zadevnega škodljivega organizma,

ali

(ii)  na enoti pridelave, na kateri se izvajajo ustrezna preventivna tretiranja in vsaj dva pregleda letno na prisotnost znakov Massicus raddei (Blessig), izvedena ob ustreznem času v letu za odkritje navzočnosti zadevnega škodljivega organizma, in ki je obdana z varovalnim pasom širine vsaj 2 000 m, kjer je bila med uradnimi preiskavami potrjena odsotnost Massicus raddei (Blessig),

in rastline so bile tik pred izvozom pregledane za odkritje navzočnosti Massicus raddei (Blessig), zlasti v deblih rastlin, vključno z destruktivnim vzorčenjem, kadar je to ustrezno, pri čemer niso bili opaženi znaki navzočnosti Massicus raddei (Blessig).

▼B

33.

Rastline Castanea Mill. in Quercus L., razen plodov in semen

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Tretje države.

Uradna izjava, da na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla niso bili opaženi simptomi Cronartium spp., razen Cronartium gentianeum, Cronartium pini in Cronartium ribicola.

34.

Rastline Quercus L., razen plodov in semen

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Združene države.

Uradna izjava, da rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da so nenapadena z Bretziella fagacearum (Bretz) Z. W. deBeer, Marinc., T. A. Duong & M. J. Wingf., comb. nov.

35.

Rastline Corylus L. za saditev, razen semen

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Kanada in Združene države.

Uradna izjava, da rastline izvirajo:

(a)  z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin države porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot območje v navedeni državi, nenapadeno z Anisogramma anomala (Peck) E. Müller, in ki je navedeno v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031 v rubriki „Dopolnilna izjava“,

ali

(b)  z mesta pridelave, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin države porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot mesto pridelave v navedeni državi, ki je bilo pri uradnih pregledih, izvedenih na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini od začetka zadnjih treh popolnih vegetacijskih ciklov, nenapadeno z Anisogramma anomala (Peck) E. Müller, in ki je navedeno v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031 v rubriki „Dopolnilna izjava“.

▼M9

36.

Rastline Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. in Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., razen plodov in semen

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Belorusija, Japonska, Južna Koreja, Kanada, Kitajska, Mongolija, Rusija, Severna Koreja, Tajvan, Ukrajina in Združene države Amerike.

Uradna izjava, da rastline izvirajo z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot prosto Agrilus planipennis Fairmaire in ki je oddaljeno vsaj 100 km od najbližjega znanega območja, na katerem je bila uradno potrjena navzočnost navedenega škodljivega organizma; ime območja je navedeno v fitosanitarnem spričevalu, državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države pa je Komisiji vnaprej pisno sporočila status območja, prostega škodljivega organizma.

▼B

37.

Rastline Juglans L. in Pterocarya Kunth za saditev, razen semen

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Združene države.

Uradna izjava, da rastline za saditev:

(a)  so se v celotni življenjski dobi gojile na območju, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot območje, nenapadeno z Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ter njegovim vektorjem Pityophthorus juglandis Blackman, in ki je navedeno v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031 v rubriki „Dopolnilna izjava“,

ali

(b)  izvirajo z mesta pridelave, vključno z njegovo okolico, ki zajema pas v oddaljenosti vsaj 5 km, na katerem med uradnimi pregledi v dveh letih pred izvozom niso bili opaženi niti simptomi Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat in njegovega vektorja Pityophthorus juglandis Blackman niti navzočnost vektorja; rastline za saditev so bile uradno pregledane tik pred izvozom ter pripravljene in zapakirane na načine, ki preprečujejo napadenost po premestitvi z mesta pridelave,

ali

(c)  izvirajo z mesta pridelave, ki je fizično popolnoma ločeno, in so bile uradno pregledane tik pred izvozom ter pripravljene in zapakirane na načine, ki preprečujejo napadenost po premestitvi z mesta pridelave.

38.

Rastline Betula L., razen plodov in semen

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Tretje države.

Uradna izjava, da rastline izvirajo iz države, za katero je znano, da je nenapadena z Agrilus anxius Gory.

39.

Rastline Platanus L. za saditev, razen semen

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Albanija, Armenija, Švica, Turčija in Združene države.

Uradna izjava, da rastline:

(a)  izvirajo z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin države porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot območje, nenapadeno s Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., in ki je navedeno v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031 v rubriki „Dopolnilna izjava“,

ali

(b)  so se gojile na mestu pridelave, ki je v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določeno kot mesto pridelave, nenapadeno s Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.:

(i)  ki ga je registrirala in ga nadzoruje državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla

in

(ii)  ki je bilo, vključno z območji v neposredni bližini, vsako leto uradno pregledano ob najustreznejšem času v letu za odkritje navzočnosti Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., pri čemer je bilo preverjeno, ali so prisotni simptomi zadevnega škodljivega organizma,

ter

(iii)  je bil reprezentativen vzorec rastlin testiran za navzočnost Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. ob ustreznem času v letu za odkritje navzočnosti navedenega škodljivega organizma.

40.

Rastline Populus L. za saditev, razen semen

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tretje države.

Uradna izjava, da na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla niso bili opaženi simptomi Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain.

41.

Rastline Populus L., razen plodov in semen

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Severna in Južna Amerika.

Uradna izjava, da na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla niso bili opaženi simptomi Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous.

42.

Rastline Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. in Sorbus L. za saditev, razen cepičev, potaknjencev, rastlin v tkivni kulturi, peloda in semen

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Kanada in Združene države.

Uradna izjava, da so se rastline:

(a)  v celotni življenjski dobi gojile na območju, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin države porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot območje, nenapadeno s Saperda candida Fabricius, in ki je navedeno v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031 v rubriki „Dopolnilna izjava“,

ali

(b)  vsaj dve leti pred izvozom ali, v primeru rastlin, ki so mlajše od dveh let, v svoji celotni življenjski dobi gojile na mestu pridelave, ki je bilo v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določeno kot mesto pridelave, nenapadeno s Saperda candida Fabricius:

(i)  ki ga je registrirala in ga nadzoruje državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla

in

(ii)  ki je bilo vsako leto dvakrat uradno pregledano ob najustreznejšem času v letu za odkritje navzočnosti Saperda candida Fabricius, pri čemer je bilo preverjeno, ali so prisotni znaki zadevnega škodljivega organizma,

ter

(iii)  na katerem so se rastline gojile:

— v enoti pridelave, ki je zaščitena pred insekti in vnosom Saperda candida Fabricius,

— ali

— v enoti, v kateri se izvajajo ustrezni preventivni postopki tretiranja in ki je obdana z vsaj 500 m širokim varovalnim pasom, v kateri je bila z uradnimi preiskavami, izvedenimi vsako leto ob ustreznem času, potrjena nenavzočnost Saperda candida Fabricius,

in

(iv)  bile rastline tik pred izvozom natančno uradno pregledane za ugotavljanje navzočnosti Saperda candida Fabricius, zlasti debla rastlin, po potrebi vključno z destruktivnim vzorčenjem.

43.

Rastline Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. in Vaccinium L. za saditev, razen rastlin v tkivni kulturi in semen

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Kanada, Mehika in Združene države.

Uradna izjava, da so se rastline:

(a)  v celotni življenjski dobi gojile na območju, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin države porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot območje, nenapadeno z Grapholita packardi Zeller, in ki je navedeno v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031 v rubriki „Dopolnilna izjava“, če je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila ta status nenapadenosti,

ali

(b)  v celotni življenjski dobi gojile na mestu pridelave, ki je bilo v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določeno kot mesto pridelave, nenapadeno z Grapholita packardi Zeller:

(i)  ki ga je registrirala in ga nadzoruje državna organizacija za varstvo rastlin države porekla

in

(ii)  ki je bilo vsako leto uradno pregledano ob ustreznem času v letu za odkritje navzočnosti Grapholita packardi Zeller, pri čemer je bilo preverjeno, ali so prisotni znaki zadevnega škodljivega organizma,

ter

(iii)  na katerem so se rastline gojile v enoti, v kateri se izvajajo ustrezni preventivni postopki tretiranja in v kateri je bila z uradnimi preiskavami, izvedenimi vsako leto ob ustreznem času leta za odkritje navzočnosti Grapholita packardi Zeller, potrjena nenavzočnost zadevnega škodljivega organizma,

in

(iv)  na katerem so bile rastline tik pred izvozom natančno uradno pregledane za ugotavljanje navzočnosti Grapholita packardi Zeller,

ali

(c)  gojile v enoti pridelave, ki je zaščitena pred insekti in vnosom Grapholita packardi Zeller.

44.

Rastline Crataegus L. za saditev, razen semen

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tretje države, za katere je znano, da se v njih pojavlja Phyllosticta solitaria Ell. and Ev.

Uradna izjava, da na rastlinah na mestu pridelave od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla niso bili opaženi simptomi Phyllosticta solitaria Ell. and Ev.

45.

Rastline Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L. in Rubus L. za saditev, razen semen

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tretje države, za katere je znano, da se v njih na rastlinah iz zadevnih rodov pojavljajo ►M9  virusi, viroidi in fitoplazme iz Priloge II, del A, točka 22 ◄ ali Phyllosticta solitaria Ell. and Ev.

Uradna izjava, da na rastlinah na mestu pridelave od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jih povzročajo ►M9  virusi, viroidi in fitoplazme iz Priloge II, del A, točka 22 ◄ ter Phyllosticta solitaria Ell. and Ev.

46.

Rastline Malus Mill. za saditev, razen semen

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Tretje države, za katere je znano, da se v njih

pojavlja Cherry rasp leaf virus ali Tomato ringspot virus.

Uradna izjava, da:

(a)  so bile rastline:

(i)  uradno certificirane v okviru certifikacijske sheme, ki določa, da izvirajo neposredno iz materiala, ki je bil vzdrževan v ustreznih pogojih ter je bil uradno testiran vsaj na Cherry rasp leaf virus in Tomato ringspot virus z uporabo ustreznih indikatorjev ali enakovrednih metod, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je nenapaden z navedenimi škodljivimi organizmi,

ali

(ii)  da izvirajo neposredno iz materiala, ki se vzdržuje v ustreznih pogojih in je bil v zadnjih treh popolnih vegetacijskih ciklih vsaj enkrat uradno testiran vsaj na Cherry rasp leaf virus in Tomato ringspot virus z uporabo ustreznih indikatorjev ali enakovrednih metod, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je nenapaden z navedenimi škodljivimi organizmi;

(b)  na rastlinah na mestu pridelave ali občutljivih rastlinah v njegovi neposredni bližini od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jih povzroča Cherry rasp leaf virus ali Tomato ringspot virus.

47.

Rastline Prunus L. za saditev, razen semen v primeru točke (b)

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0802 11 10

ex 0802 11 90

ex 0802 12 10

ex 0802 12 90

ex 1209 99 10

ex 1209 99 91

ex 1209 99 99

(a)  Tretje države, za katere je znano, da se v njih pojavlja Tomato ringspot virus;

(b)  tretje države, za katere je znano, da se v njih pojavljajo American plum line pattern virus, Cherry rasp leaf virus, Peach mosaic virus in Peach rosette mosaic virus.

Uradna izjava, da:

(a)  so bile rastline:

(i)  uradno certificirane v okviru certifikacijske sheme, ki določa, da izvirajo neposredno iz materiala, ki je bil vzdrževan v ustreznih pogojih ter je bil uradno testiran vsaj na zadevne karantenske škodljive organizme za Unijo z uporabo ustreznih indikatorjev za navzočnost navedenih škodljivih organizmov ali enakovrednih metod, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je nenapaden z navedenimi škodljivimi organizmi,

ali

(ii)  da izvirajo neposredno iz materiala, ki se vzdržuje v ustreznih pogojih in je bil v zadnjih treh popolnih vegetacijskih ciklih vsaj enkrat uradno testiran vsaj na zadevne karantenske škodljive organizme za Unijo z uporabo ustreznih indikatorjev za navzočnost navedenih škodljivih organizmov ali enakovrednih metod, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je nenapaden z navedenimi karantenskimi škodljivimi organizmi za Unijo;

(b)  na rastlinah na mestu pridelave ali na občutljivih rastlinah v njegovi neposredni bližini od začetka zadnjih treh popolnih vegetacijskih ciklov niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jih povzročajo zadevni karantenski škodljivi organizmi za Unijo.

48.

Rastline Rubus L. za saditev, razen semen v primeru točke (b)

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 1202 99 99

(a)  Tretje države, za katere je znano, da se v njih pojavljata Tomato ringspot virus in Black raspberry latent virus;

(b)  tretje države, za katere je znano, da se v njih pojavljata Raspberry leaf curl virus in Cherry rasp leaf virus.

(a)  Na rastlinah ni niti listnih uši niti njihovih jajčec;

(b)  uradna izjava:

(i)  da so bile rastline:

— uradno certificirane v okviru certifikacijske sheme, ki določa, da izvirajo neposredno iz materiala, ki je bil vzdrževan v ustreznih pogojih ter je bil uradno testiran vsaj na zadevne karantenske škodljive organizme za Unijo z uporabo ustreznih indikatorjev za navzočnost navedenih škodljivih organizmov ali enakovrednih metod, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je nenapaden z navedenimi karantenskimi škodljivimi organizmi za Unijo,

— ali

— da izvirajo neposredno iz materiala, ki se vzdržuje v ustreznih pogojih in je bil v zadnjih treh popolnih vegetacijskih ciklih vsaj enkrat uradno testiran vsaj na zadevne karantenske škodljive organizme za Unijo z uporabo ustreznih indikatorjev za navzočnost navedenih škodljivih organizmov ali enakovrednih metod, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je nenapaden z navedenimi karantenskimi škodljivimi organizmi za Unijo;

(ii)  da na rastlinah na mestu pridelave ali na občutljivih rastlinah v njegovi neposredni bližini od začetka zadnjih treh popolnih vegetacijskih ciklov niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jih povzročajo zadevni karantenski škodljivi organizmi za Unijo.

49.

Rastline Fragaria L. za saditev, razen semen

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

Tretje države, za katere je znano, da se v njih pojavlja ►M9  Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (referenčni sev), Candidatus Phytoplasma fraxini (referenčni sev) Griffiths et al. in Candidatus Phytoplasma hispanicum (referenčni sev) Davis et al.  ◄ .

Uradna izjava, da:

(a)  so rastline, razen tistih, ki so vzgojene iz semena:

(i)  uradno certificirane v okviru certifikacijske sheme, ki določa, da izvirajo neposredno iz materiala, ki je bil vzdrževan v ustreznih pogojih ter je bil uradno testiran vsaj na ►M9  Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (referenčni sev), Candidatus Phytoplasma fraxini (referenčni sev) Griffiths et al. in Candidatus Phytoplasma hispanicum (referenčni sev) Davis et al.  ◄ z uporabo ustreznih indikatorjev za navzočnost navedenih škodljivih organizmov ali enakovrednih metod, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je nenapaden z navedeno fitoplazmo,

ali

(ii)  izvirajo neposredno iz materiala, ki se vzdržuje v ustreznih pogojih in je bil v zadnjih treh popolnih vegetacijskih ciklih najmanj enkrat uradno testiran vsaj na ►M9  Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (referenčni sev), Candidatus Phytoplasma fraxini (referenčni sev) Griffiths et al. in Candidatus Phytoplasma hispanicum (referenčni sev) Davis et al.  ◄ z uporabo ustreznih indikatorjev za navzočnost navedenih škodljivih organizmov ali enakovrednih metod, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je nenapaden z navedeno fitoplazmo;

(b)  da na rastlinah na mestu pridelave ali občutljivih rastlinah v njegovi neposredni bližini od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jih povzroča ►M9  Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (referenčni sev), Candidatus Phytoplasma fraxini (referenčni sev) Griffiths et al. in Candidatus Phytoplasma hispanicum (referenčni sev) Davis et al.  ◄ .

50.

Rastline Fragaria L. za saditev, razen semen

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

Tretje države.

Uradna izjava, da rastline izvirajo z območja, za katero je znano, da je nenapadeno z Anthonomus signatus Say in Anthonomus bisignifer Schenkling.

51.

Rastline Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. in Vepris Comm., razen plodov (vendar vključno s semeni), ter semena Citrus L., Fortunella Swingle in Poncirus Raf. in njihovih hibridov

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1209 30 00

ex 1209 99 10

ex 1209 99 91

ex 1209 99 99

ex 1404 90 00

Tretje države.

Uradna izjava, da rastline izvirajo iz države, ki je v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe priznana kot nenapadena s Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus in Candidatus Liberibacter asiaticus, ki so povzročitelji bolezni Huanglongbing/Citrus greening, če je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji pisno sporočila ta status nenapadenosti.

52.

Rastline Casimiroa La Llave, Choisya Kunth Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L., razen plodov in semen

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Tretje države.

Uradna izjava, da:

(a)  rastline izvirajo iz države, za katero je znano, da se Trioza erytreae Del Guercio v njej ne pojavlja,

ali

(b)  rastline izvirajo z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot območje, nenapadeno s Trioza erytreae Del Guercio, in ki je navedeno v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031 v rubriki „Dopolnilna izjava“,

ali

(c)  so se rastline gojile na mestu pridelave, ki ga je registrirala in ga nadzoruje državna organizacija za varstvo rastlin države porekla,

ter

na katerem so se rastline eno leto gojile v enoti pridelave, zaščiteni pred insekti in vnosom Trioza erytreae Del Guercio,

in

na katerem sta bila vsaj eno leto pred premikom ob ustreznem času izvedena dva uradna pregleda, pri čemer v navedeni enoti pridelave niso bili opaženi znaki Trioza erytreae Del Guercio,

ter

so bile rastline pred premikom pripravljene in zapakirane na načine, ki preprečujejo napadenost po premestitvi z mesta pridelave.

53.

Rastline Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm. in Zanthoxylum L., razen plodov in semen

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Tretje države.

Uradna izjava, da rastline izvirajo:

(a)  iz države, za katero je znano, da se v njej Diaphorina citri Kuway ne pojavlja,

ali

(b)  z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot območje, nenapadeno z Diaphorina citri Kuway, in ki je navedeno v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031 v rubriki „Dopolnilna izjava“.

54.

Rastline Microcitrus Swingle, Naringi Adans. in Swinglea Merr., razen plodov in semen

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Tretje države.

Uradna izjava, da rastline izvirajo:

(a)  iz države, ki je v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe priznana kot nenapadena s Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. in Xanthomonas citri pv. citri ((Hasse) Constantin et al., če je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila ta status nenapadenosti,

ali

(b)  z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot območje, nenapadeno s Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. in Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., ter ki je navedeno v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031 v rubriki „Dopolnilna izjava“, če je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji pisno sporočila ta status nenapadenosti.

55.

Rastline Palmae za saditev, razen semen

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

►M4  Tretje države, razen: Albanija, Andora, Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Ferski otoki, Gruzija, Islandija, Kanarski otoki, Lihtenštajn, Moldavija, Monako, Norveška, Rusija (samo naslednjih delov: osrednjega zveznega okrožja, severozahodnega zveznega okrožja, južnega zveznega okrožja, severnega kavkaškega zveznega okrožja in privolškega zveznega okrožja), San Marina, Severne Makedonije, Srbije, Švice, Turčije, Ukrajine in Združenega kraljestva (2). ◄

Uradna izjava, da:

(a)  rastline izvirajo z območja, za katero je znano, da je nenapadeno s fitoplazmami Palm lethal yellowing in Coconut Cadang-Cadang viroid, ter da na mestu pridelave ali v njegovi neposredni bližini od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla niso bili opaženi simptomi,

ali

(b)  na rastlinah od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla niso bili opaženi simptomi fitoplazem Palm lethal yellowing in Coconut Cadang-Cadang viroid, da so bile rastline na mestu pridelave, na katerih so bili opaženi simptomi, ki so vzbujali sum, da so rastline kontaminirane s temi škodljivimi organizmi, izruvane na navedenem mestu ter da so bile rastline ustrezno tretirane, da bi se odpravila napadenost z Myndus crudus Van Duzee;

(c)  da so bile rastline v tkivni kulturi pridobljene iz rastlin, ki izpolnjujejo zahteve iz točke (a) ali (b).

▼M9

56.

Rastline za saditev Cryptocoryne sp., Hygrophila sp. in Vallisneria sp., razen peloda in semen

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Tretje države, razen Švice.

Uradna izjava, da so bile korenine iz reprezentativnega vzorca testirane vsaj na ogorčice z ustreznimi metodami za odkritje teh škodljivih organizmov, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so proste škodljivih ogorčic.

▼B

57.

Plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovih hibridov

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Tretje države.

Plodovi so brez pecljev in listov, na pakiranju pa je ustrezna oznaka izvora.

58.

Plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. in njihovih hibridov

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Tretje države.

Uradna izjava, da:

(a)  plodovi izvirajo iz države, ki je v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe priznana kot nenapadena s Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. in Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., ter da je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila ta status nenapadenosti,

ali

(b)  plodovi izvirajo z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot območje, nenapadeno s Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. in Xanthomonas citri pv.citri (Hasse) Constantin et al., ter ki je navedeno v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031 v rubriki „Dopolnilna izjava“, in da je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila ta status nenapadenosti,

ali

(c)  da plodovi izvirajo z mesta pridelave, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot mesto pridelave, nenapadeno s Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. in Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., ter ki je navedeno v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031 v rubriki „Dopolnilna izjava“,

ali

(d)  da se v enoti pridelave in njeni neposredni bližini izvajajo ustrezni postopki tretiranja in pridelovalni postopki za zaščito pred Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. in Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

ter

da so bili plodovi tretirani z natrijevim ortofenilfenatom ali drugimi učinkovitimi postopki tretiranja, ki so navedeni v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031, in da je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila metodo tretiranja

ter

da so uradni pregledi, izvedeni ob ustreznem času pred izvozom, pokazali, da plodovi nimajo simptomov Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. in Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

ter

da so podatki o sledljivosti navedeni v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031

ali

(e)  da so v primeru plodov, namenjenih za industrijsko predelavo, uradni pregledi pred izvozom pokazali, da plodovi nimajo simptomov Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. in Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

ter

da se v enoti pridelave in njeni neposredni bližini izvajajo ustrezni postopki tretiranja in pridelovalni postopki za zaščito pred Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. in Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.

ter

da premiki, skladiščenje in predelava potekajo pod pogoji, odobrenimi v skladu s postopkom iz člena 107 Uredbe (EU) 2016/2031,

ter

da so se plodovi prevažali v posameznih pakiranjih, označenih z etiketo, ki vsebuje oznako za sledljivost in navedbo, da so plodovi namenjeni za industrijsko predelavo,

ter

da so podatki o sledljivosti navedeni v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031.

59.

Plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovih hibridov

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Tretje države.

Uradna izjava, da:

(a)  plodovi izvirajo iz države, ki je v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe priznana kot nenapadena s Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun, ter da je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila ta status nenapadenosti,

ali

(b)  plodovi izvirajo z območja, ki je v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe priznano kot nenapadeno s Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braunter ter navedeno v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031 v rubriki „Dopolnilna izjava“, ter da je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila ta status nenapadenosti,

ali

(c)  v enoti pridelave in njeni neposredni bližini od začetka zadnjega vegetacijskega cikla niso bili opaženi simptomi Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun ter da pri ustreznem uradnem pregledu plodovi, pobrani v enoti pridelave, niso kazali simptomov tega škodljivega organizma.

60.

Plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovih hibridov, razen plodov Citrus aurantium L. in Citrus latifolia Tanaka

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Tretje države.

Uradna izjava, da:

(a)  plodovi izvirajo iz države, ki je v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe priznana kot nenapadena s Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, in da je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila ta status nenapadenosti,

ali

(b)  plodovi izvirajo z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot območje, nenapadeno s Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, in ki je navedeno v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031 v rubriki „Dopolnilna izjava“, ter da je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila ta status nenapadenosti,

ali

(c)  plodovi izvirajo z mesta pridelave, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot mesto pridelave, nenapadeno s Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, ter ki je navedeno v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031 v rubriki „Dopolnilna izjava“,

in

da je uradni pregled reprezentativnega vzorca, določenega v skladu z mednarodnimi standardi, pokazal, da plodovi nimajo simptomov Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

ali

(d)  plodovi izvirajo iz enote pridelave, v kateri so bili izvedeni ustrezni postopki tretiranja in pridelovalni postopki za zaščito pred Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa,

in

da pri uradnih pregledih v enoti pridelave v rastni sezoni od začetka zadnjega vegetacijskega cikla na plodovih niso bili odkriti simptomi Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa

in

da je uradni pregled reprezentativnega vzorca, določenega v skladu z mednarodnimi standardi, pred izvozom pokazal, da pobrani plodovi, pridelani v navedeni enoti pridelave, nimajo simptomov Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

in

da so podatki o sledljivosti navedeni v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031

ali

(e)  je v primeru plodov, namenjenih za industrijsko predelavo, uradni pregled reprezentativnega vzorca, določenega v skladu z mednarodnimi standardi, pred izvozom pokazal, da plodovi nimajo simptomov Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

in

izjava, da plodovi izvirajo iz enote pridelave, v kateri se izvajajo ustrezni postopki tretiranja proti Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa ob ustreznem času v letu za odkritje navzočnosti zadevnega škodljivega organizma, je navedena v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031 v rubriki „Dopolnilna izjava“,

ter

da premiki, skladiščenje in predelava potekajo pod pogoji, odobrenimi v skladu s postopkom iz člena 107 Uredbe (EU) 2016/2031,

ter

da so se plodovi prevažali v posameznih pakiranjih, označenih z etiketo, ki vsebuje oznako za sledljivost in navedbo, da so plodovi namenjeni za industrijsko predelavo,

ter

da so podatki o sledljivosti navedeni v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031.

▼M9

61.

Plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovih hibridov, Mangifera L. in Prunus L.

ex 0804 50 00

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

0809 10 00

0809 21 00

0809 29 00

0809 30 10

0809 30 90

0809 40 05

0809 40 90

Tretje države.

Uradna izjava, da:

(a)  plodovi, za katere je znano, da so občutljivi na Tephritidae iz Priloge II, del A, preglednica 3, točka 77, izvirajo iz države, ki je v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe priznana kot prosta navedenega škodljivega organizma, če je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila ta status države, proste navedenega škodljivega organizma,

ali

(b)  plodovi, za katere je znano, da so občutljivi na Tephritidae iz Priloge II, del A, preglednica 3, točka 77, izvirajo z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot prosto navedenega škodljivega organizma in ki je navedeno v fitosanitarnem spričevalu, ter da je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila ta status območja, prostega škodljivega organizma,

ali

(c)  pri uradnih pregledih, izvedenih vsaj enkrat mesečno v treh mesecih pred spravilom, na mestu pridelave in v njegovi neposredni bližini od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla niso bili opaženi znaki Tephritidae iz Priloge II, del A, preglednica 3, točka 77, ter da je bilo z ustreznimi uradnimi pregledi ugotovljeno, da nobeden od plodov, ki so bili pobrani na mestu pridelave in za katere je znano, da so občutljivi na zadevni organizem, ne kaže znakov njegove navzočnosti, ter da so podatki o sledljivosti navedeni v fitosanitarnem spričevalu,

ali

(d)  je bil za plodove, za katere je znano, da so občutljivi na Tephritidae iz Priloge II, del A, preglednica 3, točka 77, uporabljen učinkovit sistemski pristop ali učinkovito tretiranje po spravilu za zagotovitev, da so prosti navedenega škodljivega organizma, podatki o uporabi sistemskega pristopa ali metodi tretiranja pa so navedeni v fitosanitarnem spričevalu, če je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila sistemski pristop ali metodo tretiranja po spravilu.

▼M11

62.

Plodovi Capsicum (L.), Citrus L., razen Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Citrus limon (L.) Osbeck. in Citrus sinensis Pers., Prunus persica (L.) Batsch in Punica granatum L.

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 90 00 0809 30 10

0809 30 90

ex 0810 90 75

Države na afriški celini, Izrael, Madagaskar, Mavricij, Reunion, Sveta Helena in Zelenortski otoki.

Uradna izjava:

(a)  da plodovi izvirajo iz države, ki je v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe priznana kot nenapadena s Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), če je državna organizacija za varstvo rastlin države porekla Komisiji vnaprej pisno sporočila ta status nenapadenosti,

ali

(b)  da plodovi izvirajo z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z mednarodnim standardom za fitosanitarne ukrepe ISPM 4 (*) določila kot območje, nenapadeno s Thaumatotibia leucotreta (Meyrick); nenapadeno območje je navedeno v fitosanitarnem spričevalu, če je državna organizacija za varstvo rastlin države porekla Komisiji vnaprej pisno sporočila ta status nenapadenosti,

ali

(c)  da plodovi:

(i)  izvirajo z mesta pridelave, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z mednarodnim standardom za fitosanitarne ukrepe ISPM 10 (**) določila kot mesto pridelave, nenapadeno s Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), in ki je vključeno na seznam oznak mesta pridelave, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin države porekla vnaprej pisno sporočila Komisiji,

in

(ii)  so bili na njih izvedeni uradni pregledi na mestu pridelave ob ustreznem času v rastni sezoni in pred izvozom, vključno z vizualnim pregledom z intenzivnostjo, ki omogoča odkritje vsaj 2-odstotne stopnje infestacije, s 95-odstotno stopnjo zaupanja v skladu z mednarodnim standardom za fitosanitarne ukrepe ISPM 31 (***), vključno z destruktivnim vzorčenjem v primeru simptomov, in je bilo ugotovljeno, da so nenapadeni s Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

in

(iii)  imajo priloženo fitosanitarno spričevalo, v katerem so navedene oznake mesta pridelave,

ali

(d)  da so plodovi

(i)  pridelani na odobreni enoti pridelave, ki je vključena na seznam oznak enot pridelave, ki ga je nacionalna organizacija za varstvo rastlin države porekla vnaprej pisno sporočila Komisiji,

in

(ii)  bili podvrženi učinkovitemu sistemskemu pristopu za zagotovitev nenapadenosti s Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) v skladu z mednarodnim standardom za fitosanitarne ukrepe ISPM 14 (*****) ali učinkovitemu samostojnemu tretiranju po spravilu za zagotovitev nenapadenosti s Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), če je nacionalna organizacija za varstvo rastlin države porekla Komisiji vnaprej pisno sporočila uporabljeni sistemski pristop ali tretiranje po spravilu skupaj z dokazili o njegovi učinkovitosti in je tretiranje po spravilu ocenila Evropska agencija za varnost hrane,

in

(iii)  bili pred izvozom uradno pregledani na prisotnost Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) z intenzivnostjo, ki omogoča odkritje vsaj 2-odstotne stopnje infestacije, s 95-odstotno stopnjo zaupanja v skladu z mednarodnim standardom za fitosanitarne ukrepe ISPM 31 (***), vključno z destruktivnim vzorčenjem v primeru simptomov,

in

(iv)  imajo priloženo fitosanitarno spričevalo, v katerem so navedene oznake enot pridelave in podrobnosti o uporabljenem tretiranju po spravilu ali uporabi sistemskega pristopa.

▼M11

62.1.

Plodovi Citrus sinensis Pers.

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

Države na afriški celini, Izrael, Madagaskar, Mavricij, Reunion, Sveta Helena in Zelenortski otoki.

Uradna izjava:

(a)  da plodovi izvirajo iz države, ki je v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe priznana kot nenapadena s Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), če je državna organizacija za varstvo rastlin države porekla Komisiji vnaprej pisno sporočila ta status nenapadenosti,

ali

(b)  da plodovi izvirajo z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z mednarodnim standardom za fitosanitarne ukrepe ISPM 4 (*) določila kot območje, nenapadeno s Thaumatotibia leucotreta (Meyrick); nenapadeno območje je navedeno v fitosanitarnem spričevalu, če je državna organizacija za varstvo rastlin države porekla Komisiji vnaprej pisno sporočila ta status nenapadenosti,

ali

(c)  da plodovi:

(i)  izvirajo z mesta pridelave, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z mednarodnim standardom za fitosanitarne ukrepe ISPM 10 (**) določila kot mesto pridelave, nenapadeno s Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), in ki je vključeno na seznam oznak mest pridelave, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin države porekla vnaprej pisno sporočila Komisiji,

in

(ii)  so bili deležni uradnih pregledov na mestu pridelave ob ustreznem času v rastni sezoni in pred izvozom, vključno z vizualnim pregledom z intenzivnostjo, ki omogoča odkritje vsaj 2-odstotne stopnje infestacije, s 95-odstotno stopnjo zaupanja v skladu z mednarodnim standardom za fitosanitarne ukrepe ISPM 31 (***), vključno z destruktivnim vzorčenjem v primeru simptomov, in je bilo ugotovljeno, da so nenapadeni s Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

in

(iii)  imajo priloženo fitosanitarno spričevalo, v katerem so navedene oznake mest pridelave,

ali

(d)  da so plodovi:

(i)  pridelani na odobreni enoti pridelave, ki je vključena na seznam oznak enot pridelave, ki ga je nacionalna organizacija za varstvo rastlin države porekla vnaprej pisno sporočila Komisiji,

in

(ii)  bili podvrženi:

— učinkovitemu sistemskemu pristopu, ki vključuje hladno tretiranje pri 0 °C do –1 °C najmanj 16 dni, v skladu z ustreznima mednarodnima standardoma za fitosanitarne ukrepe ISPM 14 (*****) in ISPM 42 (****), če je tretja država izvoznica za vsako pošiljko dokumentirala in preverila hladno tretiranje ter je državna organizacija za varstvo rastlin države porekla sistemski pristop, skupaj z dokazili o njegovi učinkovitosti, vnaprej pisno sporočila Komisiji,

— ali

— učinkovitemu sistemskemu pristopu v skladu z mednarodnim standardom za fitosanitarne ukrepe ISPM 14 (*****), ki vključuje predhodno ohlajanje pulpe ploda na temperaturo hladnega tretiranja, čemur sledi vsaj 20-dnevno hladno tretiranje pri nastavljeni temperaturi med –1 °C in +2 °C, če je tretja država izvoznica za vsako pošiljko dokumentirala in preverila predhodno ohlajanje in hladno tretiranje ter je državna organizacija za varstvo rastlin države porekla sistemski pristop skupaj z dokazili o njegovi učinkovitosti vnaprej pisno sporočila Komisiji,

— ali

— učinkovitemu samostojnemu tretiranju po spravilu za zagotovitev nenapadenosti s Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), če je državna organizacija za varstvo rastlin države porekla to tretiranje skupaj z dokazili o njegovi učinkovitosti predhodno pisno sporočila Komisiji in ga je ocenila Evropska agencija za varnost hrane,

— ali

— do 31. decembra 2022 učinkovitemu sistemskemu pristopu v skladu z mednarodnim standardom za fitosanitarne ukrepe ISPM 14 (*****), ki vključuje predhodno ohlajanje pulpe ploda na 5 °C, čemur sledi vsaj 25-dnevno hladno tretiranje pri nastavljeni temperaturi med –1 °C in +2 °C, če je tretja država izvoznica za vsako pošiljko dokumentirala in preverila predhodno ohlajanje in hladno tretiranje ter je državna organizacija za varstvo rastlin države porekla sistemski pristop skupaj z dokazili o njegovi učinkovitosti vnaprej pisno sporočila Komisiji,

in

(iii)  bili pred izvozom uradno pregledani na prisotnost Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) z intenzivnostjo, ki omogoča odkritje vsaj 2-odstotne stopnje infestacije, s 95-odstotno stopnjo zaupanja v skladu z mednarodnim standardom za fitosanitarne ukrepe ISPM 31 (***), vključno z destruktivnim vzorčenjem v primeru simptomov,

in

(iv)  jim je priloženo fitosanitarno spričevalo, v katerem so navedene oznake proizvodnih enot, podrobnosti o uporabljenem tretiranju po spravilu ali uporabi sistemskega pristopa, skupaj z uporabljeno nastavljeno temperaturo in trajanjem hladnega tretiranja, ki se uporablja pri navedenem sistemskem pristopu;

in

(v)  v primeru hladnega tretiranja med prevozom se poleg fitosanitarnega spričevala vodijo evidence o uporabi tretiranja, ki se na zahtevo dajo na voljo.

▼B

63.

Plodovi Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. in Vaccinium L.

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

0809 10 00

0809 21 00

0809 29 00

0809 30 10

0809 30 90

0809 40 05

0809 40 90

0810 40 10

0810 40 30

0810 40 50

0810 40 90

Kanada, Mehika in Združene države.

Uradna izjava:

(a)  da plodovi izvirajo z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot območje, nenapadeno z Grapholita packardi Zeller, in ki je navedeno v spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031 v rubriki „Dopolnilna izjava“, če je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila ta status nenapadenosti,

ali

(b)  da plodovi izvirajo z mesta pridelave, na katerem se ob ustreznem času v rastni sezoni izvajajo uradni pregledi in preiskave za ugotavljanje navzočnosti Grapholita packardi Zeller, vključno s pregledom reprezentativnega vzorca plodov, za katerega je ugotovljeno, da je nenapaden z navedenim škodljivim organizmom,

ter

da so podatki o sledljivosti navedeni v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031

ali

(c)  da je bil za plodove uporabljen učinkovit sistemski pristop ali učinkovito tretiranje po spravilu za zagotovitev nenapadenosti z Grapholita packardi Zeller, podatki o uporabi sistemskega pristopa ali metodi tretiranja pa so navedeni v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031, če je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila sistemski pristop ali metodo tretiranja po spravilu.

64.

Plodovi Malus Mill. in Pyrus L.

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

Tretje države.

Uradna izjava:

(a)  da plodovi izvirajo iz države, ki je v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe priznana kot nenapadena z Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G. Y. Sun and E. Tanaka, če je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila ta status nenapadenosti,

ali

(b)  da plodovi izvirajo z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot območje, nenapadeno z Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G. Y. Sun and E. Tanaka, ter ki je navedeno v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031 v rubriki „Dopolnilna izjava“, če je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila ta status nenapadenosti,

ali

(c)  da plodovi izvirajo z mesta pridelave, na katerem se ob ustreznem času v rastni sezoni za odkritje navzočnosti Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G. Y. Sun and E. Tanaka izvajajo uradni pregledi in preiskave za ugotavljanje navzočnosti navedenega škodljivega organizma, vključno z vizualnim pregledom reprezentativnega vzorca plodov, za katerega je ugotovljeno, da je nenapaden z navedenim škodljivim organizmom,

in

da so podatki o sledljivosti navedeni v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031

ali

(d)  da je bil za plodove uporabljen učinkovit sistemski pristop ali učinkovito tretiranje po spravilu za zagotovitev nenapadenosti z Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G. Y. Sun and E. Tanaka, podatki o uporabi sistemskega pristopa ali metodi tretiranja pa so navedeni v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031, če je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila sistemski pristop ali metodo tretiranja po spravilu.

65.

Plodovi Malus Mill. in Pyrus L.

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

Tretje države.

Uradna izjava:

(a)  da plodovi izvirajo iz države, ki je v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe priznana kot nenapadena z Anthonomus quadrigibbus Say, če je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila ta status nenapadenosti,

ali

(b)  da plodovi izvirajo z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot območje, nenapadeno z Anthonomus quadrigibbus Say, in ki je navedeno v spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031 v rubriki „Dopolnilna izjava“, če je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila ta status nenapadenosti,

ali

(c)  da plodovi izvirajo z mesta pridelave, na katerem se ob ustreznem času v rastni sezoni izvajajo uradni pregledi in preiskave za ugotavljanje navzočnosti Anthonomus quadrigibbus Say, vključno z vizualnim pregledom reprezentativnega vzorca plodov, za katerega je ugotovljeno, da je nenapaden z navedenim škodljivim organizmom,

in

da so podatki o sledljivosti navedeni v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031

ali

(d)  da je bil za plodove uporabljen učinkovit sistemski pristop ali učinkovito tretiranje po spravilu za zagotovitev nenapadenosti z Anthonomus quadrigibbus Say, podatki o uporabi sistemskega pristopa ali metodi tretiranja pa so navedeni v spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031, če je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila sistemski pristop ali metodo tretiranja po spravilu.

66.

Plodovi Malus Mill.

0808 10 10

0808 10 80

Tretje države.

Uradna izjava:

(a)  da plodovi izvirajo iz države, ki je v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe priznana kot nenapadena z Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) in Rhagoletis pomonella (Walsh), ter da je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila ta status nenapadenosti,

ali

(b)  da plodovi izvirajo z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot območje, nenapadeno z Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) in Rhagoletis pomonella (Walsh), ter ki je navedeno v spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031 v rubriki „Dopolnilna izjava“, in da je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila ta status nenapadenosti,

ali

(c)  da plodovi izvirajo z mesta pridelave, na katerem se ob ustreznem času v rastni sezoni za odkritje navzočnosti Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) in Rhagoletis pomonella (Walsh) izvajajo uradni pregledi in preiskave za ugotavljanje navzočnosti navedenih škodljivih organizmov, vključno z vizualnim pregledom reprezentativnega vzorca plodov, za katerega je ugotovljeno, da je nenapaden z navedenimi škodljivimi organizmi,

in

da so podatki o sledljivosti navedeni v spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031

ali

(d)  da je bil za plodove uporabljen učinkovit sistemski pristop ali učinkovito tretiranje po spravilu za zagotovitev nenapadenosti z Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) in Rhagoletis pomonella (Walsh), podatki o uporabi sistemskega pristopa ali metodi tretiranja pa so navedeni v spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031, če je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila sistemski pristop ali metodo tretiranja po spravilu.

▼M9

67.

Plodovi Solanaceae

0702 00 00

0709 30 00

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

ex 0709 99 90

ex 0810 90 75

Avstralija, Nova Zelandija ter Severna in Južna Amerika.

Uradna izjava, da plodovi izvirajo:

(a)  iz države, ki je v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe priznana kot prosta Bactericera cockerelli (Sulc.), če je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila ta status države, proste škodljivega organizma,

ali

(b)  z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot prosto Bactericera cockerelli (Sulc.), in ki je navedeno v fitosanitarnem spričevalu, če je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila ta status območja, prostega škodljivega organizma,

ali

(c)  z mesta pridelave, na katerem so bili, vključno z območji v njegovi neposredni bližini, v zadnjih treh mesecih pred izvozom izvedeni uradni pregledi in preiskave za ugotavljanje navzočnosti Bactericera cockerelli (Sulc.) ter na katerem so bila pred izvozom izvedena učinkovita tretiranja za zagotovitev, da so prosti škodljivega organizma, in pregledi reprezentativnih vzorcev plodov, ter da so podatki o sledljivosti navedeni v fitosanitarnem spričevalu,

ali

(d)  z enote pridelave s protiinsektno zaščito, ki jo je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla na podlagi uradnih pregledov in preiskav, izvedenih v treh mesecih pred izvozom, določila kot prosto Bactericera cockerelli (Sulc.), ter da so podatki o sledljivosti navedeni v fitosanitarnem spričevalu.

▼B

68.

Plodovi Capsicum annuum L., Solanum aethiopicum L., Solanum lycopersicum L. in Solanum melongena L.

0702 00 00

0709 30 00

ex 0709 60 10

ex 0709 60 91

ex 0709 60 95

ex 0709 60 99

ex 0709 99 90

Tretje države.

Uradna izjava, da plodovi izvirajo:

(a)  iz države, ki je v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe priznana kot nenapadena z Neoleucinodes elegantalis (Guenée), če je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila ta status nenapadenosti,

ali

(b)  z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot območje, nenapadeno z Neoleucinodes elegantalis (Guenée), in ki je navedeno v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031 v rubriki „Dopolnilna izjava“, če je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila ta status nenapadenosti,

ali

(c)  z mesta pridelave, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot mesto pridelave, nenapadeno z Neoleucinodes elegantalis (Guenée), in da so bili v rastni sezoni na mestu pridelave ob ustreznem času za odkritje navzočnosti navedenega škodljivega organizma izvedeni uradni pregledi, vključno s pregledom reprezentativnih vzorcev plodov, za katere je bilo ugotovljeno, da so nenapadeni z Neoleucinodes elegantalis (Guenée),

in

da so podatki o sledljivosti navedeni v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031

ali

(d)  iz enote pridelave, zaščitene pred žuželkami, ki jo je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla na podlagi uradnih pregledov in preiskav, izvedenih v treh mesecih pred izvozom, določila kot enoto pridelave, nenapadeno z Neoleucinodes elegantalis (Guenée),

in

da so podatki o sledljivosti navedeni v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031.

▼M9

68.1

Plodovi Capsicum L. in Solanum lycopersicum L.

0702 00 00

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

ex 0709 99 90

Bolivija, Ekvador, Kolumbija, Peru in Združene države Amerike.

Uradna izjava, da za plodove velja naslednje:

(a)  izvirajo z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot prosto Prodiplosis longifila Gagné, in ki je navedeno v fitosanitarnem spričevalu, če je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila ta status območja, prostega škodljivega organizma,

ali

(b)  izvirajo z mesta pridelave, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot prosto Prodiplosis longifila Gagné, in v rastni sezoni so bili na mestu pridelave ob ustreznem času za odkritje navzočnosti navedenega škodljivega organizma izvedeni uradni pregledi in preiskave, vključno s pregledom reprezentativnih vzorcev plodov, za katere je bilo ugotovljeno, da so prosti Prodiplosis longifila Gagné, podatki o sledljivosti pa so navedeni v fitosanitarnem spričevalu,

ali

(c)  izvirajo z enote pridelave s fizično izolacijo pred vnosom Prodiplosis longifila Gagné, ki jo je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla na podlagi uradnih pregledov, izvedenih v dveh mesecih pred izvozom, določila kot prosto Prodiplosis longifila Gagné, podatki o sledljivosti pa so navedeni v fitofarmacevtskem spričevalu,

ali

(d)  je bil zanje uporabljen učinkovit sistemski pristop ali učinkovito tretiranje po spravilu za zagotovitev, da so prosti Prodiplosis longifila Gagné, podatki o uporabi sistemskega pristopa ali metodi tretiranja pa so navedeni v fitosanitarnem spričevalu, če je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila sistemski pristop ali metodo tretiranja po spravilu,

in

podatki o sledljivosti so navedeni v fitosanitarnem spričevalu.

▼B

69.

Plodovi Solanum lycopersicum L. in Solanum melongena L.

0702 00 00

0709 30 00

Tretje države.

Uradna izjava, da plodovi izvirajo:

(a)  iz države, ki je v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe priznana kot nenapadena s Keiferia lycopersicella (Walsingham),

ali

(b)  z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin države porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot območje, nenapadeno s Keiferia lycopersicella (Walsingham), in ki je navedeno v spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031 v rubriki „Dopolnilna izjava“,

ali

(c)  z mesta pridelave, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla na podlagi uradnih pregledov in preiskav, izvedenih v zadnjih treh mesecih pred izvozom, določila kot mesto pridelave, nenapadeno s Keiferia lycopersicella (Walsingham), ter ki je navedeno v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031 v rubriki „Dopolnilna izjava“.

70.

Plodovi Solanum melongena L.

0709 30 00

Tretje države.

Uradna izjava:

(a)  da plodovi izvirajo iz države, ki je v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe priznana kot nenapadena s Thrips palmi Karny,

ali

(b)  da plodovi izvirajo z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot območje, nenapadeno s Thrips palmi Karny, in ki je navedeno v spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031 v rubriki „Dopolnilna izjava“,

ali

(c)  da so bili plodovi tik pred izvozom uradno pregledani, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so nenapadeni s Thrips palmi Karny.

▼M10

71.

Plodovi Momordica L., razen plodov Momordica charantia L., s poreklom iz Hondurasa, Mehike, Šrilanke in Tajske

ex 0709 99 90

Tretje države.

Uradna izjava, da plodovi izvirajo:

(a)  iz države, ki je v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe priznana kot prosta Thrips palmi Karny, če je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila ta status države, proste škodljivega organizma,

ali

(b)  z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot prosto Thrips palmi Karny, in ki je navedeno v fitosanitarnem spričevalu, če je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila ta status območja, prostega škodljivega organizma.

▼M10

71.1

Plodovi Momordica charantia L.

ex 0709 99 90

Honduras, Mehika, Šrilanka in Tajska.

Uradna izjava, da plodovi:

(a)  izvirajo z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot prosto Thrips palmi Karny, in ki je navedeno v fitosanitarnem spričevalu, če je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila ta status območja, prostega škodljivega organizma,

ali

(b)  izvirajo iz enote pridelave, ki je fizično popolnoma zaščitena proti Thrips palmi Karny in za katero je bilo neposredno pred izvozom z uradnim pregledom reprezentativnega vzorca, opredeljenega v skladu z mednarodnim standardom ISPM31, ugotovljeno, da je prosta navedenega škodljivega organizma in/ali njegovih simptomov (3),

ter

se z njimi ravna in se pakirajo tako, da se prepreči napadenost s Thrips Palmi Karny po tem, ko zapustijo enoto pridelave,

ter

so podatki o sledljivosti navedeni v fitosanitarnem spričevalu;

ali

(c)  so bili pridelani na podlagi učinkovitega sistemskega pristopa za zagotovitev, da so prosti Thrips palmi Karny, kar vključuje vsaj izpolnjevanje vseh naslednjih zahtev:

(i)  enota pridelave:

— je bila celotni proizvodni cikel opremljena z lepljivimi pastmi za odkrivanje Thrips palmi Karny,

— je bila celotni cikel gojenja najmanj trikrat na teden pregledana, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prosta simptomov in/ali škodljivih organizmov; v primeru suma navzočnosti Thrips palmi Karny so bila izvedena ustrezna tretiranja, da se zagotovi nenavzočnost navedenega škodljivega organizma,

— na njej se je izvajalo učinkovito zatiranje plevela, da se odstranijo nadomestni gostitelji Thrips palmi Karny, in

(ii)  so bili za plodove uvedeni učinkoviti nadzorni ukrepi v zvezi s kulturnimi rastlinami proti Thrips palmi Karny, o teh ukrepih pa je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države vnaprej pisno obvestila Komisijo, in

(iii)  pobrani plodovi:

— z njimi se ravna in se jih prevaža do pakirnih obratov tako, da se prepreči napadenost po tem, ko zapustijo enoto pridelave,

— se skrtačijo in operejo z vodo, ki vsebuje razkužilo, da se zagotovi odsotnost ličink ali odraslih Thrips palmi Karny,

— z njimi se ravna in se jih pakira tako, da se prepreči napadenost po tem, ko zapustijo obrat za pakiranje,

— je bilo neposredno pred izvozom z uradnim pregledom reprezentativnega vzorca, opredeljenega v skladu z mednarodnim standardom ISPM31, ugotovljeno, da so prosti simptomov Thrips palmi Karny,

(iv)  podatki o sledljivosti so navedeni v fitosanitarnem spričevalu.

▼B

72.

Plodovi Capsicum L.

ex 0709 60 10

0709 60 91

ex 0709 60 95

ex 0709 60 99

Belize, Dominikanska republika, Francoska Polinezija, Gvatemala, Honduras, Jamajka, Kostarika, Mehika, Nikaragva, Panama, Portoriko, Salvador in Združene države, kjer je znano, da se pojavlja Anthonomus eugenii Cano.

Uradna izjava, da plodovi izvirajo:

(a)  z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot območje, nenapadeno z Anthonomus eugenii Cano, in ki je navedeno v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031 v rubriki „Dopolnilna izjava“,

ali

(b)  z mesta pridelave, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot mesto pridelave v navedeni državi, nenapadeno z Anthonomus eugenii Cano, in ki je navedeno v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031 v rubriki „Dopolnilna izjava“ ter za katero je bilo na podlagi uradnih pregledov, ki so bili v dveh mesecih pred izvozom na mestu pridelave in v njegovi neposredni bližini izvedeni vsaj mesečno, priznano, da je nenapadeno z Anthonomus eugenii Cano.

▼M9

72.1

Plodovi Capsicum L. in Solanum L.

0702 00 00

0709 30 00

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

Alžirija, Angola, Benin,

Bocvana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Džibuti, Egipt, Ekvatorialna Gvineja, Eritreja, Esvatini, Etiopija, Gabon, Gambija, Gana, Gvineja, Gvineja Bissau, Južna Afrika, Južni Sudan, Kamerun, Kenija, Komori, Lesoto, Liberija, Libija, Madagaskar, Malavi, Mali, Mauritius, Mavretanija, Maroko, Mayotte, Mozambik, Namibija,

Niger, Nigerija, Reunion, Ruanda, São Tomé in Príncipe, Sejšeli, Senegal, Sierra Leone, Slonokoščena obala, Somalija, Srednjeafriška republika, Sudan, Tanzanija, Togo, Tunizija, Uganda, Vzhodni Kongo, Zahodni Kongo, Zambija, Zelenortski otoki, Zimbabve.

Afganistan, Bahrajn, Bangladeš, Butan, Država Brunej, Filipini, Indija, Indonezija, Irak, Iran, Japonska, Jemen, Jordanija, Južna Koreja, Kambodža, Katar, Kazahstan, Kirgizistan, Kitajska, Kuvajt, Laos, Libanon, Maldivi, Malezija, Mjanmar/Burma, Mongolija, Nepal, Oman, Pakistan, Rusija (samo naslednji deli: daljnjevzhodno zvezno okrožje, sibirsko zvezno okrožje in uralsko zvezno orožje), Saudova Arabija, Severna Koreja, Singapur, Sirija, Šrilanka, Tadžikistan, Tajska, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam, Vzhodni Timor in Združeni arabski emirati.

Uradna izjava, da za plodove velja naslednje:

(a)  izvirajo iz države, ki je v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe priznana kot prosta Bactrocera latifrons (Hendel), če je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila ta status države, proste škodljivega organizma,

ali

(b)  izvirajo z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot prosto Bactrocera latifrons (Hendel), in ki je navedeno v fitosanitarnem spričevalu, če je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila ta status območja, prostega škodljivega organizma,

ali

(c)  pri uradnih pregledih, izvedenih vsaj enkrat mesečno v treh mesecih pred spravilom, na mestu pridelave in v njegovi neposredni bližini od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla niso bili opaženi znaki Bactrocera latifrons (Hendel), in z ustreznimi uradnimi pregledi je bilo ugotovljeno, da nobeden od plodov, ki so bili pobrani na mestu pridelave, ne kaže znakov Bactrocera latifrons (Hendel),

ter

podatki o sledljivosti so navedeni v fitosanitarnem spričevalu,

ali

(d)  je bil zanje uporabljen učinkovit sistemski pristop ali učinkovito tretiranje po spravilu za zagotovitev, da so prosti Bactrocera latifrons (Hendel),

uporaba sistemskega pristopa ali podatki o metodi tretiranja pa so navedeni v fitosanitarnem spričevalu, če je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila sistemski pristop ali metodo tretiranja po spravilu.

72.2

Plodovi Annona L. in Carica papaya L.

ex 0810 90 75

0807 20 00

Alžirija, Angola, Benin,

Bocvana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Džibuti, Egipt, Ekvatorialna Gvineja, Eritreja, Esvatini, Etiopija, Gabon, Gambija, Gana, Gvineja, Gvineja Bissau, Južna Afrika, Južni Sudan, Kamerun, Kenija, Komori, Lesoto, Liberija, Libija, Madagaskar, Malavi, Mali, Mauritius, Mavretanija, Maroko, Mayotte, Mozambik, Namibija,

Niger, Nigerija, Reunion, Ruanda, São Tomé in Príncipe, Sejšeli, Senegal, Sierra Leone, Slonokoščena obala, Somalija, Srednjeafriška republika, Sudan, Tanzanija, Togo, Tunizija, Uganda, Vzhodni Kongo, Zahodni Kongo, Zambija, Zelenortski otoki, Zimbabve.

Afganistan, Bahrajn, Bangladeš, Butan, Država Brunej, Filipini, Indija, Indonezija, Irak, Iran, Japonska,

Jemen, Jordanija, Južna Koreja, Kambodža, Katar, Kazahstan, Kirgizistan, Kitajska, Kuvajt,

Laos,

Libanon, Maldivi, Malezija, Mjanmar/Burma, Mongolija, Nepal, Oman, Pakistan, Rusija (samo naslednji deli: daljnjevzhodno zvezno okrožje, sibirsko zvezno okrožje in uralsko zvezno orožje), Saudova Arabija, Severna Koreja, Singapur, Sirija, Šrilanka, Tadžikistan, Tajska, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam, Vzhodni Timor in Združeni arabski emirati.

Uradna izjava, da za plodove velja naslednje:

(a)  izvirajo iz države, ki je v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe priznana kot prosta Bactrocera dorsalis (Hendel), če je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila ta status države, proste škodljivega organizma,

ali

(b)  izvirajo z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot prosto Bactrocera dorsalis (Hendel), in ki je navedeno v fitosanitarnem spričevalu, če je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila ta status območja, prostega škodljivega organizma,

ali

(c)  pri uradnih pregledih, izvedenih vsaj enkrat mesečno v treh mesecih pred spravilom, na mestu pridelave in v njegovi neposredni bližini od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla niso bili opaženi znaki Bactrocera dorsalis (Hendel) in z ustreznimi uradnimi pregledi je bilo ugotovljeno, da nobeden od plodov, ki so bili pobrani na mestu pridelave, ne kaže znakov Bactrocera dorsalis (Hendel),

ter

podatki o sledljivosti so navedeni v fitosanitarnem spričevalu,

ali

(d)  je bil zanje uporabljen učinkovit sistemski pristop ali učinkovito tretiranje po spravilu za zagotovitev, da so prosti Bactrocera dorsalis (Hendel), in

uporaba sistemskega pristopa ali podatki o metodi tretiranja pa so navedeni v fitosanitarnem spričevalu, če je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila sistemski pristop ali metodo tretiranja po spravilu.

72.3

Plodovi Psidium guajava L.

ex 0804 50 00

Alžirija, Angola, Benin,

Bocvana, Burkina Faso, Burundi, Čad, Džibuti, Egipt, Ekvatorialna Gvineja, Eritreja, Esvatini, Etiopija, Gabon, Gambija, Gana, Gvineja, Gvineja Bissau, Južna Afrika, Južni Sudan, Kamerun, Kenija, Komori, Lesoto, Liberija, Libija, Madagaskar, Malavi, Mali, Mauritius, Mavretanija, Maroko, Mayotte, Mozambik, Namibija,

Niger, Nigerija, Reunion, Ruanda, São Tomé in Príncipe, Sejšeli, Senegal, Sierra Leone, Slonokoščena obala, Somalija, Srednjeafriška republika, Sudan, Tanzanija, Togo, Tunizija, Uganda, Vzhodni Kongo, Zahodni Kongo, Zambija, Zelenortski otoki, Zimbabve.

Afganistan, Bahrajn, Bangladeš, Butan, Država Brunej, Filipini, Indija, Indonezija, Irak, Iran, Japonska,

Jemen, Jordanija, Južna Koreja, Kambodža, Katar, Kazahstan, Kirgizistan, Kitajska, Kuvajt,

Laos,

Libanon, Maldivi, Malezija, Mjanmar/Burma, Mongolija, Nepal, Oman, Pakistan, Rusija (samo naslednji deli: daljnjevzhodno zvezno okrožje, sibirsko zvezno okrožje in uralsko zvezno orožje), Saudova Arabija, Severna Koreja, Singapur, Sirija, Šrilanka, Tadžikistan, Tajska, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam, Vzhodni Timor in Združeni arabski emirati.

Uradna izjava, da za plodove velja naslednje:

(a)  izvirajo iz države, ki je v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe priznana kot prosta Bactrocera dorsalis (Hendel) in Bactrocera zonata (Saunders), če je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila ta status države, proste škodljivih organizmov,

ali

(b)  izvirajo z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot prosto Bactrocera dorsalis (Hendel) in Bactrocera zonata (Saunders), in ki je navedeno v fitosanitarnem spričevalu, če je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila ta status območja, prostega škodljivih organizmov,

ali

(c)  pri uradnih pregledih, izvedenih vsaj enkrat mesečno v treh mesecih pred spravilom, na mestu pridelave in v njegovi neposredni bližini od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla niso bili opaženi znaki Bactrocera dorsalis (Hendel) in Bactrocera zonata (Saunders) in z ustreznimi uradnimi pregledi je bilo ugotovljeno, da nobeden od plodov, ki so bili pobrani na mestu pridelave, ne kaže znakov Bactrocera dorsalis (Hendel) in Bactrocera zonata (Saunders),

ter

podatki o sledljivosti so navedeni v fitosanitarnem spričevalu,

ali

(d)  je bil zanje uporabljen učinkovit sistemski pristop ali učinkovito tretiranje po spravilu za zagotovitev, da so prosti Bactrocera dorsalis (Hendel) in Bactrocera zonata (Saunders), podatki o uporabi sistemskega pristopa ali metodi tretiranja pa so navedeni v fitosanitarnem spričevalu, če je državna organizacija za varstvo rastlin zadevne tretje države Komisiji vnaprej pisno sporočila sistemski pristop ali metodo tretiranja po spravilu.

▼M9

73.

Semena Zea mays L.

0712 90 11

1005 10 13

1005 10 15

1005 10 18

1005 10 90

Tretje države.

Uradna izjava, da:

(a)  semena izvirajo iz države, ki je v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe priznana kot prosta Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters,

ali

(b)  semena izvirajo z območja, ki ga je državna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določila kot prosto Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters in ki je navedeno v fitosanitarnem spričevalu,

ali

(c)  je bil testiran reprezentativni vzorec semen, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prost Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters. Velikost vzorca za pregled je takšna, da omogoča odkritje vsaj 0,5-odstotne stopnje napadenosti z 99-odstotno stopnjo zaupanja. Vendar je bil v primeru partij semen, manjših od 8 000 semen, testiran reprezentativni vzorec 10 % partije, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prost Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters.

▼B

74.

Semena rastlin iz rodov Triticum L., Secale L. in xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

1001 11 00

1001 91 10

1001 91 20

1001 91 90

1002 10 00

1008 60 00

Afganistan, Indija, Iran, Irak, Južna Afrika, Mehika, Nepal, Pakistan in Združene države, kjer je znano, da se pojavlja Tilletia indica Mitra.

Uradna izjava, da semena izvirajo z območja, za katero je znano, da se Tilletia indica Mitra na njem ne pojavlja. Ime območja je navedeno v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031 v rubriki „Kraj porekla“.

75.

Zrnje rastlin iz rodov Triticum L., Secale L. in xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

1001 19 00

1001 99 00

1002 90 00

ex 1008 60 00

Afganistan, Indija, Iran, Irak, Južna Afrika, Mehika, Nepal, Pakistan in Združene države, kjer je znano, da se pojavlja Tilletia indica Mitra.

Uradna izjava:

(a)  da zrnje izvira z območja, za katero je znano, da se Tilletia indica Mitra na njem ne pojavlja. Ime območja ali območij je navedeno v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031 v rubriki „Kraj porekla“;

ali

(b)  da na rastlinah na mestu pridelave v zadnjem popolnem vegetacijskem ciklu niso bili opaženi simptomi Tilletia indica Mitra ter da so bili ob spravilu in pred pošiljanjem odvzeti in testirani reprezentativni vzorci zrnja, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so nenapadeni s Tilletia indica Mitra; slednje se v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031 v rubriki „Ime proizvoda“ navede kot „Testirano, pri čemer je bila ugotovljena nenapadenost s Tilletia indica Mitra.“

76.

Les ►M9  iglavcev (Pinopsida) ◄ , razen Thuja L. in Taxus L. ter razen v obliki:

— sekancev, iveri, žagovine, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov, delno ali v celoti pridobljenih iz teh iglavcev,

— lesenega pakirnega materiala v obliki zabojev za pakiranje, škatel, gajb, sodov in podobne embalaže za pakiranje, palet, zabojnih palet in drugih nakladalnih plošč, paletnih prirobnic, podpornega lesa, ne glede na to, ali se dejansko uporablja pri prevozu vseh vrst predmetov ali ne, razen podpornega lesa, ki se uporablja za podporo pošiljk lesa, ki je iz lesa iste vrste in kakovosti kot les v pošiljki ter izpolnjuje iste fitosanitarne zahteve Unije kot les v pošiljki,

— lesa Libocedrus decurrens Torr., če obstajajo dokazi, da je bil les obdelan ali predelan za svinčnike s toplotnim tretiranjem, tako da je bila v obdobju 7–8 dni dosežena najnižja temperatura 82 °C,

vendar vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine

ex 4401 11 00
ex 4403 11 00
4403 21 10
4403 21 90
4403 22 00
4403 23 10
4403 23 90
4403 24 00
ex 4403 25 10
ex 4403 25 90
ex 4403 26 00
ex 4404 10 00
ex 4406 11 00
ex 4406 91 00
4407 11 10
4407 11 20
4407 11 90
4407 12 10
4407 12 20
4407 12 90
ex 4407 19 10
ex 4407 19 20
ex 4407 19 90
ex 4408 10 15
ex 4408 10 91
ex 4408 10 98 ►M9  
ex 4409 10 18  ◄
ex 4416 00 00
ex 9406 10 00

Japonska, Kanada, Kitajska, Mehika, Republika Koreja, Tajvan in Združene države, kjer je znano, da se pojavlja Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Uradna izjava, da je bil les ustrezno:

(a)  toplotno tretiran tako, da je bila v celotnem profilu lesa za najmanj 30 zaporednih minut dosežena vsaj temperatura 56 °C, kar se označi z oznako „HT“ na lesu ali morebitni embalaži v skladu s trenutno rabo ter navede v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031,

in

uradna izjava, da je bil les po tretiranju do izstopa iz države, ki je to izjavo izdala, transportiran zunaj sezone letenja vektorja Monochamus, ob upoštevanju varnostnega obdobja dodatnih štirih tednov na začetku in koncu pričakovane sezone letenja, ali, razen v primeru lesa brez lubja, z zaščitno prevleko, ki zagotavlja, da ne more priti do napadenosti z Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ali njegovim vektorjem,

ali

(b)  zaplinjen v skladu s specifikacijo, odobreno po postopku iz člena 107 Uredbe (EU) 2016/2031, aktivna snov, najnižja temperatura lesa, hitrost (g/m3) in trajanje izpostavljenosti pri zaplinjevanju pa so navedeni v spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031,

ali

(c)  tretiran s kemično impregnacijo pod tlakom s proizvodom, odobrenim v skladu s postopkom iz člena 107 Uredbe (EU) 2016/2031, aktivna snov, tlak (psi ali kPa) in koncentracija (%) katerega se navedejo v spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031,

ali

(d)  toplotno tretiran tako, da je bila v celotnem profilu lesa za najmanj 30 zaporednih minut dosežena vsaj temperatura 56 °C, in sušen v peči do manj kot 20-odstotne vsebnosti vlage, izražene kot delež suhe snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda, kar se označi z oznako „kiln-dried“ (sušen v peči) ali „K. D.“ ali drugo mednarodno priznano oznako skupaj z oznako „HT“ na lesu ali njegovi embalaži v skladu s trenutno rabo ter navede v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031.

77.

Les ►M9  iglavcev (Pinopsida) ◄ v obliki sekancev, iveri, žagovine, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov, delno ali v celoti pridobljenih iz teh iglavcev

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Japonska, Kanada, Kitajska, Mehika, Republika Koreja, Tajvan in Združene države, kjer je znano, da se pojavlja Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Uradna izjava, da je bil les ustrezno:

(a)  toplotno tretiran tako, da je bila v celotnem profilu lesa za najmanj 30 zaporednih minut dosežena vsaj temperatura 56 °C, kar je treba navesti v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031,

in

uradna izjava, da je bil les po tretiranju do izstopa iz države, ki je to izjavo izdala, transportiran zunaj sezone letenja vektorja Monochamus, ob upoštevanju varnostnega obdobja dodatnih štirih tednov na začetku in koncu pričakovane sezone letenja, ali, razen v primeru lesa brez lubja, z zaščitno prevleko, ki zagotavlja, da ne more priti do napadenosti z Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ali njegovim vektorjem,

ali

(b)  zaplinjen v skladu s specifikacijo, odobreno po postopku iz člena 107 Uredbe (EU) 2016/2031, aktivna snov, najnižja temperatura lesa, hitrost (g/m3) in trajanje izpostavljenosti (h) pri zaplinjevanju pa se navedejo v fitosanitarnih spričevalih iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031,

ali

(c)  toplotno tretiran tako, da je bila v celotnem profilu lesa za najmanj 30 zaporednih minut dosežena vsaj temperatura 56 °C, in sušen v peči do manj kot 20-odstotne vsebnosti vlage, izražene kot delež suhe snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda, kar se označi z oznako „kiln-dried“ (sušen v peči) ali „K. D.“ ali drugo mednarodno priznano oznako skupaj z oznako „HT“ na lesu ali njegovi embalaži v skladu s trenutno rabo ter navede v fitosanitarnem spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031.

78.

Les Thuja L. in Taxus L., razen v obliki:

— sekancev, iveri, žagovine, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov, delno ali v celoti pridobljenih iz teh iglavcev,

— lesenega pakirnega materiala v obliki zabojev za pakiranje, škatel, gajb, sodov in podobne embalaže za pakiranje, palet, zabojnih palet in drugih nakladalnih plošč, paletnih prirobnic, podpornega lesa, ne glede na to, ali se dejansko uporablja pri prevozu vseh vrst predmetov ali ne, razen podpornega lesa, ki se uporablja za podporo pošiljk lesa, ki je iz lesa iste vrste in kakovosti kot les v pošiljki ter izpolnjuje iste fitosanitarne zahteve Unije kot les v pošiljki,

vendar vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine

ex 4401 11 00
ex 4403 11 00
ex 4403 25 10
ex 4403 25 90
ex 4403 26 00
ex 4404 10 00
ex 4406 11 00
ex 4406 91 00
ex 4407 19 10
ex 4407 19 20
ex 4407 19 90
ex 4408 10 15
ex 4408 10 91
ex 4408 10 98 ►M9  
ex 4409 10 18  ◄
ex 4416 00 00
ex 9406 10 00

Japonska, Kanada, Kitajska, Mehika, Republika Koreja, Tajvan in Združene države, kjer je znano, da se pojavlja Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Uradna izjava, da je les:

(a)  brez lubja

ali

(b)  bil sušen v peči do manj kot 20-odstotne vsebnosti vlage, izražene kot delež suhe snovi, ki je bila dosežena ob upoštevanju ustreznega časovnega/temperaturnega razporeda, kar se označi z oznako „kiln-dried“ (sušen v peči) ali „K. D.“ ali drugo mednarodno priznano oznako na lesu ali njegovi embalaži v skladu s trenutno rabo,

ali

(c)  bil ustrezno toplotno tretiran tako, da je bila v celotnem profilu lesa za najmanj 30 zaporednih minut dosežena vsaj temperatura 56 °C, kar se označi z oznako „HT“ na lesu ali morebitni embalaži v skladu s trenutno rabo in navede v spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031,

ali

(d)  bil ustrezno zaplinjen v skladu s specifikacijo, odobreno po postopku iz člena 107 Uredbe (EU) 2016/2031, aktivna snov, najnižja temperatura lesa, hitrost (g/m3) in trajanje izpostavljenosti (h) pri zaplinjevanju pa se navedejo v spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031,

ali

(e)  bil ustrezno tretiran s kemično impregnacijo pod tlakom s proizvodom, odobrenim v skladu s postopkom iz člena 107 Uredbe (EU) 2016/2031, aktivna snov, tlak (psi ali kPa) in koncentracija (%) pa se navedejo v spričevalu iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031.