02019R0626 — SL — 14.12.2019 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/626

z dne 5. marca 2019

o seznamih tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen vnos nekaterih živali in blaga, namenjenih za prehrano ljudi, v Evropsko unijo, ter o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/759 v zvezi s temi seznami

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 131 17.5.2019, str. 31)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1981 z dne 28. novembra 2019

  L 308

72

29.11.2019




▼B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/626

z dne 5. marca 2019

o seznamih tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen vnos nekaterih živali in blaga, namenjenih za prehrano ljudi, v Evropsko unijo, ter o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/759 v zvezi s temi seznami

(Besedilo velja za EGP)



Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

Ta uredba se nanaša na sezname tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen vnos pošiljk nekaterih živali in blaga, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo z vidika varnosti hrane v skladu s členom 126(2)(a) Uredbe (EU) 2017/625.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1) „sveže meso“ pomeni sveže meso, kot je opredeljeno v točki 1.10 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004;

(2) „mesni pripravki“ pomenijo mesne pripravke, kot so opredeljeni v točki 1.15 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004;

(3) „meso“ pomeni meso, kot je opredeljeno v točki 1.1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004;

(4) „perutnina“ pomeni perutnino, kot je opredeljena v točki 1.3 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004;

(5) „divjad“ pomeni divjad, kot je opredeljena v točki 1.5 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004;

(6) „jajca“ pomenijo jajca, kot so opredeljena v točki 5.1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004;

(7) „jajčni proizvodi“ pomenijo jajčne izdelke, kot so opredeljeni v točki 7.3 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004;

(8) „mesni proizvodi“ pomenijo mesne izdelke, kot so opredeljeni v točki 7.1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004;

(9) „obdelani želodci, mehurji in čreva“ pomenijo obdelane želodce, mehurje in čreva, kot so opredeljeni v točki 7.9 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004;

(10) „školjke“ pomenijo školjke, kot so opredeljene v točki 2.1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004;

(11) „ribiški proizvodi“ pomenijo ribiške proizvode, kot so opredeljeni v točki 3.1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004;

(12) „surovo mleko“ pomeni surovo mleko, kot je opredeljeno v točki 4.1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004;

(13) „mlečni proizvodi“ pomenijo mlečne izdelke, kot so opredeljeni v točki 7.2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004;

(14) „kolostrum“ pomeni kolostrum, kot je opredeljen v točki 1 oddelka IX Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004;

(15) „proizvodi na osnovi kolostruma“ pomenijo proizvode na osnovi kolostruma, kot so opredeljeni v točki 2 oddelka IX Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004;

(16) „žabji kraki“ pomenijo žabje krake, kot so opredeljeni v točki 6.1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004;

▼M1

(17) „polži“ pomenijo polže, kot so opredeljeni v točki 6.2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004, in katero koli drugo vrsto polžev iz družine Helicidae, Hygromiidae ali Sphincterochilidae, ki so namenjeni za prehrano ljudi;

▼B

(18) „topljena živalska maščoba“ pomeni topljeno živalsko maščobo, kot je opredeljena v točki 7.5 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004;

(19) „ocvirki“ pomenijo ocvirke, kot so opredeljeni v točki 7.6 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004;

(20) „želatina“ pomeni želatino, kot je opredeljena v točki 7.7 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004;

(21) „kolagen“ pomeni kolagen, kot je opredeljen v točki 7.8 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004;

(22) „med“ pomeni med, kot je opredeljen v točki 1 dela IX Priloge II k Uredbi (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 );

(23) „čebelarski proizvodi“ pomenijo čebelarske proizvode, kot so opredeljeni v točki 2 dela IX Priloge II k Uredbi (EU) št. 1308/2013;

(24) „meso plazilcev“ pomeni meso plazilcev, kot je opredeljeno v točki 16 člena 2 Uredbe (EU) 2019/625;

(25) „žuželke“ pomenijo žuželke, kot so opredeljene v točki 17 člena 2 Uredbe (EU) 2019/625.

Člen 3

Seznam tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen vnos svežega mesa in mesnih pripravkov iz kopitarjev v Unijo

Vnos pošiljk svežega mesa in mesnih pripravkov iz kopitarjev, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen uvoz v Unijo v skladu s členom 14(a) Uredbe (EU) št. 206/2010.

Člen 4

Seznam tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen vnos mesa perutnine, ratitov in divjih ptic, mesnih pripravkov iz perutnine, jajc in jajčnih proizvodov v Unijo

Vnos pošiljk mesa perutnine, ratitov in divjih ptic, mesnih pripravkov iz perutnine, jajc in jajčnih proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen uvoz v Unijo v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 798/2008 ( 2 ).

Člen 5

Seznam tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen vnos mesa divjih leporidov, divjih kopenskih sesalcev, razen kopitarjev in leporidov, ter gojenih kuncev v Unijo

Vnos pošiljk mesa divjih leporidov, divjih kopenskih sesalcev, razen kopitarjev in leporidov, ter gojenih kuncev, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen uvoz v Unijo v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 119/2009.

Člen 6

Seznam tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen vnos mesnih proizvodov ter obdelanih želodcev, mehurjev in črev, razen črev za klobase, v Unijo

Vnos pošiljk mesnih proizvodov ter obdelanih želodcev, mehurjev in črev, razen črev za klobase, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen uvoz v Unijo v skladu s členom 3(b) Odločbe 2007/777/ES.

Vendar je vnos pošiljk na posušenih mesnih rezin (biltong/jerky) in pasteriziranih mesnih proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen uvoz v Unijo v skladu z delom 3 Priloge II k Odločbi 2007/777/ES.

Člen 7

Tretje države ali njihove regije, iz katerih je dovoljen vnos črev za klobase v Unijo

Vnos pošiljk črev za klobase, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen uvoz v Unijo v skladu s členom 1 Odločbe 2003/779/ES.

Člen 8

Seznam tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen vnos živih, ohlajenih, zamrznjenih ali predelanih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev v Unijo

Vnos pošiljk živih, ohlajenih, zamrznjenih ali predelanih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, navedenih na seznamu iz Priloge I. Kljub temu pa se dovoli tudi vnos mišic pritegovalk pektinidov, razen živali iz akvakulture, ki so popolnoma ločene od drobovja in spolnih žlez, v Unijo iz tretjih držav, ki niso navedene na takem seznamu.

Člen 9

Seznam tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen vnos ribiških proizvodov, razen tistih, ki so navedeni v členu 8, v Unijo

Vnos pošiljk ribiških proizvodov, razen tistih, ki so navedeni v členu 8, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, navedenih v Prilogi II.

Člen 10

Seznam tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen vnos pošiljk surovega mleka, kolostruma, mlečnih proizvodov in proizvodov na osnovi kolostruma v Unijo

Vnos pošiljk surovega mleka, kolostruma, mlečnih proizvodov in proizvodov na osnovi kolostruma, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen uvoz v Unijo v skladu s členom 2 Uredbe (EU) št. 605/2010.

Člen 11

Seznam tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen vnos žabjih krakov v Unijo

Vnos pošiljk žabjih krakov, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, navedenih v Prilogi III.

▼M1

Člen 12

Seznam tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen vnos polžev v Unijo

Vnos pošiljk polžev, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo je dovoljen samo, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, navedenih v Prilogi III k tej uredbi.

▼B

Člen 13

Seznam tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen vnos topljene živalske maščobe in ocvirkov v Unijo

Vnos pošiljk topljene živalske maščobe in ocvirkov, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen uvoz mesnih proizvodov v Unijo v skladu s členom 3(b)(i) Odločbe 2007/777/ES.

Člen 14

Seznam tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen vnos želatine in kolagena v Unijo

▼M1

1.  Vnos pošiljk želatine in kolagena, pridobljenih iz goveda, ovc, koz, prašičev in enoprstih kopitarjev ter namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav, navedenih v stolpcu 1 dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010, ali iz Južne Koreje, Malezije, Pakistana ali Tajvana.

2.  Vnos pošiljk želatine in kolagena, pridobljenih iz perutnine in namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav, navedenih v stolpcu 1 preglednice v delu 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008, ali iz Tajvana.

▼B

3.  Vnos pošiljk želatine in kolagena, pridobljenih iz ribiških proizvodov in namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, navedenih v Prilogi II.

4.  Vnos pošiljk želatine in kolagena, pridobljenih iz leporidov in divjih kopenskih sesalcev, razen kopitarjev, in namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, navedenih v stolpcu 1 tabele iz dela 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 119/2009.

Člen 15

Seznam tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen vnos surovin za proizvodnjo želatine in kolagena v Unijo

1.  Vnos pošiljk surovin za proizvodnjo želatine in kolagena, pridobljenih iz goveda, ovc, koz in prašičev ter enoprstih kopitarjev in namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen uvoz pošiljk svežega mesa določenih kopitarjev v Unijo v skladu s členom 14(a) Uredbe (EU) št. 206/2010.

2.  Vnos pošiljk surovin za proizvodnjo želatine in kolagena, pridobljenih iz perutnine in namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, navedenih v delu 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008, iz katerih je dovoljen uvoz perutninskega mesa zadevnih vrst, kot je določeno v navedenem delu navedene priloge.

3.  Vnos pošiljk surovin za proizvodnjo želatine in kolagena, pridobljenih iz ribiških proizvodov in namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, navedenih v Prilogi II.

4.  Vnos pošiljk surovin za proizvodnjo želatine in kolagena, pridobljenih iz leporidov in divjih kopenskih sesalcev, razen kopitarjev, ter namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, navedenih v stolpcu 1 tabele iz dela 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 119/2009.

Člen 16

Seznam tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen vnos obdelanih surovin za proizvodnjo želatine in kolagena v Unijo

1.  Vnos pošiljk obdelanih surovin za proizvodnjo želatine in kolagena, pridobljenih iz goveda, ovc, koz in prašičev ter enoprstih kopitarjev in namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav, navedenih v stolpcu 1 tabele iz dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010, ali iz Južne Koreje, Malezije, Pakistana ali Tajvana.

2.  Vnos pošiljk obdelanih surovin za proizvodnjo želatine in kolagena, pridobljenih iz perutnine in namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav, navedenih v stolpcu 1 tabele iz dela 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008, ali iz Tajvana.

3.  Vnos pošiljk surovin za proizvodnjo želatine in kolagena, pridobljenih iz ribiških proizvodov in namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, navedenih v Prilogi II.

4.  Vnos pošiljk obdelanih surovin za proizvodnjo želatine in kolagena, pridobljenih iz leporidov in divjih kopenskih sesalcev, razen kopitarjev, ter namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, navedenih v stolpcu 1 tabele iz dela 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 119/2009.

5.  Vnos pošiljk obdelanih surovin za proizvodnjo želatine in kolagena iz točke 4(b)(iii) poglavja I oddelka XIV Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 v Unijo je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen vnos surovin, pridobljenih iz navedenih proizvodov, v skladu s členom 15 te uredbe.

Člen 17

Seznam tretjih držav, iz katerih je dovoljen vnos medu in drugih čebelarskih proizvodov v Unijo

Vnos pošiljk medu in drugih čebelarskih proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo je dovoljen le, če prihajajo iz tretjih držav, navedenih v stolpcu „Država“ v Prilogi k Sklepu Komisije 2011/163/EU ( 3 ) in označenih z „X“ v stolpcu „Med“ v navedeni prilogi.

Člen 18

Seznam tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen vnos nekaterih visoko rafiniranih proizvodov v Unijo

Vnos pošiljk visoko rafiniranega hondroitin sulfata, hialuronske kisline, drugih proizvodov iz hidroliziranega hrustanca, hitosana, glukozamina, sirila, želatine iz ribjih mehurjev in aminokislin, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo je dovoljen le, če prihajajo iz naslednjih tretjih držav ali njihovih regij:

1. v primeru surovin, pridobljenih iz kopitarjev, iz tretjih držav iz stolpca 1 tabele iz dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010 ali iz Južne Koreje, Malezije, Pakistana ali Tajvana;

2. v primeru surovin, pridobljenih iz ribiških proizvodov, iz vseh tretjih držav ali njihovih regij iz Priloge II;

3. v primeru surovin, pridobljenih iz perutnine, iz tretjih držav in/ali ozemelj iz stolpca 1 tabele iz dela 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008.

Člen 19

Seznam tretjih držav, iz katerih je dovoljen vnos mesa plazilcev v Unijo

Vnos pošiljk mesa plazilcev, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo je dovoljen le, če prihajajo iz Švice ( 4 ), Bocvane, Vietnama, Južne Afrike ali Zimbabveja.

▼M1

Člen 20

Tretje države ali njihove regije, iz katerih je dovoljen vnos žuželk v Unijo

Vnos pošiljk žuželk, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo je dovoljen le, če so taka živila s poreklom in poslana iz tretje države ali njene regije, navedene v Prilogi IIIa k tej uredbi.

▼B

Člen 21

Seznam tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen vnos drugih proizvodov živalskega izvora v Unijo

Vnos pošiljk proizvodov živalskega izvora, razen tistih iz členov od 3 do 20, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo je dovoljen le, če prihajajo iz naslednjih tretjih držav ali njihovih regij:

1. če so pridobljeni iz kopitarjev, iz tretjih držav iz stolpca 1 tabele iz dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010 ali iz Južne Koreje, Malezije, Pakistana ali Tajvana;

2. če so pridobljeni iz perutnine, iz tretjih držav iz stolpca 1 tabele iz dela 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 ali iz Tajvana;

3. če so pridobljeni iz ribiških proizvodov, iz tretjih držav ali njihovih regij iz Priloge II;

4. če so pridobljeni iz leporidov in divjih kopenskih sesalcev, razen kopitarjev, iz tretjih držav ali njihovih regij iz stolpca 1 tabele iz dela 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 119/2009;

5. če so pridobljeni iz različnih vrst, iz tretjih držav ali njihovih regij iz točk od 1 do 4 tega člena za vsak proizvod živalskega izvora.

Člen 22

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) 2016/759

Izvedbena uredba (EU) 2016/759 se spremeni:

1. člen 1 se črta;

2. Priloga I se črta.

Člen 23

Razveljavitev

Odločba 2006/766/ES se razveljavi. Sklicevanja na Odločbo 2006/766/ES se štejejo za sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge IV k tej uredbi.

Člen 24

Prehodne določbe

Države članice do 20. aprila 2021 še naprej dovolijo vnos pošiljk črev za klobase iz člena 7 na svoje ozemlje iz tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen uvoz takih pošiljk v Unijo v skladu s členom 1 Odločbe 2003/779/ES.

Člen 25

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 14. decembra 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.




PRILOGA I



SEZNAM TRETJIH DRŽAV ALI NJIHOVIH REGIJ, IZ KATERIH JE DOVOLJEN VNOS ŽIVIH, OHLAJENIH, ZAMRZNJENIH ALI PREDELANIH ŠKOLJK, IGLOKOŽCEV, PLAŠČARJEV IN MORSKIH POLŽEV ZA PREHRANO LJUDI V UNIJO (1)

OZNAKA ISO DRŽAVE

TRETJA DRŽAVA ALI NJENA REGIJA

OPOMBE

AU

Avstralija

 

CA

Kanada

 

CH

Švica (2)

 

CL

Čile

 

GL

Grenlandija

 

JM

Jamajka

Samo morski polži.

JP

Japonska

Samo zamrznjene ali predelane školjke, iglokožci, plaščarji in morski polži.

KR

Južna Koreja

Samo zamrznjene ali predelane školjke, iglokožci, plaščarji in morski polži.

MA

Maroko

Predelanim školjkam vrste Acanthocardia tuberculatum je treba priložiti: (a) dodatno veterinarsko potrdilo, skladno z vzorcem iz dela B Dodatka V Priloge VI k Uredbi Komisije (ES) št. 2074/2005 (UL L 338, 22.12.2005, str. 27), in (b) analitične rezultate preizkusa, ki dokazujejo, da mehkužci ne vsebujejo ravni paralitičnega toksina školjk (PSP), ki jo je mogoče zaznati z metodo bioloških testov.

NZ

Nova Zelandija

 

PE

Peru

Samo očiščene pokrovače (Pectinidae), ki izvirajo iz akvakulture.

TH

Tajska

Samo zamrznjene ali predelane školjke, iglokožci, plaščarji in morski polži.

TN

Tunizija

 

TR

Turčija

 

US

Združene države Amerike

Država Washington in Massachusetts

UY

Urugvaj

 

VN

Vietnam

Samo zamrznjene ali predelane školjke, iglokožci, plaščarji in morski polži.

(1)   Vključno s tistimi, ki jih zajema opredelitev ribiških proizvodov iz točke 3.1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 139, 30.4.2004, str. 55).

(2)   V skladu s Sporazumom z dne 21. junija 1999 med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (UL L 114, 30.4.2002, str. 132).




PRILOGA II



SEZNAM TRETJIH DRŽAV ALI NJIHOVIH REGIJ, IZ KATERIH JE DOVOLJEN VNOS RIBIŠKIH PROIZVODOV, RAZEN TISTIH, KI SO ZAJETI V PRILOGI I, V UNIJO

OZNAKA ISO DRŽAVE

TRETJA DRŽAVA ALI NJENA REGIJA

OMEJITVE

AE

Združeni arabski emirati

 

AG

Antigva in Barbuda

Samo živi jastogi.

AL

Albanija

 

AM

Armenija

Samo živi prosto živeči sladkovodni raki, toplotno obdelani negojeni sladkovodni raki in zamrznjeni negojeni sladkovodni raki.

AO

Angola

 

AR

Argentina

 

AU

Avstralija

 

AZ

Azerbajdžan

Samo kaviar.

BA

Bosna in Hercegovina

 

BD

Bangladeš

 

BJ

Benin

 

BN

Brunej

Samo proizvodi iz akvakulture.

BR

Brazilija

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius in Saba

 

BS

Bahami

 

BY

Belorusija

 

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CG

Kongo

Samo ribiški proizvodi iz rib, ki so bile ujete, eviscerirane (kadar je to primerno), zamrznjene in dokončno pakirane na morju.

CH

Švica (1)

 

CI

Slonokoščena obala

 

CL

Čile

 

CN

Kitajska

 

CO

Kolumbija

 

CR

Kostarika

 

CU

Kuba

 

CV

Zelenortski otoki

 

CW

Curaçao

 

DZ

Alžirija

 

EC

Ekvador

 

EG

Egipt

 

ER

Eritreja

 

FJ

Fidži

 

FK

Falklandski otoki

 

GA

Gabon

 

GD

Grenada

 

GE

Gruzija

 

GH

Gana

 

GL

Grenlandija

 

GM

Gambija

 

GN

Gvineja

Samo ribe, ki niso šle skozi noben postopek priprave ali predelave, razen postopka odstranitve glave in evisceracije, hlajenja ali zamrzovanja. Zmanjšana pogostost fizičnih pregledov iz Odločbe Komisije 94/360/ES (UL L 158, 25.6.1994, str. 41) se ne uporablja.

GT

Gvatemala

 

GY

Gvajana

 

HK

Hongkong

 

HN

Honduras

 

ID

Indonezija

 

IL

Izrael

 

IN

Indija

 

IR

Iran

 

JM

Jamajka

 

JP

Japonska

 

KE

Kenija

 

KI

Kiribati

 

KR

Južna Koreja

 

KZ

Kazahstan

 

LK

Šrilanka

 

MA

Maroko

 

MD

Moldavija

Samo kaviar.

ME

Črna gora

 

MG

Madagaskar

 

MK

Severna Makedonija

 

MM

Mjanmar

 

MR

Mavretanija

 

MU

Mauritius

 

MV

Maldivi

 

MX

Mehika

 

MY

Malezija

 

MZ

Mozambik

 

NA

Namibija

 

NC

Nova Kaledonija

 

NG

Nigerija

 

NI

Nikaragva

 

NZ

Nova Zelandija

 

OM

Oman

 

PA

Panama

 

PE

Peru

 

PF

Francoska Polinezija

 

PG

Papua Nova Gvineja

 

PH

Filipini

 

PM

Saint Pierre in Miquelon

 

PK

Pakistan

 

RS

Srbija

Ne vključuje Kosova, kot je opredeljeno v Resoluciji Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.

 

RU

Rusija

 

SA

Saudova Arabija

 

SB

Salomonovi otoki

 

SC

Sejšeli

 

SG

Singapur

 

SH

Sveta Helena

Ne vključuje otokov Tristan da Cunha in Ascension.

 

Tristan da Cunha

Ne vključuje otokov Sveta Helena in Ascension.

Samo jastogi (sveži ali zamrznjeni).

SN

Senegal

 

SR

Surinam

 

SV

Salvador

 

SX

Sint Maarten

 

TG

Togo

 

TH

Tajska

 

TN

Tunizija

 

TR

Turčija

 

TW

Tajvan

 

TZ

Tanzanija

 

UA

Ukrajina

 

UG

Uganda

 

US

Združene države Amerike

 

UY

Urugvaj

 

VE

Venezuela

 

VN

Vietnam

 

YE

Jemen

 

ZA

Južna Afrika

 

ZW

Zimbabve

 

(1)   V skladu s Sporazumom z dne 21. junija 1999 med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (UL L 114, 30.4.2002, str. 132).




PRILOGA III



SEZNAM TRETJIH DRŽAV ALI NJIHOVIH REGIJ, IZ KATERIH JE DOVOLJEN VNOS ŽABJIH KRAKOV IN POLŽEV, PRIPRAVLJENIH V SKLADU Z ODDELKOM XI PRILOGE III K UREDBI (ES) ŠT. 853/2004 IN NAMENJENIH ZA PREHRANO LJUDI, V UNIJO

OZNAKA ISO DRŽAVE

TRETJA DRŽAVA ALI NJENA REGIJA

OMEJITVE

AE

Združeni arabski emirati

 

AL

Albanija

 

▼M1

AM

Armenija

 

▼B

AO

Angola

 

AR

Argentina

 

AU

Avstralija

 

AZ

Azerbajdžan

 

BA

Bosna in Hercegovina

 

BD

Bangladeš

 

BJ

Benin

 

BR

Brazilija

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius in Saba

 

BS

Bahami

 

BY

Belorusija

 

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CH

Švica (1)

 

CI

Slonokoščena obala

 

CL

Čile

 

CN

Kitajska

 

CO

Kolumbija

 

CR

Kostarika

 

CU

Kuba

 

CV

Zelenortski otoki

 

CW

Curaçao

 

DZ

Alžirija

 

EC

Ekvador

 

EG

Egipt

 

ER

Eritreja

 

FJ

Fidži

 

FK

Falklandski otoki

 

GA

Gabon

 

GD

Grenada

 

GE

Gruzija

 

GH

Gana

 

GL

Grenlandija

 

GM

Gambija

 

GT

Gvatemala

 

GY

Gvajana

 

HK

Hongkong

 

HN

Honduras

 

ID

Indonezija

 

IL

Izrael

 

IN

Indija

 

IR

Iran

 

JM

Jamajka

 

JP

Japonska

 

KE

Kenija

 

KI

Kiribati

 

KR

Južna Koreja

 

KZ

Kazahstan

 

LK

Šrilanka

 

MA

Maroko

 

MD

Moldavija

Samo polži.

ME

Črna gora

 

MG

Madagaskar

 

MK

Severna Makedonija

 

MM

Mjanmar

 

MR

Mavretanija

 

MU

Mauritius

 

MV

Maldivi

 

MX

Mehika

 

MY

Malezija

 

MZ

Mozambik

 

NA

Namibija

 

NC

Nova Kaledonija

 

NG

Nigerija

 

NI

Nikaragva

 

NZ

Nova Zelandija

 

OM

Oman

 

PA

Panama

 

PE

Peru

 

PF

Francoska Polinezija

 

PG

Papua Nova Gvineja

 

PH

Filipini

 

PM

Saint Pierre in Miquelon

 

PK

Pakistan

 

RS

Srbija

Ne vključuje Kosova, kot je opredeljeno v Resoluciji Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.

 

RU

Rusija

 

SA

Saudova Arabija

 

SB

Salomonovi otoki

 

SC

Sejšeli

 

SG

Singapur

 

SH

Sveta Helena

Ne vključuje otokov Tristan da Cunha in Ascension.

 

SN

Senegal

 

SR

Surinam

 

SV

Salvador

 

SX

Sint Maarten

 

SY

Sirija

Samo polži.

TG

Togo

 

TH

Tajska

 

TN

Tunizija

 

TR

Turčija

 

TW

Tajvan

 

TZ

Tanzanija

 

UA

Ukrajina

 

UG

Uganda

 

US

Združene države Amerike

 

UY

Urugvaj

 

VE

Venezuela

 

VN

Vietnam

 

YE

Jemen

 

ZA

Južna Afrika

 

ZW

Zimbabve

 

(1)   V skladu s Sporazumom z dne 21. junija 1999 med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (UL L 114, 30.4.2002, str. 132).

▼M1




PRILOGA IIIa

Seznam tretjih držav ali njihovih regij, iz katerih je dovoljen vnos žuželk iz člena 20 v Unijo



Oznaka ISO države

Tretja država ali njena regija

Opombe

CA

Kanada

 

CH

Švica

 

KR

Južna Koreja

 

▼B




PRILOGA IV



KORELACIJSKA TABELA IZ ČLENA 23

Odločba 2006/766/ES

Ta uredba

Člen 1

Člen 8

Člen 2

Člen 9

Člen 3

Člen 4

Priloga I

Priloga I

Priloga II

Priloga II



( 1 ) Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).

( 2 ) Uredba Komisije (ES) št. 798/2008 z dne 8. avgusta 2008 o določitvi seznama tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih se dovolita uvoz perutnine in perutninskih proizvodov v Skupnost in njihov tranzit skozi Skupnost, ter zahtevah za izdajanje veterinarskih spričeval (UL L 226, 23.8.2008, str. 1).

( 3 ) Sklep Komisije 2011/163/EU z dne 16. marca 2011 o odobritvi načrtov, ki so jih predložile tretje države v skladu s členom 29 Direktive Sveta 96/23/ES (UL L 70, 17.3.2011, str. 40).

( 4 ) V skladu s Sporazumom z dne 21. junija 1999 med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (UL L 114, 30.4.2002, str. 132).